5... Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5... Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik7"

Transkript

1 Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 5. december 2006, Kl i udv.vær. 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Bygningsvedligeholdelse Disponeringer i udvalgets ramme for rejser, konferencer mm Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - justering/redigering Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik Parkeringsbekendtgørelse gældende fra 1. januar Kvalitetsstyring på nur- og miljøområdet, herunder Ballerup kommunes kvalitetspolitik VVM for regional vandindvinding i hovedstadsområdet Drift- og vedligeholdelse af lyssignaler, som kommunen overtager fra amtet Vandforsyningens Miljøhandlingsplan Gebyr for skorstensfejning i Måløv Hovedgade Nedlæggelse af bolig i forbindelse med opførelse af lægeklinik Pristalsregulering af gebyr for byggesagsbehandling. 20

2 14.. Forslag til Lokalplan nr. 121 for erhvervsområdet omkring Mileparken. - Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse Høringssvar til udkast til Kulturpolitik Centrumgaden 24 - Ansøgning om skiltning på Riberhus Opfølgning af driftsbudget for 2006 pr. december 2006, herunder udskydelse af leverancer mv. fra 2006 til Østerhøj byggemodning - etape 1 - anlægsregnskab Meddelelser a) (Miljø & Teknik) Miljøavis I uge 48 udsendes Miljøavis nr. 4/2006 til ca. 270 udvalgte virksomheder og fremlægges på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste nummer udkommer marts Avisen omhandler denne gang bl.a. indsamlingsordningen for farligt affald, ny jordforureningslov, en virksomheds miljøhistorie, projekt Grønne Værksteder. Grønt Råd, kommunalreformen og virksomhederne mv. b) (Miljø & Teknik) Årsregnskab 2006 Økonomiudvalgets skrivelse af 24. november 2006 vedrørende regnskabsafslutningen for regnskabsåret c) (Miljø & Teknik)

3 Hærværk på kommunal beplantning i skel mellem Nissedalen 34 og Skovlunde Idrætsanlæg Miljø & Teknik har anmeldt til Politiet, der er fældet tre kommunale træer i levende hegn af avnbøghæk udfor Nissedalen 34. Sagen er nu efterforsket og afsluttet. Ballerup Rets dom har således den 14. november straffet to beboere i kvarteret op til Skovlunde Idrætsanlæg med fængsel i 14 dage, betinget med en prøvetid på 1 år, for kvalificeret hærværk efter Straffelovens 291, stk. 2, ved i foråret 2006 have fældet 3 af kommunens træer. d) (Miljø & Teknik) Vintertjensten 2006/07 Vinteren nærmere sig med raske skridt, og kommunen er klar til rykke ud, når frost og sne kommer. Sidste år blev pjecen Når sneen kommer husstandsomdelt til alle grundejere, virksomheder og kontorer i kommunen. Pjecen beskriver kort, hvilke forpligtelser grundejerne har samt, hvor og hvor ofte der bliver sne- eller glførebekæmpet. Kommunen sne- og glførebekæmper 150 km veje, samt stier og parkeringspladser. Vejene er inddelt i to kegorier, der ryddes efter tur: Kegori A omfter veje, der har betydning for den kollektive trafik, gennemgående veje, der forbinder boligområder, samt asfalterede offentlige stier. Veje og stier sne- og glførebekæmpes så vidt muligt hele døgnet, dog ikke i tidsrummet mellem kl og Kegori B omfter veje i afgrænsede boligområder, blinde veje samt veje med spredt bebyggelse. Vejene sne- og glførebekæmpes kun, når kommunen vurderer vejret særligt

4 ekstremt, og da kun inden for normal arbejdstid. Busstop og fodgængerovergange ryddes hurtigst muligt efter de overordnede veje. Yderligere forestår Vejdirektoret sne- og glførebekæmpelsen på amtsvejene fra den 1. januar 2007 til den 30. april 2007, hvor amtets nuværende retningslinier og servicemål vil være gældende. Tillige vil de gældende forpligtigelser for grundejerne, i forbindelse med sne- og glførebekæmpelse, blive annonceret i Ballerup Bladet i løbet af december Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 1: Til efterretning. 2. Bygningsvedligeholdelse

5 Resumé De årlige bygningssyn er afholdt, indrapporteret og prioriteret af Ejendomme. Oplægget til konkrete tiltag i 2007 samt en budgetsimulering for er vedlagt. Budgetsimuleringen, der har baggrund i investeringsoversigten viser, hvorledes behovet nedbringes i perioden, hvor den definerede prioriteringsrækkefølge respekteres. Det skal pointeres, den simulerede del er et øjebliksbillede af bygningsmassens vedligeholdelsesbehov, der løbende ændrer sig. Redegørelse De årligt afste basispuljer fortsætter med få afvigelser. Puljen til akut vedligeholdelse er hævet, da det er konsteret, efterslæbet medfører relivt mange akutte følgeskader. Ligeledes registreres en stor del arbejdsmiljøproblemer akut. Puljerne til indeklimaforbedringer i form af støjregulering samt rensning af ventilionskanaler fortsætter som tidligere, med en medfinansiering på 25 % for støjpuljen. Puljen til planlagt udskiftning af defekte installioner, automik o.l. er ligeledes forts, men er i år defineret på den enkelte ejendom. Aktiviteter af denne karakter vil i de kommende år kræve en særlig opmærksomhed, da efterslæbet på installionssiden nu er markant. Dette gælder ligeledes kommunens svømmesale, der efter en teknisk gennemgang af et rådgivende ingeniørfirma viser sig være et kommende focusområde. I 2006 blev teknikrummet ved Rugvænget skoles svømmesal arbejdsmiljømæssigt lovliggjort, idet man adskilte syre og klor i separe rum med udsugning. Dette problem

6 optræder ligeledes på Måløv skole samt Lundebjergskolen, og skal udføres for undgå AT-påbud. Arbejdstilsynets screening af skolerne udløste flere påbud vedrørende adfærd og meriel. Af de skoler med merielle mangler, som primært bestod i manglende udsugning i faglokaler, resterer kun Rosenlundskolen, hvilket nødvendigvis skal laves i Renovering af børnetoiletter fortsætter i 2007, og der påregnes renoveret toiletter for ca kr. Der foretages en enkelt totalrenovering af en børneinstitution, nemlig fritidshjemmet Kornvænget 118. Den afste økonomi er væsentlig forøget i forhold til tidligere totalrenoveringer, som følge af stigningen i håndværkerpriserne samt de nye skærpede energikrav i bygningsreglementet. Efter denne sag, vil genhusningsdelen af de kommende renoveringer være begrænset. På Egebjergskolen fortsættes tag- og facadeudskiftningen. Sidstnævnte er om sider meget tæt på en afslutning. Indeklimarenoveringen på Rosenlundskolen fortsættes ligeledes. De resterende lofter forventes renoveret i 3 etaper, hvoraf den ene udføres i Taget på Højagerskolen står for en gennemgribende renovering. Der regnes opbygget nyt tag med rejsning, således regnvandet ledes væk fra taget til udvendige tagrender og nedløb. Derved undgås alle indvendige nedløb, der ofte er skyld i skimmelproblemer. Samtidig efterisoleres hele tagkonstruktionen. Det påregnes ligeledes renovere den gennemsigtige del af taget på East Kilbride badet. Bilag Vedligehold af kommunens ejendomme 2007 af (udsendes).

7 Del af bilag (Budgetsimulering ) (udsendes). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ejendomme foreslår, de foreslåede tiltag under Teknik- og Miljøudvalget godkendes. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. 3. Disponeringer i udvalgets ramme for rejser, konferencer mm Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2006, pkt. 3.

8 Redegørelse Udvalgets budgetramme for er kr. /år. I perioden 1. juli 31. december 2006 har der været afholdt temadag i Næstved og udvalgets forbrug i indeværende år er ,10 kr. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Teknisk Direktør foreslår, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 3: Godkendt, idet der arbejdes med en udvalgsrejse i uge 38/2007.

9 4. Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - justering/redigering Resumé Justering/redigering af styrelsesvedtægtens bestemmelser som følge af struktur- og opgavereformen. Redegørelse I forbindelse med implementeringen af de nye opgaver som følge af struktur- og opgavereformen er styrelsesvedtægten blevet gennemgået. På baggrund heraf forelægges forslag til justering/redigering af styrelsesvedtægtens bestemmelser med ikrafttræden den 1. januar Kommunernes anliggender styres, jf. 2, stk. 1, i den kommunale styrelseslov, af kommunalbestyrelser, der vælges efter reglerne i den kommunale valglov. I henhold til 2, stk. 2, fastsættes de mere detaljerede regler i en styrelsesvedtægt, som vedtages af kommunalbestyrelsen ved to behandlinger med mindst 6 dages mellemrum. Inden 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen gennemføres en behandling i fagudvalgene. Bilag Not med forslag til justering/redigering af den gældende styrelsesvedtægt (er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer) Styrelsesvedtægt med indarbejdede ændringer (er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer) Sagen afgøres af

10 Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmesteren foreslår, forslag til justering af styrelsesvedtægten drøftes, fagudvalgene godkender ændringer på de respektive fagudvalgs områder, og sagen med de faldne bemærkninger overgår til 2. behandling, som foretages på Kommunalbestyrelsens næste ordinære møde den 18. december Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. november 2006 Punkt 6: Forslaget sendes til fagudvalgene inden 2. behandling. Indstilles til godkendelse. Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 4: Indstilles til godkendelse.

11 5. Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik Skole- og Uddannelsesudvalget, 7. november 2006, punkt nr. 12 Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november, punkt nr. 2 Teknik- og Miljøudvalget, 14. november 2006, punkt nr. 13 Socialudvalget, 14. november 2006, punkt nr. 10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 14. november, punkt nr. 2 Resumé På seneste udvalgsmøde drøftede Teknik- og Miljøudvalget forslag til nyformulering af børnepolitikken Der er efterfølgende udarbejdet en stusbeskrivelse af de handlinger, som beskriver de sammenhængende og forebyggende foranstaltninger, som Ballerup kommune har igangs på området Børn og sociale forhold. Denne specifikke beskrivelse imødekommer kravet om, kommunerne ved årets udgang har vedtaget en sammenhængende børnepolitik. Redegørelse Folketinget har vedtaget en anbringelsesreform, der trådte i kraft den 1. januar Anbringelsesreformen betyder, alle kommuner skal have udarbejdet og offentliggjort en sammenhængende børnepolitik inden udgangen af Der stilles krav om, den sammenhængende børnepolitik indeholder beskrivelse af den sammenhængende, forebyggende og tidlige indss med tydelige angivelser af, hvordan der på tværs af sektorer og institutioner arbejdes for større rummelighed og tidlig forebyggelse en form for stus.

12 På den baggrund er der som en del af børnepolitikken beskrevet en række handlinger, som Ballerup Kommune allerede har igangs inden for de områder, der falder under børns sociale forhold. Det er således en stusbeskrivelse. Disse handlinger er skrevet ind i børnepolitikken, jf. bilag 1. Alle udvalg har nu drøftet forslag til den overordnede børnepolitik Børn har ret til og Det betyder - og deres tilbagemeldinger er skrevet ind i forslaget til børnepolitikken Forslaget har også været udsendt til generel deb/kommentering. Og de kommentarer, der er modtaget fra skoler, daginstitutioner og enkeltpersoner er indarbejdet i det reviderede forslag. Forslag til børnepolitik inkl. de handlinger, der beskriver stus på det sociale område, blev præsenteret på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 27. november. Herefter drøfter udvalgene forslaget til den generelle børnepolitik: - Børn har ret til - Det betyder samt stus på det sociale område med henblik på en godkendelse i Kommunalbestyrelsen i december. Det skal bemærkes, der efter vedtagelsen af børnepolitikken arbejdes videre med beskrive fremadrettede handlinger for alle indssområder, herunder: - Børns sociale forhold - Børn, nur og miljø

13 - Børn og kultur Her vil børn, forældre og medarbejdere igen blive inddraget i processen. Dette sker for udvikle det fælles ejerskab til politikken, der har været kendetegnende for den nuværende børnepolitik. Bilag Forslag til børnepolitikken inkl. stus over handlinger for børns sociale forhold, bilag 1 - (udsendes). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, forslag til ny børnepolitik inkl. stus over handlinger, der vedrører børns sociale forhold, godkendes. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 5: Indstilles til godkendelse.

14 6. Parkeringsbekendtgørelse gældende fra 1. januar Resumé Med ændringen af færdselsloven er det nu kommunerne, der er ansvarlige for udstedelse af bekendtgørelse om parkering. Redegørelse Da den gældende vedtægt om parkering i Gladsaxe Politikreds er ophævet, har en arbejdsgruppe med den nye Københavns Vestegns Politikreds og kommuner i politikredsen udarbejdet et forslag til ny bekendtgørelse. Det udarbejdede forslag er bortset fra redaktionelle ændringer identisk med den tidligere bekendtgørelse. Parkeringsbekendtgørelsen skal træde i kraft 1. januar Der sker endvidere en ændring af politikredsene pr. 1. januar Bilag: Forslag til Parkeringsbekendtgørelse (udsendes). Sagen afgøres af

15 Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø og Teknik foreslår, Parkeringsbekendtgørelsen godkendes, og Miljø & Teknik bemyndiges til få politiets formelle godkendelse. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. 7. Kvalitetsstyring på nur- og miljøområdet, herunder Ballerup kommunes kvalitetspolitik Resumé

16 Folketinget har den 24. maj 2006 vedtaget Kvalitetsstyringsloven som en direkte konsekvens af Kommunalreformen. Loven betyder, kommunalbestyrelsen skal vedtage en række kvalitetsprocedurer, kvalitetsmål og en kvalitetsstyringshåndbog senest den 1. januar 2007 for en række love på nur- og miljøområdet. Kommunen skal opnå en certificering (svarende til en ISO 9001) i henhold til lovens bestemmelser senest 1. januar Sagen redegør for opgaverne, der er i medfør af loven. Redegørelse Folketinget har vedtaget, kommunerne skal indføre og anvende et kvalitetsstyringssystem og opnå en kvalitetsstyringscertificering i Loven betyder bl.a., kommunalbestyrelsen skal indføre intern og ekstern audit af kvalitetsledelsesresulter, korrigere adfærd og offentliggøre resulter. Miljøministeriet har udarbejdet ca. 80 delprocedurer for nur- og miljøområdet, fortrinsvis indenfor de opgavesæt kommunen kommer til overtage fra amtet. Procedurerne omfter ikke paradigmer tilpasset Ballerup Kommunes hidtidige myndighedsansvarsområder. Disse skal udarbejdes efterfølgende. Det er således et lovkrav, kommunen indfører og anvender et kvalitetsstyringssystem pr. 1. januar 2007 og opnår og vedligeholder en certificering inden 1. januar Kvalitetsstyringssystemet bygger på tre hovedområder: En del der lægger rammerne for systemet, en del der indeholder fagprocedurer for myndighedsbehandling primært af sager indenfor nur- og miljøområdet og endelig en del der indeholder forvaltningens sagsgange, brevskabeloner, sagsbehandlerinstrukser mv. I denne sag forelægges en kvalitetspolitik, kvalitetsmål og procedurer for kvalitetssystemet til godkendelse.

17 I løbet af det næste år vil afdelingen afdække behovet for beskrive arbejdsgange og procedurer for myndighedsbehandling af de tidligere kommunale opgaver. Der vil i den nærmeste fremtid blive taget stilling til, hvordan kvalitetshåndbogen kan gøres digital. Miljø & Teknik vil derfor i løbet af det næste år forelægge kvalitetsstyringshåndbogen, inklusiv sagsprocedurer til politisk godkendelse i Teknik og Miljøudvalget. Herudover vil Miljø & Teknik fremsende et forslag til delegion mellem Udvalget og afdelingen til godkendelse. Loven gælder for en række love på nur- og miljøområdet samt for Planlovens VVM bestemmelser. Indførelse af kvalitetsstyring er en ressourcekrævende proces, der samtidigt kan give en række fordele f.eks: Skabe en fælles holdning til kvalitet på tværs af kommunen Ensartet myndigshedspraksis Præcis placering af ansvar og beføjelser Systemisk dokumention af arbejdsgange og sagsbehandling samt løbende evaluering Hurtigere introduktion af afdelingens arbejdsgange til nye medarbejdere Bedre kommunikion på tværs af afdelingen og mellem afdelingerne og det politiske niveau. Sammenhæng og tydeliggørelse af de mål kommunen når, og de ressourcer, der afsættes til nå dem Afstemning mellem omverdenens forventninger til kommunens ydelse og den faktiske leverede ydelse. Kvalitetsstyringssystemet på nur- og miljøområdet opbygges således, systemet umiddelbart kan overføres til andre myndighedsområder, såfremt der måtte fremkomme ønsker herom. Bilag Kvalitetspolitik for sagsbehandling på nur- og miljøområdet (udsendes). Kvalitetsmål for sagsbehandling på nur- og miljøområdet (udsendes). Procedurer for kvalitetsstyringssystemet (udsendes)

18 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der etableres et kvalitetsstyringssystem for myndighedsbehandling for Nur- og Miljøområdet, og kvalitetspolitik for kommunens nur- og miljøadministrion vedtages. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 7: Indstilles til godkendelse teksten tilrettes med de på mødet faldne bemærkninger. 8. VVM for regional vandindvinding i hovedstadsområdet

19 Teknik- og Miljøudvalget den 15. februar 2005, pkt. 8. Økonomiudvalget den 22. februar 2005, pkt. 23. Resumé Københavns Energi og Fællesudvalget for Vandforsyningen Sjælsø har ansøgt om få fornyet deres indvindingstilladelser. Tilsvarende har både Albertslund og Værløse Kommuner ansøgt om væsentlige indvindingstilladelser i deres indvindingsoplande. Der søges om 30 årige indvindingstilladelser, som afløsning for tilladelser der udløber i Forud for, der kan gives sådanne tilladelser, skal anlæggene vurderes efter VVMbestemmelserne (Vurdering af Virkning på Miljøet). HUR-Rådet besluttede på mødet den 29. august 2006, anlæggene er VVM-pligtige, hvorfor HUR har igangs VVMprocessen med nuværende høring. Kommunen har i høringssvar til Københavns Amt ang. Københavns Energi s fornyede indvindingstilladelse ved Tibberup Kildeplads i februar 2005 tilkendegivet, der bør tages stilling til en evt. omfordeling af indvindingsretten, således kommunen kan komme til indvinde en mængde vand som svarer til behovet i vandforsyningsområdet. Det er muligt for kommunerne komme med ideer og forslag frem til den 9. december Redegørelse HUR har igangs udarbejdelsen af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for den regionale vandindvinding i hovedstadsområdet. Formålet er afdække og vurdere de miljømæssige forhold, der påvirkes af denne vandindvinding.

20 Der vil blive udarbejdet én VVM-redegørelse for vandindvindingen for hvert af de syv regionale vandværker under Københavns Energi (KE Vand) og det ene under Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø (FVS). VVM-redegørelserne vil blive udarbejdet i samarbejde med henholdsvis KE Vand og FVS samt de kommunale eller lokale vandforsyninger, som ønsker tilladelse til indvinde vand i de samme områder, som berøres af den regionale vandindvinding. Forud for udarbejdelsen af VVM-redegørelserne skal der indkaldes idéer og forslag fra borgerne til den forestående planlægning. Planlægningen skal gøre det muligt se den regionale vandindvinding i sammenhæng både vandværk for vandværk og regionalt - og derefter prioritere indvindingen i forhold til grundvandsforekomsterne og de nurområder, der påvirkes. VVM-arbejdet skal i den forbindelse også koordineres med udarbejdelsen af den samlede vandplan for grundvand og moser, søer og vandløb på Sjælland, som skal ligge færdig i HUR har i det udarbejdede meriale taget udgangspunkt i de aktuelle ansøgninger om indvindingstilladelser, der er indkommet, men tager principielt ikke hensyn til de mange lokale indvindinger, som også pågår i de regionale indvindingsområder, herunder den vandindvinding kommunen foretager. HUR fremfører, i det omfang, der fremkommer andre ansøgninger om væsentlige kommunale eller lokale vandindvindinger inden for de områder, der påvirkes af den regionale vandindvinding, må disse projekter på tilsvarende måde inddrages i VVMarbejdet. Under alle omstændigheder skal der i VVM-redegørelsen gøres rede for den samlede vandindvinding i de pågældende oplande set i forhold til den langsigtede udnyttelse af grundvandsressourcen og til de våde nurområder, som er afhængige af få tilført grundvand. Københavns Amt anmodede i december 2004 om udtalelser til KE s ansøgning om 30- årige indvindingstilladelser på kildepladserne Søndersø Øst og Vest samt ved Tibberup.

21 I den forbindelse meddelte kommunen i høringssvaret til Københavns Amt, det pga. eventuelle omfordelinger af indvindingsretten er uhensigtsmæssigt, amtet meddeler en 30-årig indvindingstilladelse til Københavns Energi. Kommunen vil således meddele HUR, kommunen ligeledes vil ansøge om fremtidige 30-årige indvindingstilladelser på kommunens eksisterende vandværker og vil komme med oplæg til, VVM-redegørelsen omhandler en evt. omfordeling af indvindingsretten, så kommunen evt. får en indvindingsret, der svarer til vandbehovet og ikke som i dag, hvor vi kun kan producere halvdelen af det vand, vi distribuerer. Bilag Pjece: Regional Vandindvinding i Hovedstadsområdet. Miljøvurdering af 8 regionale værker, oktober 2006 (udsendes). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Ballerup Kommune søger om 30-årige indvindingstilladelser til de eksisterende vandindvindinger, da de nuværende tilladelser udløber i 2010, og Ballerup Kommune overfor HUR tilkendegiver, VVM-redegørelsen bør indeholde et afsnit om evt. omfordeling af indvindingsretten i hovedstadsområdet, så kommunen kan få dækket sit behov for drikkevand via egne indvindinger.

22 Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. 9. Drift- og vedligeholdelse af lyssignaler, som kommunen overtager fra amtet Teknik- og Miljøudvalget den 17.januar 2006, pkt. 7. Resumé Vejdirektoret anmoder kommunen om indgå en aftale om drift og vedligeholdelse af de 17 signalanlæg, som kommunen overtager fra amtet. Ifølge aftalen varetager Vejdirektoret drift og vedligeholdelse i 2007 for kr. og ændrer styrings- og overvågningsanlæg for ca kr. Udgifterne kan afholdes over driftsbudgettet. I 2007 udarbejder et koordinerende udvalg 3 modeller for det fremtidige samarbejde, som kommunen kan vælge imellem. Redegørelse Et koordinerende udvalg med repræsentanter fra Vejdirektoret og tekniske chefer fra 4 omegnskommuner har udarbejdet et forslag til fremtidig drift og vedligeholdelse af de signalanlæg kommunerne overtager sammen med amtsvejene. Vejdirektoret anbefaler, kommunerne inden udgangen af 2006 meddeler, man er villig til indgå en aftale med udgangspunkt i følgende:

23 1. det anbefales, år 2007 betragtes som et overgangsår, hvor Vejdirektoret overtager ansvaret for alle amtets signalanlæg på nærmere definerede vilkår, jfr. den i notet beskrevne model 2, 2. kommunerne tiltræder, der inden 1. januar 2007 foretages nødvendige mindre investeringer for få samordningen af signalanlæggene til fungere ved årsskiftet og 3. der i 2007 i samarbejde mellem Vejdirektoret og det koordinerende udvalg af tekniske chefer udarbejdes 3 alternive modeller for fremtidig drift og vedligeholdelse af signalanlæg. Kommunen overtager 17 signalanlæg fra amtet. Ifølge punkt 1 bliver Vejdirektoret ansvarlig for driften af disse anlæg i 2007, medens kommunen skal varetage sagsbehandlingen herunder borgerbetjening, kontakt til politiet og nabokommuner, m.m. Kommunen skal betale Vejdirektoret kr. for denne ydelse. I driftsbudgettet er optaget et beløb på kr. til den årlige drift af signaler og overvågningsanlæg. Der er herefter kr. til forbedringer. I delingsaftalerne mellem sten og amtet er det bestemt, Vejdirektoret skal overtage det centrale styringsanlæg vedr. signalanlæggene på amtsvejene. Punkt 2 omhandler, Vejdirektoret har været nødt til investere i flytning af styringscentralen og nye opkoblinger til signalanlæggene. Kommunens andel af disse arbejder er foreløbigt opgjort til kr. I driftsbudgettet er afs et engangsbeløb på til dette arbejde m.m. Ifølge pkt. 3 fortsætter samarbejdet mellem Vejdirektoret og det koordinerende udvalg med udarbejdelse af 3 alternive modeller for fremtidig drift og vedligeholdelse af signalanlæggene, som kommunen kan vælge imellem fra 2008 og fremefter. Modellerne er omtalt i forslaget af 6. november og kan kort resumeres som følger: Model 1: Model 2: Model 3: Vejdirektoret har kun ansvaret for styring og overvågning, som bestemt i delingsaftalen medens kommunen har ansvaret for drift og vedligeholdelse samt sagsbehandling. Vejdirektoret har ansvaret for styring og overvågning samt drift og vedligeholdelse, medens kommunen har ansvaret for sagsbehandling. Vejdirektoret har hele ansvaret for signalanlæggene.

24 Ved indgå en aftale med Vejdirektoret på ovennævnte grundlag sikres driften af amtets signalanlæg for 2007 indenfor den i driftsbudgettet afste økonomi og der kan senere træffes beslutning om hvilken model der skal gælde fremover. Bilag Forslag til fremtidig drift og vedligeholdelse af signalanlæg overtaget fra amtet, jf. brev af 9. november 2006 fra KTC s Arbejdsgruppe og not af 6. november 2006 fra Vejdirektoret (udsendes). Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, det meddeles Vejdirektoret, kommunen er villig til indgå en aftale om amtets signalanlæg med udgangspunkt i de 3 konklusioner og not af 6. november Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 9: Godkendt.

25 10. Vandforsyningens Miljøhandlingsplan Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2004, pkt. 6. Resumé Iflg. Vandforsyningens miljøledelsessystem skal Udvalget hvert år godkende Miljøhandlingsplanen for det kommende år. Formålet med Miljøhandlingsplanen er sikre det fortste miljøarbejde, så der til stadighed sker miljøforbedringer på Vandforsyningsområdet. I Miljøhandlingsplanen 2007 er der s 3 nye projekter i gang. Det vurderes, vi forts har et godt grundlag til forbedre os miljømæssigt indenfor realistiske rammer. hvilke aktiviteter der skal udføres, hvilken målsætning og hvilket mål det enkelte miljøprojekt/-aktivitet understøtter, hvem der er ansvarlig for, miljøprojekterne/-aktiviteterne udføres, hvornår miljøprojekterne/-aktiviteterne igangsættes og afsluttes, og hvilke ressourcer der er afs til miljøprojekterne/-aktiviteterne. Redegørelse Kommunens Vandforsyning fik miljøledelsessystemet certificeret i november 2004.

26 Miljøledelse handler om sætte sit miljøarbejde i system. Miljøledelse er en fortløbende proces, som bl.a. indebærer, : kortlægge miljøforhold formulere en miljøpolitik fastsætte et ambitionsniveau i form af miljømål udarbejde handlingsplaner for, hvordan målene skal nås evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner. De første år med systemisk miljøledelse har givet erfaringer på godt og ondt. Det har krævet nogen tilvænning skulle sætte tid af til de mange procedurer, der skal gennemføres til fastste tidspunkter, men vi har draget gode erfaringer med, når vi har s os for gennemføre nogle projekter, så gør det systemiske arbejde, vi hele tiden sørger for, der er fokus på, projekterne lever, også selv om de ikke er vitale for den daglige drift. Miljøhandlingsplanen består i praksis af en række projekter, hvor følgende er beskrevet: hvilke aktiviteter der skal udføres, hvilken målsætning og hvilket mål det enkelte miljøprojekt/-aktivitet understøtter, hvem der er ansvarlig for, miljøprojekterne/-aktiviteterne udføres, hvornår miljøprojekterne/-aktiviteterne igangsættes og afsluttes, og hvilke ressourcer der er afs til miljøprojekterne/-aktiviteterne. Ved de eksterne revisioner af miljøledelsessystemet har revisoren (Det Norske Veritas) vurderet, der er tilfredsstillende fremdrift vedrørende mål og handlingsplaner. Vandforsyningen betragter bl.a. på den baggrund handlingsplanen som tilstrækkelig ambitiøs. Selv om projekterne er i gang, er nogle blevet mere langstrakte end først antaget, men det er et faktum, gennemførelsen af handlingsplanen i høj grad afhænger af, hvor meget den daglige drift tillader af ressourcer. Bilag Oversigt over miljøprojekter (Vandforsyningens Miljøhandlingsplan 2007) (udsendes).

27 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Vandforsyningens Miljøhandlingsplan 2007 godkendes. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 10: Godkendt. 11. Gebyr for skorstensfejning i Resumé Gebyr for skorstensfejning reguleres årligt på baggrund af vejledning fra Kommunernes Landsforening.

28 Redegørelse Kommunernes Landsforening har udarbejdet takstblad for Taksterne er fremskrevet med 3 % i forhold til taksterne for Året før var reguleringen på 3 %. Bilag Takstblad med takster for 2007 (udsendes). Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, de regulerede takster for 2007 godkendes. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse.

29 12. Måløv Hovedgade Nedlæggelse af bolig i forbindelse med opførelse af lægeklinik Resumé Ejendommen Måløv Hovedgade er i øjeblikket til salg. De evt. købere ønsker opføre et lægehus på ejendommen. I den forbindelse søges der om dispension fra Lokalplan nr. 028, 3.6, som bestemmer, ejendommen skal indeholde en bolig, og der derudover kan drives erhverv fra ejendommen. Redegørelse Bestemmelsen i lokalplanens 3.6 har til hensigt bevare karakteren af boliger med småerhverv og dermed det liv, der skabes både om dagen og om aftenen. Ansøger, der i øjeblikket har klinik og bopæl på Måløv Hovedgade 140, vurderer, det vil være vanskeligt finde aftagere til deres praksis, som ligger i deres prive villa. Ansøger ønsker købe ovennævnte ejendom med henblik på nedrive alle bygninger på grunden og bygge et lægehus med plads til 3-4 læger og klinikpersonale og med mulighed for senere udvidelse. Det er deres ønske få mulighed for investere i et moderne lægehus med plads til tidssvarende aktiviteter, plads til samarbejde med hjemmepleje og sundhedspleje, med en central placering for deres pienter, nemt tilgængelig med offentlige transportmidler og med gode parkeringsforhold. Det angives, det ikke ligger i tidsånden have bolig sammen med lægehus, og det vil heller ikke være hensigtsmæssigt med en lejebolig i forbindelse med klinikken.

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser

2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser 2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser Andelsselskabet Furesø Vandforsyning, nordlig vandindvinding Furesø Vandforsyning (tidl. Andelsselskabet Farum Vandværk) sendte den 14. maj 2008 ansøgning til

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-04-2008 Dato: 31-03-2008 Sag nr.: KB 103 (TMU 50) Sagsbehandler: Jane Britta Madsen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning Møde i mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00 i s mødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 Beslutning s møde 26. maj 2003 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Ændring af "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune"

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk

Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk Sorø, 2013-11-11 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Vedr.: Nedrivning

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3 Møde i tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Lokal erhvervsservice i Ballerup Kommune. 2 2... Stus på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V) John I. Allentoft (C) Lone Christensen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

6... Budget 2007-2010 - budgettilretninger og mål- og rammebeskrivelser9

6... Budget 2007-2010 - budgettilretninger og mål- og rammebeskrivelser9 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 7. november 2006, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Nyformulering af børnepolitikken 2007-2010. 3 3... Forslag

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb Miljø og Byggesag Miljø Sagsnr. 49344 Brevid. 2355671 Ref. MAAS Dir. tlf. 46 31 37 79 Mariaas@roskilde.dk Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb 7. september 2016 Baggrund for at der meddeles

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den xx.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere