Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA"

Transkript

1 Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 14/12

2 DELTA 2

3 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej Hørsholm Telefon: Telefax: Titel Vores ref.: Udført for Helikopterlandingspladser BP/PFI/ilk Miljøstyrelsen Strandgade København K DELTA, 12. oktober 2012 Birger Plovsing Akustik 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Gældende grænseværdier for helikopterlandingspladser Virkning af helikopterflyvning på mennesker Almindelig genevirkning Søvnkvalitet Erfaringer fra støjberegninger Konklusion Referencer

5 1. Baggrund Miljøstyrelsen indgår i en tværministeriel arbejdsgruppe, som arbejder med de lovgivningsmæssige rammer for etablering af helikopterlandingspladser i forbindelse med en varig lægehelikopterordning. Helikopterlandingspladser vil ikke bare være landingspladser ved sygehusene, men også landingspladser i terrænet i form af rendez-vous pladser. Arbejdsgruppens overvejelser er beskrevet i en rapport fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. helikopterlandingspladser i forbindelse med akutlægehelikopterordning dateret 26. juni Arbejdsgruppen konkluderer, at disse helikopterlandingspladser, der alene anvendes i forbindelse med ambulanceflyvninger, ikke er miljøgodkendelsespligtige, og at støj fra aktiviteterne på disse pladser ikke kan reguleres ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42. I henhold til planloven, som har til formål at regulere navnlig kommunernes arealanvendelse, vil der dog ved vurdering af et anlægs virkning på miljøet (VVM) stadig være et behov på at definere støjgrænser for de ikke-godkendelsespligtige helikopterlandingspladser. I dette notat vil det blive vurderet, om grænseværdierne i Vejledning Nr. 5/1994 fra Miljøstyrelsen Støj fra flyvepladser [1] gældende for godkendelsespligtige helikopterlandingspladser kan danne basis for støjgrænser for ikke-godkendelsespligtige pladser, eller om andre forhold gør sig gældende, som kan give anledning til justeringer. I denne forbindelse vil grundlaget for støjgrænserne for de godkendelsespligtige pladser anvendt i vejledningen fra 1994 blive undersøgt, ligesom det vil blive undersøgt, om der i litteraturen efter vejledningens udsendelse er fremkommet nye undersøgelser af genen fra helikopterlandingspladser, som kan anvendes. Inden for de senere år er der gennemført en række støjundersøgelser af helikopterlandingspladser af denne type, bl.a. en helipad på toppen af Rigshospitalet. Erfaringerne fra disse undersøgelser vil blive gennemgået med henblik på at belyse de arealmæssige konsekvenser af forskellige grænseværdier. 2. Gældende grænseværdier for helikopterlandingspladser Vejledende grænseværdier for støjen fra lufthavne og flyvepladser findes i Vejledning Nr. 5/1994 fra Miljøstyrelsen Støj fra flyvepladser [1]. Grænseværdierne for støjbelastningen efter DENL-metoden er vist i Tabel 1. 5

6 Arealanvendelse Boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål (skoler, hospitaler, plejehjem o.l.) Almenflyveplads Lufthavn, flyvestation 45 db 1 55 db Spredt bebyggelse i det åbne land 50 db 60 db 2 Liberale erhverv (hoteller, kontorer o.l.) 60 db 60 db Rekreative områder med overnatning (sommerhuse, kolonihaver, campingpladser o.l.) 45 db 50 db Andre rekreative områder uden overnatning 50 db 55 db Tabel 1 Vejledende grænseværdier for støjbelastningen L DEN fra [1] med to følgende fodnoter: 1) hvis almenflyvepladsen efter nærmere vurdering anses for regionalt vigtig, er den vejledende grænseværdi 50 db, 2) nye boliger bør som udgangspunkt ikke lægges, hvor støjbelastningen (L DEN ) er over 55 db eller maksimalværdien (L Amax ) er over 70 db. Tabel 1 er gældende for trafik med både jetfly, propelfly og helikoptere, og i vejledningen skelnes der således ikke mellem typer af luftfartøjer ved valg af grænseværdi. DENL-metoden indeholder et støjtillæg for de såkaldte særlige flyaktiviteter (visuelle landingsøvelser, faldskærmsflyvning osv.), men tillægget vedrører alene aktivitetens karakter, ikke typen af luftfartøj. På det tidspunkt, hvor vejledningen blev udarbejdet, var der ingen undersøgelser, som viste, at der er en forskel i genen fra de forskellige typer af luftfartøjer. Det blev diskuteret, om forskelle i helikopternes impulsive karakter (blade slap) kunne give anledning til forskelle i den oplevede gene ved samme A-vægtede støjniveau, men de undersøgelser, der var til rådighed, indikerede, at dette ikke var tilfældet. De i Tabel 1 viste forskelle i grænseværdi for boligområder gående fra 45 db for almenflyvepladser til 55 db for lufthavne og flyvestationer skyldes derfor ikke, at andelen af propelfly på almenflyvepladser i almindelighed er større end på lufthavne, men må tolkes som et ønske om en større grad af beskyttelse af boliger omkring almenflyvepladser end omkring de mere samfundsvigtige lufthavne. For at kvantificere beskyttelsesgraden for de tre typer af flyvepladser omtalt i vejledningen er andelen af stærkt generede ved henholdsvis 45, 50 og 55 db af EUstøjindikatoren L den vist i Tabel 2. Det må bemærkes, at EU-indikatoren L den er en årsmiddelværdi, hvorimod L DEN fra vejledningen er middelværdien for de tre mest trafikerede måneder. For en lufthavn vil der ikke være en større forskel mellem L DEN og L den, men for en flyveplads vil L DEN normalt være nogle db større end L den, og dermed give en bedre beskyttelse end indikeret i Tabel 1. For helikopterlandingspladser til lægehelikoptere må det formodes, at flyvningerne kun i begrænset omfang er sæsonafhængige, og at der derfor ikke vil være større forskel 6

7 på L DEN og L den. På dette grundlag vurderes det, at en grænseværdi på 45 db for L DEN svarer til en næsten ideel beskyttelse, mens 55 db svarer til ca. 10 % stærkt generede. L den Andel stærkt generede 45 db 1 % 50 db 5 % 55 db 10 % Tabel 2 Andel af stærkt generede i procent ved de tre grænseværdier for boligområder vurderet på basis af EU s dosis-respons-kurve [2]. På baggrund af den viden, der var til rådighed ved udarbejdelse af vejledningen, er der således ikke grund til at skelne mellem genen fra de godkendelsespligtige og de ikkegodkendelsespligtige helikopterlandingspladser, men at vælge grænseværdien for boligområder afhængigt af det beskyttelsesniveau der ønskes, jf. Tabel 2. Ud over grænseværdier for støjbelastningen L DEN, som har til formål at begrænse den almindelige gene fra flytrafikken, indeholder vejledningen også vejledende grænseværdier for maksimalværdien af støjen om natten (tidsrummet kl ). Formålet med disse grænseværdier er at sikre en tilstrækkelig søvnkvalitet. I henhold til vejledningen skal det tilstræbes, at maksimalværdien ikke overstiger 70 db for almenflyvepladser og 80 db for lufthavne og flyvepladser. Det er ikke så enkelt at kvantificere søvnkvaliteten ud fra det udendørs støjniveau på samme måde, som tilfældet var for den almindelige gene. Søvnkvaliteten er ofte kvantificeret ved sandsynligheden for at blive vækket af de enkelte starter og landinger, men afhænger ikke af det udendørs støjniveau, men derimod af støjniveauet i soveværelset. For et typisk hus uden særlige tiltag for at forbedre lydisolationen er denne omkring 25 db, således at grænseværdierne på 70 og 80 db svarer til indendørs maksimalniveauer på 45 og 55 db. Som vist i Afsnit 3.2 vil et indendørs maksimalniveau på 45 db svare til en meget lille sandsynlighed for at blive vækket, mens en værdi på 55 db svarer til lidt forøget, men stadig begrænset sandsynlighed. For huse med en lydisolationen på 35 db, hvilket forholdsvis let kan opnås, vil en udendørs maksimalværdi på 80 db give samme søvnkvalitet som de 70 db ved en lydisolationen på 25 db. 7

8 3. Virkning af helikopterflyvning på mennesker 3.1 Almindelig genevirkning I forbindelse med udarbejdelse af Vejledningen fra Miljøstyrelsen nr. 5/1994 [1] for støj fra flyvepladser blev det som tidligere nævnt diskuteret om forskelle i helikopternes impulsive karakter ( blade slap ) kunne give anledning til forskelle i den oplevede gene ved samme A- vægtede støjniveau, og om helikoptere med blade slap skulle have et straftillæg ved bestemmelse af støjbelastningen. Undersøgelser for helikoptere med blade slap gav ikke en klar indikation af, om der var behov for et tillæg for impulsivitet i forhold til helikoptere uden blade slap, og der var heller ingen indikation af, om helikoptere uden blade slap gav anledning til en ændret gene i forhold til fastvingede fly. I en NASA-undersøgelse fra 1985 [3] konkluderes det, at DNL (Day-Night Level) er anvendelig til vurdering af virkningen på mennesker fra et relativt lille antal helikopteroperationer. I den samme periode ses en række undersøgelser med stærkt varierende konklusioner. Galloway foreslår i [4] mulige korrektioner på 1,5 db for S61 (uden blade slap ) og 3 db for Bell 212 (med betydelig blade slap ), mens Powell i [5] modsat viser, at mere impulsive helikoptere bedømmes som mindre generende end de mindre impulsive helikoptere. Molino [6] har lavet et review af 30 undersøgelser, hvor han viser, at 18 af disse undersøgelser viser behov for et tillæg for forøget gene. I de fleste undersøgelser er der dog tale om ret beskedne tillæg på 2-3 db. De øvrige tolv undersøgelser i Morino s review konkluderer, at der ikke skal gives et tillæg. Efter færdiggørelse af vejledningen kom der en undersøgelse fra Gjestland [7], hvor han sammenlignede genen fra helikoptere og jetfly. Baggrunden for undersøgelsen var, at Norge på det tidspunkt anvendte et 5 db-straftillæg for helikoptere. Undersøgelsen viste, at der ikke bør gives et tillæg for helikoptere, og Gjestland anbefalede, at den anvendte norske metode blev revideret. I 2004 kom der en rapport fra Federal Aviation Administration til United States Congress om støj fra ikke-militære helikoptere. Formålet med rapporten var at undersøge mulighederne for at reducere virkningen af støj fra helikoptere i almindelighed. Rapporten indeholder en gennemgang af eksisterende viden om helikopterstøjs virkning på mennesker og viser, at der er kommet meget lidt ny viden på dette punkt siden færdiggørelsen af Miljøstyrelsens vejledning. Rapporten indeholder konklusionen: There is general agreement among a wide range of experts that adding a penalty to the A-weighted SEL to account for the annoyance of Blade-Slap is not justified. Så på dette punkt er der ingen ændringer siden udarbejdelsen af vejledningen. Rapporten har en anden konklusion om, at helikopterstøj ikke er fundet at være mere generende end støjen fra fastvingede fly, men rapporten nævner, at befolkningen alligevel reagerer mere negativt på støj fra førstnævnte: In spite of the objective evidence that helicopter noise, at a given A-weighted decibel level, is no more annoying than fixed-wing aircraft noise, there is survey evidence that the public reacts more negatively to helicopter noise than to fixed-wing 8

9 aircraft noise. Dette virker umiddelbart selvmodsigende, men kan eventuelt skyldes særlige forhold i beflyvningsmønstret omkring amerikanske helikopterlandingspladser. På baggrund af omtalte litteratur kan det konkluderes, at genen af helikopterstøj ikke beviseligt afviger fra genen af støj fra fastvingede fly, at genen fra helikoptere med og uden blade-slap er den samme. Konklusionen er, at en grænseværdi på L DEN = 45 db vurderes at give en meget høj beskyttelse af boliger omkring en helikopterlandingsplads, mens en grænseværdi på L DEN = 55 db giver en forøget gene (ca. 10 % stærkt generede). 3.2 Søvnkvalitet I en rapport fra det Norske Folkehelseinstitutt [9] anbefales det, at L Amax indendørs fra flytrafik ikke overskrider 45 db mere end gange pr. nat, mens ækvivalentniveauet ikke overskrider 30 db. Anbefalinger er baseret på anbefalinger fra Health Council of the Netherlands fra Støjgrænsen på 45 db svarer i øvrigt til WHO s anbefaling for soverum i boliger [10]. Rapporten fra det Norske Folkehelseinstitutt [9] indeholder også en figur, som viser sammenhængen mellem det indendørs støjniveau udtrykt ved SEL (L AE ) for en støjhændelse og sandsynligheden for vækning fundet i en række feltundersøgelser. Figuren er vist i Figur 1. Det ses, at sandsynligheden for at blive vækket er ret lille ved SEL = 55 db, som omtrent svarer til L Amax = 45 db. Figuren viser også, at en stigning i støjniveauet på 10 db (svarende til L Amax = 55 db) giver en meget beskeden stigning i sandsynligheden for at blive vækket (fra ca. 1 % til 2 %), mens sandsynligheden stiger betydeligt i en af feltundersøgelserne ved yderligere stigning i støjniveauet. Som tidligere nævnt svarer et indendørs støjniveau L Amax på 45 og 55 db normalt til et udendørs støjniveau L Amax på henholdsvis 70 og 80 db for et typisk dansk hus uden særlige støjdæmpende foranstaltninger. De omtalte grænseværdier for maksimalværdien af støjen i soverum gælder for fly og anden trafik i almindelighed, og der findes ingen undersøgelser specielt for helikoptere. På baggrund af erfaringerne fra geneundersøgelser er der dog ikke speciel grund til at tro, at helikoptere skulle anledning til en forøget sandsynlighed for vækning ved samme støjniveau. Konklusionen er, at en grænseværdi på L Amax = 70 db (L Amax = 45 db indendørs) vurderes at give en beskyttelse tæt på det ideelle, mens L Amax = 80 db giver en let forhøjet sandsynlighed for at blive vækket. 9

10 Figur 1 Sammenhængen mellem støjdosen SEL indendørs for en støjhændelse og sandsynligheden for at blive vækket for en række feltstudier (fra [9]). 4. Erfaringer fra støjberegninger DELTA har i forbindelser med overvejelser om etablering af helikopterlandingspladser ved eller på hospitaler udført støjberegninger i fire tilfælde, som kan anvendes til at belyse de arealmæssige konsekvenser af forskellige grænseværdier for støj: Rigshospitalet Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Bornholms Hospital 10

11 De to første er karakteristiske ved, at start og landing skal foregå fra en platform placeret på taget af en af hospitalets bygninger, og at ud- og indflyvning kan foregå i alle geografiske retninger. De to sidste formodes derimod at foregå fra en landingsplads på terræn i nærheden af hospitalet, og at ud- og indflyvning vil foregå i veldefinerede forholdsvis snævre sektorer. De to første vil derfor have støjkurver, som er omtrent cirkulære, mens de sidste har støjkurver som for fastvingede fly, hvor støjkurven er lang i ud- og indflyvningsretningen og kortere i bredden. Tabel 3 viser den omtrentlige største længde af støjkurverne for de fire hospitaler L DEN = 45 og 55 db og for L Amax = 70 og 80 db. For alle fire hospitaler er længden af støjkurven L Amax = 70 db angivet som uendelig. Det skyldes, at helikopteren forudsættes at flyve til og fra området i højden 1000 ft, hvorved maksimalværdien vil være større end 70 db i områder, der overflyves. For Rigshospitalet og Odense Universitetshospital vil længden være diameter i de omtrent cirkulære støjkurver. Tabel 4 viser den omtrentlige største bredde af støjkurverne (der er ikke vist en bredde for Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, da værdierne er de samme som angivet i Tabel 3). Hospital L DEN L Amax Støjkurvens form 45 db 55 db 70 db 80 db Sygehus Sønderjylland Aflang Bornholms Hospital Aflang Rigshospitalet Cirkulær Odense Universitetshospital Cirkulær Tabel 3 Længde af støjkurver i meter. Hospital L DEN L Amax 45 db 55 db 70 db 80 db Sygehus Sønderjylland ca. 3 km 900 Bornholms Hospital ca. 3 km 1400 Tabel 4 Bredde af støjkurver i meter. 11

12 Som det fremgår af Tabel 3 og Tabel 4, er støjkurverne for L Amax markant større end støjkurverne L DEN. På grund af den manglede afslutning på støjkurven L Amax = 70 db i længderetningen er det ikke muligt at sammenligne arealerne for L DEN = 45 db og L Amax = 70 db. Hvis længden af L DEN = 55 db og L Amax = 80 db derimod sammenlignes, ses det, at sidstnævnte er 6-7 gange større for de tre hospitaler, mens Rigshospitalet ligger omkring 3 gange større på grund af den større prognosticerede trafik. Selv hvis længden af L DEN = 45 db og L Amax = 80 db sammenlignes, er forskellen stadig omkring 2 gange bortset fra Rigshospitalet. Ses på den største bredde af støjkurverne, fås nogenlunde de samme forhold mellem L Amax og L DEN. Arealet af støjkurven L Amax = 80 db vil derfor være større end arealet af støjkurven for L DEN = 55 db, og uanset hvilken grænseværdi for L DEN der vælges i intervallet db og for L Amax i intervallet db, vil det blive maksimalværdikurven, der vil blive bestemmende for det støjbelastede areal for de tre hospitaler, mens arealet for Rigshospitalet for L DEN = 45 db bliver en anelse større end for L Amax = 80 db. Det kan derfor konkluderes på baggrund af de fire udførte støjundersøgelser, at valget af grænseværdien for L Amax vil få den største betydning for størrelsen af de støjbelastede arealer. Selv ved valg af støjbelastningen L DEN = 45 db med næsten ideel beskyttelse vil støjkurven omfatte et begrænset støjbelastet areal, mens et valg af L DEN = 55 db svarende til ca. 10 % stærkt generede giver en meget lille støjbelastet areal. Vælges en grænseværdi for maksimalværdien på L Amax = 80 db, fås et større støjbelastet areal end svarende til L DEN = 45 db (bortset fra Rigshospitalet), og der må jf. Afsnit 3.2 forventes en lidt forhøjet sandsynlighed for at blive vækket af de enkelte støjbegivenheder sammenlignet med, hvis støjniveauet L Amax = 70 db. Maksimalværdien bestemmes i de fire undersøgelser af den militære helikopter EH101, som er den mest støjende. De civile lægehelikoptere vil typisk være ca. 5 db mindre støjende end EH101, og det støjbelastede areal må derfor forventes at blive mindre, hvis der kun forekommer flyvning med civile lægehelikoptere. Vælges en grænseværdi på L Amax = 70 db vurderes det jf. Afsnit 3.2, at beskyttelsen af boligerne er tæt på det ideelle. Problemet med en grænseværdi på 70 db er som vist i de fire støjundersøgelser, at 70 db støjkurven ikke er begrænset i længderetningen. Det skyldes ud- og indflyvningshøjden typisk er omkring 1000 ft, og at områder, der overflyves i denne højde med EH101, vil få en maksimalværdi højere end 70 db. Selv om de civile lægehelikoptere formodes at være mindre støjende end EH101, vil de stadig typisk give et støjniveau over 70 db i områder, der overflyves. Vælges en grænseværdi på L Amax = 70 db, er den eneste mulighed for at sikre, at der er arealer omkring en helikopterlandingsplads med en maksimalværdi under 70 db, at til- og fraflyvningen fra pladsen foregår inden for definerede flyvesektorer. Det vil derfor ikke være muligt, som forudsat i undersøgelserne for Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, at lade helikopterne flyve ud og ind bestemt af vindretningen. 12

13 5. Konklusion Baseret på gennemgang af foreliggende litteratur om gene fra helikoptere kan det konkluderes, at der ikke er indikation af, at den almindelige gene fra helikoptere udtrykt ved støjbelastningen L DEN er anderledes end genen fra fastvingede fly ved samme støjniveau. Et valg af grænseværdier for ikke-godkendelsespligtige helikopterlandingspladser kan derfor tage udgangspunkt i grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning for godkendelsespligtige landingspladser. For boligområder omfatter vejledningen grænseværdier for støjbelastningen L DEN fra 45 db til 55 db afhængigt af flyvepladsens type (almenflyveplads, regionalt vigtig flyveplads, lufthavn eller flyvestation). En grænseværdi på 45 db giver en meget høj grad af beskyttelse, mens en grænseværdi på 55 db giver en reduceret beskyttelse med ca. 10 % stærkt generede. Ønskes en høj grad af beskyttelse, skal der derfor vælges en grænseværdi på 45 db. Hvis der samtidig vælges en grænseværdi for maksimalværdien i intervallet 70 til 80 db, vil valget af 45 db for støjbelastningen have begrænset betydning, da det støjbelastede areal defineret af maksimalværdien L Amax i almindelighed vil være større end det støjbelastede areal defineret af støjbelastningen L DEN. Det mest kritiske valg for størrelsen af det støjbelastede areal vil derfor være grænseværdien for maksimalværdien om natten. Formålet med grænseværdien for maksimalværdien er at sikre en tilstrækkelig søvnkvalitet, hvilket ofte udtrykkes ved sandsynligheden for at blive vækket. I vejledningen er grænseværdien for flyvepladser 70 db, mens værdien er 80 db for lufthavne og flyvestationer. Grænseværdien på 70 db svarer til en høj grad af beskyttelse for et hus med normal lydisolation (25 db). En grænseværdi på 80 db svarer til en lavere beskyttelse, men feltstudier har vist, at reduktionen i beskyttelse er forholdsvis beskeden (øges fra ca. 1 % til 2 %, jf. Afsnit 3.2). Desuden kan samme beskyttelse som ved 70 db opnås, hvis lydisolationen hæves med 10 db. De arealmæssige konsekvenser ved valg af en grænseværdi på 70 db for maksimalværdien om natten er ganske store. Dels bliver det støjbelastede areal generelt stort, dels opstår det problem, at 70 db støjkurven ikke er begrænset i ud- og indflyvningsretningerne. Det skyldes tilog fraflyvningshøjen typisk er omkring 1000 ft, og alle områder, der overflyves i denne højde med de forventede lægehelikoptertyper, vil få en maksimalværdi højere end 70 db. Den eneste mulighed for at sikre at arealer omkring en helikopterlandingsplads ikke får en maksimalværdi over 70 db, er at lade til- og fraflyvningerne foregå inden for definerede flyvesektorer. Det vil derfor ikke være muligt, som forudsat i undersøgelserne for Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, at lade helikopterne flyve ud og ind i alle retninger (bl.a. bestemt af vindretningen). De arealmæssige konsekvenser ved valg af en grænseværdi for maksimalværdien om natten på 80 db er noget mindre. Dels bliver det støjbelastede areal generelt mindre, men støjkurverne vil med de forventede typer af lægehelikoptere blive afsluttet. For landingspladser med mindre 13

14 trafik end f.eks. forudsat for Rigshospitalet vil det dog stadig være maksimalværdien om natten, der bliver bestemmende for det samlede støjbelastede areal. Problemet med maksimalværdikurverne er, at antallet af flyvningerne ikke indgår i den beregnede støjkurve. Der vil således ikke være forskel på, om der er tale om 10 flyvninger pr. nat eller om 1 hver anden uge, og hvis disse flyvninger fører til vækning, er der næppe tvivl om, at ulempen er størst i det første tilfælde. For helikopterlandingspladser med meget få flyvninger om natten kan det evt. overvejes at hæve grænseværdien i forhold til de 80 db eller helt undlade at have en grænseværdi for maksimalværdien, hvorved det støjbelastede areal alene bestemmes af støjbelastningen L DEN. 14

15 6. Referencer [1] Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1994: Støj fra flyvepladser. [2] European Commission: Position paper on dose response relationships between transportation noise and annoyance, ISBN , 2002 [3] J. S. Neuman og K. R. Beattie: Aviation noise effects, U. S. Dept of Transportation FFA-EE-85-2, [4] W. J. Galloway: Helicopter noise level functions for use in community noise analyses, BBN Inc. Report AMRL-TR-78-87, [5] C. A. Powell: Subjective field study of response to impulsive helicopter noise, NASA Technical Paper 1833, [6] J. A. Molino: Should helicopter noise be measured differently from other aircraft noise?, NASA Contractor Report 3609, [7] T Gjestland: Assessment of helicopter noise annoyance: A comparison between noise from helicopters and from jet aircraft, J. Sound Vib. 171(4), , [8] Federal Aviation Administration: Non-military helicopter urban noise study, Report to Congress, [9] Nasjonalt folkehelseinstitutt Rapport 2003:6: Støy og søvnforstyrrelser. Helsefaglig utredning som grundlag for begrensning av støynivå om natten, [10] Ed. Birgitta Berglund, Thomas Lindvall, Dietrich H. Schwela: Guidelines for community noise, WHO,

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det?

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Med drone forstås en hanlig arbejdsbi - men er også

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) Bygmestervej 1 5854 Gislev Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s.

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. Bilag B Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Indhold: B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111 B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. 115 B3 Støj og vibrationer fra jernbaner s.

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2008-1

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2008-1 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Ny Viden 2008-1 Udøvende institution:

Læs mere

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten We help ideas meet the real world Teknisk Notat Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006 Rekvirent: Jyllands-Posten Side 1 af 7 30. august 2007 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Vedtaget i Byrådet den 31. oktober 2007 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Udkast til. Forslag. Regionplantillæg med VVM. Udvidelse af Roskilde Lufthavn. Juni 2006

Udkast til. Forslag. Regionplantillæg med VVM. Udvidelse af Roskilde Lufthavn. Juni 2006 Udkast til Forslag Regionplantillæg med VVM Udvidelse af Roskilde Lufthavn Juni 2006 Indhold 1 Forslag til regionplantillæg 6 1.1 Retningslinier 6 1.2 Redegørelse 7 2 Ikke-teknisk resumé 12 3 Forhistorie

Læs mere

Regionplantillæg med VVM. Forslag. Udvidelse af Roskilde Lufthavn

Regionplantillæg med VVM. Forslag. Udvidelse af Roskilde Lufthavn Regionplantillæg med VVM Forslag Udvidelse af Roskilde Lufthavn August 2006 Forslag Udvidelse af Roskilde Lufthavn Regionplantillæg til Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen Retningslinjer og VVM-redegørelse

Læs mere

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk Report 5 March 2014 BP/ilk J. nr.: RL 4/14 Test Cases for Railway Noise Nord2000 Version 5 March

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2011-1. Udøvende institution:

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2011-1. Udøvende institution: Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 Telefax: +45 72 19 00 01 www.referencelaboratoriet.dk Teknisk Notat Ny Viden 2011-1 Titel Ny Viden 2011-1 Journal nr.

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Finn Larsen - Formand Richard Matzen Bjørn Stephensen Michael Fog Dan Vendelbo Afbud Miljøamtsrepresentanter:

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5114-00048 Ref. ALG/JJ Den 23. december 2011 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udkastet til ændring af bekendtgørelsen om

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 17.1. 2014 Til Ekspropriationskommissionen Att: Helle Andersen Kopi til Miljø-

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Til myndigheder og interessenter Teknisk Forvaltning Plan og Byg tf@herlev.dk Den 19. juni 2012 Journal nr. 163-2012-10514 Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 13. juni 2012 at sende følgende i høring

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj Orientering nr. 48 OWN/JEL/CB/ilk 7. november 2013 Byggepladsstøj reguleres af kommunerne Katalogdata er et alternativ til

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Til myndigheder, foreninger og Indsigere til planforslag

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Forslag Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Indhold Dette forslag til kommuneplantillægget omhandler udvidelse af Herlev

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner

Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner 0 Baggrund 1. Formålet med denne forskrift er at kunne hjælpe til at forbedre det eksterne miljø på en for alle parter bæredygtig måde samt at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationer

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Branchevejledning. støj i. luftfartøjer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. støj i. luftfartøjer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning støj i luftfartøjer Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord I 2006 trådte nye regler i kraft vedrørende besætningslemmers udsættelse for

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder:

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder: Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse forurening som støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer,

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere