L For referat: Kirsten Ægidius

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L For referat: Kirsten Ægidius"

Transkript

1 Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 22. februar 2013 Dato for udarbejdelse: 2. april 2013 L For referat: Kirsten Ægidius Deltagere: Kirsten Ægidius Pernille Hoppe Lisbet Jensen Tilde Randsborg Kirsten Thoke Lone Guldbæk Kristensen Rikke Vigstrup Dalgaard Line Schiellerup (fra HB) Afbud: Karen Fischer-Nielsen Sekretariatsmedarbejder: Karen Fischer-Nielsen (syg) Sannie Jørgensen (pkt. 1, 5 og 6) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på beslutninger fra det seneste TR-rådsmøde den 14. december. 3. Opfølgning på Repræsentantskabsmødet, formandsvalg mm. 4. TR-årskonferencen 5. TR-uddannelsen 6. TR-undersøgelsen 7. Orientering fra HB, regionerne og sekretariatet 8. Eventuelt 9. Kommende møder 10. Evaluering af mødet 11. Indstilling til HB.

2 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med ændret prioritering af tidsramme i forhold til punkt Opfølgning på beslutninger fra det seneste TR-rådsmøde den 14. december. s.3. Foldere om medlemsfordele. TR-rådets kommentarer er blevet indarbejdet, og de to foldere er til gennemsyn hos Nicolai Robinson. Herefter bliver de færdiggjort af Janus og Karen. s.4. Nyheden om job på særlige vilkår, som er lagt på TR-hjemmesiden lægges også på portalen for ledere. jeg har giver oplysningen videre til Poul Holm, og materialet lægges snarest på lederportalen. s.5. Der kom følgende ønske fra TR-Rådet, at TR skal kunne se i medlemssystemet om en fysioterapeut er medlem eller ej. Svar fra Mette Birk Berger, chef for økonomiafdelingen: Der vil efter vores opgradering af Navision måske være en mulighed for en internetbaseret adgang. Vi vil undersøge mulighederne, men jeg kan ikke love noget. Det afhænger jo i sidste ende også af prisen s.6. Begrebet "Sociale tillidsmænd" i Randers Kommune - kan vi gøre noget yderligere som forening? Kirsten Æ kontakter konstitueret regionsformand, Kent Sandholt mhp. at få løftet/drøftet sagen i SHK/Midtjylland 3. Opfølgning på Repræsentantskabsmødet, formandsvalg mm. Kort gennemgang af listen over emner fra repræsentantskabsmødet (anvendt på sidste HB-møde): Større åbenhed og medlemsinddragelse fra foreningens ledelse. HB har allerede sat det på dagsordenen Lovene skal gennemskrives (OBS valg til TR - TR-Rådet har et ønske om, at vi flytter det ordinære valg fra efterår frem til forår/alternativt, at vi samstemmer det med øvrige organisationer (f.eks. Etf., der ikke har regler ang. valgtidspunkt i deres love)). Regionsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på TR-kurser (aktuelt ikke sat noget i værk endnu, TR-Rådet vil gerne involveres, når der ligger konkret udspil) 2/7

3 Formandsvalg Det skal drøftes, hvad TR-Rådets rolle skal/kan være i forbindelse med fremtidige valg. Vil vi som råd inviteres med henblik på påvirkning/oplysning, etc.? eller ønsker vi - helt modsat, at få indskrevet i de administrative retningslinjer at faste udvalg ikke kan/skal bruges som platform i en valgkamp. Konklusion Punktet sættes på TR-rådets dagsorden senere på året 4. TR-årskonferencen Planlægningsgruppen (Kirsten T, Pernille, Lisbet, Tilde og Karen) havde holdt møde og besluttet, at emnet bliver: Ledelse, hvad rør der sig på ledelsesfronten, hvordan hænger begreberne sammen og hvad betyder det for TR s eget arbejdsmiljø. Sted: HC. Andersen, Odense Tid: den 7. november 2013 På mødet skulle vi kort drøfte emnet og øvrige forhold vedr. Årskonferencen. Konklusion TR-rådet tog orienteringen til efterretning NB vi skal huske at invitere HB og AMiR-Rådet. 5. TR-uddannelsen Orientering fra Uddannelsesarbejdsgruppen bl.a. vedr. G1 og Introduktionsdagen TR-uddannelsen Der er blevet aflyst et Sæt TR-rollen i spil (G-1) og udsat et Forhandling II grundet for få tilmeldte, hvilket er rigtig ærgerligt. TR-rådet har tidligere modtaget mails til rundsendelse med opfordring til, at få TR at melde sig på "aflysningstruede" kurser. Det håber vi fortsat kan være gældende. Uddannelsesgruppen afventer ny mødedato. På næste møde skal der kigges på funktionsbeskrivelse/drejebog for Introdagen og Sæt TR-rollen i spil - samt formålet med TR-Rådets deltagelse på grundkurserne. Indtil videre er det eksisterende notat gældende. TR-rådet vil gerne være med til at kvalificere det videre arbejde om rådets rolle. 3/7

4 Listen over kontakt-tr. Rettelser fra de 5 regioner sendes ind til Karen senest 2. maj 2013 Den nye hjemmeside TR- og AMiR-hjemmesiden er blevet slået sammen til en. Indholdet er blevet gennemgået, omskrevet og organiseret på en ny og forhåbentlig mere overskuelig måde. TR-rådet kommenterede den nye hjemmeside: Hjemmesiden er som helhed velfungerende og ny opdeling OK. Dog er TR-Rådet blevet sværere at finde på hjemmesiden (flere klik nede). Det er vigtigt, at vi som råd er lette at finde for den menige TR ude på arbejdspladsen, da vi jf. vores kommissorium skal være rådgivende/vejledende over for TR. Kommentar: Efter forslag fra TR-rådet findes de nu under Tilbud til dig, to klik nede og findes desuden under Ny i hvervet, et klik nede. 6. TR-undersøgelsen 6.a. TR-undersøgelsen TR-undersøgelsen blev gennemført i foråret 2012, og TR-rådet gennemgik resultatet på deres møde den 24. maj Her følger kommentarerne og de efterfølgende uddybende kommentarer fra sekretariatet. Læs mere i referatet fra mødet den 24. maj. Kan man sammenligne med tidligere rapporter? Svar: Det er ikke muligt på grund af forskellige måder at udtrække data på. Fremover vil undersøgelserne bliver udført, så sammenligninger bliver mulige. Hjemmesiden bliver tilsyneladende brugt meget, derfor skal den prioriteres både hvad angår opdatering, debat mm. Svar: Hjemmesiden er blevet opdateret og omorganiseret. Se under pkt. 5 Det allerværste ser ud til at være at få opbakning fra kolleger, men de oplyser heldigvis at de har opbakningen. Det er et felt, der skal følges. Især set sammen med, at tiden er et problem. TR-rådet vil gerne have uddybet svarene, hvis det er muligt. Er det f.eks. TR-rollen eller brugen af tid, der er svær at få opbakning til? Svar: Det er ikke muligt at drage konklusioner på baggrund af materialet. Samarbejde med AMiR, TR-suppleanter og regionsformændene er forholdsvis lavt. Det skal prioriteres, at der i TR-udannelsen arbejdes med at TR skal kun- 4/7

5 ne spotte de politiske muligheder. TR-rådet vil gerne have opdelt svarene efter regionerne. Svar: Resultatet fordelt på regioner forelå til mødet. Der er ingen signifikante regionale forskelle på, hvem TR samarbejder med og hvor meget. TR-rådet ønsker at teksten klassisk TR ændres til typisk TR i den interne rapport. Det bringes videre til Mette Gad, der står for den tekniske del og sammenskrivningen af undersøgelsen. Næste undersøgelse vil blive fortaget i foråret 2014 evt. sammen med en gentagelse af den store medlemsundersøgelse. TR-rådet vil som ved tidligere undersøgelser blive inddraget i udformningen af TR-delen af undersøgelsen. Karen og Sannie gennemlæser rapporten igen med planlægningsgruppen forud for årskonferencen i forhold til arbejdsmiljøvinklen. 6.b. Yderligere TR-data a. Der er store muligheder for at trække statistik vedr. TR-vilkår fra medlemssystemet (hvor mange TR, hvor mange TR for flere faggrupper, hvor mange geografier dækker TR, hvor mange medlemmer dækker TR mm). Denne statistik bygger på alle vores data og er derfor mere dækkende end, hvis vi spørger TR. Udvalgte data vil et par gange om året blive sendt til TR-rådet, og vi undlader at spørge til det fremover. b. Der er desuden mange informationer at hente i Danmarks statistik vedr. det fysioterapeutiske arbejdsmarked (hvor mange ledige? hvor mange fysioterapeuter skifter sektor?). TR-rådet kom med forslag til andre informationer, der kunne være relevante. Der sendes et nyhedsbrev ud til alle TR med et sammenkog af disse informationer et par gange om rådet. 7. Orientering 7.a. Orientering fra HB: Strategi mål vedtaget - Rekruttering og fastholdelse og Jobskabelse på det private arbejdsmarked. Lang diskussion om særligt sidstnævnte strategimål Arbejdsgiverrådgivning for de privatpraktiserende (klinikejere og selvstændige) - er outsourcet til Tandlægeforeningen i en forsøgsperiode. 7.b. Orientering fra forhandlingsudvalgene: Forhandlinger fortsat pågående, da TR-Rådet holdt møde AUOP: Aftaleretten uddelegeres til TR fra dag 1 - diskuteret på sidste møde i januar. Der mangler et referat fra dette møde og klarhed på, hvad der blev konkluderet på emnet. Emnet tages op senere. 5/7

6 7.c. Runde fra TR-rådet: Pernille Hoppe fra det regionale netværk i hovedstaden: Generel stramning i forhold til at markere ledelsesretten, overbelægning på de medicinske afdelinger. Ledelsen i psykiatrien skal fremover fungere på flere forskellige matrikler - hvilket giver bekymring for at dette også kan ske for ansatte i basisstillinger Tilde: Der efterspørges et redskab til overblik og et holdningspapir vedr. tilbageløbsmidler - på landsplan som laves/udvikles centralt i foreningen. I samme stil som modellen med Sundhedskartellets lønberegner. Ønsket sendes videre til drøftelse i forhandlingsafdelingen og evt. i AUOP. Kirsten T: Som FTR involveret i spare/fyringsrunde, hvor medarbejderne er "tvunget" til at gå 2 timer ned. OBS at der anvendes drejebog som er godkendt i MEDsystemet. Der er også varslet ændringer i arbejdstiden (udvidet åbningstid) - OBS igen inddragelse af MED-systemet for at få belyst de personalepolitiske konsekvenser. Lisbeth: Genforhandling af MED-aftalen. Parterne er meget langt fra hinanden Regionen står for at skulle effektivisere med 20 %. Der er meget højt sygefravær og dårligere stemning/hårdere tone blandt kollegaerne. Kirsten Æ: Har ikke holdt møde siden november i netværket. På det regionale område er ledelsesstrukturen i terapiafdelingerne sat under pres, hvor de nedlægges som selvstændige afdelingsledelser. Regionsformanden er inde over, men det ser ud til at beslutningen er truffet. Rikke: Blandt kommunerne - manglende involvering fra ledelsen, når der sker ændringer i arbejdsvilkår, eks åbningstider. Line: Er ved at være færdige med revidering af MED-aftalen på det regionale område. Lone: Ikke holdt møde siden november. Skal have "Social Kapital" på som emne til næste møde. Travlhed med implementeringen af "klinisk ledelse" på sygehuset. 6/7

7 8. Eventuelt Intet under dette punkt. 9. Kommende møder Næste møde er tirsdag den 28. maj. Forslag til emner: Samarbejde med ETF og TR s rolle, når de dækker flere faggrupper Valgkadance Rollefordeling mellem TR og AMiR Evalueringsskema og skema til forventningsafstemning Formandsvalg 10. Evaluering af mødet Der var ikke noget under dette punkt. 11. Indstilling til HB Det indstilles, at referatet tages til efterretning 7/7

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital),

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere