Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (A) Steen Therkel Jensen (O) Ulf Baldrian Kudsk Harbo (Ø) Lars Østergaard (V) Christian Balle Palmkvist Gleerup (V) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Kvalitetsstandard for behandling af underretninger Folkeskolereform - organisering af og indhold i SFO og juniorklubber Folkeskolereform - fremtidig forældrebetalingsstruktur i SFO Folkeskolereform - en længere og mere varieret skoledag Folkeskolereform - konkrete læringsmål for alle elever Folkeskolereform - indretning af personalearbejdspladser Folkeskolereform - digitalisering Folkeskolereform - statusvurdering af økonomien i reformen Folkeskolereform - skolebuskørsel Optagelse af elever i 0. klasse i skoleåret 2014/ Udvidelse af vuggestuepladser i én af de nuværende dagsinstitutioner i Grenaa Etablering af et nyt juniorklubtilbud i den miderste del af kommunen Frigivelse af anlægsmidler til it-anskaffelser på dagtilbudsområdet Ændring af målgruppe i daginstitutionen i Allingåbro Børneby Forslag til nye skolebestyrelsers sammensætning Udvalgsmedlemmers tilknytning til bestyrelserne på skole- og dagtilbudsområdet Orientering om anvendelsen af midler fra udviklingspuljen Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget ultimo januar Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for Orientering Møde med forældre om muligheden for oprettelse af en friskole i Auning...53 Bilagsoversigt...54 Norddjurs Kommune

3 1. Kvalitetsstandard for behandling af underretninger G00 13/7590 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, KB Sagsfremstilling Myndighedsafdelingen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for behandlingen af underretninger som konsekvens af den nye Overgrebspakke, der trådte i kraft den 1. oktober I hovedtræk består de væsentligste ændringer i, at der er oprettet en særlig , hvortil der kan fremsendes underretninger, som alle skal vurderes inden for 24 timer. Derudover skal sager, hvor der allerede er iværksat en foranstaltning, genvurderes af en eller flere personer, der ikke tidligere har deltaget i behandling af sagen i situationer, hvor der kommer nye underretninger. Alle forslag til ændringer er markeret i kvalitetsstandarden. Den ændrede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i handicaprådet, integrationsrådet og bestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I budgettet for 2014 og overslagsårene er der afsat et puljebeløb på 0,424 mio. kr. til dækning af udgifter som følge af Overgrebspakken. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for behandlingen af underretninger godkendes. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard - behandling af underretninger, november /13 2 Åben Høringssvar - Handicaprådets formand 25364/14 3 Åben Høringssvar - Område Auning 24917/14 4 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 21589/14 1

4 5 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 21169/14 6 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 19373/14 7 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 9106/14 8 Åben Høringssvar - Børneby Mølle 6435/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. 2

5 2. Folkeskolereform - organisering af og indhold i SFO og juniorklubber G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2013 en drejebog for implementeringen af den nye folkeskolereform i Norddjurs Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte i alt 13 arbejdsgrupper, som hver for sig skal fremkomme med forslag til implementeringen af delelementer i folkeskolereformen. En af de nedsatte grupper er arbejdsgruppe 6, hvis opgave har været at fremstille et forslag til Organisering af og indhold i SFO og juniorklubber i Norddjurs Kommune set i relation til folkeskolereformens overordnede målsætninger. Arbejdsgruppens opdrag har været at udarbejde forslag til: hvad SFO ernes kerneopgave er fremadrettet i forhold til at sikre elevernes læring og trivsel hvordan SFO erne skal organiseres fremadrettet herunder hvordan der sikres sammenhæng mellem skole og SFO hvad klubtilbuddenes kerneopgave er fremadrettet i forhold til at sikre elevernes læring og trivsel hvordan klubtilbuddene skal organiseres fremadrettet herunder hvordan der sikres sammenhæng mellem skole og klubtilbud. Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af to ledelsesrepræsentanter fra skolerne, en ledelsesrepræsentant fra SFO, en ledelsesrepræsentant fra UngNorddjurs, to medarbejderrepræsentanter fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA og en forvaltningsrepræsentant. Arbejdsgruppens forslag er vedlagt som bilag. 3

6 Sammenfattende anbefaler arbejdsgruppen, at der træffes politisk beslutning om følgende: Pædagogisk fundament 1. SFO ernes og juniorklubbernes bidrag til at opfylde folkeskolens mål og formål realiseres på et pædagogisk fundament, hvor de: arbejder systemisk anerkendende i tilgangen til børnene, til forældrene og til hinanden arbejder forskningsbaseret med elevernes læring arbejder forskningsbaseret med elevernes trivsel. Kerneopgave 2. SFO og klubtilbud arbejder systematisk med følgende emner i hverdagen: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog og andre udtryksformer Sundhed og livsstil Natur og naturfænomener Demokratisk dannelse It, medier og kommunikation. 3. SFO og juniorklubber indarbejder planlagte pædagogiske aktiviteter for alle børn inden for hvert emne i deres årsplaner. 4. SFO og juniorklubber sikrer, at alle børn i videst mulige omfang når de opstillede mål inden for hvert emne. 5. SFO og juniorklubber sikrer, at der inden for hvert emne findes en balance mellem planlagte (og for børnene obligatoriske) aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter, og at der samtidig levnes plads til selvvalgte aktiviteter inden for helt andre emner end de syv obligatoriske. 4

7 6. SFO og juniorklubber sikrer, at sårbare, udsatte og truede børn tænkes ind i aktiviteterne såvel de planlagte som de spontane aktiviteter. 7. SFO og juniorklubber beslutter lokalt, hvordan kerneopgaven udmøntes, dvs. hvilke konkrete aktiviteter, der planlægges inden for de forskellige emner. Organisering 8. De fagprofessionelle fra SFO indgår i et fast og systematisk samarbejde med skolens personale omkring elevernes læring og trivsel. 9. De fagprofessionelle i juniorklubber indgår i en løbende dialog med skolerne omkring elevernes læring og trivsel. 10. SFO og juniorklubber udvikler en systematisk og planlagt praksis for en daglig vidensdeling mellem skole og SFO/juniorklub. 11. SFO og juniorklubber udvikler en fast og systematisk praksis for tidlig indsats, herunder tværfaglig koordinering. 12. SFO og juniorklubber udvikler en fast og systematisk praksis for videndeling ved overgange mellem børnehave/sfo/skole/juniorklub. Forældresamarbejde 13. SFO og juniorklubber opbygger et systematisk og konstruktivt samarbejde med alle forældre. 14. SFO og juniorklubber laver en klar forventningsafstemning mellem forældre og de fagprofessionelle i tilbuddene, så alle parter ved, hvad man kan forvente af hinanden. Arbejdsgruppens forslag har været sendt til høring i bestyrelser, fælleselevrådet, lokale MEDudvalg, handicaprådet og integrationsrådet. Forslaget er desuden drøftet i område MEDudvalget for skoler og dagtilbud. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 5

8 Økonomiske konsekvenser Forslagene gennemføres inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at det samlede materiale med forslag til organisering af og indhold i SFO og juniorklubber i Norddjurs Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag fra arbejdsgruppe 6 - Organisering af og indhold i SFO og 27011/14 juniorklubber 2 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 19378/14 3 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 21179/14 4 Åben Høringssvar - Auning Skole 24944/14 5 Åben Høringssvar - Område Auning 24936/14 6 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, MED-udvalg 21247/14 7 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, Bestyrelsen 21259/14 8 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, Møllebestyrelsen 21201/14 9 Åben Høringssvar - Djurs Lærerforening 25082/14 10 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, MED-udvalg 21200/14 11 Åben Høringssvar - Børneby Toubro 25583/14 12 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 25138/14 13 Åben Høringssvar - Børneby Toubro MED-udvalg 25591/14 14 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen MED-udvalg 25401/14 15 Åben Høringssvar - Område Grenaa 26199/14 16 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 26540/14 17 Åben Høringssvar - Vestre Skole 26530/14 18 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby, bestyrelse + MED-udvalg 26563/14 19 Åben Høringssvar - Kattegatskolen, MED-udvalg 26626/14 20 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen 27848/14 21 Åben Høringssvar - Handicaprådet 27979/14 6

9 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. Børne- og ungdomsudvalget foreslår, at der under kerneopgaver pkt. 5 slettes følgende: for børnene obligatoriske) aktiviteter og børnenes. Teksten bliver herefter følgende: SFO og juniorklubber sikrer, at der inden for hvert emne findes en balance mellem planlagte og selvvalgte aktiviteter, og at der samtidig levnes plads til selvvalgte aktiviteter inden for helt andre emner end de syv obligatoriske. Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at det er vigtigt, at der fortsat er plads til den frie leg i SFO- og juniorklubtilbud. 7

10 3. Folkeskolereform - fremtidig forældrebetalingsstruktur i SFO G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. oktober 2013 en overordnet drejebog for arbejdet med reformen. I drejebogen er en række arbejdsgrupper og dertil hørende opgaver beskrevet. En af disse arbejdsgrupper vedrører forældrebetalingsstrukturen i SFO og klubtilbud i Norddjurs Kommune, idet den længere skoledag begrænser SFO/klubtilbuddenes traditionelle åbningstid. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat og bestået af en skoleleder, en SFO-leder, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA samt medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppens opgave har været at belyse tre typer af forældrebetalingsstrukturer: En enhedsordning, hvor forældrene betaler én pris og frit kan disponere over hele SFO ens åbningstid En modulordning, hvor forældrene betaler for de dele af åbningstiden, de ønsker at benytte SFO En taxameterordning, hvor forældrene betaler for deres faktiske forbrug af SFO På grund af, at klubtilbuddene alene har åbent om eftermiddagen, ser arbejdsgruppen ikke grund til, at der ændres i den nuværende forældrebetalingsstruktur på klubområdet. Arbejdsgruppen har derfor fokuseret på forældrebetalingsordninger på SFO-området. Arbejdsgruppen har på baggrund af opdraget opstillet argumenter for og imod de forskellige modeller. På baggrund af dette arbejde, kan arbejdsgruppen ikke komme med en entydig anbefaling af, om der skal vælges en enhedsordning eller en modulordning. Men det er arbejdsgruppens anbefaling, at den fremtidige forældrebetalingsstruktur ikke kommer til at bestå af en taxameterordning. At en taxameterordning frarådes af arbejdsgruppen skyldes 8

11 primært, at ordningen vil medføre en væsentlig administrationsopgave, at der skal udvikles et nyt it-system og at arbejdsgruppen ikke har kendskab til, at der er andre kommuner, som har erfaringer med denne type ordninger. En nærmere beskrivelse af arbejdsgruppens arbejde er vedlagt som bilag. Forslaget har været sendt til høring i bestyrelser, lokale MED-udvalg, handicaprådet og integrationsrådet. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med gennemførelsen af den overordnede beregning af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af folkeskolereformen er der taget højde for, at forældrebetalingstaksten reduceres forholdsmæssigt svarende til reduktionen i SFOåbningstiden gældende fra august Det vil sige, at forældrebetalingstaksten reduceres fra den nuværende takst på kr. pr. måned til en månedlig betaling på kr. Derudover er der i budgettet for afsat 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i overslagsårene til nedsættelse af forældrebetalingstaksten og tilpasning af økonomien i SFO ved et eventuelt frafald. Hvis der alternativt vælges en modulordning bestående af et morgen-, et eftermiddags- og et feriemodul, vil taksterne for modulerne være som følger: 659 kr. pr. måned i 11. måneder for morgenmodulet 922 kr. pr. måned i 11 måneder for eftermiddagsmodulet 366 kr. pr. måned i 11 måneder for feriemodulet. Ovenstående takster er udregnet på baggrund af de nuværende elevtal og under antagelse af, at forældrebetalingen udgør 73 pct. af udgifterne til SFO. 9

12 Hvis det ved en modulordning fastholdes, at den maksimale pris ved valg af alle tre moduler ikke må overskride den nuværende pris i enhedsordningen på kr., vil det medføre en kommunal merudgift på 2,78 mio. kr. Da åbningstiderne i SFO en reduceres væsentligt med gennemførelsen af skolereformen, er det usikkert, om efterspørgslen vil være den samme i den nye ordning. I det vedlagte bilag er der opstillet eksempler på den kommunale merudgift, hvis efterspørgslen reduceres med henholdsvis 10, 20 og 30 pct. Hvis de 1,5 mio. kr. afsat i budget 2014 og de 3,0 mio. kr. afsat i overslagsårene anvendes til en generel takstnedsættelse i den nuværende enhedsordning, vil det være muligt at reducere forældrebetalingstaksten fra kr. til kr. pr. måned. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til hvilken forældrebetalingsstruktur i SFO, der fremover skal være i Norddjurs Kommune. Bilag: 1 Åben Arbejdsgruppens anbefaling vedr. forældrebetalingsstruktur i SFO /13 2 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 26567/14 3 Åben Høringssvar - Ørsted Børbeby MED-udvalg 26562/14 4 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 26537/14 5 Åben Høringssvar - Vestre Skole 26534/14 6 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, Møllebestyrelsen 21198/14 7 Åben Høringssvar - Børneby Mølle, MED-udvalg 21195/14 8 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 21183/14 9 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, Bestyrelsen 21256/14 10 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum, MED-udvalg 21264/14 11 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 24928/14 12 Åben Høringssvar - Område Auning 24933/14 13 Åben Høringssvar - Auning Skole 24945/14 14 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 25137/14 10

13 15 Åben Høringssvar - Børneby Toubro 25580/14 16 Åben Høringssvar - Børneby Toubro MED-udvalg 25590/14 17 Åben Høringssvar - Område Grenaa 26200/14 18 Åben Høringssvar - Kattegatskolen, MED-udvalg 26627/14 19 Åben Høringssvar - Handicaprådet 27978/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der fremover anvendes en enhedsordning som forældrebetalingsmodel i SFO. Samtidig anbefaler børne- og ungdomsudvalget, at taksten søges nedsat fra kr. til kr. pr. måned med henblik på at reducere et eventuelt frafald af børn i SFO. Endelig indstiller børne- og ungdomsudvalget, at forældrebetalingsmodellen evalueres efter skoleåret 2014/15. 11

14 4. Folkeskolereform - en længere og mere varieret skoledag G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2013 en drejebog for implementeringen af den nye folkeskolereform i Norddjurs Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte i alt 13 arbejdsgrupper, som hver for sig skal fremkomme med forslag til implementeringen af delelementer i folkeskolereformen. En af de nedsatte grupper er arbejdsgruppe 5, hvis opgave har været at fremstille et forslag til En længere og mere varieret skoledag i Norddjurs Kommune set i sammenhæng med folkeskolereformens formuleringer herom. Arbejdsgruppens konkrete opdrag har været at udarbejde forslag til: hvordan der sikres sammenhæng mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning hvordan det øgede antal fagopdelte timer og den understøttende undervisning kan organiseres hvordan motion og bevægelse kan indgå i både den fagopdelte og den understøttende undervisning (i gennemsnit 45 min. dagligt) hvordan der skabes rammer for faglig fordybelse og lektiehjælp for alle elever hvordan SFO og klubtilbud kan inddrages i den længere og mere varierede skoledag hvordan det omgivende samfund: idræts-, kultur- og foreningslivet, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne kan inddrages i den længere og mere varierede skoledag hvilke andre faggrupper uden for skolens regi, der kan tænkes ind i forhold til at varetage den understøttende undervisning. 12

15 Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af tre ledelsesrepræsentanter fra skolerne, en ledelsesrepræsentant fra SFO, en medarbejderrepræsentant fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA, en repræsentant fra UngNorddjurs, en repræsentant fra Kultursskolen samt to forvaltningsrepræsentanter. Arbejdsgruppens forslag er vedlagt som bilag. Sammenfattende anbefaler arbejdsgruppen, at der træffes politisk beslutning om følgende: Pædagogisk og organisatorisk fundament 1. Den længere og mere varierede skoledag planlægges og realiseres på et pædagogisk fundament, hvor skolerne: arbejder systemisk anerkendende i tilgangen til eleverne, til forældrene og til hinanden arbejder forskningsbaseret med elevernes læring arbejder forskningsbaseret med elevernes trivsel Og på et organisatorisk fundament, hvor skolerne: arbejder med opgaven først dernæst strukturen arbejder med flere fællesskaber arbejder med kontaktpersoner for alle elever arbejder i teams. Organisering af den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning 2. Undervisningen organiseres ud fra den tredelte opbygning, der ligger i de nye Fælles Mål. 3. Skolerne udnytter den fleksibilitet, der ligger i reformen omkring minimumstimetal. 13

16 Sammenhæng mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning 4. Skolerne tilrettelægger en skoledag, hvor der hele dagen er en vekselvirkning mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning. 5. Tiden til den understøttende undervisning fordeles fleksibelt og deles ikke på forhånd ud med x antal ligeligt fordelte timer pr. fag for alle elever. Varetagelse af den understøttende undervisning 6. Der opstilles ikke nogen grænser for hvilke faggrupper, skolerne kan tænke ind i den understøttende undervisning. Motion og bevægelse 7. En stor del af den daglige motion og bevægelse skal være fag-relevant og fokuseret mod et konkret fagligt læringsmål. Motion og bevægelse inddrages i både den fagopdelte undervisning og i den understøttende undervisning. 8. Skolerne bruger ud over den fag-relevante motion og bevægelse også motion og bevægelse som et element til at skabe aktive pauser i skoledagen. 9. Skolerne inddrager pædagoger og andet pædagogisk personale fra både skoledelen, SFO-delen og klubtilbuddene i varetagelsen af de aktive pauser. Den åbne skole 10. Skolerne arbejder med flere forskellige læringsrum end blot det traditionelle læringsrum i klasselokalet. 11. Skolerne inviterer aktører uden for skolens regi med ind i undervisningsforløbene. 14

17 12. Overbygningsskolerne udarbejder en forpligtende partnerskabsaftale med ungdomsuddannelserne. 13. Skolerne udarbejder en gensidigt forpligtende partnerskabsaftale med Kulturskolen. 14. Skolerne udarbejder en forpligtende partnerskabsaftale med UngNorddjurs. 15. Skolerne indgår forpligtende partnerskabsaftaler med relevante eksterne aktører i idræts-, kultur- og fritidslivet og erhvervslivet i lokalområdet. Faglig fordybelse og lektiehjælp 16. Skolerne skaber en tydelig sammenhæng mellem de faglige læringsmål, der arbejdes med i undervisningen, og dét der foregår i tiden til faglig fordybelse. Arbejdsgruppens forslag skal sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MEDudvalg. Desuden skal forslaget drøftes i område MED-udvalget for skoler og dagtilbud. Høringsfristen er mandag den 17. marts Økonomiske konsekvenser Forslagene gennemføres inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til etablering af en længere og mere varieret skoledag sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MED-udvalg. Bilag: 1 Åben Forslag fra gruppe 5 - En længere og mere varieret skoledag 27078/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 15

18 5. Folkeskolereform - konkrete læringsmål for alle elever G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. oktober 2013 en drejebog for implementeringen af den nye folkeskolereform i Norddjurs Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte i alt 13 arbejdsgrupper, som hver for sig skal fremkomme med forslag til implementeringen af delelementer i folkeskolereformen. En af de nedsatte grupper er arbejdsgruppe 4, hvis opgave har været at fremstille et forslag til Konkrete læringsmål for alle elever i Norddjurs Kommune set i sammenhæng med folkeskolereformens formuleringer herom. Arbejdsgruppen konkrete opdrag har været at udarbejde forslag til: hvordan lærerne i samarbejde med elever og forældre kan arbejde med at sætte konkrete og synlige læringsmål i hverdagen hvordan lærerne i samarbejde med elever og forældre kan arbejde med at evaluere læringsmålene i hverdagen hvordan lærerne kan indgå i en systematisk faglig sparring og refleksion med deres kollegaer i teamsamarbejdet omkring elevernes faglige udvikling hvordan lederne kan organisere en løbende opfølgning på den målstyrede undervisning. Forslagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af tre ledelsesrepræsentanter fra skolerne, to medarbejderrepræsenter fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL samt en forvaltningsrepræsentant. Arbejdsgruppens forslag (med tilhørende bilag) er vedlagt som bilag. Sammenfattende anbefaler arbejdsgruppen, at der træffes politisk beslutning om følgende: 16

19 Pædagogisk fundament 1. Arbejdet med målstyret undervisning realiseres på et pædagogisk fundament, hvor skolerne: arbejder systemisk anerkendende i tilgangen til eleverne, til forældrene og til hinanden arbejder forskningsbaseret med elevernes læring arbejder forskningsbaseret med elevernes trivsel. Indfasning af tilgangen 2. I skoleåret 2014/2015 implementeres målstyret undervisning i fagene: dansk og matematik. 3. I skoleåret 2015/2016 implementeres den målstyrede tilgang i fagene: idræt, engelsk, natur/teknik, tysk/fransk, fysik/kemi samt musik. 4. I skoleåret 2016/2017 implementeres tilgangen i fagene: kristendomskundskab, historie, geografi, biologi, samfundsfag, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab. Fagligt fundament for arbejdet med målstyret undervisning 5. Skolerne sikrer i samarbejde med forvaltningen, at de faglige vejledere (eksempelvis læse-, matematik- og pædagogiske it-vejledere samt skolebibliotekarer) får en central rolle på alle skoler i arbejdet med målstyret undervisning. 6. Skolerne sikrer, at undervisningspersonalet har et dybdegående kendskab til de nye Fælles Mål inden for de fag og klassetrin, som de arbejder med til daglig. Ligeledes sikrer skolerne, at alle medarbejdere kender den faglige progression, som eleverne forventes at gennemgå fra 0. klasse til 9. klasse. 7. Der afsættes ressourcer til etablering af kommunale faglige netværk inden for de forskellige fag i folkeskolen. Som det første skal der etableres et netværk for matematikvejledere. 8. Det undersøges, om der er mulighed for at udarbejde en Handleplan for matematik i kommunen på linje med den allerede eksisterende Handleplan for 17

20 læsning herunder afsættelse af ressourcer til en kommunal fagkonsulent i matematik. Det konkrete arbejde med målstyret undervisning 9. Skolerne opstiller konkrete faglige læringsmål for alle elever. 10. Undervisningspersonalet giver systematisk eleverne feedback på deres faglige progression i henhold til de opstillede læringsmål. 11. Undervisningspersonalet indsamler systematisk data, der viser elevernes fremdrift i forhold til de opstillede faglige læringsmål. 12. Undervisningspersonalet evaluerer elevernes faglige fremdrift i forhold til de opstillede læringsmål. Ledelsens rolle 13. Ledelserne sikrer en systematisk praksis for, hvordan de følger op på arbejdet med målstyret undervisning. Involvering af forældre 14. Skolebestyrelserne opstiller principper for forældrenes ansvar i arbejdet med målstyret undervisning og kommunikerer i samarbejde med skolerne disse principper til forældrene. 15. Skolerne sikrer, at alle forældre kender de konkrete faglige læringsmål, som deres børn arbejder med i hverdagen. 16. Skolerne giver forældrene en systematisk feedback på deres barns faglige fremdrift i forhold til de opstillede faglige læringsmål. Arbejdsgruppens forslag skal sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MEDudvalg. Desuden skal forslaget drøftes i område MED-udvalget for skoler og dagtilbud. Høringsfristen er mandag den 17. marts Økonomiske konsekvenser Forslagene gennemføres inden for den økonomiske ramme, som er fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget

21 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til konkrete læringsmål for alle elever sendes til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og lokale MED-udvalg. Bilag: 1 Åben Arbejdsgruppens forslag 26979/14 2 Åben Bilag til forslag fra arbejdsgruppen 26978/14 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 19

22 6. Folkeskolereform - indretning af personalearbejdspladser G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. oktober 2013 en overordnet drejebog for arbejdet med reformen. I drejebogen er en række arbejdsgrupper og dertil hørende opgaver beskrevet. En af disse arbejdsgrupper vedrører indretningen af personalearbejdspladser på skoler og i børnebyer i Norddjurs Kommune. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat og bestået af to skoleledere, en medarbejderrepræsentant fra DLF, en medarbejderrepræsentant fra BUPL, en medarbejderrepræsentant fra FOA samt to medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde et forslag til: en samlet beskrivelse af behovet for tilpasninger af medarbejdernes fysiske rammer som følge af, at medarbejderne skal opholde sig længere tid på skolen. en samlet beskrivelse af behovet for tilpasninger af elevernes fysiske rammer på skolerne som følge af, at elevernes skal opholde sig længere tid på skolen. Arbejdsgruppen har i første omgang prioriteret at udarbejde et forslag til tilpasning af medarbejdernes fysiske rammer. Dette skyldes, at det fra skoleårets start i august 2014 er nødvendigt, at der er etableret personalearbejdspladser på skolerne og i børnebyerne. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til indretning og tilpasning af de fysiske rammer til personalearbejdspladser har arbejdsgruppens tilgang været, at arbejdsdagen er opdelt i forskellige funktioner. De fysiske rammer foreslås derfor indrettet, så de understøtter disse funktioner. Konkret indgår der fire hovedtyper af miljøer i forslagene bestående af fordybelsesmiljøer, samarbejdsmiljøer, fly inn -miljøer og pausemiljøer. I indretningen af personalearbejdspladser på den enkelte skole/børneby er der skitseret et samlet antal arbejdspladser svarende til to medarbejdere pr. arbejdsplads. 20

23 Løsningsforslagene er udarbejdet i samarbejde med rådgivningsfirmaet Orbicon, som har foretaget en bygningsgennemgang og indgået i en dialogproces på de enkelte skoler/børnebyer. På hver skole/børneby har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelse og medarbejderrepræsentanter, som har indgået i dialogen med arkitekterne. En nærmere beskrivelse af procesforløbet, de fire hovedtyper af forberedelsesmiljøer og de konkrete indretningsforslag for skolerne/børnebyerne findes i det vedlagte bilag. Til udnyttelse af de varierende og fleksible forberedelsesmiljøer er det arbejdsgruppens anbefaling, at hver medarbejder har en bærbar pc er, som kan anvendes i undervisningen og forberedelsen. Behovet for anskaffelse af bærbare pc er på skolerne og i børnebyerne er beskrevet i et selvstændigt dagsordenspunkt med forslag fra den arbejdsgruppe, der er nedsat vedrørende digitalisering. Derudover er der i oplægget fra denne arbejdsgruppe beskrevet et behov for it-anskaffelser i form af separate tastaturer og mus til anvendelse ved personalearbejdspladserne til fordybelse. I arbejdet med at indrette personalearbejdspladser på den enkelte skole har det vist sig, at der på Djurslandsskolens afdeling Damgården ikke er mulighed for at indrette det fornødne antal personalearbejdspladser inden for de eksisterende fysiske rammer. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til hvordan en renovering af Djurslandsskolen herunder Damgården kan påbegyndes. På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at der på nuværende tidspunkt kun etableres en midlertidig pavillonløsning ved Damgården, hvor personalearbejdspladserne kan etableres. På baggrund af den gennemførte proces på skolerne og i børnebyerne er det arbejdsgruppens anbefaling, at der ud over en løbende opfølgning på den enkelte skole og i den enkelte børneby foretages en bred erfaringsopsamling efter ca. et år. Erfaringsopsamlingen skal være med til at sikre en videndeling på området, så der opnås den bedst mulige udnyttelse af de fysiske rammer til personalearbejdspladserne. 21

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 26. marts 2014 Start kl.: 13:45 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa samt mødelokale 1, rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 8. april 2014 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Tom

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Antal børn i kommunale skoler 1. august 2013 1. august 2014 forskel antal børn forskel i % 0. klasse 373 311-62 -16,62 1. klasse 336 360

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådsalen Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Børne- og ungdomsudvalget:

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne P306 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,613 0,613 0,613 0,613 01.01.2016 Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sandstumpvej 35, Grenaa (rejsegilde) Mødet fortsætter derefter på Vestre Skole Dato: Onsdag den 25. februar 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:00 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skaterparken Rolshøjvej 7 i Grenaa. Mødet forsætter i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa. Dato: Onsdag den 27. januar 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.:

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 27. maj 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

Bind 2: Implementering

Bind 2: Implementering Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 2: Implementering Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Auning Skole Sdr. Fællesvej 4, Auning Dato: Onsdag den 4. september 2013 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 26. marts 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering og indfasning af udskolingslinjer 4

1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering og indfasning af udskolingslinjer 4 Notat Sagsnr.: 2014/0004924 Dato: 7. november 2014 Titel: Organisering af udskolingslinjer i Halsnæs skolevæsen Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent 1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Forslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 12-09-2012 Bestyrelsen Ungnorddjurs Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Lokaludvalg

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere