DDA Datamateriale Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Johannes Andersen, Søren Risbjerg Thomsen og Jørgen Elklit PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen' som oprindeligt blev gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Johannes Andersen, Søren Risbjerg Thomsen og Jørgen Elklit. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-12516). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD DDA-12516: Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen. Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Johannes Andersen, Søren Risbjerg Thomsen og Jørgen Elklit. DDA udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2026 respondenter, 316 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (299 pp.). Den foreliggende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup A/S for Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Johannes Andersen, Søren Risbjerg Thomsen og Jørgen Elklit, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i december 2002 med henblik på færdigoparebjdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som: DDA-12516: 'Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen'. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standar-

3 der, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV November 2003 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står

6 i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA

7 i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: folketingsvalg 2001; diskussioner, deltagelse i; politik, interesseret; beslutningstidspunkt; partivalg; kommunevalg 2001; partipræference kommunevalg; amtsrådsvalg 2001; folketingsvalg 1998; præference, partiledere; Rasmussen, Poul Nyrup; Nyrup Rasmussen, Poul; Jelved, Marianne; Bendtsen, Bendt; K.Nielsen, Holger; Kjærsgaard, Pia; Sjursen, Jann; Rasmussen, Anders Fogh; Fogh Rasmussen, Anders; Aaen, Frank; partipræference; partimedlemskab; borgerlig versus socialdemokratisk regering; socialdemokratisk versus borgerlig regering; sociale udgifter; levestandard; statskontrol, erhvervliv; brugerbetaling, offentlige sektor; hospitalsvalg; økonomisk situation, landets og familiens; familiens økonomiske situation, udvikling i; økonomi, Nyrup-regering; beskæftigelsen, Nyrup-regering; velfærden, Nyrup-regering; skatterne, Nyrup-regering; kriminaliteten, Nyrup-regering; miljøet, Nyrup-regering; offentlig service, Nyrup-regering; social ulighed, Nyrup-regering; flygtninge indvandrere, Nyrup-regering; forsvaret, udgifter til; sundhedsvæsenet, udgifter til; uddannelse, udgifter til; undervisning, udgifter til; folkepension, udgifter til; miljøproblemer, udgifter til; kulturelle formål, udgifter til; børneinstitutioner, udgifter til; politiet, udgifter til; arbejdsløshedsunderstøttelse, udgifter til; bistandshjælp, udgifter til; broer, udgifter til; motorveje, udgifter til; u-landshjælp; flygtninge, udgifter til; orlovsordninger, udgifter til; hjemmehjælp, udgifter til; kollektiv transport, udgifter til; transport (kollektiv), udgifter til; boligydelser, udgifter til; målsætning, samfundet; samfundsmålsætning; offentlig service; statsgældafdrag; skattesænkning; ejendomsværdiskat; moms; afgifter; indkomstskat; indvandrerpolitikken, stramning af; flygtningepolitikken, stramning af; stole på danskere; politikere, holdning til; tillid til danske politikere; EU, holdning til; Euro-afstemning; folkeafstemning, Euroen; EU samarbejde; kommunalpolitik, viden om; folketinget, viden om; EU, viden om; kommunalpolitik, interesse for; indenrigspolitik, interesse for; EU politik, interesse for; udenrigspolitik, interesse for; højre/venstre placering; flygtningepolitik; offentlig sektor; grøn politik; EU-politik; valgkamp, deltagelse i; demokratiet, fungerer; regeringsmagten, betydning af; stemmeafgivelse, betydning af; demokratiet, vurdering styreform; folketingsmedlemmer, holdning til; politiske synspunkter, udtrykt; individuel frihed, Danmark; menneskerettigheder, Danmark; korruption, Danmark; kirkegang; forældre, boede hos; forældre, stilling; forældre, skoleuddannelse; forældre, partipræference; skoleuddannelse; erhvervsuddannelse; fagforening, medlem af; erhvervsstilling; branche; Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-12516: Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen. Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Johannes Andersen, Søren Risberg Thomsen og Jørgen Elklit. DDA udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og

8 Jens Wagner). Dansk Data Arkiv datafil (2026 respondenter, 316 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (299 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Andersen, Jørgen Goul. AUC: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Fibigerstræde 1, DK-9220 Aalborg Øst. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Andersen, Jørgen Goul; Andersen, Johannes; (B) Thomsen, Søren Risbjerg; Elklit, Jørgen; Borre, Ole; (C) Nielsen, Hans Jørgen. (A) AUC: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (B) Institut for Statskundskab, Århus Universitet (C) Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. (A) Fibigerstræde 1, DK-9220 Aalborg Øst (B) Universitetsparken, DK-8000 Århus C (C) Rosenborggade 15, DK-1130 København K. Dataindsamler: Gallup A/S. Masnedøgade 22-26, DK-2100 København Ø. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1060 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): 'Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen' indeholder data indsamlet af Gallup A/S i december 2001-marts Valgundersøgelsen 2001 består i lighed med de forudgående valgundersøgelser af en hovedundersøgelse med suppleringsundersøgelser - supplement 1 (panelundersøgelsen) og supplement 2 (ekstra bus). Suppleringsundersøgelserne er udbygninger på nogle få variable, først og fremmest sociale baggrundsspørgsmål. Endvidere foreligger der et yderligere supplement på baggrundsvariable fra Socialforskningsinstituttet. Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab. Undersøgelsen er gennemført ved besøgsinterviews med fuldt struktureret spørgeskema. Der indgik også enkelte åbne spørgsmål. Interviewtiden var ca. 1 time, og der blev i tilknytning til spørgeskemaet benyttet 31 kort ialt, således at svarkategorierne typisk er blevet præsenteret både skriftligt og mundtligt for respondenterne. I datamaterialet for hovedundersøgelsen indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand; antal voksne (18 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; medlemskab af en fagforening; respondentens og husstandens samlede årsindkomst; ejerforhold til boligen; samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgrad. Desuden indgår spørgsmål om følgende emner: 1. Generel politisk holdning: Hvilke problemer er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af; deltagelse i diskussioner om politik op til valget; generel interesse for politik; hvad respondenten stemte ved valget den 20. november 2001;

9 beslutningstidspunkt; om respondenten stemte med begejstring, med tilfredshed eller med blandede følelser; om respondenten stemte på et parti eller på en bestemt kandidat, og om det var en mand eller en kvinde; vigtigste grund til at stemme som respondenten gjorde; om respondenten overvejede at stemme på et andet parti; betydning af en række emner i valgkampen for partivalg; vurdering af de enkelte partier og partilederne; om og hvad respondenten stemte ved folketingsvalget i 1998; grad af partitilhørsforhold; medlemskab af et politisk parti; om en række problemer bedst løses af den nuværende socialdemokratisk ledede regering eller en borgerlig regering; holdning til en række politiske påstande ang. samfundets sociale udgifter, levestandard og indtægtsforhold, statens kontrol med erhvervslivet, sektor; holdning til de to hovedstrategier ("velfærdsstrategien" og "eksportstrategien") til at skabe flere arbejdspladser; vigtigste målsætninger for samfundet (opretholde lov og orden; give den enkelte større mulighed for at påvirke politiske beslutninger; bekæmpe prisstigninger; beskytte ytringsfriheden); holdning til det offentliges udgifter til forskellige formål; holdning til en forhøjelse af bruttoskatten samtidig med en nedsættelse af den almindelige indkomstskat; holdning til den offentlige service på en række områder (bibliotekerne; sygehusene; folkeskolen; børnehaver og vuggestuer; hjemmehjælpen); holdning til lavere skatter eller forbedring af den offentlige sektor; holdning til lavere skatter eller afdrag på statsgælden; holdning til en række synspunkter fra den politiske debat; holdning til de foreslåede ændringer af flygtninge-/indvandrerpolitikken; holdning til en række spørgsmål om politik og politikere som helhed; tillid til danske politikere; tilfredshed med den måde demokratiet fungerer på; generel holdning til EU; hvad respondenten stemte ved folkeafstemningen om Euroen; stemmeintention ved ny folkeafstemning om Euroen; holdning til en række opfattelser af EU-samarbejdet; placering på en politisk venstre-højre skala; placering af respondenten og partierne på en skala angående en række emner (hvor mange flygtninge vi kan tage imod; hvor stor den offentlige sektor bør være; miljøhensyn og "grøn" politik; strengere straffe eller forebyggelse og human behandling af forbrydere; forholdet til EU); om de politiske partier tager hensyn til, hvad almindelige mennesker mener; om det gør en forskel, hvem der har regeringsmagten; om det har nogen betydning, hvem folk stemmer på; landets økonomiske situation sammenlignet med for tre år siden; respondentens udbytte af det økonomiske opsving; om respondenten har haft kontakt med et medlem af Folketinget inden for de sidste 5 år. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 3545 enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 2026 respondenter; 316 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 100 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget:

10 Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2026 tilfældige udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Klyngeudvælgelse. Respondenterne i de enkelte husstande blev udvalgt efter fødselsdagskriteriet, hvilket vil sige, at interviewet blev gennemført med den person i husstanden, som sidst har haft fødselsdag. Udvælgelsen af adresser er sket ved en tilfældig udtrækning fra Indenrigsministeriets adressebase blandt alle private adresser i Danmark. Stikprøven består af et antal adresseklynger, der er fordelt udfra befolkningstætheden per amt. Hver adresseklynge består af et antal adresser varierende fra fire til syv adresser. I alt har der dermed været 800 adresseklynger. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver et specielt arrangement med donor, i almindelighed ingen adgang overhovedet. Indtil Derefter ingen restriktioner. Adgangstilladelse indhentes hos: Andersen, Jørgen Goul. AUC: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Fibigerstræde 1, DK-9220 Aalborg Øst. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: DDA-0007: For- og eftervalgsundersøgelsen DDA-0008: Valgundersøgelsen DDA-0016: Valgundersøgelsen DDA-0017: Vælgerundersøgelse januar og februar DDA-0148: Panelundersøgelse af valgene 1971 og DDA-0166: Valgundersøgelsen DDA-0191: Vælgerundersøgelse februar og marts DDA-0287: Valgundersøgelsen DDA-0328: Vælgerundersøgelse oktober og november DDA-0529: Valgundersøgelsen 1981.

11 DDA-0530: Vælgerundersøgelse december 1981 og januar DDA-0658: Danske valgundersøgelser, gentagne spørgsmål DDA-0772: Valgundersøgelsen DDA-1340: Valgundersøgelsen DDA-1432: Valgundersøgelsen DDA-1480: Vælgerundersøgelse september 1987 og maj DDA-1564: Valgundersøgelsen DDA-1565: Vælgerundersøgelse januar, februar og marts DDA-2210: Valgundersøgelsen DDA-3132: Vælgerundersøgelse januar og februar DDA-4189: Valgundersøgelsen MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; lokalsamfundets navn; urbaniseringsgrad. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen. Husstandens karakteristika: børn tilstede; børnenes alder. Antal personer i husstanden på 18 år eller derover. Antal hjemmeboende børn og disses alder angivet som: 0-5 år, 6-17 år, 18 år og derover. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status; fader: beskæftigelsesmæssige status; moder: beskæftigelsesmæssige status. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; fader: højest opnåede eksamen; moder: højest opnåede eksamen. Samt uddannelse udover skoleuddannelsen. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: politisk information; respondenten: politiske interesse; respondenten: identifikation med/præferencer for parti; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu; respondenten: nuværende medlemsskab af partiet; respondenten: tidligere medlemsskab af partiet. Religion: respondenten: hyppighed af kirkegang. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING 'Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen' indeholder data indsamlet af Gallup A/S i december 2001-marts Valgundersøgelsen 2001 består i lighed med de forudgående valgundersøgelser af en hovedundersøgelse med suppleringsundersøgelser - supplement 1 (panelundersøgelsen) og supplement 2 (ekstra bus). Suppleringsundersøgelserne er udbygnin-

12 ger på nogle få variable, først og fremmest sociale baggrundsspørgsmål. Endvidere foreligger der et yderligere supplement på baggrundsvariable fra Socialforskningsinstituttet Fra Jørgen Goul Andersen modtog DDA i december 2002 en datafil med tilhørende dokumentation i form af relevante spørgeskemaer, interviewervejledninger og kodevejledninger. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (12516) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data KODEBOG I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Identifikationsvariable

13 V0001 DDA-STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA Studienummer Variablen har for alle respondenter værdien V0002 SEKVENSNUMMER start 6, bredde 4 Sekvensnummer Variablen er genereret i DDA til identifikation af hver enkelt svarperson. V0003 SERIENR start 10, bredde 8 Serienummer Variablen er kodet i intervallet Interviewtidspunkt V0004 UNDERSØGELSESÅR start 18 År År År V0005 UNDERSØGELSESMÅNED start 22 Måned

14 Januar Februar Marts December V0006 UNDERSØGELSESDAG start 24, bredde 2 Dag Variablen er kodet i intervallet Oplysninger om respondenten V0007 RESPONDENTENS ALDER start 26, manglende data: = 9 Alder % md år år år år år Uoplyst svarprocent: 100 V0008 RESPONDENTENS POSTNUMMER start 27, bredde 4 Postnummer Variablen er kodet i intervallet V0009 RESPONDENTENS HJEMKOMMUN start 31 Kommune

15 Albertslund Allerød Allingegudhjem Arden Assens Augustenborg Avlumhaderup Ballerup Billund Birkerød Bjergsted Bjerringbro Blåbjerg Blåvandshuk Bogense Bov Bramming Bramsnæs Brande Bredebro Broager Broby Brovst Brædstrup Brøndby Brønderslev Brørup Børkop Christiansfeld Christiansø Dianalund Dragsholm Dragør Dronninglund Ebeltoft Egebjerg Egtved Egvad Ejby Esbjerg Fakse Fanø Farsø Farum, Fjends Fjerritslev Fladså Fredensborg Humlebæk Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk Fugkebjerg Fåborg Galten

16 Gedved Gentofte Give Gjern Gladsaxe Glamsbjerg Glostrup Gram Grenå Greve Grindsted Gilleleje Græsted Gråsten Gudme Gundsø Gørlev Haderslev Hadsten Hadsund Hals Hammel Hanstholm Hashøj Hasle Haslev Hedensted Helle Helsinge Helsingør Herlev Herning Hillerød Hinnerup Hirtshals Hjørring Hobro Holbæk Holeby Holmegård Holmsland Holstebro Holsted Horsens Hundested Hvalsø Hvidebæk Hvidovre Hvorslev Høje Tåstrup Højer Højreby Høng Hørning Hørsholm Hårby Ikast Ishøj Jelling Jernløse

17 Juelsminde Jægerspris Kalundborg Karlebo Karup Kerteminde Kjellerup Kolding Korsør København Køge Langebæk Langeskov Langå Ledøje-Smørum Lejre Lemvig Lunderskov Lundtoft Lyngby-Tårbæk Læsø Løgstør Løgumkloster Løkkenvrå Mariager Maribo Marstal Middelfart Midtdjurs Morsø Munkebo Møldrup Møn Nakskov Neksø Nibe Nordborg Nr. Alslev Nr. Djurs Nr. Rangstrup Nr. Snede Nr. Åby Nyborg Nykøbing F Nykøbing-Rørvig Nysted Næstved Nørager Nørhald Odder Odense Otterup Pandrup Præstø Purhus Ramsø Randers Ravnsborg Ribe

18 Ringe Ringkøbing Ringsted Rosenholm Roskilde Rougsø Rudbjerg Rudkøbing Ry Ryslinge Rødby Rødding Rødekro Rødovre Rønde Rønne Rønnede Sakskøbing Sallingsund Samsø Sejlflod Silkeborg Sindal Skagen Skanderborg Skibby Skive Skjern Skovbo Skælskør Skærbæk Skævinge Skørping Slagelse Slangerup Solrød Sorø Spøttrup Stenlille Stenløse Stevns Struer Stubbekøbing Støvring Sundeved Sundsøre Suså Svendborg Svinninge Sydals Sydfalster Sydlangeland Sydthy Sæby Søllerød Sønderborg Sønderhald Søndersø Them

19 Thisted Thyborøn-Harboør Thyholm Tinglev Tjele Tommerup Tornved Tranekær Trehøje Trundholm Tølløse Tønder Tørring-Uldum Tårnby Ulfborg-Vemb Ullerslev Vallensbæk Vallø Vamdrup Varde Vejen Vejle Viborg Videbæk Vinderup Vissenbjerg Vojens Vordingborg Værløse Ærøskøbing Ølgod Ølstykke Ørbæk Åbenrå Åbybro Åkirkeby Ålborg Ålestrup Århus Års Årslev Årup Åskov Ved ikke (bruges ikke) Politiske spørgsmål V0010 VIGTIGSTE PROBLEM

20 start 34, bredde 4, manglende data: = 9999 Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? (Gerne flere svar) Kan De nævne flere vigtige problemer? Noter: 1. Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet (uoplyst - 2 tilfælde) V0011 NÆSTVIGTIGSTE PROBLEM start 38, bredde 4, manglende data: = 9999 Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? (Gerne flere svar) Kan De nævne flere vigtige problemer? Noter: 2. Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet (uoplyst tilfælde) V0012 TREDIEVIGTIGSTE PROBLEM start 42, bredde 4, manglende data: = 9999 Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? (Gerne flere svar) Kan De nævne flere vigtige problemer? Noter: 3. Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet (uoplyst tilfælde) V0013 FJERDEVIGTIGSTE PROBLEM start 46, bredde 4, manglende data: = 9999 Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? (Gerne flere svar) Kan De nævne flere vigtige problemer? Noter: 4. Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet (udokumenteret kode - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst tilfælde)

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ----

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre DDA-1565 -------- Datamateriale ------------- Vælgerundersøgelsen 1991 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere