REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET"

Transkript

1 REFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den i Mødelokale 2

2 Afbud Anders Kronborg (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Information og forespørgsler Politiske indsatsområder for Plan & Miljøudvalgets område Grøn sektorplan; Natur og parkpolitik Parkeringsforholdene v/stadion Sagsid Udkast til Landsplanredegørelse - Esbjerg Kommunes høringssvar Sagsid Lokalplan nr Lustrup, Boliger ved Blokvej SagsID Dagsorden St. Darum Institutionsområde Sagsid : Forslag til lokalplan for Remiseområdet, Esbjerg SagsId: , ansøgning om lovliggørelse af radioamatørantennemast Sagsid Tilkendegivelse vedr. deltagelse i fælleskommunalt selskab vedr. afsætning af affald Sagsid: , 14. september, orienteringspunkt Plan & Miljøudvalget PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Ingen. Side 2 af 28

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Fraværende Jørgen Ahlquist (F) Afbud Anders Kronborg (A) Side 3 af 28

4 Sagsnr. 2 Information og forespørgsler Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Lokalplan ved Sviegade i St. Darum. Fraværende Jørgen Ahlquist (F) Afbud Anders Kronborg (A) Side 4 af 28

5 Sagsnr Politiske indsatsområder for Plan & Miljøudvalgets område 2009 Indledning Ajourføring af udvalgets indsatsområder. Sagsfremstilling, Lovgrundlag, planer m.v., Økonomi, Personaleforhold, Planmæssige konsekvenser, Konsekvenser for andre udvalg, Høring, Vurdering herunder alternativer Intet. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Ajourføringen godkendes. Bilag PMU rev. 11. august 2009 Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt Fraværende Jørgen Ahlquist (F) Afbud Anders Kronborg (A) Side 5 af 28

6 Sagsnr Grøn sektorplan; Natur og parkpolitik Indledning Arbejdet med Grøn sektorplan er nu godt i gang med deltagelse af repræsentanter for Plan, Miljø, Køb & salg og Vej & Park. På Teknik og Forsyningsudvalgets møde den 15. december 2008 blev der orienteret om Grøn sektorplan med forslag til opbygning og tidsplan. Som udgangspunkt for arbejdet var der lagt op til, at planen sideløbende med den allerede vedtagne Naturpolitik skulle omfatte en overordnet parkpolitik og mere detaljerede handleplaner omfattende byernes grønne strukturer og de bynære naturområder. Imidlertid har arbejdet med planen vist, at det er vanskeligt at skille natur- og parkpolitikken ad, da de to politikker i stor udstrækning har samme mål. Det vil derfor være en fordel at formulere en fælles Natur- og parkpolitik. Med en fælles Natur- og parkpolitik bør Grøn sektorplan omfatte både de grønne områder i og omkring byerne, de bynære landskaber, naturområderne i det åbne land og de landskabelige forhold. Sagsfremstilling Grøn Sektorplan har to formål: At tilvejebringe og udvikle områder, der tilgodeser befolkningens behov for ophold og rekreation og sikre æstetisk smukke bymiljøer og landskaber. At sikre at beskyttelse og benyttelse af naturen sker på et bæredygtigt grundlag med fokus på biologisk mangfoldighed og befolkningens adgang til naturen. Da disse områder administreres af tre forskellige afdelinger, foreslås, at Grøn sektorplan udarbejdes som en fælles plan med en fælles overordnet Natur- og parkpolitik og tre underliggende handleplaner: Parkplan (Vej & Park) Naturkvalitetsplan (Natur & Vandmiljø) Landskabsplan (Kommune- og byplan) Natur- og parkpolitikken er den overordnede politiske vision med beskrivelse af målsætningerne for kommunens naturområder, byernes grønne struktur og befolkningens rekreation. Udkast til natur- og parkpolitik vedlægges. Parkplanen tager udgangspunkt i Kommuneplanen, og er en videreudvikling af tidligere Esbjerg Kommunes Grøn sektorplan ??. Den omfatter byerne og byernes grønne områder, de bynære naturområder og adgangen til det åbne land. Parkplanen har fokus på smukke byområder og på befolkningens mulighed for rekreation. Parkplanen revideres i Side 6 af 28

7 Naturkvalitetsplanen tager udgangspunkt i statens Natura2000 planer og i Kommuneplanen. Naturkvalitetsplanen omfatter beskrivelse af status for de beskyttede og internationale naturområder samt en plan for indsatsen for at bevare og forbedre naturområder. Naturkvalitetsplanen har fokus på beskyttelse, men også på benyttelse af naturområderne i det åbne land. Naturkvalitetsplanen afventer statens Natur planer, og kræver en gennemgribende kortlægning af naturområderne i det åbne land. Naturkvalitetsplanen, der startes op med kortlægning i de internationale naturområder og planlægges afsluttet i 2013, vil også omfatte Fanø. Landskabsplanen tager udgangspunkt i en landskabskaraktervurdering af hele kommunen. Landskabsplanen omfatter beskyttelse af landskabelige værdier i det åbne land, skovrejsning og vurdering af anlæg og byggeri i det åbne land. Arbejdet med landskabskaraktervurdering af hele kommunen forventes igangsat, når kommuneplanen er vedtaget. Arbejdet med grøn sektorplan vil endvidere løbende skulle tilpasses Klima/bæredygtighedsplanens stade. Tidsplan Da de tre handleplaner er på forskellige stader udarbejdes planen i tre faser: Fase 1: (Vedtages foråret 2010) Overordnet Natur og parkpolitik Parkplan Fase 2: (vedtages 2012) Landskabsplan Fase 3: (vedtages 2013) Naturkvalitetsplan FASE 1 3. august 2009: 1. Udkast til Natur- og parkpolitik forelægges TFU og PMU Ultimo august/september 2009: Offentlig høring af 1. Udkast til Natur- og parkpolitik samt indkaldelse af ideer til Parkplanen Ultimo 2009: Politisk behandling af Natur- og parkpolitik og Parkplan Vinteren 2010: Offentlig høring af Parkplan Forår 2010: Endelig vedtagelse af Natur- og parkpolitik og Parkplan Lovgrundlag, planer m.v. Planloven Kommuneplan Natura 2000 planer Vandplaner Økonomi Natur- og parkpolitikken er udarbejdet på baggrund af den allerede vedtagne Naturpolitik. Der er økonomisk ingen ændringer i forhold til Naturpolitikken. Udmøntning af Side 7 af 28

8 den endelige natur- og parkpolitiks enkelte visioner vil imidlertid kræve særskilt finansiering når og hvis de besluttes udført. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Fælles Natur- og parkpolitik erstatter gældende naturpolitik. Konsekvenser for andre udvalg Den foreslåede opbygning af sektorplanen med en fælles Natur- & parkpolitik vedrører både Teknik & Forsyningsudvalget og Plan & Miljøudvalget. Høring Der indkaldes til offentlig høring om Natur- og parkpolitikken med indkaldelse af ideer til Parkplanen august-september Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at Grøn sektorplans opbygning i Fælles Natur- og parkpolitik, Parkplan, Naturkvaitetsplan og Landskabsplan tages til efterretning udkast til Natur- og parkpolitik videresendes til Byrådet med anbefaling om at Natur- og parkpolitikken godkendes og sendes i offentlig høring med indkaldelse af ideer til det videre arbejde med Parkplanen. Teknik & Forsyningsudvalget godkendte indstillingen den 17. August Ved en fejl blev sagen behandlet i Økonomiudvalget før den blev behandlet af Plan & Miljøudvalget. Økonomiudvalget godkendte 24. August 2009 ligeledes indstillingen. Bilag Udkast til Natur- og parkpolitik Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt Afbud Anders Kronborg (A) Side 8 af 28

9 Sagsnr Parkeringsforholdene v/stadion. Indledning Drøftelse af parkeringsforholdene v/stadion. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Sagen drøftes. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Godkendt Afbud Anders Kronborg (A) Side 9 af 28

10 Sagsnr Sagsid Udkast til Landsplanredegørelse - Esbjerg Kommunes høringssvar Indledning Esbjerg Kommune har d. 8. juli 2009 modtaget forslag til landsplanredegørelse i høring. Landplanredegørelsen skal danne grundlag for det videre arbejde med den næste kommuneplan Sagsfremstilling En stor del af redegørelsen redegør fint for en række emner som kan være relevante i mere eller mindre grad for alle kommuner i hele Danmark og dermed også for Esbjerg Kommune. Landsplanredegørelsen er meget skæv i forhold til: opdeling af Danmark i områder fremhævelse af enkeltprojekter i Østjylland og på Sjælland Dette er der redegjort for i det vedlagte notat. Borgmesteren har sammen med borgmestrene i Varde, Tønder og Fanø Kommuner skrevet til Miljøministeren. Lovgrundlag, planer m.v. Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. oktober Økonomi Ingen Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Den endelige landsplanredegørelse danner et overordnet grundlag for den næste kommuneplan ( ) Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Forslaget til landsplanredegørelse har været sendt i relevante forvaltninger og hos Esbjerg Havn. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget at: Side 10 af 28

11 Esbjerg Kommunes høringssvar fremsendes til Miljøministeren Bilag Følgebrev till Miljøministeriet, Til By- og Landskabsstyrelsen - Svar på forslag til landsplanredegørelse Til Miljøministeriet, SVUFbrev Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 6 Beslutning Godkendt Fraværende Afbud Anders Kronborg (A) Side 11 af 28

12 Sagsnr Sagsid Lokalplan nr Lustrup, Boliger ved Blokvej Indledning Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra gårdejer Hendrik Jan Snoeijink, Haderslevvej 60, 6760 Ribe, om at udstykke grunde til parcelhusbyggeri. Sagsfremstilling Lokalplanen har til formål at udlægge ovennævnte areal til åben-lav boligområde og sikre etablering af en afskærmende beplantning mod det åbne land. Derudover har lokalplanen til formål at sikre, at bebyggelsen i sin udformning får en proportionsmæssig sammenhæng med landsbyens øvrige bebyggelse. For at videreføre de sidste års udvikling med nyt og spændende byggeri i Lustrup, gør lokalplanen det muligt at bruge nogle af de nyere materialer og formsprog, men fastholder samtidig, at bebyggelsen skal have visse arkitektoniske træk til fælles med landsbyens ældre bebyggelse. Lokalplanen foreskriver derfor, at facader skal fremstå med plane ydervægge og skarpe hjørner, og minimumskrav til taghældninger sikrer, at tagene udgør en væsentlig del af husenes udtryk. Dermed muliggør lokalplanen f.eks. ikke bjælke- og rundtømmerhuse. Størstedelen af området er beliggende inden for 300 meter zone fra drikkevandsboring. Der vil derfor på hele lokalplanområdet blive tinglyst forbud mod anvendelse af gødning og sprøjtegifte samt etablering af haveboringer. Forbuddet vil blive tinglyst inden lokalplanens endelige vedtagelse. I forbindelse med den offentlige høring er der kommet 2 breve med indsigelser/bemærkninger, som medfører enkelte korrektioner og præciseringer i lokalplanen. 1. Brev fra Landinspektørgården på vegne af bygherre, Hendrik Jan Snoeijink: På vegne af grundejer gøres indsigelse mod følgende forhold i lokalplanen: Side 12 af 28

13 At lokalplanområdets afgrænsning mod nord defineres ved en linie beliggende 12 m fra vejskel på modsatte side af Lustrupvej, og ikke af ejendommens eksisterende grænser mod vejen. At lokalplanen ikke klart beskriver, om sammenlægninger af grunde vil være tilladt. Bygherre finder det nødvendigt at have mulighed for sammenlægning af grunde, såfremt krav om beplantningsbælter fastholdes. At Blokvej og Lustrupvej udlægges i en bredde af henholdsvis 10 og 12 m, når landsbyen i øvrigt er præget af smalle slyngede vejforløb. Bygherre finder at udlæggene bør ske i overensstemmelse med de eksisterende forhold. At lokalplanen stiller betingelser om 10 m bredt beplantningsbælte mod det åbne land. Bygherre ønsker, at dette krav udgår, eller alternativt at omfanget af plantebæltet reduceres væsentligt, gerne til 5 m mod landbrugsjord og 3 m mod Lustrupvej. En anden mulighed kunne være at udvide lokalplanområdet, så beplantningsbæltet ikke optager så stor en andel af de enkelte grundes areal, eller at beplantningen etableres på bygherres landbrugsjord og vedligeholdelsen ved deklaration pålægges ejerne af de nye tilgrænsende parceller. Forvaltningens vurdering og anbefaling: Den i lokalplanforslaget anførte lokalplangrænse mod nord blev valgt, pga. at Lustrupvej ligger på privat grund og er ikke selvstændigt udmatrikuleret, hvorfor der ikke har været et berigtiget vejskel at forholde sig til. Men i forbindelse med udstykningen udskilles Lustrupvej og Blokvej matrikulært, hvorved der dannes et vejskel, der kan udgøre områdets nordlige afgrænsning. Vej & Park har på baggrund af indsigelsen besigtiget området med bygherres landinspektør og har sammen med denne fastlagt vejskel for Blokvej og Lustrupvej ud fra de eksisterende forhold. Skellet vil blive berigtiget i forbindelse med lokalplanområdets udstykning. Ved Blokvejs udmunding i Lustrupvej afsættes areal i vejmatriklen til ændring til vinkelret vejtilslutning. Plantebælterne har til formål at sikre en tæt afskærmende beplantning mod det åbne land, og udlæggets bredde sikrer, at der er den nødvendige plads til at træerne kan vokse og udvikle sig hensigtsmæssigt. En bredde på 10 m vurderes dog at være rigeligt til 3 planterækker, hvilket anses for minimum for en god tæt afskærmning. Mod Lustrupvej behøver plantebæltet ikke at have samme tæt afskærmende effekt, hvorfor 2 planterækker vurderes at være tilstrækkeligt. Det vurderes, at de udlagte 10 m fint sikrer gode vækstbetingelser til 2 planterækker, hvorfor byggelinien langs plantebæltet vurderes unødvendig på strækningen langs Lustrupvej. De udlagte parceller er, med størrelser varierende mellem m 2 og m 2, i forvejen meget store også selvom plantebælterne optager en del af grundarealet. På den nordligste parcel er det bebyggelige areal dog mindre end for de øvrige parceller, pga. parcellens næsten trekantede form. De ovenfor foreslåede justeringer af lokalplangrænsen/vejskel mod Lustrupvej, plantebælte og byggelinie vurderes dog at rykke nordskellet for den pågældende parcel så meget mod nord, at bebyggelsesmulighederne forbedres væsentligt. I øvrigt kan det oplyses, at almindelige parcelhusgrunde ikke må være større end 3000 m2. Det anbefales, at lade skellet mod Lustrupvej udgøre lokalplanområdets nordlige afgrænsning, at lade de foreslåede vejudlæg afløse af de nu afsatte vejskel, Side 13 af 28

14 at præcisere i lokalplanen, at der som vist på kortbilaget skal udstykkes 7 grunde, og at sammenlægninger ikke er tilladt, at reducere udlægget til beplantningsbælte til en bredde af 10 m og tilføje, at bæltet skal bestå af minimum 3 planterækker, dog kun 2 rækker langs Lustrupvej, og at lade byggelinien 2,5 m fra beplantningsbæltet bortfalde på strækningen langs Lustrupvej, idet det vurderes, at de udlagte 10 m fint sikrer gode vækstbetingelser til de påkrævede 2 planterækker. 2. Brev fra Lustrup-Damhus Beboerforening Beboerforeningen har ingen kommentarer til selve udstykningen, idet denne er i tråd med foreningens ønske for landsbyens udvikling. Foreningen finder dog, at der bør slækkes på kravene til beplantningsbæltets bredde, for så vidt angår lokalplanområdets afgrænsning mod Lustrupvej, idet et bredt og tæt beplantningsbælte vil isolere den kommende bebyggelse fra den eksisterende bebyggelse på nordsiden af Lustrupvej. Læbæltets bredde bør svare til beplantningen langs Lustrupvejs øvrige forløb langs matrikel 9f (hvorfra de nye grunde udstykkes). Beboerforeningen påpeger derudover en række problemer med infrastrukturen omkring Lustrup og Damhus. Disse bemærkninger vedrører ikke direkte lokalplansagen og er derfor videresendt til Vej & Park. Forvaltningens vurdering og anbefaling: På nordsiden af Lustrupvej ligger dels en række parceller, dels en nedlagt landejendom, der også opfattes som en del af landsbyen. Det eksisterende plantebælte langs Lustrupvej består af 2 trærækker, der skærmer af langs vejen, men ikke udgør en massiv visuel barriere. Det anbefales at fastholde den afsatte bredde på 10 m til plantebælte men tilføje i lokalplanen, at der langs Lustrupvej blot skal være minimum 2 planterækker. 3. Andre ændringer På baggrund af Vej & Parks besigtigelse i området, ændres oversigtsarealet ved Blokvejs udmunding i Lustrupvej fra 3 x 240 m til 2,5 x 95 m. Lovgrundlag, planer m.v. Planloven. Økonomi Lokalplanen udlægger areal til en udvidelse af Blokvej samt ændring af dennes tilslutning til Lustrupvej, men Vej & Park anbefaler at afvente situationen for at se, om der bliver et reelt behov for at gennemføre disse tiltag. Såfremt det besluttes at gennemføre vejudvidelse og/eller ændring af vejtilslutning, vil det medføre en udgift for kommunen. Der er ikke afsat midler til dette i budgettet, og udgiften kan ikke pålægges grundejer. Blokvej og Lustrupvej udskilles matrikulært i forbindelse med lokalplanområdets udstykning. Udgifter hertil (landinspektør) afholdes af kommunen. Forsyningen har tilbudt grundejer at afholde udgift til tinglysning af forbud mod anvendelse af gødning og sprøjtegifte samt etablering af haveboringer. Side 14 af 28

15 Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Ved lokalplanens endelige vedtagelse vil lokalplanområdet blive overført til byzone. Konsekvenser for andre udvalg Evt. beslutning om udvidelse af Blokvej samt ændring af dennes tilslutning til Lustrupvej skal træffes af udvalget for Teknik og Forsyning. Høring Forslag til Lokalplan nr har været i offentlig høring i perioden 1. april 27. maj Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Lokalplan nr Lustrup, Boliger ved Blokvej, godkendes endeligt med de anbefalede ændringer. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 7 Beslutning Godkendt Fraværende Afbud Anders Kronborg (A) Side 15 af 28

16 Sagsnr SagsID Dagsorden St. Darum Institutionsområde Indledning Institutionen Helheden for psykisk handicappede har aktuelt planer om at opkøbe 2 ejendomme ud over de 6 ejendomme, de allerede råder over i landsbyen. Herudover på længere sigt muligvis nyt byggeri på institutionens grund i delområde B3. I ejendommene bor i perioder et antal beboere, der serviceres af et lige så stort antal medarbejdere. Ejeren af ejendommen bor ikke i huset, som den gældende lokalplan kræver. Sagsfremstilling Lokalplantillægget (vedlagt) skal gøre det lovligt rent planlægningsmæssigt at etablere private institutioner i en del af St. Darum. Lokalplantillægget omfatter et område beliggende i byzone, dels delområde C1 for blandet bolig og erhverv og dels delområde Side 16 af 28

17 B3 for offentlige formål. Den gældende lokalplans bestemmelser for C1 og B3 giver ikke mulighed for at indrette private institutioner. Lokalplantillægget giver mulighed for at etablere private institutioner af almennyttig karakter, som ikke ændrer karakteren af området eller medfører ulemper for områdets øvrige beboere. Ejeren behøver ikke at bo i institutionen. Ansøger Helheden er indforstået med lokalplanforslaget. Lovgrundlag, planer m.v. Planloven, gældende lokalplan nr fra det tidligere Bramming Kommune. Økonomi og Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Ændringen af anvendelsen giver ikke anledning til at ændre Kommuneplanen, idet der både i delområde (Lokalcenter) og delområde (Centerboliger) gives mulighed for institutioner Konsekvenser for andre udvalg Intet Høring Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 8 uger. Helhedens forstanderpar Ann og Sven Thomsen har fremsendt anbefaling fra Darum Landsbyråd v. fmd. Jes Højlund (vedlagt). Vurdering herunder alternativer Intet INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, At lokalplanforslaget vedtages ved 1. behandlingen med henblik på offentlig høring i 8 uger. Bilag Lokalplanudkast Helheden St Darum_udvalg første behandling.doc Udtalelse fra Darum Lokalråd maj 2009 Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 8 Beslutning Godkendt Afbud Anders Kronborg (A) Side 17 af 28

18 Sagsnr Sagsid : Forslag til lokalplan for Remiseområdet, Esbjerg Indledning Behandling af oplæg til lokalplanforslag nr for Remiseområdet i Esbjerg. Sagsfremstilling Anledningen til lokalplanen er dels et ønske om etablering af et parkeringshus til udvidelse af parkeringskapaciteten omkring sygehuset, og dels et ønske om etablering af offentligt grønne arealer med fritidsaktiviteter i området, som tidligere var anvendt til remise af DSB. Side 18 af 28

19 Hovedparten af lokalplanområdet indgår i den ordinære revision af Kommuneplanen og er udlagt til offentlige anlæg som trafikanlæg, tekniske anlæg og fritidsanlæg o.lign. En mindre del af lokalplanområdet er i Kommuneplanen udlagt til kolonihaver, som i dag fremstår som et ikke planlagt fælles grønt areal, på nær et lille udlæg til én dyrkningshave. Lokalplanforslaget har til formål: at sikre en væsentlig del af området anvendt til et offentligt grønt område med fritidsaktiviteter. at sikre bevaringsværdige huse ikke nedrives. at sikre ny bebyggelse indpasses arkitektonisk og funktionelt i området. at sikre mulighed for etablering af et parkeringshus i området. at sikre parkeringshuset indpasses på en god byarkitektonisk måde i forhold til det grønne område. at sikre parkeringshusets udseende afpasses efter den bevaringsværdige boligbebyggelse langs Nørrebrogade. at sikre facaderne på parkeringshuset får en høj arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet. at sikre vej- og stiforbindelser til og fra området. Udformningen og anvendelsen af det fælles grønne areal til kolonihaverne skal, efter lokalplanforslaget, fremover koordineres med det øvrige offentlige grønne område. Der er en bestemmelse i lokalplanforslaget som gør det muligt at nyanlægge kolonihaver på ca. halvdelen af det areal, som i dag er udlagt til fælles grønt areal tilhørende kolonihaverne. Miljøafdelingen udarbejder en screening af mulighederne for anvendelserne efter lokalplanen. Endvidere vurderes det, at der er behov for en SMV-redegørelse. Dette materiale forelægges til sagens behandling i Byrådet, som forventes den 5. oktober Bestemmelserne for parkeringshuset er udarbejdet i samarbejde med Region Syddanmark. Regionen udarbejder realistiske visualiseringer med et parkeringshus, der har den maksimale størrelse efter lokalplanen. Lokalplanforslaget planlægges tilrettet efter materialet fra Miljøafdelingen og Regionen, inden lokalplanforslaget offentliggøres. Lovgrundlag, planer m.v. Planloven Økonomi Selve lokalplanen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser. Når planen realiseres, vil de økonomiske konsekvenser af de konkrete detailprojekter blive forelagt til politisk behandling. Side 19 af 28

20 Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Ændring af Kommuneplanen for størstedelen af lokalplanområder, der er forudsætningen for lokalplanbestemmelserne, indgår i den ordinære ændring af Kommuneplan Konsekvenser for andre udvalg Der indgår offentligt tilgængelige grønne områder og fritidsaktiviteter. Ved realisering af konkrete projekter vil disse blive behandlet af berørte udvalg. Høring Der foregår en høring af interne samarbejdspartnere om oplæg til lokalplanforslag samtidig med forberedelse af sagen til politisk behandling på grund af den snævre tidsplan. Vurdering herunder alternativer Arealerne er overdraget fra DSB til Esbjerg Kommune. Forholdene er dog pt. ikke tinglysningsmæssigt berigtiget. Region Syddanmark ønsker opført et privat parkeringshus, der evt. senere hel eller delvis kan blive offentligt. Det skal nærmere undersøges, hvordan etablering af et privat parkeringshus juridisk og praktisk kan realiseres inden for det planlagte byggefelt i lokalplanen. Dette spørgsmål skal være afklaret, inden lokalplan vedtages endeligt. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at lokalplanforslaget vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring. Inden offentliggørelsen foretages nødvendige tekniske tilføjelser og justeringer af lokalplanforslaget. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 9 Beslutning Godkendt Afbud Anders Kronborg (A) Side 20 af 28

21 Sagsnr SagsId: , ansøgning om lovliggørelse af radioamatørantennemast Indledning Ansøgning om tilladelse til at bibeholde 11,0 m radioamatørantennegittermast monteret med 4,0 m toprør, opført uden byggetilladelse på adressen Sneumvej 17 A, i boligforeningen Undomsbo s afdeling 12 i Tjæreborg. Mastens højde er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommuneplanens rammeområde , hvor bygningshøjden over terræn er fastsat til maks. 2 etager, svarende til 8,5 m. Side 21 af 28

22 Sagsfremstilling Ansøgning af 1. juli 2009 om byggetilladelse til at bibeholde allerede etableret radioamatørantennegittermast på 11 m + 4,0 m toprør på Sneumvej 17 A (billede af masten og kort over dens beliggenhed er vedlagt som bilag 1, 2 og 3). Masten erstatter 2 stk. ca. 6 m høje radioamatørantennemaster udført i 5 ¼ rør, hvortil Bygningsmyndigheden meddelte lovliggørelsestilladelse d. 12. januar Ansøger har inden mastens opstilling indhentet Ungdomsbo s og afdelingsbestyrelsens tilladelse hertil (tilladelse af 18. marts 2009 er vedlagt som bilag 4). Sagen er taget op efter klage fra beboeren på adressen Sneumvej 19 B. Da masten er etableret uden byggetilladelse og dermed ikke er vurderet i forhold til bestemmelserne i plan- og bygningslovgivning, er mastens ejer anmodet om at søge masten lovliggjort. Ejendommen, hvor masten er etableret, er beliggende i Kommuneplanens rammeområde , hvor den maksimale højde af en bygning er fastlagt til 2 etager, svarende til 8,5 m. Der gælder ikke nogen lokalplan for området, hvorfor højde- og afstandskrav for bygningskonstruktioner skal vurderes ud fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglement 08 kap. 2 under hensyntagen til retningslinjerne i Kommuneplanen. Med baggrund i den konkrete sag ønskes der fra forvaltningens side politisk fastlagt en administrationspraksis i forhold til etablering af radioamatørantennemaster. Lovgrundlag, planer m.v. Kommuneplanens rammeområde Bygningsreglement 08 kap og Økonomi Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Planmæssige konsekvenser Intet at bemærke. Konsekvenser for andre udvalg Intet at bemærke. Høring Ansøgningen blev jf. Forvaltningslovens 19 d. 2. juli 2009 sendt i naboorientering hos omkringliggende naboer i boligforeningens afdeling 12 og hos tilgrænsende ejendomme på Østerled og Østerbyvej, Tjæreborg. Der fremkom indsigelse til mastens bibeholdelse fra klageren på adressen Sneumvej 19 B. Side 22 af 28

23 Vurdering herunder alternativer Ifølge Bygningsreglement 08 kap. 2.4 skal højden af mobiltelefon- og radioamatørmaster - hvor andet ikke er fastlagt i en lokalplan eller deklaration i hvert tilfælde fastlægges ud fra en konkret vurdering ud fra kriterierne i Bygningsreglementets kap om bl.a. det hensigtsmæssige i bygningens samlede omfang i forhold til anvendelsen, om bebyggelsens samlede omfang svarer til det sædvanlige i karréen, kvarteret eller området, og om der under hensyn til ejendommens benyttelse sikres tilfredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse. Der gælder efter det nye Bygningsreglement 08 ingen vandrette eller skrå højdegrænseplaner for antennemaster. Som baggrund for de nye bebyggelsesregulerende bestemmelser ligger dog de samme forhold og den samme saglighed som for de indtil 1. oktober 2001 gældende bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Der har i gamle Esbjerg Kommune været følgende administrationspraksis til sikring af overholdelsen af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i forbindelse med godkendelse af antennemaster til radioamatørbrug: - at masten ikke udføres højere end 8,5 m + 3,0 m toprør (en overskridelse af det tidligere gældende vandrette højdegrænseplan med 3,0 m), - at der foreligger nabosamtykke for den del af masten, der overskrider det skrå højdegrænseplan mod naboskel (1,4 x afstanden til naboskel), - at masten placeres min. 2,5 m fra naboskel, - at tilladelsen kun gælder så længe brugeren er indehaver af gyldig radioamatørlicens, - at masten fjernes ved salg eller fraflytning. Det vurderes, at denne administrationspraksis fortsat er anvendelig til sikring af de bebyggelsesregulerende bestemmelsers overholdelse i forhold til tidligere nævnte kriterier. Da der er tale om rækkehusbebyggelse i et boligforeningsbyggeri, findes ingen naboskel, men såfremt der indlægges et fiktivt naboskel 2,5 m fra beboelseslejligheden Sneumvej 19 B, hvor indsigeren bor, viser det sig, at den opførte mast overskrider det fiktive skrå højdegrænseplan i forhold til dette skel med ca. 3,2 m. Det fiktive vandrette højdegrænseplan overskrides med 6,5 m (se bilag 6). Under henvisning hertil, og til at der foreligger en indsigelse fra beboeren af Sneumvej 19 B, anbefales det, at der meddeles afslag til at bibeholde masten som udført, men at det tilladelses, at masten kan bibeholdes med en højde på 8,5 m + 3,0 m toprør og på de vilkår, der i øvrigt er fastsat i den gamle administrationspraksis. Det anbefales, at vilkårene suppleres med et vilkår om, at masten kun må anvendes til radioamatørbrug. INDSTILLING Direktionen indstiller, at administrationen fremover bemyndiges til efter en konkret vurdering efter BR08 kap at meddelte tilladelse til radioamatørantennemaster, der holder sig inden for følgende rammer: - at masten ikke udføres højere end 8,5 m + 3,0 m toprør, - at der foreligger nabosamtykke for den del af masten, der overskrider det tidligere gældende skrå højdegrænseplan mod naboskel (1,4 x afstanden til naboskel), - at masten placeres min. 2,5 m fra naboskel, - at tilladelsen kun gælder så længe brugeren er indehaver af gyldig radioamatørlicens, Side 23 af 28

24 - at masten fjernes ved salg eller fraflytning. - at masten kun anvendes til radioamatørbrug samt bemyndiges til at meddele tilladelse til master, der afviger fra ovennævnte, såfremt der foreligger væsentlige argumenter herfor, og såfremt der ikke indkommer indsigelser til det konkret ansøgte. Bilag Bilag 1 til SagsId: , Beliggenhedsplan Bilag 2 til SagsId: , Oversigtskort Bilag 3 til SagsId: , Foto af mast Bilag 4 til SagsId: , Boligforeningens godkendelse Bilag 6 Til SagsId: , Skitse af skrå højdegrænseplan Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 10 Beslutning Godkendt Afbud Anders Kronborg (A) Side 24 af 28

25 Sagsnr Sagsid Tilkendegivelse vedr. deltagelse i fælleskommunalt selskab vedr. afsætning af affald Indledning Esbjerg Kommune har fra TAS I/S (Trekantområdets Affaldsselskab I/S) modtaget Rambølls rapport Samarbejde om behandling af genanvendeligt affald fra husholdninger m. m af august Esbjerg kommune modtog den 12. februar 2009 en henvendelse om Kommunens evt. interesse i at deltage i samarbejdet. Plan og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. marts 2009 at meddele TAS I/S, at Esbjerg Kommune indtil videre ikke ønsker at indgå aktivt i samarbejdet. Esbjerg Kommune er nu inviteret til at deltage i et møde den 22.september 2009, hvor der forventes en tilkendegivelse om, hvorvidt Kommunen ønsker at deltage i det videre udviklingsarbejde frem mod et egentlig fælleskommunalt selskab. Sagsfremstilling Esbjerg Kommune har på et møde fået gennemgået projektet, som tager udgangspunkt i, at alle kommuner i Syd Danmark afleverer alle deres genbrugelige materialer fra genbrugsordningerne til et nyt kommunalt fællesskab. Selskabet vil herefter forestå afsætning samt i fornødent omfang forudgående sortering og behandling af affaldet. Behandling vil mest hensigtsmæssigt kunne ske på eksisterende anlæg ved Vojens og Tarm. Esbjerg Kommune har hidtil selv udbudt afsætningen af de forskellige genanvendelige materialer. Kontrakterne løber typisk i 1 år, hvorefter der gennemføres nye udbud, så Kommunen hele tiden får markedspriserne. Esbjerg Kommune er med i andre fælleskommunale selskaber så som L90 til modtagelse af forbrændingsegnet affald, og har derudover samarbejdsrelationer med andre selskaber om afsætning af forskellige affaldstyper. Tendensen i øvrigt går mod færre fælles kommunale selskaber i takt med at kommunerne er blevet lagt sammen og dermed har fået en størrelse, som gør det muligt at afsætte sine egne genanvendelige materialer på en fordelagtig måde. Samtidigt går den generelle tendens på affaldsområdet mod en højere grad af liberalisering og markedsorientering. Lovgrundlag, planer m.v. Kommuner har mulighed for at indgå i fælles kommunale selskaber såkaldte 60 selskaber, hvorved kommunens forpligtigelser varetages af selskabet. Side 25 af 28

26 Økonomi Rambøll har ud fra skønnede mængder fra alle kommuner og nuværende affaldsselskaber i Syd Danmark beregnet sig frem til, at et evt. kommende fælles kommunalt selskab vil kunne frembringe en fortjeneste på ca mio. kr. fordelt på de i alt 16 medregnede kommuner. Fortjenesten er behæftet med store usikkerheder, da mængderne er skønnede og priserne på afsætning af genanvendelige materialer svinger meget. En anden usikkerhed er, at det endnu ikke vides hvilke kommuner som ønsker at indgå i samarbejdet. Det er svært at sammenligne med nuværende forhold i Esbjerg Kommune, men det skønnes, at Esbjerg Kommune under de nuværende forhold ikke vil kunne opnå et bedre økonomisk resultat ved at indgå i et fælles afsætningsselskab. Vurderingen er behæftet med store usikkerheder, da det er svært at gennemskue, hvilke udgifter som er indregnet i Rambøll rapporten og dermed hvilke poster som Esbjerg Kommune skal tage med i beregningen. Kommunen bruger i stor udstrækning de lokale genanvendelsesvirksomheder, som erfaringsmæssigt er konkurrencedygtige. Det er alt andet nemmere og billigere at sende indsamlet genbrugeligt materiale direkte til aftager i nærområdet i stedet for at skulle omlaste. Kommunernes indtræden i et selskab forhindrer dog heller ikke, at selskabet indgår aftale om direkte, lokal afsætning (uden yderligere sortering i Tarm eller Vojens), hvis dette er mest økonomisk fordelagtigt. Personaleforhold Måde Deponeringsanlæg varetager i dag flere opgaver i forhold til genanvendelige materialer fra genbrugsordningerne. De neddeler blandt andet haveaffald og rent træ til genanvendelse. Disse aktiviteter vil i stedet skulle foregå i et evt. fælleskommunalt selskab. Dette vil have mulige konsekvenser for optimering af maskinel og personale på Måde Deponi. Disse aktiviteter er væsentlige for en rationel beskæftigelse af det personale, der nødvendigvis skal bibeholdes for at drive deponiet. Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Det vurderes for nuværende at Esbjerg Kommune skal fortsætte som hidtil med at afsætte sine egne mængder og ikke indgå i et arbejde omkring dannelse af et fælles kommunalt selskab til modtagelse og afsætning af genbrugelige materialer. Side 26 af 28

27 INDSTILLING Direktionen indstiller, at Esbjerg Kommune ikke deltager i mødet den 22. september 2009 og tilkendegiver hurtigst muligt, at man ikke på nuværende tidspunkt er interesseret i at indgå i et evt. kommende fælles kommunalt selskab for afsætning af genanvendelige materialer. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 11 Beslutning Godkendt Afbud Anders Kronborg (A) Side 27 af 28

28 Sagsnr Sagsid: , 14. september, orienteringspunkt Plan & Miljøudvalget Afgørelser truffet af forvaltningen efter bemyndigelse. J.nr.: Matr. nr. 11 AZ Gjesing By, Østervangsvej 1b. Påbud om ophør af den af bygningsmyndigheden observerede anvendelse af rampe, samt fjernelse af affaldscontainer. J. nr Matr. nr. 10CC Gjesing By, Golfvej 45. Afslag på dispensation fra deklaration tinglyst d vedr. byggelinie på 12 m fra vejmidte som angivet i deklarationens punkt 1. J. nr Matr. nr. 2 AS Ø. Vedsted, Granly 2. Fastholdelse af afslag på dispensation til opførelse af redskabsskur. Generel orientering: Indstilling: Til efterretning Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 12 Beslutning Godkendt Fraværende Afbud Anders Kronborg (A) Side 28 af 28

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 27.04.2009 Afbud Freddie Madsen (O) SAGSOVERSIGT 9 Sagsid 2009-8222 Ny lagerbygning ved Valsemøllen, Havnegade 58, Esbjerg... 3 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Side 2 af

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 26. februar 2009 Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Århus Kommune meddelte

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 16.08.2011 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 21 Ringen 6, Esbjerg - Ændring af tagdækning... 3 22 Opførelse af carport/redskabsrum på Matrosvænget 106, 6710

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed -Plan og Strategisk forsyning ankll J.nr. 15/16315 25. marts 2015 Forslag til kommuneplantillæg 3 og Lokalplanforslag

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere