HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 2008, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 2008, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus"

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 2008, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager 1 Pkt.nr. 2 1 Lokal Agenda 21 strategi Pkt.nr. 3 3 Boligselskabet Friheden, udlejningsaftale 3 Pkt.nr. 4 6 Boligselskabet Friheden afd Etablering af bredbåndsnet Vedståelse af garanti. 6 Pkt.nr. 5 7 Udbudssager årsrapportering til Økonomiudvalget 7 Pkt.nr. 6 8 Aflæggelse af anlægsregnskaber 8 Pkt.nr. 7 9 Glasaffald ændring af frekvens for afhentning af glas og papir fra 14dagesafhentning til ugentlig afhentning 10 Pkt.nr Ændringsforslag til ændringer af skoledistrikter i Hvidovre Kommune 12 Pkt.nr Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på specialundervisningsområdet 13 Pkt.nr Ansøgning om tilladelse til deltagelse i et seminar i Tyskland. 17 Pkt.nr Eventuelt 18

3 Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2008 Punkt 1: Taget til efterretning. Arne Bech deltog ikke i behandlingen af punktet. Pkt.nr. 2 Lokal Agenda 21 strategi Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen 1. at vedtage Lokal Agenda 21 strategi Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2008 Punkt 2: Sagen udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. oktober 2008 kl. 16,50. Arne Bech deltog ikke i behandlingen af punktet.

4 Side 2 Sagsfremstilling: Kommunerne skal i henhold til Bekendtgørelse af lov om planlægning Planloven udarbejde en strategi for lokal Agenda 21 hvert 4. år. Hvidovre Kommune vedtog Strategi 2004 for lokal Agenda 21 i maj Lokal Agenda 21 er et internationalt handlingsprogram, hvis overordnede formål er at skabe en bæredygtig udvikling ved at nedsætte ressourceforbruget og mindske miljøbelastningen. Vedlagte forslag til Lokal Agenda 21 strategi tager udgangspunkt i kommunens miljøpolitik og de aktuelle miljømæssige udfordringer. På denne baggrund er de tre temaer: Klima, Miljø & Affald og Natur valgt. For disse temaer er der opsat strategiske målsætninger og en 4årig handlingsplan. Handlingsplanen består af 23 projekter, for hvilke der er defineret konkrete resultater, aktiviteter og indikatorer for gennemførelse. Mere detaljerede projektplaner udarbejdes for de enkelte projekter i et samarbejde mellem projektdeltagerne. Et af Planlovens krav er at sikre, at befolkning og erhvervsliv inddrages i det lokale Agenda 21 arbejde. Der har siden november 2006 fundet en proces sted i Det Grønne Råd, hvor organisationerne er kommet med deres bud på, hvad en grøn kommune er. Materialet fra denne proces er inddraget i arbejdet med strategien. De indkomne forslag er tilgængelige på kommunens hjemmeside: I vedlagte liste ses forslagene på stikordsform samt Teknisk Forvaltnings bemærkninger herunder oplysning om, hvorvidt det er et forslag, der nyder fremme i strategien. Forslagene fra organisationerne er af Det grønne Råd blevet sammenfattet til en vision, som rådet har ønsket at forelægge politisk. Visionen er vedlagt. Der vil blive afholdt et temamøde mellem Teknik og Miljøudvalget og Ejendoms og Arealudvalget, hvor visionen vil blive drøftet med henblik på at undersøge, hvordan øvrige idéer fra Det Grønne Råd kan indgå i det videre arbejde. Visionen vil endvidere tilgå arbejdet med Kommuneplan En del af lokal agenda 21 strategiens projekter er således formuleret med udgangspunkt i forslag fra processen i Det Grønne Råd og en række projekter gennemføres med foreninger og organisationer som tovholdere med støtte fra Teknisk Forvaltning. Et andet af Planlovens krav er at sikre det tværgående Agenda 21 samarbejde i kommunen. Der er derfor defineret projekter, som forskellige institutioner vil gennemføre med støtte fra Teknisk Forvaltning. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2008, pkt. 10, blev det besluttet at sende Forslag til Strategi 2008 for Lokal Agenda 21 i høring. I høringsperioden 1. maj 30. juni 2008 indkom to høringssvar. Disse, samt et tidligere høringssvar modtaget til kommunens Planstrategi, er vedlagt sammen med Teknisk Forvaltnings bemærkninger. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i strategien, men har givet idéer til dens realisering. I forhold til forslaget fremlagt på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. april 2008, pkt. 10 er Projekt 2: Kommunal miljøledelse udgået som selvstændigt projekt, idet arbejdet med miljøledelse vil blive integreret i Projekt 1: Klimakommune. Der er i den nye version af strategien defineret et nyt Projekt 2: Delebiler. Derudover er der kun foretaget mindre justeringer. Økonomiske konsekvenser:

5 Side 3 Strategien gennemføres indenfor den nuværende økonomi. Der blev i budget 2007 afsat et årsværk til lokal Agenda 21 indenfor affaldsområdet. Med bevillingen fulgte en projektsum på kr kroner årligt. Forvaltningen ønsker dog at undersøge mulighederne for ekstern finansiering fra offentlige eller private fonde eller EU. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Flere af projekterne har positive sundhedsmæssige konsekvenser. Miljømæssige konsekvenser: Gennemførelsen af strategiens 23 projekter vil fremme den bæredygtige udvikling i Hvidovre og medvirke til begrænsning af de menneskeskabte klimaforandringer. Andre konsekvenser: Bilag: Lokal Agenda 21 Strategi , dateret 6. oktober 2008(ØU Pkt. 02_01) Liste over indkomne forslag fra organisationerne repræsenteret i Det Grønne Råd, revideret 24. september (ØU Pkt. 02_02) Det Grønne Råds visioner for Hvidovre, modtaget den 25. september 2008(ØU Pkt. 02_03) Høringssvar fra Per Tybjerg Aldrich, dateret 26. juni 2008 (ØU Pkt. 02_04) Høringssvar fra SFHvidovre v/ Lisbeth Nielsen, dateret 29. juni 2008 (ØU Pkt. 02_05) Kommentar til Hvidovres Planstrategi 2007 fra Friluftsrådet, dateret 5. marts 2008 (ØU Pkt. 02_06) Teknisk Forvaltnings bemærkninger til høringssvarene, notat dateret 6. oktober (ØU Pkt. 02_07) Pkt.nr. 3 Boligselskabet Friheden, udlejningsaftale Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der indgås en aftale med Boligselskabet Friheden om fleksibel udlejning i afdeling Friheden I og VI

6 Side 4 Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2008 Punkt 3: Centralforvaltningens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen med tilføjelse, at godkendelseskravet om udlejning, skal fremgå, om udlejningen er fra den almindelige venteliste eller fleksibel udlejning. Hvis det er en tildeling via den fleksible udlejning skal det oplyses, hvilket kriterium der er udlejet efter samt dokumentation for f.eks. uddannelsesinstitution, skilsmissebevilling, ansættelseskontrakter eller lønsedler, og aftalen evalueres efter to år. Sagsfremstilling: Hvidovre Kommune har anvisningsret til 25 % af de ledige boliger i Boligselskabet Friheden og kommunen har derudover indgået aftale med Boligselskabet Friheden om anvisningsret til 55 pensionistboliger i afdeling Friheden I og 8 pensionistboliger i afdeling Friheden VI. De 55 boliger i afdeling Friheden I fordeler sig således: 26 boliger på 38 m2, 27 boliger på 50 m2 og 2 boliger på 70 m2. De 8 boliger i afdeling Friheden VI er på 59 m2. Boligselskabet Friheden og Hvidovre Kommune har endvidere indgået aftale om fleksibel udlejning omkring følgende forhold: Der er fortrinsret for familier med to børn eller flere til 4rums boliger. Boligorganisationens to afdelinger får beboerfortrinsret på lige fod, således at kun ancienniteten på oprykningsventelisten samt kravet til husstandens størrelse og sammensætning er afgørende for tildeling af ledige boliger. Ægtepar/registrerede par eller hermed sidestillede par uden hjemmeboende børn under 18 år, der er bosiddende i Boligselskabet Friheden, sidestilles med familier med hjemmeboende børn under 18 år, således at den part der måtte fraflytte den tidligere fælles bolig, kan få anvist en 2rums bolig indenfor et år efter separation, skilsmisse eller samlivsophør efter mindst to års samliv Sidestillede par skal forstås på den måde, at der gives samme rettigheder, men at familier med børn kommer før familier uden børn. Den fleksible udlejningsaftale udløber den 31. oktober I henhold til lov om almene boliger 60 skal aftaler om fleksibel udlejning tages op til revision inden udløbet af en 4års periode. Hvidovre Kommune har igennem flere år haft endog meget svært ved at udleje pensionistboliger på 38 m2, da kravet til en ældrevenlig bolig har ændret sig væsentligt. Hvidovre Kommune ser en fordel i, at tilbyde unge under uddannelse disse boliger, som har et overkommeligt huslejeniveau. Boligselskabet Friheden foreslår derfor følgende:

7 Side 5 26 boliger på 38 m2 (på de nuværende adresser) De 20 af disse boliger bruges til at anvise til unge under uddannelse, herunder også elevuddannelser, og 6 stk. anvendes fortsat til pensionister. Boligområdet ønsker her en ændret formulering (...), og 6 stk. anvendes så vidt muligt fortsat til pensionister, idet det anses for vigtigt, at en styrkelse af beboersammensætningen prioriteres højt. Af de 27 boliger på 50 m2 bibeholder kommunen 7 stk. Kommunen vil fremover modtage 22 boliger på 70 m2 med altan adresserne bliver lagt fast med fraflytninger, og i den takt som boligerne bliver ledige sendes de til kommunen. Boligområdet vil bestræbe sig på primært at anvende de 29 boliger til pensionister, men ønsker mulighed for at anvende boligen til andre ressourcestærke borgere, der vil være medvirkende til at styrke boligområdet. Kommunen vil stadig modtage 8 boliger i afdeling VI på 59 m2. For Boligselskabet Friheden er forudsætningen for ovenstående aftalegrundlag, at der indføres fleksibel udlejning i henhold til 60 i lov om almene boliger m.v., hvor 40 % af de ledige boliger udlejes via de fleksible udlejningsregler og 10 % udlejes til boligsøgende på venteliste efter de almindelige udlejningsregler. Beboerfortrinsretten skal fortsat være gældende for alle udlejninger (50 %). Følgende kriterier ønskes anvendt under den fleksible udlejning: Unge i kommunen, der ønsker at flytte hjemmefra for første gang og er under uddannelse, eller har arbejde. Personer over 55 år, der bor i kommunen, og som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre. Borgere i kommunen, der på grund af skilsmisse (herunder brudt parforhold) har brug for en bolig Boligsøgende, der generelt kan medvirke til at styrke beboersammensætningen ved at have fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ønsker at flytte til kommunen. Det er ancienniteten på ventelisten, der er gældende ved udlejningen efter de fleksible kriterier, men hvis der er boligsøgende med den samme anciennitet på ventelisten så vægtes de fleksible kriterier efter ovenstående rækkefølge. I henhold til 61 i lov om almene boliger har Hvidovre Kommune har indført en godkendelsesordning, hvor udlejning af almene familieboliger eller almene ungdomsboliger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Boligområdet anbefaler, at hvis der indføres fleksibel udlejning i Boligselskabet Friheden skal det fremgå af godkendelsesskemaet om udlejningen er fra den almindelige venteliste eller fleksibel udlejning. Hvis det er en tildeling via den fleksible udlejning skal det oplyses, hvilket kriterium der er udlejet efter samt dokumentation for f.eks. uddannelsesinstitution, skilsmissebevilling, ansættelseskontrakter eller lønsedler. I 60 stk. 2 fremgår det, at en aftale om fleksibel udlejning tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

8 Side 6 Boligselskabet Friheden gør opmærksom på, at det fra selskabets side er en forudsætning for at levere de fastlagte boliger til unge og pensionister, at kommunen kan godkende den fleksible udlejning i hele den skitserede udformning. Det anbefales at der indgås aftale med Boligselskabet Friheden om fleksibel udlejning i afdelingerne Friheden I og VI. Aftalen evalueres efter 2 år. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Brev fra KAB på vegne af Boligselskabet Friheden. (ØU Pkt. 03) Pkt.nr. 4 Boligselskabet Friheden afd Etablering af bredbåndsnet Vedståelse af garanti Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at Hvidovre Kommune vedstår garanti for lån på kr i forbindelse med Realkredit Danmarks udbetaling af nye kontantlån med rentetilpasning på kr og Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2008 Punkt 4: Centralforvaltningens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen med tilføjelse. Lejeforhøjelsens størrelse oplyses til kommunalbestyrelsen.

9 Side 7 Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2005 godkendt, at Hvidovre Kommune yder 100 % garanti for et realkreditlån på kr. til finansiering af etablering af bredbåndsnet til de almene ældreog ungdomsboliger i Lille Friheden. Ved brev af 8. september 2008 har Realkredit Danmark i forbindelse med udbetaling af nye kontantlån med rentetilpasning på kr og anmodet Hvidovre Kommune om at vedstå garantien for lånet på kr. En vedståelse af kommunens garanti efter omlægningen af det eksisterende lån ændrer ikke kommunens prioritetsmæssige stilling. Økonomiske konsekvenser: Vedståelse af garanti. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 5 Udbudssager årsrapportering til Økonomiudvalget Indstilling: Personale og Itforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at orientering om Personale og Itforvaltningens gennemførte, igangværende og kommende EUudbud for 2008 tages til efterretning.

10 Side 8 Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2008 Punkt 5: Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Baggrunden for orienteringen er, Økonomiudvalgets ønske om en årlig orientering om de EUudbud, som Personale og Itforvaltningen har gennemført det seneste år samt påtænker at gennemfører på vegne af Hvidovre Kommune. De gennemførte udbud er alle foretaget i henhold til EU s gældende direktiver for varekøb og tjenesteydelser samt kommunens indkøbspolitik. Brugergrupper med brugere fra de berørte forvaltninger har været nedsat i forbindelse med hvert udbud. De anførte besparelser er tilført kontoen for besparelser i forbindelse med nye indkøbsaftaler. Den budgetterede besparelse for 2008 er opnået. Fakta vedrørende de enkelte besparelser og udbud er kort beskrevet i vedlagte bilag 1. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Notatark af om gennemførte udbud siden sidste rapportering. (ØU Pkt. 05) Pkt.nr. 6 Aflæggelse af anlægsregnskaber Indstilling:

11 Side 9 Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at anlægsregnskaberne for projekt nr og 2377 godkendes. Teknik og Miljøudvalgets møde 1. oktober 2008 Punkt 11: Tiltrådt. Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2008 Punkt 6: Teknik og miljøudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Anlægsregnskaber for følgende projekter: Regnskab Bevilling i alt Projekt nr Maskiner og materiel, større anskaffelser Projekt nr Vedligeholdelse af fortove m.v Økonomiske konsekvenser: Fremgår af specifikationen på de enkelte regnskaber. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: 2 stk. anlægsregnskaber for projekt nr og (TMU 1. oktober 2008, pkt. 11) Pkt.nr. 7

12 Side 10 Glasaffald ændring af frekvens for afhentning af glas og papir fra 14dagesafhentning til ugentlig afhentning Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at godkende ændring af afhentningsfrekvensens fra 14dagesafhentning til ugentlig afhentning med virkning pr. 1. januar at der gives tillægsbevillinger til budgettet for i overensstemmelse hermed: Merudgifter på kr og merindtægter på kr indenfor Forsyningsvirksomhed, affaldshåndtering. 3. at godkende ændret takstforslag i overensstemmelse hermed. Teknik og Miljøudvalgets møde 1. oktober 2008 Punkt 8: Tiltrådt. Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2008 Punkt 7: Teknik og miljøudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Henteordningen for glas og papir fra villaer har i mange år været baseret på afhentning hver 14. dag, hvor glas og papir opsamles i to separate kassetter ved hver husstand. Det indsamlede glas og papir sendes til genanvendelse, til indtægt for renovationskontoen og til gavn for miljøet. De seneste år har Teknisk Forvaltning modtaget henvendelser fra henholdsvis borgere og vognmanden, der afhenter glas og papir, om, at især kassetterne til papir for hurtigt bliver overfyldt, og at det skyldes manglende kapacitet i kassetterne. Ved udarbejdelse af forslag til budget for er det gjort muligt for grundejerforeninger at vælge tømning hver uge frem for som i dag hver 14. dag. Teknisk Forvaltning finder imidlertid efter nærmere vurdering af problemets omfang og efter drøftelse med vognmanden, at det vil være mere hensigtsmæssigt at indføre afhentning hver uge for alle husstande omfattet ordningen fra 1. januar Teknisk Forvaltning har i december 2007 foretaget kontrol af fyldningsgraden på en rute umiddelbart inden tømning. Henteordningen omfatter ca husstande, og kontrollen omfattede ca. 20% af de tilmeldte husstande. Kontrollen viste, at næsten 50% af husstandene havde fyldte eller overfyldte kassetter til papir. Notat om kontrollen er vedlagt som bilag 1. Ved en enkelt husstand med en overfyldt kassette til papir kunne det konstateres, at der også var smidt papir i dagrenovationssækken. Det har ikke været muligt at dokumentere i hvor høj grad,

13 Side 11 overskydende glas og/eller papir smides i dagrenovationen, men det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at manglende kapacitet i kassetterne i nogle tilfælde kan animere borgerne til at smide genbrugsmaterialer i dagrenovationen, som sendes til forbrænding. Teknisk Forvaltning er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for etablering af en ny genbrugsordning som afløser for den nuværende henteordning. Arbejdet er omfattende, og det forventes, at der vil gå 23 år, før en ny ordning er etableret. Ved etablering af ny genbrugsordning forventes det, at den nuværende henteordning udfases, hvilket vil betyde, at den nuværende ordning kun forventes at fortsætte 23 år endnu. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at den bedste mulighed på nuværende tidspunkt, for at imødekomme behovet for øget kapacitet til korrekt sortering af glas og papir til genbrug, er at ændre afhentningsfrekvensen fra 14dagesafhentning til ugentlig afhentning. Denne løsning er administrativt let at gennemføre, og kræver ikke ekstra materiel eller ekstra indsats fra borgernes side. Økonomiske konsekvenser: I forslag til budget for på Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2008 er taksten for 14dagestømning 190 kr., mens taksten for ugentlig tømning er 380 kr. Ved ændring af tømningsfrekvensen vil de tilmeldte husstande få en merudgift på 190 kr. i Priserne er inkl. moms. Forslag til ændret takstblad, som følge af at den nye takst gøres obligatorisk, er vedlagt som bilag 2. Taksten vil blive opkrævet på ejendomsskattebilletten for Under forudsætning af godkendelse af forslag til budget for på Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2008, vil de økonomiske konsekvenser være som følger: Kommunen vil få en merudgift på kr. for den ændrede tømningsfrekvens, som vil blive dækket dels via taksten og dels via øgede indtægter fra salg af genanvendelige materialer, en øget indtægt kr. Dette vil medføre en øget omsætning på renovationskontoen. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Ved ændring af afhentningsfrekvensen forventes det, at mængden af glas og papir til genanvendelse øges, da der vil blive plads i kassetterne til at sortere korrekt. Hyppigere indsamling vil betyde mere kørsel og flere emissioner, men da den hyppigere indsamling kun forventes at fortsætte 23 år indtil en ny ordning etableres, vurderes det, at de øgede emissioner er af mindre betydning set i forhold til bedring af forholdene for korrekt sortering og genanvendelse af glas og papir. Andre konsekvenser: Bilag: Bilag 1: Overfyldning af kassetter i henteordningen for glas og papir, Notat af , dok (TMU 1. oktober 2008 pkt ) Bilag 2: Takstforslag for forsyningsvirksomheder (inkl. moms). (TMU 1. oktober 2008, pkt )

14 Side 12 Pkt.nr. 8 Ændringsforslag til ændringer af skoledistrikter i Hvidovre Kommune Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at de forelagte ændringsforslag drøftes 2. at der på baggrund af de tre ændringsforslag, vedtages ændring af skoledistrikterne i Hvidovre Kommune Skoleudvalgets møde 8. oktober 2008 Punkt 5: Ad.1 Ændringsforslagene drøftet Ad.2 Skoleudvalget ønsker inden behandlingen i Økonomiudvalget udarbejdet forslag med tre etsporede skoler, hvor de resterende skoler er mindst tosporede, og hvor hele Rosenhøj hører til Sønderkærskolens distrikt. Gungehusskolen skal fortsat være tosporet dette gøres ved at tildele distrikt fra Avedøre Skoles distrikt. Risbjergskolen tildeles en lille del af Sønderkærskolens distrikt. For stemte grupperne A og O. I mod stemte gruppe C og Liste T. Liste T ønsker, at der arbejdes videre med en model med 11 tosporede skoler, idet der i forhold til det beskrevne kort kan ske ændringer, så der er en geografisk sammenhæng. Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2008 Punkt 8: Sagen afventer kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: På Skoleudvalgets møde den 24. september 2008, vedtog udvalget, at der skulle udarbejdes tre beregninger til at kvalificere vedtagelsen af ændringer i skoledistrikterne i Hvidovre Kommune. De tre ændringsforslag er: 1. alle 11 skoler er mindst tosporede 2. Sønderkærskolen lukkes og de resterende 10 skoler er mindst tosporede 3. Sønderkærskolen, Enghøjskolen og Engstrandskolen bliver etsporede skoler og resten af skolerne mindst tosporede skoler Indenfor rammerne af de tre modeller tages der mest muligt hensyn til den geografiske struktur.

15 Side 13 Beregningerne fremsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer, så snart de foreligger. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Forslag til ændring af skoledistrikter (SKU den 8. oktober 2008 pkt ) Ændringsforslag til ændring af skoledistrikter Notat fra Skole og Kulturforvaltningen (er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer) Pkt.nr. 9 Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på specialundervisningsområdet Indstilling: Skole og Kulturforvaltning indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at drøfte aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social og specialundervisningsområdet 2. at aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social og specialundervisningsområdet godkendes 3. at samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde godkendes

16 Side 14 Skoleudvalgets møde 8. oktober 2008 Punkt 6: Høringssvar fra Handicaprådet omdelt. Ad.1 aftalen drøftet Ad.2 og ad 3 indstillingen tiltrædes Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2008 Punkt 9: Skoleudvalgets indstilling anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social og specialundervisningsområdet. Baggrund Efter kommunalreformen har kommunerne overtaget det fulde myndigheds, forsynings og finansieringsansvar for tilbuddene på specialundervisningsområdet. I den forbindelse kan der være behov for en tværkommunal koordinering og samarbejde. Det skyldes bl.a., at de enkelte kommuner ikke alene er i stand til at tilvejebringe nogle af de mere specialiserede tilbud, men må fordele opgaverne imellem sig. I Kommune Kontakt Rådet (KKR) i Hovedstadens regi er der udarbejdet en samarbejdsaftale, som fremlægges til godkendelse i alle kommunerne i regionen. Samarbejdsaftalen skal afløse hensigtserklæringerne, som blev indgået mellem kommunerne i forbindelse med kommunalreformen. Disse hensigtserklæringer udløber med udgangen af Denne mødesag omhandler både aftalen om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social og specialundervisningsområdet og samarbejdsaftalen for det mellemkommunale specialundervisningsområde. Aftalen om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social og specialundervisningsområdet er tillige fremlagt som mødesag på socialudvalgets møde d. 8. september Forvaltningen giver besked om den politiske behandling i kommunen til KKR i Hovedstaden vedrørende såvel social som specialundervisningsområdet. Samarbejdsaftalens sammenhæng med rammeaftalen Formålet med en samarbejdsaftale i KKR regi er ikke at erstatte rammeaftalen mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Samarbejdsaftalen er tænkt som et flerårigt politisk strategisk grundlag, mens rammeaftalen er et etårigt planlægningsværktøj, der regulerer drift og forsyning med institutionstilbud. Samarbejdsaftalen skal sikre en koordinering af fælleskommunale interesser, som ikke umiddelbart er omfattet af rammeaftalerne. Kommunernes strategier Forud for samarbejdsaftalen bad KKR hver enkelt kommune i regionen om en redegørelse for kommunens strategier for udbud og efterspørgsel indenfor social og specialundervisningsområdet. Hvidovre Kommunes redegørelse blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. februar Redegørelserne fra kommunerne i Region Hovedstaden viser, at kommunerne kun i mindre grad forventer at ændre udbud, efterspørgsel og tilbudsstruktur i de kommende år. Der er to områder, hvor kommunernes redegørelser peger på behov for tiltag. Det drejer sig om gennemsigtighed i

17 Side 15 udviklingen i kapaciteten, samt at sikre fremdrift i den faglige udvikling. Derfor har man i samarbejdsaftalen også forsøgt at sikre udviklingen på disse to områder. I forhold til 20 stk. 2, Specialskoler eller specialafdelinger på folkeskoler overtaget fra amtet, gælder det at hovedparten af Kommunerne i Region Hovedstaden både driver tilbud og køber pladser eksternt til børn indenfor målgrupper, hvor kommunen ikke har eget tilbud. Det vægtes højt, at tilbuddet har en høj faglighed, samt at der er geografisk nærhed. Når kommunerne køber pladser, sker det for en stor del af kommunerne hos en af de netværkskommuner, som kommunen samarbejder med eller i et tilbud, kommunerne har et forudgående kendskab til. Enkelte kommuner oplever en stigning i antallet af børn/unge i de målgrupper, der har behov for et 20 stk. 2 tilbud samt, at der er sket prisstigninger på området. Generelt forventer kommunerne, at den nuværende praksis fortsætter. Flere af kommunerne ønsker en større koordinering i forhold til antallet af pladser fordelt på de forskellige målgrupper enten koordineret gennem mindre netværkssamarbejde eller med alle kommuner i Region Hovedstaden. Der er dog en tendens til, at samarbejde med geografisk nære kommuner foretrækkes i et samarbejde og ved koordinering. I forhold til specialklubtilbud ønsker kommunerne generelt at fastholde nuværende praksis. Generelt prioriteres også, at eleverne skal kunne tilbydes fritidstilbud i tilknytning til deres specialundervisningstilbud. De ændringer, der omtales, består stort set i, at kommunerne tilpasser egne klubtilbud, eller antal pladser med støtte i egne normalklubber, efter efterspørgslen. Principper i samarbejdsaftalen I samarbejdsaftalen er der 10 principper. 7 af disse principper var vedlagt som bilag, da kommunalbestyrelsen godkendte forvaltningens redegørelse til KKR den 26. februar Disse 7 principper drejer sig bl.a. om, at kommunerne skal samarbejde om økonomi, forsyning og kvalitet på tværs af kommunegrænserne. Principperne er: At alle kommuner arbejder for, at tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende udvikles og svarer til god praksis på området. At kommunerne på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt og den samlede tilbudsportefølje m.v. At såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m., som driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af eksisterende tilbud, drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og brugerkommune (og om nødvendigt i relevant KKR regi). At det drøftes i KKR regi, hvilke områder/tilbud der skal samarbejdes om. At indgåelse af forsyningsaftaler el. lign. mellem to eller flere kommuner også skal inddrage hensyn til, at aftalen giver mulighed for hensigtsmæssig opgaveløsning for kommunerne i området som helhed. At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel sælgerkommunens som køberkommunens hensyn. At driftsherren vedstår sig ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt. Der er i samarbejdsaftalen tilføjet to principper, som har til hensyn at sikre tilpasning af kapaciteten gennem gennemsigtighed i kommunernes beslutninger om større ændringer i udbud eller efterspørgsel: Kommunerne forpligter sig derfor til at orientere de direkte berørte kommuner, samt de øvrige kommuner via KKR, ved væsentlige ændringer i kommunens udbud eller efterspørgsel. Orienteringen skal ske, når blot en enkelt anden kommune er berørt af ændringerne, og forpligtelsen gælder både udbyder og brugerkommuner. Som udgangspunkt skal orienteringen ske et år før den forventede større ændring.

18 Side 16 For at sikre et grundlag for udbydernes investeringer i f.eks. renovering og ombygning af institutioner, kan der bilateralt mellem udbyder og brugerkommuner indgås aftaler om brug af et antal pladser på enkeltinstitutioner i en afgrænset periode. Endelig er i samarbejdsaftalen tilføjet et princip, som drejer sig om at sikre fremdrift i kvalitetsudviklingen i tilbuddene: KKR har anbefalet, at der arbejdes videre med en model for det strategiske samarbejde, som sikrer en fælles faglig udvikling, med solid forankring i kommunerne. I det videre arbejde skal der ske en nærmere afklaring af samarbejdet herunder de konkrete behov, opgaver, organisering og finansiering. Forvaltningen vurderer, at de 10 principper udgør et brugbart udgangspunkt for det mellemkommunale samarbejde i regionen. Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde Baggrund: Den nuværende aftale vedr. specialundervisning omfatter skoleåret 2008/09 og visitationen koordineres derfor efter de vedtagne retningslinjer, der omfatter den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS). KKR foreslår KFS nedlagt pr. 31. juli 2009, men af hensyn til det samfundsøkonomiske aspekt vægtes der imidlertid fortsat et samarbejde. Derfor har KKR anbefalet, at der oprettes en mindre fælles enhed (1,5 årsværk), der skal varetage opgaven, der ligger ud over den enkelte kommunes/netværkets visitation, og som skal sikre at særlige kompetencer på handicapområderne fastholdes som en fælles forpligtelse. Som det fremgår, sker samarbejdet fortsat med udgangspunkt i netværkene, men med mindre justeringer. Samarbejdet foregår i netværk ud fra følgende forudsætninger: At det samfundsøkonomiske aspekt vægtes, så der ikke bygges nyt i en kommune, medens en anden kommune står med ledige pladser. At der sker en tilslutning til definitionen/præciseringen af begrebet forsyningsforpligtelse, så denne kan opfyldes i egen kommune eller netværk af kommuner. At der tages højde for bevarelse af de nødvendige særlige ekspertiser. At der indgår drøftelse af de særlige institutioner, som f.eks. Ordblindeinstituttet, og at visitationen er i samklang med øvrige tiltag. Den nuværende netværksdannelse fastholdes som udgangspunkt efter 1. august 2009, ud fra de erfaringer, der er indhentet i perioden. Den fælles enhed skal indeholde: Redegørelser og sammenfatning Koordination af visitationen fælles for og på tværs af netværkene Overblik vedr. specialundervisningstilbud Formidling Den fælles enhed placeres i HøjeTåstrup Kommune med 1,5 årsværk. HøjeTåstrup Kommune støttes i arbejdet med en styregruppe sammensat af en repræsentant for netværkene og embedsmandsudvalget for børn og kultur. Til dækning af driften af den fælles enhed, opkræver HøjeTåstrup Kommune et bidrag hos de deltagende kommuner. Finansieringen sker via betaling pr. 616årig i hver kommune. Økonomiske konsekvenser:

19 Side 17 Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Efter hensigtserklæringen Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social og specialundervisningsområdet (SKU den 8. oktober 2008 pkt ) Efter hensigtserklæringen Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social og specialundervisningsområdet Bilag (SKU den 8. oktober 2008 pkt ) Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde (SKU den 8. oktober 2008 pkt ) Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde Bilag (SKU den 8. oktober 2008 pkt ) Høringssvar fra Hvidovre Handicapråd (omdeles på mødet) Pkt.nr. 10 Ansøgning om tilladelse til deltagelse i et seminar i Tyskland Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at tage stilling til ansøgning om tilladelse til, at en projektkoordinator fra Kulturhistorisk Enhed, kan deltage i et byudviklingsseminar i Tyskland

20 Side 18 Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2008 Punkt 10: Godkendt. Sagsfremstilling: Kulturhistorisk Enhed ønsker at en af deres medarbejdere deltager i seminaret Schrumpfende Städte im Ostseeraum i Tyskland den oktober Seminaret behandler kommunikation og oplysning som agent i den moderne byudvikling. Seminaret er arrangeret af Bauakademie of Northern Europe. Formålet med Kulturhistorisk Enhed deltagelse i seminaret er at få kendskab til, hvordan man udvikler forstadsbyer i andre dele af Nordeuropa, jf. vedlagte ansøgning og program. Økonomiske konsekvenser: Omkostningerne for deltagelse i seminaret er 2121 kr. Denne udgift vil kunne afholdes inden for Kulturhistorisk Enheds budget. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Ansøgning fra Kulturhistorisk Enhed Dagsorden for seminariet Pkt.nr. 11 Eventuelt

21 Side 19 Økonomiudvalgets møde 20. oktober 2008 Punkt 11: Intet.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2008, Kl på Sønderkærskolen i personalerummet

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2008, Kl på Sønderkærskolen i personalerummet HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2008, Kl. 17.00 på Sønderkærskolen i personalerummet INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Møde med Sønderkærskolen... 1 Pkt.nr. 2... 1 Meddelelser....

Læs mere

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Side 1 Pkt.nr. 5 Strategier på det sociale område KKR 608843 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at det anbefales over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig Fleksible udlejningsregler andre muligheder når du skal søge bolig December 2012 Denne folder indeholder en oversigt over de KAB-administrerede boligorganisationer, der er omfattet af fleksible udlejningsregler

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Ventelisteregler 1209

Ventelisteregler 1209 Side 1 af 5 Ventelisteregler 1209 Selskab: Hovedstadens almennyttige Boligselskab Afdeling: Røde Møllegård IV Lejlighederne anvises efter følgende fordeling A B C D Anviser i medfør af bekendtgørelse om

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Juni 2017 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS 2007-2015 Juni 2015 Hovedstadsregionen opdelt i kommuner og netværk Samarbejdet vedr. specialundervisningen i Hovedstadsregionen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Socialudvalgsmødet fællesmøde med Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, den 28. november 2006 Kl. 16.00 i Sollentuna I + II på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9 Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Kalundborg almennyttige Boligselskab LBF-: 363 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2007, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2007, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2007, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene

tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene Pkt.nr. 7 Flytning og indretning af PPR i fritidshjemmet Hjørnets bygning. 263445 Indstilling: Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Forslag om udvidelse af åbningstiden for offentligheden i kommunens svømmehaller

Forslag om udvidelse af åbningstiden for offentligheden i kommunens svømmehaller Pkt.nr. 10 Forslag om udvidelse af åbningstiden for offentligheden i kommunens svømmehaller. 300711 Indstilling: 1. at Kultur- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget beslutter, hvorvidt arbejdsgruppens forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Mandag den 01. november 2010 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Møde afsluttet: 17:17 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Bilag ØU 100823 pkt. 02_07 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR 2011 2014 MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag E. PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Indholdsfortegnelse: ØKONOMIUDVALGET,

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

Hvis det viser sig, at der er behov for en modtageplads for olie- og kemikalieaffald på Materielgården, kan den etableres igen.

Hvis det viser sig, at der er behov for en modtageplads for olie- og kemikalieaffald på Materielgården, kan den etableres igen. Pkt.nr. 6 Modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald på Materielgården 670221 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget: 1. at tage stilling til hvorvidt den eksisterende

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Gladsaxe almennyttige Boligselskab Gladsaxe almennyttige Boligselskab Aftale om udlejning efter særlige kriterier 60 Indgået mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab 1 Aftalen indgås i henhold til Lov om almene boliger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet for Høng og Omegn LBF-: 0953 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095

4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095 4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: 17.01.04.G00 Sagsnr.: 10/21095 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN 11-11-2010 FRAVÆRENDE: INGEN. SUSANNE BRIXUM FORLOD MØDET KL. 18.05. Fra forvaltningen

Læs mere

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes.

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Pkt.nr. 6 Handleplan for specialundervisning 519725 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Endvidere

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

21. marts 2017 Ftl Ver 4. Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg

21. marts 2017 Ftl Ver 4. Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg 21. marts 2017 Ftl Ver 4 Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg Fælles fortolkningskriterier for aftaler om fleksibel udlejning af almene familieboliger indgået i henhold til rammeaftalen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere