Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU"

Transkript

1 PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 6 / december / 2004 Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU

2 » Så længe du holder dine deadlines, så er du helt din egen herre. Det er en frihed, der er guld værd for mig «Anne-Mette Meldgaard Produktionskemiker Vil du forbedre livskvaliteten for andre? Som medarbejder i Novo Nordisk bliver du en del af en vinderkultur. Vi vil være de bedste til det vi gør igennem samarbejde på mange fronter. Vores vinderkultur er ikke grundlagt på enkeltpræstationer alene. Vores kultur bygger på samarbejde mellem personer, afdelinger, funktioner og det omkringliggende samfund, for sådan tror vi, man skaber holdbare resultater. Vinderkultur handler for os om, at du har medindflydelse på dit arbejde. Hvert år i den årlige medarbejderundersøgelse har medarbejdernes tilfredshed med indflydelsen på eget job været høj. I den seneste undersøgelse siger mere end fire ud af fem af vores medarbejdere, at de i høj eller meget høj grad selv får lov til at løse deres opgaver, uden at deres nærmeste leder er involveret. Vores ambition er fortsat at styrke vores position som verdens førende virksomhed indenfor diabetes behandling. Derfor anvender Novo Nordisk mange ressourcer på forskning og udvikling. Sidste år investerede vi mere end 4 milliarder kroner i forskning og udvikling indenfor vores terapiområder. I forskning og udvikling kommer du til at arbejde sammen med mange dygtige medarbejdere, hvoraf flere end 300 af dem har en ph.d. Alle med det fælles mål: At forbedre livskvaliteten for mennesker verden over. Being there: Med over medarbejdere i 69 lande er mangfoldighed et nøgleord i Novo Nordisk. Nytænkning, passion og faglig dygtighed er egenskaber, der samler os på tværs af landegrænser og leder os mod målet; at være de bedste på vores markeder og gøre en reel forskel for mennesker. Uanset om der er tale om mennesker med diabetes, vækstforstyrrelser, blødningsforstyrrelser eller klimakterieproblemer. I 2003 omsatte vi for 26 milliarder kroner og vores produkter markedsføres i 179 lande. Du kan blive næsten alt hos os begynd din fremtid her som farmaceut. novonordisk.com/job 2

3 Indhold PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 6 / december / Årsfesten 2004: Taler af prorektor og DSR-formanden Sven Frøkjær ansat som rektor Guldmedalje til Henning Gjelstrup 2 x Årets Underviser... De Studerendes Råd fyldte 75 år (fortsat) DFU s første naturvidenskabsdidaktiker I praktik som forskerspire Brug ChemDraw og tegn smukke molekyler DSR s generalforsamling og nye bestyrelse Livet som skolar Landets første UPLC-apparatur står på DFU DFU og Pressen Studietur 2004: Grøn, grønnere, Guinness Nyt om navne Politisk vækkelse på DFU Fremtidige adgangskrav til den farmaceutiske bacheloruddannelse Videnskabsetik for fulde huse Farmakognosi, fårelunger og fejltagelser Førsteårsundersøgelsen 2004: Hurtigere studiestart og tidligere studievalg Spilder ikke tiden med kaffepauser og brok Om lidt er kaffen klar Plexus nummer 6 december 2004 volume 36: Udgives af Danmarks Farmaceutiske Universitet / Redaktion: Jesper Munck (ansvarshavende) Annette Houman / Redaktionsudvalg: Helle S. Bøje (A), Flemming Steen Jørgensen (M), Hanne Mørck (F), Klaus Bahl Andersen (B), Lene Gudiksen (M), Anita Kristensen (stud.), Andreas Mohr (stud.) / Forside: Foto: Starkite / Layout: Mads Frederik/Graphic Design / Tryk: Centraltrykkeriet Skive / Deadline for næste nummer af Plexus er den 4. februar 2005 udkommer den 18. februar / Artikler i bladet udtrykker ikke nødvendigvis Universitetets mening / Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlæg. Indlæg sendes på diskette eller via . / Illustrationer sendes som hardcopies eller som separate grafikfiler Der kan tegnes årsabonnement på Plexus ved henvendelse til Jesper Munck ISSN: / Annoncer: ADVICE A/S, Kong Hans Gade 17, Postbox 1810, 9100 Aalborg, / 3

4 LUNDBECKFONDENS NEUROVIDENSKABELIGE FORSKNINGSCENTER: Indkaldelse af interessetilkendegivelser Lundbeckfonden har besluttet at finansiere et neurovidenskabeligt forskningscenter i Danmark. Der vil blive lagt vægt på original frontlinieforskning, som er ambitiøs i sin karakter og foregår på højeste internationale niveau under ledelse af en anerkendt forsker indenfor området. Forskningen skal holdes sammen af en bærende idé af innovativ art, og det vil blive opfattet positivt, hvis forskningen indebærer et samarbejde mellem basal og klinisk neurovidenskabelig forskning. Centret forventes at kunne mønstre både danske og udenlandske topforskere indenfor området med tæt kontakt til andre relevante forskningsmiljøer enten ved fysisk tilstedeværelse i centret eller ved et formaliseret tæt samarbejde. Der ønskes gode rammer for forskeruddannelse og forskerrekruttering, og der bør konkret redegøres for, hvorledes Ph.d. studerende kan indpasses i centrets aktiviteter. Det er væsentligt at forskningssamarbejdet ikke kan lade sig gennemføre indenfor traditionelle faggrupperinger og bevillingsmuligheder. Der vil blive tale om en 5-årig støtte med en beløbsramme på mio. kr. i alt. Forlængelse kan evt. finde sted. I første fase ønskes en interessetilkendegivelse (max karakterer), der redegør for forskningens idé, den videnskabelige problemstilling og dens forskningsmæssige relevans. Metodevalg skal skitseres. Relevante litteraturreferencer angives separat (max karakterer). Desuden ønskes: CV (max karakterer) for hovedansøger med dokumentation for videnskabelig indsats og erfaring CV (max karakterer) for hver af de deltagende seniorforskere Særskilt redegørelse (max karakterer) for den organisatoriske struktur af centret Anslået budget for en 5-årig periode (max karakterer) Angivelse af institutionelt tilhørsforhold (max karakterer) Interessetilkendegivelsen bedes udarbejdet på engelsk. Interessetilkendegivelserne med henblik på prækvalifikation skal være Lundbeckfonden i hænde senest 15. januar 2005 og fremsendes som et Word dokument til adressen: Et antal ansøgere forventes medio marts 2005 at blive anmodet om at udarbejde detaljerede ansøgninger. De detaljerede ansøgninger kan forventes at skulle være fonden i hænde 1. maj 2005 med henblik på opstart af centret efter sommerferien Evt. spørgsmål kan rettes til fondens forskningschef, dr. med. Erik Juhl. 4 Vestagervej 17 DK-2900 Hellerup Tel: Fax:

5 2004 årsfesten et år præget af den nye universitetslov og nye uddannelsesinitiativer Da rektor Sven Frøkjær næsten havde mistet stemmen, holdt prorektor Bjarne Fjalland rektors tale til årsfesten med tilbageblik på et år præget af store forandringer. Det år som nu er ved at nærme sig sin afslutning har været et begivenhedsrigt og travlt år. Det gælder på alle områder på institutterne og i administrationen. Der er over de seneste år igangsat mange aktiviteter, som vil præge DFU s udvikling i årene fremover, og som skal sikre DFU en position som en af de mest anerkendte farmaceutiske institutioner i Europa. Det kræver, at vi er på forkant med udviklingen inden for det farmaceutiske område, men vi skal samtidig være opmærksomme på, at travlheden ikke kammer over og bliver ustruktureret. Så for at holde momentum i udviklingsprocessen er det tvingende nødvendigt med strategiske tiltag og en fokuseret indsats på centrale områder såvel inden for forskning, uddannelse, formidling og videnudveksling de fire kerneområder for vores virke har derfor også været præget af den strategidebat, som blev indledt i foråret med henblik på at tegne et billede af fremtidens DFU. Det konkrete arbejde på Danmarks Farmaceutiske Universitet har i 2004 som på landets øvrige universiteter været præget af den nye universitetslov og af de ændringer i universitetsverdenen, som den medfører både i relation til ledelsesstrukturen og inden for uddannelsesområder. Bestyrelsen/bestyrelsesarbejde Bestyrelsen med administrerende direktør Nils Strandberg Pedersen, Statens Serum Institut, som formand og vicedirektør Aase Helles, Nycomed Danmark, som næstformand har nu arbejdet i et år. Bestyrelsens øvrige medlemmer har været administrerende direktør Dorte Olesen, UNI-C, professor og prodekan Birgitte Nauntofte, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, forskningsdirektør Peter Kurtzhals, Novo Nordisk og apoteker Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell. De interne medlemmer af bestyrelsen har været lektor Bente Gammelgaard, docent Harald Hansen, laboratoriekoordinator Tove Eckhardt, som repræsentanter for de studerende har Lisbeth Nielsson og Klaus Kofoed siddet i bestyrelsen. I oktober meddelte Dorte Olesen imidlertid, at hun måtte udtræde af DFU s bestyrelse, idet hun var blevet medlem af RUC s bestyrelse, og ministeriet af habilitetsgrunde ikke kunne acceptere, at den samme person sidder i to universiteters bestyrelser. Dorte Olesen har på meget konstruktiv og kompetent vis bidraget til bestyrelsesarbejdet, og det er med beklagelse, at vi har måttet sige farvel til Dorte. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at finde et nyt eksternt medlem til bestyrelsen. Lisbeth Nielsson er også udtrådt af bestyrelsen, idet Lisbeth forventer at skulle forsvare sit speciale til januar og dermed afslutte sin farmaceutuddannelse. Jeg vil også gerne takke Lisbeth for en meget betydelig og konstruktiv indsats i bestyrelsen. Samtidig vil jeg gerne byde velkommen til Jacob Odgaard som ny studenterrepræsentant i bestyrelsen samt ønske Klaus Kofoed til lykke med genvalget. I forbindelse med årsfesten den 3. december kunne DFU s bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen meddele, at DFU s hidtidige rektor Sven Frøkjær også er at finde i rektorstolen i årene fremover ikke længere som valgt, men som ansat i embedet. 5 Foto: JM

6 årsfesten 2004 Stor valgdeltagelse Der har været afholdt valg til de kollegiale organer, herunder Akademisk Råd og Studienævn. Det var glædeligt at se den store valgdeltagelse. For VIP ernes vedkommende var valgdeltagelsen til Akademisk Råd på over 60%, og for de studerendes valg til bestyrelse og Akademisk Råd var valgdeltagelsen på 35%. Det vidner om en betydelig interesse for DFU s virke både blandt medarbejdere og studerende, og samtidig giver opbakningen et godt udgangspunkt for det fremtidige arbejde i de forskellige organer. Selvom TAP erne ifølge Universitetsloven ikke har plads i Akademisk Råd, har vi her på DFU besluttet, at de skal have en fast observatørpost. TAP-gruppen er i øjeblikket i gang med at finde deres repræsentant. Vedtægter Hovedopgaverne for bestyrelsen har været at få DFU s vedtægter på plads samt få diskuteret og fastlagt den overordnede strategi for DFU samt få forhandlet en overgangskontrakt med Ministeriet for videnskab, teknologi og innovation. Vedtægterne blev endelig godkendt af Helge Sander den 28. august. Vi havde håbet på en hurtigere proces, men som følge af forskellige holdninger til kravet om størst mulig åbenhed omkring bestyrelsens arbejde blev godkendelsen af DFU s og flere andre universiteters vedtægter forsinket. Resultatet blev, som det sikkert er de fleste bekendt, at bestyrelsesmøderne er offentlige, men at visse sager kan behandles for lukkede døre. Indtil videre har det ikke givet anledning til problemer, og mit håb er, at den principielle modstand mod offentlige bestyrelsesmøder heller ikke fremover vil give anledning til problemer, eller til at realitetsforhandlingerne vil finde sted uden for bestyrelsesmøderne. Godkendelse af vedtægterne var samtidig startskuddet til, at bestyrelsen kunne opslå rektorstillingen og dermed starte implementeringen af den nye organisation og ledelsesstruktur med ansat rektor, prorektor og institutledere. Strategiplan Bestyrelsen er i gang med at formulere visioner og strategiplaner for DFU for de kommende fem år. Dette er sket på baggrund af en længere intern proces, hvor ledelsen har indhentet inspiration og forslag fra institutterne, udvalg, medarbejdere og studerende m.v. til visioner og strategiske mål for DFU s videre udvikling. DFU har i henhold til den nye universitetslov fire kerneområder for sit virke: Forskning, uddannelse, formidling og videnudveksling. DFU vil i sit samlede virke levere et højt kvalificeret bidrag til det danske og internationale samfund inden for disse fire kerneområder, hvilket afspejles i DFU s mission: Lægemiddelforskning og uddannelse for den enkelte og samfundet og i den overordnede vision for DFU for de kommende år: DFU er blandt de mest anerkendte farmaceutiske institutioner i Europa. Hvor langt vi er fra dette mål, kan jeg desværre ikke kommentere på, idet vi først nu skal i gang med en kvantitativ og kvalitativ benchmarking med eliteinstitutioner i Europa. Som udgangspunkt vil vi bl.a. sammenligne os ved parterne i ULLAkonsortiet Uppsala Universitet, London School of Pharmacy, Leiden-Amsterdam og universitetet Paris-Süd. 6 Prorektor Bjarne Fjalland holdt talen til årsfesten, da rektor Sven Frøkjær næsten havde mistet stemmen. Foto: JM Forskning Regeringen har fået sat forskningen højt på den politiske dagsorden, hvilket både på kort og længere sigt er til gavn for universiteterne og det danske samfund. Den positive stemning og bedre almene forståelse for universiteternes virke og betydning for samfundsudviklingen bidrager til at gøre universiteterne til en attraktiv arbejdsplads ja, man kan nu gå med ryggen rank, også selvom man har valgt en karriere i universitetsverdenen.

7 er behov for en nærmere definition af, hvad et fokusområde er, og hvordan et sådant satsningsområde skal organiseres og finansieres for at sikre en dynamisk og klart fokuseret forskning inden for området. Det bliver en af de første centrale opgaver for det nyvalgte Akademiske Råd. Det er samtidig væsentligt, at vi som universitet værner om forskningsfriheden og medvirker til at facilitere udvikling af nye områder inden for vores prioriterede forskningsområder. Det er en anden strategisk opgave, hvor Akademisk Råd i samarbejde med Rektoratet skal definere rammer for nye satsninger f.eks. ved etablering af spirekasseprojekter i håb om, at nogle vil vokse og blive fremtidige fokusområder for DFU. Lægemiddelforskning, som DFU udsender en gang om året i forbindelse med årsfesten, giver et godt indtryk af forskningsaktiviteterne her på DFU. Bestyrelsen som den så ud ved indgangen til Der er som bekendt indgået en aftale mellem regeringspartierne og oppositionen om udmøntning af forskningsreserven. Vi finder det positivt, at der satses meget på forskeruddannelse, bl.a. som grundlag for det generationsskifte, vi står overfor. Vi håber dog også, at Ministeriet skaber økonomisk grundlag for, at vi har forskervejledere, der kan uddanne de nye forskergenerationer. Noget tyder på, at trenden er, at basismidlerne er under pres, mens øremærkede forskningspuljer vokser. Konkurrence blandt forskere er godt, men der skal være en sund balance ellers kommer man let i en situation, hvor der bruges for megen tid på administration og profilering. Der er en betydelig dynamik i forskningen på DFU. De nuværende fire fokusområder ligger centralt inden for de prioriterede forskningsområder, nemlig farmakologi, medicinalkemi og farmaci. Efter vi nu i mere end to år har arbejdet med fokusområder, står det klart, at der Foto: JM Uddannelse Grundlaget for vores universitet og dermed for vores uddannelsesaktiviteter er naturligvis vores studenter og dermed vores evne og mulighed for at tiltrække unge dygtige og engagerede studerende. Derfor er det virkelig glædeligt, at vi i år havde et rekordhøjt antal ansøgere til farmaceutuddannelsen, nemlig 510, hvoraf de 323 havde farmaceutuddannelsen som 1. prioritet. Det er således overordentligt tilfredsstillende, at DFU s samlede informationsaktiviteter over for bl.a. gymnasierne har båret frugt. Minister Helge Sander deltog i DFU's årsfest her i samtale med DFU-formand Nils Strandberg Pedersen. Foto: JM 7

8 årsfesten 2004 Det har betydet, at vi har fået fyldt alle vores 200 studiepladser på farmaceutuddannelsen op med dygtige studerende samtidig med, at vi forhåbentlig har bidraget til at få udbredt kendskabet til farmaceuternes brede beskæftigelsesmuligheder og til DFU som en attraktiv uddannelsesinstitution. I år har vi for første gang i DFU s historie kunne byde velkommen til studerende, som ikke skal ende med en farmaceutisk kandidateksamen, men derimod med at blive cand.scient. er i lægemiddelvidenskab. Med den nye kandidatuddannelse søger DFU bl.a. at leve op til intentionerne i den nye universitetslov om fleksibilitet og øget studentermobilitet. Studienævnet har i den forbindelse ydet en meget betydelig arbejdsindsats, hvilket, kombineret med en stor imødekommenhed og fleksibilitet i Ministeriet, gjorde det muligt at få uddannelsen godkendt den 30. juni i år. Vi har derfor ikke haft de store muligheder for at reklamere for uddannelsen, men alligevel startede 11 studerende på uddannelsen her pr. 1. september, så vores mål for næste år med et optag på 25 studerende på lægemiddelkandidatuddannelsen forekommer realistisk. Uddannelsen henvender sig til ikke-farmaceutiske bachelorer med en kemisk eller biologisk baggrund, der stiler mod en karriere i medicin-, medico- eller biotekindustrien. Der er dog en hage ved en succes med et øget studenteroptag, nemlig finansieringen. Her vil jeg ikke komme ind på taksten pr. STÅ, men på det forhold, at en STÅ-tilvækst som følge af et øget studenterindtag reelt kun finansierer undervisningsdelen af de VIP- og TAPressourcer, som en øget produktivitet kræver. Derimod dækker finansieringen ikke forskningsdelen til trods for, at universiteternes særkende netop er, at undervisningen skal være forskningsbaseret. Det vil med andre ord sige, at vi af egne midler skal dække forskningsdelen, hver gang vi udvider medarbejderstaben som følge af et øget studenteroptag. På den måde kan vi og de øvrige universiteter potentielt økonomisk bukke under på grund af egen succes. DFU udbyder i dag to masteruddannelser, nemlig Master of Industrial Drug Development og en masteruddannelse i Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse. Selvom der har været en stor interesse omkring uddannelserne, vil vi i det kommende år gøre en mere målrettet informationsindsats over for industrien, apotekervæsnet og sygehusapotekerne. Vi er sikre på, at behovet er der og at vi kan dække det og at der opnås en samfundsmæssig gevinst derved. Et væsentligt aktiv for ethvert universitet er at kunne skabe et attraktivt studiemiljø og det har vi haft igennem mange år. Der har dog i de seneste år været tendenser til, at der kunne komme skår i glæden bl.a. som følge af, at de studerende har været pladsmæssigt trængt. Det er derfor meget glædeligt, at vi nu har fået mulighed for at overtage en del af Universitetsparken 4, den tidligere Tandlægehøjskole. Det giver os yderst tiltrængte muligheder for at udvide med flere undervisningslokaler og læserum for vores studerende. 8 I det kommende år tages nye lokaler i Universitetsparken 4 i brug.

9 Forskeruddannelse Forskeruddannelse har i mange år været et meget væsentligt indsatsområde for DFU, senest med etablering af den erhvervsrettede forskerskole Drug Research Academy, DRA. Drug Research Academy, der blev etableret i 2002 ved samfinansiering mellem medicinindustrien, Videnskabsministeriet og DFU, har i år fået en helt ny dimension, idet Lægemiddelstyrelsen er kommet med i kredsen via samfinansiering af tre ph.d.-stipendier. Jeg oplever det som utrolig positivt, at industrien og en offentlig myndighed som Lægemiddelstyrelsen kan gå sammen med os om en fælles forskerskole og dermed forhåbentlig medvirke til, at afstanden mellem forskningsmæssige nyerkendelse og en mulig implementeringen i lovgivningen bliver reduceret til glæde for samfundet i form af en hurtigere udvikling af nye og sikre lægemidler. Det er derfor glædeligt at se, at forskeruddannelse, og herunder den erhvervsrettede forskeruddannelse, som tidligere nævnt via Finansloven får et særligt løft i de kommende år. Det vil inden for det farmaceutiske område bidrage til, at bl.a. DFU udover at uddanne højt kvalificerede kandidater til bl.a. den farmaceutiske industri forhåbentlig kan fortsætte med at uddanne interdisciplinært orienterede forskere til industrien og samtidig medvirke til at reducere problemerne omkring det store generationsskifte, som vi står overfor i de kommende 5 til 10 år. Det sidste er begrundet i et håb om, at vi også fremover vil kunne skabe så attraktive arbejdsbetingelser, at vi kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. Vi har over de seneste år oplevet et fald i antallet ph.d-stipendier finansieret via eksterne kilder, bl.a. via ErhvervsPhDordningen. Her har vores erhvervsorienterede forskerskole DRA måske virket lidt som en sovepude, idet industrien har været mindre tilbøjelig til at indgå aftaler om bl.a. erhvervsforskerprojekter så længe, der har været ubenyttede stipendier i DRA. Det er mit håb, at vi i de kommende år kan udbygge konceptet bag DRA, bl.a. ved kombinere samfinansierede stipendier med ErhvervsPhD-ordningen. Det første skridt er taget, idet industrien næste år har stillet foreløbigt seks ErhvervsPhD-stipendier i udsigt. Da disse stipendier forsknings- og uddannelsesmæssigt vil indgå som DRA-stipendier, har DFU ud af vores stipendiumpulje valgt at finansiere fem årsværk i form af post docs. Det kunne være spændende nyskabelse, hvis vi i samarbejde med ministeriet og industrien kunne indgå en mere langsigtet aftale om allokering af erhvervsphd-stipendier til området. Formidling og videnudveksling Ligesom de studerende og ansatte ved et universitet søger at opnå de bedste resultater det excellente således må det også være universitetets mål at være blandt de bedste, hvilket som tidligere nævnt også er DFU s overordnede vision. Derfor var det da også trist, da vi i dagspressen kunne læse, at en række af de danske universiteter og heriblandt DFU havde fået dumpekarakter for manglende performance inden for innovation og iværksætteri. Det skal jeg ikke prøve at bortforklare, men blot sige, at det giver anledning til overvejelser og forhåbentlig en række initiativer i de kommende år. Vi skal dog være opmærksomme på, at vores forpligtigelse til at være aktive inden for formidling og videnudveksling ikke alene skal udmønte sig i patentansøgninger og etablering af nye virksomheder, men at den væsentligste videnoverførsel mellem universitetet og det omgivne samfund sker gennem uddannelse af højt kvalificerede kandidater og ph.d. er i et tæt samspil mellem vores ansatte og eksterne samarbejdspartnere. Som et eksempel vil jeg nævne, at professor Henning Gjelstrup Kristensens forskning og arbejde inden for farmakopéområdet senest som præsident for Den Europæiske Farmakopékommission igennem årene har haft en afgørende indflydelse på kvalitets- og produktionsforhold for den internationale medicinindustri. Her er det ikke alene afgørende, at universiteter skal stille den fremmeste forskningsekspertise til rådighed for myndigheder og industrien, men også, at disse eksperter som i Hennings tilfælde har en langt bredere faglig forståelse for de centrale problemstillinger. En forståelse og indsigt, der opnås via et langt og tæt samarbejde på tværs af områderne. Selvom vi selvfølgelig kan og skal have større opmærksomhed på innovation uden at det tager opmærksomhed og kræfter fra forskning og uddannelse så vil jeg ikke udlade at nævne, at bl.a. et velkendt og succesrigt biotekfirma som Zealand Pharmaceutical blev grundlagt på en teknologisk platform, der udspringer fra DFU. Et andet eksempel med et betydeligt potentiale for den danske samfundsøkonomi er sovemidlet Gaboxadol, som er under udvikling hos H. Lundbeck, og som ifølge aktieanalytikere har potentialet til at blive en blockbuster, hvilket indebærer et salg på mere end en mia. dollars. For farmaceuter er stoffet bedre kendt som THIP, idet det har været et centralt element i den medicinalkemiske undervisning her på DFU. Stoffet er nemlig første gang syntetiseret af tidligere rektor Povl Krogsgaard-Larsen. Det overordnede mål i relation til innovation må være, at studerende og ansatte er opmærksomme på, at vi har en forpligtigelse til at bringe ideer i spil til gavn for samfundet. Der var med glæde, at vi i slutningen af november efter en lidt usikker periode modtog meddelelse om, at Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet har tildelt fire mio til det Højteknologiske netværk BioLogue. BioLogue, under ledelse af Københavns Universitet, er et samarbejde mellem en række lang række partnere, herunder bl.a. universiteter, hospitaler og medicinalvirksomheder, med henblik på at lave et netværk, hvor videninstitutioner og virksomheder i fællesskab kan mødes, udvikle og formidle forskningsbaseret viden til løsning af lægemiddelrelaterede problemstillinger. Et sådan netværk vil 9

10 2004 årsfesten Guldmedalje til Henning Gjelstrup Til årsfesten tildeltes professor Henning Gjelstrup Kristensen den største anerkendelse, som tildeles af DFU, nemlig H.C. Ørsted-medaljen i guld. Henning Gjelstrup, der gik på pension med udgangen af oktober, blev hædret efter en glorværdig farmaceutisk karriere, som har sat store aftryk såvel på den nationale som den internationale farmaceutiske scene. Henning Gjelstrups forskning og arbejde inden for farmakopéområdet har igennem årene haft en helt afgørende indflydelse på kvalitets- og produktionsforhold for hele den internationale farmaceutiske industri. Især baseret på hans brede faglige forståelse for centrale problemstillinger på tværs af de farmaceutiske fagområder. Han har i en lang årrække været medlem af og formand for Den Europæiske Farmakopékommission og lige så længe også for Det Danske Farmakopénævn. Han har været brugt utallige steder i kraft af sin brede farmaceutiske ekspertise, og han har også sat sine kraftige fingeraftryk på DFU ikke blot gennem sit professorat i farmaceutisk teknologi, men også gennem sine bidrag på alle fronter af Universitetets virke. Henning Gjelstrup har været rektor for DFH, en af drivkræfterne i ph.d.-uddannelsen og også en af drivkræfterne i de nye masteruddannelser for at nævne nogle få af hans mange aktiviteter. Foto: AHO Som afrunding på en enestående karriere blev der den 27. oktober holdt afskedssymposium med titlen Technical and Regulatory Challanges in Pharmaceutics til ære for professor Henning Gjelstrup Kristensen. Foto: JM Rektor Sven Frøkjær overrækker H.C. Ørsted-medaljen i guld til professor Henning Gjelstrup Kristensen, som efterfølgende takkede rørt for hæderen. Situationen mindende ham om dengang, han blev tildelt æresdoktorgraden ved Uppsala Universitet: Da sagde min kone tørt, at det var et sikkert tegn på, at jeg nærmede mig pensionsalderen... Henning Gjelstrup mener ikke, at han har gjort andet end sine kolleger nemlig passet sit arbejde, forsket, undervist. Taget store og små udfordringer op og gjort det så godt som muligt. 10

11 givetvis være en effektiv katalysator i den fortsatte udbygning af samspillet mellem bl.a. DFU og medicinindustrien. Forskningsbevillinger, udnævnelser og priser DFU s forskere har også i år været i stand til at tiltrække betydelige bevillinger fra eksterne kilder det være sig fra forskningsrådene, private fonde, EU eller fra helt anden side. Jeg vil gerne her udtrykke min anerkendelse til dem, der ved en særlig personlig indsats og ofte i en urimelig hård konkurrence om de begrænsede midler på den måde er i stand til at profilere DFU. Jeg skal ikke gå i detaljer med de enkelte forskningsbevillinger, men vil rette en stor tak til alle bidragsydere, som på den måde har vist vores forskere og DFU tillid. Siden sidste årsfest har flere ansatte ved DFU modtaget hædersbevisninger. Professor Sven Erik Jørgensen, Institut for Analytisk Kemi, modtog i august Stockholm Water Prize en af verdens mest præstigefyldte priser. Prisen, som Sven Erik Jørgensen delte med professor William J. Mitsch, USA, blev overrakt af Kong Carl XVI Gustav. Det er ikke den eneste fornemme pris Sven Erik Jørgensen har modtaget i år. Tidligere på året modtog han således som den første The Prigogine Award en pris, der er indstiftet til ære for professor Ilya Prigogine, der i 1977 fik Nobelprisen i Kemi for sit arbejde inden for irreversibel termodynamik. Der er også andre ansatte på DFU, som har modtaget hædersbevisninger i år. Således modtog Dan Stærk og Kristian Strømgaard, Institut for Medicinalkemi, Hede-Nielsen prisen. Marianne Lerbech Jensen modtog i april årets Erhvervsforskerpris indstiftet af ATV for sit ph.d.-arbejde inden for neurofarmakologi. Der er i år blevet udnævnt to adjungerede professorer, nemlig seniorforsker Gunnar Damgaard, Arbejdsmiljøinstituttet, og seniorforsker Morten Meldal, Carlsberg Laboratorium. Vi er glade for, at vi på den måde har mulighed for at tilknytte fagligt høj kvalificerede personer til DFU og bl.a. derigennem udbygge vores netværk til gensidig inspiration. DSR s nyvalgte formand, stud.pharm. Anita Nørby Kristensen, så i sin årsfesttale tilbage på året, der gik, set gennem de studerendes øjne. Også hvad DSR forventer vil ske i det kommende år berørte hun inden hun uddelte den traditionelle og ærefulde pris til Årets Underviser. Året har været et spændende og anderledes år. Et år, der i bogstaveligste forstand har stået i fremtidens tegn. Med universitetslovens implementering på DFU har vi med spænding set en ny ledelsesstruktur tage form. DFU s bestyrelse har nu eksisteret i et år, og vi er glade for at have haft to repræsentanter med i bestyrelsen, hvor de har været med til at præge debatten om Universitetets fremtid. Da DFU s ledelse i foråret opfordrede alle til at deltage i en debat om en strategi for DFU, tog studenterpolitikerne udfordringen op. Nye udfordringer Det kommende år vil byde på mange udfordringer for DFU både organisatorisk, uddannelses- og forskningsmæssigt. Det samme gælder for aftagerne af vores kandidater og ph.d. er. Selvom DFU er en lille institution, føler vi os godt rustet til at give vores bidrag til, at også vores kandidater i fremtiden kan være med til at tage kampen og udfordringerne op og yde en højt kvalificeret indsats som lægemiddeleksperter i den farmaceutiske industri, inden for apotekervæsnet, på sygehusene og i den øvrige offentlige sektor. Foto: JM DSR-formand, stud.pharm. Anita Kristensen gav et tilbageblik på året set gennem de studerendes øjne. 11

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS?

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37

Læs mere

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie

Læs mere

Kemi-show. Årsfesten 2001: DFH i søgelyset. De nye farmaceutstuderende. Højskolens nye hjemmeside

Kemi-show. Årsfesten 2001: DFH i søgelyset. De nye farmaceutstuderende. Højskolens nye hjemmeside PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 33 / nummer 6 / december / 2001 Årsfesten 2001: DFH i søgelyset De nye farmaceutstuderende Højskolens nye hjemmeside Kemi-show PLEXUS tidsskrift

Læs mere

PLEXUS / TIDSSKRIFT FOR DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET VOLUME 37 / NUMMER 3 / MAJ

PLEXUS / TIDSSKRIFT FOR DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET VOLUME 37 / NUMMER 3 / MAJ PLEXUS / TIDSSKRIFT FOR DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET VOLUME 37 / NUMMER 3 / MAJ / 2005 DFU GÅR FRA FEM TIL TRE INSTITUTTER PLEXUS / TIDSSKRIFT FOR DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET VOLUME 37 / NUMMER

Læs mere

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004 PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004 Flere vil være farmaceut Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 34 / nummer 1 / februar / 2002 Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole

Læs mere

Hvad er der galt med eksamenssystemet? Skal nye farmaceutuddannelser. løse behovet for flere farmaceuter? Minister besøger Højskolen

Hvad er der galt med eksamenssystemet? Skal nye farmaceutuddannelser. løse behovet for flere farmaceuter? Minister besøger Højskolen PLEXUS Tidsskrift / tidsskrift for Danmarks for Danmarks Farmaceutiske Farmaceutiske Højskole Højskole volume volume 33 31 / nummer 45 september / oktober / 1999 2001 Hvad er der galt med eksamenssystemet?

Læs mere

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen school of ph a r m aceu t ic a l sciences k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceutuddannelsen Indholdsfortegnelse Landets største SIDE 3 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler SIDE 4

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år

Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 5 / oktober / 2004 Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Nr. 5 September 2006. uglen. og vi ønsker et godt studieliv til alle de nye AAU er!

Nr. 5 September 2006. uglen. og vi ønsker et godt studieliv til alle de nye AAU er! Nr. 5 September 2006 uglen og vi ønsker et godt studieliv til alle de nye AAU er! Indhold Ønsketræ På Kroghstræde 3 står et ønsketræ, hvor man opfordres til at skrive sine gode ønsker for sig selv og andre

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

PLE XUS vol. 40 nummer 4 september / 2008

PLE XUS vol. 40 nummer 4 september / 2008 PLEXUS vol. 40 nummer 4 september / 2008 plexus / vol. 40 / nummer 4 / september / 2008 En varm velkomst til vores nye studerende Hjertelig velkommen til de nye studerende her på Det Farmaceutiske Fakultet,

Læs mere

Forslag til dagsorden 110311

Forslag til dagsorden 110311 B1-2011 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 110311 1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 2. a. b. c. 3. a. 4. a. b. c. d. e. f. Uddannelser - drøftelse Redegørelse for uddannelsesområdet

Læs mere

Tema: Reformerne og matematikken

Tema: Reformerne og matematikken M A T I L D E Tema: Reformerne og matematikken Universitet Gymnasium Foto: Københavns Universitet Foto: Viborg Katedralskole NYHEDSBREV FOR DANSK MATEMATISK FORENING NR. 18 OKTOBER 2003 18/03 1 Leder Af:

Læs mere

Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen

Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen RUC i 25 år Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen Roskilde Universitetsforlag RUC i 25 år 1. udgave 1997 Roskilde

Læs mere

Udvikling af universitetsundervisning

Udvikling af universitetsundervisning i n s t i t u t f o r n at u r f a g e n e s d i d a k t i k kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin a rlige konference i 2011 den 30.-31. maj med

Læs mere

FORSKER FORUM. Buffer i systemet

FORSKER FORUM. Buffer i systemet DM s & DJØF s & IDA s FORSKER NR. 129 NOVEMBER 1999 Løst ansatte er stressede Forskningsministeren vil have flere tidsbegrænsede ansættelser på universitetet. Løstansatte vil have faste stillinger Midlertidig

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009. Årets. Marbjerg Mark. Show!!! ... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi.

Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009. Årets. Marbjerg Mark. Show!!! ... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi. Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009 Årets Marbjerg Mark Show!!!... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi. EFTERÅR 2009 Studenterrådet samarbejder med dine faglige organisationer

Læs mere

Unge stjerner har fået en ny stemme

Unge stjerner har fået en ny stemme Medlemsblad for Pharmadanmark. Januar 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Petrine Wellendorph, Det Unge Akademi: Unge stjerner har fået en ny stemme Side 6 Læs også Side 12 Norske sygehusapotekers

Læs mere

NY MAND I SPIDSEN FOR SUND

NY MAND I SPIDSEN FOR SUND MARTS 2015 AAU S NYE STRATEGI I PROCES NY MAND I SPIDSEN FOR SUND MØD CHRISTINA BREDDAM - NY DIREKTØR PÅ TEKNAT/SUND FAKULTETSKONTOR EUREGME 2015 - SUND S STUDERENDE STÅR BAG INTERNATIONAL KONFERENCE I

Læs mere

FORSKER. forum. forum. Universiteterne danser MAJ 2002

FORSKER. forum. forum. Universiteterne danser MAJ 2002 DM s & DJØF s FORSKER forum forum MAJ 2002 155 Universiteterne danser Rygter om at videnskabsminister Sander har en rammelov om ny universitetsstyrelse liggende i skuffen, har presset de enkelte universiteter

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Rapport fra Fremtidspanelet

Rapport fra Fremtidspanelet Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Indhold Forord 5 K a p i t e

Læs mere

avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2

avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2 avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2 CBS kan - og skal - blive meget bedre til at tiltrække de kvindelige talenter som forskere, siger forskningsdekan Alan Irwin,

Læs mere

Universitets : avisen

Universitets : avisen københavns universitet UNIVERSITET Universitets : avisen SEN 16 18 10 01 29. A E VI- Muslimske stemmer Muslimske studerende på Københavns Universitet har siden terrorangrebet på USA været hyppige stemmer

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere