Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune"

Transkript

1 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december /34

2 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen INDLEDNING OVERORDNEDE OPGAVER ORGANISERING OG LEDELSE AF SUNDHEDSBEREDSKABET AKTIVERING OG DRIFT AF KOMMUNALT SUNDHEDSBEREDSKAB INFORMATIONSHÅNDTERING KOORDINATION OG SAMARBEJDE KRISEKOMMUNIKATION... 7 Del 2 Indsatsplaner, instrukser og action cards BESKRIVELSE AF UDVALGTE KONKRETE HANDLINGER... 9 ACTION CARD 1 AKTIVERING AF SUNDHEDSBEREDSKABSLEDELSEN PANDEMISK INFLUENZA OG EPIDEMIER ACTION CARD 2 KORT INSTRUKS I FORHOLD TIL AT AFBRYDE SMITTEVEJE ACTION CARD 2.1 PANDEMISK INFLUENZA FASE 1 OG ACTION CARD 2.2 PANDEMISK INFLUENZA FASE ACTION CARD 2.3 PANDEMISK INFLUENZA FASE 4 OG ACTION CARD 2.4 PANDEMISK INFLUENZA FASE VOLDSOMT VEJRLIG ACTION CARD 3 VOLDSOMT SNEFALD/ISSLAG BRAND I BYMÆSSIG BEBYGGELSE ACTION CARD 4 BRANDINSTRUKS FOR PLEJECENTRE, BOSTEDER OG VÆRKSTEDER STRØMSVIGT PÅ INSTITUTION ELLER I EGET HJEM ACTION CARD 5 STRØMSVIGT PÅ PLEJECENTRE, BOSTEDER, VÆRKSTEDER OG I EGET HJEM HEDEBØLGE ACTION CARD 6 ANBEFALEDE HANDLINGER VED HEDEBØLGE MODTAGELSE AF EKSTRAORDINÆRT UDSKREVNE PATIENTER ACTION CARD 7 MODTAGELSE AF EKSTRAORDINÆRT UDSKREVNE PATIENTER FRA SYGEHUSE SUNDHEDSBEREDSKABET VED CBRNE-HÆNDELSER ACTION CARD 8 CBRNE-HÆNDELSER KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB ACTION CARD 9 KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB Del 3 Appendiks ØVELSESAKTIVITET EVALUERING Telefontavle /34

3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen 1.0 Indledning Generelt om sundhedsberedskabsplanen Retsgrundlaget Kommunerne skal i henhold til gældende lovgivning udarbejde en sundhedsberedskabsplan mindst én gang i hver valgperiode. Retsgrundlaget for planen er: - lov om kommunernes styrelse LBK nr. 885 af 29/08/2012, 69 - sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13/07/2010) - beredskabsloven (LBK nr. 660 af 10/06/2009) - epidemiloven (LBK nr. 814 af 27/08/2009) - lægemiddelloven (LBK nr. 506 af 20/04/2013) - bekendtgørelse nr af 09/12/2011 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. Sundhedsberedskabsplanen skal således overholde love, vejledninger og retningslinjer fra centralt niveau og ses i sammenhæng med kommunens civile beredskabsplan og regionale beredskabsplaner, herunder Akut Medicinsk Koordinationscenters (AMK) indsats i en beredskabssituation. Kommunens sundhedsberedskabsplan skal endvidere koordineres med nabokommunernes beredskabsplan. Sundhedsberedskabet Den kommunale sundhedsberedskabsplan udarbejdes på baggrund af nationale trusselsvurderinger og en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse (ROS) og beskriver kommunens målsætninger for beredskabet, herunder for: - Indsats over for ekstraordinært udskrevne patienter, samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem - Samarbejde med regionen og de omkringliggende kommuner - Kommunikation mellem de personer, der deltager i sundhedsberedskabet - Aktivering af beredskabet - Kvalitet og kvalitetssikring - Uddannelses- og øvelsesvirksomhed Sundhedsberedskabsplanlægningen skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab og sikre en fleksibel tilpasning af dette beredskab til mulige beredskabssituationer. Sundhedsberedskabet omfatter sygehusberedskabet, sundhedsberedskabet i den primære sundhedssektor samt lægemiddelberedskabet. Formål Sundhedsberedskabsplanen er en del af Sønderborg Kommunes civile beredskabsplan. Planen skal i øvrigt ses i sammenhæng med Region Syddanmarks beredskabsplan, som blandt andet beskriver beredskabet på sygehusene i regionen. Ligeledes ses planen i sammenhæng med nabokommunernes beredskabsplan, for Sønderborg Kommunes vedkommende er det sundhedsberedskabsplanen i Aabenraa Kommune. 3/34

4 Formålet med planen er at skabe grundlag for en koordineret indsats i en ekstraordinær situation samt sikre koordineret anvendelse af sundhedsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe borgerne og kommune tilbage til en normaliseret situation. Formålet med planlægningen er ydermere at sikre, at kommunen også i en beredskabssituation vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver. Revision af sundhedsberedskabsplanen Beredskabsplanen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode, jf. bekendtgørelsens 6. Telefonlister, oversigter over plejecentrenes kapacitet samt fortegnelse over beredskabets køretøjer mv. revideres årligt i oktober måned. Ansvaret for planen og dens vedligeholdelse ligger hos direktøren for Social og Sundhed. 1.1 Overordnede opgaver Opgaver De overordnede opgaver for det kommunale sundhedsberedskab omfatter - Indsats over for ekstraordinært udskrevne patienter - Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger samt forebyggelse af infektioner og epidemiske sygdomme - Diverse plejeopgaver, f.eks. i forbindelse med hedebølge o.l. - Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp. Generelt I forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsberedskabsplanen har den nedsatte arbejdsgruppe foretaget en vurdering af en række mulige hændelser (trusler), der kan tænkes i Sønderborg Kommune. Der er i planlægningsarbejdet fokuseret på de hændelser, der vurderes at have størst betydning for kommunens drift samt på de hændelser, der vurderes at være sandsynligst forekommende. Kommunens opgaver Det er kommunens opgave at medvirke til at begrænse de direkte skader samt afledte hændelser, som er en følge af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Opgaverne kan opdeles i: - Daglige opgaver: De opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så længe som muligt, og at ingen borgere bringes i fare som følge af de foretagne prioriteringer i en ekstraordinær situation. - Vitale opgaver: når de tilgængelige ressourcer ikke længere er tilstrækkelige, skal der gennemføres en nedtrapning af de daglige opgaver til fordel for de vitale opgaver, for at udføre opgaverne i sundhedsberedskabet. - Ekstraordinære opgaver: Ved katastrofer skal der varetages ekstraordinære opgaver som følge af forstyrrelser i samfundets normale funktioner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles kommunen via regionens Akut Medicinske Koordinationscenter (AMK) og/eller det civile beredskab. Det skal iagttages, at det ikke kun handler om at drage omsorg for syge og tilskadekomne, men også at sikre forsyningen med mad, vand, medicin, varme etc. 4/34

5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer Sundhedsberedskabets ledelse Sundhedsberedskabet ledes af direktøren for Social og Sundhed på strategisk niveau. Cheferne for Senior og Sundhed, Plejecentre, Socialpsykiatri og Handicap medvirker i koordinering af arbejdet på det strategiske og taktiske niveau. Direktør for Børn og Uddannelse inddrages ved behov for koordinering med skole og institutionsområdet. Beredskabschefen er medlem af sundhedsberedskabets ledelse. Kommunikationsafdelingen bistår sundhedsberedskabsledelsen og er ansvarlig for intern og ekstern kommunikation. I en krisesituation er kommunens kommunikationsafdeling på Rådhuset omdrejningspunkt for borgerinformation og kontakten til offentlige medier. Beredskabsledelsen Direktør for Social og Sundhed Beredskabschef Senior- og sundhedschef Plejecenterchef Chef for Socialpsykiatri Chef for Handicap Ad hoc Direktør for Børn og Uddannelse Distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen samt øvrige ledere på niveau 3 i hhv. hjemmepleje, plejecentre, socialpsykiatri og handicap er ansvarlige for den daglige opgaveløsning på det operationelle plan og de opgaver i sundhedsberedskabet, som de bliver bedt om at løse. Beredskabsledelsen indkalder nødvendigt og relevant personale for at løse den konkrete opgave. Alle ansatte med en sundhedsfaglig baggrund har pligt til at møde, hvis de indkaldes. Ansvar og kompetence Den normale politiske og administrative organisation søges fastholdt så længe som muligt i en ekstraordinær situation, hvor sundhedsberedskabet aktiveres. Det kan blive nødvendigt at tilpasse beslutningsprocessen, politisk og administrativt. Kommunalbestyrelsens, økonomiudvalgets og borgmesterens ansvar og kompetence i en krise-/krigssituation er beskrevet i Lov om Kommunernes Styrelse, 69. For så vidt angår ændrede ledelseskompetencer i den administrative organisation vil dette blive konkret meddelt. I en sundhedsberedskabssituation skal kommunens organisation omstilles 5/34

6 til at løse de vigtigste normale opgaver samt de ekstraordinære opgaver, der vil opstå. Denne omstilling kan indebære, at normale kompetenceforhold ændres i et vist omfang, og at opgaveløsningen må finde sted under ændrede vilkår. 1.3 Aktivering og drift af kommunalt sundhedsberedskab Aktivering af sundhedsberedskabet Fokus for sundhedsberedskabet er borgerens sikkerhed og sundhed i en ekstraordinær situation. Sundhedsberedskabet kan normalt aktiveres ad tre kanaler: - Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) - Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne - Kommunens beredskabschef Den overordnede aktør i sundhedsberedskabet er regionens Akut Medicinske Koordinationscenter (AMK), der alarmeres, når alarmcentralen for Region Syddanmark vurderer, at der er flere end 5 tilskadekomne ved en ulykke. Første modtager af tilskadekomne er sygehusene i regionen. AMK koordinerer sygehusenes beredskab og formidler information til de øvrige aktører. Det vil i givet fald være AMK, der iværksætter ekstraordinær udskrivning fra sygehusene. AMK kan udsende læger og andet sundhedspersonale i den udstrækning, det skønnes nødvendigt. Det er AMK, der om nødvendigt alarmerer den primære sundhedstjeneste. AMK vil i forbindelse med alarmeringen meddele, i hvilket omfang, der er behov for det kommunale sundhedsberedskabs indsats. Region Syddanmark skønner, at op til 100 tilskadekomne vil kunne rummes på sygehusene uden at indkalde eget personale ekstraordinært. Der skal således et meget stort antal tilskadekomne til, inden kommunernes sundhedsberedskab vil blive bedt om at modtage ekstraordinært udskrevne patienter. Efter alarmen er det også AMK s opgave at afvarsle beredskabet og sikre erfaringsopsamling mv. Det kommunale sundhedsberedskab alarmeres via akutteamet i den kommunale sygepleje (døgndækket) (se telefonlisten sidste side i planen) Distriktslederen for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen kontaktes direkte af Akutteamet og har ansvar for og kompetence til ledelsen af beredskabet indtil Sundberedskabsledelsen er på plads. I distriktslederens fravær overdrages ansvaret til chef for Senior og Sundhed. AMK Sundhedsstyrelsen Kommunens Beredskabschef Akutteam Hjemmesygeplejen 6/34

7 Distriktsleder Hjemmesyge- og Sundhedsplejen Sundhedsberedskabsledelsen Ledere på niveau 3 Medarbejdere 1.4 Informationshåndtering Ledere på alle niveauer orienteres telefonisk af Sundhedsberedskabsledelsen om den ekstraordinære indsats og dennes indflydelse på den samlede opgavevaretagelse i kommunen. Vanlig drift skal i videst mulig omgang opretholdes. For at træffe de rigtige beslutninger på alle niveauer er et samlet situationsbillede nødvendigt. Sundhedsberedskabsledelsen skal udarbejde beslutningsreferater for hvert møde, som kan anvendes dels til intern information og efterfølgende evaluering. Sundhedsberedskabsledelsen er ansvarlig for at regler omkring borgers samtykke overholdes. 1.5 Koordination og samarbejde Sundhedsberedskabsledelsen skal sikre koordinering med følgende samarbejdspartnere AMK Brand og Redning Praktiserende læger Apoteker Politi Nabokommuner (Aabenraa Kommune) 1.6 Krisekommunikation Målet for krisekommunikation Målet er at få truede borgere til at tage ansvar for egen sikkerhed på en hensigtsmæssig måde, samt at give relevante informationer til medierne, kommunens borgere og ansatte. Kommunikationsopgaver Sundhedsberedskabsledelsen skal hurtigst muligt fastlægge: - hvem der udtaler sig - foreløbige budskaber - eventuelle ændringer af procedurer for håndtering af henvendelser fra pressen 7/34

8 - hvem der varetager kontakt til samarbejdspartnere og hvordan det skal ske Borgere, pårørende, medierne, ansatte mv. skal tidligt og løbende orienteres om situationen og kommunens tiltage. Råd om den første reaktion 1. Reagér hurtigt Undgå at skabe et nyhedstomrum, som kan blive fyldt ud af rygter og spekulationer 2. Tal med én stemme Informationer bør være sammenhængende, entydige og koordinerede, så de ikke bidrager til unødig forvirring og usikkerhed 3. Vær åben og ærlig Vær tilgængelig for medierne, vær villig til at give informationer, og vær ærlig, både om det I ved og ikke ved. Ukorrekte informationer undergraver troværdigheden og medvirker til at forværre krisen 4. Giv instruerende information Borgerne har et akut behov for at vide, hvordan krisen kan påvirke dem. Derfor har de behov for faktuelle forhold om krisen, og om hvad de skal gøre at beskytte sig selv, samt om, hvad myndighederne gør. 8/34

9 Del 2 Indsatsplaner, instrukser og action cards 2.0 Beskrivelse af udvalgte konkrete handlinger Nedenfor er på baggrund af kommunens risiko- og sårbarhedsvurdering (ROS 60) udvalgt en række hændelser, hvor der udarbejdet specifikke anvisninger for handlinger i sundhedsberedskabet. 1. Aktivering af Sundhedsberedskabsledelsen 2. Pandemisk influenza og epidemier 3. Voldsomt vejrlig 4. Brand i bymæssig bebyggelse 5. Brand på plejecentre, bosteder og værksteder 6. Strømsvigt på plejecentre, bosteder og værksteder 7. Hedebølge 8. Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus 9. Sundhedsberedskabet ved CBRNE-hændelser 10. Det kriseterapeutiske beredskab 9/34

10 Action card 1 Aktivering af Sundhedsberedskabsledelsen Niveau 1 Kommune Aktivering Aktivering fra AMK, Sundhedsstyrelsen eller kommunens Beredskabschef til Akutteam Akutteamet kontakter straks distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen. Distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen møder ind og tager ansvar for opgaveløsning, indtil første person i Sundhedsberedskabsledelsen er mødt frem og overtager ledelsen af indsatsen. Niveau 2 Forvaltning Strategisk niveau Akutteam fortsætter herefter med vanlige opgaver i teamet og afventer opkald, hvis behov for inddragelse og opgaveløsning ift. sundhedsberedskabet. Social og Sundhed Direktør + chefer Distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen indkalder Sundhedsberedskabsledelsen: Direktør for Social og Sundhed Senior- og Sundhedschef Plejecenterchef Psykiatrichef Handicapchef Beredskabschef Sundhedsberedskabsledelsen indkalder Kommunikationsafdelingen Sundhedsberedskabsledelsen indkalder Myndighedschefen, hvis private leverandører er inkluderet i sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabsledelsen indkalder direktør for Børn og Uddannelse ad hoc, hvis børneområdet er inkluderet i sundhedsberedskabet Telefonliste tilgængelig på sidste side i planen Indmødested på Direktørens kontor på Ellegårdvej 25, Sønderborg Dagsorden for 1. møde 1. Deltagere og referent 2. Overblik over situationen 3. Opgaver 4. Udpegning af kriseleder, stabschef og presseansvarlig 5. Fastlæggelse af organisationen (daglig organisation, skeletbemanding af staben eller fuld bemanding af staben) 6. Bemanding af staben (afgivelser og omfordeling) 7. Identifikation af relevante samarbejdspartnere 8. Særlige procedure/instrukser (modtagelse og fordeling af informationer, iværksættelse af rapportering fra decentrale enheder m.fl., økonomi, herunder bemyndigelser 9. Status vedrørende tværgående stabe og andre krisestyringsfora 10. Krisekommunikation 11. Orientering af ledere og medarbejdere 10/34

11 12. Erfaringsopsamling 13. Eventuelt 14. Opsummering af væsentlige beslutninger 15. Næste møde Dagsorden for efterfølgende møder 1. Status og opdatering - Opdatering siden fordeling af seneste samlede situationsbillede - Nøgleopgaver 2. Koordination og beslutning - Opgave - Opgave - Krisekommunikation 3. Andet - Punkter til erfaringsopsamler - Eventuelt - Opsummering af væsentlige beslutninger - Næste møde Niveau 3 Decentral enhed Taktisk niveau Sundhedsberedskabsledelsen indkalder relevante ledere på niveau 3, herunder orienterer distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen, når dennes ansvar og kompetence fra aktiveringen kan overgå til Sundhedsberedskabsledelsen. Social og Sundhed Ledere på niveau Sundhedsberedskabsledelsen aktiverer niveau 3 og 4 ledere for iværksættelse af indsatser. Action card 1-9 beskriver de handlinger, der er nødvendige at iværksætte lokalt. Sundhedsberedskabsledelsen afgør hvilke opgaver, der forbliver i beredskabsledelsen og hvilke der delegeres til ledere på det operationelle plan. Den enkelte leder kontaktes direkte vha. gældende telefonliste. Den enkelte leder inddrager Sundhedsberedskabs ledelsen, hvis de aftalte indsatser ikke kan udføres. Niveau 4 Medarbejdere Operationelt niveau Den enkelte leder orienteres direkte når beredskabet afsluttes. Social og Sundhed Medarbejdere i hjemmeplejen, plejecentre, socialpsykiatrien og handicapområdet Medarbejdere aktiveres af ledere på niveau ved behov for hjælp og støtte til borgere, der er omfattet af sundhedsberedskabet eller ved behov for justeringer i de planlagte opgaver, der ikke er omfattet af beredskabet. Den enkelte medarbejder kontaktes direkte af lederen og sættes ind i opgaven, herunder information om ansvar og kompetence for løsning. Den enkelte medarbejder inddrager nærmeste leder ved ændringer i borgers eller omgivelserne tilstand, der medfører at den aftalte indsats ikke udføres. Den enkelte medarbejder orienteres direkte når beredskabet afsluttes. 11/34

12 2.1.1 Pandemisk influenza og epidemier Alarmeringen af sundhedsberedskabet ved pandemier sker fra Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), fra Sundhedsstyrelsen og/eller embedslægen. Planlægningen af sundhedsberedskabet omfatter håndtering af udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme. Sundhedsstyrelsen har udsendt vejledning vedrørende pandemisk influenza, og der henvises i øvrigt hertil samt til bilag i bilag til sundhedsstyrelsens håndbog om sundhedsberedskabsplanlægning om håndtering af pandemisk influenza. Sundhedsstyrelsen har i sin håndbog om sundhedsberedskabet beskrevet et muligt scenario for en influenzapandemi, hvor det antages at ca. 25 % befolkningen bliver klinisk influenzasyge i løbet af en 12 ugers periode, at ca. 10 % af de syge skal tilses af en læge, at 0,55 % af de syge må indlægges, samt at 15 % af de indlagte har behov for intensiv observation, herunder halvdelen for respiratorbehandling. Dette scenario indebærer for Sønderborg Kommune, at der vil være ca borgere, der skal tilses af deres praktiserende læge. Heraf forventes ca. 400 i den uge, hvor pandemien er på sit højeste. Den særlige udfordring for kommunen som arbejdsgiver, er at personalet i denne periode også i et vist omfang vil være syge, ligesom der må forventes større fravær end normalt på grund af børns sygdom mv. Der er beskrevet generelle forholdsregler vedrørende hygiejne, desinfektion, rengøring og affald i action card 2. Rådgivning om smitteforebyggelse mv. kan indhentes hos embedslægerne. For nærmere om pandemisk influenza henvises til action card 2.1, 2.2, 2.3 og /34

13 Action card 2 Kort instruks i forhold til at afbryde smitteveje De borgere, som skal være isolerede pga. smittefare, skal være isoleret i deres hjem i en periode efter det sidste symptom. De medarbejdere, som er blevet smittet, skal blive hjemme i en periode efter sidste symptom. Periodens længde afhænger af den konkrete sygdom. Personalet skal dele sig i 2 hold. Det ene hold plejer ikke-smittede borgere og gør kun rent i disse hjem, mens det andet hold plejer de smittede borgere og gør derfor også rent her. Personalet, som yder service overfor smittede borgere og i inficerede hjem, skal anvende overtrækskitler, handsker og mundbind på stuerne og i hjemmene. Kitlerne må bruges flere gange, og skal hænge på stuen/i hjemmet. Mundbind og handsker er engangsmateriale. Der må ikke arbejdes på kryds og tværs af ikke-inficerede og inficerede stuer/hjem. Hold en meget grundig håndhygiejne: Grundig vask med vand og sæbe helt op til albuerne, og herefter afslut med håndsprit af hænder og arme. Ekstra håndsprit er tilgængeligt i alle sygeplejedepoter. Vasketøj: Vask inficeret tøj og linned på normal vis kør derefter en tom maskine ved 90 grader, inden der evt. vaskes ikke inficeret tøj i den samme maskine. Kom ikke for meget tøj i maskinen ad gangen. Til aftørring af dørhåndtag og telefoner samt hvis der kommer f.eks. afføring og opkast på gulve eller lignende, anvendes hospitalssprit, som rekvireres ved den sædvanlige leverandør af håndsprit. Der skal anvendes 70 % ethanol. Hygiejne, desinfektion, rengøring og affald ved epidemier 1. Håndhygiejne Er den vigtigste enkeltstående procedure ved afbrydelse af smitteveje. i. Anvend et ethanolbaseret (70-85 %) hånddesinfektionsmiddel tilsat glycerol. Såfremt hænderne er våde, og/eller synligt forurenede, foretages der håndvask forud for hånddesinfektion. ii. Udfør håndhygiejne 1. før og efter patientkontakt 2. før rene opgaver 3. efter urene opgaver 4. efter brug af handsker og andre værnemidler 5. efter toiletbesøg 6. efter hjælp i forbindelse med toiletbesøg iii. Tøj med lange ærmer er ikke tilladt iv. Smykker og fingerringe er ikke tilladt 2. Rengøring og desinfektion i. Er vigtige elementer til at begrænse smittespredning ii. Anvend almindelig anvendte rengøringsmidler og følg producentens anbefalinger hvad angår koncentration, virkningstid og forholdsregler i øvrigt iii. Tør straks spild af blod, sekret, ekskret og pus op, så al synlig forurening fjernes; husk handsker. iv. Aftør stedet med et til formålet egnet desinfektionsmiddel efter optørring af større mængder blod eller andre vævsvæsker. 13/34

14 v. Rengøringspersonale anvender samme værnemidler som plejepersonale. vi. Rengøring foretages jf. ovenstående. Kontaktpunkter, f.eks. sengeheste, håndtag, vandhaner, fjernkontroller til TV/radio, klokkesnor/alarmer, foruden gulve og vandrette overflader som sengeborde, borde og stole, desinficeres med egnet rengøringsmiddel. 3. Bortskaffelse af affald i. Affald bortskaffes som dagrenovation, medmindre det falder ind under kategorien klinisk risikoaffald, der omfatter 1. Stikkende og skærende affald efter gældende retningslinjer for de enkelte områder 2. Engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæsker, som vil dryppe ved sammenpresning. 4. Tøj og linned i. Husk handsker ved håndtering af inficeret tøj og linned ii. Tøj og linned håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler. iii. Snavsetøj håndteres så lidt som muligt iv. Tøj, der er stærkt forurenet med f.eks. sekreter eller ekskrementer, lægges i en smeltepose (rekvireres) inden de sendes til vaskeriet eller vaskes i borgerens egen vaskemaskine. v. Af hensyn til den videre håndtering af vasketøjet er det afgørende, at der er fri for skarpe og spidse genstande. Dette af hensyn til vaskeripersonalets sikkerhed. vi. Anvend almindeligt anvendte sæber, og følg producentens anbefaling for dosering af sæbe i forhold til det lokale vands hårdhed. 5. Bestik og service i. Håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler. ii. Anvend almindeligt bestik og service. iii. Varmedesinficer bestik og service i opvaskemaskine ved 80 grader. Ellers anvendes engangsservice. iv. Bortskaf madaffald med dagrenovation. 6. Udstyr i. Udstyr håndteres jf. de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler. ii. Vask straks i opvaskemaskine eller dekontaminator, sædvanligvis uden forudgående afskylning eller desinfektion. iii. Anvend, så vidt muligt, varmedesinfektion i opvaskemaskine ved 80 grader. iv. Anvend et egnet kemisk desinfektionsmiddel, hvis varmedesinfektion ikke er mulig. Vigtigste forebyggelse er jævnlig obligatorisk undervisning i håndhygiejne og daglig, kollegial feedback. 14/34

15 Action card 2.1 Pandemisk influenza fase 1 og 2 Sæsoninfluenza og almindelig influenza forekommer hos mennesker, men der cirkulerer ingen pandemisk influenzavirus eller virus med pandemisk potentiale. En ny dyreinfluenzavirus kan cirkulere blandt dyr. Målsætning/strategi Strategien er at styrke beredskabet og minimere risikoen for overførelse fra dyr til mennesker, samt opdage og rapportere til embedslægen, hvis det sker. Overvågning Hvis personer, som f.eks. har været i kontakt med inficerede besætninger, skal i karantæne, kan hjemmeplejen blive kontaktet af behandlende læge eller embedslægen med henblik på en vurdering af, hvorvidt disse personer har behov for hjemmepleje. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejdere, som har direkte kontakt med karantæneramte, skal bære kirurgisk maske, overtrækskittel, handsker og beskyttelsesbriller. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det er i denne fase ikke relevant med behandling eller karantæne af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 15/34

16 Action card 2.2 Pandemisk influenza fase 3 En ny influenzatype forekommer, f.eks. fugle- eller dyreinfluenza hos mennesker. Således er en ny virustype konstateret hos mennesker, men der er ikke veltilpasset smitte fra menneske til menneske. Målsætning/strategi Strategien er at inddæmme sygdommen og forhindre, at en eventuel spredning kan ske. Overvågning Hvis kommunens medarbejdere får mistanke om, at der kan være tale om et sådant sygdomstilfælde, skal man så vidt muligt sikre, at personen kontakter egen læge. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejdere, som har direkte kontakt med karantæneramte, skal bære kirurgisk maske, overtrækskittel, handsker og beskyttelsesbriller. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Vasketøj fra patienten håndteres efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det er i denne fase ikke relevant med behandling eller karantæne af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 16/34

17 Action card 2.3 Pandemisk influenza fase 4 og 5 Fase 4 En ny, mulig smitsom influenzatype forekommer hos mennesker. Således er en ny virustype med pandemisk potentiale konstateret hos mennesker. Fase 5 Der er tale om en ny smitsom influenzatype. Der forekommer større klynger af smitte, men smitten fra person til person er stadig lokaliseret, tydende på at virus er under tilpasning til menneskelig infektion. Målsætning/strategi Strategien er at inddæmme sygdommen og forhindre, at en eventuel spredning kan ske. Overvågning Hvis kommunens medarbejdere får mistanke om, at der kan være tale om et sådant sygdomstilfælde, skal man så vidt muligt sikre, at personen telefonisk kontakter egen læge. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejderne, herunder rengøringspersonale, skal desuden anvende FFP3-maske, overtrækskittel, handsker og øjenbeskyttelse. Det er vigtigt, at medarbejderne bliver undervist i anvendelse af værnemidlerne. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Vasketøj fra patienten håndteres efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det kan i disse faser være relevant med behandling og karantæne (evt. i eget hjem) af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Anbefalinger i forhold til pårørende og besøg i hjemmet afhænger af sygdommen og dens smitsomhed. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for vejledning herom. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 17/34

18 Action card 2.4 Pandemisk influenza fase 6 Der er tale om pandemisk influenza, dvs. forøget og vedvarende overførsel af en ny virussubtype i befolkningen. Målsætning/strategi Strategien er at begrænse sygdommen og dens effekter (sygelighed og død), særligt i forhold til de mest sårbare grupper gennem forebyggende behandling og behandling af sygdommen og dens komplikationer. Det forventes, at smitten i denne fase vil være så udbredt i samfundet, at det ikke vil være muligt at begrænse smitten gennem isolation af smittede personer. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejderne, herunder rengøringspersonale, skal desuden anvende FFP3-maske, overtrækskittel, handsker og øjenbeskyttelse. Det er vigtigt, at medarbejderne bliver undervist i anvendelse af værnemidlerne. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Vasketøj fra patienten håndteres efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det kan i denne fase være relevant med behandling og karantæne (evt. i eget hjem) af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Sundhedsstyrelsen beslutter om der skal foretages massevaccination, der i givet fald udføres af de praktiserende læger. Anbefalinger i forhold til pårørende og besøg i hjemmet afhænger af sygdommen og dens smitsomhed. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for vejledning herom. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 18/34

19 2.1.2 Voldsomt vejrlig Voldsomme vejrlig er normalt en varslet hændelse, der giver beredskabet en vis tid til at forberede en ekstraordinær indsats. I Danmark drejer det sig som regel om relativt kort tid, typisk en enkelt nat/et enkelt døgn, inden offentlige veje er farbare efter snefald og isslag. Forløbet af storme mv. er som oftest også sådan, at normale tilstande genindtræffer efter relativt kort tid. Der er dog en række borgere, for hvem det vil være af væsentlig betydning at skulle undvære hjælp selv i relativt kort tid. Det bør overvejes om der er borgere, der skal tilbydes evakuering, enten fordi de ikke selv kan klare at komme væk fra faren og/eller fordi de vil være i fare, hvis plejepersonalet hindres i at gennemføre den sædvanlige pleje og omsorg. Ved en større stormflod eller oversvømmelse vil politi, Falck og det kommunale beredskab være til stede og sundhedsberedskabet alarmeres i fornødent omfang herfra. Der henvises til action card 3. 19/34

20 Action card 3 Voldsomt snefald/isslag Sønderborg Brand & Rednings organisation Indsatser i forhold til voldsomt vejrlig styres centralt af vagthavende indsatsleder By, der træffes på (døgnbemandet). Varsel om ekstreme vejrsituationer Sønderborg Brand & Redning har udvalgt egnede køretøjer til opgaverne, se bilag 1. Køretøjerne står på brandstationerne og er klar til indsats. Når de vagthavende indsatsledere modtager varsel fra DMI om ekstreme vejrsituationer, så tager han sine forholdsregler ud fra meldingen. Kommunens kommunikationsafdeling på rådhuset er omdrejningspunktet for borgerinformation og kontakt til offentlige medier. Iværksættelse af planen Planen iværksættes, når de enkelte hjemmeplejedistrikt henvender sig til den vagthavende indsatsleder i det indsatsområde, hvor distriktet har adresse. Indsatslederen kalder mandskab og køretøjer ud til de enkelte distrikter. Udkald kan ske over telefonen til værnets kaptajn/kredsleder, se indsatshæfte. Når køretøjet melder sig i distriktet, er det distriktets opgave at disponere over køretøjerne. Distrikterne skal sørge for forplejning og evt. indkvartering af det udstationerede mandskab. Dog har den vagthavende indsatsleder i særlige tilfælde mulighed for at omfordele køretøjer, hvis indsatslederen vurderer, at situationen kræver det. Indsats Vagthavende indsatsleder disponerer over eget indsatsområdes køretøjer ud fra den aktuelle vejrsituation. Hvis situationen er ens over hele Sønderborg Kommune placeres køretøjerne ved distrikterne. Oftest vil vejrsituationen ikke være ens over hele kommunen, og derfor vil behovet for hjælp være forskellig i de 3 indsatsområder. Har en indsatsleder behov for hjælp fra de to andre indsatsområder, så kontakter indsatslederen de andre vagthavende indsatsledere i kommunen for at aftale fordeling af hjælpen. Multikøretøjet fra Oksbøl reserveres til specielle opgaver, som kan opstå under indsatsen. Indsatslederen i indsatsområde Nord disponerer over køretøjet. Hjælp Sønderborg Kommunes vagtcentral hjælp til fritrækning Øvrige køretøjer (Vej & Trafiks vogne samt forsvarets køretøjer) rekvireres kun af beredskabets indsatsleder. 20/34

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune Sundhedsberedskabsplan For Center for social og Sundhed Furesø Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Generelt om sundhedsberedskabsplanen side 3 Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer side

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 1. oktober 2016 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Revideret og godkendt af Sønderborg Byråd den 2. november 2016 1/37 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger

29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger 29.4 Vejledning til praktiserende læger og vagtlæger Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet praktiserende læger og vagtlæger. Formålet er at vejlede praktiserende læger

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. ESBL Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 28. november 2013 1 Aktivering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. MRSA Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Hvad er MRSA Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag 1. Sundhedsstyrelsen Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013 Sundhedsberedskabsplan 1. maj 2013 Indhold Side Forord Opdateringer Formål med sundhedsberedskabet Krisestaben Alarmering og aktivering af sundhedsberedskabsplanen Informationshåndtering Kommunens overordnede

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Region Nordjylland Præhospital og beredskabsenheden Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø E-mail: sundhedsberedskabsplan@rn.dk s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Med brev af

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Turid Bjarnason Skifte Oversygeplejerske, MPH & Henrik L. Hansen Enhedschef/overlæge Tilsyn & Rådgivning Syd MRSA i Region

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan Oktober 2011 1 Alarmering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning Djursland.

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lægemidler 3 1.2 Øget produktion af lægemidler 3 1.3 Medicinsk udstyr 3 1.4 Antidoter 4 1.5 Utensilier

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651 Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Kommunaldirektøren Social- og sundhedsdirektøren Beredskabschefen Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Resumé KL informerer i denne administrative information

Læs mere

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger Formål Målgruppe Baggrund At forebygge at MRSA spredes / overføres fra borger til personale, fra personale til borger, øvrige borgere og pårørende

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 Godkendt i byrådet den XX Alarmering af Sundhedsberedskabet i Rebild Kommune Beredskabschefen på tlf. 7011 5511 (Beredskabscenter Aalborgs vagttelefon - døgnbemandet) Beredskabet

Læs mere

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser lommekort Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser Det er vigtigt, at du kender til retningslinjer, politikker

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune Sundhedsberedskabsplan for Ikast-Brande Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Indledning... 5 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 5 Planens præmisser...

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den xx. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at Clostridium difficile spredes/overføres fra borger til personale, fra personale til borger og øvrige Personale på Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Dorte Buhl Hygiejnesygeplejerske Amtssygehuset i Herlev Tlf: 44884338 dorbuh01@herlevhosp.kbhamt.dk Fund af MRSA på plejehjem 1. Mikrobiolog kontakter praktiserende

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring Indhold: 1. Indledning Styregruppen og arbejdsgruppens medlemmer side 3 2. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 4 Opgaver side

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan 1. Forord:...1 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...1 2.1. Det kommunale ansvar:...2 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...3 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...4 3.1 Risikoanalyse...4

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere