GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE"

Transkript

1 GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes hermed til at tegne vindmølleandele Grimshave møllelaug I/S og dermed ejerskab i den Nordlige af de 3 brugte V-66 /1750 KW Vestas møller, der rejses ved Grimshavevej 7, 5871 Frørup. Møllerne har en forventet restlevetid på 12 år. Oplysninger om projektet, herunder oplysninger om Grimshave møllelaug I/S, økonomi, skatteregler, hvem der kan tegne andele m.v., fremgår af de følgende sider. 1

2 Kort over møllen samt en rød ring der markerer 4,5 km grænse. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. VELKOMMEN TIL GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S UDVIKLING AF GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ØKONOMI Etableringsbudget Driftsbudget Finansiering Erklæring fra statsautoriseret revisor SKATTEREGLER FOR VINDMØLLEANDELE SÆRLIGE RISICI Udbud af andele i Grimshave møllelaug I/S Antal og pris på de udbudte andele i Grimshave møllelaug I/S Hvem kan tegne andele i Grimshave møllelaug I/S? Tegningsperiodens forløb og procedure Fordelingsregler Fortrydelse Generalforsamling Såfremt Grimshave møllelaug I/S ikke realiseres RÅDGIVERE BILAG

4 1.0. VELKOMMEN TIL GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S Vindmøller indgår som et centralt led i bestræbelserne på at sikre en bæredygtig udvikling på energi- og miljøområdet i Danmark. VE Loven (Lov om fremme af vedvarende energi lov nummer 1397 af 27. december 2008, senest bekendtgjort ved lov nr af 8. november 2011) blev af folketinget vedtaget med det formål at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer og reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Området omkring Grimshavevej 7 et åbent, lettere bebygget højtliggende område hvor der i forvejen er placeret 3 stk. 150 KW vindmøller af mærket Nordtank. Grimshave møllelaug I/S og Fyns Energigruppe ApS har ansøgt Nyborg kommune om tilladelse til at udskifte de tre eksisterende møller med 3 stk. V-66 /1750 KW Vestas placeret i en ligesidet trekant. Møllerne der opstilles er V-66 mølletypen fra Vestas. Møllerne er brugte og har en forventet restlevetid på 12 år. Mølletårnene skal reduceres, således at møllerne kan opstilles inden for Nyborg kommunes retningslinjer for området. Nyborg kommune har krævet at Grimshave møllelaug I/S udarbejder en VVM-rapport. Denne opgave er varetaget af Lemvig Landboforening. Vindmøllerne ved Grimshavevej 7 vil bidrage til produktion af miljøvenligt strøm og således medvirke til at nedbringe udledningen af CO2 til atmosfæren sammenlignet med el-produktion baseret på f.eks. afbrænding af kul. I overensstemmelse med VE lovens regler skal 20 pct. af hele projektet udbydes som ejerandele til beboere i lokalområdet, og udbuddet skal ske til opstillerens kostpris. I den forbindelse er interessantskabet Grimshave møllelaug I/S stiftet med det formål at eje møllerne på Grimshavevej Frørup, hvoraf 20 pct. udbydes til beboere i lokalområdet. Dette materiale er udarbejdet for at give tegningsberettigede borgerne indsigt i vindmølleprojektets udvikling, økonomi og finansiering samt andre forhold af betydning for en kommende investors beslutning om erhvervelse af andele i projektet UDVIKLING AF GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S 2.1. Grimshave møllelaug I/S kommer til at bestå af 3 vindmøller af mølletypen Vestas V- 66 /1750 KW. Møllerne har en totalhøjde på 80 meter. Det betyder, at der skal kortes af tårnene for at de kan holde sig under 80 meter i højden Beslutningen om antallet af møller, højde kravet samt opstilling følger de fastsatte retningslinjer. 4

5 2.3. Realiseringen af Grimshave møllelaug I/S herunder valg af mølletype, opnåelse af det fornødne plangrundlag, myndighedsgodkendelser, byggeproces, idriftsættelse m.v. gennemføres af opstiller Grimshave Møllelaug i samarbejde med Fyns Energigruppe ApS. Når Møllen er i drift tilkommer det Grimshave møllelaug I/Ss bestyrelse jf. de gældende vedtægter at træffe beslutninger ang. møllen Arbejdsopgaverne har indtil nu vedrørt udarbejdelse af materiale i fht. den politiske behandling af lokalplanstillæg, ansøgning om byggetilladelse, planlagt køb af vindmøller, tilpasning + renovering af vindmøller samt en senere godkendelse af dette, udarbejdelse af materiale jf. eksisterende lovgivning vedr. Værditab samt køberetsordning, indhentning af priser på div. opgaver i byggeprocessen. Projektet søges således tilrettet, så generne for miljøet og de nærmeste naboer begrænses mest muligt. Nyborg Kommune har medio April afsluttet høringsfristen. Byggetilladelsen forventes givet ultimo Juli 2.5. Projektet forventes afsluttet Primo oktober Fyns Energigruppe ApS har indhentet priser og indgået aftaler til brug i projektet. Skulle der mod forventning opstå uforudsete situationer der har indvirkning på rentabiliteten af projektet, kan projektet blive stoppet. Dette bestemmes suverænt af opstiller Grimshave Møllelaug I/S i samarbejde med Fyns Energigruppe ApS GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S 3.1. Interessantskabet Grimshave møllelaug I/S har til formål at eje den ene mølle ved Grimshavevej Frørup. Ejerskabet omfatter ligeledes det tilhørende fundament. De to resterende møller ejes af private investorer bl.a. ejerne af de sanerede møller I alt 20 pct. af Grimshave møllelaug I/S udbydes til beboere i lokalområdet der hermed indbydes til at tegne andele. Der opstilles tre møller og projektet tilrettelægges således at der udbydes 60% i den nordlige mølle. Den nordlige mølle er valgt til fællemølle, da denne jf. produktionsberegninger er den bedst producerende Grimshave møllelaug I/S opfylder hermed sin forpligtelse i henhold til VE-loven ved at udbyde 20 pct. af ejerskabet af Grimshave møllelaug I/S til borgere i lokalområdet. I det omfang udbuddet af andele ikke fuldtegnes af beboere i lokalområdet, kan beboere i resten af kommunen tegne sig for den resterende del af andelene Det er bestyrelsen i Grimshave møllelaug I/S, der har ansvaret for selskabets drift Der udstedes ikke andelsbeviser, men Grimshave møllelaug I/S fører en fortegnelse over andelshaverne. 5

6 Den af andelshaveren og Grimshave møllelaug I/S underskrevne tegningsaftale tjener sammen med fortegnelsen som bevis for andelsbesiddelsen For at opnå og fastholde den lokale forankring skal efterfølgende overdragelse af andele (salg m.v.) i selskabet ske med forkøbsret til de andre indehavere af andele i Grimshave møllelaug I/S Grimshave møllelaug I/S er dannet som et interessantskab, idet dette giver nogle fordelagtige beskatningsmuligheder, hvor andelshaverne kan vælge mellem flere beskatningsformer. Bl.a. gives der mulighed for et bundfradrag på DKK 7000 årligt pr. andelshaver ved valg af skematisk beskatning. Dog er der i denne selskabskonstruktion den økonomiske risiko, at alle andelshavere hæfter solidarisk, direkte, ubegrænset og personligt for hele selskabets gæld. Dette forhold er søgt begrænset således, at der kun kan stiftes gæld i selskabet i overensstemmelser med Grimshave møllelaug I/S vedtægter. Disse er vedlagt som bilag. Hæftelsen er således ikke kun begrænset til indskudskapitalen på DKK 3000 pr. andel, men også i tilfælde af gældssætning i selskabet (fx i forbindelse med større reparationer af vindmøllen) Grimshave møllelaug I/S er jf. vedtægterne berettiget til at stifte gæld til finansiering af store uforudsete udgifter, såfremt dette er nødvendigt i forhold til møllens fremtidige drift. Andelshavere hæfter solidarisk, direkte, ubegrænset og personligt for en sådan gældssætning Opstiller Grimshave Møllelaug I/S / Fyns Energigruppe Aps. her ret til at stoppe projektet, uden at denne bliver erstatningspligtig eller kompensationspligtig Der henvises til vedtægterne for Grimshave møllelaug I/S, der er vedlagt som Bilag ØKONOMI Nedenfor beskrives den økonomiske forventning til projektet - herunder anlægs- og driftsbudget, i forbindelse med tegning af andele i Grimshave møllelaug I/S Etableringsbudget Som det fremgår af etableringsbudgettet, er den samlede anskaffelsessum for vindmøllen budgetteret til i alt DKK ekskl. moms. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftale om fast pris på en række forhold ved anlægs og byggeprocessen. Der er dog stadig ubekendte forhold, hvorfor der er risiko for budgetoverskridelse. Dog er dette ikke forventeligt. 6

7 Det samlede indskud på de enkelte andelshavere fastsættes (i henhold til VE lovens regler) ud fra en beregnet produktion på kwh pr. år. Prisfastsættelsesmetoden gør det muligt at sammenligne økonomien med andre mølleprojekter og sikrer samtidig, at andelene har en størrelse, så mindre investorer også kan være med. Opgørelsen af forventet produktion bygger på de tidligere møllers produktion. Dette medfører at de vinddata, der ligger til grund for beregningen er meget præcise Den samlede anlægs sum for hele Grimshave møllelaug I/S svarer til DKK kr Der udbydes andele svarende til 20 pct. af den forventede samlede produktion fra Grimshave møllelaug I/S. Dette beløber sig 1500 andele I anlægsbudgettet indgår der betaling for rådgivning til Fyns Energigruppe ApS da disse har varetaget ansøgninger samt administrative ydelser i forbindelse med godkendelse af projektet, samt fællesudgifter til varetagelse af køberets- og værditabsordning. Håndtering af køberets- og værditabsordningen m.v. består bl.a. af afholdelse af møder samt udarbejdelse af udbudsmateriale m.m. Opstiller Grimshave Møllelaug I/S har indgået en rådgivningsaftale med Fyns Energigruppe ApS, der omfatter rådgivningsbistand i forbindelse med opførelse af mølle, fundament, kabling, veje m.v. samt for byggestyring i byggeprocessen. Omkostningerne til Rådgivningsaftalen udgør DKK eksl. moms Alle øvrige omkostninger i anlægsbudgettet, herunder køb af vindmølle, net tilslutning, etablering af veje og fundamenter, udføres af eksterne leverandører ifølge tilbud / regning I henhold til VE loven (lov nr af 8. november 2011) er der endvidere pligt til at betale erstatning til naboer til vindmøller under nærmere angivne omstændigheder og tillige pligt til at informere de potentielt berettigede om deres ret i henhold til VE loven (værditabsordning). Krav på udbetaling af erstatning bortfalder, såfremt værditabet udgør 1 % eller mindre af ejendommens værdi, hvorimod der ikke er en øvre grænse. Der er på nuværende tidspunkt stadig begrænset praksis for, hvor stor naboerstatningen beløbsmæssigt kan blive. Der er ikke i budgettet afsat et beløb til evt. dækning af dette. Dette beror på, at der er indgået aftaler med alle, på nær 1, af de omkringliggende naboer, inden for en afstand, hvor det forventes sandsynligt at en erstatning bliver aktuel Der er i anlægsbudgettet regnet med en rente på 5,5 % på pengeinstitut finansieringen. 7

8 De private investorer skal betale samme pris pr. andel (kostprisen) og har dermed del i den økonomiske risiko der er ved opstilling af en brugt vindmølle Driftsbudget Et driftsbudget for årene er vedlagt som Bilag. Driftsbudgettet indeholder ikke afskrivninger og nettofinansieringsudgifter Vindmøllerne, hvoraf den nordlige vil blive ejet af Grimshave møllelaug I/S, forventes at producere MWh i et normalt vind år i henhold til beregning fra Fyns Energigruppe ApS, jf. Bilag I forhold til grænseværdier for støj og skyggekast viser de udførte beregninger at, de gældende grænseværdier er overholdt i forhold til nabo gener af denne art. Se bilag Efter VE loven sælges den producerede strøm til markedspris plus et tillæg. Tillægget er, når møllerne net tilsluttes efter 1. januar 2014, fastsat til 25 øre/ pr. KWh i fuldlasttimer Der er budgetteret med en markedspris på el på 25 øre/kwh. pristals reguleret Med vedtagelsen af det nye energiforlig i marts 2012 er der sket ændringer i afregningen for nye landmøller net tilsluttet efter den 1. januar Se nærmere om ændringen i afregningen under punkt Udgifter ved drift af vindmøllen som skal afholdes af Grimshave møllelaug I/S, udgør omkostninger til service, forsikringer og vedligeholdelse. Serviceudgifter omfatter et serviceabonnement til DKK som dækker 2 årlige serviceeftersyn. Den årlige udgift til forsikring forventes at blive DKK pr. vindmølle. Sekretariatsfunktioner for Grimshave møllelaug I/S varetages af dennes bestyrelse. Dette omfatter afholdelse af generalforsamling, udbetaling af udbytter, udarbejdelse af årsrapport samt bilag til andelshavernes selvangivelse Vindmøllen nedskrives efter Grimshave møllelaug I/S beslutning herom Den fremtidige bestyrelse træffer beslutninger om frekvensen af udlodninger, men det forventes at blive kvartalsvis i forbindelse med afregning fra elselskabet. 8

9 4.3. Finansiering Det forudsættes at andelshaverne indskyder 100% af den nødvendige kapital til etablering af møllen. Der vil således ikke være gæld i Grimshave møllelaug I/S Erklæring fra statsautoriseret revisor I overensstemmelse med VE-lovens 14, stk. 4, er de økonomiske oplysninger i dette materiale gennemgået af en statsautoriseret revisor, der har kontrolleret, at de økonomiske oplysninger er retvisende og korrekt beskrevet Erklæringen fra statsautoriseret revisor Census Revision, er vedlagt som Bilag SKATTEREGLER FOR VINDMØLLEANDELE 5.1. Interessantskaber er ikke selvstændige skatte subjekter. Derfor skal investeringen i vindmølleandele skattemæssigt selvangives hos den enkelte deltager (andelshaver) i Grimshave møllelaug I/S Skattereglerne på området giver nye vindmølle ejere mulighed for at vælge mellem to former for beskatning, Skematisk opgørelse eller erhvervsmæssig opgørelse. En oversigt over beskatningsformerne udgivet af Danmarks Vindmølleforening er vedlagt som Bilag. Ved udbetaling af udbytte fra Vedvarende energi produktion er der et bund fradrag på DKK såfremt selskabet er etableret som et I/S Den enkelte deltager i Grimshave møllelaug I/S opfordres til at søge bistand hos en revisor med henblik på rådgivning om, hvilken skattemodel, der vil være mest hensigtsmæssig for den pågældende SÆRLIGE RISICI 6.1. Da Grimshave møllelaug I/S stadig er i etableringsfasen, indebærer det en risiko for, at der kan opstå udefrakommende begivenheder, der medfører, at projektet ikke kan gennemføres. Ligeledes kan udefrakommende begivenheder medføre, at projektet fordyres i en sådan grad, at det ikke vil være rentabelt at gennemføre. Afgørelse af projektets gennemførelse afgøres suverænt af opstiller Grimshave Møllelaug I/S i samarbejde med Fyns Energigruppe ApS. 9

10 6.2. I driftsbudgettet er der usikkerhed knyttet til markedsprisen på den producerede el. Denne reguleres af NORDPOL og kan svinge en del I denne forbindelse er det vigtigt at understrege at det nye energiforlig (Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik ) indebar en ændring i afregningen for nye landmøller net tilsluttet efter 1. januar Ændringen i afregningen medfører, at det faste pristillæg på nominelt 25 øre/kwh for de første fuldlasttimer fremover reduceres øre for øre, hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kwh nominelt og derved helt bortfalder hvis elprisen bliver 58 øre/kwh i løbende priser eller højere. Samtidig ændres beregningsgrundlaget for den støttede produktion, således at den vægtes med 30 pct. af mølle generatoreffekten og 70 pct. af rotorarealet. Grimshave møllelaug I/S forventes at være etableret og idriftsat i oktober 2014, men der kan opstå begivenheder der forsinker projektet, således at møllen først bliver net tilsluttet senere Grimshave møllelaug I/S, og dermed den enkelte andelshaver, skal betale sin forholdsmæssige andel af alle udgifter. Opstiller Grimshave Møllelaug I/S betaler altså præcis samme andelspris som andre andelshavere og løber derved samme økonomiske risiko Udbud af andele i Grimshave møllelaug I/S I det følgende beskrives betingelserne for udbud og tegning af andele i Grimshave møllelaug I/S, herunder andelenes antal og pris, samt de tegningsberettigede lokalborgere & tegningsperiodens forløb og procedure Antal og pris på de udbudte andele i Grimshave møllelaug I/S Der udbydes 1500 andele i Grimshave møllelaug I/S til tegning af offentligheden Andelene i Grimshave møllelaug I/S kan erhverves mod et indskud på DKK 3000 per andel. Indskuddet per andel er fastsat ud fra en beregnet produktion på kwh pr. år sat i forhold til projektets etableringsomkostninger. Dette betegnes som kostprisen Ved tegningen skal der indbetales det fulde andelsbeløb på en spærret konto som administreres af Grimshave møllelaug I/S Hvem kan tegne andele i Grimshave møllelaug I/S? 10

11 Adgang til at tegne andele i Grimshave møllelaug I/S har enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet (annoncering) er fyldt 18 år, og som har fast bopæl i Nyborg kommune. Borgere der er bosat inden for en afstand af 4,5 km fra opstillingsstedet en fortrinsret til tegning af andele i Grimshave møllelaug I/S. Dog gælder denne fortrinsret kun 50 andele pr. borger i denne kategori. Herefter indgår alle borgere på lige vilkår for tegningen af andele. Afstanden beregnes fra møllen, og man er således berettiget til at afgive købstilbud, såfremt ejendommen, defineret som beboelsen, helt eller delvist ligger indenfor en afstand af 4,5 km til Grimshave møllelaug I/S mølle. Købsretten gælder ikke indehavere af fritidsboliger, medmindre disse har lovlig folkeregistreret fast bopæl på adressen. Lokale virksomheder og kommuner vil heller ikke have mulighed for at købe ejerandele efter denne ordning. Landkortet på forsiden af denne indbydelse illustrerer med den røde cirkel området indenfor 4,5 km radius i forhold til møllerne Såfremt alle andele ikke tegnes af borgere med bopæl indenfor 4,5 km fra opstillingsstedet, tilbydes de resterende andele øvrige borgere, der er myndige og fyldt 18 år med fast bopæl i Nyborg kommune Der foretages en samlet udbudsrunde, som annonceres i hvilken der udbydes ret til at tegne andele til personkredsen omfattet af både pkt og Tegningsperiodens forløb og procedure Der kan afgives tilbud om at tegne andele i Grimshave møllelaug I/S i perioden fra annonceringen tirsdag d. 12/ og 8 uger frem til og med tirsdag d. 7/10 kl ( Tegningsfristen ) Tilbud om tegning af andele gennemføres ved at udfylde det i Bilagsmaterialet vedlagte Tegningstilsagn og fremsende det til Fyns Energigruppe ApS, Lunden 68, 5320 Agedrup. Samtidig med fremsendelse af tegningstilsagn skal der ske indbetaling af DKK 3000 for hver andel, som ønskes tegnet. Indbetalingen skal mærkes navn og fødselsdato, og dette tjener til identifikation af indbetalingen. Ønskes der eksempelvis tegnet 10 andele skal der indbetales DKK dkr. Indbetalingen skal være foretaget senest samtidig med tegningsfristens udløb. Indbetaling skal ske på Grimshave møllelaug I/S konto i Ringkjøbing Landbobank, Reg.nr 7670 Konto nr Tegningstilsagnet, der er vedlagt som Bilag, kan også hentes på Ved underskrift af Tegningstilsagn accepteres det, at opstiller, Grimshave Møllelaug I/S, i samarbejde med Fyns Energigruppe ApS kan gennemføre alle nødvendige dispositioner i 11

12 forbindelse med udviklingen og rejsningen af vindmøllen, herunder foretage køb af vindmølle, fundament, kabler m.v Såfremt tegningstilsagn eller indbetaling modtages efter tegningsperiodens udløb, eller såfremt betingelserne for tegning i øvrigt ikke er opfyldte, anses tegningstilsagnet for ugyldigt Fordelingsregler Efter tegningsperiodens udløb vil de indkomne købstilbud blive indsamlet. Er der indkommet flere bud ved tegningsfristens udløb end antallet af udbudte andele, foretages en fordeling, der sikrer, at flest mulige kan erhverve andele. Andele tildeles først indenfor 4,5 km, således at de, der har afgivet bud på mindst en ejerandel, imødekommes først, med en ejerandel. Herefter imødekommes de, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil de 50 andele er fordelt. Herefter er alle borgere i Nyborg kommune ligestillet ifht. Fordeling af andele, såfremt der er flere andele tilbage til fordeling. Såfremt alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes, vil fordelingen blive foretaget ved lodtrækning foretaget af Energinet.dk Når forholdet om evt. overtegning er afklaret, vil der blive udsendt en bekræftelse på tilbuddet om tegningen med angivelse af fordeling Ved overtegning vil de, der forgæves har afgivet købstilbud og indbetalt beløb herfor få disse indbetalinger fuldt refunderet via bankoverførsel Såfremt der mod forventning er indkommet færre tegningstilsagn end udbudte andele ved fristens udløb, kan andelshaverne i Grimshave møllelaug I/S frit tegne de resterende andele, men på samme vilkår som i nærværende udbud Tegningsretten til Grimshave møllelaug I/S er tiltænkt lokalbefolkningen herunder specielt befolkningen i nærheden af vindmøllen. Såfremt det efterfølgende konstateres, at der er afgivet urigtige oplysninger om f.eks. bopælsforhold, vil den pågældende tegning blive annulleret, og allerede indbetalte indskud refunderes Fortrydelse Der er 14 dages fortrydelsesret på tegning af andele regnet fra købstilbuddets fremsendelse til Fyns Energigruppe ApS, Lunden 68, 5320 Agedrup. Sker fortrydelsen efter 14 dage fra tegningen, fratrækkes et gebyr på 5% af indskuddet. Det er ikke muligt at udøve fortrydelsesret efter tegningsfristens udløb. Fortrydelsesretten udnyttes ved at give skriftlig meddelelse til Fyns Energigruppe ApS, Lunden 68, 5320 Agedrup, hvorefter der vil ske annullering af købstilbuddet og allerede erlagte indskud vil blive refunderet. 12

13 7.6. Orienterende møde Umiddelbart efter at Nyborg Kommune har meddelt en tilladelse til opstiller, Grimshave Møllelaug I/S, vil der blive indkaldt til og annonceret et møde i Grimshave møllelaug I/S. Mødet afholdes i Øksendrup Forsamlingshus Efter afholdelse af dette orienterende møde, sker der anmeldelse til Erhvervsstyrelsen Opmærksomheden henledes på, at der ikke er ret til udbytte og til at stemme på generalforsamling, før tegningen er endelig accepteret & gennemført Såfremt Grimshave møllelaug I/S ikke realiseres Såfremt Grimshave møllelaug I/S mod forventning ikke bliver til noget på grund af manglende myndighedsgodkendelser, finansiering m.v., eller Grimshave Møllelaug I/S i samarbejde med Fyns Energigruppe ApS vurderer, at projektet ikke længere er rentabelt, vil indbetalte beløb til Grimshave møllelaug I/S blive tilbagebetalt med fradrag af en forholdsmæssig andel af udgifterne til realiseringen af Grimshave møllelaug I/S indtil tidspunktet, hvor projektet opgives. Opstiller Grimshave Mølleluag I/S er således forpligtet til at betale sin forholdsmæssige andel af alle fællesudgifter til Grimshave møllelaug I/S RÅDGIVERE 8.1. Fyns Energigruppe ApS, Lunden 68, 5320 Agedrup, har udarbejdet udbudsmaterialet og forestår udbudsprocessen. Såfremt der måtte opstå spørgsmål til dette materiale eller til mølleprojektet generelt, står vi til rådighed Revisorerklæringen i medfør af VE-lovens 14, stk. 4, er udarbejdet af statsautoriseret revisor Census revision, Wichmandsgade 1, 5100 Odense C (se bilag) 13

14 9.0. BILAG Bilag 1: Vedtægter for Grimshave møllelaug I/S Vedtægter for Grimshaves møllelaug I/S. ( 4 sider ). 1 Interessentselskabets navn er Grimshaves Møllelaug I/S Selskabets hjemsted er Nyborg kommune. 2 Interessentselskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten efter gældende lovgivning. Herunder gælder, at 20% af andelene skal udbydes til naboerne indenfor 4.5 Km afstand og derefter til de øvrige borgere i kommunen. 3 Interessentselskabet er opdelt i 2500 andele. En andel = 1000 kwh svarende til en beregnet produktion fra en KW vindmølle på Grimshavesvej 7. 4 Som deltagere i interessentselskabet kan optages enhver myndig person. Desuden kan optages virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder. Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. Alle interessenter opføres med navn og adresse, samt pågældendes antal andele i en interessentfortegnelse. Fortegnelsen føres af bestyrelsen, der har pligt til altid at sørge for, at interessentfortegnelsen er ajourført. Interessenterne er forpligtet til at oplyse interessentselskabet, om man skattemæssigt benytter sig af den simple skatteordning (skematisk opgørelse), eller af erhvervsmæssig opgørelse. Interessentselskabets aktiver ejes af interessenterne i forhold til de tegnede andele. Interessentselskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditforfølgning for interessentselskabet uvedkommende gæld. Interessentselskabets aktiver kan ikke pantsættes. Møllelauget kan optage lån til finansiering af store uforudsete omkostninger / reparationer. For interessentselskabets forpligtelser hæfter principielt interessentselskabets formue, subsidiært de enkelte interessenter

15 Interessentselskabets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 personer, valgt blandt interessenterne. Bestyrelsen er ansvarlige for den daglige drift over for interessentselskabet. Der udarbejdes referat over det på bestyrelsesmøderne passerede. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. På den årlige generalforsamling vælges 1 suppleant. 7 Interessentselskabets øverste myndighed er det årlig interessentskabsmøde, der afholdes inden 1 maj. Indkaldelse til interessentskabsmøde, fremgår af hjemmesiden (http://www.vmgrimshave.dk) med minimum 14 dages varsel. Dagsorden og regnskab kan ses på hjemmesiden senest 14 dage før interessentskabsmødet. Bestyrelsen kan med 14 dages varsel skriftligt indkalde til ekstraordinært interessentskabsmøde. Ligeledes kan interessenterne kræve ekstraordinært interessentskabsmøde, såfremt mindst 25% af interessenterne skriftligt begærer dette. Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 1. Marts. Interessentskabsmødet holdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Nyborg kommune. Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning og regnskab for det forløbne år 3. Vedtagelse af bestyrelsesgodtgørelse 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Ved valg har hver deltager i interessentselskabet én stemme pr. andel. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Hver interessent må medbringe 2 fuldmagter. Det ordinære interessentskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige bortfalder det forslag, der stemmes om. Ved beslutninger af vidtrækkende økonomisk betydning kræves dog tilslutning fra mindst 2/3 af interessenterne. Vedtages beslutningen ikke med 2/3 af samtlige interessenter; men af mindst 2/3 af de fremmødte, kan bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ekstraordinært interessentskabsmøde. Beslutningen kan på et ekstraordinært interessentskabsmøde vedtages med 2/3 af de fremmødte. Der føres protokol over det på interessentskabsmøderne passerede. Protokollen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer

16 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet dog 2 medlemmer er på valg på det første interessent- skabsmøde, efter det stiftende interessentskabsmøde, medens de resterende er på valg året efter og så fremdeles. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen antager den i stærkstrømsreglementet foreskrevne driftsleder. Interessentselskabet tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen har interessentskabets bemyndigelse til at foretage alle de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige for møllens drift, samt at formidle nødvendigt materiale til offentlig myndighed efter påkrav. 9 Interessentselskabets regnskab følger kalenderåret. Første regnskabsår er fra stiftelsesdatoen og til og med : 31. Dec Den daglige regnskabsførelse forestås af bestyrelsen. Årsregnskabet udarbejdes ved bestyrelsens foranstaltning og revideres af en af interessentselskabet valgt revisor. Interessentselskabets resultat efter afholdelse af samtlige driftsudgifter deles mellem interessenterne i henhold til deres andel af indskudskapitalen. På det årlige interessentskabsmøde kan der ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte vedtages at foretage henlæggelser. A conto udbetaling finder sted normalt sted 4 gange årligt. Endelig afregning af overskud sker efter interessentskabsmødet. Udbetaling finder sted til den, der er registreret, som ejer af andelene på udbetalingstidspunktet. 10 Ved salg af Interessentskabsandele, som er solgt i udbud, har de øvrige andelshavere en forkøbsret, andelene kan gå i arv. Alle handler skal godkendes af bestyrelsen, for at sikre at vedtægterne overholdes. Ligesom alle handler kun kan ske på baggrund af udfyldte formularer (som kan hentes på hjemmesiden) og godkendt / accepteret af bestyrelsen. Prisen på andelene afgøres i fri handel. 11 Såfremt en interessant misligholder sine forpligtelser, herunder undlader efter ét påkrav at betale skyldige beløb, kan vedkommende eksluderes af bestyrelsen uden varsel. I så flad mister misligholdende sine rettigheder. Bestyrelsen kan annullere den pågældendes andelse og foretage salg af disse bedst muligt. Restancer kan modregnes i et evt. provenu. 16

17 17

18 Bilag 2 SKYGGE 18

19 19

20 Bilag 3 STØJ Lovgivningens krav er bestemt således: - Højeste støjpåvirkning ved en vindhastighed på 6 m/s: 42 dba - Højeste støjpåvirkning ved en vindhastighed på 8 m/s: 44 dba - Ved områder udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål er de tilsvarende grænser henholdsvis 37 dba og 39 dba. - Højeste lavfrekvente støjpåvirkning indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom anvendelse ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s: 20dB Disse krav er opfyldt, jf. de viste beregninger for både alm. støj samt lavfrekvent støj. Nedenstående beregninger er hentet i VVM-rapporten og viser både eksisterende og kommende støj: 20

21 Alm. Støj: 21

22 22

23 lavfrekvent støj: 23

24 24

25 Bilag 4: Etablerings og driftsbudget ( ) 25

26 26

27 27

28 28

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere