Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 208 Folketinget Fremsat den 19. maj 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet) 1 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2010, som ændret senest ved 17 i lov nr. 341 af 27. april 2011 foretages følgende ændring: 1. Efter 8 U indsættes:» 8 V. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet, jf. stk Stk. 2. Fradraget er betinget af, 1) at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, 2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, 3) at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark, 4) at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og 5) at arbejdet er udført og betalt i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december Stk. 3. De fradragsberettigede udgifter kan årligt højst udgøre kr. pr. person. Stk. 4. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter ligningslovens 7 Æ. Stk. 5. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne.«2 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004, som senest ændret ved 28 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan til skattemyndighederne videregive CPR-numre på de personer, der har fået udført arbejde, der er blevet udbetalt bidrag til, samt CVRnumre på virksomheder, der er optaget under hjemmeserviceordningen, jf. 4.«2. I 3 indsættes som stk. 1:»Bidrag kan ydes til personer, der indenfor perioden fra den 1. januar 2009 til den 1. september 2011 har anmodet om bidrag efter denne lov.«stk. 1-3 bliver herefter stk I 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Undlader en bidragsmodtager at benytte sin ret til at modtage bidrag i et sammenhængende kalenderår bortfalder retten til at modtage bidrag.«stk. 2-4 bliver herefter stk Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 2, nr. 3, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for kalenderåret 2011 efter 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for Skattteministeriet, j.nr AN010765

2 2 kommuneskat og kirkeskat for 2011, der følger af ligningslovens 8 V som affattet ved denne lovs 1. Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 3 fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2013.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Lovforslaget udmønter den del af aftalen af 18. maj 2011 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en Bolig- Jobplan, der indfører et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med Lovforslagets formål og baggrund Danmark har en veludbygget offentlig sektor med et højt niveau for den offentlige service og de offentlige indkomstoverførsler. Det er en forudsætning for den danske velfærdsmodel, at beskæftigelsen er høj, fordi det skaber de skatteindtægter, der skal til for at finansiere velfærden. Med et højt skattetryk følger også sort arbejde. Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Og hver fjerde dansker er villig til at købe sort arbejde, selvom de ikke har gjort det inden for det seneste år. Der er samtidig meget lille accept i befolkningen af omfattende og organiseret sort arbejde, hvor virksomheder er indblandet. Sort arbejde er oftest serviceydelser, der knytter sig til boligen. Hver femte dansker har fået udført bygge- eller anlægsarbejde, og hver tiende har købt rengøring eller vinduespudsning sort. Samtidig oplever mange familier og især børnefamilier et stort tidspres i hverdagen. Det er en udfordring for en familie at få hverdagen til at gå op, når arbejdet skal passes, børn hentes og bringes, og maden laves. Arbejdstider, åbningstider og sengetider sætter grænser for familiens mulighed for at indrette sin hverdag. Oven i arbejdsdagen bruger en familie med små børn tilsammen over ni timer dagligt til huslige gøremål. Og der er ingen tvivl om, at mængden af husarbejde er med til at sætte pres på hverdagen. Jo mere husarbejde, der skal laves, desto mere stressende bliver hverdagen. Køb af serviceydelser i hjemmet ligger i direkte og meget tæt konkurrence med gør-det-selv arbejde. Men gør-det-selv arbejde kan være en dårlig løsning. Lægen eller folkeskolelæren, som vælger selv at efterisolere boligen eller isætte lavenergiruder, fordi det er dyrt at få fagfolk til det, vil typisk bruge længere tid til at udføre arbejdet og i en dårligere kvalitet, end fagfolk er i stand til. Samtidig vil lægen og folkeskolelæreren ikke kunne behandle de syge og undervise børnene i den tid, der bruges på gør-det-selv arbejdet. Det giver en dårligere arbejdsdeling i samfundet og lavere produktivitet. Mange boliger kan have godt af mere vedligehold. Ikke mindst i lyset af, at der som led i regeringens klimastrategi i de kommende årtier skal ske en markant reduktion i husholdningernes energiforbrug. En af de væsentligste kilder til øget energieffektivitet er energirenoveringer af boligmassen. Kortuddannede er den gruppe på arbejdsmarkedet, der har vanskeligst ved at finde jobs. Og i de kommende år vil globaliseringen og den teknologiske udvikling få efterspørgslen efter kortuddannet arbejdskraft til at falde yderligere. Øget efterspørgsel efter serviceydelser vil være med til at styrke beskæftigelsen i serviceerhvervene. Det kan navnlig være til gavn for ledige og langtidsledige, som forholdsvis oftere rekrutteres til nystartede servicevirksomheder end etablerede virksomheder. Der er derfor gode argumenter for og et stort potentiale i at gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser i hjemmet både ude og inde. Det kan få færre til at vælge det sorte arbejde og gør-det-selv løsninger, når de skal have udført opgaver i hjemmet. Og det vil lette mange familiers travle hverdag. Endelig kan det skabe plads på arbejdsmarkedet til grupper, der har svært ved at få jobs. Det foreslås, derfor som en forsøgsordning, at der indføres et skattefradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet. Det foreslås at forsøgsordningen skal gælde fra 1. juni 2011 til og med Gældende ret Indledning Efter gældende ret er der som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter vedrørende serviceydelser i hjemmet. Der eksisterer dog statslige tilskudsordninger blandt andet for hjemmeserviceydelser for folkepensionister og førtidspensionister efter lov om hjemmeservice. Endvidere er der i begrænset omfang mulighed for, at forældre kan få en form for»tilskud«til børnepasning ved brug af den såkaldte reservebedsteforældreordning Lov om hjemmeservice Den nuværende hjemmeserviceordning giver ret til, at private husstande, hvor mindst én person enten er fyldt 65 år eller er førtidspensionist, kan få tilskud på 30 pct. til rengøringsarbejde, som husstanden ellers selv skulle have udført i hjemmet. Det er en generel betingelse, at arbejdet udføres i kundens bolig eller i direkte tilknytning dertil, f.eks. tæppebankning i haven eller i et gårdanlæg. Der er i 2010 blevet givet tilskud til ca husstande, og disse har i gennemsnit fået ca kr. udbetalt i tilskud. En undersøgelse foretaget i 2010 viste, at der ud af husstande var ca , der havde fået udbetalt kr. eller mere i tilskud. Hjemmeserviceloven indeholder ikke nogen øvre ramme for det samlede tilskudsbeløb. I år, hvor der har været uventet mange ansøgninger om udbetaling af tilskud, er bevillingen blevet forøget tilsvarende.

4 4 Tilskuddet gives til husstanden, men udbetales af praktiske årsager til hjemmeservicevirksomheden. Kunden betaler sin del af regningen på de 70 pct. af de tilskudsberettigede ydelser, og virksomheden modtager derefter dette beløb og tilskuddet på de 30 pct. via NemKontosystemet. Den enkelte husstand kan højst få udbetalt kr. i tilskud om året for arbejde udført af den samme virksomhed. Det betyder, at en husstand (beboere på samme adresse) maksimalt kan få udført hjemmeservice med tilskud for i alt kr. i fakturabeløb af samme virksomhed om året. Modtagerne af tilskud fordeler sig på 1/3 førtidspensionister og 2/3 folkepensionister Reservebedsteforældreordningen Reservebedsteforældreordningen blev indført med virkning fra og med indkomståret Ordningen har til hensigt at skabe bedre muligheder for, at forældre kan få passet deres syge børn, men anses ikke for at være en generel skattefritagelse for al indtægt forbundet med børnepasning. For at benytte ordningen, der skattefritager indtægten for børnepasningen, skal reservebedsteforældrene være over 60 år. Den samlede indtægt for den pågældende ved børnepasningen må ikke overstige et årligt grundbeløb på kr. (2010-niveau) og udgifter i forbindelse med børnepasningen fradrages ikke i den skattepligtige indkomst. Det er endelig en betingelse, at børnepasningen finder sted som led i en ordning, som er administreret af en kommune eller en frivillig social organisation. Af foreningens eller fondens vedtægter skal det fremgå, at ordningen er rettet mod syge børn. Den kommune, hvori ordningen fungerer, skal have ordningen, herunder sædvanlige vedtægtsmæssige oplysninger, registreret som en reservebedsteforældreordning. 4. Lovforslaget 4.1. Forslagets baggrund I flere andre lande er der ordninger, der giver tilskud til eller fradrag ved forskellige former for serviceydelser til bl.a. familier. Eksempelvis har både Sverige og Finland relativt omfattende ordninger, der dækker såvel husholdningsarbejde som egentlig vedligeholdelse og ombygningsarbejde. I Sverige blev ordningen indført i 2007, og anvendelsen af ordningen har siden været stærkt stigende. I 2010 skønnes det, at omkring hver 11. svensker anvender ordningen. Familie- og arbejdslivskommissionen foreslog i 2007, at den eksisterende hjemmeservice-ordning udvides til at omfatte børnefamilier med børn under 14 år, samt at gruppen af serviceydelser udvides til også at omfatte f.eks. indkøb, madlavning, vask og vinduespudsning. Derudover har Det Økonomiske Råd tidligere foreslået, at man kunne lempe beskatningen af hjemmeservice. Argumentet for en lempeligere beskatning af hjemmeservice er, at husholdningernes»hjemmeproduktion«dvs. gør-det-selvarbejde er ubeskattet. En normal beskatning af hjemmeservice kan hæmme den lovlige markedsmæssige produktion af hjemmeservice, da husholdninger bliver tilskyndet til at bruge ubeskattet arbejdstid i hjemmet frem for beskattet tid på arbejdsmarkedet. Regeringen har siden 2004 under betegnelsen»fairplay«skærpet indsatsen overfor den sorte økonomi. Fairplay-indsatsen har bestået af tre lige vigtige dele; skærpelse af lovgivningen, holdningsbearbejdende tiltag samt kontrol og tværministerielt samarbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed har i en undersøgelse fra 2010 påvist, at den sorte økonomi fortsat er betydelig, herunder at flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde indenfor det seneste år, samt at hver fjerde dansker er villig til at købe sort arbejde. Samtidig viser undersøgelser fra Rockwool Fondens Forskningsenhed siden 1980 erne samstemmende, at befolkningen i stadig større udstrækning tager afstand fra sort arbejde, især når virksomheder er indblandet, og når det sorte arbejde bliver sat i system og har et større omfang. Det foreslås at indføre en forsøgsordning med skattefradrag for udgifter til arbejdsløn vedrørende serviceydelser i hjemmet på linje med de ordninger, der gælder i f.eks. Sverige og Finland. Forsøgsordningen foreslås indført i perioden fra og med 1. juni 2011 til og med Forsøgsordningen skal give husholdningerne bedre muligheder for at betale sig fra tidskrævende dagligdagsopgaver som f.eks. rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Samtidig tilgodeser ordningen behovet for bedre og mere energieffektive boliger, idet der også gives fradrag for lønudgifter til reparationer og udvendig vedligehold, som f.eks. udskiftning af vinduer, tag, isoleringsarbejde m.v. Samlet set vil ordningen skabe vækst i beskæftigelsen og være en effektiv måde at konvertere sort arbejde til hvidt, og den kan dermed gøre op med et område, hvor omfanget af sort arbejde er betydeligt, og hvor SKAT har vanskeligt ved at gennemføre effektive kontroller Forslagets indhold Der foreslås et loft på de fradragsberettigede udgifter på kr. årligt pr. person. Det svarer til, at et ægtepar eller to samboende kan fratrække udgifter til arbejdsløn vedrørende fradragsberettiget arbejde for kr. om året. Afholder hjemmeboende børn over 18 år i husstanden fradragsberettigede udgifter, kan det samlede fradrag dog blive større. Fradraget knytter sig til, at personerne har folkeregisteradresse i boligen, hvor ydelsen leveres/udføres, og fradraget gælder for personer i både ejerboliger, lejeboliger og andelsboliger. Da fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, dvs. med en skatteprocent på 33,7 pct. i en gennemsnitskommune, vil skatteværdien af fradraget være ca kr. pr. person årligt. De kr. årligt for et ægtepar eller to samboende svarer til knap 600 kr. om ugen eller groft omregnet f.eks. cirka 2,5 timers rengøring ugentligt ved en timepris på 250 kr.»tilskudsværdien«bliver således ca. 80 kr. pr. arbejdstime.

5 5 Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen i forbindelse med både hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ved afgrænsningen af arbejde omfattet af forsøgsordningen tages udgangspunkt i tidligere lignende tilskudsordninger. Fradraget gives dermed for serviceydelser i hjemmet, f.eks. rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde samt udvendig og indvendig vedligeholdelse og reparation af helårsboliger, jf. oversigten i bilag 1. For så vidt angår serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde, skal arbejdet være udført af en virksomhed eller af personer, der er fyldt 18 år, og er skattepligtige i Danmark. For så vidt angår arbejde i forbindelse med udvendig og indvendig vedligeholdelse og reparation af boligen skal arbejdet være udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Ordningen indføres den 1. juni 2011 og fortsætter som en forsøgsordning indtil udgangen af Herefter skal parterne tage stilling til en eventuel videreførelse, herunder også den fremtidige hjemmeserviceordning Forslagets administrative løsning Det er forbundet med udfordringer, når private skal bidrage til administrationen af fradragsordninger, ligesom aktiviteter i private hjem er et af de områder, der nærmest ikke kan kontrolleres på traditionel vis. Det er derfor centralt for ordningens succes, at den konkrete administrative udformning tilgodeser to overordnede hensyn. Dels skal ordningen være så enkel som mulig for brugerne, dels skal ordningen sikres bedst muligt mod misbrug. Derfor gøres fradraget hurtigst muligt betinget af, at der bruges et særligt betalingsmodul, der i én handling sikrer betalingen for ydelsen, fører fradraget på selvangivelsen hos køber og indberetter indtægten på årsopgørelsen hos den person, der udfører arbejdet. Hvis der er tale om en momsregistreret virksomhed, vil indtægterne indgå som en kontroloplysning i relation til kontrol af selvangivelse, momsangivelse og A-skatteindberetning (hvis virksomheden har ansatte). Løsningen vil for køberen af de pågældende serviceydelser komme til at minde om en almindelig betalingsoverførsel eller internethandel, hvorefter systemet vil sørge for resten. Den administrative løsning vil sikre, at betalingen opleves som enkel og sikker, at der sker indberetning af indkomsten, og at der kun gives fradrag for den faktiske betaling. Ordningen er således»selvkontrollerende«for personer, da et for højt fradrag for køber, vil resultere i en for høj skat hos den, der udfører arbejdet. Disse parter har således konkret modstridende interesser. Den administrative løsning vil også sikre, at fradraget kun gives, hvis den, der udfører arbejdet, har et CPR- eller CVRnr., således at modtageren kan identificeres og beskattes. Herudover udelukkes fradrag ved brug af uregistrerede virksomheder. Endelig vil oplysningerne give et kontrolspor, som kan bruges ved eksempelvis en momskontrol og mindske incitamentet til at betale til folk på overførselsindkomst. Samlet set vil ordningen og den administrative løsning være en effektiv måde at konvertere sort arbejde til hvidt, og den kan dermed gøre op med et område, hvor omfanget af sort arbejde er betydeligt, og hvor SKAT har meget vanskeligt ved at gennemføre kontroller. Den administrative løsning indføres i to tempi. Inden udgangen af 2011 forventes en TastSelv-løsning at være klar, der sikrer fradraget hos køber og indberetningen hos den, der udfører arbejdet. Medio 2012 forventes betalingsmodulet at være fuldt udviklet, således at TastSelv-løsningen knyttes sammen med selve betalingen for ydelsen. Da fradraget allerede skal gælde for arbejde, der er udført og betalt fra og med den 1. juni 2011, vil den administrative løsning, der giver køber mulighed for at indberette betalingen til skattemyndighederne, således ikke være klar med det samme. 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5.1. Fradrag for serviceydelser i hjemmet Der er ikke noget præcist grundlag for at vurdere udgifterne ved at indføre et fradrag for serviceydelser i hjemmet. Der kan peges på, at den renoveringspulje på 1½ mia. kr., som blev oprettet midlertidigt i 2009 som led i Forårspakke 2.0, hvor der var mulighed for et tilskud på op til kr. til håndværkernes løn, blev tømt i løbet af ganske kort tid. Efter tilbageløb og virkninger på arbejdsudbuddet skønnes finansieringsbehovet med stor usikkerhed til godt 1 mia. kr. i 2011 og til ca. 1¾ mia. kr. i 2012 og 2013, jf. tabel 1. Usikkerheden på skønnet er specielt stor vedrørende fradrag for reparationer m.v. Der er i skønnet ikke taget højde for øget efterspørgsel efter ydelserne. Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser af forsøgsordning med fradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet, mio. kr. (2011-niveau) Umiddelbart provenutab Provenutab efter automatisk tilbageløb på moms og afgifter Provenutab efter tilbageløb og adfærd; finansieringsbehov Umiddelbart provenutab for kommunerne

6 6 Da fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, udgør den kommunale andel af det umiddelbare provenutab ca. ¾ og statens andel ca. ¼. Virkningerne af lovforslaget for det kommunale skatteprovenu i de kommuner, der har valgt at selvbudgettere i 2011, vil blive neutraliseret. Fra 2012 vil virkningerne indgå i det beregnede udskrivningsgrundlag i forbindelse med kommuneforhandlingerne. Der henvises derudover til de specielle bemærkninger til 3, stk. 3 og 4. Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for regionerne. For finansåret 2011 vil forsøgsordningen ikke medføre noget provenutab. Det skyldes, at det ikke vil være muligt at gøre TastSelv-løsningen til indberetning af fradraget operativ tids nok til, at der kan tages højde for fradraget i forskuds-ændringssystemet vedrørende indkomståret TastSelv-løsningen vil dog være klar inden udgangen af 2011, så køber kan indberette fradraget inden udgangen af Hele provenutabet for indkomståret 2011 vil derfor fremkomme i finansåret 2012 som overskydende skat eller reduceret restskat hos køber i forbindelse med årsopgørelsen for 2011 i foråret Indførelse af et midlertidigt fradrag for serviceydelser i hjemmet vil udgøre en skatteudgift. Generelt er fradrag, der gives med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst (fradrag knyttet til indkomsterhvervelsen), ikke defineret som skatteudgifter. Et midlertidigt fradrag, hvor der gives fradrag for udgifter til bl.a. børnepasning, rengøring, reparation og vedligeholdelse af bolig m.v., kan ikke karakteriseres som værende udgifter, der er nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, hvorfor indførelse af et servicefradrag vil udgøre en skatteudgift. Skatteudgiften opgøres som det umiddelbare provenutab før tilbageløb og adfærd og skønnes at udgøre ca. 1,45 mia. kr. i 2011 og ca. 2¾ mia. kr. i 2012 og Provenuskønnet er som nævnt behæftet med stor usikkerhed. Skønnene er i nogen grad baseret på de svenske erfaringer med lignende ordninger. Det er lagt til grund, at én ud af otte husstande vil bruge ordningen fuldt ud. Det er mere end i Sverige, men den svenske ordning er ret ny og anvendelsen stigende. Derfor vurderes skønnet på de 1¾ mia. kr. i finansieringsbehov at flugte nogenlunde med de hidtidige (sparsomme) erfaringer fra Sverige. I Sverige vedrører omkring 90 pct. af udgifterne reparation m.v. I skønnet ovenfor er det lagt til grund, at omkring 2/3 af udgifterne vil relatere sig til reparation m.v. Skønnet er desuden baseret på nationalregnskabets opgørelse af de samlede udgifter til reparation m.v. af boliger. Inddragelse af forbedring og reparation af bolig i ordningen trækker alt andet lige i retning af en relativt stor udgiftsvirkning, da disse aktiviteter i udgangspunktet ofte foretages»hvidt«, dvs. der er et relativt stort offentligt provenutab. Borgerne vil således med forsøgsordningen opnå en rabat på regningen. Rabatten vil også tilskynde til øget aktivitet inden for boligreparation m.v., idet der hovedsagligt vil være tale om fortrængning af aktivitet i andre brancher. Forsøgsordningen vil desuden indebære, at den disponible indkomst forøges, og derfor vil ordningen indebære afledte indtægter på moms og afgifter herfra (tilbageløb). Tilbageløbet skønnes at reducere finansieringsbehovet med knap 25 pct. Hertil kommer mulige strukturelle gevinster via en forøgelse af arbejdsudbuddet. Mindre gør-det-selv-arbejde kan således forventes at indebære øget markedsmæssigt salg af arbejdskraft. Desuden tilskyndes der til, at sort arbejde omlægges til hvidt, og det forøger også skattegrundlaget. Hvis det forudsættes, at tilskuddet virker omtrent som en forøgelse af beskæftigelsesfradraget, skønnes de afledte virkninger på arbejdsudbuddet at udgøre omkring 15 pct. Det bemærkes endvidere, at skønnet for de strukturelle virkninger er opgjort efter den metode, der sædvanligvis anvendes ved analyser vedr. arbejdsudbud, grænsehandel, selskabsskat m.v., men i denne sammenhæng er der dog ikke empiriske holdepunkter at støtte sig til Reduktion af hjemmeserviceordningen Forslaget om at reducere hjemmeserviceordningen parallelt med indførelsen af forsøgsordningen med fradrag for serviceydelser i hjemmet skønnes at medføre en mindreudgift på ca. 35 mio. kr. i 2011 og ca. 70 mio. kr. årligt fra Udgifterne til den nuværende hjemmeserviceordning udgør ca. 90 mio. kr. årligt. Det er herved forudsat, at ca af de nuværende ca husstande, som i dag er brugere af hjemmeserviceordningen, i 2011 vælger at benytte sig af den nye fradragsordning i stedet, og at der i 2012 og 2013 er ca af de nuværende husstande, der i stedet vælger at bruge fradragsordningen. Skønnet er behæftet med betydelig usikkerhed. Det kan derfor ikke udelukkes, at provenuet kan blive mindre end forudsat, såfremt der ikke er den forudsatte overgang til den nye fradragsordning. Trækket på fradragsordningen forventes dog at blive mindre, hvis flere end forudsat vælger at benytte deres ret til at blive på hjemmeserviceordningen. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om at indføre et fradrag for serviceydelser i hjemmet skønnes med nogen usikkerhed at medføre engangsudgifter til it-systemtilretning m.v. i SKAT på ca. 10 mio. kr. samt ca. 1,5 mio. kr. til kommunikation m.v. Forslaget skønnes tillige at medføre øgede it-driftsudgifter på ca. 1 mio. kr. årligt. Endvidere skønnes forslaget at medføre et øget ressourcetræk i SKAT svarende til op til 20 årsværk. De samlede merudgifter for SKAT fremgår af følgende tabel. Mio. kr. (pl. 2011) Merudgifter, SKAT 6,6 14,2 16,6 16,2 7,8

7 7 Det bemærkes, at skønt ordningen er fastsat til at være gældende til og med 2013, forventer SKAT at skulle anvende ressourcer efterfølgende vedrørende selvangivelser m.v. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forsøgsordningen med fradrag for serviceydelser i hjemmet vil have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet navnlig for virksomhederne, der beskæftiger sig med service, reparation og vedligeholdelse. Færre vil vælge det sorte arbejde og gør-det-selv løsninger, når de skal have udført opgaver i hjemmet, og dermed øges efterspørgslen i serviceerhvervene ikke mindst for virksomheder, hvor konkurrencen i forhold til det sorte arbejde er størst. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forsøgsordningen skønnes ikke at medføre væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Fradraget gøres betinget af, at køberen af ydelsen anvender en særlig indberetningsordning i SKATs TastSelv-system, jf. afsnit 9. Ordningen kræver ikke forhåndsgodkendelser, indsendelse af dokumentation eller andet administrativt besvær for de involverede virksomheder. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Fradraget gøres betinget af, at køberen af ydelsen anvender en særlig indberetningsordning i SKATs TastSelv-system. Herved føres fradraget automatisk på selvangivelsen hos køber, og indtægten indberettes på årsopgørelsen hos den person, der udfører arbejdet. Løsningen vil for køberen af de pågældende serviceydelser komme til at minde om en almindelig betalingsoverførsel/internethandel. Systemet sørger for resten. Den administrative løsning bliver således meget enkel for borgeren at anvende. Den kræver ikke forhåndsgodkendelser, indsendelse af dokumentation eller andet administrativt besvær for borgeren eller de involverede virksomheder. 10. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Forslaget har ikke været udsendt på høring inden fremsættelsen. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at det for denne type tiltag er nødvendigt med en hurtig gennemførelse, for at undgå eventuel uhensigtsmæssig aktivitetsnedgang i de brancher, der i væsentlig grad vil mærke positive effekter af ordningen. Det bemærkes i den forbindelse også, at forslaget alene har positive virkninger for borgere og virksomheder. 13. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindre udgifter merudgifter Ingen Efter tilbageløb og virkninger på arbejdsudbuddet skønnes finansieringsbehovet i forbindelse med forsøgsordningen med stor usikkerhed at beløbe sig til godt 1 mia. kr. for indkomståret 2011 og til ca. 1¾ mia. kr. i 2012 og Forslaget har ingen provenuvirkning for finansåret Virkningerne af lovforslaget for det kommunale skatteprovenu i de kommuner, der har valgt at selvbudgettere i 2011, vil blive neutraliseret. Fra 2012 vil virkningerne indgå i det beregnede udskrivningsgrundlag i forbindelse med kommuneforhandlingerne. Forslaget om at reducere hjemmeserviceordningen skønnes at medføre et provenu på ca. 35 mio. kr. i 2011 og ca. 70 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

8 8 Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Positive økonomiske konsekvenser - navnlig for virksomhederne der beskæftiger sig med service, reparation og vedligeholdelse. Ingen Ingen Forslaget om fradrag for serviceydelser i hjemmet skønnes at medføre merudgifter for SKAT på ca. 7 mio. kr. i 2011, ca. 14 mio. kr. i 2012, godt 16 mio. kr. i 2013 og i 2014 og ca. 8 mio. kr. i Ingen Ingen væsentlige Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Fradraget gøres betinget af, at køberen af ydelsen anvender en særlig indberetningsordning i SKATs Tast- Selv-system. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås at indføre et skattefradrag for udgifter til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Skattefradraget omfatter både serviceydelser i hjemmet (rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde) og indvendig og udvendig vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsbolig. Ved afgrænsningen af hvilke ydelser, der kan berettige til fradrag, tages udgangspunkt i tidligere tilskudsordninger. Det foreslås, at den endelige opregning af de omfattede ydelser fastsættes af skatteministeren i en bekendtgørelse, der udstedes i medfør af den foreslåede bemyndigelse til skatteministeren i 8 V, stk. 5. Opregningen vil følge den opregning, der følger af bilag 1. Omfattet af reglerne er således almindelig rengøring, herunder vask og aftørring af flader i boligen, rengøring af toilet og bad, støvsugning, gulvvask og boning, opvask - i forbindelse med anden rengøring, rensning eller vask af tæpper, gardiner og persienner m.v. Det svarer til de rengøringsydelser, der omfattes af den eksisterende hjemmeserviceordning. Det gælder også vinduespudsning (indvendig og udvendig), babysitning (herunder transport af børn til og fra daginstitution, skole, fritid og fritidsaktiviteter) og almindeligt havearbejde (herunder græsslåning, hækkeklipning, lugning, beskæring af buske og træer og snerydning). Med hensyn til de omfattede udgifter til istandsættelse følges den afgrænsning, som blev anvendt i forbindelse med den nu ophævede lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger (renoveringspuljen fra 2009), jf. lov nr. 275 af 7. april Det indebærer bl.a., at det er muligt at opnå fradrag i forbindelse med renovering, isolering og udskiftning af tag (herunder tagrender og afløb), reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og døre, maling og isolering af ydervægge, installation af solfangere og solceller, reparation eller fornyelse af køkken og bad, gulvarbejde og reparation eller udskiftning af vandinstallationer og elinstallationer, jf. også bilag 1. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor udgiften betales. Det hænger sammen med den påtænkte etablering af et betalingsmodul, hvor fradraget registreres hos den skattepligtige, og betalingen gennemføres og registreres som indkomst hos modtageren i samme arbejdsgang. Der gives kun fradrag for udgifter til arbejdsløn inkl. moms. Udgifter til materialer kan således ikke fradrages. I stk. 2 opregnes en række betingelser, som skal være opfyldt for at opnå fradraget. Det foreslås for det første, at fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomstår. Det er endvidere en betingelse, at det omhandlede arbejde er udført i en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl. Fradraget knytter sig således til arbejde på den bolig, hvor personen har folkeregisteradresse. Der kan således som udgangspunkt ikke opnås fradrag for udgifter til arbejde, der knytter sig til fritidsboliger. Derimod er der mulighed for at opnå fradrag, uanset om man bor i ejendommen som ejer, lejer eller andelshaver. Det er desuden en betingelse, at arbejdet er udført af en momsregistreret virksomhed i Danmark i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven). For arbejde i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde må arbejdet dog tillige være udført af en person, der er fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomstår, og som er fuldt skattepligtig til Danmark. Det sikres herved,

9 9 at den, der udfører arbejdet, har et CVR-nummer eller CPRnummer. Det er endvidere en betingelse at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet. Det foreslås endelig at betinge fradraget af, at ydelsen er udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til og med 31. december Det skyldes, at der er tale om en forsøgsordning. Efter periodens udløb vil der blive taget stilling til, om ordningen skal videreføres. Det foreslås i stk. 3, at der fastsættes et loft på kr. årligt pr. person. Det betyder, at en husstand bestående af et ægtepar eller af to ugifte voksne maksimalt kan få fradrag for udgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet på kr. årligt tilsammen. Afholder hjemmeboende børn over 18 år i husstanden fradragsberettigede udgifter, kan det samlede fradrag dog blive større. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag. Skatteværdien af et ligningsmæssigt fradrag i en gennemsnitskommune udgør 33,7 pct. i Det foreslås i stk. 4, at der ikke kan gives fradrag for udgifter, som der allerede er ydet tilskud til efter reglerne i lov om hjemmeservice, eller andre udgifter, som der i forvejen gives offentligt tilskud til. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter ligningslovens 7 Æ. Det foreslås i stk. 5, at skatteministeren kan bestemme, at fradraget er betinget af, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul, der stilles til rådighed af skattemyndighederne. Det foreslås at udforme ordningen administrativt således, at hverken køber eller sælger af serviceydelserne skal oprettes eller registreres for at benytte ordningen. Det er hensigten, at køber skal benytte betalingsmodulet, når ydelsen betales. Modulet integreres i SKATs TastSelv-miljø, som køber på almindeligvis logger ind på med NemID eller TastSelv-kode, hvormed køber er entydigt identificeret. Det er hensigten, at køber skal have mulighed for at betale for serviceydelserne via en kortbetaling (dankort) i betalingsmodulet. Køberen skal i den forbindelse indtaste de nødvendige oplysninger for at identificere sælgeren, ydelsens art og ydelsens pris, samt den andel af ydelsen, som vedrører arbejdsløn og dermed er fradragsberettiget. Ligeledes skal køber indtaste de almindelige kontooplysninger, som er nødvendige for at gennemføre betalingen. Bestemmelsen giver også skatteministeren mulighed for at fastsætte, at betalingen skal foregå via en bank, indtil det elektroniske betalingsmodel er endeligt på plads og operativt. Til nr. 1 Til 2 Som led i aftalen om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet - skal der ske tilpasning af den nuværende hjemmeserviceordning. Det er en del af forslaget, at SKAT skal kontrollere, om de personer, der har angivet en fradragsberettiget ydelse, også har modtaget tilskud. Formålet med denne kontrol er at sikre, at personer ikke får både bidrag til og fradrag for udgiften til den samme ydelse. Skattemyndighedernes kontrol vil blive gennemført på baggrund af oplysninger herunder CVR-nr./CPR-nr. - om virksomheder og tilskudsmodtagere, som modtages fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den foreslåede bestemmelse sikrer, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen må videregive de pågældende oplysninger om bidragsmodtagerne til skattemyndighederne. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt kan oplysningerne videregives digitalt. Til nr. 2 Den nuværende hjemmeserviceordning giver ret til, at private husstande, hvor mindst én person enten er fyldt 65 år eller er førtidspensionist, kan få tilskud på 30 pct. til rengøringsarbejde, som husstanden ellers selv skulle have udført i hjemmet. Det er en generel betingelse, at arbejdet udføres i kundens bolig eller i direkte tilknytning dertil, f.eks. tæppebankning i haven eller i et gårdanlæg. Som led i aftalen om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet skal der ske tilpasning af den nuværende hjemmeserviceordning. Det foreslås, at personer, der i dag benytter hjemmeserviceordningen, også fremover vil kunne modtage bidrag efter ordningen. Personer, der indenfor de seneste 2 år har benyttet den gældende hjemmeserviceordning, vil også fremover kunne benytte den indenfor de i dag gældende rammer. Personer, der endnu ikke har benyttet ordningen i år, men som benytter den inden den 1. september 2011, vil også få ret til fremover at benytte ordningen. Personer, der på baggrund af ovenstående ikke er berettiget til at modtage bidrag under hjemmeserviceordningen, vil i stedet kunne benytte fradragsordningen til at opnå fradrag for lønudgifterne til arbejdets udførelse. Til nr. 3 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at det fremover vil være en forudsætning for at modtage bidrag, at man også har modtaget bidrag det foregående kalenderår. Hvis man et år ikke får udført en bidragsberettiget ydelse, vil man således ikke fremover kunne modtage bidrag efter loven. Personer, der på baggrund af ovenstående ikke er berettiget til at modtage bidrag under hjemmeserviceordningen, vil i stedet kunne benytte fradragsordningen til at opnå fradrag for lønudgifterne til arbejdets udførelse.

10 10 Til stk. 1 Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og får virkning for serviceydelser i hjemmet udført og betalt i perioden fra og med 1. juni 2011 til og med 31. december Til stk. 2 Det foreslås, at lovforslagets 2, nr. 3, der indebærer, at det fremover vil være et krav for at modtage bidrag, at man også har modtaget bidrag det foregående kalenderår, træder i kraft 1. januar Til stk. 3 og 4 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at de økonomiske virkninger af dette lovforslag for skatteåret 2011 neutraliseres for kommunerne og folkekirken for så vidt angår de kommuner, der for 2011 har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget. Det er i overensstemmelse med regeringens aftale af 12. juni 2010 med KL om kommunernes økonomi for Det fremgår således af bloktilskudsaktstykket for 2011, at:»skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2011 hviler i øvrigt på en forudsætning om uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2011-grundlaget foretages der efterregulering med henblik på neutralisering af virkningerne.«kommunerne vedtog senest den 15. oktober 2010 deres budgetter for Til brug for kommunernes budgetlægning herunder også fastsættelsen af kirkeskatteprocenterne for 2011 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet ultimo juni 2010 udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat, jf. bestemmelserne herom i lov om kommunal indkomstskat. For 2011 har 8 kommuner valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. For de kommuner, der for 2011 har valgt, at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget, vil efterreguleringen af indkomstskatten for 2011, som opgøres i 2013 og afregnes i 2014, blive korrigeret efter denne bestemmelse.

11 11 Bilag 1 A. Hjemmeservice/husholdningsarbejde i hjemmet Almindelig rengøring Serviceydelser omfattet af fradragsordningen Vask og aftørring af flader i boligen Rengøring af toilet og bad Støvsugning, gulvvask og boning Opvask i forbindelse med anden rengøring Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv. Vinduespudsning Indvendig Udvendig Børnepasning i hjemmet Babysitning Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet Almindeligt havearbejde m.v. Græsslåning Hækkeklipning Lugning Beskæring af buske og træer Snerydning B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger Boligens ydre rammer Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv. Reparation, maling og isolering af ydervægge Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede Fornyelse eller etablering af dræn Radonsikring Installation af solfangere og solceller Boligens indre rammer Reparation eller fornyelse af køkken og bad Gulvarbejder Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer Installation eller forbedring af ventilation Installation eller forbedring af afløbsinstallationer Reparation eller udskiftning af vandinstallationer Reparation eller fornyelse af elinstallationer Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af varmestyringsanlæg Udskiftning eller reparation af fjernvarme units Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper

12 Maler- og tapetserarbejder 12

13 13 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 2 1 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.1365 af 29. november 2010, som ændret senest ved 17 i lov nr. 341 af 27. april 2011 foretages følgende ændring: X Efter 8 U indsættes:» 8 V. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet, jf. stk Stk. 2.Fradraget er betinget af, 1) at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, 2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, 3) at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark, 4) at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og 5) at arbejdet er udført og betalt i perioden fra og med den1. juni 2011 til og med den 31. december Stk. 3.De fradragsberettigede udgifter kan årligt højst udgøre kr. pr. person. Stk. 4.Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er

14 14 skattefritaget hos modtageren efter ligningslovens 7 Æ. Stk. 5. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne.«2 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004, som senest ændret ved 28 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 2.. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indhente oplysninger i elektronisk form fra kommunerne til samkøring med styrelsens data til kontrol af, om en forbruger er omfattet af stk. 1, nr. 2 og Bidraget ydes til husstanden. Bidraget udbetales til den virksomhed, der har udført arbejdet. Det er en betingelse, at arbejdet er udført af en virksomhed, der ved arbejdets udførelse er optaget under hjemmeserviceordningen, jf. 4. Stk. 2.Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om bidragets størrelse, beregningen heraf og det samlede beløb, som kan udbetales til en husstand. Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte et loft over, hvor meget en husstand maksimalt kan få ydet i samlet bidrag og i bidrag pr. ydelse under hjemmeserviceordningen. 1. I 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan til skattemyndighederne videregive CPR-numre på de personer, der har fået udført arbejde, der er blevet udbetalt bidrag til, samt CVRnumre på virksomheder, der er optaget under hjemmeserviceordningen, jf. 4.«2. I 3 indsættes som stk. 1:»Bidrag kan ydes til personer, der indenfor perioden fra 1. januar september 2011 har anmodet om bidrag efter denne lov.«stk. 1-3 bliver herefter stk I 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2.Undlader en bidragsmodtager at benytte sin ret til at modtage bidrag i et sammenhængende kalenderår bortfalder retten til at modtage bidrag.«stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice.

L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice. (Forsøgsordning med fradrag

Læs mere

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel Danmark har en veludbygget offentlig sektor med et højt niveau for den offentlige service og de offentlige indkomstoverførsler.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2010-11 Fremsat den 19. maj 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice 2010/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattteministeriet, j.nr. 2011-311-0063 Fremsat den 19. maj 2011 af skatteministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig BEK nr 841 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0201248 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1030 af 01/09/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Til lovforslag nr. L 95 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. februar 2016 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017) 1 I

Læs mere

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6 Servicefradrag Fra 1. juni 2011 kan du få servicefradrag for arbejdsløn på op til 15.000 kroner til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du kan få fradraget i 2011, 2012 og 2013. Det skal der til for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold EMNEGRUPPE 3 Tilskud til renoverings- og forbedringsarbejder Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Jan Alstrøm tlf. 72 16 02 32, Ib Mechlenborg

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2014/2 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1832372 Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. Det er kun arbejdsløn, som du kan få fradrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. maj 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger BEK nr 281 af 07/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/00825

Læs mere

Forslag. Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Forslag. Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Fremsat den 18. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune september 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2018 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Økonomisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven 2011/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-311-0083 Fremsat den 30. maj 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012. SKAT: Sådan gør du - de fire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag) Der er fire trin til at få håndværkerfradrag (servicefradrag). Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Bestil et stykke arbejde med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Fra Bestyrelsen Nr. 7 juli 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere 12-07-2011 Det store kattetoilet er fjernet. Nyt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Skatteministeriet J. nr maj 2013

Skatteministeriet J. nr maj 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Ny grøn Bolig-Job-ordning

Ny grøn Bolig-Job-ordning - 1 Ny grøn Bolig-Job-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Blandt Venstres valgløfter var et tilsagn om at genindføre BoligJobordningen, der ellers var ophørt med udgangen af 2014. Et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget. L Forslag til Lov om skattenedslag for seniorer.

Til Folketinget - Skatteudvalget. L Forslag til Lov om skattenedslag for seniorer. J.nr. 2008-311-0016 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 160 - Forslag til Lov om skattenedslag for seniorer. L 161 - Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere