SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)"

Transkript

1 Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose Hanne Christensen Jan Jensen Else Henriksen Vera Larsen Lene Nielsen Jytte Aaen Tove Pank Søren Koch Dalsgaard Anja Jørgensen Lene Kvist Per Stig Andersen Kirsten Riise KKR (formand) FOA (næstformand) FOA FOA FOA KKR KKR Regionen Regionen SOSU Nord, elevrepræsentant SOSU Nord, vicedirektør SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, afdelingsleder SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Der er afbud fra: Annette Press Lars Jakobsen Mette Thoft Mikkelsen Mette Martins Morten Kristiansen Birgitte Rysgaard Larsen Fraværende uden afbud: Lene Jakobsen FOA SOSU Nord, direktør SOSU Nord, afdelingsleder Private leverandører SOSU Nord, lærergruppen (ordinær) SOSU Nord, lærergruppen (KUC) 3F Dagsorden: Til orientering: 1. Orientering om projekt Nordjysk udvikling v/udviklingskonsulent Lotte Pedersen Til drøftelse: 2. Drøftelse af procedure for merit v/jette Nissen 3. Fortsættelse af drøftelse omkring førstehjælpskursus til social- og sundhedsassistentelever v/jan Jensen 4. Behov for nyudvikling af uddannelser Første drøftelse af punktet inden indsendelse af forslag til EPOS v/lene Kvist 5. Status på minimumsaktivitet på AMU 2011 og 2012 v/lene Kvist 6. Godkendelse af skolepraktikplan trin 2 v/per Stig Andersen 7. Opdaterede praktikerklæringer og frivillige bilag til praktikerklæringerne v/anja Jørgensen 8. Udsendelse af vagtplaner til eleverne v/foa KR Side 1 af

2 Til orientering: 9. Fremlæggelse af skabelon til kontaktpersoner mellem skole og arbejdsgivere opfølgning fra sidst v/per Stig Andersen 10. Orientering om praktikvejledertræf for SSH-vejledere v/per Stig Andersen 11. Orientering om tal til HØG 2013 v/per Stig Andersen 12. Meddelelser: a. Dimensioneringstal/elevpladser 2013 v/anja Jørgensen b. Statistik SOSU Nord 2012 v/anja Jørgensen c. Orientering om Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis v/lene Kvist d. Caspershus er blevet godkendt som praktiksted v/anja Jørgensen 13. Eventuelt Det er sidste gang Ingrid Mose deltager, da hun går på efterløn pr. 1. maj Mette Thoft Mikkelsen indtræder i LUU, men er forhindret til dette møde, derfor deltager Per Stig Andersen i dag. Dagsorden: 1. Orientering om projekt Nordjysk udvikling v/udviklingskonsulent Lotte Pedersen Orientering om projektet Nordjysk udvikling en fremadrettet forøgelse af uddannelseskapaciteten på Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisnings forsøgs- og udviklingsmidler, og blev påbegyndt i efteråret Projektet skal afrapporteres i sommeren Kort om baggrund og formål for projektet: Der er stor ledighed særligt blandt ufaglærte i Nordjylland. Prognoser udarbejdet af Beskæftigelsesregion Nordjylland viser, at der på 10 års sigt vil mangle op mod faglærte i regionen, hvorimod der vil være et overskud af ufaglærte. På social- og sundhedsområdet vil ca. 70 % af de nuværende ansatte i løbet af 5 10 år have forladt området (i høj grad på grund af alder), hvilket bekræfter en fremtidig mangel på uddannet arbejdskraft indenfor branchen. Motiveringen for dette projekt er at sikre et fremadrettet udbud af faglært arbejdskraft til Socialog sundhedshjælperområdet (SSH). En repræsentant for projektgruppen orienterer om arbejdet med projektet, status og fremadrettet indsats. Bilag Statusrapport februar 2013 SSH Til orientering KR Side 2 af

3 Lotte Pedersen fortalte om projektet. Der vil i de kommende år blive mangel på faglærte medarbejdere. Projektets formål er: Øge kendskab til GVU Der laves opsøgende arbejde med kontakt til potentielle private praktiksteder Interviews med nuværende praktiksteder, hvad kan vi blive bedre til Fremhævelse af de gode historier GVU alle ansøgninger til social- og sundhedshjælperuddannelsen er blevet læst igennem for at se, om nogen kunne gå på GVU. Der er godkendt 3 nye praktiksteder. Kommentarer fra LUU-medlemmerne: Flere gav udtryk for, at verden har ændret sig siden projektet blev sat i gang i 2011, flere steder er der faldende ansøgertal. Der bør være et større fokus på at få praktikpladser til social- og sundhedsassistentuddannelsen, da der bliver et øget behov i løbet af få år. Vi skal stræbe efter at gøre uddannelsen bedre, så den bliver attraktiv. Hvis vi får uddannet nogle gode social- og sundhedshjælpere vil der være nogle gode ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Lene Kvist og Per Stig Andersen var i går på besøg i en kommune, som ønsker flere social- og sundhedsassistentelever. Somatikken og psykiatrien er meget presset mht. at have social- og sundhedsassistentelever i praktik. Der er snart møde om praktikpladsfordelingen, det kunne overvejes om man kan have 4 optag i stedet for 3. KR Side 3 af

4 2. Drøftelse af procedure for merit v/jette Nissen Der ønskes en drøftelse af proceduren for afkortning af uddannelsen, herunder: Fortolkning af bekendtgørelsen Udarbejdelse af plan for afkortet uddannelsesforløb, og hvem der har indgået aftalen De meget sene udmeldinger om afkortning betyder stort ekstraarbejde for arbejdsgiver i forhold til at der skal laves nye aftaler. Til drøftelse Jette Nissen foreslog, at der kan gives merit for dansk i stedet for skal, da det kan være mange år siden, man har taget det pågældende fag. Anja Jørgensen forklarede at det er korrekt at lovgivningen giver mulighed for ikke at give godskrivning, men i så tilfælde skal skolen nedskrive særlige begrundelser for at dansk som fag skal følges og gentages igen. Disse argumenter har skolen vurderet ikke er til stedet. Jette Nissen: Meritvurderingen sker ofte sent, så uddannelsesaftalerne skal laves om. Jytte Solhøj: Det er dog muligt at lave tillægsaftaler i stedet for helt nye uddannelsesaftaler. Anja Jørgensen: Der har været lidt opstartsudfordringer ved første gang, men procesforløbet skulle gerne blive bedre næste gang. Lene Nielsen: Hjørring har ikke haft nogen elever, som har fået merit for dansk. Det kan skyldes, at undervisningen for de afkortede forløb foregår i Vodskov. Anja Jørgensen fortalte, at skolen efter tilsyn fra ministeriet i 2010 blev pålagt i højere grad at sikre at eleverne gøres opmærksomme på muligheden for godskrivning og afkortning. På skolens afdeling i Hjørring forsøger man at lave et læringscenter for de elever, som kan få godskrivning. Eleverne skal være på skolen og lave noget inden for de fag, der arbejdes med i øjeblikket. Der blev givet forslag om at undervisere og arbejdsgivere kan lave en vurdering og tale med eleven om det i forbindelse med ansættelsessamtalen og så lave en indstilling til PUR. Der bliver nok ikke så mange godskrivninger for praktik i den nærmeste fremtid, da godskrivning er efter de nye mål. KR Side 4 af

5 3. Fortsættelse af drøftelse omkring førstehjælpskursus til social- og sundhedsassistentelever v/jan Jensen Vi har i udvalget har tidligere behandlet problematikken. Fra Karen Therkildsen, PASS, har vi den 4. juni 2012 modtaget følgende: Eleven skal have iht. Uddannelsesordningen og svar fra ministeriet have førstehjælpsbevis eller anden dokumentation (fx skolens godskrivning af realkompetencer). Hvis eleven ikke har et førstehjælpsbevis og skolen ikke har godskrevet eleven faget på baggrund af realkompetencer, vil vi anbefale, at eleven følger skolens undervisning i faget for social- og sundhedshjælpere. Fra formanden fra PASS, Nanna Højlund har jeg modtaget følgende tilgang til sagen: Eleven skal have: Teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse jf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Dette er mål for trin 1 områdefaget pleje og dokumentation. Eleven optages jo på trin 2 på baggrund af Indgangsbekendtgørelsens bilag 3, stk. 2.3 Elever, der har gennemført trin 1, social- og sundhedshjælper, eller har tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed, eller der har kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, har adgang til optagelse på hovedforløbets trin 2, social- og sundhedsassistent Altså kan skolen ikke kræve et førstehjælpskursus, men skal alene vurdere eleven på ovenstående. Så har hun gennemført trin 1 eller har tilsvarende kompetencer, så kan de ikke kræve et bevis, fordi hun dermed (på trin 1) har gennemført og bestået faget pleje og dokumentation. Beslutning fra LUU SOSU s møde den 11. december 2012: Anja Jørgensen redegjorde for følgende: Ved henvendelse til ministeriet i 2010 fik skolen følgende svar: Spørgsmål 1: bliver et førstehjælpsbevis forældet? a. Svar fra UVM: i bek. 882 bilag 9 står der: Der undervises i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds (DFR) retningslinjer i førstehjælp. Der undervises i overensstemmelse med Brand og sikringsteknisk Forums (BSF) retningslinjer i elementær brandbekæmpelse. Der skal der rettes henvendelse til DFR og BSF vedr. dette. b. DFR siger og skriver: Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at en førstehjælpsuddannelse vedligeholdes minimum hvert tredje år. c. På SOSU Nord vil vi med dags dato følge denne anbefaling, hvilket betyder at vi ikke godskriver førstehjælpsbeviser der er mere end 3 år gammel. KR Side 5 af

6 Spørgsmål 2: er det et krav at SSA-elever har et førstehjælpsbevis for at kunne få deres SSA-bevis? d. Svar fra UVM: Det er skolen der skal vurdere om eleven har nået SSA-målene. En elev skal nå nogle slutmål og deri ligger at de skal være i stand til at udøve de kompetencemål der ligger i førstehjælp og brandbekæmpelse. Hvis eleven ikke har et sådant bevis skal eleven have anden dokumentation for at vedkommende kan udøve kompetencerne. Praksis på skolen er at praktik- og uddannelsesrådgivningen i optagelsesprocessen ikke foretager en særlig handling ift. SSA-ansøgninger men alle SSA teams siger til eleverne at det forventes at de har et gyldigt bevis fordi skolen skal følge særlig vejledning om at det er forældet efter 3 år. Udfordringerne er at: - skolen får ansøgninger som ikke har taget en SSH - en SSA elev kan godt få sit bevis uden at have et gyldigt førstehjælpsbevis - GF elever kan gå videre på SSH, men der kan også komme elever udefra For elever der starter direkte social-og sundhedsuddannelsens på trin 2, godskriver skolen elevernes realkompetencer i forhold til førstehjælp under områdefag, pleje og dokumentation. Skole og arbejdsgiver kan således ikke forlange, at eleven selv fremskaffer dokumentation for gennemført førstehjælpskursus I tilfælde af at LUU ikke kan nå til enighed, forelægges sagen for bestyrelsen. Der er opstået kommunikationsfejl omkring førstehjælp. Konklusionen er, at når en elev optages på SSA-uddannelsen, så har vedkommende kompetencer svarende til trin 1, herunder også kompetencer til førstehjælp og brand. Når en elev har taget sit førstehjælpsbevis er anbefalingen, at man vedligeholder det hvert tredje år. Denne anbefaling har intet at gøre med, om man kan få sit uddannelsesbevis eller ej som social- og sundhedsassistent. Afdelingsleder Per Stig Andersen sørger for at få udarbejdet en mail med korrekte oplysninger til SOSU Nords ansatte. Mailen udsendes til godkendelse hos LUU-medlemmerne. KR Side 6 af

7 4. Behov for nyudvikling af uddannelser Første drøftelse af punktet inden indsendelse af forslag til EPOS v/lene Kvist EPOS efterspørger årligt tilkendegivelser fra det lokale uddannelsesudvalg om, hvorvidt I ser nye kompetencekrav på EPOS' område, som medfører behov for udvikling af nye AMU-uddannelser. Eventuelle nye behov beskrives i "Skema vedr. behov for nye AMU-uddannelser" og skal indsendes til EPOS senest den 1. juni Fra skolens side arbejdes der aktuelt med et oplæg om et nyt AMU-kursus indenfor sansestimulering brug af snoezel (se bilag med foreløbige stikord). Dertil kommer, at der i 4SKITregi er iværksat en afdækning af kompetencebehov hos planlæggere indenfor ældreområdet, der skal afklare behovet for eventuel nyudvikling af AMU-kurser. Begge forslag vil være færdigbeskrevet til udvalgets næste møde. Bilag Forslag om nyt AMU-kursus sansestimulering Bilag Afdækning af kompetencebehov for planlæggere i ældreplejen Udvalget bedes drøfte behovet for nyudvikling af øvrige uddannelser indenfor EPOS område, og herunder tage stilling til om der er uddannelsesbehov, som skal bearbejdes inden næste møde i LUU. Snoezel rum er etableret i Future Lab og bruges både inden for handicap området og demens området i forbindelse med kurser. Spørgsmål om der er planer om at anvende det hos arbejdsgiverne. Svaret var at det kan være godt for dem, som arbejder hos de svage borgere, som har brug for mere rolige omgivelser. Vi har tæt samarbejde med Sølund, som har et meget stort snoezelrum. KUC oplever en efterspørgsel og vil derfor gerne sætte noget i gang. Besluttet at arbejde videre med forslaget. KR Side 7 af

8 5. Status på minimumsaktivitet på AMU 2011 og 2012 v/lene Kvist Ministeriet for Børn og Undervisning har nu offentliggjort status på institutionernes opfyldelse af minimumskravene til aktiviteten indenfor de enkelte fælles kompetencebeskrivelser (FKB) for 2011 og Opgørelsen danner udgangspunkt for en dialog med de centrale efteruddannelsesudvalg og skolerne om eventuel bortfald af de FKB ere, der ikke opfylder kravene til minimumsaktivitet. Status for SOSU Nord er: ModerFKB Minimums aktivitet Sum af Samlet aktivitet i 2011 og 2012 Sum af Differenc e Sum af Procent af minimumsaktivitet 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 2 192,29 190, ,50% 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 2 29,94 27, ,00% 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 1 44, , ,75% 2688 Patientrelateret service på sygehusene 1 0,4-0,6 40,00% 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 2 5,745 3, ,25% FKB en 2688 Patientrelateret service på sygehusene opfylder ikke ministeriets krav til minimumsaktivitet, og dermed er det usikkert om FKB en kan fastholdes. SOSU Nord er eneste godkendte udbyder i region Nordjylland af denne FKB. Minimumsaktiviteten måles udelukkende på aktiviteten på de såkaldte kernemål i FKB en det vil sige AMU-kurser, der er udviklet specifikt til denne FKB. Aktivitet på andre tilknyttede AMUmål og enkeltfag optaget i FKB en medtælles ikke. Medtalt disse øvrige aktiviteter har SOSU Nord haft en samlet aktivitet på 2,71 årselever i på FKB en. Kursisttilfredsheden har saudviklet sig fra en score på 3,9 til 4,2 fra 2011 til 2012 på en skala fra 0 5, hvor 4,0 svarer til tilfreds, og 5 er meget tilfreds. Ministeriet for Børn og Undervisning understreger dog, at der ved bedømmelsen af aktivitetstallene vil blive lagt afgørende vægt på forsyningssikkerheden, og følgende kriterier vil indgå i vurderingen af, hvorvidt manglende realisering af minimumsaktiviteten skal føre til bortfald af en udbudsgodkendelse: Et fagligt stærkt undervisningsmiljø, der omfatter sammenhæng med EUD, velfunderet voksenundervisningsmiljø og faglig høj kvalitet i udbuddet. Deltagelse i efteruddannelsesudvalgenes udviklingsarbejde. Fokus på efteruddannelse af undervisere Udbyderen har selv afholdt en væsentlig del af aktiviteterne, dvs. den opgjorte aktivitet er egen aktivitet og ikke udlagt undervisning eller udlicitering. Antal af og indholdet i tilsynssager. KR Side 8 af

9 Velfunderet samarbejde med andre udbydere om gennemførelse af udbud, herunder samarbejdet i VEU-centret. Kontakt til branchens / fagområdets virksomheder. Hensynet til forsyningssikkerheden samt de ovennævnte kvalitative kriterier vil danne baggrund for den dialog ministeriet vil have med efteruddannelsesudvalgene og institutionerne om bortfald af udbudsgodkendelser, for de institutioner der ikke har realiseret de pågældende minimumsaktiviteter. Ministeriet vil i første omgang bede efteruddannelsesudvalgene om deres vurdering og indstilling vedrørende de udbudsgodkendelser, hvor institutionerne har realiseret mindre end 50 % af minimumsaktiviteten (de røde udbudsgodkendelser i opgørelsen af minimumsaktiviteten). De institutioner der efter dialogen mellem efteruddannelsesudvalgene og ministeriet står til at miste en eller flere udbudsgodkendelser, vil blive partshørt inden der udarbejdes en samlet indstilling til VEU-rådet. De berørte institutioner skal fremsende deres indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning senest tirsdag den 2. april Efter behandling på det centrale VEU-råds møde den 24. april gives meddelelse til de institutioner, der mister udbudsgodkendelser. Bilag 5.0 Opfølgning på minimumsaktivitet for år 2011 og 2012 Udvalget bedes drøfte situationen i forhold til aktiviteten på FKB en 2688 Patientrelateret service på sygehusene, og herunder tilkendegive, om man bakker op om SOSU Nords fortsatte fastholdelse af FKB en. Vi vil miste muligheden for at udbyde en række AMU kurser samt et par enkeltfag, hvis vi mister denne FKB. Det vil dog være muligt at låne skolegodkendelse hos SOSU Århus, hvis det ikke går imod deres interesser. Vi fastholder, at vi gerne vil beholde FKB en, men at der også bliver fokus på de andre målgrupper. Det vil være godt, hvis regionen afdækker behov for efteruddannelse af husassistenter og serviceassistenter. Kontaktperson meldes tilbage til Lene Kvist. KR Side 9 af

10 6. Godkendelse af skolepraktikplan trin 2 v/per Stig Andersen Skolepraktikplan trin 2 gældende for 2014 fremlægges til godkendelse. Bilag 6.0 Skolepraktikplan trin med ferie Til godkendelse Per Stig Andersen fremlagde skolepraktikplanen til godkendelse. Der må ikke være fastlagt 6 ugers ferie, da 6. ferieuge ikke må være planlagt på forhånd. LUU blev i stedet enige om nedenstående ændringer: Marts optag, slet ferie i uge 8. Juni optag, slet ferie i uge 52 i 1. år samt uge 42 i 2. år. Oktober optag: fjern ferie i uge 8 i 3. praktik. Det samme er gældende i forløbene uden dansk. Skolepraktikplanen blev herefter godkendt. KR Side 10 af

11 7. Opdaterede praktikerklæringer og frivillige bilag til praktikerklæringer v/jytte Solhøj PASS har fremsendt praktikerklæringer og frivillige bilag til praktikerklæringer. Det lokale uddannelsesudvalg kan evt. udbygge bilagene ved at udvikle lokale retningslinjer for, på hvilket vejledende niveau målene forventes nået efter hver praktikperiode. Det lokale uddannelsesudvalg kan desuden beslutte om praktikerklæringer og evt. bilag skal gemmes og formidles gennem Elevplan. Bilag 7.0 Brev fra PASS til LUU Bilag 7.1 Praktikerklæring trin 1 Bilag 7.2 Praktikerklæring trin 2 Bilag 7.3 SSH afsluttende 2013 Bilag 7.4 SSA afsluttende 2013 Bilag 7.5 SSH vejledende 2013 Til drøftelse PASS har udsendt nye praktikmål og deraf følgende nye praktikerklæringer. Der er ikke adgang til det i elevplan på nuværende tidspunkt. Både nye og gamle praktikerklæringer ligger på Praktikforum. Eleven skal ikke underskrive praktikerklæringerne, da det skal betragtes som en karakter. Der var delte meninger om skemaernes overskuelighed. Regionen synes at praktikerklæringen er god og ønsker, at den kan komme i elevplan. LUU indstiller, at vi bruger disse skemaer, dog med tilretning på den vejledende praktikerklæring, så der kan krydses af, om praktikken er godkendt eller ikke godkendt. KR Side 11 af

12 8. Udsendelse af vagtplaner til eleverne v/foa Annette Press har fremsendt følgende: Gennem de år jeg har været på skolebesøg, har det tilbageværende spørgsmål fra eleverne været, hvorfor de ikke får deres vagtplaner 4 uger før praktikstart, som overenskomsten foreskriver? På det seneste klassebesøg i Svenstrup den 15. februar, og ud af en klasse på 32 elever, var der 3 som havde modtaget deres vagtplan 4 uger før start, 7 havde fredag kun fået første mødedag oplyst (og de starter i praktik den 18. februar), resten havde fået en plan ca. 1 1/2 uge før start. Dette er IKKE kun et problem for de elever der går i Svenstrup, men et generelt problem. Hver gang en elev henvender sig til mig, opfordrer jeg dem til at kontakt elevkoordinatorerne i kommunen eller regionen hvor de er elever, men det har ikke løst problemet. Nogle elever har ringet til praktikstederne og spurgt efter vagtplaner, men har samstemmende fået et svar fra koordinatorerne, at de er pressede og at der er travlt!!!! Jeg synes det er et stort problem at praktikstederne ikke overholder overenskomsten ifht. eleverne. Samtidig vil jeg også gerne have en snak om elevers arbejde i helligdagene. Et par elever havde ved henvendelse fået at vide, at de skulle arbejde alle helligdage i påsken, hvilket de selvfølgelig IKKE skal, da der i elevoverenskomsten står, at de så vidt muligt ikke skal arbejde i helligdagene. Eleverne får jo IKKE 50 % løntillæg som kollegerne, kun en almindelig erstatningskrav dag, samtidig må man gå ud fra at de udmærket ved, hvordan det fungerer i helligdagene, når de arbejder hver 3. weekend (i første periode). Til drøftelse FOA retter henvendelse til de pågældende praktiksteder, hvis ikke eleven selv vil gøre det. Arbejdsgiverne vil gerne vide, hvis det er bestemte afsnit det handler om. Der skal selvfølgelig strammes op om det. Hvis det ikke hjælper med den direkte kontakt til praktikstedet, så skal henvendelse ske til kontaktpersonen hos arbejdsgiveren. KR Side 12 af

13 9. Fremlæggelse af skabelon til kontaktpersoner mellem skole og arbejdsgivere opfølgning fra sidst v/per Stig Andersen Skolen lovede sidst at arbejde videre med at få udarbejdet en skabelon der kan give arbejdsgiverne et bedre overblik over, hvem der er kontaktpersoner på de enkelte afdelinger. Denne skabelon fremlægges. Til orientering Oversigter over kontaktpersoner i de enkelte afdelinger blev uddelt samt kontaktpersoner i praktikkerne. Jytte Solhøj tager det med til PR gruppen om den skal lægges på hjemmesiden. KR Side 13 af

14 10. Orientering om praktikvejledertræf for SSH-vejledere v/per Stig Andersen Det netop overstået praktikvejledertræf for vejledere til social- og sundhedshjælperelever var igen en stor succes med over 300 tilmeldte i alt. Per Stig Andersen giver en kort redegørelse for indholdet på dagen. Til orientering På de forskellige praktikvejledertræf har der været orientering om LUP og nye bøger. Tiltag omkring refleksion. Orientering fra PUR vedr. overgangsordninger og vejledende samtaler og helhedsvurderinger. Om eftermiddagen var der caféer med forskellige emner fra afdeling til afdeling. Der bliver praktikvejledertræf for SSA-vejledere i maj. KR Side 14 af

15 11. Orientering om tal til HØG 2013 v/per Stig Andersen Per Stig Andersen vil fremlægge opgørelserne fra 2012 som skal danne udgangspunkt for de indsatser der vil blive beskrevet i Handleplan for øget gennemførsel 2013 til ministeriet. Til orientering Per Stig Andersen gennemgik det udleverede materiale i korte træk. Frafaldet på SSA er meget lavt og er faldet fra 2011 til Det er et meget godt stykke arbejde. Der er stort frafald blandt regionens SSA elever, der arbejdes på at gøre noget ved det. Evt. ved at tage ansøgerne til samtale i forbindelse med ansættelsen. KR Side 15 af

16 12. Meddelelser a) Dimensioneringstal/elevpladser 2013 v/anja Jørgensen b) Statistik SOSU Nord 3.kvartal 2012 v/anja Jørgensen c) Orientering om Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis v/lene Kvist d) Caspershus er blevet godkendt som praktiksted v/anja Jørgensen Bilag Dimensioneringstal/elevpladser 2013 v/anja Jørgensen Bilag 12.1 Statistik SOSU Nord 2012 v/anja Jørgensen Bilag 12.2 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi Til orientering Statistik: Bekymring om det faldende ansøgertal til SSH. Akademiuddannelse Velfærdsteknologi i praksis: Forventer at udbyde de to første moduler i løbet af efteråret KR Side 16 af

17 13. Eventuelt Praktik i udlandet: Pga. den nye uddannelsesordning skal målene justeres i forbindelse med udlandspraktik. Er der nogen fra praktikken som vil deltage? Lene Nielsen vil gerne deltage. Lockout: Skolens undervisere bliver lockoutet. Vi er ved at undersøge, hvor mange af de ansatte, der bliver ramt af lockouten for at finde ud af, hvad der kan prioriteres gennemført. Der vil komme information ud via hjemmesiden. Der var spørgsmål til afvikling af SPS studiestøttetimer i praktikken (special pædagogisk støtte): Somatikken og psykiatrien har ikke mulighed for at afvikle timerne, så det er et problem. Punkt skal drøftes på næste møde. Flere af medlemmerne deltog i åbent hus på skolens afdelinger, og det var rigtig godt. Der bliver ændret på afviklingen næste år, da de fleste af de besøgene har besluttet sig og mange er pårørende. Der bliver brugt mange ressourcer på arrangementet. Næste møde er torsdag, den 6. juni kl Punkter til næste møde: - Afvikling af SPS studiestøttetimer i praktiktiden Mødet slut kl KR Side 17 af

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 2. juni 2014 kl. 8.30 12.00 Sted Frederikshavns Rådhus, Rådhus Alle 100, Frederikshavn, mødelokale 1.64 Distribueret

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 24. februar 2015kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8a, 9000 Aalborg mødelokale 1.046 (henvendelse i informationen)

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

14. januar 2010 Skive Thisted Viborg. ansættende myndigheder og praktikansvarlige

14. januar 2010 Skive Thisted Viborg. ansættende myndigheder og praktikansvarlige REFERAT AF SKOLEPRAKTIKMØDE TRIN 2 SOSU-ASSISTENTER Tidspunkt: 10.dec. 2010 Lokale: Deltagere: Afbud: Referent: 3 / Skive ansættende myndigheder og praktikansvarlige Anne Høyrup Inge-Marie Kristiansen

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Bestyrelsesmøde Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Sted: Distribueret til: Afbud: Referent: På Sporet 8, Aalborg S-1.046 Lars Bo Breddam, selvsupplerende, formand Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland,

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund Ansøgning til Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA)

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA) 1 Dagsorden LUU SOSU møde den 10. september 2015 kl. 12.00 15.00 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14.

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14. Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14. Tilstede: Pia Lindquist Nielsen, Sheila Ettrup Vind, Christina Helle Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jens Erik

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 18. december 2012 /cbc Tilstede: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Britta Knudsen, Rita Kristensen, Jette Ohlsen, Tine

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Referat Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) Tirsdag den 19. august 2014

Referat Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) Tirsdag den 19. august 2014 Referat Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) Tirsdag den 19. august 2014 Til stede: Afbud: Referent: Connie Geissler, Ulla Kappel, Mette Lykke, Atie Lepoutre-Ravn, Jonna Thuesen, Helene Juel, Heidi Bjerre

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 11. juni 2014 kl. 17.00 18.30

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 11. juni 2014 kl. 17.00 18.30 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Alis Boesen, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anina Sofie Foldager Madsen Anne-Mette

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 13. december 2013 kl. 12.00-15.00 Sted: Best Western Scheelsminde Scheelsmindevej 35, 9100 Aalborg Tilstede Poul Hedemann Jørgen R. Henriksen Birthe Andersen

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014

Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014 Referat af møde i Kursusudvalget Tirsdag den 14. januar 2014 Deltagere: Bente Bruun Jørgensen, Birgitte Christensen, Pia Søndergaard Rahn, Connie Geisler, Gitte Kloster, Lene Mackenhauer og Agnethe Haahr

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere