Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 208 Folketinget Fremsat den 19. maj 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet) 1 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2010, som ændret senest ved 17 i lov nr. 341 af 27. april 2011 foretages følgende ændring: 1. Efter 8 U indsættes:» 8 V. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet, jf. stk Stk. 2. Fradraget er betinget af, 1) at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, 2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, 3) at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark, 4) at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og 5) at arbejdet er udført og betalt i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december Stk. 3. De fradragsberettigede udgifter kan årligt højst udgøre kr. pr. person. Stk. 4. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter ligningslovens 7 Æ. Stk. 5. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne.«2 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004, som senest ændret ved 28 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan til skattemyndighederne videregive CPR-numre på de personer, der har fået udført arbejde, der er blevet udbetalt bidrag til, samt CVRnumre på virksomheder, der er optaget under hjemmeserviceordningen, jf. 4.«2. I 3 indsættes som stk. 1:»Bidrag kan ydes til personer, der indenfor perioden fra den 1. januar 2009 til den 1. september 2011 har anmodet om bidrag efter denne lov.«stk. 1-3 bliver herefter stk I 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Undlader en bidragsmodtager at benytte sin ret til at modtage bidrag i et sammenhængende kalenderår bortfalder retten til at modtage bidrag.«stk. 2-4 bliver herefter stk Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 2, nr. 3, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for kalenderåret 2011 efter 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for Skattteministeriet, j.nr AN010765

2 2 kommuneskat og kirkeskat for 2011, der følger af ligningslovens 8 V som affattet ved denne lovs 1. Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 3 fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2013.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Lovforslaget udmønter den del af aftalen af 18. maj 2011 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en Bolig- Jobplan, der indfører et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med Lovforslagets formål og baggrund Danmark har en veludbygget offentlig sektor med et højt niveau for den offentlige service og de offentlige indkomstoverførsler. Det er en forudsætning for den danske velfærdsmodel, at beskæftigelsen er høj, fordi det skaber de skatteindtægter, der skal til for at finansiere velfærden. Med et højt skattetryk følger også sort arbejde. Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Og hver fjerde dansker er villig til at købe sort arbejde, selvom de ikke har gjort det inden for det seneste år. Der er samtidig meget lille accept i befolkningen af omfattende og organiseret sort arbejde, hvor virksomheder er indblandet. Sort arbejde er oftest serviceydelser, der knytter sig til boligen. Hver femte dansker har fået udført bygge- eller anlægsarbejde, og hver tiende har købt rengøring eller vinduespudsning sort. Samtidig oplever mange familier og især børnefamilier et stort tidspres i hverdagen. Det er en udfordring for en familie at få hverdagen til at gå op, når arbejdet skal passes, børn hentes og bringes, og maden laves. Arbejdstider, åbningstider og sengetider sætter grænser for familiens mulighed for at indrette sin hverdag. Oven i arbejdsdagen bruger en familie med små børn tilsammen over ni timer dagligt til huslige gøremål. Og der er ingen tvivl om, at mængden af husarbejde er med til at sætte pres på hverdagen. Jo mere husarbejde, der skal laves, desto mere stressende bliver hverdagen. Køb af serviceydelser i hjemmet ligger i direkte og meget tæt konkurrence med gør-det-selv arbejde. Men gør-det-selv arbejde kan være en dårlig løsning. Lægen eller folkeskolelæren, som vælger selv at efterisolere boligen eller isætte lavenergiruder, fordi det er dyrt at få fagfolk til det, vil typisk bruge længere tid til at udføre arbejdet og i en dårligere kvalitet, end fagfolk er i stand til. Samtidig vil lægen og folkeskolelæreren ikke kunne behandle de syge og undervise børnene i den tid, der bruges på gør-det-selv arbejdet. Det giver en dårligere arbejdsdeling i samfundet og lavere produktivitet. Mange boliger kan have godt af mere vedligehold. Ikke mindst i lyset af, at der som led i regeringens klimastrategi i de kommende årtier skal ske en markant reduktion i husholdningernes energiforbrug. En af de væsentligste kilder til øget energieffektivitet er energirenoveringer af boligmassen. Kortuddannede er den gruppe på arbejdsmarkedet, der har vanskeligst ved at finde jobs. Og i de kommende år vil globaliseringen og den teknologiske udvikling få efterspørgslen efter kortuddannet arbejdskraft til at falde yderligere. Øget efterspørgsel efter serviceydelser vil være med til at styrke beskæftigelsen i serviceerhvervene. Det kan navnlig være til gavn for ledige og langtidsledige, som forholdsvis oftere rekrutteres til nystartede servicevirksomheder end etablerede virksomheder. Der er derfor gode argumenter for og et stort potentiale i at gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser i hjemmet både ude og inde. Det kan få færre til at vælge det sorte arbejde og gør-det-selv løsninger, når de skal have udført opgaver i hjemmet. Og det vil lette mange familiers travle hverdag. Endelig kan det skabe plads på arbejdsmarkedet til grupper, der har svært ved at få jobs. Det foreslås, derfor som en forsøgsordning, at der indføres et skattefradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet. Det foreslås at forsøgsordningen skal gælde fra 1. juni 2011 til og med Gældende ret Indledning Efter gældende ret er der som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter vedrørende serviceydelser i hjemmet. Der eksisterer dog statslige tilskudsordninger blandt andet for hjemmeserviceydelser for folkepensionister og førtidspensionister efter lov om hjemmeservice. Endvidere er der i begrænset omfang mulighed for, at forældre kan få en form for»tilskud«til børnepasning ved brug af den såkaldte reservebedsteforældreordning Lov om hjemmeservice Den nuværende hjemmeserviceordning giver ret til, at private husstande, hvor mindst én person enten er fyldt 65 år eller er førtidspensionist, kan få tilskud på 30 pct. til rengøringsarbejde, som husstanden ellers selv skulle have udført i hjemmet. Det er en generel betingelse, at arbejdet udføres i kundens bolig eller i direkte tilknytning dertil, f.eks. tæppebankning i haven eller i et gårdanlæg. Der er i 2010 blevet givet tilskud til ca husstande, og disse har i gennemsnit fået ca kr. udbetalt i tilskud. En undersøgelse foretaget i 2010 viste, at der ud af husstande var ca , der havde fået udbetalt kr. eller mere i tilskud. Hjemmeserviceloven indeholder ikke nogen øvre ramme for det samlede tilskudsbeløb. I år, hvor der har været uventet mange ansøgninger om udbetaling af tilskud, er bevillingen blevet forøget tilsvarende.

4 4 Tilskuddet gives til husstanden, men udbetales af praktiske årsager til hjemmeservicevirksomheden. Kunden betaler sin del af regningen på de 70 pct. af de tilskudsberettigede ydelser, og virksomheden modtager derefter dette beløb og tilskuddet på de 30 pct. via NemKontosystemet. Den enkelte husstand kan højst få udbetalt kr. i tilskud om året for arbejde udført af den samme virksomhed. Det betyder, at en husstand (beboere på samme adresse) maksimalt kan få udført hjemmeservice med tilskud for i alt kr. i fakturabeløb af samme virksomhed om året. Modtagerne af tilskud fordeler sig på 1/3 førtidspensionister og 2/3 folkepensionister Reservebedsteforældreordningen Reservebedsteforældreordningen blev indført med virkning fra og med indkomståret Ordningen har til hensigt at skabe bedre muligheder for, at forældre kan få passet deres syge børn, men anses ikke for at være en generel skattefritagelse for al indtægt forbundet med børnepasning. For at benytte ordningen, der skattefritager indtægten for børnepasningen, skal reservebedsteforældrene være over 60 år. Den samlede indtægt for den pågældende ved børnepasningen må ikke overstige et årligt grundbeløb på kr. (2010-niveau) og udgifter i forbindelse med børnepasningen fradrages ikke i den skattepligtige indkomst. Det er endelig en betingelse, at børnepasningen finder sted som led i en ordning, som er administreret af en kommune eller en frivillig social organisation. Af foreningens eller fondens vedtægter skal det fremgå, at ordningen er rettet mod syge børn. Den kommune, hvori ordningen fungerer, skal have ordningen, herunder sædvanlige vedtægtsmæssige oplysninger, registreret som en reservebedsteforældreordning. 4. Lovforslaget 4.1. Forslagets baggrund I flere andre lande er der ordninger, der giver tilskud til eller fradrag ved forskellige former for serviceydelser til bl.a. familier. Eksempelvis har både Sverige og Finland relativt omfattende ordninger, der dækker såvel husholdningsarbejde som egentlig vedligeholdelse og ombygningsarbejde. I Sverige blev ordningen indført i 2007, og anvendelsen af ordningen har siden været stærkt stigende. I 2010 skønnes det, at omkring hver 11. svensker anvender ordningen. Familie- og arbejdslivskommissionen foreslog i 2007, at den eksisterende hjemmeservice-ordning udvides til at omfatte børnefamilier med børn under 14 år, samt at gruppen af serviceydelser udvides til også at omfatte f.eks. indkøb, madlavning, vask og vinduespudsning. Derudover har Det Økonomiske Råd tidligere foreslået, at man kunne lempe beskatningen af hjemmeservice. Argumentet for en lempeligere beskatning af hjemmeservice er, at husholdningernes»hjemmeproduktion«dvs. gør-det-selvarbejde er ubeskattet. En normal beskatning af hjemmeservice kan hæmme den lovlige markedsmæssige produktion af hjemmeservice, da husholdninger bliver tilskyndet til at bruge ubeskattet arbejdstid i hjemmet frem for beskattet tid på arbejdsmarkedet. Regeringen har siden 2004 under betegnelsen»fairplay«skærpet indsatsen overfor den sorte økonomi. Fairplay-indsatsen har bestået af tre lige vigtige dele; skærpelse af lovgivningen, holdningsbearbejdende tiltag samt kontrol og tværministerielt samarbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed har i en undersøgelse fra 2010 påvist, at den sorte økonomi fortsat er betydelig, herunder at flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde indenfor det seneste år, samt at hver fjerde dansker er villig til at købe sort arbejde. Samtidig viser undersøgelser fra Rockwool Fondens Forskningsenhed siden 1980 erne samstemmende, at befolkningen i stadig større udstrækning tager afstand fra sort arbejde, især når virksomheder er indblandet, og når det sorte arbejde bliver sat i system og har et større omfang. Det foreslås at indføre en forsøgsordning med skattefradrag for udgifter til arbejdsløn vedrørende serviceydelser i hjemmet på linje med de ordninger, der gælder i f.eks. Sverige og Finland. Forsøgsordningen foreslås indført i perioden fra og med 1. juni 2011 til og med Forsøgsordningen skal give husholdningerne bedre muligheder for at betale sig fra tidskrævende dagligdagsopgaver som f.eks. rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Samtidig tilgodeser ordningen behovet for bedre og mere energieffektive boliger, idet der også gives fradrag for lønudgifter til reparationer og udvendig vedligehold, som f.eks. udskiftning af vinduer, tag, isoleringsarbejde m.v. Samlet set vil ordningen skabe vækst i beskæftigelsen og være en effektiv måde at konvertere sort arbejde til hvidt, og den kan dermed gøre op med et område, hvor omfanget af sort arbejde er betydeligt, og hvor SKAT har vanskeligt ved at gennemføre effektive kontroller Forslagets indhold Der foreslås et loft på de fradragsberettigede udgifter på kr. årligt pr. person. Det svarer til, at et ægtepar eller to samboende kan fratrække udgifter til arbejdsløn vedrørende fradragsberettiget arbejde for kr. om året. Afholder hjemmeboende børn over 18 år i husstanden fradragsberettigede udgifter, kan det samlede fradrag dog blive større. Fradraget knytter sig til, at personerne har folkeregisteradresse i boligen, hvor ydelsen leveres/udføres, og fradraget gælder for personer i både ejerboliger, lejeboliger og andelsboliger. Da fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, dvs. med en skatteprocent på 33,7 pct. i en gennemsnitskommune, vil skatteværdien af fradraget være ca kr. pr. person årligt. De kr. årligt for et ægtepar eller to samboende svarer til knap 600 kr. om ugen eller groft omregnet f.eks. cirka 2,5 timers rengøring ugentligt ved en timepris på 250 kr.»tilskudsværdien«bliver således ca. 80 kr. pr. arbejdstime.

5 5 Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen i forbindelse med både hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ved afgrænsningen af arbejde omfattet af forsøgsordningen tages udgangspunkt i tidligere lignende tilskudsordninger. Fradraget gives dermed for serviceydelser i hjemmet, f.eks. rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde samt udvendig og indvendig vedligeholdelse og reparation af helårsboliger, jf. oversigten i bilag 1. For så vidt angår serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde, skal arbejdet være udført af en virksomhed eller af personer, der er fyldt 18 år, og er skattepligtige i Danmark. For så vidt angår arbejde i forbindelse med udvendig og indvendig vedligeholdelse og reparation af boligen skal arbejdet være udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Ordningen indføres den 1. juni 2011 og fortsætter som en forsøgsordning indtil udgangen af Herefter skal parterne tage stilling til en eventuel videreførelse, herunder også den fremtidige hjemmeserviceordning Forslagets administrative løsning Det er forbundet med udfordringer, når private skal bidrage til administrationen af fradragsordninger, ligesom aktiviteter i private hjem er et af de områder, der nærmest ikke kan kontrolleres på traditionel vis. Det er derfor centralt for ordningens succes, at den konkrete administrative udformning tilgodeser to overordnede hensyn. Dels skal ordningen være så enkel som mulig for brugerne, dels skal ordningen sikres bedst muligt mod misbrug. Derfor gøres fradraget hurtigst muligt betinget af, at der bruges et særligt betalingsmodul, der i én handling sikrer betalingen for ydelsen, fører fradraget på selvangivelsen hos køber og indberetter indtægten på årsopgørelsen hos den person, der udfører arbejdet. Hvis der er tale om en momsregistreret virksomhed, vil indtægterne indgå som en kontroloplysning i relation til kontrol af selvangivelse, momsangivelse og A-skatteindberetning (hvis virksomheden har ansatte). Løsningen vil for køberen af de pågældende serviceydelser komme til at minde om en almindelig betalingsoverførsel eller internethandel, hvorefter systemet vil sørge for resten. Den administrative løsning vil sikre, at betalingen opleves som enkel og sikker, at der sker indberetning af indkomsten, og at der kun gives fradrag for den faktiske betaling. Ordningen er således»selvkontrollerende«for personer, da et for højt fradrag for køber, vil resultere i en for høj skat hos den, der udfører arbejdet. Disse parter har således konkret modstridende interesser. Den administrative løsning vil også sikre, at fradraget kun gives, hvis den, der udfører arbejdet, har et CPR- eller CVRnr., således at modtageren kan identificeres og beskattes. Herudover udelukkes fradrag ved brug af uregistrerede virksomheder. Endelig vil oplysningerne give et kontrolspor, som kan bruges ved eksempelvis en momskontrol og mindske incitamentet til at betale til folk på overførselsindkomst. Samlet set vil ordningen og den administrative løsning være en effektiv måde at konvertere sort arbejde til hvidt, og den kan dermed gøre op med et område, hvor omfanget af sort arbejde er betydeligt, og hvor SKAT har meget vanskeligt ved at gennemføre kontroller. Den administrative løsning indføres i to tempi. Inden udgangen af 2011 forventes en TastSelv-løsning at være klar, der sikrer fradraget hos køber og indberetningen hos den, der udfører arbejdet. Medio 2012 forventes betalingsmodulet at være fuldt udviklet, således at TastSelv-løsningen knyttes sammen med selve betalingen for ydelsen. Da fradraget allerede skal gælde for arbejde, der er udført og betalt fra og med den 1. juni 2011, vil den administrative løsning, der giver køber mulighed for at indberette betalingen til skattemyndighederne, således ikke være klar med det samme. 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5.1. Fradrag for serviceydelser i hjemmet Der er ikke noget præcist grundlag for at vurdere udgifterne ved at indføre et fradrag for serviceydelser i hjemmet. Der kan peges på, at den renoveringspulje på 1½ mia. kr., som blev oprettet midlertidigt i 2009 som led i Forårspakke 2.0, hvor der var mulighed for et tilskud på op til kr. til håndværkernes løn, blev tømt i løbet af ganske kort tid. Efter tilbageløb og virkninger på arbejdsudbuddet skønnes finansieringsbehovet med stor usikkerhed til godt 1 mia. kr. i 2011 og til ca. 1¾ mia. kr. i 2012 og 2013, jf. tabel 1. Usikkerheden på skønnet er specielt stor vedrørende fradrag for reparationer m.v. Der er i skønnet ikke taget højde for øget efterspørgsel efter ydelserne. Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser af forsøgsordning med fradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet, mio. kr. (2011-niveau) Umiddelbart provenutab Provenutab efter automatisk tilbageløb på moms og afgifter Provenutab efter tilbageløb og adfærd; finansieringsbehov Umiddelbart provenutab for kommunerne

6 6 Da fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, udgør den kommunale andel af det umiddelbare provenutab ca. ¾ og statens andel ca. ¼. Virkningerne af lovforslaget for det kommunale skatteprovenu i de kommuner, der har valgt at selvbudgettere i 2011, vil blive neutraliseret. Fra 2012 vil virkningerne indgå i det beregnede udskrivningsgrundlag i forbindelse med kommuneforhandlingerne. Der henvises derudover til de specielle bemærkninger til 3, stk. 3 og 4. Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for regionerne. For finansåret 2011 vil forsøgsordningen ikke medføre noget provenutab. Det skyldes, at det ikke vil være muligt at gøre TastSelv-løsningen til indberetning af fradraget operativ tids nok til, at der kan tages højde for fradraget i forskuds-ændringssystemet vedrørende indkomståret TastSelv-løsningen vil dog være klar inden udgangen af 2011, så køber kan indberette fradraget inden udgangen af Hele provenutabet for indkomståret 2011 vil derfor fremkomme i finansåret 2012 som overskydende skat eller reduceret restskat hos køber i forbindelse med årsopgørelsen for 2011 i foråret Indførelse af et midlertidigt fradrag for serviceydelser i hjemmet vil udgøre en skatteudgift. Generelt er fradrag, der gives med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst (fradrag knyttet til indkomsterhvervelsen), ikke defineret som skatteudgifter. Et midlertidigt fradrag, hvor der gives fradrag for udgifter til bl.a. børnepasning, rengøring, reparation og vedligeholdelse af bolig m.v., kan ikke karakteriseres som værende udgifter, der er nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, hvorfor indførelse af et servicefradrag vil udgøre en skatteudgift. Skatteudgiften opgøres som det umiddelbare provenutab før tilbageløb og adfærd og skønnes at udgøre ca. 1,45 mia. kr. i 2011 og ca. 2¾ mia. kr. i 2012 og Provenuskønnet er som nævnt behæftet med stor usikkerhed. Skønnene er i nogen grad baseret på de svenske erfaringer med lignende ordninger. Det er lagt til grund, at én ud af otte husstande vil bruge ordningen fuldt ud. Det er mere end i Sverige, men den svenske ordning er ret ny og anvendelsen stigende. Derfor vurderes skønnet på de 1¾ mia. kr. i finansieringsbehov at flugte nogenlunde med de hidtidige (sparsomme) erfaringer fra Sverige. I Sverige vedrører omkring 90 pct. af udgifterne reparation m.v. I skønnet ovenfor er det lagt til grund, at omkring 2/3 af udgifterne vil relatere sig til reparation m.v. Skønnet er desuden baseret på nationalregnskabets opgørelse af de samlede udgifter til reparation m.v. af boliger. Inddragelse af forbedring og reparation af bolig i ordningen trækker alt andet lige i retning af en relativt stor udgiftsvirkning, da disse aktiviteter i udgangspunktet ofte foretages»hvidt«, dvs. der er et relativt stort offentligt provenutab. Borgerne vil således med forsøgsordningen opnå en rabat på regningen. Rabatten vil også tilskynde til øget aktivitet inden for boligreparation m.v., idet der hovedsagligt vil være tale om fortrængning af aktivitet i andre brancher. Forsøgsordningen vil desuden indebære, at den disponible indkomst forøges, og derfor vil ordningen indebære afledte indtægter på moms og afgifter herfra (tilbageløb). Tilbageløbet skønnes at reducere finansieringsbehovet med knap 25 pct. Hertil kommer mulige strukturelle gevinster via en forøgelse af arbejdsudbuddet. Mindre gør-det-selv-arbejde kan således forventes at indebære øget markedsmæssigt salg af arbejdskraft. Desuden tilskyndes der til, at sort arbejde omlægges til hvidt, og det forøger også skattegrundlaget. Hvis det forudsættes, at tilskuddet virker omtrent som en forøgelse af beskæftigelsesfradraget, skønnes de afledte virkninger på arbejdsudbuddet at udgøre omkring 15 pct. Det bemærkes endvidere, at skønnet for de strukturelle virkninger er opgjort efter den metode, der sædvanligvis anvendes ved analyser vedr. arbejdsudbud, grænsehandel, selskabsskat m.v., men i denne sammenhæng er der dog ikke empiriske holdepunkter at støtte sig til Reduktion af hjemmeserviceordningen Forslaget om at reducere hjemmeserviceordningen parallelt med indførelsen af forsøgsordningen med fradrag for serviceydelser i hjemmet skønnes at medføre en mindreudgift på ca. 35 mio. kr. i 2011 og ca. 70 mio. kr. årligt fra Udgifterne til den nuværende hjemmeserviceordning udgør ca. 90 mio. kr. årligt. Det er herved forudsat, at ca af de nuværende ca husstande, som i dag er brugere af hjemmeserviceordningen, i 2011 vælger at benytte sig af den nye fradragsordning i stedet, og at der i 2012 og 2013 er ca af de nuværende husstande, der i stedet vælger at bruge fradragsordningen. Skønnet er behæftet med betydelig usikkerhed. Det kan derfor ikke udelukkes, at provenuet kan blive mindre end forudsat, såfremt der ikke er den forudsatte overgang til den nye fradragsordning. Trækket på fradragsordningen forventes dog at blive mindre, hvis flere end forudsat vælger at benytte deres ret til at blive på hjemmeserviceordningen. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om at indføre et fradrag for serviceydelser i hjemmet skønnes med nogen usikkerhed at medføre engangsudgifter til it-systemtilretning m.v. i SKAT på ca. 10 mio. kr. samt ca. 1,5 mio. kr. til kommunikation m.v. Forslaget skønnes tillige at medføre øgede it-driftsudgifter på ca. 1 mio. kr. årligt. Endvidere skønnes forslaget at medføre et øget ressourcetræk i SKAT svarende til op til 20 årsværk. De samlede merudgifter for SKAT fremgår af følgende tabel. Mio. kr. (pl. 2011) Merudgifter, SKAT 6,6 14,2 16,6 16,2 7,8

7 7 Det bemærkes, at skønt ordningen er fastsat til at være gældende til og med 2013, forventer SKAT at skulle anvende ressourcer efterfølgende vedrørende selvangivelser m.v. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forsøgsordningen med fradrag for serviceydelser i hjemmet vil have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet navnlig for virksomhederne, der beskæftiger sig med service, reparation og vedligeholdelse. Færre vil vælge det sorte arbejde og gør-det-selv løsninger, når de skal have udført opgaver i hjemmet, og dermed øges efterspørgslen i serviceerhvervene ikke mindst for virksomheder, hvor konkurrencen i forhold til det sorte arbejde er størst. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forsøgsordningen skønnes ikke at medføre væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Fradraget gøres betinget af, at køberen af ydelsen anvender en særlig indberetningsordning i SKATs TastSelv-system, jf. afsnit 9. Ordningen kræver ikke forhåndsgodkendelser, indsendelse af dokumentation eller andet administrativt besvær for de involverede virksomheder. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Fradraget gøres betinget af, at køberen af ydelsen anvender en særlig indberetningsordning i SKATs TastSelv-system. Herved føres fradraget automatisk på selvangivelsen hos køber, og indtægten indberettes på årsopgørelsen hos den person, der udfører arbejdet. Løsningen vil for køberen af de pågældende serviceydelser komme til at minde om en almindelig betalingsoverførsel/internethandel. Systemet sørger for resten. Den administrative løsning bliver således meget enkel for borgeren at anvende. Den kræver ikke forhåndsgodkendelser, indsendelse af dokumentation eller andet administrativt besvær for borgeren eller de involverede virksomheder. 10. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Forslaget har ikke været udsendt på høring inden fremsættelsen. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at det for denne type tiltag er nødvendigt med en hurtig gennemførelse, for at undgå eventuel uhensigtsmæssig aktivitetsnedgang i de brancher, der i væsentlig grad vil mærke positive effekter af ordningen. Det bemærkes i den forbindelse også, at forslaget alene har positive virkninger for borgere og virksomheder. 13. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindre udgifter merudgifter Ingen Efter tilbageløb og virkninger på arbejdsudbuddet skønnes finansieringsbehovet i forbindelse med forsøgsordningen med stor usikkerhed at beløbe sig til godt 1 mia. kr. for indkomståret 2011 og til ca. 1¾ mia. kr. i 2012 og Forslaget har ingen provenuvirkning for finansåret Virkningerne af lovforslaget for det kommunale skatteprovenu i de kommuner, der har valgt at selvbudgettere i 2011, vil blive neutraliseret. Fra 2012 vil virkningerne indgå i det beregnede udskrivningsgrundlag i forbindelse med kommuneforhandlingerne. Forslaget om at reducere hjemmeserviceordningen skønnes at medføre et provenu på ca. 35 mio. kr. i 2011 og ca. 70 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.

8 8 Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Positive økonomiske konsekvenser - navnlig for virksomhederne der beskæftiger sig med service, reparation og vedligeholdelse. Ingen Ingen Forslaget om fradrag for serviceydelser i hjemmet skønnes at medføre merudgifter for SKAT på ca. 7 mio. kr. i 2011, ca. 14 mio. kr. i 2012, godt 16 mio. kr. i 2013 og i 2014 og ca. 8 mio. kr. i Ingen Ingen væsentlige Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Fradraget gøres betinget af, at køberen af ydelsen anvender en særlig indberetningsordning i SKATs Tast- Selv-system. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås at indføre et skattefradrag for udgifter til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Skattefradraget omfatter både serviceydelser i hjemmet (rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde) og indvendig og udvendig vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsbolig. Ved afgrænsningen af hvilke ydelser, der kan berettige til fradrag, tages udgangspunkt i tidligere tilskudsordninger. Det foreslås, at den endelige opregning af de omfattede ydelser fastsættes af skatteministeren i en bekendtgørelse, der udstedes i medfør af den foreslåede bemyndigelse til skatteministeren i 8 V, stk. 5. Opregningen vil følge den opregning, der følger af bilag 1. Omfattet af reglerne er således almindelig rengøring, herunder vask og aftørring af flader i boligen, rengøring af toilet og bad, støvsugning, gulvvask og boning, opvask - i forbindelse med anden rengøring, rensning eller vask af tæpper, gardiner og persienner m.v. Det svarer til de rengøringsydelser, der omfattes af den eksisterende hjemmeserviceordning. Det gælder også vinduespudsning (indvendig og udvendig), babysitning (herunder transport af børn til og fra daginstitution, skole, fritid og fritidsaktiviteter) og almindeligt havearbejde (herunder græsslåning, hækkeklipning, lugning, beskæring af buske og træer og snerydning). Med hensyn til de omfattede udgifter til istandsættelse følges den afgrænsning, som blev anvendt i forbindelse med den nu ophævede lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger (renoveringspuljen fra 2009), jf. lov nr. 275 af 7. april Det indebærer bl.a., at det er muligt at opnå fradrag i forbindelse med renovering, isolering og udskiftning af tag (herunder tagrender og afløb), reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og døre, maling og isolering af ydervægge, installation af solfangere og solceller, reparation eller fornyelse af køkken og bad, gulvarbejde og reparation eller udskiftning af vandinstallationer og elinstallationer, jf. også bilag 1. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor udgiften betales. Det hænger sammen med den påtænkte etablering af et betalingsmodul, hvor fradraget registreres hos den skattepligtige, og betalingen gennemføres og registreres som indkomst hos modtageren i samme arbejdsgang. Der gives kun fradrag for udgifter til arbejdsløn inkl. moms. Udgifter til materialer kan således ikke fradrages. I stk. 2 opregnes en række betingelser, som skal være opfyldt for at opnå fradraget. Det foreslås for det første, at fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomstår. Det er endvidere en betingelse, at det omhandlede arbejde er udført i en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl. Fradraget knytter sig således til arbejde på den bolig, hvor personen har folkeregisteradresse. Der kan således som udgangspunkt ikke opnås fradrag for udgifter til arbejde, der knytter sig til fritidsboliger. Derimod er der mulighed for at opnå fradrag, uanset om man bor i ejendommen som ejer, lejer eller andelshaver. Det er desuden en betingelse, at arbejdet er udført af en momsregistreret virksomhed i Danmark i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven). For arbejde i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde må arbejdet dog tillige være udført af en person, der er fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomstår, og som er fuldt skattepligtig til Danmark. Det sikres herved,

9 9 at den, der udfører arbejdet, har et CVR-nummer eller CPRnummer. Det er endvidere en betingelse at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet. Det foreslås endelig at betinge fradraget af, at ydelsen er udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til og med 31. december Det skyldes, at der er tale om en forsøgsordning. Efter periodens udløb vil der blive taget stilling til, om ordningen skal videreføres. Det foreslås i stk. 3, at der fastsættes et loft på kr. årligt pr. person. Det betyder, at en husstand bestående af et ægtepar eller af to ugifte voksne maksimalt kan få fradrag for udgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet på kr. årligt tilsammen. Afholder hjemmeboende børn over 18 år i husstanden fradragsberettigede udgifter, kan det samlede fradrag dog blive større. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag. Skatteværdien af et ligningsmæssigt fradrag i en gennemsnitskommune udgør 33,7 pct. i Det foreslås i stk. 4, at der ikke kan gives fradrag for udgifter, som der allerede er ydet tilskud til efter reglerne i lov om hjemmeservice, eller andre udgifter, som der i forvejen gives offentligt tilskud til. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter ligningslovens 7 Æ. Det foreslås i stk. 5, at skatteministeren kan bestemme, at fradraget er betinget af, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul, der stilles til rådighed af skattemyndighederne. Det foreslås at udforme ordningen administrativt således, at hverken køber eller sælger af serviceydelserne skal oprettes eller registreres for at benytte ordningen. Det er hensigten, at køber skal benytte betalingsmodulet, når ydelsen betales. Modulet integreres i SKATs TastSelv-miljø, som køber på almindeligvis logger ind på med NemID eller TastSelv-kode, hvormed køber er entydigt identificeret. Det er hensigten, at køber skal have mulighed for at betale for serviceydelserne via en kortbetaling (dankort) i betalingsmodulet. Køberen skal i den forbindelse indtaste de nødvendige oplysninger for at identificere sælgeren, ydelsens art og ydelsens pris, samt den andel af ydelsen, som vedrører arbejdsløn og dermed er fradragsberettiget. Ligeledes skal køber indtaste de almindelige kontooplysninger, som er nødvendige for at gennemføre betalingen. Bestemmelsen giver også skatteministeren mulighed for at fastsætte, at betalingen skal foregå via en bank, indtil det elektroniske betalingsmodel er endeligt på plads og operativt. Til nr. 1 Til 2 Som led i aftalen om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet - skal der ske tilpasning af den nuværende hjemmeserviceordning. Det er en del af forslaget, at SKAT skal kontrollere, om de personer, der har angivet en fradragsberettiget ydelse, også har modtaget tilskud. Formålet med denne kontrol er at sikre, at personer ikke får både bidrag til og fradrag for udgiften til den samme ydelse. Skattemyndighedernes kontrol vil blive gennemført på baggrund af oplysninger herunder CVR-nr./CPR-nr. - om virksomheder og tilskudsmodtagere, som modtages fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den foreslåede bestemmelse sikrer, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen må videregive de pågældende oplysninger om bidragsmodtagerne til skattemyndighederne. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt kan oplysningerne videregives digitalt. Til nr. 2 Den nuværende hjemmeserviceordning giver ret til, at private husstande, hvor mindst én person enten er fyldt 65 år eller er førtidspensionist, kan få tilskud på 30 pct. til rengøringsarbejde, som husstanden ellers selv skulle have udført i hjemmet. Det er en generel betingelse, at arbejdet udføres i kundens bolig eller i direkte tilknytning dertil, f.eks. tæppebankning i haven eller i et gårdanlæg. Som led i aftalen om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet skal der ske tilpasning af den nuværende hjemmeserviceordning. Det foreslås, at personer, der i dag benytter hjemmeserviceordningen, også fremover vil kunne modtage bidrag efter ordningen. Personer, der indenfor de seneste 2 år har benyttet den gældende hjemmeserviceordning, vil også fremover kunne benytte den indenfor de i dag gældende rammer. Personer, der endnu ikke har benyttet ordningen i år, men som benytter den inden den 1. september 2011, vil også få ret til fremover at benytte ordningen. Personer, der på baggrund af ovenstående ikke er berettiget til at modtage bidrag under hjemmeserviceordningen, vil i stedet kunne benytte fradragsordningen til at opnå fradrag for lønudgifterne til arbejdets udførelse. Til nr. 3 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at det fremover vil være en forudsætning for at modtage bidrag, at man også har modtaget bidrag det foregående kalenderår. Hvis man et år ikke får udført en bidragsberettiget ydelse, vil man således ikke fremover kunne modtage bidrag efter loven. Personer, der på baggrund af ovenstående ikke er berettiget til at modtage bidrag under hjemmeserviceordningen, vil i stedet kunne benytte fradragsordningen til at opnå fradrag for lønudgifterne til arbejdets udførelse.

10 10 Til stk. 1 Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og får virkning for serviceydelser i hjemmet udført og betalt i perioden fra og med 1. juni 2011 til og med 31. december Til stk. 2 Det foreslås, at lovforslagets 2, nr. 3, der indebærer, at det fremover vil være et krav for at modtage bidrag, at man også har modtaget bidrag det foregående kalenderår, træder i kraft 1. januar Til stk. 3 og 4 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at de økonomiske virkninger af dette lovforslag for skatteåret 2011 neutraliseres for kommunerne og folkekirken for så vidt angår de kommuner, der for 2011 har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget. Det er i overensstemmelse med regeringens aftale af 12. juni 2010 med KL om kommunernes økonomi for Det fremgår således af bloktilskudsaktstykket for 2011, at:»skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2011 hviler i øvrigt på en forudsætning om uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2011-grundlaget foretages der efterregulering med henblik på neutralisering af virkningerne.«kommunerne vedtog senest den 15. oktober 2010 deres budgetter for Til brug for kommunernes budgetlægning herunder også fastsættelsen af kirkeskatteprocenterne for 2011 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet ultimo juni 2010 udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat, jf. bestemmelserne herom i lov om kommunal indkomstskat. For 2011 har 8 kommuner valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. For de kommuner, der for 2011 har valgt, at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget, vil efterreguleringen af indkomstskatten for 2011, som opgøres i 2013 og afregnes i 2014, blive korrigeret efter denne bestemmelse.

11 11 Bilag 1 A. Hjemmeservice/husholdningsarbejde i hjemmet Almindelig rengøring Serviceydelser omfattet af fradragsordningen Vask og aftørring af flader i boligen Rengøring af toilet og bad Støvsugning, gulvvask og boning Opvask i forbindelse med anden rengøring Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv. Vinduespudsning Indvendig Udvendig Børnepasning i hjemmet Babysitning Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet Almindeligt havearbejde m.v. Græsslåning Hækkeklipning Lugning Beskæring af buske og træer Snerydning B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger Boligens ydre rammer Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv. Reparation, maling og isolering af ydervægge Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede Fornyelse eller etablering af dræn Radonsikring Installation af solfangere og solceller Boligens indre rammer Reparation eller fornyelse af køkken og bad Gulvarbejder Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer Installation eller forbedring af ventilation Installation eller forbedring af afløbsinstallationer Reparation eller udskiftning af vandinstallationer Reparation eller fornyelse af elinstallationer Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af varmestyringsanlæg Udskiftning eller reparation af fjernvarme units Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper

12 Maler- og tapetserarbejder 12

13 13 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 2 1 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.1365 af 29. november 2010, som ændret senest ved 17 i lov nr. 341 af 27. april 2011 foretages følgende ændring: X Efter 8 U indsættes:» 8 V. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet, jf. stk Stk. 2.Fradraget er betinget af, 1) at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, 2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, 3) at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark, 4) at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og 5) at arbejdet er udført og betalt i perioden fra og med den1. juni 2011 til og med den 31. december Stk. 3.De fradragsberettigede udgifter kan årligt højst udgøre kr. pr. person. Stk. 4.Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er

14 14 skattefritaget hos modtageren efter ligningslovens 7 Æ. Stk. 5. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne.«2 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004, som senest ændret ved 28 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 2.. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indhente oplysninger i elektronisk form fra kommunerne til samkøring med styrelsens data til kontrol af, om en forbruger er omfattet af stk. 1, nr. 2 og Bidraget ydes til husstanden. Bidraget udbetales til den virksomhed, der har udført arbejdet. Det er en betingelse, at arbejdet er udført af en virksomhed, der ved arbejdets udførelse er optaget under hjemmeserviceordningen, jf. 4. Stk. 2.Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om bidragets størrelse, beregningen heraf og det samlede beløb, som kan udbetales til en husstand. Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte et loft over, hvor meget en husstand maksimalt kan få ydet i samlet bidrag og i bidrag pr. ydelse under hjemmeserviceordningen. 1. I 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan til skattemyndighederne videregive CPR-numre på de personer, der har fået udført arbejde, der er blevet udbetalt bidrag til, samt CVRnumre på virksomheder, der er optaget under hjemmeserviceordningen, jf. 4.«2. I 3 indsættes som stk. 1:»Bidrag kan ydes til personer, der indenfor perioden fra 1. januar september 2011 har anmodet om bidrag efter denne lov.«stk. 1-3 bliver herefter stk I 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2.Undlader en bidragsmodtager at benytte sin ret til at modtage bidrag i et sammenhængende kalenderår bortfalder retten til at modtage bidrag.«stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel Danmark har en veludbygget offentlig sektor med et højt niveau for den offentlige service og de offentlige indkomstoverførsler.

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6 Servicefradrag Fra 1. juni 2011 kan du få servicefradrag for arbejdsløn på op til 15.000 kroner til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du kan få fradraget i 2011, 2012 og 2013. Det skal der til for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Fra Bestyrelsen Nr. 7 juli 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere 12-07-2011 Det store kattetoilet er fjernet. Nyt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012. SKAT: Sådan gør du - de fire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag) Der er fire trin til at få håndværkerfradrag (servicefradrag). Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Bestil et stykke arbejde med

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Skattefradrag for energiforbedrende vedligeholdelse, renoveringer og investeringer

Skattefradrag for energiforbedrende vedligeholdelse, renoveringer og investeringer Notat 17. august 2010 Skattefradrag for energiforbedrende vedligeholdelse, renoveringer og investeringer Dansk Byggeri foreslår en ordning til renovering og vedligeholdelse af boliger med følgende karakteristika:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt 10. august 2015 J.nr. 15-1832372 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt

Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt Erhvervs- og Byggestyrelsen, december 2009 Kolofon Titel: Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt Undertitel: Resume: Renoveringspuljen på 1,5 mia.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Svensk hjemmeservice er sund fornuft

Svensk hjemmeservice er sund fornuft Svensk hjemmeservice er sund fornuft AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der foregår sort arbejde for et sted mellem 23 og

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere