efa q, I -f $'Atv {b *1o*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "efa q, I -f $'Atv {b *1o*"

Transkript

1 Til Civilretten i NvkøbinE Falster $'Atv {b efa *1o* q, I -f BILAGSOVERSIGT sae nr. BS 9-587/2015 A. Vedtægter aueust B. Forretningsorden C. Retsvirkning ifølge Vordinsborg Kommune D. Referat bestvrelsesmøde den 4.9,2013 med bevilline af kr. til underskudsdæknins til havnefest den E. Referat generalforsamling den med eodkendelse af tilskud og resnskab for ifr. punkt 3. Desuden tilsidesættelse af forslag om ændrine af kassererens habilitet. F. Kvitterine for overførsel af kr. til Cafe Den Gule Stald G. Godkendt reenskab for 2013 H.Referattae..kslrao-rdin ereeneralf orsamlinedenls.s20!4meddetat omkring Kai Flinta og hans forslag om fremsættelse af et mistillidsvotum. l. Referat fra bestvrelsesmøde den punkt 1. Det fremgår, at der var samarbeidsvanskeligheder med Kai Flinta. oe at mistillidsvotum ikke blev drøftet på dette møde. J. Offentlisgiort dagsorden for ordinær eeneralforsamling den K. Forslag til mistillidsvotum underskrevet den af 3 bestyrelsesmedlemmer of indgået i formandens mailbox den L. 7 forslag fra bestyrelsesmedlem Kai Flinta indgået den i,formandens ma,il-!-qx M. Offentliesørelse af de 2 forslae sendt til maillisten os laet på LKO's hiemmeside den N. Formandens beretning for 2014 O. Referat fra generalforsamlingen den P. Udskrift af aftale på mæglinesmøde den underskrevet af sagsøger som bortfalder den ifølge saesøsers mail

2 _.**vapt L fti' ft to' -{tc!,q' -få.(,j. t q F å",-,1- å^åe %? -f Vedtæster for LokalråCet for Kalvehave oe Omeen (LKO)" ausust 2014 $ 1. LKO er oprettet i henhold til Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel. Foreningen dækker lokalområdet Kalvehave Stationsby, GI.Kalvehave, Viemoseo Langebæk og Balle. Der kræves ikke særligl medlemskab, foreningens generalforsamlinger, borgermøder og arangementer er åbne for alle borgere der er bosat i lokalområdet samt organisationer, institutioner og virksomheder i lokalområdet. $ 2. Foreningens navn er Lokalrådet for Kalvehave og Omegn. LKOs opgave er at være et forum for initiativ, dialog, samarbejde og koordinering borgerne imellem og mellem borgeme og kommunen om lokale spørgsmål. Formålet er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og sørge for at få medindflydelse i anliggender, der vedrører lokalsamfundet. $ 3. Foreningens hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse.. $ 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle fastboende borgere i lokalområdet over 18 år har stemmeret og er valgbare. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og ikke ved fuldmagt.. $ 5. Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 å:r ad gangen. 3 medlemmer vælges i lige årstal og 2 medlemmer vælges i ulige arstal. Suppleanter vælges hvert år. Der vælges tillige en revisor + I suppleant. Hvis et bestyrelsesmedlem fraflytter lokalområdet, ophører medlemskabet af bestyrelsen. $ 6. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. $ 7. Foreningen hæfter alene med sin formue. $ S. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. En tredjedel af de fremmødte kan begære skriftlig afstemning. $ 9. Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal avis, på hjemmesiden og ved udsendelse pr mail efter LKOs mailliste. Ordinær generalforsamling afholdes i april måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent * 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter. 6. Valg af revisor og en suppleant. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Enhver borger jf. $ 1 kan fremsætte forslag. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Referatet af generalforsamlingen underskrives af bestyrelsen. Referatet og oplysning om bestyrelsens konstituering udsendes på hjemmesiden og til borgere, der er tilmeldt maillisten senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse"

3 to #'+^LvE+qÅ, q q;' ';: 4, a o "q 0co då s'5i r) $ 10. En ekstraordinær generalforsamling kan indkald., uf ffuunderrluer besty$sen. På begæring af en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne eller hvis mfrd$ 25 fastboegpborgere rttittigt ttut anmodet herom med angivelse af årsag, skal formandefindkalde tilen ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsler som for ordinær generalforsamling. $ 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udfærdiger referat for mødeme, der godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne. 213 af besgrelsesmedlemmerne er beslutningsdygtige. Ved stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. $ 12. Bestyrelsen indkalder til møde mindst en gang i kvartalet. Møderne indkaldes med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Mødeindkaldelsen sker ved opslag på LKO's hjemmeside, ved udsendelse af dagsorden til borgere, der er tilmeldt maillisten. $ 13. Referatfuamødet lægges ud på hjemmesiden og offentliggøres til borgere, der er tilmeldt maillisten senest 14 dage efter mødet. $ 14. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. $ 15. Regnskabsåret følger kalenderåret. $ 16. På to på hinanden følgende generalforsamlinger træffes beslutning om vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning sker med almindeligt stemmeflerfal. Det sarnme gælder forslag om LKOs opløsning samt anvendelsen af en eventuel kassebeholdning. Denne kan dog kun anvises til almennyttige formål, eller returneres til de tilskuds givende myndi gheder. $ 17. LKOs virksomhed financierers ved tilskud og frivillige bidrag og indtaegler ved arrangementer. Der opkræves ikke kontingent. Alt arbejde, der ydes i LKO er frivilligt og ulønnet. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den og den ekstraordinære generalforsamling den 2e c("? Kalvehave, den På bestyrelsens vegne Britta Jørholt formand

4 1;tnc ø. S[& J FORRITNINGSORDEN FOR BESTYRELSESARBEIDET t Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ILKo] KONSTITUERING OG AFHOTDETSE AF BESTYRETSESMøDER S f. Umiddelbart efter aftroldelse af en ordinær generalforsamling - eller en ekstraordinær generalforsamling hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning - afholder bestyrelsen konstituerende møde. Bestyrelsen aftrolder herefter møder, når et medlem af bestyrelsen eller foreningens revisor begærer det til behandling af et bestemt angivet emne. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden af det stillede forslag. Så vidt muligt berammes på hvert bestyrelsesmøde næste møde. INDKALDETSE AF BESTYRETSESMøDER S, Møderne indkaldes skriftlie af formanden med længst muligt varsel. Med indkaldelsen - eller hurtigst muligt derefter - fremsendes dagsordenen for mødet samt eventuelt skriftligt materiale til brug for behandlingen af sagerne. BESTYRELSESMøDERNES TEDELSE OG BESTUTNINGSDYGTIGHED REFERAT $ S. Møderne ledes af formanden. Møderne afholdes i Den Gule Stald eller andet sted efter nærmere aftale. Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne $ 2 er bestyrelsen beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsesmedlemmerne - og andre tilstedeværende - har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmåi, som kan give mulighed for inhabilitet. S 4. Formanden drager omsorg for, at der føres et referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Af referatet skal fremgå: 1. Hvem erreferent 2. Hvem har deltaget i mødet 3. Dagsorden med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige slmspunkter og oplysninger, der ønskes tilført protokollen. 4. Dato for næste møde Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt * senest 8 dage - efter mødets aftroldelse. Referatet godkendes ved bestyrelsesmedlemmernes underskrift på det eft erfølgende bestyrelsesmøde.

5 LKOs LEDELSE 3i trt(w,stde Z S 5. Bestyrelsen forestår LKOs ledelse og skal sørge for foreningens organisation [udvalg). Udvalgene fastsætter selv deres retningslinier, der efterfølgende godkendes af LKOs bestyrelse. Det enkelte medlem af bestyrelsen kan fordre alle oplysninger, der er nødvendige for opfiildelsen afderes opgaver, herunder eftersyn afregnskabet. Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter foreningens forhold er af usædvanlig størrelse. Aftaler med medvirkende i arrangementerne der indebærer kontraktindgåelse på beløb, der overstiger kr fremsendes af formanden til bestyrelsen. Kontrakter, der overstiger kr skal godkendes af bestyrelsen i henhold til bestemmelserne is3. ÅRsnncnsKAB S 6. Udkast til årsregnskab udarbejdes af kassereren og forelægges revisoren så betids, at årsregnskabet kan udleveres til bestyrelsen senest 3 uger efter årsregnskabets udløb. På dette møde behandler bestyrelsen formandens beretning og indstilling til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det foreliggende årsregnskab Revisoren er forpliset til at deltage i det møde, hvori bestyrelsen behandler årsregnskabet og skal udtale sig om, hvorvidt regnskabet indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af årsregnskabet. S 8. Formanden skal drage omsorg for, at alle årets mødereferater er til stede på ethvert bestyrelsesmøde.

6 Britta Jørholt Ølne (.6 rø / Fra: Sendt: Til: Gc: Emne: Claus Lyngby Petersen dk] 2. februar 2M51A:27 'Britta Jørholt'; Lau Svendsen-Tune Lisbeth Mogensen SV: Retsvirkning Hej Britta Jeg har nu rådført mig hos juridisk afdeling i Vordingborg Kommune, som meddeler at lokalrådenes vedtægter og forretningsorden kun er gældende for foreningerne ialtså lokalrådene). Vedtægterne har formegentlig en eller anden form for retsvirkning, mens forretningsordenen (antages) at være bestyrelsens interne aftale om, hvordan man arbejder som bestyrelse. Nærdemokratimodellen er vedtaget i Vordingborg Kommune, men den har ikke nogen retsvirkning, da den rnere skal ses som en form for hensigtserklaering og politisk tilkendegivelse om at involvere borgerne via lokalråd. Der er svært at forestille sig, at man skal kunne trække Vordingborg Kommune i retten, for ikke at afholde et administrativt stormøde eller iign. Venlig hilsen Claus Lyngby Petersen Udviklingskonsulent og LAG-koordinator hiusk at tj*kke din digitale posl t Telefon: Valdemarsgade Vordingborg rg ;g ira der' l.,rsie$ber!ft1;l rri du ncdtage drr, y.rll lra t # det rllenllige :*n g$rtsi i":sl [å lqrff.,ie rilr* r,irt :r" Afdeling for Strategi og lmplementering Breve sendes til VilRDIN{,BtfRd, s,?.' 1'-::::, Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade Vordingborg Fra : Britta Jørholt lma ilto : post.tele.d k] Sendt: 2. februar B:33 Til: Lau Svendsen-Tune Cc: Lisbeth Mogensen; Claus Lyngby Petersen Emne: Retsvirkning Tiljuridisk afdeling I Vordingborg Kommunen. Der er nogen spørgsmål som ikke egner sig til Dialogmødet med politikerne. Retsvirkning Lokalrådene har nogle vedtægter, en forretningsorden samt nærdemokratimodellen at handle ud fra. Men hvilken retsvirkning har de tre aftaler?

7 iitnco, Stdu I REFERAT BesWrelsesmøde onsdag den 4. september 2013 Tilstede var: Finn Dan Jensen, Dorthe Guldbrsndt, Elsebet Christionsen, JØrgen G. Pedersen og Britta Jørholt. Afbud fro Marianne Nørlem. L. Fra formanden - indkommen post m.v. Der vor intet videre 2. Lokalrådets økonomi. Der er p.t kr. på kontoen 3. lnformationer til hjemmesiden herunder offentligt møde den 6. november 2013: Elsebeth skriver på hjemmesiden omkring det offentlige møde den 6. november 4. Møde Landsbyforum den : Orientering fra formonden 5. sta! hovnefesten. 6. Status Havnefest: Cafe Den Gule Stald har besluttet, at der ikke afholdes hovnefest næste år. 7. Kaj Flintas mailaf "3: Tilorientering 8. Møde med kommunaldirektøren den 9. september 2Ot3:. Vi vil meget gerne have et møde med kommunaldirektøren, men datoen passer dårligt. Vi anmoder om et nyt møde 9. Forslag til Naerdemokratimodel: Andre lakalråd har svaret kommunen - og vi tilslutter og disse svor.

8 1,'ln c O, stilc?, 10. LUP-møde torsdag den 26. september Hvordan griber vi det an? På mødet fortæller Finn om udviklingsprojekt i Kalvehave. Elsebeth skriver på vores hjemmeside, og spørger om der er soger fra andre dele af Lokalrådets område som har emnel de ønsker medtaget på mødet. 11. Høst marked hos Steen Werning søndag den 6. oktober: Thomas plancher anvendes. Mailtil Steen Wærning om indendørs stodeplads. Thomas spørges om udørbejdelse af en brochure. Thomas inviteres til at deltoge, hvis han hor lyst..12. Kontakt til Stege Lokalråd for at diskutere tilhørsforhold vedrørende Lindholm?????: Lokolrådet t mener ikke, at vi har ressourcer til at gå ind i et nærmere tilhørsforhold. Hvød mener konmunen? 13. Kommuneplan 2013: Til orientering 1-4. Mødedatoer , O2.L0., {off.) og : Finn finder på et eventuelt emne som kan drøftes på det offentlige møde den ætuw Eventuelt: Donhe foreslår qt der laves et udhængsskob, som kan anvendes til meddelelser m.v. 2. oktber 2013 llsebret Christiansen \D tr\t fqg.{t*d Dorthe' crit($ Finn itta Da Jensen / "". 4 o*tp Jørhol-t

9 3t0(,,1:,sidL I Referat af ordinær generalforsamling for Lokalrådet for Kalvehave og omegn {LKO}torsdag den 24. april 2Ot4k.19:00 iden Gule Stald, Kalvehave Havn. Der er mødt27 stemmeberettigede borgere. 2-3 deltagere forlader generalforsamlingen inden punkt Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Poul Christensen som dirigent. Vælges ved akklamation. Bestyrelsen foreslår Marie-Johanne Rønsholt som referent. Vælges ved akklamation. Thomas Finke og Dorte Guldbrandt stiller sig til rådighed som stemmetællere. Vælges ved akklamation. Dirigenten takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, idet den er annonceret i Sydsjællands Tidende onsdag den 2. april2oi4, på hjemmesiden og ved udsendelse pr mail efter LKO's mailliste. Kaj Flinta (KF) har gjort indsigelse mod ændring af dagsordenen både i flere mails og skriftligt afleveret til dirigenten d d. Forslaget går ud på at suspendere generalforsamlingen, da der er ændret i dagsordenen, og indkalde til en ny generalforsamling. Formanden, Britta Jørholdt, begrunder sin ændring af dagsordenen og beklager, at hun har begået en procedurefejl. Der stemmes ved håndsoprækning om generalforsamlingen skal gennemføres med dagsorden som beskrevet i vedtægterne. 26 stemmer for, 1 stemme imod. Dirigenten forbeholder sig sin ret til at gennemf6re generalforsamlingen, trods KF's protest. 2. Formandens beretning: Godkendes af forsamlingen uden kommentarer. Kan ses på: ka lvehavek:ka I raad.dk. 3. Forelæggelse af regnskab og budget tilgodkendelse. Se regnskab på: kaivehavelokalraad.cjk Poul-Erik Feldt opponerer imod, at der i 2OI3 er brugt kr ,00 som tilskud til Musikcaf6en. Dette begrunder kassereren med, at beløbet var til delvis dækning af et massivt underskud forårsaget af forøgede udgifter i forbindelse med havnefesten den 10. august. Havnefesten var et samarbejde mellem LKO og Caf6 Den Gule Stald (Musikcaf6en). Bjørn Ramnæs anmærker posten udgifter ved møde, og foreslår, at deltagere betaler f eks. Kr. 10,00 for kaffe, brød m. m.. Det oplyses, at der er brugt penge til forplejning ved oprensning af tang fra stranden. Ef te r ove n n æ v n te, d dylltl e_cggls,g 3-{.g_:-ff gn s-ka b fo rzgååpg h u-ds:et f o r 20;14_. 4. lndkomne forslag: Forslagsstillere:

10 'Ø,l f) å,[ t i clt!, Poul-Erik Feldt: Forslag til vedtægtsændringer for LKO. Se alle forslag med begrundelser på ka lve have lo ka I raa d.d l< Forslag 1. t 5 g slettes ordene "Den Gule Stald og", så paragraf 3 kommer til at lyde således: Foreningens hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. Forslaget tiltrædes med 18 stemmer for og 2 stemmer imod. Forslag 2. I 9 4 ændres teksten i sidste punktum til følgende ordlyd: Alle fastboende borgere i lokolområdet over 78 år hqr stemmeret og er valgbare. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og ikke ved fuldmagt. Forslaget vedtages med 11 stemmer for, L0 stemmer imod, 3 undlader at stemme. Forslag 3. I 55, 3. punktum ændres teksten til følgende ordlyd: 3 medlemmer vælges i lige årstal, og 2 medlemmer vælges i ulige årstal. Forslaget tiltrædes med 21- stemmer for. Forslag 4. I 59 tilføjes'en ny tekst i sidste afsnit efter beskrivelsen af konstitueringsprocessen med følgende ordlyd: Kassereren må ikke samtidig bestride kassererposter i andre foreninger med tilknytning eller sa m a rbejdsre lation er til LKO. Forslaget forkastes med 7 stemmer for og 1"3 stemmer imod. Forslag 6: 1510 tilføjes en ny tekst efter ordet "bestyrelsesmedlemmer". I 2. linje: eller hvis mindst 25 fostboende borgere skriftligt hqr anmodet herom med ongivelse af årsag. Forslaget tiltrædes med 18 stemmer for og 2 stemmer imod. Forslag 6: I 5 15 ændres ordlyden til følgende: Regnskabsåret følger kalenderåret. Forslaget vedtages med 24 stemmer for. Disse vedtægtsændringer udløser en Ekstraordinær Generalforsamling. Tid og sted annonceres senere. Kaj Flinta stiller følgende forslag. Punkt A. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen for Foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn (LKO) at indkalde til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes S10 med flg.dagsorden: se venligst: ka lve haveloka lra ad.d k Forslaget forkastes med 1 stemme for og 18 stemmer imod. Punkt B. Generalforsamlingen udtaler kritik af Vordingborg kommunes rolle og fremgangsmåde ved nedlæggelsen i af "Brugerstyrelsen for Den Gule Stald, Kalvehave Havn" v. formanden Leif Christiansen, og går over til næste punkt på dagsordenen. Forslaget forkastes med l" stemme for og 18 stemmer imod.

11 l,ttl C,[, stdt3 5. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter: Følgende er på valg til bestyrelsen. Britta JØrholdt, ønsker genvalg Finn Dan Jensen, ønsker genvalg med forbehold. Marianne N6rlem, ønsker ikke genvalg Dorte Guldbrandt kan, i henhold til vedtægterne, ikke længere vaere bestyrelsesmedlem, da hun for 7 mdr. siden er flyttet ud af LKO' s dækningsområde. Dorte bevarer sin tilknytning til Kalvehave qua sit engagement i Caf6 Den Gule Stald. Finn Dan Jensen tilkendegav under debatten, at han ikke ønsker genvalg. Thomas Finke og Torben Folke Månsson har meddelt, at de ønsker at stille op til bestyrelsen, men trækker sig, da ingen af dem ønsker at deltage i overdreven jura og mudderkastning. Kaj Flinta, Tine Rasmussen og Poul-Erik Feldt stiller op til bestyrelsen uden modkandidater og bliver valgt. Bestyrelsen består herefter af: Britta JØrholdt, genvalgt Elsebet Christiansen Tine Rasmussen, nyvalgt Kaj Flinta, nyvalgt Poul-Erik Feldt, nyvalgt Bestyrelsen konstituerer sig torsdag den 8. maj. Valg af suppleanter: Jørgen Grundtvig Pedersen, (ikke til stede), ønsker genvalg. Kenneth Eriksson, (ikke til stede), har ikke givet tilbagemelding. BjØrn Ramnæs stiller op som1. suppleant. Jørgen Grundtvig vælges til 2. suppleant. 6. Valg af revisor: Bruno Olsen modtager genvalg. Vælges. Valg af revisorsuppleant : Folke Petersen modtager genvalg. Vælges. 7. Eventuelt: Nye borgere efterlyser information om hvad der foregår i lokalområdet. 'Tine Duelund Andersen lavede en folder om lokalrådets arbejde. Den er velegnet til nye borgere.

12 fortnt) ( 3ic/<- Der er flere deltagere, der kritiserer dels den ubehagelige tone og dels den meget synlige personhetz, denne generalforsamling er gennemsyret af. Referent. Marie-Johanne Rønsholt /rk-eo /,/ G,,f ffi*rto nr! '.'/I-/,'.i t /...- ;' I :,t...-,.-,,t:t!,, /;; ( f <*_., ṇ - ' {å \;^ \4no"*,al^.t.1',f, 'r.'rf:-tn " lri 'n * 1 4 'L t-t

13 Kategoriser Kategoriser Side I af I Øtt"nc 'F Siden hentet Posteringsoplysning Dato : Konto : Lokalrådet for Kalvehave 09 omegn t6zzciz7aol42) Tekst ; Bankoverf. lilskud cafedengules Beløb : ,00 Kategori : Ikke kategoriseret Du kan Flytte hele posteringen til anden kategori, eller fordele posteringen over flere kategorier. Vælger du 'Skjult' under hovedkategori, vil posteringen eller del af posteringen ikke blive medregnet i Forbrugsoverblik. Beløb Hovedkategori Underkategori I Fordel over flere kategorier { # I rldel kategori i i Vil du Findq!ignende r:osterinoer https://web95.prod.bec.dk/overblik/servlet/redigerpostering?posteringsid: l

14 Q;tn ( G ffi8fffiili*g R-*$ET F H l.dtfhil-ftfrffir Foft r{f,llfehå$e ffitegr$ Ffl sr.,iå å*tt l'ffilhi Reg{rsftåF lfttr*'i#etrs rusltkt*sl* Tå15åH,# #fi. *ksstr '*ffixfns finmm mmg {ruhgilsf kr. kr. hj, &r. {&.nffi"6n 1.Ftr}"$fr.,,kru" 1*_FS,Sfl tå sofl,ffi 1,ffi,*CI ffi$firr;!"ftffin*æ f{trf#rrlrl ÅFmuf,ffir ffif,dlsfr{istd l# Kds h{vtqå&# tq*frw vsd nsd* G**er fry* Vtønrc*{FrsåES*0#}uE *- S# *d xbh r ##wrg bnrh ffiråw3rd*træ*tærdirq ffi*leål*åd #*rm4arurp*ry ffier$te$ih* ræ,flfr 35.SS lå3å,13 1åsg,rfl, *?S,?å 117"00 {00-$0 å00,08 å1.{hr 346r,åff $re,5* 43#,7t sffi 1d$.ffi s*,ffi å5ffiffi 9.ffi s5frfl.fis,*ffi.ffi B{,tr*,l#,ft {æ.fl+ 1*#.ffi åfifi*.nrl 3+S,n* 8f,6*.ixr trosfi*tr i di trr. prår r,e5 lesfis_æ krh fw *rryt trls hlt dsto ftr -331?"ffF ååfr"ils #sf&lfli&wflpm*p*,fes Hr'edft{ Sårno erc$dfurm Serffiflheq * t*friæu hr l+r. ff, hr. å.5å5,74? t7,fl8 -a.3rr.qs 1-*aS.EH sæf;#åhd ndsbeidet i fl{ryrhn&å dt g*ldffide r*glailm ts$sf#" Res.#sr Hruru frnåtu,..,.:' * r*"-*s:1 '' -.- : I t,. fi **ssmr sfi$a f, hrig*rnssql

15 QrtnC l-f,s,ct.lt Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn Torsdag den 28. august kl. 19:00 i Den Gule Stald. 1.. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Torben Folke Månsson, som vælges ved akklamation. Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Marie-Johanne Rønsholt, som vælges. Valg af stemmetællere: llse Frydensberg og Jesper Tofte foreslås og vælges. Dirigenten takker for valget og fastslår, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet, samt at der er mødt 2L borgere, hvoraf 20 er stemmeberettigede. Afstemning vedtages at skulle foregå ved håndsoprækning. 2. Anden behandling af forslag til vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 24.O4.2At4. lfr. Vedtægternes g 16. Forslag 1: I S 3 slettes ordene "Den Gule Stald og", så 5 3 kommer til at lyde således: Foreningens hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. Forslaget vedtages Jnrtettigt med 20 stemmer. Forslag 2: I S 4 ændres teksten i sidste punktum tilfølgende ordlyd: Alle fastboende borgere i lokalområdet over 78 år har sternmeret og er valgbare. Der ksn kun stemmes ved personligt fremmøde, og ikke ved fuldmagt. Forslaget vedtages med 19 stemmer for og L stemme imod. Forslag 3: I 5 5, 3. punktum ændres teksten til følgende ordlyd: 3 medlemmer vælges i lige årstal, og 2 medlemmer vælges i ulige årstal. Forslaget vedtages med 20 stemmer. Forslag 4: Ud_går, da det ikke blev vedtaget på den_ordinære generalforsamling,' Forslag 5:! 5 10 tilføjes en ny tekst efter ordet "bestyrelsesmedlemmer" i 2. linje: eller hvis mindst 25 fastboende borgere skriftligt har anmodet herom med angivelse of årsag. Forslaget vedtages med 20 stemmer. Forslag 5: I 5 15 ændres ordlyden til følgende: Regnskobsåret følger kqlenderåret. Forslaget vedtages med 20 stemmer. 3. Eventuelt: Poul-Erik Feldt fra bestyrelsen præsenterer et banner og Lokalrådets nye folder, samt opfordrer til, at borgerne skriver sig på maillisten og også giver naboen en folder. Der vil blive indkaldt til Borgermøde den 25. september.

16 Qtm c Å1,,t rdt!., Marianne Nørlem gør opmærksom på, at sommerhusejere, der ikke er fastboende, er "lukket ude" af Lokalrådet. Problematikken tages med i Lokalrådets bestyrelses overvejelser, hvis det viser sig at være relevant. Formand Britta JØrholt takker BjØrn Ramnæs og Poul-Erik Feldt for deres arbejde med banner og folder. Der er en kommentar vedr. mailadresser, der ikke kan fungere som eneste kommunikation, da de udgår/skiftes, og folk ikke giver besked herom. a a Marie-Johanne Rønsholt opfordrer til, at e mails sendes ud som BCC. Thomas Finke: Maillisten bør opretholdes. Som supplement kan man oprette en Facebook profil, ligesom man bør intensivere og holde fast i måden at sende mails ud på. Kaj Flinta bakker op om Thomas' forslag. Desuden vil Kaj gerne deltage i en redaktionsgruppe. Britta Jørholt: Er meget vred over, at Kaj Flinta har sendt sine synspunkter ud til borgerne via Lokalrådets mailliste. Der gøres opmærksom på, at det er sket uden den øvrige bestyrelses accept og viden. Det bemærkes, at Kaj Flinta har deltaget i et af fem bestyrelsesmøder. Formanden giver udtryk for, at samarbejdet er problematisk. Her stopper dirigenten formandens indlæg. a a Kaj Flinta fortæller, at han meldte afbud til det første møde, og at han ikke ønsker at deltage i møder, der foregår i formandens hjem. Desuden skal bestyrelsesmøderne være offentligt tilgængelige. Bruno Olsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, f eks, at bestyrelsen holder lukkede møder, men selvfølge I ig å bne gene ra lfo rsa m I i nge r. Britta Jørholt og Poul-Erik Feldt mener ikke, at bestyrelsen, som Kaj Flinta påstår, begår ulovligheder. Britta efterlyser henvisning til lovtekst og paragraffer. Det oplyses, at suppleanterne også deltager i bestyrelsesmøder. Dirigenten opfordrer bestyrelsen til at arbejde videre med med tolkningfiorståelse af nærdemokratimodel len. \: I Dirige Folke Petersen r Kai Flinta. hvad han har imod loka siden han hele tiden bekr det. Dette ønsker Kai Flinta ikke at svare på, men at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med et misti llidsvotum. stopper diskussionen om gamle konflikter. a Thomas Finke roser Lokalrådets arbejde. Kl. 19:40 takker dirigenten for ro og orden, og formanden takker dirigent, referent, bestyrelse og de fremmødte. Torben Folke Må nsson/di rigent Marie-Johan ne Rønsholt/referent

17 Ø,tl-nG å,s uøe I Referat af Bestvrelsesmøde i LKO den kl på formandens adresse Fremmødte: Britta lørholt, Elsebet Christiansen, Bjørn Ramnæs og Poul-Erik Feldt. Kaj Flinta. Afbud: Fraværende: ørgen G. Pedersen. Referent: Poul-Erik Feldt. Dassorden: 1.. Samarbeidsproblemer. Udgangspunktet er de vanskeligheder, den øvrige bestyrelse har haft med Kaj Flinta i det forgangne år, og som bl.a. medførte, at der af nu tidligere bestyrelsesmedlem Tine Rasmussen, og uden den øvrige bestyrelses viden. blev arrangeret et "mæglingsmøde" den 18. september 201,4 med deltagelse af udviklingskonsulent Claus Lyngby Petersen fra Vordingborg Kommune. Mødet resulterede i tilsyneladende enighed om den fremtidige samarbejdsform, som blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Men efterfølgdnde meddeler Kaj Flinta pr. mail den 18. okt bl.a., at han anser mæglingsmødet med Claus Lyngby Petersen som bortfaldet, og at hans fremtidige henvendelser til LKO vil ske gennem Poul-Erik Feldt som fungerende sekretær! Dette er blot et af mange eksempler på dårlig opførsel af Kaj Flinta, hvorfor dette ikke kan fortsætte, og konklusionen blev derfor, at problemet må løses på den kommende generalforsamling i LKO. Planlægning af generalforsamling den O9.O+.7.OL5 i Viemose Forsamlingshus - lokale er bestilt. Ingen bemærkninger til dette punkt. 3. Forslag til dagsorden behandles og godkendes. Dirigent og referent vælges. Annoncering i Sydsiællands Tidende, hiemmeside, LKo-mailisten og Facebooksiden. Indkøb. Dagsordenen for generalforsamlingen blev gennemgået. Bjørn Ramnæs og Poul-Erik Feldt Ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, så den fremlagte dagsorden ændres derfor således, at det ved navns nævnelse fremgår, hvem der er på valg hvem der ønsker genvalg og hvem der ønsker at træde ud af bestyrelsen. Der bliver behov for 2 nye bestyrelsesmedlemmer + L ny bestyrelsessuppleant. Britta har spurgt lørgen Grundwig Pedersen og Folke Petersen om de vil genopstille, og har fået ja. Elsebet har spurgt Bruno Olsen, og har fået ja. Torben Folke Månsson vil blive foreslået som dirigent, og Poul-Erik Feldt vil blive foreslået som referent, hvis der ikke findes en anden inden generalforsamlingen. Det af Poul-Erik udarbejdede forslag til annonce i Sydsjællands Tidende blev godkendt med en tilføjelse af LKO's mailadresse. 4. Regnskab kopieres uden budgettal. Regnskab ogberetning må ikke offentliggøres, før de er godkendt/behandlet på generalforsamlingen. Elsebet udleverede et revideret og underskrevet regnskab for 2AU.

18 ØimC L. rc{t, fu 5. Forslag til budget 2A15. Ifølge vedtægter skal der ikke godkendes noget budget på generalforsamlingen. Britta udleverede et forslag til budget for 20L5, der blev godkendt efter et par ændringer. 6. Status på økonomien d.d. Elsebet oplyste, at tilskuddet for fra Vordingborg Kommune på kr. er modtaget, og at beholdningen d.d. er på ,- kr. 7. Evaluering af Dialogmøde den OL5. Mødet blev kort omtalt. Der var 41, fremmødte borgere + 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Referatet af mødet afuentes inden den 25. ds. 8. Viemose Forsamlingshus. Orientering fra udvalg om møde 04.03,2015. Britta orienterede om mødets forløb, hvor konklusionen bl.a. blev, at bestyrelserne i de kommunalt ejede forsamlingshuse skulle svare tilbage til KlF-forvaltningen senest den 1-4. marts 20L5, om hvorvidt man ønsker at overtage (købej deres respektive huse eller ej. 9. Opfølgning af besøg på Kompetancecentret. Britta, Elsebet og Bjørn orienterede om deres besøg på Kalvehave skole den , og kunne bl.a. oplyse, at der pt. er 55 elever og 40 ansatte. l-0. Eventuelt. Der var ingen bemærkninger under dette punkt. Ovenstående referat er godkendt den $ry d- '&#*1::# F*r,F *= /L r.l Øt vf Britta Jørholt Elsebet Christiansen / Poul-Erik Feldt / Bjørn Ramnæs

19 Øit, I,5trj$ I r.", Sendt: Tit: Emne: Poul-Erik Feldt mail. dkl 19. marts :01 Britta Jørholt VS: Referat at møde den Tilorientering. Fn: Bjørn Ramnæs lrnaifto : meqin.viki i l.com ] SerdE 19. marb 2Ot5 tz:t2 Til: Poul-Erik Feldt Emne: Re: Reftrat af møe den Referat godkendt. mvh Bjørn Den 19. marts 2015 k1.,10.49 skrev Poul-Erik Feldt Hej alle. Vedhæftet finder I referatet fra bestyrelsesmødet i LKO den 13. marts M.v.h., Prui-Er-ik Fetdt O gjuro Ramnæs Kalvehave Havnevej 35 DK 477 t Kalvehave Denmark Telephone: NY MAIL:

20 *",s"!wbjr 't4,' ^9ft a*.b e1/s Lokalrådet for Kalvehave og omegn %, ' $f afholder ordinær generalforsamling torsdag den kl iviemose Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 2. Formandensberetning. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og budget til orientering. 4. lndkomne forslag. f 5. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter: Der skalvælges 2 bestyrelsesmedlemmer {ulige år). På valg er Poul-Erik Feldt (genopstiller ikke) og Elsebet Christiansen (genopstiller). Bjørn Ramnæs, som ikke er på valg, Ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Valg af 2 suppleanter: Jørgen Grundtvig Petersen {genopstiller). 6. Valg af revisor og en suppleant. Bruno Olsen genopstiller som revisor og Folke Petersen genopstiller som suppleant. 7. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet skalvære formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Mailadresse: post.tele.d k. Med venlig hilsen Bestyrelsen LKO's hjemmeside: k

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere