Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl Til stede var: Bestyrelsen: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand) Skoleleder Axel Bech Politisk chef i DJØF Pia Gjellerup Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) Lektor Jens Refslund Poulsen (medarbejderrepræsentant) Gymnasieelev Mikkel Celinder (elevrepræsentant) Ledelsen: Rektor Birgitte Vedersø Referent: Forretningsfører John Ranvild Fraværende med afbud (bestyrelsen): Forskningspolitisk chef i Dansk Industri Charlotte Rønhof Formand for Nørrebro Lokaludvalg Kim Christensen Gymnasieelev Jonas Kjær Ingstrup Dagsorden: 1) Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. september ) Meddelelser 3) Orientering om Finansloven 2012 på gymnasieområdet og det såkaldte fleksible loft på elevtal på 28 i gennemsnit pr. årgang 4) Drøftelse af lokalekapacitet 5) Endelig fastlæggelse af skolens kapacitet ) Evaluering af visionsseminar 14. november ) Status på elevrådets arbejde 8) Forældrekontakt 9) Økonomistatus pr. 30. november ) Budget 2012 og prioriteringer af investeringer 11) Handleplan ) Rektors resultatlønskontrakt ) Eventuelt

2 Ad. 1. Underskrivelse af referat for bestyrelsesmødet den 12. september Referatet har været udsendt til gennemlæsning. Referatet var blevet godkendt og blev efterfølgende underskrevet på mødet. Ad. 2. Meddelelser Birgitte Vedersø indledte med at orientere om 1.g s studieretningsvalg som pågår. Elevernes valg ser fornuftigt ud og er gået rimeligt smertefrit. Brobygning med GEUS/IGG om det nye fag geovidenskab (A-niveau) er kommet i gang, og der arbejdes på et nummer af bladet GEO-Viden om faget sammen med GEUS/IGG, så den kan være klar til introaftenen i januar Samarbejdet med Rosenborg, der handler om enevælde og folkestyre med inddragelse af Facebook, har resulteret i en radioudsendelse på P1 i serien Alle tiders Historie, hvor elever fra skolen deltog. Fem lærere har været i Kina for at arbejde videre med de kontakter, der blev skabt på Birgitte Vedersøs besøg tidligere på efteråret. Skolen har sendt elever til Georg Mohr-Konkurrencen (matematik), og der sendt ansøgning fra elever til Akademiet for Talentfulde Unge og Sciencetalenter Sorø samt til Biologiolympiaden. Skolen arbejder på et tilbud til de lokale folkeskoler/friskoler om et tilbud i sprog til elever fra klasse. Tilbuddet er for egen regning og vil blive placeret i perioden oktober april. Vicerektor Annegrete Larsen er ophørt ved Gefion Gymnasium den 30. november 2011 for at tiltræde en stilling som kontorchef i Undervisningsministeriet. Vicerektorstillingen er opslået til besættelse, og der er p.t. indkommet fem ansøgninger. Der har været et julearrangement med musik i Rotunden for Øster Voldgade 10 s brugere. Værten var Geocenter med GEUS i spidsen og med deltagelse af KU/Institut for Geologi og Geografi. Referatet fra samarbejdsudvalgsmødet den 30. november 2011 blev uddelt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 3. Orientering om Finansloven 2012 på gymnasieområdet og det såkaldte fleksible loft på elevtal på 28 i gennemsnit pr. årgang. Under finanslovsforhandlingerne blev der lagt et loft på klassekvotienten, således at skolens gennemsnit ikke må overstige 28 elever pr. årgang. Ordningen træder i kraft pr. 1. august 2012 i forbindelse med optaget af nye elever til 1.g. Der er i alt afsat 120 mill. kr over de tre næste finansår som kompensation for den lavere klassekvotient på Finansloven. Rektorforeningen reagerede meget hurtigt med en udmelding om, at det afsatte beløb langt fra dækker de tab, som skolerne får ved at skulle nedsætte den gennemsnitlige klassekvotient til 28. Efterfølgende har Undervisningsministeriet erkendt, at deres talmateriale var fejlbehæftet, idet indberetningen fra de studieadministrative systemer, som skolerne bruger, var blevet fejlfortolket.

3 På landsplan betyder nedsættelsen af klassekvotienten samt den demografiske ændring i ungdomsårgangene, at der vil mangle ca. 63 klasser på landsplan, heraf ca. 29 i Københavnsområdet. Der pågår drøftelser mellem Rektorforeningen og Undervisningsministeriet om forskellige måder at løse problemet på, men noget resultat foreligger endnu ikke. Ad. 4. Drøftelse af lokalekapacitet. Mødet i Det Forpligtende Samarbejde om den samlede optagelseskapacitet i Hovedstadsområdet er udskudt til januar Birgitte Vedersø gjorde opmærksom på, kapacitetsproblemet i Københavns centrum vil blive stort, og at der vil skulle tænkes i kreative og anderledes løsninger. Man kunne også forestille sig, at andre end de almene gymnasier ville kunne have interesse i at udbyde stx-uddannelsen. Som bekendt har DSB meddelt, at hovedsædet i Sølvgade skal sælges, og en del af komplekset er den såkaldte Badebygning, som ligger op til Gefion Gymnasium. Der har været kontakt til DSB om muligheden for at købe ejendommen. Den første kontakt havde været positiv, men var efter-følgende droslet noget ned, da man ikke fandt det hensigtsmæssigt at frasælge dele af komplekset inden et samlet udbud af ejendommen. Der er enighed om, at Gefion Gymnasium for nærværende ikke skal være meget større end nu. En udbygning med en ekstra 1.g-klasse til fulde tolv spor vil kræve flere lokaler, og det kan kun ske ved f. eks. køb af Badebygningen eller ved en mere i møde-kommende/fleksibel holdning fra KU om leje af lokaler hos dem. Skolen har fremsendt ansøgning til kapacitetsudvidelsespuljen på Finansloven for 2012 vedr. køb af Badebygningen. Birgitte Vedersø har kontaktet UBST om de kan pege på eller udvirke muligheder for leje/køb af lokalekapacitet i skolens nærhed. Bestyrelsen gav rektor og formanden mandat til at forhandle et eventuelt køb af Badebygningen samt at der rettes fornyet henvendelse til KU som UBST vedr. leje af lokalekapacitet. Ad. 5. Endelig fastlæggelse af skolens kapacitet På grund af den nuværende lokalesituation kan der kun oprettes 11 hold i 1.g. 1. august På baggrund af det forventede pres på optaget til næste sommer, vil der forventeligt blive lagt et kraftigt pres på skolerne for at oprette flere klasser fra Fordelingsudvalget for Storkøbenhavn. Bestyrelsen drøftede hvorledes dette pres skulle håndteres, og man enedes om, at såfremt rektor blev kraftigt presset til at optage det 12. hold, så kan det kun ske med bestyrelsens godkendelse. Det betyder, at der skal afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde herom. Kapaciteten hedder derfor 11 klasser i optagelseskapacitet i 2012, med mindre der opnås øget lokalekapacitet. Ad. 6. Evaluering af visionsseminar 14. november Den 14. november 2011 afholdtes et visionsseminar, hvor skolens bestyrelse, ledelse, udvalgte lærere og TAP ere samt elevrådet var inviteret. Det havde været en god dag, og stemningen havde været god.

4 På mødet havde forskellige grupper skulle forholde sig til tre forskellige scenarier om Gefions fremtid. Resultatet af disse drøftelse var ikke entydig, men det viste klart, at de udfordringer som fremtiden byder på, skal tages alvorligt. Der var tillige tre indlæg fra tre eksterne indbudte oplægsholdere. Skolens meget pressede lokalesituation dukkede op hos alle grupper, og derfor er det helt væsentligt, at skolen nøje følger udviklingen omkring KU s udflytning fra Øster Voldgade 10 og DSBs salg af sit hovedsæde. For Gefions vedkommende er det et udtalt ønske at få adgang til f.eks. festsal, Rotunde og kantinen. Elevrådet, der havde været meget aktive på mødet, havde på mødet givet udtryk for, at lærerne ydede en undervisning af høj kvalitet. Bestyrelsen havde modtaget et referat fra mødet. Ad. 7. Status på elevrådets arbejde. Elevrådets havde til bestyrelsesmødet udarbejdet et visionsdokument, som var udsendt med dagsordenen. Bestyrelsen drøftede elevrådets bemærkninger, og Mikkel Celinder supplerede drøftelsen af visionspapiret. Bestyrelsen støttede elevernes ønsker omkring fællesarealer, udsmykning, samt mulighed for at sætte et mere individuelt præg på skolen. Der arbejdes allerede med en udsmykningsplan for de enkelte dele af huset, der taget sig udgangspunkt i, hvad lokalerne bruges til (naturvidenskab, sprog, samfundsfag). Bestyrelsen drøftede, hvorledes man styrer eleverne brug af IT til ikke relevante ting i undervisnin-gen. En stor del af eleverne har en PC, som de bruger i undervisningen. Birgitte Vedersø gav udtryk for, at man skal stille krav til elevernes adfærd/brug af IT i timerne. Jakob Hermann foreslog, at man inviterede en ph.d. stipendiat, der har skrevet en afhandling om netop hvordan man styrer elevers adfærd og brug af IT i undervisningen. Et oplæg for lærerne på et PR-møde efterfulgt af et tilsvarende oplæg for eleverne kunne give et indtryk af, hvad der sker i en undervisningssituation, når elever surfer på nettet i andre sammenhænge, end det klassen er i gang med. Omkring elevernes ønske om en mere hensigtsmæssig planlægning af aflevering af skriftlige opgaver svarede Birgitte Vedersø, at det kan lade sig gøre at koordinere de skriftlige opgaver, så det ikke overstiger 10 timer/uge. Bestyrelsen gav udtryk for, at man gerne vil modtage et visionspapir fra elevrådet hvert år. Bestyrelsen tog elevrådets visionspapir til efterretning. Ad. 8. Forældrekontakt Til punktet var der fremsendt en oversigt over den forældrekontakt, som finder sted i løbet af en gymnasieelevs tre år ved gymnasiet. Oversigten blev suppleret med en oversigt over, hvad disse aktiviteter koster.

5 Bestyrelsen drøftede herefter, hvorledes forældre har mulighed for at følge deres unges skolegang. Skolen bruger Lectio til al elevregistrering, og forældrene er bekendt med dette. Eleverne opfordres til at give deres password til forældrene, så de kan følge f. eks. fravær. Når eleverne bliver 18 år, så har forældrene ikke længere ret til at følge med i elevens forhold uden dennes accept. Er elever over 18 år i en vanskelig situation (f.eks. højt fravær), drøftes disse forhold med eleven med en studievejleder, og f. eks. henvisning til psykologbehandling (skolens tilbud er Psykiatrifonden) vil således ikke komme til forældres kendskab uden elevens accept. Man vil dog opfordre eleverne til også at orientere forældrene, så også de kan støtte deres søn/datter. Skolen har henvisninger til Psykiatrifonden om året. Ad. 9. Økonomistatus pr. 30. november John Ranvild meddelte, at regnskabet for november 2011 var næsten færdigt. I den udleverede oversigt over skolens økonomi fra , indgår november 2011 som forventet. Overskuddet ultimo november er på ca. 5,8 mill. kr. Ad. 10, Budget 2012 og prioritering af investeringer. Budgettet for 2012 er udarbejdet under forudsætning af et optag på 30 elever i 11 klasser samt på basis af FFL-2012 inden ændringen med det fleksible klasseloft. Der er netop kommet nye tal på finanslovsforslaget, der viser en forhøjelse af undervisningstaksametret på 200 kr./elev fra 1. januar Det fleksible klasseloft vil i 2012 koste Gefion Gymnasium ca. 350 tkr., men det dækker kun efteråret 2012, som i taksametermodellen er et kort semester. Skolens tab på taksametrene vil stige i takt med, at de bagudrettede taksameterindtægter (fælles-udgifter og bygningstaksametre) begynder at falde som følge af det faldende elevtal i klasserne. John Ranvild gjorde opmærksom på, at det er helt væsentligt, at skolen holder et årselevtal på over 891, da det er dette elevtal, der udløser det forhøjede bygningstaksamter til betaling af lejen for Øster Voldgade 10. Det betyder, at der skal være mere end 33 klasser ved skolen. Kommer skolen under 891 elever, tabes der kr/elev i bygningstaksameter. Budgettet udviser et overskud på kr. som foreløbigt resultat for Til budgettet var der udsendt investeringsønsker for i alt kr. Bestyrelsen godkendte budgettet på det foreliggende grundlag. Det endelig budget for 2012, incl. investeringsønsker, forelægges bestyrelsen, når vilkårene for optaget, samt resultatet af forhandlingerne om yderligere kompensation med Undervisningsministeriet kendes. Ad. 11. Handleplan Til punktet var udarbejdet et bilag med en oversigt over skolens handleplaner med udgangspunkt i skolens værdigrundlag.

6 Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med beskrivelsen af handleplanen. Den giver et god indblik i udmøntningen af skolens værdigrundlag. Bestyrelsen drøftede kort den nævnte mentorordning. Bestyrelsen tog handleplanen til efterretning. Ad. 12. Rektors resultatlønskontrakt Bestyrelsen blev orienteret af formanden om kontraktens indhold. Den er udarbejdet på baggrund af bemyndigelsesskrivelse for 2010/11. Lige inden bestyrelsesmødet var Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse vedr. resultatlønskontrakter kommet. Denne har ingen indvirken på allerede indgåede kontrakter, men blot på kontrakter, der indgås fra modtagelsen af retningslinjerne og fremover. Bestyrelsen ønsker, at man fremadrettet afskaffer de obligatoriske indsatsområder, også i kontraktens overskrifter, da denne praksis er kendt ugyldig ved en voldgiftssag og ikke længere indgår i retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet. Bestyrelsen tog herefter kontrakten til efterretning. Ad. 13. Eventuelt. Nye mødedatoer for 2012 aftales (forslag er vedlagt referatet) Der er fastsat et møde torsdag den 22. marts 2012, hvor bl.a. regnskab for 2011 skal behandles. Hans Peter Jensen Gitte Bengtsson Charlotte Rønhof Axel Bech Pia Gjellerup Kim Christensen Mikkel Celinder Jens Refslund Poulsen Jakob Hermann Jonas Kjær Ingstrup

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..?

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..? Kære forældre (Pt er vi i gang med at implementere en ny hjemmeside for NGG. Der kan derfor være henvisninger i det følgende, som ikke længere gælder, idet en del fra den nuværende hjemmeside vil blive

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff.

Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 26. marts 2015. Fraværende: Nicolai Ørsted og Morten Kierkegaard. Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Formanden indledte

Læs mere