SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)"

Transkript

1 Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose Jan Jensen Hanne Christensen Annette Press Lene Nielsen Jytte Aaen Morten Kristiansen Birgitte Rysgaard Larsen Lars Jakobsen Anja Viegh Jørgensen Lene Kvist Kirsten Riise KKR (formand) FOA (næstformand) FOA FOA FOA KKR Regionen SOSU Nord, lærergruppen (ordinær) SOSU Nord, lærergruppen (KUC) SOSU Nord, direktør SOSU Nord, vicedirektør SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Der er afbud fra: Ulrik Schou Andersen Tove Pank Vera Larsen Else Henriksen Fraværende uden afbud: Lene Jakobsen Mariann Kjærbo SOSU Nord, elevrepræsentant Regionen KKR FOA 3F Private leverandører Dagsorden: Til drøftelse: 1. Future Lab v/trine Søby Christensen 2. Udbudspolitik v/lene Kvist 3. Indsatsområder i VEU-centrenes udviklingskontrakter v/lene Kvist 4. Sundhedstiltag for eleverne de kommende år v/lars Jakobsen 5. Deltagelse i temadage v/lars Jakobsen 6. Grundforløbselever v/lene Nielsen Til orientering: 7. Opsamling vedr. DM i SOSU v/lars Jakobsen 8. Mødedatoer 2012 v/lars Jakobsen 9. Meddelelser: a. Dimensioneringstal/elevpladser 2012 v/lars Jakobsen b. Statistik SOSU Nord kvartal 2011 v/lars Jakobsen c. Kursisttilfredshed på AMU-kurser kvartal 2011 v/lene Kvist 10. Eventuelt 1

2 Dagsorden: 1. Future Lab v/trine Søby Christensen Mundtlig orientering om SOSU Nords nye tiltag ved Trine Søby Christensen, som er projektkoordinator. Til orientering. Anja og Trine fortalte om, hvor stærkt det er gået siden opstarten af Future Lab i maj Der bliver etableret værksteder på alle skolens afdelinger og endvidere bliver der etableret et testcenter. Centret bliver placeret i Vodskov og der er gjort plads til det i det nye byggeri i Aalborg. SOSU Nord Future Lab. har godt gang i samarbejdet med flere forskellige udviklere af velfærdsteknologien bl.a.: Xtel som udvikler programmer, hvor der kan bruges smart phone eller ipad i fx hjemmeplejen med informationer om den enkelte borger i plejen. Robotten Telenoid fra Japan, som kommer til SOSU Nord i april Samarbejdet er sammen med Aalborg Universitet og Århus Universitet. De kommende måneder vil nogle af underviserne teste brugen af ipad i undervisningen. Forslag til emner, som eleverne kan arbejde med i værkstederne inden de kommer ud i praktik kan sendes til Trine Søby Christensen på Der bliver udsendt nyhedsbrev ca. 1 gang i kvartalet, det ligger også på vores hjemmeside. 2

3 2. Udbudspolitik v/lene Kvist SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet og skal godkendes af skolens bestyrelse den 8. december Udbudspolitikken forholder sig til geografien for skolens udbud, forventninger til aktivitetsudvikling, en prioritering af den bevillingsramme (EVE-budgetramme), som skolen modtager fra Børne- og undervisningsministeriet i forhold til forskellige indsatsområder samt hvordan skolen vil opfange arbejdsmarkedets behov for efteruddannelse og hvordan man vil markedsføre sine tilbud. EVE-budgetrammen finansierer undervisningstakstameteret indenfor Enkeltfag fra skolens erhvervsuddannelser udbudt efter Lov om Åben uddannelse samt Aktiviteter i forbindelse med deltagelse i uddannelse som led i en grundlæggende voksenuddannelsesplan (GVU) Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) SOSU Nord forventer en fortsat fremgang i aktivitetsudviklingen indenfor området, og dermed er der udsigt til at vi igen i 2012 skal arbejde ihærdigt for at skaffe tilstrækkeligt med budgetramme til dækning af uddannelsesbehovene. Skolen vil følge udviklingen tæt fra forhandlingen af budgetramme med Børne- og undervisningsministeriet umiddelbart efter finanslovens vedtagelse og henover 2012 i forhold til aktivitetsudviklingen. Bilag 2.0 Oplæg til udbudspolitik 2012 Indstilles til drøftelse med henblik på efterfølgende godkendelse i skolens bestyrelse. Udvalget bedes særligt forholde sig til den foreslåede prioritering af indsatsområder og afsnittet om udlicitering. Der har i 2011 været hårdt pres på vores EVE-budgetmidler på grund af stor aktivitet, vi har været heldige at få midler fra andre skoler, så det hænger sammen. Der er udsigt til, at vi får brug for flere midler næste år. Højeste prioritet i 2012 vil være GVU, men der er også mange kompetenceudviklingsprojekter i gang. Børne- og undervisningsministeriet har haft fokus på svindelsager i årets løb, hvor nogle skoler og arbejdsgivere bruger midlerne til ting, som de ikke har været tænkt til. Den største andel af tilsynssagerne indenfor området vedrører private aktører, der enten er godkendt til AMU eller har udliciteringskontrakt med en godkendt skole. SOSU Nord har også nogle AMU-kurser udliciteret til konsulentfirmaer og SOSU Nord har som opgave at følge det tæt for at være sikre på, at de udstukne mål følges. De foreslåede indsatsområder blev indstilles til godkendelse. 3

4 3. Indsatsområder i VEU-centrenes udviklingskontrakter v/lene Kvist VEU-centrene arbejder aktuelt med udarbejdelse af udviklingskontrakter for perioden Kontrakterne godkendes af centerrådene, og indgås herefter efter forhandling mellem værtsinstitutionens bestyrelse og Børne- og undervisningsministeriet. VEU-centrenes hovedopgaver er at skabe større overskuelighed for brugerne om de grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelser, koordinere AMU-udbydernes virksomhedsopsøgende arbejde og markedsføring, varetage tværinstitutionelt samarbejde om vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder samt afdække behov for og koordinere analysearbejde i forhold til uddannelsesindsatsen m.v. Den opsøgende vejledning og rådgivning over for virksomheder og beskæftigede skal også fremadrettet samordnes med den styrkede opsøgende vejledning om forberedende voksenundervisning (FVU) med henblik på, at FVU-konsulenterne indgår i samarbejdet med de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioners opsøgende rådgivning i regi af VEU-centrene. Udviklingskontrakternes indhold På baggrund af de i lovgivningen fastsatte formål og opgaver og den politiske aftale om opsøgende vejledning og rådgivning omfatter udviklingskontrakten fem landsdækkende strategiske indsatsområder for VEU-centrets opgaveløsning. Inden for disse fem landsdækkende strategiske indsatsområder fastsættes der konkrete resultatmål med tilhørende indikatorer og milepæle. Landsdækkende strategiske indsatsområder: Indsatsområde 1: Styrket samordnet vejledning og rådgivning til små og mellemstore virksomheder og kortuddannede ansatte med behov for opkvalificering og uddannelse. Indsatsområde 2: Øget samspil mellem de grundlæggende almene voksenuddannelser og erhvervsrettede voksenuddannelser. Indsatsområde 3: Voksen- og efteruddannelsesindsatsen medvirker til at fremme den regionale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling. Indsatsområde 4: Effektive VEU-centre sikrer en koordineret VEU-indsats og en bedre ressourceudnyttelse. Indsatsområde 5: Brugerne får formelt anerkendt realkompetencer med henblik på at styrke, kvalificere og målrette efterspørgslen til uddannelse og opkvalificering. De første fire indsatsområder er videreført i forhold til den nuværende udviklingskontrakt for Der fastsættes dog nye mål indenfor det enkelte indsatsområde baseret på resultaterne i forhold til de nuværende udviklingskontrakter. Det sidstnævnte indsatsområde er nyt, og kan bl.a. omfatte en styrkelse af indsatsen med at gøre ufaglært til faglært. Fra SOSU Nord er følgende bestyrelsesrepræsentanter udpeget til centerrådene i VEU centrene: VEU- center Aalborg/Himmerland: Poul Hedemann VEU-center Nord: Jørgen Henriksen Derudover indgår kursus- og udviklingschefen i VEU-udvalgene i begge centre, og også som tilforordnet centerrådet i VEU Aalborg/Himmerland. 4

5 Endvidere indgår en række af SOSU Nords uddannelseskonsulenter i forskellige arbejdsgrupper i forhold til indsatsområderne i udviklingskontrakterne. Til orientering / drøftelse Lene Kvist orienterede om de planlagte indsatsområder. De medvirkende uddannelsesinstitutioner har aflagt virksomhedsbesøg i i hvert VEU-center. I vil man nøjes med ca besøg pr. center og så få en bedre dialog. 5

6 4. Sundhedstiltag for eleverne de kommende år v/lars Jakobsen SOSU Nord har haft en arbejdsgruppe nedsat med det formål at få udarbejdet forslag til en sundhedspolitik. Oplægget har været behandlet i SU og bestyrelsen. Nu skal der tages stilling til, hvad der bør sættes i værk ud over det, der allerede er i gang. Derfor vil skolen gerne høre, hvad LUU kunne tænke sig af tiltag overfor eleverne. Bilag SOSU Nords sundhedspolitik Til drøftelse LUU kom med følgende forslag til indsatsområder: Social trivsel, hvad er min baggrund, hvordan kommer jeg til at fungere godt i mit arbejde? Mere om kost ind i undervisningen Personlig stresshåndtering Helbredssituation i stedet for sygdom Arbejdssituation i stedet for arbejdstid Alkohol og rusmidler, medicinforbrug Rygestop Motion/aktivitet fit for job Psykisk trivsel blev omtalt, et FOA/Pensam-projekt 6

7 5. Deltagelse i temadage mv. for LUU v/lars Jakobsen og Ingrid Mose Tilbagemelding på pkt. 2 på dagsordenen til mødet den 7. september. Lars Jakobsen og Ingrid Mose orienterer om, hvilken praksis der er andre steder for evt. betaling af deltagergebyr for LUU medlemmer i forbindelse med deltagelse i konference/temadag, som er målrettet uddannelsesudvalgsmedlemmer. Lars Jakobsen har spurgt syv andre SOSU-skoler. 6 ud af syv svarer, at parterne selv betaler. Skolen betaler for elevrepræsentanter og selvfølgelig for egne medarbejdere. Til drøftelse Ingrid Mose for flere gange forsøgt at få et svar hos PASS, men har ikke fået svar. Vi fortsætter den sædvanlige praksis, indtil der kommer evt. ændringer ovenfra. Efterskrift: Ingrid Mose har efter mødet fået besked fra FOA Forbundet om, de betaler for LUU medlemmers deltagelse i temadage/konferencer. 7

8 6. Grundforløbselever v/lene Nielsen Antallet af grundforløbselever er stigende og samtidig opleves det, at der bliver flere opgaver til vejlederne i praktikken. Eleverne kontakter praktikken inden praktikperioden med henblik på praktikbesøg. Der skal afholdes forventningssamtale. Kontaktlærerne kommer på praktikbesøg Der skal efter endt praktikforløb udfyldes praktikvurderingsskema. Samtidig er praktikforløbene af varierede længder og de kommer på forskellige tidspunkter på ugen. Alt i alt er der sket en stor øgning af opgaver omkring grundforløbseleverne. Vi vil gerne modtage grundforløbseleverne, men hvordan kan vi minimere kravene til vejlederne? Til drøftelse Hjørring Kommune gør opmærksom på de opgaver, kommunerne har med de nye former for praktikker. Det kræver en del ressourcer og skal ses i sammenhæng med mange øvrige elevopgaver. Det blev aftalt, at Anja Viegh Jørgensen indkalder til et møde for kommunerne og teamkoordinatorerne fra grundforløbet i løbet af december, så vi kan afklare forventningerne til hinanden og drøfte om noget bør justeres allerede nu. 8

9 7. Opsamling vedr. DM i SOSU v/lars Jakobsen DM i SOSU afholdtes i Hjørring den 13. oktober med deltagelse af hold fra Randers, Skive- Thisted-Viborg og SOSU Nord. Vinder af dette regionale mesterskab blev Randers. Det er skolens vurdering, at deltagelse i DM har følgende positive effekter: a. Skaber synlighed i omverdenen om uddannelserne b. Giver indsigt i fagets kompleksitet c. Skærper interesse og indsigt hos nuværende elever d. Giver mulighed for gennem videndeling (videoer) at bruge optagelser i undervisningen Der er og har været diskussioner mellem PASS og SOSU-skolernes forening om finansiering af DM. Det gælder både udvikling, planlægning, afholdelse og evaluering af både regionale og det samlede DM i Odense i januar. I år har FOA stillet en underskudsgaranti, medens arbejdsgiversiden ikke har bidraget. Desuden har et forlag sponsoreret kr. PASS bidrag har bestået i sekretariatsbistand og deltagelse i styregruppen. Indtil videre er det SOSU-skolerne, der har bidraget med hovedparten. Finansieringen i 2012/13 er ikke afklaret. Til orientering og drøftelse Lars Jakobsen fortalte, at skolen har brugt mange ressourcer på DM i SOSU, men det har været en god investering. Store dele af den nordjyske presse var repræsenteret, så vi har fået uddannelserne omtalt. De oplyste tal er på landsplan. Det er FOA på centralt hold, der har givet underskudsgaranti. KL og Danske regioner har ikke deltaget i finansieringen. FOA blev kontaktet meget sent lokalt, og der skete nogle misforståelser. Har givet bidrag til trøjer mm. og vil gerne have en oversigt over, hvad pengene er gået til. Det sendes efterfølgende. Opfordring til at udarbejde et koncept i god tid inden næste års DM, gerne i samarbejde med de andre skoler, der deltager. Derfor på dagsordenen til foråret. Praktikstederne giver de deltagende elever fri, men tiden går fra deres praktiktid. Elevkammeraterne vil gerne deltage på selve dagen, så deres tid går også fra elevtiden. Det er en ressource, der går fra arbejdsgiversiden januar 2012 er der det landsdækkende DM i SOSU. Vi sender ingen elever derned. 9

10 8. Mødedatoer 2012 v/lars Jakobsen Der er forslag om følgende mødedatoer i 2012: Onsdag, den 7. marts Onsdag, den 30. maj Onsdag, den 5. september Onsdag, den 21. november Alle dage kl Til godkendelse De foreslåede mødedatoer blev godkendt. 10

11 9. Meddelelser a) Dimensioneringstal/elevpladser/ansøgertal 2012 v/lars Jakobsen b) Statistik SOSU Nord kvartal 2011 v/lars Jakobsen c) Kursisttilfredshed på AMU-kurser kvartal 2011 v/lene Kvist Bilag Dimensioneringstal/elevpladser 2012 v/lars Jakobsen Bilag 9.1 Ansøgertal pr. 8. november 2011 v/lars Jakobsen Bilag 9.2 Statistik SOSU Nord kvartal 2011 v/lars Jakobsen Bilag 9.3 Kursisttilfredshed AMU Vis Kvalitet: FKB Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne (udleveres på mødet) Bilag 9.4 Kursisttilfredshed AMU Vis Kvalitet: FKB Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap (udleveres på mødet) Bilag 9.5 Kursisttilfredshed AMU Vis Kvalitet: FKB Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet (udleveres på mødet) Til orientering Vi budgetterer med et lille fald i antal grundforløbselever i Opmærksomhed på at private arbejdsgivere tager deres andel af elever. Der er brug for flere social- og sundhedsassistentelever de kommende år. Sundhedsloven giver den konsekvens, at der bliver færre senge på sygehusene og patienterne skal hurtigere udskrives. Det betyder, at flere plejekrævende opgaver flyttes over i kommunerne. Antal elevpladser til assistentelever er det samme som sidste år. Bilag blev udleveret.(amu) Den højeste karakter, der kan gives er 5. Vores score er over 4 på alle områder, så det er vi godt tilfredse med. De arbejdsgivere, som rekvirerer et forløb, vil fremadrettet få en tilbagemelding med kursisternes tilfredshed. 11

12 10. Eventuelt Jette Nissen fremkom med et ønske om at få sat noget efteruddannelse i gang for social- og sundhedshjælperne, da det begynder at knibe med at få social- og sundhedsassistenter nok. Der sker en opgaveglidning, som de skal klædes på til. Nogle er uddannet for mange år siden og har kun fået lidt efteruddannelse siden. Ønske om efteruddannelse af nogle ugers varighed. SOSU Nord afventer ny bekendtgørelse og mål for uddannelserne, så de efteruddannede er på samme niveau som kommende elever. Jette Nissen og Lene Kvist vil sammen lave forslag til et kursus, som så efterfølgende kan udbydes til andre. Lene Nielsen har været i SEVU (Sekretariatet for velfærdsuddannelserne (PASS og EPOS)) vedr. en opsigelsessag med en elev. Der er fremover ekstra opmærksomhed på at reagere indenfor prøvetiden, hvis et elevforløb ikke går som det bør. Lene Kvist uddelte folderen få virksomheden op i gear, der handler om jobrotation. Jette Nissen fortalte om et godt teambuildingskursus, som hun deltog i i Rold Skov. Anbefaler instruktøren Michael Drejer fra Nature Team. Også god til teambuilding/selvudvikling med unge mennesker. Næste møde er onsdag, den 7. marts kl Punkter til næste møde: - DM i SOSU 2012 Møder slut kl

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30)

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) side 1 Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune (AFBUD) Lone Smedegaard, FOA Susanne Døssing,

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik Kære samarbejdspartner steder, og på arbejder vi på højtryk for at blive klar til juleferien. I dette blad kan du bl.a. læse om Ny Nordisk Skole, jobrotation, første spadestik til vores nye skole, DM i

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Nyhedsbrev Maj 2010 Kære samarbejdspartner Jubilæumsaktiviteterne er godt i gang. De er meget forskelligartede og der sættes meget i gang. Lige om lidt er der både fremtidsworkshops for eleverne et stort

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Nyt AMU. - med fokus på kompetencer og fleksibilitet. Evalueringsrapport 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Nyt AMU. - med fokus på kompetencer og fleksibilitet. Evalueringsrapport 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Nyt AMU - med fokus på kompetencer og fleksibilitet Evalueringsrapport 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Nyt AMU 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Future Lab er åben Kære samarbejdspartner Velkommen tilbage fra ferie. På forventer vi, at der begynder 809 nye elever på skolen i ugerne 32-35. Af dem er de 420 grundforløbselever, 243 social- og sundhedshjælperelever og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: 19.juni 2014, kl. 15.30.00-19.00 Sted: Undervisningslokale 300, Østre Alle 91, 9000 Aalborg Til stede: Jørgen R. Henriksen Vibeke Haaning Lars Bo Breddam Kristian Gaardsøe

Læs mere