5... Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5... Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik7"

Transkript

1 Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 5. december 2006, Kl i udv.vær. 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Bygningsvedligeholdelse Disponeringer i udvalgets ramme for rejser, konferencer mm Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - justering/redigering Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik Parkeringsbekendtgørelse gældende fra 1. januar Kvalitetsstyring på nur- og miljøområdet, herunder Ballerup kommunes kvalitetspolitik VVM for regional vandindvinding i hovedstadsområdet Drift- og vedligeholdelse af lyssignaler, som kommunen overtager fra amtet Vandforsyningens Miljøhandlingsplan Gebyr for skorstensfejning i Måløv Hovedgade Nedlæggelse af bolig i forbindelse med opførelse af lægeklinik Pristalsregulering af gebyr for byggesagsbehandling. 20

2 14.. Forslag til Lokalplan nr. 121 for erhvervsområdet omkring Mileparken. - Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse Høringssvar til udkast til Kulturpolitik Centrumgaden 24 - Ansøgning om skiltning på Riberhus Opfølgning af driftsbudget for 2006 pr. december 2006, herunder udskydelse af leverancer mv. fra 2006 til Østerhøj byggemodning - etape 1 - anlægsregnskab Meddelelser a) (Miljø & Teknik) Miljøavis I uge 48 udsendes Miljøavis nr. 4/2006 til ca. 270 udvalgte virksomheder og fremlægges på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste nummer udkommer marts Avisen omhandler denne gang bl.a. indsamlingsordningen for farligt affald, ny jordforureningslov, en virksomheds miljøhistorie, projekt Grønne Værksteder. Grønt Råd, kommunalreformen og virksomhederne mv. b) (Miljø & Teknik) Årsregnskab 2006 Økonomiudvalgets skrivelse af 24. november 2006 vedrørende regnskabsafslutningen for regnskabsåret c) (Miljø & Teknik)

3 Hærværk på kommunal beplantning i skel mellem Nissedalen 34 og Skovlunde Idrætsanlæg Miljø & Teknik har anmeldt til Politiet, der er fældet tre kommunale træer i levende hegn af avnbøghæk udfor Nissedalen 34. Sagen er nu efterforsket og afsluttet. Ballerup Rets dom har således den 14. november straffet to beboere i kvarteret op til Skovlunde Idrætsanlæg med fængsel i 14 dage, betinget med en prøvetid på 1 år, for kvalificeret hærværk efter Straffelovens 291, stk. 2, ved i foråret 2006 have fældet 3 af kommunens træer. d) (Miljø & Teknik) Vintertjensten 2006/07 Vinteren nærmere sig med raske skridt, og kommunen er klar til rykke ud, når frost og sne kommer. Sidste år blev pjecen Når sneen kommer husstandsomdelt til alle grundejere, virksomheder og kontorer i kommunen. Pjecen beskriver kort, hvilke forpligtelser grundejerne har samt, hvor og hvor ofte der bliver sne- eller glførebekæmpet. Kommunen sne- og glførebekæmper 150 km veje, samt stier og parkeringspladser. Vejene er inddelt i to kegorier, der ryddes efter tur: Kegori A omfter veje, der har betydning for den kollektive trafik, gennemgående veje, der forbinder boligområder, samt asfalterede offentlige stier. Veje og stier sne- og glførebekæmpes så vidt muligt hele døgnet, dog ikke i tidsrummet mellem kl og Kegori B omfter veje i afgrænsede boligområder, blinde veje samt veje med spredt bebyggelse. Vejene sne- og glførebekæmpes kun, når kommunen vurderer vejret særligt

4 ekstremt, og da kun inden for normal arbejdstid. Busstop og fodgængerovergange ryddes hurtigst muligt efter de overordnede veje. Yderligere forestår Vejdirektoret sne- og glførebekæmpelsen på amtsvejene fra den 1. januar 2007 til den 30. april 2007, hvor amtets nuværende retningslinier og servicemål vil være gældende. Tillige vil de gældende forpligtigelser for grundejerne, i forbindelse med sne- og glførebekæmpelse, blive annonceret i Ballerup Bladet i løbet af december Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 1: Til efterretning. 2. Bygningsvedligeholdelse

5 Resumé De årlige bygningssyn er afholdt, indrapporteret og prioriteret af Ejendomme. Oplægget til konkrete tiltag i 2007 samt en budgetsimulering for er vedlagt. Budgetsimuleringen, der har baggrund i investeringsoversigten viser, hvorledes behovet nedbringes i perioden, hvor den definerede prioriteringsrækkefølge respekteres. Det skal pointeres, den simulerede del er et øjebliksbillede af bygningsmassens vedligeholdelsesbehov, der løbende ændrer sig. Redegørelse De årligt afste basispuljer fortsætter med få afvigelser. Puljen til akut vedligeholdelse er hævet, da det er konsteret, efterslæbet medfører relivt mange akutte følgeskader. Ligeledes registreres en stor del arbejdsmiljøproblemer akut. Puljerne til indeklimaforbedringer i form af støjregulering samt rensning af ventilionskanaler fortsætter som tidligere, med en medfinansiering på 25 % for støjpuljen. Puljen til planlagt udskiftning af defekte installioner, automik o.l. er ligeledes forts, men er i år defineret på den enkelte ejendom. Aktiviteter af denne karakter vil i de kommende år kræve en særlig opmærksomhed, da efterslæbet på installionssiden nu er markant. Dette gælder ligeledes kommunens svømmesale, der efter en teknisk gennemgang af et rådgivende ingeniørfirma viser sig være et kommende focusområde. I 2006 blev teknikrummet ved Rugvænget skoles svømmesal arbejdsmiljømæssigt lovliggjort, idet man adskilte syre og klor i separe rum med udsugning. Dette problem

6 optræder ligeledes på Måløv skole samt Lundebjergskolen, og skal udføres for undgå AT-påbud. Arbejdstilsynets screening af skolerne udløste flere påbud vedrørende adfærd og meriel. Af de skoler med merielle mangler, som primært bestod i manglende udsugning i faglokaler, resterer kun Rosenlundskolen, hvilket nødvendigvis skal laves i Renovering af børnetoiletter fortsætter i 2007, og der påregnes renoveret toiletter for ca kr. Der foretages en enkelt totalrenovering af en børneinstitution, nemlig fritidshjemmet Kornvænget 118. Den afste økonomi er væsentlig forøget i forhold til tidligere totalrenoveringer, som følge af stigningen i håndværkerpriserne samt de nye skærpede energikrav i bygningsreglementet. Efter denne sag, vil genhusningsdelen af de kommende renoveringer være begrænset. På Egebjergskolen fortsættes tag- og facadeudskiftningen. Sidstnævnte er om sider meget tæt på en afslutning. Indeklimarenoveringen på Rosenlundskolen fortsættes ligeledes. De resterende lofter forventes renoveret i 3 etaper, hvoraf den ene udføres i Taget på Højagerskolen står for en gennemgribende renovering. Der regnes opbygget nyt tag med rejsning, således regnvandet ledes væk fra taget til udvendige tagrender og nedløb. Derved undgås alle indvendige nedløb, der ofte er skyld i skimmelproblemer. Samtidig efterisoleres hele tagkonstruktionen. Det påregnes ligeledes renovere den gennemsigtige del af taget på East Kilbride badet. Bilag Vedligehold af kommunens ejendomme 2007 af (udsendes).

7 Del af bilag (Budgetsimulering ) (udsendes). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Ejendomme foreslår, de foreslåede tiltag under Teknik- og Miljøudvalget godkendes. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. 3. Disponeringer i udvalgets ramme for rejser, konferencer mm Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2006, pkt. 3.

8 Redegørelse Udvalgets budgetramme for er kr. /år. I perioden 1. juli 31. december 2006 har der været afholdt temadag i Næstved og udvalgets forbrug i indeværende år er ,10 kr. Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Teknisk Direktør foreslår, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 3: Godkendt, idet der arbejdes med en udvalgsrejse i uge 38/2007.

9 4. Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - justering/redigering Resumé Justering/redigering af styrelsesvedtægtens bestemmelser som følge af struktur- og opgavereformen. Redegørelse I forbindelse med implementeringen af de nye opgaver som følge af struktur- og opgavereformen er styrelsesvedtægten blevet gennemgået. På baggrund heraf forelægges forslag til justering/redigering af styrelsesvedtægtens bestemmelser med ikrafttræden den 1. januar Kommunernes anliggender styres, jf. 2, stk. 1, i den kommunale styrelseslov, af kommunalbestyrelser, der vælges efter reglerne i den kommunale valglov. I henhold til 2, stk. 2, fastsættes de mere detaljerede regler i en styrelsesvedtægt, som vedtages af kommunalbestyrelsen ved to behandlinger med mindst 6 dages mellemrum. Inden 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen gennemføres en behandling i fagudvalgene. Bilag Not med forslag til justering/redigering af den gældende styrelsesvedtægt (er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer) Styrelsesvedtægt med indarbejdede ændringer (er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer) Sagen afgøres af

10 Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Borgmesteren foreslår, forslag til justering af styrelsesvedtægten drøftes, fagudvalgene godkender ændringer på de respektive fagudvalgs områder, og sagen med de faldne bemærkninger overgår til 2. behandling, som foretages på Kommunalbestyrelsens næste ordinære møde den 18. december Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. november 2006 Punkt 6: Forslaget sendes til fagudvalgene inden 2. behandling. Indstilles til godkendelse. Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 4: Indstilles til godkendelse.

11 5. Nyformulering af børnepolitikken - forslag til bidrag til sammenhængende børnepolitik Skole- og Uddannelsesudvalget, 7. november 2006, punkt nr. 12 Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november, punkt nr. 2 Teknik- og Miljøudvalget, 14. november 2006, punkt nr. 13 Socialudvalget, 14. november 2006, punkt nr. 10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 14. november, punkt nr. 2 Resumé På seneste udvalgsmøde drøftede Teknik- og Miljøudvalget forslag til nyformulering af børnepolitikken Der er efterfølgende udarbejdet en stusbeskrivelse af de handlinger, som beskriver de sammenhængende og forebyggende foranstaltninger, som Ballerup kommune har igangs på området Børn og sociale forhold. Denne specifikke beskrivelse imødekommer kravet om, kommunerne ved årets udgang har vedtaget en sammenhængende børnepolitik. Redegørelse Folketinget har vedtaget en anbringelsesreform, der trådte i kraft den 1. januar Anbringelsesreformen betyder, alle kommuner skal have udarbejdet og offentliggjort en sammenhængende børnepolitik inden udgangen af Der stilles krav om, den sammenhængende børnepolitik indeholder beskrivelse af den sammenhængende, forebyggende og tidlige indss med tydelige angivelser af, hvordan der på tværs af sektorer og institutioner arbejdes for større rummelighed og tidlig forebyggelse en form for stus.

12 På den baggrund er der som en del af børnepolitikken beskrevet en række handlinger, som Ballerup Kommune allerede har igangs inden for de områder, der falder under børns sociale forhold. Det er således en stusbeskrivelse. Disse handlinger er skrevet ind i børnepolitikken, jf. bilag 1. Alle udvalg har nu drøftet forslag til den overordnede børnepolitik Børn har ret til og Det betyder - og deres tilbagemeldinger er skrevet ind i forslaget til børnepolitikken Forslaget har også været udsendt til generel deb/kommentering. Og de kommentarer, der er modtaget fra skoler, daginstitutioner og enkeltpersoner er indarbejdet i det reviderede forslag. Forslag til børnepolitik inkl. de handlinger, der beskriver stus på det sociale område, blev præsenteret på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 27. november. Herefter drøfter udvalgene forslaget til den generelle børnepolitik: - Børn har ret til - Det betyder samt stus på det sociale område med henblik på en godkendelse i Kommunalbestyrelsen i december. Det skal bemærkes, der efter vedtagelsen af børnepolitikken arbejdes videre med beskrive fremadrettede handlinger for alle indssområder, herunder: - Børns sociale forhold - Børn, nur og miljø

13 - Børn og kultur Her vil børn, forældre og medarbejdere igen blive inddraget i processen. Dette sker for udvikle det fælles ejerskab til politikken, der har været kendetegnende for den nuværende børnepolitik. Bilag Forslag til børnepolitikken inkl. stus over handlinger for børns sociale forhold, bilag 1 - (udsendes). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, forslag til ny børnepolitik inkl. stus over handlinger, der vedrører børns sociale forhold, godkendes. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 5: Indstilles til godkendelse.

14 6. Parkeringsbekendtgørelse gældende fra 1. januar Resumé Med ændringen af færdselsloven er det nu kommunerne, der er ansvarlige for udstedelse af bekendtgørelse om parkering. Redegørelse Da den gældende vedtægt om parkering i Gladsaxe Politikreds er ophævet, har en arbejdsgruppe med den nye Københavns Vestegns Politikreds og kommuner i politikredsen udarbejdet et forslag til ny bekendtgørelse. Det udarbejdede forslag er bortset fra redaktionelle ændringer identisk med den tidligere bekendtgørelse. Parkeringsbekendtgørelsen skal træde i kraft 1. januar Der sker endvidere en ændring af politikredsene pr. 1. januar Bilag: Forslag til Parkeringsbekendtgørelse (udsendes). Sagen afgøres af

15 Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø og Teknik foreslår, Parkeringsbekendtgørelsen godkendes, og Miljø & Teknik bemyndiges til få politiets formelle godkendelse. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. 7. Kvalitetsstyring på nur- og miljøområdet, herunder Ballerup kommunes kvalitetspolitik Resumé

16 Folketinget har den 24. maj 2006 vedtaget Kvalitetsstyringsloven som en direkte konsekvens af Kommunalreformen. Loven betyder, kommunalbestyrelsen skal vedtage en række kvalitetsprocedurer, kvalitetsmål og en kvalitetsstyringshåndbog senest den 1. januar 2007 for en række love på nur- og miljøområdet. Kommunen skal opnå en certificering (svarende til en ISO 9001) i henhold til lovens bestemmelser senest 1. januar Sagen redegør for opgaverne, der er i medfør af loven. Redegørelse Folketinget har vedtaget, kommunerne skal indføre og anvende et kvalitetsstyringssystem og opnå en kvalitetsstyringscertificering i Loven betyder bl.a., kommunalbestyrelsen skal indføre intern og ekstern audit af kvalitetsledelsesresulter, korrigere adfærd og offentliggøre resulter. Miljøministeriet har udarbejdet ca. 80 delprocedurer for nur- og miljøområdet, fortrinsvis indenfor de opgavesæt kommunen kommer til overtage fra amtet. Procedurerne omfter ikke paradigmer tilpasset Ballerup Kommunes hidtidige myndighedsansvarsområder. Disse skal udarbejdes efterfølgende. Det er således et lovkrav, kommunen indfører og anvender et kvalitetsstyringssystem pr. 1. januar 2007 og opnår og vedligeholder en certificering inden 1. januar Kvalitetsstyringssystemet bygger på tre hovedområder: En del der lægger rammerne for systemet, en del der indeholder fagprocedurer for myndighedsbehandling primært af sager indenfor nur- og miljøområdet og endelig en del der indeholder forvaltningens sagsgange, brevskabeloner, sagsbehandlerinstrukser mv. I denne sag forelægges en kvalitetspolitik, kvalitetsmål og procedurer for kvalitetssystemet til godkendelse.

17 I løbet af det næste år vil afdelingen afdække behovet for beskrive arbejdsgange og procedurer for myndighedsbehandling af de tidligere kommunale opgaver. Der vil i den nærmeste fremtid blive taget stilling til, hvordan kvalitetshåndbogen kan gøres digital. Miljø & Teknik vil derfor i løbet af det næste år forelægge kvalitetsstyringshåndbogen, inklusiv sagsprocedurer til politisk godkendelse i Teknik og Miljøudvalget. Herudover vil Miljø & Teknik fremsende et forslag til delegion mellem Udvalget og afdelingen til godkendelse. Loven gælder for en række love på nur- og miljøområdet samt for Planlovens VVM bestemmelser. Indførelse af kvalitetsstyring er en ressourcekrævende proces, der samtidigt kan give en række fordele f.eks: Skabe en fælles holdning til kvalitet på tværs af kommunen Ensartet myndigshedspraksis Præcis placering af ansvar og beføjelser Systemisk dokumention af arbejdsgange og sagsbehandling samt løbende evaluering Hurtigere introduktion af afdelingens arbejdsgange til nye medarbejdere Bedre kommunikion på tværs af afdelingen og mellem afdelingerne og det politiske niveau. Sammenhæng og tydeliggørelse af de mål kommunen når, og de ressourcer, der afsættes til nå dem Afstemning mellem omverdenens forventninger til kommunens ydelse og den faktiske leverede ydelse. Kvalitetsstyringssystemet på nur- og miljøområdet opbygges således, systemet umiddelbart kan overføres til andre myndighedsområder, såfremt der måtte fremkomme ønsker herom. Bilag Kvalitetspolitik for sagsbehandling på nur- og miljøområdet (udsendes). Kvalitetsmål for sagsbehandling på nur- og miljøområdet (udsendes). Procedurer for kvalitetsstyringssystemet (udsendes)

18 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der etableres et kvalitetsstyringssystem for myndighedsbehandling for Nur- og Miljøområdet, og kvalitetspolitik for kommunens nur- og miljøadministrion vedtages. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 7: Indstilles til godkendelse teksten tilrettes med de på mødet faldne bemærkninger. 8. VVM for regional vandindvinding i hovedstadsområdet

19 Teknik- og Miljøudvalget den 15. februar 2005, pkt. 8. Økonomiudvalget den 22. februar 2005, pkt. 23. Resumé Københavns Energi og Fællesudvalget for Vandforsyningen Sjælsø har ansøgt om få fornyet deres indvindingstilladelser. Tilsvarende har både Albertslund og Værløse Kommuner ansøgt om væsentlige indvindingstilladelser i deres indvindingsoplande. Der søges om 30 årige indvindingstilladelser, som afløsning for tilladelser der udløber i Forud for, der kan gives sådanne tilladelser, skal anlæggene vurderes efter VVMbestemmelserne (Vurdering af Virkning på Miljøet). HUR-Rådet besluttede på mødet den 29. august 2006, anlæggene er VVM-pligtige, hvorfor HUR har igangs VVMprocessen med nuværende høring. Kommunen har i høringssvar til Københavns Amt ang. Københavns Energi s fornyede indvindingstilladelse ved Tibberup Kildeplads i februar 2005 tilkendegivet, der bør tages stilling til en evt. omfordeling af indvindingsretten, således kommunen kan komme til indvinde en mængde vand som svarer til behovet i vandforsyningsområdet. Det er muligt for kommunerne komme med ideer og forslag frem til den 9. december Redegørelse HUR har igangs udarbejdelsen af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for den regionale vandindvinding i hovedstadsområdet. Formålet er afdække og vurdere de miljømæssige forhold, der påvirkes af denne vandindvinding.

20 Der vil blive udarbejdet én VVM-redegørelse for vandindvindingen for hvert af de syv regionale vandværker under Københavns Energi (KE Vand) og det ene under Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø (FVS). VVM-redegørelserne vil blive udarbejdet i samarbejde med henholdsvis KE Vand og FVS samt de kommunale eller lokale vandforsyninger, som ønsker tilladelse til indvinde vand i de samme områder, som berøres af den regionale vandindvinding. Forud for udarbejdelsen af VVM-redegørelserne skal der indkaldes idéer og forslag fra borgerne til den forestående planlægning. Planlægningen skal gøre det muligt se den regionale vandindvinding i sammenhæng både vandværk for vandværk og regionalt - og derefter prioritere indvindingen i forhold til grundvandsforekomsterne og de nurområder, der påvirkes. VVM-arbejdet skal i den forbindelse også koordineres med udarbejdelsen af den samlede vandplan for grundvand og moser, søer og vandløb på Sjælland, som skal ligge færdig i HUR har i det udarbejdede meriale taget udgangspunkt i de aktuelle ansøgninger om indvindingstilladelser, der er indkommet, men tager principielt ikke hensyn til de mange lokale indvindinger, som også pågår i de regionale indvindingsområder, herunder den vandindvinding kommunen foretager. HUR fremfører, i det omfang, der fremkommer andre ansøgninger om væsentlige kommunale eller lokale vandindvindinger inden for de områder, der påvirkes af den regionale vandindvinding, må disse projekter på tilsvarende måde inddrages i VVMarbejdet. Under alle omstændigheder skal der i VVM-redegørelsen gøres rede for den samlede vandindvinding i de pågældende oplande set i forhold til den langsigtede udnyttelse af grundvandsressourcen og til de våde nurområder, som er afhængige af få tilført grundvand. Københavns Amt anmodede i december 2004 om udtalelser til KE s ansøgning om 30- årige indvindingstilladelser på kildepladserne Søndersø Øst og Vest samt ved Tibberup.

21 I den forbindelse meddelte kommunen i høringssvaret til Københavns Amt, det pga. eventuelle omfordelinger af indvindingsretten er uhensigtsmæssigt, amtet meddeler en 30-årig indvindingstilladelse til Københavns Energi. Kommunen vil således meddele HUR, kommunen ligeledes vil ansøge om fremtidige 30-årige indvindingstilladelser på kommunens eksisterende vandværker og vil komme med oplæg til, VVM-redegørelsen omhandler en evt. omfordeling af indvindingsretten, så kommunen evt. får en indvindingsret, der svarer til vandbehovet og ikke som i dag, hvor vi kun kan producere halvdelen af det vand, vi distribuerer. Bilag Pjece: Regional Vandindvinding i Hovedstadsområdet. Miljøvurdering af 8 regionale værker, oktober 2006 (udsendes). Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Ballerup Kommune søger om 30-årige indvindingstilladelser til de eksisterende vandindvindinger, da de nuværende tilladelser udløber i 2010, og Ballerup Kommune overfor HUR tilkendegiver, VVM-redegørelsen bør indeholde et afsnit om evt. omfordeling af indvindingsretten i hovedstadsområdet, så kommunen kan få dækket sit behov for drikkevand via egne indvindinger.

22 Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. 9. Drift- og vedligeholdelse af lyssignaler, som kommunen overtager fra amtet Teknik- og Miljøudvalget den 17.januar 2006, pkt. 7. Resumé Vejdirektoret anmoder kommunen om indgå en aftale om drift og vedligeholdelse af de 17 signalanlæg, som kommunen overtager fra amtet. Ifølge aftalen varetager Vejdirektoret drift og vedligeholdelse i 2007 for kr. og ændrer styrings- og overvågningsanlæg for ca kr. Udgifterne kan afholdes over driftsbudgettet. I 2007 udarbejder et koordinerende udvalg 3 modeller for det fremtidige samarbejde, som kommunen kan vælge imellem. Redegørelse Et koordinerende udvalg med repræsentanter fra Vejdirektoret og tekniske chefer fra 4 omegnskommuner har udarbejdet et forslag til fremtidig drift og vedligeholdelse af de signalanlæg kommunerne overtager sammen med amtsvejene. Vejdirektoret anbefaler, kommunerne inden udgangen af 2006 meddeler, man er villig til indgå en aftale med udgangspunkt i følgende:

23 1. det anbefales, år 2007 betragtes som et overgangsår, hvor Vejdirektoret overtager ansvaret for alle amtets signalanlæg på nærmere definerede vilkår, jfr. den i notet beskrevne model 2, 2. kommunerne tiltræder, der inden 1. januar 2007 foretages nødvendige mindre investeringer for få samordningen af signalanlæggene til fungere ved årsskiftet og 3. der i 2007 i samarbejde mellem Vejdirektoret og det koordinerende udvalg af tekniske chefer udarbejdes 3 alternive modeller for fremtidig drift og vedligeholdelse af signalanlæg. Kommunen overtager 17 signalanlæg fra amtet. Ifølge punkt 1 bliver Vejdirektoret ansvarlig for driften af disse anlæg i 2007, medens kommunen skal varetage sagsbehandlingen herunder borgerbetjening, kontakt til politiet og nabokommuner, m.m. Kommunen skal betale Vejdirektoret kr. for denne ydelse. I driftsbudgettet er optaget et beløb på kr. til den årlige drift af signaler og overvågningsanlæg. Der er herefter kr. til forbedringer. I delingsaftalerne mellem sten og amtet er det bestemt, Vejdirektoret skal overtage det centrale styringsanlæg vedr. signalanlæggene på amtsvejene. Punkt 2 omhandler, Vejdirektoret har været nødt til investere i flytning af styringscentralen og nye opkoblinger til signalanlæggene. Kommunens andel af disse arbejder er foreløbigt opgjort til kr. I driftsbudgettet er afs et engangsbeløb på til dette arbejde m.m. Ifølge pkt. 3 fortsætter samarbejdet mellem Vejdirektoret og det koordinerende udvalg med udarbejdelse af 3 alternive modeller for fremtidig drift og vedligeholdelse af signalanlæggene, som kommunen kan vælge imellem fra 2008 og fremefter. Modellerne er omtalt i forslaget af 6. november og kan kort resumeres som følger: Model 1: Model 2: Model 3: Vejdirektoret har kun ansvaret for styring og overvågning, som bestemt i delingsaftalen medens kommunen har ansvaret for drift og vedligeholdelse samt sagsbehandling. Vejdirektoret har ansvaret for styring og overvågning samt drift og vedligeholdelse, medens kommunen har ansvaret for sagsbehandling. Vejdirektoret har hele ansvaret for signalanlæggene.

24 Ved indgå en aftale med Vejdirektoret på ovennævnte grundlag sikres driften af amtets signalanlæg for 2007 indenfor den i driftsbudgettet afste økonomi og der kan senere træffes beslutning om hvilken model der skal gælde fremover. Bilag Forslag til fremtidig drift og vedligeholdelse af signalanlæg overtaget fra amtet, jf. brev af 9. november 2006 fra KTC s Arbejdsgruppe og not af 6. november 2006 fra Vejdirektoret (udsendes). Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, det meddeles Vejdirektoret, kommunen er villig til indgå en aftale om amtets signalanlæg med udgangspunkt i de 3 konklusioner og not af 6. november Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 9: Godkendt.

25 10. Vandforsyningens Miljøhandlingsplan Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2004, pkt. 6. Resumé Iflg. Vandforsyningens miljøledelsessystem skal Udvalget hvert år godkende Miljøhandlingsplanen for det kommende år. Formålet med Miljøhandlingsplanen er sikre det fortste miljøarbejde, så der til stadighed sker miljøforbedringer på Vandforsyningsområdet. I Miljøhandlingsplanen 2007 er der s 3 nye projekter i gang. Det vurderes, vi forts har et godt grundlag til forbedre os miljømæssigt indenfor realistiske rammer. hvilke aktiviteter der skal udføres, hvilken målsætning og hvilket mål det enkelte miljøprojekt/-aktivitet understøtter, hvem der er ansvarlig for, miljøprojekterne/-aktiviteterne udføres, hvornår miljøprojekterne/-aktiviteterne igangsættes og afsluttes, og hvilke ressourcer der er afs til miljøprojekterne/-aktiviteterne. Redegørelse Kommunens Vandforsyning fik miljøledelsessystemet certificeret i november 2004.

26 Miljøledelse handler om sætte sit miljøarbejde i system. Miljøledelse er en fortløbende proces, som bl.a. indebærer, : kortlægge miljøforhold formulere en miljøpolitik fastsætte et ambitionsniveau i form af miljømål udarbejde handlingsplaner for, hvordan målene skal nås evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner. De første år med systemisk miljøledelse har givet erfaringer på godt og ondt. Det har krævet nogen tilvænning skulle sætte tid af til de mange procedurer, der skal gennemføres til fastste tidspunkter, men vi har draget gode erfaringer med, når vi har s os for gennemføre nogle projekter, så gør det systemiske arbejde, vi hele tiden sørger for, der er fokus på, projekterne lever, også selv om de ikke er vitale for den daglige drift. Miljøhandlingsplanen består i praksis af en række projekter, hvor følgende er beskrevet: hvilke aktiviteter der skal udføres, hvilken målsætning og hvilket mål det enkelte miljøprojekt/-aktivitet understøtter, hvem der er ansvarlig for, miljøprojekterne/-aktiviteterne udføres, hvornår miljøprojekterne/-aktiviteterne igangsættes og afsluttes, og hvilke ressourcer der er afs til miljøprojekterne/-aktiviteterne. Ved de eksterne revisioner af miljøledelsessystemet har revisoren (Det Norske Veritas) vurderet, der er tilfredsstillende fremdrift vedrørende mål og handlingsplaner. Vandforsyningen betragter bl.a. på den baggrund handlingsplanen som tilstrækkelig ambitiøs. Selv om projekterne er i gang, er nogle blevet mere langstrakte end først antaget, men det er et faktum, gennemførelsen af handlingsplanen i høj grad afhænger af, hvor meget den daglige drift tillader af ressourcer. Bilag Oversigt over miljøprojekter (Vandforsyningens Miljøhandlingsplan 2007) (udsendes).

27 Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, Vandforsyningens Miljøhandlingsplan 2007 godkendes. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 10: Godkendt. 11. Gebyr for skorstensfejning i Resumé Gebyr for skorstensfejning reguleres årligt på baggrund af vejledning fra Kommunernes Landsforening.

28 Redegørelse Kommunernes Landsforening har udarbejdet takstblad for Taksterne er fremskrevet med 3 % i forhold til taksterne for Året før var reguleringen på 3 %. Bilag Takstblad med takster for 2007 (udsendes). Sagen afgøres af Økonomiudvalget Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, de regulerede takster for 2007 godkendes. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. december 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse.

29 12. Måløv Hovedgade Nedlæggelse af bolig i forbindelse med opførelse af lægeklinik Resumé Ejendommen Måløv Hovedgade er i øjeblikket til salg. De evt. købere ønsker opføre et lægehus på ejendommen. I den forbindelse søges der om dispension fra Lokalplan nr. 028, 3.6, som bestemmer, ejendommen skal indeholde en bolig, og der derudover kan drives erhverv fra ejendommen. Redegørelse Bestemmelsen i lokalplanens 3.6 har til hensigt bevare karakteren af boliger med småerhverv og dermed det liv, der skabes både om dagen og om aftenen. Ansøger, der i øjeblikket har klinik og bopæl på Måløv Hovedgade 140, vurderer, det vil være vanskeligt finde aftagere til deres praksis, som ligger i deres prive villa. Ansøger ønsker købe ovennævnte ejendom med henblik på nedrive alle bygninger på grunden og bygge et lægehus med plads til 3-4 læger og klinikpersonale og med mulighed for senere udvidelse. Det er deres ønske få mulighed for investere i et moderne lægehus med plads til tidssvarende aktiviteter, plads til samarbejde med hjemmepleje og sundhedspleje, med en central placering for deres pienter, nemt tilgængelig med offentlige transportmidler og med gode parkeringsforhold. Det angives, det ikke ligger i tidsånden have bolig sammen med lægehus, og det vil heller ikke være hensigtsmæssigt med en lejebolig i forbindelse med klinikken.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008. Møde i den 09.10.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje 2008. 2 2... Indss i forbindelse med overgange. 3 3... Meddelelse:

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8 Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2008, kl. 13:00 i udvalgsværelse 7 Åbent møde OBS! Inden udvalgsmødet er der møde i Dommerkomiteen for Miljøprisen Medlemmer Birte Kramhøft (F) Dan Kjølsen (O) Helle

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning Møde i mandag den 25. februar 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Per N. Jensen, Ole Jensen og Palle Laugesen. Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere