Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014"

Transkript

1 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant) Gymnasieelev Kirstine Gräs Bukhave (elevrepræsentant) Gymnasieelev Maya Mettine Jha (elevrepræsentant fra næste skoleår, observatør) Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard Særligt indkaldt: Forretningsfører John Ranvild Afbud Professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, København, AAU Gymnasieelev Petrine Prien (elevrepræsentant) Vakant Politisk udpeget repræsentant fra kommunen 1. Konstituering af bestyrelsen Rektor indledte med at gøre rede for, at en ny bestyrelse for Gefion Gymnasium er udpeget pr. 1. maj Selvsupplerede medlemmer er udpeget forud for bestyrelsesmødet af de udpegningsberettigede, og bestyrelsen skal derefter konstituere sig med formand og næstformand. Pia Gjellerup foreslog, at Hans Peter Jensen genvælges som formand og at Gitte Bengtsson genvælges som næstformand. Begge blev valgt uden modkandidater og takkede for valget. 2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 19. marts 2014 Referatet var forhåndsgodkendt blev underskrevet på mødet. 3. Meddelelser Formanden meddelte først, at han er blevet valgt som formand for Gymnasiernes Bestyrelses Forening for den kommende periode. Rektor orienterede derefter om en række aktuelle forhold på skolen - I maj måned havde Gefion besøg af vores indiske partnerskole, St. Xaviers. Besøget var vellykket og et godt eksempel på de udfordringer og ideer, der opstår, når elever og lærere fra så forskellige kulturer mødes. Det er vanskeligt at nærme sig egentlige diskussioner inden for det pædagogiske felt, da fx anvendelse af IT er helt utænkeligt på den indiske skole. Omvendt oplevede Gefions elever, at deres paratviden inden for eksempelvis matematik på en række områder haltede langt bagefter deres indiske medstuderende. De indiske elevers evaluering af besøget vedlægges referatet. - Processen med optagelsen af nye elever er gået efter planen. Konsekvensen af den nye måde at optage elever på har været relativ begrænset for klassedannelsen på Gefion. Pga. det store søgetal har vi dog måttet afvise mange elever, og der er derfor et stort pres på skolen for at få en plads i 1.g efter sommerferien via ventelisten. Formanden pointerede, at der tilsyneladende florerer mange misforståelser i pressen, og at alle kræfter derfor må sættes ind på at forklare, hvordan optagelsesreglerne egentlig fungerer.

2 Rektor bemærkede afslutningsvis, at skolen stadig overvejer, hvordan man kan anvende Gefion i tal til at fortælle om skolen til eksterne interessenter. Pga. den store søgning har skolen dog været tilbageholdende med initiativer, der af andre kunne opfattes som unødig markedsføring. - Planlægningen af det kommende skoleår forløber planmæssigt. I øjeblikket er ansat 10 nye lærere (nogle på fuld tid, nogle på deltid), og der mangler stadig en enkelt læreransættelse. Derudover er det besluttet at ansætte en ny kontorleder, da kontoret har behov for en daglig leder og desuden har fået mange flere opgaver de sidste par år. Endelig stopper skolens ledende pedel efter sommerferien. Det overvejes, hvordan pedelsituationen skal håndteres. - Undervisningsministeriet har igangsat to initiativer i forlængelse af OK13: SIP (Skoleudvikling i Praksis) og Toplederkonferencer. Begge forløb har fokus på at anvende de nye muligheder for tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid til et kvalitetsløft på den enkelte institution. SIP er et forløb, hvor både ledelse og lærerrepræsentanter deltager, og ved toplederkonferencerne deltager rektor. - Der er planlagt et Gefion Sommeruniversitet i august måned i Tisvildeleje. Dagene er en ramme for fælles efteruddannelse og debat om skolen og den daglige praksis. Temaet ligger i forlængelse af visionsdagens konklusioner, hvor arbejdet med at mindske fravær og frafald blandt andet skal styrkes ved at øge motivationen hos eleverne. Rektor inviterede bestyrelsens medlemmer til at deltage. I givet fald meldes tilbage til rektor inden sommerferien. - Ledelsen har udarbejdet et oplæg til en yderligere styrkelse af den fakultetsopdeling, som skolen startede med for knap to år siden. Hensigten er dels at adressere arbejdet med den store skole, og dels at arbejde med nye mødefora, der i højere grad end fx de traditionelle PR møder passer til virkeligheden og dagligdagen på skolen. På den måde sikres forhåbentlig også mere klare rammer for medarbejdernes indflydelse på egen hverdag. Oplægget skal kvalificeres i løbet af efteråret, således at de planlagte ændringer kan træde i kraft i januar Gefion Gymnasium er blevet inviteret med i et projekt ( Synlig læring ) sammen med 10 andre gymnasier. Den grundlæggende ide er at undersøge hvad der virker (fx nye måder at undervise på), idet en central pointe er at opstille indikatorer, som der kan måles på i forhold til givne indsatser. Steen Kildesgaard opfordrede til at arbejde med nye muligheder for læring, idet én af pointerne ved folkeskolereformen netop er, at eleverne skal møde flere undervisningsformer i deres skoleforløb. Kommende elever i gymnasiet vil således have en forventning om, at gymnasiet kan matche dette. Afslutningsvis blev referatet fra samarbejdsudvalget kommenteret. Medarbejderrepræsentanterne gentog den bekymring, der fremgik af referatet i forhold til de effektiviseringer, der er foretaget på driften. Dels pga. lønstigningerne som følge af OK13 og dels pga. tilpasningen som følge af bortfaldet af det dobbelte grundtilskud. Bestyrelsen noterede sig medarbejderrepræsentanternes holdning, og formanden rundede af med at sige, at bestyrelsen er interesseret i at følge implementeringen af OK13. Martin Wildenschild opfordrede til at have fokus på elev/lærer-ratioen. Rektor svarede, at denne dels fremgår af den årlige benchmark rapport fra PWC og dels af udgivelsen Gefion i tal, som bestyrelsen får på mødet i september. 4. Økonomistatus pr. 31. maj 2014 og revideret budget 2014 Forretningsfører John Ranvild redegjorde for de ændrede forudsætninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om et nyt GSK-taxameter, der baserer sig på antallet af beståede kursister frem for (som nu) antallet af tilmeldte kursister. Selv om det nye taxameter pr. elev er højere end det tidligere, så modsvarer det ikke det frafald, der erfaringsvis er fra holdstart til den endelige eksamen. Derudover har skolen haft usædvanlig mange barsler i dette skoleår, hvilket også påvirker driften negativt med ca. 1/2 mil. kr. Endelig kan man også til næste skoleår se den fulde effekt af klasseloftet, hvilket vil give lavere klassekvotienter i især 2.g og 3.g. Dette modsvares ikke af den mindre stigning i taxameteret, som blev vedtaget i forlængelse af klasseloftet. Omvendt har det vist sig, at den statslige procentvise lønregulering blev mindre en forventet, ligesom det estimerede merarbejde er reduceret fra 2000 timer til 1000 timer. I det nye budget mangler endnu at blive indarbejdet, at skolen skal ansætte en lærer mere. Samlet set vurderes det derfor, at skolen kommer ud med et underskud på ca. 1 mil. kr. i 2014 (mod budgetteret 700 t. kr. i marts), men prognoserne viser, at der allerede i 2015 (og i årene derefter) bør være overskud igen. John Ranvild bemærkede afslutningsvis, at budgettet er lavet under den forudsætning, at bygningskøbet falder på plads i 2014.

3 Forretningsfører John Ranvild gennemgik dernæst kort den aktuelle økonomistatus inkl. estimeret årsresultat. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og tog orienteringen om den aktuelle økonomistatus til efterretning. 5. Status på bygningskøbet Skolen har siden 2011 arbejdet på at komme til at eje sin egen del af bygningskomplekset på Øster Voldgade 10. Skolen er blandt andet gennem bevilling af kapacitetsudvidelsestilskud blevet stillet i udsigt, at Undervisningsministeriet i samarbejde med BYGST vil gennemføre, at skolen kan købe, og bygningskomplekset kan blive opdelt i en ejerlejlighedsforening. Bygningskøbet er trods forventet forelæggelse for Finansudvalget i foråret 2014 endnu ikke gennemført og er stødt på vanskeligheder i udformningen af det aktstykke, der skal forelægges Finansudvalget. Rektor gjorde rede for, at udfordringen tilsyneladende primært består i budgetloven, som sætter et loft over udgifterne på de enkelte områder i ministerierne. Dette giver en udfordring i relation til bygningskøbet, da forskellen på bygningens vurderede pris og den pris, som Gefion skal betale (inkl. pengene fra de gamle skoler), vil fremgå som en udgift i ministeriet, som derved kan risikere at overskride budgetloftet. Der var enighed om, at bestyrelsen skal prøve at hjælpe ministeriet med at finde en model for, hvordan man kan overkomme disse regnskabstekniske udfordringer, så købet stadig kan realiseres, da bygningsselvejet vil give nogle helt afgørende fordele i relation til egen økonomi og i relation til positioneringen i Øster Voldgade-komplekset. Pia Gjellerup betonede endvidere, at de signaler, der er udsendt fra Undervisningsministeriet, blandt andet i form af tildelingen fra kapacitetsudvidelsespuljen, er så entydige, at det kun har kunnet tolkes i retningen af, at Gefion skal købe sine egne bygninger. I værste fald vil der formentlig blive tale om en lejeordning på linje med den, som skolen allerede har i bygning 5. I så fald ville BYGST kunne få svært ved at sælge Øster Voldgade-komplekset, når KU flytter ud, da Gefion så sidder på en uopsigelig lejekontrakt. Dette bør også betones over for ministerierne. Steen Kildesgaard supplerede med at bemærke, at den største risiko for Gefion Gymnasium er, at tiden går, og at historikken (fx i form af relevante nøglepersoner) derved forsvinder i ministerierne. Formanden konkluderede, at bestyrelsen fortsat arbejder for et køb af bygningen, og den tidligere nedsatte arbejdsgruppe vedr. finansieringen af bygningskøbet (Formand, Næstformand, Pia Gjellerup, rektor og forretningsfører) mødes snarest for at forberede møder med både Undervisningsministeriet og Finansministeriet. 6. Aktuel debat om ungdomsuddannelserne Gymnasieforligskredsen har netop drøftet et eventuelt karakterkrav til gymnasiet igen, og en beslutning er udskudt til efter sommerferien. Samtidig har Tænketanken DEA lanceret Ungdomsuddannelseskommissionens rapport, der indeholder anbefalinger til en gentænkning af ungdomsuddannelsessystemet på kort og lang sigt Bestyrelsen drøftede det aktuelle tema med udgangspunkt i visioner for Gefion Gymnasium og Øster Voldgade 10, der med Københavns Universitets forventede udflytning fra huset i 2018 skal have nye beboere. Der var enighed om, at det er vigtigt at være på forkant, hvis man vil have indflydelse på, hvilke naboer vi skal have fremover. I denne proces er det helt centralt at gøre sig klart, hvad det vil være meningsfuldt at samarbejde med eventuelle naboer om. Det kunne være fælles valgfag (fx med en HTX eller EUX), brobygning (fx med et 10. klasses center), støttefunktioner (fx UU-vejledningen), faciliteter i øvrigt (kantine, hal mv.), en virksomhed, aftagerinstitutioner eller andet. Steen Kildesgaard betonede i øvrigt, at det i forhold til fx Københavns Kommune vil være helt afgørende, hvad de økonomiske rammer for en eventuel indflytning er, og at dette skal afklares med BYGST. Formanden kunne konkludere, at bestyrelsen generelt bakker op om tankerne om at prøve at formulere en vision for Øster Voldgade 10-komplekset som et uddannelseshus. Formand, næstformand og rektor arbejder videre med at skitsere et procespapir og mulige scenarier. 7. Indstilling til Årets offentlige bestyrelse

4 Gefion Gymnasiums bestyrelse blev i 2013 nr. 2 i opløbet om at blive årets offentlige bestyrelse i sin kategori; en pris, der uddeles årligt i regi af Dagens Dagsorden. Formanden og rektor havde lavet et oplæg til en ansøgning for 2014 til drøftelse i bestyrelsen. Ansøgningsfristen er 15. september. Der var enighed om, at formanden og rektor kunne arbejde videre med ansøgningen, og Gitte Bengtsson foreslog at indarbejde, at en væsentlig del af bestyrelsens arbejde har været drøftelser af Gefion Gymnasiums profil. 8. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2014 Skolen har i lighed med de forrige år i foråret gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) via Ennova. Vicerektor Jakob Stubgaard gennemgik de væsentligste resultater i rapporten: På landsplan er gymnasiernes samlede tilfredshed faldet med 2 points, hvilket også gælder på Gefion. Resultatet på Gefion Gymnasium dækker dog over, at lærergruppens tilfredshed generelt er på samme niveau som i sidste års undersøgelse, hvorimod TAP-gruppens tilfredshed er faldet en del (11 point). Dette kan man se i de afdelingsrapporter (lærere hhv. TAP), som efterfølgende er blevet udsendt fra Ennova. Når MTU en således peger på, at tilfredsheden med løn og arbejdsvilkår er faldet, så skyldes det, at TAPgruppen evaluerer dette område negativt. Et enkelt sted er det dog alene lærergruppen, der tegner sig for en mindre tilbagegang, nemlig i relation til området det daglige arbejde. Tilsyneladende er det generelt således, at gruppen mellem 40 og 49 år er de mindst tilfredse. Steen Kildesgaard bemærkede, at dette var et mønster, man kunne genkende fra andre arbejdspladser, men at gymnasiet uanset periodevis utilfredshed med forskellige forhold var kendetegnet ved en meget lille mobilitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledelse, lærere og TAP-personale, der skal udarbejde en handleplan straks i det nye år. En del af arbejdsgruppens arbejde består i at undersøge, hvad tilbagegangen på de udvalgte områder dækker over. Bestyrelsen får handleplanen til orientering ved mødet i september. Afslutningsvis bemærkede rektor, at alle initiativerne i handleplanen i forlængelse af undersøgelsen fra 2013 er gennemført. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anbefalede, at man drøftede i samarbejdsudvalget, om der skal være MTU igen i det kommende skoleår. 9. Status på skolens handleplaner Ledelsen har udarbejdet statusrapporter i forbindelse med de handleplaner, bestyrelsen har vedtaget for året, og som indgår i rektors resultatkontrakt. Det drejer sig om brobygning til videregående uddannelser og de internationale aktiviteter. Rektor præciserede, at handleplanen for de internationale aktiviteter ligger i forlængelse af skolens internationale strategi, hvor omdrejningspunktet er at etablere partnerskoler knyttet til studieretninger. En række af disse partnerskabsaftaler vil på sigt give anledning til, at flere klasser skal på studieture uden for Europa. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 10. Fastsættelse af ramme og indsatsområder i rektors resultatkontrakt Forud for det nye skoleår fastlægger bestyrelsen, hvilke indsatsområder der skal indgå i rektors (og den øvrige ledelses) resultatkontrakt. Formanden har i dialog med rektor udarbejdet forslag, der ligger i forlængelse af skolens strategi og de vedtagne indsatsområder på bestyrelsens visionsdag i efteråret Bestyrelsen er generelt interesseret i, at kontraktens indsatser skal gøres målbare. Det blev besluttet ikke at indskrive resultater ved en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, da det endnu ikke er afgjort om denne skal laves i næste skoleår (jf. dagsordens punkt 8). Det samme gælder bygningskøbet, da mange af forholdene vedr. købet er noget, som skolen ikke selv har indflydelse på. Endelig blev det besluttet, at afholdelse af MUS flyttes fra ekstrarammen til basisrammen. John Ranvild bemærkede afslutningsvis, at kontrakten formelt skal udformes, så vægtningen af indsatserne inden for hvert af områderne Basisrammen og Ekstrarammen summerer til 100%, da man ved indberetning til Undervisningsministeriet skal indberette de to områder særskilt.

5 Bestyrelsen bemyndigede derefter formanden til at udforme den endelige kontrakt i dialog med rektor til forelæggelse på næste bestyrelsesmøde. Kontraktens ramme er på kr Evaluering af rektors resultatkontrakt Ved skoleårets slutning evaluerer bestyrelsen rektors resultatkontrakt mhp. fastlæggelse af opfyldelsesgrad af de opstillede mål. Rektor har udarbejdet evalueringsrapport som baggrund for drøftelsen. Rektor og vicerektor deltog ikke i behandlingen af punktet, og referatet af dette punkt er derfor udarbejdet af forretningsfører John Ranvild: Bestyrelsen gennemgik de enkelte punkter i rektors rapport for de givne resultatmål.. Det blev besluttet at ændre målopfyldelsen i punkt 3.1 til 75%, da afslutningen af skolens køb af bygningen er en proces, som man har meget lidt indflydelse på. Punkt 3.4 afventer opgørelse af frafald ved skoleårets afslutning. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at fastsætte målopfyldelsen iht. resultatet ved optælling ultimo juni Ved de resterende punkter tog man rektors indberetning til følge. 12. Næste møde Bestyrelsesformanden er forhindret på den dato, der i årshjulet var fastlagt i september. Bestyrelsen besluttede derfor, at næste ordinære møde flyttes til tirsdag den 30. september kl med efterfølgende middag. 13. Evt. Gitte Bengtsson bad om en statistik over fraværet på de enkelte årgange. Dette er en del af Gefion i tal, som bestyrelsen får i september. Afslutningsvis inviterede rektor bestyrelsen til dimissionen, som er lørdag den 28. juni kl Referent: Jakob Stubgaard Vær opmærksom på, at næste møde er flyttet til tirsdag den 30. september kl med efterfølgende middag. Hans Peter Jensen Gitte Bengtsson Pia Gjellerup Steen Enemark Kildesgaard Lene Lange Martin Wildenschild Jakob Hermann Petrine Prien Kirstine Gräs Bukhave

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16.

Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16. Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16.00 Til stede var: Bestyrelsen: Tidl. universitetsrektor Hans Peter

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer- Hansen, Sarah Høj, Lis Vivi Fonnesbæk

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere