SMV-PORTALEN.DK. - en teoretisk og empirisk analyse af små og mellemstore virksomheders eksport-parathed. Institut for Udenrigshandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMV-PORTALEN.DK. - en teoretisk og empirisk analyse af små og mellemstore virksomheders eksport-parathed. Institut for Udenrigshandel"

Transkript

1 Institut for Udenrigshandel Cand.merc. International Business Hovedopgave Forfatter: Martin Kristensen Vejleder: Jens Vestergaard SMVPORTALEN.DK en teoretisk og empirisk analyse af små og mellemstore virksomheders eksportparathed Handelshøjskolen i Århus September 2004

2 1. INDLEDNING Verden er blevet mindre, det er nemmere at transportere varer fra en del af verden til en anden. Det er også blevet nemmere og hurtigere at kommunikere med hinanden, hvor især Internettet har haft en afgørende betydning. En udvikling der bl.a. betyder, at vi i dag lever i en mere international verden, hvor danske virksomheder konkurrere med udenlandske virksomheder på det danske marked og med andre danske virksomheder på udenlandske markeder. For at klare det stigende pres fra udenlandske virksomheder, er danske virksomheder ofte nødt til at se ud over de danske grænser, hvilket giver en større grad af internationalisering. Der har i mange år været gisninger om, hvor stort eksportpotentialet for danske virksomheder er. Dette havde Danmarks Eksportråd (DE) til hensigt at få et svar på. Derfor udgav DE i oktober 2001 i samarbejde med PLS Rambøll Management A/S en rapport, som skulle kortlægge Danmarks små og mellemstore virksomheders (SMVer) 1 eksportpotentiale. Rapporten viste, at SMVer havde et uudnyttet eksportpotentiale på kr. 27,6 mia. Disse fordeles således, at fremstillingsvirksomheder udgjorde kr. 21 mia. og servicevirksomheder udgjorde kr. 6,6 mia. Endvidere er tendensen hos danske SMVer, at en stigende eksportandel går til nærmarkederne herunder specielt Norden og Tyskland. Samtidig har antallet af SMVer ikke ændret sig væsentlig fra 1990 til 2000, hvilket peger i retning af, at virksomhederne specialiserer sig og eksporterer færre produkter. Forklaringen på dette er, at SMVer er gået fra at være eksporterende til at være underleverandører til de store virksomheder (PLS RAMBØLL Management, 2001) Der er mange organisationer både offentlige og private, som gerne vil hjælpe små og mellemstore virksomheder med at forberede sig og opnå succes på fremmede markeder. Herunder kan nævnes; Erhvervsfremme Styrelsen, Dansk Industri, Dansk Eksportforening mfl. og ikke mindst Danmarks Eksportråd. Alle disse foreninger og organisationer tilbyder forskellige produkter, som kan ruste SMVer til at undgå i forvejen kendte eksportbarriere og hjælpe dem til at få succes med deres udenlandseventyr. Det nyeste indenfor eksportrådgivning er, at DE i 2002 introducerede en række nye initiativer herunder særlige SMVprogrammer såsom internetportalen Denne portal giver de små og mellemstore virksomheder 1 Definition på små og mellemstore virksomheder er i begge tilfælde defineret af Danmarks Eksportråd: A) Små og mellemstore virksomheder defineres som virksomheder med færre end 100 ansatte og med en omsætning på ikke over 100 millioner kr. (Danmarks Eksportråds Årsberetning 2000/2001) B) I europæisk sammenhæng regner man typisk virksomheder med under 250 ansatte for små og mellemstore, men i Danmark vil små og mellemstore virksomheder ofte have under 100 ansatte. (Bryd grænserne Successtrategier for små og mellemstore virksomheder p. 9, Danmark Eksportråd 2002) 1

3 en fælles indgang til særlige eksport relevante informationer. Herunder kan nævnes, at der er forskellige værktøjer på hjemmesiden bl.a. de "syv dødssynder", som er de mest almindelige faldgruber indenfor eksporten. Erfaringer viser dog, at de fleste problemer og barrierer i eksport kan henføres til virksomheden selv. Yderligere beskrives SMVportalen som havende fyldig markedsinformation fra 53 lande fordelt over hele verden. Et af de revolutionerende tiltag på SMVportalen er eksportparathedsselvtesten der sker online og som giver nuværende og kommende eksportvirksomheder en indikation af, hvor parate de er til at eksportere. Internetsiden er designet til små og mellemstore virksomheder, der overvejer at gå i gang med eller udvide eksporten. 2. PROBLEMFORMULERING Danmarks Eksportråd lancerede i sommeren 2002 en portal (www.smvportalen.dk) på Internettet med mange brugbare oplysninger til små og mellemstore virksomheder, når de vil udforske nye udenlandske markeder for første gang eller udvide de nuværende eksportmarkeder. Portalen indeholder en værktøjskasse som bl.a. består af en selvtest der medfører, at små og mellemstore virksomheder nemt, hurtigt og meget billigt kan se, om de er klar til eksport. SMVer skal svare på 25 spørgsmål indenfor emner som motivation, målsætning, organisation, ressourcer m.fl. Herefter får virksomheden en deltaljeret rapport, som er målrettet netop til den pågældende virksomhed. I rapporten får virksomheden konkrete bud på styrker/svagheder og gode råd til, hvordan virksomheden kommer videre med deres eksportplaner samt links til forskellige eksportstøttemuligheder. Denne hovedopgave vil beskæftige sig med at teste eksportparathedsselvtesten i praksis blandt små og mellemstore fremstillingsvirksomheder i et udvalgt begrænset geografisk område (Djursland) 2. Først vil der være en teoretisk analyse af SMVPORTALEN.DK hvor internationaliseringsteorien (Uppsala modellen og den ressource baserede teori) tages i brug. Herefter vil der være en empirisk analyse af SMVPORTALEN.DK på baggrund af en interviewrunde bestående af meget forskellige SMVer på Djursland. For at undersøge eksportparathedsselvtesten nærmere er der opstillet en række hypoteser, som vil blive be eller afkræftet ud fra de fundne oplysninger i den teoretiske og empiriske analyse. 2 Udvælgelsesprocessen af det geografiske område vil blive yderligere beskrevet i afsnit 12. 2

4 2.1 HOVEDHYPOTESE: BRUGBARHEDEN AF EKSPORTPARATHEDSTESTEN ER MINIMAL Spørgsmålet er om Danmarks Eksportråds nye internetportal (www.smvportalen.dk) kan bidrage med noget nyt til eksportrådgivningsmarkedet, hvor der i forvejen er talrige alternativer, som udbydes af andre både private, samt offentlige organisationer og foreninger. Et mere nuanceret billede er om, der er nogle grupperinger indenfor små og mellemstore virksomheder, som vil have større nytte af eksportparathedstesten frem for andre virksomheder. For at kunne svare mere nuanceret på dette spørgsmål er det nødvendigt at opstille en række underhypoteser UNDERHYPOTESE # 1. Forskellen mellem små og store SMVer. Det er interessant at undersøge, om små enkeltmands ejet virksomheder vil have større gavn/nytte af SMVPORTALEN.DK end en virksomhed med færre end 100 ansatte og med en omsætning, der ikke overstiger 100 millioner, jf. tidligere definition af SMVer, da ressourcerne og den akkumulerede viden er større hos de store virksomheder. Resultaterne fra tidligere undersøgelser 3 viser, at der er en positiv sammenhæng mellem virksomhedernes eksport og deres størrelse. Endvidere forventes en entydig sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse og deres eksportandel jo større virksomhed, jo større eksportandel. Disse to faktorer sammenholdes i en undersøgelse lavet af Poul Rind Christensen og Olav Jull Sørensen i samarbejde med de øvrige nordiske lande, men sammenhængen mellem størrelsesfordelingen og antal bearbejdede markeder er dog kun svag (Christensen & Christensen. 1994). De to ovennævnte undersøgelser understøtter hypotesen, at større virksomheder i mindre grad finder SMVPORTALEN.DK anvendelige sammenlignet med mindre virksomheder, da større virksomheder har de fornødne ressourcer både finansielt og menneskelige UNDERHYPOTESE # 2. Den daglige ledelses uddannelsesmæssige baggrund Et andet interessant aspekt er at undersøge, hvilken nytte SMVPORTALEN.DK tilfører virksomheden, hvis den daglige ledelse og dens medarbejdere er veluddannet, sammenlignet med en ledelse som har et lavere uddannelsesniveau, da det må formodes, at en veluddannet 3 European Network for Small Business Research (1993) 3

5 ledelse/medarbejder har et større kendskab til teoretiske/økonomiske modeller og derfor ikke kan drage stor nytte af SMVPORTALEN.DK. Yderligere skelnes der mellem om virksomhedens ledelse har en kortere/længere uddannelse eller er fagligt uddannet, da det måske kan give et fingerpræg om, hvilke grupper af SMVer, som har størst nytte af SMVPORTALEN.DK. I små og mellemstore virksomheder spiller entreprenøren eller ejeren som oftest en betydelige rolle for virksomhedens udvikling. Entreprenøren/ejeren har startet virksomheden, i en del tilfælde som udbryder fra en anden virksomhed, og mange af de daglige opgaver indenfor salg, administration og delvis produktion varetages af entreprenøren/ejeren selv. Han er som regel også den person, der har kontakterne til omverdenen, både til kunder og leverandører, samt til de erhvervsrettede serviceinstitutioner. Endvidere viser analysen 4 også, at ca. halvdelen af virksomhedslederne, der varetager eksportaktiviteter, har en merkantil uddannelse (Christensen & Christensen. 1994). En undersøgelse 5 lavet af DTI Erhvervsanalyser viser, at 33% af lederne har en håndværksmæssig baggrund, mens 35% af lederne har en videregående uddannelse. Derimod har kun 6% af lederne ingen uddannelse. Endvidere har mange ledere haft deres nuværende job i lang tid. Eksempelvis har 39% af lederne således haft deres nuværende job i 18 år eller længere (Nielsen m.fl., 1996). Virksomheder, der agter at fastholde eller udvide deres eksport, er ikke bare kendetegnet ved, at de allerede er repræsenteret på de udenlandske markeder. Omkring halvdelen af virksomhedslederne i undersøgelsen (Jakobsen, 1995) har en uddannelse hvori der indgår kursusfag om salgs og markedsføring. Endnu mere markant er det, at ca. 2/3 af virksomhedslederne med eksporterfaring fra tidligere job agter at fastholde eller udvide deres eksport, mens dette kun gælder for 39% af virksomhedsledere uden denne joberfaring (Jakobsen, 1995). 4 Analyse er baseret på 5 tidligere undersøgelser, i Århus Amt i 1988 og 1991, i Pandrup kommune (1990), i Dronninglund kommune (1991) og i Hadsund kommune (1988), gennemført i samarbejde med de øvrige nordiske lande. 5 DTI Erhvervsanalyser har udarbejdet undersøgelsen for Erhvervsudviklingsrådet og Erhvervsfremme Styrelsen. Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke lederkvalifikationer og konkrete ledelsesinitiativer, der skaber vækst i mindre og mellemstore virksomheder. 4

6 Virksomheder med eksport har oftere en leder og/eller medarbejdere med kompetence inden for eksport. Eksporterende virksomheder med erfaring og kompetence indenfor eksport har tillige en større eksportkvote end virksomheder uden denne kompetence (Jakobsen, 1995). For en virksomhed er det ikke nødvendigvis af afgørende betydning, at lederne ikke har viden og/eller erfaring med salg og markedsføring/eksport. Det afgørende er, at lederne sikre sig, at denne kompetence tilføres virksomheden. Ved at ansætte medarbejdere med en uddannelse og/eller joberfaring inden for salg og markedsføring, kommer virksomheden til at råde over denne kompetence (Jakobsen, 1995) UNDERHYPOTESE # 3. Virksomhedens udviklingsfase (nystartet eller ældre) Virksomhedens alder eller rettere hvilket udviklingsstadie virksomheden befinder sig på er også af afgørende betydning for SMVPORTALEN.DK s brugbarhed/nytte. Det må formodes, at virksomheder med flere år på bagen har opbygget en vis erfaring/vidensbase, og rutine, hvilket kan medfører, at disse virksomheder har mindre brug for SMVPORTALEN.DK s internationaliseringsværktøj sammenlignet med virksomheder, som befinder sig i begyndelses/opstartsfasen. Især de første år efter virksomhedernes etablering har en væsentlig betydning for, hvorvidt virksomhederne vælger at påbegynde deres udenlandseventyr eller ej. De eksporterende virksomheder går typisk på eksportmarkedet umiddelbart, samtidig med eller kort tid efter, at virksomheden er etableret. Alt andet lige må man også kunne forvente, at flere års salg på eksportmarkedet (eksporterfaring) må være et tegn på, at virksomhederne har konsolideret deres position på eksportmarkedet, mens virksomheder med få års eksport bag sig formentlig vil have en løsere eller sporadisk tilknytning. Endvidere viser resultaterne, at andelen af virksomheder med eksport stiger, jo ældre virksomhederne bliver (Jakobsen 1995). Set ud af ovenstående resultater understøttes hypotesen, at nyetablerede virksomheder har mere brug for SMVPORTALEN.DK end virksomheder, som har eksisterede gennem flere år UNDERHYPOTESE # 4. Geografisk placering af virksomheden (evt. klyngedannelse) Det er væsentlig, hvor man vælger at placere en nystartet virksomhed eller i hvilket geografisk område en virksomhed nu engang er blevet placeret. Man må have en formodning om, at 5

7 eksempelvis tekstilvirksomheder placeret i Herning/Ikast området har mulighed for bedre økonomisk og eksportrådgivning end tekstil virksomheder placeret i landets ydrekommuner. Årsagen er, at eksportrådgivere placeret i Herning/Ikast området til dagligt arbejder med spørgsmål, som knytter sig til tekstilbranchen, og derfor oparbejder en større viden indenfor netop dette område. Disse klyngedannelser ses flere steder i landet, et andet eksempel er området omkring Katrinebjerg i det nordlige Århus, som er blevet centrum for IT og fremtidens teknologi, hvor både private og offentlige instanser har bidraget økonomisk. Virksomheder i de mindre byområder er overvejende hjemmemarkedsorienteret, hvilket bekræftes af at des højere eksportandel des færre virksomheder. Generelt er virksomhederne i storstadsregionerne 6 mere bevidst om deres stærke og svage sider, samtidig med at der er en tendens til, at virksomhederne i de mest urbane områder først kommer på eksportmarkederne (Christensen & Christensen. 1994) UNDERHYPOTESE # 5. Hvilket fokus har størst nytte af SMVPORTALEN.DK? Virksomheder har forskellige eksportsituationer og det er interessant at få klarlagt, hvilket fokus der kan opnå den største nytte ved at benytte sig af SMVPORTALEN.DK. Der vil i figur 2.1 blive præsenteret to fokusområder: Figur 2.1: Forskellige fokusområder vedrørende eksportsituationer Virksomheder der fokuserer på branding/position i markedet, hvilket kræver et stort kendskab til både leverandører og kunder. Virksomheder der fokuserer på selve produktet og den bagvedliggende teknologi, hvilket kræver et stort kendskab til produktet og dens egenskaber. Kilde: Egen tilvirkning Virksomheder med en kometagtig indtrængen (fx born globals eller gazelle virksomheder) 7 på eksportmarkedet med meget høje eksportkvoter allerede i etableringsåret har en større sandsynlighed for at måtte lukke eller opgive sin eksport på et senere tidspunkt. Årsagen til dette er givetvis, at det er risikofyldt at satse på eksport og ikke mindst for nye mindre virksomheder. 6 Århus Amt i 1991 defineret som storstadsregion i Christensen m.fl. (1994) 7 Born Globals virksomheder er i de første leveår meget fokuseret på at komme på eksportmarkederne, mens gazelle virksomheder er kendetegnet ved at have meget høje vækstprocenter (Jakobsen, 1995). 6

8 Dog kan det ikke udelukkes, at virksomhederne med meget høje eksportkvoter også er de virksomheder, som producerer/sælger på markeder kendetegnet af højteknologiske og specialiserede produkter. Disse produkter (nicheprodukter) fordre ofte, at man skal have adgang til et stort geografisk marked, for at have det nødvendige markedsgrundlag for at virksomheden kan overleve. For i det hele taget at blive på et marked og måske følge eksportsuccesen op kan et samarbejde med en større virksomhed være den eneste måde at sikre overlevelse på. (Jakobsen, 1995) Endvidere er virksomhedernes konkurrenceevne hele tiden afbalanceret imellem de nationale rammebetingelser og de internationale konkurrencebetingelser, hvorved vejen til succes på eksportmarkedet udspringer af de konkurrencefordele de eksporterende virksomheder udvikler i forhold til konkurrenterne. Herved bliver selve produktet et vigtigt parameter for succes på eksportmarkedet. Dvs. uden et godt produkt, der tilfredsstiller forbrugernes behov for kvalitet, design mv., har virksomhederne næppe et potentiale for eksport (Jakobsen, 1995). 2.2 AFGRÆNSNINGER Efter at have opstillet hovedhypotesen og de fem underhypoteser vil der i det følgende være en afgrænsning af hovedopgave. Frem for at lave en fuldstændig afgrænsning er hovedopgaven løbende afgrænset. Der vil være afgrænsninger at finde i selve hovedopgaven, som vedrører et specifikt emne eller afsnit, og som lettere vil kunne forstås i den bestemte kontekst. I dette afsnit vil der kun blive fremhævet nogle af hovedopgavens vigtigste afgrænsninger i relation til det fokus, der er valgt i denne hovedopgave. Udvælgelsen af de virksomheder, som skal indgå i interviewrunden, er sket efter grundig research. Dog er disse virksomheder meget forskellige på mange niveauer, men de har én ting tilfælles, at alle allerede er på de internationale eksportmarkeder. Endvidere kunne man med fordel have inddraget andre og flere virksomheder, som f.eks. et større antal virksomheder placeret på Djursland eller flere virksomheder indenfor den samme branche. Dette ville have gjort konklusionerne og vurderingen af SMVPORTALEN.DK mere sikre. Men på grund af hovedopgavens tidsmæssige horisont mener forfatteren, at det anvendte informationsgrundlag kan accepteres til den videre analyse af SMVPORTALEN.DK. 7

9 Kun fremstillingsvirksomheder På Danmarks Eksportråds hjemmeside (www.smvportalen.dk) har virksomheder som tidligere nævnt en mulighed for at finde ud af, hvor parate de er til at eksportere. Danmarks Eksportråd har opdelt hjemmesiden i fremstillingsvirksomheder og servicevirksomheder, da spørgeskemaet, som virksomhederne skal svare på, er forskellige alt afhængige efter hvilken type af virksomhed, der er tale om. Det er kun fremstillingsvirksomheder, der vil blive analyseret i denne hovedopgave, da det uudnyttede eksportpotentiale for denne type af virksomheder udgør langt den største del af de 27,6 mia. kr., som PLS RAMBØLL MANAGEMENT og Danmarks Eksportråd (oktober 2001) i fællesskab regnede sig frem til. Dette uudnyttede eksportpotentiale er fordelt således, at fremstillingsvirksomheder udgør 21 mia. kr. og servicevirksomheder udgør 6,6 mia. kr. samtidig med, at mere end halvdelen af det beregnede eksportpotentiale findes inden for Engroshandel. Fremstillingsvirksomheder og servicevirksomheder er meget forskellige på mange niveauer og derfor er det svært at analysere begge typer af virksomheder samtidigt. Eksempelvis sælger produktionsvirksomheder et konkret og håndterbart produkt, som kan måles og vejes, mens servicevirksomhederne sælger et mere uhåndgribeligt produkt. Det geografiske område (Djursland) Det geografiske område blev bestemt til at være Djursland, da forfatteren til denne hovedopgave har sin nuværende bopæl her. Derfor er de virksomheder, som har indvilliget i at deltage i interviewrunden, udvalgt efter convenience sampling princippet (Zikmund, 1997). Selvfølgelig kan der stilles spørgsmålstegn ved, om denne udvælgelse er hensigtsmæssigt i forhold til, om de udvalgte virksomheder er repræsentative for de SMVer, som befinder sig på Djursland. Endvidere kan man stille sig tvivlende overfor, om disse virksomheder er repræsentative i forhold til de brancher de tilhører. Selvom der har været en tendens på Djursland, som i mange af Danmarks andre ydrekommuner, at arbejdsløsheden har været stigende igennem de sidste år (Samfundsstatistik, 2003), er der stadig mange sunde og velfungerende virksomheder på Djursland. Men hvad gør disse virksomheder i fremtiden opgiver de og flytter produktionen eller bliver de og kæmper for at opretholde produktionen. Derfor er det interessant at analysere nogle af de tilbageværende 8

10 virksomheder for at se, hvordan de vil takle fremtiden og specielt i forbindelse med eksport til udenlandske markeder. 9

11 3. HOVEDOPGAVENS OPBYGNING Figur 3.1: Hovedopgavens opbygning 1) INDLEDNING 2) PROBLEMFORMULERING 3) HOVEDOPGAVENS OPBYGNING 4) VIDENSKABSTEORI OG VALG AF METODE DEL 1 PRÆSENTATION DEL 2 TEORETISK ANALYSE DEL 3 EMPIRISK ANALYSE 5) PRÆSENTATION AF DANMARKS EKSPORTRÅD 9) INTERNATIONALISERINGS TEORI: FASEMODELLEN + RESSOURCE BASEREDE TEORI 12) UDVÆLGELSE/ SCREENING AF RELEVANTE VIRKSOMHEDER 6) PRÆSENTATION AF SMVPORTALEN.DK 13) PRÆSENTATION AF DE UDVALGTE VIRKSOMHEDER 7) KARAKTERISTIKA VED SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 10) ANALYSE AF SMVPORTALEN.DK: IFT. UPPSALA MODELLEN IFT. RESSOURCE TEORI IFT. EKSPORTMOTIVER IFT. EKSPORTKANALER IFT. EKSPORTBARRIERER 14) EMPIRISK ANALYSE AF SMVPORTALEN.DK 15) FORBEDRINGER AF SMVPORTALEN.DK 8) OPSUMMERING DEL 1 11) OPSUMMERING DEL 2 16) OPSUMMERING DEL 3 17) KONKLUSION Kilde: Egen tilvirkning 10

12 I forhold til oversigtsfiguren er indledningen (afsnit 1) og problemformuleringen (afsnit 2) allerede behandlet. Herefter vil der være en kort behandling af videnskabsteori og valg af metode (afsnit 4). Dette har betydning for flere af de valg, der træffes til de konkrete problemstillinger i løbet af hovedopgaven. Herefter opdeles hovedopgaven i 3 dele for at give læserne et bedre overblik over hovedopgaven og give en indledende præsentation af Danmarks Eksportråd, SMV PORTALEN.DK, samt en karakteristik af SMVer. DEL 2 og DEL 3 er henholdsvis en analyse af SMVPORTALEN.DK set i teoretisk og empirisk perspektiv. DEL 1 har til formål at præsentere de spillere, som indgår i denne hovedopgave. Først og fremmest vil der være en præsentation af Danmarks Eksportråd (DE) og de forskellige eksportstøtteordninger (afsnit 5), som DE tilbyder danske virksomheder, som gerne vil prøve kræfter med eksportmarkederne for første gang eller vil udvide deres nuværende eksportaktiviteter. I denne præsentation lægges der vægt på de eksportstøtteordninger, som specielt er beregnet til små og mellemstore virksomheder (SMVer). Der vil herunder være en separat præsentation af SMVPORTALEN.DK (afsnit 6) og eksportparathedstest, som denne hovedopgave har til formål at analysere for at vurdere brugbarheden overfor nogle udvalgte SMVer. Endvidere vil der være en præsentation af de 25 spørgsmål, som virksomhederne skal svare på for at teste deres eksportparathed. Ydermere vil der være en beskrivelse af SMVer (afsnit 7) og hvilke internationaliseringsprofiler, disse virksomheder har. Endelig vil der (afsnit 8) være en opsamling på de informationer, som præsentationen af DE, SMVPORTALEN.DK og SMVer har frembragt, og som har indflydelse på den videre analyse af SMVPORTALEN.dk s brugbarhed overfor nogle udvalgte SMVer. DEL 2 har til formål at opstille et teoretisk fundament og analysere SMVPORTALEN.DK ved hjælp af almen kendt internationaliseringsteori. Dette fundament (afsnit 9) tager i første omgang udgangspunkt i den generelle fasemodel, hvor Uppsala modellen udvælges, da undersøgelser (Pedersen, 1995) har vist, at danske virksomheder langt hen ad vejen følger denne (fase)model, når virksomhederne internationaliseres. Efterfølgende behandles den ressourcebaserede teori og der tages udgangspunkt i Jay Barney. Derudover præsenteres Robert Grants opdeling af ressourcer, som derved danner grundlaget for det teoretiske fundament. Herefter (afsnit 10) sker analysen af SMVPORTALEN.DK og de spørgsmål, som virksomhederne skal svare på, når deres eksportparathed vurderes. Analysen sker på baggrund af de opstillede internationaliseringsteorier (Uppsala og den ressource baserede teori) og yderligere inddrages eksportmotiver, valg af 11

13 eksportkanaler og eksportbarrierer. Endelig vil der (afsnit 11) være en opsummering de resultater, som den teoretiske analyse af SMVPORTALEN.DK har tilvejebragt, og som har indflydelse på brugbarheden af SMVPORTALEN.DK. DEL 3 har til formål at lave en empirisk analyse af SMVPORTALEN.DK på baggrund af interview med seks udvalgte SMVer placeret på Djursland. Først og fremmest sker der en udvælgelse af disse de relevante virksomheder (afsnit 12) samt en kort præsentation af de enkelte virksomheder (afsnit 13). Herefter kommer selve den empiriske analyse af SMVPORTALEN.DK (afsnit 14), hvor de tidligere opstillede hypoteser afvises eller bekræftes på baggrund af en interviewrunde med seks virksomheder indenfor meget forskellige brancher, som alle er placeret på Djursland. Efterfølgende vil der (afsnit 15) være forslag til, hvordan SMVPORTALEN.DK s brugbarhed kan øges set i forhold til de interviewede virksomheder. DEL 3 afsluttes med en opsummering (afsnit 16) af de resultater, som er fremkommet under den empiriske analyse, samt forslag til forbedringer af SMVPORTALEN.DK. På grundlag af hovedopgavens tre dele vil afsluttes der med den samlende konklusion (afsnit 17) for hovedopgavens problemstilling. 4. VIDENSKABSTEORI OG VALG AF METODE Interessen for at beskæftige sig med videnskabsteori i denne hovedopgave er, at det er grundlaget for, hvorpå en hver beslutning træffes. Derfor har det betydning for de valg, beslutninger og fortolkninger, der er truffet i hovedopgaven, idet disse er styret af den virkelighedsforståelse og opfattelse, som man er udstyret med (Darmer & Freytag, 1996). Videnskabsteori diskuterer og forholder sig derved til et fundamentalt vigtigt spørgsmål, der kan formuleres således: Kan vi overhovedet vide noget, eller er alle såkaldte sandheder relative? (Thuren, 1992, s. 9). Paradokset for videnskabsteori er, at på trods af, at videnskaben per definition søger sandheden, så bevæger videnskaben sig også konstant fremad. Sandheder i dag bliver måske usandheder i morgen. Den konkrete virkelighedsforståelse, vi som personer er udstyret med, kaldes i denne sammenhæng for et paradigme og er defineret som: 12

14 Et basalt sæt af værdier, vi implicit tager for givet, og som styrer vores handlinger både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerende undersøgelser, (Darmer & Freytag, 1996). Her fremhæves én definition på et paradigme, som synes dækkende, men der findes i litteraturen en lang række forskellige definitioner af paradigmer, samt hvilket videnskabeligt niveau de dækker. 8 Forfatteren af denne hovedopgave er som alle andre påvirket og styret af et givet paradigme ud fra definitionen af begrebet paradigme. 9 Dette afsnit har derfor til formål at gøre læseren af denne hovedopgave bevidst om, hvilket paradigme forfatteren har arbejdet ud fra i hovedopgaven. Dette er særlig hensigtsmæssigt i forhold til undersøgelser mv., da man netop bør vide, hvad det er, man foretager sig samt hvorfor (Darmer & Freytag, 1996). 4.1 DEN VIDENSKABSTEORETISKE BEKENDELSE Den videnskabsteoretiske bekendelse har betydning for flere af de valg, som er truffet for at behandle problemstillingen i hovedopgaven, hvormed der er sammenhæng imellem valget af paradigme og den metode, som er anvendt til at løse problemstillingen. Figur 4.1: Sammenhænge mellem videnskabsteori, metode og metodologi i afhandlingen Videnskabsteori Metode Metodologi Kilde: Egen tilvirkning, tilpasset efter Darmer & Freytag (1996). Af ovenstående figur 4.1 ses det, at der findes en sammenhæng mellem videnskabsteori, metode og metodologi, hvor videnskabsteori repræsenterer det højeste og mest abstrakte niveau. Dertil knytter sig også metode og metodologi, der afhængig af valget af videnskabsteori har en logisk sammenhæng med dette udgangspunkt (Darmer & Freytag, 1996). En almindelig fejltagelse er, at opfatte videnskabsteori og metodelære som praktisk taget identiske. Metodelæren og 8 Se endvidere Grethe Heldbjerg (1997), s Det interessante omkring definitionen af et paradigme er, at såfremt hvert menneske er styret af et givet paradigme og man derfor med sikkerhed kende den objektive sandhed, idet der principielt eksisterer lige så mange virkeligheder og fortolkninger som der er mennesker. 13

15 metodologien karakteriseret ved en række konkrete og direkte anvendelige redskaber i håndteringen af den konkrete problemstilling, og videnskabsteori er måden, hvorpå verden opfattes ud fra den eksisterende viden (Heldbjerg, 1997). Med henblik på at kunne finde rundt i mangfoldigheden af videnskabsteoretiske paradigmer og deres differentierede opfattelse af den videnskabelige verden kan disse deles op i forhold til deres basale opfattelse og besvarelse af det ontologiske, det epistemologiske og det metodologiske spørgsmål (Heldbjerg, 1997). Der kan identificeres fire forskellige paradigmer: (1) Positivismen, (2) Postpositivismen 10, (3) Kritisk teori og (4) Konstruktivismen (Darmer & Freytag, 1996). Disse fire forskellige paradigmer skiller sig ud fra, hvorledes de forholder sig til de tre nedenstående spørgsmål. Disse spørgsmål kan knyttes sammen med niveauerne angivet i figur 4.2, hvilket resultere i at det ontologiske spørgsmål repræsenterer videnskabsteorien; det epistemologiske spørgsmål repræsenterer metoden; og det metodologiske spørgsmål repræsenterer arbejdsmetoder og redskaber. De tre spørgsmål, som forfatteren vil forholde sig til, ser ud som følger (Darmer & Freytag, 1996): 1. Det ontologiske: Hvad er viden? Hvad er virkelighed? 2. Det epistemologiske: Hvad er forholdet mellem undersøgeren og det undersøgte? 3. Det metodologiske: Hvordan undersøgeren skal finde frem til viden? Kilde: Darmer & Freytag (1996) I forhold til de nævnte paradigmer kan det i nedenstående figur ses, hvorledes disse relaterer sig til ovenstående spørgsmål: 10 Det postpositivistiske paradigme benævnes også som det neopositivistiske paradigme, og disse benævnelser bruges synonymt. (Heldbjerg, 1997 s. 29) 14

16 Figur 4.2: Karakteristika for udvalgte videnskabsteoretiske paradigmer Positivisme Neopositivisme Kritisk teori Konstruktivisme Ontologi (videnskabsteori) Realistisk Kritisk realistisk Kritisk realistisk Relativistisk Epistemologi (metode) Objektiv Modificeret objektiv Subjektiv Subjektiv Metodologi (arbejdsmetoder/ redskaber ) Eksperimentel/ manipulerende Modificeret Eksperimentel/ manipulerende Dialogisk/ grænsebrydende Kompleks Subjektivisme Kilde: Heldbjerg (1997) og Darmer & Freytag (1996) + egen tilvirkning. Figuren viser oplagte sammenhænge imellem de forskellige videnskabsniveauer for de fire paradigmer, hvilket gør det muligt at sammenligne disse på overordnet niveau. I forhold til hovedopgaven fravælges det konstruktivistiske paradigme, idet det forudsætter et relativistisk videnskabssyn. Dette harmonerer ikke med den grundlæggende opfattelse af virkeligheden som forholdsvis realistisk og underlagt reguleringsstrukturer. Der tages afsæt i undersøgelser og teorier, der netop forsøger at finde frem til en objektiv sandhed om brugbarheden af SMV PORTALEN.DK, og derfor synes det konstruktivistiske paradigme at være i modstrid med, hvad forfatteren prøver at opnå med denne hovedopgave. Dog mener forfatteren ikke, at virkeligheden er 100% realistisk forståelig, således at virkeligheden styres af uforanderlige, naturgivne love og mekanismer, og virkeligheden i form af helheden derfor udgøres af summen af delene. Dette er karakteristika for den positivistiske tilgang (Heldbjerg, 1997), hvorfor dette paradigme også fravælges. Den videnskabsteoretiske bekendelse for denne hovedopgave er det neopositivistiske paradigme. Hovedopgaven baserer sig således på et virkelighedssyn, der gør, at selvom der foretages studier af udvalgte små og mellemstore virksomheder ved hjælp af diverse teorier og modeller, vil resultaterne og forståelsen af den virkelighed, der tegnes/kortlægges, ikke være fuldstændig men kun en tilnærmelse til den fuldstændige sandhed og forståelse. Denne hovedopgave vil kun være et billede af seks meget forskellige virksomheder på Djursland, som tester SMV 15

17 PORTALEN.DK s brugbarhed. Dette giver en del af sandheden, men valgte man virksomheder fra hele Danmark, ville man derved få en større undersøgelse, og desuden en større sikkerhed i den sammenhæng og sandhed, der er blevet fundet Det epistemologiske spørgsmål Som det fremgår af figur 4.2, er der på det epistemologiske plan en forskel mellem neopositivismen og kritisk teori. Altså en forskel i forholdet mellem undersøgeren og det undersøgte. I den forbindelse er det tilstræbte ideal i hovedopgaven at søge en så objektiv tilgang som mulig, velvidende at total objektivisme er umulig. Eksempelvis kan nævnes de virksomhedsinterview, der er foretaget, da der pr. definition vil være en indflydelse mellem det der undersøges, og forfatteren som undersøgere. Som det påpeges, er umuligt at lægge værdier og følelser på hylden, når hovedopgavens interview gennemføres, selvom forfatteren er meget opmærksom på denne fejlkilde. Konsekvensen er, at epistomologien i hovedopgaven vil være modificeret objektiv og vil forholde sig kritisk til de resultater, der fremkommer for at tilstræbe så stor objektivitet som mulig (Darmer & Freytag, 1996) Det metodologiske spørgsmål Tidligere er det beskrevet, at der er en overvejende sammenhæng mellem ontologien, epistemologien og metodologien indenfor videnskabsteoretiske paradigmer. I forhold til figur 4.2 giver det, at den metodologiske tilgang for neopositivismen er modificeret eksperimentel/manipulerende. I hovedopgaven arbejdes der med interview, der skal forsøge at måle og veje det, som undersøges, men kun i modificeret form, da forfatteren godt ved, at der er informationer m.v., som man kun kan få inddraget i undersøgelsen gennem f.eks. personinterview. De ubalancer, der måtte opstå, vil blive løst ud fra logiske ræsonnementer (Thuren, 1992). Derfor benyttes der kvalitative metoder i form af interview for at skabe en større forståelse for det, der undersøgers. Dette stiller naturligvis store krav til den kritiske sans, der selvfølgelig skal bruges i forhold til at vurdere og sammenholde de resultater, der findes gennem den logiske erkendelse. 16

18 DEL 1 Som tidligere nævnt har denne del af hovedopgaven til formål at præsentere de spillere, som indgår hovedopgaven. Der vil være en præsentation af Danmarks Eksportråd (DE) og de forskellige eksportstøtteordninger, som DE tilbyder danske (små og mellemstore) virksomheder. Herefter vil der være en separat præsentation af SMVPORTALEN.DK og eksportparathedstest for at kunne vurdere brugbarheden overfor nogle udvalgte SMVer. Ydermere er der en gennemgang af SMVer og hvilke internationaliseringsprofiler, disse virksomheder har. 5. PRÆSENTATION AF DANMARKS EKSPORTRÅD Danmarks Eksportråd (DE) blev etableret 1. januar 2002 og er en selvstændig enhed i Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedaktiviteter. Størsteparten af DE s eksport og investeringsrådgivning sker på de danske ambassader, generalkonsulater og handelskontorer på over 100 udenlandske markeder. På eksportrådgivningsmarkedet finder der en lang række offentlige/private store/små foreninger og organisationer, som tilbyder nogle af de samme produkter og ordninger som DE. Et udpluk af disse virksomheder kan ses i bilag 1 og bilag 2. Figur 5.1: Fire overordnede eksportfremme områder DE tilbyder ydelser indenfor fire overordnede områder: Individuel eksportfremme: Kollektiv eksportfremme: Investeringsfremme: Generel eksportfremme: Omfatter løsning af konkrete opgaver for virksomheder. Vedrører en støtte gruppe af virksomheder, er deltager i f.eks. eksportfremstød eller udenlandske messer. Har til formål at tiltrække udenlandske virksomheder til DK. Omfatter markedsudviklingsprojekter, generel rådgivning samt information om landes politiske, økonomiske og kommercielle forhold. Endvidere hurtig og effektiv håndtering af aktuelle Kilde: problemer, der vedrører vitale danske eksport interesser. DE arbejder målrettet på at gøre en særlig indsats for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder med at realisere deres uudnyttede eksportpotentiale, som for danske små og mellemstore virksomheder er på 27,6 mia. kr. årligt (PLS RAMBØLL Management, 2001) 17

19 DE lancerede i foråret 2002 en internetportal (www.smvportal.dk), som giver en indgang til en bred vifte af eksportrelevante ydelser, bl.a. information og vejledning til forberedelse af eksport, herunder en interaktiv selvtest om eksportparathed, en trinfortrin eksporthåndbog, målrettet information om eksportmarkederne, information om støttemuligheder og eksportprogrammer m.m. Ydermere arbejder DE med eksportstart, som er et program, der tilbyder virksomhederne et eksporttjek og markedsundersøgelser på op til tre markeder, og en opfølgning på etablerede kontakter på de udenlandske markeder. Eksportstart fungerer som et klippekort jo flere timer man køber, jo større rabat (Danmarks Eksportråd, 2001). DE arbejder også med etablering af eksportvækstgrupper. Programmet bistår virksomheder med begrænset eksporterfaring og består af et rådgivningsforløb med fokus på et udvalgt marked eller segment, et rådgivningsforløb ved planlægning og udførsel af praktiske eksportopgaver og individuel salgshjælp i forbindelse med kontakt til kunder, besøg på eksportmarkeder, deltagelse på messer, udformning af kontrakter mv. De små og mellemstore virksomheder (SMVer) tegner sig for over halvdelen af erhvervslivets omsætning i Danmark og næsten 40% af eksporten. DE s mission er, at de vil være virksomhedernes fortrukne samarbejdspartner for international vækst og indtjening og for udenlandske investeringer i Danmark. I 2001 samarbejdede DE med ca SMVer som led i deres internationalisering (Danmarks Eksportråd, 2001). 5.1 PRÆSENTATION AF DE S TILSKUDSORDNINGER VEDR. EKSPORT 11 Danmarks Eksportråd administrerer flere forskellige tilskudsordninger, som har til formål at fremme danske virksomheders eksport og internationalisering. DE s bestyrelse har lagt vægt på, at der bliver fokuseret på indsatsen overfor brancher og markeder, hvor Danmark har styrkepositioner, samt hvor der er uudnyttede eksportmuligheder. DE har etableret en modulopbygget programstruktur, der skal fremme fleksibilitet og synergi mellem de eksportfremmeaktiviteter og indsatsområder, som DE tilbyder danske erhvervsvirksomheder. Særligt skal det bemærkes, at modulerne under de individuelle forløb retter sig mod SMVer (www.smvportalen.dk). 11 Alle oplysninger i dette afsnit baserer sig på informationer fra hjemmesiden SMVPORTALEN.DK. 18

20 Figur 5.2: Danmarks Eksportråds programstruktur vedr. eksportstøtte Kilde: Programstrukturen er inddelt i fire overordnede indsatsområder (kompetence, viden om markeder, matchmaking og markedsopfølgning). Dette giver mulighed for at kombinere individuelle, fælles og internetbaserede moduler 12, der kan gennemføres enkeltvis eller i sammenhæng, så de kan skræddersyes til den enkelte virksomheds og virksomhedsgruppes behov. Programstrukturen giver desuden mulighed for at indgå aftaler om partnerskab mellem DE og organisatorer af eksportfremstød om længerevarende fælles forløb, så der for eksempel kan gives tilskud til flere sammenhængende eksportfremstød og aktiviteter for en given branche og for en række aftalte lande. I det følgende vil der være en gennemgang af nogle af ovenstående eksportstøtteordninger, som specielt er rettet mod SMVer Eksporthandlingsplan Formålet med modulet er at bistå SMVer med udvikling af individuelle eksportkompetencer, således at virksomheder bliver i stand til at vurdere egne eksportmuligheder og igangsætte eksport på relevante eksportmarkeder. Modulets indhold er et eksportforberedelsesprogram, hvor rådgivningen udføres af eksterne konsulenter hyret af DE. 12 Cirklen omkring Eksporttest og guide markere at herunder ligger eksportparathedstesten som denne hovedopgave har til formål at analysere både teoretisk og empirisk. 19

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

EXPORTKONSULENTERNE. Et netværk af eksportkonsulenter

EXPORTKONSULENTERNE. Et netværk af eksportkonsulenter EXPORTKONSULENTERNE Et netværk af eksportkonsulenter Eksempler Udvikling af kunderelationer i Skandinavien for en træindustriel virksomhed Kollektivt fremstød for etablering af samarbejde mellem danske

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Success på eksportmarkedet - Hvordan?

Success på eksportmarkedet - Hvordan? Success på eksportmarkedet - Hvordan? Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 31.10 2013 2 Hvad gør dem som klarer sig godt på eksportmarkederne? Fire vigtige parametre: 1. Markedsvalg:

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere