Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

2 23. Miljøministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4

5 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , , ,2 Udgifter uden for udgiftsloft ,5 138,3 181,8 Heraf anlægsbudget... 30,2 137,9 107,7 Indtægtsbudget... 23,0-23,0 Fællesudgifter ,7 1, Centralstyrelsen ,7 1,2 Miljøbeskyttelse ,4 284, Miljøstyrelsen, fællesudgifter ,9 45, Jordforurening... 30,8 0, Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv ,0 238, Miljøforanstaltninger i landbruget... 35, International miljøstøtte... 27, Øvrige miljøforanstaltninger... 88,7 - Miljøundersøgelser , Miljøundersøgelser ,1 - Natur mv , , Fællesudgifter ,4 865, Naturforvaltning mv ,2 279, Privat skovbrug mv ,6 54,2 Den Danske Naturfond... 9, Den Danske Naturfond... 9,0 - Kort og geodata ,9 137, Kort og geodata ,9 137,7 Artsoversigt: Driftsposter ,1 950,6 Interne statslige overførsler ,7 513,2 Øvrige overførsler ,8 138,7

6 23. 5 Finansielle poster... 2,7 0,2 Kapitalposter... 30,0 19,3 Aktivitet i alt , ,0 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter ,4-931,4 Bevilling i alt ,9 690,6 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.)... 97,6-11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (Reservationsbev.) Klagenævn (Driftsbev.)... 67,7-13. Klagesagsgebyrer ,0 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)... 20,2 - Miljøbeskyttelse Miljøstyrelsen, fællesudgifter 01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) (Driftsbev.) , Jordforurening 06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)... 24,9 0,1 07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) (Reservationsbev.) Teknologipulje (Reservationsbev.)... 5, Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. 04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler (Reservationsbev.) ,1 219,1 06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (Reservationsbev.)... 0,4 19,4 08. Indtægtsført pant Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)... 44,1-12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)... 45, Miljøforanstaltninger i landbruget 10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne (Reservationsbev.) Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)... 35, International miljøstøtte

7 Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)... 3,1-13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.) 24, Øvrige miljøforanstaltninger 05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.). 0,5-08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (Reservationsbev.) Grøn teknologi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)... 72,1-10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (Reservationsbev.)... 16,1 - Miljøundersøgelser Miljøundersøgelser 01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.) ,1 - Natur mv Fællesudgifter 01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105) (Driftsbev.) ,7-02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed) 347,2-03. Skov- og Landskabsopgaver (Reservationsbev.)... 4,7-04. Grundvandskortlægning (Driftsbev.) Erstatninger (Reservationsbev.)... 16,9-06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)... -2,9-07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.) ,3 08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.) ,5 09. Testcenter Østerild... 8,0-10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm. 108) (Reservationsbev.) Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.) , Naturforvaltning mv. 01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.) ,9 89,4 03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)... 5,0-05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)... 32,5-07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ,2 22,1 08. Vådområder og ådale (Reservationsbev.) ,4 135,4 09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)... 43,2 32,4 10. Vandmiljøplan II/III, vådområder (Reservationsbev.) Statslige vådområder (Reservationsbev.) Privat skovbrug mv. 10. Konsulentvirksomhed i skovbruget (Reservationsbev.) Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.) 107,9 53,5 13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald

8 23. 7 (Reservationsbev.)... 0,7 0,7 Den Danske Naturfond Den Danske Naturfond 01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (Reservationsbev.)... 9,0-02. Den Danske Naturfond (Reservationsbev.) Kort og geodata Kort og geodata 01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed) ,0-02. Udstykningsafgift ,0 03. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)... 19,2 - Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Merudgifter større end 2 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget. Nr. 4. ad I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5. Nr. 5. ad Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget. Nr. 6. ad Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget. Nr. 7. ad Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt. Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovspligt eller klitfredning.

9 8 23. Materielle bestemmelser. Nr ad I forbindelse med finansloven for 2011 er der oprettet en ny ordning, hvorfra der kan ydes tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Miljøministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchen og andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljøministeriet kan modtage midler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med Miljøministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvridning. Nr ad og Miljøministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut. Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes. Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes. Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres. Nr ad , og Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, den d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven. Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, den d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven. Nr ad , , , , , , , og Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds. Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

10 23. 9 Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår. Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes. Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres. Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed. Stk. 6. Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages. Nr ad Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere. Nr ad Miljøministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasning på maksimalt kr. pr. tilskudsansøgning. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter. Nr ad og Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. 2, stk.1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra Nationalparker (Reservationsbev.).

11

12 23. Miljøministeriet Anmærkninger

13

14 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 Fællesudgifter Miljøbeskyttelse Miljøundersøgelser Natur mv Den Danske Naturfond Kort og geodata Anmærkninger til tekstanmærkninger... 99

15 4 23. Miljøministeriet Miljøministeriet varetager opgaver inden for områderne miljøbeskyttelse, fysisk planlægning, natur- og skovforvaltning og kort- og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet en række undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenstående oversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.: Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,5 Udgift , , , , , , ,0 Indtægt , , , , , , ,5 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,8 181,1 180,8 185,5 184,0 201,8 198, Centralstyrelsen ,8 181,1 180,8 185,5 184,0 201,8 198,1 Miljøbeskyttelse ,2 559,9 542,8 600,1 560,1 525,5 482, Miljøstyrelsen, fællesudgifter ,9 331,9 295,0 317,2 317,7 286,4 274, Jordforurening... 38,7 34,9 31,7 30,7 30,8 31,5 31, Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv ,3 80,8 52,1 100,5 101,5 96,8 76, Miljøforanstaltninger i landbruget... 20,7 9,8 2,0 35,9 39,1 37,7 37, International miljøstøtte... 23,2 27,5 24,3 27,1 26,8 26,8 26, Øvrige miljøforanstaltninger... 68,4 75,1 137,7 88,7 44,2 46,3 34,7 Miljøundersøgelser ,5 128,4 126,1 125,1 122,3 120,1 117, Miljøundersøgelser ,5 128,4 126,1 125,1 122,3 120,1 117,6 Natur mv , , ,0 938,9 938,5 927,6 918, Fællesudgifter ,6 931,3 818,5 711,1 698,5 692,1 675, Naturforvaltning mv ,2 73,4 136,6 173,4 185,6 185,6 185, Privat skovbrug mv ,8 114,9 61,9 54,4 54,4 49,9 57,4 Den Danske Naturfond ,0 10,0 15,0 15, Den Danske Naturfond ,0 10,0 15,0 15,0 Kort og geodata ,6 139,6 145,2 195,2 190,1 183,9 181, Kort og geodata ,6 139,6 145,2 195,2 190,1 183,9 181,2 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ,0-53,6-31,2-43,5 0,2-3,5-3,5 Udgift ,1 181,2 195,0 138,3 213,3 164,9 164,9 Indtægt ,1 234,8 226,2 181,8 213,1 168,4 168,4 Specifikation af nettotal: Miljøbeskyttelse ,0-9,1-20,8-19,0-18,9-14,5-14, Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv ,0-9,1-20,8-19,0-18,9-14,5-14,5

16 23. 5 Natur mv ,9-44,5-10,4-24,5-19,5-25,4-25, Fællesudgifter ,2-122,1-87,0-73,0-73,0-54,7-54, Naturforvaltning mv ,3 77,7 76,6 48,5 53,5 29,3 29,3 Den Danske Naturfond ,6 36,4 36, Den Danske Naturfond ,6 36,4 36,4 Indtægtsbudget: Nettotal... 32,8 27,4 32,0 23,0 51,0 64,1 87,0 Udgift... 0,0 0, Indtægt... 32,8 27,4 32,0 23,0 51,0 64,1 87,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 1,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Centralstyrelsen... 1,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Miljøbeskyttelse ,0 37,1 56, Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv ,0 37,1 56,0 Kort og geodata... 30,9 26,6 31,0 22,0 24,0 26,0 30, Kort og geodata... 30,9 26,6 31,0 22,0 24,0 26,0 30,0 Miljøministeriet består af et departement, Natur- og Miljøklagenævnet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Geodatastyrelsen samt Danmarks Miljøportal. Miljøministeriets departement anvender en mål- og resultatbaseret koncernstyringsmodel, for herigennem at skabe rammerne for den strategiske styringsdialog mellem departement og styrelse. Hermed opnås grundlag for vurdering af de realiserede resultater set i forhold til strategiske mål, ressourceprioritering samt politiske målsætninger. Formålet er at sikre en effektiv opgavevaretagelse. Det primære redskab i mål- og resultatstyringen er et-årige resultatkontrakter, der indgås mellem departementet og Miljøministeriets styrelser og øvrige institutioner med undtagelse af Danmarks Miljøportal. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata, samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet. Koncernledelsen er ministeriets øverste tværgående beslutningsorgan. Koncernledelsen skal sætte rammerne for og retningen på en stærk og udviklende styring af Miljøministeriet som koncern, både på det miljøpolitiske og det koncernpolitiske område. Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område. Styrelserne varetager den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentligheden. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning og andre retsforskrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager. For bl.a. at sikre fleksibilitet inden for enhederne er Geodatastyrelsen samt naturforvaltningsenhederne under Naturstyrelsen statsvirksomheder. Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyndighedernes opgaveløsning. Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en internationalt koordineret indsats. Størsteparten af dansk miljølovgivning er i dag direkte eller indirekte udformet på baggrund af fælles EU-lovgivning på miljøområdet. Arbejdet med at forhandle miljølovgivningen i Bruxelles og sikre en korrekt dansk implementering af vedtagne EU-retsakter udgør derfor en betydelig del af Miljøministeriets virke. Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside,

17 6 23. Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.) Tilskud til Copenhagen Consensus Center (Reservationsbev.) Klagenævn (Driftsbev.) Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) (Driftsbev.) Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) (Reservationsbev.) Teknologipulje (Reservationsbev.) Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler (Reservationsbev.) Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne (Reservationsbev.) Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.) Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEF- CO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.) Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.) Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (Reservationsbev.) Grøn teknologi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (Reservationsbev.) Miljøundersøgelser (Reservationsbev.) Naturstyrelsen (tekstanm. 105) (Driftsbev.) Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed) Skov- og Landskabsopgaver

18 23. 7 (Reservationsbev.) Grundvandskortlægning (Driftsbev.) Erstatninger (Reservationsbev.) Jagttegnsafgift (Driftsbev.) Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.) Testcenter Østerild Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm. 108) (Reservationsbev.) Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Vådområder og ådale (Reservationsbev.) Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Vandmiljøplan II/III, vådområder (Reservationsbev.) Statslige vådområder (Reservationsbev.) Konsulentvirksomhed i skovbruget (Reservationsbev.) Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.) Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.) Sekretariat for Den Danske Naturfond (Reservationsbev.) Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed) Danmarks Miljøportal (Driftsbev.) Udgifter uden for udgiftsloft: Indtægtsbudget: Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (Reservationsbev.) Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.) Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.) Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.) Den Danske Naturfond (Reservationsbev.) Klagesagsgebyrer Indtægtsført pant Udstykningsafgift Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:

19 8 23. Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , , , , , , ,0 Årets resultat... 5,8 12,0 6, Forbrug af videreførsel... 31,5 94,9 81, Aktivitet i alt , , , , , , ,0 Udgift , , , , , , ,9 Indtægt , , , , , , ,9 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,6 Indtægt , ,9 993,2 950,6 993,0 981,5 980,2 Interne statslige overførsler: Udgift ,5 320,8 519,2 419,7 387,8 363,7 363,7 Indtægt ,6 414,8 655,4 513,2 473,8 325,6 325,6 Øvrige overførsler: Udgift ,4 427,8 732,3 788,8 835,7 852,4 836,9 Indtægt ,6 56,0 180,7 138,7 161,2 140,1 171,8 Finansielle poster: Udgift... 62,6 61,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 Indtægt... 4,1 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kapitalposter: Udgift ,0 81,5 77,1 30,0 30,0 30,0 30,0 Indtægt ,4 79,3 33,4 19,3 19,3 1,0 1,1

20 23. 9 Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter , , , , , , ,4 11. Salg af varer ,9 552,6 153,5 101,6 104,3 105,5 104,2 13. Kontrolafgifter og gebyrer ,7 355,1 389,4 396,0 399,3 384,4 384,4 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 74,2 77,9 40,2 43,4 43,4 43,4 42,9 18. Lønninger / personaleomkostninger , , , , , , ,1 19. Fradrag for anlægsløn... -0,2-0, Af- og nedskrivninger... 69,3 75,7 18,0 16,0 17,0 17,2 17,2 21. Andre driftsindtægter ,1 157,4 450,3 453,0 489,4 491,6 491,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger , , , , , , ,4 28. Ekstraordinære indtægter... 0,6-0, Ekstraordinære omkostninger... 15,6 221, Interne statslige overførsler... 28,9-94,0-136,2-93,5-86,0 38,1 38,1 33. Interne statslige overførselsindtægter ,6 414,8 655,4 513,2 473,8 325,6 325,6 43. Interne statslige overførselsudgifter ,5 320,8 519,2 419,7 387,8 363,7 363,7 Øvrige overførsler ,8 371,8 519,7 650,1 674,5 712,3 665,1 30. Skatter og afgifter ,0 123,0 32,0 23,0 51,0 64,1 87,0 31. Overførselsindtægter fra EU... 43,8-57,8 95,9 87,1 82,1 52,4 61,6 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ,1 26,8 26,3 21,8 21,5 34. Øvrige overførselsindtægter... 38,9-9,2 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 35. Forbrug af videreførsel , Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 22,6 33,3 13,0 22,3 22,0 22,0 22,0 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner... 8,6 30,9 34,7 84,2 84,2 84,2 84,2 44. Tilskud til personer... 3,7 5,9 5,0 3,2 1, Tilskud til erhverv... 97,4-145,7 212,3 166,1 117,1 110,1 116,8 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,1 503,3 477,3 482,8 559,2 558,1 537,2 49. Reserver og budgetregulering ,0 30,2 51,7 78,0 76,7 Finansielle poster... 58,5 60,1 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 25. Finansielle indtægter... 4,1 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 26. Finansielle omkostninger... 62,6 61,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 Kapitalposter... 4,4-104,8-11,7 10,7 10,7 29,0 28,9 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ,0 81,5 77,1 30,0 30,0 30,0 30,0 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform ,4 79,3 33,3 19,3 19,3 1,0 1,0 54. Statslige udlån, tilgang... 0,0 0, Statslige udlån, afgang , ,1 74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... 5,8 12,0 6, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 31,5 94,9 49, I alt , , , , , , ,0 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo ,7 27,9 74,1 556,1

21 Centralstyrelsen Særlige bevillingsbestemmelser: Fællesudgifter Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem Departementet, Klagenævn, Reserver og budgetregulering, Miljøstyrelsen, Miljøundersøgelser, Naturstyrelsen, Naturforvaltningsenheder, Grundvandskortlægning, Jagttegn, Geodatastyrelsen og Danmarks Miljøportal Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 90,4 99,7 103,6 97,6 91,2 93,9 93,3 Forbrug af reserveret bevilling... 3,2 5,0 6, Indtægt... 1,2 3,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Udgift... 95,1 103,2 110,7 97,8 91,4 94,1 93,5 Årets resultat... -0,3 4, Almindelig virksomhed Udgift... 95,1 103,2 110,7 97,8 91,4 94,1 93,5 Indtægt... 1,2 3,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,1 mio. kr. til Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende miljøattacheer samt 0,8 mio. kr. til Statens Administration. 2. Reservationsoversigt Beholdning Mio. kr. primo 2013 Akkumuleret reserveret bevilling... 8,9 Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører hovedsageligt midler reserveret til digitaliseringsprojekter og Natur- og Landbrugskommissionen. Den samlede reservation på 8,9 mio. kr. fordeler sig således: Underkonto Beholdning Forventet udgiftsafløb af reservationer primo Almindelig virksomhed: 8,9 3,9 2,0 3,0 - - Bemærkning: Det forventes, at der i løbet af 2013 er afløb på reservationerne på 3,9 mio. kr. Reserven er primært afsat til digitaliseringsprojekter og Natur- og Landbrugskommissionen. Reservationer afsat til projekterne vedrørende digitalisering forventes afsluttet i Hovedformål og lovgrundlag: Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2008 23.2. Miljøstyrelsen 2 Indhold 1 BERETNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF MILJØSTYRELSEN 5 1.2 VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER 6 1.2.1 Produktområde 1: Ministerieopgaver

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Årsrapport 2011. Naturstyrelsen

Årsrapport 2011. Naturstyrelsen Årsrapport 2011 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2011 Redaktion: Økonomi, drift og arealforvaltning, Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 Ansvarsfraskrivelse:

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen Årsrapport 2013 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2013 Redaktion: Økonomi Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 Må citeres med kildeangivelse. 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere