SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ"

Transkript

1 ½- SALGSPROSPEKT Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Arealer Etageareal m 2 Grundareal m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr ,- Ca. 9,32 % VELBELIGGENDE NYERE INVESTERINGSEJENDOM MED 9 ERHVERVSLEJEMÅL Investeringsmulighed med god lejerspredning og godt afkast Nyere ejendom i 2 plan til rigtig fornuftig m² pris på kr Attraktiv placering i Odense SØ meget tæt ved motorvejen Fremstår i god vedligeholdelsesmæssig stand Fine parkeringsforhold og god tilgængelighed Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 1 af 23

2 Mægler: Tony Hamilton Dato: 23. september 2013 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Matr.nr. KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse Agerhatten 5, Tornbjerg 5220 Odense SØ 10 AE Over Holluf By, Fraugde Odense Kontor Udlejningsejendom OPFØRT / OMBYGGET Opførelsesår 2003 AREALER Grundareal m², heraf vej 0 m². Bebygget areal m² Erhvervsareal u/afskrivning m² Etageareal i alt m² Sekundære arealer m² OFFENTLIG VURDERING År 2012 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Forskelsværdi (dækningsafgiftspligtig) kr Ejendommen er ikke under omvurdering. FORSIKRINGSFORHOLD ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er p.t. forsikret således: Alm. Brand, police nr Forsikringen omfatter: Bygningsbrandforsikring, hus- og grundejerforsikring samt restværdiforsikring. Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldigt energimærke foreligger af med energiklassifikation B. Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 2 af 23

3 BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE Gedigen erhvervsejendom opført i 2003 i vinkel. Ejendommen fremstår med røde teglstensfacader og built-up tag med belægning af tagpap. Tagkonstruktionen er afvalmet i alle sider, hvor tagbelægningen er betontagsten, hvilket giver ejendommen et pænt arkitektonisk udtryk. Der er endvidere termovinduer. Bygningen er med et bebygget areal på m². Dertil kælder på m² med god adgang, idet en del af grunden er udgravet, så kælderplan kan entreres via nedkørsel. Herved udgør ejendommens samlede areal m²2 ifølge BBR-ejermeddelelse, hvoraf m² skønnes at være regulært til udlejning. Ejendommen er fuldt udlejet på nær mindre lagerlejemål i kælder (220 m²). Lejerne anvender primært ejendommen til kontor- og administrationsformål. Der er dog mindre lager- og let produktionslejemål i tilknytning til administration. Ejendommen er godt vedligeholdt af sælger og fremstår således i god stand. Der er her tale om en særdeles attraktiv investeringsmulighed, som sikrer investor et robust fremadrettet afkast i en ejendom med den helt rigtige placering. UDENOMSAREALER OMRÅDE / KVARTER Ejendommens grundareal på m² er primært befæstet med asfalteret parkerings- og tilkørselsareal i gården og langs ejendommens sydlige facade. Der er mindre areal med græs. Placeringen af denne ejendom er rigtig god. Ejendommen er beliggende i udbygget erhvervsområde i det sydøstlige Odense. Agerhatten nås via Ørbækvej, som er indfaldsvej til Odense midtby og motorvejen i denne del af byen. Der er få hundrede meter til Østre Ringvej, som dels giver adgang til Ring 3 og motorvejen over Fyn. Der er ca. 7 km. til Flakhaven i Odense City. P-FORHOLD Der er fine parkeringsforhold til ejendommen, idet hovedparten af ejendommens udenomsarealer er befæstet med asfalt. Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 3 af 23

4 SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr KAPITALBEHOV Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion depositum kr Anslået kapitalbehov kr STARTFORRENTNING 9,32 %. LIKVIDITET: Der henvises til særskilt bilag. MOMSFRADRAGSPROCENT 100,00 % Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. LEJEINDTÆGTER Samlede årlige lejeindtægter udgør kr , heraf anslået kr , fordelt som følger: Erhvervslejemål kr , heraf anslået kr Refunderede driftsudgifter kr , heraf anslået kr I øvrigt henvises til særskilt bilag. PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS VEJ KLOAKFORHOLD Ejendommen er beliggende i byzone Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Kloakforholdene er noteret som offentligt spildevandsanlæg. Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 4 af 23

5 OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD Ejendommen er omfattet af lokalplan nr , der bl.a. omhandler følgende: Anvendelse: Delområde E skal anvendes til kontor og serviceformål. Der kan etableres ikke-forurenende virksomheder, som f.eks. lager og lignende og kontor- og serviceerhverv. Eksisterende virksomheder kan fortsætte som hidtil. Butikker må kun opføres i sammenhæng med den pågældende virksomhed for salg af egne produkter og må ikke have mere end 200 m² salgsareal. Der må kun opføres eller indrettes én bolig på hver ejendom i tilknytning til en virksomhed, og kun når den anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person, med lignende tilknytning til virksomheden. Der kan endvidere udlægges areal til udstillingsformål. Bebyggelsens omfang: I området må højst 50% af den enkelte ejendom bebygges og bygningernes rumfang må højest udgøre 3 m³ pr. m² grundareal. Der må max. bygges i 3 etager inkl. udnyttelig tagetage. Bygningshøjden må max. være 12 m. Ny bebyggelse må ikke placeres tættere til vej og sti end 5 m. Eksisterende lovlig bebyggelse fra før 2005 opført tættere end 5 m langs vej kan dog forlænges i samme afstand fra vej, såfremt det ikke er foran anden bygning på samme grund og såfremt lokalplanens bestemmelser er overholdt. Ovennævnte er alene et ekstrakt af lokalplanen, som kan rekvireres ved henvendelse til home Erhverv. SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af Nr.: Lyst: Indhold: Dokument om byggelinier mv., vedr. ikke 10 AY - 10 AØ Skøde lyst servitutstiftende mht. bebyggelse, benyttelse, hegnspligt mv. evt. resp. se akt. evt. tilbagekøbsret se akt Lokalplan nr , vedr. 10B Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 5 af 23

6 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE EL, VAND OG VARME Ejendommen forsynes som følger: Vand: Alment vandforsyningsanlæg Varme: Fjernvarme EL: El leveres fra Energi Fyn. Der er særskilte elmålere til hvert lejemål med direkte afregning til forsyningsselskabet. VAND: Vandforsyning leveres fra offentligt alment vandforsyningsanlæg. Lejerne betaler forbrug efter fordelingstal. Der udarbejdes vandregnskab. VARME: Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Der er opsat bimålere. LØSØRE OG INVENTAR Der medfølger de i lejekontrakterne anførte hvidevarer / løsøre der tilhører udlejer. MILJØFORHOLD AFFALDSDEPOT TIDLIGERE FORURENING OLIE-/TANKANLÆG Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. Der forefindes indendørs ståltank etableret i 2012 på ejendommen. Indhold: Biobrændstoffer (organiske olieprodukter) Placering: Indendørs Etableringsår: 2012 Fabrikationsår: 2012 Materiale: Stål Type: Enkeltvægget Tanken indeholder dieselolietilsætningsstoffet EcoPar Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 6 af 23

7 MILJØFORHOLD, DRIFT Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Ved søgning i den over forurenede grunde fremkommer ingen oplysninger om ejendommen. Oplysningerne i databasen er fremkommet ved regionens historiske kortlægning af virksomhedstyper, der erfaringsmæssigt kan have forurenet jord og grundvand. Databasen indeholder derfor såvel grunde, som er påvist forurenet, som grunde under mistanke og en række grunde, hvor der arbejdes på en afklaring af historiske oplysninger eller undersøgelsesresultater. DRIFTSUDGIFTER Ejendomsskatter (år 2013) kr Dækningsafgift (år 2013) kr Renovation / miljøafgifter kr Vand / vandafledning / el kr Renholdelse / vicevært kr Udvendig vedligeholdelse, afsat kr Administration kr Forsikringer, præmie kr Bekæmpelse af skadedyr kr. 332 Henlæggelser til tekniske installationer kr Driftsudgifter i alt anslået kr Driftsudgifter er ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Der henvises til specificerede driftsudgifter under bilag. ØVRIGE FORHOLD Der er ikke medtaget forbrugsafhængige udgifter til el, vand/afløb, varme og renovation. Til orientering oplyses, at sælger har medtaget kr moms til administration i driftsregnskab for Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 7 af 23

8 BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: home Erhverv Fyn A/S, Englandsgade 22, 5000 Odense C Att.: Tony Hamilton, Direktør, Statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE, tlf.: , mobil: , Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 8 af 23

9 BILAG - SPECIFIKATIONER Bygningsspecifikation BYGNING NR. 1 BBR-nr. 1 Opført / ombygget år 2003 Bebygget areal 3080 m² Sekundære arealer 1313 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Kontor m.m m² Erhvervsareal Nej Lager, kælder m² Sekundært areal Nej Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt. BEMÆRKNINGER Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem arealerne i BBR-meddelelsen, lejekontrakterne og lejelisten. Lejeindtægter / Refunderede driftsudgifter FAKTISKE LEJEINDTÆGTER Erhvervslejemål kr Refunderede driftsudgifter: Erhverv kr I alt kr ANSLÅEDE LEJEINDTÆGTER Erhvervslejemål kr Refunderede driftsudgifter: Erhverv kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter er ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. Anslåede lejeindtægter omfatter såvel lejeindtægter som refunderede driftsudgifter for uudlejede arealer. LEJEMÅLSOVERSIGT Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktforhold m.m. BEMÆRKNINGER Af refunderede driftsudgifter udgør kr ,95 ledigt lejemål i kælderen. Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 9 af 23

10 Likviditetsbudget Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER Driftsudgifter kr kr INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr kr Lejeindtægter, anslåede kr kr Refunderede driftsudgifter kr kr år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 25,00 % kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 25,00 % kr Driftsudgifter er ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Lejeindtægterne er ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter (såvel faktiske som evt. anslåede) er ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. Driftsudgifter år, specificerede EJENDOMSSKATTER (år 2013) kr DÆKNINGSAFGIFT (år 2013) kr RENOVATION Renovation kr VAND / VANDAFLEDNING / EL Fælles el kr RENHOLDELSE / VICEVÆRT Saltning/snerydning kr Pasning udenomsarealer kr Tilsyn med ejendommen kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Afsat kr ADMINISTRATION Administration kr FORSIKRINGER Præmie årligt forsikring I kr Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 10 af 23

11 ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER Bekæmpelse af skadedyr kr. 332 Henlæggelser til tekniske installationer kr Driftsudgifter år, i alt anslået kr Driftsudgifterne er ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Købesummens fordeling - Afskrivninger KONTANTOMREGNING AF KØBESUM Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER Bygninger og installationer Ikke afskriv.berettiget bygninger kr Særlige installationer kr Kontantomregnet købesum kr AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum Særlige installationer 4,00 % x kr = kr Afskrivning 1. år kr Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. Handelsomkostninger KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET) Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Momsrefusion (fradragsprocent 100,00) kr Handelsomkostninger anslået inkl. momsrefusion kr Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 11 af 23

12 Startforrentning KONTANTKØB Købers kapitalbehov Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion deposita kr Investeret kapital, omregnet kr Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter m.v. iht. budget kr Refunderede driftsudgifter kr Driftsudgifter iht. budget kr Nettoleje til forrentning kr STARTFORRENTNING på kontantbasis, 1. år, vejledende: X 100 = 9,32 % (anslået) Driftsudgifter, handelsomkostninger m.v. er ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100,00 % Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 12 af 23

13 FOTO - KORTBILAG Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 13 af 23

14 Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 14 af 23

15 Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 15 af 23

16 Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 16 af 23

17 Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 17 af 23

18 Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 18 af 23

19 Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 19 af 23

20 Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 20 af 23

21 home Erhverv Fyn A/S Englandsgade 22, 5000 Odense C Tlf.: , Fax.: LEJEMÅLSOVERSIGT - ØKONOMI Lejemålsoversigt pr.: Nr. Lejer Adresse Type Anvendelse Areal m 2 Aktuel årlig leje Leje pr. m 2 Basisleje Depositum Depositum garanti 1 Vicath EQ ApS Agerhatten 5A Erhverv Kontor og mindre laboratorieaktivite t 2 Coromatic A/S Agerhatten 5B, C, D Erhverv Kontor/lager og produktion Forudbetalt leje Refunderede driftsudgifter , , Olitec ApS Agerhatten 5B Erhverv Kontor og kælder , Bygningsstyrelsen Agerhatten 5F Erhverv Administration/ko ntor Dansupport A/S Agerhatten 5H Erhverv Kontor Dansupport A/S Agerhatten 5K Erhverv Kontor , Querdenker ApS Agerhatten 5, kælder 8 Kulturkompagniet Fyn Agerhatten 5, kælder 9 Ledig Agerhatten 5, kælder Erhverv Lager og depotrum Erhverv Lager , Erhverv Ledig I ALT Erhvervsdelens andel Boligdelens andel Øvrige arealer Faktisk / anslået LEJE / DEPOSITA I ALT heraf faktisk heraf anslået Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 21 af 23

22 home Erhverv Fyn A/S Englandsgade 22, 5000 Odense C Tlf.: , Fax.: LEJEMÅLSOVERSIGT ØKONOMI / REGULERINGER Lejeoversigt pr.: Nr. Lejer Varme á conto Vand á conto Moms Status Reguleringsprincip Seneste regulering Næste regulering Regulering for skatter og afgifter 1 Vicath EQ ApS Ja Faktisk NPI, min. 2 % Nej 2 Coromatic A/S Ja Faktisk NPI Nej 3 Olitec ApS Ja Faktisk NPI, min. 3 % Nej 4 Bygningsstyrelsen Ja Faktisk NPI, min. 1,85 % og maks. 3% Nej 5 Dansupport A/S Ja Faktisk NPI, min. 3 % Nej 6 Dansupport A/S Ja Faktisk NPI, min. 3 % Nej 7 Querdenker ApS Ja Faktisk NPI, min. 3% Nej 8 Kulturkompagniet Fyn Ja Faktisk NPI, min. 3% Nej 9 Ledig 0 0 Ja Anslået Nej Lejen påklaget Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 22 af 23

23 home Erhverv Fyn A/S Englandsgade 22, 5000 Odense C Tlf.: , Fax.: LEJEMÅLSOVERSIGT - KONTRAKTSVILKÅR Lejeoversigt pr.: Nr. Lejer P-pl Lejestart Opsigelsesvarsel Uopsigelighed udlejer Uopsigelighed lejer Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Afståelsesret Fremlejeret Bemærkninger 1 Vicath EQ ApS måneder Lejer Udlejer Ja Ja Lejemålet omfatter ca. 416 m² bruttoareal i ejendommen. Udlejer disponerer vederlagsfrit over 155 m² i lejemålets løbetid. Dispositionsretten kan ikke opsiges af udlejer og lejer i lejemålets løbetid. 2 Coromatic A/S måneder Lejer Udlejer Ja Ja 10 af parkeringspladserne vil være til rådighed ved Unsbjergvej. Lejer har forlejeret over lejemålet Agerhatten 5, der er udlejet til Olitec A/S. 3 Olitec ApS måneder Lejer Udlejer Ja Ja 4 Bygningsstyrelsen måneder Lejer Udlejer Nej Ja 5 Dansupport A/S måneder Lejer Udlejer Ja Ja Pr. 1. oktober 2004 er lejemålet blevet opmålt til i alt 270 m² i mod 370 m² i den oprindelige lejekontrakt. 6 Dansupport A/S måneder Lejer Udlejer Ja Ja 7 Querdenker ApS måneder Lejer Udlejer Nej Nej Lejemålet har ikke forsyning af vand. 8 Kulturkompagniet Fyn måneder Lejer Udlejer Nej Nej Fællesdriftudgifter er indeholdt i leje. Lejemålet har ikke forsyning af vand. 9 Ledig 0 Lejer Udlejer Nej Nej Sag 917S Agerhatten 5, Tornbjerg, 5220 Odense SØ Side 23 af 23

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe Arealer Etageareal 752 m 2 Grundareal 3.554 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 6.925.000,- Ca. 9,62 % INVESTERINGSEJENDOM I RINGE Fuldt udlejet discountforretning

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F

SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F - SALGSPROSPEKT Klosterstræde 16, 4800 Nykøbing F Arealer Etageareal 1.116 m 2 Grundareal 1.038 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.900.000,- INVESTERINGSEJENDOM I NYKØBING F. 3 erhvervslejemål Beliggende tæt ved

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972 SALGSPROSPEKT Investeringsejendom, delvist udlejet Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde Sag 94500010972 Flot præsentabel blandet kontor og lager/produktionsejendom Velegnet til mange formål Lys, venlig og spændende

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 - SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål Beliggende i midtbyen Tæt på alt Ingen lejer God stor grund Parkering er etableret Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 DEAS ERHVERV

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Investeringsejendom på gågaden i Kolding Sag 112782 TIL SALG Kolding - Østergade 22-24 Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

Kontor komplekser i Esbjerg

Kontor komplekser i Esbjerg Kontor komplekser i Esbjerg Sag 114012 TIL SALG Esbjerg - Bavnehøjvej 6-12 To markante og velbeliggende komplekser Nær Esbjerg Havn, centrum samt motorvejsafkørsel Udlejet til flere lejere Gode parkeringsforhold

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 ½- SALGSPROSPEKT Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 Meget sjældent udbudt ejerlejlighed i den"bedste" gågade i Næstved. 179 m²

Læs mere

Fuldt udlejet investeringsejendom

Fuldt udlejet investeringsejendom Fuldt udlejet investeringsejendom Centralt beliggende i Hals Sag I1110-27 TIL SALG Hals - Midtergade 23, 45 & 47 3 erhvervsejerlejligheder Udlejet til Aldi, EDC og Home Kontantpris kr. 7.950.000 1. års

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 Investeringsejendom Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 TIL SALG Brovst - Vestergade 30 Nyere erhvervsejerlejlighed udlejet til Kiwi Uopsigelig indtil 01.05.2016 Gode til- og frakørselsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

Investeringsejerlejlighed

Investeringsejerlejlighed Investeringsejerlejlighed Udlejet til Fakta Sag I1110-18 TIL SALG Vodskov - Springvandspladsen 5, Vester Hassing Solid lejer Beliggende i flot ejendom opført i 2006 Gode parkeringsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321 SALGSOPSTILLING Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre Sag 956PK000321 Produktion- og lagerejendom Pris kr. 8.200.000 Højloftet stueplan på 745 m² og 219 m² kælder Samlet erhvervsareal: 964 m² . Mægler: Peter

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 Investeringsejendom Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 TIL SALG Dronninglund - Stationstorvet 2 Central og markant beliggenhed Veldisponeret butik Regulært lager Kontantpris kr. 6.275.000

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

Kontor og lagerejendom

Kontor og lagerejendom Kontor og lagerejendom Sag 24565 TIL SALG Odense M - Klokkestøbervej 25 Beliggende i godt erhvervsområde Synlig beliggenhed Mulighed for at opdele ejendommen i 2 lejemål Kontantpris kr. 1.975.000 Etageareal

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Boligudlejningsejendom Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1 Fantastisk beliggenhed

Læs mere