K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER"

Transkript

1 K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER For et indskud på DKK kan du erhverve en vindmølleanpart i K/S Vindpark Øster Børsting Laug. Lokalbefolkningen i Viborg Kommune indbydes hermed til at tegne vindmølleanparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug og dermed ejerskab i én af de nye vindmøller, der forventes rejst ved Øster Børsting vest for Viborg. Oplysninger om projektet, herunder oplysninger om K/S Vindpark Øster Børsting Laug, økonomi, skatteregler, hvem der kan tegne anparter m.v., fremgår af de følgende sider.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Velkommen til Vindpark Øster Børsting Udvikling af Vindpark Øster Børsting K/S Vindpark Øster Børsting Laug Økonomi Skatteregler for vindmølleanparter Særlige risici Udbud af anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Rådgivere Bilag 12 1

3 1.0. VELKOMMEN TIL VINDPARK ØSTER BØRSTING Vindmøller indgår som et centralt led i bestræbelserne på at sikre en bæredygtig udvikling på energi- og miljøområdet i Danmark. VE-Loven (Lov om fremme af vedvarende energi lov nummer 1397 af 27. december 2008, senest bekendtgjort ved lov nr af 8. november 2011) blev af folketinget vedtaget med det formål at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer og reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Området omkring Øster Børsting et meget åbent område, der gør det velegnet til opstilling af vindmøller. Eurowind Project A/S, Mariagervej 58B, 9500 Hobro, arbejder i den forbindelse på at udvikle en ny vindmøllepark ved Øster Børsting vest for Viborg - Vindpark Øster Børsting. Vindmøllerne i Vindpark Øster Børsting vil bidrage til produktion af miljøvenligt strøm og forventes at kunne levere CO2 neutral strøm til omkring hustande og således medvirke til at nedbringe udledningen af CO2 til atmosfæren sammenlignet med el-produktion baseret på f.eks. afbrænding af kul. I overensstemmelse med VE-lovens regler skal 20 pct. af projektet udbydes som ejerandele til beboere i lokalområdet, og udbuddet skal ske til opstillerens kostpris. I den forbindelse er kommanditselskabet K/S Vindpark Øster Børsting Laug stiftet med det formål at eje én af møllerne i Vindpark Øster Børsting hvoraf 40 pct. udbydes til beboere i lokalområdet. Dette materiale er udarbejdet for at give tegningsberettigede borgerne indsigt i vindmølleprojektets udvikling, økonomi og finansiering samt andre forhold af betydning for en kommende investors beslutning om erhvervelse af anparter i projektet UDVIKLING AF VINDPARK ØSTER BØRSTING 2.1. Vindpark Øster Børsting kommer til at bestå af i alt 2 vindmøller af mølletypen Vestas V112 på hver 3,08 MW og en total møllehøjde på op til 140 meter (tårnhøjde og vingelænge sammenlagt) Beslutningen om antallet af møller, opstilling og parkkonfiguration følger de fastsatte retningslinjer i hhv. lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse med miljørapport, som er vedlagt som henholdsvis Bilag 3, 4 og Realiseringen af Vindpark Øster Børsting herunder opnåelse af det fornødne plangrundlag, myndighedsgodkendelser, valg af mølletype samt styring af fælles aktiviteter i Vindpark Øster Børsting, gennemføres af Eurowind Project A/S, som suverænt bestemmer og træffer beslutning på vegne af hele parken. Eurowind Project A/S er således tillagt beføjelser til at træffe alle beslutninger om udviklingen og opførelsen af møllerne i Vindpark Øster Børsting, herunder gennemførelse af tilladelsesproces, valg af møllemærke/-type, byggeproces, idriftsættelse m.v.. Dette sikrer den fornødne fremdrift, kontinuitet og muliggør stordriftsfordele, herunder opnåelse af rabatter i forbindelse med indkøb af møller og service Arbejdsopgaverne har indtil nu vedrørt indgåelse af aftaler med ejerne af den jord, hvorpå møllerne og den tilknyttede infrastruktur forventes etableret samt igangsættelse af procedure med henblik på at opnå de relevante miljøtilladelser. 2

4 I den forbindelse er der foretaget undersøgelser af de eksisterende naturinteresser i og omkring projektområdet, samt en vurdering af de kort- og de langsigtede effekter af at etablere en vindmøllepark i området en såkaldt VVMredegørelse (Vurdering af Virkningen på Miljøet). VVM-redegørelsen omfatter ligeledes en afklaring af mulige påvirkninger hos de nærmeste naboer, herunder afstandskrav og visuelle forhold samt mulige gener fra støj og skyggekast. Projektet søges således tilrettet, så generne for miljøet og de nærmeste naboer begrænses mest muligt. Det forventes, at Viborg Kommune på baggrund af den udarbejdede VVMredegørelse vil meddele Eurowind Project A/S tilladelse til vindmølleprojektet - en såkaldt VVM-tilladelse i løbet af november/december 2012 og at byggeprojektet bliver byggeanmeldt i løbet af januar På baggrund af den forventede leveringstid for vindmøller og netforstærkning forventes Vindpark Øster Børsting at stå færdig ultimo Eurowind Project A/S vurderer løbende projektets bonitet og muligheder for gennemførelse, og viser det sig, at rentabiliteten bliver for dårlig, f.eks. på grund af for høje udgifter til naboerstatning eller fordyrede køb af vindmøller eller at markedsprisen for el falder, har Eurowind Project A/S suveræn ret til at stoppe for yderligere udvikling af projektet K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG 3.1. Kommanditselskabet K/S Vindpark Øster Børsting Laug har til formål at eje én af Vindpark Øster Børstings to vindmøller. Ejerskabet omfatter ligeledes det tilhørende fundament samt jorden, hvorpå møllen placeres. Stiftelsesdokument er vedlagt som Bilag I alt 40 pct. af K/S Vindpark Øster Børsting Laug udbydes til beboere i lokalområdet der hermed indbydes til at tegne anparter Eurowind Project A/S opfylder hermed sin forpligtelse i henhold til VE-loven ved at udbyde 20 pct. af ejerskabet af Vindpark Øster Børsting til borgere i lokalområdet. I det omfang udbuddet af anparter ikke fuldtegnes af beboere i lokalområdet, kan Eurowind Energy A/S, Mariagervej 58 B, 9500 Hobro, som er et moderselskab til Eurowind Project A/S, tegne den resterende del af anparterne Det er bestyrelsen i K/S Vindpark Øster Børsting Laug, der sammen med komplementaren, Eurowind Komplementar DK ApS, over for generalforsamlingen har ansvaret for selskabets drift Der udstedes ikke kommanditanpartsbeviser, men Eurowind Komplementar DK ApS fører en fortegnelse over kommanditisterne. Den af kommanditisten og Eurowind Komplementar DK ApS underskrevne tegningsaftale tjener sammen med fortegnelsen som bevis for anpartsbesiddelsen For at opnå og fastholde den lokale forankring skal efterfølgende overdragelse af anparter (salg m.v.) i selskabet først tilbydes til andre indehavere af anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Parkens infrastruktur, herunder teknikhus, kabler og veje m.v. vil blive ejet af et for Parken fælles rettighedsselskab K/S Vindpark Øster Børsting Infrastruktur. K/S 3

5 Vindpark Øster Børsting Laug skal eje 50 pct. af K/S Vindpark Øster Børsting Infrastruktur og er i møllens levetid berettiget og forpligtet til at være kommanditist heri. Tilsvarende gælder for ejerne af den øvrige vindmølle i Vindpark Øster Børsting. Konstruktionen er valgt for at udnytte stordriftsfordele samt for at sikre, at der til stadighed er en velfungerende fælles infrastruktur for parken Fordelen ved at vælge kommanditselskabet som selskabskonstruktionen er blandt andet, at investorernes økonomiske risiko begrænses således, at kommanditisterne i K/S Vindpark Øster Børsting Laug alene hæfter for selskabets forpligtelser med deres indskud. Hæftelsen er således begrænset til indskudskapitalen på DKK pr. anpart samt den til enhver tid gældende andel af indestående overskud i selskabet. Komplementaren, Eurowind Komplementar DK ApS, der har beføjelserne til at disponere på selskabets vegne hæfter derimod for K/S Vindpark Øster Børsting Laugs forpligtelser med hele sin formue K/S Vindpark Øster Børsting Laug er berettiget til at stifte gæld til finansiering og drift af selskabets aktiviteter og selskabets aktiver, og den ikke indbetalte del af indskudskapitalen kan til enhver tid af selskabets bestyrelse sættes til sikkerhed for selskabets forpligtelser K/S Vindpark Øster Børsting Laug har ikke en ret til at stoppe projektet, og Eurowind Project A/S kan ikke blive erstatningspligtig eller på anden blive forpligtet til at betale K/S Vindpark Øster Børsting Laug kompensation for projektets manglende gennemførelse Der henvises i det hele til vedtægterne for K/S Vindpark Øster Børsting Laug, der er vedlagt som Bilag ØKONOMI Nedenfor beskrives den forventede økonomiske udvikling herunder anlægs- og driftsbudget, i forbindelse med tegning af anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Anlægsbudget Beløb i DKK ANLÆGSBUDGET (ekskl. moms) FINANSIERING Beløb i DKK Vindmølle Forventet finansiering Fundament og geoteknisk undersøgelse Indskud fra kommanditisterne Vej og kranplads m.m Jordkøb m.m Værditabserstatning (VE-loven) Nettilslutning og el-arbejde Byggeprojektledelse VVM, lokalplansforslag samt håndtering af køberets- og værditabsordning Finansieringsudgifter (incl. garanti) Samlet anlægspris Samlet kapitalfremskaffelse

6 Som det fremgår af anlægsbudgettet, er den samlede anskaffelsessum for én vindmølle budgetteret til i alt DKK ekskl. moms. Der er ikke på nuværende tidspunkt indgået aftaler om fast pris på leverancer, og den faktiske udgift vil derfor kunne afvige i forhold til budgettet. K/S Vindpark Øster Børsting Laug skal selv dække en evt. negativ afgivelse, ligesom en besparelse vil tilfalde selskabet Det samlede indskud på de enkelte kommanditanparter fastsættes (i henhold til VE-lovens regler) ud fra en beregnet produktion på kwh pr. år. Prisfastsættelsesmetoden gør det muligt at sammenligne økonomien med andre mølleprojekter og sikrer samtidig, at anparterne har en størrelse så mindre investorer også kan være med. Opgørelsen af forventet produktion bygger på en statistisk beregning hvor P50 er anvendt. Dette betyder, at sandsynligheden, for at produktionen bliver som beregnet, er 50 pct Den samlede anskaffelsessum for hele Vindpark Øster Børsting Laug svarer til DKK Der udbydes anparter svarende til 20 pct. af den forventede samlede produktion fra Vindpark Øster Børsting, og ejerskabet kommer således til at omfatte 40 pct. af én af parkens to møller I anlægsbudgettet indgår der betaling for administrative ydelser i forbindelse med godkendelse af lokalplan og VVM-redegørelse i Viborg kommune samt fællesudgifter til varetagelse af køberets- og værditabsordning i alt DKK ekskl. moms pr. vindmølle. Håndtering af køberets- og værditabsordningen m.v. består bl.a. af afholdelse af møder, juridisk bistand og udarbejdelse af visualiseringer. K/S Vindpark Øster Børsting Laug har, som de øvrige ejere af Vindpark Øster Børsting, indgået en Rådgivningsaftale med Eurowind Project A/S, der omfatter rådgivningsbistand i forbindelse med opførelse af mølle, fundament, kabling, veje m.v. samt for byggestyring i byggeprocessen. Omkostningerne til Rådgivningsaftalen udgør DKK ekskl. moms Alle øvrige omkostninger i anlægsbudgettet, herunder køb af vindmølle, nettilslutning, etablering af veje og fundamenter, udføres af enten Eurowind Project A/S eller af eksterne leverandører ifølge regning. Da der endnu ikke foreligger endelige aftaler herom, kan de faktiske udgifter derfor overstige det budgetterede, og overskridelsen kan være væsentlig I henhold til VE-loven (lov nr af 8. november 2011) er der endvidere pligt til at betale erstatning til naboer til vindmøller under nærmere angivne omstændigheder og tillige pligt til at informere de potentielt berettigede om deres ret i henhold til VE-loven (værditabsordning). Krav på udbetaling af erstatning bortfalder, såfremt værditabet udgør 1 % eller mindre af ejendommens værdi, hvorimod der ikke er en øvre grænse. Der er på nuværende tidspunkt stadig begrænset praksis for, hvor stor naboerstatningen beløbsmæssigt kan blive, men der er i budgettet afsat et standard beløb på DKK pr. vindmølle. Den faktiske erstatning vil afvige fra det anslåede beløb, og afvigelsen kan blive væsentlig. 5

7 Det må påregnes, at der skal stilles en midlertidig bankgaranti for netforstærkning i området, idet den lokale elforsyning typisk forlanger bankgaranti for at disponere køb af nye transformeranlæg, inden vindmølleparken nettilsluttes Der er i anlægsbudgettet regnet med en fast rente på 5% på pengeinstitutfinansieringen K/S Vindpark Øster Børsting Laug skal betale sin andel af alle udgifter og har dermed del i den økonomiske risiko for ikke at opnå det nødvendige plangrundlag samt de nødvendige myndighedsgodkendelser, også hvis vindmølleparken ikke realiseres Driftsbudget BUDGETFORUDSÆTNINGER - beløb i DKK År fra idriftsættelse År Elsalgsindtægter i alt Driftsudgifter: AOM/Vedl Forsikring Eget strømforbrug Vedligeholdelse, infrastruktur Sekretariatsaftale (budgetteret) Teknisk assistance Administration Infrastruktur Revisor Komplementar Diverse Driftsudgifter i alt Driftsoverskud Simpel forrentning 16,9% 17,1% 15,3% 15,4% 15,6% 15,4% 11,9% Et driftsbudget for årene er vedlagt som Bilag 6. Driftsbudgettet indeholder ikke afskrivninger og nettofinansieringsudgifter Vindmøllen, der vil blive ejet af K/S vindpark Øster Børsting Laug, forventes at producere kwh i et normalt vindår i henhold til beregning fra EMD A/S, jf. Bilag I forhold til grænseværdier for støj og skyggekast formodes der ikke at være risiko for, at vindmølleparken ikke kan etableres, men der kan opstå en problemstilling omkring skyggekast således, at møllerne skal stoppes, når solen har en bestemt vinkel i forhold til omkringliggende beboelse. I så fald må der påregnes en omkostning til at få etableret det nødvendige soft- og hardware, ligesom driftsstoppet vil medføre produktionstab. 6

8 Der er mulighed for at tegne en delvis produktionsgaranti, men omkostningen hertil vurderes at være uforholdsmæssig stor Efter VE-loven sælges den producerede strøm til markedspris plus et tillæg. Tillægget er, såfremt møllerne nettilsluttes før 1. januar 2014, fastsat til 25 øre/kwh i fuldlasttimer I prognosen er der budgetteret med en markedspris på el på 36 øre/kwh, hvilket cirka svarer til den pris, det i er muligt at få ved f.eks. tegning af 5 års fastprisaftaler via Vindenergi Danmark. Markedsprisen er i budgettet indekseret med 2 pct. årligt Med vedtagelsen af det nye energiforlig i marts 2012 er der sket ændringer i afregningen for nye landmøller nettilsluttet efter den 1. januar Se nærmere om ændringen i afregningen under punkt 6.4. såfremt vindmøllerne i Vindpark Øster Børsting nettilsluttes efter 1. januar 2014 kan det medføre en væsentlig ændring i forhold til det budgetterede Udgifter ved drift af vindmøllen som skal afholdes af K/S Vindpark Øster Børsting Laug, udgør omkostninger til service, forsikringer og vedligeholdelse. Endvidere er der udgifter til den økonomiske og tekniske administration af Vindpark Øster Børsting og forholdsmæssig andel af driftsudgifterne i K/S Vindpark Øster Børsting Infrastruktur. Serviceudgifter omfatter et serviceabonnement hos Vestas, som dækker 1 årligt serviceeftersyn inkl. udskiftning af sliddele. Serviceudgiften forventes at blive variabel i forhold til den årlige produktion. Den årlige udgift til forsikring forventes at blive DKK pr. vindmølle. Administrationsudgifter er budgetteret til DKK pr. vindmølle og dækker andel af økonomisk og teknisk administration for K/S Vindpark Øster Børsting Infrastruktur, reguleret gennem selvstændig administrationsaftale mellem K/S Vindpark Øster Børsting Infrastruktur og Eurowind Project A/S. Endvidere betales der efter regning for sekretariatsfunktioner for vindmøllelauget, herunder afholdelse af generalforsamling, udbetaling af udbytter, udarbejdelse af årsrapport samt bilag til kommanditisternes selvangivelse. Sekretariatsfunktionerne varetages af Eurowind Project A/S, og der er indgået aftale herom mellem K/S Vindpark Øster Børsting Laug og Eurowind Project A/S. Omkostningerne hertil er i budgettet anslået til DKK Alle udgifterne er pristalsreguleret med 2 pct., hvorimod strømtillæg ikke er pristalsregulerede Vindmøllen afskrives lineært over 25 år. Afskrivningsperiode er fastsat ud fra oplysninger om en forventet levetid for møllen på 25 år. Det forudsættes, at salgsprisen for vindmøllen i år 25 netop svarer til omkostningerne i forbindelse med demontering af vindmøllen Den fremtidige bestyrelse træffer beslutninger om frekvensen af udlodninger, men det forventes at blive 1 gang årligt i forbindelse med godkendelse af årsregnskab og accept fra den finansierende bank Eventuelle efterfølgende ændringer i produktionen som følge af myndighedskrav, herunder reduktion som følge af for høj støj- eller skyggebelastning ændrer ikke 7

9 det foretagne valg og konstruktion, og hverken K/S Øster Børsting Laug eller Eurowind Project A/S skal i øvrigt yde hinanden kompensation som følge af eventuel ændret produktion Finansiering Der forventes optaget et lån i pengeinstitut på 60 pct. af det samlede finansieringsbehov. Lånet forventes optaget som et fast forrentet lån i 5 eller 10 år og med en afvikling over 15 år De resterende 40 pct. indbetales af selskabets kommanditister Erklæring fra statsautoriseret revisor I overensstemmelse med VE-lovens 14, stk. 4, er de økonomiske oplysninger i dette materiale gennemgået af en statsautoriseret revisor, der har kontrolleret, at de økonomiske oplysninger er retvisende og korrekt beskrevet Erklæringen fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab i Hobro, er vedlagt som Bilag SKATTEREGLER FOR VINDMØLLEANPARTER 5.1. Kommanditselskaber er ikke selvstændige skattesubjekter. Derfor skal investeringen i vindmølleanparter skattemæssigt selvangives hos den enkelte deltager (kommanditist) i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Skattereglerne på området giver nye vindmølleejere mulighed for at vælge mellem to former for beskatning, Skematisk opgørelse eller erhvervsmæssig opgørelse. En oversigt over beskatningsformerne udgivet af Danmarks Vindmølleforening er vedlagt som Bilag Den enkelte deltager i K/S Vindpark Øster Børsting Laug opfordres til at søge bistand hos en revisor med henblik på rådgivning om, hvilken skattemodel, der vil være mest hensigtsmæssig for den pågældende SÆRLIGE RISICI 6.1. Da Vindpark Øster Børsting stadig er i etableringsfasen, indebærer det en risiko for, at der kan opstå udefrakommende begivenheder, der medfører, at projektet ikke kan gennemføres. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at der endnu ikke er opnået VVM-tilladelse fra Viborg Kommune, men at der dog er en klar forventning om, at dette vil ske i november/december Ligeledes kan udefrakommende begivenheder medføre, at projektet fordyres i en sådan grad, at det ikke vil være rentabelt at gennemføre. Afgørelse af projektets gennemførelse afgøres suverænt af Eurowind Project A/S I anlægsbudgettet ligger den største usikkerhed i prisen på vindmøllerne samt omkostninger til naboerstatninger. 8

10 Endvidere kan der være en risiko forbundet med opnåelse af den fornødne restfinansiering af kapitalbehovet, jf. ovenfor pkt Opnåelse af restfinansiering forventes dog ikke at udgøre et problem I driftsbudgettet er der usikkerhed knyttet til markedsprisen på den producerede el I denne forbindelse er det vigtigt at understrege at det nye energiforlig (Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik ) indebar en ændring i afregningen for nye landmøller nettilsluttet efter 1. januar Ændringen i afregningen medfører, at det faste pristillæg på nominelt 25 øre/kwh for de første fuldlasttimer fremover reduceres øre for øre, hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kwh nominelt og derved helt bortfalder hvis elprisen bliver 58 øre/kwh i løbende priser eller højere. Samtidig ændres beregningsgrundlaget for den støttede produktion, således at den vægtes med 30 pct. af mølleeffekten og 70 pct. af rotorarealet. Vindpark Øster Børsting forventes at være etableret og idriftsat ultimo 2013, men der kan opstå begivenheder der forsinker projektet, således at parken først bliver nettilsluttet efter den 1. januar K/S Vindpark Øster Børsting Laug, og dermed den enkelte kommanditist, skal betale sin forholdsmæssige andel af alle udgifter og har dermed del i den økonomiske risiko for ikke at opnå det nødvendige plangrundlag og finansiering samt de nødvendige myndighedsgodkendelser, også hvis vindmølleparken ikke realiseres Udbud af anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug I det følgende beskrives betingelserne for udbud og tegning af anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug, herunder anparternes antal og pris, de tegningsberettigede lokalborgere samt tegningsperiodens forløb og procedure Antal og pris på de udbudte anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Der udbydes kommanditanparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug således, at de anparter der ikke vil blive tegnet af offentligheden, vil blive tegnet af Eurowind Energy A/S Anparterne i K/S Vindpark Øster Børsting Laug kan erhverves mod et indskud på DKK per anpart. Indskuddet per anpart er fastsat ud fra en beregnet produktion på kwh pr. år og en indbetaling svarende til 40 pct. af det samlede kapitalbehov i Vindpark Øster Børsting, svarende til DKK 3.367,85 pr. anpart hvis der ingen fremmedfinansiering var i selskabet Ved tegningen skal der indbetales 1/3 af det samlede indskud svarende til DKK 449 pr. anpart og den resterende del på DKK 898 per anpart indkaldes når VVM-tilladelsen foreligger Hvem kan tegne anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug? 9

11 Adgang til at tegne anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug har enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet (annoncering) er fyldt 18 år, og som har fast bopæl i en afstand af 4,5 km fra opstillingsstedet. Afstanden beregnes fra hver mølle, og man er således berettiget til at afgive købstilbud, såfremt ejendommen, defineret som beboelsen, helt eller delvist ligger indenfor en afstand af 4,5 km til en af Vindpark Øster Børstings 2 møller. Købsretten gælder ikke indehavere af fritidsboliger, medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen. Lokale virksomheder og kommuner vil heller ikke have mulighed for at købe ejerandele efter denne ordning. Landkortet på forsiden af denne indbydelse illustrerer med den røde cirkel området indenfor 4,5 km radius i forhold til møllerne Såfremt alle anparter ikke tegnes af borgere med bopæl indenfor 4,5 km fra opstillingsstedet, tilbydes de resterende anparter øvrige borgere, der er myndige og fyldt 18 år med fast bopæl i Viborg Kommune Der foretages en samlet udbudsrunde, i hvilken der udbydes ret til at tegne anparter til personkredsen omfattet af både pkt og Tegningsperiodens forløb og procedure Der kan afgives tilbud om at tegne anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug i perioden fra annonceringen i uge 41 og 4 uger frem til og med onsdag den 7. november kl ( Tegningsfristen ) Tilbud om tegning af anparter gennemføres ved at udfylde det i Bilag 10 vedlagte Tegningstilsagn og fremsende det til Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere I/S, Att.: Juridisk assistent Helle Nygaard Laursen, Algade 31, 9000 Aalborg C. Samtidig med fremsendelse af tegningstilsagn skal der ske indbetaling af DKK 449 for hver anpart, som ønskes tegnet. Indbetalingen skal mærkes navn og fødselsdato, og dette tjener til identifikation af indbetalingen. Ønskes der eksempelvis tegnet 10 kommanditanparter skal der indbetales DKK Indbetalingen skal være foretaget senest samtidig med tegningsfristens udløb. Indbetaling skal ske på K/S Vindpark Øster Børsting Laugs konto, Reg.nr Konto nr i Spar Nord Bank. Tegningstilsagnet, der er vedlagt som Bilag 10, kan i øvrigt hentes på hjemmesiden, Ved underskrift af Tegningstilsagn accepteres det, at Eurowind Project A/S kan gennemføre alle nødvendige dispositioner i forbindelse med udviklingen og rejsningen af vindmøllen, herunder foretage køb af vindmølle, fundament, kabler m.v. og hjemtage anlægsfinansiering, optage lån i forbindelse med en eventuel mellemfinansiering af moms ved købet, samt foranledige dækning af eventuel negativ afvigelse til anlægsbudgettet Såfremt tegningstilsagn eller indbetaling modtages efter Tegningsperiodens udløb, eller såfremt betingelserne for tegning i øvrigt ikke er opfyldte, anses tegningstilsagnet for ugyldigt. 10

12 Hvis og når der foreligger en endelig og upåklaget VVM-tilladelse fra Viborg Kommune og Eurowind Project A/S fortsat vurderer projektet som rentabelt, vil de resterende 2/3 af indskudsbeløbet blive indkaldt fra tegnerne ved eller ved almindeligt brev, med et varsel på 14 dage til at indbetale Såfremt de resterende to tredjedele af tegningsbeløbet ikke bliver indbetalt rettidigt anses det pågældende tegningstilsagn for værende ugyldigt. Der vil i denne situation ikke ske tilbagebetaling af den allerede indbetalte tredjedel af tegningsbeløbet Fordelingsregler Efter tegningsperiodens udløb vil de indkomne købstilbud blive indsamlet. Er der indkommet flere bud ved tegningsfristens udløb end antallet af udbudte anparter, foretages en fordeling, der sikrer, at flest mulige kan erhverve anparter. Anparter tildeles således først indenfor 4,5 km, til de, der har afgivet bud på mindst en ejerandel, imødekommes først, med en ejerandel. Herefter imødekommes de, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De anparter, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles efter en lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Yderligere anparter, som endnu ikke er tegnet, fordeles efter samme regler blandt de, som bor mere end 4,5 km fra nærmeste vindmølle men inden for Viborg Kommune Når forholdet om evt. overtegning er afklaret, vil der blive udsendt en bekræftelse på tilbuddet om tegningen med angivelse af fordeling Ved overtegning vil de der forgæves har afgivet købstilbud og indbetalt beløb herfor få disse indbetalinger fuldt refunderet via bankoverførsel Såfremt der mod forventning er indkommet færre tegningstilsagn end udbudte anparter ved fristens udløb, kan Eurowind Energy A/S frit tegne de resterende anparter, men på samme vilkår som i nærværende udbud Tegningsretten til K/S Vindpark Øster Børsting Laug er tiltænkt lokalbefolkningen herunder specielt befolkningen i nærheden af vindmølleparken. Såfremt det efterfølgende konstateres, at der er afgivet urigtige oplysninger om f.eks. bopælsforhold, vil den pågældende tegning blive annulleret, og allerede indbetalte indskud vil ikke blive refunderet Fortrydelse Der er 14 dages fortrydelsesret på tegning af anparter regnet fra købstilbuddets fremsendelse til Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere I/S, Att.: Juridisk assistent Helle Nygaard Laursen, Algade 31, 9000 Aalborg C. Det er imidlertid ikke muligt at udøve fortrydelsesret efter tegningsfristens udløb, uanfægtet af, at der ikke er gået 14 dage. Fortrydelsesretten udnyttes ved at give meddelelse til Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere I/S, Att.: Juridisk assistent Helle Nygaard Laursen, Algade 31, 9000 Aalborg C, hvorefter der vil ske annullering af købstilbuddet og allerede erlagte indskud vil blive refunderet. 11

13 7.6. Generalforsamling Umiddelbart efter at Viborg Kommune har meddelt Eurowind Project A/S VVMtilladelse til, at gennemføre Vindpark Øster Børsting og der er sket indbetaling af anden rate således at den endelige fordeling af anparter foreligger, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Udstedelsen og accepten af tegnede anparter vil ske på den ekstraordinære generalforsamling og der skal endvidere ske valg til ny bestyrelse jf. udkastet til dagsorden, vedlagt som Bilag Opmærksomheden henledes på, at der ikke er ret til udbytte og til at stemme på generalforsamling, før tegningen er endelig gennemført og kommanditanparter udstedt Efter afholdelse af generalforsamling, hvor ny bestyrelse vælges, sker der anmeldelse til Erhvervsstyrelsen Såfremt Vindpark Øster Børsting ikke realiseres Såfremt Vindpark Øster Børsting mod forventning ikke bliver til noget på grund af manglende myndighedsgodkendelser, finansiering m.v., eller Eurowind Project A/S vurderer, at projektet ikke længere er rentabelt, vil indbetalte beløb til K/S Vindpark Øster Børsting Laug blive tilbagebetalt med fradrag af en forholdsmæssig andel af udgifterne til realiseringen af Vindpark Øster Børsting indtil tidspunktet, hvor projektet opgives. K/S Vindpark Øster Børsting Laug er således forpligtet til at betale sin forholdsmæssige andel af alle fællesudgifter til Vindpark Øster Børsting. I den forbindelse er der budgetteret med DKK 65, pr. anpart, indtil Viborg Kommunes forventede accept af byggeanmeldelse til at etablere Vindpark Øster Børsting RÅDGIVERE 8.1. Eurowind Energy A/S, Mariagervej 58B, 9500 Hobro, har udarbejdet udbudsmaterialet og forestår udbudsprocessen. Såfremt der måtte opstå spørgsmål til dette materiale eller til mølleprojektet generelt, står vi til rådighed Revisorerklæringen i medfør af VE-lovens 14, stk. 4, er udarbejdet af statsautoriseret revisor Thomas Nielsen, fra BDO Hobro I forbindelse med stiftelse af K/S Vindpark Øster Børsting Laug er BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab i Hobro, blevet valgt som revisor BILAG Bilag 1: Underskrevet stiftelsesdokument Bilag 2: Vedtægter for K/S Vindpark Øster Børsting Laug Bilag 3: Forslag til Lokalplan - Viborg Kommune Bilag 4: Forslag til Kommuneplantillæg Viborg Kommune 12

14 Bilag 5: VVM-redegørelse med Miljørapport Bilag 6: Driftsbudget ( ) Bilag 7: Vindberegninger og vurderinger Bilag 8: Vindmøller og skat, moms og efterløn. Danmarks Vindmølleforening. Bilag 9: Revisorerklæring fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bilag 10: Tegningsaftale Bilag 11: Udkast til dagsorden Hobro, den 15. august 2012 Eurowind Project A/S CVR nr Mariagervej 58B 9500 Hobro 13

FÆBÆK VINDMØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

FÆBÆK VINDMØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE FÆBÆK VINDMØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 2250 kan du erhverve en vindmølleandel i Fæbæk vindmøllelaug I/S Lokalbefolkningen i Langeland Kommune indbydes

Læs mere

Østkystvejen Vindkraft 2 I/S

Østkystvejen Vindkraft 2 I/S Østkystvejen Vindkraft 2 I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i Kragelund II. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Hunseby Vindmøllelaug I/S

Hunseby Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af nyt vindmølleprojekt på Knuthenborg Allé. Indledning Borgere, virksomheder og foreninger i Lolland og Guldborgsund Kommune indbydes

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Sædding Hede Vindmøllelaug I/S

Sædding Hede Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter i vindmøllerne ved Faster Astrup. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet, Faster Astrup. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale:

Læs mere

Vindpark Døstrup Vest. Bilag 2 Vedtægter for K/S Vindpark Døstrup Vest Laug

Vindpark Døstrup Vest. Bilag 2 Vedtægter for K/S Vindpark Døstrup Vest Laug Vindpark Døstrup Vest Bilag 2 Vedtægter for K/S Vindpark Døstrup Vest Laug Vedtægter for K/S VINDPARK DØSTRUP VEST LAUG CVR-nr. ooo000ooo 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er K/S Vindpark Døstrup Vest Laug

Læs mere

Nees Vest Vindmøllelaug I/S

Nees Vest Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne vest for Nees. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Lemvig og Holstebro Kommune indbydes hermed til at tegne andele i Nees

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Møgelvang Vindmøllelaug I/S

Møgelvang Vindmøllelaug I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne i Møgelvang. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Holstebro Kommune indbydes hermed til at tegne andele i. Vindmøllelauget bliver

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

KorsnakkeVindmøllelaug I/S

KorsnakkeVindmøllelaug I/S KorsnakkeVindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne nord for Tårs. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. 2 Borgere i Lolland Kommune indbydes hermed til at tegne

Læs mere

Thorsminde Vindmøllelaug I/S

Thorsminde Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i Thorsminde vindmøllerne vest for Låsby. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Silkeborg og Skanderborg Kommune indbydes hermed til at tegne

Læs mere

Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S

Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne syd for Askø. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Lolland Kommune indbydes hermed til at tegne andele i. Vindmøllelauget ejerskab

Læs mere

Vindtved Vindkraft I/S og Vindtved Vindmøllelaug I/S

Vindtved Vindkraft I/S og Vindtved Vindmøllelaug I/S Vindtved Vindkraft I/S og Vindtved Vindmøllelaug I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele Frivilligt udbud Udbudt af Vindtved Vindpark K/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller AARHUS UNIVERSITET Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller Dansk Energi s og Vindmølleindustrien s seminar den 27. maj 2013 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, School

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE FOR VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING I SKIVE KOMMUNE: INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING Skive Kommune har den 12. januar 2011 offentliggjort

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE 1 INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE Randers Kommune har den 13.10.2010 offentliggjort forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, vedrørende etablering af enten

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende mølle 3, nr. 1301, beliggende på matriekl 5u, Urup By, som følge af opstilling af vindmøller ved Urup Hede i henhold til lokalplan nr. 246

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Skiftekær Vindmøllelaug I/S. Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmølle i Ny Søby Vindmøllepark.

Skiftekær Vindmøllelaug I/S. Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmølle i Ny Søby Vindmøllepark. 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmølle i Ny Søby Vindmøllepark. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Svendborg Kommune indbydes hermed til at tegne andele i. Vindmøllelauget

Læs mere

Vedtægter for. Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S. cvr.nr.:

Vedtægter for. Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S. cvr.nr.: Vedtægter for Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S cvr.nr.: 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S (herefter benævnt CSM eller Selskabet ). 2.0

Læs mere

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet 1 Foreløbigt anlægsbudget: 1 stk. N60/1300 KW... 6.750.000 Fundament... 650.000 Nettilslutning... 350.000 Nettilslutning Østkraft kniv og måler... 40.000 Andel af fællesomkostninger, gamle møller m.m....

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde på 100 m ved Stokhøjvej på Thyholm. Møllerne vil stå på en lige linje,

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Krusbjerg Vindkraft I/S

Krusbjerg Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Wind Estate A/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE Beskrivelse af projektet Projektet består af 3 møller med en totalhøjde op til 149,9 m nordøst for Skave. Møllerne vil stå på en lige linje,

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Nejst Vindmøllelaug. Udbudsmateriale -1 1. Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S

Nejst Vindmøllelaug. Udbudsmateriale -1 1. Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Nejst Vindmøllelaug Udbudsmateriale 2 l/s Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Nejst Vindmøllelaug 2 l/s i henhold til bestemmelserne i VE-loven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale -1 1

Læs mere

STIFTELSESDOKUMENT. Selskabet hjemsted er Vestermøllevej 15, Fjaltring, 7620 Lemvig, hvorfra selskabet tillige driver sin virksomhed.

STIFTELSESDOKUMENT. Selskabet hjemsted er Vestermøllevej 15, Fjaltring, 7620 Lemvig, hvorfra selskabet tillige driver sin virksomhed. Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft Havnen 23, 1, 7620 Lemvig Tlf.nr. 97821300 J.nr. 61092 ABM/um STIFTELSESDOKUMENT Undertegnede Foreningen Fjaltring Gæstehus CVR nr. 21941891 Vestermøllevej 7,

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN Offentligt møde 15. marts 2017 ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN Beskrivelse af projektet Projektet består af 6 møller med en totalhøjde på 149,9 m på Holmen, som er beliggende ca. 2

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Vejledning om. Køberetsordningen

Vejledning om. Køberetsordningen Vejledning om Køberetsordningen Indhold 1. Om køberetsordningen generelt... 3 2. Vindmølleprojekter omfattet af køberetsordningen... 3 3. Tidspunkt for udbuddet... 4 4. Udbudsperioden... 4 5. Information

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Stakroge Vindkraft I/S

Stakroge Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE loven om køberet Udbudt af Stakroge Vindpark K/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vindtved Vindkraft I/S

Vindtved Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE loven om køberet Udbudt af Vindtved Vindpark K/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB)

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 1: Navn og hjemsted. 1. lnteressentskabets navn er Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 2. VÅB's hjemsted er Århus Kommune. 2: Formål. 1. VÅB's formål er at medvirke

Læs mere