SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)"

Transkript

1 Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose Hanne Christensen Jan Jensen Else Henriksen Vera Larsen Lene Nielsen Jytte Aaen Tove Pank Søren Koch Dalsgaard Anja Jørgensen Lene Kvist Per Stig Andersen Kirsten Riise KKR (formand) FOA (næstformand) FOA FOA FOA KKR KKR Regionen Regionen SOSU Nord, elevrepræsentant SOSU Nord, vicedirektør SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, afdelingsleder SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Der er afbud fra: Annette Press Lars Jakobsen Mette Thoft Mikkelsen Mette Martins Morten Kristiansen Birgitte Rysgaard Larsen Fraværende uden afbud: Lene Jakobsen FOA SOSU Nord, direktør SOSU Nord, afdelingsleder Private leverandører SOSU Nord, lærergruppen (ordinær) SOSU Nord, lærergruppen (KUC) 3F Dagsorden: Til orientering: 1. Orientering om projekt Nordjysk udvikling v/udviklingskonsulent Lotte Pedersen Til drøftelse: 2. Drøftelse af procedure for merit v/jette Nissen 3. Fortsættelse af drøftelse omkring førstehjælpskursus til social- og sundhedsassistentelever v/jan Jensen 4. Behov for nyudvikling af uddannelser Første drøftelse af punktet inden indsendelse af forslag til EPOS v/lene Kvist 5. Status på minimumsaktivitet på AMU 2011 og 2012 v/lene Kvist 6. Godkendelse af skolepraktikplan trin 2 v/per Stig Andersen 7. Opdaterede praktikerklæringer og frivillige bilag til praktikerklæringerne v/anja Jørgensen 8. Udsendelse af vagtplaner til eleverne v/foa KR Side 1 af

2 Til orientering: 9. Fremlæggelse af skabelon til kontaktpersoner mellem skole og arbejdsgivere opfølgning fra sidst v/per Stig Andersen 10. Orientering om praktikvejledertræf for SSH-vejledere v/per Stig Andersen 11. Orientering om tal til HØG 2013 v/per Stig Andersen 12. Meddelelser: a. Dimensioneringstal/elevpladser 2013 v/anja Jørgensen b. Statistik SOSU Nord 2012 v/anja Jørgensen c. Orientering om Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis v/lene Kvist d. Caspershus er blevet godkendt som praktiksted v/anja Jørgensen 13. Eventuelt Det er sidste gang Ingrid Mose deltager, da hun går på efterløn pr. 1. maj Mette Thoft Mikkelsen indtræder i LUU, men er forhindret til dette møde, derfor deltager Per Stig Andersen i dag. Dagsorden: 1. Orientering om projekt Nordjysk udvikling v/udviklingskonsulent Lotte Pedersen Orientering om projektet Nordjysk udvikling en fremadrettet forøgelse af uddannelseskapaciteten på Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisnings forsøgs- og udviklingsmidler, og blev påbegyndt i efteråret Projektet skal afrapporteres i sommeren Kort om baggrund og formål for projektet: Der er stor ledighed særligt blandt ufaglærte i Nordjylland. Prognoser udarbejdet af Beskæftigelsesregion Nordjylland viser, at der på 10 års sigt vil mangle op mod faglærte i regionen, hvorimod der vil være et overskud af ufaglærte. På social- og sundhedsområdet vil ca. 70 % af de nuværende ansatte i løbet af 5 10 år have forladt området (i høj grad på grund af alder), hvilket bekræfter en fremtidig mangel på uddannet arbejdskraft indenfor branchen. Motiveringen for dette projekt er at sikre et fremadrettet udbud af faglært arbejdskraft til Socialog sundhedshjælperområdet (SSH). En repræsentant for projektgruppen orienterer om arbejdet med projektet, status og fremadrettet indsats. Bilag Statusrapport februar 2013 SSH Til orientering KR Side 2 af

3 Lotte Pedersen fortalte om projektet. Der vil i de kommende år blive mangel på faglærte medarbejdere. Projektets formål er: Øge kendskab til GVU Der laves opsøgende arbejde med kontakt til potentielle private praktiksteder Interviews med nuværende praktiksteder, hvad kan vi blive bedre til Fremhævelse af de gode historier GVU alle ansøgninger til social- og sundhedshjælperuddannelsen er blevet læst igennem for at se, om nogen kunne gå på GVU. Der er godkendt 3 nye praktiksteder. Kommentarer fra LUU-medlemmerne: Flere gav udtryk for, at verden har ændret sig siden projektet blev sat i gang i 2011, flere steder er der faldende ansøgertal. Der bør være et større fokus på at få praktikpladser til social- og sundhedsassistentuddannelsen, da der bliver et øget behov i løbet af få år. Vi skal stræbe efter at gøre uddannelsen bedre, så den bliver attraktiv. Hvis vi får uddannet nogle gode social- og sundhedshjælpere vil der være nogle gode ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Lene Kvist og Per Stig Andersen var i går på besøg i en kommune, som ønsker flere social- og sundhedsassistentelever. Somatikken og psykiatrien er meget presset mht. at have social- og sundhedsassistentelever i praktik. Der er snart møde om praktikpladsfordelingen, det kunne overvejes om man kan have 4 optag i stedet for 3. KR Side 3 af

4 2. Drøftelse af procedure for merit v/jette Nissen Der ønskes en drøftelse af proceduren for afkortning af uddannelsen, herunder: Fortolkning af bekendtgørelsen Udarbejdelse af plan for afkortet uddannelsesforløb, og hvem der har indgået aftalen De meget sene udmeldinger om afkortning betyder stort ekstraarbejde for arbejdsgiver i forhold til at der skal laves nye aftaler. Til drøftelse Jette Nissen foreslog, at der kan gives merit for dansk i stedet for skal, da det kan være mange år siden, man har taget det pågældende fag. Anja Jørgensen forklarede at det er korrekt at lovgivningen giver mulighed for ikke at give godskrivning, men i så tilfælde skal skolen nedskrive særlige begrundelser for at dansk som fag skal følges og gentages igen. Disse argumenter har skolen vurderet ikke er til stedet. Jette Nissen: Meritvurderingen sker ofte sent, så uddannelsesaftalerne skal laves om. Jytte Solhøj: Det er dog muligt at lave tillægsaftaler i stedet for helt nye uddannelsesaftaler. Anja Jørgensen: Der har været lidt opstartsudfordringer ved første gang, men procesforløbet skulle gerne blive bedre næste gang. Lene Nielsen: Hjørring har ikke haft nogen elever, som har fået merit for dansk. Det kan skyldes, at undervisningen for de afkortede forløb foregår i Vodskov. Anja Jørgensen fortalte, at skolen efter tilsyn fra ministeriet i 2010 blev pålagt i højere grad at sikre at eleverne gøres opmærksomme på muligheden for godskrivning og afkortning. På skolens afdeling i Hjørring forsøger man at lave et læringscenter for de elever, som kan få godskrivning. Eleverne skal være på skolen og lave noget inden for de fag, der arbejdes med i øjeblikket. Der blev givet forslag om at undervisere og arbejdsgivere kan lave en vurdering og tale med eleven om det i forbindelse med ansættelsessamtalen og så lave en indstilling til PUR. Der bliver nok ikke så mange godskrivninger for praktik i den nærmeste fremtid, da godskrivning er efter de nye mål. KR Side 4 af

5 3. Fortsættelse af drøftelse omkring førstehjælpskursus til social- og sundhedsassistentelever v/jan Jensen Vi har i udvalget har tidligere behandlet problematikken. Fra Karen Therkildsen, PASS, har vi den 4. juni 2012 modtaget følgende: Eleven skal have iht. Uddannelsesordningen og svar fra ministeriet have førstehjælpsbevis eller anden dokumentation (fx skolens godskrivning af realkompetencer). Hvis eleven ikke har et førstehjælpsbevis og skolen ikke har godskrevet eleven faget på baggrund af realkompetencer, vil vi anbefale, at eleven følger skolens undervisning i faget for social- og sundhedshjælpere. Fra formanden fra PASS, Nanna Højlund har jeg modtaget følgende tilgang til sagen: Eleven skal have: Teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse jf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Dette er mål for trin 1 områdefaget pleje og dokumentation. Eleven optages jo på trin 2 på baggrund af Indgangsbekendtgørelsens bilag 3, stk. 2.3 Elever, der har gennemført trin 1, social- og sundhedshjælper, eller har tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed, eller der har kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, har adgang til optagelse på hovedforløbets trin 2, social- og sundhedsassistent Altså kan skolen ikke kræve et førstehjælpskursus, men skal alene vurdere eleven på ovenstående. Så har hun gennemført trin 1 eller har tilsvarende kompetencer, så kan de ikke kræve et bevis, fordi hun dermed (på trin 1) har gennemført og bestået faget pleje og dokumentation. Beslutning fra LUU SOSU s møde den 11. december 2012: Anja Jørgensen redegjorde for følgende: Ved henvendelse til ministeriet i 2010 fik skolen følgende svar: Spørgsmål 1: bliver et førstehjælpsbevis forældet? a. Svar fra UVM: i bek. 882 bilag 9 står der: Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds (DFR) retningslinjer i førstehjælp. Der undervises i overensstemmelse med Brand og sikringsteknisk Forums (BSF) retningslinjer i elementær brandbekæmpelse. Der skal der rettes henvendelse til DFR og BSF vedr. dette. b. DFR siger og skriver: Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at en førstehjælpsuddannelse vedligeholdes minimum hvert tredje år. c. På SOSU Nord vil vi med dags dato følge denne anbefaling, hvilket betyder at vi ikke godskriver førstehjælpsbeviser der er mere end 3 år gammel. KR Side 5 af

6 Spørgsmål 2: er det et krav at SSA-elever har et førstehjælpsbevis for at kunne få deres SSA-bevis? d. Svar fra UVM: Det er skolen der skal vurdere om eleven har nået SSA-målene. En elev skal nå nogle slutmål og deri ligger at de skal være i stand til at udøve de kompetencemål der ligger i førstehjælp og brandbekæmpelse. Hvis eleven ikke har et sådant bevis skal eleven have anden dokumentation for at vedkommende kan udøve kompetencerne. Praksis på skolen er at praktik- og uddannelsesrådgivningen i optagelsesprocessen ikke foretager en særlig handling ift. SSA-ansøgninger men alle SSA teams siger til eleverne at det forventes at de har et gyldigt bevis fordi skolen skal følge særlig vejledning om at det er forældet efter 3 år. Udfordringerne er at: - skolen får ansøgninger som ikke har taget en SSH - en SSA elev kan godt få sit bevis uden at have et gyldigt førstehjælpsbevis - GF elever kan gå videre på SSH, men der kan også komme elever udefra For elever der starter direkte social-og sundhedsuddannelsens på trin 2, godskriver skolen elevernes realkompetencer i forhold til førstehjælp under områdefag, pleje og dokumentation. Skole og arbejdsgiver kan således ikke forlange, at eleven selv fremskaffer dokumentation for gennemført førstehjælpskursus I tilfælde af at LUU ikke kan nå til enighed, forelægges sagen for bestyrelsen. Der er opstået kommunikationsfejl omkring førstehjælp. Konklusionen er, at når en elev optages på SSA-uddannelsen, så har vedkommende kompetencer svarende til trin 1, herunder også kompetencer til førstehjælp og brand. Når en elev har taget sit førstehjælpsbevis er anbefalingen, at man vedligeholder det hvert tredje år. Denne anbefaling har intet at gøre med, om man kan få sit uddannelsesbevis eller ej som social- og sundhedsassistent. Afdelingsleder Per Stig Andersen sørger for at få udarbejdet en mail med korrekte oplysninger til SOSU Nords ansatte. Mailen udsendes til godkendelse hos LUU-medlemmerne. KR Side 6 af

7 4. Behov for nyudvikling af uddannelser Første drøftelse af punktet inden indsendelse af forslag til EPOS v/lene Kvist EPOS efterspørger årligt tilkendegivelser fra det lokale uddannelsesudvalg om, hvorvidt I ser nye kompetencekrav på EPOS' område, som medfører behov for udvikling af nye AMU-uddannelser. Eventuelle nye behov beskrives i "Skema vedr. behov for nye AMU-uddannelser" og skal indsendes til EPOS senest den 1. juni Fra skolens side arbejdes der aktuelt med et oplæg om et nyt AMU-kursus indenfor sansestimulering brug af snoezel (se bilag med foreløbige stikord). Dertil kommer, at der i 4SKITregi er iværksat en afdækning af kompetencebehov hos planlæggere indenfor ældreområdet, der skal afklare behovet for eventuel nyudvikling af AMU-kurser. Begge forslag vil være færdigbeskrevet til udvalgets næste møde. Bilag Forslag om nyt AMU-kursus sansestimulering Bilag Afdækning af kompetencebehov for planlæggere i ældreplejen Udvalget bedes drøfte behovet for nyudvikling af øvrige uddannelser indenfor EPOS område, og herunder tage stilling til om der er uddannelsesbehov, som skal bearbejdes inden næste møde i LUU. Snoezel rum er etableret i Future Lab og bruges både inden for handicap området og demens området i forbindelse med kurser. Spørgsmål om der er planer om at anvende det hos arbejdsgiverne. Svaret var at det kan være godt for dem, som arbejder hos de svage borgere, som har brug for mere rolige omgivelser. Vi har tæt samarbejde med Sølund, som har et meget stort snoezelrum. KUC oplever en efterspørgsel og vil derfor gerne sætte noget i gang. Besluttet at arbejde videre med forslaget. KR Side 7 af

8 5. Status på minimumsaktivitet på AMU 2011 og 2012 v/lene Kvist Ministeriet for Børn og Undervisning har nu offentliggjort status på institutionernes opfyldelse af minimumskravene til aktiviteten indenfor de enkelte fælles kompetencebeskrivelser (FKB) for 2011 og Opgørelsen danner udgangspunkt for en dialog med de centrale efteruddannelsesudvalg og skolerne om eventuel bortfald af de FKB ere, der ikke opfylder kravene til minimumsaktivitet. Status for SOSU Nord er: ModerFKB Minimums aktivitet Sum af Samlet aktivitet i 2011 og 2012 Sum af Differenc e Sum af Procent af minimumsaktivitet 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 2 192,29 190, ,50% 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2 29,94 27, ,00% 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 1 44, , ,75% 2688 Patientrelateret service på sygehusene 1 0,4-0,6 40,00% 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 2 5,745 3, ,25% FKB en 2688 Patientrelateret service på sygehusene opfylder ikke ministeriets krav til minimumsaktivitet, og dermed er det usikkert om FKB en kan fastholdes. SOSU Nord er eneste godkendte udbyder i region Nordjylland af denne FKB. Minimumsaktiviteten måles udelukkende på aktiviteten på de såkaldte kernemål i FKB en det vil sige AMU-kurser, der er udviklet specifikt til denne FKB. Aktivitet på andre tilknyttede AMUmål og enkeltfag optaget i FKB en medtælles ikke. Medtalt disse øvrige aktiviteter har SOSU Nord haft en samlet aktivitet på 2,71 årselever i på FKB en. Kursisttilfredsheden har saudviklet sig fra en score på 3,9 til 4,2 fra 2011 til 2012 på en skala fra 0 5, hvor 4,0 svarer til tilfreds, og 5 er meget tilfreds. Ministeriet for Børn og Undervisning understreger dog, at der ved bedømmelsen af aktivitetstallene vil blive lagt afgørende vægt på forsyningssikkerheden, og følgende kriterier vil indgå i vurderingen af, hvorvidt manglende realisering af minimumsaktiviteten skal føre til bortfald af en udbudsgodkendelse: Et fagligt stærkt undervisningsmiljø, der omfatter sammenhæng med EUD, velfunderet voksenundervisningsmiljø og faglig høj kvalitet i udbuddet. Deltagelse i efteruddannelsesudvalgenes udviklingsarbejde. Fokus på efteruddannelse af undervisere Udbyderen har selv afholdt en væsentlig del af aktiviteterne, dvs. den opgjorte aktivitet er egen aktivitet og ikke udlagt undervisning eller udlicitering. Antal af og indholdet i tilsynssager. KR Side 8 af

9 Velfunderet samarbejde med andre udbydere om gennemførelse af udbud, herunder samarbejdet i VEU-centret. Kontakt til branchens / fagområdets virksomheder. Hensynet til forsyningssikkerheden samt de ovennævnte kvalitative kriterier vil danne baggrund for den dialog ministeriet vil have med efteruddannelsesudvalgene og institutionerne om bortfald af udbudsgodkendelser, for de institutioner der ikke har realiseret de pågældende minimumsaktiviteter. Ministeriet vil i første omgang bede efteruddannelsesudvalgene om deres vurdering og indstilling vedrørende de udbudsgodkendelser, hvor institutionerne har realiseret mindre end 50 % af minimumsaktiviteten (de røde udbudsgodkendelser i opgørelsen af minimumsaktiviteten). De institutioner der efter dialogen mellem efteruddannelsesudvalgene og ministeriet står til at miste en eller flere udbudsgodkendelser, vil blive partshørt inden der udarbejdes en samlet indstilling til VEU-rådet. De berørte institutioner skal fremsende deres indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning senest tirsdag den 2. april Efter behandling på det centrale VEU-råds møde den 24. april gives meddelelse til de institutioner, der mister udbudsgodkendelser. Bilag 5.0 Opfølgning på minimumsaktivitet for år 2011 og 2012 Udvalget bedes drøfte situationen i forhold til aktiviteten på FKB en 2688 Patientrelateret service på sygehusene, og herunder tilkendegive, om man bakker op om SOSU Nords fortsatte fastholdelse af FKB en. Vi vil miste muligheden for at udbyde en række AMU kurser samt et par enkeltfag, hvis vi mister denne FKB. Det vil dog være muligt at låne skolegodkendelse hos SOSU Århus, hvis det ikke går imod deres interesser. Vi fastholder, at vi gerne vil beholde FKB en, men at der også bliver fokus på de andre målgrupper. Det vil være godt, hvis regionen afdækker behov for efteruddannelse af husassistenter og serviceassistenter. Kontaktperson meldes tilbage til Lene Kvist. KR Side 9 af

10 6. Godkendelse af skolepraktikplan trin 2 v/per Stig Andersen Skolepraktikplan trin 2 gældende for 2014 fremlægges til godkendelse. Bilag 6.0 Skolepraktikplan trin med ferie Til godkendelse Per Stig Andersen fremlagde skolepraktikplanen til godkendelse. Der må ikke være fastlagt 6 ugers ferie, da 6. ferieuge ikke må være planlagt på forhånd. LUU blev i stedet enige om nedenstående ændringer: Marts optag, slet ferie i uge 8. Juni optag, slet ferie i uge 52 i 1. år samt uge 42 i 2. år. Oktober optag: fjern ferie i uge 8 i 3. praktik. Det samme er gældende i forløbene uden dansk. Skolepraktikplanen blev herefter godkendt. KR Side 10 af

11 7. Opdaterede praktikerklæringer og frivillige bilag til praktikerklæringer v/jytte Solhøj PASS har fremsendt praktikerklæringer og frivillige bilag til praktikerklæringer. Det lokale uddannelsesudvalg kan evt. udbygge bilagene ved at udvikle lokale retningslinjer for, på hvilket vejledende niveau målene forventes nået efter hver praktikperiode. Det lokale uddannelsesudvalg kan desuden beslutte om praktikerklæringer og evt. bilag skal gemmes og formidles gennem Elevplan. Bilag 7.0 Brev fra PASS til LUU Bilag 7.1 Praktikerklæring trin 1 Bilag 7.2 Praktikerklæring trin 2 Bilag 7.3 SSH afsluttende 2013 Bilag 7.4 SSA afsluttende 2013 Bilag 7.5 SSH vejledende 2013 Til drøftelse PASS har udsendt nye praktikmål og deraf følgende nye praktikerklæringer. Der er ikke adgang til det i elevplan på nuværende tidspunkt. Både nye og gamle praktikerklæringer ligger på Praktikforum. Eleven skal ikke underskrive praktikerklæringerne, da det skal betragtes som en karakter. Der var delte meninger om skemaernes overskuelighed. Regionen synes at praktikerklæringen er god og ønsker, at den kan komme i elevplan. LUU indstiller, at vi bruger disse skemaer, dog med tilretning på den vejledende praktikerklæring, så der kan krydses af, om praktikken er godkendt eller ikke godkendt. KR Side 11 af

12 8. Udsendelse af vagtplaner til eleverne v/foa Annette Press har fremsendt følgende: Gennem de år jeg har været på skolebesøg, har det tilbageværende spørgsmål fra eleverne været, hvorfor de ikke får deres vagtplaner 4 uger før praktikstart, som overenskomsten foreskriver? På det seneste klassebesøg i Svenstrup den 15. februar, og ud af en klasse på 32 elever, var der 3 som havde modtaget deres vagtplan 4 uger før start, 7 havde fredag kun fået første mødedag oplyst (og de starter i praktik den 18. februar), resten havde fået en plan ca. 1 1/2 uge før start. Dette er IKKE kun et problem for de elever der går i Svenstrup, men et generelt problem. Hver gang en elev henvender sig til mig, opfordrer jeg dem til at kontakt elevkoordinatorerne i kommunen eller regionen hvor de er elever, men det har ikke løst problemet. Nogle elever har ringet til praktikstederne og spurgt efter vagtplaner, men har samstemmende fået et svar fra koordinatorerne, at de er pressede og at der er travlt!!!! Jeg synes det er et stort problem at praktikstederne ikke overholder overenskomsten ifht. eleverne. Samtidig vil jeg også gerne have en snak om elevers arbejde i helligdagene. Et par elever havde ved henvendelse fået at vide, at de skulle arbejde alle helligdage i påsken, hvilket de selvfølgelig IKKE skal, da der i elevoverenskomsten står, at de så vidt muligt ikke skal arbejde i helligdagene. Eleverne får jo IKKE 50 % løntillæg som kollegerne, kun en almindelig erstatningskrav dag, samtidig må man gå ud fra at de udmærket ved, hvordan det fungerer i helligdagene, når de arbejder hver 3. weekend (i første periode). Til drøftelse FOA retter henvendelse til de pågældende praktiksteder, hvis ikke eleven selv vil gøre det. Arbejdsgiverne vil gerne vide, hvis det er bestemte afsnit det handler om. Der skal selvfølgelig strammes op om det. Hvis det ikke hjælper med den direkte kontakt til praktikstedet, så skal henvendelse ske til kontaktpersonen hos arbejdsgiveren. KR Side 12 af

13 9. Fremlæggelse af skabelon til kontaktpersoner mellem skole og arbejdsgivere opfølgning fra sidst v/per Stig Andersen Skolen lovede sidst at arbejde videre med at få udarbejdet en skabelon der kan give arbejdsgiverne et bedre overblik over, hvem der er kontaktpersoner på de enkelte afdelinger. Denne skabelon fremlægges. Til orientering Oversigter over kontaktpersoner i de enkelte afdelinger blev uddelt samt kontaktpersoner i praktikkerne. Jytte Solhøj tager det med til PR gruppen om den skal lægges på hjemmesiden. KR Side 13 af

14 10. Orientering om praktikvejledertræf for SSH-vejledere v/per Stig Andersen Det netop overstået praktikvejledertræf for vejledere til social- og sundhedshjælperelever var igen en stor succes med over 300 tilmeldte i alt. Per Stig Andersen giver en kort redegørelse for indholdet på dagen. Til orientering På de forskellige praktikvejledertræf har der været orientering om LUP og nye bøger. Tiltag omkring refleksion. Orientering fra PUR vedr. overgangsordninger og vejledende samtaler og helhedsvurderinger. Om eftermiddagen var der caféer med forskellige emner fra afdeling til afdeling. Der bliver praktikvejledertræf for SSA-vejledere i maj. KR Side 14 af

15 11. Orientering om tal til HØG 2013 v/per Stig Andersen Per Stig Andersen vil fremlægge opgørelserne fra 2012 som skal danne udgangspunkt for de indsatser der vil blive beskrevet i Handleplan for øget gennemførsel 2013 til ministeriet. Til orientering Per Stig Andersen gennemgik det udleverede materiale i korte træk. Frafaldet på SSA er meget lavt og er faldet fra 2011 til Det er et meget godt stykke arbejde. Der er stort frafald blandt regionens SSA elever, der arbejdes på at gøre noget ved det. Evt. ved at tage ansøgerne til samtale i forbindelse med ansættelsen. KR Side 15 af

16 12. Meddelelser a) Dimensioneringstal/elevpladser 2013 v/anja Jørgensen b) Statistik SOSU Nord 3.kvartal 2012 v/anja Jørgensen c) Orientering om Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis v/lene Kvist d) Caspershus er blevet godkendt som praktiksted v/anja Jørgensen Bilag Dimensioneringstal/elevpladser 2013 v/anja Jørgensen Bilag 12.1 Statistik SOSU Nord 2012 v/anja Jørgensen Bilag 12.2 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi Til orientering Statistik: Bekymring om det faldende ansøgertal til SSH. Akademiuddannelse Velfærdsteknologi i praksis: Forventer at udbyde de to første moduler i løbet af efteråret KR Side 16 af

17 13. Eventuelt Praktik i udlandet: Pga. den nye uddannelsesordning skal målene justeres i forbindelse med udlandspraktik. Er der nogen fra praktikken som vil deltage? Lene Nielsen vil gerne deltage. Lockout: Skolens undervisere bliver lockoutet. Vi er ved at undersøge, hvor mange af de ansatte, der bliver ramt af lockouten for at finde ud af, hvad der kan prioriteres gennemført. Der vil komme information ud via hjemmesiden. Der var spørgsmål til afvikling af SPS studiestøttetimer i praktikken (special pædagogisk støtte): Somatikken og psykiatrien har ikke mulighed for at afvikle timerne, så det er et problem. Punkt skal drøftes på næste møde. Flere af medlemmerne deltog i åbent hus på skolens afdelinger, og det var rigtig godt. Der bliver ændret på afviklingen næste år, da de fleste af de besøgene har besluttet sig og mange er pårørende. Der bliver brugt mange ressourcer på arrangementet. Næste møde er torsdag, den 6. juni kl Punkter til næste møde: - Afvikling af SPS studiestøttetimer i praktiktiden Mødet slut kl KR Side 17 af

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben Kære samarbejdspartner Velkommen tilbage fra ferie. På forventer vi, at der begynder 809 nye elever på skolen i ugerne 32-35. Af dem er de 420 grundforløbselever, 243 social- og sundhedshjælperelever og

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen September 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere