Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb"

Transkript

1 Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb

2 Hæftet kan bestilles eller afhentes hos: Ungdomsskolen Kolding C. F. Tietgensvej 7C, 6000 Kolding Telefon Hjemmeside: Henvendelse om den pædagogiske metode kan i øvrigt ske til: Fastholdelseskaravanen Konsulent Henrik Mosbæk Holbergsgade 6, 1057 København K Telefon: Publikationen kan hentes på følgende hjemmesider Forord: Ken Rinder Research og opsamling: Gitte Skov Munk (vejleder og underviser) Billeder: Ungdomsskolen s arkivbilleder

3 Intensive vejledningsforløb I efteråret 2009 indgik Fastholdelseskaravanen, Ungdomsskolen Kolding og UU-Kolding et samarbejde om at udvikle et tilbud til unge om intensive vejledningsforløb i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Formålet var og er at skabe personlig og faglig afklaring og motivation, en øget positiv selvbevidsthed og et personligt ressourcesyn. Indholdselementerne i de to første pilotforløb har været: Personlig historiefortælling, supervisions- og vejledningssamtaler, teambuilding, test af læringsstile, motivationsskabende aktiviteter m.m.. Se evt. video på søg på Fastholdelseskaravanen. Det sidste af i alt tre forløb som afvikles i efteråret 2010 tager afsæt i at benytte kognitive metoder til at afdække urealistiske og negative tanker i forbindelse med bl.a. selvopfattelse og fremtidsmål og erstatte disse med mere realistiske og konstruktive tanker og planer, altså positive livsforandringer. I dette hæfte er fokus rettet mod, hvad de unge oplever i deres forsøg på at komme igennem en ungdomsuddannelse. Et skarpt blik på deres ressourcer med fokus på forandringspotentialet og ikke mindst deres motivationsfaktorer. Hæftet er lavet på baggrund af uddannelsesbiografiske dybdeinterviews med 15 kursister tilmeldt Intensive vejledningstilbud - pilotforløb I & II i Kolding 2009/2010.

4

5 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er unge i alderen år, med manglende personlige, sociale og faglige kompetencer til at påbegynde og/ eller gennemføre et uddannelsesforløb eller fastholde ordinær tiilknytning til arbejdsmarkedet. Heriblandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Også unge med indlæringsvanskeligheder eller ordblindhed tilhører målgruppen. Mange af målgruppens unge har negative skoleerfaringer og flere mislykkedes forsøg på at gennemføre ungdomsuddannelse bag sig. Målgruppen er karakteriseret ved en mangel på basale færdigheder f.eks, socialt, fagligt eller emotionelt. Generelt set er det unge med lavt selvværd, urealistisk oplevelse af egen formåen, muligheder og ressourcer og som f.eks. har svært ved at overholde aftaler eller fungere i sociale sammenhænge. Et gennemgående træk blandt de unge er en oplevelse af ensomhed, det vil sige, at de er uden nære venskaber og grupperelationer, samt manglende tillidsforhold til voksne. Enkelte kursister har misbrugs- og/eller kriminalitetsproblemer. En fællesnævner er, at kursisterne udtrykker oplevelsen af, ikke at kunne honorere kravene i en ungdomsuddannelse fagligt og socialt, samt ikke at kunne honorere kravene og forholdene i livsvilkår socialt og emotionelt. Det overordnede spørgsmål er, hvad der kendetegner kursisterne i pilotforløb I og II. Herunder er der især interesse for at belyse, hvordan eller hvorvidt de adskiller sig fra andre elever i samme aldersgruppe, samt hvor stor en antaget procentvis andel af restgruppen i uddannelse kursisterne udgør. Det har vi undersøgt ved at indsamle oplysninger om baggrundsvariable som skole-, bolig- og familieforhold, forældres uddannelse og erhverv samt fritidsaktiviteter og interesser, dels igennem interview/forsamtaler og dels igennem supervisions- og vejledningssamtaler igennem forløb I & II. Vi vil kort beskrive, hvad der specielt kendetegner kursisterne socialt, fagligt og emotionelt, samt de i forløbene udtrykte livsvilkår kursisterne repræsenterer og som influerer på uddannelse. På baggrund af dette vil vi forsøgsvis give et bud på, hvor stor en andel kursisterne repræsenterer i restgruppen, med særlige vilkår og forhold, som er afgørende for frafald eller ikke-valg.

6 Kursisterne Pt. har 15 kursister gennemført et intensivt vejledningsforløb. 6 piger og 9 drenge i alderen år. Heraf er 9 etniske danskere og 6 af anden etnisk herkomst end dansk - 2 født og opvokset i Danmark, 1 adopteret, 1 ankommet i 3-års alderen og 2 ankommet i 8-års alderen. De mest betydelige fællestræk, som adskiller kursisterne fra andre unge, er en høj forekomst af: 1. Kursister med meget lavt fagligt niveau, som fordrer særligt tilrettelagt undervisning (CSV, STU, støtte under uddannelse m.fl.) 7 kursister. 2. Brudte familier, hvilket påvirker tryghed, relationsdannelse og følelse af tilhørsforhold 7 kursister. 3. Lavt aktivitetsniveau i fritiden 11 elever deltager ikke i fritidsaktiviteter eller udtrykker interesse herfor. 4. De udtrykte livsvilkår er så ustabile/utilfredsstillende, at de påvirker kursisternes evne til valg og fastholdelse væsentligt 10 elever påvirkes væsentligt af udtrykte livsvilkår (familiesituation, økonomi og boligsituation). 5. Forældrene til kursisterne: 6 har ingen uddannelse, 2 er faglærte, 4 er kortuddannelse, og 3 har en mellemlang uddannelse unge kursister vurderes endvidere at have behov for yderligere/andre behandlingstilbud (terapi/psykolog m.v.). De unge har haft kontakt med vejledere/uu-vejledere mellem 5 gange for mindst kontakt og 40 gange for hyppigst kontakt. Almindeligst er kontakt med vejledere ca. 20 gange. Mange kursister har valgt og påbegyndt uddannelse, men er siden sprunget fra eller har foretaget omvalg. Faglige krav, manglende opbakning og dårligt socialt miljø rangerer ifølge kursisterne øverst over mulige årsager hertil, dog er det værd at bemærke, at der i denne gruppe er en væsentlig overvægt af kinæstetisk/taktile læringsstile.

7 Manglende selvtillid og følelsen af at svigte udtrykkes generelt af kursisterne og dermed følger en vis tilbageholdenhed ift. at træffe nye valg/omvalg. Størstedelen af kursisterne udtrykker, at det er svært for familie og forældre at bakke dem op i valg og gennemførelse af uddannelse, og har vanskeligt ved at udpege rollemodeller i forhold til job og uddannelse i den nære familie. Såfremt identificering foregår, sker dette igennem venner/veninder, deres forældre eller i den udvidede kreds af familie. Antager vi, at de 15 kursister fra intensive vejledningsforløb, pilotfoløb I & II er repræsentative for gruppen af unge uden gennemført ungdomsuddanelse, ville statistikken fordele sig således: Ad % har behov for særligt tilrettelagt undervisning/støtte i ungdomsuddannelse. Ad % kommer fra brudte familier. Ad ,3% har ikke og har aldrig haft fritidsinteresser. Ad ,7% udtrykker så ustabile/utilfredsstillende livsvilkår, at det påvirker valg og gennemførelse af uddannelse negativt. Ad % af forædregruppen har ingen uddannelse. Ad ,7% af kursisterne har behov for yderligere/ særlige behandlingstilbud. Særligt interessant er det, at af det samlede antal tosprogede unge (6 kursister) i pilotforløb I & II udgør andelen af de unge som har behov for særlig tilrettelagt undervisning/ støtte i uddannelse 80 %, mens det for den etnisk danske gruppe (9 kursister) udgør 40%. Endvidere at der hos gruppen af tosprogede deltagere er 60% som har behov for yderligere/særlige behandlingstilbud, mens tilsvarende er gældende for 10% af de etnisk danske deltagere.

8 Ressourcer 11 af de 15 unge, dvs. 73 % har igennem længere perioder haft fast arbejde, som de har været glade for og passet stabilt. En forholdsvis stor andel af de unge, 76% - har stærke relationer til et andet menneske. 80 % af de unge vægter det sociale element væsentligt og betragter sig selv som meget aktive socialt både i uddannelse og fritid. Endvidere indtager kreativitet en ganske særlig plads hos de unge. 86% af de unge fremhæver det at have mulighed for flere tilgange/løsninger på udfordringer og opgaver som et vigtigt element i job og uddannelse. Autonomi nævnes i 60 % af interviewene som en væsentlig årsag til valg/omvalg. Manglende mulighed for at få indflydelse og blive hørt har for størstedelen af de unge været udslagsgivende i frafald. Yderligere har ungdomsmantraet Man skal være sig selv i høj grad fodfæste blandt de unge deltagere og er man utilfreds Skal man gøre noget ved det (vælge fra/vælge om). Der er således tale om særdeles handlekraftige unge, som er bevidste om, at de søger deres rette element og bevidste om, at de endnu ikke har fundet det. Der er i det hele taget en høj grad af bevidsthed omkring problematikken i at vælge sin vej, - og ikke at have valgt den endnu blandt de unge, som delvis udtrykker bekymring herfor og føler sig pressede til at vælge og delvist forbeholder sig ret til gentagne omvalg, fordi det valgte ikke var dem (de kunne ikke være sig selv ). 99 % af de unge deltagere fremhæver selvforsørgelse som centralt og anser overførselsindkomst som negativt. Der er en overvejende andel af kinæstetisk og taktilt orien-

9 terede læringsstile blandt de unge, og de er klar over det. De unge deltagere påpeger derfor hyppigt, at behovet for bevægelse, at arbejde praktisk og ikke sidde stille for længe ad gangen har væsentlig indflydelse på deres valg af job/ uddannelse. Der er altså tale om en særdeles fysisk aktiv gruppe af unge. Yderligere er der meget høj grad af bevidsthed om egen situation blandt de unge og det forekommer dem relativt nemt, at italesætte dette i en nær relation. I interviews har det været erfaringen, at de unge er meget direkte og uforbeholdne i deres egne beskrivelser af sig selv og deres situation.

10 Forandringspotentiale Målgruppen indeholder stort potentiale for forandring og er meget forandringsvillige. 85 % af de unge beskriver sig selv, som på vej, her underforstået søgende/undersøgende/i bevægelse. I den nære relation reflekterer målgruppen og forandringen i de unges syn på sig selv er mærkbar, selv under et relativt kort intensivt vejledningsforløb. I dialogen finder individet forandringspotentialet i sig selv og i gruppen trygheden til blandt ligesindede at gennemføre forandringen. Det skønnes af 75 % af deltagerne har forandringspotentiale og med øgede praktiske læringsformer, øgede praktikmuligheder (at afprøve), lettere/øget adgang til støtte i uddannelser, øget socialt fokus i uddannelser og øget fokus på voksen-relationer og dialog vil de vælge/gennemføre en ungdomsuddannelse. Handlekraft og strategier ifht. udfordringer i en ungdomsuddannelse 50% af målgruppen beskriver eget faglige niveau som dårligt eller utilstrækkeligt og adspurgt har de unge ikke selv svar på, hvor eller hvordan de kan finde den nødvendige støtte, har ikke kvalificeret sig til støtte eller synes det er uoverskueligt/svært at få støtte i uddannelserne. De unge som har fået tilbudt særlig støtte (STU, EGU, CSV mv.) har opfattet tilbuddet som marginaliserende og derfor afvist. Dette kombineret med, at det er vanskeligt at finde hjælp i hjemmet eller blandt kammerater til f.eks. lektier og projekter påpeges af 40% som en væsentlig årsag til frafald. Her skal det fremhæves, at 100 % af de tosprogede deltagere, pointerer at det er meget vanskeligt for dem at få studiehjælp i familie eller omgangskreds. 66,7% af de unge udtrykker så ustabile og utilfredsstillende livsvilkår, at en forholdsvis struktureret hverdag vanskeligt lader sig gennemføre. Vilkår udenfor uddannelsen familievilkår, levevilkår, økonomi, relationer, struktur i dagligdagen

11 m.fl. påvirker disse unge i så høj grad, at de har vanskeligt ved at gennemføre et studieforløb. Dertil kommer at studieteknik/notatteknik, kalenderføring, opgavestruktur/gennemskuelighed mv. for 60 % af deltagerne er ukendt. Som en deltager pointerer: jeg kan jo ikke engang skrive notater og slet ikke skrive notater, følge med, høre hvad læreren og de andre siger og samtidig deltage i undervisningen. 30 % af de unge udtrykker selv, at de har tendens til at give op (frafald), når de faglige krav bliver høje eller undervisningen for ensformig. Tæt på 70 % angiver, at de falder fra uddannelser, når hverdagen udenfor skolen bliver for uoverskuelig pga. livsvilkår, for som en af disse unge udtrykker det: Når det er svært derhjemme og oven i købet også i skolen, så bliver det bare for meget for mig.

12 Motivationsfaktorer I interviews påpeger 80% af deltagerne, at det skal give mening og adspurgt svarer de unge enigt, at det der giver mening er, at man lærer noget, og så gør man det! Altså at en meget tæt sammenhæng mellem teori og praksis er centralt. Yderligere topscorer indenfor motivationen er, hvorvidt der er læreplads/job efter grundforløb/endt uddannelse her angiver 60 % at det for dem er den væsentligste motivation. Status og selvforsørgelse angives af 47 % som den væsentligste motivationsfaktor. I selvforsørgelse ligger ikke et egentligt krav til løn eller arbejdsforhold, for målgruppen fremhæver enigt, at det betyder mere at lave noget, man er glad for og god til end at få høj løn. Dog er der væsentligt ikke at skulle forsørges af nogen. Lige herefter kommer henholdsvis mulighed for støtte med 43 % og social trivsel med 41 %. Støtte betegner for de unge deltagere et vidt begreb, da ca. halvdelen vægter støtte i deres nære miljø (familie, kammerater m.fl.) og ca. halvdelen vægter støtte i uddannelsen (faglig hjælp). De 43 % af målgruppen som vægter støtte som motivationsfaktor, understreger enigt, at den nære voksen/ungerelation, - den betydningsfulde anden er af stor betydning for gennemførelse af uddannelse ligesom for livsmestring generelt.

13 Den sociale trivsel kan ligeledes opdeles, idet ca. halvdelen indtil videre har valgt det samme som deres venner, for de vil gerne være sammen i studieforløbet og den anden halvdel mener, at den sociale trivsel - hvordan klassen/holdet fungerer sammen er centralt. Målgruppen udtrykker samlet at dialog kontinuerlig dialog at blive set og virkelig hørt, er noget de samlet hidtil har manglet ifht. deres uddannelser/livssituation. Således udtrykker 95 % af de unge, at de gerne vil fortsætte med dialog/samtaler, fordi det motiverer dem til at fortsætte/ gennemføre den valgte uddannelse og samtidig giver ro i det indre kaos, som kan opstå i både uddannelse og livssituation. 26 % udtrykker ønske om/behov for yderligere støtte end dialog alene f.eks. psykolog/terapi.

14

15 Anonymiserede biografier Ahmed Ahmed er 21 år og hjemmeboende hos mor. Ingen kontakt til far. Ahmeds søster døde af kræft, da Ahmed gik i 6 kl. Denne begivenhed udløser en nedadgående spiral med hensyn til engagement og interesse i skole/uddannelse. Efterlyser opbakning hjemmefra føler sig meget alene mht. uddannelse/skole. Lav motivation og handlekraft. Fremstår uddannelsesparat men usikker. Middel fagligt niveau. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9. klasse : 10. klasse : Arbejde : Erhvervsskole, Dyr, planter og natur afbrudt : Erhvervsskole, transport og logistik afbrudt : Produktionsskole : Hg afbrudt : Produktionsskole : Tilmeldt hg (uddannelsespålæg via jobcentret) Har siden 8/10-07 været i kontakt med/forsøgt kontakt fra UU/vejleder 24 gange. Vil gerne dyrepasser, lager, stx, arbejde. Har ingen uddannelsesplan. I Supervision/vejledning fremstår han som en følsom ung med mange nederlag og en følelse af manglende opbakning. Ahmed er helt uafklaret og føler, han har svigtet mange gange pga. afbrudte forløb. Finder ud af at sport er vigtigt for ham, ligesom en struktureret hverdag giver tryghed og ro. Negar Negar er 20 år og hjemmeboende. Afrikansk oprindelse kom til Danmark som 3-årig. Overvejelser om læreplads vejer tungt ifht. valg. Fremstår ikke uddannelsesparat. Indgår

16 i symbiotisk forhold med veninden. De foretager sig intet uden hinanden (taler et indbyrdes blandingssprog af afrikansk, arabisk og dansk, som andre ikke forstår). Har ikke opbakning hjemmefra forældrene ved ikke hvordan. Meget lavt fagligt niveau. Negative skoleerfaringer. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9. klasse : 10. klasse : Erhvervsskole, service afbrudt : Erhvervsskole, tandklinikass. afbrudt : Hg afbrudt : Produktionsskole : Egu Har siden 10/3-08 været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 40 gange. Megen kontakt går ud på at tilbyde Negar ekstra støtte fagligt CSV, ord og tal værksted osv. Ønsker SOSU, ønsker tandklinikass., ønsker butiksass., ønsker sundhedssekretær. Søgt optagelse på SOSU afslag pga. mgl. plads. Har i 9. klasse været i praktik som pædagog. Ingen brobygningsforløb. Har ingen udfyldt udd. plan/bog. I Supervision/vejledning fremstår hun som en ung som er meget svær at nå ind til. Negar er tillukket omkring personlige og faglige problemstillinger. Føler sig utilpas uden veninde i nærheden. Meget optaget af sit fritids- og ungdomsliv, som indtager første prioritet. Udtrykker ligegyldighed ifht. uddannelse/fremtid bare hun får et job. Ønsker ikke at

17 modtage tilbud om ekstra faglig støtte det er kun at få læreplads der er problemet. Tamana Tamana er 17 år og hjemmeboende. Hendes forældre er kosovo-albanere, men Tamana er født og opvokset i Danmark. Fraskilte forældre med problematisk skilsmisse. Smidt ud af mor og bor nu hos (traumatiseret) førtidspensioneret far. Meget bekymret for familien og søskende i en dramatisk og kaotisk skilsmisse. Tilknyttet Ungekontakten med kontaktperson. Positive skoleerfaringer. Mellem fagligt niveau. Fremstår ikke uddannelsesparat. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9. klasse : 10. klasse : SOSU afbrudt : Visiteret til Produktionsskole Har siden 20/8-08 haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 16 gange. Vil gerne tandklinikass., vil gerne psykolog, vil gerne arkæolog, søger Stx afslag, søger Hf afslag. Tamana har i 9. og 10. klasse været i praktik som butiksass. og pædagog, samt i brobygning på HHx og mad til mennesker, Erhvervsskole. Har 2 udfyldte udd. planer: 9. klasse til ungdomsudd. og ung ikke i udd. I Supervision/vejledningen er Tamana svær at fastholde, da der foregår så mange ting omkring hende privat og hun er ikke til stede. Hun søger tilsyneladende de løsninger, som kræver mindst fra hende og er fokuseret på overlevelse fra dag til dag. Tamanas problemstillinger kan ikke udredes i supervision og kræver større indsats end dette projekt har haft rammer til. Ibrahim Ibrahim er 18 år, fra Afghanistan og hjemmeboende hos mor og 6 søskende. Har arbejdet rundt omkring vil ikke modtage penge fra kommunen. Stort overfladisk netværk. Ofte splittet imellem to identiteter (dansk-afghansk). Fremstår frembrusende i forsvarsposition, umiddelbart uddannelsesparat og meget motiveret. Ønsker hjælp til at finde læreplads. Negative skoleerfaringer har tilbragt meget tid i AKT. Lavt fagligt niveau. Uddannelsesforløb: Modtageklasse klasse klasse afbrød 10. klasse Arbejde Erhvervsskole, Bygge og anlæg afbrudt Arbejde VUC, 10. klasse - afbrudt

18 Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9. klasse Har siden den 1/2-07 haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 31 gange. Vil gerne være tømrer, vil gerne på VUC, arbejde, vil være mekaniker. Søger stx afslag. Søger Htx afslag. Har i klasse været i praktik som fitness (instruktør) og som mekaniker. Ingen brobygningsforløb. Har én udfyldt udd. plan ung ikke i udd. I Supervision/vejledning er Ibrahim først meget beslutsom og afklaret omkring sig selv. I løbet af projektet går det op for Ibrahim, hvor ofte han føler sig splittet ifht. forskellige identiteter, og i hvor høj grad dette påvirker hans fremtoning, adfærd og valg. Ibrahim ønsker mekaniker tilbydes praktikplads, men afslår at arbejde gratis ingen status. Hibo Hibo er 20 år og hjemmeboende. Forældrene stammer fra Libanon Hibo er født og opvokset i Danmark. Fremstår ikke uddannelsesparat. Indgår i symbiotisk forhold med veninden foretager sig intet uden hinanden (taler et indbyrdes blandingssprog af libanesisk, arabisk og dansk, som andre ikke forstår). Har ikke opbakning hjemmefra forældrene ved ikke hvordan. Meget lavt fagligt niveau. Negative skoleerfaringer : 10. klasse : Erhvervsskole, service afbrudt : Erhvervsskole, tandklinikass. afbrudt : Hg afbrudt : SOSU - afbrudt : Produktionsskole : SOSU Har siden 11/2-08 været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 26 gange. Ønsker SOSU, ønsker tandklinikass., ønsker butiksass., ønsker sundhedssekretær. Har i 9. klasse været i praktik som frisør. Ingen brobygningsforløb. Har ingen udfyldt udd. plan/bog. I Supervision/vejledning fremstår en ung, som er meget svær at nå ind til. Hibo er tillukket omkring personlige og faglige problemstillinger. Føler sig utilpas uden veninde i nærheden. Meget optaget af sit fritids- og ungdomsliv, som indtager første prioritet. Uri Uri er 20 år og hjemmeboende. Udtrykker ønske om at blive mekaniker. Fremstår umiddelbart uddannelsesparat og meget motiveret. Positive skoleerfaringer. Meget lavt fagligt ni-

19 veau. Der er periodevise konflikter med mor/stedfar, som er årsag til, at Uri møder ustabilt i disse perioder. Uri har ikke tidligere boet med mor kun de sidste 6 år i Danmark. Lader sig let aflede af venner følger med og siger nødigt nej. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9. klasse : 10. klasse : Erhvervsskole, mekanik, transport og logistik afbrudt : Arbejde : Produktionsskole : EGU Har siden 27/5-08 haft kontakt med/eller forsøgt kontakt fra vejleder/uu center 23 gange - Vil gerne mekaniker, vil gerne grundforløb igen, vil gerne arbejde, vil gerne fuldtid, vil gerne produktionsskole. Uri har ikke deltaget i brobygningsforløb eller praktikker i UU-regi. Uri har ingen udfyldte uddannelsesbøger/planer. I Supervision/vejledning fremstår Uri usikker, fagligt såvel som personligt. Drømmen om at blive mekaniker er nært forbundet med biologiske far. Uri får øjnene op for andre muligheder indenfor autobranchen/håndværk og på sine stærke sociale kompetencer

20 Susanne Finnur Finnur er 19 år og hjemmeboende. Usikker ifht. uddannelsesvalg og føler sig meget presset til at vælge (stresset). Søger information og viden. Fremstår uddannelsesparat, men søgende og usikker. Meget lavt fagligt niveau. Negative skoleerfaringer. Meget optaget af sit fritidsliv og aktiv sportsmand (fodbold). Uddannelsesforløb: : grundskole til og med 9. klasse : Hg - afbrudt : PP mestermaling, praktik - afbrudt : Produktionsskole Har siden haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 17 gange Vil gerne hg, vil gerne politi, vil gerne bilsælger, vil arbejde. Finnur har i 9. og 10. klasse ikke været i praktik eller brobygningsforløb. Har ingen udfyldte uddannelsesbøger/planer. I supervision/vejledning viser sig en målrettet ung mand, som gerne vil tjene mange penge, men ikke ønsker længere uddannelse helst ingen skolegang. Kræver ifht. arbejdsplads/uddannelse stort ansvar og afveksling i arbejdsopgaver. Susanne er 17 år og hjemmeboende. Stort ønske om at flytte hjemmefra. Udtrykker ønske om at blive advokat. Fast fritidsjob i kiosk igennem 1½ år. Susanne fremstår ved forsamtale uddannelsesparat og det største problem er tilsyneladende selvtillid og generthed. Positive skoleerfaringer og udmærket fagligt niveau. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 8. klasse : 9. klasse på efterskole : 10. klasse : Stx afbrudt : Overflytning til IBC, HHx afbrudt : Produktionsskole Har siden 3/9-08 haft kontakt med/eller forsøgt kontakt fra vejleder/uu center 19 gange. Susanne har i 10. klasse været i praktik som pædagog, brobygning på Stx og mad til mennesker på Erhvervsskole. Susanne har desuden 3 udfyldte uddannelsesbøger/planer 10. klasse ung ikke i udd., samt 2 udd. planer til ansøgning på ungdomsuddannelse. I Supervision/vejledning udfolder sig dybere problemstillinger, bl.a. social fobi, grundet svigt i barndommen. Der arbejdes intensivt hermed i supervisionen og i vejledningen

21 Uddannelsesforløb: tages perspektivet med ind i samtalen omkring ønsker, drømme og muligheder. Søren Søren er 17 år og hjemmeboende. Ønsker at flytte hjemmefra. Er meget alene i perioder pga. fars arbejde. Ingen kontakt til mor, som er alkoholiker. Virker umiddelbart meget afklaret og uddannelsesparat vil på IBC, hg. Ønsker at være sælger. Søren er lettere ordblind. Melder kontant ud i forhold til sin sociale baggrund som han kalder det intet problem, for han har lært af det. Nemlig hvordan HANS liv skal være! Meget optaget af sit fritidsliv og aktiv sportsmand (fodbold, løb m.v.). Positive skoleerfaringer. Lavt fagligt niveau : Grundskole til og med 9. klasse : Bil, fly og andre transportmidler, Erhvervsskole afbrudt : 10. klasse : Arbejde Har siden 21/8-08 haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 16 gange Vil gerne egu, vil gerne hg, vil gerne militæret/forsvaret/søværnet, vil arbejde. Søren har i 9. og 10. klasse været i praktik som mekaniker. Har desuden 3 udfyldte uddannelsesbøger/planer 2 9.-klasse til ungdomsuddannelse og 1 ung ikke i udd. I supervision/vejledning viser sig en målrettet ung mand, som søger hg-vejen.

22 Bent Bent er 17 år. Bor hjemme hos forældre sammen med bror. Spiller musik og medlem af band. Udtrykker selv han mangler disciplin og struktur i hverdagen. Meget optaget af venner og deres fælles musikkultur. Har svært ved at sige nej til nogen. Uddannelsesparat, men usikker og søgende. Motiveret. Kreativ og udtryksfuld. Velformuleret og socialt bevidst. Positive skoleerfaringer. Mellem fagligt niveau. Uddannelsesforløb: Grundskole til og med 9. klasse Erhvervsskole, Dyr, planter og natur afbrudt Produktionsskole Har siden 10/9-07 været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 19 gange. Vil gerne mediegrafik, vil i militæret, vil være maler, på politiskole og arbejde. Har være i praktik 09/10 i militæret, brobygning 07/08 Erhvervsskole, dyr, planter og natur og 09/10 mediegrafiker. Har én udfyldt udd. plan ung ikke i udd. Bent var fagligt usikker, men har middel-niveau. I supervision/vejledning fremstår en selvstændig og kreativ ung, som splittes imellem et kreativt og frit miljø og en disciplineret, struktureret hverdag. Der søges balance i de modsatrettede behov i uddannelsesvalg. Ivan Ivan er 17 år og bor hjemme med far. For nylig smidt ud af mor og dennes nye kæreste pga. konflikter. Privatlivet er kaotisk. Far indlagt til operation under projektet. Mange følelser af svigt og snyd ift. mor og systemet. Har søgt hjælp hos kommunen. Fik ingen hjælp, da han ikke er ude i noget alvorligt. Optaget af at klare sig selv tjene penge. Ivans kæreste er den centrale person i hans liv et holdepunkt. Frygter at falde tilbage i tidligere problematisk unge-miljø. Negative skoleerfaringer og stoler efter eget udsagn ikke på lærere/ vejleder mv. Lavt fagligt niveau. Fremstår ikke uddannelsesparat. I Supervision/vejledning fremstår han som en følsom ung

23 med mange nederlag og stor følelse af svigt. Ivan har primært arbejdet med at udvikle redskaber til at justere sit temperament og adfærd, når livet omkring ham bliver problematisk, samt selvtillid og fokus på de positive netværk i sit liv. Ken Ken er 17 år og bor hos mor. Far er død for ca. 1 måned siden. Ken er i sorg. Har gået på specialskole siden 7. kl. Bogligt svag. Har arbejdet mange steder og lægger vægt på at forsørge sig selv. Gode sociale kompetencer, meget pligtopfyldende. Uafklaret, men uddannelsesparat. Udtrykker at han har behov for hjælp til valg og faglig hjælp under uddannelse. God opbakning fra hjemmet og positive netværk. Uddannelsesforløb: Grundskole til og med 6. klasse Heldagsskole og 9. klasse efterskole Arbejde Produktionsskole Har siden 4/ været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 11 gange. Ønsker landbrug, butiksass., smed, tømrer, arbejde. Har mange praktik- og arbejdsforløb bag sig. Har i 8. og 9. klasse været i praktik som smed og landbrugsmedarbejder. 09/10 brobygning på Erhvervsskole, dyr, planter og natur. Har én udd. plan ung ikke i udd. I Supervision/vejledning fremstår han som en ung som ved tabet af sin far også midlertidigt har mistet fodfæstet og retningssans i livet. Ken er fagligt svag og har stort behov for at modtage ekstra hjælp og også at vide med sikkerhed, at dette er muligt inden uddannelse vælges/påbegyndes. Igennem de mange praktik- og arbejdsforhold har Ken opnået en klarhed over uddannelsesønsker. Jørn Jørn er 22 år og hjemmeboende hos mor. Ingen kontakt med far. Bror med Asberger fylder meget. Jørn vil meget gerne flytte hjemmefra. Konfliktfyldt forhold til mor/øvrige familie og føler sig svigtet og uden opbakning. Fremstår uddannelsesparat. Lav motivation og handlekompetence. Middel fag-

24 ligt niveau. Positive skoleerfaringer. Føler sig tynget af social baggrund og ønsker at bryde mønstret. Søger kontinuerlig støtte og opbakning. Uddannelsesforløb: Tidligere tekniske skole, grafiker afbrudt Tidligere teknisk skole, kok - afbrudt : Overført fra UU lillebælt : Kommunal foranstaltning : Arbejde : Produktionsskole : VUC-HF niveau afbrudt : Værnepligt - tilmeldt Har siden 2/12-08 haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 24 gange. Vil gerne militæret, vil gerne politiskole, vil gerne arbejde. Jørn har ikke deltaget i brobygning eller praktik i UU-regi. Har ingen udfyldte udd. planer/bøger. I Supervision/vejledningen fremstår Jørn frustreret. Kan ikke motivere sig selv og holde fast. Vil meget gerne militær/ politi, men mangler selvdisciplin og motivation. Jørn bliver opmærksom på, at han skal bede om hjælp og ikke nødvendigvis være verdensmester i alt. Bliver mere målrettet ifht. hvilke veje han kan gå for at nå målet.

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008 Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø Resultater og erfaringer Projekt TripleU 2008 Mit sprogs grænser er min verdens grænser, og sproget er for tanken, hvad

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til hjemmebesøg FAMILIESAMARBEJDE I ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003 Hvor gik det galt? Hvem er de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder og barrierer er der for, at de kan komme i uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet? af

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011 Januar 2011 Vidensopsamling eksisterende viden om ledige unge under 30 år Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Vidensopsamling Eksisterende viden om ledige

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere