Titelblad. Synopsis. Aalborg Universitet Arkitektur og Design, 4. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titelblad. Synopsis. Aalborg Universitet Arkitektur og Design, 4. semester"

Transkript

1

2

3 Titelblad Aalborg Universitet Arkitektur og Design, 4. semester Titel: Universitetsparken - Kollegium og Campus Tema: Bygnings- og bebyggelsesdesign Projektperiode: 22. februar maj 2006 Projektgruppe: Gruppe 2 Vejleder: Peter Mandal Hansen Teknisk bivejleder: Jesper Winther Larsen Oplagstal: 10 Sidetal: 52 Synopsis I dette P4-projekt udformes kollegium og campusområde på den nuværende slagterigrund ved Østre Anlæg parken i Aalborg. Projektet præsenteres under Arkitektur, Byrum og Byplan. Kollegieboligen udformes fra et simpelt ortogonalt system, og boligerne arrangeres i et kollegium omkring et socialt fællesrum. Kollegiets nærområder i form af en vold og en central plads for campusområdet behandles og udformes i Byrum-delen af rapporten. Et konceptuelt bebyggelsesdesign for hele området udformes, hvor en graduerende overgang mellem parkområdet og campus udføres ved hjælp af definerede elementer. Til sidst konkluderes og vurderes der på processen som helhed. Allan Bjerre Andreas Hammershøj Olesen Christoffer Mørch Sørensen Gitte Gylling Sørensen Line Fogedgaard Jønsson 3

4 Læsevejledning I rapporten er der benyttet kildehenvisninger efter Harvard metoden ved henvisning til litteratur, websider og artikler. Henvisninger til illustrationer er angivet som, eksempelvis: (ill ), hvilket henviser til 1. illustration i 1. del af rapporten, afsnit 2. For henvisninger til appendix og bilag anvendes samme model. Appendix, bilag samt rapporten som.pdf forefindes på den medfølgende cd. CD en indeholder desuden uddrag af formgivningsprocessens skitser, mockup-billeder, modelbilleder med videre. Rapporten er inddelt i tre hoveddele, der beskriver henholdsvis arkitektur, byrum og byplan. Rapporten er opbygget af en række kapitler, der tilsammen skal underbygge, forklare og præsentere Universitetsparken - Kollegium og Campus. 4

5 Indholdsfortegnelse Titelblad 3 Synopsis 3 Læsevejledning 4 Metodebeskrivelse 6 Arkitektur 8 Værdigrundlag 9 Værelserne 10 Kollegiet 12 Løsningspræsentation 14 Træ 18 Konstruktion 19 Dimensionering 22 Delkonklusion 29 Byrum 31 Placering af kollegiet 32 Næromgivelser 34 Pladsen 36 Byplan 39 Projektområdet 40 Koncept 43 Løsningspræsentation 46 Delkonklusion 48 Konklusion 50 Perspektivering 51 Kildefortegnelse 52 5

6 Metodebeskrivelse I afsnittet gennemgås kort de metoder, der er blevet anvendt gennem projektforløbet. Der vil i kommende afsnit indgå eksempler, hvori de enkelte metoder er anvendt. Workshop 1: Rum og Struktur Workshoppen har til formål at undersøge rum og struktur og er opdelt i tre faser. Første fase inkluderer individuelt arbejde med pinde (struktur) og pap (rumskabende flader) (ill og 0.5.2). Modellerne kombineres parvis (pinde med pap), og der udvikles et konceptet af et søjlebjælkesystem af pinde med bjælkerne som bærere af fladerne. Tredje fase har til formål at skabe et konceptuelt kollegium (ill ), hvor der eksperimenteres med brugen af en frame til iscenesættelse af et centralt rum (ill ). Arbejdet med Workshop 1 giver blandt andet idéer til konstruktionsprincipper samt formmæssige og funktionelle idéer i formgivningen af kollegierne. Yderligere fotos fra workshoppen er vedlagt på cd. (appendix 0.5.1) Workshop 2: Bebyggelsesplan Workshop 2, som er opdelt i tre faser, har til formål at øve parametrisk formgivning i bebyggelsesplanskala. Første og anden fase omhandler rumlige relationer omkring og imellem volumener. Gennem undersøgelser med blåt skum inspireres til nye måder at anvende former på og rum herimellem. I tredje fase laves modeller over grunden i målestoksforhold 1:500, hvorefter der placeres forskellige volumener, for herigennem at opnå en forståelse for størrelsesforhold og rumligheder mellem volumener (ill ). Arbejdet i Workshop 2 inspirerer til den planmæssige organisering af campusområdet og giver anledning til brug af oversigtsmodeller med bygningsvolumener i målestok, for dermed at opnå en fornemmelse for bygningernes arealer og indbyrdes relationer. (ill ) Kollegiebesøg Kollegierne Brandevejens kollegie, C.W. Obels kollegie, Det internationale kollegie, Langagervejens kollegie, Aalborg kollegiet, som alle ligger i Aalborgområdet, samt Tietgen kollegiet i Ørestaden, er besøgt for at undersøge rumlige kvaliteter, rumorganisering og deslige. Kollegierne er analyseret kort (appendix med analyseskema og resultater), hvilket senere er anvendt som referenceramme i den videre formgivning af kollegierne og den nære kontekst. (ill 0.5.7) ill , pindemodel ill 0.5.3, Konceptuelt kollegium ill Rumlig planmodel ill , flademodel ill 0.5.4, Frame ill , Rumlig planmodel 6

7 ill , Analyseplanche (semi)large / Medium Kollegiet er delt op i 6 blokke i to etager, hvor 3 blokke ligger i forlængelse af hinanden overfor endnu en række af 3. Grunden skråner ned fra indgangen mod slutningen af kollegiet og skiftene i niveau udføres med en mindre væg af sten. Hver blok er tildelt et cykelskur og et antal parkeringspladser. Vaskeriet er fælles for hele kollegiet og er i øvrigt det eneste samlingspunkt, da der ellers ikke er nogen fælles faciliteter. Studietur Der er i projektets forløb indlagt en studietur til Holland med besøg til byerne Rotterdam, Amsterdam og Haag. Den hollandske arkitektur og Urban design, er derfor gennem projektets forløb anvendt som referenceramme og inspiration i diskussioner og formgivningsproces. Blandt andet var besøget på universitetscampus i Utrecht en særlig inspirationskilde til formgivningen af den samlede campusbebyggelse (ill 0.5.8). Inspirationsplancher Inspirationsplancher er anvendt til undersøgelse af eksempelvis rumligheder (ill ), trækonstruktioner, organisering, modulbyggeri og facadebeklædning. Se vedlagte cd med resten af plancherne (appendix 0.5.3). Plancherne er lavet som små casestudier, der inspirerer og fungerer som referencer i projektets videre forløb. Mockup model For at opnå en fornemmelse for skala og arealanvendelse i kollegieværelserne opbygges en 1:1 model af en tidlig idé til et kollegieværelse. Rumdelere er anvendt som skillevægge og trods manglende væghøjde og loft, giver modellen en rumlig fornemmelse af boligens dimensioner. (ill ) Skitseværktøjer Der er anvendt skitser gennem hele formgivningsforløbet i projektet. 2D håndtegninger og tegninger i Illustrator er særligt anvendt til plantegninger eller som hurtig skitsering af ideer (ill ). Rumlige 3D modelleringer fremstilles i SketschUp ud fra hurtige 2D skitser. SketchUp er anvendt både som skitseværktøj og til senere detaljering af elementer. Herigennem skabes en hurtig, realistisk og rumlig fornemmelse af skitseidéerne (ill ). INDRE RUM Kollegiebygningerne er placeret i et forholdsvist bart område og står som en samlet enhed. Indadtil er de beklædt med forskalningsbrædder og udadtil af plader af en eller anden form for kompositmateriale (nærmest betongrå). Selvom bygningerne er vendt indad mod den langsgående vej er de skrå tage vendt, så de åbner op udadtil. Da der er et større bart område udenfor kollegiet, virker det på en måde monumentalt set fra ydersiden. Der er enkelte træer på areaet mellem bygningerne. Belægningen består af fliser og fremstår sammen med stenvæggene hård og kold uden noget særligt spil i overfladen. ill , Universitetscampus i Utrecht ill , Inspirationsplanche ill , Plan skitse ill , Sketchup-skitse ill , Mockup -modelbillede 7

8 Arkitektur I arkitekturfasen holdes fokus på det arkitektoniske arbejde med de indre rumligheder i såvel kollegieboligen som i kollegieboliggruppen. Der udarbejdes et- og toværelseskollegieboliger, hvor der tages udgangspunkt i opstillede krav og ønsker for beboelse og konstruktion. Kollegieværelserne sammensættes og danner derved kollegiet. Værelserne definerer det indre rum, der opstår mellem dem, hvorved disse bliver en integreret del af rumligheden i fællesområdet. Som byggeelement anvendes træ. Målet med dette valg er at udforske træets arkitektoniske og konstruktive potentialer. Indledning Begrebet kollegieværelse har ændret sigt gennem tiden. Dette afsnit forsøger at belyse, hvad et kollegium er, for senere at kunne bestemme de nye kollegieværelsers udformning. Kollegium betyder forsamling eller fællesskab, og det at bo på kollegium er baseret på disse værdier. Foruden at løse et praktisk boligformål er kollegiet også ramme for menneskelig kontakt, aktivitet og studier. Traditionelle kollegier er typisk anlagt som gangkollegier med små værelser, fælleskøkken, -bad og -toilet (ill ). Denne opbygning bevirker, at beboerne i et kollegium er tvunget til at omgås, hvilket styrker det sociale sammenhold beboerne imellem. Den typiske kollegieform har udviklet sig gennem årene, efterhånden som studerende kræver mere og mere plads. Standardværelsesarealet er blevet forøget, så der nu ofte er eget køkken, toilet og bad i selve værelset. De enkelte kollegieværelser minder efterhånden om almindelige lejligheder. Byggeherrerne har taget konsekvensen af efterspørgslen på store værelser, så nye kollegier bygges med meget få fællesfaciliteter. Ofte er der kun en vaskekælder og et festlokale placeret separat fra boligerne (ill ). De nye kollegier er reduceret til almindelige lejlighedskomplekser. (Christensen 2006) ill Det typiske gangkollegium med små værelser, men et stor fokus på fællesskab. ill Nye kollegier er ofte opbygget som almindelige lejlighedskomplekser 8

9 Værdigrundlag Værdigrundlaget, som defineres i dette afsnit, vil blive anvendt som bestemmende parameter i forbindelse med beslutninger og formgivning af såvel kollegieværelset som kollegiet. Det er gennem studier af kollegier erfaret, at nyere kollegier nedtoner eller helt fravælger det arkitektonisk definerbare sociale aspekt. Udviklingen går gradvist mod deciderede lejlighedskomplekser frem for et gangkollegium. Denne observation understøttes af Peter Boe Christensens artikel i Weekendenavisen 6. januar 2006 (bilag 1.1.1). I artiklen problematiseres udviklingen, men samtidig diskuteres et stigende ønske om individualitet: Udviklingen skyldes selvfølgelig det evindelige dyr i åbenbaringen, vi kalder individualisering. Folk gider ikke bo sammen. De vil selv vælge, hvem de skal være sammen med. Det er det, der er problemet, for det betyder, at man kun kommer sammen med nogen, man selv har valgt. Og i sidste ende er det et demokratisk problem, at man på denne måde kan undgå at møde nogen, der har andre værdier. (Christensen 2006) Konceptet for opbygningen af kollegiet går imod denne udvikling og tidens individualisering og tager derfor udgangspunkt i Arno Victor Nielsens holdning til det sociale liv i kollegiet: Det fine ved kollegiet er, du kommer ind som enkeltindivid og er nødt til at danne et fællesskab med andre individer. Du kan ikke bestemme, hvem der skal bo i de andre værelser i modsætning til kollektivet, der ofte er en eksklusiv gruppe, hvor man kan udelukke andre Kollegiet, derimod, er en læreplads, hvor du skal lære at omgås mennesker, du næppe ville omgås, hvis du selv skulle vælge. Se, dét giver sociale kompetencer! (Christensen 2006) Det ønskes, på trods af større krav til individualisering, at skabe et kollegium, der gennem den arkitektoniske udformning giver gode muligheder for socialt samvær blandt beboerne. Ønsket om privatlivets vigtighed skal ikke negligeres, men det ønskes samtidig at styrke det sociale aspekt i kollegiebyggeriet og således opstille et alternativ til den individualiserende udvikling indenfor boligbyggeri. Det skal samtidig være muligt at fravælge dette fællesskab, idet denne mulighed anses for at være af stor betydning for de fleste mennesker og en del af værdien i at have sit eget sted at bo. Det er valgt, ikke at lave en decideret målgruppespecifikation, da kollegiets natur ikke henvender sig til nogen specifik målgruppe. Brugerne vil dog hovedsageligt bestå af universitetsstuderende grundet kollegiets placering på campus. Desuden er det forventeligt, at brugerne vil bestå af mennesker, der som grundregel ikke afviser fællesskabet. 9

10 Værelserne Afsnittet afdækker, hvorledes kollegieværelsernes endelige planløsninger er fremkommet. Specifikation af krav Der er på baggrund af besøg på kollegier samt undersøgelser og diskussion fremkommet en konkret række krav og ønsker, der er blevet fokuseret på gennem arbejdet med kollegieboligerne. Der skal udformes henholdsvis en et- og toværelsesbolig. På alle værelser skal der være toilet og bad samt tekøkken. Dermed opnås mulighed for boligstøtte. Jævnfør værdigrundlaget i afsnit 1.1 er der et stigende ønske om, at boligens udformning giver mulighed for at kunne opholde sig privat i boligen for en stund. Dette krav er stillet op imod ønsket om, at fællesarealet skal have nogle ekstra funktioner, der trækker beboerne ud i fællesrummet. Modulbyggeri Udformningen af kollegieværelserne er kun første fase i formgivningen af det samlede kollegium. Derfor betragtes de enkelte kollegieværelser som byggeklodser, der bruges til at skabe det samlede kollegium. Disse volumener og deres bærende strukturer er formgivet i eksempelvis pinde, pap og blåt skum (ill , 1.5.2). Idéplancher er generet på baggrund af de rumlige undersøgelser. Med inspiration i disse plancher er det besluttet at arbejde bevidst med et modulært koncept i formgivningen (ill ). Udarbejdelsen af et fast grundmodul har givet flere muligheder for justering. For at tilgodese rumlige nichekvaliteter samt mulighed for varierende lysindfald, er der skabt rektangulære planer, som efterfølgende er blevet forskudt fra hinanden. (ill ) Hvert plans areal er ca. 10m 2. De ydre mål på værelsesmodulet er holdt konstant, mens vægtykkelserne varierer afhængig af om, det er en skille- eller ydervæg. ill Rumlig formgivning i pinde, pap og blåt skum Modulbyggeri - Espansiva Træskellettet er det bærende element. Facaderne Facaderne kan udskiftes efter behov skaber rum. De enkelte moduler kan varieres på millioner af måder ill Ideplancher, som har inspireret til at arbejde med moduler 600mm Akademie Mont-Cenis Building Bygningens konstruktion er bygget i træ og derefter beklædt med glas. Konstruktionen er fuldstændig blottet og synlig i hele bygningen. Dette sammen med de tranperente glas giver et spil i lysindfaldene i bygningen. Alle samlinger er synlige og formede således de passer til resten af bygningens udtryk 4956mm 378mm 147mm 3172mm ill Forskydning af de rektangulære grundmoduler skaber nicher og varierende lysindfald ill Grundplanens dimensioner er konstante, mens vægtykkelserne varierer, afhængig af vægtypen. 10

11 Etværelsesbolig Etværelsesboligen (ill ) består af en samlet plan på ca. 20m 2, hvor de to rektangulære planer er forskudt 600mm fra hinanden (ill ). I spalterne, der opstår ved forskydningen mellem planerne, er der placeret smalle vinduer, som løser problemerne med forskydninger, der opstår pga. forskellige vægtykkelser. Søjlerne er synlige i hjørnerne ved forskydningerne. I udformningen af boligen er der fokuseret på at skabe et rumforløb, der formår at adskille køkken og sovefunktionerne. I det ene modul er badeværelse og indgang placeret, således at der ved indgangen er skabt en fornemmelse af en entré. Badeværelset er desuden dimensioneret, så der er plads til en seng i den niche, der opstår bag skillevæggen. I det andet modul er tekøkkenet og opholdspladsen placeret. Fra køkkenet er der mulighed for at følge aktiviteterne i fællesarealerne gennem et vindue. ill ,, plan over etværelsesboligen i 1:100 Toværelsesbolig Toværelsesboligen (ill ) af sammensat af tre forskudte rektangulære grundplaner, så arealet bliver ca. 30m 2. Det ekstra værelse kan anvendes som sove- og arbejdsværelse. Resten af boligen er udformet på samme måde som etværelsesboligen. ill , plan over toværelsesboligen i 1:100 ill , perspektivisk afbildning af toværelsesboligen 11

12 Kollegiet I dette afsnit beskrives kollegiet som en helhed, herudover beskrives det overordnede koncept og følgerne heraf. Herudover beskrives fællesrum og funktioner i kollegiet. Kollegieboligernes organisering danner rammen for et socialt orienteret fællesrum. For at skabe denne ramme er der foretaget en række analyser og vurderinger af forskellige kollegier, hvilke har resulteret i en række krav og ønsker til udformningen af fællesrummet. Endvidere er der udformet et diagram over de ønskede fællesfaciliteter i kollegiet samt placeringen af disse i forhold til hinanden. (ill ) Fællesareal Afstanden og herunder transitarealet mellem de forskellige rum og zoner i kollegiet skal holdes på et minimum. Løsningen fremkommer ved at flette fælles opholdsrum sammen med transitarealet og endvidere placere indgangene til de private rum, så disse grænser helt op til fællesarealerne. Herved mindskes afstanden mellem de forskellige rum. Overgangen mellem kollegieværelset og fællesrummet bliver herved konsekvent. Tomme transitzoner er undgået, idet disse er blevet en del af både det fælles og de private rum. (ill.1.3.1) Fællesfaciliteterne er delt op, og placeret i tre forskellige niveauer i bygningen, for at mindske afstanden mellem de øverstliggende værelser og fællesfaciliteterne (ill og 1.3.3). Herved bliver der skabt liv flere steder i kollegieboligen, idet beboerne på grund af arkitekturen vil opholde sig flere forskellige steder i bygningen. Endvidere er der udarbejdet et gangforløbsdiagram (1.3.4), hvor adgangen fra foyer til spisesal/køkken og op igennem bygningen til stuen, videre op til flere værelser og til sidst terrassen er illustreret. Kollegieboliger Kollegieboliger Kollegieboliger Kollegieboliger Transit Samtaleområde Spiseplads Fælleskøkken Stuen Terrassen ill , Diagram over fællesfaciliteter Cykelparkering Hovedindgang Vaskerum Postkasser Kælderindgang Opbevaring Betjenende rum Sociale rum Individuelle rum Tertiære rum ill 1.3.2, Diagram over rumfordeling 12 ill , Diagram over rumfordeling ill , Diagram over gangforløb

13 Stuen Stuen er placeret centralt i kollegiet i framen. Fra dette rum er der overblik over det indre kollegium, og denne visuelle sammenhæng giver mulighed for interaktion mellem personer på flere niveauer. Stuen er tænkt som det primære rekreative opholdsrum i kollegiet og er baseret på centrale observationsværdier, såsom åbenhed og overblik over den sociale sfære. Rummet kan programmeres til forskellige aktiviteter efter behov som fx brætspil, pool eller tv/video-spil, hvilket understreger at rummets funktioner primært er rekreative. ill , Perspektiv af stuen ill , Perspektiv af spisesalen ill , Perspektiv af køkkenet Spisesalen Spisesalen er det centrale rum. Salen fungerer som fordelende rum til de andre planer og de tilstødende kollegieværelser. Spisesalen bliver derved et samlende element og tjener værelserne og de øvrige fællesarealer. Rummet er åbent og regulært og er defineret af værelsernes placering. Dette bevirker, at der dannes nicher, som indrettes til siddekroge, der kan udnyttes til eksempelvis samtale eller studie. Spisesalen kan endvidere anvendes som festlokale Køkkenet Køkkenet grænser op til spisesalen, da disse funktioner er rent naturligt tæt forbundet. Køkkenets åbenhed i fællesrummet bidrager til den fælles orientering af kollegiet. Køkkenet er overdækket af den overliggende stue. Køkkenet er en del af kollegiets ekstra funktioner og bliver derved et af de fællesskabsfremmende elementer. Det forsøges at gøre fælleskøkkenet mere attraktivt end de enkelte værelsers lille køkken, ved at det tilbyder socialt samvær og i kombination med spisesalen giver mulighed for madtilberedelse og indtagelse i et stort og lyst rum. Livet omkring i kollegiet kan betragtes og opleves. Fælleskøkkenet betragtes derfor som det primært anvendte køkken, hvortil køkkenet på værelserne er et supplement. 13

14 Løsningspræsentation Inspiration Der er hentet inspiration til kollegiets ydre udtryk i både inspirationsplancher (ill ) og Workshop 1. Desuden er der i udformningen lagt vægt på, at facaden visuelt skal forbinde kollegiet med dets omgivelser. Facademoduler Facadebeklædningen er udformet som moduler sammensat af tre komponenter, hvilke der findes typer to slags af et bestående af forskallingsbrædder og et som vindue (ill og ill ). Grundkomponenterne er koordineret, så der kan dannes moduler, som kan tilpasses de individuelle boliger og facader. Materialer Forskallingsbrædderne er af ubehandlet lærketræ og søjlerne samt de tværgående bjælker er af merbau. Vinduesrammerne er af eg. Lærketræ (ill ) er lyst og får en mørkere brun farve efter tørring og lyseksponering. Kerneved af lærketræ har et højt indhold af naturlige olier og dermed en levetid på ca. 50 år. (Teknologisk Institut 2005) Merbau (ill ) er en brun til rødbrun træsort og er blandt de mest rådresistente træarter samtidig med at det er modstandsdygtigt overfor de fleste insekter. Dette gør Merbau optimalt eksempelvis ved afslutningen af søjlerne tæt på vandoverfladen. Merbau har desuden høje styrkeegenskaber, høj varighed og lavt volumensvind ved tørring. (Teknologisk Institut 2003) Egetræ (ill ) er særdeles holdbart ( år) og vejrgrånes ligesom lærketræ pga. solens fotokemiske nedbrydning. Eg beskrives som havende gode styrkeegenskaber, moderat svind og god holdbarhed. (Teknologisk Institut 2002C) ill , facadebillede fra inspirationsplanche ill , facaderne kan opbygges efter behov ill ill , lærketræ ill , merbau ill , egetræ 14

15 Vestfacade Vestfacaden (ill ) er kollegiets ansigt, som indeholder framen, hvis formål er at indramme og udstille det sociale liv i kollegiet. Framen benyttes indvendig som stue. Under Framen er fælleskøkkenet placeret. Framen er af den mørke træsort Merbau og får således en dominerende rolle i kontrast til den lyse omgivende Lærk. ill , Opstalt vestfacade Sydfacade Sydfacaden (ill ) består af en etværelses bolig og en toværelses bolig, placeret ovenpå hinanden. Oprindeligt var der her placeret to toværelses boliger, men dette er modificeret for at skabe foyeren, som indeholder postkasser og informationstavler, og er kollegiets hovedindgang. Facaden er beklædt med komponenter med få vinduer, hvorved lysindfaldet kan begrænses. Desuden er rummet over boligerne udnyttet som tagterrasse. ill , Opstalt sydfacade Østfacade Østfacaden (ill ) består af to etværelses boliger og to toværelsesboliger i to etager, hvor vinduesareal og antal er øget i forhold til sydfacadens. ill , Østfacade Nordfacade Nordfacaden (ill ) indeholder ligeledes boliger, her er det seks etværelsesboliger placeret i tre etager. Vinduesarealet er ligeledes øget, for at lukke så meget dagslys som muligt ind i boligerne. ill , Opstalt Nordfacade 15

16 Tag Taget på kollegiet er benyttet til at (Ill ) føre lys ind i kollegiets fællesrum. Taget skal simulere låg på kollegieboliggruppen, således det sammen med terrænfladen danner bund og låg om kollegiet. Hver facade har sit eget tag, hvor henholdsvis vestfacadens tag fungerer som hovedtag, der dækker den centrale del af kollegiet og sydfacadens tag fungerer som dæk for tagterrassen. ill , Perspektivtegning Terrasse Terrassen (ill ) er placeret øverst på den sydvendte facade for yderligere at placere sociale funktioner rundt omkring i bygningen. Terrassen er en indbydelse til socialt samvær ude i det fri, men alligevel indenfor kollegiets rammer. Der skabes herfra mulighed for at observere kollegiets omgivelser yderligere. Terrassen defineres ortogonalt af de vestvendte lejligheder. Kælder ill , Perspektivtegning Kollegiets dagligdagsindgang er i kælderen. Fra kælderen er der via en trappe adgang til spisesalen og derfra til resten af kollegiet. Kælderen indeholder vaskerum, cykelparkering og et mindre opbevaringsareal. Kælderen præsenteres og uddybes yderligere i et senere afsnit. ill , konceptuel plan over kælderen 16

17 Snit gennem kollegiet ill , Snit B 1:200 ill , Snit A 1:200 N B A ill ,Oversigtsplan over snit 17

18 Træ Dette afsnit belyser de forskellige muligheder og udfordringer, der opstår, når træ anvendes som konstruktionsmateriale. Brand Risikoen for brand har ofte været hæmmende for at skabe byggeri i træ. Træ har dog den egenskab, at indbrændingshastigheden (den mængde træ, der brænder bort pr. minut) er tilnærmelsesvis konstant. Det vil sige, at det er nemt at bestemme kravene til træets dimensioner ud fra hvor lang tid, konstruktionen skal holde i en eventuel brandsituation. Selve densiteten af de enkelte træarter bestemmer, hvor hurtigt træet brænder væk. En langsom indbrændingshastighed forekommer, når træet har en høj densitet, hvilket konstruktionselementer oftest har. Konstruktionselementerne kan derfor blive stående i lang tid, så personer inde i konstruktionen kan nå at komme ud. De tynde facader brænder dog hurtigere væk pga. deres lave densitet. (Teknologisk Institut 2002A) Ældning Træ viser hurtigt tegn på ældning, da det er et naturmateriale. Efter et stykke tid bliver træet brunt og derefter gråt. Denne proces er en kombination af solens nedbrydning af træet samt svampevækst. Pga. svampevæksten, udskiller træet bindemidlet ligning, som viser sig som brune partikler. Disse partikler vaskes væk de steder, hvor beklædningen er udsat for regn. Dette bevirker, at træet får en ujævn patinering, som bestemmes af konstruktionens evne til at beskytte mod regn (ill ). Der kan arbejdes med at undgå denne patinering eller denne kan anvendes som en aktiv del af facadeudtrykket. I tidens løb vil ubehandlede og ubeskyttede træoverflader nedbrydes af vejr og vind. Dog vil denne nedbrydning gå meget langsomt, hvis der ved hjælp af konstruktive principper sørges for, at træet kan slippe af med fugten. I det danske klima vil træet gennemsnitligt svinde 1-10 mm for hver hundrede år. (Teknologisk Institut 2006) (Teknologisk Institut 2000) Lyd Træ er ikke er specielt lydisolerende. Især er det gulve, der skaber problemer med lyd. Dette problem er bl.a. opstået i det helt nye byggeri Tietgenkollegiet, hvor alle terrændæk skal udskiftes, fordi trinlydniveauet er for højt (Tietgen Kollegiet 2005). Derfor skal det sikres, at gulve er konstrueret, så lydisoleringskravene bliver overholdt. Produktion Der er en del problemer med opførelsen af et træbyggeri sammenlignet med byggeri af andre materialer. Varierende fugtforhold gør, at træet skiftevis udvider og trækker sig sammen, hvilket skaber sprækker og skævheder i konstruktionen. Endvidere er det dyrt at have håndværkere til at lave konstruktionen på stedet. Løsningen på disse problemer findes med inspiration i møbelindustrien, hvor de enkelte elementer i trækonstruktionen præfabrikeres i en hal med konstante fugtforhold. Producenten Hjem A/S (Hjem A/S 2006) er et eksempel på denne nye produktionsmetode, hvor dyre mellemled er sprunget over, og arbejdsprocessen er industrialiseret. (Teknologisk Institut 2004) ill , træet patineres, når det ældes 18

19 Konstruktion Formålet med afsnittet er at beskrive de mest interessante konstruktionselementer i kollegiet ved hjælp af illustrationer og beskrivelser. Konstruktionerne i kollegiet er dimensioneret ud fra lyd-, brand- og isoleringskrav. Eftersom hver enkelt kollegiebolig defineres som en brandcelle, skal alle omkringliggende konstruktioner overholde kravene til BD60. Gennem teksten anvendes betegnelsen BD, der i det nuværende europæiske system betegnes R(EI). Frem for at udføre en komplet beregning af energirammen for kollegieboligen anvendes minimumsværdierne for isoleringsevne og energirammen anses derfor som overholdt. (Rockwool 2005) ill Etageadskillelse Etageadskillelsen bæres af bjælker, hvori loftet er ophængt (loftpanelerne behandles med brandhæmmer). Det massive plankegulv ligger på strøer, som er placeret på bjælkerne ved hjælp af lyddæmpende klodser. Mellem bjælkerne er 150mm isolering placeret (BD60 godkendt). Isoleringen er brandteknisk fastholdt (2 mm ståltråd c/c 300 mm). (Rockwool 2005) Rockwool stenuld bidrager ikke til brand, men har stor brandmodstandsevne. Stenulden beskytter dermed konstruktionen. (Rockwool 2006A) Ydervæg Der anvendes profilbrædder af lærketræ som klimaskærm. Brædderne er fæstnet i lister ovenpå vindtæt afdækning (asfaltfiberplade) i vandrette bjælker. Listerne på den vindtætte afdækning sørger for at klimaskærmen bliver ventileret. Mellem bjælkerne er 200 mm isolering placeret og herefter dampspærre. Dampspærren er dermed stadig placeret varmt, og bliver ikke perforeret ved ophængning af ting i væggen eller af elinstallationer eller lignende, hvilke kan placeres indenfor dampspærren. Herefter er reglar placeret med 100 mm isolering imellem og til sidst gipsplader. (Rockwool 2005) 21 mm gulvbrædder 13 mm gips 100 mm isolering Dampspærre 150 mm bjælker (c/c 600 mm) 45 mm strøer 100 mm reglar Afstandslister Vindtæt afdækning 200 mm bjælker 150 mm isolering 300 mm loftsbeklædning 200 mm isolering Profilbrædder, Lærk ill ill

20 Konstruktionsprincip Inspireret af Workshop 1 (ill ) er der udarbejdet et søjle/bjælke-system. Systemet er et simpelt grid, hvor bjælker bærer etageadskillelserne, vægkonstruktion og lignende, og søjlerne bærer bjælkerne (ill ). Eftersom samlingen mellem bjælker og søjler ikke er momentstiv, skal der anvendes metalbånd i væggene for at optage sidevers kræfter fra vinden (ill ). Egenlast Nyttelast Vindlast Reaktion Reaktion ill , metalbåndene stabiliserer stukturen Reaktion ill , søjlerne optager de vertikale laster Skillevæg mellem lejligheder Skillevægge mellem brandceller skal overholde kravene for BD60 samt dæmpe lyden med minimum 52 db. Dette overholdes ved at anvende dobbeltgips og lade stålreglarne være placeret forskudt, således gipspladerne fra den ene side ikke fæstnes i samme reglar som dem fra modsatte side. Isoleringen er ydermere BD60 godkendt. (Rockwool 2006B) Terræn dæk Dækket til fri luft konstrueres som en ydervæg, men med krydsfiner som klimaskærm. Der anvendes krydsende 150 mm bjælker (c/c 600 mm) med 150mm isolering imellem. Herefter dampspærre og til sidst strøer og gulvbrædder. (Rockwool 2005) Gulvbrædder 2 * 13 mm gipsplade Forskudte stålreglar Dampspærre 150 mm isolering 2 * 45mm isolering 150 mm isolering Krydsfiner 20 ill , skillevæggen mellem lejligheder ill , terrændækket

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Neshøj HASSERIS. Neshøj 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg. Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris

Neshøj HASSERIS. Neshøj 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg. Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris HASSERIS Velkommen som lejer i Parken i Aalborg HASSERIS Ejendomsselskabet tilbyder 25 attraktive udlejningsrækkehuse

Læs mere

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Billeder fra et af SennenBolig s seneste projekter. Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.: 79 38 13 10 Billederne

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

BASNÆSVEJ 22 SCHEMATIC DESIGN

BASNÆSVEJ 22 SCHEMATIC DESIGN PROJEKT COMMETS 14.09.2009 Schematic Design SCHEMATIC DESIG PROJEKT: UMMER: A000 Index A005 A010 A011 A040 A041 A042 A050 A100 A101 Eksisterende Situationsplan Eksisterende Plan, beboelse Eksisterende

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Præsentation af FactoryHouse The Village

Præsentation af FactoryHouse The Village Præsentation af FactoryHouse The Village Arkitektur by PLH Arkitekter FactoryHouse the Village er tegnet og tænkt af PLH arkitekter. Målet har været at skabe en lille og spændende arkitektonisk landsby

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere