SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)"

Transkript

1 Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose Hanne Christensen Jan Jensen Else Henriksen Vera Larsen Lene Nielsen Jytte Aaen Tove Pank Søren Koch Dalsgaard Anja Jørgensen Lene Kvist Per Stig Andersen Kirsten Riise KKR (formand) FOA (næstformand) FOA FOA FOA KKR KKR Regionen Regionen SOSU Nord, elevrepræsentant SOSU Nord, vicedirektør SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, afdelingsleder SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Der er afbud fra: Annette Press Lars Jakobsen Mette Thoft Mikkelsen Mette Martins Morten Kristiansen Birgitte Rysgaard Larsen Fraværende uden afbud: Lene Jakobsen FOA SOSU Nord, direktør SOSU Nord, afdelingsleder Private leverandører SOSU Nord, lærergruppen (ordinær) SOSU Nord, lærergruppen (KUC) 3F Dagsorden: Til orientering: 1. Orientering om projekt Nordjysk udvikling v/udviklingskonsulent Lotte Pedersen Til drøftelse: 2. Drøftelse af procedure for merit v/jette Nissen 3. Fortsættelse af drøftelse omkring førstehjælpskursus til social- og sundhedsassistentelever v/jan Jensen 4. Behov for nyudvikling af uddannelser Første drøftelse af punktet inden indsendelse af forslag til EPOS v/lene Kvist 5. Status på minimumsaktivitet på AMU 2011 og 2012 v/lene Kvist 6. Godkendelse af skolepraktikplan trin 2 v/per Stig Andersen 7. Opdaterede praktikerklæringer og frivillige bilag til praktikerklæringerne v/anja Jørgensen 8. Udsendelse af vagtplaner til eleverne v/foa KR Side 1 af

2 Til orientering: 9. Fremlæggelse af skabelon til kontaktpersoner mellem skole og arbejdsgivere opfølgning fra sidst v/per Stig Andersen 10. Orientering om praktikvejledertræf for SSH-vejledere v/per Stig Andersen 11. Orientering om tal til HØG 2013 v/per Stig Andersen 12. Meddelelser: a. Dimensioneringstal/elevpladser 2013 v/anja Jørgensen b. Statistik SOSU Nord 2012 v/anja Jørgensen c. Orientering om Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis v/lene Kvist d. Caspershus er blevet godkendt som praktiksted v/anja Jørgensen 13. Eventuelt Det er sidste gang Ingrid Mose deltager, da hun går på efterløn pr. 1. maj Mette Thoft Mikkelsen indtræder i LUU, men er forhindret til dette møde, derfor deltager Per Stig Andersen i dag. Dagsorden: 1. Orientering om projekt Nordjysk udvikling v/udviklingskonsulent Lotte Pedersen Orientering om projektet Nordjysk udvikling en fremadrettet forøgelse af uddannelseskapaciteten på Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisnings forsøgs- og udviklingsmidler, og blev påbegyndt i efteråret Projektet skal afrapporteres i sommeren Kort om baggrund og formål for projektet: Der er stor ledighed særligt blandt ufaglærte i Nordjylland. Prognoser udarbejdet af Beskæftigelsesregion Nordjylland viser, at der på 10 års sigt vil mangle op mod faglærte i regionen, hvorimod der vil være et overskud af ufaglærte. På social- og sundhedsområdet vil ca. 70 % af de nuværende ansatte i løbet af 5 10 år have forladt området (i høj grad på grund af alder), hvilket bekræfter en fremtidig mangel på uddannet arbejdskraft indenfor branchen. Motiveringen for dette projekt er at sikre et fremadrettet udbud af faglært arbejdskraft til Socialog sundhedshjælperområdet (SSH). En repræsentant for projektgruppen orienterer om arbejdet med projektet, status og fremadrettet indsats. Bilag Statusrapport februar 2013 SSH Til orientering KR Side 2 af

3 Lotte Pedersen fortalte om projektet. Der vil i de kommende år blive mangel på faglærte medarbejdere. Projektets formål er: Øge kendskab til GVU Der laves opsøgende arbejde med kontakt til potentielle private praktiksteder Interviews med nuværende praktiksteder, hvad kan vi blive bedre til Fremhævelse af de gode historier GVU alle ansøgninger til social- og sundhedshjælperuddannelsen er blevet læst igennem for at se, om nogen kunne gå på GVU. Der er godkendt 3 nye praktiksteder. Kommentarer fra LUU-medlemmerne: Flere gav udtryk for, at verden har ændret sig siden projektet blev sat i gang i 2011, flere steder er der faldende ansøgertal. Der bør være et større fokus på at få praktikpladser til social- og sundhedsassistentuddannelsen, da der bliver et øget behov i løbet af få år. Vi skal stræbe efter at gøre uddannelsen bedre, så den bliver attraktiv. Hvis vi får uddannet nogle gode social- og sundhedshjælpere vil der være nogle gode ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Lene Kvist og Per Stig Andersen var i går på besøg i en kommune, som ønsker flere social- og sundhedsassistentelever. Somatikken og psykiatrien er meget presset mht. at have social- og sundhedsassistentelever i praktik. Der er snart møde om praktikpladsfordelingen, det kunne overvejes om man kan have 4 optag i stedet for 3. KR Side 3 af

4 2. Drøftelse af procedure for merit v/jette Nissen Der ønskes en drøftelse af proceduren for afkortning af uddannelsen, herunder: Fortolkning af bekendtgørelsen Udarbejdelse af plan for afkortet uddannelsesforløb, og hvem der har indgået aftalen De meget sene udmeldinger om afkortning betyder stort ekstraarbejde for arbejdsgiver i forhold til at der skal laves nye aftaler. Til drøftelse Jette Nissen foreslog, at der kan gives merit for dansk i stedet for skal, da det kan være mange år siden, man har taget det pågældende fag. Anja Jørgensen forklarede at det er korrekt at lovgivningen giver mulighed for ikke at give godskrivning, men i så tilfælde skal skolen nedskrive særlige begrundelser for at dansk som fag skal følges og gentages igen. Disse argumenter har skolen vurderet ikke er til stedet. Jette Nissen: Meritvurderingen sker ofte sent, så uddannelsesaftalerne skal laves om. Jytte Solhøj: Det er dog muligt at lave tillægsaftaler i stedet for helt nye uddannelsesaftaler. Anja Jørgensen: Der har været lidt opstartsudfordringer ved første gang, men procesforløbet skulle gerne blive bedre næste gang. Lene Nielsen: Hjørring har ikke haft nogen elever, som har fået merit for dansk. Det kan skyldes, at undervisningen for de afkortede forløb foregår i Vodskov. Anja Jørgensen fortalte, at skolen efter tilsyn fra ministeriet i 2010 blev pålagt i højere grad at sikre at eleverne gøres opmærksomme på muligheden for godskrivning og afkortning. På skolens afdeling i Hjørring forsøger man at lave et læringscenter for de elever, som kan få godskrivning. Eleverne skal være på skolen og lave noget inden for de fag, der arbejdes med i øjeblikket. Der blev givet forslag om at undervisere og arbejdsgivere kan lave en vurdering og tale med eleven om det i forbindelse med ansættelsessamtalen og så lave en indstilling til PUR. Der bliver nok ikke så mange godskrivninger for praktik i den nærmeste fremtid, da godskrivning er efter de nye mål. KR Side 4 af

5 3. Fortsættelse af drøftelse omkring førstehjælpskursus til social- og sundhedsassistentelever v/jan Jensen Vi har i udvalget har tidligere behandlet problematikken. Fra Karen Therkildsen, PASS, har vi den 4. juni 2012 modtaget følgende: Eleven skal have iht. Uddannelsesordningen og svar fra ministeriet have førstehjælpsbevis eller anden dokumentation (fx skolens godskrivning af realkompetencer). Hvis eleven ikke har et førstehjælpsbevis og skolen ikke har godskrevet eleven faget på baggrund af realkompetencer, vil vi anbefale, at eleven følger skolens undervisning i faget for social- og sundhedshjælpere. Fra formanden fra PASS, Nanna Højlund har jeg modtaget følgende tilgang til sagen: Eleven skal have: Teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse jf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Dette er mål for trin 1 områdefaget pleje og dokumentation. Eleven optages jo på trin 2 på baggrund af Indgangsbekendtgørelsens bilag 3, stk. 2.3 Elever, der har gennemført trin 1, social- og sundhedshjælper, eller har tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed, eller der har kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, har adgang til optagelse på hovedforløbets trin 2, social- og sundhedsassistent Altså kan skolen ikke kræve et førstehjælpskursus, men skal alene vurdere eleven på ovenstående. Så har hun gennemført trin 1 eller har tilsvarende kompetencer, så kan de ikke kræve et bevis, fordi hun dermed (på trin 1) har gennemført og bestået faget pleje og dokumentation. Beslutning fra LUU SOSU s møde den 11. december 2012: Anja Jørgensen redegjorde for følgende: Ved henvendelse til ministeriet i 2010 fik skolen følgende svar: Spørgsmål 1: bliver et førstehjælpsbevis forældet? a. Svar fra UVM: i bek. 882 bilag 9 står der: Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds (DFR) retningslinjer i førstehjælp. Der undervises i overensstemmelse med Brand og sikringsteknisk Forums (BSF) retningslinjer i elementær brandbekæmpelse. Der skal der rettes henvendelse til DFR og BSF vedr. dette. b. DFR siger og skriver: Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at en førstehjælpsuddannelse vedligeholdes minimum hvert tredje år. c. På SOSU Nord vil vi med dags dato følge denne anbefaling, hvilket betyder at vi ikke godskriver førstehjælpsbeviser der er mere end 3 år gammel. KR Side 5 af

6 Spørgsmål 2: er det et krav at SSA-elever har et førstehjælpsbevis for at kunne få deres SSA-bevis? d. Svar fra UVM: Det er skolen der skal vurdere om eleven har nået SSA-målene. En elev skal nå nogle slutmål og deri ligger at de skal være i stand til at udøve de kompetencemål der ligger i førstehjælp og brandbekæmpelse. Hvis eleven ikke har et sådant bevis skal eleven have anden dokumentation for at vedkommende kan udøve kompetencerne. Praksis på skolen er at praktik- og uddannelsesrådgivningen i optagelsesprocessen ikke foretager en særlig handling ift. SSA-ansøgninger men alle SSA teams siger til eleverne at det forventes at de har et gyldigt bevis fordi skolen skal følge særlig vejledning om at det er forældet efter 3 år. Udfordringerne er at: - skolen får ansøgninger som ikke har taget en SSH - en SSA elev kan godt få sit bevis uden at have et gyldigt førstehjælpsbevis - GF elever kan gå videre på SSH, men der kan også komme elever udefra For elever der starter direkte social-og sundhedsuddannelsens på trin 2, godskriver skolen elevernes realkompetencer i forhold til førstehjælp under områdefag, pleje og dokumentation. Skole og arbejdsgiver kan således ikke forlange, at eleven selv fremskaffer dokumentation for gennemført førstehjælpskursus I tilfælde af at LUU ikke kan nå til enighed, forelægges sagen for bestyrelsen. Der er opstået kommunikationsfejl omkring førstehjælp. Konklusionen er, at når en elev optages på SSA-uddannelsen, så har vedkommende kompetencer svarende til trin 1, herunder også kompetencer til førstehjælp og brand. Når en elev har taget sit førstehjælpsbevis er anbefalingen, at man vedligeholder det hvert tredje år. Denne anbefaling har intet at gøre med, om man kan få sit uddannelsesbevis eller ej som social- og sundhedsassistent. Afdelingsleder Per Stig Andersen sørger for at få udarbejdet en mail med korrekte oplysninger til SOSU Nords ansatte. Mailen udsendes til godkendelse hos LUU-medlemmerne. KR Side 6 af

7 4. Behov for nyudvikling af uddannelser Første drøftelse af punktet inden indsendelse af forslag til EPOS v/lene Kvist EPOS efterspørger årligt tilkendegivelser fra det lokale uddannelsesudvalg om, hvorvidt I ser nye kompetencekrav på EPOS' område, som medfører behov for udvikling af nye AMU-uddannelser. Eventuelle nye behov beskrives i "Skema vedr. behov for nye AMU-uddannelser" og skal indsendes til EPOS senest den 1. juni Fra skolens side arbejdes der aktuelt med et oplæg om et nyt AMU-kursus indenfor sansestimulering brug af snoezel (se bilag med foreløbige stikord). Dertil kommer, at der i 4SKITregi er iværksat en afdækning af kompetencebehov hos planlæggere indenfor ældreområdet, der skal afklare behovet for eventuel nyudvikling af AMU-kurser. Begge forslag vil være færdigbeskrevet til udvalgets næste møde. Bilag Forslag om nyt AMU-kursus sansestimulering Bilag Afdækning af kompetencebehov for planlæggere i ældreplejen Udvalget bedes drøfte behovet for nyudvikling af øvrige uddannelser indenfor EPOS område, og herunder tage stilling til om der er uddannelsesbehov, som skal bearbejdes inden næste møde i LUU. Snoezel rum er etableret i Future Lab og bruges både inden for handicap området og demens området i forbindelse med kurser. Spørgsmål om der er planer om at anvende det hos arbejdsgiverne. Svaret var at det kan være godt for dem, som arbejder hos de svage borgere, som har brug for mere rolige omgivelser. Vi har tæt samarbejde med Sølund, som har et meget stort snoezelrum. KUC oplever en efterspørgsel og vil derfor gerne sætte noget i gang. Besluttet at arbejde videre med forslaget. KR Side 7 af

8 5. Status på minimumsaktivitet på AMU 2011 og 2012 v/lene Kvist Ministeriet for Børn og Undervisning har nu offentliggjort status på institutionernes opfyldelse af minimumskravene til aktiviteten indenfor de enkelte fælles kompetencebeskrivelser (FKB) for 2011 og Opgørelsen danner udgangspunkt for en dialog med de centrale efteruddannelsesudvalg og skolerne om eventuel bortfald af de FKB ere, der ikke opfylder kravene til minimumsaktivitet. Status for SOSU Nord er: ModerFKB Minimums aktivitet Sum af Samlet aktivitet i 2011 og 2012 Sum af Differenc e Sum af Procent af minimumsaktivitet 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 2 192,29 190, ,50% 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2 29,94 27, ,00% 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 1 44, , ,75% 2688 Patientrelateret service på sygehusene 1 0,4-0,6 40,00% 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 2 5,745 3, ,25% FKB en 2688 Patientrelateret service på sygehusene opfylder ikke ministeriets krav til minimumsaktivitet, og dermed er det usikkert om FKB en kan fastholdes. SOSU Nord er eneste godkendte udbyder i region Nordjylland af denne FKB. Minimumsaktiviteten måles udelukkende på aktiviteten på de såkaldte kernemål i FKB en det vil sige AMU-kurser, der er udviklet specifikt til denne FKB. Aktivitet på andre tilknyttede AMUmål og enkeltfag optaget i FKB en medtælles ikke. Medtalt disse øvrige aktiviteter har SOSU Nord haft en samlet aktivitet på 2,71 årselever i på FKB en. Kursisttilfredsheden har saudviklet sig fra en score på 3,9 til 4,2 fra 2011 til 2012 på en skala fra 0 5, hvor 4,0 svarer til tilfreds, og 5 er meget tilfreds. Ministeriet for Børn og Undervisning understreger dog, at der ved bedømmelsen af aktivitetstallene vil blive lagt afgørende vægt på forsyningssikkerheden, og følgende kriterier vil indgå i vurderingen af, hvorvidt manglende realisering af minimumsaktiviteten skal føre til bortfald af en udbudsgodkendelse: Et fagligt stærkt undervisningsmiljø, der omfatter sammenhæng med EUD, velfunderet voksenundervisningsmiljø og faglig høj kvalitet i udbuddet. Deltagelse i efteruddannelsesudvalgenes udviklingsarbejde. Fokus på efteruddannelse af undervisere Udbyderen har selv afholdt en væsentlig del af aktiviteterne, dvs. den opgjorte aktivitet er egen aktivitet og ikke udlagt undervisning eller udlicitering. Antal af og indholdet i tilsynssager. KR Side 8 af

9 Velfunderet samarbejde med andre udbydere om gennemførelse af udbud, herunder samarbejdet i VEU-centret. Kontakt til branchens / fagområdets virksomheder. Hensynet til forsyningssikkerheden samt de ovennævnte kvalitative kriterier vil danne baggrund for den dialog ministeriet vil have med efteruddannelsesudvalgene og institutionerne om bortfald af udbudsgodkendelser, for de institutioner der ikke har realiseret de pågældende minimumsaktiviteter. Ministeriet vil i første omgang bede efteruddannelsesudvalgene om deres vurdering og indstilling vedrørende de udbudsgodkendelser, hvor institutionerne har realiseret mindre end 50 % af minimumsaktiviteten (de røde udbudsgodkendelser i opgørelsen af minimumsaktiviteten). De institutioner der efter dialogen mellem efteruddannelsesudvalgene og ministeriet står til at miste en eller flere udbudsgodkendelser, vil blive partshørt inden der udarbejdes en samlet indstilling til VEU-rådet. De berørte institutioner skal fremsende deres indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning senest tirsdag den 2. april Efter behandling på det centrale VEU-råds møde den 24. april gives meddelelse til de institutioner, der mister udbudsgodkendelser. Bilag 5.0 Opfølgning på minimumsaktivitet for år 2011 og 2012 Udvalget bedes drøfte situationen i forhold til aktiviteten på FKB en 2688 Patientrelateret service på sygehusene, og herunder tilkendegive, om man bakker op om SOSU Nords fortsatte fastholdelse af FKB en. Vi vil miste muligheden for at udbyde en række AMU kurser samt et par enkeltfag, hvis vi mister denne FKB. Det vil dog være muligt at låne skolegodkendelse hos SOSU Århus, hvis det ikke går imod deres interesser. Vi fastholder, at vi gerne vil beholde FKB en, men at der også bliver fokus på de andre målgrupper. Det vil være godt, hvis regionen afdækker behov for efteruddannelse af husassistenter og serviceassistenter. Kontaktperson meldes tilbage til Lene Kvist. KR Side 9 af

10 6. Godkendelse af skolepraktikplan trin 2 v/per Stig Andersen Skolepraktikplan trin 2 gældende for 2014 fremlægges til godkendelse. Bilag 6.0 Skolepraktikplan trin med ferie Til godkendelse Per Stig Andersen fremlagde skolepraktikplanen til godkendelse. Der må ikke være fastlagt 6 ugers ferie, da 6. ferieuge ikke må være planlagt på forhånd. LUU blev i stedet enige om nedenstående ændringer: Marts optag, slet ferie i uge 8. Juni optag, slet ferie i uge 52 i 1. år samt uge 42 i 2. år. Oktober optag: fjern ferie i uge 8 i 3. praktik. Det samme er gældende i forløbene uden dansk. Skolepraktikplanen blev herefter godkendt. KR Side 10 af

11 7. Opdaterede praktikerklæringer og frivillige bilag til praktikerklæringer v/jytte Solhøj PASS har fremsendt praktikerklæringer og frivillige bilag til praktikerklæringer. Det lokale uddannelsesudvalg kan evt. udbygge bilagene ved at udvikle lokale retningslinjer for, på hvilket vejledende niveau målene forventes nået efter hver praktikperiode. Det lokale uddannelsesudvalg kan desuden beslutte om praktikerklæringer og evt. bilag skal gemmes og formidles gennem Elevplan. Bilag 7.0 Brev fra PASS til LUU Bilag 7.1 Praktikerklæring trin 1 Bilag 7.2 Praktikerklæring trin 2 Bilag 7.3 SSH afsluttende 2013 Bilag 7.4 SSA afsluttende 2013 Bilag 7.5 SSH vejledende 2013 Til drøftelse PASS har udsendt nye praktikmål og deraf følgende nye praktikerklæringer. Der er ikke adgang til det i elevplan på nuværende tidspunkt. Både nye og gamle praktikerklæringer ligger på Praktikforum. Eleven skal ikke underskrive praktikerklæringerne, da det skal betragtes som en karakter. Der var delte meninger om skemaernes overskuelighed. Regionen synes at praktikerklæringen er god og ønsker, at den kan komme i elevplan. LUU indstiller, at vi bruger disse skemaer, dog med tilretning på den vejledende praktikerklæring, så der kan krydses af, om praktikken er godkendt eller ikke godkendt. KR Side 11 af

12 8. Udsendelse af vagtplaner til eleverne v/foa Annette Press har fremsendt følgende: Gennem de år jeg har været på skolebesøg, har det tilbageværende spørgsmål fra eleverne været, hvorfor de ikke får deres vagtplaner 4 uger før praktikstart, som overenskomsten foreskriver? På det seneste klassebesøg i Svenstrup den 15. februar, og ud af en klasse på 32 elever, var der 3 som havde modtaget deres vagtplan 4 uger før start, 7 havde fredag kun fået første mødedag oplyst (og de starter i praktik den 18. februar), resten havde fået en plan ca. 1 1/2 uge før start. Dette er IKKE kun et problem for de elever der går i Svenstrup, men et generelt problem. Hver gang en elev henvender sig til mig, opfordrer jeg dem til at kontakt elevkoordinatorerne i kommunen eller regionen hvor de er elever, men det har ikke løst problemet. Nogle elever har ringet til praktikstederne og spurgt efter vagtplaner, men har samstemmende fået et svar fra koordinatorerne, at de er pressede og at der er travlt!!!! Jeg synes det er et stort problem at praktikstederne ikke overholder overenskomsten ifht. eleverne. Samtidig vil jeg også gerne have en snak om elevers arbejde i helligdagene. Et par elever havde ved henvendelse fået at vide, at de skulle arbejde alle helligdage i påsken, hvilket de selvfølgelig IKKE skal, da der i elevoverenskomsten står, at de så vidt muligt ikke skal arbejde i helligdagene. Eleverne får jo IKKE 50 % løntillæg som kollegerne, kun en almindelig erstatningskrav dag, samtidig må man gå ud fra at de udmærket ved, hvordan det fungerer i helligdagene, når de arbejder hver 3. weekend (i første periode). Til drøftelse FOA retter henvendelse til de pågældende praktiksteder, hvis ikke eleven selv vil gøre det. Arbejdsgiverne vil gerne vide, hvis det er bestemte afsnit det handler om. Der skal selvfølgelig strammes op om det. Hvis det ikke hjælper med den direkte kontakt til praktikstedet, så skal henvendelse ske til kontaktpersonen hos arbejdsgiveren. KR Side 12 af

13 9. Fremlæggelse af skabelon til kontaktpersoner mellem skole og arbejdsgivere opfølgning fra sidst v/per Stig Andersen Skolen lovede sidst at arbejde videre med at få udarbejdet en skabelon der kan give arbejdsgiverne et bedre overblik over, hvem der er kontaktpersoner på de enkelte afdelinger. Denne skabelon fremlægges. Til orientering Oversigter over kontaktpersoner i de enkelte afdelinger blev uddelt samt kontaktpersoner i praktikkerne. Jytte Solhøj tager det med til PR gruppen om den skal lægges på hjemmesiden. KR Side 13 af

14 10. Orientering om praktikvejledertræf for SSH-vejledere v/per Stig Andersen Det netop overstået praktikvejledertræf for vejledere til social- og sundhedshjælperelever var igen en stor succes med over 300 tilmeldte i alt. Per Stig Andersen giver en kort redegørelse for indholdet på dagen. Til orientering På de forskellige praktikvejledertræf har der været orientering om LUP og nye bøger. Tiltag omkring refleksion. Orientering fra PUR vedr. overgangsordninger og vejledende samtaler og helhedsvurderinger. Om eftermiddagen var der caféer med forskellige emner fra afdeling til afdeling. Der bliver praktikvejledertræf for SSA-vejledere i maj. KR Side 14 af

15 11. Orientering om tal til HØG 2013 v/per Stig Andersen Per Stig Andersen vil fremlægge opgørelserne fra 2012 som skal danne udgangspunkt for de indsatser der vil blive beskrevet i Handleplan for øget gennemførsel 2013 til ministeriet. Til orientering Per Stig Andersen gennemgik det udleverede materiale i korte træk. Frafaldet på SSA er meget lavt og er faldet fra 2011 til Det er et meget godt stykke arbejde. Der er stort frafald blandt regionens SSA elever, der arbejdes på at gøre noget ved det. Evt. ved at tage ansøgerne til samtale i forbindelse med ansættelsen. KR Side 15 af

16 12. Meddelelser a) Dimensioneringstal/elevpladser 2013 v/anja Jørgensen b) Statistik SOSU Nord 3.kvartal 2012 v/anja Jørgensen c) Orientering om Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis v/lene Kvist d) Caspershus er blevet godkendt som praktiksted v/anja Jørgensen Bilag Dimensioneringstal/elevpladser 2013 v/anja Jørgensen Bilag 12.1 Statistik SOSU Nord 2012 v/anja Jørgensen Bilag 12.2 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi Til orientering Statistik: Bekymring om det faldende ansøgertal til SSH. Akademiuddannelse Velfærdsteknologi i praksis: Forventer at udbyde de to første moduler i løbet af efteråret KR Side 16 af

17 13. Eventuelt Praktik i udlandet: Pga. den nye uddannelsesordning skal målene justeres i forbindelse med udlandspraktik. Er der nogen fra praktikken som vil deltage? Lene Nielsen vil gerne deltage. Lockout: Skolens undervisere bliver lockoutet. Vi er ved at undersøge, hvor mange af de ansatte, der bliver ramt af lockouten for at finde ud af, hvad der kan prioriteres gennemført. Der vil komme information ud via hjemmesiden. Der var spørgsmål til afvikling af SPS studiestøttetimer i praktikken (special pædagogisk støtte): Somatikken og psykiatrien har ikke mulighed for at afvikle timerne, så det er et problem. Punkt skal drøftes på næste møde. Flere af medlemmerne deltog i åbent hus på skolens afdelinger, og det var rigtig godt. Der bliver ændret på afviklingen næste år, da de fleste af de besøgene har besluttet sig og mange er pårørende. Der bliver brugt mange ressourcer på arrangementet. Næste møde er torsdag, den 6. juni kl Punkter til næste møde: - Afvikling af SPS studiestøttetimer i praktiktiden Mødet slut kl KR Side 17 af

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område manddag den 4. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 206, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kontorelev (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kontorelev (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 7. september 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Sekretariatet 6. juni 2011. Deltagere: Else Henriksen. Vera Larsen Lene Nielsen. Regionen (i stedet for Jytte Aaen)

Sekretariatet 6. juni 2011. Deltagere: Else Henriksen. Vera Larsen Lene Nielsen. Regionen (i stedet for Jytte Aaen) Referat fra møde i uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 30. maj 2012, kl. 8.30-12.00 auditoriet i Pyramiden, Viren 15, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose Else Henriksen

Læs mere

Hanne Christensen FOA (deltog fra kl. 9.25) Annette Press Vera Larsen. SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

Hanne Christensen FOA (deltog fra kl. 9.25) Annette Press Vera Larsen. SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 1. juni 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen KKR (formand)

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området tirsdag den 11. december 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 6, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

Dagsorden: Til orientering: 1. Nordjysk udvikling øget uddannelseskapacitet v/dorthe T. Kudsk og Kirsten Pallesgaard

Dagsorden: Til orientering: 1. Nordjysk udvikling øget uddannelseskapacitet v/dorthe T. Kudsk og Kirsten Pallesgaard Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område torsdag den 22. november 2012, kl. 8.30-10.30 Undervisningslokale 90, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Mogens Andersen

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 7. september 2010, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Nina Hæsum SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC

SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Nina Hæsum SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. februar 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 90, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Jonna Hansen Jane

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 14. juni 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 90, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen Mogens

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 15. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 300, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

SOSU Nord, afdelingsleder, Vodskov

SOSU Nord, afdelingsleder, Vodskov Referat af møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 2. marts 2010, kl. 9.00-11.30 Lokale 17, Vodskov. Deltagere: Birger Thomsen Leif Skaarup Susanne Jensen Pia

Læs mere

Referat fra møde. Dagsorden:

Referat fra møde. Dagsorden: Referat fra møde Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 28. maj 2013, kl. 8.30-12.00 lokale 101, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen Maria Bruun Klavs

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 18. marts 2015 kl. 14.30 16.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen) Mødedeltagere:

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 7. marts 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 15, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Else Henriksen

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Der udleveres ikke skolepraktikplan for 2016, da de sidste godkendelser mangler. Derudover er dagsordenen godkendt.

Der udleveres ikke skolepraktikplan for 2016, da de sidste godkendelser mangler. Derudover er dagsordenen godkendt. Referat af 4. møde i LUU-PÆD den 11.11.2015 Kl. 11:30-14.30 Deltagere: Eva Bak Silkeborg kommune Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA Anni Hedegaard Kristoffersen, Skanderborg kommune Aase Rohde Christensen,

Læs mere

Vodskov d. 22. marts 2013

Vodskov d. 22. marts 2013 Vodskov d. 22. marts 2013 Opsamling på møde om lockout-situationen Indbudte: Alle relevante arbejdsgiverrepræsentanter for elever, kursister og studerende, der deltager i undervisning/uddannelse på SOSU

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16.

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole. mandag den 24. november kl. 14.00 16. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsområdet på Randers Social- og Sundhedsskole mandag den 24. november kl. 14.00 16.00 Deltagere: Birgitte Sandahl, Karin Valbæk, Anne-Birgitte

Læs mere

Dagsorden: Deltagere: Lene Berendt Else Henriksen Hanne Christensen Jan Jensen. Regionen (deltager i stedet forjytte Aaen) Lene Nielsen

Dagsorden: Deltagere: Lene Berendt Else Henriksen Hanne Christensen Jan Jensen. Regionen (deltager i stedet forjytte Aaen) Lene Nielsen Referat fra møde Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området torsdag den 6. juni 2013, kl. 8.30-12.00 mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Lene Berendt

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 8. september 2010, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Linda Stampe Greffel Hanne

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 2. juni 2014 kl. 8.30 12.00 Sted Frederikshavns Rådhus, Rådhus Alle 100, Frederikshavn, mødelokale 1.64 Distribueret

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER

SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER Tidspunkt: 3. september 2009 Deltagere: Arbejdsgivere, praktikansvarlige og skolen Referent: Anne Høyrup Referat AD 1. orientering vedrørende SOSU uddannelsen Fællestaxameteret

Læs mere

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune. Afbud:

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune. Afbud: DAGSORDEN LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Ilse Sørensen Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Lone G. Kolbæk Region Midt,

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Både Region og Kommuner vil prøve at undersøge muligheden for at der installeres CD-ord på de

Både Region og Kommuner vil prøve at undersøge muligheden for at der installeres CD-ord på de Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet 20. november 2012 Deltagere: Birgitte Sandahl, Ilse Irene Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Johnny Nielsen, Annemarie Sørensen. Fra skolen: Vibeke Nielsen,

Læs mere

Referat fra møde i LUU

Referat fra møde i LUU Referat fra møde i LUU Dato: Fredag den 23. august 2013 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Grethe Nielsen, FOA Holstebro (GN) Susanne Andersen, FOA Herning

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 5, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Ingrid Mose Hanne Christensen Else Henriksen

Læs mere

Referat for møde i LUU - PA

Referat for møde i LUU - PA Referat for møde i LUU - PA Dato: Fredag den 18. september 2015 Kl. 09.30 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole

Læs mere

Kvist) SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC

Kvist) SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område mandag den 28. juni 2010, kl. 8.30-12.00 Lokale 2, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Kirsten Funch Leif Skaarup Susanne

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Til stede: Eva Pedersen Viborg Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Lone G. Kolbæk Region Midt, Regionshospital

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse AMU landskabet set med EPOS øjne Velkomst ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS AMU-landskabet EPOS-udvalget har som mål, at uddannelsesaktiviteten

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl. 9.00-12.30 på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro 1. Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet Onsdag den 20. maj kl. 12.30 ca. 15

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet Onsdag den 20. maj kl. 12.30 ca. 15 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet Onsdag den 20. maj kl. 12.30 ca. 15 Til stede Formandskab Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Medlemmer fra Danske Regioner

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune DAGSORDEN LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Ilse Sørensen Skive Kommune Vibeke Bøje Viborg og Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 9. marts 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 10, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 28. februar 2012 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Marianne Jensen,

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Referat for møde i LUU - PA

Referat for møde i LUU - PA Referat for møde i LUU - PA Dato: Fredag den 24. februar 2017 Kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

REFERAT SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER

REFERAT SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER REFERAT SKOLE-PRAKTIKMØDE SOSU ASSISTENTER Tidspunkt: 28. april 2009 kl. 10.00-12.30 Lokale: 3, Arvikavej 7, Skive Deltagere: Ilse Sørensen, Lonna Davidsen, Eva Pedersen, Ellen Margrethe Dybdahl, Birgitte

Læs mere

Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området

Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området Dato: Fredag den 10. marts 2017 Kl. 9:00 12:00, Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand, Susanne Andersen, FOA Herning (SA) Næstformand,

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen Deltagere: Anette Styrup Bang, Annie Hansen, Bodil Knudsen, Dorte Jørgensen, Fredrik Juel Steensen, Grethe Buch,

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 16. april 2015 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, Lokale 1.046 (henv. I informationen)

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Fredag den 16. september 2016 Kl. 08.30 11.30 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 26. september 2013, kl. 15.30-18.00 i mødelokale C i Ledelsessekretariatet, Viren 15, Vodskov

Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 26. september 2013, kl. 15.30-18.00 i mødelokale C i Ledelsessekretariatet, Viren 15, Vodskov Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 26. september 2013, kl. 15.30-18.00 i mødelokale C i Ledelsessekretariatet, Viren 15, Vodskov Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen Rørbæk

Læs mere

REFERAT LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune

REFERAT LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune REFERAT LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Ilse Sørensen Skive Kommune Vibeke Bøje Viborg og Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE

REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE D. 15-09-2011 KL. 9-15 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN STV DELTAGERE: ANSÆTTENDE MYNDIGHEDER OG PRAKTIKANSVARLIGE SOSU-SKOLENS LEDELSE OG SKOLEPRAKTIK-KOORDINATORER REFERENT:

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune

DAGSORDEN LUU LEU. Lokalt Uddannelses Udvalg. Lokalt Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune DAGSORDEN LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Ilse Sørensen Skive Kommune Vibeke Bøje Viborg og Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø

Læs mere

Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Susan Bønnelykke* Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Susan Bønnelykke* Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen Morgenkaffe m/brød serveres fra kl. 8.15. Mødestart kl. 08.30. Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen Winnie Bejder Marianne Jakobsen* Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Susan

Læs mere

14. januar 2010 Skive Thisted Viborg. ansættende myndigheder og praktikansvarlige

14. januar 2010 Skive Thisted Viborg. ansættende myndigheder og praktikansvarlige REFERAT AF SKOLEPRAKTIKMØDE TRIN 2 SOSU-ASSISTENTER Tidspunkt: 10.dec. 2010 Lokale: Deltagere: Afbud: Referent: 3 / Skive ansættende myndigheder og praktikansvarlige Anne Høyrup Inge-Marie Kristiansen

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælperuddannelserne mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem ansættende

Læs mere

Referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsområdet Randers Social og Sundhedsskole.

Referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsområdet Randers Social og Sundhedsskole. fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsområdet Randers Social og Sundhedsskole. Mødet afholdes på Randers Social- og sundhedsskole. Mandag d.28.september 2015 fra 12.00 til 15.00 i lokale

Læs mere

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid Tirsdag den 19.09.2017 kl. 8.30-12.00 Sted Remisen bemærk ændret mødested Deltagere Lene Nielsen,

Læs mere

Referat: Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Referat: Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Referat: Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 1. Oktober 2014 kl. 8.30 12.00 Sted FOA, Østerport 2, Aalborg, Mødelokale 210 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 24. februar 2015kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8a, 9000 Aalborg mødelokale 1.046 (henvendelse i informationen)

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området Tid: 05. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Til stede: Fremtidens Plejehjem Carl Klitgaards Vej 5, 9400 Nørresundby Hanne Christensen

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13-15 Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen,

Læs mere

Bilag 2. Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl til Referat fra mødet den 17. september

Bilag 2. Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl til Referat fra mødet den 17. september Bilag 2 Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet den 17. september Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorte Sørensen,

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Referat fra Skolepraktikrådsmøde mandag 2. september 2013

Referat fra Skolepraktikrådsmøde mandag 2. september 2013 Referat fra Skolepraktikrådsmøde mandag 2. september 2013 Fra praksis Susanne Pallesen, Irene Winther, Annette Dippel Larsen, Bente Juulsgaard, Birgit Søndergaard, Ruth Skriver Fra skolen Else Ravn Rasmussen,

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

REFERAT LUU/LEU PAU. Lokalt Uddannelses og Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Tidspunkt: 10. februar 2016 kl Referent: Berit Borgå

REFERAT LUU/LEU PAU. Lokalt Uddannelses og Efteruddannelses Udvalg. Deltagere: Tidspunkt: 10. februar 2016 kl Referent: Berit Borgå REFERAT LUU/LEU PAU Lokalt Uddannelses og Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Lone Rask Hansen Skive Kommune, pædagogisk adm.medarbejder Gitte Hansen FOA, faglig sekretær Gitte Jensen - SOSU STV, vicedirektør

Læs mere

Referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for det pædagogiske område Randers Social og Sundhedsskole.

Referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for det pædagogiske område Randers Social og Sundhedsskole. Referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for det pædagogiske område Randers Social og Sundhedsskole. Onsdag d.25.november 2015 fra kl.13.00 til 16.00 Deltagere: Lene Fuglsang Buhl(LFB), Birthe Bøggild(BB),

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 308 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål BJ

Læs mere