K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER"

Transkript

1 K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER For et indskud på DKK kan du erhverve en vindmølleanpart i K/S Vindpark Øster Børsting Laug. Lokalbefolkningen i Viborg Kommune indbydes hermed til at tegne vindmølleanparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug og dermed ejerskab i én af de nye vindmøller, der forventes rejst ved Øster Børsting vest for Viborg. Oplysninger om projektet, herunder oplysninger om K/S Vindpark Øster Børsting Laug, økonomi, skatteregler, hvem der kan tegne anparter m.v., fremgår af de følgende sider.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Velkommen til Vindpark Øster Børsting Udvikling af Vindpark Øster Børsting K/S Vindpark Øster Børsting Laug Økonomi Skatteregler for vindmølleanparter Særlige risici Udbud af anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Rådgivere Bilag 12 1

3 1.0. VELKOMMEN TIL VINDPARK ØSTER BØRSTING Vindmøller indgår som et centralt led i bestræbelserne på at sikre en bæredygtig udvikling på energi- og miljøområdet i Danmark. VE-Loven (Lov om fremme af vedvarende energi lov nummer 1397 af 27. december 2008, senest bekendtgjort ved lov nr af 8. november 2011) blev af folketinget vedtaget med det formål at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer og reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Området omkring Øster Børsting et meget åbent område, der gør det velegnet til opstilling af vindmøller. Eurowind Project A/S, Mariagervej 58B, 9500 Hobro, arbejder i den forbindelse på at udvikle en ny vindmøllepark ved Øster Børsting vest for Viborg - Vindpark Øster Børsting. Vindmøllerne i Vindpark Øster Børsting vil bidrage til produktion af miljøvenligt strøm og forventes at kunne levere CO2 neutral strøm til omkring hustande og således medvirke til at nedbringe udledningen af CO2 til atmosfæren sammenlignet med el-produktion baseret på f.eks. afbrænding af kul. I overensstemmelse med VE-lovens regler skal 20 pct. af projektet udbydes som ejerandele til beboere i lokalområdet, og udbuddet skal ske til opstillerens kostpris. I den forbindelse er kommanditselskabet K/S Vindpark Øster Børsting Laug stiftet med det formål at eje én af møllerne i Vindpark Øster Børsting hvoraf 40 pct. udbydes til beboere i lokalområdet. Dette materiale er udarbejdet for at give tegningsberettigede borgerne indsigt i vindmølleprojektets udvikling, økonomi og finansiering samt andre forhold af betydning for en kommende investors beslutning om erhvervelse af anparter i projektet UDVIKLING AF VINDPARK ØSTER BØRSTING 2.1. Vindpark Øster Børsting kommer til at bestå af i alt 2 vindmøller af mølletypen Vestas V112 på hver 3,08 MW og en total møllehøjde på op til 140 meter (tårnhøjde og vingelænge sammenlagt) Beslutningen om antallet af møller, opstilling og parkkonfiguration følger de fastsatte retningslinjer i hhv. lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse med miljørapport, som er vedlagt som henholdsvis Bilag 3, 4 og Realiseringen af Vindpark Øster Børsting herunder opnåelse af det fornødne plangrundlag, myndighedsgodkendelser, valg af mølletype samt styring af fælles aktiviteter i Vindpark Øster Børsting, gennemføres af Eurowind Project A/S, som suverænt bestemmer og træffer beslutning på vegne af hele parken. Eurowind Project A/S er således tillagt beføjelser til at træffe alle beslutninger om udviklingen og opførelsen af møllerne i Vindpark Øster Børsting, herunder gennemførelse af tilladelsesproces, valg af møllemærke/-type, byggeproces, idriftsættelse m.v.. Dette sikrer den fornødne fremdrift, kontinuitet og muliggør stordriftsfordele, herunder opnåelse af rabatter i forbindelse med indkøb af møller og service Arbejdsopgaverne har indtil nu vedrørt indgåelse af aftaler med ejerne af den jord, hvorpå møllerne og den tilknyttede infrastruktur forventes etableret samt igangsættelse af procedure med henblik på at opnå de relevante miljøtilladelser. 2

4 I den forbindelse er der foretaget undersøgelser af de eksisterende naturinteresser i og omkring projektområdet, samt en vurdering af de kort- og de langsigtede effekter af at etablere en vindmøllepark i området en såkaldt VVMredegørelse (Vurdering af Virkningen på Miljøet). VVM-redegørelsen omfatter ligeledes en afklaring af mulige påvirkninger hos de nærmeste naboer, herunder afstandskrav og visuelle forhold samt mulige gener fra støj og skyggekast. Projektet søges således tilrettet, så generne for miljøet og de nærmeste naboer begrænses mest muligt. Det forventes, at Viborg Kommune på baggrund af den udarbejdede VVMredegørelse vil meddele Eurowind Project A/S tilladelse til vindmølleprojektet - en såkaldt VVM-tilladelse i løbet af november/december 2012 og at byggeprojektet bliver byggeanmeldt i løbet af januar På baggrund af den forventede leveringstid for vindmøller og netforstærkning forventes Vindpark Øster Børsting at stå færdig ultimo Eurowind Project A/S vurderer løbende projektets bonitet og muligheder for gennemførelse, og viser det sig, at rentabiliteten bliver for dårlig, f.eks. på grund af for høje udgifter til naboerstatning eller fordyrede køb af vindmøller eller at markedsprisen for el falder, har Eurowind Project A/S suveræn ret til at stoppe for yderligere udvikling af projektet K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG 3.1. Kommanditselskabet K/S Vindpark Øster Børsting Laug har til formål at eje én af Vindpark Øster Børstings to vindmøller. Ejerskabet omfatter ligeledes det tilhørende fundament samt jorden, hvorpå møllen placeres. Stiftelsesdokument er vedlagt som Bilag I alt 40 pct. af K/S Vindpark Øster Børsting Laug udbydes til beboere i lokalområdet der hermed indbydes til at tegne anparter Eurowind Project A/S opfylder hermed sin forpligtelse i henhold til VE-loven ved at udbyde 20 pct. af ejerskabet af Vindpark Øster Børsting til borgere i lokalområdet. I det omfang udbuddet af anparter ikke fuldtegnes af beboere i lokalområdet, kan Eurowind Energy A/S, Mariagervej 58 B, 9500 Hobro, som er et moderselskab til Eurowind Project A/S, tegne den resterende del af anparterne Det er bestyrelsen i K/S Vindpark Øster Børsting Laug, der sammen med komplementaren, Eurowind Komplementar DK ApS, over for generalforsamlingen har ansvaret for selskabets drift Der udstedes ikke kommanditanpartsbeviser, men Eurowind Komplementar DK ApS fører en fortegnelse over kommanditisterne. Den af kommanditisten og Eurowind Komplementar DK ApS underskrevne tegningsaftale tjener sammen med fortegnelsen som bevis for anpartsbesiddelsen For at opnå og fastholde den lokale forankring skal efterfølgende overdragelse af anparter (salg m.v.) i selskabet først tilbydes til andre indehavere af anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Parkens infrastruktur, herunder teknikhus, kabler og veje m.v. vil blive ejet af et for Parken fælles rettighedsselskab K/S Vindpark Øster Børsting Infrastruktur. K/S 3

5 Vindpark Øster Børsting Laug skal eje 50 pct. af K/S Vindpark Øster Børsting Infrastruktur og er i møllens levetid berettiget og forpligtet til at være kommanditist heri. Tilsvarende gælder for ejerne af den øvrige vindmølle i Vindpark Øster Børsting. Konstruktionen er valgt for at udnytte stordriftsfordele samt for at sikre, at der til stadighed er en velfungerende fælles infrastruktur for parken Fordelen ved at vælge kommanditselskabet som selskabskonstruktionen er blandt andet, at investorernes økonomiske risiko begrænses således, at kommanditisterne i K/S Vindpark Øster Børsting Laug alene hæfter for selskabets forpligtelser med deres indskud. Hæftelsen er således begrænset til indskudskapitalen på DKK pr. anpart samt den til enhver tid gældende andel af indestående overskud i selskabet. Komplementaren, Eurowind Komplementar DK ApS, der har beføjelserne til at disponere på selskabets vegne hæfter derimod for K/S Vindpark Øster Børsting Laugs forpligtelser med hele sin formue K/S Vindpark Øster Børsting Laug er berettiget til at stifte gæld til finansiering og drift af selskabets aktiviteter og selskabets aktiver, og den ikke indbetalte del af indskudskapitalen kan til enhver tid af selskabets bestyrelse sættes til sikkerhed for selskabets forpligtelser K/S Vindpark Øster Børsting Laug har ikke en ret til at stoppe projektet, og Eurowind Project A/S kan ikke blive erstatningspligtig eller på anden blive forpligtet til at betale K/S Vindpark Øster Børsting Laug kompensation for projektets manglende gennemførelse Der henvises i det hele til vedtægterne for K/S Vindpark Øster Børsting Laug, der er vedlagt som Bilag ØKONOMI Nedenfor beskrives den forventede økonomiske udvikling herunder anlægs- og driftsbudget, i forbindelse med tegning af anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Anlægsbudget Beløb i DKK ANLÆGSBUDGET (ekskl. moms) FINANSIERING Beløb i DKK Vindmølle Forventet finansiering Fundament og geoteknisk undersøgelse Indskud fra kommanditisterne Vej og kranplads m.m Jordkøb m.m Værditabserstatning (VE-loven) Nettilslutning og el-arbejde Byggeprojektledelse VVM, lokalplansforslag samt håndtering af køberets- og værditabsordning Finansieringsudgifter (incl. garanti) Samlet anlægspris Samlet kapitalfremskaffelse

6 Som det fremgår af anlægsbudgettet, er den samlede anskaffelsessum for én vindmølle budgetteret til i alt DKK ekskl. moms. Der er ikke på nuværende tidspunkt indgået aftaler om fast pris på leverancer, og den faktiske udgift vil derfor kunne afvige i forhold til budgettet. K/S Vindpark Øster Børsting Laug skal selv dække en evt. negativ afgivelse, ligesom en besparelse vil tilfalde selskabet Det samlede indskud på de enkelte kommanditanparter fastsættes (i henhold til VE-lovens regler) ud fra en beregnet produktion på kwh pr. år. Prisfastsættelsesmetoden gør det muligt at sammenligne økonomien med andre mølleprojekter og sikrer samtidig, at anparterne har en størrelse så mindre investorer også kan være med. Opgørelsen af forventet produktion bygger på en statistisk beregning hvor P50 er anvendt. Dette betyder, at sandsynligheden, for at produktionen bliver som beregnet, er 50 pct Den samlede anskaffelsessum for hele Vindpark Øster Børsting Laug svarer til DKK Der udbydes anparter svarende til 20 pct. af den forventede samlede produktion fra Vindpark Øster Børsting, og ejerskabet kommer således til at omfatte 40 pct. af én af parkens to møller I anlægsbudgettet indgår der betaling for administrative ydelser i forbindelse med godkendelse af lokalplan og VVM-redegørelse i Viborg kommune samt fællesudgifter til varetagelse af køberets- og værditabsordning i alt DKK ekskl. moms pr. vindmølle. Håndtering af køberets- og værditabsordningen m.v. består bl.a. af afholdelse af møder, juridisk bistand og udarbejdelse af visualiseringer. K/S Vindpark Øster Børsting Laug har, som de øvrige ejere af Vindpark Øster Børsting, indgået en Rådgivningsaftale med Eurowind Project A/S, der omfatter rådgivningsbistand i forbindelse med opførelse af mølle, fundament, kabling, veje m.v. samt for byggestyring i byggeprocessen. Omkostningerne til Rådgivningsaftalen udgør DKK ekskl. moms Alle øvrige omkostninger i anlægsbudgettet, herunder køb af vindmølle, nettilslutning, etablering af veje og fundamenter, udføres af enten Eurowind Project A/S eller af eksterne leverandører ifølge regning. Da der endnu ikke foreligger endelige aftaler herom, kan de faktiske udgifter derfor overstige det budgetterede, og overskridelsen kan være væsentlig I henhold til VE-loven (lov nr af 8. november 2011) er der endvidere pligt til at betale erstatning til naboer til vindmøller under nærmere angivne omstændigheder og tillige pligt til at informere de potentielt berettigede om deres ret i henhold til VE-loven (værditabsordning). Krav på udbetaling af erstatning bortfalder, såfremt værditabet udgør 1 % eller mindre af ejendommens værdi, hvorimod der ikke er en øvre grænse. Der er på nuværende tidspunkt stadig begrænset praksis for, hvor stor naboerstatningen beløbsmæssigt kan blive, men der er i budgettet afsat et standard beløb på DKK pr. vindmølle. Den faktiske erstatning vil afvige fra det anslåede beløb, og afvigelsen kan blive væsentlig. 5

7 Det må påregnes, at der skal stilles en midlertidig bankgaranti for netforstærkning i området, idet den lokale elforsyning typisk forlanger bankgaranti for at disponere køb af nye transformeranlæg, inden vindmølleparken nettilsluttes Der er i anlægsbudgettet regnet med en fast rente på 5% på pengeinstitutfinansieringen K/S Vindpark Øster Børsting Laug skal betale sin andel af alle udgifter og har dermed del i den økonomiske risiko for ikke at opnå det nødvendige plangrundlag samt de nødvendige myndighedsgodkendelser, også hvis vindmølleparken ikke realiseres Driftsbudget BUDGETFORUDSÆTNINGER - beløb i DKK År fra idriftsættelse År Elsalgsindtægter i alt Driftsudgifter: AOM/Vedl Forsikring Eget strømforbrug Vedligeholdelse, infrastruktur Sekretariatsaftale (budgetteret) Teknisk assistance Administration Infrastruktur Revisor Komplementar Diverse Driftsudgifter i alt Driftsoverskud Simpel forrentning 16,9% 17,1% 15,3% 15,4% 15,6% 15,4% 11,9% Et driftsbudget for årene er vedlagt som Bilag 6. Driftsbudgettet indeholder ikke afskrivninger og nettofinansieringsudgifter Vindmøllen, der vil blive ejet af K/S vindpark Øster Børsting Laug, forventes at producere kwh i et normalt vindår i henhold til beregning fra EMD A/S, jf. Bilag I forhold til grænseværdier for støj og skyggekast formodes der ikke at være risiko for, at vindmølleparken ikke kan etableres, men der kan opstå en problemstilling omkring skyggekast således, at møllerne skal stoppes, når solen har en bestemt vinkel i forhold til omkringliggende beboelse. I så fald må der påregnes en omkostning til at få etableret det nødvendige soft- og hardware, ligesom driftsstoppet vil medføre produktionstab. 6

8 Der er mulighed for at tegne en delvis produktionsgaranti, men omkostningen hertil vurderes at være uforholdsmæssig stor Efter VE-loven sælges den producerede strøm til markedspris plus et tillæg. Tillægget er, såfremt møllerne nettilsluttes før 1. januar 2014, fastsat til 25 øre/kwh i fuldlasttimer I prognosen er der budgetteret med en markedspris på el på 36 øre/kwh, hvilket cirka svarer til den pris, det i er muligt at få ved f.eks. tegning af 5 års fastprisaftaler via Vindenergi Danmark. Markedsprisen er i budgettet indekseret med 2 pct. årligt Med vedtagelsen af det nye energiforlig i marts 2012 er der sket ændringer i afregningen for nye landmøller nettilsluttet efter den 1. januar Se nærmere om ændringen i afregningen under punkt 6.4. såfremt vindmøllerne i Vindpark Øster Børsting nettilsluttes efter 1. januar 2014 kan det medføre en væsentlig ændring i forhold til det budgetterede Udgifter ved drift af vindmøllen som skal afholdes af K/S Vindpark Øster Børsting Laug, udgør omkostninger til service, forsikringer og vedligeholdelse. Endvidere er der udgifter til den økonomiske og tekniske administration af Vindpark Øster Børsting og forholdsmæssig andel af driftsudgifterne i K/S Vindpark Øster Børsting Infrastruktur. Serviceudgifter omfatter et serviceabonnement hos Vestas, som dækker 1 årligt serviceeftersyn inkl. udskiftning af sliddele. Serviceudgiften forventes at blive variabel i forhold til den årlige produktion. Den årlige udgift til forsikring forventes at blive DKK pr. vindmølle. Administrationsudgifter er budgetteret til DKK pr. vindmølle og dækker andel af økonomisk og teknisk administration for K/S Vindpark Øster Børsting Infrastruktur, reguleret gennem selvstændig administrationsaftale mellem K/S Vindpark Øster Børsting Infrastruktur og Eurowind Project A/S. Endvidere betales der efter regning for sekretariatsfunktioner for vindmøllelauget, herunder afholdelse af generalforsamling, udbetaling af udbytter, udarbejdelse af årsrapport samt bilag til kommanditisternes selvangivelse. Sekretariatsfunktionerne varetages af Eurowind Project A/S, og der er indgået aftale herom mellem K/S Vindpark Øster Børsting Laug og Eurowind Project A/S. Omkostningerne hertil er i budgettet anslået til DKK Alle udgifterne er pristalsreguleret med 2 pct., hvorimod strømtillæg ikke er pristalsregulerede Vindmøllen afskrives lineært over 25 år. Afskrivningsperiode er fastsat ud fra oplysninger om en forventet levetid for møllen på 25 år. Det forudsættes, at salgsprisen for vindmøllen i år 25 netop svarer til omkostningerne i forbindelse med demontering af vindmøllen Den fremtidige bestyrelse træffer beslutninger om frekvensen af udlodninger, men det forventes at blive 1 gang årligt i forbindelse med godkendelse af årsregnskab og accept fra den finansierende bank Eventuelle efterfølgende ændringer i produktionen som følge af myndighedskrav, herunder reduktion som følge af for høj støj- eller skyggebelastning ændrer ikke 7

9 det foretagne valg og konstruktion, og hverken K/S Øster Børsting Laug eller Eurowind Project A/S skal i øvrigt yde hinanden kompensation som følge af eventuel ændret produktion Finansiering Der forventes optaget et lån i pengeinstitut på 60 pct. af det samlede finansieringsbehov. Lånet forventes optaget som et fast forrentet lån i 5 eller 10 år og med en afvikling over 15 år De resterende 40 pct. indbetales af selskabets kommanditister Erklæring fra statsautoriseret revisor I overensstemmelse med VE-lovens 14, stk. 4, er de økonomiske oplysninger i dette materiale gennemgået af en statsautoriseret revisor, der har kontrolleret, at de økonomiske oplysninger er retvisende og korrekt beskrevet Erklæringen fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab i Hobro, er vedlagt som Bilag SKATTEREGLER FOR VINDMØLLEANPARTER 5.1. Kommanditselskaber er ikke selvstændige skattesubjekter. Derfor skal investeringen i vindmølleanparter skattemæssigt selvangives hos den enkelte deltager (kommanditist) i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Skattereglerne på området giver nye vindmølleejere mulighed for at vælge mellem to former for beskatning, Skematisk opgørelse eller erhvervsmæssig opgørelse. En oversigt over beskatningsformerne udgivet af Danmarks Vindmølleforening er vedlagt som Bilag Den enkelte deltager i K/S Vindpark Øster Børsting Laug opfordres til at søge bistand hos en revisor med henblik på rådgivning om, hvilken skattemodel, der vil være mest hensigtsmæssig for den pågældende SÆRLIGE RISICI 6.1. Da Vindpark Øster Børsting stadig er i etableringsfasen, indebærer det en risiko for, at der kan opstå udefrakommende begivenheder, der medfører, at projektet ikke kan gennemføres. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at der endnu ikke er opnået VVM-tilladelse fra Viborg Kommune, men at der dog er en klar forventning om, at dette vil ske i november/december Ligeledes kan udefrakommende begivenheder medføre, at projektet fordyres i en sådan grad, at det ikke vil være rentabelt at gennemføre. Afgørelse af projektets gennemførelse afgøres suverænt af Eurowind Project A/S I anlægsbudgettet ligger den største usikkerhed i prisen på vindmøllerne samt omkostninger til naboerstatninger. 8

10 Endvidere kan der være en risiko forbundet med opnåelse af den fornødne restfinansiering af kapitalbehovet, jf. ovenfor pkt Opnåelse af restfinansiering forventes dog ikke at udgøre et problem I driftsbudgettet er der usikkerhed knyttet til markedsprisen på den producerede el I denne forbindelse er det vigtigt at understrege at det nye energiforlig (Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik ) indebar en ændring i afregningen for nye landmøller nettilsluttet efter 1. januar Ændringen i afregningen medfører, at det faste pristillæg på nominelt 25 øre/kwh for de første fuldlasttimer fremover reduceres øre for øre, hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kwh nominelt og derved helt bortfalder hvis elprisen bliver 58 øre/kwh i løbende priser eller højere. Samtidig ændres beregningsgrundlaget for den støttede produktion, således at den vægtes med 30 pct. af mølleeffekten og 70 pct. af rotorarealet. Vindpark Øster Børsting forventes at være etableret og idriftsat ultimo 2013, men der kan opstå begivenheder der forsinker projektet, således at parken først bliver nettilsluttet efter den 1. januar K/S Vindpark Øster Børsting Laug, og dermed den enkelte kommanditist, skal betale sin forholdsmæssige andel af alle udgifter og har dermed del i den økonomiske risiko for ikke at opnå det nødvendige plangrundlag og finansiering samt de nødvendige myndighedsgodkendelser, også hvis vindmølleparken ikke realiseres Udbud af anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug I det følgende beskrives betingelserne for udbud og tegning af anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug, herunder anparternes antal og pris, de tegningsberettigede lokalborgere samt tegningsperiodens forløb og procedure Antal og pris på de udbudte anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Der udbydes kommanditanparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug således, at de anparter der ikke vil blive tegnet af offentligheden, vil blive tegnet af Eurowind Energy A/S Anparterne i K/S Vindpark Øster Børsting Laug kan erhverves mod et indskud på DKK per anpart. Indskuddet per anpart er fastsat ud fra en beregnet produktion på kwh pr. år og en indbetaling svarende til 40 pct. af det samlede kapitalbehov i Vindpark Øster Børsting, svarende til DKK 3.367,85 pr. anpart hvis der ingen fremmedfinansiering var i selskabet Ved tegningen skal der indbetales 1/3 af det samlede indskud svarende til DKK 449 pr. anpart og den resterende del på DKK 898 per anpart indkaldes når VVM-tilladelsen foreligger Hvem kan tegne anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug? 9

11 Adgang til at tegne anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug har enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet (annoncering) er fyldt 18 år, og som har fast bopæl i en afstand af 4,5 km fra opstillingsstedet. Afstanden beregnes fra hver mølle, og man er således berettiget til at afgive købstilbud, såfremt ejendommen, defineret som beboelsen, helt eller delvist ligger indenfor en afstand af 4,5 km til en af Vindpark Øster Børstings 2 møller. Købsretten gælder ikke indehavere af fritidsboliger, medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen. Lokale virksomheder og kommuner vil heller ikke have mulighed for at købe ejerandele efter denne ordning. Landkortet på forsiden af denne indbydelse illustrerer med den røde cirkel området indenfor 4,5 km radius i forhold til møllerne Såfremt alle anparter ikke tegnes af borgere med bopæl indenfor 4,5 km fra opstillingsstedet, tilbydes de resterende anparter øvrige borgere, der er myndige og fyldt 18 år med fast bopæl i Viborg Kommune Der foretages en samlet udbudsrunde, i hvilken der udbydes ret til at tegne anparter til personkredsen omfattet af både pkt og Tegningsperiodens forløb og procedure Der kan afgives tilbud om at tegne anparter i K/S Vindpark Øster Børsting Laug i perioden fra annonceringen i uge 41 og 4 uger frem til og med onsdag den 7. november kl ( Tegningsfristen ) Tilbud om tegning af anparter gennemføres ved at udfylde det i Bilag 10 vedlagte Tegningstilsagn og fremsende det til Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere I/S, Att.: Juridisk assistent Helle Nygaard Laursen, Algade 31, 9000 Aalborg C. Samtidig med fremsendelse af tegningstilsagn skal der ske indbetaling af DKK 449 for hver anpart, som ønskes tegnet. Indbetalingen skal mærkes navn og fødselsdato, og dette tjener til identifikation af indbetalingen. Ønskes der eksempelvis tegnet 10 kommanditanparter skal der indbetales DKK Indbetalingen skal være foretaget senest samtidig med tegningsfristens udløb. Indbetaling skal ske på K/S Vindpark Øster Børsting Laugs konto, Reg.nr Konto nr i Spar Nord Bank. Tegningstilsagnet, der er vedlagt som Bilag 10, kan i øvrigt hentes på hjemmesiden, Ved underskrift af Tegningstilsagn accepteres det, at Eurowind Project A/S kan gennemføre alle nødvendige dispositioner i forbindelse med udviklingen og rejsningen af vindmøllen, herunder foretage køb af vindmølle, fundament, kabler m.v. og hjemtage anlægsfinansiering, optage lån i forbindelse med en eventuel mellemfinansiering af moms ved købet, samt foranledige dækning af eventuel negativ afvigelse til anlægsbudgettet Såfremt tegningstilsagn eller indbetaling modtages efter Tegningsperiodens udløb, eller såfremt betingelserne for tegning i øvrigt ikke er opfyldte, anses tegningstilsagnet for ugyldigt. 10

12 Hvis og når der foreligger en endelig og upåklaget VVM-tilladelse fra Viborg Kommune og Eurowind Project A/S fortsat vurderer projektet som rentabelt, vil de resterende 2/3 af indskudsbeløbet blive indkaldt fra tegnerne ved eller ved almindeligt brev, med et varsel på 14 dage til at indbetale Såfremt de resterende to tredjedele af tegningsbeløbet ikke bliver indbetalt rettidigt anses det pågældende tegningstilsagn for værende ugyldigt. Der vil i denne situation ikke ske tilbagebetaling af den allerede indbetalte tredjedel af tegningsbeløbet Fordelingsregler Efter tegningsperiodens udløb vil de indkomne købstilbud blive indsamlet. Er der indkommet flere bud ved tegningsfristens udløb end antallet af udbudte anparter, foretages en fordeling, der sikrer, at flest mulige kan erhverve anparter. Anparter tildeles således først indenfor 4,5 km, til de, der har afgivet bud på mindst en ejerandel, imødekommes først, med en ejerandel. Herefter imødekommes de, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De anparter, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles efter en lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Yderligere anparter, som endnu ikke er tegnet, fordeles efter samme regler blandt de, som bor mere end 4,5 km fra nærmeste vindmølle men inden for Viborg Kommune Når forholdet om evt. overtegning er afklaret, vil der blive udsendt en bekræftelse på tilbuddet om tegningen med angivelse af fordeling Ved overtegning vil de der forgæves har afgivet købstilbud og indbetalt beløb herfor få disse indbetalinger fuldt refunderet via bankoverførsel Såfremt der mod forventning er indkommet færre tegningstilsagn end udbudte anparter ved fristens udløb, kan Eurowind Energy A/S frit tegne de resterende anparter, men på samme vilkår som i nærværende udbud Tegningsretten til K/S Vindpark Øster Børsting Laug er tiltænkt lokalbefolkningen herunder specielt befolkningen i nærheden af vindmølleparken. Såfremt det efterfølgende konstateres, at der er afgivet urigtige oplysninger om f.eks. bopælsforhold, vil den pågældende tegning blive annulleret, og allerede indbetalte indskud vil ikke blive refunderet Fortrydelse Der er 14 dages fortrydelsesret på tegning af anparter regnet fra købstilbuddets fremsendelse til Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere I/S, Att.: Juridisk assistent Helle Nygaard Laursen, Algade 31, 9000 Aalborg C. Det er imidlertid ikke muligt at udøve fortrydelsesret efter tegningsfristens udløb, uanfægtet af, at der ikke er gået 14 dage. Fortrydelsesretten udnyttes ved at give meddelelse til Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere I/S, Att.: Juridisk assistent Helle Nygaard Laursen, Algade 31, 9000 Aalborg C, hvorefter der vil ske annullering af købstilbuddet og allerede erlagte indskud vil blive refunderet. 11

13 7.6. Generalforsamling Umiddelbart efter at Viborg Kommune har meddelt Eurowind Project A/S VVMtilladelse til, at gennemføre Vindpark Øster Børsting og der er sket indbetaling af anden rate således at den endelige fordeling af anparter foreligger, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i K/S Vindpark Øster Børsting Laug Udstedelsen og accepten af tegnede anparter vil ske på den ekstraordinære generalforsamling og der skal endvidere ske valg til ny bestyrelse jf. udkastet til dagsorden, vedlagt som Bilag Opmærksomheden henledes på, at der ikke er ret til udbytte og til at stemme på generalforsamling, før tegningen er endelig gennemført og kommanditanparter udstedt Efter afholdelse af generalforsamling, hvor ny bestyrelse vælges, sker der anmeldelse til Erhvervsstyrelsen Såfremt Vindpark Øster Børsting ikke realiseres Såfremt Vindpark Øster Børsting mod forventning ikke bliver til noget på grund af manglende myndighedsgodkendelser, finansiering m.v., eller Eurowind Project A/S vurderer, at projektet ikke længere er rentabelt, vil indbetalte beløb til K/S Vindpark Øster Børsting Laug blive tilbagebetalt med fradrag af en forholdsmæssig andel af udgifterne til realiseringen af Vindpark Øster Børsting indtil tidspunktet, hvor projektet opgives. K/S Vindpark Øster Børsting Laug er således forpligtet til at betale sin forholdsmæssige andel af alle fællesudgifter til Vindpark Øster Børsting. I den forbindelse er der budgetteret med DKK 65, pr. anpart, indtil Viborg Kommunes forventede accept af byggeanmeldelse til at etablere Vindpark Øster Børsting RÅDGIVERE 8.1. Eurowind Energy A/S, Mariagervej 58B, 9500 Hobro, har udarbejdet udbudsmaterialet og forestår udbudsprocessen. Såfremt der måtte opstå spørgsmål til dette materiale eller til mølleprojektet generelt, står vi til rådighed Revisorerklæringen i medfør af VE-lovens 14, stk. 4, er udarbejdet af statsautoriseret revisor Thomas Nielsen, fra BDO Hobro I forbindelse med stiftelse af K/S Vindpark Øster Børsting Laug er BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab i Hobro, blevet valgt som revisor BILAG Bilag 1: Underskrevet stiftelsesdokument Bilag 2: Vedtægter for K/S Vindpark Øster Børsting Laug Bilag 3: Forslag til Lokalplan - Viborg Kommune Bilag 4: Forslag til Kommuneplantillæg Viborg Kommune 12

14 Bilag 5: VVM-redegørelse med Miljørapport Bilag 6: Driftsbudget ( ) Bilag 7: Vindberegninger og vurderinger Bilag 8: Vindmøller og skat, moms og efterløn. Danmarks Vindmølleforening. Bilag 9: Revisorerklæring fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bilag 10: Tegningsaftale Bilag 11: Udkast til dagsorden Hobro, den 15. august 2012 Eurowind Project A/S CVR nr Mariagervej 58B 9500 Hobro 13

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Krusbjerg Vindkraft I/S

Krusbjerg Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Wind Estate A/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende mølle 3, nr. 1301, beliggende på matriekl 5u, Urup By, som følge af opstilling af vindmøller ved Urup Hede i henhold til lokalplan nr. 246

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

STIFTELSESDOKUMENT. Selskabet hjemsted er Vestermøllevej 15, Fjaltring, 7620 Lemvig, hvorfra selskabet tillige driver sin virksomhed.

STIFTELSESDOKUMENT. Selskabet hjemsted er Vestermøllevej 15, Fjaltring, 7620 Lemvig, hvorfra selskabet tillige driver sin virksomhed. Advokatfirmaet Allan B. Møller & Asger Toft Havnen 23, 1, 7620 Lemvig Tlf.nr. 97821300 J.nr. 61092 ABM/um STIFTELSESDOKUMENT Undertegnede Foreningen Fjaltring Gæstehus CVR nr. 21941891 Vestermøllevej 7,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag C Notat vedr. udbetaling af erstatning

Vindpark Øster Børsting. Bilag C Notat vedr. udbetaling af erstatning Vindpark Øster Børsting Bilag C Notat vedr. udbetaling af erstatning 95.456/RB/JT 19. april 2010 NOTAT 1. BAGGRUND OG FORMÅL Eurowind Energy A/S, Mariagervej 58 B, 9500 Hobro, arbejder på at udvikle fire

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering. v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov

Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering. v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov LandboNord mandag d. 30. september 2013 Om Thomas Bjørn Roldskov Partner i Sauer Roldskov Advokatfirma

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S November 2014 Indledning Denne invitation til køb af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

ASFERG OG OMEGN INVEST APS - Under stiftelse - TEGNINGSPROSPEKT Asferg og Omegn Invest Aps

ASFERG OG OMEGN INVEST APS - Under stiftelse - TEGNINGSPROSPEKT Asferg og Omegn Invest Aps TEGNINGSPROSPEKT Asferg og Omegn Invest Aps 0 ANSVAR OG ERKLÆRINGER Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af initiativtagerne til Asferg og Omegn Invest Aps under stiftelse, i forbindelse med oprettelsen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om vindmøller

Velkommen til informationsmøde om vindmøller Velkommen til informationsmøde om vindmøller Informationsmøde - Ingen debat - Spørgsmål besvares gerne - Spørgsmål fremsendes skriftligt til: jens@vesterbaek.com Spørgsmål og svar vil efterfølgende blive

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S

VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S Sagsnr. 039989 VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S 1 Interessentskabets navn er Krogstrup Vindkraft I/S 2 Interessentskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. November 2012. For. Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Thomas Gjøl-Trønning. Our ref. 007359-0026 tgj/hpj

VEDTÆGTER. November 2012. For. Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Thomas Gjøl-Trønning. Our ref. 007359-0026 tgj/hpj '~ '~ i i Thomas Gjøl-Trønning Our ref. 007359-0026 tgj/hpj VEDTÆGTER November 2012 For Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014 Introduktion Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt Marts 2014 Indhold Introduktion til Havvind Århus Bugt Hovedlinjer i projektets økonomi HÅB 20 kystnære møller 3-6 MW pr. mølle Max. 150 m totalhøjde

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Udbydes af: Morsoe Wind A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors 1. Generel information 1. januar 2009 trådte lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) i kraft. Loven er

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle VEDTÆGTER for Morsø Vind I/S Interessentskabets navn er "Morsø Vind I/S" Interessentskabets hjemsted er Morsø Kommune. Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet elnettet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Nærværende tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Parcellen udbydes til salg til en vejledende pris, der er fastsat på baggrund

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere