Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Udøvende institution:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2011-1. Udøvende institution:"

Transkript

1 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej Hørsholm Telefon: Telefax: Teknisk Notat Ny Viden

2 Titel Ny Viden Journal nr. RL 13/11 Sagsnr. A Vores ref. Rekvirent Rekvirentens ref. JEL/BP/ilk Miljøstyrelsen Strandgade København K Jørgen Jakobsen DELTA, 7. juli 2011 Jens E. Laursen

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål Afgrænsning Tidsskrifter Journal of the Acoustical Society of America (JASA) Applied Acoustics Journal of Low-Frequency Noise, Vibration and Active Control Noise Control Engineering Journal Acta Acustica Kongresser Euronoise Inter-Noise International Conference on Noise as a Health Problem Forum Acusticum Baltic-Nordic Acoustics Meeting Low Frequency Noise and Vibration and its Control Wind Turbine Noise Bilag Links til tidsskrifters hjemmesider

4 1. Baggrund og formål Miljøstyrelsen har ønsket, at en del af Referencelaboratoriets aktiviteter i 2011 skulle være at formidle ny viden til Miljøstyrelsen. Referencelaboratoriet har gennemgået tidsskrifter og overvåget årets kongresser for at identificere ny viden af betydning for måling og administration af ekstern støj. Notatet udsendes to gange om året. Søgningen i tidsskrifter er afsluttet i juni Indholdsfortegnelser for de valgte tidsskrifter findes på de respektive hjemmesider på Internettet. Links til disse hjemmesider er angivet i Bilag Afgrænsning Valg af emner og vægtning af stoffet er rettet mod Miljøstyrelsen. 3. Tidsskrifter 3.1 Journal of the Acoustical Society of America (JASA) Årgang 2010: Vol. 128, no. 5-6 (Nov - Dec) Årgang 2011: Vol. 129, no. 1-6 (Jan - June) Et link til dette tidsskrift findes i Bilag 1. Der er fundet følgende artikler: A principal components model of soundscape perception Vol. 128, No. 5, pp , Östen Axelsson, Mats E. Nilsson and Birgitta Berglund Artiklen er ikke fundet relevant. The role of annoyance in the relation between transportation noise and children s health and cognition Vol 128, No. 5, pp , Elise van Kempen, Irene van Kamp, and Mats Nilsson et al. Artiklen er ikke umiddelbart fundet relevant. 4

5 Trends in aircraft noise annoyance: The role of study and sample characteristics Vol. 129, No.4, pp , Sabine A. Janssen, Henk Vos, and Elise E. M. M. van Kempen et al. (Kun abstract læst) Forfatterne har sammenstillet og analyseret databaser fra studier af genevirkningen for beboere nær 34 lufthavne, foretaget i perioden Formålet var at forsøge at verificere en hypotese om, at genen for beboere nær lufthavne forøges over årene ved et givet støjniveau (L den ). Analyserne viste, at der var en klar forøgelse af genen over årene. Der blev dog ikke fundet beviser for en øgning af den støjfølsomhed, som beboerne rapporterede. Forfatterne foreslår, at resultaterne af undersøgelsen kan anvendes til at tage eksisterende dosis/responskurver for støjfølsomhed op til revision. A field study of effects of road traffic and railway noise on polysomnographic sleep parameters Vol. 129, No.6, pp , Gunn Marit Aasvang, Britt Øverland, and Reidun Ursin et al. (Kun abstract læst) Artiklen omhandler en norsk feltundersøgelse af søvnforhold for 40 personer, foretaget i deres eget soveværelse over to nætter. Formålet var at udforske og sammenligne effekten af støj fra henholdsvis jernbane- og vejtrafik på søvnkvaliteten. Personernes søvnparametre (PSG, polysomnography) blev registreret tillige med støjparametre som L Aeq, L pa,maxfast og L AF5 (både indendørs og udendørs). Personerne, der var udsat for jernbanestøj, havde tydeligt mindre REM-søvn (Rapid eye movements) end gruppen, der var udsat for vejtrafikstøj. Der var en er klar sammenhæng mellem maksimalstøjniveauet og længden af REM-søvnen, især for den gruppe, der var udsat for én tog-støjhændelse med over 50 db(a) målt i soveværelset. Forfatterne finder, at resultaterne støtter laboratorieundersøgelsers konklusioner om, at jernbanestøj har en større indvirkning på fysiologiske søvnparametre end vejtrafikstøj, og at maksimalstøjniveauer er en vigtig indikator. Low-frequency noise from large wind turbines Vol. 129, No.6, pp , Henrik Møller, Christian Sejer Pedersen Behandles i Ny Viden

6 3.2 Applied Acoustics Årgang 2011: Vol. 72, No. 4-9 (Mar - Sept) Et link til dette tidsskrift findes i Bilag 1. Følgende artikler er udvalgt: Nocturnal road traffic noise assessment and sleep research: The usefulness of different timeframes and in- and outdoor noise measurements Vol. 72, No. 9, Pages , Sandra Pirrera, Elke De Valck, Raymond Cluydts. (Kun abstract læst) Forfatterne har undersøgt de eksisterende procedurer til vurdering af beboeres støjeksponering i natperioden. Et af formålene var at undersøge forholdet mellem referencetidsrummet kl og den faktiske tidsperiode, hvor folk ligger i sengen. Derudover var formålet at undersøge sammenhængen mellem støjniveauet udendørs og indendørs tillige med forholdet mellem det estimerede støjniveau og det faktiske støjniveau. Feltundersøgelsen foregik ved en tæt trafikeret vej i hovedstadsområdet ved Brussel. Der deltog 24 personer, som skulle udfylde et søvnskema over en uge. Parametrene L Aeq, L Amax og individuelle støjbegivenheder blev registreret både udendørs og i soveværelset. Resultaterne indikerer, at middelværdien L Aeq er utilstrækkelig til beskrivelse af udendørsstøjen i søvnperioden. Mht. støjen indendørs blev der fundet store forskelle mellem støjen i de to tidsrammer: nat-referencetidsrummet og den faktiske søvnperiode. Der var kun en svag sammenhæng mellem støjmålingerne foretaget udendørs og indendørs. Forfatterne maner til varsomhed, når udendørsstøjniveauet anvendes som indikator for søvnforstyrrelser, hvilket især har betydning i diskussionen om, hvad en fælles støjindikator til evaluering af støjeksponering og søvnforstyrrelser bør være. 3.3 Journal of Low-Frequency Noise, Vibration and Active Control Årgang 2010: Vol. 29, No. 3-4 (Sept - Dec) Årgang 2011: Vol. 30, No. 1 (March) Et link til dette tidsskrift findes i Bilag 1. Følgende artikel er udvalgt: 6

7 Hearing thresholds for low-frequency complex tones of less than 150 Hz Vol. 30, No. 1, Pages 21-30, Authors Jongkwan Ryu, Hiroshi Sato, Kenji Kurakata and Yukio Inukai Ikke umiddelbart fundet relevant. 3.4 Noise Control Engineering Journal Årgang 2010: Volume 58, No. 5-6 (Sept - Nov) Årgang 2011: Volume 59, No. 1-2 (Jan - March) Et link til dette tidsskrift findes i Bilag 1. Følgende artikler er udvalgt: Wind turbine noise propagation: Comparison of measurements and predictions by a method based on geometrical ray theory Vol. 59, No. 1, pp , Birger Plovsing, Bo Søndergaard Forfatterne har udført feltmålinger for at undersøge præcisionen af lydudbredelsesberegningsmetoden Nord2000, specielt for højt placerede støjkilder såsom vindmøller. Følgende tre forsøg blev foretaget: 1) Højttaler blev placeret i 30 meters og i 50 meters højde, og lydudbredelsen foregik over fladt græsklædt terræn. Målingerne blev både foretaget i med- og modvindretningen, 2) Højttaler blev placeret i 70 meters højde på toppen af en vindmølle-nacelle, og lydudbredelsen herfra foregik over ikke-fladt græsklædt terræn. Også her blev målingerne foretaget i både med- og modvindsretningen, og 3) Vindmølle med højden 70 meter og lydudbredelse i medvind over ikke-fladt terræn. Forsøg nr. 1 viste for medvindretningen en god overensstemmelse mellem målte og beregnede A-vægtede støjniveauer inden for de valgte måleafstande (op til 1500 m). Den gennemsnitlige forskel var 0,1 db, og standardafvigelsen var 0,7 db. Sammenhængen for modvindssituationen var knap så god (forskellen var 4,3 db med en standardafvigelse på 1,9 db). I forsøg nr. 2 var afvigelsen 0,5 db, og standardafvigelsen var 1,9 db. I forsøg nr. 3, hvor en vindmølle blev brugt som kilde, var afvigelserne mellem beregnede og målte værdier større end for højttalerforsøgene, idet afvigelsen var 1 db og standardafvigelsen var 2,3 db. I modvindsituationen, i forsøget hvor vindmøllen blev anvendt som støjkilde, kan afvigelserne skyldes, at der i målemetoden (IEC ) ikke indgår informationer om kildens retningsvirkning. Det har sandsynligvis også betydning, at der i beregningerne i forsøg nr. 3 antages, at støjen fra vindmøllen udsendes fra ét punkt (navhøjden). 7

8 The estimation of noise levels in residual areas surrounding an operating wind farm Vol. 59, No. 1, pp , Roberto Ziliani Forfatterne har udviklet en metode til beregning af rest-støjniveauet ved boliger, der er naboer til en vindmøllepark. Metoden kan anvendes på en vindmøllepark i fuld drift, uden at man behøver at slukke for vindmølleparken. Rest-støjniveauet er defineret som forskellen mellem totalstøjen målt ved boligerne og vindmølleparkens beregnede støjbidrag i samme punkt. Totalstøjen ved nabobebyggelsen blev registreret ud for boligen i tre meters højde over en tre måneders periode. Vindmøllernes kildestyrke måltes efter ISO Ud fra en fundet sammenhæng mellem vindmøllen elektriske effekt og kildestyrke beregnedes vindmøllernes støjbidrag ved modtagerne ved hjælp af lydudbredelsesprogrammet SoundPLAN efter standarden ISO I den italienske lovgivning kan metoden anvendes til at afdække vindmølleparkens støjforhold. Wind turbine noise assessment in a small and quiet community in Finland Vol. 59, No. 1, pp , Carlo Di Napoli Abstract læst. Ikke fundet relevant. Annoyance caused by amplitude modulation of wind turbine noise Vol. 59, No. 1, pp , Seunghoon Lee, Kyutae Kim, Wooyoung Choi, and Soogab Lee Forfatterne har foretaget lytteforsøg med 30 deltagere for at finde en sammenhæng mellem genevirkningen af vindmøllestøj og graden af amplitudemodulation af støjen fra vindmøllen. Lydeksemplerne til forsøget var målinger af støjen fra en 1,5 MW vindmølle foretaget i afstanden én navhøjde fra møllen i direkte modvind fra møllen samt vinkelret på vindretningen. Amplitudemodulationen, som skyldes hver vinges passage af tårnet, blev antaget at være sinusformet. De målte spektre kunne derfor modificeres med hensyn til graden af amplitudemodulationen (modulation depth) af det originale signal ved hertil at addere mere og mere hvid støj med samme spektrumform og derved gradvist mindske tydeligheden af amplitudemodulationen (i 5 trin). Forsøget viste en klar sammenhæng mellem genevirkningen og graden af amplitudemodulation. Forfatterne påpeger, at resultaterne ikke direkte kan sammenlignes med andre undersøgelser, da lydeksemplerne i undersøgelserne ikke er sammenlignelige. Forfatterne opfordrer dels til, at der foretages yderligere undersøgelser af effekten af amplitudemodulationen i større afstande fra vindmøllen, og dels til at der udvikles et repræsentativt mål for graden af amplitudemodulation, der ikke er frekvensafhængig, således at genevirkning kan forudsiges på basis heraf. 8

9 Health aspects associated with wind turbine noise Results from three field studies Vol. 59, No. 1, pp , Eja Pedersen Forfatteren har analyseret 3 feltstudier: 2 fra Sverige (i 2000 og 2007) og 1 fra Holland (i 2007), som omhandlede støj fra bl.a. vindmølleparker (men også trafikstøjkilder). I undersøgelserne indgik beregninger af det A-vægtede lydtrykniveau ved boligerne og spørgeskemasvar fra i alt 1755 beboere indhentet i sommerperioden. Ved analysen af data fra de 3 undersøgelser blev der kun udvalgt de parametre, som alle tre undersøgelser havde tilfælles: gene, kroniske sygdomme, diabetes, tinnitus, nedsat hørelse, hovedpine, unødig træthed, anspændthed / stress, irritation samt søvnforstyrrelser. Der blev observeret en klar sammenhæng mellem lydtrykniveau og gene både uden- og indendørs. Sammenhængen mellem lydtrykniveau og søvnforstyrrelser var mindre udtalt, idet andelen af søvnforstyrrede beboere var konstant op til et vist støjniveau, hvorefter antallet steg forholdsvis brat. I den første svenske undersøgelse var dette minimumsniveau 40 db(a) og i den hollandske undersøgelse 45 db(a). I den anden svenske undersøgelse var der imidlertid ingen sammenhæng mellem lydtrykniveau og søvnforstyrrelser, hvilket kan skyldes, at denne undersøgelse er foretaget i et bymiljø med højere baggrundsstøj; i modsætning til det første svenske studie, som er foretaget i et landligt kuperet område, hvor forventningen til stilhed om natten er større. For at sammenligne data om helbredseffekter blev der korrigeret for alder, køn, lydtrykniveau ved boligen samt for de tilfælde, hvor beboere havde en økonomisk fordel af vindmøllerne. Ud over søvnforstyrrelser var der ikke andre variable for velvære / helbred, som viste en konsistent sammenhæng med vindmøllestøjniveauet igennem alle tre studier. I enkelte af studierne sås positive sammenhænge mellem visse helbredsparametre og lydtrykniveauet, fx sås der i det første svenske studie forekomst af tinnitus, mens der i det andet svenske studie fandtes en (svag) sammenhæng med forekomst af diabetes, men sammenhængen sås ikke i de øvrige studier. Sammenhængen mellem gene udendørs og helbredseffekter var imidlertid tydelig for mange af de subjektive variable. I alle tre studier sås en sammenhæng mellem gene og anspændthed / stressfølelse. I ét studie sås en sammenhæng mellem gene og hovedpine, i et andet sås en sammenhæng mellem gene og unødig træthed. Sammenhængen mellem gene indendørs og helbredseffekter var meget udtalt for søvnforstyrrelser, som den eneste variabel på tværs af alle tre undersøgelser. Forfatterne pointerer, at selv om der ses en klar sammenhæng mellem lydtrykniveau og gene samt mellem gene og anspændthed / stressfølelse, kan det ikke konkluderes, at der en årsagssammenhæng mellem lydtrykniveau og anspændthed / stressfølelse formidlet af gene. 9

10 Comprehensive evaluation and assessment of trailing edge noise prediction based on dedicated measurements Vol. 59, No. 1, pp , M. Kamruzzaman, A. Herrig, Th. Lutz, W. Würz, E. Krämer, and S. Wagner Kun resumé læst. Ikke fundet relevant. The effects of vegetation on reducing traffic noise from a city ring road Vol. 59, No. 1, pp , Theano Samara and Thekla Tsitsoni Ikke umiddelbart fundet relevant. Low frequency noise and infrasound from wind turbines Vol. 59, No. 2, pp , Robert D. O'Neal, Robert D. Hellweg, Jr., and Richard M. Lampeter Artiklen omhandler en undersøgelse af lavfrekvent støj (LFN) og infralyd fra vindmøller foretaget af det rådgivende ingeniørfirma Epsilon Associates, Massachusetts USA, for den amerikanske energiproducent NextEra Energy Resources. I artiklen beskrives projektets tre faser: 1) Litteraturstudie og afdækning af genekriterier, 2) feltmålinger og 3) sammenligning med standarder og genekriterier. Det understreges, at kun effekten af selve støjemissionen undersøges og altså ikke andre potentielle genevirkninger fra vindmølledriften. I 1. fase lægges især vægt på DEFRA-undersøgelsen af LFN og dets effekter (Leventhall og Moorhouse) samt lydperceptionsundersøgelser af Møller og Pedersen. Kriterier for acceptabel indendørs støj fandtes i den amerikanske standard ANSI/ASA S12.2 (L Aeq, NC-kurver, fluktuerende LFN) samt ANSI/ASA S12.9 om anbefalede grænseværdier for udendørs støj, fx L dn og grænser for LFN-indhold i heloktavbåndene 16 Hz, 31,5 Hz og 63 Hz. Det japanske miljøministerium har retningslinier for indendørs LFN, som kan bevirke raslen fra vinduer og døre, idet Japan ifølge artiklen har relativt lette konstruktioner i beboelser. For at omregne indendørs støjkriterier til udendørs støjniveauer anvendte forfatterne lydisolationsdata fra undersøgelser af Sutherland (1978) samt Hubbard & Stephard (1993). Feltmålingerne i 2. fase blev foretaget ved to møller (Siemens 2,3MW og General Electric 1,5MW) i 4 huse i afstanden 290 m m fra nærmeste mølle. I husene blev der foretaget måling af niveaudifferensen mellem udendørs- og indendørsniveauet for vindmøllestøjen både med åbne og lukkede vinduer. Worst case resultaterne herfra blev anvendt i de videre analyser. 10

11 I 3. fase sammenlignedes feltmålingerne med de valgte støjbeskyttelseskriterier, og forfatterne konkluderer, at støjen fra de udvalgte to vindmøller opfylder de opstillede beskyttelseskriterier, både for åbne og lukkede vinduer. Infralyd er ikke hørbar, heller ikke for de mest sensitive lyttere. LFN kan være hørbar over 50 Hz afhængig af øvrig baggrundsstøj. 3.5 Acta Acustica Årgang 2011: Vol. 97, No. 1 3 (January/February May/June) Et link til dette tidsskrift findes i Bilag 1. Følgende artikler er udvalgt: The Harmonoise Sound Propagation Model Vol. 97, No. 1, pp , Salomons, Erik; van Maercke, Dirk; Defrance, Jérôme; de Roo, Foort Meget teoretisk og detaljeret beskrivelse af Harmonoise-modellen (beregning af lydudbredelse). Der præsenteres beregningseksempler, som sammenlignes med en anden lydudbredelsesmodel Nord2000 og desuden numeriske referenceberegninger. Forfatterne konkluderer, at Harmonoise er et fremskridt i forhold til ISO Harmonoise er baseret på Nord2000, men er blevet videreudviklet og finjusteret ved sammenligning med præcise referenceberegninger. Punkt-til-punkt beregninger af 16 typetilfælde viser, at Harmonoise er en anelse mere præcis end Nord2000. The Magnitude of Tonal Content. A Review Vol. 97, No. 3, pp , Hans Hansen, Jesko L. Verhey, Reinhard Weber Ikke umiddelbart fundet relevant. 11

12 4. Kongresser 4.1 Euronoise Afholdtes sidst den oktober 2009 i Edinburgh, Skotland. Næste konference Ninth European Conference on Noise Control foregår den juni 2012 i Prag, Tjekkiet. Link: 4.2 Inter-Noise Afholdtes sidst den juni 2010 i Lissabon, Portugal. Inter-Noise afholdes næste gang den september 2011 i Osaka, Japan. Links: International Conference on Noise as a Health Problem Afholdtes sidst den juli 2008 i Mashantucket, Pequot Tribal Nation (CT, USA), som en del af The 9th Congress of the International Commission on the Biological Effects of Noise (ICBEN). Papers fra denne konference kan hentes på Konferencen afholdes næste gang den juli 2011 i London, England. Link: 4.4 Forum Acusticum Afholdes hvert 3. år, sidst den 29. juni - 4. juli 2008 i Paris, Frankrig (5th European Congress on Acoustics). Afholdes næste gang den 26. juni - 1. juli 2011 i Aalborg, Denmark. Link: 12

13 4.5 Baltic-Nordic Acoustics Meeting Afholdes hvert 2. år, sidst maj 2010 i Bergen, Norge (BNAM2010). Afholdes næste gang juni 2012 på Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Link: 4.6 Low Frequency Noise and Vibration and its Control Afholdtes sidste gang den juni 2010 i Aalborg, Danmark. Konferencen afholdes næste gang den maj 2012 i Stratford upon Avon, England (14th International Conference on Low Frequency Noise and Vibration and its Control). Link: 4.7 Wind Turbine Noise 2011 Afholdes hvert 2. år, sidste gang den april 2011 i Rom (4rd International Conference on Wind Turbine Noise). Konferencen i 2013 foregår i USA. Link: 13

14 Bilag 1 Links til tidsskrifters hjemmesider Journal of the Acoustical Society of America (JASA) Applied Acoustics Journal of Low-Frequency Noise, Vibration and Active Control Noise Control Engineering Journal Acta Acustica 14

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2008-1

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2008-1 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Ny Viden 2008-1 Udøvende institution:

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2006-2

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2006-2 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Ny Viden 2006-2 Udøvende institution:

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Ny Viden 2007 Udøvende institution:

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 14/12 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll Hvordan opnås et godt indeklima i lavenergiboliger? Temamøde 28. September Aalborg Universitet Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v., Rambøll Hvad er støj Rumakustik og bygningsakustik Krav

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj Orientering nr. 48 OWN/JEL/CB/ilk 7. november 2013 Byggepladsstøj reguleres af kommunerne Katalogdata er et alternativ til

Læs mere

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 227 Offentligt Rapport Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter Udført for Sundhedsstyrelsen AV 1017/11 Sagsnr.: A520048 Side 1 af 53 9.

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 9/09 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Vejledning om måling af støj fra vejtrafik Vejledning om måling af støj fra vejtrafik Rapport 238 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 41 33 33 Fax.: 33 15 63 35 Titel Vejledning om måling af støj fra

Læs mere

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne.

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne. LÆGEFAGLIG UNDREN Lad mig understrege fra starten, at jeg godt kan lide vindmøller. Jeg har ofte nydt synet af dem, mens jeg kørte rundt i det danske landskab og har aldrig (tidligere) kunnet forstå folks

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk Report 5 March 2014 BP/ilk J. nr.: RL 4/14 Test Cases for Railway Noise Nord2000 Version 5 March

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten We help ideas meet the real world Teknisk Notat Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006 Rekvirent: Jyllands-Posten Side 1 af 7 30. august 2007 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5114-00048 Ref. ALG/JJ Den 23. december 2011 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udkastet til ændring af bekendtgørelsen om

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

15. sammenlignende støjmåling

15. sammenlignende støjmåling 15. sammenlignende støjmåling 270 315 0 2 1 0-1 -2-3 -4 45 90 225 135 180 Rapport nr. 18 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Udøvende institution:

Læs mere

Infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. International administrativ praksis

Infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. International administrativ praksis Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2002 Infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. International administrativ praksis Torben Astrup Ingemansson Technology Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø.

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Rapport Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Udført for Miljøstyrelsen TC-100518 Sagsnr.: A581085-05 Side 1 of

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Lyd til elbiler. Store Støjdag 29. oktober 2012. Torben Holm Pedersen SenseLab, DELTA, Denmark thp@delta.dk

Lyd til elbiler. Store Støjdag 29. oktober 2012. Torben Holm Pedersen SenseLab, DELTA, Denmark thp@delta.dk Lyd til elbiler Store Støjdag 29. oktober 2012 Torben Holm Pedersen SenseLab, DELTA, Denmark thp@delta.dk 1 NHTSA sept. 2009 The HEV was two times more likely to be involved in a pedestrian crash when

Læs mere

Siden mødet den 6.december 2014 har jeg undersøgt opvarming af husene med Luft til Luft varmesystem (LtL) og lidt omkring elvandvarmere.

Siden mødet den 6.december 2014 har jeg undersøgt opvarming af husene med Luft til Luft varmesystem (LtL) og lidt omkring elvandvarmere. Til : Udvalget for grøn egergi på Ferren Fra: Jørgen Moth Den: 12.januar 2015 tilrettet den 17.januar 2015 Sag: Luft til luft opvarmingning og elvandvarmere. Siden mødet den 6.december 2014 har jeg undersøgt

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Støj fra varelevering til butikker

Støj fra varelevering til butikker Miljøprojekt Nr. 596 2001 Støj fra varelevering til butikker Hans-Henrik Skaaning og Jens K. Nørgaard Carl Bro - Acoustica Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Baggrundsrapporter og notater. til. Forsøgsvindmøller ved Kappel på Vestlolland

Baggrundsrapporter og notater. til. Forsøgsvindmøller ved Kappel på Vestlolland Baggrundsrapporter og notater til Forsøgsvindmøller ved Kappel på Vestlolland Indholdsfortegnelse: - Ekstra Notat fra Orbicom, juni 2009. - Risikovurdering ifm. Opsætning af nye vindmøller ved Kappel,

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Impulsstøj. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2001. Objektiv målemetode for impulsers tydelighed og for tildeling af impulstillæg

Impulsstøj. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2001. Objektiv målemetode for impulsers tydelighed og for tildeling af impulstillæg Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 1 21 Impulsstøj Objektiv målemetode for impulsers tydelighed og for tildeling af impulstillæg Torben Holm Pedersen DELTA Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR - VED VARELEVERING TIL BUTIKKER Jens Duch, JDU@ramboll.dk, tlf. 5161 5365 HVAD ER PROBLEMET? Generende støj Impulsstøj Ofte tæt på boligområder Især støj om natten er knyttet

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde Ny hurtigfærge Ekstern Støj Marts 2012 Rapportnr. 12.3380 vers. 4 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen Revision Version Dato Kommentarer 1 02

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere