Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb"

Transkript

1 Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb

2 Hæftet kan bestilles eller afhentes hos: Ungdomsskolen Kolding C. F. Tietgensvej 7C, 6000 Kolding Telefon Hjemmeside: Henvendelse om den pædagogiske metode kan i øvrigt ske til: Fastholdelseskaravanen Konsulent Henrik Mosbæk Holbergsgade 6, 1057 København K Telefon: Publikationen kan hentes på følgende hjemmesider Forord: Ken Rinder Research og opsamling: Gitte Skov Munk (vejleder og underviser) Billeder: Ungdomsskolen s arkivbilleder

3 Intensive vejledningsforløb I efteråret 2009 indgik Fastholdelseskaravanen, Ungdomsskolen Kolding og UU-Kolding et samarbejde om at udvikle et tilbud til unge om intensive vejledningsforløb i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Formålet var og er at skabe personlig og faglig afklaring og motivation, en øget positiv selvbevidsthed og et personligt ressourcesyn. Indholdselementerne i de to første pilotforløb har været: Personlig historiefortælling, supervisions- og vejledningssamtaler, teambuilding, test af læringsstile, motivationsskabende aktiviteter m.m.. Se evt. video på søg på Fastholdelseskaravanen. Det sidste af i alt tre forløb som afvikles i efteråret 2010 tager afsæt i at benytte kognitive metoder til at afdække urealistiske og negative tanker i forbindelse med bl.a. selvopfattelse og fremtidsmål og erstatte disse med mere realistiske og konstruktive tanker og planer, altså positive livsforandringer. I dette hæfte er fokus rettet mod, hvad de unge oplever i deres forsøg på at komme igennem en ungdomsuddannelse. Et skarpt blik på deres ressourcer med fokus på forandringspotentialet og ikke mindst deres motivationsfaktorer. Hæftet er lavet på baggrund af uddannelsesbiografiske dybdeinterviews med 15 kursister tilmeldt Intensive vejledningstilbud - pilotforløb I & II i Kolding 2009/2010.

4

5 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er unge i alderen år, med manglende personlige, sociale og faglige kompetencer til at påbegynde og/ eller gennemføre et uddannelsesforløb eller fastholde ordinær tiilknytning til arbejdsmarkedet. Heriblandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Også unge med indlæringsvanskeligheder eller ordblindhed tilhører målgruppen. Mange af målgruppens unge har negative skoleerfaringer og flere mislykkedes forsøg på at gennemføre ungdomsuddannelse bag sig. Målgruppen er karakteriseret ved en mangel på basale færdigheder f.eks, socialt, fagligt eller emotionelt. Generelt set er det unge med lavt selvværd, urealistisk oplevelse af egen formåen, muligheder og ressourcer og som f.eks. har svært ved at overholde aftaler eller fungere i sociale sammenhænge. Et gennemgående træk blandt de unge er en oplevelse af ensomhed, det vil sige, at de er uden nære venskaber og grupperelationer, samt manglende tillidsforhold til voksne. Enkelte kursister har misbrugs- og/eller kriminalitetsproblemer. En fællesnævner er, at kursisterne udtrykker oplevelsen af, ikke at kunne honorere kravene i en ungdomsuddannelse fagligt og socialt, samt ikke at kunne honorere kravene og forholdene i livsvilkår socialt og emotionelt. Det overordnede spørgsmål er, hvad der kendetegner kursisterne i pilotforløb I og II. Herunder er der især interesse for at belyse, hvordan eller hvorvidt de adskiller sig fra andre elever i samme aldersgruppe, samt hvor stor en antaget procentvis andel af restgruppen i uddannelse kursisterne udgør. Det har vi undersøgt ved at indsamle oplysninger om baggrundsvariable som skole-, bolig- og familieforhold, forældres uddannelse og erhverv samt fritidsaktiviteter og interesser, dels igennem interview/forsamtaler og dels igennem supervisions- og vejledningssamtaler igennem forløb I & II. Vi vil kort beskrive, hvad der specielt kendetegner kursisterne socialt, fagligt og emotionelt, samt de i forløbene udtrykte livsvilkår kursisterne repræsenterer og som influerer på uddannelse. På baggrund af dette vil vi forsøgsvis give et bud på, hvor stor en andel kursisterne repræsenterer i restgruppen, med særlige vilkår og forhold, som er afgørende for frafald eller ikke-valg.

6 Kursisterne Pt. har 15 kursister gennemført et intensivt vejledningsforløb. 6 piger og 9 drenge i alderen år. Heraf er 9 etniske danskere og 6 af anden etnisk herkomst end dansk - 2 født og opvokset i Danmark, 1 adopteret, 1 ankommet i 3-års alderen og 2 ankommet i 8-års alderen. De mest betydelige fællestræk, som adskiller kursisterne fra andre unge, er en høj forekomst af: 1. Kursister med meget lavt fagligt niveau, som fordrer særligt tilrettelagt undervisning (CSV, STU, støtte under uddannelse m.fl.) 7 kursister. 2. Brudte familier, hvilket påvirker tryghed, relationsdannelse og følelse af tilhørsforhold 7 kursister. 3. Lavt aktivitetsniveau i fritiden 11 elever deltager ikke i fritidsaktiviteter eller udtrykker interesse herfor. 4. De udtrykte livsvilkår er så ustabile/utilfredsstillende, at de påvirker kursisternes evne til valg og fastholdelse væsentligt 10 elever påvirkes væsentligt af udtrykte livsvilkår (familiesituation, økonomi og boligsituation). 5. Forældrene til kursisterne: 6 har ingen uddannelse, 2 er faglærte, 4 er kortuddannelse, og 3 har en mellemlang uddannelse unge kursister vurderes endvidere at have behov for yderligere/andre behandlingstilbud (terapi/psykolog m.v.). De unge har haft kontakt med vejledere/uu-vejledere mellem 5 gange for mindst kontakt og 40 gange for hyppigst kontakt. Almindeligst er kontakt med vejledere ca. 20 gange. Mange kursister har valgt og påbegyndt uddannelse, men er siden sprunget fra eller har foretaget omvalg. Faglige krav, manglende opbakning og dårligt socialt miljø rangerer ifølge kursisterne øverst over mulige årsager hertil, dog er det værd at bemærke, at der i denne gruppe er en væsentlig overvægt af kinæstetisk/taktile læringsstile.

7 Manglende selvtillid og følelsen af at svigte udtrykkes generelt af kursisterne og dermed følger en vis tilbageholdenhed ift. at træffe nye valg/omvalg. Størstedelen af kursisterne udtrykker, at det er svært for familie og forældre at bakke dem op i valg og gennemførelse af uddannelse, og har vanskeligt ved at udpege rollemodeller i forhold til job og uddannelse i den nære familie. Såfremt identificering foregår, sker dette igennem venner/veninder, deres forældre eller i den udvidede kreds af familie. Antager vi, at de 15 kursister fra intensive vejledningsforløb, pilotfoløb I & II er repræsentative for gruppen af unge uden gennemført ungdomsuddanelse, ville statistikken fordele sig således: Ad % har behov for særligt tilrettelagt undervisning/støtte i ungdomsuddannelse. Ad % kommer fra brudte familier. Ad ,3% har ikke og har aldrig haft fritidsinteresser. Ad ,7% udtrykker så ustabile/utilfredsstillende livsvilkår, at det påvirker valg og gennemførelse af uddannelse negativt. Ad % af forædregruppen har ingen uddannelse. Ad ,7% af kursisterne har behov for yderligere/ særlige behandlingstilbud. Særligt interessant er det, at af det samlede antal tosprogede unge (6 kursister) i pilotforløb I & II udgør andelen af de unge som har behov for særlig tilrettelagt undervisning/ støtte i uddannelse 80 %, mens det for den etnisk danske gruppe (9 kursister) udgør 40%. Endvidere at der hos gruppen af tosprogede deltagere er 60% som har behov for yderligere/særlige behandlingstilbud, mens tilsvarende er gældende for 10% af de etnisk danske deltagere.

8 Ressourcer 11 af de 15 unge, dvs. 73 % har igennem længere perioder haft fast arbejde, som de har været glade for og passet stabilt. En forholdsvis stor andel af de unge, 76% - har stærke relationer til et andet menneske. 80 % af de unge vægter det sociale element væsentligt og betragter sig selv som meget aktive socialt både i uddannelse og fritid. Endvidere indtager kreativitet en ganske særlig plads hos de unge. 86% af de unge fremhæver det at have mulighed for flere tilgange/løsninger på udfordringer og opgaver som et vigtigt element i job og uddannelse. Autonomi nævnes i 60 % af interviewene som en væsentlig årsag til valg/omvalg. Manglende mulighed for at få indflydelse og blive hørt har for størstedelen af de unge været udslagsgivende i frafald. Yderligere har ungdomsmantraet Man skal være sig selv i høj grad fodfæste blandt de unge deltagere og er man utilfreds Skal man gøre noget ved det (vælge fra/vælge om). Der er således tale om særdeles handlekraftige unge, som er bevidste om, at de søger deres rette element og bevidste om, at de endnu ikke har fundet det. Der er i det hele taget en høj grad af bevidsthed omkring problematikken i at vælge sin vej, - og ikke at have valgt den endnu blandt de unge, som delvis udtrykker bekymring herfor og føler sig pressede til at vælge og delvist forbeholder sig ret til gentagne omvalg, fordi det valgte ikke var dem (de kunne ikke være sig selv ). 99 % af de unge deltagere fremhæver selvforsørgelse som centralt og anser overførselsindkomst som negativt. Der er en overvejende andel af kinæstetisk og taktilt orien-

9 terede læringsstile blandt de unge, og de er klar over det. De unge deltagere påpeger derfor hyppigt, at behovet for bevægelse, at arbejde praktisk og ikke sidde stille for længe ad gangen har væsentlig indflydelse på deres valg af job/ uddannelse. Der er altså tale om en særdeles fysisk aktiv gruppe af unge. Yderligere er der meget høj grad af bevidsthed om egen situation blandt de unge og det forekommer dem relativt nemt, at italesætte dette i en nær relation. I interviews har det været erfaringen, at de unge er meget direkte og uforbeholdne i deres egne beskrivelser af sig selv og deres situation.

10 Forandringspotentiale Målgruppen indeholder stort potentiale for forandring og er meget forandringsvillige. 85 % af de unge beskriver sig selv, som på vej, her underforstået søgende/undersøgende/i bevægelse. I den nære relation reflekterer målgruppen og forandringen i de unges syn på sig selv er mærkbar, selv under et relativt kort intensivt vejledningsforløb. I dialogen finder individet forandringspotentialet i sig selv og i gruppen trygheden til blandt ligesindede at gennemføre forandringen. Det skønnes af 75 % af deltagerne har forandringspotentiale og med øgede praktiske læringsformer, øgede praktikmuligheder (at afprøve), lettere/øget adgang til støtte i uddannelser, øget socialt fokus i uddannelser og øget fokus på voksen-relationer og dialog vil de vælge/gennemføre en ungdomsuddannelse. Handlekraft og strategier ifht. udfordringer i en ungdomsuddannelse 50% af målgruppen beskriver eget faglige niveau som dårligt eller utilstrækkeligt og adspurgt har de unge ikke selv svar på, hvor eller hvordan de kan finde den nødvendige støtte, har ikke kvalificeret sig til støtte eller synes det er uoverskueligt/svært at få støtte i uddannelserne. De unge som har fået tilbudt særlig støtte (STU, EGU, CSV mv.) har opfattet tilbuddet som marginaliserende og derfor afvist. Dette kombineret med, at det er vanskeligt at finde hjælp i hjemmet eller blandt kammerater til f.eks. lektier og projekter påpeges af 40% som en væsentlig årsag til frafald. Her skal det fremhæves, at 100 % af de tosprogede deltagere, pointerer at det er meget vanskeligt for dem at få studiehjælp i familie eller omgangskreds. 66,7% af de unge udtrykker så ustabile og utilfredsstillende livsvilkår, at en forholdsvis struktureret hverdag vanskeligt lader sig gennemføre. Vilkår udenfor uddannelsen familievilkår, levevilkår, økonomi, relationer, struktur i dagligdagen

11 m.fl. påvirker disse unge i så høj grad, at de har vanskeligt ved at gennemføre et studieforløb. Dertil kommer at studieteknik/notatteknik, kalenderføring, opgavestruktur/gennemskuelighed mv. for 60 % af deltagerne er ukendt. Som en deltager pointerer: jeg kan jo ikke engang skrive notater og slet ikke skrive notater, følge med, høre hvad læreren og de andre siger og samtidig deltage i undervisningen. 30 % af de unge udtrykker selv, at de har tendens til at give op (frafald), når de faglige krav bliver høje eller undervisningen for ensformig. Tæt på 70 % angiver, at de falder fra uddannelser, når hverdagen udenfor skolen bliver for uoverskuelig pga. livsvilkår, for som en af disse unge udtrykker det: Når det er svært derhjemme og oven i købet også i skolen, så bliver det bare for meget for mig.

12 Motivationsfaktorer I interviews påpeger 80% af deltagerne, at det skal give mening og adspurgt svarer de unge enigt, at det der giver mening er, at man lærer noget, og så gør man det! Altså at en meget tæt sammenhæng mellem teori og praksis er centralt. Yderligere topscorer indenfor motivationen er, hvorvidt der er læreplads/job efter grundforløb/endt uddannelse her angiver 60 % at det for dem er den væsentligste motivation. Status og selvforsørgelse angives af 47 % som den væsentligste motivationsfaktor. I selvforsørgelse ligger ikke et egentligt krav til løn eller arbejdsforhold, for målgruppen fremhæver enigt, at det betyder mere at lave noget, man er glad for og god til end at få høj løn. Dog er der væsentligt ikke at skulle forsørges af nogen. Lige herefter kommer henholdsvis mulighed for støtte med 43 % og social trivsel med 41 %. Støtte betegner for de unge deltagere et vidt begreb, da ca. halvdelen vægter støtte i deres nære miljø (familie, kammerater m.fl.) og ca. halvdelen vægter støtte i uddannelsen (faglig hjælp). De 43 % af målgruppen som vægter støtte som motivationsfaktor, understreger enigt, at den nære voksen/ungerelation, - den betydningsfulde anden er af stor betydning for gennemførelse af uddannelse ligesom for livsmestring generelt.

13 Den sociale trivsel kan ligeledes opdeles, idet ca. halvdelen indtil videre har valgt det samme som deres venner, for de vil gerne være sammen i studieforløbet og den anden halvdel mener, at den sociale trivsel - hvordan klassen/holdet fungerer sammen er centralt. Målgruppen udtrykker samlet at dialog kontinuerlig dialog at blive set og virkelig hørt, er noget de samlet hidtil har manglet ifht. deres uddannelser/livssituation. Således udtrykker 95 % af de unge, at de gerne vil fortsætte med dialog/samtaler, fordi det motiverer dem til at fortsætte/ gennemføre den valgte uddannelse og samtidig giver ro i det indre kaos, som kan opstå i både uddannelse og livssituation. 26 % udtrykker ønske om/behov for yderligere støtte end dialog alene f.eks. psykolog/terapi.

14

15 Anonymiserede biografier Ahmed Ahmed er 21 år og hjemmeboende hos mor. Ingen kontakt til far. Ahmeds søster døde af kræft, da Ahmed gik i 6 kl. Denne begivenhed udløser en nedadgående spiral med hensyn til engagement og interesse i skole/uddannelse. Efterlyser opbakning hjemmefra føler sig meget alene mht. uddannelse/skole. Lav motivation og handlekraft. Fremstår uddannelsesparat men usikker. Middel fagligt niveau. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9. klasse : 10. klasse : Arbejde : Erhvervsskole, Dyr, planter og natur afbrudt : Erhvervsskole, transport og logistik afbrudt : Produktionsskole : Hg afbrudt : Produktionsskole : Tilmeldt hg (uddannelsespålæg via jobcentret) Har siden 8/10-07 været i kontakt med/forsøgt kontakt fra UU/vejleder 24 gange. Vil gerne dyrepasser, lager, stx, arbejde. Har ingen uddannelsesplan. I Supervision/vejledning fremstår han som en følsom ung med mange nederlag og en følelse af manglende opbakning. Ahmed er helt uafklaret og føler, han har svigtet mange gange pga. afbrudte forløb. Finder ud af at sport er vigtigt for ham, ligesom en struktureret hverdag giver tryghed og ro. Negar Negar er 20 år og hjemmeboende. Afrikansk oprindelse kom til Danmark som 3-årig. Overvejelser om læreplads vejer tungt ifht. valg. Fremstår ikke uddannelsesparat. Indgår

16 i symbiotisk forhold med veninden. De foretager sig intet uden hinanden (taler et indbyrdes blandingssprog af afrikansk, arabisk og dansk, som andre ikke forstår). Har ikke opbakning hjemmefra forældrene ved ikke hvordan. Meget lavt fagligt niveau. Negative skoleerfaringer. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9. klasse : 10. klasse : Erhvervsskole, service afbrudt : Erhvervsskole, tandklinikass. afbrudt : Hg afbrudt : Produktionsskole : Egu Har siden 10/3-08 været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 40 gange. Megen kontakt går ud på at tilbyde Negar ekstra støtte fagligt CSV, ord og tal værksted osv. Ønsker SOSU, ønsker tandklinikass., ønsker butiksass., ønsker sundhedssekretær. Søgt optagelse på SOSU afslag pga. mgl. plads. Har i 9. klasse været i praktik som pædagog. Ingen brobygningsforløb. Har ingen udfyldt udd. plan/bog. I Supervision/vejledning fremstår hun som en ung som er meget svær at nå ind til. Negar er tillukket omkring personlige og faglige problemstillinger. Føler sig utilpas uden veninde i nærheden. Meget optaget af sit fritids- og ungdomsliv, som indtager første prioritet. Udtrykker ligegyldighed ifht. uddannelse/fremtid bare hun får et job. Ønsker ikke at

17 modtage tilbud om ekstra faglig støtte det er kun at få læreplads der er problemet. Tamana Tamana er 17 år og hjemmeboende. Hendes forældre er kosovo-albanere, men Tamana er født og opvokset i Danmark. Fraskilte forældre med problematisk skilsmisse. Smidt ud af mor og bor nu hos (traumatiseret) førtidspensioneret far. Meget bekymret for familien og søskende i en dramatisk og kaotisk skilsmisse. Tilknyttet Ungekontakten med kontaktperson. Positive skoleerfaringer. Mellem fagligt niveau. Fremstår ikke uddannelsesparat. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9. klasse : 10. klasse : SOSU afbrudt : Visiteret til Produktionsskole Har siden 20/8-08 haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 16 gange. Vil gerne tandklinikass., vil gerne psykolog, vil gerne arkæolog, søger Stx afslag, søger Hf afslag. Tamana har i 9. og 10. klasse været i praktik som butiksass. og pædagog, samt i brobygning på HHx og mad til mennesker, Erhvervsskole. Har 2 udfyldte udd. planer: 9. klasse til ungdomsudd. og ung ikke i udd. I Supervision/vejledningen er Tamana svær at fastholde, da der foregår så mange ting omkring hende privat og hun er ikke til stede. Hun søger tilsyneladende de løsninger, som kræver mindst fra hende og er fokuseret på overlevelse fra dag til dag. Tamanas problemstillinger kan ikke udredes i supervision og kræver større indsats end dette projekt har haft rammer til. Ibrahim Ibrahim er 18 år, fra Afghanistan og hjemmeboende hos mor og 6 søskende. Har arbejdet rundt omkring vil ikke modtage penge fra kommunen. Stort overfladisk netværk. Ofte splittet imellem to identiteter (dansk-afghansk). Fremstår frembrusende i forsvarsposition, umiddelbart uddannelsesparat og meget motiveret. Ønsker hjælp til at finde læreplads. Negative skoleerfaringer har tilbragt meget tid i AKT. Lavt fagligt niveau. Uddannelsesforløb: Modtageklasse klasse klasse afbrød 10. klasse Arbejde Erhvervsskole, Bygge og anlæg afbrudt Arbejde VUC, 10. klasse - afbrudt

18 Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9. klasse Har siden den 1/2-07 haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 31 gange. Vil gerne være tømrer, vil gerne på VUC, arbejde, vil være mekaniker. Søger stx afslag. Søger Htx afslag. Har i klasse været i praktik som fitness (instruktør) og som mekaniker. Ingen brobygningsforløb. Har én udfyldt udd. plan ung ikke i udd. I Supervision/vejledning er Ibrahim først meget beslutsom og afklaret omkring sig selv. I løbet af projektet går det op for Ibrahim, hvor ofte han føler sig splittet ifht. forskellige identiteter, og i hvor høj grad dette påvirker hans fremtoning, adfærd og valg. Ibrahim ønsker mekaniker tilbydes praktikplads, men afslår at arbejde gratis ingen status. Hibo Hibo er 20 år og hjemmeboende. Forældrene stammer fra Libanon Hibo er født og opvokset i Danmark. Fremstår ikke uddannelsesparat. Indgår i symbiotisk forhold med veninden foretager sig intet uden hinanden (taler et indbyrdes blandingssprog af libanesisk, arabisk og dansk, som andre ikke forstår). Har ikke opbakning hjemmefra forældrene ved ikke hvordan. Meget lavt fagligt niveau. Negative skoleerfaringer : 10. klasse : Erhvervsskole, service afbrudt : Erhvervsskole, tandklinikass. afbrudt : Hg afbrudt : SOSU - afbrudt : Produktionsskole : SOSU Har siden 11/2-08 været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 26 gange. Ønsker SOSU, ønsker tandklinikass., ønsker butiksass., ønsker sundhedssekretær. Har i 9. klasse været i praktik som frisør. Ingen brobygningsforløb. Har ingen udfyldt udd. plan/bog. I Supervision/vejledning fremstår en ung, som er meget svær at nå ind til. Hibo er tillukket omkring personlige og faglige problemstillinger. Føler sig utilpas uden veninde i nærheden. Meget optaget af sit fritids- og ungdomsliv, som indtager første prioritet. Uri Uri er 20 år og hjemmeboende. Udtrykker ønske om at blive mekaniker. Fremstår umiddelbart uddannelsesparat og meget motiveret. Positive skoleerfaringer. Meget lavt fagligt ni-

19 veau. Der er periodevise konflikter med mor/stedfar, som er årsag til, at Uri møder ustabilt i disse perioder. Uri har ikke tidligere boet med mor kun de sidste 6 år i Danmark. Lader sig let aflede af venner følger med og siger nødigt nej. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 9. klasse : 10. klasse : Erhvervsskole, mekanik, transport og logistik afbrudt : Arbejde : Produktionsskole : EGU Har siden 27/5-08 haft kontakt med/eller forsøgt kontakt fra vejleder/uu center 23 gange - Vil gerne mekaniker, vil gerne grundforløb igen, vil gerne arbejde, vil gerne fuldtid, vil gerne produktionsskole. Uri har ikke deltaget i brobygningsforløb eller praktikker i UU-regi. Uri har ingen udfyldte uddannelsesbøger/planer. I Supervision/vejledning fremstår Uri usikker, fagligt såvel som personligt. Drømmen om at blive mekaniker er nært forbundet med biologiske far. Uri får øjnene op for andre muligheder indenfor autobranchen/håndværk og på sine stærke sociale kompetencer

20 Susanne Finnur Finnur er 19 år og hjemmeboende. Usikker ifht. uddannelsesvalg og føler sig meget presset til at vælge (stresset). Søger information og viden. Fremstår uddannelsesparat, men søgende og usikker. Meget lavt fagligt niveau. Negative skoleerfaringer. Meget optaget af sit fritidsliv og aktiv sportsmand (fodbold). Uddannelsesforløb: : grundskole til og med 9. klasse : Hg - afbrudt : PP mestermaling, praktik - afbrudt : Produktionsskole Har siden haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 17 gange Vil gerne hg, vil gerne politi, vil gerne bilsælger, vil arbejde. Finnur har i 9. og 10. klasse ikke været i praktik eller brobygningsforløb. Har ingen udfyldte uddannelsesbøger/planer. I supervision/vejledning viser sig en målrettet ung mand, som gerne vil tjene mange penge, men ikke ønsker længere uddannelse helst ingen skolegang. Kræver ifht. arbejdsplads/uddannelse stort ansvar og afveksling i arbejdsopgaver. Susanne er 17 år og hjemmeboende. Stort ønske om at flytte hjemmefra. Udtrykker ønske om at blive advokat. Fast fritidsjob i kiosk igennem 1½ år. Susanne fremstår ved forsamtale uddannelsesparat og det største problem er tilsyneladende selvtillid og generthed. Positive skoleerfaringer og udmærket fagligt niveau. Uddannelsesforløb: : Grundskole til og med 8. klasse : 9. klasse på efterskole : 10. klasse : Stx afbrudt : Overflytning til IBC, HHx afbrudt : Produktionsskole Har siden 3/9-08 haft kontakt med/eller forsøgt kontakt fra vejleder/uu center 19 gange. Susanne har i 10. klasse været i praktik som pædagog, brobygning på Stx og mad til mennesker på Erhvervsskole. Susanne har desuden 3 udfyldte uddannelsesbøger/planer 10. klasse ung ikke i udd., samt 2 udd. planer til ansøgning på ungdomsuddannelse. I Supervision/vejledning udfolder sig dybere problemstillinger, bl.a. social fobi, grundet svigt i barndommen. Der arbejdes intensivt hermed i supervisionen og i vejledningen

21 Uddannelsesforløb: tages perspektivet med ind i samtalen omkring ønsker, drømme og muligheder. Søren Søren er 17 år og hjemmeboende. Ønsker at flytte hjemmefra. Er meget alene i perioder pga. fars arbejde. Ingen kontakt til mor, som er alkoholiker. Virker umiddelbart meget afklaret og uddannelsesparat vil på IBC, hg. Ønsker at være sælger. Søren er lettere ordblind. Melder kontant ud i forhold til sin sociale baggrund som han kalder det intet problem, for han har lært af det. Nemlig hvordan HANS liv skal være! Meget optaget af sit fritidsliv og aktiv sportsmand (fodbold, løb m.v.). Positive skoleerfaringer. Lavt fagligt niveau : Grundskole til og med 9. klasse : Bil, fly og andre transportmidler, Erhvervsskole afbrudt : 10. klasse : Arbejde Har siden 21/8-08 haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 16 gange Vil gerne egu, vil gerne hg, vil gerne militæret/forsvaret/søværnet, vil arbejde. Søren har i 9. og 10. klasse været i praktik som mekaniker. Har desuden 3 udfyldte uddannelsesbøger/planer 2 9.-klasse til ungdomsuddannelse og 1 ung ikke i udd. I supervision/vejledning viser sig en målrettet ung mand, som søger hg-vejen.

22 Bent Bent er 17 år. Bor hjemme hos forældre sammen med bror. Spiller musik og medlem af band. Udtrykker selv han mangler disciplin og struktur i hverdagen. Meget optaget af venner og deres fælles musikkultur. Har svært ved at sige nej til nogen. Uddannelsesparat, men usikker og søgende. Motiveret. Kreativ og udtryksfuld. Velformuleret og socialt bevidst. Positive skoleerfaringer. Mellem fagligt niveau. Uddannelsesforløb: Grundskole til og med 9. klasse Erhvervsskole, Dyr, planter og natur afbrudt Produktionsskole Har siden 10/9-07 været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 19 gange. Vil gerne mediegrafik, vil i militæret, vil være maler, på politiskole og arbejde. Har være i praktik 09/10 i militæret, brobygning 07/08 Erhvervsskole, dyr, planter og natur og 09/10 mediegrafiker. Har én udfyldt udd. plan ung ikke i udd. Bent var fagligt usikker, men har middel-niveau. I supervision/vejledning fremstår en selvstændig og kreativ ung, som splittes imellem et kreativt og frit miljø og en disciplineret, struktureret hverdag. Der søges balance i de modsatrettede behov i uddannelsesvalg. Ivan Ivan er 17 år og bor hjemme med far. For nylig smidt ud af mor og dennes nye kæreste pga. konflikter. Privatlivet er kaotisk. Far indlagt til operation under projektet. Mange følelser af svigt og snyd ift. mor og systemet. Har søgt hjælp hos kommunen. Fik ingen hjælp, da han ikke er ude i noget alvorligt. Optaget af at klare sig selv tjene penge. Ivans kæreste er den centrale person i hans liv et holdepunkt. Frygter at falde tilbage i tidligere problematisk unge-miljø. Negative skoleerfaringer og stoler efter eget udsagn ikke på lærere/ vejleder mv. Lavt fagligt niveau. Fremstår ikke uddannelsesparat. I Supervision/vejledning fremstår han som en følsom ung

23 med mange nederlag og stor følelse af svigt. Ivan har primært arbejdet med at udvikle redskaber til at justere sit temperament og adfærd, når livet omkring ham bliver problematisk, samt selvtillid og fokus på de positive netværk i sit liv. Ken Ken er 17 år og bor hos mor. Far er død for ca. 1 måned siden. Ken er i sorg. Har gået på specialskole siden 7. kl. Bogligt svag. Har arbejdet mange steder og lægger vægt på at forsørge sig selv. Gode sociale kompetencer, meget pligtopfyldende. Uafklaret, men uddannelsesparat. Udtrykker at han har behov for hjælp til valg og faglig hjælp under uddannelse. God opbakning fra hjemmet og positive netværk. Uddannelsesforløb: Grundskole til og med 6. klasse Heldagsskole og 9. klasse efterskole Arbejde Produktionsskole Har siden 4/ været i kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 11 gange. Ønsker landbrug, butiksass., smed, tømrer, arbejde. Har mange praktik- og arbejdsforløb bag sig. Har i 8. og 9. klasse været i praktik som smed og landbrugsmedarbejder. 09/10 brobygning på Erhvervsskole, dyr, planter og natur. Har én udd. plan ung ikke i udd. I Supervision/vejledning fremstår han som en ung som ved tabet af sin far også midlertidigt har mistet fodfæstet og retningssans i livet. Ken er fagligt svag og har stort behov for at modtage ekstra hjælp og også at vide med sikkerhed, at dette er muligt inden uddannelse vælges/påbegyndes. Igennem de mange praktik- og arbejdsforhold har Ken opnået en klarhed over uddannelsesønsker. Jørn Jørn er 22 år og hjemmeboende hos mor. Ingen kontakt med far. Bror med Asberger fylder meget. Jørn vil meget gerne flytte hjemmefra. Konfliktfyldt forhold til mor/øvrige familie og føler sig svigtet og uden opbakning. Fremstår uddannelsesparat. Lav motivation og handlekompetence. Middel fag-

24 ligt niveau. Positive skoleerfaringer. Føler sig tynget af social baggrund og ønsker at bryde mønstret. Søger kontinuerlig støtte og opbakning. Uddannelsesforløb: Tidligere tekniske skole, grafiker afbrudt Tidligere teknisk skole, kok - afbrudt : Overført fra UU lillebælt : Kommunal foranstaltning : Arbejde : Produktionsskole : VUC-HF niveau afbrudt : Værnepligt - tilmeldt Har siden 2/12-08 haft kontakt med/forsøgt kontakt fra vejleder/uu 24 gange. Vil gerne militæret, vil gerne politiskole, vil gerne arbejde. Jørn har ikke deltaget i brobygning eller praktik i UU-regi. Har ingen udfyldte udd. planer/bøger. I Supervision/vejledningen fremstår Jørn frustreret. Kan ikke motivere sig selv og holde fast. Vil meget gerne militær/ politi, men mangler selvdisciplin og motivation. Jørn bliver opmærksom på, at han skal bede om hjælp og ikke nødvendigvis være verdensmester i alt. Bliver mere målrettet ifht. hvilke veje han kan gå for at nå målet.

Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb rapport efter Forløb III

Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb rapport efter Forløb III Fastholdelseskaravanen intensive vejledningsforløb rapport efter Forløb III Hæftet kan bestilles eller afhentes hos: Ungdomsskolen Kolding C. F. Tietgensvej 7C, 6000 Kolding Telefon 79 79 70 70 E-mail:

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 Børn og Skoles sekretariat Dato: Januar 2013 Sagsnr.: Sagsbehandler: acha Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 På baggrund af beslutning

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Analyse af fokuselever En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Indhold 1. Baggrund og formål 2. Analysedesign 3. Analyseresultater 4. Baggrundskarakteristika

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG

DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG Læs først nedenstående vigtige information om reglerne samt om hvad du videre skal gøre. Udfyld dernæst skemaet og returner det til receptionen. For at modtage uddannelseshjælp

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Erkende Vælge Handle CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Hvilken klasse går ud i?

Hvilken klasse går ud i? Hvilken klasse går ud i? 2 Alle svarpersoner (=335) 167 15 113 5 49 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1. klasse 1/2 Angiv dit køn 25 Alle svarpersoner (=336) 211 2 15 125 5 Dreng Pige 2/2 28 29 235 Hvilke

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013

Notat. Status på ungeindsatsen 3. kvartal 2013 Notat Status på ungeindsatsen 3. kvartal 203 I budget 203-6 blev der afsat en innovationsblok på kr.,5 mio. årligt til en styrket indsats overfor unge ledige. Dette forventes at medføre en besparelse på

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov Version Dato 1. Personlig præsentation Emne Fornavn Louise Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mail

Læs mere

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov.

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Pia Melchior Petersen Med implementeringen af den nye Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov,

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere