Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014"

Transkript

1 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup Lektor Jakob Hermann (medarbejderrepræsentant) Lektor Martin Wildenschild (medarbejderrepræsentant) Gymnasieelev Kirstine Gräs Bukhave (elevrepræsentant) Gymnasieelev Maya Mettine Jha (elevrepræsentant fra næste skoleår, observatør) Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø Protokolfører: Vicerektor Jakob Stubgaard Særligt indkaldt: Forretningsfører John Ranvild Afbud Professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, København, AAU Gymnasieelev Petrine Prien (elevrepræsentant) Vakant Politisk udpeget repræsentant fra kommunen 1. Konstituering af bestyrelsen Rektor indledte med at gøre rede for, at en ny bestyrelse for Gefion Gymnasium er udpeget pr. 1. maj Selvsupplerede medlemmer er udpeget forud for bestyrelsesmødet af de udpegningsberettigede, og bestyrelsen skal derefter konstituere sig med formand og næstformand. Pia Gjellerup foreslog, at Hans Peter Jensen genvælges som formand og at Gitte Bengtsson genvælges som næstformand. Begge blev valgt uden modkandidater og takkede for valget. 2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 19. marts 2014 Referatet var forhåndsgodkendt blev underskrevet på mødet. 3. Meddelelser Formanden meddelte først, at han er blevet valgt som formand for Gymnasiernes Bestyrelses Forening for den kommende periode. Rektor orienterede derefter om en række aktuelle forhold på skolen - I maj måned havde Gefion besøg af vores indiske partnerskole, St. Xaviers. Besøget var vellykket og et godt eksempel på de udfordringer og ideer, der opstår, når elever og lærere fra så forskellige kulturer mødes. Det er vanskeligt at nærme sig egentlige diskussioner inden for det pædagogiske felt, da fx anvendelse af IT er helt utænkeligt på den indiske skole. Omvendt oplevede Gefions elever, at deres paratviden inden for eksempelvis matematik på en række områder haltede langt bagefter deres indiske medstuderende. De indiske elevers evaluering af besøget vedlægges referatet. - Processen med optagelsen af nye elever er gået efter planen. Konsekvensen af den nye måde at optage elever på har været relativ begrænset for klassedannelsen på Gefion. Pga. det store søgetal har vi dog måttet afvise mange elever, og der er derfor et stort pres på skolen for at få en plads i 1.g efter sommerferien via ventelisten. Formanden pointerede, at der tilsyneladende florerer mange misforståelser i pressen, og at alle kræfter derfor må sættes ind på at forklare, hvordan optagelsesreglerne egentlig fungerer.

2 Rektor bemærkede afslutningsvis, at skolen stadig overvejer, hvordan man kan anvende Gefion i tal til at fortælle om skolen til eksterne interessenter. Pga. den store søgning har skolen dog været tilbageholdende med initiativer, der af andre kunne opfattes som unødig markedsføring. - Planlægningen af det kommende skoleår forløber planmæssigt. I øjeblikket er ansat 10 nye lærere (nogle på fuld tid, nogle på deltid), og der mangler stadig en enkelt læreransættelse. Derudover er det besluttet at ansætte en ny kontorleder, da kontoret har behov for en daglig leder og desuden har fået mange flere opgaver de sidste par år. Endelig stopper skolens ledende pedel efter sommerferien. Det overvejes, hvordan pedelsituationen skal håndteres. - Undervisningsministeriet har igangsat to initiativer i forlængelse af OK13: SIP (Skoleudvikling i Praksis) og Toplederkonferencer. Begge forløb har fokus på at anvende de nye muligheder for tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid til et kvalitetsløft på den enkelte institution. SIP er et forløb, hvor både ledelse og lærerrepræsentanter deltager, og ved toplederkonferencerne deltager rektor. - Der er planlagt et Gefion Sommeruniversitet i august måned i Tisvildeleje. Dagene er en ramme for fælles efteruddannelse og debat om skolen og den daglige praksis. Temaet ligger i forlængelse af visionsdagens konklusioner, hvor arbejdet med at mindske fravær og frafald blandt andet skal styrkes ved at øge motivationen hos eleverne. Rektor inviterede bestyrelsens medlemmer til at deltage. I givet fald meldes tilbage til rektor inden sommerferien. - Ledelsen har udarbejdet et oplæg til en yderligere styrkelse af den fakultetsopdeling, som skolen startede med for knap to år siden. Hensigten er dels at adressere arbejdet med den store skole, og dels at arbejde med nye mødefora, der i højere grad end fx de traditionelle PR møder passer til virkeligheden og dagligdagen på skolen. På den måde sikres forhåbentlig også mere klare rammer for medarbejdernes indflydelse på egen hverdag. Oplægget skal kvalificeres i løbet af efteråret, således at de planlagte ændringer kan træde i kraft i januar Gefion Gymnasium er blevet inviteret med i et projekt ( Synlig læring ) sammen med 10 andre gymnasier. Den grundlæggende ide er at undersøge hvad der virker (fx nye måder at undervise på), idet en central pointe er at opstille indikatorer, som der kan måles på i forhold til givne indsatser. Steen Kildesgaard opfordrede til at arbejde med nye muligheder for læring, idet én af pointerne ved folkeskolereformen netop er, at eleverne skal møde flere undervisningsformer i deres skoleforløb. Kommende elever i gymnasiet vil således have en forventning om, at gymnasiet kan matche dette. Afslutningsvis blev referatet fra samarbejdsudvalget kommenteret. Medarbejderrepræsentanterne gentog den bekymring, der fremgik af referatet i forhold til de effektiviseringer, der er foretaget på driften. Dels pga. lønstigningerne som følge af OK13 og dels pga. tilpasningen som følge af bortfaldet af det dobbelte grundtilskud. Bestyrelsen noterede sig medarbejderrepræsentanternes holdning, og formanden rundede af med at sige, at bestyrelsen er interesseret i at følge implementeringen af OK13. Martin Wildenschild opfordrede til at have fokus på elev/lærer-ratioen. Rektor svarede, at denne dels fremgår af den årlige benchmark rapport fra PWC og dels af udgivelsen Gefion i tal, som bestyrelsen får på mødet i september. 4. Økonomistatus pr. 31. maj 2014 og revideret budget 2014 Forretningsfører John Ranvild redegjorde for de ændrede forudsætninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om et nyt GSK-taxameter, der baserer sig på antallet af beståede kursister frem for (som nu) antallet af tilmeldte kursister. Selv om det nye taxameter pr. elev er højere end det tidligere, så modsvarer det ikke det frafald, der erfaringsvis er fra holdstart til den endelige eksamen. Derudover har skolen haft usædvanlig mange barsler i dette skoleår, hvilket også påvirker driften negativt med ca. 1/2 mil. kr. Endelig kan man også til næste skoleår se den fulde effekt af klasseloftet, hvilket vil give lavere klassekvotienter i især 2.g og 3.g. Dette modsvares ikke af den mindre stigning i taxameteret, som blev vedtaget i forlængelse af klasseloftet. Omvendt har det vist sig, at den statslige procentvise lønregulering blev mindre en forventet, ligesom det estimerede merarbejde er reduceret fra 2000 timer til 1000 timer. I det nye budget mangler endnu at blive indarbejdet, at skolen skal ansætte en lærer mere. Samlet set vurderes det derfor, at skolen kommer ud med et underskud på ca. 1 mil. kr. i 2014 (mod budgetteret 700 t. kr. i marts), men prognoserne viser, at der allerede i 2015 (og i årene derefter) bør være overskud igen. John Ranvild bemærkede afslutningsvis, at budgettet er lavet under den forudsætning, at bygningskøbet falder på plads i 2014.

3 Forretningsfører John Ranvild gennemgik dernæst kort den aktuelle økonomistatus inkl. estimeret årsresultat. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og tog orienteringen om den aktuelle økonomistatus til efterretning. 5. Status på bygningskøbet Skolen har siden 2011 arbejdet på at komme til at eje sin egen del af bygningskomplekset på Øster Voldgade 10. Skolen er blandt andet gennem bevilling af kapacitetsudvidelsestilskud blevet stillet i udsigt, at Undervisningsministeriet i samarbejde med BYGST vil gennemføre, at skolen kan købe, og bygningskomplekset kan blive opdelt i en ejerlejlighedsforening. Bygningskøbet er trods forventet forelæggelse for Finansudvalget i foråret 2014 endnu ikke gennemført og er stødt på vanskeligheder i udformningen af det aktstykke, der skal forelægges Finansudvalget. Rektor gjorde rede for, at udfordringen tilsyneladende primært består i budgetloven, som sætter et loft over udgifterne på de enkelte områder i ministerierne. Dette giver en udfordring i relation til bygningskøbet, da forskellen på bygningens vurderede pris og den pris, som Gefion skal betale (inkl. pengene fra de gamle skoler), vil fremgå som en udgift i ministeriet, som derved kan risikere at overskride budgetloftet. Der var enighed om, at bestyrelsen skal prøve at hjælpe ministeriet med at finde en model for, hvordan man kan overkomme disse regnskabstekniske udfordringer, så købet stadig kan realiseres, da bygningsselvejet vil give nogle helt afgørende fordele i relation til egen økonomi og i relation til positioneringen i Øster Voldgade-komplekset. Pia Gjellerup betonede endvidere, at de signaler, der er udsendt fra Undervisningsministeriet, blandt andet i form af tildelingen fra kapacitetsudvidelsespuljen, er så entydige, at det kun har kunnet tolkes i retningen af, at Gefion skal købe sine egne bygninger. I værste fald vil der formentlig blive tale om en lejeordning på linje med den, som skolen allerede har i bygning 5. I så fald ville BYGST kunne få svært ved at sælge Øster Voldgade-komplekset, når KU flytter ud, da Gefion så sidder på en uopsigelig lejekontrakt. Dette bør også betones over for ministerierne. Steen Kildesgaard supplerede med at bemærke, at den største risiko for Gefion Gymnasium er, at tiden går, og at historikken (fx i form af relevante nøglepersoner) derved forsvinder i ministerierne. Formanden konkluderede, at bestyrelsen fortsat arbejder for et køb af bygningen, og den tidligere nedsatte arbejdsgruppe vedr. finansieringen af bygningskøbet (Formand, Næstformand, Pia Gjellerup, rektor og forretningsfører) mødes snarest for at forberede møder med både Undervisningsministeriet og Finansministeriet. 6. Aktuel debat om ungdomsuddannelserne Gymnasieforligskredsen har netop drøftet et eventuelt karakterkrav til gymnasiet igen, og en beslutning er udskudt til efter sommerferien. Samtidig har Tænketanken DEA lanceret Ungdomsuddannelseskommissionens rapport, der indeholder anbefalinger til en gentænkning af ungdomsuddannelsessystemet på kort og lang sigt Bestyrelsen drøftede det aktuelle tema med udgangspunkt i visioner for Gefion Gymnasium og Øster Voldgade 10, der med Københavns Universitets forventede udflytning fra huset i 2018 skal have nye beboere. Der var enighed om, at det er vigtigt at være på forkant, hvis man vil have indflydelse på, hvilke naboer vi skal have fremover. I denne proces er det helt centralt at gøre sig klart, hvad det vil være meningsfuldt at samarbejde med eventuelle naboer om. Det kunne være fælles valgfag (fx med en HTX eller EUX), brobygning (fx med et 10. klasses center), støttefunktioner (fx UU-vejledningen), faciliteter i øvrigt (kantine, hal mv.), en virksomhed, aftagerinstitutioner eller andet. Steen Kildesgaard betonede i øvrigt, at det i forhold til fx Københavns Kommune vil være helt afgørende, hvad de økonomiske rammer for en eventuel indflytning er, og at dette skal afklares med BYGST. Formanden kunne konkludere, at bestyrelsen generelt bakker op om tankerne om at prøve at formulere en vision for Øster Voldgade 10-komplekset som et uddannelseshus. Formand, næstformand og rektor arbejder videre med at skitsere et procespapir og mulige scenarier. 7. Indstilling til Årets offentlige bestyrelse

4 Gefion Gymnasiums bestyrelse blev i 2013 nr. 2 i opløbet om at blive årets offentlige bestyrelse i sin kategori; en pris, der uddeles årligt i regi af Dagens Dagsorden. Formanden og rektor havde lavet et oplæg til en ansøgning for 2014 til drøftelse i bestyrelsen. Ansøgningsfristen er 15. september. Der var enighed om, at formanden og rektor kunne arbejde videre med ansøgningen, og Gitte Bengtsson foreslog at indarbejde, at en væsentlig del af bestyrelsens arbejde har været drøftelser af Gefion Gymnasiums profil. 8. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2014 Skolen har i lighed med de forrige år i foråret gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) via Ennova. Vicerektor Jakob Stubgaard gennemgik de væsentligste resultater i rapporten: På landsplan er gymnasiernes samlede tilfredshed faldet med 2 points, hvilket også gælder på Gefion. Resultatet på Gefion Gymnasium dækker dog over, at lærergruppens tilfredshed generelt er på samme niveau som i sidste års undersøgelse, hvorimod TAP-gruppens tilfredshed er faldet en del (11 point). Dette kan man se i de afdelingsrapporter (lærere hhv. TAP), som efterfølgende er blevet udsendt fra Ennova. Når MTU en således peger på, at tilfredsheden med løn og arbejdsvilkår er faldet, så skyldes det, at TAPgruppen evaluerer dette område negativt. Et enkelt sted er det dog alene lærergruppen, der tegner sig for en mindre tilbagegang, nemlig i relation til området det daglige arbejde. Tilsyneladende er det generelt således, at gruppen mellem 40 og 49 år er de mindst tilfredse. Steen Kildesgaard bemærkede, at dette var et mønster, man kunne genkende fra andre arbejdspladser, men at gymnasiet uanset periodevis utilfredshed med forskellige forhold var kendetegnet ved en meget lille mobilitet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledelse, lærere og TAP-personale, der skal udarbejde en handleplan straks i det nye år. En del af arbejdsgruppens arbejde består i at undersøge, hvad tilbagegangen på de udvalgte områder dækker over. Bestyrelsen får handleplanen til orientering ved mødet i september. Afslutningsvis bemærkede rektor, at alle initiativerne i handleplanen i forlængelse af undersøgelsen fra 2013 er gennemført. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anbefalede, at man drøftede i samarbejdsudvalget, om der skal være MTU igen i det kommende skoleår. 9. Status på skolens handleplaner Ledelsen har udarbejdet statusrapporter i forbindelse med de handleplaner, bestyrelsen har vedtaget for året, og som indgår i rektors resultatkontrakt. Det drejer sig om brobygning til videregående uddannelser og de internationale aktiviteter. Rektor præciserede, at handleplanen for de internationale aktiviteter ligger i forlængelse af skolens internationale strategi, hvor omdrejningspunktet er at etablere partnerskoler knyttet til studieretninger. En række af disse partnerskabsaftaler vil på sigt give anledning til, at flere klasser skal på studieture uden for Europa. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 10. Fastsættelse af ramme og indsatsområder i rektors resultatkontrakt Forud for det nye skoleår fastlægger bestyrelsen, hvilke indsatsområder der skal indgå i rektors (og den øvrige ledelses) resultatkontrakt. Formanden har i dialog med rektor udarbejdet forslag, der ligger i forlængelse af skolens strategi og de vedtagne indsatsområder på bestyrelsens visionsdag i efteråret Bestyrelsen er generelt interesseret i, at kontraktens indsatser skal gøres målbare. Det blev besluttet ikke at indskrive resultater ved en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, da det endnu ikke er afgjort om denne skal laves i næste skoleår (jf. dagsordens punkt 8). Det samme gælder bygningskøbet, da mange af forholdene vedr. købet er noget, som skolen ikke selv har indflydelse på. Endelig blev det besluttet, at afholdelse af MUS flyttes fra ekstrarammen til basisrammen. John Ranvild bemærkede afslutningsvis, at kontrakten formelt skal udformes, så vægtningen af indsatserne inden for hvert af områderne Basisrammen og Ekstrarammen summerer til 100%, da man ved indberetning til Undervisningsministeriet skal indberette de to områder særskilt.

5 Bestyrelsen bemyndigede derefter formanden til at udforme den endelige kontrakt i dialog med rektor til forelæggelse på næste bestyrelsesmøde. Kontraktens ramme er på kr Evaluering af rektors resultatkontrakt Ved skoleårets slutning evaluerer bestyrelsen rektors resultatkontrakt mhp. fastlæggelse af opfyldelsesgrad af de opstillede mål. Rektor har udarbejdet evalueringsrapport som baggrund for drøftelsen. Rektor og vicerektor deltog ikke i behandlingen af punktet, og referatet af dette punkt er derfor udarbejdet af forretningsfører John Ranvild: Bestyrelsen gennemgik de enkelte punkter i rektors rapport for de givne resultatmål.. Det blev besluttet at ændre målopfyldelsen i punkt 3.1 til 75%, da afslutningen af skolens køb af bygningen er en proces, som man har meget lidt indflydelse på. Punkt 3.4 afventer opgørelse af frafald ved skoleårets afslutning. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at fastsætte målopfyldelsen iht. resultatet ved optælling ultimo juni Ved de resterende punkter tog man rektors indberetning til følge. 12. Næste møde Bestyrelsesformanden er forhindret på den dato, der i årshjulet var fastlagt i september. Bestyrelsen besluttede derfor, at næste ordinære møde flyttes til tirsdag den 30. september kl med efterfølgende middag. 13. Evt. Gitte Bengtsson bad om en statistik over fraværet på de enkelte årgange. Dette er en del af Gefion i tal, som bestyrelsen får i september. Afslutningsvis inviterede rektor bestyrelsen til dimissionen, som er lørdag den 28. juni kl Referent: Jakob Stubgaard Vær opmærksom på, at næste møde er flyttet til tirsdag den 30. september kl med efterfølgende middag. Hans Peter Jensen Gitte Bengtsson Pia Gjellerup Steen Enemark Kildesgaard Lene Lange Martin Wildenschild Jakob Hermann Petrine Prien Kirstine Gräs Bukhave

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 15. december 2015

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 15. december 2015 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 15. december 2015 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard Centerleder

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 12. december 2013

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 12. december 2013 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 12. december 2013 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand) Kommitteret

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 16. september

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 16. september Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand) Professor Lene Lange, Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, København, AAU Skoleleder

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 4. december 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 4. december 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 4. december 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Centerleder i Center for Offentlig

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 12. juni 2017

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 12. juni 2017 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse mandag d. 12. juni 2017 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Tidl. direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Centerleder i Center for Offentlig

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 6. december 2016

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 6. december 2016 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Tidl. direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard Centerleder i Center for Offentlig

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts 2012 kl

Bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts 2012 kl Helsingør Gymnasium d. 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts 2012 kl. 18.00 Tilstede: Flemming Jensen (formand), Henrik Busch (næstformand), Bo Søby Kristensen, Per Bjørn Waagø, Sofie Gyldsø

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 23. marts 2017

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 23. marts 2017 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse torsdag d. 23. marts 2017 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Tidl. direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9.juni 2011 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9.juni 2011 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9.juni 2011 kl. 16-19 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen (formand) Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson (næstformand) indtil kl. 18.10 (pkt

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen. Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen deltager under dagsordenens punkt 13 Administrativ leder

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 16. september 2014 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 16. september 2014 kl 22. september 2014 Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 16. september 2014 kl. 16.00 Deltagere: Gert Meyer Madsen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen, Gertrud

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Dagsorden til møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 12. juni 2014 Kl

Dagsorden til møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 12. juni 2014 Kl 12. juni 2014 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak - mødt Claus Christensen, Broager skole - mødt Tage Petersen, Sønderborg Kommune - mødt Arne Bilberg, Syddansk

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012 12. juni 2012 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Ole Daugbjerg, Danfoss (formand) Tharben Hansen, journalist (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Karen Marie Hougaard, Hørup Centralskole

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 31. august 2016

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 31. august 2016 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 31. august 2016 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24.6.2015 på IBC Innovationsfabrikken

Referat af bestyrelsesmøde den 24.6.2015 på IBC Innovationsfabrikken 243 Referat af bestyrelsesmøde den 24.6.2015 på IBC Innovationsfabrikken 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 26.3.2015 2. Udvalgsreferater referat fra det Lokale Uddannelsesudvalg fra 26.5.2015

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16.

Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16. Referat af bestyrelsesmøde på Gefion Gymnasium den 6. december 2011. Mødet afholdtes på Øster Voldgade 10, l. sal, 1350 Kbh. K., kl. 16.00 Til stede var: Bestyrelsen: Tidl. universitetsrektor Hans Peter

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl. 16-19. Afbud: Ingen. 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 7. september 2017 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2016 kl. 16.00 i lokale A121, Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 20. september 2017

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 20. september 2017 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 20. september 2017 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Tidl. direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl. 15.00 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ole Daneved (OD, rektor), Torben Bjerring (TB, vicerektor), Birthe Friis Mortensen (BFM),

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 20-8-2012 kl. 16.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 20-8-2012 kl. 16.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 20-8-2012 kl. 16.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 1. juni 2011 Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Karoline

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 35, onsdag den 21. maj 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 35, onsdag den 21. maj 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted G Y M N A S I U M Referat 28. maj 2014 Bestyrelsesmøde nr. 35, onsdag den 21. maj 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Kirsten Gibson, Mogens Hansen, Joachim

Læs mere

Referat fra møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 26. marts 2015 (kl. 17:00 19:30)

Referat fra møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 26. marts 2015 (kl. 17:00 19:30) 27. marts 2015 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (formand) Claus Christensen, Broager skole (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune - afbud Arne Bilberg,

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 11. juni 2015 (kl. 17:00 20:00)

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 11. juni 2015 (kl. 17:00 20:00) 12. juni 2015 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (formand) Claus Christensen, Broager skole (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Arne Bilberg, Syddansk

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 kl. 16.00-18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 13 Bilag 1: Referat fra sidste

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. september 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Referat af møde i bestyrelsen den 29. september 2015 Til stede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/8-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: U203 Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: Hanne Fischer (HF), Susanne Stubgaard (ST), Martin

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. december 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. december 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. december 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz og Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20 Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz, Peter Schiødt og Birgitte

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september 2015 Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Formanden indledte med at byde Helle Enkelund velkommen i bestyrelsen.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Til stede: Frans Gregersen, Bjarne Lundager, Lars Qvortrup, Søren Barlebo Rasmussen, Astrid Læssø Christensen, Iben Hansen, Cecilie Lonning, Anita Olsen

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet.

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet. 1 Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 18.00. Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - kom under punkt 6), Povl Kylling

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 02.10.2014 kl. 15.30 kl. 17.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 02.10.2014 kl. 15.30 kl. 17.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 02.10.2014 kl. 15.30 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl i lokale 13.28

Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl i lokale 13.28 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 20/9 Bilag 1. Referat fra sidste møde 3. ZBCs ansøgning om at

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl. 16.00-19.00 Afbud: Lotte Thøgersen kom som meddelt senere til mødet. 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 8. september

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

2. Økonomi Status på evt. omlægning af realkreditlån fra Nordea Kredit

2. Økonomi Status på evt. omlægning af realkreditlån fra Nordea Kredit Bestyrelsesmøde tirsdag 10. januar 2017 kl. 16.30-18.30 Deltagere Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen Næstformand Trine Græse DI-repræsentant Niels Madsen Repræsentant for grundskolen Klaus Nørskov

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Referat Orientering fra formanden Lectio er systemrevideret og godkendt. UU giver i sit hæfte Fremtidsparat,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 06-12-2012 kl. 17.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere