Chartret 6. april Klubhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog"

Transkript

1 Chartret 6. april 1974 Klubhåndbog Opdateret 14. februar 2011

2 FORORD Denne klubhåndbog indeholder en samling af klubbeslutninger og retningslinjer, som har blivende betydning for klubbens virke. Klubben er dog til enhver tid underlagt de vedtægter, der er gældende for Lions Danmark og Lions Clubs International. Ajourføring og ændringer af klubhåndbogen påhviler bestyrelsen. Klubbens sekretær er ansvarlig for udsendelse af trufne klubbeslutninger af blivende betydning. Det enkelte klubmedlem er selv ansvarlig for at holde sig ajour med klubhåndbogen, som forefindes på klubbens hjemmeside nibe.lions.dk. Denne klubhåndbog er i sin første udgave udarbejdet af P Bjarne Nielsen, VP Ole Pedersen og PP Leif Møller Jensen og vedtaget på generalforsamlingen, d. 26. marts Klubhåndbogen er revideret i 2010 af MED Ole Pedersen, PP Tage Pedersen og P Børge Lindberg og godkendt på generalforsamlingen, d. 8. marts Hyppigt anvendte forkortelser for klubbens tillidsposter: P Præsident PP Past præsident VP Vicepræsident S Sekretær K Kasserer CM Clubmester TT Tailtwister

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KLUBMØDER Mødested Mødetidspunkter Mødekalender Mødedagsorden Mødeleder Fra- og tilmelding til møder Make-Up Generalforsamling DONATIONER OG GAVER Støtteberettigede formål Bevilling/godkendelse BESTYRELSEN Valg til bestyrelsen Forberedelse og opgaver Møder Præsident (P) Vicepræsident (VP) Sekretær (S) Kasserer (K) Clubmester (CM) Tailtwister (TT) Past præsident (PP) UDVALGENE Generelle retningslinier Programudvalget Aktivitetsudvalget IR-udvalget Ungdomsudvalget Udvalg for Holdning & Handling Medlemsudvalget Faste aktiviteter IT-udvalget Sverigesudvalget Grønlandsudvalget Seniorudvalget BESLUTNINGSPROCESSER Beslutninger med væsentlige økonomiske konsekvenser Beslutninger, der kan splitte klubben Øvrige beslutninger Registrering... 19

4 6. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT Forslag til nye medlemmer Optagelse Opsigelse af medlemskab Orlov Kontingent GÆSTER Medlemsemner Foredragsholdere eller andre indbudte gæster Kabinetsbesøg Lions fra andre Klubber Enker efter Lionsmedlemmer CHEVRON/AWARDS Jubilæumschevron % møde awards Awards for ekstraordinær indsats i klubben KLUBBENS HILSEN TIL ET MEDLEM Fødselsdage Bryllup, sølvbryllup og guldbryllup Sygdom, hospitalsindlæggelse Dødsfald Andre mærkedage Receptioner, jubilæum og lign Gavekomitéen EKSTERNE LIONS MØDER Generelt Årsmøde Distriktsmøde Midtvejsmøde Zonemøde PSK-møde Orienteringsmøder Chartringer og jubilæer Møde for nye Lions Nye medlemmers deltagelse Zonebowling Refusion af udgifter KABINETSARBEJDE RÅD OG VEJLEDNING TIL SPONSOR/MENTOR Før første møde i klubben Det første møde Den første tid... 30

5 1. KLUBMØDER 1.1 Mødested Klubbens faste mødested er Nibe Idræts & Kulturcenter, Hobrovej 36, Nibe. 1.2 Mødetidspunkter Klubben afholder møde den 2. og 4. mandag kl Første mødedato i klubåret er den 2. mandag i august. Afslutning på klubåret sker primo juni. Der afholdes ikke klubmøde i juli. 1.3 Mødekalender Mødekalenderen skal indeholde følgende faste programpunkter: August December Januar Februar Februar/Marts Marts April Juni Almindeligt klubmøde, hvor P fremlægger sin handlingsplan Julefrokost med ledsager Madlavning på Nibe Skole Deltagelse i zonebowling Kegleaften Generalforsamling Distriktsmøde (Bestyrelse) Afslutning med ledsager Derudover skal der i mødekalenderen indlægges et besøg fra enten zonen eller distriktet aftemt med henholdsvis zoneformand eller distriktsguvernør. 1.4 Mødedagsorden Dagsordenen til klubmøder skal som minimum indeholde følgende faste punkter: 1. Clubmester 2. Spisning 3. Præsidenten, herunder godkendelse af referat fra sidste møde 4. Bestyrelse og udvalg 5. Eventuelt 6. Tailtwister Ved virksomhedsbesøg, andre eksterne møder samt festlige lejligheder kan dagsordenen afkortes til et minimum. Uopsættelige sager skal dog altid forelægges og behandles. 1.5 Mødeleder P udpeger mødeleder for klubbens møder, det kan fx være CM eller VP. Side 1

6 1.6 Fra- og tilmelding til møder Ved ordinære klubmøder i klublokalet uden ledsager er der aktiv framelding, dvs. det antages at alle klubmedlemmer deltager, med mindre klubben hører fra dem inden den angivne frameldingsfrtist. Framelding meddeles til den, der aktuelt har påtaget sig arbejdet med registrering af afbud, normalt CM. I særlige tilfælde kan et medlem have opnået bestyrelsens tilsagn om generel tilmelding, og da gælder de samme regler blot med modsat fortegn. Der dispenseres ikke fra den angivne frameldingsfrist. Der er aktiv tilmelding ved alle øvrige klubmøder, dvs. klubmøder, der foregår eksternt samt klubmøder, interne såvel som eksterne, hvor ledsager er inviteret. Når møderne er med ledsager angives ved tilmelding også antal. Ved aktiv tilmelding antages det altså at alle klubmedlemmer ikke deltager, med mindre klubben hører fra dem inden den angivne frameldingsfrtist. Ved udeblivelse vil der blive opkrævet et gebyr svarende til menuprisen. Ved arrangementer andre steder, udgør gebyret kr. 50,-. Gebyret opkræves også for evt. udeblevne ledsagere. CM informerer S og K udeblivelsen. Opkrævning foretages af K i forbindelse med kontingentopkrævning 1.7 Make-Up Et medlem kan på trods af fravær godskrives for deltagelse i et ordinært klubmøde, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldte: medlemmet har deltaget i andet Lions arbejde i tidsrummet 6 dage før til 6 dage efter det forsømte klubmøde. pga. sygdom tvinges medlemmet til at forsømme et eller flere møder. medlemmet kan ikke møde pga arbejde, se evt. den grønne håndbog (Håndbog for danske lionsklubber). Den der ønsker Make-Up, skal selv anmode om dette overfor CM. Et medlem der pga. militærtjeneste eller andet borgerligt ombud er tvunget til fravær, kan efter beslutning af klubben tildeles Make-Up. Side 2

7 1.8 Generalforsamling Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i marts måned sendes til hvert enkelt medlem senest 14 dage før afholdelsen og skal indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Præsidentens beretning om klubbens virksomhed 3. Kasserers orientering om klubårets foreløbige regnskab samt prognose for resten af klubåret - særskilt opdelt for klubkassen og for aktivitetskassen. 4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag om størrelsen af kontingent og tiltrædelsesafgifter for det nye klubår 5. Rettidigt indkomne forslag 6. Valg af præsident 7. Valg af vicepræsident 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af 2 revisorer 10. Eventuelt Yderligere punkter og forslag til behandling skal være P i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Vedr. pkt. 2 bemærkes, at punktet er til orientering og at det endelige, revisorgodkendte regnskab, først skal foreligge til godkendelse på et af de første klubmøder i det nye klubår. Side 3

8 2. DONATIONER OG GAVER 2.1 Støtteberettigede formål Lions Club Nibe giver støtte til humanitære og/eller samfundsnyttige initiativer målrettet borgere i Nibe området. Desuden støtter klubben nationalt eller internationalt hjælpearbejde, hvor dette enten udføres som ulønnet arbejde af borgere fra Nibe området, eller sker som et led i en samlet indsats fra Lions organisationen. Endelig giver Lions Club Nibe støtte til deltagelse i ungdomslejre med det formål, at sikre forståelse mellem verdens folk. Donationsmuligheder findes på Lions Butik (IR). Klubben ønsker normalt ikke at indgå i støtte af faste sponsorater. 2.2 Bevilling/godkendelse Beløb på kr ,- og derunder: Bestyrelsen kan godkende og bevilge gaver og donationer med efterfølgende orientering på næste klubmøde. Beløb over kr ,-: Ansøgninger behandles i bestyrelsen, der herefter fremlægger indstilling til klubben om bevilling eller afslag. Alle ansøgninger om gaver og/eller donationer skal fremsendes til P, der fremlægger ansøgningen på det førstkommende bestyrelsesmøde. Det tilstræbes at klubben foretager samlet uddeling af lokale donationer en til to gange årligt. Der laves samlet PR med deltagelse af modtagerne, pressen og repræsentanter fra klubben ved et lettere traktement i form af vand/øl/vin og snacks. P foranlediger, at repræsentanter fra pressen deltager og/eller udsendelse af pressemeddelelse om uddelingen. Uopsættelige ansøgninger kan dog efter individuel vurdering udbetales løbende gennem året og modtagerne indkaldes da efterfølgende til deltagelse i arrangementet. Dato for uddeling kan passende være så tæt på den 6. april som praktisk muligt, idet klubbens chartringsdato er d. 6. april Yderligere uddelinger foretages evt i december. Donationer skal efterfølgende omtales på klubbens hjemmeside, gerne med billedmateriale. Side 4

9 3. BESTYRELSEN Bestyrelsen er under forsæde af præsidenten klubbens daglige ledelse. Bestyrelsens sammensætning er følgende: P Præsident PP Past præsident VP Vicepræsident S Sekretær K Kasserer CM Clubmester TT Tailtwister (valgfri) Information om de enkelte bestyrelsesmedlemmers opgaver kan findes på de efterfølgende sider. Hvis TT ikke er medlem af bestyrelsen, kan denne suppleres med et medlem med anden funktion, fx en udvalgsformand. 3.1 Valg til bestyrelsen På klubbens ordinære generalforsamling vælges P og VP. Den øvrige bestyrelse vælges efter indstilling fra den nye P. Rotationsprincippet anvendes, således at alle klubbens medlemmer involveres i bestyrelsesarbejdet over en årrække. S- og K-posterne kan dog være flerårige. Der tilstræbes kontinuitet i udskiftningen, således at alle bestyrelsesmedlemmer ikke udskiftes på én gang. Bestyrelsen tiltræder ved klubårets begyndelse, dvs. 1. juli. Ved forfald af et bestyrelsesmedlem udpeger P et nyt medlem. Ved forfald af P overtager PP ledelsen af klubben resten af klubåret. 3.2 Forberedelse og opgaver Den aftrædende bestyrelse forbereder det kommende klubår med udarbejdelse af forslag til budget og kontingent op til generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen forbereder den nye bestyrelse det kommende klubår med udarbejdelse af udvalgssammensætning m.m. Bestyrelsen udfører og er ansvarlig for klubbens daglige drift, herunder korrespondance internt i Lionsorganisationen og eksternt, økonomi, mødeplanlægning, dagsordener til klubmøderne, behandling af ansøgninger og indstillinger til klubmøderne. Bestyrelsen har ansvaret for kontakten til zonen, distriktet og den øvrige Lionsorganisation. Side 5

10 3.3 Møder Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov, normalt med et møde om måneden på skift hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Den nyvalgte præsident udarbejder forslag til mødeplan for bestyrelsesmøderne til det første bestyrelsesmøde. Dette tilstræbes afholdt i maj måned inden starten på det nye klubår. S tager referat af bestyrelsesmøderne. De væsentlige beslutninger på bestyrelsesmøderne samt indstillinger om bidrag og tilskud forelægges på det førstkommende klubmøde. Bestyrelsen har ansvaret for, at klubben er repræsenteret ved de møder, som zone, distrikt og multipeldistrikt afholder. Fremlæggelse af forslag i disse forsamlinger godkendes i bestyrelsen og i klubben. Ved distriktsmøder og årsmøder bør klubben som minimum deltage med det antal delegater, der tilfalder klubben. Bestyrelsen er ansvarlig for administration af afbud til klubmøder og arrangementer, hvortil der kræves tilmelding. 3.4 Præsident (P) Præsidenten leder klubbens virksomhed og er ansvarlig for, at love, vedtægter og øvrige bestemmelser for klubben og for Lions Clubs International overholdes. P sikrer en god arbejdsgang i klubben og fordeler opgaverne til bestyrelsesmedlemmer og udvalg på en hensigtsmæssig måde. P repræsenterer klubben i lokalsamfundet. P er ansvarlig for mærkedage og påskønnelser til klubmedlemmerne Forberedelse og opgaver Det er P s opgave i samarbejde med bestyrelsen at: - tilrettelægge det nye klubår, herunder at udarbejde skitse til mødedatoer i det nye klubår samt fastlægge datoer for faste tilbagevendende programpunkter, - nedsætte klubbens udvalg og udpege formænd og medlemmer hertil. Det tilstræbes at skabe rotation i udvalgene, dog således at der sikres kontinuitet. - fremlægge egne målsætninger for det nye klubår på det første klubmøde. - udvælger hvert år ved klubårets afslutning Årets Lion Bestyrelsesmøder P indkalder til bestyrelsesmøderne i henhold til den fastlagte mødeplan. P er selv mødeleder. Det tilstræbes, at dagsorden er medsendt mødeindkaldelsen. P kan i særlige tilfælde indbyde andre klubmedlemmer til at deltage i et bestyrelsesmøde, herunder udvalgsformænd og nye medlemmer Klubmøder Senest ved klubmødets start udleverer P et eksemplar af sit indlæg til mødeleder og S. Side 6

11 Ved klubmøderne er det P s opgave og ansvar at: - gennemgå præsidentpost og andet relevant modtaget post - fremlægge bestyrelsens indstillinger til ansøgninger om bidrag og tilskud, - orientere om deltagelse i eksterne møder i Lionsorganisationen - forestå medlemsoptagelser i henhold til vedtagne bestemmelser, - uddele evt. awards til medlemmer, - byde gæster velkommen Eksterne Lions møder P har ansvaret for, at klubben er repræsenteret ved møder i zonen eller distriktet. P deltager i møder i Zone-, Midtvejs- og Distriktsmøder. Endvidere deltages i årsmøde, såfremt klubben efter indstilling fra bestyrelsen har truffet beslutning herom. Endelig repræsenterer P klubben ved andre relevante arrangementer i zonen eller i distriktet. Eksterne Lions øder er yderligere beskrevet i afsnit Vicepræsident (VP) VP er stedfortræder for P ved dennes fravær ved klubmøder eller bestyrelsesmøder. VP overtager normalt præsidentposten i det efterfølgende klubår. Det tilstræbes at VP har minimum et års bestyrelseserfaring fra egen klub Forberedelse og opgaver VP bør deltage i distriktets P-seminar. Forud for den ordinære generalforsamling fremsætter VP forslag til sammensætning af den ny bestyrelse. Efter generalforsamlingen, men inden d. 1. maj, sammensætter VP udvalgene i samarbejde med P og bestyrelsen. VP modtager klubrefereter fra øvrige klubber i zonen og meddeler relevante uddrag heraf på klubmøderne. VP bør være medlem af programudvalget. VPs øvrige opgaver fastsættes i samarbejde med P, fx kan VP være mødeleder ved klubmøder eller håndtere al modtagen post Deltagelse i eksterne møder VP bør sammen med P deltage i zone-, distrikts- og årsmøde. 3.6 Sekretær (S) Sekretæren varetager hovedparten af klubbens korrespondance såvel intern i klubben og Lionsorganisation som eksternt. Endvidere varetager sekretæren mødeindkaldelser og referater og fører statistik over fremmøde samt afstemmer afbudsliste med K. Side 7

12 3.6.1 Opgaver Det er sekretærens opgaver at: - foretage mødeindkaldelser til klubmøderne, samt tilsende gæster dagsorden, dette er også gældende ved eksterne møder, eksempelvis virksomhedsbesøg - udfærdige referater fra klubmøder og bestyrelsesmøder - videresende klubmødereferater til klubberne i zonen samt til distriktets chairmen på Lions Office: - udarbejde og ajourføre medlemsfortegnelse og mødestatistikker - foretage løbende indberetning om nytilgang, afgang og transfer af medlemmer til Lionskontoret samt den årlige ajourføring og indberetning af medlemsoplysninger til matriklen (Laves kun på Lions Office) - efter den ordinære generalforsamling at foretage rettidig opdatering på Lions Office omkring alle nyvalg og udvalg (dvs senest 1. maj) - foranledige trykning af brevpapir og kuverter med logo og klubnavn (kan hentes på Lions Office og tilpasses klubben) - lave register over årets klubbeslutninger jf. afsnit bestille diverse awards - at være klubbens KLOA sammen med den IT-ansvarlige - at være klubbens PR ansvarlige 3.7 Kasserer (K) K har ansvaret for klubbens økonomi og forvaltningen af denne. K administrerer alle ud- og indbetalinger og fører det i den forbindelse nødvendige bogholderi efter god regnskabsskik og efter Lions vedtægter og bestemmelser. K har ansvaret for, at der på klubbens vegne om fornødent søges om momsfritagelse hos Skat for momspligtige aktiviteter. Øvrige tilladelser til aktiviteter/arrangementer indhentes at det enkelte udvalg, som har ansvaret for aktiviteten/arrangementet Bogholderi Bogholderiet opdeles i en klubkasse og en aktivitetskasse (momsfri) og om fornødent aktivitetskasse (momspligtig). Der findes separate bankkonti for de enkelte kasser. Kasserne holdes skarpt adskilte. Regnskabsåret følger klubåret, dvs fra 1/7 30/ Klubkassen Klubkassen indeholder midler fra kontingenter og bøder. Klubkassen afholder udgifter til administration, afgifter, mødeaktivitet i klubben og eksterne møder i Lionsorganisationen, gaver til medlemmer i henhold til gaveregulativet og andet i forbindelse med klubbens drift Aktivitetskassen Aktivitetskassen indeholder alle midler indtjent ved aktiviteter, indsamlinger o. lign. Aktivitetsmidlerne anvendes til donationer i overensstemmelse med klubbens målsætning og beslutninger. Side 8

13 Aktivitetsmidler kan overføres til andre klubbers aktivitetskasse (kan anvendes ved chartring af nye klubber) Kontingent, afgifter m.m. Det af generalforsamlingen fastlagte kontingent opkræves af K. Kontingentet opkræves med halvdelen pr. den 1. juli og den 1. januar. Kontingentopkrævningerne udsendes i hhv. august og januar. Endvidere opkræver K bøder for manglende afbud samt for betaling af medlemmers lodsedler m.m. Såvel bøder som kontingent indsættes på klubkassens konto. K afregner fra klubkassen klubbens afgifter til Distriktet og Lions Clubs International. Afregning sker til Distriktskassereren Klubmøder K tømmer med jævne mellemrum Løven og indsætter pengene på klubkassens konto. K betaler fortæring for gæster, herunder prøvemedlemmer Interne lotterier K forestår salg og afregning af interne Lions-lotterier til Convention og Europa Forum Årsregnskab Ved klubårets slutning opstilles årsregnskab for såvel klubkassen som aktivitetskasserne. Disse regnskaber fremlægges i revideret stand til klubbens godkendelse på et af de første møder i det efterfølgende klubår af kassereren fra det pågældende regnskabsår/klubår Foreløbigt regnskab På den årlige generalforsamling fremlægges oversigt over regnskaberne for klubkassen og aktivitetskasserne for den forløbne del af klubåret med prognose for resten af klubåret. Disse fremlægges til orientering og skal ikke godkendes på generalforsamlingen Budget På den årlige generalforsamling fremlægges budgettet for klubkassen for det kommende år til godkendelse. Budgettet omfatter fastsættelse af kontingent. Der kan udarbejdes budget for hele klubbens økonomi, såfremt bestyrelse og/eller klubben træffer beslutning herom Klubemblemer K er ansvarlig for indkøb, salg og opbevaring af klubemblemer, Ladylions nåle mv. Opbevaring kan være hos S eller anden udpeget Lion. Side 9

14 3.8 Clubmester (CM) CM forestår den praktiske tilrettelæggelse af klubmøderne og har ansvaret og opsynet med klubbens ejendele. CM kan være mødeleder på klubmøder og generalforsamling Opgaver. CM har ansvaret for kontakten til mødestedet og for, at de praktiske rammer omkring møderne er på plads, herunder fortæring m.m., og at de nødvendige rekvisitter er til stede. CM har inden mødet lavet bordplan med omdeling af navneskilte og sørget for at gæster er placeret efter aftale med P. Ved eksterne klubmøder aftaler CM og programudvalgsformand opgavefordelingen mellem sig. CM kontrollerer om medlemmer er fraværende uden afbud og meddeler dette til S og K. 3.9 Tailtwister (TT) TT kan være en (hemmelig) Lion udpeget af P fra møde til møde, eller TT kan være et bestyrelsesmedlem. TTs primære opgave er at påvirke samværet ved klubmøderne i en god og humoristisk retning. Som det sidste punkt på dagsordenen ved klubmøderne er det TT s opgave på en underholdende måde efter eget skøn at idømme medlemmerne småbøder. TT s afgørelse kan ikke appelleres. De tildelte bøder lægges i Løven, der sendes rundt efter bødeuddelingen. Den maksimale bødestørrelse er af klubben fastlagt til 25,- kr for det enkelte medlem. Dog kan der dispenseres angående bødestørrelse ved virksomhedsbesøg jvf. afsnit Past præsident (PP) PP skal bistå P og den øvrige bestyrelse med råd og vejledning på basis af de erfaringer han har indhøstet i sin pæsidentperiode. PP skal ved forfald af P overtage ledelsen af klubben resten af indeværende klubår. PP er stedfortræder for P og VP ved disses forfald. PP er bestyrelsens repræsentant i medlemsudvalget. Side 10

15 4.1 Generelle retningslinier 4. UDVALGENE Udpegning Udvalgssammensætningen foretages af bestyrelsen som anført i afsnit 3.2. Ved den årlige sammensætning af udvalg tilstræbes kontinuitet, således at højest halvdelen af medlemmerne udskiftes. Hvert udvalg skal minimum bestå af 3 medlemmer. Det tilstræbes, at den afgående formand indgår i udvalget det efterfølgende år Forberedelse Udvalgene starter før klubåret med udarbejdelse af grovplan for udvalgets arbejde. Aftrædende udvalgsformand foranlediger en fyldestgørende overdragelse til tiltrædende udvalgsformand ved årsskiftet for klubsåret. Udvalgsformanden er ansvarlig for at udvalgsmanual er ajourført, samt kopi er overdraget til sekretæren Udvalgsmøder Udvalgsmøder afholdes efter behov. Udvalgsformanden er ansvarlig for, at udvalgssager behandles uden unødig forsinkelse. Ved henvendelse udefra bør udvalgene af hensyn til klubbens omdømme, snarest muligt behandle henvendelsen (der skal ske orientering af P). Såfremt der ikke umiddelbart kan træffes en afgørelse, bør udvalget kvittere (telefonisk eller skriftlig) for modtagelse af henvendelsen. I rimeligt omfang tages beslutningsreferat fra udvalgsmøderne. Udvalgene orienterer på klubmøder løbende om situationen i udvalgene Økonomi Udvalg som planlægger aktiviteter, udarbejder budget/overslag herfor og skal anmode klubben om de nødvendige midler. Ved planlægning af aktiviteter med økonomisk risiko skal udvalget forinden sikre sig opbakning i klubben, jvf. afsnit 5, om beslutningsprocesser i klubben Post / henvendelser Henvendelser til klubben tilsendes / videregives omgående til P, der straks videre fordeler sager, der skal behandles i udvalg til udvalgsformændene Andet Udvalgene er selv ansvarlige for deres korrespondance. Klubpapir (med Lions logo) og kuverter fås hos S eller hentes på Lions Office. Udgående breve skal i kopi tilsendes P. Portoudgifter godtgøres hos K mod aflevering af kvittering. Side 11

16 Udvalgene inddrager PR-ansvarlig i udarbejdelse og offentliggørelse af materiale i nyheds - medierne. Udvalgene udarbejder manual ang. aktiviteter / arrangementer. Erfaringsmaterialet opbevares hos udvalgsformanden, og overdrages ved årsskiftet for lionsåret til den nye udvalgsformand. Der skal forefindes kopi hos S. når det nye klubår starter. Bestyrelsen kan efter behov lave del af klubmøde til møde i udvalgene Ad hoc udvalg Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte ad hoc udvalg, til opgaver af mere kortvarig karakter. Når en opgave er tilendebragt opløses udvalget igen. Alle klubbens medlemmer kan inddrages i et ad hoc udvalg. Det er bestyrelsen der i samråd med evt. udvalgsformand udpeger medlemmerne af udvalget. Nærmere retningslinjer for ad hoc udvalgs virke fremlægges af bestyrelsen i forbindelse med oprettelsen. Ad hoc udvalg registreres på lige fod med andre udvalg i Lions Office (af S). 4.2 Programudvalget Programudvalget består af 4-8 personer. Det er udvalgets opgave at udarbejde program for klubåret. Programmet er opdelt i 1. halvår fra 1. januar til 1. juli og 2. halvår fra 1. august til 31. december. Programmet for 1. halvår skal være færdig og udsendt senest 1. december for 2. halvår senest 1. juli. Programmet skal før udsendelse afstemmes med P. Programmet skal indeholde Mødedatoer for klubmøder med angivelse af hvad møderne indeholder. Oplysning om ledsagere er inviterede Dato for generalforsamling Dato for kegleaften i Papegøjehaven, Aalborghallen. Dato for zonemøder, midtvejsmøde, distriktsmøder, årsmøder. Dato for zonearrangement eksempelvis bowling. Programudvalget forestår den praktiske afvikling af den årlige kegleaften i Papegøjehaven, dvs. bestilling af bus, spisning, samt keglerejsere. Side 12

17 Programudvalget drager omsorg for, at der i programmet medtages: Foredrag af unge, der har været på ungdomslejr (Aftales med YE) Eventuelt indlæg af donationsmodtagere. Mødeaften med Zoneformand (ZF), P har datoen Mødeaften med DG, VDG eller andet kabinetsmedlem, P har datoen Det ikke nødvendig med både kabinetsbesøg og ZF besøg i samme klubår Besøg af kabinetsmedlem eller zoneformand indgår i normal klubaften Programudvalget er ansvarlig for at evt. indkomne afbud videregives til møde- eller besøgssted. Dette kan overtages af navngiven person Foredrag Programudvalget indgår aftale med foredragsholderen i god tid forud for mødets afholdelse principielt så tidligt, at det kan komme med i mødeplanen for det halvår, hvor i foredraget holdes. Hvis der er aftalt et honorar med foredragsholderen, som skal betales af klubkassen, kan der eventuelt suppleres med 1 flaske vin. Afgørelsen træffes af programudvalget. Honoreringen kan også være en donering fra aktivitetsmidlerne til en organisation eller lignende, som foredragsholderen repræsenterer. Bevilling jvf. afsnit 5 nr. 2. P takker og overrækker gave til foredragsholder Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg aftales i god tid forud for mødets afholdelse - principielt så tidligt at det kan komme med på mødeplanen for det halvår, hvori besøget finder sted. Medlemmer betaler fortæringen ved besøget, hvis virksomheden ikke inviterer. Hvis virksomheden er vært ved fortæring af den ene eller anden art, påhviler det tailtwisteren at kompensere medlemmernes sparede udgift til fordel for LØVEN. Virksomhedsejeren og/eller rundviseren honoreres med en vingave. Virksomhedsejeren (eller rundviseren) honoreres med en vingave. Programudvalgsformanden foranlediger indkøb af vingaver til ovennævnte møder. Ledsagere deltager i ovennævnte møder i henhold til det udsendte program. P takker og overrækker gave til virksomhedsejer / rundviser. 4.3 Aktivitetsudvalget Udvalget består af 4-8 personer. Udvalgets opgave er at planlægge, forberede og sammen med klubbens øvrige medlemmer at gennemføre aktiviteter, der primært indtjener penge til aktivitetskassen. Side 13

18 VP skal være medlem af udvalget. Der lægges vægt på, at aktiviteterne samtidig befordrer et godt klubfællesskab. Udvalget forelægger den planlagte aktivitet for klubben for at sikre sig opbakning og godkendelse. P skal forinden være orienteret. Henvendelser fra andre klubber om fællesaktiviteter behandles i udvalget og forelægges til afgørelse i klubben. Der udarbejdes budget / overslag for hver enkelt aktivitet. Udvalget skal være opmærksomt på særlige krav herom fra Skat (oplysninger kan hentes hos K), og på at der i visse tilfælde skal indhentes tilladelse fra Politimesteren. K er altid ansvarlig for ansøgning om momsfritagelse. Indtjeningen fra aktiviteten, samt regnskab med alle bilag, afleveres efter aktivitetens afslutning til K. Formanden orienterer klubben på efterfølgende klubmøde om aktivitetens forløb herunder økonomi. Det vil være ønskeligt, at udvalget udarbjeder/vedligeholder en aktivitetsbank. 4.4 IR-udvalget IR (International Relations) udvalget består normalt af en enkelt IR ansvarlig, som udpeges af bestyrelsen, og som har til opgave at holde sig løbende orienteret om Lions projekter på IR-området samt andre muligheder for at yde international hjælp. IR ansvarlig orienterer klubben om nye IR-tiltag og resultater af afsluttede IR-aktiviteter. I begyndelsen af klubåret fremlægger IR ansvarlig forslag til indbetaling og indestående på Lions Katastrofe- og Hjælpefond og til hvilke projekter klubben bør støtte og med hvor meget. Yderligere retningslinier for IR-arbejdet er beskrevet i matriklens håndbogsafsnit og i særskilt IR-håndbog. Klubben fastsætter rammebeløb til ad hoc opgaver. IR ansvarlig råder over kr. årligt. Dette kan ændres på klubbens generalforsamling. Overskydende beløb kan ikke overføres til efterfølgende år, dog kan der på klubmøde ansøges om større beløb. Disse penge kan bruges uden forudgående tilladelse på klubmøde. Side 14

19 4.5 Ungdomsudvalget Ungdomsudvalget (YE Youth Exchange) er ansvarligt for udvælgelse og udsendelse af unge på Lions ungdomslejre og Homestay. Udvalget forestår også modtagelse af unge fra andre lande. Udvalget forelægger snarest efter distriktets orienteringsmøde forslag til klubbens ungdomsudveksling. Der kan udsendes 1 eller 2 unge om året. Klubben betaler rejseomkostninger, forsikring og aktivitetspakke. Udvalget skal forinden beslutning om udsendelse træffes, forelægge det for klubben, samt anmode om bevilling af de nødvendige midler, herunder lommepenge. Yderligere retningslinjer for ungdomsudveksling er beskrevet i håndbog for Lions klubbers YE udvalg. Håndbogen findes hos formanden for udvalget og på Lions Office Udvalget giver besked til programudvalget om, hvornår de udsendte unge skal komme i klubben og aflægge rejserapport. 4.6 Udvalg for Holdning & Handling Udvalgets opgave er at formidle Lions Holdning & Handling til skolerne i klubbens interesseområder primært ved at sende lærere på Lions Holdning & Handling kurser i det omfang, budgettet giver mulighed for det. Udvalget sørger for at nødvendige materiale er til rådighed. Udvalget opretholder kontakt med de skoler, hvor Lions Holdning & Handling anvendes for at følge udviklingen. Ansvarlig inddrager det nødvendige antal personer til div. opgaver Udvalget er også ansvarlig for klubbens indsats mod misbrug og tilrettelægger sammen med aktivitetsudvalget eventuelle aktviteter rettet mod denne indsats. 4.7 Medlemsudvalget Udvalget består af 3 personer Udvalgsformanden udpeges af bestyrelsen. De øvrige medlemmer er PP og et forholdsvis yngre Lions medlem. Udvalgets opgave er at arbejde for tilgang af nye medlemmer ud fra bestyrelsens oplæg til medlemstilgang for klubåret, samt tage stilling til klubmedlemmernes indstilling af nye medlemmer, efter retningslinjerne for medlemstilgang og -optagelse. Side 15

20 Udvalgsformanden er ansvarlig for introduktion af nyt medlem i Lions værdigrundlag, samt sponsoropgaver, eventuelt sammen med en mentor deltagelse i møde for nye Lions sammen med P at tilrettelægge optagelsesaften og -tidspunkt Udvalget sørger for altid at have eksemplarer af Hvervepakken og Velkomstpakken på lager (der kommer ny ved hvert klubårs begyndelse). Nye eksemplarer bestilles gennem S. Udvalget skal endvidere være opmærksomt på medlemmernes trivsel i klubben. Trivselsundersøgelse gennemføres jævnligt i klubben (fx. med Fitnesstest som redskab). Medlemmer, der gentagne gange ikke deltager i klubmøder, skal kontaktes af medlemsudvalget efter ½ års fravær. Hvis fraværet fortsætter, kontaktes medlemmet igen efter ½ års fravær, hvor der opfordres til at medlemskab overvejes genindtrædelse er altid en mulighed. Udvalget fører statistik over medlemmer der har orlov. Se afsnit 6.4 vedr. Orlov. Formanden for medlemsudvalget udarbejder et katalog over personer som har været bragt i forslag som medlem. Kataloget skal indeholde såvel personer som er blevet forkastet, samt personer som ikke ønsker at deltage i vores klub. Desuden opføres medlemmer, som af anden grund end flytning, har meldt sig ud af klubben, samt medlemmer der er udmeldt på grund af restancer, eller mangel på det fornødne engagement. Kataloget skal ved klubårets afslutning gives videre til den nye formand, således at medlemsudvalget altid kan se, hvem der har været bragt iforslag. 4.8 Faste aktiviteter Til håndtering af klubbens faste, årligt tilbagevendende aktiviteter oprettes underudvalg for den enkelte aktivitet. Udvalgenes sammensætning fastsættes af bestyrelsen. Disse aktiviteter er grundlæggende for klubbens indtægter. Det er vigtigt at udvalgene laver drejebog således aktiviteten let kan videregives og holde fokus. Udvalgene sørger for annoncering og div. tilladelse hos myndigheder samt planlægger og sørger for div. indkøb (så meget lokalt som muligt). Udvalgene fremlægger budget til bestyrelsen og er ansvarlige for materiel, der tilhører klubben. Udvalgene udsender vagtplaner (via S) dette skal ske så tidligt som muligt. Endelig og revideret plan udsendes senest 1 uge før arrangement. Udvalgene fremlægger evaluering af hvert arrangement på efterfølgende klubmøde. Side 16

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere