Vi har en. drøm! en guide til etablering af frivilligt baserede drengeklubber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har en. drøm! en guide til etablering af frivilligt baserede drengeklubber"

Transkript

1 Vi har en drøm! en guide til etablering af frivilligt baserede drengeklubber 1

2 Forord... 5 Drengeklubber... 6 Frivilligheden... 6 Metoden... 6 Målgruppen... 8 Research og målgruppeanalyse... 8 Formål og gennemsigtighed... 9 Samarbejde... 9 Økonomi... 9 Forsikring Kontrakter for frivilligt arbejde Børneattester Indhold Etablering af Drengeklubben Intromøde Visioner Retningslinier for drengeklubben Mødekultur Klubbens åbningsdage Opmærksomhedskampagne Officiel åbningsdag for klubben Forplejning Udflugter i Drengeklubben Stamkort Fotografering Logbog Ansvar for drenge generelt Frivilliggruppens organisering Retningslinier for frivilliggruppen Ansvarsfordeling Ansvarsposter i en drengeklub Tovholder Den økonomiansvarlige Fundraiser og donationer Vagtplaner Sygdom Aktiviteter Rekruttering af frivillige Plakater og flyers Annoncer Pressemeddelelser og artikler Eget netværk Henvendelse på relevante uddannelsesinstitutioner Afsluttende note... 31

3 3

4 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp, maj 2010 Grafisk design: Lenny Larsen / Design Now (www.designnow.dk) Foto: Jon Norddahl (www.jonnorddahl.dk) Drengene og frivilliggruppen er fotograferet i Drengeklubben, Fælleshuset Nordlys, Brøndby 4 Tryk: En særlig tak til

5 Forord: Siden maj 2008 har Drengeklubprojektet i Dansk Flygtningehjælp arbejdet med metodeudvikling af frivilligt baserede drengeklubber for etniske minoritetsdrenge i alderen år i udsatte boligområder. Resultatet er 12 drengeklubber placeret rundt om i landet, 150 engagerede frivillige, spændende tværfagligt samarbejde og ikke mindst en masse glade teenage drenge, som i hverdagen inddrages i processen om at skabe det bedst mulige frirum under trygge rammer. Drengeklubprojektet har gennem to år tilegnet sig relevant viden og erfaring i metodeudvikling indenfor etablering og drift af frivilligt baserede drengeklubber. Denne viden og erfaring ønsker Dansk Flygtningehjælp at dele med andre relevante interessenter, som i hverdagen kan drage nytte og inspireres af denne viden. Drengeklubprojektet har derfor lavet denne håndbog, som præsenterer råd, vejledning, metoder, forslag og anbefalinger i forhold til etablering og drift af frivilligt baserede drengeklubber. Håndbogen kan bruges, hvis man som boligselskab, kommune, forening eller andet selvstændigt ønsker at etablere en drengeklub i et givent område. Dansk Flygtningehjælp kan på baggrund af en konkret vurdering tilbyde samarbejde, såfremt man som interessent/aktør ønsker det i forhold til etablering af en drengeklub indenfor rammerne i en humanitær organisation. Dansk Flygtningehjælp har stor erfaring med etablering af frivilligt socialt arbejde. Dette foregår i et samarbejde med Dansk Flygtningehjælps frivillige netværk med flere end 4500 frivillige og med støtte fra lønnede regionskonsulenter bredt placeret i landet. 5

6 Drengeklubber Drengeklubber kan under trygge og uformelle rammer engagere drenge i aktiviteter og åbne muligheder for netværk og samspil med omverdenen og dermed fungere som integrationsbroer. Formålet med drengeklubberne er at skabe et rum, hvor drengene kan opnå et fællesskab og ejerskab i samspil med andre drenge som et alternativ til gaden og destruktive sociale relationer. Derudover er formålet at tilbyde drengene struktureret voksenstøtte, hvor de i samspil med hinanden og voksne frivillige kan være med til at skabe et uformelt frirum. Drengene får via drengeklubben mulighed for at tilegne sig sociale kompetencer, der kan styrke dem i måden, hvorpå de håndterer hverdagens tilbud og udfordringer. Frivilligheden Det særlige ved denne form for drengeklubber er, at det er frivilligt baserede klubber. Det er civilbefolkningen, der løfter opgaven og i samarbejde med drengene skaber det optimale frirum ud fra drengenes ønsker og behov. Det opleves positivt, at drengene møder voksne, der ikke får betaling for samværet med dem. Frivilligheden skaber grundlag for motivation og magtbalancen mellem voksne og drenge neutraliseres i takt med, at der fokuseres på inddragelse af drengene i planlægningen og beslutningsprocesserne. Frivilliggruppen må gerne afspejle det samfund, som vi lever i med hensyn til gruppens fordeling i forhold til alder, køn, etnicitet og typer. Den enkelte frivillige kommer til at fungere som rollemodel for drengene og kan i kraft af livserfaring, viden om samfundet og mentale overskud i hverdagen være med til at guide drengene og gøre en positiv forskel i drengenes liv. Metoden Der lægges vægt på empowerment som metode. Empowerment er at sætte folk til at handle selv. Empowerment kan defineres som at opnå kontrol over eget liv. Det vil sige at opnå kontrol over de kritiske og afgørende faktorer, der holder mennesker fast i undertrykkelse eller afmagt, hvor de ikke har kontrollen. Drengene har behov for at skabe sig et godt liv, og det gode livs fundament er at opleve en sammenhæng i tilværelsen, således at den opleves som begribelig, håndterbar og meningsfuld. Empowerment betyder magt, kraft og styrke, hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen. Empowerment er både en proces og et mål i sig selv. 6

7 7

8 Målgruppen Den primære målgruppe er drenge med etnisk minoritetsbaggrund i alderen år. Det er dog vigtigt ikke at frasortere etnisk danske drenge, hvis de grupperer sig i et fællesskab. Drengeklubberne placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til drengene. Det kan være i udsatte boligområder eller andre nærliggende steder, hvor drengene færdes. Frivilligt baserede drengeklubber er ikke et socialpædagogisk tilbud, hvorfor drengeklubberne ikke kan rumme stærkt kriminelle grupperinger eller enkeltpersoner. Der fokuseres i høj grad på en forebyggende indsats, hvor målet er at nå den store gruppe af gråzonedrenge. Denne gruppe kan igen differentieres i op til flere undergrupper: De normale teenagedrenge, som blot ønsker et ungdomsliv som andre unge med skoletilbud, fritidstilbud og sunde interesser i fællesskab med vennerne. Der kan være flere årsager til, at disse ikke allerede frekventerer et eksisterende fritidstilbud eksempelvis økonomi eller manglende kendskab til fritids- og foreningslivet i Danmark. De kriminalitetstruede drenge som ofte udsættes for fristelsen fra det kriminelle miljø. Det er de drenge, som forsøger at navigere i dette spændingsfelt, og som har brug for et alternativ til gaden og destruktive sociale relationer og grupperinger. Fælles for drengene er, at de har behov for et frirum, hvor de bliver taget seriøst og set som individer. Research og målgruppeanalyse Det er hensigtsmæssigt at undersøge behovet i det pågældende område, så åbningstider, rammer og indhold for klubben fastsættes ud fra ønsker og behov hos målgruppen. Det er derfor en god idé at tale med forskellige samarbejdspartnere og drenge, som kan beskrive behovet i det pågældende boligområde. Det er vigtigt at beslutte sig for, om klubben er en klub med faste og særlige udvalgte drenge eller om stedet skal fungere som en mere åben klub, som områdets drenge frekventerer efter behov. Beslutningen bør tages ud fra en vurdering af, hvad der vil være mest fordelagtig i forhold til boligområdet og områdets drenge, så klubben bidrager til ro, udvikling og sammenhold og frem for alt ikke ekskluderer nogen, som indgår i den relevante målgruppe, da det kan medføre mere uro i et område. Samtidig er det vigtigt at være realistisk i forhold til, hvor stor målgruppen kan være i forhold til antallet af frivillige. Det er ikke realistisk at rumme en gruppe på 30 drenge, hvis man kun er tre frivillige. 8

9 Formål og gennemsigtighed Det er vigtigt med en klar og tydelig formålsbeskrivelse af drengeklubben. Dette for at sikre, at drengeklubben ikke opfattes som et konkurrerende tilbud blandt andre etablerede fritidstilbud i området. Det er vigtigt at invitere relevante aktører til et informationsmøde, da dette kan medføre et relevant samarbejde omkring klubben fremover. Relevante aktører kan for eksempel være: Opsøgende gadeplansmedarbejdere Klubber SSP Boligforeninger Beboerrådgivere Afdelingsbestyrelser Diverse foreninger Skoler Andre Ligeledes er det vigtigt, at klubbens rammer, indhold og formål er gennemsigtigt for forældrene, så de ikke føler sig udelukket og bliver i tvivl om incitamentet og intentionerne for drengeklubben. Samarbejdsaftale Det er vigtigt at lave en officiel samarbejdsaftale mellem alle involverede interessenter, så alle kender ansvarsfordelingen i forhold til samarbejdet omkring drengeklubben. Det er vigtigt løbende at justere dokumentet, såfremt der sker ændringer i navne på ansvarlige, lokaliteter, økonomiske forhold og så videre. Alle involverede parter underskriver dokumentet som bevis på et officielt indgået samarbejde (se bilag). Økonomi Det er nødvendigt at have lidt startkapital, når man etablerer en drengeklub. Beløbet behøver ikke at være højt, men skal kunne dække forskellige aktiviteter, forplejning og så videre i hverdagen. Det kan være en idé at indføre brugerbetaling i forbindelse med nogle aktiviteter som eksempelvis madlavning eller ture ud af huset. Beløbet skal være symbolsk og mest af alt fungere som signalværdi i forhold til drengene, så de bliver bekendte med, at ting og aktiviteter ikke altid er gratis. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at man med en evt. brugerbetaling ikke ekskluderer nogen. Det er derfor vigtigt, at klubben har økonomi til at lave fravigelser, hvis det er relevant i enkelte tilfælde. 9

10 Forsikring Det er vigtig at være opmærksom på, hvorledes man som frivillig er forsikret i det frivillige arbejde i drengeklubben. Såfremt man er tilknyttet en organisation eller forening, vil det ofte være den, der tegner forsikringen i forhold til det frivillige arbejde. Forsikringsspørgsmålet kan være godt at have styr på i tilfælde af, man som frivillig eksempelvis slår sine briller i stykker under udførelsen af det frivillige arbejde. Kontrakter for frivilligt arbejde Det vigtigt at have en kontrakt, der forbinder den frivillige til klubben. Kontrakten skal beskrive de forpligtelser og rettigheder, den frivillige har i forbindelse med det frivillige sociale arbejde i klubben eksempelvis tavshedspligt, værdigrundlag, rettigheder og så videre (se bilag). Børneattester Alle der arbejder med børn og unge skal give tilladelse til, at der indhentes en børneattest hos Rigspolitiet. En børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger, om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. En børneattest indeholder alene oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år Børneattesterne forefindes på Rigspolitiets hjemmeside og kan frit printes ud til brug i dagligdagen. 10

11 11

12 12

13 13

14 Etablering af Drengeklubben Intromøde Her samles alle, som ønsker at være frivillige i drengeklubben. Mødet skal danne grundlag for klubbens eksistens og det fremtidige samarbejde. Det er derfor vigtigt, at alle deltager og aktivt bidrager til processen. På mødet er det vigtigt at drøfte de ting der er væsentlige for at få det bedste afsæt for klubben. Punkterne nedenfor kan betragtes som inspiration for indholdet på mødet. Visioner Hvad er formålet med klubben eksempelvis fristed, frirum, inddragelse af drengene, det menneskelige møde, respekt for individet og så videre. Forventningsafklaring i forhold til klubben, drengene og hinanden: Ambitionsniveau for den enkelte og gruppen som helhed. Det er væsentligt, at man hele tiden afstemmer sine forventninger til hinanden. Hvis man skaber en åben og ærlig dialog i frivilliggruppen og til drengene, hvor man beskriver, hvilke ønsker og forventninger man har til hinanden, kan det danne grundlag for en mere positiv og konstruktiv opstart af klubben. Retningslinjer for drengeklubben Hvordan er man sammen i klubben, så det er et rart sted at være eksempelvis man hilser på hinanden, man taler ordentligt til hinanden, man respekterer hinanden, man løser konflikter gennem dialog og så videre. Det er vigtigt, at drengene i et vist omfang er med til at formulere retningslinjer i klubben. På den måde får de ejerskab over dagligdagen i klubben, og erfaring viser, at de motiveres til at holde selvjustits med at overholde de fastsatte retningslinjer, da de selv har været med i beslutningsprocessen. Mødekultur Internt: Det kan være en god idé at afholde interne møder hver 2. måned, hvor alle frivillige samles og diskuterer hverdagen i klubben, laver vagtplaner, aktivitetskalender og drøfter den daglige drift samt fokus- og udviklingspunkter for klubben. Det er vigtigt, at der hver gang skrives referat af møderne, som sendes ud til alle frivillige i gruppen. Eksternt: Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at afholde statusmøder med relevante samarbejdspartnere kvartalsvis eller efter behov, så alle involverede er orienteret om, hvordan det går i klubben. 14

15 15

16 16

17 Klubbens åbningsdage hyppighed og åbningstider Antallet af frivillige danner rammen for, hvor mange gange klubben har åbent i løbet af en uge. Som udgangspunkt bør klubben holde åbent minimum én gang om ugen i to-tre timer. Åbningstiderne vil som oftest være placeret i eftermiddags og aftentimerne, når drengene har fri fra skole. Det er vigtigt at fastsætte klubbens åbningsdage ud fra målgruppens ønsker og behov samtidig med, at det er realistisk i forhold til frivilliggruppens råderum. Som frivillig er det vigtig at være realistisk i forhold til ens privatliv, så man ikke lover og forpligter sig til mere, end man kan overholde. Opmærksomhedskampagne drengenes kendskab til tilbuddet Det kan være en god idé at lave plakater, som hænges op relevante steder i boligområdet eller invitationer, som gives personligt til de drenge, man ønsker at arbejde med i klubben. Det er vigtigt, at materialet indeholder relevant faktuelt viden omkring adresse, tidspunkt, indhold og så videre. Officiel åbningsdag for klubben Det er vigtigt at markere åbningen af en drengeklub på en festlig og imødekommende måde, så drenge i lokalområdet finder tilbuddet interessant og får lyst til at komme igen. Det er vigtigt at alliere sig med relevante samarbejdspartnere, som kan være med til at sprede budskabet om drengeklubben til relevante drenge i området. Selve åbningsdagen kan indeholde forskellige elementer som for eksempel: Forplejning (mad, slik, frugt, chips etc.) En kort tale hvor man henvender sig til drengene og kort beskriver formålet med klubben. Officiel åbning hvor man eksempelvis klipper den røde snor eller drengene spiser sig igennem det røde lakrids snørebånd og derved markerer den officielle åbning af klubben. Præsentation af frivilliggruppen Konkurrencer Wii, PlayStation, bordfodbold, bordtennis og så videre (husk præmie til vinderholdet) Uformel snak og hygge. 17

18 Udflugter i Drengeklubben Når klubben skal på tur, mødes drenge og frivillige i klubbens lokaler. Gruppen følges i samlet flok hen til den pågældende aktivitet og tilbage til klubbens lokaler, når aktiviteten er afsluttet. Såfremt et medlem vælger at gøre noget andet end det aftalte, overgår ansvaret til forældremyndighedsindehaveren, som kontaktes af en repræsentant fra frivilliggruppen. En dreng kan ikke deltage i ture ud af huset uden forældremyndighedsindehaverens skriftlige accept. Det er vigtigt at forberede drengene inden man tager på tur. Det vil sige at gennemgå de elementer, der er forbundet med turen eksempelvis hvordan man opfører sig i det offentlige rum, hvad aktiviteten går ud på, hvordan man kommer derhen og så videre. Dette for at sikre, at drengene ikke er i tvivl om retningslinjerne og rammerne for turen. Stamkort Hvis klubben arbejder med en fast udvalgt gruppe, kan det være en idé at benytte et stamkort for at have et overblik over medlemmerne i drengeklubben. Stamkortet kan indeholde diverse oplysninger og fungere som et samlende dokument hvorpå drengenes forældre giver tilladelse til forskellige forhold eksempelvis fototilladelse, køretilladelse og så videre (se bilag). Arbejder man som tidligere nævnt med en mere åben gruppe skal forældretilladelser blot indhentes ad hoc i forbindelse med diverse arrangementer. Fotografering Det kan være en god idé at forevige de gode oplevelser i klubben ved fotografering. Billederne kan blandt andet bruges til at hænge op i klubben, så det pynter og inspirerer i hverdagen. I den forbindelse er det vigtigt, at der indhentes fototilladelser hos drengenes forældre. Det er vigtigt, at det fremgår hvordan og i hvilken sammenhæng billederne anvendes, og hvem der har ophavsretten på billederne. Logbog Det kan være en god idé at have en logbog, hvor man skriver et kort referat af hver enkelt klubaften, så næste hold frivillige kan se, hvad der er sket ugen forinden. På den måde sikrer man også en løbende opdatering og en synlig tilgang til udviklingen i klubben. Ansvaret for drenge generelt De frivillige har kun ansvaret for drengene, så længe drengene opholder sig i klubben. Såfremt en dreng vælger at forlade klubben overgår ansvaret til forældremyndighedsindehaveren. Det er vigtigt, at forældrene fra starten er orienteret om denne ansvarsfordeling. 18

19 19

20 20

21 Frivilliggruppens organisering Retningslinier for frivilliggruppen Det er vigtigt at drøfte, hvordan man som gruppe fungerer bedst muligt, når det handler om eksempelvis mødekultur, kommunikationsform, engagement og så videre. Det er vigtigt at have fokus på, at klubben kun fungerer i et samarbejde og ud fra et fælles ansvar for alle involverede. Ansvarsfordeling Vi anbefaler, at alle i gruppen deltager i organiseringen og koordineringen af drengeklubben. Der vil dog være særlige poster, der skal varetages for at sikre, at der er et overblik over aktiviteter, vagtplaner, antal frivillige og så videre. For at sikre den bedst mulige organisering af en drengeklub anbefaler vi derfor, at de forskellige ansvarsposter fordeles på forskellige frivillige i klubben. Ansvarsposter i en drengeklub En tovholder (denne post kan uddelegeres på flere frivillige). En økonomiansvarlig. En fundraisingansvarlig. Tovholder Registrering af frivilliggruppen. Udarbejdelse af vagtplan. Udarbejdelse af aktivitets kalender. Opdatering af adresselister. Kontakt til relevante samarbejdspartnere. Videreformidle relevant information til gavn for klubben. Det er ikke meningen, at tovholderen skal gøre alt arbejdet, men derimod sikre, at tingene bliver gjort og opgaverne også uddelegeres til andre i gruppen i et samarbejde. 21

22 Den økonomiansvarlige Den økonomiansvarlige i en drengeklub har ansvaret for og overblik over klubbens økonomi. I praksis betyder det, at den økonomiansvarlige har ansvaret for at holde styr på de økonomiske midler, der bruges i klubben og dertil opstille et tydeligt regnskab. Det er vigtigt, at det i fællesskab besluttes, hvad pengene skal bruges til, så alle i gruppen har indflydelse på brugen af de økonomiske midler. Fundraising og donationer Det vil være hensigtsmæssigt at lade en person fra frivilliggruppen stå for fundraising til drengeklubben. Det vil løbende blive nødvendigt at søge fonde, puljer, virksomheder og så videre om støtte, så man kan tilbyde en spændende og afvekslende aktivitetskalender i drengeklubben. I alle kommuner er det muligt at søge om de såkaldte 18 bevillinger fra kommunen. Støtten ydes til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer. Støtten kan gives til organisationer, foreninger og andre, der understøtter den frivillige indsats i hverdagen. Det er vigtigt at undersøge disse muligheder i den enkelte kommune (se bilag). Det kan ligeledes være en god idé at lave opsøgende arbejde i forhold til butikker, lokale erhvervsdrivende, forlystelsessteder og seværdigheder for at skaffe midler, donationer, oplevelser og lign. til klubben. For at sikre validitet er det vigtig at medbringe en form for dokumentation på, at man repræsenterer en reel organisering eksempelvis et boligselskab, en organisation, et frivillighus, en forening eller andet. Eksempler: Legetøjskæde, møbelforretning o.lign.: I kan rette henvendelse og høre om de evt. har gamle spil eller udstillingsvarer, som de vil donere til drengeklubben. Supermarkeder: I kan rette henvendelse og høre om de vil sponsorere en hyggeaften eller en sund madlavningsaften i klubben. Den lokale grønthandler: I kan rette henvendelse og høre om denne vil sponsorere/donere en klubaften med frugt. Tivoli, museum, biograf, gocart-center og så videre: I kan rette henvendelse og høre, om det er muligt at få fri entre eller rabat. 22

23 Vagtplaner Vi anbefaler, at frivilliggruppen inddeler sig i hold med minimum tre eller fire på vagt af gangen. Det er vigtigt at kigge på størrelsen af drengegruppen for at vurdere, hvilket maksimum man skal sætte for frivillige på en klubaften. Det er vigtigt, at drengene ikke oplever en overvægt af voksne, da det kan virke kontrollerende og overvågende og dermed forhindre en konstruktiv og bæredygtig interaktion mellem frivilliggruppen og drengene. Som udgangspunkt skal man som frivillig kunne investere 2 gange om måneden på frivilligt arbejde i en drengeklub. Sygdom Det er vigtigt at blive enige om en procedure for, hvordan man håndterer sygdom eller andet fravær i frivilliggruppen. Proceduren skal tales igennem, så alle er bekendte med aftalen og forpligter sig til det aftalte. Eksempel: Bliver man forhindret i at tage sin vagt, er man selv forpligtet til at finde en afløser og informere en af de andre frivillige på vagtholdet om fraværet. 23

24 Aktiviteter Det kan være en god idé at lave en aktivitetskalender i samarbejde med drengene, så de og deres forældre altid ved, hvad der skal ske på de forskellige klubdage. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i drengenes ønsker og behov samtidig med, at man inspirerer dem og åbner muligheder for nye og anderledes oplevelser og tilbud. I opstarten er det dog en god idé, hvis frivilliggruppen står for udarbejdelsen af en aktivitetskalender. På den måde er den første tid struktureret, så alle ved, hvad der skal ske fra gang til gang. Den fastlagte struktur for dagligdagen i klubben efterlader tid og overskud til at fokusere på relationsdannelse til drengene, hvilket er en vigtig investering, der danner grundlag for det videre samarbejde med drengene. I forbindelse med de forskellige aktiviteter er det vigtigt at vide, hvem i frivilliggruppen der er ansvarlig for hvilke opgaver. Forslag til aktiviteter: Madlavning Spil Fodbold Quiz Konkurrencer Ture ud af huset (svømmehal, biograf, museum, bowling og lign.) Højtlæsning Samtaler Skattejagt/orienteringsløb evt. med et læringsperspektiv. Kreative opgaver Lektiehjælp Film 24

25 25

26 26

27 27

28 Rekruttering af frivillige Rekruttering af frivillige til klubben er et fælles ansvar. Jo flere frivillige jo bedre, da det kan medføre flere åbningsdage om ugen og flere personer til i fællesskab at løfte opgaven. Der er flere måder at rekruttere frivillige på og følgende metoder kan anbefales: Plakater og flyers I kan udarbejde plakater og flyers, som beskriver formål, opgave, forventninger og fakta altså tid, sted, kontaktoplysninger og så videre. Det er vigtigt, at materialet har blikfang, så det fanger folks interesse, når det hænger i det offentlige rum blandt mange andre tilbud. Det kan være en god idé at hænge plakater og flyers på biblioteker, uddannelsessteder, beboerhuse og andre steder i lokalområdet. Annoncer Det er muligt at indrykke en annonce i diverse aviser og magasiner. Metoden er en dog en dyr løsning, og det er derfor vigtigt at overveje, om denne metode giver det ønskede resultat. Såfremt man repræsenterer en humanitær organisation er det vigtigt at bede om humanitærrabat. Annoncen skal ligesom plakater og flyers indeholde de nødvendige faktuelle oplysninger. Pressemeddelelser og artikler Det kan være en god idé selv at lave en pressemeddelelse eller artikel og sende til en lokalavis, lokalradio eller lokal tv. Ved denne metode kan man på en spændende og levende måde beskrive dagligdagen i den pågældende drengeklub og derigennem tiltrække nye frivillige. Også ved denne metode er det vigtig at anføre de rette oplysninger, så interesserede efterfølgende kan rette henvendelse. Eget netværk Det er vigtigt, at gøre opmærksom på tilbuddet i sit eget netværk og opfordre relevante venner og bekendte til at lave frivilligt socialt arbejde. Henvendelse på relevante uddannelsesinstitutioner Blandt studerende er der ofte stor tradition for at lave frivilligt arbejde. Det kan derfor være en god idé at kontakte uddannelses institutioner med henblik på en aftale om et besøg på en morgensamling, i en klasse eller andet, hvor man fortæller om den kommende klub, arbejdsopgaverne og på den måde hverver relevante frivillige til klubben. Det er vigtigt, at præsentationen er præcist og levende formidlet, så det skaber opmærksomhed og interesse. 28

29 29

30 30

31 Afsluttende note Denne håndbog er vores anbefalinger i forbindelse med etablering af frivilligt baserede drengeklubber i Danmark. Vi håber, at den som læser denne guide vil lade sig inspirere til at tage del i eller etablere drengeklubber rundt om i landet. Vores anbefaling er at kaste sig ud i det. Der er et stort behov for drengeklubber i Danmark og mødet med drengene, de frivillige kræfter, samarbejdspartnere og virksomheder er både inspirerende, motiverende og udfordrende. God fornøjelse! Drengeklubprojektet Dansk Flygtningehjælp 31

32 Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3.sal 1300 København K Telefon Fax

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER 1 Indhold Hvad er en lektiecafé i Ungdommens Røde Kors?... 4 Hvem kan starte en lektiecafé?... 5 Først skridt: Er der et behov og en samarbejdspartner?... 5 Behovsafdækning...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN INDHOLD S.01 S.04 VELKOMMEN SOM PROJEKTLEDER! OPGAVE 1: PROJEKTSTYRING - REGISTRERING - AFRAPPORTERING - TILLADELSER - PLANLÆGNING - REKRUTTERING AF FRIVILLIGE - KOMMUNIKATION

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik Bliv frivillig fordi du gerne vil være ambassadør for badminton og badmintonsportens værdier du har stor kærlighed for badmintonsporten -

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Familier og unge, som er i akut krise på baggrund af voldsomme sociale begivenheder i familien.

Familier og unge, som er i akut krise på baggrund af voldsomme sociale begivenheder i familien. Kvalitetsstandarder DUH, Strandmarken og Centervej Akutforløb (fortrinsvis Strandmarken) At yde hjælp til familier og unge, som har brug for hjælp akut eller med kort varsel. Familier og unge, som er i

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge rødekors.dk/vennerviservej RAMMERNE FOR NETVÆRKSAKTIVITETEN Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge Det personlige møde

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

Vejledning om samarbejde med frivillige

Vejledning om samarbejde med frivillige Vejledning om samarbejde med frivillige 1) Klare rammer for samarbejdet med frivillige i Specialsektoren I Specialsektoren ønsker vi at skabe et trygt og godt samarbejde mellem frivillige, medarbejdere

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større PIGERAKETTEN som REKRUTTERINGsplatform Når nye piger skal introduceret til fodbold, kan Pigeraketten give synlighed om fodbold

Læs mere

Kom godt i gang med vågetjenesten

Kom godt i gang med vågetjenesten GODE RÅD Kontaktperson kombination af interesse og evner; en eller to? Telefon hvordan kan man kontakte vågetjenesten? Vågeopgaven - hvordan gør vi hos os? Samarbejde hvem samarbejder vi med og hvordan?

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere