Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (A) Steen Therkel Jensen (O) Ulf Baldrian Kudsk Harbo (Ø) Lars Østergaard (V) Christian Balle Palmkvist Gleerup (V) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Kvalitetsstandard for behandling af underretninger Folkeskolereform - organisering af og indhold i SFO og juniorklubber Folkeskolereform - fremtidig forældrebetalingsstruktur i SFO Folkeskolereform - en længere og mere varieret skoledag Folkeskolereform - konkrete læringsmål for alle elever Folkeskolereform - indretning af personalearbejdspladser Folkeskolereform - digitalisering Folkeskolereform - statusvurdering af økonomien i reformen Folkeskolereform - skolebuskørsel Optagelse af elever i 0. klasse i skoleåret 2014/ Udvidelse af vuggestuepladser i én af de nuværende dagsinstitutioner i Grenaa Etablering af et nyt juniorklubtilbud i den miderste del af kommunen Frigivelse af anlægsmidler til it-anskaffelser på dagtilbudsområdet Ændring af målgruppe i daginstitutionen i Allingåbro Børneby Forslag til nye skolebestyrelsers sammensætning Udvalgsmedlemmers tilknytning til bestyrelserne på skole- og dagtilbudsområdet Orientering om anvendelsen af midler fra udviklingspuljen Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget ultimo januar Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for Orientering Møde med forældre om muligheden for oprettelse af en friskole i Auning...53 Bilagsoversigt...54 Norddjurs Kommune

3 1. Kvalitetsstandard for behandling af underretninger G00 13/7590 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, KB Sagsfremstilling Myndighedsafdelingen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for behandlingen af underretninger som konsekvens af den nye Overgrebspakke, der trådte i kraft den 1. oktober I hovedtræk består de væsentligste ændringer i, at der er oprettet en særlig , hvortil der kan fremsendes underretninger, som alle skal vurderes inden for 24 timer. Derudover skal sager, hvor der allerede er iværksat en foranstaltning, genvurderes af en eller flere personer, der ikke tidligere har deltaget i behandling af sagen i situationer, hvor der kommer nye underretninger. Alle forslag til ændringer er markeret i kvalitetsstandarden. Den ændrede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i handicaprådet, integrationsrådet og bestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I budgettet for 2014 og overslagsårene er der afsat et puljebeløb på 0,424 mio. kr. til dækning af udgifter som følge af Overgrebspakken. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for behandlingen af underretninger godkendes. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard - behandling af underretninger, november /13 2 Åben Høringssvar - Handicaprådets formand 25364/14 3 Åben Høringssvar - Område Auning 24917/14 4 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 21589/14 1

4 5 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 21169/14 6 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 19373/14 7 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 9106/14 8 Åben Høringssvar - Børneby Mølle 6435/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. 2

5 2. Folkeskolereform - organisering af og indhold i SFO og juniorklubber G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2013 en drejebog for implementeringen af den nye folkeskolereform i Norddjurs Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte i alt 13 arbejdsgrupper, som hver for sig skal fremkomme med forslag til implementeringen af delelementer i folkeskolereformen. En af de nedsatte grupper er arbejdsgruppe 6, hvis opgave har været at fremstille et forslag til Organisering af og indhold i SFO og juniorklubber i Norddjurs Kommune set i relation til folkeskolereformens overordnede målsætninger. Arbejdsgruppens opdrag har været at udarbejde forslag til: hvad SFO ernes kerneopgave er fremadrettet i forhold til at sikre elevernes læring og trivsel hvordan SFO erne skal organiseres fremadrettet herunder hvordan der sikres sammenhæng mellem skole og SFO hvad klubtilbuddenes kerneopgave er fremadrettet i forhold til at sikre elevernes læring og trivsel hvordan klubtilbuddene skal organiseres fremadrettet herunder hvordan der sikres sammenhæng mellem skole og klubtilbud. Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af to ledelsesrepræsentanter fra skolerne, en ledelsesrepræsentant fra SFO, en ledelsesrepræsentant fra UngNorddjurs, to medarbejderrepræsentanter fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA og en forvaltningsrepræsentant. Arbejdsgruppens forslag er vedlagt som bilag. 3

6 Sammenfattende anbefaler arbejdsgruppen, at der træffes politisk beslutning om følgende: Pædagogisk fundament 1. SFO ernes og juniorklubbernes bidrag til at opfylde folkeskolens mål og formål realiseres på et pædagogisk fundament, hvor de: arbejder systemisk anerkendende i tilgangen til børnene, til forældrene og til hinanden arbejder forskningsbaseret med elevernes læring arbejder forskningsbaseret med elevernes trivsel. Kerneopgave 2. SFO og klubtilbud arbejder systematisk med følgende emner i hverdagen: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog og andre udtryksformer Sundhed og livsstil Natur og naturfænomener Demokratisk dannelse It, medier og kommunikation. 3. SFO og juniorklubber indarbejder planlagte pædagogiske aktiviteter for alle børn inden for hvert emne i deres årsplaner. 4. SFO og juniorklubber sikrer, at alle børn i videst mulige omfang når de opstillede mål inden for hvert emne. 5. SFO og juniorklubber sikrer, at der inden for hvert emne findes en balance mellem planlagte (og for børnene obligatoriske) aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter, og at der samtidig levnes plads til selvvalgte aktiviteter inden for helt andre emner end de syv obligatoriske. 4

7 6. SFO og juniorklubber sikrer, at sårbare, udsatte og truede børn tænkes ind i aktiviteterne såvel de planlagte som de spontane aktiviteter. 7. SFO og juniorklubber beslutter lokalt, hvordan kerneopgaven udmøntes, dvs. hvilke konkrete aktiviteter, der planlægges inden for de forskellige emner. Organisering 8. De fagprofessionelle fra SFO indgår i et fast og systematisk samarbejde med skolens personale omkring elevernes læring og trivsel. 9. De fagprofessionelle i juniorklubber indgår i en løbende dialog med skolerne omkring elevernes læring og trivsel. 10. SFO og juniorklubber udvikler en systematisk og planlagt praksis for en daglig vidensdeling mellem skole og SFO/juniorklub. 11. SFO og juniorklubber udvikler en fast og systematisk praksis for tidlig indsats, herunder tværfaglig koordinering. 12. SFO og juniorklubber udvikler en fast og systematisk praksis for videndeling ved overgange mellem børnehave/sfo/skole/juniorklub. Forældresamarbejde 13. SFO og juniorklubber opbygger et systematisk og konstruktivt samarbejde med alle forældre. 14. SFO og juniorklubber laver en klar forventningsafstemning mellem forældre og de fagprofessionelle i tilbuddene, så alle parter ved, hvad man kan forvente af hinanden. Arbejdsgruppens forslag har været sendt til høring i bestyrelser, fælleselevrådet, lokale MEDudvalg, handicaprådet og integrationsrådet. Forslaget er desuden drøftet i område MEDudvalget for skoler og dagtilbud. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 5

8 Økonomiske konsekvenser Forslagene gennemføres inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at det samlede materiale med forslag til organisering af og indhold i SFO og juniorklubber i Norddjurs Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag fra arbejdsgruppe 6 - Organisering af og indhold i SFO og 27011/14 juniorklubber 2 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 19378/14 3 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 21179/14 4 Åben Høringssvar - Auning Skole 24944/14 5 Åben Høringssvar - Område Auning 24936/14 6 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, MED-udvalg 21247/14 7 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, Bestyrelsen 21259/14 8 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, Møllebestyrelsen 21201/14 9 Åben Høringssvar - Djurs Lærerforening 25082/14 10 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, MED-udvalg 21200/14 11 Åben Høringssvar - Børneby Toubro 25583/14 12 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 25138/14 13 Åben Høringssvar - Børneby Toubro MED-udvalg 25591/14 14 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen MED-udvalg 25401/14 15 Åben Høringssvar - Område Grenaa 26199/14 16 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 26540/14 17 Åben Høringssvar - Vestre Skole 26530/14 18 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby, bestyrelse + MED-udvalg 26563/14 19 Åben Høringssvar - Kattegatskolen, MED-udvalg 26626/14 20 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen 27848/14 21 Åben Høringssvar - Handicaprådet 27979/14 6

9 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. Børne- og ungdomsudvalget foreslår, at der under kerneopgaver pkt. 5 slettes følgende: for børnene obligatoriske) aktiviteter og børnenes. Teksten bliver herefter følgende: SFO og juniorklubber sikrer, at der inden for hvert emne findes en balance mellem planlagte og selvvalgte aktiviteter, og at der samtidig levnes plads til selvvalgte aktiviteter inden for helt andre emner end de syv obligatoriske. Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at det er vigtigt, at der fortsat er plads til den frie leg i SFO- og juniorklubtilbud. 7

10 3. Folkeskolereform - fremtidig forældrebetalingsstruktur i SFO G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. oktober 2013 en overordnet drejebog for arbejdet med reformen. I drejebogen er en række arbejdsgrupper og dertil hørende opgaver beskrevet. En af disse arbejdsgrupper vedrører forældrebetalingsstrukturen i SFO og klubtilbud i Norddjurs Kommune, idet den længere skoledag begrænser SFO/klubtilbuddenes traditionelle åbningstid. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat og bestået af en skoleleder, en SFO-leder, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA samt medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppens opgave har været at belyse tre typer af forældrebetalingsstrukturer: En enhedsordning, hvor forældrene betaler én pris og frit kan disponere over hele SFO ens åbningstid En modulordning, hvor forældrene betaler for de dele af åbningstiden, de ønsker at benytte SFO En taxameterordning, hvor forældrene betaler for deres faktiske forbrug af SFO På grund af, at klubtilbuddene alene har åbent om eftermiddagen, ser arbejdsgruppen ikke grund til, at der ændres i den nuværende forældrebetalingsstruktur på klubområdet. Arbejdsgruppen har derfor fokuseret på forældrebetalingsordninger på SFO-området. Arbejdsgruppen har på baggrund af opdraget opstillet argumenter for og imod de forskellige modeller. På baggrund af dette arbejde, kan arbejdsgruppen ikke komme med en entydig anbefaling af, om der skal vælges en enhedsordning eller en modulordning. Men det er arbejdsgruppens anbefaling, at den fremtidige forældrebetalingsstruktur ikke kommer til at bestå af en taxameterordning. At en taxameterordning frarådes af arbejdsgruppen skyldes 8

11 primært, at ordningen vil medføre en væsentlig administrationsopgave, at der skal udvikles et nyt it-system og at arbejdsgruppen ikke har kendskab til, at der er andre kommuner, som har erfaringer med denne type ordninger. En nærmere beskrivelse af arbejdsgruppens arbejde er vedlagt som bilag. Forslaget har været sendt til høring i bestyrelser, lokale MED-udvalg, handicaprådet og integrationsrådet. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med gennemførelsen af den overordnede beregning af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af folkeskolereformen er der taget højde for, at forældrebetalingstaksten reduceres forholdsmæssigt svarende til reduktionen i SFOåbningstiden gældende fra august Det vil sige, at forældrebetalingstaksten reduceres fra den nuværende takst på kr. pr. måned til en månedlig betaling på kr. Derudover er der i budgettet for afsat 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i overslagsårene til nedsættelse af forældrebetalingstaksten og tilpasning af økonomien i SFO ved et eventuelt frafald. Hvis der alternativt vælges en modulordning bestående af et morgen-, et eftermiddags- og et feriemodul, vil taksterne for modulerne være som følger: 659 kr. pr. måned i 11. måneder for morgenmodulet 922 kr. pr. måned i 11 måneder for eftermiddagsmodulet 366 kr. pr. måned i 11 måneder for feriemodulet. Ovenstående takster er udregnet på baggrund af de nuværende elevtal og under antagelse af, at forældrebetalingen udgør 73 pct. af udgifterne til SFO. 9

12 Hvis det ved en modulordning fastholdes, at den maksimale pris ved valg af alle tre moduler ikke må overskride den nuværende pris i enhedsordningen på kr., vil det medføre en kommunal merudgift på 2,78 mio. kr. Da åbningstiderne i SFO en reduceres væsentligt med gennemførelsen af skolereformen, er det usikkert, om efterspørgslen vil være den samme i den nye ordning. I det vedlagte bilag er der opstillet eksempler på den kommunale merudgift, hvis efterspørgslen reduceres med henholdsvis 10, 20 og 30 pct. Hvis de 1,5 mio. kr. afsat i budget 2014 og de 3,0 mio. kr. afsat i overslagsårene anvendes til en generel takstnedsættelse i den nuværende enhedsordning, vil det være muligt at reducere forældrebetalingstaksten fra kr. til kr. pr. måned. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til hvilken forældrebetalingsstruktur i SFO, der fremover skal være i Norddjurs Kommune. Bilag: 1 Åben Arbejdsgruppens anbefaling vedr. forældrebetalingsstruktur i SFO /13 2 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 26567/14 3 Åben Høringssvar - Ørsted Børbeby MED-udvalg 26562/14 4 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 26537/14 5 Åben Høringssvar - Vestre Skole 26534/14 6 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, Møllebestyrelsen 21198/14 7 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, MED-udvalg 21195/14 8 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 21183/14 9 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, Bestyrelsen 21256/14 10 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, MED-udvalg 21264/14 11 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 24928/14 12 Åben Høringssvar - Område Auning 24933/14 13 Åben Høringssvar - Auning Skole 24945/14 14 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 25137/14 10

13 15 Åben Høringssvar - Børneby Toubro 25580/14 16 Åben Høringssvar - Børneby Toubro MED-udvalg 25590/14 17 Åben Høringssvar - Område Grenaa 26200/14 18 Åben Høringssvar - Kattegatskolen, MED-udvalg 26627/14 19 Åben Høringssvar - Handicaprådet 27978/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der fremover anvendes en enhedsordning som forældrebetalingsmodel i SFO. Samtidig anbefaler børne- og ungdomsudvalget, at taksten søges nedsat fra kr. til kr. pr. måned med henblik på at reducere et eventuelt frafald af børn i SFO. Endelig indstiller børne- og ungdomsudvalget, at forældrebetalingsmodellen evalueres efter skoleåret 2014/15. 11

14 4. Folkeskolereform - en længere og mere varieret skoledag G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2013 en drejebog for implementeringen af den nye folkeskolereform i Norddjurs Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte i alt 13 arbejdsgrupper, som hver for sig skal fremkomme med forslag til implementeringen af delelementer i folkeskolereformen. En af de nedsatte grupper er arbejdsgruppe 5, hvis opgave har været at fremstille et forslag til En længere og mere varieret skoledag i Norddjurs Kommune set i sammenhæng med folkeskolereformens formuleringer herom. Arbejdsgruppens konkrete opdrag har været at udarbejde forslag til: hvordan der sikres sammenhæng mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning hvordan det øgede antal fagopdelte timer og den understøttende undervisning kan organiseres hvordan motion og bevægelse kan indgå i både den fagopdelte og den understøttende undervisning (i gennemsnit 45 min. dagligt) hvordan der skabes rammer for faglig fordybelse og lektiehjælp for alle elever hvordan SFO og klubtilbud kan inddrages i den længere og mere varierede skoledag hvordan det omgivende samfund: idræts-, kultur- og foreningslivet, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne kan inddrages i den længere og mere varierede skoledag hvilke andre faggrupper uden for skolens regi, der kan tænkes ind i forhold til at varetage den understøttende undervisning. 12

15 Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af tre ledelsesrepræsentanter fra skolerne, en ledelsesrepræsentant fra SFO, en medarbejderrepræsentant fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA, en repræsentant fra UngNorddjurs, en repræsentant fra Kultursskolen samt to forvaltningsrepræsentanter. Arbejdsgruppens forslag er vedlagt som bilag. Sammenfattende anbefaler arbejdsgruppen, at der træffes politisk beslutning om følgende: Pædagogisk og organisatorisk fundament 1. Den længere og mere varierede skoledag planlægges og realiseres på et pædagogisk fundament, hvor skolerne: arbejder systemisk anerkendende i tilgangen til eleverne, til forældrene og til hinanden arbejder forskningsbaseret med elevernes læring arbejder forskningsbaseret med elevernes trivsel Og på et organisatorisk fundament, hvor skolerne: arbejder med opgaven først dernæst strukturen arbejder med flere fællesskaber arbejder med kontaktpersoner for alle elever arbejder i teams. Organisering af den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning 2. Undervisningen organiseres ud fra den tredelte opbygning, der ligger i de nye Fælles Mål. 3. Skolerne udnytter den fleksibilitet, der ligger i reformen omkring minimumstimetal. 13

16 Sammenhæng mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning 4. Skolerne tilrettelægger en skoledag, hvor der hele dagen er en vekselvirkning mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning. 5. Tiden til den understøttende undervisning fordeles fleksibelt og deles ikke på forhånd ud med x antal ligeligt fordelte timer pr. fag for alle elever. Varetagelse af den understøttende undervisning 6. Der opstilles ikke nogen grænser for hvilke faggrupper, skolerne kan tænke ind i den understøttende undervisning. Motion og bevægelse 7. En stor del af den daglige motion og bevægelse skal være fag-relevant og fokuseret mod et konkret fagligt læringsmål. Motion og bevægelse inddrages i både den fagopdelte undervisning og i den understøttende undervisning. 8. Skolerne bruger ud over den fag-relevante motion og bevægelse også motion og bevægelse som et element til at skabe aktive pauser i skoledagen. 9. Skolerne inddrager pædagoger og andet pædagogisk personale fra både skoledelen, SFO-delen og klubtilbuddene i varetagelsen af de aktive pauser. Den åbne skole 10. Skolerne arbejder med flere forskellige læringsrum end blot det traditionelle læringsrum i klasselokalet. 11. Skolerne inviterer aktører uden for skolens regi med ind i undervisningsforløbene. 14

17 12. Overbygningsskolerne udarbejder en forpligtende partnerskabsaftale med ungdomsuddannelserne. 13. Skolerne udarbejder en gensidigt forpligtende partnerskabsaftale med Kulturskolen. 14. Skolerne udarbejder en forpligtende partnerskabsaftale med UngNorddjurs. 15. Skolerne indgår forpligtende partnerskabsaftaler med relevante eksterne aktører i idræts-, kultur- og fritidslivet og erhvervslivet i lokalområdet. Faglig fordybelse og lektiehjælp 16. Skolerne skaber en tydelig sammenhæng mellem de faglige læringsmål, der arbejdes med i undervisningen, og dét der foregår i tiden til faglig fordybelse. Arbejdsgruppens forslag skal sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MEDudvalg. Desuden skal forslaget drøftes i område MED-udvalget for skoler og dagtilbud. Høringsfristen er mandag den 17. marts Økonomiske konsekvenser Forslagene gennemføres inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til etablering af en længere og mere varieret skoledag sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MED-udvalg. Bilag: 1 Åben Forslag fra gruppe 5 - En længere og mere varieret skoledag 27078/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 15

18 5. Folkeskolereform - konkrete læringsmål for alle elever G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2013 en drejebog for implementeringen af den nye folkeskolereform i Norddjurs Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte i alt 13 arbejdsgrupper, som hver for sig skal fremkomme med forslag til implementeringen af delelementer i folkeskolereformen. En af de nedsatte grupper er arbejdsgruppe 4, hvis opgave har været at fremstille et forslag til Konkrete læringsmål for alle elever i Norddjurs Kommune set i sammenhæng med folkeskolereformens formuleringer herom. Arbejdsgruppen konkrete opdrag har været at udarbejde forslag til: hvordan lærerne i samarbejde med elever og forældre kan arbejde med at sætte konkrete og synlige læringsmål i hverdagen hvordan lærerne i samarbejde med elever og forældre kan arbejde med at evaluere læringsmålene i hverdagen hvordan lærerne kan indgå i en systematisk faglig sparring og refleksion med deres kollegaer i teamsamarbejdet omkring elevernes faglige udvikling hvordan lederne kan organisere en løbende opfølgning på den målstyrede undervisning. Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af tre ledelsesrepræsentanter fra skolerne, to medarbejderrepræsenter fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL samt en forvaltningsrepræsentant. Arbejdsgruppens forslag (med tilhørende bilag) er vedlagt som bilag. Sammenfattende anbefaler arbejdsgruppen, at der træffes politisk beslutning om følgende: 16

19 Pædagogisk fundament 1. Arbejdet med målstyret undervisning realiseres på et pædagogisk fundament, hvor skolerne: arbejder systemisk anerkendende i tilgangen til eleverne, til forældrene og til hinanden arbejder forskningsbaseret med elevernes læring arbejder forskningsbaseret med elevernes trivsel. Indfasning af tilgangen 2. I skoleåret 2014/2015 implementeres målstyret undervisning i fagene: dansk og matematik. 3. I skoleåret 2015/2016 implementeres den målstyrede tilgang i fagene: idræt, engelsk, natur/teknik, tysk/fransk, fysik/kemi samt musik. 4. I skoleåret 2016/2017 implementeres tilgangen i fagene: kristendomskundskab, historie, geografi, biologi, samfundsfag, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab. Fagligt fundament for arbejdet med målstyret undervisning 5. Skolerne sikrer i samarbejde med forvaltningen, at de faglige vejledere (eksempelvis læse-, matematik- og pædagogiske it-vejledere samt skolebibliotekarer) får en central rolle på alle skoler i arbejdet med målstyret undervisning. 6. Skolerne sikrer, at undervisningspersonalet har et dybdegående kendskab til de nye Fælles Mål inden for de fag og klassetrin, som de arbejder med til daglig. Ligeledes sikrer skolerne, at alle medarbejdere kender den faglige progression, som eleverne forventes at gennemgå fra 0. klasse til 9. klasse. 7. Der afsættes ressourcer til etablering af kommunale faglige netværk inden for de forskellige fag i folkeskolen. Som det første skal der etableres et netværk for matematikvejledere. 8. Det undersøges, om der er mulighed for at udarbejde en Handleplan for matematik i kommunen på linje med den allerede eksisterende Handleplan for 17

20 læsning herunder afsættelse af ressourcer til en kommunal fagkonsulent i matematik. Det konkrete arbejde med målstyret undervisning 9. Skolerne opstiller konkrete faglige læringsmål for alle elever. 10. Undervisningspersonalet giver systematisk eleverne feedback på deres faglige progression i henhold til de opstillede læringsmål. 11. Undervisningspersonalet indsamler systematisk data, der viser elevernes fremdrift i forhold til de opstillede faglige læringsmål. 12. Undervisningspersonalet evaluerer elevernes faglige fremdrift i forhold til de opstillede læringsmål. Ledelsens rolle 13. Ledelserne sikrer en systematisk praksis for, hvordan de følger op på arbejdet med målstyret undervisning. Involvering af forældre 14. Skolebestyrelserne opstiller principper for forældrenes ansvar i arbejdet med målstyret undervisning og kommunikerer i samarbejde med skolerne disse principper til forældrene. 15. Skolerne sikrer, at alle forældre kender de konkrete faglige læringsmål, som deres børn arbejder med i hverdagen. 16. Skolerne giver forældrene en systematisk feedback på deres barns faglige fremdrift i forhold til de opstillede faglige læringsmål. Arbejdsgruppens forslag skal sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MEDudvalg. Desuden skal forslaget drøftes i område MED-udvalget for skoler og dagtilbud. Høringsfristen er mandag den 17. marts Økonomiske konsekvenser Forslagene gennemføres inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget

21 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til konkrete læringsmål for alle elever sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MED-udvalg. Bilag: 1 Åben Arbejdsgruppens forslag 26979/14 2 Åben Bilag til forslag fra arbejdsgruppen 26978/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 19

22 6. Folkeskolereform - indretning af personalearbejdspladser G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. oktober 2013 en overordnet drejebog for arbejdet med reformen. I drejebogen er en række arbejdsgrupper og dertil hørende opgaver beskrevet. En af disse arbejdsgrupper vedrører indretningen af personalearbejdspladser på skoler og i børnebyer i Norddjurs Kommune. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat og bestået af to skoleledere, en medarbejderrepræsentant fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA samt to medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde et forslag til: en samlet beskrivelse af behovet for tilpasninger af medarbejdernes fysiske rammer som følge af, at medarbejderne skal opholde sig længere tid på skolen. en samlet beskrivelse af behovet for tilpasninger af elevernes fysiske rammer på skolerne som følge af, at elevernes skal opholde sig længere tid på skolen. Arbejdsgruppen har i første omgang prioriteret at udarbejde et forslag til tilpasning af medarbejdernes fysiske rammer. Dette skyldes, at det fra skoleårets start i august 2014 er nødvendigt, at der er etableret personalearbejdspladser på skolerne og i børnebyerne. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til indretning og tilpasning af de fysiske rammer til personalearbejdspladser har arbejdsgruppens tilgang været, at arbejdsdagen er opdelt i forskellige funktioner. De fysiske rammer foreslås derfor indrettet, så de understøtter disse funktioner. Konkret indgår der fire hovedtyper af miljøer i forslagene bestående af fordybelsesmiljøer, samarbejdsmiljøer, fly inn -miljøer og pausemiljøer. I indretningen af personalearbejdspladser på den enkelte skole/børneby er der skitseret et samlet antal arbejdspladser svarende til to medarbejdere pr. arbejdsplads. 20

23 Løsningsforslagene er udarbejdet i samarbejde med rådgivningsfirmaet Orbicon, som har foretaget en bygningsgennemgang og indgået i en dialogproces på de enkelte skoler/børnebyer. På hver skole/børneby har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelse og medarbejderrepræsentanter, som har indgået i dialogen med arkitekterne. En nærmere beskrivelse af procesforløbet, de fire hovedtyper af forberedelsesmiljøer og de konkrete indretningsforslag for skolerne/børnebyerne findes i det vedlagte bilag. Til udnyttelse af de varierende og fleksible forberedelsesmiljøer er det arbejdsgruppens anbefaling, at hver medarbejder har en bærbar pc er, som kan anvendes i undervisningen og forberedelsen. Behovet for anskaffelse af bærbare pc er på skolerne og i børnebyerne er beskrevet i et selvstændigt dagsordenspunkt med forslag fra den arbejdsgruppe, der er nedsat vedrørende digitalisering. Derudover er der i oplægget fra denne arbejdsgruppe beskrevet et behov for it-anskaffelser i form af separate tastaturer og mus til anvendelse ved personalearbejdspladserne til fordybelse. I arbejdet med at indrette personalearbejdspladser på den enkelte skole har det vist sig, at der på Djurslandsskolens afdeling Damgården ikke er mulighed for at indrette det fornødne antal personalearbejdspladser inden for de eksisterende fysiske rammer. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til hvordan en renovering af Djurslandsskolen herunder Damgården kan påbegyndes. På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at der på nuværende tidspunkt kun etableres en midlertidig pavillonløsning ved Damgården, hvor personalearbejdspladserne kan etableres. På baggrund af den gennemførte proces på skolerne og i børnebyerne er det arbejdsgruppens anbefaling, at der ud over en løbende opfølgning på den enkelte skole og i den enkelte børneby foretages en bred erfaringsopsamling efter ca. et år. Erfaringsopsamlingen skal være med til at sikre en videndeling på området, så der opnås den bedst mulige udnyttelse af de fysiske rammer til personalearbejdspladserne. 21

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 4:

Forslag fra arbejdsgruppe 4: Forslag fra arbejdsgruppe 4: Konkrete læringsmål for alle elever - målstyret undervisning Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Forslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 12-09-2012 Bestyrelsen Ungnorddjurs Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Lokaludvalg

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Forslag til udmøntning af midler

Forslag til udmøntning af midler 1 Forslag til udmøntning af midler Kompetenceudvikling Maj 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Indledning I skoleårene

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 10.02. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: PF Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 05/2012 Sted : UngNorddjurs, Auning Skole, Søndre Fælledvej 2, Auning Dato : 24. april 2012 Start kl. : 15:00 Slut kl. : 21:00 Medlemmer Deltog Mads Nikolajsen (F) X Else

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. november 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 19:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere