Grundlæggende undervisningsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Praktikvejledning af PGU- og sosuelever Udviklet af: Else Marie Sølgaard og Ingrid Schmidt SOSUnord Viren Vodskov Tlf.: Februar 2007

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK Uddannelsesmålet hører til i den fælles kompetencebeskrivelse (FKB) nr. 2692: Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde. Uddannelsesmålet er beskrevet således: Deltageren kan, som en del af sit daglige arbejde, tilrettelægge vejledningen af elever, som er i praktikuddannelse som pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter, og vejlede og støtte elever i brug af uddannelsesbog og logbog samt støtte elever i selvrefleksion. Vejledningen i praktikken kan gennemføres af deltageren ud fra elevens faglige forudsætninger. Deltageren kan medvirke til, at eleven udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet. Deltageren kan medvirke til, at eleven udvikler egne kommunikative kompetencer, og kan bringe eleven til aktivt at indgå i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet, herunder sikre, at eleven får prøvet forskellige faglige opgaver. Under praktikvejledningen kan deltageren give positiv feedback til eleven. Deltageren kan støtte og udfordre eleven fagligt og personligt og arbejde på, at eleven udvikler sig i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål og lærer at arbejde kreativt og at se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Deltageren kan medvirke til, at eleven udvikler fagligt begrundede forudsætninger for at vurdere og forbedre egne standpunkter og forbedrer sin praksis. Deltageren kan evaluere eleven mundtligt og skriftligt ud fra praktikmål og personlige kompetencekrav. Uddannelsesmålet er relevant for flere målgrupper i FKB en, idet vejledning af PGU- og sosuelever varetages af en bred faglig målgruppe. Her tænkes først og fremmest på social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagogmedhjælpere, men også andre faggrupper er vejledere for sosuelever, f.eks. aktivitetsmedarbejdere og vejledere med andre sundheds- og pædagogiske uddannelser, og disse kan derfor være en del af målgruppen for Praktikvejledning af PGU- og sosuelever. Praktikvejledning skal som udgangspunkt foretages af personer, der mindst har samme uddannelsesniveau, som det eleven selv er i gang med at erhverve. 1 af 10

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Kompetenceudviklingen som vejleder vil for vejledere tilknyttet sosu hjælperuddannelsen skulle anvendes på de tilknyttede praktiksteder i hjemmeplejen, herunder Leve-bo-miljøer, aktivitetscentre m.v. For sosu-assistentuddannelsens vedkommende vil deltagerne tillige have arbejdspladser inden for det somatiske sygehusområde og i det psykiatriske område både i sygehusregi og socialpsykiatrien. Deltagerne kan derfor have meget forskellige praksiserfaringer, men udvikling af de grundlæggende vejlederkompetencer vil være fælles for alle deltagere. Det er omsætningen af vejledning i praksissituationer, der vil være forskellig. Det har vist sig, at frafald i sosu uddannelserne hovedsageligt finder sted, mens eleven er i praktik, hvilket kan begrunde en udvikling af vejlederens kompetencer med fokus på faglige vejlederredskaber, herunder kommunikative og pædagogiske redskaber. Ydermere foregår ca. 2/3 af sosu-uddannelsen i praksis, hvilket stiller krav om kvalificeret vejledning, så praktikken bliver en uddannelsespraktik med fokus på læring i praksis. Arbejdsfunktioner Deltageren skal kunne vejlede sosuelever ud fra de rammer og vilkår der til stadighed findes og forandres. F.eks. vil elever få mulighed for at begynde uddannelsen i praksis og gennemføre dele af praktikuddannelsen før den teoretiske del af uddannelsen. Ligeledes kan forventes at flere elever har merit/fritagelse for dele af uddannelsen, da såvel formelle kompetencer som realkompetencer danner grundlag for merit/fritagelsesvurderinger. Disse ændringer stiller øgede krav til vejlederen om at have fokus på elevens ressourcer og potentialer, så netop den enkelte elev støttes ud fra de konkrete læringsbehov. Det at være vejleder kan forventes at blive en stadig større del af arbejdsopgaverne inden for praksisfeltet, særligt når der medtænkes at de ældres andel af befolkningen er fortsat stigende. Hermed er der et forventeligt øget behov for pleje og omsorg og derfor også for uddannelse af flere elever og velkvalificerede vejledere. Sosu-uddannelsen er en ungdomsuddannelse, der dog indtil nu har haft et højt aldersgennemsnit. I fremtiden kan forventes en større andel unge, og dette vil stille yderligere krav til vejlederen, da disse unge formentlig ikke har husmoderkvalifikationer og praksisfærdigheder fra området. Flere ting skal derfor læres i praktikken; der følger færre gratis kompetencer med. I vejlederuddannelsen lægges vægt på, at deltagerne opnår kompetencer, så de selvstændigt og i samarbejde med andre kan planlægge og medvirke til et udviklende og fagligt funderet uddannelsesmiljø. Deltagernes nye funktion som PGUeller sosu-vejledere vil være omdrejningspunktet i vejlederuddannelsen. 2 af 10

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Deltagerforudsætninger Tidligere erhvervede erfaringer fra vejledersituationer, såvel egen uddannelse som eventuelle erfaringer i forhold til vejledning af andre, er væsentlige forudsætninger at medinddrage i uddannelsen. Det er en fordel at have været vejleder, evt. sammen med en anden, da deltageren kan overføre egne erfaringer til de emner, der undervises i på uddannelsen. Struktur Uddannelsen foreslås afviklet som et splitforløb, f.eks. 2 gange 5 dage. Man kan med fordel koble uddannelsen sammen med Grundlæggende projektdeltagelse (AD, 41467), hvor deltagerne kan have fokus på vejlederproblematikker, som de kan arbejde med i et mindre projektarbejde. Også andre uddannelser kan være relevante at sammenkæde med Praktikvejledning af PGU- og sosuelever. Her tænkes på Samspil og relationer i pædagogisk arbejde (AL, 42665), og Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (AA, 45622) og Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (AD, 43766). 2. Ideer til tilrettelæggelse Temaer Det foreslås at uddannelsen inddeles i 5 temaer, med en logisk opbygning, som begynder med rammerne omkring uddannelserne. Dernæst kommer elevens forudsætninger, læreprocesser, vejledning, evaluering, læringsmiljø og vejlederroller. Deltagerne er gennem hele uddannelsen ansvarlige for egen læring og for at gøre opmærksom på og forfølge egne læringsbehov. Deltagerne reflekterer dagligt, og der arbejdes med forskellen på refleksion, beskrivelse og vurdering. Deltagerne inddeles i grupper, og hvis muligt så både somatik-, psykiatri- og primærområdet er præsenteret i gruppen. Hvis det udelukkende drejer sig om vejledere for social- og sundhedshjælperelever, arrangeres grupperne således, at kursisterne kommer fra forskellige arbejdspladser. Formålet er inspiration og erfaringsudveksling samt at udbygge forståelsen for de forskellige praktikkers betydning for uddannelsen. 3 af 10

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Deltagerne skriver gennem hele kurset logbog, hvor de reflekterer over dagens indhold og deres egen læring. Det kan gøres derhjemme eller de sidste minutter kan afsættes til formålet. Hver dag begynder med refleksioner fra gårsdagen. Der sættes gennem hele uddannelsen fokus på refleksion og dens betydning for læring. Formålet er, at deltagerne bliver fortrolige med refleksionsprocessen og får en forståelse for dens betydning for læring og udvikling. Ud fra vejlederuddannelsens målsætning formulerer deltagerne forventninger samt læringsmål. Formålet er at deltagerne bliver bevidste om de muligheder for læring kurset giver til den enkelte, og hvilke mål de har brug for/ønsker at nå, samt får en forståelse for og øvelse i at formulere både faglige og personlige mål. Gennem hele forløbet tages der med respekt for uddannelsens målsætning hensyn til deltagernes ønsker og behov. Deltagerne anvender gennem hele uddannelsen bogen Praktikvejledning i social og sundhedsuddannelserne, red. Lissi Hansen, Munksgaard Bogen kan enten anskaffes som klassesæt eller indgå som en del af det udleverede materiale. Bogen er skrevet til praktikvejledere i sosu-uddannelserne. Tema 1 Fokus på uddannelsen Tema 2 Vejledning ud fra elevens forudsætninger Tema 3 Vejledning og læreprocesser Tema 4 Evaluering og elevens selvrefleksion Tema 5 Læringsmiljø og vejlederroller Tema 1. Fokus på uddannelsen Undervisningen kan omhandle følgende: Der orienteres om de grundlæggende sosu-uddannelser hhv. pædagogisk grunduddannelse og intentionen bag, og der skabes en forståelse for sammenhængen mellem lov, bekendtgørelse, uddannelsesordning og praktikkens uddannelsesplan. Der arbejdes med uddannelsernes formål og mål. Specielt lægges der vægt på praktikmålene, og der kan arbejdes med at konkretisere det enkelte mål, og hvad eleven skal arbejde med for at nå målene. Der arbejdes med erhvervskompetencebegrebet, og der lægges vægt på de personlige kompetencer. Der arbejdes med uddannelsesbogen og dens betydning for elevens læring. 4 af 10

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Undervisningen kan endvidere omhandle følgende: Der arbejdes med det moderne samfund og de ændringer det medfører for den enkelte og for arbejdspladsen. F.eks.: Hvorfor taler man i dag om fleksibilitet i stedet for stabilitet? Hvorfor taler man om kompetencer i stedet for kvalifikationer? Hvilken betydning har det for eleven at autoriteterne har mistet deres magt, og at normer og traditioner er erstattet af friheden til selv at vælge? Hvilke konsekvenser har friheden? Litteratur: Fakta om Sosu-reformen Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr Bekendtgørelsen for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lokale uddannelsesordninger, læreplaner og uddannelsesplaner. Jørgensen, Per Schultz: Hvad er kompetence? Og hvorfor er det nødvendigt med et nyt begreb? Uddannelse nr Rasborg, Klaus: Mennesket i det moderne samfund. Kap. 2 i Sociologi og modernitet. Benny Jacobsen m.fl. Columbus Illeris, Knud: Modernitetens kompetencekrav, kap 3 i Voksenuddannelse og Voksenlæring. Roskilde Universitetsforlag, Learning Lab Denmark, Ziehe, T. & Strubenrauch, H.: Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser. Politisk revy. København, Tema 2. Vejledning ud fra elevens forudsætninger Undervisningen kan omhandle følgende: Betydningen af at vejlederen - ved at samarbejde med og følges med eleven - lærer eleven at kende for derved at få et indtryk af, hvor eleven er fagligt og personligt. Hvordan bruges uddannelses-/logbogen, så både elev og vejleder bliver bevidste om elevens udvikling, udviklingspotentialer og arbejdspunkter? Hvilken betydning har alder, køn og kulturel baggrund for læring? Der kan arbejdes med ungdomskultur, forskel på mænd og kvinder og etnicitet. 5 af 10

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Forskellige måder at lære på, herunder De Mange Intelligenser og læringsstile. Deltagerne kan teste sig selv for derigennem at blive bevidste om forskelligheder. Forskellighederne diskuteres, og der drøftes, hvordan de kan bruges konstruktivt f.eks. i lærings eller samarbejdsrelationer. Litteratur: Simonsen, Birgitte: Unges forhold og forventninger til uddannelse og arbejde i Uddannelse læring og demokratisering. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr Jacobsen, Benny m.fl.: Socialisation i det moderne, kap. 3 side i Sociologi og modernitet. Columbus Eriksen, Thomas Hylland og Sørheim, Torunn Arntsen: Kulturforskelle kulturmøder i praksis. Munksgaard Danmark 2002 Værktøj til vejledere. Vejledning af unge med anden etnisk baggrund end dansk på social- og sundhedsuddannelserne. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Gardner, Howard. De mange intelligensers pædagogik. Gyldendal Undervisning Redigeret af Per Fibæk Lauersen. Hansen, Mogens, Lauersen, Per Fibæk, og Nielsen, Anne Maj. Perspektiver på De mange intelligenser. Roskilde Universitetsforlag Andersen, Peter & Schelde, Michael. Hvordan lærer dit barn? En forældreguide om de mange intelligenser i skole og institution. Dafolo Forlag Dunn, Rita: Artikelsamling om læringsstile. Dafolo Forlag Tema 3. Vejledning og læreprocesser Undervisningen kan omhandle følgende: Forskellige syn på læring og læreprocesser. Den didaktiske relationscirkel (Hiim og Hippe) Praksislæring, herunder mesterlære Situeret læring Introduktionsperiodens betydning for elevens læring Forventningssamtalen Vejledningssamtaler Læringsplaner Formulering af og arbejde med læringsmål Brug af uddannelses-/logbog 6 af 10

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Refleksion Vejledning i praksis Kommunikation hvordan får vejlederen budskabet frem hvordan gives konstruktiv og positiv feedback hvordan udfordres eleven til vækst Konfliktløsning hvordan undgår man konflikter hvordan løser man konflikter Litteratur: Hansen, Lissi (red): Praktikvejledning i social- og sundhedsuddannelserne. Munksgaard Danmark 2002 Hiim, Hilde og Hippe, Else: Læring gennem oplevelse forståelse og handling. En studiebog i didaktik. Gyldendal Undervisning 1997 Illeris, Knud: Læring. Roskilde Universitetsforlag Praktikuddannelse med elevens læring i fokus kompetenceudvikling i SOSU uddannelserne. Undervisningsministeriets temahæfteserie nr Nielsen, K & Kvale, S. Mesterlære læring som social praksis. Antologi. Hans Reitzels Forlag, Scheel, Linda Schumann. Praksislæring. Gyldendal Del IV. Dansk Pædagogisk tidsskrift 2/98, april. Rosenberg, Marshall B. Ikke voldelig kommunikation Girafsprog. Borgen Tilhørende video: Words are windows or they re walls. A presentation of nonviolent communication. By Marshall Rosenberg. Bülow, Claus. Girafsprog Empatisk Kommunikation Et sprog fra hjertet. Skab dit liv Forlaget, Latour, Anne og Filtenborg, Jørgen. Kommunikation og personlig udvikling. Forlaget Klim Kunsten at løse konflikter - Redskaber og overvejelser. Center for konfliktløsning. Kompendium Tema 4. Evaluering og elevens selvrefleksion Undervisningen kan omhandle følgende: 7 af 10

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Formativ og summativ evaluering. Hvad skal eleven evalueres i forhold til? praktikmål personlige kompetencer egne mål Taksonomi Undervisningsministeriets karakterskala Hvordan får vejlederen over for eleven tydeliggjort både niveau og arbejdspunkter? Med udgangspunkt i deltagernes medbragte evalueringer kan der arbejdes med følgende: hvordan evaluere skriftligt så det tydeligt fremgår, hvad eleven kan så det tydeligt fremgår, hvad eleven skal arbejde med så eleven kan bruge evalueringen til vækst Undervisningen kan endvidere omhandle følgende: Hvordan bruges uddannelsesbogen så den fremmer elevens læring. Deltagerne kan under hele uddannelsen skrive uddannelsesbog, hvor de dels reflekterer, dels laver egne mål og planer for målopfyldelse, dels evaluerer om de har nået målene. Hvordan viden om læringsstile og De Mange Intelligenser bruges til at støtte elevens læring deltagerne kan reflektere over egen og andres læringsstile og sammenligne deltagernes forskellige læringsstile og måder at lære på, for derigennem at få kendskab til mangfoldigheden. Litteratur: Lauvås, Per og Handal, Gunnar: Vejledning & Praktisk Fagteori. Forlaget Klim, Tema 5. Læringsmiljø og vejlederroller Undervisningen kan omhandle følgende: Refleksion og selvrefleksion 8 af 10

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Relationen mellem elev og vejleder Vejlederroller Læringsmiljø Litteratur: Fagermoen, May Solveig. Sykepleie i teori og praksis et fagdidaktisk perspektiv. Universitetsforlaget Oslo 1995, kap. 8. Jensen, Birgitte. Ung i sygeplejen. Artikel i Klinisk Sygepleje 11. årgang, nr. 4. August Et godt uddannelsesforløb. Hvad er en god uddannelsespraktik, og hvilke barrierer kan der være i praktikperioden? Undersøgelse lavet af Social- og sundhedsskolen i Nordjyllands Amt, marts Kan findes på Hornstrup, Carsten m.fl. Systemisk Ledelse den refleksive praktiker. Erhvervspsykologiserien. Dansk Psykologisk Forlag, 2005, kapitel 1.9. Praktikbogen - få mere udbytte af praktikken i social- og sundhedsuddannelserne og pgu. Forlaget JURAInformation, Opgaver og undervisningsmaterialer For at tilgodese forskellige læringsstile veksles der mellem oplæg, diskussioner, gruppearbejde og evt. opgaver som deltagerne løser enkeltvis. Der kan evt. arrangeres et orienteringsløb, hvor der på posterne skal løses forskellige opgaver, der har med kursets indhold at gøre, og hvor fokus er på forskellige læringsstile og intelligenser samt Nuzo (Nærmeste Udviklingszone). Artiklen Ung i Sygeplejen kan evt. være udgangspunkt for gruppearbejde, hvor deltagerne vælger en problematik, som de arbejder med. Rollespil og evt. videooptagelse kan bruges f.eks. i forbindelse med refleksion: Deltagerne inddeles i grupper på 3 personer. En er vejleder, en anden elev og den tredje observatør. Vejlederen kan lave mål for samtalen både processen og hvad der skal komme ud af den - og fortæller observatøren, hvad der skal være fokus på. De tre personer bytter roller, så alle har prøvet alle roller. Der kan findes forskellige test vedr. læringsstile og De Mange Intelligenser på Internettet, f.eks af 10

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Forslag til opgaver mellem modulerne Vejlederuddannelsen foreslås som nævnt modulopdelt, og deltagerne kan med fordel arbejde med en mindre opgave i mellemperioden. Herved anvendes det lærte i praksis, samtidig med at deltageren får støtte og redskaber i sit daglige arbejde som vejleder. Praksisbeskrivelse: Deltageren beskriver et vejledningsforløb med en elev. Deltageren tager beskrivelsen (1-2 sider) med på næste modul, og i mindre grupper fortæller hver deltager om sin praksissituation. Opgaven for gruppen er at få den der fortæller til at reflektere over sin praksis. Undervisningen kan forud have fokus på f.eks. spørgeteknikker, reflekterende og cirkulære spørgsmål. Refleksionsopgave: Deltageren laver en skriftlig refleksion over en elev/vejledersituation, som hun har oplevet i praksis. Refleksionen danner baggrund for et gruppearbejde på næste modul, hvor deltagerne på skift fortæller om egne refleksioner og modtager spørgsmål og kommentarer, der kan bringe fortælleren videre i sine refleksioner. Formålet med dette er at øve sig i at se flere vinkler på en situation og at støtte andre til yderligere refleksioner. Underviseren kan indgå som supervisor i gruppen. Vejledning som er velovervejet og tilrettelagt: Deltageren har skriftligt forberedt sig til en vejledning med en elev ved på forhånd at have overvejet sin vejlederrolle og om det f.eks. er før-, under- eller eftervejledning. Efter vejledningen beskriver deltageren hvordan vejledningen er gået. På næste modul bliver deltagerne koblet sammen to og to og læser hinandens beskrivelser og giver hinanden respons på dette. Underviseren kan indgå som sparringspartner eller supervisor. Vejledning hvor eleven inddrages i evalueringen: Deltageren planlægger vejledning med en elev og har forberedt evalueringsspørgsmål i forhold til vejledningen. Eksempler på evalueringsspørgsmål kan være: Hvad har du lært? Hvordan oplever du at.?, Hvordan påvirker det din læring, at? Ud fra elevens svar kan deltageren blive opmærksom på, hvad hun/han skal arbejde mere med. Der kan på næste modul sættes fokus på emner, der relaterer hertil. 4. Litteraturliste mv. Litteratur er angivet under de enkelte temaer. 10 af 10

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen Lene Halberstadt og Jette Lohse Studieunit Indre by/østerbro, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelse. Praktikvejledning af ernæringsassistentelever

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelse. Praktikvejledning af ernæringsassistentelever til arbejdsmarkedsuddannelse Praktikvejledning af ernæringsassistentelever Nr. 40423 Udviklet af Hanne Hyldgaard Langager og Maj-Britt Duus Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Februar

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Praktikvejlederuddannelsen Modul 1

Praktikvejlederuddannelsen Modul 1 Praktikvejlederuddannelsen august 2017 Praktikvejlederuddannelsen Modul 1 Dato Dage Tema for dagen Underviser Mandag d. 4/9 Dag 1 Velkommen Kendskab til SOSU uddannelserne og uddannelsestænkning Tirsdag

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator.

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator. Social-og sundhedshjælper elever; Udfyldes af elev senest 14 dage inden afslutning i både 1. og 2. praktikforløb. Gennemgås mundtligt efterfølgende sammen med praktikvejleder. Social- og sundhedsassistent

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 42934 Udviklet af: Birgitte Højlund

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44789 Udviklet af: Asta Nielsen Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Deltagere i projektet: SOSU Nord Hjørring kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Majbritt Sund Uddannelseskonsulent Frederikshavn

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb..side 3 Pejlemærkerne og deres anvendelse i praksis

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dato Uge 44 27.10 Tidspunkt Emne Underviser Litteratur Kl. 9.15 15.00

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum Området retter sig mod pædagogisk

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Omhandlende AMU-uddannelsen 43745 Den professionelle betjening af kirkens brugere Materialet har til formål at give inspiration

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011.

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Generelt opleves, at målgruppen har ændret sig de sidste år. Eleverne er blevet yngre og en del af dem, har personlige problemer at slås

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44785 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode.

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode. Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode. Pædagogens praksis. Praktikken retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Den første planlægningssamtale med uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk

Den første planlægningssamtale med uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk Den første planlægningssamtale med uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk - en vejledning til vejledere Regionshospitalet Viborg, Skive HR-afdelingen, uddannelse Kultur er som medvind på

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir Brugervejledning for praktikvejleder Du kan som vejleder anvende modellen og støttespørgsmålene som afsæt for din vejledningssamtale nogle gange i løbet af praktikken.

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013 KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013 Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 28.10 P1.02 9.15-11.00 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål, opbygning, indhold

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus 1 Refleksion som et læringsredskab Refleksion betyder egentlig tilbagekastning! Det vil sige, at du tankemæssigt vender tilbage til noget, der er

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Mindmap, Læringsaftalen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere