Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune"

Transkript

1 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december /34

2 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen INDLEDNING OVERORDNEDE OPGAVER ORGANISERING OG LEDELSE AF SUNDHEDSBEREDSKABET AKTIVERING OG DRIFT AF KOMMUNALT SUNDHEDSBEREDSKAB INFORMATIONSHÅNDTERING KOORDINATION OG SAMARBEJDE KRISEKOMMUNIKATION... 7 Del 2 Indsatsplaner, instrukser og action cards BESKRIVELSE AF UDVALGTE KONKRETE HANDLINGER... 9 ACTION CARD 1 AKTIVERING AF SUNDHEDSBEREDSKABSLEDELSEN PANDEMISK INFLUENZA OG EPIDEMIER ACTION CARD 2 KORT INSTRUKS I FORHOLD TIL AT AFBRYDE SMITTEVEJE ACTION CARD 2.1 PANDEMISK INFLUENZA FASE 1 OG ACTION CARD 2.2 PANDEMISK INFLUENZA FASE ACTION CARD 2.3 PANDEMISK INFLUENZA FASE 4 OG ACTION CARD 2.4 PANDEMISK INFLUENZA FASE VOLDSOMT VEJRLIG ACTION CARD 3 VOLDSOMT SNEFALD/ISSLAG BRAND I BYMÆSSIG BEBYGGELSE ACTION CARD 4 BRANDINSTRUKS FOR PLEJECENTRE, BOSTEDER OG VÆRKSTEDER STRØMSVIGT PÅ INSTITUTION ELLER I EGET HJEM ACTION CARD 5 STRØMSVIGT PÅ PLEJECENTRE, BOSTEDER, VÆRKSTEDER OG I EGET HJEM HEDEBØLGE ACTION CARD 6 ANBEFALEDE HANDLINGER VED HEDEBØLGE MODTAGELSE AF EKSTRAORDINÆRT UDSKREVNE PATIENTER ACTION CARD 7 MODTAGELSE AF EKSTRAORDINÆRT UDSKREVNE PATIENTER FRA SYGEHUSE SUNDHEDSBEREDSKABET VED CBRNE-HÆNDELSER ACTION CARD 8 CBRNE-HÆNDELSER KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB ACTION CARD 9 KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB Del 3 Appendiks ØVELSESAKTIVITET EVALUERING Telefontavle /34

3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen 1.0 Indledning Generelt om sundhedsberedskabsplanen Retsgrundlaget Kommunerne skal i henhold til gældende lovgivning udarbejde en sundhedsberedskabsplan mindst én gang i hver valgperiode. Retsgrundlaget for planen er: - lov om kommunernes styrelse LBK nr. 885 af 29/08/2012, 69 - sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13/07/2010) - beredskabsloven (LBK nr. 660 af 10/06/2009) - epidemiloven (LBK nr. 814 af 27/08/2009) - lægemiddelloven (LBK nr. 506 af 20/04/2013) - bekendtgørelse nr af 09/12/2011 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. Sundhedsberedskabsplanen skal således overholde love, vejledninger og retningslinjer fra centralt niveau og ses i sammenhæng med kommunens civile beredskabsplan og regionale beredskabsplaner, herunder Akut Medicinsk Koordinationscenters (AMK) indsats i en beredskabssituation. Kommunens sundhedsberedskabsplan skal endvidere koordineres med nabokommunernes beredskabsplan. Sundhedsberedskabet Den kommunale sundhedsberedskabsplan udarbejdes på baggrund af nationale trusselsvurderinger og en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse (ROS) og beskriver kommunens målsætninger for beredskabet, herunder for: - Indsats over for ekstraordinært udskrevne patienter, samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem - Samarbejde med regionen og de omkringliggende kommuner - Kommunikation mellem de personer, der deltager i sundhedsberedskabet - Aktivering af beredskabet - Kvalitet og kvalitetssikring - Uddannelses- og øvelsesvirksomhed Sundhedsberedskabsplanlægningen skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab og sikre en fleksibel tilpasning af dette beredskab til mulige beredskabssituationer. Sundhedsberedskabet omfatter sygehusberedskabet, sundhedsberedskabet i den primære sundhedssektor samt lægemiddelberedskabet. Formål Sundhedsberedskabsplanen er en del af Sønderborg Kommunes civile beredskabsplan. Planen skal i øvrigt ses i sammenhæng med Region Syddanmarks beredskabsplan, som blandt andet beskriver beredskabet på sygehusene i regionen. Ligeledes ses planen i sammenhæng med nabokommunernes beredskabsplan, for Sønderborg Kommunes vedkommende er det sundhedsberedskabsplanen i Aabenraa Kommune. 3/34

4 Formålet med planen er at skabe grundlag for en koordineret indsats i en ekstraordinær situation samt sikre koordineret anvendelse af sundhedsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe borgerne og kommune tilbage til en normaliseret situation. Formålet med planlægningen er ydermere at sikre, at kommunen også i en beredskabssituation vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver. Revision af sundhedsberedskabsplanen Beredskabsplanen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode, jf. bekendtgørelsens 6. Telefonlister, oversigter over plejecentrenes kapacitet samt fortegnelse over beredskabets køretøjer mv. revideres årligt i oktober måned. Ansvaret for planen og dens vedligeholdelse ligger hos direktøren for Social og Sundhed. 1.1 Overordnede opgaver Opgaver De overordnede opgaver for det kommunale sundhedsberedskab omfatter - Indsats over for ekstraordinært udskrevne patienter - Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger samt forebyggelse af infektioner og epidemiske sygdomme - Diverse plejeopgaver, f.eks. i forbindelse med hedebølge o.l. - Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp. Generelt I forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsberedskabsplanen har den nedsatte arbejdsgruppe foretaget en vurdering af en række mulige hændelser (trusler), der kan tænkes i Sønderborg Kommune. Der er i planlægningsarbejdet fokuseret på de hændelser, der vurderes at have størst betydning for kommunens drift samt på de hændelser, der vurderes at være sandsynligst forekommende. Kommunens opgaver Det er kommunens opgave at medvirke til at begrænse de direkte skader samt afledte hændelser, som er en følge af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Opgaverne kan opdeles i: - Daglige opgaver: De opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så længe som muligt, og at ingen borgere bringes i fare som følge af de foretagne prioriteringer i en ekstraordinær situation. - Vitale opgaver: når de tilgængelige ressourcer ikke længere er tilstrækkelige, skal der gennemføres en nedtrapning af de daglige opgaver til fordel for de vitale opgaver, for at udføre opgaverne i sundhedsberedskabet. - Ekstraordinære opgaver: Ved katastrofer skal der varetages ekstraordinære opgaver som følge af forstyrrelser i samfundets normale funktioner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles kommunen via regionens Akut Medicinske Koordinationscenter (AMK) og/eller det civile beredskab. Det skal iagttages, at det ikke kun handler om at drage omsorg for syge og tilskadekomne, men også at sikre forsyningen med mad, vand, medicin, varme etc. 4/34

5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer Sundhedsberedskabets ledelse Sundhedsberedskabet ledes af direktøren for Social og Sundhed på strategisk niveau. Cheferne for Senior og Sundhed, Plejecentre, Socialpsykiatri og Handicap medvirker i koordinering af arbejdet på det strategiske og taktiske niveau. Direktør for Børn og Uddannelse inddrages ved behov for koordinering med skole og institutionsområdet. Beredskabschefen er medlem af sundhedsberedskabets ledelse. Kommunikationsafdelingen bistår sundhedsberedskabsledelsen og er ansvarlig for intern og ekstern kommunikation. I en krisesituation er kommunens kommunikationsafdeling på Rådhuset omdrejningspunkt for borgerinformation og kontakten til offentlige medier. Beredskabsledelsen Direktør for Social og Sundhed Beredskabschef Senior- og sundhedschef Plejecenterchef Chef for Socialpsykiatri Chef for Handicap Ad hoc Direktør for Børn og Uddannelse Distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen samt øvrige ledere på niveau 3 i hhv. hjemmepleje, plejecentre, socialpsykiatri og handicap er ansvarlige for den daglige opgaveløsning på det operationelle plan og de opgaver i sundhedsberedskabet, som de bliver bedt om at løse. Beredskabsledelsen indkalder nødvendigt og relevant personale for at løse den konkrete opgave. Alle ansatte med en sundhedsfaglig baggrund har pligt til at møde, hvis de indkaldes. Ansvar og kompetence Den normale politiske og administrative organisation søges fastholdt så længe som muligt i en ekstraordinær situation, hvor sundhedsberedskabet aktiveres. Det kan blive nødvendigt at tilpasse beslutningsprocessen, politisk og administrativt. Kommunalbestyrelsens, økonomiudvalgets og borgmesterens ansvar og kompetence i en krise-/krigssituation er beskrevet i Lov om Kommunernes Styrelse, 69. For så vidt angår ændrede ledelseskompetencer i den administrative organisation vil dette blive konkret meddelt. I en sundhedsberedskabssituation skal kommunens organisation omstilles 5/34

6 til at løse de vigtigste normale opgaver samt de ekstraordinære opgaver, der vil opstå. Denne omstilling kan indebære, at normale kompetenceforhold ændres i et vist omfang, og at opgaveløsningen må finde sted under ændrede vilkår. 1.3 Aktivering og drift af kommunalt sundhedsberedskab Aktivering af sundhedsberedskabet Fokus for sundhedsberedskabet er borgerens sikkerhed og sundhed i en ekstraordinær situation. Sundhedsberedskabet kan normalt aktiveres ad tre kanaler: - Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) - Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne - Kommunens beredskabschef Den overordnede aktør i sundhedsberedskabet er regionens Akut Medicinske Koordinationscenter (AMK), der alarmeres, når alarmcentralen for Region Syddanmark vurderer, at der er flere end 5 tilskadekomne ved en ulykke. Første modtager af tilskadekomne er sygehusene i regionen. AMK koordinerer sygehusenes beredskab og formidler information til de øvrige aktører. Det vil i givet fald være AMK, der iværksætter ekstraordinær udskrivning fra sygehusene. AMK kan udsende læger og andet sundhedspersonale i den udstrækning, det skønnes nødvendigt. Det er AMK, der om nødvendigt alarmerer den primære sundhedstjeneste. AMK vil i forbindelse med alarmeringen meddele, i hvilket omfang, der er behov for det kommunale sundhedsberedskabs indsats. Region Syddanmark skønner, at op til 100 tilskadekomne vil kunne rummes på sygehusene uden at indkalde eget personale ekstraordinært. Der skal således et meget stort antal tilskadekomne til, inden kommunernes sundhedsberedskab vil blive bedt om at modtage ekstraordinært udskrevne patienter. Efter alarmen er det også AMK s opgave at afvarsle beredskabet og sikre erfaringsopsamling mv. Det kommunale sundhedsberedskab alarmeres via akutteamet i den kommunale sygepleje (døgndækket) (se telefonlisten sidste side i planen) Distriktslederen for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen kontaktes direkte af Akutteamet og har ansvar for og kompetence til ledelsen af beredskabet indtil Sundberedskabsledelsen er på plads. I distriktslederens fravær overdrages ansvaret til chef for Senior og Sundhed. AMK Sundhedsstyrelsen Kommunens Beredskabschef Akutteam Hjemmesygeplejen 6/34

7 Distriktsleder Hjemmesyge- og Sundhedsplejen Sundhedsberedskabsledelsen Ledere på niveau 3 Medarbejdere 1.4 Informationshåndtering Ledere på alle niveauer orienteres telefonisk af Sundhedsberedskabsledelsen om den ekstraordinære indsats og dennes indflydelse på den samlede opgavevaretagelse i kommunen. Vanlig drift skal i videst mulig omgang opretholdes. For at træffe de rigtige beslutninger på alle niveauer er et samlet situationsbillede nødvendigt. Sundhedsberedskabsledelsen skal udarbejde beslutningsreferater for hvert møde, som kan anvendes dels til intern information og efterfølgende evaluering. Sundhedsberedskabsledelsen er ansvarlig for at regler omkring borgers samtykke overholdes. 1.5 Koordination og samarbejde Sundhedsberedskabsledelsen skal sikre koordinering med følgende samarbejdspartnere AMK Brand og Redning Praktiserende læger Apoteker Politi Nabokommuner (Aabenraa Kommune) 1.6 Krisekommunikation Målet for krisekommunikation Målet er at få truede borgere til at tage ansvar for egen sikkerhed på en hensigtsmæssig måde, samt at give relevante informationer til medierne, kommunens borgere og ansatte. Kommunikationsopgaver Sundhedsberedskabsledelsen skal hurtigst muligt fastlægge: - hvem der udtaler sig - foreløbige budskaber - eventuelle ændringer af procedurer for håndtering af henvendelser fra pressen 7/34

8 - hvem der varetager kontakt til samarbejdspartnere og hvordan det skal ske Borgere, pårørende, medierne, ansatte mv. skal tidligt og løbende orienteres om situationen og kommunens tiltage. Råd om den første reaktion 1. Reagér hurtigt Undgå at skabe et nyhedstomrum, som kan blive fyldt ud af rygter og spekulationer 2. Tal med én stemme Informationer bør være sammenhængende, entydige og koordinerede, så de ikke bidrager til unødig forvirring og usikkerhed 3. Vær åben og ærlig Vær tilgængelig for medierne, vær villig til at give informationer, og vær ærlig, både om det I ved og ikke ved. Ukorrekte informationer undergraver troværdigheden og medvirker til at forværre krisen 4. Giv instruerende information Borgerne har et akut behov for at vide, hvordan krisen kan påvirke dem. Derfor har de behov for faktuelle forhold om krisen, og om hvad de skal gøre at beskytte sig selv, samt om, hvad myndighederne gør. 8/34

9 Del 2 Indsatsplaner, instrukser og action cards 2.0 Beskrivelse af udvalgte konkrete handlinger Nedenfor er på baggrund af kommunens risiko- og sårbarhedsvurdering (ROS 60) udvalgt en række hændelser, hvor der udarbejdet specifikke anvisninger for handlinger i sundhedsberedskabet. 1. Aktivering af Sundhedsberedskabsledelsen 2. Pandemisk influenza og epidemier 3. Voldsomt vejrlig 4. Brand i bymæssig bebyggelse 5. Brand på plejecentre, bosteder og værksteder 6. Strømsvigt på plejecentre, bosteder og værksteder 7. Hedebølge 8. Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus 9. Sundhedsberedskabet ved CBRNE-hændelser 10. Det kriseterapeutiske beredskab 9/34

10 Action card 1 Aktivering af Sundhedsberedskabsledelsen Niveau 1 Kommune Aktivering Aktivering fra AMK, Sundhedsstyrelsen eller kommunens Beredskabschef til Akutteam Akutteamet kontakter straks distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen. Distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen møder ind og tager ansvar for opgaveløsning, indtil første person i Sundhedsberedskabsledelsen er mødt frem og overtager ledelsen af indsatsen. Niveau 2 Forvaltning Strategisk niveau Akutteam fortsætter herefter med vanlige opgaver i teamet og afventer opkald, hvis behov for inddragelse og opgaveløsning ift. sundhedsberedskabet. Social og Sundhed Direktør + chefer Distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen indkalder Sundhedsberedskabsledelsen: Direktør for Social og Sundhed Senior- og Sundhedschef Plejecenterchef Psykiatrichef Handicapchef Beredskabschef Sundhedsberedskabsledelsen indkalder Kommunikationsafdelingen Sundhedsberedskabsledelsen indkalder Myndighedschefen, hvis private leverandører er inkluderet i sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabsledelsen indkalder direktør for Børn og Uddannelse ad hoc, hvis børneområdet er inkluderet i sundhedsberedskabet Telefonliste tilgængelig på sidste side i planen Indmødested på Direktørens kontor på Ellegårdvej 25, Sønderborg Dagsorden for 1. møde 1. Deltagere og referent 2. Overblik over situationen 3. Opgaver 4. Udpegning af kriseleder, stabschef og presseansvarlig 5. Fastlæggelse af organisationen (daglig organisation, skeletbemanding af staben eller fuld bemanding af staben) 6. Bemanding af staben (afgivelser og omfordeling) 7. Identifikation af relevante samarbejdspartnere 8. Særlige procedure/instrukser (modtagelse og fordeling af informationer, iværksættelse af rapportering fra decentrale enheder m.fl., økonomi, herunder bemyndigelser 9. Status vedrørende tværgående stabe og andre krisestyringsfora 10. Krisekommunikation 11. Orientering af ledere og medarbejdere 10/34

11 12. Erfaringsopsamling 13. Eventuelt 14. Opsummering af væsentlige beslutninger 15. Næste møde Dagsorden for efterfølgende møder 1. Status og opdatering - Opdatering siden fordeling af seneste samlede situationsbillede - Nøgleopgaver 2. Koordination og beslutning - Opgave - Opgave - Krisekommunikation 3. Andet - Punkter til erfaringsopsamler - Eventuelt - Opsummering af væsentlige beslutninger - Næste møde Niveau 3 Decentral enhed Taktisk niveau Sundhedsberedskabsledelsen indkalder relevante ledere på niveau 3, herunder orienterer distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen, når dennes ansvar og kompetence fra aktiveringen kan overgå til Sundhedsberedskabsledelsen. Social og Sundhed Ledere på niveau Sundhedsberedskabsledelsen aktiverer niveau 3 og 4 ledere for iværksættelse af indsatser. Action card 1-9 beskriver de handlinger, der er nødvendige at iværksætte lokalt. Sundhedsberedskabsledelsen afgør hvilke opgaver, der forbliver i beredskabsledelsen og hvilke der delegeres til ledere på det operationelle plan. Den enkelte leder kontaktes direkte vha. gældende telefonliste. Den enkelte leder inddrager Sundhedsberedskabs ledelsen, hvis de aftalte indsatser ikke kan udføres. Niveau 4 Medarbejdere Operationelt niveau Den enkelte leder orienteres direkte når beredskabet afsluttes. Social og Sundhed Medarbejdere i hjemmeplejen, plejecentre, socialpsykiatrien og handicapområdet Medarbejdere aktiveres af ledere på niveau ved behov for hjælp og støtte til borgere, der er omfattet af sundhedsberedskabet eller ved behov for justeringer i de planlagte opgaver, der ikke er omfattet af beredskabet. Den enkelte medarbejder kontaktes direkte af lederen og sættes ind i opgaven, herunder information om ansvar og kompetence for løsning. Den enkelte medarbejder inddrager nærmeste leder ved ændringer i borgers eller omgivelserne tilstand, der medfører at den aftalte indsats ikke udføres. Den enkelte medarbejder orienteres direkte når beredskabet afsluttes. 11/34

12 2.1.1 Pandemisk influenza og epidemier Alarmeringen af sundhedsberedskabet ved pandemier sker fra Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), fra Sundhedsstyrelsen og/eller embedslægen. Planlægningen af sundhedsberedskabet omfatter håndtering af udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme. Sundhedsstyrelsen har udsendt vejledning vedrørende pandemisk influenza, og der henvises i øvrigt hertil samt til bilag i bilag til sundhedsstyrelsens håndbog om sundhedsberedskabsplanlægning om håndtering af pandemisk influenza. Sundhedsstyrelsen har i sin håndbog om sundhedsberedskabet beskrevet et muligt scenario for en influenzapandemi, hvor det antages at ca. 25 % befolkningen bliver klinisk influenzasyge i løbet af en 12 ugers periode, at ca. 10 % af de syge skal tilses af en læge, at 0,55 % af de syge må indlægges, samt at 15 % af de indlagte har behov for intensiv observation, herunder halvdelen for respiratorbehandling. Dette scenario indebærer for Sønderborg Kommune, at der vil være ca borgere, der skal tilses af deres praktiserende læge. Heraf forventes ca. 400 i den uge, hvor pandemien er på sit højeste. Den særlige udfordring for kommunen som arbejdsgiver, er at personalet i denne periode også i et vist omfang vil være syge, ligesom der må forventes større fravær end normalt på grund af børns sygdom mv. Der er beskrevet generelle forholdsregler vedrørende hygiejne, desinfektion, rengøring og affald i action card 2. Rådgivning om smitteforebyggelse mv. kan indhentes hos embedslægerne. For nærmere om pandemisk influenza henvises til action card 2.1, 2.2, 2.3 og /34

13 Action card 2 Kort instruks i forhold til at afbryde smitteveje De borgere, som skal være isolerede pga. smittefare, skal være isoleret i deres hjem i en periode efter det sidste symptom. De medarbejdere, som er blevet smittet, skal blive hjemme i en periode efter sidste symptom. Periodens længde afhænger af den konkrete sygdom. Personalet skal dele sig i 2 hold. Det ene hold plejer ikke-smittede borgere og gør kun rent i disse hjem, mens det andet hold plejer de smittede borgere og gør derfor også rent her. Personalet, som yder service overfor smittede borgere og i inficerede hjem, skal anvende overtrækskitler, handsker og mundbind på stuerne og i hjemmene. Kitlerne må bruges flere gange, og skal hænge på stuen/i hjemmet. Mundbind og handsker er engangsmateriale. Der må ikke arbejdes på kryds og tværs af ikke-inficerede og inficerede stuer/hjem. Hold en meget grundig håndhygiejne: Grundig vask med vand og sæbe helt op til albuerne, og herefter afslut med håndsprit af hænder og arme. Ekstra håndsprit er tilgængeligt i alle sygeplejedepoter. Vasketøj: Vask inficeret tøj og linned på normal vis kør derefter en tom maskine ved 90 grader, inden der evt. vaskes ikke inficeret tøj i den samme maskine. Kom ikke for meget tøj i maskinen ad gangen. Til aftørring af dørhåndtag og telefoner samt hvis der kommer f.eks. afføring og opkast på gulve eller lignende, anvendes hospitalssprit, som rekvireres ved den sædvanlige leverandør af håndsprit. Der skal anvendes 70 % ethanol. Hygiejne, desinfektion, rengøring og affald ved epidemier 1. Håndhygiejne Er den vigtigste enkeltstående procedure ved afbrydelse af smitteveje. i. Anvend et ethanolbaseret (70-85 %) hånddesinfektionsmiddel tilsat glycerol. Såfremt hænderne er våde, og/eller synligt forurenede, foretages der håndvask forud for hånddesinfektion. ii. Udfør håndhygiejne 1. før og efter patientkontakt 2. før rene opgaver 3. efter urene opgaver 4. efter brug af handsker og andre værnemidler 5. efter toiletbesøg 6. efter hjælp i forbindelse med toiletbesøg iii. Tøj med lange ærmer er ikke tilladt iv. Smykker og fingerringe er ikke tilladt 2. Rengøring og desinfektion i. Er vigtige elementer til at begrænse smittespredning ii. Anvend almindelig anvendte rengøringsmidler og følg producentens anbefalinger hvad angår koncentration, virkningstid og forholdsregler i øvrigt iii. Tør straks spild af blod, sekret, ekskret og pus op, så al synlig forurening fjernes; husk handsker. iv. Aftør stedet med et til formålet egnet desinfektionsmiddel efter optørring af større mængder blod eller andre vævsvæsker. 13/34

14 v. Rengøringspersonale anvender samme værnemidler som plejepersonale. vi. Rengøring foretages jf. ovenstående. Kontaktpunkter, f.eks. sengeheste, håndtag, vandhaner, fjernkontroller til TV/radio, klokkesnor/alarmer, foruden gulve og vandrette overflader som sengeborde, borde og stole, desinficeres med egnet rengøringsmiddel. 3. Bortskaffelse af affald i. Affald bortskaffes som dagrenovation, medmindre det falder ind under kategorien klinisk risikoaffald, der omfatter 1. Stikkende og skærende affald efter gældende retningslinjer for de enkelte områder 2. Engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæsker, som vil dryppe ved sammenpresning. 4. Tøj og linned i. Husk handsker ved håndtering af inficeret tøj og linned ii. Tøj og linned håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler. iii. Snavsetøj håndteres så lidt som muligt iv. Tøj, der er stærkt forurenet med f.eks. sekreter eller ekskrementer, lægges i en smeltepose (rekvireres) inden de sendes til vaskeriet eller vaskes i borgerens egen vaskemaskine. v. Af hensyn til den videre håndtering af vasketøjet er det afgørende, at der er fri for skarpe og spidse genstande. Dette af hensyn til vaskeripersonalets sikkerhed. vi. Anvend almindeligt anvendte sæber, og følg producentens anbefaling for dosering af sæbe i forhold til det lokale vands hårdhed. 5. Bestik og service i. Håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler. ii. Anvend almindeligt bestik og service. iii. Varmedesinficer bestik og service i opvaskemaskine ved 80 grader. Ellers anvendes engangsservice. iv. Bortskaf madaffald med dagrenovation. 6. Udstyr i. Udstyr håndteres jf. de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler. ii. Vask straks i opvaskemaskine eller dekontaminator, sædvanligvis uden forudgående afskylning eller desinfektion. iii. Anvend, så vidt muligt, varmedesinfektion i opvaskemaskine ved 80 grader. iv. Anvend et egnet kemisk desinfektionsmiddel, hvis varmedesinfektion ikke er mulig. Vigtigste forebyggelse er jævnlig obligatorisk undervisning i håndhygiejne og daglig, kollegial feedback. 14/34

15 Action card 2.1 Pandemisk influenza fase 1 og 2 Sæsoninfluenza og almindelig influenza forekommer hos mennesker, men der cirkulerer ingen pandemisk influenzavirus eller virus med pandemisk potentiale. En ny dyreinfluenzavirus kan cirkulere blandt dyr. Målsætning/strategi Strategien er at styrke beredskabet og minimere risikoen for overførelse fra dyr til mennesker, samt opdage og rapportere til embedslægen, hvis det sker. Overvågning Hvis personer, som f.eks. har været i kontakt med inficerede besætninger, skal i karantæne, kan hjemmeplejen blive kontaktet af behandlende læge eller embedslægen med henblik på en vurdering af, hvorvidt disse personer har behov for hjemmepleje. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejdere, som har direkte kontakt med karantæneramte, skal bære kirurgisk maske, overtrækskittel, handsker og beskyttelsesbriller. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det er i denne fase ikke relevant med behandling eller karantæne af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 15/34

16 Action card 2.2 Pandemisk influenza fase 3 En ny influenzatype forekommer, f.eks. fugle- eller dyreinfluenza hos mennesker. Således er en ny virustype konstateret hos mennesker, men der er ikke veltilpasset smitte fra menneske til menneske. Målsætning/strategi Strategien er at inddæmme sygdommen og forhindre, at en eventuel spredning kan ske. Overvågning Hvis kommunens medarbejdere får mistanke om, at der kan være tale om et sådant sygdomstilfælde, skal man så vidt muligt sikre, at personen kontakter egen læge. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejdere, som har direkte kontakt med karantæneramte, skal bære kirurgisk maske, overtrækskittel, handsker og beskyttelsesbriller. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Vasketøj fra patienten håndteres efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det er i denne fase ikke relevant med behandling eller karantæne af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 16/34

17 Action card 2.3 Pandemisk influenza fase 4 og 5 Fase 4 En ny, mulig smitsom influenzatype forekommer hos mennesker. Således er en ny virustype med pandemisk potentiale konstateret hos mennesker. Fase 5 Der er tale om en ny smitsom influenzatype. Der forekommer større klynger af smitte, men smitten fra person til person er stadig lokaliseret, tydende på at virus er under tilpasning til menneskelig infektion. Målsætning/strategi Strategien er at inddæmme sygdommen og forhindre, at en eventuel spredning kan ske. Overvågning Hvis kommunens medarbejdere får mistanke om, at der kan være tale om et sådant sygdomstilfælde, skal man så vidt muligt sikre, at personen telefonisk kontakter egen læge. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejderne, herunder rengøringspersonale, skal desuden anvende FFP3-maske, overtrækskittel, handsker og øjenbeskyttelse. Det er vigtigt, at medarbejderne bliver undervist i anvendelse af værnemidlerne. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Vasketøj fra patienten håndteres efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det kan i disse faser være relevant med behandling og karantæne (evt. i eget hjem) af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Anbefalinger i forhold til pårørende og besøg i hjemmet afhænger af sygdommen og dens smitsomhed. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for vejledning herom. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 17/34

18 Action card 2.4 Pandemisk influenza fase 6 Der er tale om pandemisk influenza, dvs. forøget og vedvarende overførsel af en ny virussubtype i befolkningen. Målsætning/strategi Strategien er at begrænse sygdommen og dens effekter (sygelighed og død), særligt i forhold til de mest sårbare grupper gennem forebyggende behandling og behandling af sygdommen og dens komplikationer. Det forventes, at smitten i denne fase vil være så udbredt i samfundet, at det ikke vil være muligt at begrænse smitten gennem isolation af smittede personer. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejderne, herunder rengøringspersonale, skal desuden anvende FFP3-maske, overtrækskittel, handsker og øjenbeskyttelse. Det er vigtigt, at medarbejderne bliver undervist i anvendelse af værnemidlerne. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Vasketøj fra patienten håndteres efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det kan i denne fase være relevant med behandling og karantæne (evt. i eget hjem) af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Sundhedsstyrelsen beslutter om der skal foretages massevaccination, der i givet fald udføres af de praktiserende læger. Anbefalinger i forhold til pårørende og besøg i hjemmet afhænger af sygdommen og dens smitsomhed. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for vejledning herom. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 18/34

19 2.1.2 Voldsomt vejrlig Voldsomme vejrlig er normalt en varslet hændelse, der giver beredskabet en vis tid til at forberede en ekstraordinær indsats. I Danmark drejer det sig som regel om relativt kort tid, typisk en enkelt nat/et enkelt døgn, inden offentlige veje er farbare efter snefald og isslag. Forløbet af storme mv. er som oftest også sådan, at normale tilstande genindtræffer efter relativt kort tid. Der er dog en række borgere, for hvem det vil være af væsentlig betydning at skulle undvære hjælp selv i relativt kort tid. Det bør overvejes om der er borgere, der skal tilbydes evakuering, enten fordi de ikke selv kan klare at komme væk fra faren og/eller fordi de vil være i fare, hvis plejepersonalet hindres i at gennemføre den sædvanlige pleje og omsorg. Ved en større stormflod eller oversvømmelse vil politi, Falck og det kommunale beredskab være til stede og sundhedsberedskabet alarmeres i fornødent omfang herfra. Der henvises til action card 3. 19/34

20 Action card 3 Voldsomt snefald/isslag Sønderborg Brand & Rednings organisation Indsatser i forhold til voldsomt vejrlig styres centralt af vagthavende indsatsleder By, der træffes på (døgnbemandet). Varsel om ekstreme vejrsituationer Sønderborg Brand & Redning har udvalgt egnede køretøjer til opgaverne, se bilag 1. Køretøjerne står på brandstationerne og er klar til indsats. Når de vagthavende indsatsledere modtager varsel fra DMI om ekstreme vejrsituationer, så tager han sine forholdsregler ud fra meldingen. Kommunens kommunikationsafdeling på rådhuset er omdrejningspunktet for borgerinformation og kontakt til offentlige medier. Iværksættelse af planen Planen iværksættes, når de enkelte hjemmeplejedistrikt henvender sig til den vagthavende indsatsleder i det indsatsområde, hvor distriktet har adresse. Indsatslederen kalder mandskab og køretøjer ud til de enkelte distrikter. Udkald kan ske over telefonen til værnets kaptajn/kredsleder, se indsatshæfte. Når køretøjet melder sig i distriktet, er det distriktets opgave at disponere over køretøjerne. Distrikterne skal sørge for forplejning og evt. indkvartering af det udstationerede mandskab. Dog har den vagthavende indsatsleder i særlige tilfælde mulighed for at omfordele køretøjer, hvis indsatslederen vurderer, at situationen kræver det. Indsats Vagthavende indsatsleder disponerer over eget indsatsområdes køretøjer ud fra den aktuelle vejrsituation. Hvis situationen er ens over hele Sønderborg Kommune placeres køretøjerne ved distrikterne. Oftest vil vejrsituationen ikke være ens over hele kommunen, og derfor vil behovet for hjælp være forskellig i de 3 indsatsområder. Har en indsatsleder behov for hjælp fra de to andre indsatsområder, så kontakter indsatslederen de andre vagthavende indsatsledere i kommunen for at aftale fordeling af hjælpen. Multikøretøjet fra Oksbøl reserveres til specielle opgaver, som kan opstå under indsatsen. Indsatslederen i indsatsområde Nord disponerer over køretøjet. Hjælp Sønderborg Kommunes vagtcentral hjælp til fritrækning Øvrige køretøjer (Vej & Trafiks vogne samt forsvarets køretøjer) rekvireres kun af beredskabets indsatsleder. 20/34

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Samlet plan for sundhedsberedskabet

Samlet plan for sundhedsberedskabet Sundhedsberedskab Plan for sundhedsberedskab er en del af Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har eller kan få konsekvenser for

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009 Ishøj Kommune Beredskabsplan 2009 Indhold Forord 1. Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 7 1.3 Planens omfang... 8 1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza. En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner

Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza. En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza En vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza En vejledning

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Bilag til Håndbog om sundhedsberedskab - en vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune August 2007 Karl Vogt-Nielsen, Pernille Hagedorn-Rasmussen og Inge Larsen CASA Evaluering af håndteringen

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM BEHANDLING AF PATIENTER MED SMITSOMME SYGDOMME, HERUNDER ISOLATION CEI 4. udgave 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning 6 2.1 Smittespredning

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere