Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af ligningsloven"

Transkript

1 Skatteudvalget (2. samling) L 5 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 5 Folketinget (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Genindførelse af BoligJobordningen) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2014, som ændret senest ved 1 i lov nr. 540 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer: 1. 7 Å, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed. Vederlag efter 1. pkt., der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på kr. (2010-niveau), medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens 20.«2. 7 Å, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed eller indberettes som fradragsberettiget ydelse af en privat hvervgiver efter reglerne i 8 V. Vederlag efter 1. pkt., der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på kr. (2010-niveau), medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens 20.«3. To steder i 8 V, stk. 2, nr. 5, ændres»31. december 2014«til:»31. december 2015«. 4. I 8 V, stk. 4, 3. pkt., ændres»1. marts 2015«til:»1. marts 2016«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 2, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. 1, nr. 1, 3 og 4, har virkning fra og med den 1. januar Skattemin., j.nr AN011933

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Genindførelse af BoligJobordningen 3.1. Gældende ret BoligJobordningen Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Skattefrihed for pensionisters vederlag for arbejde i eller i tilknytning til private hjem 3.2. Lovforslaget Genindførelse af BoligJobordningen Bevarelse af skattefrihed for pensionisters vederlag for arbejde i eller i tilknytning til private hjem i Videreførelse af den administrative løsning 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer mv. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Med lovforslaget genindføres BoligJobordningen, der gav fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig, med fuld virkning i Det kan bidrage til vækst og beskæftigelse i især små og mellemstore håndværks- og servicevirksomheder, herunder flere praktikpladser, også på landet uden for byerne, og samtidig give familierne bedre råd til hjælp i en travl hverdag. 2. Lovforslagets formål og baggrund I regeringsgrundlaget»sammen for fremtiden«fremgår det, at:»regeringen vil genindføre BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Det vil ske efter de regler, danskerne kendte i [Regeringen] vil også fremlægge en model for den fremtidige ordning efter 2015«. Regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og Det Konservative Folkeparti har den 29. juni 2015 indgået Aftale om en BoligJobordning i Følgende fremgår af aftalen:»regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og De Konservative er enige om en BoligJobordning i perioden I 2015 indføres en BoligJobordning tilsvarende den ordning, der var i 2014 med et samlet fradrag på kr. pr. person. I 2016 foretages en grundlæggende omlægning af ordningen, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. I forlængelse heraf indføres en todelt BoligJobordning i 2016 og 2017, der giver mulighed for et fradrag på kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på kr. pr. person. Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt kr. I den nye grønne BoligJobordning fra 2016 fjernes fradraget for de typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte. Samtidig fastholdes et fradrag for serviceydelser, som modvirker sort arbejde. En genindførelse af BoligJobordningen i 2015 i uændret form skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 1,1 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd, mens den todelte ordning skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 0,8 mia. kr. i 2016 og Derudover afsættes der yderligere midler til ordningen for energibesparende initiativer i private udlejningsbyggerier. Ordningen vil desuden blive udvidet, så der også kan ydes tilskud til initiativer vedrørende klimatilpasninger. Tilskuddene kan ske efter aftale mellem ejere og et flertal af lejerene om energibesparende arbejder eller arbejder vedrørende klimatilpasninger.

3 3 Konkret afsættes der yderligere 24,7 mio. kr. i 2015, så den samlede pulje udgør 50 mio. kr. i Derudover afsættes der 50 mio. kr. årligt i 2016 og I 2015 finansieres ordningerne af udisponerede reserver på finansloven for I 2016 og 2017 finansieres ordningen på finanslovene for 2016 og 2017.«Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører en genindførelse af BoligJobordningen i 2015 i uændret form. Med lovforslaget foreslås BoligJobordningen således genindført med fuld virkning i 2015, dvs. med virkning for arbejde udført fra den 1. januar til den 31. december De foreslåede regler svarer til de regler, som var gældende, da den tidligere ordning udløb med udgangen af Lovforslaget vil bidrage til flere private arbejdspladser, herunder skabe mulighed for flere praktikpladser, skabe øget omsætning i lokalområderne og ikke mindst give familierne en håndsrækning i en travl hverdag. Husholdningerne får således også i 2015 hjælp til vedligeholdelse og istandsættelse af både deres almindelige bolig og sommer- og fritidshuse samt bedre mulighed for at betale sig fra tidskrævende dagligdagsopgaver som f.eks. rengøring, vinduespudsning og havearbejde. Regeringen vil fremsætte lovforslag om den fremtidige mere grønne BoligJobordning, der skal gælde i 2016 og 2017, når de nærmere rammer for den fremtidige ordning er fastlagt i løbet af efteråret I henhold til aftalen om den nye grønne BoligJobordning fra 2016 fjernes fradraget for de typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte. Samtidig fastholdes et fradrag for serviceydelser, som modvirker sort arbejde. Det bemærkes i den forbindelse, at Skatteministeriet i foråret 2015 på baggrund af analyser foretaget af konsulentfirmaet DAMVAD har evalueret den hidtidige anvendelse af BoligJobordningen. Evalueringen viste bl.a., at ordningen blev anvendt i alle dele af landet, men også at der ikke kunne findes en signifikant effekt på arbejdsudbuddet, samt at der var en vis, begrænset effekt på sort arbejde (svarende til skønsmæssigt 1-2 pct. af det skønnede omfang af sort arbejde i Danmark). Der henvises i øvrigt til evalueringen for nærmere detaljer. 3. Genindførelse af BoligJobordningen 3.1. Gældende ret BoligJobordningen Efter gældende ret er der som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter vedrørende serviceydelser i hjemmet eller reparations- og vedligeholdelsesarbejde på boligen. Som en forsøgsordning blev der dog med BoligJobordningen indført en begrænset fradragsret for denne type udgifter i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december Ordningen havde oprindeligt virkning til udgangen af 2013, men blev som led i finanslovsaftalen for 2012 afkortet med et år. Siden er ordningen ophørt, genindført med tilbagevirkende kraft, udvidet med fritidsboliger og forlænget til og med Ordningen er ophørt ved udgangen af 2014, dvs. arbejdet skulle være udført senest den 31. december Efter ordningen kunne personer over 18 år fradrage lønudgifter, som de havde afholdt til hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig på op til kr. årligt pr. person. Skattefradraget var udformet som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarede til et tilskud på ca. 30 pct. af lønudgifterne (i en gennemsnitskommune). Det maksimale tilskud pr. person udgjorde i 2014 således ca kr. årligt. Det var ved ordningens indførelse en betingelse, at det omhandlede arbejde var udført i en helårsbolig, hvor den skattepligtige person havde fast bopæl. Fradraget knyttede sig således til arbejde i eller på den bolig, hvor personen havde folkeregisteradresse. Der var mulighed for at opnå fradrag, uanset om man boede i ejendommen som ejer, lejer eller andelshaver. Det var dog en forudsætning, at personer, der boede i en lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, havde en individuel råderet over den del af boligen, som arbejdet blev udført på. Lønudgifter til beboere i hjemmet kunne ikke trækkes fra. Denne undtagelse betød bl.a., at man ikke kunne få fradrag for løn til ægtefæller, au pair-ansatte og hjemmeboende børn. Der kunne ved ordningens udløb tillige opnås fradrag for lønudgifter ved vedligeholdelse mv. af fritidsboliger, som var omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Alle former for fritidsboliger, som kan tjene som bolig for ejeren, og hvor ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen, var omfattet af BoligJobordningen. Det vil sige forskellige former for sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder og uanset, om boligen er beliggende i Danmark eller i udlandet. Endvidere var såkaldte fleksboliger, dvs. helårsboliger, hvor ejeren har fået lov til at anvende boligen som fritidsbolig, omfattet. Begge ægtefæller kunne opnå fradrag efter Bolig- Jobordningen, selv om kun den ene ægtefælle ejede fritidsboligen. Det var en forudsætning, at ægtefællerne var gift og samlevende på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde udførtes. Der kunne ikke tages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig udført af en person, der ejede fritidsboligen eller af en person, der havde fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen. Som for helårsboliger var der således ikke fradrag for lønudgifter til f.eks. ægtefæller, hjemmeboende børn eller au pair-ansatte for arbejde vedrørende en fritidsbolig. De ydelser, der kunne give fradrag efter BoligJobordningen i forhold til helårsboliger, gav som udgangspunkt også fradrag i relation til fritidsboliger. Der var dog ikke fradrag for serviceydelser vedrørende fritidsboliger, der udlejes, fordi der allerede indirekte bliver givet fradrag for sådanne ydelser efter gældende regler om fradragsret ved udlejning. Det drejer sig om eksempelvis almindelig rengøring i form af vask og aftørring af flader i boligen, støvsugning, gulvvask, opvask og tøjvask, vinduespudsning, havearbejde i

4 4 form af græsslåning, hækkeklipning, lugning og snerydning. Enhver kortere eller længere udlejning af fritidsboligen i løbet af året afskar ejeren fra fradrag for serviceydelser efter BoligJobordningen i det pågældende år. En ejer af en fritidsbolig, der udlejede fritidsboligen, kunne foretage fradrag efter BoligJobordningen for vedligeholdelses- og reparationsarbejder vedrørende fritidsboligen. De fradragsberettigede ydelser omfattede både serviceydelser i hjemmet og i en fritidsbolig og indvendig og udvendig vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Listen over de fradragsberettigede ydelser fremgår af 1 i bekendtgørelse nr. 841 af 28. juni 2013 om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig. I bilag 1 til dette lovforslag er listen over de fradragsberettigede ydelser ligeledes gengivet. De fradragsberettigede serviceydelser omfattede således almindelig rengøring, herunder vask og aftørring af flader i boligen, rengøring af toilet og bad, støvsugning, gulvvask og boning, opvask, tøjvask og strygning, rensning eller vask af tæpper, gardiner og persienner mv. Omfattet var også vinduespudsning (indvendig og udvendig), børnepasning (herunder aflevering og afhentning af børn i daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet) og almindeligt havearbejde (herunder græsslåning, hækkeklipning, lugning, beskæring af buske og træer og snerydning). De omfattede ydelser vedrørende indvendig og udvendig vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger og fritidsboliger var bl.a. renovering, isolering og udskiftning af tag (herunder tagrender og afløb), reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og døre, maling og isolering af ydervægge, installation af solfangere og solceller, reparation eller fornyelse af køkken og bad, gulvarbejde og reparation eller udskiftning af vandinstallationer og elinstallationer. Der kunne alene fradrages udgifter til arbejdsløn inkl. moms. Udgifter til materialer kunne således ikke fradrages. Det var desuden en betingelse, at arbejdet var udført af en momsregistreret virksomhed i Danmark. For arbejde i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde måtte arbejdet dog tillige være udført af en person, der var fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomstår, og som var fuldt skattepligtig til Danmark. Den, der udførte arbejdet, havde således enten et cvr-nummer eller cpr-nummer. For fritidsboliger beliggende i udlandet var det en forudsætning for at opnå fradrag efter BoligJobordningen, at arbejdet var udført af en virksomhed, der var momsregistreret i et EU/EØS-land. For serviceydelser (arbejde i form af rengøring mv.) kunne der også opnås fradrag, hvis arbejdet var udført af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. For fritidsboliger beliggende i et land, der ikke er medlem af EU/EØS, kunne arbejdet også udføres af en virksomhed i det pågældende land, der var momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde. Var der tale om serviceydelser, kunne arbejdet også udføres af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i det pågældende land. Det var endvidere en betingelse, at det pågældende land uden for Danmark, hvor fritidsboligen er beliggende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. De såkaldte»grænsegængere«, dvs. personer med fast bopæl uden for Danmark, som erhverver mindst 75 pct. af den skattepligtige indkomst i Danmark, kunne tilsvarende opnå fradrag efter BoligJobordningen, hvis arbejdet var udført af en virksomhed, der var momsregistreret i et EU/EØS-land, eller ved serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv. tillige af en person, der ved indkomstårets udgang var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. En grænsegænger kunne også opnå fradrag vedrørende en udenlandsk fritidsbolig, hvis vedkommende ville have været skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse, hvis vedkommende havde været fuldt skattepligtig til Danmark. Der kunne ikke tages fradrag for udgifter, der var ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice, eller andre udgifter, som er fradraget ved opgørelse af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen. Det var også tilfældet for udgifter til børnepasning, der var skattefritaget hos modtageren efter ligningslovens 7 Æ (reservebedsteforælderordningen). Tilsvarende kunne pensionister, der udførte arbejde i eller i tilknytning til private hjem, ikke anvende den skattefri bundgrænse på kr. (2010-niveau) i ligningslovens 7 Å, hvis den, der havde fået udført arbejdet, tog fradrag for arbejdet efter BoligJobordningen, jf. nærmere afsnit Det var en betingelse for fradragsret, at den skattepligtige havde betalt for det udførte arbejde via en elektronisk betalingsform, dvs. enten ved overførsel via bank, netbank eller posthus, ved kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller kortterminal, eller ved brug af indbetalingskort (girokort). Betaling med check eller kontanter gav således ikke ret til fradrag. Derudover stillede BoligJobordningen krav om, at den skattepligtige selv skulle foretage indberetning af oplysninger om det fradragsberettigede arbejde til SKAT via et elektronisk indberetningsmodul i TastSelv-systemet. Fradraget blev henført til det indkomstår, hvor arbejdet blev betalt. Fradraget blev dog henført til det indkomstår, hvor arbejdet var udført, hvis betalingen var sket inden for 2 måneder efter dette indkomstårs udløb. Der kunne ikke foretages fradrag for arbejde, der blev betalt den 1. marts 2015 eller senere.

5 Skattefrihed for pensionisters vederlag for arbejde i eller i tilknytning til private hjem Efter gældende ret er lønindtægter som udgangspunkt skattepligtige for modtageren. Fra 1. januar 2013 er der dog indført regler om skattefrihed for vederlag på op til kr. (2010-niveau) årligt betalt til pensionister for arbejde udført i eller i tilknytning til private hjem. Det skattefri vederlag kan i 2015 højst udgøre kr. Beløbsloftet var kr. i Skattefriheden er betinget af, at den person, der udfører arbejdet, opfylder alderskravet i lov om social pension til at modtage folkepension. Det betyder, at de omfattede personer mindst skal være fyldt 65 år. Kravet til hvilken alder, der kan udløse folkepension, forhøjes gradvist for personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres i eller i tilknytning til private hjem, og at arbejdet ikke udføres som led i erhvervsmæssig virksomhed. Ved arbejde i private hjem forstås ydelser, som ellers normalt udføres af personerne i husstanden selv. Som eksempler herpå kan nævnes indkøb, madlavning, strygning, vask, opvask og rengøring, havearbejde og småreparationer på boligen. Ved arbejde i tilknytning til private hjem forstås ydelser, som er tilknyttet familie- og privatlivet. Som eksempler herpå kan nævnes aflevering og afhentning af børn i dagsinstitutioner og skole mv., lektiehjælp, børnepasning, hundeluftning og indlevering af rensetøj. Det er endvidere en betingelse for skattefrihed for vederlag til folkepensionister, at hvervgiver ikke indberetter arbejdet som fradragsberettiget ydelse efter BoligJobordningen. Det skyldes, at det er et grundlæggende princip i Bolig- Jobordningen, at der ikke skal være situationer, hvor arbejde udført i private hjem er skattebegunstiget både på hvervgiverens side og udførerens side. Hvis en hvervgiver derfor indberetter lønudgiften som et fradrag efter BoligJobordningen, vil beløbet automatisk blive ført på selvangivelsen som skattepligtig indkomst hos den pensionist, der har udført arbejdet. Og den pågældende pensionist kan derefter ikke anvende skattefritagelsesbestemmelsen i ligningslovens 7 Å, stk. 3, for så vidt angår denne indtægt. Det er det indberettede beløb efter BoligJobordningen, der reducerer pensionistens skattefri beløbsgrænse. Hvis hvervgiver eksempelvis kun har indberettet fradragsberettiget arbejdsløn efter BoligJobordningen for kr. for pensionistens arbejde (eksempelvis fordi der også er taget fradrag for noget andet fradragsberettiget håndværkerarbejde), kan pensionisten således stadig opnå skattefrihed for andet vederlag for arbejde udført hos samme hvervgiver, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Har den konkrete hvervgiver i eksemplet betalt kr. for pensionistens arbejde, har pensionisten således mulighed for at få kr. skattefrit. Pensionisten kan således udnytte den skattefri beløbsgrænse for vederlag for arbejde i private hjem, i det omfang vederlaget ikke indberettes efter BoligJobordningen. Det forhold, at vederlag for det omfattede arbejde ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, indebærer, at vederlaget ikke får betydning for folkepensionen eller andre indkomstafhængige overførselsindkomster Lovforslaget Genindførelse af BoligJobordningen Det foreslås at genindføre BoligJobordningen med skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet i Ordningen videreføres i uændret udformning dvs. som reglerne var, da ordningen ophørte med udgangen af Det gælder også de fradragsberettigede ydelser, som er gengivet i bilag 1 til dette lovforslag. Det maksimale fradrag er kr. årligt pr. person. Da fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, dvs. med en skatteprocent i en gennemsnitskommune på ca. 29,6 pct. (inkl. kirkeskat), vil skatteværdien af fradraget i 2015 være op til ca kr. pr. person. Fradraget henføres som udgangspunkt til det indkomstår, hvor udgiften er betalt. Fradraget kan dog henføres til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, såfremt der er betalt for arbejdet inden for to måneder efter det pågældende indkomstårs udløb. Der kan ikke foretages fradrag for arbejde, der betales den 1. marts 2016 eller senere. Det er som hidtil en betingelse, at den skattepligtige har betalt for det udførte arbejde via en elektronisk betalingsform, dvs. enten ved overførsel via bank, netbank eller posthus, ved kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller kortterminal, eller ved brug af indbetalingskort (girokort). Det er ligeledes en betingelse, at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af BoligJobordningen under gældende ret, jf. afsnit Bevarelse af skattefrihed for pensionisters vederlag for arbejde i eller i tilknytning til private hjem i 2015 Da lovgivningen om videreførelse af BoligJobordningen først vil være gennemført i løbet af 2. halvår af 2015, men skal have virkning allerede fra den 1. januar 2015, kan der i 2015 være pensionister, der har fået udbetalt et skattefrit vederlag for arbejde udført i et privat hjem efter reglerne i ligningslovens 7 Å, stk. 3, samtidig med, at hvervgiver nu kan foretage fradrag efter BoligJobordningen med virkning for arbejde udført i samme periode. Da det er en betingelse for disse pensionisters skattefrihed, at hvervgiver ikke indberetter fradrag for det udførte arbejde, bevirker genindførelsen af BoligJobordningen med virkning fra den 1. januar 2015, at der kan være pensionister, der ikke vil opnå den forventede skattefrihed for vederlag for arbejde, der er udført i første halvdel af Denne problemstilling er kun aktuel for så vidt angår serviceydelserne i BoligJobordningen. Det skyldes, at reparations- og vedligeholdelsesarbejde ikke giver adgang til fradrag efter ordningen, hvis det udføres af personer, men kun hvis det udføres af momsregistrerede virksomheder.

6 6 Det foreslås på den baggrund at sikre, at pensionister, der har udført serviceydelser i private hjem i 2015, bevarer muligheden for skattefrihed, selv om hvervgiveren efterfølgende indberetter fradrag for det udførte arbejde. Den foreslåede overgangsregel gælder arbejde udført i hele 2015, da hovedparten af 2015 under alle omstændigheder vil være forløbet, når loven træder i kraft. Det bemærkes, at hvervgiver for at kunne opnå fradrag for arbejde udført i den nævnte periode skal opfylde de sædvanlige betingelser, der stilles i relation til BoligJobordningen - herunder have betalt elektronisk og indberettet oplysningerne til SKAT via TastSelv-systemet. Der vil, når lovforslaget er vedtaget, komme nærmere information fra SKAT om, hvordan de berørte pensionister skal forholde sig for at bevare skattefriheden af indtægt fra servicearbejde udført i Videreførelse af den administrative løsning Ved indførelsen af BoligJobordningen valgte man en administrativ løsning med krav om elektronisk betaling af det udførte arbejde samt efterfølgende elektronisk indberetning af oplysninger til SKAT via TastSelv-systemet. Denne løsning vil fortsat blive anvendt ved den foreslåede genindførelse af ordningen. Systemet sikrer automatisk, at fradraget bliver ført på selvangivelsen hos køber, og at indtægten bliver indberettet på årsopgørelsen hos den person, der har udført arbejdet. Hvis der er tale om en momsregistreret virksomhed, indgår indtægterne som en kontroloplysning i relation til stikprøvekontrol af selvangivelse og momsangivelse. Den administrative løsning har med den fornødne forudgående vejledning i praksis vist sig at være relativt nem at anvende for både borgere og skattemyndigheder og har ikke givet anledning til systemmæssige eller praktiske problemer. Køberne af de pågældende serviceydelser har kunnet ordne indberetningen hjemmefra via internetadgang, hvorefter systemet automatisk har sørget for resten. For de borgere, der ikke selv har internetadgang, har det været muligt at få hjælp til indberetning på skattecentre og hos kommunernes borgerservice. Den administrative løsning sikrer også, at fradraget kun gives, hvis den, der udfører arbejdet, har et cpr- eller cvrnummer, så beløbsmodtager kan identificeres og beskattes. Herved udelukkes fradrag ved brug af uregistrerede virksomheder. Endelig giver de indberettede oplysninger SKAT et kontrolspor, som kan bruges ved eksempelvis momskontrol. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Det skønnes, at det umiddelbare mindreprovenu vedrørende BoligJobordningen i 2014 beløb sig til ca. 1,8 mia. kr. I lyset af, at der har været usikkerhed om genindførelsen af ordningen, og at nærværende lovforslag fremsættes midt i indkomståret, skønnes det, at det umiddelbare mindreprovenu ved genindførelsen i 2015 vil blive lidt mindre end i Det vurderes således med nogen usikkerhed, at det umiddelbare mindreprovenu ved ordningen i 2015 vil beløbe sig til ca. 1,6 mia. kr. eller omkring 90 pct. af niveauet i Efter automatisk tilbageløb på moms og afgifter skønnes mindreprovenuet at udgøre ca. 1,2 mia. kr. Med afsæt i Skatteministeriets evaluering af BoligJobordningen fra maj 2015 vurderes selvfinansieringsgraden ved ordningen at udgøre omkring 10 pct. Efter tilbageløb og adfærd skønnes mindreprovenuet således til ca. 1,1 mia. kr., jf. tabel 1. Tabel 1. Provenuvirkning ved genindførelse af BoligJobordningen i 2015 Mio. kr. (2015-niveau) Umiddelbar virkning Virkning efter tilbageløb Virkning efter tilbageløb og adfærd Mindreprovenu Anm. : Der er forudsat en automatisk tilbageløbsprocent på moms og afgifter på 24,5 pct. Som følge af den sene fremsættelse af lovforslaget og på baggrund af erfaringerne fra de tidligere år antages det, at den overvejende del af fradraget vil blive indberettet sent i indkomståret eller i forbindelse med udfyldelsen af selvangivelsen i starten af Det vurderes derfor, at forslaget medfører et mindreprovenu på ca. 0,4 mia. kr. i finansåret 2015, mens det resterende mindreprovenu vil fremkomme som overskydende skat eller mindre restskat i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelserne for 2015 i foråret For kommunerne og folkekirken vil forslaget medføre et mindreprovenu på henholdsvis ca mio. kr. og ca. 40 mio. kr. Forslaget får dog ingen økonomiske virkninger for kommunerne og folkekirken for indkomståret 2015, da samtlige kommuner har anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen for Der vil således ikke skulle ske efterregulering af lovens virkning i forbindelse med afregningen af de kommunale skatter vedrørende indkomståret 2015 i Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for regionerne. BoligJobfradraget har karakter af en skatteudgift, og genindførelsen af BoligJobordningen medfører en forøgelse heraf, svarende til forslagets umiddelbare mindreprovenu. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om at genindføre BoligJobordningen uændret i 2015 skønnes at medføre engangsomkostninger til systemtilretninger på ca. 0,5 mio. kr.

7 7 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet mv. Genindførelsen af BoligJobordningen vil have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Anvendelsen af BoligJobordningen for indkomstårene 2013 og 2014 viser, at omkring 90 pct. af fradragene vedrører istandsættelse og forbedringer af helårsboligen og fritidsboligen. Der vil således navnlig blive tale om positive konsekvenser for de virksomheder, der beskæftiger sig med reparation og vedligeholdelse. Endvidere forventes ordningen at have særligt positive økonomiske konsekvenser for håndværksvirksomhederne i en række yderkommuner med stor koncentration af sommerhuse. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Genindførelsen af BoligJobordningen skønnes ikke at medføre væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Fradraget er betinget af, at køberen af ydelsen anvender et elektronisk indberetningsmodul i SKATs TastSelv-system. Ordningen kræver ikke forhåndsgodkendelser eller indsendelse af dokumentation for de involverede virksomheder. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Fradraget er betinget af, at køberen af ydelsen dels anvender en elektronisk betalingsform, dels anvender et elektronisk indberetningsmodul i SKATs TastSelv-system. Herved føres fradraget automatisk på selvangivelsen hos køber, og indtægten føres på årsopgørelsen hos den privatperson, der udfører arbejdet. Hvis arbejdet er udført af en virksomhed, anvendes indberetningen som en kontroloplysning. Løsningen vil for langt de fleste købere af de pågældende serviceydelser således bestå i en betalingsoverførsel samt en indberetning i TastSelv, begge dele via internet. Systemet sørger for resten. Den administrative løsning er således forholdsvis enkel for borgeren at anvende. Den kræver ikke forhåndsgodkendelser eller indsendelse af dokumentation for borgeren eller de involverede virksomheder. For de borgere, der ikke selv har internetadgang eller pårørende, der kan hjælpe, vil betalingen kunne ske via pengeinstitut, posthus eller kortbetaling, og indberetning vil kunne ske på skattecentre eller i kommunernes borgerservice. 9. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har positive miljømæssige konsekvenser i form af øget energibesparende vedligeholdelse, der dog ikke kan kvantificeres nærmere. Baggrunden for denne vurdering er erfaringer med anvendelsen i 2013 og 2014, hvor skatteyderne i forbindelse med indberetningen af fradraget skulle rubricere den udførte opgave i en af fem følgende kategorier: rengøring, vinduespudsning, børnepasning, havearbejde, energibesparende vedligeholdelse og øvrig vedligeholdelse. Opgørelsen viste, at omkring 30 pct. af det udførte arbejde blev rubriceret i kategorien energibesparende vedligeholdelse. 10. Forholdet til EU-retten BoligJobordningen, der udløb ved udgangen af 2014, omfattede af hensyn til EUF-Traktatens regler om kapitalens fri bevægelighed, jf. EU-Domstolens dom i den såkaldte Jägersag (C-256/06), også udenlandske fritidsboliger. Fritidsboligen skulle dog være beliggende i et land, som i henhold til aftale mv. skal udveksle skatteoplysninger med de danske myndigheder. Der blev efter BoligJobordningen ikke stillet krav om, at arbejde på udenlandske fritidsboliger skulle udføres af virksomheder, der er momsregistrerede i Danmark, eller af personer, der er skattepligtige til Danmark, idet det ville vanskeliggøre mulighederne for at opnå fradrag, hvis en ejer af en fritidsbolig i udlandet ikke må anvende lokal arbejdskraft. Af samme grund kunne grænsegængere opnå fradrag, selv om arbejdet blev udført af en håndværker, som ikke var momsregistreret i Danmark, eller af en person, der ikke var skattepligtig til Danmark. Forslaget genindfører BoligJobordningen i uændret form og indeholder dermed tilsvarende regler. 11. Hørte myndigheder og organisationer mv. Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: 3F, Advokatsamfundet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, AE Rådet, ATP, Boligselskabernes Landsforening, CE- POS, Cevea, Danmarks Rederiforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Iværksætterforening, Datatilsynet, DI, Danske Advokater, Danske Regioner, Den Danske Skatteborgerforening, Ejendomsforeningen Danmark, Ejerlederne, Erhvervsstyrelsen, Feriehusudlejernes Brancheforening, Finansrådet, FOA, FSR danske revisorer, Forsikring & Pension, Horesta, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen, InvesteringsFondsBranchen, KL, Kraka, Landbrug & Fødevarer, Landsskatteretten, Lejernes Landsorganisation, Ledernes Hovedorganisation, Parcelhusejernes Landsforening, RockwoolFonden, Skatteankestyrelsen, SRF Skattefaglig Forening, Seges og Ældresagen.

8 8 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/ mindre udgifter Ingen. Ingen. Lovforslaget har positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, der dog ikke kan kvantificeres nærmere. Ingen. Lovforslaget har positive miljømæssige konsekvenser, der dog ikke kan kvantificeres nærmere. Ingen. Negative konsekvenser/ merudgifter Forslaget skønnes i 2015 at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 1,6 mia. kr., ca. 1,2 mia. kr. efter tilbageløb og ca. 1,1 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. Forslaget har ingen umiddelbare provenumæssige konsekvenser for kommunerne. Forslaget skønnes at medføre engangsomkostninger til systemtilretninger på ca. 0,5 mio. kr. Ingen. Ingen. Ingen. Fradraget er betinget af, at køberen af ydelsen dels anvender en elektronisk betalingsform, dels anvender et elektronisk indberetningsmodul i SKATs Tast- Selv-system. Forholdet til EU-retten BoligJobordningen, der udløb ved udgangen af 2014, omfattede af hensyn til EUF-Traktatens regler om kapitalens fri bevægelighed, jf. EU-Domstolens dom i den såkaldte Jäger-sag (C-256/06), også udenlandske fritidsboliger. Fritidsboligen skulle dog være beliggende i et land, som i henhold til aftale mv. skal udveksle skatteoplysninger med de danske myndigheder. Der blev efter BoligJobordningen ikke stillet krav om, at arbejde på udenlandske fritidsboliger skulle udføres af virksomheder, der er momsregistrerede i Danmark, eller af personer, der er skattepligtige til Danmark, idet det ville vanskeliggøre mulighederne for at opnå fradrag, hvis en ejer af en fritidsbolig i udlandet ikke må anvende lokal arbejdskraft. Af samme grund kunne grænsegængere opnå fradrag, selv om arbejdet blev udført af en håndværker, som ikke var momsregistreret i Danmark, eller af en person, der ikke var skattepligtig til Danmark. Forslaget genindfører BoligJobordningen i uændret form og indeholder dermed tilsvarende regler. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 og 2 Til 1 Det foreslås i 1, nr. 1, jf. 2, stk. 3, at pensionister, der i 2015 har udført arbejde for en privat hvervgiver i eller i tilknytning til private hjem, kan modtage skattefrit vederlag herfor efter de gældende regler i ligningslovens 7 Å, stk. 3, uanset at hvervgiveren indberetter arbejdet som en fradragsberettiget ydelse efter BoligJobordningen. Forslaget tager højde for, at genindførelsen af BoligJobordningen først vil træde i kraft i andet halvår af Fra den 1. januar 2015 og frem til lovens ikrafttræden kan der

9 9 være pensionister, der har udført arbejde i et privat hjem, som vedkommende har haft en forventning om at få et skattefrit vederlag for (maks kr. i 2015). Det foreslås derfor at indføre en affattelse af 7 Å, stk. 3, jf. lovforslagets 1, nr. 1, der sikrer, at pensionister, der har udført arbejde i 2015, kan bevare skattefriheden, selvom hvervgiver efterfølgende, når genindførelsen af BoligJobordningen er vedtaget, tager fradrag for det udførte arbejde. Der er således tale om en begunstigende regel. Bestemmelsen vil, jf. lovforslagets 2, stk. 2 og 3, alene have virkning for 2015, jf. bemærkningerne til 2. Den foreslåede affattelse af 7 Å, stk. 3, i lovforslagets 1, nr. 2, svarer til gældende regler, dvs. med betingelse om, at det er en forudsætning for skattefrihed for pensionistens vederlag, at hvervgiver ikke indberetter fradrag efter Bolig- Jobordningen for det samme arbejde. Bestemmelsen skal have virkning fra den 1. januar 2016, jf. bemærkningerne til lovforslagets 2, stk. 2. Til nr. 3 Det foreslås at genindføre BoligJobordningen med fradrag på op til kr. årligt pr. person for udgifter til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig i Der er tale om en genindførelse af BoligJobordningen i uændret form. Det foreslås således, at det er en betingelse for at opnå fradrag efter ordningen, at arbejdet vedrørende en helårsbolig er udført i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2015, og at arbejdet vedrørende en fritidsbolig er udført i perioden fra og med den 22. april 2013 til og med den 31. december Ved at forlænge periodens sluttidspunkt fra den 31. december 2014 til den 31. december 2015 er der i realiteten tale om en videreførelse af BoligJobordningen med et år til udgangen af For beskrivelse af de fradragsberettigede ydelser og betingelserne for at opnå fradrag efter BoligJobordningen vedrørende helårsboliger og fritidsboliger henvises til beskrivelsen af gældende regler, jf. forslagets afsnit Til nr. 4 Det foreslås som konsekvens af den foreslåede genindførelse af BoligJobordningen i 2015, jf. forslagets 1, nr. 3, at der ikke kan foretages fradrag for lønudgifter til arbejde, der først betales den 1. marts 2016 eller senere. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Derved kan de administrative procedurer vedrørende ordningen, herunder indberetningssystemet, hurtigst muligt sættes i gang. Det foreslås i stk. 2, at affattelsen af 7 Å, stk. 3, der svarer til den gældende affattelse af bestemmelsen, træder i kraft den 1. januar Det indebærer, at bestemmelsen har virkning fra den 1. januar Det foreslås i stk. 3, at genindførelsen af BoligJobordningen får virkning for arbejde vedrørende en helårsbolig eller en fritidsbolig udført i Genindførelsen har således virkning før lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Lovforslaget indeholder kun begunstigende bestemmelser. Det foreslås desuden i stk. 3, at affattelsen af ligningslovens 7 Å, stk. 3, jf. lovforslagets 1, nr. 1, hvorefter pensionisten kan bevare skattefrihed for vederlag omfattet af ligningslovens 7 Å, stk. 3, uanset at hvervgiver foretager fradrag efter BoligJobordningen, har virkning fra og med den 1. januar Det sikres hermed, at pensionister, der i 2015 udfører arbejde i eller i tilknytning til et privat hjem, kan bevare skattefriheden, uanset at hvervgiver efterfølgende foretager fradrag efter BoligJobordningen for det pågældende arbejde, jf. også bemærkningerne 1, nr. 1 og 2.

10 10 Ydelser omfattet af fradragsordningen Bilag 1 A. Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig Almindelig rengøring Vask og aftørring af flader i boligen Rengøring af toilet og bad Støvsugning, gulvvask og boning Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv. Opvask Tøjvask og strygning Vinduespudsning Indvendig vinduespudsning Udvendig vinduespudsning Børnepasning Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet Almindeligt havearbejde m.v. Græsslåning Hækkeklipning Lugning Beskæring af buske og træer Snerydning B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger eller fritidsboliger Boligens ydre rammer Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv. Reparation, maling og isolering af ydervægge Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede Fornyelse eller etablering af dræn Radonsikring Installation af solfangere og solceller Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller Boligens indre rammer Reparation eller fornyelse af køkken og bad Gulvarbejder Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer Installation eller forbedring af ventilation Installation eller forbedring af afløbsinstallationer Reparation eller udskiftning af vandinstallationer Reparation eller fornyelse af elinstallationer Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg

11 Udskiftning eller reparation af fjernvarme units Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg Maler- og tapetserarbejder 11

12 12 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 2 Gældende formulering Lovforslaget 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2014, som ændret senest ved 1 i lov nr. 540 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer: 7 Å. --- Stk Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed eller indberettes som fradragsberettiget ydelse af en privat hvervgiver efter reglerne i 8 V. Vederlag efter 1. pkt., der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på kr. (2010-niveau), medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens Å, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed. Vederlag efter 1. pkt., der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på kr. (2010-niveau), medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens 20.«2. 7 Å, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed eller indberettes som fradragsberettiget ydelse af en privat hvervgiver efter reglerne i 8 V. Vederlag efter 1. pkt., der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på kr. (2010-niveau), medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens 20.«

13 13 8 V. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. stk Installation, reparation eller udskiftning af biokedelanlæg og husstandsvindmøller anses som istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig. Installation, reparation eller udskiftning af oliefyr anses ikke som istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig. Stk. 2. Fradraget er betinget af, 1) at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, 2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige person er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse, 3) at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark, 4) at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og 5) at arbejdet vedrørende en helårsbolig er udført i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2014, og at arbejdet vedrørende en fritidsbolig er udført i perioden fra og med den 22. april 2013 til og med den 31. december Stk. 3. For arbejde vedrørende en fritidsbolig finder stk. 1, 2 og 4-9 tilsvarende anvendelse for ægtefællen til ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, under forudsætning af at ægtefællerne var gift og samlevende på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde blev udført. Stk. 4. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. Der kan ikke foretages fradrag for arbejde, der betales den 1. marts 2015 eller senere. 3. To steder i 8 V, stk. 2, nr. 5, ændres»31. december 2014«til:»31. december 2015«. 4. I 8 V, stk. 4, 3. pkt. ændres»1. marts 2015«til:»1. marts 2016«.

14 14 Stk. 5. De fradragsberettigede udgifter kan årligt højst udgøre kr. pr. person. Stk. 6. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter 7 Æ, og udgifter, som er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen. Ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, kan heller ikke foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen, hvis ejeren i løbet af indkomståret har udlejet fritidsboligen. Stk. 7. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. Der kan heller ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, jf. stk. 2, nr. 2, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen. Stk. 8. For en fritidsbolig beliggende uden for Danmark er betingelsen i stk. 2, nr. 3, opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Er fritidsboligen beliggende i et ikke-eu/eøs-land, er betingelsen i stk. 2, nr. 3, tillige opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed i det pågældende land og virksomheden er momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i det pågældende land. Det er en betingelse efter 1. og 2. pkt., at det land, hvor fritidsboligen er beliggende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst el-

15 15 ler konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. Stk. 9. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 2, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. 1, nr. 1, 3 og 4, har virkning fra og med den 1. januar 2015.

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2014/2 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1832372 Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig BEK nr 841 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0201248 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1030 af 01/09/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel Danmark har en veludbygget offentlig sektor med et højt niveau for den offentlige service og de offentlige indkomstoverførsler.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr maj 2013

Skatteministeriet J. nr maj 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2010-11 Fremsat den 19. maj 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag

Læs mere

L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice.

L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice. (Forsøgsordning med fradrag

Læs mere

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6 Servicefradrag Fra 1. juni 2011 kan du få servicefradrag for arbejdsløn på op til 15.000 kroner til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du kan få fradraget i 2011, 2012 og 2013. Det skal der til for

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 4 Offentligt 10. august 2015 J.nr. 15-1832372 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2012-13 Fremsat den 17. maj 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Til lovforslag nr. L 95 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. februar 2016 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017) 1 I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. Det er kun arbejdsløn, som du kan få fradrag

Læs mere

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 BEK nr 135 af 16/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2253539 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om grøn

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012. SKAT: Sådan gør du - de fire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag) Der er fire trin til at få håndværkerfradrag (servicefradrag). Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Bestil et stykke arbejde med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice 2010/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattteministeriet, j.nr. 2011-311-0063 Fremsat den 19. maj 2011 af skatteministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2010-11 Fremsat den 19. maj 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 263 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-311-0064 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0039 Udkast (3) 18. december 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Fradrag for

Læs mere

Skatteministeriet J. nr

Skatteministeriet J. nr Skatteministeriet J. nr. 16-1692470 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energiog miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt 1. februar 2016 J.nr. 15-2253539 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 95 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 60 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2253539 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017) 1 I ligningsloven, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold EMNEGRUPPE 3 Tilskud til renoverings- og forbedringsarbejder Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Jan Alstrøm tlf. 72 16 02 32, Ib Mechlenborg

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Fra Bestyrelsen Nr. 7 juli 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere 12-07-2011 Det store kattetoilet er fjernet. Nyt

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Vennetjenester eller sort arbejde

Vennetjenester eller sort arbejde - 1 Vennetjenester eller sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 1. juli 2011 fremlagt et udkast til lovregler om beskatning af vennetjenester. For nogle år

Læs mere

Ny grøn Bolig-Job-ordning

Ny grøn Bolig-Job-ordning - 1 Ny grøn Bolig-Job-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Blandt Venstres valgløfter var et tilsagn om at genindføre BoligJobordningen, der ellers var ophørt med udgangen af 2014. Et

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 15-3135149 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskyld for

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-1729722 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. maj 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, og selskabsskatteloven

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, og selskabsskatteloven Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 252 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3278346 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, og selskabsskatteloven (Udvidelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 96 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Skatteudvalget 2010-11 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-351-0035 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 104 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og

Læs mere

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere