SMV-PORTALEN.DK. - en teoretisk og empirisk analyse af små og mellemstore virksomheders eksport-parathed. Institut for Udenrigshandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMV-PORTALEN.DK. - en teoretisk og empirisk analyse af små og mellemstore virksomheders eksport-parathed. Institut for Udenrigshandel"

Transkript

1 Institut for Udenrigshandel Cand.merc. International Business Hovedopgave Forfatter: Martin Kristensen Vejleder: Jens Vestergaard SMVPORTALEN.DK en teoretisk og empirisk analyse af små og mellemstore virksomheders eksportparathed Handelshøjskolen i Århus September 2004

2 1. INDLEDNING Verden er blevet mindre, det er nemmere at transportere varer fra en del af verden til en anden. Det er også blevet nemmere og hurtigere at kommunikere med hinanden, hvor især Internettet har haft en afgørende betydning. En udvikling der bl.a. betyder, at vi i dag lever i en mere international verden, hvor danske virksomheder konkurrere med udenlandske virksomheder på det danske marked og med andre danske virksomheder på udenlandske markeder. For at klare det stigende pres fra udenlandske virksomheder, er danske virksomheder ofte nødt til at se ud over de danske grænser, hvilket giver en større grad af internationalisering. Der har i mange år været gisninger om, hvor stort eksportpotentialet for danske virksomheder er. Dette havde Danmarks Eksportråd (DE) til hensigt at få et svar på. Derfor udgav DE i oktober 2001 i samarbejde med PLS Rambøll Management A/S en rapport, som skulle kortlægge Danmarks små og mellemstore virksomheders (SMVer) 1 eksportpotentiale. Rapporten viste, at SMVer havde et uudnyttet eksportpotentiale på kr. 27,6 mia. Disse fordeles således, at fremstillingsvirksomheder udgjorde kr. 21 mia. og servicevirksomheder udgjorde kr. 6,6 mia. Endvidere er tendensen hos danske SMVer, at en stigende eksportandel går til nærmarkederne herunder specielt Norden og Tyskland. Samtidig har antallet af SMVer ikke ændret sig væsentlig fra 1990 til 2000, hvilket peger i retning af, at virksomhederne specialiserer sig og eksporterer færre produkter. Forklaringen på dette er, at SMVer er gået fra at være eksporterende til at være underleverandører til de store virksomheder (PLS RAMBØLL Management, 2001) Der er mange organisationer både offentlige og private, som gerne vil hjælpe små og mellemstore virksomheder med at forberede sig og opnå succes på fremmede markeder. Herunder kan nævnes; Erhvervsfremme Styrelsen, Dansk Industri, Dansk Eksportforening mfl. og ikke mindst Danmarks Eksportråd. Alle disse foreninger og organisationer tilbyder forskellige produkter, som kan ruste SMVer til at undgå i forvejen kendte eksportbarriere og hjælpe dem til at få succes med deres udenlandseventyr. Det nyeste indenfor eksportrådgivning er, at DE i 2002 introducerede en række nye initiativer herunder særlige SMVprogrammer såsom internetportalen Denne portal giver de små og mellemstore virksomheder 1 Definition på små og mellemstore virksomheder er i begge tilfælde defineret af Danmarks Eksportråd: A) Små og mellemstore virksomheder defineres som virksomheder med færre end 100 ansatte og med en omsætning på ikke over 100 millioner kr. (Danmarks Eksportråds Årsberetning 2000/2001) B) I europæisk sammenhæng regner man typisk virksomheder med under 250 ansatte for små og mellemstore, men i Danmark vil små og mellemstore virksomheder ofte have under 100 ansatte. (Bryd grænserne Successtrategier for små og mellemstore virksomheder p. 9, Danmark Eksportråd 2002) 1

3 en fælles indgang til særlige eksport relevante informationer. Herunder kan nævnes, at der er forskellige værktøjer på hjemmesiden bl.a. de "syv dødssynder", som er de mest almindelige faldgruber indenfor eksporten. Erfaringer viser dog, at de fleste problemer og barrierer i eksport kan henføres til virksomheden selv. Yderligere beskrives SMVportalen som havende fyldig markedsinformation fra 53 lande fordelt over hele verden. Et af de revolutionerende tiltag på SMVportalen er eksportparathedsselvtesten der sker online og som giver nuværende og kommende eksportvirksomheder en indikation af, hvor parate de er til at eksportere. Internetsiden er designet til små og mellemstore virksomheder, der overvejer at gå i gang med eller udvide eksporten. 2. PROBLEMFORMULERING Danmarks Eksportråd lancerede i sommeren 2002 en portal (www.smvportalen.dk) på Internettet med mange brugbare oplysninger til små og mellemstore virksomheder, når de vil udforske nye udenlandske markeder for første gang eller udvide de nuværende eksportmarkeder. Portalen indeholder en værktøjskasse som bl.a. består af en selvtest der medfører, at små og mellemstore virksomheder nemt, hurtigt og meget billigt kan se, om de er klar til eksport. SMVer skal svare på 25 spørgsmål indenfor emner som motivation, målsætning, organisation, ressourcer m.fl. Herefter får virksomheden en deltaljeret rapport, som er målrettet netop til den pågældende virksomhed. I rapporten får virksomheden konkrete bud på styrker/svagheder og gode råd til, hvordan virksomheden kommer videre med deres eksportplaner samt links til forskellige eksportstøttemuligheder. Denne hovedopgave vil beskæftige sig med at teste eksportparathedsselvtesten i praksis blandt små og mellemstore fremstillingsvirksomheder i et udvalgt begrænset geografisk område (Djursland) 2. Først vil der være en teoretisk analyse af SMVPORTALEN.DK hvor internationaliseringsteorien (Uppsala modellen og den ressource baserede teori) tages i brug. Herefter vil der være en empirisk analyse af SMVPORTALEN.DK på baggrund af en interviewrunde bestående af meget forskellige SMVer på Djursland. For at undersøge eksportparathedsselvtesten nærmere er der opstillet en række hypoteser, som vil blive be eller afkræftet ud fra de fundne oplysninger i den teoretiske og empiriske analyse. 2 Udvælgelsesprocessen af det geografiske område vil blive yderligere beskrevet i afsnit 12. 2

4 2.1 HOVEDHYPOTESE: BRUGBARHEDEN AF EKSPORTPARATHEDSTESTEN ER MINIMAL Spørgsmålet er om Danmarks Eksportråds nye internetportal (www.smvportalen.dk) kan bidrage med noget nyt til eksportrådgivningsmarkedet, hvor der i forvejen er talrige alternativer, som udbydes af andre både private, samt offentlige organisationer og foreninger. Et mere nuanceret billede er om, der er nogle grupperinger indenfor små og mellemstore virksomheder, som vil have større nytte af eksportparathedstesten frem for andre virksomheder. For at kunne svare mere nuanceret på dette spørgsmål er det nødvendigt at opstille en række underhypoteser UNDERHYPOTESE # 1. Forskellen mellem små og store SMVer. Det er interessant at undersøge, om små enkeltmands ejet virksomheder vil have større gavn/nytte af SMVPORTALEN.DK end en virksomhed med færre end 100 ansatte og med en omsætning, der ikke overstiger 100 millioner, jf. tidligere definition af SMVer, da ressourcerne og den akkumulerede viden er større hos de store virksomheder. Resultaterne fra tidligere undersøgelser 3 viser, at der er en positiv sammenhæng mellem virksomhedernes eksport og deres størrelse. Endvidere forventes en entydig sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse og deres eksportandel jo større virksomhed, jo større eksportandel. Disse to faktorer sammenholdes i en undersøgelse lavet af Poul Rind Christensen og Olav Jull Sørensen i samarbejde med de øvrige nordiske lande, men sammenhængen mellem størrelsesfordelingen og antal bearbejdede markeder er dog kun svag (Christensen & Christensen. 1994). De to ovennævnte undersøgelser understøtter hypotesen, at større virksomheder i mindre grad finder SMVPORTALEN.DK anvendelige sammenlignet med mindre virksomheder, da større virksomheder har de fornødne ressourcer både finansielt og menneskelige UNDERHYPOTESE # 2. Den daglige ledelses uddannelsesmæssige baggrund Et andet interessant aspekt er at undersøge, hvilken nytte SMVPORTALEN.DK tilfører virksomheden, hvis den daglige ledelse og dens medarbejdere er veluddannet, sammenlignet med en ledelse som har et lavere uddannelsesniveau, da det må formodes, at en veluddannet 3 European Network for Small Business Research (1993) 3

5 ledelse/medarbejder har et større kendskab til teoretiske/økonomiske modeller og derfor ikke kan drage stor nytte af SMVPORTALEN.DK. Yderligere skelnes der mellem om virksomhedens ledelse har en kortere/længere uddannelse eller er fagligt uddannet, da det måske kan give et fingerpræg om, hvilke grupper af SMVer, som har størst nytte af SMVPORTALEN.DK. I små og mellemstore virksomheder spiller entreprenøren eller ejeren som oftest en betydelige rolle for virksomhedens udvikling. Entreprenøren/ejeren har startet virksomheden, i en del tilfælde som udbryder fra en anden virksomhed, og mange af de daglige opgaver indenfor salg, administration og delvis produktion varetages af entreprenøren/ejeren selv. Han er som regel også den person, der har kontakterne til omverdenen, både til kunder og leverandører, samt til de erhvervsrettede serviceinstitutioner. Endvidere viser analysen 4 også, at ca. halvdelen af virksomhedslederne, der varetager eksportaktiviteter, har en merkantil uddannelse (Christensen & Christensen. 1994). En undersøgelse 5 lavet af DTI Erhvervsanalyser viser, at 33% af lederne har en håndværksmæssig baggrund, mens 35% af lederne har en videregående uddannelse. Derimod har kun 6% af lederne ingen uddannelse. Endvidere har mange ledere haft deres nuværende job i lang tid. Eksempelvis har 39% af lederne således haft deres nuværende job i 18 år eller længere (Nielsen m.fl., 1996). Virksomheder, der agter at fastholde eller udvide deres eksport, er ikke bare kendetegnet ved, at de allerede er repræsenteret på de udenlandske markeder. Omkring halvdelen af virksomhedslederne i undersøgelsen (Jakobsen, 1995) har en uddannelse hvori der indgår kursusfag om salgs og markedsføring. Endnu mere markant er det, at ca. 2/3 af virksomhedslederne med eksporterfaring fra tidligere job agter at fastholde eller udvide deres eksport, mens dette kun gælder for 39% af virksomhedsledere uden denne joberfaring (Jakobsen, 1995). 4 Analyse er baseret på 5 tidligere undersøgelser, i Århus Amt i 1988 og 1991, i Pandrup kommune (1990), i Dronninglund kommune (1991) og i Hadsund kommune (1988), gennemført i samarbejde med de øvrige nordiske lande. 5 DTI Erhvervsanalyser har udarbejdet undersøgelsen for Erhvervsudviklingsrådet og Erhvervsfremme Styrelsen. Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke lederkvalifikationer og konkrete ledelsesinitiativer, der skaber vækst i mindre og mellemstore virksomheder. 4

6 Virksomheder med eksport har oftere en leder og/eller medarbejdere med kompetence inden for eksport. Eksporterende virksomheder med erfaring og kompetence indenfor eksport har tillige en større eksportkvote end virksomheder uden denne kompetence (Jakobsen, 1995). For en virksomhed er det ikke nødvendigvis af afgørende betydning, at lederne ikke har viden og/eller erfaring med salg og markedsføring/eksport. Det afgørende er, at lederne sikre sig, at denne kompetence tilføres virksomheden. Ved at ansætte medarbejdere med en uddannelse og/eller joberfaring inden for salg og markedsføring, kommer virksomheden til at råde over denne kompetence (Jakobsen, 1995) UNDERHYPOTESE # 3. Virksomhedens udviklingsfase (nystartet eller ældre) Virksomhedens alder eller rettere hvilket udviklingsstadie virksomheden befinder sig på er også af afgørende betydning for SMVPORTALEN.DK s brugbarhed/nytte. Det må formodes, at virksomheder med flere år på bagen har opbygget en vis erfaring/vidensbase, og rutine, hvilket kan medfører, at disse virksomheder har mindre brug for SMVPORTALEN.DK s internationaliseringsværktøj sammenlignet med virksomheder, som befinder sig i begyndelses/opstartsfasen. Især de første år efter virksomhedernes etablering har en væsentlig betydning for, hvorvidt virksomhederne vælger at påbegynde deres udenlandseventyr eller ej. De eksporterende virksomheder går typisk på eksportmarkedet umiddelbart, samtidig med eller kort tid efter, at virksomheden er etableret. Alt andet lige må man også kunne forvente, at flere års salg på eksportmarkedet (eksporterfaring) må være et tegn på, at virksomhederne har konsolideret deres position på eksportmarkedet, mens virksomheder med få års eksport bag sig formentlig vil have en løsere eller sporadisk tilknytning. Endvidere viser resultaterne, at andelen af virksomheder med eksport stiger, jo ældre virksomhederne bliver (Jakobsen 1995). Set ud af ovenstående resultater understøttes hypotesen, at nyetablerede virksomheder har mere brug for SMVPORTALEN.DK end virksomheder, som har eksisterede gennem flere år UNDERHYPOTESE # 4. Geografisk placering af virksomheden (evt. klyngedannelse) Det er væsentlig, hvor man vælger at placere en nystartet virksomhed eller i hvilket geografisk område en virksomhed nu engang er blevet placeret. Man må have en formodning om, at 5

7 eksempelvis tekstilvirksomheder placeret i Herning/Ikast området har mulighed for bedre økonomisk og eksportrådgivning end tekstil virksomheder placeret i landets ydrekommuner. Årsagen er, at eksportrådgivere placeret i Herning/Ikast området til dagligt arbejder med spørgsmål, som knytter sig til tekstilbranchen, og derfor oparbejder en større viden indenfor netop dette område. Disse klyngedannelser ses flere steder i landet, et andet eksempel er området omkring Katrinebjerg i det nordlige Århus, som er blevet centrum for IT og fremtidens teknologi, hvor både private og offentlige instanser har bidraget økonomisk. Virksomheder i de mindre byområder er overvejende hjemmemarkedsorienteret, hvilket bekræftes af at des højere eksportandel des færre virksomheder. Generelt er virksomhederne i storstadsregionerne 6 mere bevidst om deres stærke og svage sider, samtidig med at der er en tendens til, at virksomhederne i de mest urbane områder først kommer på eksportmarkederne (Christensen & Christensen. 1994) UNDERHYPOTESE # 5. Hvilket fokus har størst nytte af SMVPORTALEN.DK? Virksomheder har forskellige eksportsituationer og det er interessant at få klarlagt, hvilket fokus der kan opnå den største nytte ved at benytte sig af SMVPORTALEN.DK. Der vil i figur 2.1 blive præsenteret to fokusområder: Figur 2.1: Forskellige fokusområder vedrørende eksportsituationer Virksomheder der fokuserer på branding/position i markedet, hvilket kræver et stort kendskab til både leverandører og kunder. Virksomheder der fokuserer på selve produktet og den bagvedliggende teknologi, hvilket kræver et stort kendskab til produktet og dens egenskaber. Kilde: Egen tilvirkning Virksomheder med en kometagtig indtrængen (fx born globals eller gazelle virksomheder) 7 på eksportmarkedet med meget høje eksportkvoter allerede i etableringsåret har en større sandsynlighed for at måtte lukke eller opgive sin eksport på et senere tidspunkt. Årsagen til dette er givetvis, at det er risikofyldt at satse på eksport og ikke mindst for nye mindre virksomheder. 6 Århus Amt i 1991 defineret som storstadsregion i Christensen m.fl. (1994) 7 Born Globals virksomheder er i de første leveår meget fokuseret på at komme på eksportmarkederne, mens gazelle virksomheder er kendetegnet ved at have meget høje vækstprocenter (Jakobsen, 1995). 6

8 Dog kan det ikke udelukkes, at virksomhederne med meget høje eksportkvoter også er de virksomheder, som producerer/sælger på markeder kendetegnet af højteknologiske og specialiserede produkter. Disse produkter (nicheprodukter) fordre ofte, at man skal have adgang til et stort geografisk marked, for at have det nødvendige markedsgrundlag for at virksomheden kan overleve. For i det hele taget at blive på et marked og måske følge eksportsuccesen op kan et samarbejde med en større virksomhed være den eneste måde at sikre overlevelse på. (Jakobsen, 1995) Endvidere er virksomhedernes konkurrenceevne hele tiden afbalanceret imellem de nationale rammebetingelser og de internationale konkurrencebetingelser, hvorved vejen til succes på eksportmarkedet udspringer af de konkurrencefordele de eksporterende virksomheder udvikler i forhold til konkurrenterne. Herved bliver selve produktet et vigtigt parameter for succes på eksportmarkedet. Dvs. uden et godt produkt, der tilfredsstiller forbrugernes behov for kvalitet, design mv., har virksomhederne næppe et potentiale for eksport (Jakobsen, 1995). 2.2 AFGRÆNSNINGER Efter at have opstillet hovedhypotesen og de fem underhypoteser vil der i det følgende være en afgrænsning af hovedopgave. Frem for at lave en fuldstændig afgrænsning er hovedopgaven løbende afgrænset. Der vil være afgrænsninger at finde i selve hovedopgaven, som vedrører et specifikt emne eller afsnit, og som lettere vil kunne forstås i den bestemte kontekst. I dette afsnit vil der kun blive fremhævet nogle af hovedopgavens vigtigste afgrænsninger i relation til det fokus, der er valgt i denne hovedopgave. Udvælgelsen af de virksomheder, som skal indgå i interviewrunden, er sket efter grundig research. Dog er disse virksomheder meget forskellige på mange niveauer, men de har én ting tilfælles, at alle allerede er på de internationale eksportmarkeder. Endvidere kunne man med fordel have inddraget andre og flere virksomheder, som f.eks. et større antal virksomheder placeret på Djursland eller flere virksomheder indenfor den samme branche. Dette ville have gjort konklusionerne og vurderingen af SMVPORTALEN.DK mere sikre. Men på grund af hovedopgavens tidsmæssige horisont mener forfatteren, at det anvendte informationsgrundlag kan accepteres til den videre analyse af SMVPORTALEN.DK. 7

9 Kun fremstillingsvirksomheder På Danmarks Eksportråds hjemmeside (www.smvportalen.dk) har virksomheder som tidligere nævnt en mulighed for at finde ud af, hvor parate de er til at eksportere. Danmarks Eksportråd har opdelt hjemmesiden i fremstillingsvirksomheder og servicevirksomheder, da spørgeskemaet, som virksomhederne skal svare på, er forskellige alt afhængige efter hvilken type af virksomhed, der er tale om. Det er kun fremstillingsvirksomheder, der vil blive analyseret i denne hovedopgave, da det uudnyttede eksportpotentiale for denne type af virksomheder udgør langt den største del af de 27,6 mia. kr., som PLS RAMBØLL MANAGEMENT og Danmarks Eksportråd (oktober 2001) i fællesskab regnede sig frem til. Dette uudnyttede eksportpotentiale er fordelt således, at fremstillingsvirksomheder udgør 21 mia. kr. og servicevirksomheder udgør 6,6 mia. kr. samtidig med, at mere end halvdelen af det beregnede eksportpotentiale findes inden for Engroshandel. Fremstillingsvirksomheder og servicevirksomheder er meget forskellige på mange niveauer og derfor er det svært at analysere begge typer af virksomheder samtidigt. Eksempelvis sælger produktionsvirksomheder et konkret og håndterbart produkt, som kan måles og vejes, mens servicevirksomhederne sælger et mere uhåndgribeligt produkt. Det geografiske område (Djursland) Det geografiske område blev bestemt til at være Djursland, da forfatteren til denne hovedopgave har sin nuværende bopæl her. Derfor er de virksomheder, som har indvilliget i at deltage i interviewrunden, udvalgt efter convenience sampling princippet (Zikmund, 1997). Selvfølgelig kan der stilles spørgsmålstegn ved, om denne udvælgelse er hensigtsmæssigt i forhold til, om de udvalgte virksomheder er repræsentative for de SMVer, som befinder sig på Djursland. Endvidere kan man stille sig tvivlende overfor, om disse virksomheder er repræsentative i forhold til de brancher de tilhører. Selvom der har været en tendens på Djursland, som i mange af Danmarks andre ydrekommuner, at arbejdsløsheden har været stigende igennem de sidste år (Samfundsstatistik, 2003), er der stadig mange sunde og velfungerende virksomheder på Djursland. Men hvad gør disse virksomheder i fremtiden opgiver de og flytter produktionen eller bliver de og kæmper for at opretholde produktionen. Derfor er det interessant at analysere nogle af de tilbageværende 8

10 virksomheder for at se, hvordan de vil takle fremtiden og specielt i forbindelse med eksport til udenlandske markeder. 9

11 3. HOVEDOPGAVENS OPBYGNING Figur 3.1: Hovedopgavens opbygning 1) INDLEDNING 2) PROBLEMFORMULERING 3) HOVEDOPGAVENS OPBYGNING 4) VIDENSKABSTEORI OG VALG AF METODE DEL 1 PRÆSENTATION DEL 2 TEORETISK ANALYSE DEL 3 EMPIRISK ANALYSE 5) PRÆSENTATION AF DANMARKS EKSPORTRÅD 9) INTERNATIONALISERINGS TEORI: FASEMODELLEN + RESSOURCE BASEREDE TEORI 12) UDVÆLGELSE/ SCREENING AF RELEVANTE VIRKSOMHEDER 6) PRÆSENTATION AF SMVPORTALEN.DK 13) PRÆSENTATION AF DE UDVALGTE VIRKSOMHEDER 7) KARAKTERISTIKA VED SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 10) ANALYSE AF SMVPORTALEN.DK: IFT. UPPSALA MODELLEN IFT. RESSOURCE TEORI IFT. EKSPORTMOTIVER IFT. EKSPORTKANALER IFT. EKSPORTBARRIERER 14) EMPIRISK ANALYSE AF SMVPORTALEN.DK 15) FORBEDRINGER AF SMVPORTALEN.DK 8) OPSUMMERING DEL 1 11) OPSUMMERING DEL 2 16) OPSUMMERING DEL 3 17) KONKLUSION Kilde: Egen tilvirkning 10

12 I forhold til oversigtsfiguren er indledningen (afsnit 1) og problemformuleringen (afsnit 2) allerede behandlet. Herefter vil der være en kort behandling af videnskabsteori og valg af metode (afsnit 4). Dette har betydning for flere af de valg, der træffes til de konkrete problemstillinger i løbet af hovedopgaven. Herefter opdeles hovedopgaven i 3 dele for at give læserne et bedre overblik over hovedopgaven og give en indledende præsentation af Danmarks Eksportråd, SMV PORTALEN.DK, samt en karakteristik af SMVer. DEL 2 og DEL 3 er henholdsvis en analyse af SMVPORTALEN.DK set i teoretisk og empirisk perspektiv. DEL 1 har til formål at præsentere de spillere, som indgår i denne hovedopgave. Først og fremmest vil der være en præsentation af Danmarks Eksportråd (DE) og de forskellige eksportstøtteordninger (afsnit 5), som DE tilbyder danske virksomheder, som gerne vil prøve kræfter med eksportmarkederne for første gang eller vil udvide deres nuværende eksportaktiviteter. I denne præsentation lægges der vægt på de eksportstøtteordninger, som specielt er beregnet til små og mellemstore virksomheder (SMVer). Der vil herunder være en separat præsentation af SMVPORTALEN.DK (afsnit 6) og eksportparathedstest, som denne hovedopgave har til formål at analysere for at vurdere brugbarheden overfor nogle udvalgte SMVer. Endvidere vil der være en præsentation af de 25 spørgsmål, som virksomhederne skal svare på for at teste deres eksportparathed. Ydermere vil der være en beskrivelse af SMVer (afsnit 7) og hvilke internationaliseringsprofiler, disse virksomheder har. Endelig vil der (afsnit 8) være en opsamling på de informationer, som præsentationen af DE, SMVPORTALEN.DK og SMVer har frembragt, og som har indflydelse på den videre analyse af SMVPORTALEN.dk s brugbarhed overfor nogle udvalgte SMVer. DEL 2 har til formål at opstille et teoretisk fundament og analysere SMVPORTALEN.DK ved hjælp af almen kendt internationaliseringsteori. Dette fundament (afsnit 9) tager i første omgang udgangspunkt i den generelle fasemodel, hvor Uppsala modellen udvælges, da undersøgelser (Pedersen, 1995) har vist, at danske virksomheder langt hen ad vejen følger denne (fase)model, når virksomhederne internationaliseres. Efterfølgende behandles den ressourcebaserede teori og der tages udgangspunkt i Jay Barney. Derudover præsenteres Robert Grants opdeling af ressourcer, som derved danner grundlaget for det teoretiske fundament. Herefter (afsnit 10) sker analysen af SMVPORTALEN.DK og de spørgsmål, som virksomhederne skal svare på, når deres eksportparathed vurderes. Analysen sker på baggrund af de opstillede internationaliseringsteorier (Uppsala og den ressource baserede teori) og yderligere inddrages eksportmotiver, valg af 11

13 eksportkanaler og eksportbarrierer. Endelig vil der (afsnit 11) være en opsummering de resultater, som den teoretiske analyse af SMVPORTALEN.DK har tilvejebragt, og som har indflydelse på brugbarheden af SMVPORTALEN.DK. DEL 3 har til formål at lave en empirisk analyse af SMVPORTALEN.DK på baggrund af interview med seks udvalgte SMVer placeret på Djursland. Først og fremmest sker der en udvælgelse af disse de relevante virksomheder (afsnit 12) samt en kort præsentation af de enkelte virksomheder (afsnit 13). Herefter kommer selve den empiriske analyse af SMVPORTALEN.DK (afsnit 14), hvor de tidligere opstillede hypoteser afvises eller bekræftes på baggrund af en interviewrunde med seks virksomheder indenfor meget forskellige brancher, som alle er placeret på Djursland. Efterfølgende vil der (afsnit 15) være forslag til, hvordan SMVPORTALEN.DK s brugbarhed kan øges set i forhold til de interviewede virksomheder. DEL 3 afsluttes med en opsummering (afsnit 16) af de resultater, som er fremkommet under den empiriske analyse, samt forslag til forbedringer af SMVPORTALEN.DK. På grundlag af hovedopgavens tre dele vil afsluttes der med den samlende konklusion (afsnit 17) for hovedopgavens problemstilling. 4. VIDENSKABSTEORI OG VALG AF METODE Interessen for at beskæftige sig med videnskabsteori i denne hovedopgave er, at det er grundlaget for, hvorpå en hver beslutning træffes. Derfor har det betydning for de valg, beslutninger og fortolkninger, der er truffet i hovedopgaven, idet disse er styret af den virkelighedsforståelse og opfattelse, som man er udstyret med (Darmer & Freytag, 1996). Videnskabsteori diskuterer og forholder sig derved til et fundamentalt vigtigt spørgsmål, der kan formuleres således: Kan vi overhovedet vide noget, eller er alle såkaldte sandheder relative? (Thuren, 1992, s. 9). Paradokset for videnskabsteori er, at på trods af, at videnskaben per definition søger sandheden, så bevæger videnskaben sig også konstant fremad. Sandheder i dag bliver måske usandheder i morgen. Den konkrete virkelighedsforståelse, vi som personer er udstyret med, kaldes i denne sammenhæng for et paradigme og er defineret som: 12

14 Et basalt sæt af værdier, vi implicit tager for givet, og som styrer vores handlinger både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerende undersøgelser, (Darmer & Freytag, 1996). Her fremhæves én definition på et paradigme, som synes dækkende, men der findes i litteraturen en lang række forskellige definitioner af paradigmer, samt hvilket videnskabeligt niveau de dækker. 8 Forfatteren af denne hovedopgave er som alle andre påvirket og styret af et givet paradigme ud fra definitionen af begrebet paradigme. 9 Dette afsnit har derfor til formål at gøre læseren af denne hovedopgave bevidst om, hvilket paradigme forfatteren har arbejdet ud fra i hovedopgaven. Dette er særlig hensigtsmæssigt i forhold til undersøgelser mv., da man netop bør vide, hvad det er, man foretager sig samt hvorfor (Darmer & Freytag, 1996). 4.1 DEN VIDENSKABSTEORETISKE BEKENDELSE Den videnskabsteoretiske bekendelse har betydning for flere af de valg, som er truffet for at behandle problemstillingen i hovedopgaven, hvormed der er sammenhæng imellem valget af paradigme og den metode, som er anvendt til at løse problemstillingen. Figur 4.1: Sammenhænge mellem videnskabsteori, metode og metodologi i afhandlingen Videnskabsteori Metode Metodologi Kilde: Egen tilvirkning, tilpasset efter Darmer & Freytag (1996). Af ovenstående figur 4.1 ses det, at der findes en sammenhæng mellem videnskabsteori, metode og metodologi, hvor videnskabsteori repræsenterer det højeste og mest abstrakte niveau. Dertil knytter sig også metode og metodologi, der afhængig af valget af videnskabsteori har en logisk sammenhæng med dette udgangspunkt (Darmer & Freytag, 1996). En almindelig fejltagelse er, at opfatte videnskabsteori og metodelære som praktisk taget identiske. Metodelæren og 8 Se endvidere Grethe Heldbjerg (1997), s Det interessante omkring definitionen af et paradigme er, at såfremt hvert menneske er styret af et givet paradigme og man derfor med sikkerhed kende den objektive sandhed, idet der principielt eksisterer lige så mange virkeligheder og fortolkninger som der er mennesker. 13

15 metodologien karakteriseret ved en række konkrete og direkte anvendelige redskaber i håndteringen af den konkrete problemstilling, og videnskabsteori er måden, hvorpå verden opfattes ud fra den eksisterende viden (Heldbjerg, 1997). Med henblik på at kunne finde rundt i mangfoldigheden af videnskabsteoretiske paradigmer og deres differentierede opfattelse af den videnskabelige verden kan disse deles op i forhold til deres basale opfattelse og besvarelse af det ontologiske, det epistemologiske og det metodologiske spørgsmål (Heldbjerg, 1997). Der kan identificeres fire forskellige paradigmer: (1) Positivismen, (2) Postpositivismen 10, (3) Kritisk teori og (4) Konstruktivismen (Darmer & Freytag, 1996). Disse fire forskellige paradigmer skiller sig ud fra, hvorledes de forholder sig til de tre nedenstående spørgsmål. Disse spørgsmål kan knyttes sammen med niveauerne angivet i figur 4.2, hvilket resultere i at det ontologiske spørgsmål repræsenterer videnskabsteorien; det epistemologiske spørgsmål repræsenterer metoden; og det metodologiske spørgsmål repræsenterer arbejdsmetoder og redskaber. De tre spørgsmål, som forfatteren vil forholde sig til, ser ud som følger (Darmer & Freytag, 1996): 1. Det ontologiske: Hvad er viden? Hvad er virkelighed? 2. Det epistemologiske: Hvad er forholdet mellem undersøgeren og det undersøgte? 3. Det metodologiske: Hvordan undersøgeren skal finde frem til viden? Kilde: Darmer & Freytag (1996) I forhold til de nævnte paradigmer kan det i nedenstående figur ses, hvorledes disse relaterer sig til ovenstående spørgsmål: 10 Det postpositivistiske paradigme benævnes også som det neopositivistiske paradigme, og disse benævnelser bruges synonymt. (Heldbjerg, 1997 s. 29) 14

16 Figur 4.2: Karakteristika for udvalgte videnskabsteoretiske paradigmer Positivisme Neopositivisme Kritisk teori Konstruktivisme Ontologi (videnskabsteori) Realistisk Kritisk realistisk Kritisk realistisk Relativistisk Epistemologi (metode) Objektiv Modificeret objektiv Subjektiv Subjektiv Metodologi (arbejdsmetoder/ redskaber ) Eksperimentel/ manipulerende Modificeret Eksperimentel/ manipulerende Dialogisk/ grænsebrydende Kompleks Subjektivisme Kilde: Heldbjerg (1997) og Darmer & Freytag (1996) + egen tilvirkning. Figuren viser oplagte sammenhænge imellem de forskellige videnskabsniveauer for de fire paradigmer, hvilket gør det muligt at sammenligne disse på overordnet niveau. I forhold til hovedopgaven fravælges det konstruktivistiske paradigme, idet det forudsætter et relativistisk videnskabssyn. Dette harmonerer ikke med den grundlæggende opfattelse af virkeligheden som forholdsvis realistisk og underlagt reguleringsstrukturer. Der tages afsæt i undersøgelser og teorier, der netop forsøger at finde frem til en objektiv sandhed om brugbarheden af SMV PORTALEN.DK, og derfor synes det konstruktivistiske paradigme at være i modstrid med, hvad forfatteren prøver at opnå med denne hovedopgave. Dog mener forfatteren ikke, at virkeligheden er 100% realistisk forståelig, således at virkeligheden styres af uforanderlige, naturgivne love og mekanismer, og virkeligheden i form af helheden derfor udgøres af summen af delene. Dette er karakteristika for den positivistiske tilgang (Heldbjerg, 1997), hvorfor dette paradigme også fravælges. Den videnskabsteoretiske bekendelse for denne hovedopgave er det neopositivistiske paradigme. Hovedopgaven baserer sig således på et virkelighedssyn, der gør, at selvom der foretages studier af udvalgte små og mellemstore virksomheder ved hjælp af diverse teorier og modeller, vil resultaterne og forståelsen af den virkelighed, der tegnes/kortlægges, ikke være fuldstændig men kun en tilnærmelse til den fuldstændige sandhed og forståelse. Denne hovedopgave vil kun være et billede af seks meget forskellige virksomheder på Djursland, som tester SMV 15

17 PORTALEN.DK s brugbarhed. Dette giver en del af sandheden, men valgte man virksomheder fra hele Danmark, ville man derved få en større undersøgelse, og desuden en større sikkerhed i den sammenhæng og sandhed, der er blevet fundet Det epistemologiske spørgsmål Som det fremgår af figur 4.2, er der på det epistemologiske plan en forskel mellem neopositivismen og kritisk teori. Altså en forskel i forholdet mellem undersøgeren og det undersøgte. I den forbindelse er det tilstræbte ideal i hovedopgaven at søge en så objektiv tilgang som mulig, velvidende at total objektivisme er umulig. Eksempelvis kan nævnes de virksomhedsinterview, der er foretaget, da der pr. definition vil være en indflydelse mellem det der undersøges, og forfatteren som undersøgere. Som det påpeges, er umuligt at lægge værdier og følelser på hylden, når hovedopgavens interview gennemføres, selvom forfatteren er meget opmærksom på denne fejlkilde. Konsekvensen er, at epistomologien i hovedopgaven vil være modificeret objektiv og vil forholde sig kritisk til de resultater, der fremkommer for at tilstræbe så stor objektivitet som mulig (Darmer & Freytag, 1996) Det metodologiske spørgsmål Tidligere er det beskrevet, at der er en overvejende sammenhæng mellem ontologien, epistemologien og metodologien indenfor videnskabsteoretiske paradigmer. I forhold til figur 4.2 giver det, at den metodologiske tilgang for neopositivismen er modificeret eksperimentel/manipulerende. I hovedopgaven arbejdes der med interview, der skal forsøge at måle og veje det, som undersøges, men kun i modificeret form, da forfatteren godt ved, at der er informationer m.v., som man kun kan få inddraget i undersøgelsen gennem f.eks. personinterview. De ubalancer, der måtte opstå, vil blive løst ud fra logiske ræsonnementer (Thuren, 1992). Derfor benyttes der kvalitative metoder i form af interview for at skabe en større forståelse for det, der undersøgers. Dette stiller naturligvis store krav til den kritiske sans, der selvfølgelig skal bruges i forhold til at vurdere og sammenholde de resultater, der findes gennem den logiske erkendelse. 16

18 DEL 1 Som tidligere nævnt har denne del af hovedopgaven til formål at præsentere de spillere, som indgår hovedopgaven. Der vil være en præsentation af Danmarks Eksportråd (DE) og de forskellige eksportstøtteordninger, som DE tilbyder danske (små og mellemstore) virksomheder. Herefter vil der være en separat præsentation af SMVPORTALEN.DK og eksportparathedstest for at kunne vurdere brugbarheden overfor nogle udvalgte SMVer. Ydermere er der en gennemgang af SMVer og hvilke internationaliseringsprofiler, disse virksomheder har. 5. PRÆSENTATION AF DANMARKS EKSPORTRÅD Danmarks Eksportråd (DE) blev etableret 1. januar 2002 og er en selvstændig enhed i Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedaktiviteter. Størsteparten af DE s eksport og investeringsrådgivning sker på de danske ambassader, generalkonsulater og handelskontorer på over 100 udenlandske markeder. På eksportrådgivningsmarkedet finder der en lang række offentlige/private store/små foreninger og organisationer, som tilbyder nogle af de samme produkter og ordninger som DE. Et udpluk af disse virksomheder kan ses i bilag 1 og bilag 2. Figur 5.1: Fire overordnede eksportfremme områder DE tilbyder ydelser indenfor fire overordnede områder: Individuel eksportfremme: Kollektiv eksportfremme: Investeringsfremme: Generel eksportfremme: Omfatter løsning af konkrete opgaver for virksomheder. Vedrører en støtte gruppe af virksomheder, er deltager i f.eks. eksportfremstød eller udenlandske messer. Har til formål at tiltrække udenlandske virksomheder til DK. Omfatter markedsudviklingsprojekter, generel rådgivning samt information om landes politiske, økonomiske og kommercielle forhold. Endvidere hurtig og effektiv håndtering af aktuelle Kilde: problemer, der vedrører vitale danske eksport interesser. DE arbejder målrettet på at gøre en særlig indsats for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder med at realisere deres uudnyttede eksportpotentiale, som for danske små og mellemstore virksomheder er på 27,6 mia. kr. årligt (PLS RAMBØLL Management, 2001) 17

19 DE lancerede i foråret 2002 en internetportal (www.smvportal.dk), som giver en indgang til en bred vifte af eksportrelevante ydelser, bl.a. information og vejledning til forberedelse af eksport, herunder en interaktiv selvtest om eksportparathed, en trinfortrin eksporthåndbog, målrettet information om eksportmarkederne, information om støttemuligheder og eksportprogrammer m.m. Ydermere arbejder DE med eksportstart, som er et program, der tilbyder virksomhederne et eksporttjek og markedsundersøgelser på op til tre markeder, og en opfølgning på etablerede kontakter på de udenlandske markeder. Eksportstart fungerer som et klippekort jo flere timer man køber, jo større rabat (Danmarks Eksportråd, 2001). DE arbejder også med etablering af eksportvækstgrupper. Programmet bistår virksomheder med begrænset eksporterfaring og består af et rådgivningsforløb med fokus på et udvalgt marked eller segment, et rådgivningsforløb ved planlægning og udførsel af praktiske eksportopgaver og individuel salgshjælp i forbindelse med kontakt til kunder, besøg på eksportmarkeder, deltagelse på messer, udformning af kontrakter mv. De små og mellemstore virksomheder (SMVer) tegner sig for over halvdelen af erhvervslivets omsætning i Danmark og næsten 40% af eksporten. DE s mission er, at de vil være virksomhedernes fortrukne samarbejdspartner for international vækst og indtjening og for udenlandske investeringer i Danmark. I 2001 samarbejdede DE med ca SMVer som led i deres internationalisering (Danmarks Eksportråd, 2001). 5.1 PRÆSENTATION AF DE S TILSKUDSORDNINGER VEDR. EKSPORT 11 Danmarks Eksportråd administrerer flere forskellige tilskudsordninger, som har til formål at fremme danske virksomheders eksport og internationalisering. DE s bestyrelse har lagt vægt på, at der bliver fokuseret på indsatsen overfor brancher og markeder, hvor Danmark har styrkepositioner, samt hvor der er uudnyttede eksportmuligheder. DE har etableret en modulopbygget programstruktur, der skal fremme fleksibilitet og synergi mellem de eksportfremmeaktiviteter og indsatsområder, som DE tilbyder danske erhvervsvirksomheder. Særligt skal det bemærkes, at modulerne under de individuelle forløb retter sig mod SMVer (www.smvportalen.dk). 11 Alle oplysninger i dette afsnit baserer sig på informationer fra hjemmesiden SMVPORTALEN.DK. 18

20 Figur 5.2: Danmarks Eksportråds programstruktur vedr. eksportstøtte Kilde: Programstrukturen er inddelt i fire overordnede indsatsområder (kompetence, viden om markeder, matchmaking og markedsopfølgning). Dette giver mulighed for at kombinere individuelle, fælles og internetbaserede moduler 12, der kan gennemføres enkeltvis eller i sammenhæng, så de kan skræddersyes til den enkelte virksomheds og virksomhedsgruppes behov. Programstrukturen giver desuden mulighed for at indgå aftaler om partnerskab mellem DE og organisatorer af eksportfremstød om længerevarende fælles forløb, så der for eksempel kan gives tilskud til flere sammenhængende eksportfremstød og aktiviteter for en given branche og for en række aftalte lande. I det følgende vil der være en gennemgang af nogle af ovenstående eksportstøtteordninger, som specielt er rettet mod SMVer Eksporthandlingsplan Formålet med modulet er at bistå SMVer med udvikling af individuelle eksportkompetencer, således at virksomheder bliver i stand til at vurdere egne eksportmuligheder og igangsætte eksport på relevante eksportmarkeder. Modulets indhold er et eksportforberedelsesprogram, hvor rådgivningen udføres af eksterne konsulenter hyret af DE. 12 Cirklen omkring Eksporttest og guide markere at herunder ligger eksportparathedstesten som denne hovedopgave har til formål at analysere både teoretisk og empirisk. 19

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Underoverskrift (MetaUM str. 16) Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Verden Venter.. Oplæg ved Internationaliseringsrådgiver Martin Amdi Pedersen Eksportrådet

Læs mere

Bilag 2 Eksportrådets ydelser

Bilag 2 Eksportrådets ydelser Bilag 2 Eksportrådets ydelser Tilskudsordninger Eksportrådet har nogle tilskudsordninger, som med fordel kan benyttes af midtjyske virksomheder. 1. Vitus Vitus er Eksportrådets program for små og mellemstore

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Agenda 1. Eksportforberedelse 2. Eksportstart & Eksportstart Vækst 3. Eksportrådet 4. Vitus Vækst 5. Fremstød

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING

DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING DANMARKS EKSPORTRÅD HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Internationaliseringsrådgiver Henrik Petersen, Danmarks Eksportråd 2009 DANMARKS EKSPORTRÅD: - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE Eksportrådet i Danmark Omkring

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts 2017 Retningslinjer for Eksportsparring

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops.

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. WORKSHOP 1 I 27. maj 2014 Eksportparathed Vi ser på, hvad det helt konkret er der sker, når virksomheder går på eksportmarkedet, og hvorfor så

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Eksportrådet i Spanien arrangerer dansk fællesstand på industrimessen Cumbre Industrial i Bilbao.

Eksportrådet i Spanien arrangerer dansk fællesstand på industrimessen Cumbre Industrial i Bilbao. Invitation til at deltage på dansk fællesstand på Cumbre Industrial, en af Sydeuropas største messer for underleverandører og automatisering i Bilbao d. 27.-30. september 2011 Eksportrådet i Spanien arrangerer

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Internationalisering via samarbejdsrelationer på nærmarkeder

Internationalisering via samarbejdsrelationer på nærmarkeder Internationalisering via samarbejdsrelationer på nærmarkeder - En empirisk undersøgelse af danske små og mellemstore virksomheders succes med eksport til Norge Internationalization via partnership relations

Læs mere

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.J.10-2015-18718 SPK/INDK Januar 2016 Retningslinjer

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 13. maj 2014

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 13. maj 2014 Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 13. maj 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen Ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Udenrigsministeriet, Eksportrådet

Udenrigsministeriet, Eksportrådet Udenrigsministeriet, Eksportrådet Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Delaftale 4: Kurser i forhold til virksomhedernes internationaliseringsstrategi Søren Juul Jørgensen, sorjor@um.dk 41733897 Kunderelationskontoret,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 16. september 2013 Danmark s udfordring Pct 16 14 12 10 8 6

Læs mere

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed.

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed. Dato 01.01.2014 Små og mellemstore danske virksomheder udgør en særlig prioritet. SMV er repræsenterer mere end 95 procent af den danske erhvervsstruktur, de vurderes at besidde et stort og uudnyttet eksportpotentiale,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Eksportsucces i UK med hjælp fra Eksportrådet. Eksportrådet, Ambassaden i London

Eksportsucces i UK med hjælp fra Eksportrådet. Eksportrådet, Ambassaden i London Eksportsucces i UK med hjælp fra Eksportrådet Eksportrådet, Ambassaden i London UK Tak for at I bruger tid på at høre hvad vi har at fortælle om det britiske marked. Denne præsentation vil give jer et

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere