I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013."

Transkript

1 Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. MOKP Dir. tlf NOTAT: Behandling af høringssvar til forslag til Kommuneplan december 2013 Forslag til kommuneplan 2013 var i høring fra den 5. juli til den 13. september I høringsperioden indkom i alt 61 skriftlige høringssvar fra myndigheder, organisationer og privatpersoner, heraf 6 underskriftsindsamlinger med i alt underskrifter. 21 af høringssvarene omhandler områder til placering af store vindmøller. I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december Notatets indhold: 1. Resumé af høringssvar 2. Behandling af høringssvar uddybende gennemgang af høringssvar og forvaltningens vurdering 3. Forvaltningens forslag til yderligere ændringer 4. Oversigtsskema for høringssvar Resumé Høringssvarene vedrører et bredt udvalg af kommuneplanens emneområder. De bemærkninger, der kan give anledning til større ændringer af kommuneplanforslaget, vedrører boligudbygning i Vindinge, Gadstrup og Store Valby/Ågerup, bus- og cykeltracé fra Trekroner til Risø, vej nord og øst om Trekroner, områder til store vindmøller, erhvervsudbygning ved Risø, ved Store Hede i Roskilde og ved Møllehaven i Jyllinge, områder til butikker samt yderligere skovrejsning. Grundejere ved Vindinge foreslår deres arealer udlagt til boliger som supplement til eller i stedet for det allerede planlagte byudviklingsområde i Vindinge Vest, som ejerne endnu ikke har taget initiativ til at realisere. En grundejer i Gadstrup foreslår sit areal syd for Ramsøbakken udlagt til boliger. Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde (DN) foreslår det planlagte boligområde ved Store Valby/Ågerup reduceret af hensyn til oversvømmelsesrisici, Grundejerforeningen Ågerup By ser gerne en moderat udbygning, men påpeger, at kloakker og rensningsanlæg skal have tilstrækkelig kapacitet, inden der udbygges yderligere. DN og en række grundejere og beboere i det berørte område gør indsigelse mod det planlagte bus- og cykeltracé fra Trekroner til Risø, da vejen vil gennemskære natur, give meget lille tidsbesparelse og kun betjene en udvalgt gruppe af borgere. DN er imod vej nord og øst om Trekroner, og Grundejerforeningen Trekroner Øst og 5 beboere i Trekroner påpeger, at det viste trace ikke er i overensstemmelse med gældende lokalplaner. En beboer på Store Valbyvej anbefaler vejen gennemført.

2 Side2/38 DN og en lang række beboere gør indsigelse mod de foreslåede områder til store vindmøller. De indkomne indsigelser har fokus på generne ved vindmøller på land og foreslår at vindmøllerne opsættes på vand. Mange indsigelser fokuserer på de natur-, landskabs-, kultur- og helbredsmæssige konsekvenser ved vindmøller tær på beboelse. En del indsigelser bemærker, at vindmøller vil forringe salgsværdien for private som offentlige ejendomme i nærheden af møllerne, og at der er en ulighed mellem vindmølleejerne, der tjener på opstillingen, og naboerne, der kan risikere, at ejendomsværdien falder. Naturstyrelsen forudsætter, at det foreslåede erhvervsområde ved Store Hede alene får karakter af perspektivareal, alternativt skal det godtgøres, at arealudlægget ikke påvirker grundvandsinteresserne. DN er imod de foreslåede erhvervsområder ved Store Hede og vest for Møllehaven i Jyllinge, da området ved Store Hede vil indskrænke den grønne ring, og området ved Møllehaven vil ødelægge den sammenhængende natur langs Værebro Å. DN og to borgere på Store Valbyvej er imod den planlagte erhvervspark ved Risø. En grundejer på Bytoften foreslår mulighed for almindelige detailbutikker i området. Ejerforeningen Roskildevænget ønsker dagligvarebutik på hjørnet af Roskildevænget/Køgevej. En grundejer på Motelvej ønsker yderligere byggemuligheder i det udlagte område til pladskrævende varegrupper. En beboer på Motelvej frygter, at butikkerne vil medføre ekstra trafik. HOFOR ønsker yderligere skovrejsning syd for Store Valby/Ågerup for at beskytte grundvandet i indvindingsområder til Brokilde og Marbjerg kildepladser. Naturstyrelsen forudsætter herudover præciseringer i forhold til Fingerplan 2013 (stationsnære områder og byafgrænsning ved Frederiksborgvej) og præciseringer i forhold til enkeltstående butikker og store husdyrbrug samt en plan for oversvømmelseskortlægningen.

3 Side3/38 Behandling af høringssvar BYER OG BOLIGER Stationsnære områder Naturstyrelsen forudsætter, at det præciseres, at større uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, større idrætsanlæg o.l. samt kontorvirksomheder over 1500 m 2 etageareal primært skal lokaliseres i de stationsnære kerneområder omkring Roskilde Station og Trekroner Station. Forvaltningen anbefaler, at præciseringerne indarbejdes i kommuneplanen, så der bliver fuld overensstemmelse med Fingerplan Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: I retningslinje 2.1 tilføjes: fortrinsvis i de stationsnære kerneområder, som vist på kortet. I retningslinje 21.3 ændres: skal lokaliseres i de stationsnære områder til skal fortrinsvis lokaliseres i de stationsnære kerneområder. I redegørelsen til afsnittet om erhvervsområder tilføjes: Kontorbyggeri med over m 2 etageareal og dermed mange ansatte skal fortrinsvis lokaliseres i de stationsnære kerneområder omkring Roskilde Station og Trekroner Station (op til 600 m gangafstand fra stationerne). I de øvrige stationsnære områder (mellem ca. 600 m og m gangafstand fra stationen), kan der planlægges for kontorbyggeri over m 2 etageareal, hvis det kan sandsynliggøres, at brugen af kollektive transportmidler til og fra virksomheden bliver lige så udbredt, som hvis virksomheden havde ligget inden for det stationsnære kerneområde og dermed endnu tættere på en station. Roskilde Kommune gør en ekstra indsats for at fremme brugen af kollektive transportmidler i de stationsnære områder ved at etablere højfrekvente buslinjer og sikre særligt gode trafikale forhold for gående og cyklende. I de generelle rammer er der fastsat et maksimum for, hvor mange parkeringspladser der må etableres i forbindelse med nyt kontorbyggeri, og et minimum for, hvor mange cykelparkeringspladser der skal etableres. Boligudbygning Bemærkninger: Private grundejere i Vindinge foreslår nye boligområder henholdsvis nord og syd for Vindinge. En privat grundejer foreslår Ramsøbakken i Gadstrup udvidet mod øst og syd. Danmarks Naturfredningsforening foreslår det planlagte boligområde ved Store Valby/Ågerup reduceret af hensyn til oversvømmelsesrisikoen, Grundejerforeningen Ågerup By ser gerne en moderat udbygning, men påpeger, at kloakker og rensningsanlæg skal have tilstrækkelig kapacitet, inden der udbygges yderligere. To beboere i Vor Frue efterlyser udviklingsplaner for landsbyen. En beboer i Trekroner foreslår almennyttigt byggeri ved Tønsbergvej. Naturstyrelsen ønsker præciseret, at et område ved Frederiksborgvej, som er udlagt til kommende byzone, tages ud, da arealet ikke indgår i Fingerplan 2013 s byområder. Forvaltningen vurderer, at Vindinge er velegnet til fortsat boligudbygning, da byen ligger tæt på Roskilde med gode cykelforbindelser til stationen og omgivet af rekreative områder. Roskilde Kommune ønsker derfor at arbejde aktivt for en yderligere boligudbygning i Vindinge. I den forbindelse er både området ved Stålmosen og det nævnte område i den sydlige del af byen af interesse. Udbygningstakten skal imidlertid afpasses både efter statens overordnede principper for byudvikling i hovedstadsområdet, som er fastlagt i Fingerplan 2013, og efter den lokale

4 Side4/38 skolekapacitet. Fingerplanens bestemmelser indebærer, at der alene kan tillades en byudvikling af lokal karakter og som afrunding af byen, da Vindinge ligger uden for de såkaldte byfingre. Det betyder, at der aktuelt ikke er mulighed for at udlægge yderligere areal til boliger i Vindinge, da der allerede er udlagt tilstrækkeligt areal til at dække det forventede behov for boliger de kommende 12 år. Alternativt skal et allerede planlagt areal i Vindinge Vest tages ud eller udskydes. For en ændring af den hidtil planlagte udbygningsrækkefølge taler, at Vindinge Vest har været udlagt som boligområde gennem lang tid, uden at grundejerne er gået i gang med lokalplanprocessen på trods af flere henvendelser fra forvaltningen. Imod ændringen taler, at arealet i Vindinge Vest er velbeliggende og danner en naturlig afrunding af byen mod vest. Desuden har grundejerne en berettiget forventning om, at deres arealer kan anvendes til boligformål på sigt. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at området ved Vindinge Vest fastholdes i denne kommuneplan, men at det tilkendegives over for ejerne, at byrådet vil tage rækkefølgen for boligudbygning i Vindinge op til overvejelse, hvis lokalplanlægningen ikke startes inden for de nærmeste år. De to områder nord og syd for Vindinge vises i kommuneplanen som perspektivarealer, der kan anvendes til boligudbygning efter planperioden. Gadstrup og Vor Frue ligger i et område med særlige restriktioner omkring Roskilde Lufthavn, hvor der som hovedregel ikke må gives tilladelse til ny boligbebyggelse. Restriktionerne fremgår af Fingerplan Vor Frue er desuden en landsby, hvor nye boliger normalt kun vil blive tilladt i meget begrænset omfang og kun som huludfyldning i en husrække. Tofteengen mellem Store Valby og Ågerup har været udlagt til boliger siden 2005, og de første etaper er under udbygning. I forslag til Kommuneplan 2013 er der tilføjet krav om, at der ved fortsat udvikling af området skal være fokus på klimatilpasset afledning af overfladevand for at mindske risikoen for oversvømmelser langs Maglemose Å. Dette er i overensstemmelse med kommunens klimatilpasningsstartegi, hvor der lægges vægt på, at den øgede vandmængde ikke skal ses som et problem, men som en ressource. Et godt eksempel på, at klimatilpasning kan indtænkes på lokalplanniveau, er Rabalderparken ved Musicon. For så vidt angår placering af almene boliger, kan kommuneplanen alene fastlægge, om et område skal bebygges med åben lav, tæt lav eller etageboliger - ikke hvordan ejerformerne skal være. Kommuneplanen udlægger området ved Tønsbjergvej til et blandet boligområde med mulighed for alle boligformerne. Området ved Frederiksborgvej, som Naturstyrelsen ønsker taget ud som kommende byzone, omfatter en række boliger langs Frederiksborgvej og det tidligere renseanlæg, Frederiksborgvej 222B. Området har været udlagt som kommende byzone i flere generationer af kommuneplaner som minimum tilbage fra Muligheden for at overføre arealet til byzone er imidlertid ikke kommet med i Regionplan 2005 og de efterfølgende fingerplaner. Forvaltningen mener, at der er tale om en tegnefejl på kort, men har ikke været opmærksom på ændringen i region- og fingerplaner. Da Naturstyrelsens indsigelse har karakter af veto, anbefaler forvaltningen, at området ved Frederiksborgvej tages ud af kommuneplanen på nuværende tidspunkt, men at området søges udlagt til byzone og indarbejdet i Fingerplan 2013 i forbindelse med det forestående planlægningssamarbejde med Miljøministeriet om forlængelse af en regional grøn kile nord om Trekroner og Himmelev til Roskilde Fjord.

5 Side5/38 Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: I afsnittet Byudviklingsstrategi Roskilde Syd tilføjes På længere sigt ønsker byrådet at give mulighed for yderligere boligudbygning ved Stålmosen i Vindinge Nord og ved Mørbjergvænget i Vindinge Syd. På kortet, der viser byudviklingsstrategien, tilføjes området ved Mørbjergvænget som perspektivareal. For rammeområde 2.D.14, Frederiksborgvej - renseanlæg mv. og rammeområde 2.BP.9, Skomagerkrogen udgår sætningen Den del af området, der ligger i landzone, skal ved lokalplanlægning overføres til byzone. Byudvikling og naturinteresser Bemærkninger: Danmarks Naturfredningsforening finder, at den foreslåede byudvikling ved Langdyssegård i Viby er i strid med den udlagte økologiske forbindelse. Grundejerforeningen Ågerup By ønsker, at det lavtliggende Brokildeområde syd for Ågerup beskyttes mod fremtidig bebyggelse. Den udlagte økologiske forbindelse syd for Viby danner et bredt sammenhængende bånd langs Skensved Å syd om Langdyssegård til Mosevangen og videre til Viby Å. Forvaltningen finder derfor ikke, at der er modstrid mellem byudvikling ved Langdyssegård og ønsket om at bevare og styrke økologiske forbindelser. Med det offentliggjorte kommuneplanforslag er der ikke mulighed for bebyggelse syd for Store Valby/Ågerup. Ønsket om at friholde området for er således i tråd med kommunens intentioner. Grønne områder og fællesanlæg En beboer på Toppen i Trekroner ønsker de grønne områder i Trekroner bevaret og foreslår skov eller park på toppen af Toppen. Mener at stuehuset på Skademosegaard er uegnet som fælleshus/forsamlingshus med mange fester, fordi det ligger tæt på boliger, og foreslår i stedet stuehuset udlejet til foreninger som fx spejdere eller til museum/bibliotek. Ved planlægningen af Trekroner har der været lagt afgørende vægt på at bevare eksisterende landskabstræk og styrke naturindholdet i og imellem bebyggelserne. I overensstemmelse hermed skal bakken ved Toppen friholdes for bebyggelse og indgå som fælles grønt område/park. Ønsket om at bevare de grønne områder er således i tråd med kommunens intentioner. Roskilde Kommune arbejder hen imod, at grundejerforeningen skal overtage driften af Skademosegaard. Det vil så blive grundejerforeningen, der fastsætter rammerne for den nærmere anvendelse. Svømmehal To beboere i Vor Frue foreslår, at den kommende svømmehal placeres på de planlagte idrætsarealer nord for Vor Frue.

6 Side6/38 Forvaltningen har i foråret 2013 undersøgt forskellige placeringsmuligheder for en ny svømmehal, herunder på de planlagte idrætsarealer nord for Vor Frue. De placeringer, der blev fundet mest egnet, var i tilknytning til Roskilde Badet, på Musicon, ved Trekroner Sø og vest for Hyrdehøjcentret. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 er der truffet politisk aftale om, at Roskilde Badet udbygges med et nyt stort svømmebassin og med varmtvands- og wellnessfaciliteter. Kommuneplanens rammer giver mulighed for en sådan udbygning. Sociale institutioner, ældreboliger mv. Ældrerådet mener, at sociale institutioner, bofællesskaber, handicapboliger og ældreboliger bør placeres i nærhed af service og indkøb. Forvaltningen anbefaler, at ældrerådets forslag indarbejdes i retningslinjerne. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: I retningslinje 2.5 tilføjes: sociale institutioner, bofællesskaber og handicapboliger. Retningslinje 2.6 udgår. Reserveareal for RUC En grundejer på Marbjerg Byvej ønsker, at der bliver flere mulighederne for anvendelse af det udlagte reserveareal for RUC. Forvaltningen anbefaler, at arealet ved Marbjerg Byvej fortsat reserveres til forskning og uddannelse i relation til RUC og UCSJ samt til mindre erhvervsvirksomheder med tilknytning til universitetet. Forvaltningen er opmærksom på, at dette begrænser grundejerens muligheder for udstykning/salg. Grundejeren vurderes imidlertid ikke at være væsentlig anderledes stillet, end hvis ejendommen havde ligget i landområde, hvilket ville være alternativet, hvis arealet ikke var udlagt som reserveareal til RUC. Uddannelse og kompetenceudvikling Region Sjælland noterer sig, at kommunen ikke i særlig høj grad omtaler uddannelse og kompetenceudvikling som en del af den samlede planlægning. Uddannelse indgår som en af Roskilde Byråds tre udviklingsstrategier. Byrådet ønsker blandt andet i samarbejde med byens virksomheder, institutioner, foreninger og borgere at udnytte og udvikle Roskildes helt unikke styrkepositioner inden for uddannelse og forskning til at skabe vækst og udvikling i Roskilde. Kommuneplan 2013 skal medvirke til at styre den fysiske udvikling i den rigtige retning, men omhandler primært arealanvendelsen.

7 Side7/38 Kulturarv Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til, at udbygning af Sct. Hans-området sker i respekt for de kulturhistoriske værdier. Roskilde Kommune er opmærksom på de kulturhistoriske værdier på Sct. Hans-området. Der vil blive taget højde for disse værdier i den videre planlægning for området. TRAFIK OG MOBILITET Trafik generelt, det overordnede vejnet og arealreservationer Vejdirektoratet forudsætter, at det overordnede vejnet og alle arealreservationer til nye statsveje kommer til at fremgå af kommuneplanens retningslinjekort. Vejdirektoratet gør opmærksom på unøjagtigheder på kort, og at fingerplanens reservation til 2+1 vej ved Salløv-krydset-Solrød mangler. Ældrerådet støtter kommunens satsning på cykling, gang og kollektiv trafik. Forvaltningen anbefaler, at kort justeres i overensstemmelse med Vejdirektoratets bemærkninger. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: På retningslinjekortet i afsnittet Trafik og Mobilitet tilføjes det overordnede vejnet og Fingerplanens arealreservation til en mulig fremtidig 2+1-vej Salløvkrydset-Solrød. Unøjagtigheder på øvrige linjeføringer tilrettes. Bus- og cykeltracé mellem Trekroner og Risø erhvervspark Danmarks Naturfredningsforening (DN) og en række grundejere og beboere i det berøre område gør indsigelse mod det planlagte bus- og cykeltracé fra Trekroner til Risø, da vejen vil gennemskære natur, give meget lille tidsbesparelse og kun betjene en udvalgt gruppe af borgere. DN foreslår i stedet letbanetrafik fra Trekroner langs Østre Ringvej og Frederiksborgvej til Risø, Jyllinge og Stenløse. Grundejere og beboere foreslår, at der anlægges supercykelsti langs Østre Ringvej fra Trekroner Allé til Frederiksborgvej og senere langs forlægningen af rute A6, og at busserne kører ad Trekroner Allé, Øster Ringvej og Frederiksborgvej. To beboere foreslår cykelsti fra Slæggerupvej eller Trekroner Parkvej i direkte linje til Risø. En beboer foreslår hastighedsbegrænsning på Store Valbyvej, så cyklisterne i stedet kan køre hér. Intentionen om et fremtidigt tracé bør fastholdes, men alene vises som en principskitse. Den endelige linjeføring bør fastsættes i god dialog med interessenter og grundejere. Tracéet kan i første omgang være en cykelforbindelse, som tænkes sammen med muligheden for gode cykelforbindelser fra Store Valby/Ågerup til Himmelev/Roskilde og til Trekroner. Først når der er sket en omfattende udbygning af Risø Erhvervspark vil det være relevant, at der skal køre bus på strækningen. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: Arealreservation til fremtidig tracé mellem Risø og RUC/Trekroner tages ud af retningslinje Tracéet vises som en principskitse på kort.

8 Side8/38 Forlægning af rute A6 nord om Trekroner Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker ikke en forlægning af rute A6 nord om Trekroner. Grundejerforeningen Trekroner Øst og 5 beboere i Trekroner peger på, at den planlagte forlægning ikke er i overensstemmelse med gældende lokalplaner, og at den vil komme til at ligge tæt på boliger, gå gennem Himmelev Skov og nyt regnvandsbassin og krydse cykelstier. Grundejerforeningen ønsker uddybet, hvordan vejforlægningen kan gøre det lettere for bilister nordfra at komme til Trekroner Station, og efterlyser en miljøvurdering af vejreservationen samt alternative løsninger. Grundejerforeningen og to af beboerne i Trekroner mener, at en forlægning af A6 er afgørende forskellig fra den tidligere planlagte omfartsvej og frygter støjgener fra vejen. En af beboerne foreslår i stedet vejen koblet på motorvejen ved Høje Taastrup og ført nord om Himmelev Skov. To beboere på Slæggeruovej peger på, at vejen bør ligge i lige stor afstand fra de berørte stuehuse på Slæggerupvej, og ønsker, at deres ejendom får udkørsel til omfartsvejen. En beboer på Store Valbyvej anbefaler forlægningen gennemført. Vejdirektoratet ønsker forlægningen af rute 6 nord om Trekroner vist som reservation i stedet for som planlagt vej, da der ikke er truffet beslutning om anlæg. Hensigten med vejen er at aflaste Trekronerområdet for gennemkørende trafik ved at trafikken til og fra motorvejen ledes uden om Trekroner. Derved vil det - alt andet lige - blive lettere for øvrige bilister at komme til stationen via de eksisterende veje. Tilkobling til motorvejen ved Hedelandsvej vil tilgodese den nord-sydgående trafik i højere grad, end hvis vejen kobles til motorvejen i Høje Taastrup. Vejen benævnes "forlægning af rute A6", da der vil blive tale om en statsvej. Vejdirektoratet har ret i, at der er tale om en reservation og ikke en planlagt vej. Når det bliver aktuelt at anlægge vejen, skal der tages stilling til miljøvurdering, herunder hensyn til naturværdier, naboer, tekniske anlæg med videre samt vurdering af alternativer. Forvaltningen vurderer, at trafikken primært vil fordele sig i forhold til bestemmelsessteder uanset om nyanlægget er en kommunal "omfartsvej" eller en statslig "forlægning" af en eksisterende vejforbindelse. Linjeføringen på kortet er videreført fra Kommuneplan 2009, men er som påpeget fejlagtigt ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan. Forvaltningen kan ydermere konstatere, at linjeføringen angivet i Fingerplan 2013 er endnu mere fortegnet, så vejudlægget synes at gå direkte gennem boligerne i Trekroner Øst. Vejen bør vises som en reservation med samme linjeføring som i lokalplan 406. I samarbejdsaftale fra 2003 mellem Miljøministeriet og Roskilde Kommune om skovrejsning ved Trekroner fremgår det, at det en forudsætning, at planerne om etablering af en vej mellem Østre Ringvej og Hedelandsvej skal kunne realiseres. Det fremgår af rammelokalplanen for Trekroner, at den planlagte vej går gennem Tusindårshaven. Realiseringen af Tusindårshaven må, som det er forudsat ved planlægningen af haven, indordne sig diverse vejog stiprojekter, byggerier m.m. i Trekroner, herunder vejen nord om Trekroner. Vejens konsekvenser og rolle i trafikken i kommunen og i regionen vil blive revurderet i et igangværende arbejde med en samlet mobilitetsstrategi for kommunen. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: På kort vises forlægning af A6 med signaturen "reservation til vejforbindelse" med linjeføring i overensstemmelse med lokalplan 406. Under "Mobilitetesstrategi for Roskildeområdet Trekroner" præciseres, at der er tale om en reservation og tilføjes: "I forbindelse med et konkret vejprojekt skal der udarbejdes en nøjere vurdering af anlæggets påvirkning af natur, miljø og rekreative forhold samt vurdering af mulige alternativer.

9 Side9/38 Vejforbindelse ved Trekroner Syd En borger gør opmærksom på, at den viste vejforbindelse under jernbanen mellem Trekroner Syd og arealer syd for Trekroner Station ikke svarer til forløbet i lokalplan 580. Hensigten med vejen er at forbinde områderne nord og syd for banen øst for Trekroner Station, som angivet i lokalplan 580. Fejl på kortet i kommuneplanen skal rettes. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: På retningslinjekortet i afsnittet Trafik og Mobilitet ændres vejforbindelsen i Trekroner Syd, så der bliver overensstemmelse med lokalplan 580. Vejforbindelse mellem Køgevej og Ringstedvej (Sydvejen) Danmarks Naturfredningsforening støtter forslaget om ny vej nord om Viby. Solrød Kommune ønsker at blive inddraget ved den konkrete placering af vejen, hvor den kommer til at ligge tæt på kommunegrænsen. Der er tale om en principskitse, og kommunen er opmærksom på, at nabokommuner skal inddrages ved nærmere planlægning af vejen nord om Viby. Kollektiv trafik Københavns Lufthavne A/S ser gerne busrutedrift til lufthavnen hele dagen, blandt andet af hensyn til de studerende på flyveskolerne. Kommunen vurderer i samarbejde med Movia løbende behov for tilpasning af busdriften. Busfrekvens er ikke en del af kommuneplan. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanen. Parkér og Rejs-anlæg En grundejerforening spørger, om kommunen planlægger større parkeringsareal ved Trekroner. Region Sjælland nævner samarbejdsmuligheder om Parkér og Rejs faciliteter. Der er i lokalplanen for Trekroner Station indarbejdet muligheden for at anlægge P-pladser i terræn øst for perrontunnelen og etablere et parkeringshus på den nuværende P-plads. Kommunen er positiv over for samarbejde om tværgående projekter, herunder Parkér og Rejs faciliteter.

10 Side10/38 Cykelstier Danmarks Naturfredningsforening (DN) finder cykelsti langs Store Valby meget påkrævet. DN foreslår desuden cykelsti langs Gulddyssevej. Grundejerforeningen Ågerup By foreslår cykelsti langs Kroager og Slæggerupvej. En borger foreslår forlægning af A6 med cykelsti, og mener, at cykelsti langs Store Valbyvej vil få bilister til at øge hastigheden. En borger på Vindingevej mener, at vejprofilet på Vindingevej er for smalt til en cykelsti og foreslår forskellige foranstaltninger, der kan mindske biltrafikken. Vejdirektoratet gør opmærksom på, at nogle af de cykelstier, der er vist som planlagte, allerede er anlagt. Cyklister til blandt andet Gulddysse Kulturgård og aktiviteter i Gulddysseskoven vil have stort udbytte af en cykelsti langs Gulddyssevej. Forvaltningen anbefaler derfor, at en cykelsti på strækningen medtaget som reservation i kommuneplanen. Cykelsti langs Kroagervej er ikke blandt kommunens nuværende cykelstiplaner, men det er et godt forslag, fordi det giver en mere direkte i retning mod Roskilde og Trekroner. Forvaltningen anbefaler derfor, at det inddrages i den fremtidige stiplanlægning. Forvaltningen vurderer, at udbygning med cykelstier på vejen nord og øst om Trekroner kun vil udgøre et begrænset potentiale for cykling. Cykelstier vil altid teoretisk betyde, at bilisterne får en højere gennemsnitsfart, fordi de ikke længere i samme grad skal tage hensyn til cyklister. Forvaltningen vurderer, at vejprofilet på Vindingevej er relativt smalt, og noterer sig, at anlæg af stier bør overvejes udført som delte fællesstier, som de ses på eksempelvis Ny Østergade. Et snævrere vejprofil kan samtidig medvirke til at sænke hastigheden for biltrafikken. Det er korrekt, at flere stier, som er vist som planlagte, allerede er anlagt. Forklaringen er, at kommunen planlægger at forbedre allerede eksisterende stier. Dette gør sig især gældende for stier til Roskilde bymidte. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: På retningslinjekortet tilføjes reservation til cykelsti/bane langs Gulddyssevej. GRØN BLÅ Geologi Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at blotninger i fx Hedeland og Hove Kalkgrav udpeges som geologiske enkeltlokaliteter. Region Sjælland peger på, at beskyttelse af de geologiske interesser ikke må være til hinder for udnyttelse af råstofressourcen. Ved efterbehandling af råstofgravene kræver Råstofloven, at kommunerne tager stilling til, om der er behov og mulighed for at bevare geologiske profiler. Kommunen vil arbejde for, at særligt værdifulde geologiske profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bevares for eftertiden. Kommuneplanens retningslinje 6.4 fastlægger derfor, at nye enkeltlokaliteter i form af særligt værdifulde geologiske profiler, der afdækkes ved råstofgravning, skal søges bevaret og aktivt plejet i forbindelse med efterbehandling af råstofgrave. Dette gælder også for blotninger i Hedeland og Hove Kalkgrav. Problemet er, at det kræver aktiv vedligeholdelse at opretholde graveprofilernes værdi. Råstofloven kræver også, at muligheden for udnyttelse af råstofressourcerne afvejes med blandt andet geologiske interesser. Forvaltningen mener derfor ikke, at man generelt skal undgå, at beskyttelse af de geologiske interesser er til hinder for udnyttelse af råstofressourcen. Aktuelt vurderes der dog ikke at være modsætninger mellem råstofinteresserne og de geologiske interesser i Roskilde Kommune, da der ikke er sammenfald mellem de om-

11 Side11/38 råder med geologisk bevaringsværdi, der er udpeget i kommuneplanen, og de råstofgraveområder og interesseområder, som indgår i regionens råstofplan. Skovrejsning HOFOR A/S ønsker skovrejsning syd for Store Valby/Ågerup for at beskytte grundvandet i indvindingsområder til Brokilde og Marbjerg kildepladser. En grundejer i samme område ønsker at rejse ca. 2 ha skov på sin ejendom og foreslår derfor det konkrete område omdefineret fra "område hvor skovrejsning er uønsket" til neutralområde for skovrejsning. Grundejerforeningen Ågerup By støtter skovrejsning syd for Ågerup, men ser gerne eng/overdrev op til landsbyen. Veddelev Landsbylaug og en borger ved Veddelev ønsker, at kommunen finder veje til at hindre at energiplantninger kan ødelægge udsigt fra/indsigt til landsbyer. Vejdirektoratet gør opmærksom på, at skovrejsning inden for vejbyggelinje forudsætter dispensation i henhold til vejloven. Roskilde Kommune er opmærksom på, at skovrejsning kan være et vigtigt middel til at beskytte grundvandet. HOFOR s ønsker om en udvidelse af skovrejsningsområdet ved kildepladserne syd for Store Valby/Ågerup er derfor allerede delvist imødekommet i kommuneplanforslaget. Den nordøstlige del af det ønskede område er udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket. Formålet er dels at bevare indkig til Ågerup Kirke og sikre kirken som et tydeligt kendingsmærke i landskabet, dels at bevare indkigget til Ågerup Gl. Mølle. Forvaltningen anbefaler, at denne del fastholdes som område, hvor skovrejsning er uønsket, men at der sker en mindre justering, så det område, hvor en privat grundejer ønsker at rejse skov, ændres til neutralområde, idet den konkret ansøgte skovrejsning vurderes ikke at påvirke indkiggene til kirke og mølle. Dermed imødekommes også grundejerforeningens ønske om, at der ikke plantes skov umiddelbart op til Ågerup landsby. Det øvrige område, som HOFOR ønsker udpeget som skovrejsningsområde, vil med den nuærende udpegning som neutralområde kunne tilplantes. Desuden har HOFOR også andre muligheder for at beskytte grundvandet, fx gennem aftaler med lodsejerne om miljøvenlig dyrkning af arealerne. Forvalningen anbefaler på denne baggrund, at skovrejsningsområdet ikke udvides yderligere. Kommunen har med den nuværende lovgivning ikke mulighed for at forhindre, at der plantes energiafgrøder i form af pil og poppel på landbrugsarealer, idet sådanne plantninger anses for landbrugsafgrøder. Ændringer i forhold til kommuneplanforslaget: På retningslinjekortet over skovrejsningsområder ændres dele af matr.nr. 1d og 1 e Ågerup by, Ågerup fra område hvor skovrejsning er uønsket til neutralområde. I redegørelsen til afnittet om skovrejsning tilføjes: Skovrejsning inden for vejbyggelinje forudsætter dispensation i henhold til vejloven.

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr. 1111 Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

Ramme- og lokalplan for Musicon

Ramme- og lokalplan for Musicon Maglegårdsvej Ramme- og lokalplan for Musicon Lokalplan 540 Køgevej Søndre Ringvej Østre Ringvej Havsteensvej BYGGE- FELT Rabalderstræde BYGGE- FELT 1 Stenkrogen Køgevej BYGGEFELT BYGGEFELT 2 BYGGEFELT

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte

Læs mere

Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse

Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse Hovedstruktur Regionalt perspektiv Fingerplan 2012 og den regionale

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 OG LOKALPLANFORSLAG 14 Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 Kildedal Ferie- og oplevelsesområde Udgivet af: Egedal Kommune Bygge- og plancenter og

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar

Læs mere