Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (A) Steen Therkel Jensen (O) Ulf Baldrian Kudsk Harbo (Ø) Lars Østergaard (V) Christian Balle Palmkvist Gleerup (V) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Kvalitetsstandard for behandling af underretninger Folkeskolereform - organisering af og indhold i SFO og juniorklubber Folkeskolereform - fremtidig forældrebetalingsstruktur i SFO Folkeskolereform - en længere og mere varieret skoledag Folkeskolereform - konkrete læringsmål for alle elever Folkeskolereform - indretning af personalearbejdspladser Folkeskolereform - digitalisering Folkeskolereform - statusvurdering af økonomien i reformen Folkeskolereform - skolebuskørsel Optagelse af elever i 0. klasse i skoleåret 2014/ Udvidelse af vuggestuepladser i én af de nuværende dagsinstitutioner i Grenaa Etablering af et nyt juniorklubtilbud i den miderste del af kommunen Frigivelse af anlægsmidler til it-anskaffelser på dagtilbudsområdet Ændring af målgruppe i daginstitutionen i Allingåbro Børneby Forslag til nye skolebestyrelsers sammensætning Udvalgsmedlemmers tilknytning til bestyrelserne på skole- og dagtilbudsområdet Orientering om anvendelsen af midler fra udviklingspuljen Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget ultimo januar Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for Orientering Møde med forældre om muligheden for oprettelse af en friskole i Auning...53 Bilagsoversigt...54 Norddjurs Kommune

3 1. Kvalitetsstandard for behandling af underretninger G00 13/7590 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, KB Sagsfremstilling Myndighedsafdelingen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for behandlingen af underretninger som konsekvens af den nye Overgrebspakke, der trådte i kraft den 1. oktober I hovedtræk består de væsentligste ændringer i, at der er oprettet en særlig , hvortil der kan fremsendes underretninger, som alle skal vurderes inden for 24 timer. Derudover skal sager, hvor der allerede er iværksat en foranstaltning, genvurderes af en eller flere personer, der ikke tidligere har deltaget i behandling af sagen i situationer, hvor der kommer nye underretninger. Alle forslag til ændringer er markeret i kvalitetsstandarden. Den ændrede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i handicaprådet, integrationsrådet og bestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I budgettet for 2014 og overslagsårene er der afsat et puljebeløb på 0,424 mio. kr. til dækning af udgifter som følge af Overgrebspakken. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for behandlingen af underretninger godkendes. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard - behandling af underretninger, november /13 2 Åben Høringssvar - Handicaprådets formand 25364/14 3 Åben Høringssvar - Område Auning 24917/14 4 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 21589/14 1

4 5 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 21169/14 6 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 19373/14 7 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 9106/14 8 Åben Høringssvar - Børneby Mølle 6435/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. 2

5 2. Folkeskolereform - organisering af og indhold i SFO og juniorklubber G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2013 en drejebog for implementeringen af den nye folkeskolereform i Norddjurs Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte i alt 13 arbejdsgrupper, som hver for sig skal fremkomme med forslag til implementeringen af delelementer i folkeskolereformen. En af de nedsatte grupper er arbejdsgruppe 6, hvis opgave har været at fremstille et forslag til Organisering af og indhold i SFO og juniorklubber i Norddjurs Kommune set i relation til folkeskolereformens overordnede målsætninger. Arbejdsgruppens opdrag har været at udarbejde forslag til: hvad SFO ernes kerneopgave er fremadrettet i forhold til at sikre elevernes læring og trivsel hvordan SFO erne skal organiseres fremadrettet herunder hvordan der sikres sammenhæng mellem skole og SFO hvad klubtilbuddenes kerneopgave er fremadrettet i forhold til at sikre elevernes læring og trivsel hvordan klubtilbuddene skal organiseres fremadrettet herunder hvordan der sikres sammenhæng mellem skole og klubtilbud. Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af to ledelsesrepræsentanter fra skolerne, en ledelsesrepræsentant fra SFO, en ledelsesrepræsentant fra UngNorddjurs, to medarbejderrepræsentanter fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA og en forvaltningsrepræsentant. Arbejdsgruppens forslag er vedlagt som bilag. 3

6 Sammenfattende anbefaler arbejdsgruppen, at der træffes politisk beslutning om følgende: Pædagogisk fundament 1. SFO ernes og juniorklubbernes bidrag til at opfylde folkeskolens mål og formål realiseres på et pædagogisk fundament, hvor de: arbejder systemisk anerkendende i tilgangen til børnene, til forældrene og til hinanden arbejder forskningsbaseret med elevernes læring arbejder forskningsbaseret med elevernes trivsel. Kerneopgave 2. SFO og klubtilbud arbejder systematisk med følgende emner i hverdagen: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog og andre udtryksformer Sundhed og livsstil Natur og naturfænomener Demokratisk dannelse It, medier og kommunikation. 3. SFO og juniorklubber indarbejder planlagte pædagogiske aktiviteter for alle børn inden for hvert emne i deres årsplaner. 4. SFO og juniorklubber sikrer, at alle børn i videst mulige omfang når de opstillede mål inden for hvert emne. 5. SFO og juniorklubber sikrer, at der inden for hvert emne findes en balance mellem planlagte (og for børnene obligatoriske) aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter, og at der samtidig levnes plads til selvvalgte aktiviteter inden for helt andre emner end de syv obligatoriske. 4

7 6. SFO og juniorklubber sikrer, at sårbare, udsatte og truede børn tænkes ind i aktiviteterne såvel de planlagte som de spontane aktiviteter. 7. SFO og juniorklubber beslutter lokalt, hvordan kerneopgaven udmøntes, dvs. hvilke konkrete aktiviteter, der planlægges inden for de forskellige emner. Organisering 8. De fagprofessionelle fra SFO indgår i et fast og systematisk samarbejde med skolens personale omkring elevernes læring og trivsel. 9. De fagprofessionelle i juniorklubber indgår i en løbende dialog med skolerne omkring elevernes læring og trivsel. 10. SFO og juniorklubber udvikler en systematisk og planlagt praksis for en daglig vidensdeling mellem skole og SFO/juniorklub. 11. SFO og juniorklubber udvikler en fast og systematisk praksis for tidlig indsats, herunder tværfaglig koordinering. 12. SFO og juniorklubber udvikler en fast og systematisk praksis for videndeling ved overgange mellem børnehave/sfo/skole/juniorklub. Forældresamarbejde 13. SFO og juniorklubber opbygger et systematisk og konstruktivt samarbejde med alle forældre. 14. SFO og juniorklubber laver en klar forventningsafstemning mellem forældre og de fagprofessionelle i tilbuddene, så alle parter ved, hvad man kan forvente af hinanden. Arbejdsgruppens forslag har været sendt til høring i bestyrelser, fælleselevrådet, lokale MEDudvalg, handicaprådet og integrationsrådet. Forslaget er desuden drøftet i område MEDudvalget for skoler og dagtilbud. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 5

8 Økonomiske konsekvenser Forslagene gennemføres inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at det samlede materiale med forslag til organisering af og indhold i SFO og juniorklubber i Norddjurs Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag fra arbejdsgruppe 6 - Organisering af og indhold i SFO og 27011/14 juniorklubber 2 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 19378/14 3 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 21179/14 4 Åben Høringssvar - Auning Skole 24944/14 5 Åben Høringssvar - Område Auning 24936/14 6 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, MED-udvalg 21247/14 7 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, Bestyrelsen 21259/14 8 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, Møllebestyrelsen 21201/14 9 Åben Høringssvar - Djurs Lærerforening 25082/14 10 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, MED-udvalg 21200/14 11 Åben Høringssvar - Børneby Toubro 25583/14 12 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 25138/14 13 Åben Høringssvar - Børneby Toubro MED-udvalg 25591/14 14 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen MED-udvalg 25401/14 15 Åben Høringssvar - Område Grenaa 26199/14 16 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 26540/14 17 Åben Høringssvar - Vestre Skole 26530/14 18 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby, bestyrelse + MED-udvalg 26563/14 19 Åben Høringssvar - Kattegatskolen, MED-udvalg 26626/14 20 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen 27848/14 21 Åben Høringssvar - Handicaprådet 27979/14 6

9 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. Børne- og ungdomsudvalget foreslår, at der under kerneopgaver pkt. 5 slettes følgende: for børnene obligatoriske) aktiviteter og børnenes. Teksten bliver herefter følgende: SFO og juniorklubber sikrer, at der inden for hvert emne findes en balance mellem planlagte og selvvalgte aktiviteter, og at der samtidig levnes plads til selvvalgte aktiviteter inden for helt andre emner end de syv obligatoriske. Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at det er vigtigt, at der fortsat er plads til den frie leg i SFO- og juniorklubtilbud. 7

10 3. Folkeskolereform - fremtidig forældrebetalingsstruktur i SFO G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. oktober 2013 en overordnet drejebog for arbejdet med reformen. I drejebogen er en række arbejdsgrupper og dertil hørende opgaver beskrevet. En af disse arbejdsgrupper vedrører forældrebetalingsstrukturen i SFO og klubtilbud i Norddjurs Kommune, idet den længere skoledag begrænser SFO/klubtilbuddenes traditionelle åbningstid. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat og bestået af en skoleleder, en SFO-leder, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA samt medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppens opgave har været at belyse tre typer af forældrebetalingsstrukturer: En enhedsordning, hvor forældrene betaler én pris og frit kan disponere over hele SFO ens åbningstid En modulordning, hvor forældrene betaler for de dele af åbningstiden, de ønsker at benytte SFO En taxameterordning, hvor forældrene betaler for deres faktiske forbrug af SFO På grund af, at klubtilbuddene alene har åbent om eftermiddagen, ser arbejdsgruppen ikke grund til, at der ændres i den nuværende forældrebetalingsstruktur på klubområdet. Arbejdsgruppen har derfor fokuseret på forældrebetalingsordninger på SFO-området. Arbejdsgruppen har på baggrund af opdraget opstillet argumenter for og imod de forskellige modeller. På baggrund af dette arbejde, kan arbejdsgruppen ikke komme med en entydig anbefaling af, om der skal vælges en enhedsordning eller en modulordning. Men det er arbejdsgruppens anbefaling, at den fremtidige forældrebetalingsstruktur ikke kommer til at bestå af en taxameterordning. At en taxameterordning frarådes af arbejdsgruppen skyldes 8

11 primært, at ordningen vil medføre en væsentlig administrationsopgave, at der skal udvikles et nyt it-system og at arbejdsgruppen ikke har kendskab til, at der er andre kommuner, som har erfaringer med denne type ordninger. En nærmere beskrivelse af arbejdsgruppens arbejde er vedlagt som bilag. Forslaget har været sendt til høring i bestyrelser, lokale MED-udvalg, handicaprådet og integrationsrådet. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med gennemførelsen af den overordnede beregning af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af folkeskolereformen er der taget højde for, at forældrebetalingstaksten reduceres forholdsmæssigt svarende til reduktionen i SFOåbningstiden gældende fra august Det vil sige, at forældrebetalingstaksten reduceres fra den nuværende takst på kr. pr. måned til en månedlig betaling på kr. Derudover er der i budgettet for afsat 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i overslagsårene til nedsættelse af forældrebetalingstaksten og tilpasning af økonomien i SFO ved et eventuelt frafald. Hvis der alternativt vælges en modulordning bestående af et morgen-, et eftermiddags- og et feriemodul, vil taksterne for modulerne være som følger: 659 kr. pr. måned i 11. måneder for morgenmodulet 922 kr. pr. måned i 11 måneder for eftermiddagsmodulet 366 kr. pr. måned i 11 måneder for feriemodulet. Ovenstående takster er udregnet på baggrund af de nuværende elevtal og under antagelse af, at forældrebetalingen udgør 73 pct. af udgifterne til SFO. 9

12 Hvis det ved en modulordning fastholdes, at den maksimale pris ved valg af alle tre moduler ikke må overskride den nuværende pris i enhedsordningen på kr., vil det medføre en kommunal merudgift på 2,78 mio. kr. Da åbningstiderne i SFO en reduceres væsentligt med gennemførelsen af skolereformen, er det usikkert, om efterspørgslen vil være den samme i den nye ordning. I det vedlagte bilag er der opstillet eksempler på den kommunale merudgift, hvis efterspørgslen reduceres med henholdsvis 10, 20 og 30 pct. Hvis de 1,5 mio. kr. afsat i budget 2014 og de 3,0 mio. kr. afsat i overslagsårene anvendes til en generel takstnedsættelse i den nuværende enhedsordning, vil det være muligt at reducere forældrebetalingstaksten fra kr. til kr. pr. måned. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til hvilken forældrebetalingsstruktur i SFO, der fremover skal være i Norddjurs Kommune. Bilag: 1 Åben Arbejdsgruppens anbefaling vedr. forældrebetalingsstruktur i SFO /13 2 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 26567/14 3 Åben Høringssvar - Ørsted Børbeby MED-udvalg 26562/14 4 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 26537/14 5 Åben Høringssvar - Vestre Skole 26534/14 6 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, Møllebestyrelsen 21198/14 7 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, MED-udvalg 21195/14 8 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 21183/14 9 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, Bestyrelsen 21256/14 10 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, MED-udvalg 21264/14 11 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 24928/14 12 Åben Høringssvar - Område Auning 24933/14 13 Åben Høringssvar - Auning Skole 24945/14 14 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 25137/14 10

13 15 Åben Høringssvar - Børneby Toubro 25580/14 16 Åben Høringssvar - Børneby Toubro MED-udvalg 25590/14 17 Åben Høringssvar - Område Grenaa 26200/14 18 Åben Høringssvar - Kattegatskolen, MED-udvalg 26627/14 19 Åben Høringssvar - Handicaprådet 27978/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der fremover anvendes en enhedsordning som forældrebetalingsmodel i SFO. Samtidig anbefaler børne- og ungdomsudvalget, at taksten søges nedsat fra kr. til kr. pr. måned med henblik på at reducere et eventuelt frafald af børn i SFO. Endelig indstiller børne- og ungdomsudvalget, at forældrebetalingsmodellen evalueres efter skoleåret 2014/15. 11

14 4. Folkeskolereform - en længere og mere varieret skoledag G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2013 en drejebog for implementeringen af den nye folkeskolereform i Norddjurs Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte i alt 13 arbejdsgrupper, som hver for sig skal fremkomme med forslag til implementeringen af delelementer i folkeskolereformen. En af de nedsatte grupper er arbejdsgruppe 5, hvis opgave har været at fremstille et forslag til En længere og mere varieret skoledag i Norddjurs Kommune set i sammenhæng med folkeskolereformens formuleringer herom. Arbejdsgruppens konkrete opdrag har været at udarbejde forslag til: hvordan der sikres sammenhæng mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning hvordan det øgede antal fagopdelte timer og den understøttende undervisning kan organiseres hvordan motion og bevægelse kan indgå i både den fagopdelte og den understøttende undervisning (i gennemsnit 45 min. dagligt) hvordan der skabes rammer for faglig fordybelse og lektiehjælp for alle elever hvordan SFO og klubtilbud kan inddrages i den længere og mere varierede skoledag hvordan det omgivende samfund: idræts-, kultur- og foreningslivet, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne kan inddrages i den længere og mere varierede skoledag hvilke andre faggrupper uden for skolens regi, der kan tænkes ind i forhold til at varetage den understøttende undervisning. 12

15 Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af tre ledelsesrepræsentanter fra skolerne, en ledelsesrepræsentant fra SFO, en medarbejderrepræsentant fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA, en repræsentant fra UngNorddjurs, en repræsentant fra Kultursskolen samt to forvaltningsrepræsentanter. Arbejdsgruppens forslag er vedlagt som bilag. Sammenfattende anbefaler arbejdsgruppen, at der træffes politisk beslutning om følgende: Pædagogisk og organisatorisk fundament 1. Den længere og mere varierede skoledag planlægges og realiseres på et pædagogisk fundament, hvor skolerne: arbejder systemisk anerkendende i tilgangen til eleverne, til forældrene og til hinanden arbejder forskningsbaseret med elevernes læring arbejder forskningsbaseret med elevernes trivsel Og på et organisatorisk fundament, hvor skolerne: arbejder med opgaven først dernæst strukturen arbejder med flere fællesskaber arbejder med kontaktpersoner for alle elever arbejder i teams. Organisering af den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning 2. Undervisningen organiseres ud fra den tredelte opbygning, der ligger i de nye Fælles Mål. 3. Skolerne udnytter den fleksibilitet, der ligger i reformen omkring minimumstimetal. 13

16 Sammenhæng mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning 4. Skolerne tilrettelægger en skoledag, hvor der hele dagen er en vekselvirkning mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning. 5. Tiden til den understøttende undervisning fordeles fleksibelt og deles ikke på forhånd ud med x antal ligeligt fordelte timer pr. fag for alle elever. Varetagelse af den understøttende undervisning 6. Der opstilles ikke nogen grænser for hvilke faggrupper, skolerne kan tænke ind i den understøttende undervisning. Motion og bevægelse 7. En stor del af den daglige motion og bevægelse skal være fag-relevant og fokuseret mod et konkret fagligt læringsmål. Motion og bevægelse inddrages i både den fagopdelte undervisning og i den understøttende undervisning. 8. Skolerne bruger ud over den fag-relevante motion og bevægelse også motion og bevægelse som et element til at skabe aktive pauser i skoledagen. 9. Skolerne inddrager pædagoger og andet pædagogisk personale fra både skoledelen, SFO-delen og klubtilbuddene i varetagelsen af de aktive pauser. Den åbne skole 10. Skolerne arbejder med flere forskellige læringsrum end blot det traditionelle læringsrum i klasselokalet. 11. Skolerne inviterer aktører uden for skolens regi med ind i undervisningsforløbene. 14

17 12. Overbygningsskolerne udarbejder en forpligtende partnerskabsaftale med ungdomsuddannelserne. 13. Skolerne udarbejder en gensidigt forpligtende partnerskabsaftale med Kulturskolen. 14. Skolerne udarbejder en forpligtende partnerskabsaftale med UngNorddjurs. 15. Skolerne indgår forpligtende partnerskabsaftaler med relevante eksterne aktører i idræts-, kultur- og fritidslivet og erhvervslivet i lokalområdet. Faglig fordybelse og lektiehjælp 16. Skolerne skaber en tydelig sammenhæng mellem de faglige læringsmål, der arbejdes med i undervisningen, og dét der foregår i tiden til faglig fordybelse. Arbejdsgruppens forslag skal sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MEDudvalg. Desuden skal forslaget drøftes i område MED-udvalget for skoler og dagtilbud. Høringsfristen er mandag den 17. marts Økonomiske konsekvenser Forslagene gennemføres inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til etablering af en længere og mere varieret skoledag sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MED-udvalg. Bilag: 1 Åben Forslag fra gruppe 5 - En længere og mere varieret skoledag 27078/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 15

18 5. Folkeskolereform - konkrete læringsmål for alle elever G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2013 en drejebog for implementeringen af den nye folkeskolereform i Norddjurs Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte i alt 13 arbejdsgrupper, som hver for sig skal fremkomme med forslag til implementeringen af delelementer i folkeskolereformen. En af de nedsatte grupper er arbejdsgruppe 4, hvis opgave har været at fremstille et forslag til Konkrete læringsmål for alle elever i Norddjurs Kommune set i sammenhæng med folkeskolereformens formuleringer herom. Arbejdsgruppen konkrete opdrag har været at udarbejde forslag til: hvordan lærerne i samarbejde med elever og forældre kan arbejde med at sætte konkrete og synlige læringsmål i hverdagen hvordan lærerne i samarbejde med elever og forældre kan arbejde med at evaluere læringsmålene i hverdagen hvordan lærerne kan indgå i en systematisk faglig sparring og refleksion med deres kollegaer i teamsamarbejdet omkring elevernes faglige udvikling hvordan lederne kan organisere en løbende opfølgning på den målstyrede undervisning. Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af tre ledelsesrepræsentanter fra skolerne, to medarbejderrepræsenter fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL samt en forvaltningsrepræsentant. Arbejdsgruppens forslag (med tilhørende bilag) er vedlagt som bilag. Sammenfattende anbefaler arbejdsgruppen, at der træffes politisk beslutning om følgende: 16

19 Pædagogisk fundament 1. Arbejdet med målstyret undervisning realiseres på et pædagogisk fundament, hvor skolerne: arbejder systemisk anerkendende i tilgangen til eleverne, til forældrene og til hinanden arbejder forskningsbaseret med elevernes læring arbejder forskningsbaseret med elevernes trivsel. Indfasning af tilgangen 2. I skoleåret 2014/2015 implementeres målstyret undervisning i fagene: dansk og matematik. 3. I skoleåret 2015/2016 implementeres den målstyrede tilgang i fagene: idræt, engelsk, natur/teknik, tysk/fransk, fysik/kemi samt musik. 4. I skoleåret 2016/2017 implementeres tilgangen i fagene: kristendomskundskab, historie, geografi, biologi, samfundsfag, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab. Fagligt fundament for arbejdet med målstyret undervisning 5. Skolerne sikrer i samarbejde med forvaltningen, at de faglige vejledere (eksempelvis læse-, matematik- og pædagogiske it-vejledere samt skolebibliotekarer) får en central rolle på alle skoler i arbejdet med målstyret undervisning. 6. Skolerne sikrer, at undervisningspersonalet har et dybdegående kendskab til de nye Fælles Mål inden for de fag og klassetrin, som de arbejder med til daglig. Ligeledes sikrer skolerne, at alle medarbejdere kender den faglige progression, som eleverne forventes at gennemgå fra 0. klasse til 9. klasse. 7. Der afsættes ressourcer til etablering af kommunale faglige netværk inden for de forskellige fag i folkeskolen. Som det første skal der etableres et netværk for matematikvejledere. 8. Det undersøges, om der er mulighed for at udarbejde en Handleplan for matematik i kommunen på linje med den allerede eksisterende Handleplan for 17

20 læsning herunder afsættelse af ressourcer til en kommunal fagkonsulent i matematik. Det konkrete arbejde med målstyret undervisning 9. Skolerne opstiller konkrete faglige læringsmål for alle elever. 10. Undervisningspersonalet giver systematisk eleverne feedback på deres faglige progression i henhold til de opstillede læringsmål. 11. Undervisningspersonalet indsamler systematisk data, der viser elevernes fremdrift i forhold til de opstillede faglige læringsmål. 12. Undervisningspersonalet evaluerer elevernes faglige fremdrift i forhold til de opstillede læringsmål. Ledelsens rolle 13. Ledelserne sikrer en systematisk praksis for, hvordan de følger op på arbejdet med målstyret undervisning. Involvering af forældre 14. Skolebestyrelserne opstiller principper for forældrenes ansvar i arbejdet med målstyret undervisning og kommunikerer i samarbejde med skolerne disse principper til forældrene. 15. Skolerne sikrer, at alle forældre kender de konkrete faglige læringsmål, som deres børn arbejder med i hverdagen. 16. Skolerne giver forældrene en systematisk feedback på deres barns faglige fremdrift i forhold til de opstillede faglige læringsmål. Arbejdsgruppens forslag skal sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MEDudvalg. Desuden skal forslaget drøftes i område MED-udvalget for skoler og dagtilbud. Høringsfristen er mandag den 17. marts Økonomiske konsekvenser Forslagene gennemføres inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget

21 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til konkrete læringsmål for alle elever sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MED-udvalg. Bilag: 1 Åben Arbejdsgruppens forslag 26979/14 2 Åben Bilag til forslag fra arbejdsgruppen 26978/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 19

22 6. Folkeskolereform - indretning af personalearbejdspladser G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. oktober 2013 en overordnet drejebog for arbejdet med reformen. I drejebogen er en række arbejdsgrupper og dertil hørende opgaver beskrevet. En af disse arbejdsgrupper vedrører indretningen af personalearbejdspladser på skoler og i børnebyer i Norddjurs Kommune. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat og bestået af to skoleledere, en medarbejderrepræsentant fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA samt to medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde et forslag til: en samlet beskrivelse af behovet for tilpasninger af medarbejdernes fysiske rammer som følge af, at medarbejderne skal opholde sig længere tid på skolen. en samlet beskrivelse af behovet for tilpasninger af elevernes fysiske rammer på skolerne som følge af, at elevernes skal opholde sig længere tid på skolen. Arbejdsgruppen har i første omgang prioriteret at udarbejde et forslag til tilpasning af medarbejdernes fysiske rammer. Dette skyldes, at det fra skoleårets start i august 2014 er nødvendigt, at der er etableret personalearbejdspladser på skolerne og i børnebyerne. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til indretning og tilpasning af de fysiske rammer til personalearbejdspladser har arbejdsgruppens tilgang været, at arbejdsdagen er opdelt i forskellige funktioner. De fysiske rammer foreslås derfor indrettet, så de understøtter disse funktioner. Konkret indgår der fire hovedtyper af miljøer i forslagene bestående af fordybelsesmiljøer, samarbejdsmiljøer, fly inn -miljøer og pausemiljøer. I indretningen af personalearbejdspladser på den enkelte skole/børneby er der skitseret et samlet antal arbejdspladser svarende til to medarbejdere pr. arbejdsplads. 20

23 Løsningsforslagene er udarbejdet i samarbejde med rådgivningsfirmaet Orbicon, som har foretaget en bygningsgennemgang og indgået i en dialogproces på de enkelte skoler/børnebyer. På hver skole/børneby har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelse og medarbejderrepræsentanter, som har indgået i dialogen med arkitekterne. En nærmere beskrivelse af procesforløbet, de fire hovedtyper af forberedelsesmiljøer og de konkrete indretningsforslag for skolerne/børnebyerne findes i det vedlagte bilag. Til udnyttelse af de varierende og fleksible forberedelsesmiljøer er det arbejdsgruppens anbefaling, at hver medarbejder har en bærbar pc er, som kan anvendes i undervisningen og forberedelsen. Behovet for anskaffelse af bærbare pc er på skolerne og i børnebyerne er beskrevet i et selvstændigt dagsordenspunkt med forslag fra den arbejdsgruppe, der er nedsat vedrørende digitalisering. Derudover er der i oplægget fra denne arbejdsgruppe beskrevet et behov for it-anskaffelser i form af separate tastaturer og mus til anvendelse ved personalearbejdspladserne til fordybelse. I arbejdet med at indrette personalearbejdspladser på den enkelte skole har det vist sig, at der på Djurslandsskolens afdeling Damgården ikke er mulighed for at indrette det fornødne antal personalearbejdspladser inden for de eksisterende fysiske rammer. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til hvordan en renovering af Djurslandsskolen herunder Damgården kan påbegyndes. På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at der på nuværende tidspunkt kun etableres en midlertidig pavillonløsning ved Damgården, hvor personalearbejdspladserne kan etableres. På baggrund af den gennemførte proces på skolerne og i børnebyerne er det arbejdsgruppens anbefaling, at der ud over en løbende opfølgning på den enkelte skole og i den enkelte børneby foretages en bred erfaringsopsamling efter ca. et år. Erfaringsopsamlingen skal være med til at sikre en videndeling på området, så der opnås den bedst mulige udnyttelse af de fysiske rammer til personalearbejdspladserne. 21

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 03-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen var fraværende under punkt 6-9, 11 og 13. Anne Jeremiassen var fraværende under punkt 13. Derudover

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere