Vi har en. drøm! en guide til etablering af frivilligt baserede drengeklubber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har en. drøm! en guide til etablering af frivilligt baserede drengeklubber"

Transkript

1 Vi har en drøm! en guide til etablering af frivilligt baserede drengeklubber 1

2 Forord... 5 Drengeklubber... 6 Frivilligheden... 6 Metoden... 6 Målgruppen... 8 Research og målgruppeanalyse... 8 Formål og gennemsigtighed... 9 Samarbejde... 9 Økonomi... 9 Forsikring Kontrakter for frivilligt arbejde Børneattester Indhold Etablering af Drengeklubben Intromøde Visioner Retningslinier for drengeklubben Mødekultur Klubbens åbningsdage Opmærksomhedskampagne Officiel åbningsdag for klubben Forplejning Udflugter i Drengeklubben Stamkort Fotografering Logbog Ansvar for drenge generelt Frivilliggruppens organisering Retningslinier for frivilliggruppen Ansvarsfordeling Ansvarsposter i en drengeklub Tovholder Den økonomiansvarlige Fundraiser og donationer Vagtplaner Sygdom Aktiviteter Rekruttering af frivillige Plakater og flyers Annoncer Pressemeddelelser og artikler Eget netværk Henvendelse på relevante uddannelsesinstitutioner Afsluttende note... 31

3 3

4 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp, maj 2010 Grafisk design: Lenny Larsen / Design Now (www.designnow.dk) Foto: Jon Norddahl (www.jonnorddahl.dk) Drengene og frivilliggruppen er fotograferet i Drengeklubben, Fælleshuset Nordlys, Brøndby 4 Tryk: En særlig tak til

5 Forord: Siden maj 2008 har Drengeklubprojektet i Dansk Flygtningehjælp arbejdet med metodeudvikling af frivilligt baserede drengeklubber for etniske minoritetsdrenge i alderen år i udsatte boligområder. Resultatet er 12 drengeklubber placeret rundt om i landet, 150 engagerede frivillige, spændende tværfagligt samarbejde og ikke mindst en masse glade teenage drenge, som i hverdagen inddrages i processen om at skabe det bedst mulige frirum under trygge rammer. Drengeklubprojektet har gennem to år tilegnet sig relevant viden og erfaring i metodeudvikling indenfor etablering og drift af frivilligt baserede drengeklubber. Denne viden og erfaring ønsker Dansk Flygtningehjælp at dele med andre relevante interessenter, som i hverdagen kan drage nytte og inspireres af denne viden. Drengeklubprojektet har derfor lavet denne håndbog, som præsenterer råd, vejledning, metoder, forslag og anbefalinger i forhold til etablering og drift af frivilligt baserede drengeklubber. Håndbogen kan bruges, hvis man som boligselskab, kommune, forening eller andet selvstændigt ønsker at etablere en drengeklub i et givent område. Dansk Flygtningehjælp kan på baggrund af en konkret vurdering tilbyde samarbejde, såfremt man som interessent/aktør ønsker det i forhold til etablering af en drengeklub indenfor rammerne i en humanitær organisation. Dansk Flygtningehjælp har stor erfaring med etablering af frivilligt socialt arbejde. Dette foregår i et samarbejde med Dansk Flygtningehjælps frivillige netværk med flere end 4500 frivillige og med støtte fra lønnede regionskonsulenter bredt placeret i landet. 5

6 Drengeklubber Drengeklubber kan under trygge og uformelle rammer engagere drenge i aktiviteter og åbne muligheder for netværk og samspil med omverdenen og dermed fungere som integrationsbroer. Formålet med drengeklubberne er at skabe et rum, hvor drengene kan opnå et fællesskab og ejerskab i samspil med andre drenge som et alternativ til gaden og destruktive sociale relationer. Derudover er formålet at tilbyde drengene struktureret voksenstøtte, hvor de i samspil med hinanden og voksne frivillige kan være med til at skabe et uformelt frirum. Drengene får via drengeklubben mulighed for at tilegne sig sociale kompetencer, der kan styrke dem i måden, hvorpå de håndterer hverdagens tilbud og udfordringer. Frivilligheden Det særlige ved denne form for drengeklubber er, at det er frivilligt baserede klubber. Det er civilbefolkningen, der løfter opgaven og i samarbejde med drengene skaber det optimale frirum ud fra drengenes ønsker og behov. Det opleves positivt, at drengene møder voksne, der ikke får betaling for samværet med dem. Frivilligheden skaber grundlag for motivation og magtbalancen mellem voksne og drenge neutraliseres i takt med, at der fokuseres på inddragelse af drengene i planlægningen og beslutningsprocesserne. Frivilliggruppen må gerne afspejle det samfund, som vi lever i med hensyn til gruppens fordeling i forhold til alder, køn, etnicitet og typer. Den enkelte frivillige kommer til at fungere som rollemodel for drengene og kan i kraft af livserfaring, viden om samfundet og mentale overskud i hverdagen være med til at guide drengene og gøre en positiv forskel i drengenes liv. Metoden Der lægges vægt på empowerment som metode. Empowerment er at sætte folk til at handle selv. Empowerment kan defineres som at opnå kontrol over eget liv. Det vil sige at opnå kontrol over de kritiske og afgørende faktorer, der holder mennesker fast i undertrykkelse eller afmagt, hvor de ikke har kontrollen. Drengene har behov for at skabe sig et godt liv, og det gode livs fundament er at opleve en sammenhæng i tilværelsen, således at den opleves som begribelig, håndterbar og meningsfuld. Empowerment betyder magt, kraft og styrke, hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen. Empowerment er både en proces og et mål i sig selv. 6

7 7

8 Målgruppen Den primære målgruppe er drenge med etnisk minoritetsbaggrund i alderen år. Det er dog vigtigt ikke at frasortere etnisk danske drenge, hvis de grupperer sig i et fællesskab. Drengeklubberne placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til drengene. Det kan være i udsatte boligområder eller andre nærliggende steder, hvor drengene færdes. Frivilligt baserede drengeklubber er ikke et socialpædagogisk tilbud, hvorfor drengeklubberne ikke kan rumme stærkt kriminelle grupperinger eller enkeltpersoner. Der fokuseres i høj grad på en forebyggende indsats, hvor målet er at nå den store gruppe af gråzonedrenge. Denne gruppe kan igen differentieres i op til flere undergrupper: De normale teenagedrenge, som blot ønsker et ungdomsliv som andre unge med skoletilbud, fritidstilbud og sunde interesser i fællesskab med vennerne. Der kan være flere årsager til, at disse ikke allerede frekventerer et eksisterende fritidstilbud eksempelvis økonomi eller manglende kendskab til fritids- og foreningslivet i Danmark. De kriminalitetstruede drenge som ofte udsættes for fristelsen fra det kriminelle miljø. Det er de drenge, som forsøger at navigere i dette spændingsfelt, og som har brug for et alternativ til gaden og destruktive sociale relationer og grupperinger. Fælles for drengene er, at de har behov for et frirum, hvor de bliver taget seriøst og set som individer. Research og målgruppeanalyse Det er hensigtsmæssigt at undersøge behovet i det pågældende område, så åbningstider, rammer og indhold for klubben fastsættes ud fra ønsker og behov hos målgruppen. Det er derfor en god idé at tale med forskellige samarbejdspartnere og drenge, som kan beskrive behovet i det pågældende boligområde. Det er vigtigt at beslutte sig for, om klubben er en klub med faste og særlige udvalgte drenge eller om stedet skal fungere som en mere åben klub, som områdets drenge frekventerer efter behov. Beslutningen bør tages ud fra en vurdering af, hvad der vil være mest fordelagtig i forhold til boligområdet og områdets drenge, så klubben bidrager til ro, udvikling og sammenhold og frem for alt ikke ekskluderer nogen, som indgår i den relevante målgruppe, da det kan medføre mere uro i et område. Samtidig er det vigtigt at være realistisk i forhold til, hvor stor målgruppen kan være i forhold til antallet af frivillige. Det er ikke realistisk at rumme en gruppe på 30 drenge, hvis man kun er tre frivillige. 8

9 Formål og gennemsigtighed Det er vigtigt med en klar og tydelig formålsbeskrivelse af drengeklubben. Dette for at sikre, at drengeklubben ikke opfattes som et konkurrerende tilbud blandt andre etablerede fritidstilbud i området. Det er vigtigt at invitere relevante aktører til et informationsmøde, da dette kan medføre et relevant samarbejde omkring klubben fremover. Relevante aktører kan for eksempel være: Opsøgende gadeplansmedarbejdere Klubber SSP Boligforeninger Beboerrådgivere Afdelingsbestyrelser Diverse foreninger Skoler Andre Ligeledes er det vigtigt, at klubbens rammer, indhold og formål er gennemsigtigt for forældrene, så de ikke føler sig udelukket og bliver i tvivl om incitamentet og intentionerne for drengeklubben. Samarbejdsaftale Det er vigtigt at lave en officiel samarbejdsaftale mellem alle involverede interessenter, så alle kender ansvarsfordelingen i forhold til samarbejdet omkring drengeklubben. Det er vigtigt løbende at justere dokumentet, såfremt der sker ændringer i navne på ansvarlige, lokaliteter, økonomiske forhold og så videre. Alle involverede parter underskriver dokumentet som bevis på et officielt indgået samarbejde (se bilag). Økonomi Det er nødvendigt at have lidt startkapital, når man etablerer en drengeklub. Beløbet behøver ikke at være højt, men skal kunne dække forskellige aktiviteter, forplejning og så videre i hverdagen. Det kan være en idé at indføre brugerbetaling i forbindelse med nogle aktiviteter som eksempelvis madlavning eller ture ud af huset. Beløbet skal være symbolsk og mest af alt fungere som signalværdi i forhold til drengene, så de bliver bekendte med, at ting og aktiviteter ikke altid er gratis. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at man med en evt. brugerbetaling ikke ekskluderer nogen. Det er derfor vigtigt, at klubben har økonomi til at lave fravigelser, hvis det er relevant i enkelte tilfælde. 9

10 Forsikring Det er vigtig at være opmærksom på, hvorledes man som frivillig er forsikret i det frivillige arbejde i drengeklubben. Såfremt man er tilknyttet en organisation eller forening, vil det ofte være den, der tegner forsikringen i forhold til det frivillige arbejde. Forsikringsspørgsmålet kan være godt at have styr på i tilfælde af, man som frivillig eksempelvis slår sine briller i stykker under udførelsen af det frivillige arbejde. Kontrakter for frivilligt arbejde Det vigtigt at have en kontrakt, der forbinder den frivillige til klubben. Kontrakten skal beskrive de forpligtelser og rettigheder, den frivillige har i forbindelse med det frivillige sociale arbejde i klubben eksempelvis tavshedspligt, værdigrundlag, rettigheder og så videre (se bilag). Børneattester Alle der arbejder med børn og unge skal give tilladelse til, at der indhentes en børneattest hos Rigspolitiet. En børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger, om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. En børneattest indeholder alene oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år Børneattesterne forefindes på Rigspolitiets hjemmeside og kan frit printes ud til brug i dagligdagen. 10

11 11

12 12

13 13

14 Etablering af Drengeklubben Intromøde Her samles alle, som ønsker at være frivillige i drengeklubben. Mødet skal danne grundlag for klubbens eksistens og det fremtidige samarbejde. Det er derfor vigtigt, at alle deltager og aktivt bidrager til processen. På mødet er det vigtigt at drøfte de ting der er væsentlige for at få det bedste afsæt for klubben. Punkterne nedenfor kan betragtes som inspiration for indholdet på mødet. Visioner Hvad er formålet med klubben eksempelvis fristed, frirum, inddragelse af drengene, det menneskelige møde, respekt for individet og så videre. Forventningsafklaring i forhold til klubben, drengene og hinanden: Ambitionsniveau for den enkelte og gruppen som helhed. Det er væsentligt, at man hele tiden afstemmer sine forventninger til hinanden. Hvis man skaber en åben og ærlig dialog i frivilliggruppen og til drengene, hvor man beskriver, hvilke ønsker og forventninger man har til hinanden, kan det danne grundlag for en mere positiv og konstruktiv opstart af klubben. Retningslinjer for drengeklubben Hvordan er man sammen i klubben, så det er et rart sted at være eksempelvis man hilser på hinanden, man taler ordentligt til hinanden, man respekterer hinanden, man løser konflikter gennem dialog og så videre. Det er vigtigt, at drengene i et vist omfang er med til at formulere retningslinjer i klubben. På den måde får de ejerskab over dagligdagen i klubben, og erfaring viser, at de motiveres til at holde selvjustits med at overholde de fastsatte retningslinjer, da de selv har været med i beslutningsprocessen. Mødekultur Internt: Det kan være en god idé at afholde interne møder hver 2. måned, hvor alle frivillige samles og diskuterer hverdagen i klubben, laver vagtplaner, aktivitetskalender og drøfter den daglige drift samt fokus- og udviklingspunkter for klubben. Det er vigtigt, at der hver gang skrives referat af møderne, som sendes ud til alle frivillige i gruppen. Eksternt: Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at afholde statusmøder med relevante samarbejdspartnere kvartalsvis eller efter behov, så alle involverede er orienteret om, hvordan det går i klubben. 14

15 15

16 16

17 Klubbens åbningsdage hyppighed og åbningstider Antallet af frivillige danner rammen for, hvor mange gange klubben har åbent i løbet af en uge. Som udgangspunkt bør klubben holde åbent minimum én gang om ugen i to-tre timer. Åbningstiderne vil som oftest være placeret i eftermiddags og aftentimerne, når drengene har fri fra skole. Det er vigtigt at fastsætte klubbens åbningsdage ud fra målgruppens ønsker og behov samtidig med, at det er realistisk i forhold til frivilliggruppens råderum. Som frivillig er det vigtig at være realistisk i forhold til ens privatliv, så man ikke lover og forpligter sig til mere, end man kan overholde. Opmærksomhedskampagne drengenes kendskab til tilbuddet Det kan være en god idé at lave plakater, som hænges op relevante steder i boligområdet eller invitationer, som gives personligt til de drenge, man ønsker at arbejde med i klubben. Det er vigtigt, at materialet indeholder relevant faktuelt viden omkring adresse, tidspunkt, indhold og så videre. Officiel åbningsdag for klubben Det er vigtigt at markere åbningen af en drengeklub på en festlig og imødekommende måde, så drenge i lokalområdet finder tilbuddet interessant og får lyst til at komme igen. Det er vigtigt at alliere sig med relevante samarbejdspartnere, som kan være med til at sprede budskabet om drengeklubben til relevante drenge i området. Selve åbningsdagen kan indeholde forskellige elementer som for eksempel: Forplejning (mad, slik, frugt, chips etc.) En kort tale hvor man henvender sig til drengene og kort beskriver formålet med klubben. Officiel åbning hvor man eksempelvis klipper den røde snor eller drengene spiser sig igennem det røde lakrids snørebånd og derved markerer den officielle åbning af klubben. Præsentation af frivilliggruppen Konkurrencer Wii, PlayStation, bordfodbold, bordtennis og så videre (husk præmie til vinderholdet) Uformel snak og hygge. 17

18 Udflugter i Drengeklubben Når klubben skal på tur, mødes drenge og frivillige i klubbens lokaler. Gruppen følges i samlet flok hen til den pågældende aktivitet og tilbage til klubbens lokaler, når aktiviteten er afsluttet. Såfremt et medlem vælger at gøre noget andet end det aftalte, overgår ansvaret til forældremyndighedsindehaveren, som kontaktes af en repræsentant fra frivilliggruppen. En dreng kan ikke deltage i ture ud af huset uden forældremyndighedsindehaverens skriftlige accept. Det er vigtigt at forberede drengene inden man tager på tur. Det vil sige at gennemgå de elementer, der er forbundet med turen eksempelvis hvordan man opfører sig i det offentlige rum, hvad aktiviteten går ud på, hvordan man kommer derhen og så videre. Dette for at sikre, at drengene ikke er i tvivl om retningslinjerne og rammerne for turen. Stamkort Hvis klubben arbejder med en fast udvalgt gruppe, kan det være en idé at benytte et stamkort for at have et overblik over medlemmerne i drengeklubben. Stamkortet kan indeholde diverse oplysninger og fungere som et samlende dokument hvorpå drengenes forældre giver tilladelse til forskellige forhold eksempelvis fototilladelse, køretilladelse og så videre (se bilag). Arbejder man som tidligere nævnt med en mere åben gruppe skal forældretilladelser blot indhentes ad hoc i forbindelse med diverse arrangementer. Fotografering Det kan være en god idé at forevige de gode oplevelser i klubben ved fotografering. Billederne kan blandt andet bruges til at hænge op i klubben, så det pynter og inspirerer i hverdagen. I den forbindelse er det vigtigt, at der indhentes fototilladelser hos drengenes forældre. Det er vigtigt, at det fremgår hvordan og i hvilken sammenhæng billederne anvendes, og hvem der har ophavsretten på billederne. Logbog Det kan være en god idé at have en logbog, hvor man skriver et kort referat af hver enkelt klubaften, så næste hold frivillige kan se, hvad der er sket ugen forinden. På den måde sikrer man også en løbende opdatering og en synlig tilgang til udviklingen i klubben. Ansvaret for drenge generelt De frivillige har kun ansvaret for drengene, så længe drengene opholder sig i klubben. Såfremt en dreng vælger at forlade klubben overgår ansvaret til forældremyndighedsindehaveren. Det er vigtigt, at forældrene fra starten er orienteret om denne ansvarsfordeling. 18

19 19

20 20

21 Frivilliggruppens organisering Retningslinier for frivilliggruppen Det er vigtigt at drøfte, hvordan man som gruppe fungerer bedst muligt, når det handler om eksempelvis mødekultur, kommunikationsform, engagement og så videre. Det er vigtigt at have fokus på, at klubben kun fungerer i et samarbejde og ud fra et fælles ansvar for alle involverede. Ansvarsfordeling Vi anbefaler, at alle i gruppen deltager i organiseringen og koordineringen af drengeklubben. Der vil dog være særlige poster, der skal varetages for at sikre, at der er et overblik over aktiviteter, vagtplaner, antal frivillige og så videre. For at sikre den bedst mulige organisering af en drengeklub anbefaler vi derfor, at de forskellige ansvarsposter fordeles på forskellige frivillige i klubben. Ansvarsposter i en drengeklub En tovholder (denne post kan uddelegeres på flere frivillige). En økonomiansvarlig. En fundraisingansvarlig. Tovholder Registrering af frivilliggruppen. Udarbejdelse af vagtplan. Udarbejdelse af aktivitets kalender. Opdatering af adresselister. Kontakt til relevante samarbejdspartnere. Videreformidle relevant information til gavn for klubben. Det er ikke meningen, at tovholderen skal gøre alt arbejdet, men derimod sikre, at tingene bliver gjort og opgaverne også uddelegeres til andre i gruppen i et samarbejde. 21

22 Den økonomiansvarlige Den økonomiansvarlige i en drengeklub har ansvaret for og overblik over klubbens økonomi. I praksis betyder det, at den økonomiansvarlige har ansvaret for at holde styr på de økonomiske midler, der bruges i klubben og dertil opstille et tydeligt regnskab. Det er vigtigt, at det i fællesskab besluttes, hvad pengene skal bruges til, så alle i gruppen har indflydelse på brugen af de økonomiske midler. Fundraising og donationer Det vil være hensigtsmæssigt at lade en person fra frivilliggruppen stå for fundraising til drengeklubben. Det vil løbende blive nødvendigt at søge fonde, puljer, virksomheder og så videre om støtte, så man kan tilbyde en spændende og afvekslende aktivitetskalender i drengeklubben. I alle kommuner er det muligt at søge om de såkaldte 18 bevillinger fra kommunen. Støtten ydes til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer. Støtten kan gives til organisationer, foreninger og andre, der understøtter den frivillige indsats i hverdagen. Det er vigtigt at undersøge disse muligheder i den enkelte kommune (se bilag). Det kan ligeledes være en god idé at lave opsøgende arbejde i forhold til butikker, lokale erhvervsdrivende, forlystelsessteder og seværdigheder for at skaffe midler, donationer, oplevelser og lign. til klubben. For at sikre validitet er det vigtig at medbringe en form for dokumentation på, at man repræsenterer en reel organisering eksempelvis et boligselskab, en organisation, et frivillighus, en forening eller andet. Eksempler: Legetøjskæde, møbelforretning o.lign.: I kan rette henvendelse og høre om de evt. har gamle spil eller udstillingsvarer, som de vil donere til drengeklubben. Supermarkeder: I kan rette henvendelse og høre om de vil sponsorere en hyggeaften eller en sund madlavningsaften i klubben. Den lokale grønthandler: I kan rette henvendelse og høre om denne vil sponsorere/donere en klubaften med frugt. Tivoli, museum, biograf, gocart-center og så videre: I kan rette henvendelse og høre, om det er muligt at få fri entre eller rabat. 22

23 Vagtplaner Vi anbefaler, at frivilliggruppen inddeler sig i hold med minimum tre eller fire på vagt af gangen. Det er vigtigt at kigge på størrelsen af drengegruppen for at vurdere, hvilket maksimum man skal sætte for frivillige på en klubaften. Det er vigtigt, at drengene ikke oplever en overvægt af voksne, da det kan virke kontrollerende og overvågende og dermed forhindre en konstruktiv og bæredygtig interaktion mellem frivilliggruppen og drengene. Som udgangspunkt skal man som frivillig kunne investere 2 gange om måneden på frivilligt arbejde i en drengeklub. Sygdom Det er vigtigt at blive enige om en procedure for, hvordan man håndterer sygdom eller andet fravær i frivilliggruppen. Proceduren skal tales igennem, så alle er bekendte med aftalen og forpligter sig til det aftalte. Eksempel: Bliver man forhindret i at tage sin vagt, er man selv forpligtet til at finde en afløser og informere en af de andre frivillige på vagtholdet om fraværet. 23

24 Aktiviteter Det kan være en god idé at lave en aktivitetskalender i samarbejde med drengene, så de og deres forældre altid ved, hvad der skal ske på de forskellige klubdage. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i drengenes ønsker og behov samtidig med, at man inspirerer dem og åbner muligheder for nye og anderledes oplevelser og tilbud. I opstarten er det dog en god idé, hvis frivilliggruppen står for udarbejdelsen af en aktivitetskalender. På den måde er den første tid struktureret, så alle ved, hvad der skal ske fra gang til gang. Den fastlagte struktur for dagligdagen i klubben efterlader tid og overskud til at fokusere på relationsdannelse til drengene, hvilket er en vigtig investering, der danner grundlag for det videre samarbejde med drengene. I forbindelse med de forskellige aktiviteter er det vigtigt at vide, hvem i frivilliggruppen der er ansvarlig for hvilke opgaver. Forslag til aktiviteter: Madlavning Spil Fodbold Quiz Konkurrencer Ture ud af huset (svømmehal, biograf, museum, bowling og lign.) Højtlæsning Samtaler Skattejagt/orienteringsløb evt. med et læringsperspektiv. Kreative opgaver Lektiehjælp Film 24

25 25

26 26

27 27

28 Rekruttering af frivillige Rekruttering af frivillige til klubben er et fælles ansvar. Jo flere frivillige jo bedre, da det kan medføre flere åbningsdage om ugen og flere personer til i fællesskab at løfte opgaven. Der er flere måder at rekruttere frivillige på og følgende metoder kan anbefales: Plakater og flyers I kan udarbejde plakater og flyers, som beskriver formål, opgave, forventninger og fakta altså tid, sted, kontaktoplysninger og så videre. Det er vigtigt, at materialet har blikfang, så det fanger folks interesse, når det hænger i det offentlige rum blandt mange andre tilbud. Det kan være en god idé at hænge plakater og flyers på biblioteker, uddannelsessteder, beboerhuse og andre steder i lokalområdet. Annoncer Det er muligt at indrykke en annonce i diverse aviser og magasiner. Metoden er en dog en dyr løsning, og det er derfor vigtigt at overveje, om denne metode giver det ønskede resultat. Såfremt man repræsenterer en humanitær organisation er det vigtigt at bede om humanitærrabat. Annoncen skal ligesom plakater og flyers indeholde de nødvendige faktuelle oplysninger. Pressemeddelelser og artikler Det kan være en god idé selv at lave en pressemeddelelse eller artikel og sende til en lokalavis, lokalradio eller lokal tv. Ved denne metode kan man på en spændende og levende måde beskrive dagligdagen i den pågældende drengeklub og derigennem tiltrække nye frivillige. Også ved denne metode er det vigtig at anføre de rette oplysninger, så interesserede efterfølgende kan rette henvendelse. Eget netværk Det er vigtigt, at gøre opmærksom på tilbuddet i sit eget netværk og opfordre relevante venner og bekendte til at lave frivilligt socialt arbejde. Henvendelse på relevante uddannelsesinstitutioner Blandt studerende er der ofte stor tradition for at lave frivilligt arbejde. Det kan derfor være en god idé at kontakte uddannelses institutioner med henblik på en aftale om et besøg på en morgensamling, i en klasse eller andet, hvor man fortæller om den kommende klub, arbejdsopgaverne og på den måde hverver relevante frivillige til klubben. Det er vigtigt, at præsentationen er præcist og levende formidlet, så det skaber opmærksomhed og interesse. 28

29 29

30 30

31 Afsluttende note Denne håndbog er vores anbefalinger i forbindelse med etablering af frivilligt baserede drengeklubber i Danmark. Vi håber, at den som læser denne guide vil lade sig inspirere til at tage del i eller etablere drengeklubber rundt om i landet. Vores anbefaling er at kaste sig ud i det. Der er et stort behov for drengeklubber i Danmark og mødet med drengene, de frivillige kræfter, samarbejdspartnere og virksomheder er både inspirerende, motiverende og udfordrende. God fornøjelse! Drengeklubprojektet Dansk Flygtningehjælp 31

32 Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3.sal 1300 København K Telefon Fax

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Del 1: a) Motiver til frivilligt arbejde b) Hvad får folk til at blive? Del 2: a) Hvad skal frivillige lave? b) Tips og tricks

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen

Indhold:  Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Aktivitet: Børn bygger i sand Aktivitet: Udstilling af børnekunst

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE Hans-Erik Rasmussen, herasmussen2006@yahoo.dk og Ruth Borrits ruth.borrits@webspeed.dk HÅNDBOGEN OM OPSØGENDE SOCIALT ARBEJDE INDEHOLDER Inspiration, konkrete forslag og

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Udgivet den 19.01.2015. Foreningshåndbog for Gymnastik og Folkedans

Udgivet den 19.01.2015. Foreningshåndbog for Gymnastik og Folkedans Foreningshåndbog for Gymnastik og Folkedans 0 Indholdsfortegnelse Forord s. 2 Formålet med Gymnastik- og folkedans afdelingen s. 2 Udvalgsmedlemmer opgaver og ansvar s. 2 Instruktør ansvar og forventninger

Læs mere

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse.

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. 1 Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. Idegrundlag side 2 Kort fortælling om projektet side 3+4 Markedsføring/Medier side 4 Økonomi side 5 Tidsplan/to do side 5 Projekt Sund Assens Kommune

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Opfølgning på Årsmødet 2006 den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde December 2006 DEN MANGFOLDIGE FRIVILLIGE ELLER MANGLEN PÅ EN STEREOTYP Hvorfor

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere