I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013."

Transkript

1 Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. MOKP Dir. tlf NOTAT: Behandling af høringssvar til forslag til Kommuneplan december 2013 Forslag til kommuneplan 2013 var i høring fra den 5. juli til den 13. september I høringsperioden indkom i alt 61 skriftlige høringssvar fra myndigheder, organisationer og privatpersoner, heraf 6 underskriftsindsamlinger med i alt underskrifter. 21 af høringssvarene omhandler områder til placering af store vindmøller. I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december Notatets indhold: 1. Resumé af høringssvar 2. Behandling af høringssvar uddybende gennemgang af høringssvar og forvaltningens vurdering 3. Forvaltningens forslag til yderligere ændringer 4. Oversigtsskema for høringssvar Resumé Høringssvarene vedrører et bredt udvalg af kommuneplanens emneområder. De bemærkninger, der kan give anledning til større ændringer af kommuneplanforslaget, vedrører boligudbygning i Vindinge, Gadstrup og Store Valby/Ågerup, bus- og cykeltracé fra Trekroner til Risø, vej nord og øst om Trekroner, områder til store vindmøller, erhvervsudbygning ved Risø, ved Store Hede i Roskilde og ved Møllehaven i Jyllinge, områder til butikker samt yderligere skovrejsning. Grundejere ved Vindinge foreslår deres arealer udlagt til boliger som supplement til eller i stedet for det allerede planlagte byudviklingsområde i Vindinge Vest, som ejerne endnu ikke har taget initiativ til at realisere. En grundejer i Gadstrup foreslår sit areal syd for Ramsøbakken udlagt til boliger. Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde (DN) foreslår det planlagte boligområde ved Store Valby/Ågerup reduceret af hensyn til oversvømmelsesrisici, Grundejerforeningen Ågerup By ser gerne en moderat udbygning, men påpeger, at kloakker og rensningsanlæg skal have tilstrækkelig kapacitet, inden der udbygges yderligere. DN og en række grundejere og beboere i det berørte område gør indsigelse mod det planlagte bus- og cykeltracé fra Trekroner til Risø, da vejen vil gennemskære natur, give meget lille tidsbesparelse og kun betjene en udvalgt gruppe af borgere. DN er imod vej nord og øst om Trekroner, og Grundejerforeningen Trekroner Øst og 5 beboere i Trekroner påpeger, at det viste trace ikke er i overensstemmelse med gældende lokalplaner. En beboer på Store Valbyvej anbefaler vejen gennemført.

2 Side2/38 DN og en lang række beboere gør indsigelse mod de foreslåede områder til store vindmøller. De indkomne indsigelser har fokus på generne ved vindmøller på land og foreslår at vindmøllerne opsættes på vand. Mange indsigelser fokuserer på de natur-, landskabs-, kultur- og helbredsmæssige konsekvenser ved vindmøller tær på beboelse. En del indsigelser bemærker, at vindmøller vil forringe salgsværdien for private som offentlige ejendomme i nærheden af møllerne, og at der er en ulighed mellem vindmølleejerne, der tjener på opstillingen, og naboerne, der kan risikere, at ejendomsværdien falder. Naturstyrelsen forudsætter, at det foreslåede erhvervsområde ved Store Hede alene får karakter af perspektivareal, alternativt skal det godtgøres, at arealudlægget ikke påvirker grundvandsinteresserne. DN er imod de foreslåede erhvervsområder ved Store Hede og vest for Møllehaven i Jyllinge, da området ved Store Hede vil indskrænke den grønne ring, og området ved Møllehaven vil ødelægge den sammenhængende natur langs Værebro Å. DN og to borgere på Store Valbyvej er imod den planlagte erhvervspark ved Risø. En grundejer på Bytoften foreslår mulighed for almindelige detailbutikker i området. Ejerforeningen Roskildevænget ønsker dagligvarebutik på hjørnet af Roskildevænget/Køgevej. En grundejer på Motelvej ønsker yderligere byggemuligheder i det udlagte område til pladskrævende varegrupper. En beboer på Motelvej frygter, at butikkerne vil medføre ekstra trafik. HOFOR ønsker yderligere skovrejsning syd for Store Valby/Ågerup for at beskytte grundvandet i indvindingsområder til Brokilde og Marbjerg kildepladser. Naturstyrelsen forudsætter herudover præciseringer i forhold til Fingerplan 2013 (stationsnære områder og byafgrænsning ved Frederiksborgvej) og præciseringer i forhold til enkeltstående butikker og store husdyrbrug samt en plan for oversvømmelseskortlægningen.

3 Side3/38 Behandling af høringssvar BYER OG BOLIGER Stationsnære områder Naturstyrelsen forudsætter, at det præciseres, at større uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, større idrætsanlæg o.l. samt kontorvirksomheder over 1500 m 2 etageareal primært skal lokaliseres i de stationsnære kerneområder omkring Roskilde Station og Trekroner Station. Forvaltningen anbefaler, at præciseringerne indarbejdes i kommuneplanen, så der bliver fuld overensstemmelse med Fingerplan Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: I retningslinje 2.1 tilføjes: fortrinsvis i de stationsnære kerneområder, som vist på kortet. I retningslinje 21.3 ændres: skal lokaliseres i de stationsnære områder til skal fortrinsvis lokaliseres i de stationsnære kerneområder. I redegørelsen til afsnittet om erhvervsområder tilføjes: Kontorbyggeri med over m 2 etageareal og dermed mange ansatte skal fortrinsvis lokaliseres i de stationsnære kerneområder omkring Roskilde Station og Trekroner Station (op til 600 m gangafstand fra stationerne). I de øvrige stationsnære områder (mellem ca. 600 m og m gangafstand fra stationen), kan der planlægges for kontorbyggeri over m 2 etageareal, hvis det kan sandsynliggøres, at brugen af kollektive transportmidler til og fra virksomheden bliver lige så udbredt, som hvis virksomheden havde ligget inden for det stationsnære kerneområde og dermed endnu tættere på en station. Roskilde Kommune gør en ekstra indsats for at fremme brugen af kollektive transportmidler i de stationsnære områder ved at etablere højfrekvente buslinjer og sikre særligt gode trafikale forhold for gående og cyklende. I de generelle rammer er der fastsat et maksimum for, hvor mange parkeringspladser der må etableres i forbindelse med nyt kontorbyggeri, og et minimum for, hvor mange cykelparkeringspladser der skal etableres. Boligudbygning Bemærkninger: Private grundejere i Vindinge foreslår nye boligområder henholdsvis nord og syd for Vindinge. En privat grundejer foreslår Ramsøbakken i Gadstrup udvidet mod øst og syd. Danmarks Naturfredningsforening foreslår det planlagte boligområde ved Store Valby/Ågerup reduceret af hensyn til oversvømmelsesrisikoen, Grundejerforeningen Ågerup By ser gerne en moderat udbygning, men påpeger, at kloakker og rensningsanlæg skal have tilstrækkelig kapacitet, inden der udbygges yderligere. To beboere i Vor Frue efterlyser udviklingsplaner for landsbyen. En beboer i Trekroner foreslår almennyttigt byggeri ved Tønsbergvej. Naturstyrelsen ønsker præciseret, at et område ved Frederiksborgvej, som er udlagt til kommende byzone, tages ud, da arealet ikke indgår i Fingerplan 2013 s byområder. Forvaltningen vurderer, at Vindinge er velegnet til fortsat boligudbygning, da byen ligger tæt på Roskilde med gode cykelforbindelser til stationen og omgivet af rekreative områder. Roskilde Kommune ønsker derfor at arbejde aktivt for en yderligere boligudbygning i Vindinge. I den forbindelse er både området ved Stålmosen og det nævnte område i den sydlige del af byen af interesse. Udbygningstakten skal imidlertid afpasses både efter statens overordnede principper for byudvikling i hovedstadsområdet, som er fastlagt i Fingerplan 2013, og efter den lokale

4 Side4/38 skolekapacitet. Fingerplanens bestemmelser indebærer, at der alene kan tillades en byudvikling af lokal karakter og som afrunding af byen, da Vindinge ligger uden for de såkaldte byfingre. Det betyder, at der aktuelt ikke er mulighed for at udlægge yderligere areal til boliger i Vindinge, da der allerede er udlagt tilstrækkeligt areal til at dække det forventede behov for boliger de kommende 12 år. Alternativt skal et allerede planlagt areal i Vindinge Vest tages ud eller udskydes. For en ændring af den hidtil planlagte udbygningsrækkefølge taler, at Vindinge Vest har været udlagt som boligområde gennem lang tid, uden at grundejerne er gået i gang med lokalplanprocessen på trods af flere henvendelser fra forvaltningen. Imod ændringen taler, at arealet i Vindinge Vest er velbeliggende og danner en naturlig afrunding af byen mod vest. Desuden har grundejerne en berettiget forventning om, at deres arealer kan anvendes til boligformål på sigt. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at området ved Vindinge Vest fastholdes i denne kommuneplan, men at det tilkendegives over for ejerne, at byrådet vil tage rækkefølgen for boligudbygning i Vindinge op til overvejelse, hvis lokalplanlægningen ikke startes inden for de nærmeste år. De to områder nord og syd for Vindinge vises i kommuneplanen som perspektivarealer, der kan anvendes til boligudbygning efter planperioden. Gadstrup og Vor Frue ligger i et område med særlige restriktioner omkring Roskilde Lufthavn, hvor der som hovedregel ikke må gives tilladelse til ny boligbebyggelse. Restriktionerne fremgår af Fingerplan Vor Frue er desuden en landsby, hvor nye boliger normalt kun vil blive tilladt i meget begrænset omfang og kun som huludfyldning i en husrække. Tofteengen mellem Store Valby og Ågerup har været udlagt til boliger siden 2005, og de første etaper er under udbygning. I forslag til Kommuneplan 2013 er der tilføjet krav om, at der ved fortsat udvikling af området skal være fokus på klimatilpasset afledning af overfladevand for at mindske risikoen for oversvømmelser langs Maglemose Å. Dette er i overensstemmelse med kommunens klimatilpasningsstartegi, hvor der lægges vægt på, at den øgede vandmængde ikke skal ses som et problem, men som en ressource. Et godt eksempel på, at klimatilpasning kan indtænkes på lokalplanniveau, er Rabalderparken ved Musicon. For så vidt angår placering af almene boliger, kan kommuneplanen alene fastlægge, om et område skal bebygges med åben lav, tæt lav eller etageboliger - ikke hvordan ejerformerne skal være. Kommuneplanen udlægger området ved Tønsbjergvej til et blandet boligområde med mulighed for alle boligformerne. Området ved Frederiksborgvej, som Naturstyrelsen ønsker taget ud som kommende byzone, omfatter en række boliger langs Frederiksborgvej og det tidligere renseanlæg, Frederiksborgvej 222B. Området har været udlagt som kommende byzone i flere generationer af kommuneplaner som minimum tilbage fra Muligheden for at overføre arealet til byzone er imidlertid ikke kommet med i Regionplan 2005 og de efterfølgende fingerplaner. Forvaltningen mener, at der er tale om en tegnefejl på kort, men har ikke været opmærksom på ændringen i region- og fingerplaner. Da Naturstyrelsens indsigelse har karakter af veto, anbefaler forvaltningen, at området ved Frederiksborgvej tages ud af kommuneplanen på nuværende tidspunkt, men at området søges udlagt til byzone og indarbejdet i Fingerplan 2013 i forbindelse med det forestående planlægningssamarbejde med Miljøministeriet om forlængelse af en regional grøn kile nord om Trekroner og Himmelev til Roskilde Fjord.

5 Side5/38 Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: I afsnittet Byudviklingsstrategi Roskilde Syd tilføjes På længere sigt ønsker byrådet at give mulighed for yderligere boligudbygning ved Stålmosen i Vindinge Nord og ved Mørbjergvænget i Vindinge Syd. På kortet, der viser byudviklingsstrategien, tilføjes området ved Mørbjergvænget som perspektivareal. For rammeområde 2.D.14, Frederiksborgvej - renseanlæg mv. og rammeområde 2.BP.9, Skomagerkrogen udgår sætningen Den del af området, der ligger i landzone, skal ved lokalplanlægning overføres til byzone. Byudvikling og naturinteresser Bemærkninger: Danmarks Naturfredningsforening finder, at den foreslåede byudvikling ved Langdyssegård i Viby er i strid med den udlagte økologiske forbindelse. Grundejerforeningen Ågerup By ønsker, at det lavtliggende Brokildeområde syd for Ågerup beskyttes mod fremtidig bebyggelse. Den udlagte økologiske forbindelse syd for Viby danner et bredt sammenhængende bånd langs Skensved Å syd om Langdyssegård til Mosevangen og videre til Viby Å. Forvaltningen finder derfor ikke, at der er modstrid mellem byudvikling ved Langdyssegård og ønsket om at bevare og styrke økologiske forbindelser. Med det offentliggjorte kommuneplanforslag er der ikke mulighed for bebyggelse syd for Store Valby/Ågerup. Ønsket om at friholde området for er således i tråd med kommunens intentioner. Grønne områder og fællesanlæg En beboer på Toppen i Trekroner ønsker de grønne områder i Trekroner bevaret og foreslår skov eller park på toppen af Toppen. Mener at stuehuset på Skademosegaard er uegnet som fælleshus/forsamlingshus med mange fester, fordi det ligger tæt på boliger, og foreslår i stedet stuehuset udlejet til foreninger som fx spejdere eller til museum/bibliotek. Ved planlægningen af Trekroner har der været lagt afgørende vægt på at bevare eksisterende landskabstræk og styrke naturindholdet i og imellem bebyggelserne. I overensstemmelse hermed skal bakken ved Toppen friholdes for bebyggelse og indgå som fælles grønt område/park. Ønsket om at bevare de grønne områder er således i tråd med kommunens intentioner. Roskilde Kommune arbejder hen imod, at grundejerforeningen skal overtage driften af Skademosegaard. Det vil så blive grundejerforeningen, der fastsætter rammerne for den nærmere anvendelse. Svømmehal To beboere i Vor Frue foreslår, at den kommende svømmehal placeres på de planlagte idrætsarealer nord for Vor Frue.

6 Side6/38 Forvaltningen har i foråret 2013 undersøgt forskellige placeringsmuligheder for en ny svømmehal, herunder på de planlagte idrætsarealer nord for Vor Frue. De placeringer, der blev fundet mest egnet, var i tilknytning til Roskilde Badet, på Musicon, ved Trekroner Sø og vest for Hyrdehøjcentret. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 er der truffet politisk aftale om, at Roskilde Badet udbygges med et nyt stort svømmebassin og med varmtvands- og wellnessfaciliteter. Kommuneplanens rammer giver mulighed for en sådan udbygning. Sociale institutioner, ældreboliger mv. Ældrerådet mener, at sociale institutioner, bofællesskaber, handicapboliger og ældreboliger bør placeres i nærhed af service og indkøb. Forvaltningen anbefaler, at ældrerådets forslag indarbejdes i retningslinjerne. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: I retningslinje 2.5 tilføjes: sociale institutioner, bofællesskaber og handicapboliger. Retningslinje 2.6 udgår. Reserveareal for RUC En grundejer på Marbjerg Byvej ønsker, at der bliver flere mulighederne for anvendelse af det udlagte reserveareal for RUC. Forvaltningen anbefaler, at arealet ved Marbjerg Byvej fortsat reserveres til forskning og uddannelse i relation til RUC og UCSJ samt til mindre erhvervsvirksomheder med tilknytning til universitetet. Forvaltningen er opmærksom på, at dette begrænser grundejerens muligheder for udstykning/salg. Grundejeren vurderes imidlertid ikke at være væsentlig anderledes stillet, end hvis ejendommen havde ligget i landområde, hvilket ville være alternativet, hvis arealet ikke var udlagt som reserveareal til RUC. Uddannelse og kompetenceudvikling Region Sjælland noterer sig, at kommunen ikke i særlig høj grad omtaler uddannelse og kompetenceudvikling som en del af den samlede planlægning. Uddannelse indgår som en af Roskilde Byråds tre udviklingsstrategier. Byrådet ønsker blandt andet i samarbejde med byens virksomheder, institutioner, foreninger og borgere at udnytte og udvikle Roskildes helt unikke styrkepositioner inden for uddannelse og forskning til at skabe vækst og udvikling i Roskilde. Kommuneplan 2013 skal medvirke til at styre den fysiske udvikling i den rigtige retning, men omhandler primært arealanvendelsen.

7 Side7/38 Kulturarv Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til, at udbygning af Sct. Hans-området sker i respekt for de kulturhistoriske værdier. Roskilde Kommune er opmærksom på de kulturhistoriske værdier på Sct. Hans-området. Der vil blive taget højde for disse værdier i den videre planlægning for området. TRAFIK OG MOBILITET Trafik generelt, det overordnede vejnet og arealreservationer Vejdirektoratet forudsætter, at det overordnede vejnet og alle arealreservationer til nye statsveje kommer til at fremgå af kommuneplanens retningslinjekort. Vejdirektoratet gør opmærksom på unøjagtigheder på kort, og at fingerplanens reservation til 2+1 vej ved Salløv-krydset-Solrød mangler. Ældrerådet støtter kommunens satsning på cykling, gang og kollektiv trafik. Forvaltningen anbefaler, at kort justeres i overensstemmelse med Vejdirektoratets bemærkninger. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: På retningslinjekortet i afsnittet Trafik og Mobilitet tilføjes det overordnede vejnet og Fingerplanens arealreservation til en mulig fremtidig 2+1-vej Salløvkrydset-Solrød. Unøjagtigheder på øvrige linjeføringer tilrettes. Bus- og cykeltracé mellem Trekroner og Risø erhvervspark Danmarks Naturfredningsforening (DN) og en række grundejere og beboere i det berøre område gør indsigelse mod det planlagte bus- og cykeltracé fra Trekroner til Risø, da vejen vil gennemskære natur, give meget lille tidsbesparelse og kun betjene en udvalgt gruppe af borgere. DN foreslår i stedet letbanetrafik fra Trekroner langs Østre Ringvej og Frederiksborgvej til Risø, Jyllinge og Stenløse. Grundejere og beboere foreslår, at der anlægges supercykelsti langs Østre Ringvej fra Trekroner Allé til Frederiksborgvej og senere langs forlægningen af rute A6, og at busserne kører ad Trekroner Allé, Øster Ringvej og Frederiksborgvej. To beboere foreslår cykelsti fra Slæggerupvej eller Trekroner Parkvej i direkte linje til Risø. En beboer foreslår hastighedsbegrænsning på Store Valbyvej, så cyklisterne i stedet kan køre hér. Intentionen om et fremtidigt tracé bør fastholdes, men alene vises som en principskitse. Den endelige linjeføring bør fastsættes i god dialog med interessenter og grundejere. Tracéet kan i første omgang være en cykelforbindelse, som tænkes sammen med muligheden for gode cykelforbindelser fra Store Valby/Ågerup til Himmelev/Roskilde og til Trekroner. Først når der er sket en omfattende udbygning af Risø Erhvervspark vil det være relevant, at der skal køre bus på strækningen. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: Arealreservation til fremtidig tracé mellem Risø og RUC/Trekroner tages ud af retningslinje Tracéet vises som en principskitse på kort.

8 Side8/38 Forlægning af rute A6 nord om Trekroner Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker ikke en forlægning af rute A6 nord om Trekroner. Grundejerforeningen Trekroner Øst og 5 beboere i Trekroner peger på, at den planlagte forlægning ikke er i overensstemmelse med gældende lokalplaner, og at den vil komme til at ligge tæt på boliger, gå gennem Himmelev Skov og nyt regnvandsbassin og krydse cykelstier. Grundejerforeningen ønsker uddybet, hvordan vejforlægningen kan gøre det lettere for bilister nordfra at komme til Trekroner Station, og efterlyser en miljøvurdering af vejreservationen samt alternative løsninger. Grundejerforeningen og to af beboerne i Trekroner mener, at en forlægning af A6 er afgørende forskellig fra den tidligere planlagte omfartsvej og frygter støjgener fra vejen. En af beboerne foreslår i stedet vejen koblet på motorvejen ved Høje Taastrup og ført nord om Himmelev Skov. To beboere på Slæggeruovej peger på, at vejen bør ligge i lige stor afstand fra de berørte stuehuse på Slæggerupvej, og ønsker, at deres ejendom får udkørsel til omfartsvejen. En beboer på Store Valbyvej anbefaler forlægningen gennemført. Vejdirektoratet ønsker forlægningen af rute 6 nord om Trekroner vist som reservation i stedet for som planlagt vej, da der ikke er truffet beslutning om anlæg. Hensigten med vejen er at aflaste Trekronerområdet for gennemkørende trafik ved at trafikken til og fra motorvejen ledes uden om Trekroner. Derved vil det - alt andet lige - blive lettere for øvrige bilister at komme til stationen via de eksisterende veje. Tilkobling til motorvejen ved Hedelandsvej vil tilgodese den nord-sydgående trafik i højere grad, end hvis vejen kobles til motorvejen i Høje Taastrup. Vejen benævnes "forlægning af rute A6", da der vil blive tale om en statsvej. Vejdirektoratet har ret i, at der er tale om en reservation og ikke en planlagt vej. Når det bliver aktuelt at anlægge vejen, skal der tages stilling til miljøvurdering, herunder hensyn til naturværdier, naboer, tekniske anlæg med videre samt vurdering af alternativer. Forvaltningen vurderer, at trafikken primært vil fordele sig i forhold til bestemmelsessteder uanset om nyanlægget er en kommunal "omfartsvej" eller en statslig "forlægning" af en eksisterende vejforbindelse. Linjeføringen på kortet er videreført fra Kommuneplan 2009, men er som påpeget fejlagtigt ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan. Forvaltningen kan ydermere konstatere, at linjeføringen angivet i Fingerplan 2013 er endnu mere fortegnet, så vejudlægget synes at gå direkte gennem boligerne i Trekroner Øst. Vejen bør vises som en reservation med samme linjeføring som i lokalplan 406. I samarbejdsaftale fra 2003 mellem Miljøministeriet og Roskilde Kommune om skovrejsning ved Trekroner fremgår det, at det en forudsætning, at planerne om etablering af en vej mellem Østre Ringvej og Hedelandsvej skal kunne realiseres. Det fremgår af rammelokalplanen for Trekroner, at den planlagte vej går gennem Tusindårshaven. Realiseringen af Tusindårshaven må, som det er forudsat ved planlægningen af haven, indordne sig diverse vejog stiprojekter, byggerier m.m. i Trekroner, herunder vejen nord om Trekroner. Vejens konsekvenser og rolle i trafikken i kommunen og i regionen vil blive revurderet i et igangværende arbejde med en samlet mobilitetsstrategi for kommunen. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: På kort vises forlægning af A6 med signaturen "reservation til vejforbindelse" med linjeføring i overensstemmelse med lokalplan 406. Under "Mobilitetesstrategi for Roskildeområdet Trekroner" præciseres, at der er tale om en reservation og tilføjes: "I forbindelse med et konkret vejprojekt skal der udarbejdes en nøjere vurdering af anlæggets påvirkning af natur, miljø og rekreative forhold samt vurdering af mulige alternativer.

9 Side9/38 Vejforbindelse ved Trekroner Syd En borger gør opmærksom på, at den viste vejforbindelse under jernbanen mellem Trekroner Syd og arealer syd for Trekroner Station ikke svarer til forløbet i lokalplan 580. Hensigten med vejen er at forbinde områderne nord og syd for banen øst for Trekroner Station, som angivet i lokalplan 580. Fejl på kortet i kommuneplanen skal rettes. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: På retningslinjekortet i afsnittet Trafik og Mobilitet ændres vejforbindelsen i Trekroner Syd, så der bliver overensstemmelse med lokalplan 580. Vejforbindelse mellem Køgevej og Ringstedvej (Sydvejen) Danmarks Naturfredningsforening støtter forslaget om ny vej nord om Viby. Solrød Kommune ønsker at blive inddraget ved den konkrete placering af vejen, hvor den kommer til at ligge tæt på kommunegrænsen. Der er tale om en principskitse, og kommunen er opmærksom på, at nabokommuner skal inddrages ved nærmere planlægning af vejen nord om Viby. Kollektiv trafik Københavns Lufthavne A/S ser gerne busrutedrift til lufthavnen hele dagen, blandt andet af hensyn til de studerende på flyveskolerne. Kommunen vurderer i samarbejde med Movia løbende behov for tilpasning af busdriften. Busfrekvens er ikke en del af kommuneplan. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanen. Parkér og Rejs-anlæg En grundejerforening spørger, om kommunen planlægger større parkeringsareal ved Trekroner. Region Sjælland nævner samarbejdsmuligheder om Parkér og Rejs faciliteter. Der er i lokalplanen for Trekroner Station indarbejdet muligheden for at anlægge P-pladser i terræn øst for perrontunnelen og etablere et parkeringshus på den nuværende P-plads. Kommunen er positiv over for samarbejde om tværgående projekter, herunder Parkér og Rejs faciliteter.

10 Side10/38 Cykelstier Danmarks Naturfredningsforening (DN) finder cykelsti langs Store Valby meget påkrævet. DN foreslår desuden cykelsti langs Gulddyssevej. Grundejerforeningen Ågerup By foreslår cykelsti langs Kroager og Slæggerupvej. En borger foreslår forlægning af A6 med cykelsti, og mener, at cykelsti langs Store Valbyvej vil få bilister til at øge hastigheden. En borger på Vindingevej mener, at vejprofilet på Vindingevej er for smalt til en cykelsti og foreslår forskellige foranstaltninger, der kan mindske biltrafikken. Vejdirektoratet gør opmærksom på, at nogle af de cykelstier, der er vist som planlagte, allerede er anlagt. Cyklister til blandt andet Gulddysse Kulturgård og aktiviteter i Gulddysseskoven vil have stort udbytte af en cykelsti langs Gulddyssevej. Forvaltningen anbefaler derfor, at en cykelsti på strækningen medtaget som reservation i kommuneplanen. Cykelsti langs Kroagervej er ikke blandt kommunens nuværende cykelstiplaner, men det er et godt forslag, fordi det giver en mere direkte i retning mod Roskilde og Trekroner. Forvaltningen anbefaler derfor, at det inddrages i den fremtidige stiplanlægning. Forvaltningen vurderer, at udbygning med cykelstier på vejen nord og øst om Trekroner kun vil udgøre et begrænset potentiale for cykling. Cykelstier vil altid teoretisk betyde, at bilisterne får en højere gennemsnitsfart, fordi de ikke længere i samme grad skal tage hensyn til cyklister. Forvaltningen vurderer, at vejprofilet på Vindingevej er relativt smalt, og noterer sig, at anlæg af stier bør overvejes udført som delte fællesstier, som de ses på eksempelvis Ny Østergade. Et snævrere vejprofil kan samtidig medvirke til at sænke hastigheden for biltrafikken. Det er korrekt, at flere stier, som er vist som planlagte, allerede er anlagt. Forklaringen er, at kommunen planlægger at forbedre allerede eksisterende stier. Dette gør sig især gældende for stier til Roskilde bymidte. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: På retningslinjekortet tilføjes reservation til cykelsti/bane langs Gulddyssevej. GRØN BLÅ Geologi Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at blotninger i fx Hedeland og Hove Kalkgrav udpeges som geologiske enkeltlokaliteter. Region Sjælland peger på, at beskyttelse af de geologiske interesser ikke må være til hinder for udnyttelse af råstofressourcen. Ved efterbehandling af råstofgravene kræver Råstofloven, at kommunerne tager stilling til, om der er behov og mulighed for at bevare geologiske profiler. Kommunen vil arbejde for, at særligt værdifulde geologiske profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bevares for eftertiden. Kommuneplanens retningslinje 6.4 fastlægger derfor, at nye enkeltlokaliteter i form af særligt værdifulde geologiske profiler, der afdækkes ved råstofgravning, skal søges bevaret og aktivt plejet i forbindelse med efterbehandling af råstofgrave. Dette gælder også for blotninger i Hedeland og Hove Kalkgrav. Problemet er, at det kræver aktiv vedligeholdelse at opretholde graveprofilernes værdi. Råstofloven kræver også, at muligheden for udnyttelse af råstofressourcerne afvejes med blandt andet geologiske interesser. Forvaltningen mener derfor ikke, at man generelt skal undgå, at beskyttelse af de geologiske interesser er til hinder for udnyttelse af råstofressourcen. Aktuelt vurderes der dog ikke at være modsætninger mellem råstofinteresserne og de geologiske interesser i Roskilde Kommune, da der ikke er sammenfald mellem de om-

11 Side11/38 råder med geologisk bevaringsværdi, der er udpeget i kommuneplanen, og de råstofgraveområder og interesseområder, som indgår i regionens råstofplan. Skovrejsning HOFOR A/S ønsker skovrejsning syd for Store Valby/Ågerup for at beskytte grundvandet i indvindingsområder til Brokilde og Marbjerg kildepladser. En grundejer i samme område ønsker at rejse ca. 2 ha skov på sin ejendom og foreslår derfor det konkrete område omdefineret fra "område hvor skovrejsning er uønsket" til neutralområde for skovrejsning. Grundejerforeningen Ågerup By støtter skovrejsning syd for Ågerup, men ser gerne eng/overdrev op til landsbyen. Veddelev Landsbylaug og en borger ved Veddelev ønsker, at kommunen finder veje til at hindre at energiplantninger kan ødelægge udsigt fra/indsigt til landsbyer. Vejdirektoratet gør opmærksom på, at skovrejsning inden for vejbyggelinje forudsætter dispensation i henhold til vejloven. Roskilde Kommune er opmærksom på, at skovrejsning kan være et vigtigt middel til at beskytte grundvandet. HOFOR s ønsker om en udvidelse af skovrejsningsområdet ved kildepladserne syd for Store Valby/Ågerup er derfor allerede delvist imødekommet i kommuneplanforslaget. Den nordøstlige del af det ønskede område er udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket. Formålet er dels at bevare indkig til Ågerup Kirke og sikre kirken som et tydeligt kendingsmærke i landskabet, dels at bevare indkigget til Ågerup Gl. Mølle. Forvaltningen anbefaler, at denne del fastholdes som område, hvor skovrejsning er uønsket, men at der sker en mindre justering, så det område, hvor en privat grundejer ønsker at rejse skov, ændres til neutralområde, idet den konkret ansøgte skovrejsning vurderes ikke at påvirke indkiggene til kirke og mølle. Dermed imødekommes også grundejerforeningens ønske om, at der ikke plantes skov umiddelbart op til Ågerup landsby. Det øvrige område, som HOFOR ønsker udpeget som skovrejsningsområde, vil med den nuærende udpegning som neutralområde kunne tilplantes. Desuden har HOFOR også andre muligheder for at beskytte grundvandet, fx gennem aftaler med lodsejerne om miljøvenlig dyrkning af arealerne. Forvalningen anbefaler på denne baggrund, at skovrejsningsområdet ikke udvides yderligere. Kommunen har med den nuværende lovgivning ikke mulighed for at forhindre, at der plantes energiafgrøder i form af pil og poppel på landbrugsarealer, idet sådanne plantninger anses for landbrugsafgrøder. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: På retningslinjekortet over skovrejsningsområder ændres dele af matr.nr. 1d og 1 e Ågerup by, Ågerup fra område hvor skovrejsning er uønsket til neutralområde. I redegørelsen til afnittet om skovrejsning tilføjes: Skovrejsning inden for vejbyggelinje forudsætter dispensation i henhold til vejloven.

12 Side12/38 Natura 2000-områder Det fremgår af retningslinje 8.4, at offentlig adgang til naturområder kan begrænses i særligt sårbare områder. Danmarks Naturfredningsforening ønsker også restriktioner for adgang for hunde i sårbare områder, især i og ved grænserne til Natura 2000-områderne. Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Hvis der indføres adgangsrestriktioner i særligt sårbare områder, vil det derfor automatisk også gælde for hunde. Økologiske forbindelser Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til, at de indtegnede økologiske forbindelser bliver reelle forbindelser mellem naturområder/udyrkede arealer. De udpegede økologiske forbindelser er områder, hvor Roskilde Kommune vil arbejde for at sikre dyre- og plantelivet gennem en aktiv naturforvaltning og ved en stram administration af naturbeskyttelsesloven. Det er en proces, som vil løbe over mange år. Grøn Blå Strategi for Roskilde Kommune beskriver den overordnede retning for udviklingen af de grønne og blå værdier i Roskilde Kommune. I den tilhørende handleplan er indsatsen de kommende 4 år beskrevet nærmere. Naturkvalitet Danmarks Naturfredningsforening foreslår smiley-ordning for at tydeliggøre naturkvaliteten og sikre en fælles målestok. Det er forvaltningens opfattelse, at der allerede findes velegnede systemer til at sikre en fagligt forsvarlig vurdering af naturkvaliteten. Staten har udviklet et kvalitetsvurderingssystem, der bliver anvendt som led i overvågning og registrering af naturen i Natura 2000-områderne. Kvalitetsvurderingen bygger dels på observationer af dyr og planter, dels på observationer af fysiske parametre, så som vegetationshøjde, blottet jord osv. Dette kvalitetsvurderingssystem er ved at blive revideret, så det også kan anvendes på naturområder uden for Natura 2000-områderne, og hvor der er indsamlet begrænsede oplysninger om naturindholdet. Danmarks Miljøportal arbejder på at gøre dette system tilgængeligt for i hvert fald myndigheder på Miljøportalens kort. Roskilde Kommune har i 2010 udarbejdet en naturkvalitetsplan, der beskriver de mest værdifulde naturområder i kommunen. Planen giver et grundlag for at kunne prioritere naturforvaltningsindsatsen i kommunen, men kan også anvendes som et redskab ved afvejningen mellem naturværdierne og muligheden for rekreativ udnyttelse, landbrug og byudvikling.

13 Side13/38 Herudover har Naturstyrelsen netop i samarbejde med kommunen foretaget en gennemgang af kommunens natur ud fra luftfoto med henblik på at opdage uoverensstemmelser mellem de kendte registreringer og forholdene i felten. Der er i tilfælde af uoverensstemmelser foretaget feltbesigtigelser. Det er aftalt mellem staten og kommunerne, at kommunerne foretager en lignende gennemgang af naturen mindst hvert tiende år for at holde registreringen af beskyttede naturtyper ved lige. Det gælder desuden, at alle konkrete sager vurderes ud fra strengt faglige kriterier, så der gives ikke dispensationer eller afslag, uden at der er foretaget en konkret faglig vurdering af områdets status og indgrebets konsekvens for det pågældende naturområde. Lavbund Gefion ønsker dokumentation for den miljømæssige effekt og beregninger af konsekvenserne for tilstødende landbrugsarealer, før der etableres lavbundsarealer. Gefion påpeger, at lodsejerne skal sikres en ordentlig kompensation. Udpegningen af lavbundsarealer i kommuneplanen har til formål at sikre, at der ikke opføres byggeri eller andre anlæg, der kan hindre en mulig genopretning af vådområderne. Realisering af konkrete genopretningsprojekter forudsætter tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, hvor de berørte grundejere inddrages, og hvor der aftales kompensation. Landbrug Naturstyrelsen forudsætter, at der foretages en konkret udpegning af områder til lokalisering af store husdyrbrug i et kommuneplantillæg senest et halvt år efter, at statens grundvandskortlægning er færdiggjort. Gefion er bekymret for, om retningslinjer for bevaringsværdige landskaber og økologiske forbindelser sætter begrænsninger for landbrugserhvervet. Gefion finder det positivt, at den eksisterende udpegning af værdifulde landbrugsjorder videreføres, og at store dele af arealerne kan anvendes til store husdyrbrug. Danmarks Naturfredningsforening (DN) opforder til at gennemgå de værdifulde landbrugsområder nøje, da der er flere unøjagtigheder. DN mener, at der ikke skal være sammenfald mellem værdifulde landbrugsområder og områder til beskyttelse af natur og landskab. Det fremgår af planloven, at kommunerne skal udpege konkrete områder, som er særligt egnede til store husdyrbrug (>500 dyreenheder). Forvaltningen mener, at dette ikke er muligt på et forsvarligt grundlag på nuværende tidspunkt, da den statslige kortlægning af grundvandet endnu ikke er gennemført. Der er derfor truffet aftale med Naturstyrelsen om, at udpegningen kan ske med et kommuneplantillæg senest et halvt år efter, at statens grundvandskortlægning er færdiggjort. Dette er ikke til hinder for, at der indtil da kan ske udvidelse af husdyrbrug på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte brug.

14 Side14/38 Det er forvaltningens vurdering, at områder til beskyttelse af natur og landskab godt samtidig kan være værdifulde landbrugsområder. I mange tilfælde er bevaring af natur og landskab afhængig af en fortsat landbrugsmæssig drift. Et naturområde kan selvfølgelig være sårbart over for fx kvælstofudledning fra store husdyrbrug, og et værdifuldt landskab kan være sårbart over for store landbrugsbygninger, der har karakter af tekniske anlæg. Kommuneplanen fastsætter derfor også, at der ved godkendelse af store husdyrbrug i områder til beskyttelse af natur og landskab skal foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for natur- og landskabsværdierne. Om nødvendigt skal der fastsættes tilladelsesvilkår, der sikrer, at virksomheden eller anlægget er til mindst mulig gene for de særlige værdier, som områderne er udpeget for at bevare. DN har ret i, at der desværre er flere unøjagtigheder på kortet over de værdifulde landbrugsområder. Forvaltningen anbefaler, at dette rettes. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: I redegørelsen til afsnittet om landbrug tilføjes følgende: Roskilde Kommune har vurderet mulighederne for at udpege konkrete områder, som er særligt egnede til store husdyrbrug (>500 dyreenheder). Konklusionen er, at dette ikke er muligt med den nuværende viden. Stort set hele Roskilde Kommunes areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og da den statslige kortlægning af grundvandet endnu ikke er færdiggjort, ser Roskilde Kommune sig ikke i stand til på forsvarlig måde at udpege konkrete områder, som er særligt velegnede til store husdyrbrug, inden for OSD. De værdifulde landbrugsområder, der ligger uden for OSD, ligger alle i kystnærhedszonen nord for Roskilde, og stort set alle disse områder er samtidig udpeget som bevaringsværdigt landskab og/eller naturbeskyttelsesområde. Roskilde Kommune finder derfor, at de værdifulde landbrugsområder uden for OSD ikke er særligt velegnet til lokalisering af store husdyrbrug. Senest et halvt år efter, at statens grundvandskortlægning er færdiggjort, vil Roskilde Kommune revurdere mulighederne i et kommuneplantillæg. Dette er ikke til hinder for, at der indtil da kan ske udvidelse af husdyrbrug på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte brug. På retningslinjekortet over værdifulde landbrugsjorder justeres udpegningerne, så værdifulde landbrugsjorder udgår i områder, der er udpeget til byudvikling og områder, hvor der er rejst skov. Grønne Kiler Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at en ny grøn kile nord om Roskilde og Trekroner kommer til at gå op til Gundsømagle, da hele egnen er rural og fredelig. I Fingerplan 2013 er skitseret en ny grøn kile til Roskilde Fjord nord for Roskildefingeren. Den endelige afgrænsning og det konkrete indhold skal fastlægges af Naturstyrelsen i samarbejde med Roskilde og Høje- Taastrup kommuner. Hovedformålet med de grønne kiler er at sikre bynære landskaber - fri for byudvikling - til rekreation og friluftsliv. Ud fra dette formål er det forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for en større udvidelse af den skitserede grønne kile nord for Roskilde, da området mellem Ågerup og Gundsømagle ikke er truet af byudvikling. Med realiseringen af de planlagte rekreative stier, der indgår i kommuneplanen og Grøn Blå Strategi, vil mulighederne for at færdes gennem området under alle omstændigheder blive forbedret. Fjordkilen i Jyllinge

15 Side15/38 Danmarks Naturfredningsforening mener, at det er en misforståelse at bryde fjordkilen igennem ved Fjordmuseet i Jyllinge, da det vil forstyrre fuglelivet og opleves som et hul i tandrækken set fra fjorden. Beslutningen om Fjordkilen og dermed hensigten med at rive hele eller dele af bygningerne på Bygaden 28 ned, blev truffet med vedtagelse af udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte i marts Formålet er, at skabe et sammenhængende strøg, der binder Jyllinge sammen med Gulddysseskoven i øst og fjorden i vest. På strækningen fra rundkørslen ned langs Kirkebjergvej og over ejendommen Bygaden 28 skabes en rekreativ kobling mellem det åbne centerkvarter på toppen af terrænfladen og den gamle landsbys mere lukkede bebyggelse ned ad skrænten med sin unikke forbindelse til fjorden og fiskermiljøet. Det skal ske med ydmyghed over for kirke, landsby og den storslåede udsigt. Det er forvaltningens vurdering, at nedrivning af hele eller dele af det tidligere fjordmuseum kun i mindre omfang vil påvirke oplevelsen af byen set fra kysten, idet terrænet stiger kraftigt fra kysten og op til de nuværende bygninger, og man således ved færdsel langs kysten ikke i nævneværdig grad bemærker bygningerne ud mod Bygaden. Ved færdsel ude på fjorden vil det muligvis fra en ganske bestemt vinkel opleves som et hul i tandrækken, idet der på begge sider af grunden er bymæssig bebyggelse både tættere på og længere væk fra kysten. Det er forvaltningens vurdering, at det dermed ikke gør væsentlig forskel, om der er bygninger på grunden eller ikke. Forvaltningen vurderer yderligere, at fuglelivet ikke vil blive påvirket af lys fra biler på Jyllinge Parkvej/Kirkebjergvej da der i forvejen fra byen er lyspåvirkning fra gadelygter og vinduer i boligerne, ligesom der på Nordmarksvej, Rådalsvej mv. i forvejen kører biler, hvis lys kan ses ud over fjorden, hvilket forvaltningen ikke mener forstyrrer fuglelivet. Friluftsanlæg Danmarks Naturfredningsforening (DN) foreslår, at der tillades golfbaner, udendørs rideanlæg og fiskesøer i det åbne land, og at der åbnes mulighed for midlertidige fritidsaktiviteter i råstofområder, indtil udgravningen starter. Kommuneplanens retningslinje 13.1 fastlægger, at friluftsanlæg, der har en naturlig tilknytning til det åbne land, eller af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byerne, må anlægges i det åbne land. Dette gælder fx golfbaner, udendørs rideanlæg og fiskesøer. Retningslinjen retter sig primært mod permanente anlæg. Der er derfor medtaget en bestemmelse om, at råstofområder, der ikke er udgravet, skal friholdes for nye anlæg for ikke at vanskeliggøre senere råstofindvinding. Dette er ikke til hinder for, at der - som foreslået af DN - undtagelsesvist vil kunne gives dispensation til et midlertidigt anlæg med vilkår om, at anlægget fjernes uden erstatning, inden råstofindvindingen går i gang. Rekreative stier

16 Side16/38 Danmarks Naturfredningsforening (DN) foreslår en rekreativ cykelrute fra Darup grusgrav over banen til Ledreborg Allé og videre til Hyrdehøj Skov samt en sti fra Viby til det planlagte skovrejsningsområde syd for Gadstrup. DN mener ikke, at den viste rute mellem Hyrdehøj Skov og Darup idrætscenter og ruten langs Frederiksborgvej er rekreative, og tager generelt forbehold over for vandring eller cykling ad de mindre biveje, som DN anser for livsfarlige. DN opfordrer til, at stiforløbet langs Værebro Å fra fjorden til Gulddysse Skov gennemføres på trods af enkelte lodsejeres modstand. DN gør opmærksom på rester af en - bl.a. kulturhistorisk - værdifuld rekreativ forbindelse fra Herringløse ad Vadvej over Hove Å til Hove, som ikke er vist på kommuneplanens kort. DN foreslår, at arealer langs jernbanespor tænkes ind i kommende stiforløb. Solrød Kommune opfordrer til, at Hedebostien fremgår tydeligere. Gefion opfordrer til, at lodsejerne inddrages i planlægningen af nye stier, at stier etableres via frivillige aftaler, og at stierne placeres, så de ikke krænker privatlivets fred, samt at kommunen afsætter de fornødne midler til drift. I kommuneplanforslaget indgår der reservation til en række nye stier i eget tracé. Stierne er udtryk for en prioritering, der er sket i forbindelse med udarbejdelse af Grøn Blå Strategi. Forvaltningen vurderer, at det ikke inden for den kommende planperiode er økonomisk realistisk at anlægge yderligere stier i eget tracé. Der vil derfor fortsat være en del cykelruter ad de mindre veje. Udfordingen ved en direkte sti fra Darup grusgrav til Ledreborg Allé og Hyrdehøj Skov er krydsningen med bane, motorvej og Ringstedvej. Der er i dag adgang fra Darupvej ad sti under motorvejen til Darupvang og videre ad cykelstien langs Ringstedgade. Roskilde Kommune har ikke aktuelle planer om at anlægge yderligere sti i området. Også adgangen fra Viby til det planlagte skovområde syd for Gadstrup vil indtil videre skulle foregå ad eksisterende veje. Stien fra Herringløse til Hove indgik som planlagt sti i Kommuneplan 2009, men blev taget ud af forslaget netop på grund af de dårlige adgangsforhold. På baggrund af DN s henvendelse har forvaltningen revurderet stien. Da adgangen kan blive vigtig i en regional sammenhæng, anbefaler forvaltningen, at stien igen kommer til at indgå i komuneplanen. Som det fremgår af redegørelsen til afsnittet om rekreative stier, er det også Roskilde Kommunes ønske, at lodsejere, lokale interesseorganisationer og foreninger inddrages i detailplanlægningen af det rekreative stinet, men at enkeltstående særinteresser ikke blokerer for det fælles bedste. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: Sti fra Herringløse til Hove ad Vadvej tilføjes på kort over rekreative stier. Lys og støj Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at naturområder og rekreative områder friholdes bedst muligt for støj og lys. Der findes en række regler og vejledninger om begrænsning af støj, som skal overholdes i planlægningen. Der er ikke på samme måde lavet regler for begrænsning af lys. Forvaltningen kan følge synspunktet om, at kunstlys bør begrænses i det åbne land. Retningslinjer i kommuneplanen har imidlertid kun retsgyldighed, hvis de har afsæt i planlovens 11a. Belysning indgår ikke som et punkt i 11a. Roskilde Kommune har i sit administrationsgrundlag

17 Side17/38 for sagsbehandling af landzonesager fastlagt, at der normalt vil blive stillet restriktive betingelser om belysning ved friluftsanlæg i landzone. Grundvand Danmarks Naturfredningsforening efterlyser stillingtagen til grundvandsbevarelse blandt andet på baggrund af HOFOR s aktuelle planer om at øge indvindingen ved enkelte kildepladser i kommunen. Mål og retningslinjer for beskyttelse af grundvandet og bevarelse af grundvandsressourcen fastlægges i de statslige vandplaner. Kommunerne udarbejder efterfølgende handleplaner for alle vandforekomster omfattet af vandplanerne. Heri konkretiseres og prioriteres den nødvendige indsats i henhold til de generelle, såvel som de konkrete indsatser og retningslinjer. Bevarelse af grundvandsressourcen er således ikke et emne, som indgår i kommuneplanen. De miljømæssige konsekvenser ved den ønskede forøgelse af vandindviningen har Naturstyrelsen redegjort for i en VVM-redegørelse, som netop har været i offentlig høring. KLIMA, ENERGI OG MILJØ Klimastrategi generelt Naturstyrelsen forudsætter, at der indarbejdes en plan for oversvømmelseskortlægning samt oplysninger om, at kommunen har indgået formel aftale med forsyningsselskabet om kortudarbejdelse. Region Sjælland opfordrer kommunen til at tage aktivt del i arbejdet med den fælles regionale og kommunale klimastrategi. I kommunens handleplan for Vand & Klimatilpasning er der redegjort for hvordan oversvømmelseskortlægningen planlægges. I kommunenplanen er der henvist til denne handleplan. Kommunen har desuden rettet henvendelse til Roskilde Forsyning om kortudarbejdelse. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: Bemærkningerne indarbejdes i kommuneplanens redegørelse. Afledning og opstuvning af overfladevand Gefion finder det positvt, at kommunen har fokus på klimaforandringer, men ønsker krav om, at der ikke udledes mere regnvand fra ny bebyggelse, end vandløbene kan klare. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til også at have fokus på tørke og foreslår, at overfladevand opstuves og tilbageholdes højt i landskabet, så det kan udnyttes i tørkeperioder. Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at der ikke udlægges byudviklingsområder på steder med oversvømmelsesrisici som fx ved Ågerup/Store Valby. Grundejerfroeningen Ågerup By påpeger, at kloakker og rensningsanlæg skal have tilstrækkelig kapacitet, inden der udbygges yderligere. 143 beboere i Store Valby opfordrer kommunen til at gøre noget ved Maglemose Å for at forhindre oversvømmelser i Store Valby.

18 Side18/38 I kommunens klimaplanlægning er målsætningen, at indrette nye byudviklingsområder så de er tilpasset øgede vandmængder. Derfor indskrives der i relevante rammeområder, at fremtidige lokalplaner skal tage højde for dette. Vindmøller Synspunkterne på borgermøderne og i de indsendte bemærkninger retter sig mod følgende forhold: a) Grundlaget for udpegningen af områderne som egnede til placering af vindmøller, herunder de natur-, kultur- og landskabsmæssige vurderinger bag udpegningerne. b) Bekymring for støjpåvirkningen, herunder specifikt de sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker og dyr ved påvirkning ved lavfrekvent støj. c) Bekymring for påvirkningen af de landskabsmæssige, naturmæssige og kulturhistoriske elementer i områderne og i tilknytning til områderne. d) Utilfredshed med de økonomiske og æstetiske/sundhedsmæssige uligheder for vindmølleejere og borgere i områderne, herunder bekymring for påvirkningen af ejendomspriserne. Ad a. Bemærkningerne går på, at grundlaget for udpegning af områderne er uigennemskuelig og at der ved sammenligning af de forskellige områder i den oprindelige analyse med 8 områder kunne være valgt nogle andre områder end de 3 udvalgte til kommuneplanforslaget. Forvaltningens vurdering er her, at de 3 udvalgte områder er de områder med færrest interessekonflikter i forhold til de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser, der skal tages hensyn til. I denne udvælgelse er der naturligvis tale om at forvaltningen har vurderet de forskellige emner på de aktuelle lokaliteter. Når der er tale om en vurdering vil der naturligvis altid kunne blive rejst spørgsmål til, hvilke værdier, der ligger bag vurderingen. Fx havde en borger en bemærkning om, at det ville være bedre at stille møller i nærheden af kirker end i landskabet fordi udsigt til et uforstyrret landskab er vigtigere end indkigslinier til kirker. I forvaltningens vurdering er der hovedsageligt taget udgangspunkt i de nationale og lokale registreringer der omhandler disse emner. Ad b. Bemærkningerne går på, at støjpåvirkningen og især den lavfrekvente støj er væsentlig trussel mod naboernes velbefindende, herunder sundhedsmæssige tilstand, og der er i nogle bemærkninger opremset en del sygdomme som kan forårsages af lavfrekvent støj. Hertil kommer frygten for blink fra roterende vinder og deres skyggekast. Forvaltningens vurdering er her, at der i analysen er taget højde for de gældende regler for afstanden til nærmeste beboelse og at et eventuelt vindmølleprojekt skal udformes så det overholder støjkravene og regler for blink og skyggekast. Forvaltningen har dermed ikke taget højde for, at nogle finder støjgrænserne for utilstrækkelige ligesom de betvivler om reglerne for beskyttelse af naboerne er tilstrækkelige med henvisning til nogle af vores nabolande, der har anderledes (og i nogle tilfælde skrappere) støjkrav. Ad c. Bemærkningerne drejer sig om de påvirkninger vindmøller vil resultere i på dyr og planter i områder samt konsekvenserne for at opleve uforstyrrede landskaber og kulturværdier kirker, gravhøje etc.

19 Side19/38 Forvaltningens vurdering er, at der ved udpegningerne er taget udgangspunkt i de registreringer der er foretaget af disse emner i de nationale registre og at udpegningerne derfor overholder de umiddelbare regler for placering af vindmøller. I tilfælde af at der skal etableres et konkret vindmølleprojekt er det en del af arbejdet med et kommuneplantillæg og VVM-redegørelse, at undersøge de konkrete forhold nærmere for så vidt angår de nævnte forhold. I denne realiseringsfase kan resultatet derfor enten være, at de pågældende hensyn kan tilgodeses ved udformningen af projektet eller at projektet vil medføre så store påvirkninger, at det bør undgås at gennemføre det. Bemærkningerne viser en stor modstand mod vindmøller på land og stor bekymring for om hensyn til landskaber mv. står mål med klimafordelene ved placering af vindmøller i områderne. Ad. d. Nogle bemærkninger går ud på, at en ejer af et vindmølleprojekt får de økonomiske fordele ved projektet mens de beboere, der er naboer, vil opleve ulemperne ved vindmøllerne i form af støj og æstetiske forhold. Forvaltningens bemærkning er, at de nævnte økonomiske fordele og ulemperne i form af æstetiske og støjgener ikke er en del af det foreliggende analysegrundlag, der alene afklarer mulighederne for at placere vindmøller efter de gældende regler. Som kompensation for ulemper i form af forringet ejendomsværdi er der mulighed for at søge kompensation i de 4 såkaldte VE-ordninger for vedvarende energianlæg som er en del af regelsættet i forbindelse med etablering af vindmølleprojekter. Den mest markante bemærkning til analysen kommer fra Københavns Lufthavne A/S, der ikke kan anbefale opstilling af vindmøller i 2 af områderne af hensyn til kollisionsfare og reduceret flyvesikkerhed. Endvidere forbeholder Naviair sig ret til at pålægge forøgede udgifter til bedre flysikkerhed på et evt. projekt for at imødegå forringet flysikkerhed. Disse forhold er hensyn, som den foreliggende analyse ikke har taget højde for og som kunne anvendes som argument for at tage to af områderne (Risø og Ørsted Syd) ud af planen. Det er dog forvaltningens vurdering, at områderne kan bevares i planen, fordi der i tilfælde af interesse for at opstille vindmøller skal indledes en tæt dialog om konsekvenser for flysikkerhed og muligheden for at afbøde disse konsekvenser inden der tages stilling til om områderne er anvendelige til at rumme et vindmølleprojekt. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: Områder til store vindmøller tages ud af kommuneplanen. Bioenergianlæg Naturstyrelsen forudsætter, at der redegøres for, om biogasanlægget falder ind under de gældende anvendelsesbestemmelser for området, og dermed ikke forudsætter en særlig redegørelse i forhold til grundvandsinteresserne. Region Sjælland opfordrer kommunen til at drage nytte af erfaringerne i Biogas Sjælland ved etablering af ny bioenergiproduktion. Gefion bakker op om etablering af biogasanlæg og ser gerne samarbejde opå tværs af kommunerne. Danmarks Naturfredningsforening mener at et biogasanlæg ved Store Hede vil give lugtgener for beboerne i Ahornlunden og peger i stedet på en placering på Risøhalvøen. Området er i gældende kommuneplan udpeget som et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Således gives der også i gældende lokalplan mulighed for, at placere virksomheder op til miljøklasse 6. Det vurderes, at der er behov for at udarbejde en mere specifik planlægning for et biogasanlæg. Området vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til placering af et biogasanlæg, og forvaltningen anbefaler, at der i

20 Side20/38 kommuneplanens redegørelse peges på dette. Ved et konkret projekt vil der i forbindelse med en mere omfattende vurdering af virkninger på miljøet blive undersøgt påvirkninger i forhold til trafik, lugt og støj. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: Retningslinje om biogas udtages, men området udpeges som perspektivareal til biogasanlæg med henblik på udarbejdelse af et kommuneplantillæg ved et konkret projekt. Solcelleanlæg Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at der åbnes mulighed for solcelleanlæg omkring lufthavnens landingsbaner. Af hensyn til luftfartsikkerheden vurderes placering af solcelleanlæg ved lufthavnens landingsbaner ikke at være hensigtigsmæssigt på grund af risiko for refleksion. Lavenergibyggeri Danmarks Naturfredningsforening mener, at nybyggeri altid bør være lavenergibyggeri, også i områder med fjernvarme. Der er ikke lovhjemmel til at kræve lavenergi og tilslutning til fjernvarme samtidig, idet alle, der bygger lavenergi, har ret til fritagelse fra eventuelle krav om tilslutning til fjernvarme. Forvaltningens beregninger viser, at det for et almindeligt parcelhus giver mindre CO 2 udslip at bygge normalt med fjernvarme, end det gør, at bygge lavenergi uden fjernvarme. Antennemaster Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at mobilantenner opsættes på højspændingsmaster, hvor dette er muligt. Kommuneplanens retningslinjer vedrørende antennemaster udelukker ikke en mulighed for opsætning på højspændingsmaster. Ved konkrete henvendelse om opsætning af mobilantenneanlæg vurderes mulighederne for opsætning på eksisterende høje bygningselementer. Transportkorridoren Vejdirektoratet ønsker, at fingerplanens transportkorridor vises på kortbilag i kommuneplanen.

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE?

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? Teknologisk Institut Onsdag den 11. september 2013 By, Kultur og Miljø VAND & KLIMATILPASNING Statslige udmeldinger Krav om klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04. Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 Forslag til offentlig debat i perioden 09. februar 2011 til 06. april 2011 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. JANUAR 2011 KOMMUNEPLAN 09

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere