Årsrapport PFA Holding. Bygger på forståelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. PFA Holding. Bygger på forståelse"

Transkript

1 Årsrapport 2007 PFA Holding Bygger på forståelse

2 Femårsoversigt Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Årets resultat Balance Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt KundeKapital Basiskapital Aktiver, i alt Nøgletal Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat 6,3 % 10,8 % 14,1 % 3,5 % 1,2 % Afkast før pensionsafkastskat af Egenkapital og KundeKapital ,7 % 1,3 % Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler 6,3 % 10,8 % 14,1 % 3,5 % 1,2 % Afkast efter pensionsafkastskat 5,5 % 9,3 % 12,2 % 3,1 % 1,1 % Kundernes omkostnings- og resultatnøgletal 1) Omkostningsprocent af præmier 6,7 % 6,0 % 6,2 % 4,1 % 4,1 % Omkostningsprocent af hensættelser 0,56 % 0,49 % 0,51 % 0,36 % 0,36 % Omkostninger pr. forsikret kr kr kr. 888 kr. 841 kr. Omkostningsresultat -0,12 % -0,11 % -0,15 % -0,11 % -0,08 % Forsikringsrisikoresultat 0,17 % -0,06 % 0,23 % -0,04 % -0,08 % Omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier 6,8 % 6,2 % 6,6 % 6,9 % 6,4 % Omkostningsprocent af hensættelser 0,58 % 0,50 % 0,55 % 0,60 % 0,57 % Omkostninger pr. forsikret kr kr kr kr kr. Omkostningsresultat -0,14 % -0,13 % -0,19 % -0,24 % -0,21 % Forsikringsrisikoresultat 0,17 % -0,05 % 0,24 % -0,11 % -0,12 % Konsolideringsnøgletal Bonusgrad 3,4 % 4,4 % 6,8 % 8,8 % 7,4 % Kundekapitalgrad 4,4 % 4,9 % 5,4 % 5,6 % 5,7 % Ejerkapitalgrad 4,0 % 4,0 % 3,7 % 3,5 % 2,8 % Overdækningsgrad 2,5 % 2,7 % 2,4 % 2,7 % 3,0 % Solvensdækning 150 % 155 % 147 % 155 % 173 % Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat 8,8 % 11,4 % 4,3 % 2,7 % 0,3 % Egenkapitalforrentning efter skat 6,7 % 7,3 % -0,1 % 2,4 % -4,7 % Forrentning af kundernes midler ekskl. KundeKapital efter omkostninger før skat 2) 5,4 % 9,8 % 14,2 % 2,9 % 0,6 % Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 6,8 % 6,4 % 6,4 % 7,1 % 8,2 % Forrentning af KundeKapital før skat 11,8 % 18,1 % 18,7 % 5,8 % 2,3 % Forrentning af kundernes midler inkl. KundeKapital efter omkostninger før skat 2) 5,6 % 10,1 % 14,4 % 3,0 % 0,7 % Koncernens hoved- og nøgletal er beregnet inklusive Lærernes Pension. 1) Omkostnings- og resultatnøgletallene tager udgangspunkt i kundernes faktisk betalte omkostninger 2) Ændring af regnskabspraksis i 2005 er indregnet i forrentning af kundernes midler i dispositionsåret

3 Indhold Ledelsesberetning Resume...4 Omverdenen fra vækst på vej mod afmatning...6 Salg PFA tættere på kunderne...8 Indbetalinger tredje vækstår i træk...9 Udbetalinger...10 Effektiv administration giver lave ekspeditionstider...11 Employer branding udvikling af ledere og medarbejdere...12 Omkostninger lave omkostninger giver værdi...14 Investeringer et år med tændte advarselslamper...16 Hensættelser og årets resultat...18 Kapitalstyrke og solvens...20 Koncernstruktur...21 Forventningerne til Regnskab Påtegninger...24 Resultatopgørelse...27 Balance...28 Egenkapitalopgørelse og kapitalforhold...30 Noter, herunder anvendt regnskabspraksis...31 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv...46 Ledende medarbejdere...47 Årsrapport 2007 PFA Holding 3

4 Resume Merværdi til kunderne Filosofien hos PFA Pension er at skabe mest mulig værdi til kunderne. En vigtig forudsætning for dette er vores ejerskab. Vi er kundeejet og har etableret en unik model for at skabe merværdi bl.a. ved, at kundernes betaling til egenkapital driftsherretillæg er minimal, og kundernes betaling for forsikringer og administration er relativt lav. Kombineret med konkurrencedygtige investeringsafkast blandt de højeste i pensionssektoren siden 2002 er PFA Pensions værdiskabelse til kunderne i top. KundeKapital, der er noget særligt for PFA Pension, giver kunderne en ekstra høj andel af den værdi, vi samlet skaber. Værditilførslen fra KundeKapital vil få gradvist større betydning i årene, der kommer. Pension handler om meget mere end tal, og merværdi er også det udbytte, der ligger i en hurtig og reel behandling, når skaden sker. Vi har stigende fokus på værdien af forebyggelse, og hvordan PFA Pension kan bidrage til at nedbringe sygefraværet på arbejdspladserne. Det giver merværdi at få gode råd fra pensionsspecialisten, der ikke har andre produkter med i tasken. Eller at få et hurtigt overblik over sin firmapension via Internettet. Derfor arbejder vi fortsat på at forbedre vores kommunikation med kunderne. Vi har særligt fokus på de muligheder, som Internettet tilbyder i form af lagdelt information og umiddelbar tilgængelighed, når kunderne ønsker det. Kunderne indbetalte 2 mia. kroner mere end året før Interessen for pension giver travlhed hos PFA, og 2007 var endnu et vækstår i forhold til konsolideringsårene Kunderne i PFA-koncernen indbetalte således 2 mia. kroner mere end året før eller i alt 17,8 mia. kroner. PFA udbetaler 12 mia. kroner Flere og flere anvender også deres pensionsordning og forsikringer, og PFA-koncernen udbetalte i alt 12,0 mia. kroner i Hertil kommer stigende udbetalinger fra ca sundhedsforsikringer. Fokus på sundhed mindsker sygefravær på arbejdspladserne PFA Pension har sat fokus på sundhed og forebyggelse for bl.a. at mindske sygefravær. Vi introducerede en ny ydelse PFA Forebygger som er målrettet personer med begyndende sygefravær. Mere effektiv administration 2007 var et år med fokus på hurtig og effektiv opgaveløsning og kortere ekspeditionstider. Vi nåede en milepæl, da vi realiserede målet om, at ingen opgaver var ældre end 20 dage i PFA-regi. Udbetalingsservice har fastholdt lave sagsbehandlingstider og leverer hurtige svar og afgørelser. Udvikling af medarbejdere Vi arbejder målrettet og systematisk på at udvikle PFA som arbejdsplads. Det handler bl.a. om at stille de bedste muligheder til rådighed for udvikling af ledere, medarbejdere og teams. Disse aktiviteter indgår i en fortælling om PFA, som rekrutteringen af nye medarbejder hviler på. Medarbejdernes engagement og arbejdsglæde ligger højere i PFA end på arbejdsmarkedet i øvrigt. Afkast og omkostninger Investeringsafkastet af kundernes midler i PFAkoncernen er 1,2 procent i I PFA Pension betaler kunderne ikke mere til administration og forsikringsdækning end det, der opkræves på deres depoter. 4 Årsrapport 2007 PFA Holding

5 Vi nedsatte de direkte omkostninger i PFA Unit Link markant i Kunder i PFA Pension med KundeKapital fik en særlig høj rente i 2007, hvor kundernes egen andel af KundeKapital blev forrentet med 20 procent før skat. Økonomisk solid PFA Pensions samlede kapitalstyrke er yderligere forbedret i Det stigende renteniveau betød, at værdireguleringerne til de aftalte ydelser blev reduceret med 5,5 mia. kroner. Denne gevinst blev modvirket af tab på obligationer og renteafdækning. PFA Pension har i hele 2007 været i grønt lys i Finanstilsynets risikoscenarier. Ved udgangen af 2007 kunne den overskydende basiskapital i PFA Pension modstå en renteændring på mere end to procentpoint kombineret med aktiefald på 30 procent uden at få problemer med solvenskravet. Isoleret set kunne den overskydende basiskapital modstå et aktiefald på 70 procent og stadig leve op til solvenskravet ultimo Ændringer i koncernen FunktionærPension og PFA Pension har indgået et strategisk partnerskab, og som led heri erhvervede PFA Pension pr. 1. juli procent af aktierne i FunktionærPension, der herefter indgår i PFA-koncenen. PFA Pension har primo 2008 solgt aktieandelen i Lærernes Pension, og selskabet er hermed udtrådt af PFA-koncenen. I koncernregnskabet for 2007 er de samlede aktiver og forpligtelser fra Lærernes Pension derfor udskilt i balanceposterne Aktiver i midlertidig besiddelse henholdsvis Passiver i midlertidig besiddelse. Årsrapport 2007 PFA Holding 5

6 Omverdenen fra vækst på vej mod afmatning 2007 blev på mange måder et bemærkelsesværdigt år. Selv om den globale økonomiske vækst var høj, endte året med flere og flere tegn på, at en økonomisk afmatning i specielt USA var under opsejling var også året med en betydelig finansiel krise, store udsving på aktiemarkederne, tendens til stigende inflation og en faldende dollar. Den finansielle krise accelererede midt på året. Baggrunden var subprime-krisen betydelige tab på risikofyldte realkreditlån til amerikanske boligejere. Usikkerhed om tabene fik bankerne til at begrænse deres udlån. Den amerikanske centralbank reagerede med betydelige pengepolitiske lempelser. I Europa betød krisen, at den europæiske centralbank fastholdt de ledende pengepolitiske renter, selv om et tiltagende inflationspres tilsagde en højere rente. Levealderen bliver længere, og der bliver flere velhavende seniorer, der har ressourcer til at sikre egen velfærd. Efterspørgselen efter sundheds- og andre velfærdsprodukter er stigende, og det samme gælder service og rådgivning om pension og velfærd både blandt erhvervsaktive og pensionerede. Det primære fokusområde i PFA s strategi for de nærmeste år er udviklingen af et nyt pensionsprodukt, der sammen med supplerende velfærdsprodukter kan matche konkurrencen og behovene i markedet. Ved udgangen af 2007 var likviditetssituationen i både USA og Europa fortsat meget stram, og den finansielle uro var på ingen måde overstået. Selv om den finansielle krise gav anledning til faldende aktiekurser i andet halvår 2007, endte globale aktiekurser målt i danske kroner uændret, mens danske aktiekurser i året steg med ca. 7 procent. På de 10-årige statsobligationer i Europa steg renten fra 4,0 procent til 4,3 procent, hvorimod de amerikanske faldt fra 4,7 procent til 4,0 procent. Dansk økonomi var i 2007 præget af fortsat vækst og stigende mangel på arbejdskraft. De fleste danskere har en stærk privatøkonomi, selv om faldende boligpriser har taget toppen af mange boligejeres betydelige friværdier. Pensionsmarkedet et vækstmarked Pensionsmarkedet er et vækstmarked med stigende indbetalinger fra eksisterende kunder. Restmarkedet for firma- og organisationsbaserede pensionsordninger er begrænset, og priskonkurrencen blandt pensionsudbydere er hård. Ny skattelovgivning administrativt bøvl For at ligestille pensionsselskaber i andre EUlande med danske pensionsselskaber har Folketinget ændret lovgivningen for pensionsafkastbeskatningen. Beskatningen lægges om fra selskabsniveau til individniveau, hvilket vil være en betydelig administrativ belastning for hele branchen. PFA foreslog uden held en langt mere enkel løsning. Sammen med branchen lykkedes det imidlertid at komme igennem med en række forenklinger bl.a. fortsat én skattesats, hvor der i lovforslaget var lagt op til to forskellige satser. Det lykkedes også at få ikrafttrædelsen rykket et år til Derimod blev der ikke taget hensyn til det problem med dobbeltbeskatning af udenlandsk aktieudbytte, som kan ramme opsparere i kundeejede selskaber. Skatteministeren gav dog tilsagn om, at han vil tage initiativ til at løse problemstillingen i 2009, hvis ikke det bliver løst gennem dobbeltbeskatningsaftaler. Staten kompenserer pensionskunderne for tab ved ophævelsen af skattefriheden for indeks- 6 Årsrapport 2007 PFA Holding

7 obligationer. Samlet bliver der tale om en kompensation på ca. 760 mio. kroner til PFA Pensions kunder. Kompensationen vil blive tilskrevet kundernes depoter i løbet af 2008, og for den enkelte kunde vil kompensationen være op til ca. 0,5 procent af depotet fraregnet den del, der er friholdt for afkastbeskatning. Årsrapport 2007 PFA Holding 7

8 Salg PFA tættere på kunderne Interessen for at spare op til pension vokser fortsat. Det gælder for beslutningstagerne på virksomhederne og blandt arbejdsmarkedets parter, der ønsker flere valgmuligheder og at få tilknyttet nye produkter til pensionsordningerne. Det gælder også de enkelte opsparere, som i højere grad interesserer sig for pensionsopsparing og benytter sig af mulighederne i deres ordninger. Interessen for pensionsopsparing er positiv, og den stigende kundeaktivitet giver travlhed hos PFA, samtidig med at vi har øget fokus på innovation og udvikling af nye produkter og services. Rådgivning af både beslutningstagere og de enkelte opsparere er således vokset kraftigt i 2007, ligesom vi har lanceret en række nye services, produktfeatures og et nyt forebyggende produkt. Specialist i firmapension PFA Pensions forretning er delt i tre næsten lige store dele. Omkring en tredjedel af forretningen er arbejdsmarkedspensionsordninger, en tredjedel er firmaordninger med rådgivning fra en pensionsmægler og en tredjedel er firmaordninger i direkte betjening af PFA Pensions rådgiverkorps. Vi vægter markedet for arbejdsmarkedspensioner, der typisk er aftalt via arbejdsmarkedets parter, lige så højt som firmamarkedet i øvrigt, ligesom de to typer ordninger eksisterer side om side i mange virksomheder. En ny salgsorganisation i PFA Pension, der træder i kraft 1. februar 2008, giver bedre organisatoriske rammer for at satse mere aktivt på arbejdsmarkedspensionsområdet og salg via pensionsmæglere. Med samarbejdet fik FunktionærPension bedre mulighed for at udvikle pensionstilbud til medlemmerne, en styrket kommunikationsindsats og et øget fokus på rådgivning af både medlemmer, tillidsrepræsentanter samt tilknyttede forbund og arbejdsgiverorganisationer. I efteråret gennemførte FunktionærPension en omlægning til en ny markedsrentebaseret pensionsordning. PFA Pension har foruden de tre delområder et særligt forretningsområde for salg af gruppeforsikringer til privatkunder i pengeinstitutter. I juli forlængede PFA samarbejdsaftalerne med foreningen Lokale Pengeinstitutter, ligesom vi har indgået nye aftaler med Jyske Bank og Spar Nord om PFA gruppeforsikringer mod død, tab af erhvervsevne og kritisk sygdom. Inden for pengeinstitutområdet har PFA ca kunder, som samlet indbetaler ca. 703 millioner kroner. Styrket position i markedet I markedet for arbejdsmarkedspensioner styrkede PFA i første halvår sin position med et nyt strategisk partnerskab med FunktionærPension. FunktionærPension blev dannet af Dansk Arbejdsgiverforening og HK i fællesskab og forsikrer ca medlemmer på det private arbejdsmarked. Selskabet har ca aktive policer med årlige indbetalinger på knap 1 mia. kroner. 8 Årsrapport 2007 PFA Holding

9 Indbetalinger tredje vækstår i træk I 2007 indbetalte kunderne i PFA-koncernen 17,8 mia. kroner til deres ordninger eller 2 mia. kroner mere end året før. Væksten er ikke et mål i sig selv, men et vigtigt resultat af vores arbejde med målsætningen om at komme tættere på kunderne gennem endnu bedre service og rådgivning. Præmier Vækst (mio. kr.) Vækst procent Løbende præmier ,7 % Engangsindskud ,5 % Indbetalinger i alt ,5 % Heraf til markedsrente ,0 % Indbetalinger fra firma- og amp-ordninger ,7 % PFA-koncernen har haft stærkt stigende vækst siden I 2007 er væksten på 12,5 procent mere end tre gange så høj som for tre år siden. Indbetalingerne i firmaordningerne voksede knap 15 procent til i alt 15,8 mia. kroner, mens individuelle ordninger udgjorde en faldende andel af indbetalingerne. Det følger vores strategi om primært at fokusere på markedet for firmaog arbejdsmarkedspensioner. Mersalg til eksisterende kunder Væksten i indbetalingerne kommer især fra mersalg til eksisterende kunder, mens nysalget udgjorde en mindre del. Et nyt produktkoncept, PFA BasisPlus og PFA Præference, målrettet mindre virksomheder blev lanceret sidst på året. Med produktkonceptet vil vi give disse kunder et større fokus fremover. Konceptet kan anvendes af både PFA s direkte salg og salg via mæglere. Knap personer har opsparing med markedsrente i PFA. Det er 18 procent flere end året før. Indbetalingerne steg tilsvarende med 25 procent til i alt 1,6 mia. kroner. Årsrapport 2007 PFA Holding 9

10 Udbetalinger Opsparing til pension sker i forventning om et langt og sundt liv. Det får de fleste også, men mange snubler undervejs. I alt udbetalte PFA-koncernen 12,0 mia. kroner til pension og forskellige forsikringsdækninger samt tilbagekøb - ca. 1,2 mia. kroner mere end året før. Skader i bevægeapparat medfører invalidepension Invalidepension er en fast del af pensionsordningen, og den træder i kraft, hvis man som følge af langvarig eller permanent sygdom mister sin erhvervsevne. I alt modtager personer en invalidepension fra PFA Pension. Skader i bevægeapparatet ligger bag ca. fire ud af ti nye invalidepensioner, mens psykiske lidelser udgør ca. 20 procent. I forhold til for seks år siden er andelen af psykiske lidelser tre-doblet, mens skader i bevægeapparatet er fordoblet. Under temaet sundhed og skadebehandling arbejder PFA med en række initiativer for at forebygge skader, herunder med særligt fokus på stress-relaterede lidelser. Udgifterne til invalidepension overstiger indtægterne. Risikounderskuddet er dog mindsket i Og for at fastholde forbedringen af risikoresultatet har PFA Pension forhøjet priserne for individuel invalidedækning med 10 procent fra 1. januar PFA Pension har valgt at lade basiskapitalen dække tab på grund af risiko, så kunderne kun betaler de direkte bidrag til forsikringsdækning ved død og invaliditet. 30 procent flere med PFA Helbredssikring personer har en PFA Helbredssikring, hvilket er 30 procent flere end i 2006, og antallet af afgørelser er næsten fordoblet siden Helbredssikringen giver adgang til behandling hos læger, klinikker og hospitaler i Danmark og udlandet. Som et tilvalg kan man få behandlinger hos bl.a. fysioterapeut og kiropraktor. Stress og andre psykiske lidelser er i voldsom vækst i disse år. Ca personer har en PFA Kritisk Sygdom forsikring, som giver et kontant beløb, hvis man bliver ramt af visse alvorlige sygdomme. Beløbet er skattefrit og kan typisk udbetales en måned efter, at diagnosen er stillet. Ca er tilkendt dækning af en kritisk sygdom i Mens salget af sundhedsforsikringer er steget, er kundernes anvendelse af forsikringerne steget endnu mere. Eksempelvis er antallet af behandlingsforløb ved psykolog pr kunder mere end fordoblet i forhold til På baggrund af de mange nye skader og en relativt lav pris på PFA Helbredssikring ændrede vi produktet og satte prisen op med ca. 18 procent i gennemsnit. På PFA Kritisk Sygdom har vi også sat prisen op, ligesom produktet blev udvidet med tre nye diagnoser. Samarbejde med Falck Healthcare Vi indgik i september 2007 et samarbejde med Falck Healthcare, der overtager betjeningen af kunder med Helbredssikring, der skal behandles med fysioterapi, kiropraktik eller have psykologbistand. Med den kraftige vækst i tilkendelser er det afgørende med effektiv administration og gode servicekoncepter. Falck Healthcare vil bl.a. sikre bedre styring af kvaliteten hos behandlere og hurtig adgang til behandling gennem online booking af aftaler. Vi forventer, at initiativerne vil medføre bedre balance mellem indtægter og udgifter og hermed forbedre resultatet af syge- og ulykkesforsikring. Der var i 2007 et underskud på -175 mio. kroner mod -7 mio. kroner i 2006, som dog var et særligt år, hvor ændringer i hensættelser holdt underskuddet nede. 10 Årsrapport 2007 PFA Holding

11 Effektiv administration giver lave ekspeditionstider PFA har fokus på at effektivisere opgaveløsning og nedbringe ekspeditionstiden i både Kundeservice og Udbetalingsservice. Kundeservice udarbejder og ændrer ramme- og firmaaftaler for firmaer, organisationer og mæglere. Her ligger også opgaver i forbindelse med den enkelte opsparer, det kan være nytegninger og ændringer, og indbetalinger fra kunderne, som bliver fordelt på de enkelte opspareres policer. I 2007 omlagde medarbejderne i Kundeservice ca policer. Årets indsats bragte området et stort skridt videre med markant forøgelse af produktivitet og lavere ekspeditionstider til følge. Vigtigste målsætning for året var, at ingen opgaver var ældre end 20 dage. Ultimo 2007 blev dette mål nået. Anden målsætning var at løse 90 procent af alle sager inden for fem arbejdsdage, minus evt. ventetid fra eksterne parter. På grund af stigende tilgang af opgaver i årets sidste måneder og fastholdelse af fokus på det første mål lykkedes det ikke at realisere det. I fjerde kvartal var serviceoverholdelsen 70 procent, og de 90 procent vil blive nået i Udbetalingsservice har fastholdt lave sagsbehandlingstider og leverer hurtige svar og afgørelser. Vi har også udviklet flere velfungerende portaler til både opsparere og beslutningstagere, og nyt workflow-system har muliggjort procesautomatisering, som har været med til at forbedre kundeservicen også i Et indbetalingssystem og et Unit Link-system baseret på forsikringssystemet AIA er også føjet til PFA s IT-system portefølje siden Det hele hviler på en nyudviklet underliggende, serviceorienteret IT-arkitektur, så de forskellige nye systemer kan spille sammen. I september blev det besluttet at skifte fokus fra videreudvikling af det nye forsikringssystem til udviklingen af PFA s nye produktkoncept. Vi gennemførte en beslutningsproces i årets sidste måneder med fokus på detaljeret at afklare det nye produkts forretningsmæssige indhold og at definere den IT-mæssige understøttelse. Vi forventer at bringe det nye produkt til markedet i det nye forsikringssystem i Se i øvrigt om ændret samarbejde om IT på side 23. Udviklingen af PFA s fremtidige IT-platform og nye produkt sker i datterselskabet PFA IT Service, og PFA Pension betaler leje af de udviklede systemer. Udviklingsinvesteringerne i PFA IT Service udgjorde 310 mio. kroner i Lejeindtægterne udgjorde 52 mio. kroner mod 78 mio. kroner i IT-udvikling Siden 2003 har koncernen drevet et IT-udviklingsprogram for gradvist at udskifte de eksisterende IT-systemer. En del af programmet har været baseret på IT-systemer fra SAP, hvor vi nyudviklede et lønsystem, regnskabssystem og HR-system. I december 2007 tog vi et nyt udbetalingssystem i brug, der effektiviserer udbetalingsprocessen til PFA s kunder og understøtter de nye elektroniske skattekort, der blev indført pr. 1. januar Årsrapport 2007 PFA Holding 11

12 Employer branding udvikling af ledere og medarbejdere PFA har fokus på at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige ledere og medarbejdere. Udviklingen af medarbejdere og ledere i PFA sker med udgangspunkt i den enkeltes kompetencebehov og ønsker om fremtidig karriereudvikling og med egen leder som omdrejningspunkt. Høj beskæftigelse og rekordlav ledighed betyder, at vi har sat fokus på at profilere os som en attraktiv arbejdsplads og arbejdsgiver. Når virksomheder rekrutterer, er typisk tre forhold på agendaen hvilke stillinger skal besættes, hvilke kompetencer er nødvendige, og hvor findes de potentielle kandidater. PFA har tilføjet en fjerde dimension hvad kan vi tilbyde, som gør PFA unik. Udviklingsveje i PFA Den store vægt på faglig og personlig udvikling er med til at fastholde de bedste medarbejdere i PFA. Målrettet udvikling starter med at synliggøre kompetencekravet til de forskellige roller. I 2007 igangsatte vi derfor en beskrivelse af kompetenceprofiler i PFA. Synliggørelse af kompetencekrav viser både mulighederne for udvikling i jobbet mod andre jobs i PFA og for at gøre karriere. På den måde handler rekruttering i dag om kommunikation. Om at kunne formidle en sammenhængende og interessant fortælling om PFA som virksomhed og arbejdsplads, og hvordan den adskiller sig fra andre virksomheder og dermed gør PFA særlig interessant set med potentielle medarbejderes øjne. Og så være til stede, der hvor potentielle nye medarbejdere befinder sig. I 2007 har vi opprioriteret at være synlige blandt potentielle kandidater både på konferencer, karrieremesser og i netværk. Struktureret medarbejderudvikling Alle nye medarbejdere indgår i et struktureret introduktionsforløb. Størstedelen fortsætter i PFA s grunduddannelse et forløb med træning i at arbejde med pensionsaftaler mv. Grunduddannelsen har fokus på at sætte nye medarbejdere i stand til hurtigt at varetage specifikke arbejdsopgaver. Derefter breder vi perspektivet ud med vægt på at opbygge et solidt fagligt fundament i de første år. Til at understøtte udviklingen af medarbejdere udarbejder ledere og medarbejdere i fællesskab personlige udviklingsplaner, ligesom vi systematisk holder udviklingssamtaler hvert år. Samtalen har fokus på dialog om de forretningsmæssige mål og den udvikling, som medarbejderen har brug for, for at kunne bidrage til at realisere disse. PFA s ledertalentprogram kørte for andet år i træk. Programmet består af et grundlæggende lederkursus, temaworkshops om ledelse i PFA, individuel coaching af deltagerne, som også får tilknyttet en topleder som mentor. Samtidig skal deltagerne gennem forløbet arbejde med en konkret ledelsesopgave, som præsenteres for direktion og topledere ved afslutning af programmet. Lederudvikling God ledelse i PFA er forankret i fem lederkompetencer, som er formuleret med afsæt i PFA s forretningsmæssige og ledelsesmæssige mål. Vi gennemførte bl.a. 360 evaluering i forhold til de fem lederkompetencer for en stor del af PFA s ledere i Vi tog også generelle lederudviklingsinitiativer som f.eks. træning i kommunikation og i forretningsforståelse. For at fremme vidensdeling om best practice og give ledere et forum for fortsat udvikling af lederskab, har vi etableret netværk for alle mellem- og projektledere i PFA. Disse netværk drives internt. Større medarbejderengagement og arbejdsglæde Det er vigtigt for evnen til at fastholde og tiltrække medarbejdere, at PFA er anerkendt som en god arbejdsplads. For andet år i træk viste resultatet af den årlige medarbejderundersøgelse (DMI) en stigende arbejdsglæde i PFA. Det sker 12 Årsrapport 2007 PFA Holding

13 på et tidspunkt, hvor arbejdsglæden går tilbage på det danske arbejdsmarked. Arbejdsglæden lå på index 74, hvilket var et point højere end året før og fire point over gennemsnittet på danske arbejdspladser. Især medarbejdernes vurdering af mulighederne for faglig og personlig udvikling og vurderingen af lederne er meget mere positiv i PFA end på arbejdsmarkedet generelt. Men også PFA s omdømme og vurderingen af den overordnede ledelse er mere positiv i PFA. Undersøgelsen dokumenterer også, at størstedelen af medarbejderne i PFA oplever, at der er en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. I arbejdet med at videreudvikle PFA som arbejdsplads fortsætter vi med at have fokus på det daglige arbejde. I 2008 lægger vi især vægt på, at: Medarbejdernes evner og færdigheder udnyttes bedst muligt Medarbejderne trives med det arbejdspres, der er i jobbet Medarbejderne har tilstrækkelig indflydelse på deres daglige arbejdsopgaver. PFA s forretningsmæssige udvikling gennem de seneste år har betydet et stigende antal medarbejdere. I 2007 ansatte PFA 220 nye medarbejdere. Der var i gennemsnit medarbejdere i PFA i 2007 omregnet til heltid. Årsrapport 2007 PFA Holding 13

14 Omkostninger - lave omkostninger giver værdi Som kundeejet virksomhed er det PFA s mål at skabe størst mulig værdi til kunderne bl.a. gennem lave omkostninger og lavt driftsherretillæg. Økonomisk værdi til kunderne skaber vi blandt andet ved at holde driftsherretillæg og omkostninger i bund. I PFA Pension går kun 0,5 procentpoint fra kundernes bruttoafkast til driftsherretillæg og omkostninger. Hvad betaler kunderne I PFA Pension betaler kunderne ikke mere til administration og forsikringsdækning end det, der opkræves på deres depoter. Kunderne betaler ikke indirekte omkostninger via de fælles reserver. Eventuelle beløb ud over de opkrævede bidrag dækkes af basiskapitalen. Det forbedrer kundernes nettoafkast, og det øger gennemsigtigheden, når der ikke skal betales indirekte omkostninger via de fælles reserver. De opkrævede bidrag til administration kan ses i depotregnskabet i årsoversigten eller på pfa.dk. Omkostningerne er ikke steget så meget som præmierne, og i PFA Pension er både kundernes og selskabets omkostningsprocent derfor faldet med 0,3 procentpoint i forhold til For kunderne til 3,9 procent af præmierne. Højt nettoafkast til kunderne Afkastet af pensionsopsparing skal ses på længere sigt. Nettoafkastet af kundernes midler i PFA Pension er over tre år 18,0 procent og over fem år 37,1 procent. Som det fremgår af tabellen, har marginalen til driftsherretillæg og omkostninger mv. over de seneste år været meget lav. Omkostninger i nutidskroner efter 30 års opsparingsforløb PFA sammensætter (markedsrente) Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Omkostninger i alt Kilde: Kirstein Finansrådgivning. Forudsætninger: Basisscenario med årlig indbetaling før amb kr. Årlig reallønsstigning 1%, årlig inflation 2%, tilbagediskonteringsfaktor: 30-årig nulkuponrente. Omkostninger i markedsrente PFA har i 2007 sat de direkte omkostninger i PFA Unit Link markant ned, og de indirekte omkostninger i fondene er også meget lave sammenlignet med branchen. Det skyldes bl.a., at PFA sender formidlingsprovisionen også kaldet kick back tilbage til kunderne. Det svarer til, at PFA s kunder med eksterne fonde gennemsnitligt får ca. 0,5 procentpoint ekstra i nettoafkast om året. Med de nye priser er de samlede omkostninger i PFA for et basisopsparingsforløb over 30 år ca nutidskroner som vist i tabellen. Hermed er omkostningerne i PFA væsentligt lavere end hos de øvrige aktører. De direkte omkostninger fremgår af depotoversigten, og de indirekte omkostninger (investeringsomkostninger) fratrækkes afkastet i de underliggende fonde, der investeres i. I en om- Lav marginal til omkostninger og driftsherretillæg mv. PFA Pension (gennemsnitsrente) 2007 Akk. 3 år Akk. 5 år Investeringsafkast af kundemidler 1) 0,9% 18,8% 39,8% Driftsherretillæg og omkostninger 0,5% 0,7% 2,7% Nettoafkast 2) 0,4% 18,0% 37,1% 1) Nøgletal N1F, 2) Nøgletal N15 inkl. KundeKapital 14 Årsrapport 2007 PFA Holding

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di

Skandia Link A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2095 2237 mere til di Skandia Link A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2095 2237 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Årsrapport 2012 Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Indhold Sampension KP Livsforsikring a/s Ledelsesberetning 2012 i korte træk 3 Væsentlige tiltag i 2012 7 Produkter og kunder 11 Resultat,

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Anders Kvist

Læs mere

Årsrapport 2013 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport 2013 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport 2013 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,3 pct. i 2013 Side 8 Risikostyring og

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 11

Å R S R A P P O R T 2 0 11 PFA Holding ÅRSRAPPORT 2011 2 Årsrapport PFA Holding 2011 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Sundhed A/S PFA Senior A/S PFA

Læs mere

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279

PENSIONDANMARK A/S. Årsrapport 2008. Langelinie Allé 41 2100 København Ø. CVR nr. 16163279 PENSIONDANMARK A/S Årsrapport 2008 Langelinie Allé 41 2100 København Ø CVR nr. 16163279 indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING RESUME 1 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 MISSION, VISION OG VÆRDIER 7 MEDLEMMER, VIRKSOMHEDER

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer CVR-nr: 2076 6816 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,3 pct. i 2013

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S

Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S Årsrapport 2009 Skandia Link Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Link Livsforsikring A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2010

Alka Forsikring Årsrapport 2010 Alka Forsikring Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 2010 - et fornuftigt år for Alka Forsikring Koncernstruktur... 2 2010 - Et fornuftigt år for Alka Forsikring... 3 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2004 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø.

Årsrapport 2004 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr. 16 16 32 79 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN 1 MEDLEMSFORHOLD

Læs mere