Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA"

Transkript

1 Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 14/12

2 DELTA 2

3 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej Hørsholm Telefon: Telefax: Titel Vores ref.: Udført for Helikopterlandingspladser BP/PFI/ilk Miljøstyrelsen Strandgade København K DELTA, 12. oktober 2012 Birger Plovsing Akustik 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Gældende grænseværdier for helikopterlandingspladser Virkning af helikopterflyvning på mennesker Almindelig genevirkning Søvnkvalitet Erfaringer fra støjberegninger Konklusion Referencer

5 1. Baggrund Miljøstyrelsen indgår i en tværministeriel arbejdsgruppe, som arbejder med de lovgivningsmæssige rammer for etablering af helikopterlandingspladser i forbindelse med en varig lægehelikopterordning. Helikopterlandingspladser vil ikke bare være landingspladser ved sygehusene, men også landingspladser i terrænet i form af rendez-vous pladser. Arbejdsgruppens overvejelser er beskrevet i en rapport fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. helikopterlandingspladser i forbindelse med akutlægehelikopterordning dateret 26. juni Arbejdsgruppen konkluderer, at disse helikopterlandingspladser, der alene anvendes i forbindelse med ambulanceflyvninger, ikke er miljøgodkendelsespligtige, og at støj fra aktiviteterne på disse pladser ikke kan reguleres ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42. I henhold til planloven, som har til formål at regulere navnlig kommunernes arealanvendelse, vil der dog ved vurdering af et anlægs virkning på miljøet (VVM) stadig være et behov på at definere støjgrænser for de ikke-godkendelsespligtige helikopterlandingspladser. I dette notat vil det blive vurderet, om grænseværdierne i Vejledning Nr. 5/1994 fra Miljøstyrelsen Støj fra flyvepladser [1] gældende for godkendelsespligtige helikopterlandingspladser kan danne basis for støjgrænser for ikke-godkendelsespligtige pladser, eller om andre forhold gør sig gældende, som kan give anledning til justeringer. I denne forbindelse vil grundlaget for støjgrænserne for de godkendelsespligtige pladser anvendt i vejledningen fra 1994 blive undersøgt, ligesom det vil blive undersøgt, om der i litteraturen efter vejledningens udsendelse er fremkommet nye undersøgelser af genen fra helikopterlandingspladser, som kan anvendes. Inden for de senere år er der gennemført en række støjundersøgelser af helikopterlandingspladser af denne type, bl.a. en helipad på toppen af Rigshospitalet. Erfaringerne fra disse undersøgelser vil blive gennemgået med henblik på at belyse de arealmæssige konsekvenser af forskellige grænseværdier. 2. Gældende grænseværdier for helikopterlandingspladser Vejledende grænseværdier for støjen fra lufthavne og flyvepladser findes i Vejledning Nr. 5/1994 fra Miljøstyrelsen Støj fra flyvepladser [1]. Grænseværdierne for støjbelastningen efter DENL-metoden er vist i Tabel 1. 5

6 Arealanvendelse Boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål (skoler, hospitaler, plejehjem o.l.) Almenflyveplads Lufthavn, flyvestation 45 db 1 55 db Spredt bebyggelse i det åbne land 50 db 60 db 2 Liberale erhverv (hoteller, kontorer o.l.) 60 db 60 db Rekreative områder med overnatning (sommerhuse, kolonihaver, campingpladser o.l.) 45 db 50 db Andre rekreative områder uden overnatning 50 db 55 db Tabel 1 Vejledende grænseværdier for støjbelastningen L DEN fra [1] med to følgende fodnoter: 1) hvis almenflyvepladsen efter nærmere vurdering anses for regionalt vigtig, er den vejledende grænseværdi 50 db, 2) nye boliger bør som udgangspunkt ikke lægges, hvor støjbelastningen (L DEN ) er over 55 db eller maksimalværdien (L Amax ) er over 70 db. Tabel 1 er gældende for trafik med både jetfly, propelfly og helikoptere, og i vejledningen skelnes der således ikke mellem typer af luftfartøjer ved valg af grænseværdi. DENL-metoden indeholder et støjtillæg for de såkaldte særlige flyaktiviteter (visuelle landingsøvelser, faldskærmsflyvning osv.), men tillægget vedrører alene aktivitetens karakter, ikke typen af luftfartøj. På det tidspunkt, hvor vejledningen blev udarbejdet, var der ingen undersøgelser, som viste, at der er en forskel i genen fra de forskellige typer af luftfartøjer. Det blev diskuteret, om forskelle i helikopternes impulsive karakter (blade slap) kunne give anledning til forskelle i den oplevede gene ved samme A-vægtede støjniveau, men de undersøgelser, der var til rådighed, indikerede, at dette ikke var tilfældet. De i Tabel 1 viste forskelle i grænseværdi for boligområder gående fra 45 db for almenflyvepladser til 55 db for lufthavne og flyvestationer skyldes derfor ikke, at andelen af propelfly på almenflyvepladser i almindelighed er større end på lufthavne, men må tolkes som et ønske om en større grad af beskyttelse af boliger omkring almenflyvepladser end omkring de mere samfundsvigtige lufthavne. For at kvantificere beskyttelsesgraden for de tre typer af flyvepladser omtalt i vejledningen er andelen af stærkt generede ved henholdsvis 45, 50 og 55 db af EUstøjindikatoren L den vist i Tabel 2. Det må bemærkes, at EU-indikatoren L den er en årsmiddelværdi, hvorimod L DEN fra vejledningen er middelværdien for de tre mest trafikerede måneder. For en lufthavn vil der ikke være en større forskel mellem L DEN og L den, men for en flyveplads vil L DEN normalt være nogle db større end L den, og dermed give en bedre beskyttelse end indikeret i Tabel 1. For helikopterlandingspladser til lægehelikoptere må det formodes, at flyvningerne kun i begrænset omfang er sæsonafhængige, og at der derfor ikke vil være større forskel 6

7 på L DEN og L den. På dette grundlag vurderes det, at en grænseværdi på 45 db for L DEN svarer til en næsten ideel beskyttelse, mens 55 db svarer til ca. 10 % stærkt generede. L den Andel stærkt generede 45 db 1 % 50 db 5 % 55 db 10 % Tabel 2 Andel af stærkt generede i procent ved de tre grænseværdier for boligområder vurderet på basis af EU s dosis-respons-kurve [2]. På baggrund af den viden, der var til rådighed ved udarbejdelse af vejledningen, er der således ikke grund til at skelne mellem genen fra de godkendelsespligtige og de ikkegodkendelsespligtige helikopterlandingspladser, men at vælge grænseværdien for boligområder afhængigt af det beskyttelsesniveau der ønskes, jf. Tabel 2. Ud over grænseværdier for støjbelastningen L DEN, som har til formål at begrænse den almindelige gene fra flytrafikken, indeholder vejledningen også vejledende grænseværdier for maksimalværdien af støjen om natten (tidsrummet kl ). Formålet med disse grænseværdier er at sikre en tilstrækkelig søvnkvalitet. I henhold til vejledningen skal det tilstræbes, at maksimalværdien ikke overstiger 70 db for almenflyvepladser og 80 db for lufthavne og flyvepladser. Det er ikke så enkelt at kvantificere søvnkvaliteten ud fra det udendørs støjniveau på samme måde, som tilfældet var for den almindelige gene. Søvnkvaliteten er ofte kvantificeret ved sandsynligheden for at blive vækket af de enkelte starter og landinger, men afhænger ikke af det udendørs støjniveau, men derimod af støjniveauet i soveværelset. For et typisk hus uden særlige tiltag for at forbedre lydisolationen er denne omkring 25 db, således at grænseværdierne på 70 og 80 db svarer til indendørs maksimalniveauer på 45 og 55 db. Som vist i Afsnit 3.2 vil et indendørs maksimalniveau på 45 db svare til en meget lille sandsynlighed for at blive vækket, mens en værdi på 55 db svarer til lidt forøget, men stadig begrænset sandsynlighed. For huse med en lydisolationen på 35 db, hvilket forholdsvis let kan opnås, vil en udendørs maksimalværdi på 80 db give samme søvnkvalitet som de 70 db ved en lydisolationen på 25 db. 7

8 3. Virkning af helikopterflyvning på mennesker 3.1 Almindelig genevirkning I forbindelse med udarbejdelse af Vejledningen fra Miljøstyrelsen nr. 5/1994 [1] for støj fra flyvepladser blev det som tidligere nævnt diskuteret om forskelle i helikopternes impulsive karakter ( blade slap ) kunne give anledning til forskelle i den oplevede gene ved samme A- vægtede støjniveau, og om helikoptere med blade slap skulle have et straftillæg ved bestemmelse af støjbelastningen. Undersøgelser for helikoptere med blade slap gav ikke en klar indikation af, om der var behov for et tillæg for impulsivitet i forhold til helikoptere uden blade slap, og der var heller ingen indikation af, om helikoptere uden blade slap gav anledning til en ændret gene i forhold til fastvingede fly. I en NASA-undersøgelse fra 1985 [3] konkluderes det, at DNL (Day-Night Level) er anvendelig til vurdering af virkningen på mennesker fra et relativt lille antal helikopteroperationer. I den samme periode ses en række undersøgelser med stærkt varierende konklusioner. Galloway foreslår i [4] mulige korrektioner på 1,5 db for S61 (uden blade slap ) og 3 db for Bell 212 (med betydelig blade slap ), mens Powell i [5] modsat viser, at mere impulsive helikoptere bedømmes som mindre generende end de mindre impulsive helikoptere. Molino [6] har lavet et review af 30 undersøgelser, hvor han viser, at 18 af disse undersøgelser viser behov for et tillæg for forøget gene. I de fleste undersøgelser er der dog tale om ret beskedne tillæg på 2-3 db. De øvrige tolv undersøgelser i Morino s review konkluderer, at der ikke skal gives et tillæg. Efter færdiggørelse af vejledningen kom der en undersøgelse fra Gjestland [7], hvor han sammenlignede genen fra helikoptere og jetfly. Baggrunden for undersøgelsen var, at Norge på det tidspunkt anvendte et 5 db-straftillæg for helikoptere. Undersøgelsen viste, at der ikke bør gives et tillæg for helikoptere, og Gjestland anbefalede, at den anvendte norske metode blev revideret. I 2004 kom der en rapport fra Federal Aviation Administration til United States Congress om støj fra ikke-militære helikoptere. Formålet med rapporten var at undersøge mulighederne for at reducere virkningen af støj fra helikoptere i almindelighed. Rapporten indeholder en gennemgang af eksisterende viden om helikopterstøjs virkning på mennesker og viser, at der er kommet meget lidt ny viden på dette punkt siden færdiggørelsen af Miljøstyrelsens vejledning. Rapporten indeholder konklusionen: There is general agreement among a wide range of experts that adding a penalty to the A-weighted SEL to account for the annoyance of Blade-Slap is not justified. Så på dette punkt er der ingen ændringer siden udarbejdelsen af vejledningen. Rapporten har en anden konklusion om, at helikopterstøj ikke er fundet at være mere generende end støjen fra fastvingede fly, men rapporten nævner, at befolkningen alligevel reagerer mere negativt på støj fra førstnævnte: In spite of the objective evidence that helicopter noise, at a given A-weighted decibel level, is no more annoying than fixed-wing aircraft noise, there is survey evidence that the public reacts more negatively to helicopter noise than to fixed-wing 8

9 aircraft noise. Dette virker umiddelbart selvmodsigende, men kan eventuelt skyldes særlige forhold i beflyvningsmønstret omkring amerikanske helikopterlandingspladser. På baggrund af omtalte litteratur kan det konkluderes, at genen af helikopterstøj ikke beviseligt afviger fra genen af støj fra fastvingede fly, at genen fra helikoptere med og uden blade-slap er den samme. Konklusionen er, at en grænseværdi på L DEN = 45 db vurderes at give en meget høj beskyttelse af boliger omkring en helikopterlandingsplads, mens en grænseværdi på L DEN = 55 db giver en forøget gene (ca. 10 % stærkt generede). 3.2 Søvnkvalitet I en rapport fra det Norske Folkehelseinstitutt [9] anbefales det, at L Amax indendørs fra flytrafik ikke overskrider 45 db mere end gange pr. nat, mens ækvivalentniveauet ikke overskrider 30 db. Anbefalinger er baseret på anbefalinger fra Health Council of the Netherlands fra Støjgrænsen på 45 db svarer i øvrigt til WHO s anbefaling for soverum i boliger [10]. Rapporten fra det Norske Folkehelseinstitutt [9] indeholder også en figur, som viser sammenhængen mellem det indendørs støjniveau udtrykt ved SEL (L AE ) for en støjhændelse og sandsynligheden for vækning fundet i en række feltundersøgelser. Figuren er vist i Figur 1. Det ses, at sandsynligheden for at blive vækket er ret lille ved SEL = 55 db, som omtrent svarer til L Amax = 45 db. Figuren viser også, at en stigning i støjniveauet på 10 db (svarende til L Amax = 55 db) giver en meget beskeden stigning i sandsynligheden for at blive vækket (fra ca. 1 % til 2 %), mens sandsynligheden stiger betydeligt i en af feltundersøgelserne ved yderligere stigning i støjniveauet. Som tidligere nævnt svarer et indendørs støjniveau L Amax på 45 og 55 db normalt til et udendørs støjniveau L Amax på henholdsvis 70 og 80 db for et typisk dansk hus uden særlige støjdæmpende foranstaltninger. De omtalte grænseværdier for maksimalværdien af støjen i soverum gælder for fly og anden trafik i almindelighed, og der findes ingen undersøgelser specielt for helikoptere. På baggrund af erfaringerne fra geneundersøgelser er der dog ikke speciel grund til at tro, at helikoptere skulle anledning til en forøget sandsynlighed for vækning ved samme støjniveau. Konklusionen er, at en grænseværdi på L Amax = 70 db (L Amax = 45 db indendørs) vurderes at give en beskyttelse tæt på det ideelle, mens L Amax = 80 db giver en let forhøjet sandsynlighed for at blive vækket. 9

10 Figur 1 Sammenhængen mellem støjdosen SEL indendørs for en støjhændelse og sandsynligheden for at blive vækket for en række feltstudier (fra [9]). 4. Erfaringer fra støjberegninger DELTA har i forbindelser med overvejelser om etablering af helikopterlandingspladser ved eller på hospitaler udført støjberegninger i fire tilfælde, som kan anvendes til at belyse de arealmæssige konsekvenser af forskellige grænseværdier for støj: Rigshospitalet Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Bornholms Hospital 10

11 De to første er karakteristiske ved, at start og landing skal foregå fra en platform placeret på taget af en af hospitalets bygninger, og at ud- og indflyvning kan foregå i alle geografiske retninger. De to sidste formodes derimod at foregå fra en landingsplads på terræn i nærheden af hospitalet, og at ud- og indflyvning vil foregå i veldefinerede forholdsvis snævre sektorer. De to første vil derfor have støjkurver, som er omtrent cirkulære, mens de sidste har støjkurver som for fastvingede fly, hvor støjkurven er lang i ud- og indflyvningsretningen og kortere i bredden. Tabel 3 viser den omtrentlige største længde af støjkurverne for de fire hospitaler L DEN = 45 og 55 db og for L Amax = 70 og 80 db. For alle fire hospitaler er længden af støjkurven L Amax = 70 db angivet som uendelig. Det skyldes, at helikopteren forudsættes at flyve til og fra området i højden 1000 ft, hvorved maksimalværdien vil være større end 70 db i områder, der overflyves. For Rigshospitalet og Odense Universitetshospital vil længden være diameter i de omtrent cirkulære støjkurver. Tabel 4 viser den omtrentlige største bredde af støjkurverne (der er ikke vist en bredde for Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, da værdierne er de samme som angivet i Tabel 3). Hospital L DEN L Amax Støjkurvens form 45 db 55 db 70 db 80 db Sygehus Sønderjylland Aflang Bornholms Hospital Aflang Rigshospitalet Cirkulær Odense Universitetshospital Cirkulær Tabel 3 Længde af støjkurver i meter. Hospital L DEN L Amax 45 db 55 db 70 db 80 db Sygehus Sønderjylland ca. 3 km 900 Bornholms Hospital ca. 3 km 1400 Tabel 4 Bredde af støjkurver i meter. 11

12 Som det fremgår af Tabel 3 og Tabel 4, er støjkurverne for L Amax markant større end støjkurverne L DEN. På grund af den manglede afslutning på støjkurven L Amax = 70 db i længderetningen er det ikke muligt at sammenligne arealerne for L DEN = 45 db og L Amax = 70 db. Hvis længden af L DEN = 55 db og L Amax = 80 db derimod sammenlignes, ses det, at sidstnævnte er 6-7 gange større for de tre hospitaler, mens Rigshospitalet ligger omkring 3 gange større på grund af den større prognosticerede trafik. Selv hvis længden af L DEN = 45 db og L Amax = 80 db sammenlignes, er forskellen stadig omkring 2 gange bortset fra Rigshospitalet. Ses på den største bredde af støjkurverne, fås nogenlunde de samme forhold mellem L Amax og L DEN. Arealet af støjkurven L Amax = 80 db vil derfor være større end arealet af støjkurven for L DEN = 55 db, og uanset hvilken grænseværdi for L DEN der vælges i intervallet db og for L Amax i intervallet db, vil det blive maksimalværdikurven, der vil blive bestemmende for det støjbelastede areal for de tre hospitaler, mens arealet for Rigshospitalet for L DEN = 45 db bliver en anelse større end for L Amax = 80 db. Det kan derfor konkluderes på baggrund af de fire udførte støjundersøgelser, at valget af grænseværdien for L Amax vil få den største betydning for størrelsen af de støjbelastede arealer. Selv ved valg af støjbelastningen L DEN = 45 db med næsten ideel beskyttelse vil støjkurven omfatte et begrænset støjbelastet areal, mens et valg af L DEN = 55 db svarende til ca. 10 % stærkt generede giver en meget lille støjbelastet areal. Vælges en grænseværdi for maksimalværdien på L Amax = 80 db, fås et større støjbelastet areal end svarende til L DEN = 45 db (bortset fra Rigshospitalet), og der må jf. Afsnit 3.2 forventes en lidt forhøjet sandsynlighed for at blive vækket af de enkelte støjbegivenheder sammenlignet med, hvis støjniveauet L Amax = 70 db. Maksimalværdien bestemmes i de fire undersøgelser af den militære helikopter EH101, som er den mest støjende. De civile lægehelikoptere vil typisk være ca. 5 db mindre støjende end EH101, og det støjbelastede areal må derfor forventes at blive mindre, hvis der kun forekommer flyvning med civile lægehelikoptere. Vælges en grænseværdi på L Amax = 70 db vurderes det jf. Afsnit 3.2, at beskyttelsen af boligerne er tæt på det ideelle. Problemet med en grænseværdi på 70 db er som vist i de fire støjundersøgelser, at 70 db støjkurven ikke er begrænset i længderetningen. Det skyldes ud- og indflyvningshøjden typisk er omkring 1000 ft, og at områder, der overflyves i denne højde med EH101, vil få en maksimalværdi højere end 70 db. Selv om de civile lægehelikoptere formodes at være mindre støjende end EH101, vil de stadig typisk give et støjniveau over 70 db i områder, der overflyves. Vælges en grænseværdi på L Amax = 70 db, er den eneste mulighed for at sikre, at der er arealer omkring en helikopterlandingsplads med en maksimalværdi under 70 db, at til- og fraflyvningen fra pladsen foregår inden for definerede flyvesektorer. Det vil derfor ikke være muligt, som forudsat i undersøgelserne for Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, at lade helikopterne flyve ud og ind bestemt af vindretningen. 12

13 5. Konklusion Baseret på gennemgang af foreliggende litteratur om gene fra helikoptere kan det konkluderes, at der ikke er indikation af, at den almindelige gene fra helikoptere udtrykt ved støjbelastningen L DEN er anderledes end genen fra fastvingede fly ved samme støjniveau. Et valg af grænseværdier for ikke-godkendelsespligtige helikopterlandingspladser kan derfor tage udgangspunkt i grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning for godkendelsespligtige landingspladser. For boligområder omfatter vejledningen grænseværdier for støjbelastningen L DEN fra 45 db til 55 db afhængigt af flyvepladsens type (almenflyveplads, regionalt vigtig flyveplads, lufthavn eller flyvestation). En grænseværdi på 45 db giver en meget høj grad af beskyttelse, mens en grænseværdi på 55 db giver en reduceret beskyttelse med ca. 10 % stærkt generede. Ønskes en høj grad af beskyttelse, skal der derfor vælges en grænseværdi på 45 db. Hvis der samtidig vælges en grænseværdi for maksimalværdien i intervallet 70 til 80 db, vil valget af 45 db for støjbelastningen have begrænset betydning, da det støjbelastede areal defineret af maksimalværdien L Amax i almindelighed vil være større end det støjbelastede areal defineret af støjbelastningen L DEN. Det mest kritiske valg for størrelsen af det støjbelastede areal vil derfor være grænseværdien for maksimalværdien om natten. Formålet med grænseværdien for maksimalværdien er at sikre en tilstrækkelig søvnkvalitet, hvilket ofte udtrykkes ved sandsynligheden for at blive vækket. I vejledningen er grænseværdien for flyvepladser 70 db, mens værdien er 80 db for lufthavne og flyvestationer. Grænseværdien på 70 db svarer til en høj grad af beskyttelse for et hus med normal lydisolation (25 db). En grænseværdi på 80 db svarer til en lavere beskyttelse, men feltstudier har vist, at reduktionen i beskyttelse er forholdsvis beskeden (øges fra ca. 1 % til 2 %, jf. Afsnit 3.2). Desuden kan samme beskyttelse som ved 70 db opnås, hvis lydisolationen hæves med 10 db. De arealmæssige konsekvenser ved valg af en grænseværdi på 70 db for maksimalværdien om natten er ganske store. Dels bliver det støjbelastede areal generelt stort, dels opstår det problem, at 70 db støjkurven ikke er begrænset i ud- og indflyvningsretningerne. Det skyldes tilog fraflyvningshøjen typisk er omkring 1000 ft, og alle områder, der overflyves i denne højde med de forventede lægehelikoptertyper, vil få en maksimalværdi højere end 70 db. Den eneste mulighed for at sikre at arealer omkring en helikopterlandingsplads ikke får en maksimalværdi over 70 db, er at lade til- og fraflyvningerne foregå inden for definerede flyvesektorer. Det vil derfor ikke være muligt, som forudsat i undersøgelserne for Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, at lade helikopterne flyve ud og ind i alle retninger (bl.a. bestemt af vindretningen). De arealmæssige konsekvenser ved valg af en grænseværdi for maksimalværdien om natten på 80 db er noget mindre. Dels bliver det støjbelastede areal generelt mindre, men støjkurverne vil med de forventede typer af lægehelikoptere blive afsluttet. For landingspladser med mindre 13

14 trafik end f.eks. forudsat for Rigshospitalet vil det dog stadig være maksimalværdien om natten, der bliver bestemmende for det samlede støjbelastede areal. Problemet med maksimalværdikurverne er, at antallet af flyvningerne ikke indgår i den beregnede støjkurve. Der vil således ikke være forskel på, om der er tale om 10 flyvninger pr. nat eller om 1 hver anden uge, og hvis disse flyvninger fører til vækning, er der næppe tvivl om, at ulempen er størst i det første tilfælde. For helikopterlandingspladser med meget få flyvninger om natten kan det evt. overvejes at hæve grænseværdien i forhold til de 80 db eller helt undlade at have en grænseværdi for maksimalværdien, hvorved det støjbelastede areal alene bestemmes af støjbelastningen L DEN. 14

15 6. Referencer [1] Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1994: Støj fra flyvepladser. [2] European Commission: Position paper on dose response relationships between transportation noise and annoyance, ISBN , 2002 [3] J. S. Neuman og K. R. Beattie: Aviation noise effects, U. S. Dept of Transportation FFA-EE-85-2, [4] W. J. Galloway: Helicopter noise level functions for use in community noise analyses, BBN Inc. Report AMRL-TR-78-87, [5] C. A. Powell: Subjective field study of response to impulsive helicopter noise, NASA Technical Paper 1833, [6] J. A. Molino: Should helicopter noise be measured differently from other aircraft noise?, NASA Contractor Report 3609, [7] T Gjestland: Assessment of helicopter noise annoyance: A comparison between noise from helicopters and from jet aircraft, J. Sound Vib. 171(4), , [8] Federal Aviation Administration: Non-military helicopter urban noise study, Report to Congress, [9] Nasjonalt folkehelseinstitutt Rapport 2003:6: Støy og søvnforstyrrelser. Helsefaglig utredning som grundlag for begrensning av støynivå om natten, [10] Ed. Birgitta Berglund, Thomas Lindvall, Dietrich H. Schwela: Guidelines for community noise, WHO,

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K REGULERING AF STØJ FRA FLYVEPLADSER

Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K REGULERING AF STØJ FRA FLYVEPLADSER TRAFIKDAGE PÅ AUC'95 Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K REGULERING AF STØJ FRA FLYVEPLADSER RESUMÉ En ny vejledning (nr.5/1994) om støj fra flyvepladser [1] er udsendt fra

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr , Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan , Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Forslag til Lokalplan nr , Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan , Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Sags nr. 14/26326 Forslag til Lokalplan nr. 01-050-0004, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-050-0003, Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Notat af 8. april 2015 fra Plan, Teknik

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby (Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport) I disse år samles den specialiserede behandling i Danmark på færre og større sygehuse.

Læs mere

Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm

Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm Aalborg Kommune har afholdt en fordebat vedrørende et kommuneplantillæg med VVMredegørelse og lokalplan i perioden fra den 5. marts til

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

UDKAST - Roskilde Kommunes

UDKAST - Roskilde Kommunes Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Miljø og Byggesag UDKAST - Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn December 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan 20092021 med tilhørende VVMredegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Henvendelse fra: Resumé: Teknisk Forvaltnings kommentarer: Teknisk Forvaltnings

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl.

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl. Memo Titel Dato 1 marts 2010 Til Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus Anton Iversen, Trafik & Veje COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K STØJ FRA PROVINSLUFTHAVNE OG FLYVEPLADSER

Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K STØJ FRA PROVINSLUFTHAVNE OG FLYVEPLADSER TRAFIKDAGE PÅ AUC 96 Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K STØJ FRA PROVINSLUFTHAVNE OG FLYVEPLADSER beregnet med punktberegningsmetoden SPM version 1.2 RESUMÉ Ofte har miljømyndigheder,

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Billund Kommunes. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn

Billund Kommunes. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 15. september 29 INDHOLDSFORTEGNELSE Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn Godkendt Billund Byråd 15. september 29 Indledning 3

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Region Midtjylland, Præhospitalet Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved etablering af landingsplads til red- ningshelikopter på Østhavnen, Aarhus Havn

Region Midtjylland, Præhospitalet Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved etablering af landingsplads til red- ningshelikopter på Østhavnen, Aarhus Havn Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Region Midtjylland, Præhospitalet Att.: Johannes Traberg Christiansen kontakt@regionmidtjylland.dk Johannes.Traberg@ph.rm.dk 21. oktober 2014 Side 1 af 4 Afgørelse:

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr Lokalplaner på vej Boligområde ved Røvedvej Lp. nr. 1010 Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr. 1000 Heliports ved AUH Lp. nr. 1027 1.februar 2016 Lokalplan nr. 1010 - FO Lokalplan nr. 1010 - FO Formålet

Læs mere

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER D A N S K U L T R A L E T F L Y V E U N I O N BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER 1 1. S E P T E M B E R 2 0 1 3 RESUMÉ En række forskellige

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 7 april 2015

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 7 april 2015 Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn til Rapport afsnit 7 april 2015 Udgivelsesdato : 16. april 2015 Vores reference : 22.2793.02 Udarbejdet : Peter Henningsen Kontrolleret : BMG Version : STØJKONTURKORT

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Holstebro Kommune Holstebro Kommune Februar 2015 1 Forord Hermed foreligger tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 med

Læs mere

Kortlægning af støj fra flytrafik i 2011 på Københavns Lufthavn, Roskilde

Kortlægning af støj fra flytrafik i 2011 på Københavns Lufthavn, Roskilde Rapport Kortlægning af støj fra flytrafik i 2011 på Københavns Lufthavn, Roskilde Udført for Roskilde Kommune TC-100209 Sagsnr.: T203162 Side 1 af 18 29. august 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA

Læs mere

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse af Bo Mikkelsen og Lars Ellebjerg Larsen Danmarks TransportForskning Knuth-Winterfeldts Allé, bygning 116 Vest

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Forlængelse af vilkår i miljøgodkendelse til H. C. Andersen Airport

Forlængelse af vilkår i miljøgodkendelse til H. C. Andersen Airport Forlængelse af vilkår i miljøgodkendelse til H. C. Andersen Airport Midlertidig forlængelse af vilkår i miljøgodkendelse af H. C Andersen Airport, Lufthavnvej 131, 5270 Odense N i henhold til Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

Høringssvar vedrørende revision af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringssvar vedrørende revision af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Akustik Institut for Elektroniske Systemer Fredrik Bajers Vej 7 B5 DK-9220 Aalborg Ø Tlf. 9635 8710 Fax 9940 7510 http://es.aau.dk/acoustics Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Aalborg, 22. november

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED VVM-direktiv 2014/52/EU Mennesker Befolkning og menneskers sundhed Implementering af VVM-direktivet i dansk lovgivning i

Læs mere