Årsrapport PFA Holding. Bygger på forståelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. PFA Holding. Bygger på forståelse"

Transkript

1 Årsrapport 2007 PFA Holding Bygger på forståelse

2 Femårsoversigt Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Årets resultat Balance Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt KundeKapital Basiskapital Aktiver, i alt Nøgletal Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat 6,3 % 10,8 % 14,1 % 3,5 % 1,2 % Afkast før pensionsafkastskat af Egenkapital og KundeKapital ,7 % 1,3 % Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler 6,3 % 10,8 % 14,1 % 3,5 % 1,2 % Afkast efter pensionsafkastskat 5,5 % 9,3 % 12,2 % 3,1 % 1,1 % Kundernes omkostnings- og resultatnøgletal 1) Omkostningsprocent af præmier 6,7 % 6,0 % 6,2 % 4,1 % 4,1 % Omkostningsprocent af hensættelser 0,56 % 0,49 % 0,51 % 0,36 % 0,36 % Omkostninger pr. forsikret kr kr kr. 888 kr. 841 kr. Omkostningsresultat -0,12 % -0,11 % -0,15 % -0,11 % -0,08 % Forsikringsrisikoresultat 0,17 % -0,06 % 0,23 % -0,04 % -0,08 % Omkostnings- og resultatnøgletal Omkostningsprocent af præmier 6,8 % 6,2 % 6,6 % 6,9 % 6,4 % Omkostningsprocent af hensættelser 0,58 % 0,50 % 0,55 % 0,60 % 0,57 % Omkostninger pr. forsikret kr kr kr kr kr. Omkostningsresultat -0,14 % -0,13 % -0,19 % -0,24 % -0,21 % Forsikringsrisikoresultat 0,17 % -0,05 % 0,24 % -0,11 % -0,12 % Konsolideringsnøgletal Bonusgrad 3,4 % 4,4 % 6,8 % 8,8 % 7,4 % Kundekapitalgrad 4,4 % 4,9 % 5,4 % 5,6 % 5,7 % Ejerkapitalgrad 4,0 % 4,0 % 3,7 % 3,5 % 2,8 % Overdækningsgrad 2,5 % 2,7 % 2,4 % 2,7 % 3,0 % Solvensdækning 150 % 155 % 147 % 155 % 173 % Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat 8,8 % 11,4 % 4,3 % 2,7 % 0,3 % Egenkapitalforrentning efter skat 6,7 % 7,3 % -0,1 % 2,4 % -4,7 % Forrentning af kundernes midler ekskl. KundeKapital efter omkostninger før skat 2) 5,4 % 9,8 % 14,2 % 2,9 % 0,6 % Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 6,8 % 6,4 % 6,4 % 7,1 % 8,2 % Forrentning af KundeKapital før skat 11,8 % 18,1 % 18,7 % 5,8 % 2,3 % Forrentning af kundernes midler inkl. KundeKapital efter omkostninger før skat 2) 5,6 % 10,1 % 14,4 % 3,0 % 0,7 % Koncernens hoved- og nøgletal er beregnet inklusive Lærernes Pension. 1) Omkostnings- og resultatnøgletallene tager udgangspunkt i kundernes faktisk betalte omkostninger 2) Ændring af regnskabspraksis i 2005 er indregnet i forrentning af kundernes midler i dispositionsåret

3 Indhold Ledelsesberetning Resume...4 Omverdenen fra vækst på vej mod afmatning...6 Salg PFA tættere på kunderne...8 Indbetalinger tredje vækstår i træk...9 Udbetalinger...10 Effektiv administration giver lave ekspeditionstider...11 Employer branding udvikling af ledere og medarbejdere...12 Omkostninger lave omkostninger giver værdi...14 Investeringer et år med tændte advarselslamper...16 Hensættelser og årets resultat...18 Kapitalstyrke og solvens...20 Koncernstruktur...21 Forventningerne til Regnskab Påtegninger...24 Resultatopgørelse...27 Balance...28 Egenkapitalopgørelse og kapitalforhold...30 Noter, herunder anvendt regnskabspraksis...31 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv...46 Ledende medarbejdere...47 Årsrapport 2007 PFA Holding 3

4 Resume Merværdi til kunderne Filosofien hos PFA Pension er at skabe mest mulig værdi til kunderne. En vigtig forudsætning for dette er vores ejerskab. Vi er kundeejet og har etableret en unik model for at skabe merværdi bl.a. ved, at kundernes betaling til egenkapital driftsherretillæg er minimal, og kundernes betaling for forsikringer og administration er relativt lav. Kombineret med konkurrencedygtige investeringsafkast blandt de højeste i pensionssektoren siden 2002 er PFA Pensions værdiskabelse til kunderne i top. KundeKapital, der er noget særligt for PFA Pension, giver kunderne en ekstra høj andel af den værdi, vi samlet skaber. Værditilførslen fra KundeKapital vil få gradvist større betydning i årene, der kommer. Pension handler om meget mere end tal, og merværdi er også det udbytte, der ligger i en hurtig og reel behandling, når skaden sker. Vi har stigende fokus på værdien af forebyggelse, og hvordan PFA Pension kan bidrage til at nedbringe sygefraværet på arbejdspladserne. Det giver merværdi at få gode råd fra pensionsspecialisten, der ikke har andre produkter med i tasken. Eller at få et hurtigt overblik over sin firmapension via Internettet. Derfor arbejder vi fortsat på at forbedre vores kommunikation med kunderne. Vi har særligt fokus på de muligheder, som Internettet tilbyder i form af lagdelt information og umiddelbar tilgængelighed, når kunderne ønsker det. Kunderne indbetalte 2 mia. kroner mere end året før Interessen for pension giver travlhed hos PFA, og 2007 var endnu et vækstår i forhold til konsolideringsårene Kunderne i PFA-koncernen indbetalte således 2 mia. kroner mere end året før eller i alt 17,8 mia. kroner. PFA udbetaler 12 mia. kroner Flere og flere anvender også deres pensionsordning og forsikringer, og PFA-koncernen udbetalte i alt 12,0 mia. kroner i Hertil kommer stigende udbetalinger fra ca sundhedsforsikringer. Fokus på sundhed mindsker sygefravær på arbejdspladserne PFA Pension har sat fokus på sundhed og forebyggelse for bl.a. at mindske sygefravær. Vi introducerede en ny ydelse PFA Forebygger som er målrettet personer med begyndende sygefravær. Mere effektiv administration 2007 var et år med fokus på hurtig og effektiv opgaveløsning og kortere ekspeditionstider. Vi nåede en milepæl, da vi realiserede målet om, at ingen opgaver var ældre end 20 dage i PFA-regi. Udbetalingsservice har fastholdt lave sagsbehandlingstider og leverer hurtige svar og afgørelser. Udvikling af medarbejdere Vi arbejder målrettet og systematisk på at udvikle PFA som arbejdsplads. Det handler bl.a. om at stille de bedste muligheder til rådighed for udvikling af ledere, medarbejdere og teams. Disse aktiviteter indgår i en fortælling om PFA, som rekrutteringen af nye medarbejder hviler på. Medarbejdernes engagement og arbejdsglæde ligger højere i PFA end på arbejdsmarkedet i øvrigt. Afkast og omkostninger Investeringsafkastet af kundernes midler i PFAkoncernen er 1,2 procent i I PFA Pension betaler kunderne ikke mere til administration og forsikringsdækning end det, der opkræves på deres depoter. 4 Årsrapport 2007 PFA Holding

5 Vi nedsatte de direkte omkostninger i PFA Unit Link markant i Kunder i PFA Pension med KundeKapital fik en særlig høj rente i 2007, hvor kundernes egen andel af KundeKapital blev forrentet med 20 procent før skat. Økonomisk solid PFA Pensions samlede kapitalstyrke er yderligere forbedret i Det stigende renteniveau betød, at værdireguleringerne til de aftalte ydelser blev reduceret med 5,5 mia. kroner. Denne gevinst blev modvirket af tab på obligationer og renteafdækning. PFA Pension har i hele 2007 været i grønt lys i Finanstilsynets risikoscenarier. Ved udgangen af 2007 kunne den overskydende basiskapital i PFA Pension modstå en renteændring på mere end to procentpoint kombineret med aktiefald på 30 procent uden at få problemer med solvenskravet. Isoleret set kunne den overskydende basiskapital modstå et aktiefald på 70 procent og stadig leve op til solvenskravet ultimo Ændringer i koncernen FunktionærPension og PFA Pension har indgået et strategisk partnerskab, og som led heri erhvervede PFA Pension pr. 1. juli procent af aktierne i FunktionærPension, der herefter indgår i PFA-koncenen. PFA Pension har primo 2008 solgt aktieandelen i Lærernes Pension, og selskabet er hermed udtrådt af PFA-koncenen. I koncernregnskabet for 2007 er de samlede aktiver og forpligtelser fra Lærernes Pension derfor udskilt i balanceposterne Aktiver i midlertidig besiddelse henholdsvis Passiver i midlertidig besiddelse. Årsrapport 2007 PFA Holding 5

6 Omverdenen fra vækst på vej mod afmatning 2007 blev på mange måder et bemærkelsesværdigt år. Selv om den globale økonomiske vækst var høj, endte året med flere og flere tegn på, at en økonomisk afmatning i specielt USA var under opsejling var også året med en betydelig finansiel krise, store udsving på aktiemarkederne, tendens til stigende inflation og en faldende dollar. Den finansielle krise accelererede midt på året. Baggrunden var subprime-krisen betydelige tab på risikofyldte realkreditlån til amerikanske boligejere. Usikkerhed om tabene fik bankerne til at begrænse deres udlån. Den amerikanske centralbank reagerede med betydelige pengepolitiske lempelser. I Europa betød krisen, at den europæiske centralbank fastholdt de ledende pengepolitiske renter, selv om et tiltagende inflationspres tilsagde en højere rente. Levealderen bliver længere, og der bliver flere velhavende seniorer, der har ressourcer til at sikre egen velfærd. Efterspørgselen efter sundheds- og andre velfærdsprodukter er stigende, og det samme gælder service og rådgivning om pension og velfærd både blandt erhvervsaktive og pensionerede. Det primære fokusområde i PFA s strategi for de nærmeste år er udviklingen af et nyt pensionsprodukt, der sammen med supplerende velfærdsprodukter kan matche konkurrencen og behovene i markedet. Ved udgangen af 2007 var likviditetssituationen i både USA og Europa fortsat meget stram, og den finansielle uro var på ingen måde overstået. Selv om den finansielle krise gav anledning til faldende aktiekurser i andet halvår 2007, endte globale aktiekurser målt i danske kroner uændret, mens danske aktiekurser i året steg med ca. 7 procent. På de 10-årige statsobligationer i Europa steg renten fra 4,0 procent til 4,3 procent, hvorimod de amerikanske faldt fra 4,7 procent til 4,0 procent. Dansk økonomi var i 2007 præget af fortsat vækst og stigende mangel på arbejdskraft. De fleste danskere har en stærk privatøkonomi, selv om faldende boligpriser har taget toppen af mange boligejeres betydelige friværdier. Pensionsmarkedet et vækstmarked Pensionsmarkedet er et vækstmarked med stigende indbetalinger fra eksisterende kunder. Restmarkedet for firma- og organisationsbaserede pensionsordninger er begrænset, og priskonkurrencen blandt pensionsudbydere er hård. Ny skattelovgivning administrativt bøvl For at ligestille pensionsselskaber i andre EUlande med danske pensionsselskaber har Folketinget ændret lovgivningen for pensionsafkastbeskatningen. Beskatningen lægges om fra selskabsniveau til individniveau, hvilket vil være en betydelig administrativ belastning for hele branchen. PFA foreslog uden held en langt mere enkel løsning. Sammen med branchen lykkedes det imidlertid at komme igennem med en række forenklinger bl.a. fortsat én skattesats, hvor der i lovforslaget var lagt op til to forskellige satser. Det lykkedes også at få ikrafttrædelsen rykket et år til Derimod blev der ikke taget hensyn til det problem med dobbeltbeskatning af udenlandsk aktieudbytte, som kan ramme opsparere i kundeejede selskaber. Skatteministeren gav dog tilsagn om, at han vil tage initiativ til at løse problemstillingen i 2009, hvis ikke det bliver løst gennem dobbeltbeskatningsaftaler. Staten kompenserer pensionskunderne for tab ved ophævelsen af skattefriheden for indeks- 6 Årsrapport 2007 PFA Holding

7 obligationer. Samlet bliver der tale om en kompensation på ca. 760 mio. kroner til PFA Pensions kunder. Kompensationen vil blive tilskrevet kundernes depoter i løbet af 2008, og for den enkelte kunde vil kompensationen være op til ca. 0,5 procent af depotet fraregnet den del, der er friholdt for afkastbeskatning. Årsrapport 2007 PFA Holding 7

8 Salg PFA tættere på kunderne Interessen for at spare op til pension vokser fortsat. Det gælder for beslutningstagerne på virksomhederne og blandt arbejdsmarkedets parter, der ønsker flere valgmuligheder og at få tilknyttet nye produkter til pensionsordningerne. Det gælder også de enkelte opsparere, som i højere grad interesserer sig for pensionsopsparing og benytter sig af mulighederne i deres ordninger. Interessen for pensionsopsparing er positiv, og den stigende kundeaktivitet giver travlhed hos PFA, samtidig med at vi har øget fokus på innovation og udvikling af nye produkter og services. Rådgivning af både beslutningstagere og de enkelte opsparere er således vokset kraftigt i 2007, ligesom vi har lanceret en række nye services, produktfeatures og et nyt forebyggende produkt. Specialist i firmapension PFA Pensions forretning er delt i tre næsten lige store dele. Omkring en tredjedel af forretningen er arbejdsmarkedspensionsordninger, en tredjedel er firmaordninger med rådgivning fra en pensionsmægler og en tredjedel er firmaordninger i direkte betjening af PFA Pensions rådgiverkorps. Vi vægter markedet for arbejdsmarkedspensioner, der typisk er aftalt via arbejdsmarkedets parter, lige så højt som firmamarkedet i øvrigt, ligesom de to typer ordninger eksisterer side om side i mange virksomheder. En ny salgsorganisation i PFA Pension, der træder i kraft 1. februar 2008, giver bedre organisatoriske rammer for at satse mere aktivt på arbejdsmarkedspensionsområdet og salg via pensionsmæglere. Med samarbejdet fik FunktionærPension bedre mulighed for at udvikle pensionstilbud til medlemmerne, en styrket kommunikationsindsats og et øget fokus på rådgivning af både medlemmer, tillidsrepræsentanter samt tilknyttede forbund og arbejdsgiverorganisationer. I efteråret gennemførte FunktionærPension en omlægning til en ny markedsrentebaseret pensionsordning. PFA Pension har foruden de tre delområder et særligt forretningsområde for salg af gruppeforsikringer til privatkunder i pengeinstitutter. I juli forlængede PFA samarbejdsaftalerne med foreningen Lokale Pengeinstitutter, ligesom vi har indgået nye aftaler med Jyske Bank og Spar Nord om PFA gruppeforsikringer mod død, tab af erhvervsevne og kritisk sygdom. Inden for pengeinstitutområdet har PFA ca kunder, som samlet indbetaler ca. 703 millioner kroner. Styrket position i markedet I markedet for arbejdsmarkedspensioner styrkede PFA i første halvår sin position med et nyt strategisk partnerskab med FunktionærPension. FunktionærPension blev dannet af Dansk Arbejdsgiverforening og HK i fællesskab og forsikrer ca medlemmer på det private arbejdsmarked. Selskabet har ca aktive policer med årlige indbetalinger på knap 1 mia. kroner. 8 Årsrapport 2007 PFA Holding

9 Indbetalinger tredje vækstår i træk I 2007 indbetalte kunderne i PFA-koncernen 17,8 mia. kroner til deres ordninger eller 2 mia. kroner mere end året før. Væksten er ikke et mål i sig selv, men et vigtigt resultat af vores arbejde med målsætningen om at komme tættere på kunderne gennem endnu bedre service og rådgivning. Præmier Vækst (mio. kr.) Vækst procent Løbende præmier ,7 % Engangsindskud ,5 % Indbetalinger i alt ,5 % Heraf til markedsrente ,0 % Indbetalinger fra firma- og amp-ordninger ,7 % PFA-koncernen har haft stærkt stigende vækst siden I 2007 er væksten på 12,5 procent mere end tre gange så høj som for tre år siden. Indbetalingerne i firmaordningerne voksede knap 15 procent til i alt 15,8 mia. kroner, mens individuelle ordninger udgjorde en faldende andel af indbetalingerne. Det følger vores strategi om primært at fokusere på markedet for firmaog arbejdsmarkedspensioner. Mersalg til eksisterende kunder Væksten i indbetalingerne kommer især fra mersalg til eksisterende kunder, mens nysalget udgjorde en mindre del. Et nyt produktkoncept, PFA BasisPlus og PFA Præference, målrettet mindre virksomheder blev lanceret sidst på året. Med produktkonceptet vil vi give disse kunder et større fokus fremover. Konceptet kan anvendes af både PFA s direkte salg og salg via mæglere. Knap personer har opsparing med markedsrente i PFA. Det er 18 procent flere end året før. Indbetalingerne steg tilsvarende med 25 procent til i alt 1,6 mia. kroner. Årsrapport 2007 PFA Holding 9

10 Udbetalinger Opsparing til pension sker i forventning om et langt og sundt liv. Det får de fleste også, men mange snubler undervejs. I alt udbetalte PFA-koncernen 12,0 mia. kroner til pension og forskellige forsikringsdækninger samt tilbagekøb - ca. 1,2 mia. kroner mere end året før. Skader i bevægeapparat medfører invalidepension Invalidepension er en fast del af pensionsordningen, og den træder i kraft, hvis man som følge af langvarig eller permanent sygdom mister sin erhvervsevne. I alt modtager personer en invalidepension fra PFA Pension. Skader i bevægeapparatet ligger bag ca. fire ud af ti nye invalidepensioner, mens psykiske lidelser udgør ca. 20 procent. I forhold til for seks år siden er andelen af psykiske lidelser tre-doblet, mens skader i bevægeapparatet er fordoblet. Under temaet sundhed og skadebehandling arbejder PFA med en række initiativer for at forebygge skader, herunder med særligt fokus på stress-relaterede lidelser. Udgifterne til invalidepension overstiger indtægterne. Risikounderskuddet er dog mindsket i Og for at fastholde forbedringen af risikoresultatet har PFA Pension forhøjet priserne for individuel invalidedækning med 10 procent fra 1. januar PFA Pension har valgt at lade basiskapitalen dække tab på grund af risiko, så kunderne kun betaler de direkte bidrag til forsikringsdækning ved død og invaliditet. 30 procent flere med PFA Helbredssikring personer har en PFA Helbredssikring, hvilket er 30 procent flere end i 2006, og antallet af afgørelser er næsten fordoblet siden Helbredssikringen giver adgang til behandling hos læger, klinikker og hospitaler i Danmark og udlandet. Som et tilvalg kan man få behandlinger hos bl.a. fysioterapeut og kiropraktor. Stress og andre psykiske lidelser er i voldsom vækst i disse år. Ca personer har en PFA Kritisk Sygdom forsikring, som giver et kontant beløb, hvis man bliver ramt af visse alvorlige sygdomme. Beløbet er skattefrit og kan typisk udbetales en måned efter, at diagnosen er stillet. Ca er tilkendt dækning af en kritisk sygdom i Mens salget af sundhedsforsikringer er steget, er kundernes anvendelse af forsikringerne steget endnu mere. Eksempelvis er antallet af behandlingsforløb ved psykolog pr kunder mere end fordoblet i forhold til På baggrund af de mange nye skader og en relativt lav pris på PFA Helbredssikring ændrede vi produktet og satte prisen op med ca. 18 procent i gennemsnit. På PFA Kritisk Sygdom har vi også sat prisen op, ligesom produktet blev udvidet med tre nye diagnoser. Samarbejde med Falck Healthcare Vi indgik i september 2007 et samarbejde med Falck Healthcare, der overtager betjeningen af kunder med Helbredssikring, der skal behandles med fysioterapi, kiropraktik eller have psykologbistand. Med den kraftige vækst i tilkendelser er det afgørende med effektiv administration og gode servicekoncepter. Falck Healthcare vil bl.a. sikre bedre styring af kvaliteten hos behandlere og hurtig adgang til behandling gennem online booking af aftaler. Vi forventer, at initiativerne vil medføre bedre balance mellem indtægter og udgifter og hermed forbedre resultatet af syge- og ulykkesforsikring. Der var i 2007 et underskud på -175 mio. kroner mod -7 mio. kroner i 2006, som dog var et særligt år, hvor ændringer i hensættelser holdt underskuddet nede. 10 Årsrapport 2007 PFA Holding

11 Effektiv administration giver lave ekspeditionstider PFA har fokus på at effektivisere opgaveløsning og nedbringe ekspeditionstiden i både Kundeservice og Udbetalingsservice. Kundeservice udarbejder og ændrer ramme- og firmaaftaler for firmaer, organisationer og mæglere. Her ligger også opgaver i forbindelse med den enkelte opsparer, det kan være nytegninger og ændringer, og indbetalinger fra kunderne, som bliver fordelt på de enkelte opspareres policer. I 2007 omlagde medarbejderne i Kundeservice ca policer. Årets indsats bragte området et stort skridt videre med markant forøgelse af produktivitet og lavere ekspeditionstider til følge. Vigtigste målsætning for året var, at ingen opgaver var ældre end 20 dage. Ultimo 2007 blev dette mål nået. Anden målsætning var at løse 90 procent af alle sager inden for fem arbejdsdage, minus evt. ventetid fra eksterne parter. På grund af stigende tilgang af opgaver i årets sidste måneder og fastholdelse af fokus på det første mål lykkedes det ikke at realisere det. I fjerde kvartal var serviceoverholdelsen 70 procent, og de 90 procent vil blive nået i Udbetalingsservice har fastholdt lave sagsbehandlingstider og leverer hurtige svar og afgørelser. Vi har også udviklet flere velfungerende portaler til både opsparere og beslutningstagere, og nyt workflow-system har muliggjort procesautomatisering, som har været med til at forbedre kundeservicen også i Et indbetalingssystem og et Unit Link-system baseret på forsikringssystemet AIA er også føjet til PFA s IT-system portefølje siden Det hele hviler på en nyudviklet underliggende, serviceorienteret IT-arkitektur, så de forskellige nye systemer kan spille sammen. I september blev det besluttet at skifte fokus fra videreudvikling af det nye forsikringssystem til udviklingen af PFA s nye produktkoncept. Vi gennemførte en beslutningsproces i årets sidste måneder med fokus på detaljeret at afklare det nye produkts forretningsmæssige indhold og at definere den IT-mæssige understøttelse. Vi forventer at bringe det nye produkt til markedet i det nye forsikringssystem i Se i øvrigt om ændret samarbejde om IT på side 23. Udviklingen af PFA s fremtidige IT-platform og nye produkt sker i datterselskabet PFA IT Service, og PFA Pension betaler leje af de udviklede systemer. Udviklingsinvesteringerne i PFA IT Service udgjorde 310 mio. kroner i Lejeindtægterne udgjorde 52 mio. kroner mod 78 mio. kroner i IT-udvikling Siden 2003 har koncernen drevet et IT-udviklingsprogram for gradvist at udskifte de eksisterende IT-systemer. En del af programmet har været baseret på IT-systemer fra SAP, hvor vi nyudviklede et lønsystem, regnskabssystem og HR-system. I december 2007 tog vi et nyt udbetalingssystem i brug, der effektiviserer udbetalingsprocessen til PFA s kunder og understøtter de nye elektroniske skattekort, der blev indført pr. 1. januar Årsrapport 2007 PFA Holding 11

12 Employer branding udvikling af ledere og medarbejdere PFA har fokus på at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige ledere og medarbejdere. Udviklingen af medarbejdere og ledere i PFA sker med udgangspunkt i den enkeltes kompetencebehov og ønsker om fremtidig karriereudvikling og med egen leder som omdrejningspunkt. Høj beskæftigelse og rekordlav ledighed betyder, at vi har sat fokus på at profilere os som en attraktiv arbejdsplads og arbejdsgiver. Når virksomheder rekrutterer, er typisk tre forhold på agendaen hvilke stillinger skal besættes, hvilke kompetencer er nødvendige, og hvor findes de potentielle kandidater. PFA har tilføjet en fjerde dimension hvad kan vi tilbyde, som gør PFA unik. Udviklingsveje i PFA Den store vægt på faglig og personlig udvikling er med til at fastholde de bedste medarbejdere i PFA. Målrettet udvikling starter med at synliggøre kompetencekravet til de forskellige roller. I 2007 igangsatte vi derfor en beskrivelse af kompetenceprofiler i PFA. Synliggørelse af kompetencekrav viser både mulighederne for udvikling i jobbet mod andre jobs i PFA og for at gøre karriere. På den måde handler rekruttering i dag om kommunikation. Om at kunne formidle en sammenhængende og interessant fortælling om PFA som virksomhed og arbejdsplads, og hvordan den adskiller sig fra andre virksomheder og dermed gør PFA særlig interessant set med potentielle medarbejderes øjne. Og så være til stede, der hvor potentielle nye medarbejdere befinder sig. I 2007 har vi opprioriteret at være synlige blandt potentielle kandidater både på konferencer, karrieremesser og i netværk. Struktureret medarbejderudvikling Alle nye medarbejdere indgår i et struktureret introduktionsforløb. Størstedelen fortsætter i PFA s grunduddannelse et forløb med træning i at arbejde med pensionsaftaler mv. Grunduddannelsen har fokus på at sætte nye medarbejdere i stand til hurtigt at varetage specifikke arbejdsopgaver. Derefter breder vi perspektivet ud med vægt på at opbygge et solidt fagligt fundament i de første år. Til at understøtte udviklingen af medarbejdere udarbejder ledere og medarbejdere i fællesskab personlige udviklingsplaner, ligesom vi systematisk holder udviklingssamtaler hvert år. Samtalen har fokus på dialog om de forretningsmæssige mål og den udvikling, som medarbejderen har brug for, for at kunne bidrage til at realisere disse. PFA s ledertalentprogram kørte for andet år i træk. Programmet består af et grundlæggende lederkursus, temaworkshops om ledelse i PFA, individuel coaching af deltagerne, som også får tilknyttet en topleder som mentor. Samtidig skal deltagerne gennem forløbet arbejde med en konkret ledelsesopgave, som præsenteres for direktion og topledere ved afslutning af programmet. Lederudvikling God ledelse i PFA er forankret i fem lederkompetencer, som er formuleret med afsæt i PFA s forretningsmæssige og ledelsesmæssige mål. Vi gennemførte bl.a. 360 evaluering i forhold til de fem lederkompetencer for en stor del af PFA s ledere i Vi tog også generelle lederudviklingsinitiativer som f.eks. træning i kommunikation og i forretningsforståelse. For at fremme vidensdeling om best practice og give ledere et forum for fortsat udvikling af lederskab, har vi etableret netværk for alle mellem- og projektledere i PFA. Disse netværk drives internt. Større medarbejderengagement og arbejdsglæde Det er vigtigt for evnen til at fastholde og tiltrække medarbejdere, at PFA er anerkendt som en god arbejdsplads. For andet år i træk viste resultatet af den årlige medarbejderundersøgelse (DMI) en stigende arbejdsglæde i PFA. Det sker 12 Årsrapport 2007 PFA Holding

13 på et tidspunkt, hvor arbejdsglæden går tilbage på det danske arbejdsmarked. Arbejdsglæden lå på index 74, hvilket var et point højere end året før og fire point over gennemsnittet på danske arbejdspladser. Især medarbejdernes vurdering af mulighederne for faglig og personlig udvikling og vurderingen af lederne er meget mere positiv i PFA end på arbejdsmarkedet generelt. Men også PFA s omdømme og vurderingen af den overordnede ledelse er mere positiv i PFA. Undersøgelsen dokumenterer også, at størstedelen af medarbejderne i PFA oplever, at der er en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. I arbejdet med at videreudvikle PFA som arbejdsplads fortsætter vi med at have fokus på det daglige arbejde. I 2008 lægger vi især vægt på, at: Medarbejdernes evner og færdigheder udnyttes bedst muligt Medarbejderne trives med det arbejdspres, der er i jobbet Medarbejderne har tilstrækkelig indflydelse på deres daglige arbejdsopgaver. PFA s forretningsmæssige udvikling gennem de seneste år har betydet et stigende antal medarbejdere. I 2007 ansatte PFA 220 nye medarbejdere. Der var i gennemsnit medarbejdere i PFA i 2007 omregnet til heltid. Årsrapport 2007 PFA Holding 13

14 Omkostninger - lave omkostninger giver værdi Som kundeejet virksomhed er det PFA s mål at skabe størst mulig værdi til kunderne bl.a. gennem lave omkostninger og lavt driftsherretillæg. Økonomisk værdi til kunderne skaber vi blandt andet ved at holde driftsherretillæg og omkostninger i bund. I PFA Pension går kun 0,5 procentpoint fra kundernes bruttoafkast til driftsherretillæg og omkostninger. Hvad betaler kunderne I PFA Pension betaler kunderne ikke mere til administration og forsikringsdækning end det, der opkræves på deres depoter. Kunderne betaler ikke indirekte omkostninger via de fælles reserver. Eventuelle beløb ud over de opkrævede bidrag dækkes af basiskapitalen. Det forbedrer kundernes nettoafkast, og det øger gennemsigtigheden, når der ikke skal betales indirekte omkostninger via de fælles reserver. De opkrævede bidrag til administration kan ses i depotregnskabet i årsoversigten eller på pfa.dk. Omkostningerne er ikke steget så meget som præmierne, og i PFA Pension er både kundernes og selskabets omkostningsprocent derfor faldet med 0,3 procentpoint i forhold til For kunderne til 3,9 procent af præmierne. Højt nettoafkast til kunderne Afkastet af pensionsopsparing skal ses på længere sigt. Nettoafkastet af kundernes midler i PFA Pension er over tre år 18,0 procent og over fem år 37,1 procent. Som det fremgår af tabellen, har marginalen til driftsherretillæg og omkostninger mv. over de seneste år været meget lav. Omkostninger i nutidskroner efter 30 års opsparingsforløb PFA sammensætter (markedsrente) Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Omkostninger i alt Kilde: Kirstein Finansrådgivning. Forudsætninger: Basisscenario med årlig indbetaling før amb kr. Årlig reallønsstigning 1%, årlig inflation 2%, tilbagediskonteringsfaktor: 30-årig nulkuponrente. Omkostninger i markedsrente PFA har i 2007 sat de direkte omkostninger i PFA Unit Link markant ned, og de indirekte omkostninger i fondene er også meget lave sammenlignet med branchen. Det skyldes bl.a., at PFA sender formidlingsprovisionen også kaldet kick back tilbage til kunderne. Det svarer til, at PFA s kunder med eksterne fonde gennemsnitligt får ca. 0,5 procentpoint ekstra i nettoafkast om året. Med de nye priser er de samlede omkostninger i PFA for et basisopsparingsforløb over 30 år ca nutidskroner som vist i tabellen. Hermed er omkostningerne i PFA væsentligt lavere end hos de øvrige aktører. De direkte omkostninger fremgår af depotoversigten, og de indirekte omkostninger (investeringsomkostninger) fratrækkes afkastet i de underliggende fonde, der investeres i. I en om- Lav marginal til omkostninger og driftsherretillæg mv. PFA Pension (gennemsnitsrente) 2007 Akk. 3 år Akk. 5 år Investeringsafkast af kundemidler 1) 0,9% 18,8% 39,8% Driftsherretillæg og omkostninger 0,5% 0,7% 2,7% Nettoafkast 2) 0,4% 18,0% 37,1% 1) Nøgletal N1F, 2) Nøgletal N15 inkl. KundeKapital 14 Årsrapport 2007 PFA Holding

15 kostningsoversigt på pfa.dk har vi nærmere belyst både de direkte og indirekte omkostninger i markedsrentemiljøet. Ekstra rente til KundeKapital Kunder i PFA Pension, der opbygger individuel KundeKapital, får i 2007 som tidligere år en høj rente. Med ekstrarenten kommer renten til den individuelle KundeKapital op på 20 procent p.a. før skat. Ekstrarenten er et eksempel på, hvordan KundeKapital bidrager til at forøge værdiskabelsen til kunderne, som var formålet med at etablere KundeKapital. Den ekstra rente kommer fra den kollektive KundeKapital, som oprindeligt var de knap 5 mia. kroner der i 2001 blev overført fra egenkapitalen som en gave til kunderne. Den er nu vokset til 8,4 mia. kroner og vil over en årrække blive fordelt til kunderne. Den kollektive KundeKapital står som sikkerhed bag den individuelle KundeKapital. Årsrapport 2007 PFA Holding 15

16 Investeringer et år med tændte advarselslamper 2007 blev på mange måder et bemærkelsesværdigt år. Selv om den globale økonomiske vækst var høj, endte året med flere og flere tegn på, at en større økonomisk afmatning i specielt USA var under opsejling var også året med en betydelig finansiel krise, store udsving på aktiemarkederne, tendens til stigende inflation og en faldende dollar. aktivklasser havde fornuftige absolutte afkast bortset fra indeksobligationer, som blev ramt af ophævelsen af skattefritagelsen. Selv om den finansielle krise gav anledning til faldende aktiekurser i andet halvår 2007, så endte globale aktiekurser målt i danske kroner uændret, mens danske aktiekurser i året steg med ca. 7 procent. På de 10-årige statsobligationer i Europa steg renten fra 4,0 procent til 4,3 procent, hvorimod de amerikanske faldt fra 4,7 procent til 4,0 procent. Investeringsresultater 2007 Årets investeringsresultat af kundernes midler i PFA-koncernen blev 1,2 procent. Valutaafdækning gavnede resultatet, mens afdækning af rentefølsomheden trak ned. I PFA Pension er investeringsresultatet 0,2 procentpoint bedre end benchmark. Udenlandske aktier gav et imponerende merafkast på 3,5 procent, og Alternative Investeringer gav igen i 2007 et meget tilfredsstillende afkast. De øvrige Her kommer imidlertid i 2008 en betydelig kompensation til kunderne fra staten for tab ved ophævelsen af skattefriheden for indeksobligationer. Samlet bliver der tale om en kompensation på ca. 760 mio. kroner til PFA Pensions kunder med gennemsnitsrente. Investeringsstrategien I PFA Pensions investeringsstrategi for 2007 blev aktieandelen i det strategiske benchmark forøget til 20 procent. I efteråret 2007 havde vi planer om en yderligere forøgelse af aktieandelen op til 25 procent i 2008, men i lyset af den stigende usikkerhed om udviklingen i den amerikanske økonomi og de kraftige markedsudsving blev de påtænkte aktiekøb i slutningen af året indstillet. I investeringsstrategien for 2008 er andelen af børsnoterede aktier i det strategiske benchmark herefter fastsat til 20 procent, som også giver Afkast af investeringsaktiver 2007 PFA-koncernen Markedsværdi Andel Afkast Ultimo, mia. kr. Valutaafdækket Børsnoterede danske aktier 15,3 6,4% 4,0% Børsnoterede udenlandske aktier 33,6 14,1% 7,2% Unoterede investeringer 7,8 3,3% 8,2% Aktier i alt 56,6 23,7% 6,9% Danske obligationer 78,9 33,0% 1,9% Indeksobligationer 17,7 7,4% -4,9% Udenlandske obligationer 66,9 28,0% 2,1% Obligationer i alt 163,5 68,5% 1,1% Grunde og bygninger 13,2 5,5% 4,9% Andre finansielle investeringsaktiver 5,4 2,2% -38,8% Afkast før pens.afkastskat(n1) 238,7 100,0% 1,2% 16 Årsrapport 2007 PFA Holding

17 mulighed for at afdække aktierisikoen. Hertil kommer alternative investeringer, som nu er udskilt i en særskilt aktivklasse, på 2 procent. Ejendomme gav afkast på 4,9 procent PFA Pensions ejendomme ejes hovedsageligt gennem PFA Ejendomme og PFA Invest International. Afkastet af koncernens grunde og bygninger blev 4,9 procent. I årets løb har PFA indgået aftale om køb af et ejendomsprojekt fra Sjælsø. Kontorbygningen, der er beliggende overfor PFA s hovedkontor, er på m 2 og forventes overtaget ultimo Som led i genplaceringen af provenuet fra boligsalget i 2006 har PFA i samarbejde med ATP erhvervet en større ejendomsportefølje fra TDC. PFA s andel af anskaffelsessummen udgør 2,0 mia. kroner. Årsrapport 2007 PFA Holding 17

18 Hensættelser og årets resultat I gennemsnitsrente sikrer fælles reserver og værdireguleringen af livsforsikringshensættelser kunderne en stabil depotrente og de aftalte pensioner. I nogle år trækker vi på fælles reserver som i bl.a. 2007, mens vi andre år overfører penge til fælles reserver. Livsforsikringshensættelserne bliver opgjort til markedsværdi ved brug af en rentekurve fra Finanstilsynet. Og de forudsætninger, der benyttes omkring invaliditet, levetid og tilbagekøb, bliver løbende analyseret. I den forbindelse er levetiden i 2007 blevet tilpasset på baggrund af vores erfaringer fra de sidste fem år. Værdireguleringen af livsforsikringshensættelserne i PFA-koncernen er netto faldet i 2007 og har frigjort hensættelser på 5,5 mia. kroner. Nedgangen skyldes rentestigningen i 2007, som medfører, at der skal være et mindre beløb hensat til de fremtidige pensionsudbetalinger. Også PFA s kunder lever længere, og det trak i modsat retning. Den årlige opdatering i forhold til den observerede levealder medførte i 2007 en forøgelse af værdireguleringen i PFA Pension med ca. 450 mio. kroner. I PFA Pension er opgørelsen af risikotillægget, som er indregnet i livsforsikringshensættelserne, knyttet til de forsikringsmæssige risici vedrørende primært dødelighed og invaliditet. Vi indregner en levetidsforlængelse via et løbende fald i dødeligheden svarende til cirka 0,5 procent om året. Som det fremgår af risikoskemaet i note 30, vil et yderligere fald i dødelighedsintensiteten på 10 procent svarende til en forøgelse af den forventede levetid med et år medføre en nedgang i kollektivt bonuspotentiale på maksimalt 1,2 mia. kroner. En stigning i invalideintensiteten på 10 procent vil medføre en nedgang i kollektivt bonuspotentiale på maksimalt 20 mio. kroner. For begge hændelser vil der ikke være nogen påvirkning af basiskapitalen. Livsforsikringshensættelserne i PFA Pension udgjorde ved årsskiftet 178,2 mia. kroner eller 3,0 mia. kroner mere end året før. Hensættelserne for Unit Link-forsikringer er steget fra 4,9 mia. kroner til 6,1 mia. kroner. I PFA-koncernen faldt livsforsikringshensættelserne fra 195,0 mia. kroner til 184,6 mia. kroner. FunktionærPension har forøget hensættelserne med ca. 6 mia. kroner, mens det har trukket ned, at hensættelserne i Lærernes Pension ikke længere indgår. På grund af de tilbageførte værdireguleringer af hensættelserne er der kun behov for et mindre træk på kundernes kollektive bonuspotentiale til årets rentetilskrivning. Trækket er i PFA Pension på 1,1 mia. kroner før skat. I koncernen er kollektivt bonuspotentiale 13,4 mia. kroner ved udgangen af året. Det er især på grund af Lærernes Pensions udtræden 3,0 mia. kroner lavere end ultimo FunktionærPension har medført en stigning på 0,7 mia. kroner. Vækst i overskydende basiskapital I PFA-koncernen er den overskydende basiskapital steget fra 5,0 mia. kroner til 5,8 mia. kroner. PFA Holdings egenkapital er faldet i 2007 med 220 mio. kroner til 4,2 mia. kroner og inklusive minoritetsinteresser i koncernen 4,5 mia. kroner. Nedgangen skyldes nedsættelsen af selskabsskatteprocenten, der mindsker værdien af PFA s skatteaktiver. Det påvirker ikke basiskapitalen, som opgøres eksklusive skatteaktiver. I PFA Pension udgør forrentningen før skat af KundeKapital 1,6 procent mod 4,6 procent i Egenkapitalens forrentning før skat udgør 1,7 procent mod 4,5 procent i KundeKapi- 18 Årsrapport 2007 PFA Holding

19 tal og egenkapitalens resultat før skat fremkommer som summen af årets investeringsafkast, driftsherretillæg, dækning af tab på grund af omkostninger og risiko samt resultatet af øvrige aktiviteter. For egenkapitalen fragår desuden udbytte. Kollektiv KundeKapital dækker eventuelle tab for individuel KundeKapital. Investeringsafkastet før pensionsafkastskat af PFA Pensions egenkapital og KundeKapital, som er investeret i en særskilt portefølje, er 1,1 procent mod 3,5 procent i Årets resultat Årets resultat før skat i PFA Holding-koncernen er 15 mio. kroner mod 127 mio. kroner i Ved årets begyndelse blev forventet et resultat før skat på niveau med resultatet i Det lavere resultat skyldes bl.a. et lavere investeringsafkast som resultat af udviklingen på de finansielle markeder og et større underskud for syge- og ulykkesforsikring end ventet. Årets skat i koncernen udgør 235 mio. kroner. Som ventet påvirker nedsættelsen af selskabsskatteprocenten fra 28 procent til 25 procent værdien af koncernens skatteaktiver med -271 mio. kroner. Årets resultat efter skat i moderselskabet PFA Holding bliver herefter -220 mio. kroner. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for Årsrapport 2007 PFA Holding 19

20 Kapitalstyrke og solvens Målet for risikostyringen er at sikre kunderne det bedst mulige afkast samtidig med, at reserverne er tilstrækkelig robuste. PFA Pension og koncernens øvrige pensionsselskaber har i hele 2007 være i grønt lys i Finanstilsynets risikoscenarier. Ved udgangen af året var basiskapitalens overdækning i PFA Pension fire gange i forhold til det risikojusterede solvenskrav i det røde risikoscenario. Risikoskemaet i note 30 viser virkningen af forskellige hændelser herunder renteændringer, aktiekursfald og ændringer i forventet invaliditet og levetid for PFA Pension. Virkningen opdeles på henholdsvis basiskapitalen, kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser. Den samlede kapitalstyrke er yderligere forbedret i Det stigende renteniveau betød, at værdireguleringerne til de aftalte ydelser blev reduceret med 5,5 mia. kroner. Denne gevinst blev modvirket af tab på obligationer og renteafdækning. De samlede reserver bestående af overskydende basiskapital og kollektivt bonuspotentiale blev derfor reduceret fra 19,0 mia. kroner til 18,1 mia. kroner i PFA Pension. I PFA-koncernen var de samlede reserver stort set uændret på 21,2 mia. kroner. Men da bonuspotentialet på fripoliceydelser steg kraftigt på grund af den højere rente, blev den samlede kapitalstyrke væsentlig forbedret. Bonuspotentiale på fripoliceydelser kan også i et vist omfang dække eventuelle tab for kunderne. Reserverne primo 2008 er som vist i tabellen nedenfor lavere end ultimo 2007, idet Lærernes Pension ikke indgår. KundeKapital sikrer kunderne en større andel af værdiskabelsen Af den samlede basiskapital på 12,7 mia. kroner i PFA Pension udgør KundeKapital med 9,8 mia. kroner den væsentligste del. I 2007 har kunderne netto indbetalt 0,4 mia. kroner til kundernes individuelle KundeKapital, der er vokset til 1,3 mia. kroner ultimo Hermed får kunderne en større andel af værdiskabelsen i PFA. Den kollektive KundeKapital, der blev etableret i 2001 ved en gave på knap 5 mia. kroner fra egenkapitalen til kunderne, står som sikkerhed for den individuelle KundeKapital og fordeles over en årrække i form af en ekstra rente på kundernes individuelle KundeKapital. Endvidere dækker kollektiv KundeKapital sammen med egenkapitalen eventuelle tab på risiko og omkostninger samt øvrige aktiviteter. Kapitalstyrke PFA-koncernen* PFA Pension (mia. kr.) Egenkapital 4,7 4,5 4,5 4,4 4,2 KundeKapital 10,3 11,6 10,3 9,3 9,8 Ansvarligt lån 1,8 1,0 1,0 1,8 0,9 Skatteaktiver mv. -2,8-2,6-2,6-2,4-2,2 Basiskapital 14,1 14,5 13,3 13,1 12,7 Solvenskrav -9,1-8,4-7,5-8,0-7,2 Overskydende basiskapital 5,0 6,1 5,7 5,1 5,5 Kollektivt bonuspotentiale 16,3 15,1 13,4 13,9 12,6 Samlede reserver 21,3 21,2 19,1 19,0 18,1 Bonuspotentiale på fripoliceydelser 17,9 33,2 24,5 12,7 22,3 *) Koncern-tallene ultimo 2007 er ikke umiddelbart sammenlignelige med tallene ultimo 2006, idet FunktionærPension indgår i tallene ultimo 2007, men ikke ultimo Lærernes Pension indgår i tallene ultimo 2006 og ultimo I primo 2008 er tallene eksklusive Lærernes Pension. 20 Årsrapport 2007 PFA Holding

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.657 12.202 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 506

Læs mere

PFA PENSION Halvårsrapport 2015

PFA PENSION Halvårsrapport 2015 PFA PENSION Halvårsrapport Hoved- og nøgletal for Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.422 11.985 24.887 Forsikringsteknisk resultat pension 375 475 674 Forsikringsteknisk

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere