Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune"

Transkript

1 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december /34

2 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen INDLEDNING OVERORDNEDE OPGAVER ORGANISERING OG LEDELSE AF SUNDHEDSBEREDSKABET AKTIVERING OG DRIFT AF KOMMUNALT SUNDHEDSBEREDSKAB INFORMATIONSHÅNDTERING KOORDINATION OG SAMARBEJDE KRISEKOMMUNIKATION... 7 Del 2 Indsatsplaner, instrukser og action cards BESKRIVELSE AF UDVALGTE KONKRETE HANDLINGER... 9 ACTION CARD 1 AKTIVERING AF SUNDHEDSBEREDSKABSLEDELSEN PANDEMISK INFLUENZA OG EPIDEMIER ACTION CARD 2 KORT INSTRUKS I FORHOLD TIL AT AFBRYDE SMITTEVEJE ACTION CARD 2.1 PANDEMISK INFLUENZA FASE 1 OG ACTION CARD 2.2 PANDEMISK INFLUENZA FASE ACTION CARD 2.3 PANDEMISK INFLUENZA FASE 4 OG ACTION CARD 2.4 PANDEMISK INFLUENZA FASE VOLDSOMT VEJRLIG ACTION CARD 3 VOLDSOMT SNEFALD/ISSLAG BRAND I BYMÆSSIG BEBYGGELSE ACTION CARD 4 BRANDINSTRUKS FOR PLEJECENTRE, BOSTEDER OG VÆRKSTEDER STRØMSVIGT PÅ INSTITUTION ELLER I EGET HJEM ACTION CARD 5 STRØMSVIGT PÅ PLEJECENTRE, BOSTEDER, VÆRKSTEDER OG I EGET HJEM HEDEBØLGE ACTION CARD 6 ANBEFALEDE HANDLINGER VED HEDEBØLGE MODTAGELSE AF EKSTRAORDINÆRT UDSKREVNE PATIENTER ACTION CARD 7 MODTAGELSE AF EKSTRAORDINÆRT UDSKREVNE PATIENTER FRA SYGEHUSE SUNDHEDSBEREDSKABET VED CBRNE-HÆNDELSER ACTION CARD 8 CBRNE-HÆNDELSER KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB ACTION CARD 9 KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB Del 3 Appendiks ØVELSESAKTIVITET EVALUERING Telefontavle /34

3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen 1.0 Indledning Generelt om sundhedsberedskabsplanen Retsgrundlaget Kommunerne skal i henhold til gældende lovgivning udarbejde en sundhedsberedskabsplan mindst én gang i hver valgperiode. Retsgrundlaget for planen er: - lov om kommunernes styrelse LBK nr. 885 af 29/08/2012, 69 - sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13/07/2010) - beredskabsloven (LBK nr. 660 af 10/06/2009) - epidemiloven (LBK nr. 814 af 27/08/2009) - lægemiddelloven (LBK nr. 506 af 20/04/2013) - bekendtgørelse nr af 09/12/2011 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. Sundhedsberedskabsplanen skal således overholde love, vejledninger og retningslinjer fra centralt niveau og ses i sammenhæng med kommunens civile beredskabsplan og regionale beredskabsplaner, herunder Akut Medicinsk Koordinationscenters (AMK) indsats i en beredskabssituation. Kommunens sundhedsberedskabsplan skal endvidere koordineres med nabokommunernes beredskabsplan. Sundhedsberedskabet Den kommunale sundhedsberedskabsplan udarbejdes på baggrund af nationale trusselsvurderinger og en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse (ROS) og beskriver kommunens målsætninger for beredskabet, herunder for: - Indsats over for ekstraordinært udskrevne patienter, samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem - Samarbejde med regionen og de omkringliggende kommuner - Kommunikation mellem de personer, der deltager i sundhedsberedskabet - Aktivering af beredskabet - Kvalitet og kvalitetssikring - Uddannelses- og øvelsesvirksomhed Sundhedsberedskabsplanlægningen skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab og sikre en fleksibel tilpasning af dette beredskab til mulige beredskabssituationer. Sundhedsberedskabet omfatter sygehusberedskabet, sundhedsberedskabet i den primære sundhedssektor samt lægemiddelberedskabet. Formål Sundhedsberedskabsplanen er en del af Sønderborg Kommunes civile beredskabsplan. Planen skal i øvrigt ses i sammenhæng med Region Syddanmarks beredskabsplan, som blandt andet beskriver beredskabet på sygehusene i regionen. Ligeledes ses planen i sammenhæng med nabokommunernes beredskabsplan, for Sønderborg Kommunes vedkommende er det sundhedsberedskabsplanen i Aabenraa Kommune. 3/34

4 Formålet med planen er at skabe grundlag for en koordineret indsats i en ekstraordinær situation samt sikre koordineret anvendelse af sundhedsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe borgerne og kommune tilbage til en normaliseret situation. Formålet med planlægningen er ydermere at sikre, at kommunen også i en beredskabssituation vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver. Revision af sundhedsberedskabsplanen Beredskabsplanen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode, jf. bekendtgørelsens 6. Telefonlister, oversigter over plejecentrenes kapacitet samt fortegnelse over beredskabets køretøjer mv. revideres årligt i oktober måned. Ansvaret for planen og dens vedligeholdelse ligger hos direktøren for Social og Sundhed. 1.1 Overordnede opgaver Opgaver De overordnede opgaver for det kommunale sundhedsberedskab omfatter - Indsats over for ekstraordinært udskrevne patienter - Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger samt forebyggelse af infektioner og epidemiske sygdomme - Diverse plejeopgaver, f.eks. i forbindelse med hedebølge o.l. - Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp. Generelt I forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsberedskabsplanen har den nedsatte arbejdsgruppe foretaget en vurdering af en række mulige hændelser (trusler), der kan tænkes i Sønderborg Kommune. Der er i planlægningsarbejdet fokuseret på de hændelser, der vurderes at have størst betydning for kommunens drift samt på de hændelser, der vurderes at være sandsynligst forekommende. Kommunens opgaver Det er kommunens opgave at medvirke til at begrænse de direkte skader samt afledte hændelser, som er en følge af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Opgaverne kan opdeles i: - Daglige opgaver: De opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så længe som muligt, og at ingen borgere bringes i fare som følge af de foretagne prioriteringer i en ekstraordinær situation. - Vitale opgaver: når de tilgængelige ressourcer ikke længere er tilstrækkelige, skal der gennemføres en nedtrapning af de daglige opgaver til fordel for de vitale opgaver, for at udføre opgaverne i sundhedsberedskabet. - Ekstraordinære opgaver: Ved katastrofer skal der varetages ekstraordinære opgaver som følge af forstyrrelser i samfundets normale funktioner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles kommunen via regionens Akut Medicinske Koordinationscenter (AMK) og/eller det civile beredskab. Det skal iagttages, at det ikke kun handler om at drage omsorg for syge og tilskadekomne, men også at sikre forsyningen med mad, vand, medicin, varme etc. 4/34

5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer Sundhedsberedskabets ledelse Sundhedsberedskabet ledes af direktøren for Social og Sundhed på strategisk niveau. Cheferne for Senior og Sundhed, Plejecentre, Socialpsykiatri og Handicap medvirker i koordinering af arbejdet på det strategiske og taktiske niveau. Direktør for Børn og Uddannelse inddrages ved behov for koordinering med skole og institutionsområdet. Beredskabschefen er medlem af sundhedsberedskabets ledelse. Kommunikationsafdelingen bistår sundhedsberedskabsledelsen og er ansvarlig for intern og ekstern kommunikation. I en krisesituation er kommunens kommunikationsafdeling på Rådhuset omdrejningspunkt for borgerinformation og kontakten til offentlige medier. Beredskabsledelsen Direktør for Social og Sundhed Beredskabschef Senior- og sundhedschef Plejecenterchef Chef for Socialpsykiatri Chef for Handicap Ad hoc Direktør for Børn og Uddannelse Distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen samt øvrige ledere på niveau 3 i hhv. hjemmepleje, plejecentre, socialpsykiatri og handicap er ansvarlige for den daglige opgaveløsning på det operationelle plan og de opgaver i sundhedsberedskabet, som de bliver bedt om at løse. Beredskabsledelsen indkalder nødvendigt og relevant personale for at løse den konkrete opgave. Alle ansatte med en sundhedsfaglig baggrund har pligt til at møde, hvis de indkaldes. Ansvar og kompetence Den normale politiske og administrative organisation søges fastholdt så længe som muligt i en ekstraordinær situation, hvor sundhedsberedskabet aktiveres. Det kan blive nødvendigt at tilpasse beslutningsprocessen, politisk og administrativt. Kommunalbestyrelsens, økonomiudvalgets og borgmesterens ansvar og kompetence i en krise-/krigssituation er beskrevet i Lov om Kommunernes Styrelse, 69. For så vidt angår ændrede ledelseskompetencer i den administrative organisation vil dette blive konkret meddelt. I en sundhedsberedskabssituation skal kommunens organisation omstilles 5/34

6 til at løse de vigtigste normale opgaver samt de ekstraordinære opgaver, der vil opstå. Denne omstilling kan indebære, at normale kompetenceforhold ændres i et vist omfang, og at opgaveløsningen må finde sted under ændrede vilkår. 1.3 Aktivering og drift af kommunalt sundhedsberedskab Aktivering af sundhedsberedskabet Fokus for sundhedsberedskabet er borgerens sikkerhed og sundhed i en ekstraordinær situation. Sundhedsberedskabet kan normalt aktiveres ad tre kanaler: - Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) - Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne - Kommunens beredskabschef Den overordnede aktør i sundhedsberedskabet er regionens Akut Medicinske Koordinationscenter (AMK), der alarmeres, når alarmcentralen for Region Syddanmark vurderer, at der er flere end 5 tilskadekomne ved en ulykke. Første modtager af tilskadekomne er sygehusene i regionen. AMK koordinerer sygehusenes beredskab og formidler information til de øvrige aktører. Det vil i givet fald være AMK, der iværksætter ekstraordinær udskrivning fra sygehusene. AMK kan udsende læger og andet sundhedspersonale i den udstrækning, det skønnes nødvendigt. Det er AMK, der om nødvendigt alarmerer den primære sundhedstjeneste. AMK vil i forbindelse med alarmeringen meddele, i hvilket omfang, der er behov for det kommunale sundhedsberedskabs indsats. Region Syddanmark skønner, at op til 100 tilskadekomne vil kunne rummes på sygehusene uden at indkalde eget personale ekstraordinært. Der skal således et meget stort antal tilskadekomne til, inden kommunernes sundhedsberedskab vil blive bedt om at modtage ekstraordinært udskrevne patienter. Efter alarmen er det også AMK s opgave at afvarsle beredskabet og sikre erfaringsopsamling mv. Det kommunale sundhedsberedskab alarmeres via akutteamet i den kommunale sygepleje (døgndækket) (se telefonlisten sidste side i planen) Distriktslederen for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen kontaktes direkte af Akutteamet og har ansvar for og kompetence til ledelsen af beredskabet indtil Sundberedskabsledelsen er på plads. I distriktslederens fravær overdrages ansvaret til chef for Senior og Sundhed. AMK Sundhedsstyrelsen Kommunens Beredskabschef Akutteam Hjemmesygeplejen 6/34

7 Distriktsleder Hjemmesyge- og Sundhedsplejen Sundhedsberedskabsledelsen Ledere på niveau 3 Medarbejdere 1.4 Informationshåndtering Ledere på alle niveauer orienteres telefonisk af Sundhedsberedskabsledelsen om den ekstraordinære indsats og dennes indflydelse på den samlede opgavevaretagelse i kommunen. Vanlig drift skal i videst mulig omgang opretholdes. For at træffe de rigtige beslutninger på alle niveauer er et samlet situationsbillede nødvendigt. Sundhedsberedskabsledelsen skal udarbejde beslutningsreferater for hvert møde, som kan anvendes dels til intern information og efterfølgende evaluering. Sundhedsberedskabsledelsen er ansvarlig for at regler omkring borgers samtykke overholdes. 1.5 Koordination og samarbejde Sundhedsberedskabsledelsen skal sikre koordinering med følgende samarbejdspartnere AMK Brand og Redning Praktiserende læger Apoteker Politi Nabokommuner (Aabenraa Kommune) 1.6 Krisekommunikation Målet for krisekommunikation Målet er at få truede borgere til at tage ansvar for egen sikkerhed på en hensigtsmæssig måde, samt at give relevante informationer til medierne, kommunens borgere og ansatte. Kommunikationsopgaver Sundhedsberedskabsledelsen skal hurtigst muligt fastlægge: - hvem der udtaler sig - foreløbige budskaber - eventuelle ændringer af procedurer for håndtering af henvendelser fra pressen 7/34

8 - hvem der varetager kontakt til samarbejdspartnere og hvordan det skal ske Borgere, pårørende, medierne, ansatte mv. skal tidligt og løbende orienteres om situationen og kommunens tiltage. Råd om den første reaktion 1. Reagér hurtigt Undgå at skabe et nyhedstomrum, som kan blive fyldt ud af rygter og spekulationer 2. Tal med én stemme Informationer bør være sammenhængende, entydige og koordinerede, så de ikke bidrager til unødig forvirring og usikkerhed 3. Vær åben og ærlig Vær tilgængelig for medierne, vær villig til at give informationer, og vær ærlig, både om det I ved og ikke ved. Ukorrekte informationer undergraver troværdigheden og medvirker til at forværre krisen 4. Giv instruerende information Borgerne har et akut behov for at vide, hvordan krisen kan påvirke dem. Derfor har de behov for faktuelle forhold om krisen, og om hvad de skal gøre at beskytte sig selv, samt om, hvad myndighederne gør. 8/34

9 Del 2 Indsatsplaner, instrukser og action cards 2.0 Beskrivelse af udvalgte konkrete handlinger Nedenfor er på baggrund af kommunens risiko- og sårbarhedsvurdering (ROS 60) udvalgt en række hændelser, hvor der udarbejdet specifikke anvisninger for handlinger i sundhedsberedskabet. 1. Aktivering af Sundhedsberedskabsledelsen 2. Pandemisk influenza og epidemier 3. Voldsomt vejrlig 4. Brand i bymæssig bebyggelse 5. Brand på plejecentre, bosteder og værksteder 6. Strømsvigt på plejecentre, bosteder og værksteder 7. Hedebølge 8. Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus 9. Sundhedsberedskabet ved CBRNE-hændelser 10. Det kriseterapeutiske beredskab 9/34

10 Action card 1 Aktivering af Sundhedsberedskabsledelsen Niveau 1 Kommune Aktivering Aktivering fra AMK, Sundhedsstyrelsen eller kommunens Beredskabschef til Akutteam Akutteamet kontakter straks distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen. Distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen møder ind og tager ansvar for opgaveløsning, indtil første person i Sundhedsberedskabsledelsen er mødt frem og overtager ledelsen af indsatsen. Niveau 2 Forvaltning Strategisk niveau Akutteam fortsætter herefter med vanlige opgaver i teamet og afventer opkald, hvis behov for inddragelse og opgaveløsning ift. sundhedsberedskabet. Social og Sundhed Direktør + chefer Distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen indkalder Sundhedsberedskabsledelsen: Direktør for Social og Sundhed Senior- og Sundhedschef Plejecenterchef Psykiatrichef Handicapchef Beredskabschef Sundhedsberedskabsledelsen indkalder Kommunikationsafdelingen Sundhedsberedskabsledelsen indkalder Myndighedschefen, hvis private leverandører er inkluderet i sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabsledelsen indkalder direktør for Børn og Uddannelse ad hoc, hvis børneområdet er inkluderet i sundhedsberedskabet Telefonliste tilgængelig på sidste side i planen Indmødested på Direktørens kontor på Ellegårdvej 25, Sønderborg Dagsorden for 1. møde 1. Deltagere og referent 2. Overblik over situationen 3. Opgaver 4. Udpegning af kriseleder, stabschef og presseansvarlig 5. Fastlæggelse af organisationen (daglig organisation, skeletbemanding af staben eller fuld bemanding af staben) 6. Bemanding af staben (afgivelser og omfordeling) 7. Identifikation af relevante samarbejdspartnere 8. Særlige procedure/instrukser (modtagelse og fordeling af informationer, iværksættelse af rapportering fra decentrale enheder m.fl., økonomi, herunder bemyndigelser 9. Status vedrørende tværgående stabe og andre krisestyringsfora 10. Krisekommunikation 11. Orientering af ledere og medarbejdere 10/34

11 12. Erfaringsopsamling 13. Eventuelt 14. Opsummering af væsentlige beslutninger 15. Næste møde Dagsorden for efterfølgende møder 1. Status og opdatering - Opdatering siden fordeling af seneste samlede situationsbillede - Nøgleopgaver 2. Koordination og beslutning - Opgave - Opgave - Krisekommunikation 3. Andet - Punkter til erfaringsopsamler - Eventuelt - Opsummering af væsentlige beslutninger - Næste møde Niveau 3 Decentral enhed Taktisk niveau Sundhedsberedskabsledelsen indkalder relevante ledere på niveau 3, herunder orienterer distriktsleder for Hjemmesyge- og Sundhedsplejen, når dennes ansvar og kompetence fra aktiveringen kan overgå til Sundhedsberedskabsledelsen. Social og Sundhed Ledere på niveau Sundhedsberedskabsledelsen aktiverer niveau 3 og 4 ledere for iværksættelse af indsatser. Action card 1-9 beskriver de handlinger, der er nødvendige at iværksætte lokalt. Sundhedsberedskabsledelsen afgør hvilke opgaver, der forbliver i beredskabsledelsen og hvilke der delegeres til ledere på det operationelle plan. Den enkelte leder kontaktes direkte vha. gældende telefonliste. Den enkelte leder inddrager Sundhedsberedskabs ledelsen, hvis de aftalte indsatser ikke kan udføres. Niveau 4 Medarbejdere Operationelt niveau Den enkelte leder orienteres direkte når beredskabet afsluttes. Social og Sundhed Medarbejdere i hjemmeplejen, plejecentre, socialpsykiatrien og handicapområdet Medarbejdere aktiveres af ledere på niveau ved behov for hjælp og støtte til borgere, der er omfattet af sundhedsberedskabet eller ved behov for justeringer i de planlagte opgaver, der ikke er omfattet af beredskabet. Den enkelte medarbejder kontaktes direkte af lederen og sættes ind i opgaven, herunder information om ansvar og kompetence for løsning. Den enkelte medarbejder inddrager nærmeste leder ved ændringer i borgers eller omgivelserne tilstand, der medfører at den aftalte indsats ikke udføres. Den enkelte medarbejder orienteres direkte når beredskabet afsluttes. 11/34

12 2.1.1 Pandemisk influenza og epidemier Alarmeringen af sundhedsberedskabet ved pandemier sker fra Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), fra Sundhedsstyrelsen og/eller embedslægen. Planlægningen af sundhedsberedskabet omfatter håndtering af udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme. Sundhedsstyrelsen har udsendt vejledning vedrørende pandemisk influenza, og der henvises i øvrigt hertil samt til bilag i bilag til sundhedsstyrelsens håndbog om sundhedsberedskabsplanlægning om håndtering af pandemisk influenza. Sundhedsstyrelsen har i sin håndbog om sundhedsberedskabet beskrevet et muligt scenario for en influenzapandemi, hvor det antages at ca. 25 % befolkningen bliver klinisk influenzasyge i løbet af en 12 ugers periode, at ca. 10 % af de syge skal tilses af en læge, at 0,55 % af de syge må indlægges, samt at 15 % af de indlagte har behov for intensiv observation, herunder halvdelen for respiratorbehandling. Dette scenario indebærer for Sønderborg Kommune, at der vil være ca borgere, der skal tilses af deres praktiserende læge. Heraf forventes ca. 400 i den uge, hvor pandemien er på sit højeste. Den særlige udfordring for kommunen som arbejdsgiver, er at personalet i denne periode også i et vist omfang vil være syge, ligesom der må forventes større fravær end normalt på grund af børns sygdom mv. Der er beskrevet generelle forholdsregler vedrørende hygiejne, desinfektion, rengøring og affald i action card 2. Rådgivning om smitteforebyggelse mv. kan indhentes hos embedslægerne. For nærmere om pandemisk influenza henvises til action card 2.1, 2.2, 2.3 og /34

13 Action card 2 Kort instruks i forhold til at afbryde smitteveje De borgere, som skal være isolerede pga. smittefare, skal være isoleret i deres hjem i en periode efter det sidste symptom. De medarbejdere, som er blevet smittet, skal blive hjemme i en periode efter sidste symptom. Periodens længde afhænger af den konkrete sygdom. Personalet skal dele sig i 2 hold. Det ene hold plejer ikke-smittede borgere og gør kun rent i disse hjem, mens det andet hold plejer de smittede borgere og gør derfor også rent her. Personalet, som yder service overfor smittede borgere og i inficerede hjem, skal anvende overtrækskitler, handsker og mundbind på stuerne og i hjemmene. Kitlerne må bruges flere gange, og skal hænge på stuen/i hjemmet. Mundbind og handsker er engangsmateriale. Der må ikke arbejdes på kryds og tværs af ikke-inficerede og inficerede stuer/hjem. Hold en meget grundig håndhygiejne: Grundig vask med vand og sæbe helt op til albuerne, og herefter afslut med håndsprit af hænder og arme. Ekstra håndsprit er tilgængeligt i alle sygeplejedepoter. Vasketøj: Vask inficeret tøj og linned på normal vis kør derefter en tom maskine ved 90 grader, inden der evt. vaskes ikke inficeret tøj i den samme maskine. Kom ikke for meget tøj i maskinen ad gangen. Til aftørring af dørhåndtag og telefoner samt hvis der kommer f.eks. afføring og opkast på gulve eller lignende, anvendes hospitalssprit, som rekvireres ved den sædvanlige leverandør af håndsprit. Der skal anvendes 70 % ethanol. Hygiejne, desinfektion, rengøring og affald ved epidemier 1. Håndhygiejne Er den vigtigste enkeltstående procedure ved afbrydelse af smitteveje. i. Anvend et ethanolbaseret (70-85 %) hånddesinfektionsmiddel tilsat glycerol. Såfremt hænderne er våde, og/eller synligt forurenede, foretages der håndvask forud for hånddesinfektion. ii. Udfør håndhygiejne 1. før og efter patientkontakt 2. før rene opgaver 3. efter urene opgaver 4. efter brug af handsker og andre værnemidler 5. efter toiletbesøg 6. efter hjælp i forbindelse med toiletbesøg iii. Tøj med lange ærmer er ikke tilladt iv. Smykker og fingerringe er ikke tilladt 2. Rengøring og desinfektion i. Er vigtige elementer til at begrænse smittespredning ii. Anvend almindelig anvendte rengøringsmidler og følg producentens anbefalinger hvad angår koncentration, virkningstid og forholdsregler i øvrigt iii. Tør straks spild af blod, sekret, ekskret og pus op, så al synlig forurening fjernes; husk handsker. iv. Aftør stedet med et til formålet egnet desinfektionsmiddel efter optørring af større mængder blod eller andre vævsvæsker. 13/34

14 v. Rengøringspersonale anvender samme værnemidler som plejepersonale. vi. Rengøring foretages jf. ovenstående. Kontaktpunkter, f.eks. sengeheste, håndtag, vandhaner, fjernkontroller til TV/radio, klokkesnor/alarmer, foruden gulve og vandrette overflader som sengeborde, borde og stole, desinficeres med egnet rengøringsmiddel. 3. Bortskaffelse af affald i. Affald bortskaffes som dagrenovation, medmindre det falder ind under kategorien klinisk risikoaffald, der omfatter 1. Stikkende og skærende affald efter gældende retningslinjer for de enkelte områder 2. Engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæsker, som vil dryppe ved sammenpresning. 4. Tøj og linned i. Husk handsker ved håndtering af inficeret tøj og linned ii. Tøj og linned håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler. iii. Snavsetøj håndteres så lidt som muligt iv. Tøj, der er stærkt forurenet med f.eks. sekreter eller ekskrementer, lægges i en smeltepose (rekvireres) inden de sendes til vaskeriet eller vaskes i borgerens egen vaskemaskine. v. Af hensyn til den videre håndtering af vasketøjet er det afgørende, at der er fri for skarpe og spidse genstande. Dette af hensyn til vaskeripersonalets sikkerhed. vi. Anvend almindeligt anvendte sæber, og følg producentens anbefaling for dosering af sæbe i forhold til det lokale vands hårdhed. 5. Bestik og service i. Håndteres ifølge de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler. ii. Anvend almindeligt bestik og service. iii. Varmedesinficer bestik og service i opvaskemaskine ved 80 grader. Ellers anvendes engangsservice. iv. Bortskaf madaffald med dagrenovation. 6. Udstyr i. Udstyr håndteres jf. de procedurerelaterede (generelle) forholdsregler. ii. Vask straks i opvaskemaskine eller dekontaminator, sædvanligvis uden forudgående afskylning eller desinfektion. iii. Anvend, så vidt muligt, varmedesinfektion i opvaskemaskine ved 80 grader. iv. Anvend et egnet kemisk desinfektionsmiddel, hvis varmedesinfektion ikke er mulig. Vigtigste forebyggelse er jævnlig obligatorisk undervisning i håndhygiejne og daglig, kollegial feedback. 14/34

15 Action card 2.1 Pandemisk influenza fase 1 og 2 Sæsoninfluenza og almindelig influenza forekommer hos mennesker, men der cirkulerer ingen pandemisk influenzavirus eller virus med pandemisk potentiale. En ny dyreinfluenzavirus kan cirkulere blandt dyr. Målsætning/strategi Strategien er at styrke beredskabet og minimere risikoen for overførelse fra dyr til mennesker, samt opdage og rapportere til embedslægen, hvis det sker. Overvågning Hvis personer, som f.eks. har været i kontakt med inficerede besætninger, skal i karantæne, kan hjemmeplejen blive kontaktet af behandlende læge eller embedslægen med henblik på en vurdering af, hvorvidt disse personer har behov for hjemmepleje. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejdere, som har direkte kontakt med karantæneramte, skal bære kirurgisk maske, overtrækskittel, handsker og beskyttelsesbriller. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det er i denne fase ikke relevant med behandling eller karantæne af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 15/34

16 Action card 2.2 Pandemisk influenza fase 3 En ny influenzatype forekommer, f.eks. fugle- eller dyreinfluenza hos mennesker. Således er en ny virustype konstateret hos mennesker, men der er ikke veltilpasset smitte fra menneske til menneske. Målsætning/strategi Strategien er at inddæmme sygdommen og forhindre, at en eventuel spredning kan ske. Overvågning Hvis kommunens medarbejdere får mistanke om, at der kan være tale om et sådant sygdomstilfælde, skal man så vidt muligt sikre, at personen kontakter egen læge. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejdere, som har direkte kontakt med karantæneramte, skal bære kirurgisk maske, overtrækskittel, handsker og beskyttelsesbriller. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Vasketøj fra patienten håndteres efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det er i denne fase ikke relevant med behandling eller karantæne af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 16/34

17 Action card 2.3 Pandemisk influenza fase 4 og 5 Fase 4 En ny, mulig smitsom influenzatype forekommer hos mennesker. Således er en ny virustype med pandemisk potentiale konstateret hos mennesker. Fase 5 Der er tale om en ny smitsom influenzatype. Der forekommer større klynger af smitte, men smitten fra person til person er stadig lokaliseret, tydende på at virus er under tilpasning til menneskelig infektion. Målsætning/strategi Strategien er at inddæmme sygdommen og forhindre, at en eventuel spredning kan ske. Overvågning Hvis kommunens medarbejdere får mistanke om, at der kan være tale om et sådant sygdomstilfælde, skal man så vidt muligt sikre, at personen telefonisk kontakter egen læge. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejderne, herunder rengøringspersonale, skal desuden anvende FFP3-maske, overtrækskittel, handsker og øjenbeskyttelse. Det er vigtigt, at medarbejderne bliver undervist i anvendelse af værnemidlerne. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Vasketøj fra patienten håndteres efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det kan i disse faser være relevant med behandling og karantæne (evt. i eget hjem) af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Anbefalinger i forhold til pårørende og besøg i hjemmet afhænger af sygdommen og dens smitsomhed. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for vejledning herom. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 17/34

18 Action card 2.4 Pandemisk influenza fase 6 Der er tale om pandemisk influenza, dvs. forøget og vedvarende overførsel af en ny virussubtype i befolkningen. Målsætning/strategi Strategien er at begrænse sygdommen og dens effekter (sygelighed og død), særligt i forhold til de mest sårbare grupper gennem forebyggende behandling og behandling af sygdommen og dens komplikationer. Det forventes, at smitten i denne fase vil være så udbredt i samfundet, at det ikke vil være muligt at begrænse smitten gennem isolation af smittede personer. Sygdomsdefinition vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen i en konkret situation. Beskyttelsesforanstaltninger Almindeligt gældende anbefaling om brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne, jf. action card 1 gælder. Medarbejderne, herunder rengøringspersonale, skal desuden anvende FFP3-maske, overtrækskittel, handsker og øjenbeskyttelse. Det er vigtigt, at medarbejderne bliver undervist i anvendelse af værnemidlerne. Affald skal indpakkes og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Vasketøj fra patienten håndteres efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art. Indberetning Den syges egen læge skal indberette sygdomstilfældet til embedslægen. Embedslægen foretager derefter kontaktopsporing og registrering af kontakter, herunder hjemmeplejepersonalet hos patienten. Det kan i denne fase være relevant med behandling og karantæne (evt. i eget hjem) af kontaktpersoner, hvis det drejer sig om influenza. Ved udbrud af visse andre smitsomme sygdomme kan det være relevant at tilbyde behandling i form af forebyggende medicin eller vaccination til personer, der har været i kontakt med den syge. Dette vil blive udmeldt fra embedslægen. Sundhedsstyrelsen beslutter om der skal foretages massevaccination, der i givet fald udføres af de praktiserende læger. Anbefalinger i forhold til pårørende og besøg i hjemmet afhænger af sygdommen og dens smitsomhed. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for vejledning herom. Borgerinformation og kontakt til offentlige medier Varetages af Sundhedsberedskabets ledelse i kommunen. 18/34

19 2.1.2 Voldsomt vejrlig Voldsomme vejrlig er normalt en varslet hændelse, der giver beredskabet en vis tid til at forberede en ekstraordinær indsats. I Danmark drejer det sig som regel om relativt kort tid, typisk en enkelt nat/et enkelt døgn, inden offentlige veje er farbare efter snefald og isslag. Forløbet af storme mv. er som oftest også sådan, at normale tilstande genindtræffer efter relativt kort tid. Der er dog en række borgere, for hvem det vil være af væsentlig betydning at skulle undvære hjælp selv i relativt kort tid. Det bør overvejes om der er borgere, der skal tilbydes evakuering, enten fordi de ikke selv kan klare at komme væk fra faren og/eller fordi de vil være i fare, hvis plejepersonalet hindres i at gennemføre den sædvanlige pleje og omsorg. Ved en større stormflod eller oversvømmelse vil politi, Falck og det kommunale beredskab være til stede og sundhedsberedskabet alarmeres i fornødent omfang herfra. Der henvises til action card 3. 19/34

20 Action card 3 Voldsomt snefald/isslag Sønderborg Brand & Rednings organisation Indsatser i forhold til voldsomt vejrlig styres centralt af vagthavende indsatsleder By, der træffes på (døgnbemandet). Varsel om ekstreme vejrsituationer Sønderborg Brand & Redning har udvalgt egnede køretøjer til opgaverne, se bilag 1. Køretøjerne står på brandstationerne og er klar til indsats. Når de vagthavende indsatsledere modtager varsel fra DMI om ekstreme vejrsituationer, så tager han sine forholdsregler ud fra meldingen. Kommunens kommunikationsafdeling på rådhuset er omdrejningspunktet for borgerinformation og kontakt til offentlige medier. Iværksættelse af planen Planen iværksættes, når de enkelte hjemmeplejedistrikt henvender sig til den vagthavende indsatsleder i det indsatsområde, hvor distriktet har adresse. Indsatslederen kalder mandskab og køretøjer ud til de enkelte distrikter. Udkald kan ske over telefonen til værnets kaptajn/kredsleder, se indsatshæfte. Når køretøjet melder sig i distriktet, er det distriktets opgave at disponere over køretøjerne. Distrikterne skal sørge for forplejning og evt. indkvartering af det udstationerede mandskab. Dog har den vagthavende indsatsleder i særlige tilfælde mulighed for at omfordele køretøjer, hvis indsatslederen vurderer, at situationen kræver det. Indsats Vagthavende indsatsleder disponerer over eget indsatsområdes køretøjer ud fra den aktuelle vejrsituation. Hvis situationen er ens over hele Sønderborg Kommune placeres køretøjerne ved distrikterne. Oftest vil vejrsituationen ikke være ens over hele kommunen, og derfor vil behovet for hjælp være forskellig i de 3 indsatsområder. Har en indsatsleder behov for hjælp fra de to andre indsatsområder, så kontakter indsatslederen de andre vagthavende indsatsledere i kommunen for at aftale fordeling af hjælpen. Multikøretøjet fra Oksbøl reserveres til specielle opgaver, som kan opstå under indsatsen. Indsatslederen i indsatsområde Nord disponerer over køretøjet. Hjælp Sønderborg Kommunes vagtcentral hjælp til fritrækning Øvrige køretøjer (Vej & Trafiks vogne samt forsvarets køretøjer) rekvireres kun af beredskabets indsatsleder. 20/34

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune Sundhedsberedskabsplan for Ikast-Brande Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Indledning... 5 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 5 Planens præmisser...

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring Indhold: 1. Indledning Styregruppen og arbejdsgruppens medlemmer side 3 2. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 4 Opgaver side

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Sundhedsberedskabet tager udganspunkt i den daglige drift, og de opgaver der løses til hverdag.

Sundhedsberedskabet tager udganspunkt i den daglige drift, og de opgaver der løses til hverdag. Indhold 1.0 Indledning... 3 Om sundhedsberedskabsplanen... 3 1.1 Overordnede opgaver for Middelfart Kommune... 3 Lokaliserede trusler for sundhedsberedskabet (se bilag 1)... 4 1.2 Organisering og ledelse

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune. Revideret december 2013

Sundhedsberedskabsplan for Norddjurs Kommune. Revideret december 2013 for Norddjurs Kommune Revideret december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning af Sundhedsberedskabsplanen... 4 1. Krisestyringsorganiseringen... 5 1. Indledning... 5 1. 1 Overordnede opgaver...

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS ansvarsfordeling og organisering Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Samlet plan for sundhedsberedskabet

Samlet plan for sundhedsberedskabet Sundhedsberedskab Plan for sundhedsberedskab er en del af Kommunens samlede beredskabsplan. Planen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har eller kan få konsekvenser for

Læs mere

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER

INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Pjece INFLUENZA A (H1N1) BEREDSKABSPLANLÆGNING FOR VIRKSOMHEDER Udgivet af MedHelp A/S August 2009 Indhold 1 Om Influenza A (H1N1) Kort om sygdom, symptomer og nødvendig personlig handling. 2 Planlægning

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 13. december 2011 9. december 2011. Nr. 1150. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan, 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Region Hovedstaden Sundhedsberedskabsplan, 2013 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning...4

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere