Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU"

Transkript

1 PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 6 / december / 2004 Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU

2 » Så længe du holder dine deadlines, så er du helt din egen herre. Det er en frihed, der er guld værd for mig «Anne-Mette Meldgaard Produktionskemiker Vil du forbedre livskvaliteten for andre? Som medarbejder i Novo Nordisk bliver du en del af en vinderkultur. Vi vil være de bedste til det vi gør igennem samarbejde på mange fronter. Vores vinderkultur er ikke grundlagt på enkeltpræstationer alene. Vores kultur bygger på samarbejde mellem personer, afdelinger, funktioner og det omkringliggende samfund, for sådan tror vi, man skaber holdbare resultater. Vinderkultur handler for os om, at du har medindflydelse på dit arbejde. Hvert år i den årlige medarbejderundersøgelse har medarbejdernes tilfredshed med indflydelsen på eget job været høj. I den seneste undersøgelse siger mere end fire ud af fem af vores medarbejdere, at de i høj eller meget høj grad selv får lov til at løse deres opgaver, uden at deres nærmeste leder er involveret. Vores ambition er fortsat at styrke vores position som verdens førende virksomhed indenfor diabetes behandling. Derfor anvender Novo Nordisk mange ressourcer på forskning og udvikling. Sidste år investerede vi mere end 4 milliarder kroner i forskning og udvikling indenfor vores terapiområder. I forskning og udvikling kommer du til at arbejde sammen med mange dygtige medarbejdere, hvoraf flere end 300 af dem har en ph.d. Alle med det fælles mål: At forbedre livskvaliteten for mennesker verden over. Being there: Med over medarbejdere i 69 lande er mangfoldighed et nøgleord i Novo Nordisk. Nytænkning, passion og faglig dygtighed er egenskaber, der samler os på tværs af landegrænser og leder os mod målet; at være de bedste på vores markeder og gøre en reel forskel for mennesker. Uanset om der er tale om mennesker med diabetes, vækstforstyrrelser, blødningsforstyrrelser eller klimakterieproblemer. I 2003 omsatte vi for 26 milliarder kroner og vores produkter markedsføres i 179 lande. Du kan blive næsten alt hos os begynd din fremtid her som farmaceut. novonordisk.com/job 2

3 Indhold PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 6 / december / Årsfesten 2004: Taler af prorektor og DSR-formanden Sven Frøkjær ansat som rektor Guldmedalje til Henning Gjelstrup 2 x Årets Underviser... De Studerendes Råd fyldte 75 år (fortsat) DFU s første naturvidenskabsdidaktiker I praktik som forskerspire Brug ChemDraw og tegn smukke molekyler DSR s generalforsamling og nye bestyrelse Livet som skolar Landets første UPLC-apparatur står på DFU DFU og Pressen Studietur 2004: Grøn, grønnere, Guinness Nyt om navne Politisk vækkelse på DFU Fremtidige adgangskrav til den farmaceutiske bacheloruddannelse Videnskabsetik for fulde huse Farmakognosi, fårelunger og fejltagelser Førsteårsundersøgelsen 2004: Hurtigere studiestart og tidligere studievalg Spilder ikke tiden med kaffepauser og brok Om lidt er kaffen klar Plexus nummer 6 december 2004 volume 36: Udgives af Danmarks Farmaceutiske Universitet / Redaktion: Jesper Munck (ansvarshavende) Annette Houman / Redaktionsudvalg: Helle S. Bøje (A), Flemming Steen Jørgensen (M), Hanne Mørck (F), Klaus Bahl Andersen (B), Lene Gudiksen (M), Anita Kristensen (stud.), Andreas Mohr (stud.) / Forside: Foto: Starkite / Layout: Mads Frederik/Graphic Design / Tryk: Centraltrykkeriet Skive / Deadline for næste nummer af Plexus er den 4. februar 2005 udkommer den 18. februar / Artikler i bladet udtrykker ikke nødvendigvis Universitetets mening / Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlæg. Indlæg sendes på diskette eller via . / Illustrationer sendes som hardcopies eller som separate grafikfiler Der kan tegnes årsabonnement på Plexus ved henvendelse til Jesper Munck ISSN: / Annoncer: ADVICE A/S, Kong Hans Gade 17, Postbox 1810, 9100 Aalborg, / 3

4 LUNDBECKFONDENS NEUROVIDENSKABELIGE FORSKNINGSCENTER: Indkaldelse af interessetilkendegivelser Lundbeckfonden har besluttet at finansiere et neurovidenskabeligt forskningscenter i Danmark. Der vil blive lagt vægt på original frontlinieforskning, som er ambitiøs i sin karakter og foregår på højeste internationale niveau under ledelse af en anerkendt forsker indenfor området. Forskningen skal holdes sammen af en bærende idé af innovativ art, og det vil blive opfattet positivt, hvis forskningen indebærer et samarbejde mellem basal og klinisk neurovidenskabelig forskning. Centret forventes at kunne mønstre både danske og udenlandske topforskere indenfor området med tæt kontakt til andre relevante forskningsmiljøer enten ved fysisk tilstedeværelse i centret eller ved et formaliseret tæt samarbejde. Der ønskes gode rammer for forskeruddannelse og forskerrekruttering, og der bør konkret redegøres for, hvorledes Ph.d. studerende kan indpasses i centrets aktiviteter. Det er væsentligt at forskningssamarbejdet ikke kan lade sig gennemføre indenfor traditionelle faggrupperinger og bevillingsmuligheder. Der vil blive tale om en 5-årig støtte med en beløbsramme på mio. kr. i alt. Forlængelse kan evt. finde sted. I første fase ønskes en interessetilkendegivelse (max karakterer), der redegør for forskningens idé, den videnskabelige problemstilling og dens forskningsmæssige relevans. Metodevalg skal skitseres. Relevante litteraturreferencer angives separat (max karakterer). Desuden ønskes: CV (max karakterer) for hovedansøger med dokumentation for videnskabelig indsats og erfaring CV (max karakterer) for hver af de deltagende seniorforskere Særskilt redegørelse (max karakterer) for den organisatoriske struktur af centret Anslået budget for en 5-årig periode (max karakterer) Angivelse af institutionelt tilhørsforhold (max karakterer) Interessetilkendegivelsen bedes udarbejdet på engelsk. Interessetilkendegivelserne med henblik på prækvalifikation skal være Lundbeckfonden i hænde senest 15. januar 2005 og fremsendes som et Word dokument til adressen: Et antal ansøgere forventes medio marts 2005 at blive anmodet om at udarbejde detaljerede ansøgninger. De detaljerede ansøgninger kan forventes at skulle være fonden i hænde 1. maj 2005 med henblik på opstart af centret efter sommerferien Evt. spørgsmål kan rettes til fondens forskningschef, dr. med. Erik Juhl. 4 Vestagervej 17 DK-2900 Hellerup Tel: Fax:

5 2004 årsfesten et år præget af den nye universitetslov og nye uddannelsesinitiativer Da rektor Sven Frøkjær næsten havde mistet stemmen, holdt prorektor Bjarne Fjalland rektors tale til årsfesten med tilbageblik på et år præget af store forandringer. Det år som nu er ved at nærme sig sin afslutning har været et begivenhedsrigt og travlt år. Det gælder på alle områder på institutterne og i administrationen. Der er over de seneste år igangsat mange aktiviteter, som vil præge DFU s udvikling i årene fremover, og som skal sikre DFU en position som en af de mest anerkendte farmaceutiske institutioner i Europa. Det kræver, at vi er på forkant med udviklingen inden for det farmaceutiske område, men vi skal samtidig være opmærksomme på, at travlheden ikke kammer over og bliver ustruktureret. Så for at holde momentum i udviklingsprocessen er det tvingende nødvendigt med strategiske tiltag og en fokuseret indsats på centrale områder såvel inden for forskning, uddannelse, formidling og videnudveksling de fire kerneområder for vores virke har derfor også været præget af den strategidebat, som blev indledt i foråret med henblik på at tegne et billede af fremtidens DFU. Det konkrete arbejde på Danmarks Farmaceutiske Universitet har i 2004 som på landets øvrige universiteter været præget af den nye universitetslov og af de ændringer i universitetsverdenen, som den medfører både i relation til ledelsesstrukturen og inden for uddannelsesområder. Bestyrelsen/bestyrelsesarbejde Bestyrelsen med administrerende direktør Nils Strandberg Pedersen, Statens Serum Institut, som formand og vicedirektør Aase Helles, Nycomed Danmark, som næstformand har nu arbejdet i et år. Bestyrelsens øvrige medlemmer har været administrerende direktør Dorte Olesen, UNI-C, professor og prodekan Birgitte Nauntofte, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, forskningsdirektør Peter Kurtzhals, Novo Nordisk og apoteker Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell. De interne medlemmer af bestyrelsen har været lektor Bente Gammelgaard, docent Harald Hansen, laboratoriekoordinator Tove Eckhardt, som repræsentanter for de studerende har Lisbeth Nielsson og Klaus Kofoed siddet i bestyrelsen. I oktober meddelte Dorte Olesen imidlertid, at hun måtte udtræde af DFU s bestyrelse, idet hun var blevet medlem af RUC s bestyrelse, og ministeriet af habilitetsgrunde ikke kunne acceptere, at den samme person sidder i to universiteters bestyrelser. Dorte Olesen har på meget konstruktiv og kompetent vis bidraget til bestyrelsesarbejdet, og det er med beklagelse, at vi har måttet sige farvel til Dorte. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at finde et nyt eksternt medlem til bestyrelsen. Lisbeth Nielsson er også udtrådt af bestyrelsen, idet Lisbeth forventer at skulle forsvare sit speciale til januar og dermed afslutte sin farmaceutuddannelse. Jeg vil også gerne takke Lisbeth for en meget betydelig og konstruktiv indsats i bestyrelsen. Samtidig vil jeg gerne byde velkommen til Jacob Odgaard som ny studenterrepræsentant i bestyrelsen samt ønske Klaus Kofoed til lykke med genvalget. I forbindelse med årsfesten den 3. december kunne DFU s bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen meddele, at DFU s hidtidige rektor Sven Frøkjær også er at finde i rektorstolen i årene fremover ikke længere som valgt, men som ansat i embedet. 5 Foto: JM

6 årsfesten 2004 Stor valgdeltagelse Der har været afholdt valg til de kollegiale organer, herunder Akademisk Råd og Studienævn. Det var glædeligt at se den store valgdeltagelse. For VIP ernes vedkommende var valgdeltagelsen til Akademisk Råd på over 60%, og for de studerendes valg til bestyrelse og Akademisk Råd var valgdeltagelsen på 35%. Det vidner om en betydelig interesse for DFU s virke både blandt medarbejdere og studerende, og samtidig giver opbakningen et godt udgangspunkt for det fremtidige arbejde i de forskellige organer. Selvom TAP erne ifølge Universitetsloven ikke har plads i Akademisk Råd, har vi her på DFU besluttet, at de skal have en fast observatørpost. TAP-gruppen er i øjeblikket i gang med at finde deres repræsentant. Vedtægter Hovedopgaverne for bestyrelsen har været at få DFU s vedtægter på plads samt få diskuteret og fastlagt den overordnede strategi for DFU samt få forhandlet en overgangskontrakt med Ministeriet for videnskab, teknologi og innovation. Vedtægterne blev endelig godkendt af Helge Sander den 28. august. Vi havde håbet på en hurtigere proces, men som følge af forskellige holdninger til kravet om størst mulig åbenhed omkring bestyrelsens arbejde blev godkendelsen af DFU s og flere andre universiteters vedtægter forsinket. Resultatet blev, som det sikkert er de fleste bekendt, at bestyrelsesmøderne er offentlige, men at visse sager kan behandles for lukkede døre. Indtil videre har det ikke givet anledning til problemer, og mit håb er, at den principielle modstand mod offentlige bestyrelsesmøder heller ikke fremover vil give anledning til problemer, eller til at realitetsforhandlingerne vil finde sted uden for bestyrelsesmøderne. Godkendelse af vedtægterne var samtidig startskuddet til, at bestyrelsen kunne opslå rektorstillingen og dermed starte implementeringen af den nye organisation og ledelsesstruktur med ansat rektor, prorektor og institutledere. Strategiplan Bestyrelsen er i gang med at formulere visioner og strategiplaner for DFU for de kommende fem år. Dette er sket på baggrund af en længere intern proces, hvor ledelsen har indhentet inspiration og forslag fra institutterne, udvalg, medarbejdere og studerende m.v. til visioner og strategiske mål for DFU s videre udvikling. DFU har i henhold til den nye universitetslov fire kerneområder for sit virke: Forskning, uddannelse, formidling og videnudveksling. DFU vil i sit samlede virke levere et højt kvalificeret bidrag til det danske og internationale samfund inden for disse fire kerneområder, hvilket afspejles i DFU s mission: Lægemiddelforskning og uddannelse for den enkelte og samfundet og i den overordnede vision for DFU for de kommende år: DFU er blandt de mest anerkendte farmaceutiske institutioner i Europa. Hvor langt vi er fra dette mål, kan jeg desværre ikke kommentere på, idet vi først nu skal i gang med en kvantitativ og kvalitativ benchmarking med eliteinstitutioner i Europa. Som udgangspunkt vil vi bl.a. sammenligne os ved parterne i ULLAkonsortiet Uppsala Universitet, London School of Pharmacy, Leiden-Amsterdam og universitetet Paris-Süd. 6 Prorektor Bjarne Fjalland holdt talen til årsfesten, da rektor Sven Frøkjær næsten havde mistet stemmen. Foto: JM Forskning Regeringen har fået sat forskningen højt på den politiske dagsorden, hvilket både på kort og længere sigt er til gavn for universiteterne og det danske samfund. Den positive stemning og bedre almene forståelse for universiteternes virke og betydning for samfundsudviklingen bidrager til at gøre universiteterne til en attraktiv arbejdsplads ja, man kan nu gå med ryggen rank, også selvom man har valgt en karriere i universitetsverdenen.

7 er behov for en nærmere definition af, hvad et fokusområde er, og hvordan et sådant satsningsområde skal organiseres og finansieres for at sikre en dynamisk og klart fokuseret forskning inden for området. Det bliver en af de første centrale opgaver for det nyvalgte Akademiske Råd. Det er samtidig væsentligt, at vi som universitet værner om forskningsfriheden og medvirker til at facilitere udvikling af nye områder inden for vores prioriterede forskningsområder. Det er en anden strategisk opgave, hvor Akademisk Råd i samarbejde med Rektoratet skal definere rammer for nye satsninger f.eks. ved etablering af spirekasseprojekter i håb om, at nogle vil vokse og blive fremtidige fokusområder for DFU. Lægemiddelforskning, som DFU udsender en gang om året i forbindelse med årsfesten, giver et godt indtryk af forskningsaktiviteterne her på DFU. Bestyrelsen som den så ud ved indgangen til Der er som bekendt indgået en aftale mellem regeringspartierne og oppositionen om udmøntning af forskningsreserven. Vi finder det positivt, at der satses meget på forskeruddannelse, bl.a. som grundlag for det generationsskifte, vi står overfor. Vi håber dog også, at Ministeriet skaber økonomisk grundlag for, at vi har forskervejledere, der kan uddanne de nye forskergenerationer. Noget tyder på, at trenden er, at basismidlerne er under pres, mens øremærkede forskningspuljer vokser. Konkurrence blandt forskere er godt, men der skal være en sund balance ellers kommer man let i en situation, hvor der bruges for megen tid på administration og profilering. Der er en betydelig dynamik i forskningen på DFU. De nuværende fire fokusområder ligger centralt inden for de prioriterede forskningsområder, nemlig farmakologi, medicinalkemi og farmaci. Efter vi nu i mere end to år har arbejdet med fokusområder, står det klart, at der Foto: JM Uddannelse Grundlaget for vores universitet og dermed for vores uddannelsesaktiviteter er naturligvis vores studenter og dermed vores evne og mulighed for at tiltrække unge dygtige og engagerede studerende. Derfor er det virkelig glædeligt, at vi i år havde et rekordhøjt antal ansøgere til farmaceutuddannelsen, nemlig 510, hvoraf de 323 havde farmaceutuddannelsen som 1. prioritet. Det er således overordentligt tilfredsstillende, at DFU s samlede informationsaktiviteter over for bl.a. gymnasierne har båret frugt. Minister Helge Sander deltog i DFU's årsfest her i samtale med DFU-formand Nils Strandberg Pedersen. Foto: JM 7

8 årsfesten 2004 Det har betydet, at vi har fået fyldt alle vores 200 studiepladser på farmaceutuddannelsen op med dygtige studerende samtidig med, at vi forhåbentlig har bidraget til at få udbredt kendskabet til farmaceuternes brede beskæftigelsesmuligheder og til DFU som en attraktiv uddannelsesinstitution. I år har vi for første gang i DFU s historie kunne byde velkommen til studerende, som ikke skal ende med en farmaceutisk kandidateksamen, men derimod med at blive cand.scient. er i lægemiddelvidenskab. Med den nye kandidatuddannelse søger DFU bl.a. at leve op til intentionerne i den nye universitetslov om fleksibilitet og øget studentermobilitet. Studienævnet har i den forbindelse ydet en meget betydelig arbejdsindsats, hvilket, kombineret med en stor imødekommenhed og fleksibilitet i Ministeriet, gjorde det muligt at få uddannelsen godkendt den 30. juni i år. Vi har derfor ikke haft de store muligheder for at reklamere for uddannelsen, men alligevel startede 11 studerende på uddannelsen her pr. 1. september, så vores mål for næste år med et optag på 25 studerende på lægemiddelkandidatuddannelsen forekommer realistisk. Uddannelsen henvender sig til ikke-farmaceutiske bachelorer med en kemisk eller biologisk baggrund, der stiler mod en karriere i medicin-, medico- eller biotekindustrien. Der er dog en hage ved en succes med et øget studenteroptag, nemlig finansieringen. Her vil jeg ikke komme ind på taksten pr. STÅ, men på det forhold, at en STÅ-tilvækst som følge af et øget studenterindtag reelt kun finansierer undervisningsdelen af de VIP- og TAPressourcer, som en øget produktivitet kræver. Derimod dækker finansieringen ikke forskningsdelen til trods for, at universiteternes særkende netop er, at undervisningen skal være forskningsbaseret. Det vil med andre ord sige, at vi af egne midler skal dække forskningsdelen, hver gang vi udvider medarbejderstaben som følge af et øget studenteroptag. På den måde kan vi og de øvrige universiteter potentielt økonomisk bukke under på grund af egen succes. DFU udbyder i dag to masteruddannelser, nemlig Master of Industrial Drug Development og en masteruddannelse i Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse. Selvom der har været en stor interesse omkring uddannelserne, vil vi i det kommende år gøre en mere målrettet informationsindsats over for industrien, apotekervæsnet og sygehusapotekerne. Vi er sikre på, at behovet er der og at vi kan dække det og at der opnås en samfundsmæssig gevinst derved. Et væsentligt aktiv for ethvert universitet er at kunne skabe et attraktivt studiemiljø og det har vi haft igennem mange år. Der har dog i de seneste år været tendenser til, at der kunne komme skår i glæden bl.a. som følge af, at de studerende har været pladsmæssigt trængt. Det er derfor meget glædeligt, at vi nu har fået mulighed for at overtage en del af Universitetsparken 4, den tidligere Tandlægehøjskole. Det giver os yderst tiltrængte muligheder for at udvide med flere undervisningslokaler og læserum for vores studerende. 8 I det kommende år tages nye lokaler i Universitetsparken 4 i brug.

9 Forskeruddannelse Forskeruddannelse har i mange år været et meget væsentligt indsatsområde for DFU, senest med etablering af den erhvervsrettede forskerskole Drug Research Academy, DRA. Drug Research Academy, der blev etableret i 2002 ved samfinansiering mellem medicinindustrien, Videnskabsministeriet og DFU, har i år fået en helt ny dimension, idet Lægemiddelstyrelsen er kommet med i kredsen via samfinansiering af tre ph.d.-stipendier. Jeg oplever det som utrolig positivt, at industrien og en offentlig myndighed som Lægemiddelstyrelsen kan gå sammen med os om en fælles forskerskole og dermed forhåbentlig medvirke til, at afstanden mellem forskningsmæssige nyerkendelse og en mulig implementeringen i lovgivningen bliver reduceret til glæde for samfundet i form af en hurtigere udvikling af nye og sikre lægemidler. Det er derfor glædeligt at se, at forskeruddannelse, og herunder den erhvervsrettede forskeruddannelse, som tidligere nævnt via Finansloven får et særligt løft i de kommende år. Det vil inden for det farmaceutiske område bidrage til, at bl.a. DFU udover at uddanne højt kvalificerede kandidater til bl.a. den farmaceutiske industri forhåbentlig kan fortsætte med at uddanne interdisciplinært orienterede forskere til industrien og samtidig medvirke til at reducere problemerne omkring det store generationsskifte, som vi står overfor i de kommende 5 til 10 år. Det sidste er begrundet i et håb om, at vi også fremover vil kunne skabe så attraktive arbejdsbetingelser, at vi kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. Vi har over de seneste år oplevet et fald i antallet ph.d-stipendier finansieret via eksterne kilder, bl.a. via ErhvervsPhDordningen. Her har vores erhvervsorienterede forskerskole DRA måske virket lidt som en sovepude, idet industrien har været mindre tilbøjelig til at indgå aftaler om bl.a. erhvervsforskerprojekter så længe, der har været ubenyttede stipendier i DRA. Det er mit håb, at vi i de kommende år kan udbygge konceptet bag DRA, bl.a. ved kombinere samfinansierede stipendier med ErhvervsPhD-ordningen. Det første skridt er taget, idet industrien næste år har stillet foreløbigt seks ErhvervsPhD-stipendier i udsigt. Da disse stipendier forsknings- og uddannelsesmæssigt vil indgå som DRA-stipendier, har DFU ud af vores stipendiumpulje valgt at finansiere fem årsværk i form af post docs. Det kunne være spændende nyskabelse, hvis vi i samarbejde med ministeriet og industrien kunne indgå en mere langsigtet aftale om allokering af erhvervsphd-stipendier til området. Formidling og videnudveksling Ligesom de studerende og ansatte ved et universitet søger at opnå de bedste resultater det excellente således må det også være universitetets mål at være blandt de bedste, hvilket som tidligere nævnt også er DFU s overordnede vision. Derfor var det da også trist, da vi i dagspressen kunne læse, at en række af de danske universiteter og heriblandt DFU havde fået dumpekarakter for manglende performance inden for innovation og iværksætteri. Det skal jeg ikke prøve at bortforklare, men blot sige, at det giver anledning til overvejelser og forhåbentlig en række initiativer i de kommende år. Vi skal dog være opmærksomme på, at vores forpligtigelse til at være aktive inden for formidling og videnudveksling ikke alene skal udmønte sig i patentansøgninger og etablering af nye virksomheder, men at den væsentligste videnoverførsel mellem universitetet og det omgivne samfund sker gennem uddannelse af højt kvalificerede kandidater og ph.d. er i et tæt samspil mellem vores ansatte og eksterne samarbejdspartnere. Som et eksempel vil jeg nævne, at professor Henning Gjelstrup Kristensens forskning og arbejde inden for farmakopéområdet senest som præsident for Den Europæiske Farmakopékommission igennem årene har haft en afgørende indflydelse på kvalitets- og produktionsforhold for den internationale medicinindustri. Her er det ikke alene afgørende, at universiteter skal stille den fremmeste forskningsekspertise til rådighed for myndigheder og industrien, men også, at disse eksperter som i Hennings tilfælde har en langt bredere faglig forståelse for de centrale problemstillinger. En forståelse og indsigt, der opnås via et langt og tæt samarbejde på tværs af områderne. Selvom vi selvfølgelig kan og skal have større opmærksomhed på innovation uden at det tager opmærksomhed og kræfter fra forskning og uddannelse så vil jeg ikke udlade at nævne, at bl.a. et velkendt og succesrigt biotekfirma som Zealand Pharmaceutical blev grundlagt på en teknologisk platform, der udspringer fra DFU. Et andet eksempel med et betydeligt potentiale for den danske samfundsøkonomi er sovemidlet Gaboxadol, som er under udvikling hos H. Lundbeck, og som ifølge aktieanalytikere har potentialet til at blive en blockbuster, hvilket indebærer et salg på mere end en mia. dollars. For farmaceuter er stoffet bedre kendt som THIP, idet det har været et centralt element i den medicinalkemiske undervisning her på DFU. Stoffet er nemlig første gang syntetiseret af tidligere rektor Povl Krogsgaard-Larsen. Det overordnede mål i relation til innovation må være, at studerende og ansatte er opmærksomme på, at vi har en forpligtigelse til at bringe ideer i spil til gavn for samfundet. Der var med glæde, at vi i slutningen af november efter en lidt usikker periode modtog meddelelse om, at Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet har tildelt fire mio til det Højteknologiske netværk BioLogue. BioLogue, under ledelse af Københavns Universitet, er et samarbejde mellem en række lang række partnere, herunder bl.a. universiteter, hospitaler og medicinalvirksomheder, med henblik på at lave et netværk, hvor videninstitutioner og virksomheder i fællesskab kan mødes, udvikle og formidle forskningsbaseret viden til løsning af lægemiddelrelaterede problemstillinger. Et sådan netværk vil 9

10 2004 årsfesten Guldmedalje til Henning Gjelstrup Til årsfesten tildeltes professor Henning Gjelstrup Kristensen den største anerkendelse, som tildeles af DFU, nemlig H.C. Ørsted-medaljen i guld. Henning Gjelstrup, der gik på pension med udgangen af oktober, blev hædret efter en glorværdig farmaceutisk karriere, som har sat store aftryk såvel på den nationale som den internationale farmaceutiske scene. Henning Gjelstrups forskning og arbejde inden for farmakopéområdet har igennem årene haft en helt afgørende indflydelse på kvalitets- og produktionsforhold for hele den internationale farmaceutiske industri. Især baseret på hans brede faglige forståelse for centrale problemstillinger på tværs af de farmaceutiske fagområder. Han har i en lang årrække været medlem af og formand for Den Europæiske Farmakopékommission og lige så længe også for Det Danske Farmakopénævn. Han har været brugt utallige steder i kraft af sin brede farmaceutiske ekspertise, og han har også sat sine kraftige fingeraftryk på DFU ikke blot gennem sit professorat i farmaceutisk teknologi, men også gennem sine bidrag på alle fronter af Universitetets virke. Henning Gjelstrup har været rektor for DFH, en af drivkræfterne i ph.d.-uddannelsen og også en af drivkræfterne i de nye masteruddannelser for at nævne nogle få af hans mange aktiviteter. Foto: AHO Som afrunding på en enestående karriere blev der den 27. oktober holdt afskedssymposium med titlen Technical and Regulatory Challanges in Pharmaceutics til ære for professor Henning Gjelstrup Kristensen. Foto: JM Rektor Sven Frøkjær overrækker H.C. Ørsted-medaljen i guld til professor Henning Gjelstrup Kristensen, som efterfølgende takkede rørt for hæderen. Situationen mindende ham om dengang, han blev tildelt æresdoktorgraden ved Uppsala Universitet: Da sagde min kone tørt, at det var et sikkert tegn på, at jeg nærmede mig pensionsalderen... Henning Gjelstrup mener ikke, at han har gjort andet end sine kolleger nemlig passet sit arbejde, forsket, undervist. Taget store og små udfordringer op og gjort det så godt som muligt. 10

11 givetvis være en effektiv katalysator i den fortsatte udbygning af samspillet mellem bl.a. DFU og medicinindustrien. Forskningsbevillinger, udnævnelser og priser DFU s forskere har også i år været i stand til at tiltrække betydelige bevillinger fra eksterne kilder det være sig fra forskningsrådene, private fonde, EU eller fra helt anden side. Jeg vil gerne her udtrykke min anerkendelse til dem, der ved en særlig personlig indsats og ofte i en urimelig hård konkurrence om de begrænsede midler på den måde er i stand til at profilere DFU. Jeg skal ikke gå i detaljer med de enkelte forskningsbevillinger, men vil rette en stor tak til alle bidragsydere, som på den måde har vist vores forskere og DFU tillid. Siden sidste årsfest har flere ansatte ved DFU modtaget hædersbevisninger. Professor Sven Erik Jørgensen, Institut for Analytisk Kemi, modtog i august Stockholm Water Prize en af verdens mest præstigefyldte priser. Prisen, som Sven Erik Jørgensen delte med professor William J. Mitsch, USA, blev overrakt af Kong Carl XVI Gustav. Det er ikke den eneste fornemme pris Sven Erik Jørgensen har modtaget i år. Tidligere på året modtog han således som den første The Prigogine Award en pris, der er indstiftet til ære for professor Ilya Prigogine, der i 1977 fik Nobelprisen i Kemi for sit arbejde inden for irreversibel termodynamik. Der er også andre ansatte på DFU, som har modtaget hædersbevisninger i år. Således modtog Dan Stærk og Kristian Strømgaard, Institut for Medicinalkemi, Hede-Nielsen prisen. Marianne Lerbech Jensen modtog i april årets Erhvervsforskerpris indstiftet af ATV for sit ph.d.-arbejde inden for neurofarmakologi. Der er i år blevet udnævnt to adjungerede professorer, nemlig seniorforsker Gunnar Damgaard, Arbejdsmiljøinstituttet, og seniorforsker Morten Meldal, Carlsberg Laboratorium. Vi er glade for, at vi på den måde har mulighed for at tilknytte fagligt høj kvalificerede personer til DFU og bl.a. derigennem udbygge vores netværk til gensidig inspiration. DSR s nyvalgte formand, stud.pharm. Anita Nørby Kristensen, så i sin årsfesttale tilbage på året, der gik, set gennem de studerendes øjne. Også hvad DSR forventer vil ske i det kommende år berørte hun inden hun uddelte den traditionelle og ærefulde pris til Årets Underviser. Året har været et spændende og anderledes år. Et år, der i bogstaveligste forstand har stået i fremtidens tegn. Med universitetslovens implementering på DFU har vi med spænding set en ny ledelsesstruktur tage form. DFU s bestyrelse har nu eksisteret i et år, og vi er glade for at have haft to repræsentanter med i bestyrelsen, hvor de har været med til at præge debatten om Universitetets fremtid. Da DFU s ledelse i foråret opfordrede alle til at deltage i en debat om en strategi for DFU, tog studenterpolitikerne udfordringen op. Nye udfordringer Det kommende år vil byde på mange udfordringer for DFU både organisatorisk, uddannelses- og forskningsmæssigt. Det samme gælder for aftagerne af vores kandidater og ph.d. er. Selvom DFU er en lille institution, føler vi os godt rustet til at give vores bidrag til, at også vores kandidater i fremtiden kan være med til at tage kampen og udfordringerne op og yde en højt kvalificeret indsats som lægemiddeleksperter i den farmaceutiske industri, inden for apotekervæsnet, på sygehusene og i den øvrige offentlige sektor. Foto: JM DSR-formand, stud.pharm. Anita Kristensen gav et tilbageblik på året set gennem de studerendes øjne. 11

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Transportforskningserfaringer i Danmark

Transportforskningserfaringer i Danmark Transportforskningserfaringer i Danmark Professor oan@transport.dtu.dk TØF Transportforskningskonference 19/9-2008 Om indlægget Hvorfor transportforskning? Historisk vue på den danske transportforskning

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 34 / nummer 6 / december / 2002. Sven Frøkjær ny rektor på DFH

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 34 / nummer 6 / december / 2002. Sven Frøkjær ny rektor på DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 34 / nummer 6 / december / 2002 Sven Frøkjær ny rektor på DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 34 / nummer 6

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE Velkommen i Studienævnet Studenterrådet ved RUC 03 04 06 08 10 INDHOLD Velkommen i Studienævnet Sådan får du indflydelse på din uddannelse Kom godt i gang STUDU De studerendes

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere