Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan"

Transkript

1 Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan 1

2 INDLEDNING I Region Hovedstaden har vi en fælles strategi: Fokus og Forenkling. Regionsrådet har med strategien udpeget de væsentligste indsatsområder for hele regionen. Fokus og Forenkling peger ind i fremtiden og sætter en fælles retning for udviklingen af hospitalerne i Region Hovedstaden. Fokus og Forenkling gør det således også muligt for os at sætte langsigtede mål for udviklingen af psykiatrien. Derfor har vi udarbejdet en treårig implementeringsplan for Fokus og Forenkling og tilføjet forbedring, så vi nu har tre F er Fokus, forenkling og forbedring. I stedet for at se ét år ud i fremtiden og sætte mål derefter, har vi nu i stedet en realistisk, men også ambitiøs, plan for de næste tre år. Implementeringsplanen skal udfolde og give vores V liv. Den skal skabe ro og forudsigelighed om arbejdet på hospitalet, tydelig retning, bedre processer og mere sammenhæng mellem dagligdag og mål. En langsigtet plan er rigtig godt i tråd med det forbedringsarbejde, som nu for alvor begynder at vise resultater på centrene. Med klare mål, ro og forudsigelighed i retningen understøtter vi dette arbejde. vi gør det godt, kan vi blive endnu bedre og endnu mere effektive til gavn for patienterne. Det er der behov for, hvis vi skal imødekomme de krav og forventninger samfundet, patienter, pårørende og vi selv har til god psykiatrisk udredning og behandling. Den treårige implementeringsplan vil hvert år blive konkretiseret i en årsplan for hospitalet og årsaftaler for de enkelte centre og stabe. Med de årlige planer og aftaler vil der blive zoomet ind og opstillet konkrete mål for udviklingsarbejdet. Årsplaner og årsaftaler vil som den treårige implementeringsplan blive udarbejdet med afsæt i drøftelser mellem medarbejdere, mellemledere, brugere og hospitalsledelse, ligesom de vil tage udgangspunkt i de rammer og vilkår som hospitalet aktuelt har. Det er ambitionen, at planen bliver et fælles afsæt og værktøj, som med tydelig retning og prioritering samt klar beskrivelse af metoden, fokuserer, forenkler og forbedrer arbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri i årene fremover. Planen giver os et grundlag, som vi kan holde os til, når vores omverden forandrer sig, så vi hele tiden har fokus på at skabe mest mulig værdi for patienten. Planen er skrevet til ledere og medarbejdere. Den er et resultat af drøftelser mellem medarbejdere, ledere og hospitalsledelse om hospitalets udvikling alt sammen med afsæt i Region Hovedstadens overordnede strategi. Patienter og pårørende har også været inddraget i processen. Den overordnede målsætning for Region Hovedstadens Psykiatri er, at flere skal behandles bedre. Den psykiatriske behandling i Region Hovedstaden er god, og der leveres dagligt meget kompetent patientbehandling. Men selv om 2

3 RAMMER Den overordnede retning for udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri fastlægges af Regionsrådet. Med Visioner for fremtidens psykiatri, som Regionsrådet tiltrådte i december 2010, blev sporet lagt for en psykiatri, der har fokus på recovery og på at helbrede eller hjælpe mennesker, der får en psykiatrisk diagnose, til at leve et godt liv. Med de 10 visioner ønsker Region Hovedstaden at bidrage til at åbne og afstigmatisere psykiatrien. Psykiatrien skal informere og kommunikere åbent om sygdom og behandling. Øget kendskab styrker forståelsen for psykisk sygdom, og der med mindskes den stigmatisering, som mennesker med psykisk sygdom udsættes for. I Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplan 2020 (HOPP 2020) er der tilsvarende skabt en struktur for at udvikle tilbuddene i psykiatrien. Med HOPP 2020 lægges der vægt på at samle funktioner og specialister på færre enheder. Det sker for at skabe bæredygtige, robuste tilbud og styrke de faglige miljøer, således at der er bedst mulige rammer for behandling af høj kvalitet. Region Hovedstadens Psykiatri er allerede langt med dette arbejde. Kvalitetsfondsbyggerierne er også med til at tegne sporene fremadrettet. Det er med budgetaftalen for 2016 besluttet, at der i regi af Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden skal udarbejdes en treårig plan for den omstilling, der blev besluttet med budgetaftalen for 2015 vedr. udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet, styrkelse af faglighed og kvalitet, nedbringelse af brugen af tvang og sikring af effektiv anvendelse af ressourcerne, herunder også med fokus på sammenhæng mellem somatik og psykiatri. Regionsrådet har ligeledes vedtaget, at styring af driften og udviklingen fastlægges med strategien Fokus & Forenkling. Fokus & Forenkling anviser retningen for, hvilken vej driften af regionens hospitaler skal udvikles. I Region Hovedstadens Psykiatri har vi nu gennem fire år arbejdet med systematiske forbedringer. Det vil vi blive ved med vi vil fortsat arbejde for udvikling af en forbedringskultur. Også med vedtagelsen af de sidste års budgetaftaler har regionsrådet lagt spor. Med budgetaftalen 2015 Vi bygger fremtiden blev der sat fokus på recovery, omlægning af en række åbne senge til lukkede med henblik på at øge antallet af intensive og bedre normerede sengepladser på lukkede afsnit samt styrkelse af akutte og intensive udgående funktioner. Med budgetaftalen for 2016 Region Hovedstaden på forkant er der sat fokus på en styrkelse af retspsykiatri, ældrepsykiatri, samarbejdet mellem kommuner og psykiatri, herunder en klarere arbejdsdeling, spiseforstyrrelsesområdet og arbejdsmiljø. 3

4 FOKUS & FORENKLING DET OVERORDNEDE FORMÅL MED FOKUS & FOR- ENKLING I REGION HOVEDSTADEN ER: At vi som organisation får et klart billede af fælles regionale strategier, indsatser og mål og hvad virksomhederne selv skal stå for. At vi som organisation får et enkelt målhierarki og en operationel målstyring. At vi som organisation får en sammenhængende og fokuseret indsats for udvikling og effektivisering af Region Hovedstaden. At roller og ansvar for forankring og opfølgning af de enkelte strategier, indsatser og mål er klare og entydige på alle niveauer i organisationen. Med forenkling menes, at indsatsen ikke skal kompliceres, men gøres så enkel, effektiv og smart som mulig, fx ved at lære af de bedste og anvende standarder. Indsatser, der ikke skaber værdi for patienten, skal minimeres både i klinikken og i administrationen. Der er opstillet 6 strategiske indsatsområder for Fokus & Forenkling i Region Hovedstaden: De strategiske indsatsområder virkeliggør vi i Region Hovedstadens Psykiatri med denne tre-årige implementeringsplan. Med fokus menes, at alle indsatser vurderes med henblik på, om de skaber værdi, eller om de skal ændres. STRATEGISKE INDSATSER 2016 Ventet og velkommen Styrkelse af forskning og innovation Sundhedsplatform Sammenhængende og sikre patientforløb Grøn drift og udvikling Hospitalsbyggerier Organisation og logistik Etablering af Center for Ejendomsdrift Brugere, borgere og samarbejdspartnere PERSPEKTIVER Kvalitet Økonomi og aktivitet Medarbejdere og ledere 4

5 De fælles perspektiver i Region Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatris perspektiver Strategiske indsatsområder Region Hovedstadens driftsmål 1 Patientens Patienter har indflydelse på Brugere, borgere ønsker og behov egen behandling og samarbejdspartnere Ventet og Velkommen Vi efterspørger og handler løbende på patienter og pårørendes input Andel af patienter, der har været med til at udarbejde deres behandlingsplan gennem deltagelse i behandlingskonferencen / relevante møder, hvor behandlingen fastlægges, er min. 90 % Samlet patienttilfredshed er min. 95 % (i psykiatriens løbende målinger) 2 Kvalitet Vi skaber gode patientforløb og Kvalitet i behandlingen velfungerende overgange Vi tilbyder vores patienter den rette udredning, behandling og pleje - så vidt muligt evidensbaseret Vi reducerer fortsat tvang Vi arbejder med at udvikle og forbedre metoder til at måle kvalitet og behandlingseffekt Vi arbejder målrettet med at forbedre patientsikkerhed Vi prioriterer forskning højt og bruger forskningsresultater til ny og bedre behandling Akutte genindlæggelser inden for 30 dage udgør max. 19 % Andelen af ambulante patienter, der er i behandling med både antipsykotika og benzodiazepiner, er max. 20 % Antallet af bæltefikseringsepisoder skal nedbringes med 40 % ift. Regeringens baseline ( ) - svarende til færre end 1059 episoder i Effektive Vi forbedrer arbejdsgange, så Økonomi og aktivitet arbejdsgange vi får mere tid til udredning og behandling Vi udnytter potentialet i Sundhedsplatformen, så den giver et løft i den kliniske hverdag Vi organiserer og løser ens opgaver på samme måde Patienter udredes og behandles rettidigt Overholdelse af aktivitetsbudgetter ambulante besøg målopfyldelse min. 100 % Andel relevante patienter, som har ventet 30 dage eller mindre på udredning, er min. 90 % Andel relevante patienter, som har ventet 30/60 dage eller mindre på behandling, er min. 95% Overholdelse af lønbudget - budgetoverholdelse max. 100 % Antal dage fra henvisningen er modtaget, til patienten indkaldes, er max. 8 hverdage, målet er min. 97 % Andelen af elektroniske epikriser, som er afsendt indenfor én dag, er min. 95 % 4 Kompetente Medarbejdere og ledere har Medarbejdere og ledere medarbejdere de rette kompetencer til deres opgaver, og opgaverne understøttes af løbende kompetenceudvikling Region Hovedstadens Psykiatri er en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, der gennem faglige udfordringer, god ledelse og godt arbejdsmiljø kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere Vi arbejder målrettet og systematisk med lederudvikling og udvikling af medarbejdere med ledertalent Samlet sygefravær er max. 4 % Antallet af arbejdsskader, der medfører sygefravær, skal nedbringes med 10 % ift. baseline (2014) svarende til maksimalt 140 arbejdsskader. 5

6 UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR Der er i de senere år sket en markant vækst i antallet af behandlede patienter. I 2007 behandlede Region Hovedstadens Psykiatri ca patienter, og i 2015 var tallet ca Der er ikke tegn på, at udviklingen stagnerer. Vi skal behandle flere patienter. Det vil derfor være helt centralt også i de kommende år hele tiden at fokusere og optimere driften og patientforløbene, så flest mulige patienter med behov for udredning og behandling i den hospitalsbaserede psykiatri, kan få det til rette tid. Der er behov for hele tiden at sikre, at vores fysiske ram mer er moderne og tidssvarende. Det er de ikke alle ste der i dag. Derfor er hospitalsbyggerier et af de 6 fælles regionale strategiske indsatsområder. De mange nybyggerier og ombygninger, der er i gang, vil gøre de fysiske rammer langt bedre, end de er i dag, både hvad angår mulighed for fysisk aktivitet, indretning og sikkerhed for både patienter og medarbejdere. Men mens der bygges, giver det udfor dringer. Dertil kommer, at sammenlægninger og fusioner til større enheder stiller store krav til løbende tilpasning af de fysiske rammer. Også fremadrettet vil der være behov for at udnytte kapaciteten i psykiatrien så optimalt som muligt. Det gælder sengekapaciteten, ligeså vel som det gælder den ambulante kapacitet. Det gælder også i snitfladen mellem sengebaseret og ambulant psykiatri. Balancen mellem ambulant og stationær kapacitet er vanskelig, og det vil derfor også være et emne, som skal drøftes videre i løbet af 2016, også politisk. Sundhedsplatformen, som også er et af de 6 fælles regionale strategiske indsatsområder, indebærer nye muligheder for tek nologisk understøttelse af god patientbehandling og mere effektive arbejdsgange, men det vil kræve fokus og tid over de kommende år at sikre god implementering og udnyttel se af potentialet i systemet. Der vil også i de kommende år være behov for at videreudvikle og styrke samarbejdet om patienterne på tværs af sektorerne. Det gælder både samarbejdet med almen praksis, praktiserende speciallæger og kommuner, hvor der ligger en stor udfordring i at sikre den fornødne koordinering. Hvordan samarbejdet kan videreudvikles fremadrettet, skal drøftes nærmere i 2016, herunder også politisk. Også internt i psykiatrien i overgangene mellem tilbuddene er der behov for en fortsat styrkelse af sammenhængende patientforløb, fx fra indlæggelse til ambulant behandlingstilbud. I Region Hovedstaden mærker vi også, at det er blevet vanskeligere at rekruttere et tilstrækkeligt antal speciallæger. Det gælder efterhånden også sygeplejersker og andet plejepersonale. Det betyder, at arbejdsgange og opgaver hele tiden må vurderes og nøje tilrettelægges, også med henblik på opgaveflytning. 6

7 MÅLSÆTNINGER FOR FOKUS & FORENKLING OG FORBEDRING i Region Hovedstadens Psykiatri VÆRDI FOR PATIENTEN KVALITET KOMPETENTE I BEHANDLINGEN MEDARBEJDERE PATIENTENS ØNSKER & BEHOV EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE 7

8 PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV KVALITET I BEHANDLINGEN PATIENTENS ØNSKER & BEHOV EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE KOMPETENTE MEDARBEJDERE PATIENTER HAR INDFLYDELSE PÅ EGEN BEHANDLING Vi skal have en indgroet recoverykultur. Der arbejdes allerede i dag målrettet og ambitiøst med at styrke inddragelsen af patienter og pårørende både i at udvikle hospitalet og i de konkrete behandlingsforløb. Vi har flotte resultater med inddragelse af patienter i udarbejdelsen af egne behandlingsplaner, og vi har bruger- og pårørenderepræsentanter i hospitalets centrale styringsfora. Denne udvikling skal fastholdes, fordi patienter og pårørendes viden, oplevelser og input kan styrke udviklingen af en recoveryorienteret kultur, og fordi deltagelse i egen behandling styrker den enkelte patients recoveryproces. Der skal over de kommende tre år arbejdes med den videre forankring og systematiske udvikling af recoveryindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri herunder vores organisering af dette arbejde. Vi vil gøre status på, hvor langt Region Hovedstadens Psykiatri er kommet, og hvor Region Hovedstadens Psykiatri skal være i 2018 herunder vil vi forholde sig til, hvordan vi kan måle på, hvor langt vi er kommet i retning af at have skabt en recoveryorienteret kultur i Region Hovedstadens Psykiatri. VENTET OG VELKOMMEN Mødet med et psykiatrisk hospital er ofte præget af usikkerhed, angst og de mange tabuer om psykiatri og psykisk sygdom. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for, at patienter og pårørende føler sig godt modtaget og behandlet i psykiatrien. Vi skal have en servicekultur. Fra første kontakt, hvad enten det er gennem indkaldelsesbrev, telefon, modtagelse eller udleveret skriftligt patientinformation, møder vi patienten med respekt, inddragelse og nærvær. De fysiske rammer er venlige og imødekommende, og det er let at finde rundt både udendørs og indendørs. De fysiske rammer og nye byggerier understøtter behandlingen, fx ved etablering af haver og træningsfaciliteter. VI EFTERSPØRGER OG HANDLER LØBENDE PÅ PA- TIENTER OG PÅRØRENDES INPUT De patienter, som behandles i Region Hovedstadens Psykiatri, er generelt tilfredse. Men der er fortsat områder, som kan forbedres - fx fortæller ca. halvdelen af patienterne, at de ikke har modtaget skriftlig patientinformation i forbindelse med deres behandling. Der er også variationer i tilfredsheden på tværs af enheder og patientgrupper. Vi skal interessere os for, hvorfor det forholder sig sådan, og om der er noget, vi kan gøre bedre. Derfor vil vi i årene fremover integrere løbende målinger af patient- og pårørendetilfredshed i forbedringsarbejdet, og vi vil have fokus på at styrke involveringen af patienter og pårørende i mødefora samt udbygge brugen af medarbejdere med brugerbaggrund. 8

9 KOMPETENTE MEDARBEJDERE KVALITET I BEHANDLINGEN PATIENTENS ØNSKER & BEHOV EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE KOMPETENTE MEDARBEJDERE MEDARBEJDERE OG LEDERE HAR DE RETTE KOM- PETENCER TIL DERES OPGAVER, OG OPGAVERNE UNDERSTØTTES AF LØBENDE KOMPETENCEUDVIK- LING Kompetente medarbejdere og ledere er psykiatriens vigtigste ressource og en væsentlig forudsætning for at vi kan yde den effektive og recoveryorienterede behandling, som vi ønsker. I de kommende år skal koblingen mellem målene for hospitalet og udviklingen af medarbejderes og lederes kompetencer styrkes, så vi er bedst rustede til at møde udfordringer, opgaver og fremtidens skiftede vilkår. Arbejdet med at realisere planen for strategisk kompetenceudvikling fortsætter, og der skal skabes tid i den kliniske hverdag til at dygtiggøre sig. Som led i dette arbejde vil vi hen over de kommende tre år arbejde systematisk med et værktøj, der giver et overblik over medarbejderes og lederes kompetencer. REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI ER EN AT- TRAKTIV ARBEJDSPLADS. EN ARBEJDSPLADS, DER GENNEM FAGLIGE UDFORDRINGER, GOD LE- DELSE OG GODT ARBEJDSMILJØ KAN TILTRÆKKE OG FASTHOLDE DYGTIGE MEDARBEJDERE Medarbejdere og ledere, der trives og er stolte af deres arbejde og arbejdsplads, giver det bedst mulige grundlag for god patientbehandling. Medarbejder og ledere skal opleve, at deres input til udviklingen af psykiatrien er værdsat og efterspørges, og at deres faglige viden og kompetencer løbende udvikles. Involveringen kan ske både fx via centrale mødefora, ledelsesgruppemøder, MED-systemet, overlægeråd, projektarbejde, forbedringsevents, men også gennem god, konstruktiv dialog i hverdagen. Kulturen i psykiatrien skal være præget af fællesskab og ansvarsfølelse for sammen at løse hverdagens opgaver (både mellem patienter, medarbejdere og ledere) samt høj social kapital med udgangspunkt i en åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere og medarbejderne indbyrdes. VI ARBEJDER MÅLRETTET OG SYSTEMATISK MED LEDERUDVIKLING OG UDVIKLING AF MEDARBEJDE- RE MED LEDERTALENT Det vil være vigtigt i de kommende år, at vi er gode til at få øje på og udvikle ledertalenter, som kan gå forrest i den fortsatte faglige udvikling af psykiatrien. Samtidig skal vi være endnu bedre til at udvikle de dygtige ledere, vi har. Psykiatriens arbejde bliver stadig mere krævende og komplekst, og dygtige ledere er helt centrale for, at psykiatrien fortsat kan udvikle sig fagligt til gavn for medarbejdere og patienter. Psykiatriens ledere skal have gode udviklingsmuligheder og optimal ledelsesstøtte. På den baggrund skal ledelsesgrundlaget tages op til revision. Ledelsesgrundlaget skal være tydeligt, og beskrive gode rammer og vilkår for at bedrive ledelse, ligesom der skal være en ledelseskultur, der understøtter, at nytænkning og resultater skabes i samspil med medarbejderne og med afsæt i medarbejdernes idéer og viden. 9

10 KVALITET I BEHANDLINGEN KVALITET I BEHANDLINGEN PATIENTENS ØNSKER & BEHOV KOMPETENTE MEDARBEJDERE Medicinsk behandling er en vigtig del af behandlingen i psykiatrien. Hen over de kommende tre år skal vi fortsat arbejde systematisk med at reducere kombinationsbehandling og fremme sikker medicinering. Der skal fortsat være fokus på, at den medicinske behandling så vidt muligt baseres på evidens, herunder viden om præparaters effekt- og bivirkningsprofil, bl.a. ved at sikre implementering af RADS-vejledninger i patientbehandlingen og udvikle nye retningslinjer, hvor der er behov herfor. EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE VI SKABER GODE PATIENTFORLØB OG VELFUNGE- RENDE OVERGANGE Patienter i psykiatrien oplever mange overgange i forbindelse med deres behandling. Overgange internt i Region Hovedstadens Psykiatri, overgange mellem psykiatri og somatik og overgange mellem psykiatrien, praksissektoren og kommunerne. Patienterne skal opleve overgangene som veltilrettelagte, og der skal være en klar opgave- og ansvarsfordeling. Med sundhedsaftalen - og herunder samarbejdsaftalerne - med kommunerne vil vi i de kommende år arbejde for at forbedre overgangene på tværs af sektorerne. VI TILBYDER VORES PATIENTER DEN RETTE UD- REDNING, BEHANDLING OG PLEJE - SÅ VIDT MULIGT EVIDENSBASERET I de kommende år skal vi fortsat anvende de bedste metoder til udredning, behandling og pleje både biologisk og psykoterapeutisk. Vi skal fortsat udbygge vores viden om, hvad der virker, og sikre at metoderne så vidt muligt baserer sig på nyeste viden og evidens. VI REDUCERER FORTSAT TVANG En fortsat reduktion i anvendelsen af tvang især bæltefikseringer er højt prioriteret i de kommende år i Region Hovedstadens Psykiatri. I partnerskabsaftalen mellem Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne er der fastsat et mål om, at andelen af personer, som tvangsfikseres, skal være halveret i perioden 2014 til 2020, og den samlede anvendelse af tvangsforanstaltninger skal samtidig reduceres. Anvendelse af tvang kan være nødvendig i særlige tilfælde, men skal begrænses så vidt muligt. I de kommende år skal vi fortsætte arbejde med at forebygge og reducere anvendelsen af tvang, især bæltefikseringer, bl.a. ved at tage læring af de gode eksempler, fx de to satspuljeprojekter med hhv. bæltefrit afsnit og bæltefrit center på PC Hvidovre og PC Ballerup. Vi vil gøre status på de igangsatte initiativer med henblik på at lære og blive klogere på, hvilke initiativer, der har den bedste effekt. Forebyggelsen af tvang og etableringen af en recoveryorienteret kultur er i øvrigt tæt forbundet, og begge dele er centralt for at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø. VI ARBEJDER MED AT UDVIKLE OG FORBEDRE ME- TODER TIL AT MÅLE KVALITET OG BEHANDLINGS- EFFEKT Vi vil kende effekten af vores behandling i det omfang det er muligt. I de kommende år vil vi derfor give det høj prioritet at få en større viden om effekten af behandlingsmetoderne i psykiatrien, så patienterne sikres effektiv behandling og bedst mulighed for at komme sig. Det vil være relevant med både kliniske effektmål og effektmål, der inddrager 10

11 patientens egen vurdering af effekten herunder vurdering af egen mestringsevne og recovery. Det kommende nye nationale kvalitetsprogram vil omfatte effektmål. Vi skal bidrage til udviklingen af programmet og sikre implementering på alle niveauer i Region Hovedstadens Psykiatri. I de kommende år skal samarbejdet med internationale eksperter styrkes med henblik på at udvikle og forbedre metoder til måling af effekt, og vi skal arbejde hen imod at få konkrete effektmål. VI ARBEJDER MÅLRETTET MED AT FORBEDRE PATIENTSIKKERHED Fejl og skader - utilsigtede hændelser - skal fortsat forebygges. Når en utilsigtet hændelser alligevel sker, skal vi drage vigtig læring, så vi minimerer risikoen for, at hændelsen forekommer igen. I de kommende år skal vi arbejde systematisk med at forbedre patienternes sikkerhed ved at rapportere og analysere de utilsigtede hændelser for at lære, opbygge sikkerhedssystemer og indføre arbejdsgange, der forebygger og fanger utilsigtede hændelser, før de skader patienten, udvikle en kultur, hvor der tales åbent om utilsigtede hændelser og ved at Inddrage patienter og pårørende som samarbejdspartnere. VI PRIORITERER FORSKNING HØJT OG BRUGER FORSKNINGSRESULTATER TIL NY OG BEDRE BEHANDLING Forskning er afgørende for udviklingen af kvaliteten af vores faglighed og behandling. Derfor har vi lavet en overordnet plan for forskning i Region Hovedstadens Psykiatri, der sikrer, at vi kan prioritere hensigtsmæssigt og skabe rum for nysgerrighed og innovation. I forskningsplanen prioriteres særligt eliteforskningsmiljøer, forskning i psykoterapi, spiseforstyrrelser og børne- og ungdomspsykiatri. Vi satser på stærke forskningsmiljøer og sikrer, at forskningen kommer patienterne til gode. Frem mod 2018 vil vi arbejde på at styrke forbindelsen mellem forskning og klinik, så nyeste forskningsresultater hurtigt kan implementeres på tværs af organisationen og omvendt sikre, at forskere har let adgang til data. Vi vil også omsætte forskningsplanen til konkrete projekter. 11

12 EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE KVALITET I BEHANDLINGEN PATIENTENS ØNSKER & BEHOV KOMPETENTE MEDARBEJDERE VI ORGANISERER OG LØSER ENS OPGAVER PÅ SAMME MÅDE Region Hovedstadens Psykiatri skal være ét hospital med ensartet organisering, bemanding, ressourcefordeling og behandlingstilbud. Der skal være lige vilkår på tværs af hospitalet, og vi skal hjælpe hinanden på tværs til gavn for alle patienter i vores psykiatri. EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE VI FORBEDRER ARBEJDSGANGE, SÅ VI FÅR MERE TID TIL UDREDNING OG BEHANDLING I løbet af de seneste år har vi intensiveret indsatsen på tværs af hospitalet, så vi i dag behandler langt flere patienter end for få år siden. Det har været nødvendigt for at overholde udrednings- og behandlingsrettighederne, og fordi antallet af patienter med psykisk sygdom er stigende. Derfor vil vi også i de kommende år arbejde på at sikre mere tid til kerneopgaven, udredning og behandling, og mindske spild, uhensigtsmæssige processer og tidsrøvere som fx nogle af de procedurer, der findes i dag ift. dokumentation og registrering. VI UDNYTTER POTENTIALET I SUNDHEDSPLATFOR- MEN, SÅ DEN GIVER ET LØFT I DEN KLINISKE HVER- DAG Sundhedsplatformen bliver en realitet for os i 2017, og allerede fra midten af 2016 begynder vi at mærke forberedelserne. De kommende år - indtil Sundhedsplatformen er fuldt implementeret vil være præget af udfordringer med dels de eksisterende systemer, dels omstillingen til det nye system, nye arbejdsgange og måder at tænke på. Vi skal i de kommende år arbejde hen imod god udnyttelse af potentialet i det nye system bl.a. til klinisk beslutningsstøtte og skabe plads til en god implementering, så Sundhedsplatformen på sigt kan føre til et løft i den kliniske hverdag. Patienter med samme psykiske sygdomme skal behandles ens efter samme vejledninger og retningslinjer, og der skal være en god balance med plads til det nødvendige kliniske råderum. Der skal derfor i de kommende år arbejdes med at implementere samme vejledninger og retningslinjer på hele hospitalet. Udviklingen med fælles retningslinjer og vejledninger for god behandling, herunder pakke- og patientforløb, skal fortsættes med henblik på at sikre ensartede tilbud af høj kvalitet i hele regionen. Der igangsættes bl.a. et arbejde med retningslinjer og vejledninger for den gode indlæggelse. Sundhedsplatformen skal fungere som et klinisk værktøj, der understøtter brugen af retningslinjer og vejledninger og sikrer effektive arbejdsgange og ensartet udredning, behandling og dokumentation på tværs af hospitalet. I de kommende år skal vi arbejde på at sikre og udvikle præcise, meningsfulde og målrettede retningslinjer og vejledninger, som kan indgå i Sundhedsplatformen, og vi skal øve os i at anvende disse som grundværktøj. PATIENTER UDREDES OG BEHANDLES RETTIDIGT I Region Hovedstadens Psykiatri sikres patienter hurtig udredning og behandling. Der skal i de kommende år arbejdes på at nedbringe ventetider, særligt i lyset af at antallet af henvisninger til psykiatrien fortsat er stigende. Kompetencer i driftsledelse i den ambulante psykiatri, herunder aktivitets- og kapacitetsstyring, skal styrkes og udbredes, så alle ledelseslag på hospitalet er i stand til at håndtere det fortsat øgede aktivitetspres, der forventes. 12

13 METODE HVORDAN KOMMER VI I MÅL? I det foregående har vi fastlagt målsætninger for de kommende års implementering af Fokus & Forenkling i Region Hovedstadens Psykiatri. I det følgende sætter vi fokus på, hvordan vi i hverdagen arbejder med at nå vores mål. Svaret er forbedringsarbejdet som en nøgle til både at skabe mere værdi for patienterne og til at skabe en bedre arbejdsplads. Vi er i gang med en udvikling, hvor vi gennem systematiske forbedringer både udvikler kvaliteten af behandlingen, skaber mere effektive arbejdsgange og udvikler vores kompetencer. Udgangspunktet for dette arbejde er patientens ønsker og behov. Formålet er, at vi løbende og systematisk skaber mere målbar værdi for stadig flere patienter. I dette afsnit beskrives, hvordan vi arbejder med at skabe de systematiske forbedringer. Alle medarbejdere og ledere i Region Hovedstadens Psykiatri skal være med. Det vil kræve tid, uddannelse, træning, dialog og læring. Formålet er at tegne et så klart billede, at vi bliver i stand til at fastlægge, hvad der skal til for, at vi løbende udvikler forbedringskulturen på alle centre, i stabene og i direktionen. Forbedringsarbejdet skal være en naturlig del af hverdagen. I 2018 ARBEJDER VI ALLE MED SYSTEMATISKE FORBEDRINGER Vi styrer efter de regionale driftsmål - og som et psykiatrispecifikt supplement hertil - formulerer vi på alle niveauer konkrete, målbare og nærværende driftsmål, som vi kan gøre noget ved. Målene nedbrydes således, at alle i organisationen forstår dem og forstår, hvilken indflydelse og betydning den enkelte både medarbejdere og ledere - har i forhold til at indfri dem. Gennem forbedringsmøder ved målstyrings-/forbedringstavler i hele organisationen sikrer vi opfølgning på vores mål og løbende forbedringer af vores arbejdsgange og af behandlingsarbejdet. Forbedringsmøderne afholdes som minimum ugentligt, men i dele af organisationen holdes forbedringsmøder hver dag fordi det giver mening i den lokale virkelighed. Når vi møder problemer, der er for store til at løse i det løbende forbedringsarbejde, udfylder vi en forbedringsskabelon (A3) for at kunne forstå, hvad der har skabt problemet, inden vi går i gang med at løse det. Det kræver, at vi analyserer problemet i dybden ved i endnu højere grad at anvende de værktøjer og metoder, vi bruger i dag - som fx værdistrømsanalyser, dataanalyser og arbejdsgangsanalyser. Hver gang sker det på grundlag af observationer af, hvad der reelt sker. Afhængigt af hvor stort problemet er, og hvor mange det berører, besluttes det, om det kan løses i en arbejdsgruppe, i en forbedringsevent, eller om der skal formuleres et egentligt projekt. Vi både planlægger og følger op på vores udviklingsinitiativer ved hjælp af en systematisk metode (PDSA), der giver os mulighed for hele tiden løbende at justere løsningerne, så de passer til virkeligheden. Vi har en fælles forståelse af, at løsningen af et problem meget ofte indebærer, at der udvikles en standard, som hjælper med at levere den bedst mulige kvalitet - så nemt og effektivt som muligt. En standard, som løbende kan videreudvikles efterhånden, som der indhentes ny erfaring. Når vi starter på at løse et problem, beskriver vi den effekt, løsningen forventes at få, og vi beskriver, hvor mange ressourcer, vi regner med at skulle bruge på at designe, implementere og evaluere løsningen. Vi sætter ikke mere i gang, end at vi kan løse problemerne hurtigt, og på en måde hvor vi er sikre på, at de rigtige mennesker involveres. Vi sikrer den nødvendige prioritering på alle niveauer gennem en sammenhængende porteføljestyring, som opdateres med 120 dages mellemrum. Fremdriften i de enkelte udviklingsinitiativer følges på månedlige statusmøder i de relevante ledelses- og mødefora. 13

14 Både på centre, i stabe og i psykiatrien som helhed afholder vi møder, hvor vi deler resultater og læring af forbedringsarbejdet. Det er helt naturligt at involvere patienter og pårørende i forbedringsarbejdet, da de jo ligesom medarbejderne har førstehåndsoplevelserne af, hvordan de forskellige arbejdsgange virker. Derfor efterspørges løbende systematisk feedback fra patienterne og deres pårørende, så vi kan anvende det i forbedringsarbejdet. Vi udvikler fortsat værktøjer og metoder, og vi vil fortsat løbende udvikle alles kompetencer i forbedringsarbejdet. Nye medarbejdere og ledere modtager intensiv hjælp fra kolleger og facilitatorer for at sikre, at de hurtigt og sikkert kan bidrage til de løbende forbedringer. Vi når kun vores mål, hvis vi formår at udvikle os i fællesskab, og udgangspunktet er, at problemer løses på en systematisk og målbar måde. Det kræver meget af alle ledere, som skal drive og understøtte forbedringsarbejdet. LEDELSESDREVET MEDARBEJDERINNOVATION Et meget vigtigt aspekt ved forbedringsarbejdet handler om at bringe medarbejdernes forbedringsforslag i spil. Det er ledernes ansvar, at det sker. Der hviler derfor et stort ansvar på lederne, der på den ene side skal sikre, at medarbejdernes gode forslag til forbedringer virkeliggøres, og på den anden side skal sikre, at forbedringsarbejdet er en krumtap i tilrettelæggelsen og udviklingen af arbejdet med at behandle patienterne. Det betyder, at lederne skal udfylde rollen på en ny måde. Lederen sikrer, at vi opsamler data gennem konkrete observationer, og at vi forstår problemerne og ved, hvad det er, vi vil, før vi gennemfører en løsning. Der er ingen, der ved alt og sammen ved vi meget mere. Vi vil skabe et miljø, hvor alle ønsker at tage ansvar for og initiativ til forbedringer. Lederen går derfor Gemba for at observere, stille støttende spørgsmål og coache nye idéer og løsninger frem. Det er i arbejdsprocesserne, at vi som et hold skaber værdi og spild. Alle forbedrer, og alle laver fejl. At lære af fejl bliver en vigtig kilde til forbedringer. Det er lederens ansvar, at vi gør vores processer enkle, robuste og forudsigelige, så vi leverer netop det, som er efterspurgt, på den kortest mulige tid med mindst mulig spild. Og vi skal sikre, at en løsning et sted i værdistrømmen ikke skaber problemer for andre. Ved at vise respekt for og give den enkelte medarbejder udviklingsmuligheder i arbejdet skabes engagement og ansvar for forbedringer. Ligesom vi måler på, at vi når de mål, vi opstiller, og på at vores udviklingsinitiativer giver de ønskede effekter, vil vi også måle på, om vi sammen udvikler vores evne til at bedrive forbedringsarbejde. Vi vil nå en ny modenhed og nye kompetencer, efterspørge kompetenceudvikling og nye værktøjer, og forbedringskulturen skal nå ud i alle dele af organisationen. Det vil vi følge op på i de kommende årsplaner. Lederen skal således kunne give klare svar på retning og de langsigtede fælles mål for psykiatrien og for egen enhed og dermed sikre, at daglige mål og prioriteter forstås af dem, det berører. Beslutninger skal bygge på data, som er kendt af alle relevante parter, og beslutninger skal kunne forklares. 14

15 ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2016 I det følgende beskrives Region Hovedstadens Psykiatris årsplan for Årsplanen er formuleret med udgangspunkt i de overordnede mål for hospitalets udvikling de kommende tre år, som er beskrevet i Region Hovedstadens Psykiatris Implementeringsplan for Fokus & forenkling. Årsplanen udpeger centrale udviklingsinitiativer og driftsmål for hele hospitalet i Alle centre og stabe indgår på baggrund af årsplanen en årsaftale for Driftsmål og udviklingsinitiativer er inddelt efter de fire dimensioner i V et: Patientens ønsker og behov Kompetente medarbejdere Kvalitet i behandlingen Effektive arbejdsgange Forbedringsarbejdet er indtænkt i flere af udviklingsinitiativerne, og afslutningsvist i årsplanen er der i tillæg hertil defineret udviklingsmål for hospitalets forbedringsarbejde. Et udviklingsinitiativ kan i denne forbindelse både bestå i, at et nyt initiativ skal planlægges (plan), implementeres (do), evalueres (study) eller revideres (act). Det ene år kan årsplanen indeholde et initiativ, som omfatter planlægning og evt. også implementering, og det efterfølgende år kan der være et udviklingsinitiativ, som består i at samme initiativ evalueres og justeres. Dermed understøtter og fremhæver årsaftalen vores grundlæggende tilgang til udviklingsopgaver, som indeholder hele PDSA cirklen. 15

16 PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV PATIENTERNE HAR INDFLYDELSE PÅ EGEN BEHANDLING Vi har i 2014 og 2015 sat mange nye initiativer i gang, som understøtter og styrker patienternes recoveryproces, og som har fokus på patienter og pårørendes muligheder og deltagelse. I 2016 vil vi evaluere og forankre disse initiativer. Samtidig vil vi fortsætte udviklingen af nye værktøjer og metoder til at arbejde recoveryorienteret og med fælles beslutningstagning. Børn som pårørende er et særligt indsatsområde i I 1. kvartal 2016 vil hvert center lave en plan for børnekoordinatorens opgaver med afsæt i funktionsbeskrivelsen. I 2. kvartal 2016 vil vi evaluere børnegrupperne med henblik på, om tilbuddet er tilrettelagt hensigtsmæssigt eller skal justeres. Inden udgangen af 2016 udarbejder Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang en plan for den videre forankring og systematiske udvikling af recoveryindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri. Planen skal gøre status på, hvor langt Region Hovedstadens Psykiatri er kommet, og hvor Region Hovedstadens Psykiatri skal være i Den skal også forholde sig til, hvordan vi kan måle på, om vi er der, hvor vi skal være. Endelig skal planen beskrive, hvordan vi skal organisere arbejdet med at forankre og styrke recoveryindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri. I 2. kvartal 2016 vil vi evaluere udbredelsen og brugen af recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri. På baggrund af evalueringen drøfter Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang mulighederne for en yderligere forankring og udbredelse af recovery-mentorer. hvordan skolen kan gøres permanent, og herunder hvordan den kan udvikles og udbygges. DRIFTSMÅL: ANDEL AF PATIENTER, DER HAR VÆRET MED TIL AT UDARBEJDE DERES BEHAND- LINGSPLAN GENNEM DELTAGELSE I BEHANDLINGS- KONFERENCEN/RELEVANTE MØDER, HVOR BE- HANDLINGEN FASTLÆGGES, ER MIN. 90 % VENTET OG VELKOMMEN I forbindelse med vores udmøntning af den fælles regionale indsats, Ventet og velkommen, gør vi i 2016 en målrettet indsats for at fastholde og forbedre vores servicekultur, med et særligt fokus på den gode patientoplevelse. I den forbindelse er vi fortsat opmærksomme på, at vores fysiske rammer bør være imødekommende og funktionelle, og at det skal være let at finde rundt både udendørs og indendørs. Hvert center og CVI arbejder i 2016 med at fastholde og forbedre servicekulturen - bl.a. ved hjælp af dialogværktøjer (film, øvelser m.m.), personalemøder og i sammenhæng med det almindelige forbedringsarbejde. Effekten af disse indsatser skal føre til en målbar højere patienttilfredshed. I forbindelse med nybyggerier, flytninger og ombygninger vil vi i 2016 opdatere skiltning og vejvisning. Konkret implementerer vi i 2016 nye ambulatorienavne. I 1. kvartal 2016 evaluerer vi Skolen for recovery, som vi har afprøvet som et pilotprojekt i I 2. kvartal 2016 besluttes på baggrund af evalueringen en model for, 16

17 VI EFTERSPØRGER OG HANDLER LØBENDE PÅ PATIENTER OG PÅRØRENDES INPUT I 2016 vil vi skabe en god kobling mellem de løbende målinger ved hjælp af tablets, feed-back-møder og forbedringsarbejdet på det enkelte center. Alle centre i Region Hovedstadens Psykiatri afholder minimum ét patient feedback møde i På udvalgte centre afprøves i 2016 en mere udbredt og hyppig brug af feedback-møder. I den forbindelse vil vi rekruttere og uddanne flere medarbejdere, som kan facilitere feed-back møder og skabe en stærkere kobling til centrenes forbedringsarbejde. Erfaringerne fra disse pilotprojekter opsamles af Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang i 4. kvartal 2016 og udbredes efterfølgende til resten af hospitalet. DRIFTSMÅL: SAMLET PATIENTTILFREDSHED ER MIN. 95 % (I PSYKIATRIENS LØBENDE MÅLINGER) 17

18 KOMPETENTE MEDARBEJDERE MEDARBEJDERE OG LEDERE HAR DE RETTE KOM- PETENCER TIL AT LØSE DERES OPGAVER, OG OP- GAVERNE UNDERSTØTTES AF LØBENDE STRATE- GISK KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetente medarbejdere og ledere er vores vigtigste ressource. Derfor arbejder vi systematisk og strategisk med at udvikle deres kompetencer. I 2016 fortsætter vi arbejdet med at udmønte planen for strategisk kompetenceudvikling, der blev udarbejdet i Vi vil gennemgå opgavefordelingen mellem forskellige faggrupper med henblik på at sikre, at kompetencerne anvendes mest optimalt. Dette arbejde vil bl.a. foregå i arbejdsgruppen om den fremtidige lægerolle og arbejdsgruppen om sygeplejerskers fremtidige arbejdsopgaver og behov for kompetenceudvikling. Begge arbejdsgrupper afrapporterer til Forum for uddannelse og ledelse inden udgangen af 2. halvår I 2016 vil vi undersøge metoderne til at måle på kompetencer gennem fælles kompetenceprofiler. Formålet er at få en holdbar og valid model for det fremadrettede arbejde med at vurdere medarbejdernes kompetencer. REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI ER EN AT- TRAKTIV ARBEJDSPLADS. EN ARBEJDSPLADS, DER GENNEM FAGLIGE UDFORDRINGER, GOD LE- DELSE OG ET GODT ARBEJDSMILJØ KAN TILTRÆK- KE OG FASTHOLDE DYGTIGE MEDARBEJDERE. kan implementere et nyt driftsmål om medarbejdertilfredshed i hele organisationen i Medarbejdere og ledere er med i udviklingen af psykiatrien både via formelle mødefora og konstruktiv, involverede dialog med nærmeste ledelse i hverdagen. For at sikre gode rammer for deltagelse og involvering vil vi udarbejde et årshjul for større planlægningsprocesser (fx budget og årsplan). Desuden vil VMU i 2016 tage på rundtur hos de lokale LMU er. Vi systematiserer vores introduktion af nye medarbejdere, så de hurtigt får en god forståelse for vores organisation og arbejdsmetoder. 1. kvartal 2016 implementerer vi et nyt introduktionsforløb for nyansatte. I 2016 vil vi arbejde med kliniknær undervisning af yngre læger samt sikre, at uddannelsesansvarlige og kliniske vejledere har gennemført vejlederkursus, jf. handleplanen for uddannelsesregion øst. Alle centre formulerer konkrete mål herfor i deres årsaftaler. Forudsætningen for at medarbejderes kompetencer kan komme patienterne til gavn er, at medarbejderne er raske og trygge. Sygefravær er udover almindelig sygdom blandt medarbejdergruppen også en indikator for flere andre ting bl.a. kvaliteten af den lokale ledelse, om medarbejderne oplever, at de har de rette kompetencer, og at de gør et godt og meningsfuldt stykke arbejde. Derfor indgår sygefravær som et driftsmål. Medarbejdere og ledere, der trives og er stolte af deres arbejde og deres arbejdsplads, giver det bedst mulige grundlag for, at vi kan behandle flere patienter bedre. Det skal vi fortsat arbejde med i I 2016 gennemfører vi et pilotprojekt om løbende medarbejdertilfredshedsundersøgelser med henblik på, at vi 18

19 SAMLET SYGEFRAVÆR ER MAX. 4% En medvirkende faktor for udviklingen i sygefraværet er arbejdsskader med sygefravær til følge. Derfor skal der i 2016 også være et særligt fokus herpå. Herudover er der fortsat behov for at skabe gode og trygge rammer og arbejdsvilkår for medarbejderne i psykiatrien. kvartal 2016 vil vi udvikle en model for at identificere og udvikle medarbejdere med ledertalent. Vi vil i 2016 tage ledelsesgrundlaget op til revision, og i den forbindelse vil vi identificere og beskrive de centrale lederkompetencer i Region Hovedstadens Psykiatri. DRIFTSMÅL: ANTALLET AF ARBEJDSSKADER, DER MEDFØRER SYGEFRAVÆR, SKAL NEDBRINGES MED 10 % IFT. BASELINE (2014) SVARENDE TIL MAKSIMALT 140 ARBEJDSSKADER. VI ARBEJDER MÅLRETTET OG SYSTEMATISK MED LEDERUDVIKLING OG UDVIKLING AF MEDARBEJDERE MED LEDERTALENT Rollen som leder er både kompleks og krævende. Især mellemlederne har en vigtig og meget central rolle i organisationen. Derfor skal vi sikre os, at vores ledere er godt klædt på, samt at vi udvikler dem og giver dem de nødvendige kompetencer. I 1. halvår 2016 udvikler og udbyder vi et modulopbygget driftsledelseskursus for mellemledere. Vi vil udvikle medarbejdere med ledertalent for at sikre, at vi i endnu højere grad ansætter ledere, der er fagligt og strategisk kompetente og samtidig fortrolige med vores måde at arbejde på, og som derfor kan løfte og fortsætte den positive udvikling af vores forbedringskultur. I 1. og 2. 19

20 KVALITET I BEHANDLINGEN VI SKABER GODE PATIENTFORLØB OG VELFUNGE- RENDE OVERGANGE I 2016 vil vi arbejde på at forbedre patientforløb og overgange, så vores patienter oplever mere smidige og sammenhængene forløb både internt i psykiatrien og på tværs af sektorer. I 2016 implementerer vi de nye samarbejdsaftaler med de 29 kommuner i regionen og støtter op om de nye samordningsudvalg. Centrene laver inden udgangen af 1. halvår 2016 lokale planer for implementering af samarbejdsaftalerne og herunder sikring af at relevante medarbejdere får kendskab til og bruger de nye aftaler. I 2016 vil vi have særligt fokus på genindlæggelser af patienter på botilbud. Hvert center beskriver i sin årsaftale, hvordan man vil arbejde med dette fokusområde i DRIFTSMÅL: ANDELEN AF AMBULANTE PATIENTER, DER ER I BEHANDLING MED BÅDE ANTIPSYKOTIKA OG BENZODIAZEPINER, ER MAX. 20 % VI REDUCERER FORTSAT TVANG Vi fortsætter arbejdet med at reducere og forebygge anvendelsen af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri, og samtidig vil vi i 2016 også følge og arbejde med at nedbringe andre former for tvang. I 2016 vil vi etablere et hospitalsdækkende team med særlige kompetencer indenfor Dialektisk adfærdsterapi (DAT). Dette team skal bidrage til at forebygge og nedbringe brugen af tvang i forhold til patienter med selvskadende adfærd. Vi vil i 2016 gennemføre et udviklingsprojekt vedr. de sengebaserede behandlingstilbud i Region Hovedstadens Psykiatri med henblik på at beskrive indhold i behandlingen, forløb og afledte personalemæssige behov DRIFTSMÅL: AKUTTE GENINDLÆGGELSER INDEN FOR 30 DAGE UDGØR MAX. 19 % VI TILBYDER VORES PATIENTER DEN RETTE UD- REDNING, BEHANDLING OG PLEJE - SÅ VIDT MULIGT EVIDENSBASERET I 2016 skal vi fortsat arbejde systematisk med at sikre god, ensartet diagnosticering, fremme sikker medicin og reducere kombinationsbehandling. Forum for patientbehandling vil i 1. halvår 2016 udvikle initiativer, der skal være med til at sikre kvalitet og ensartethed i diagnosticeringen på tværs af hospitalet, som fx samrating og undervisningsforløb. erne afprøves i 2. halvår

21 DRIFTSMÅL: ANTALLET AF BÆLTEFIKSERINGSEPI- SODER SKAL NEDBRINGES MED 40 % IFT. REGERIN- GENS BASELINE ( ) - SVARENDE TIL FÆRRE END 1059 EPISODER I VI ARBEJDER MED AT UDVIKLE OG FORBEDRE ME- TODER TIL AT MÅLE KVALITET OG BEHANDLINGS- EFFEKT I 2016 får vi en ny national kvalitetsmodel, som baserer sig på udvalgte nationale kvalitetsindikatorer, og som tager afsæt i forbedringsmetoderne, som vi allerede arbejder efter. Vi vil i 2016 arbejde på at blive bedre til at måle effekten af vores behandling. I 2016 vil vi på centerniveau sammenlægge kvalitets- og forbedringsorganisationen. I 1. og 2. kvartal af 2016 udvikler vi indholdet af terapieffektmodulet, så vi kan følge og udvikle vores kendskab til effekten af den behandling, vi giver i vores psykoterapeutiske ambulatorier. Terapieffektmodulet bliver ligeledes integreret i PLIS. VI PRIORITERER FORSKNING HØJT OG BRUGER FORSKNINGSRESULTATER TIL NYE OG BEDRE BE- HANDLINGER Vi fik i 2015 en overordnet plan for forskning i Region Hovedstadens Psykiatri. I forskningsplanen prioriteres særligt eliteforskningsmiljøer, forskning i psykoterapi, spiseforstyrrelser og børne- og ungdomspsykiatri. Forum for forskning og innovation vil i 2016 påbegynde arbejdet med at omsætte planen til konkrete aktiviteter og indsatser. Ved udgangen af 2. kvartal 2016 vil Forum for forskning og innovation udarbejde en kortlægning af forskningen i Region Hovedstadens Psykiatri. I 2016 påbegyndes konkretisering og udmøntning af Region Hovedstadens Psykiatris forskningsplan. 21

22 EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE VI FORBEDRER ARBEJDSGANGE, SÅ VI FÅR MERE TID TIL UDREDNING OG BEHANDLING Også i 2016 skal vi behandle flere patienter, bedre. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, at vores arbejdsgange fungerer hensigtsmæssigt og effektivt. I 2016 vil vi udbrede og rodfæste brugen af ugeplaner til alle ambulatorier. Senest ved udgangen af 1. kvartal skal alle ambulatorier have udarbejdet ugeplaner. DRIFTSMÅL: OVERHOLDELSE AF AKTIVITETSBUD- GETTER AMBULANTE BESØG MÅLOPFYLDELSE MIN. 100 % VI ORGANISERER OG LØSER ENS OPGAVER PÅ SAMME MÅDE Vi skal i 2016 arbejde med fortsat udvikling og implementering af fælles vejledninger og retningslinjer på hele hospitalet. Patienter med samme psykiske sygdomme skal behandles efter samme vejledninger og retningslinjer. Samtidig skal vi opretholde en god balance med plads til det kliniske råderum. Der afholdes inden udgangen af 1. kvartal 2016 et forbedringsevent mhp. at understøtte centrenes implementering af patientforløbsbeskrivelser for længerevarende ambulante forløb. Det sker med henblik på at opsamle gode erfaringer og fremme harmonisering i brugen af patientforløbsbeskrivelserne, og for at sikre en fælles definition af stabil/ustabil fase. DRIFTSMÅL: ANDEL RELEVANTE PATIENTER, SOM HAR VENTET 30 DAGE ELLER MINDRE PÅ UDRED- NING, ER MIN. 90 % God lønstyring og budgetoverholdelse er fundamentet for den daglige drift af vores hospital. Derfor fastholdes driftsmålet om overholdelse af løn- og driftsbudgettet. DRIFTSMÅL: ANDEL RELEVANTE PATIENTER, SOM HAR VENTET 30/60 DAGE ELLER MINDRE PÅ BE- HANDLING, ER MIN. 95% VI UDNYTTER POTENTIALET I SUNDHEDSPLATFOR- MEN, SÅ DEN GIVER ET LØFT I DEN KLINISKE HVERDAG I 2016 starter Sundhedsplatformens parathedsprogram, og flere medarbejdere og ledere i Region Hovedstadens Psykiatri vil blive involveret i undervisning og udvikling af nye arbejdsgange, der passer til Sundhedsplatformen. Vi skal fra foråret 2016 deltage i sundhedsplatformens parathedsprogram. I 1. halvår 2016 afholdes introduktionsworkshops for alle centre og stabene, så vi er forberedte på implementering i Ved udgangen af 2. kvartal har vi etableret den nødvendige implementeringsorganisation i form af mødefora og udpegede superbrugere - både på centre og i stabe. DRIFTSMÅL: OVERHOLDELSE AF LØNBUDGET BUDGETOVERHOLDELSE MAX. 100 % PATIENTER UDREDES OG BEHANDLES RETTIDIGT Praktiserende læger og kommuner har krav på hurtigt at modtage information om udskrevne patienter, patienter har krav på hurtigt at blive indkaldt til 1. besøg, så unødvendig ventetid minimeres. Derfor fastholder vi driftsmålene vedr. afsendelse af indkaldelsesbreve og epikriser. DRIFTSMÅL: ANTAL DAGE FRA HENVISNINGEN ER MODTAGET, TIL PATIENTEN INDKALDES, ER MAX. 8 HVERDAGE, MÅLET ER MIN. 97 % DRIFTSMÅL: ANDELEN AF ELEKTRONISKE EPIKRI- SER, SOM ER AFSENDT INDENFOR ÉN DAG, ER MIN. 95 % 22

23 METODE FORBEDRINGSARBEJDE I 2016 skal vi blive endnu bedre til at arbejde med forbedringsmetoder. Centrene og stabene har arbejdet med forbedringsmetoder og -værktøjer i kortere eller længere tid, og nogle er derfor nået længere end andre. I 2016 afholder alle centre, herunder afsnit, og stabe faste forbedringsmøder minimum ugentligt. Hvert center afholder i 2016 minimum to seminarer/ workshops (report out), hvor afsnitsledelserne på det enkelte center deler de løsninger, de har implementeret for at løse konkrete arbejdsrelaterede problemer. Med udgangen af 4. kvartal 2016 har alle afsnit afprøvet forbedringsevent-metoden, og hvert center har afholdt mindst ét tværgående forbedringsevent for hele centret. I 1. halvår 2016 implementeres porteføljestyring, herunder systematisk brug af forbedringsskabelonen og projektbeskrivelser, på alle centre og i stabene. Hvert center og stab beskriver i sin årsaftale, hvilke områder man i 2016 vil udvikle forbedringsarbejdet inden for. I 2016 vil vi i dialog med hospitalets lægegruppe udvikle flere kliniknære og fagligt meningsfulde driftsmål til lægernes forbedringstavler. 23

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2016 I det følgende beskrives Region Hovedstadens Psykiatris årsplan for 2016. Årsplanen er formuleret med udgangspunkt i de overordnede mål for hospitalets udvikling

Læs mere

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING i Region Hovedstadens Psykiatri 2016-2018 En treårig implementeringsplan 1 INDLEDNING I Region Hovedstaden har vi en fælles strategi: Fokus og Forenkling. Regionsrådet

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2016 Psykiatrisk Center Nordsjælland 1 Introduktion Denne årsaftale beskriver de driftsmål og udviklingsinitiativer, som Psykiatrisk Center Nordsjælland skal have

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING INDHOLD Forord... 05 Indledning... 09 Forbedringer med værdi for patienten... 10 Strategiske indsatsområder... 12 - Driftmål...

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING Borgerne i Region Hovedstaden skal opleve vores hospitalsvæsen som ét hospital, hvor patienternes INDHOLD Forord... 05

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Forord til Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018 Region Sjælland leverer en bred vifte af ydelser inden for sundhedsvæsenet, socialområdet og regional udvikling.

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation 9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation Indledning På Regionsrådets møde d. 20. december 2007 vedtog Regionsrådet en

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København Stillings- og personprofil Klinikchef Psykiatrisk Center København Region Hovedstadens Psykiatri November 2016 Opdragsgiver Psykiatrisk Center København Adresse Psykiatrisk Center København Bispebjerg

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Stillings- og personprofil. Centerchef Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Stillings- og personprofil Centerchef Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstadens Psykiatri November 2016 Opdragsgiver Region Hovedstaden Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere