Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører"

Transkript

1 Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til Spørgsmål fra leverandører Svar fra ATP I udbudsbetingelsernes pkt 3.2 vedr. forbehold er følgende anført: "Der kan ikke tages forbehold over for bilag og underbilag. Såfremt tilbudsgiver har skullet udfylde/færdiggøre et eller flere bilag til kontrakten, og dette er sket i overensstemmelse med den vejledende tekst i bilagene, betragtes dette ikke som forbehold. Bilag 1, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7, bilag 8, bilag 8A, bilag 8B, bilag 8C, bilag 9, bilag 10, bilag Udbudsbetingelserne I Bilag 1, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7, bilag 8, bilag 8A, bilag 8B, bilag 8C, bilag 9, bilag 10 og bilag 11 er der i tekstboksen "Vejledning til Tilbudsgiver" følgende formulering: " Tilbudsgivers eventuelle forbehold anføres i en forbeholdsliste og skrives ind med ændringsmarkeringer(track changes) i selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.formuleringerne " Hvordan fortolkes ovenstående. I udbusbetingelserne afsnit 6 (Oversigt over udbudsmaterialets dokumenter) er der som dokument 3 angivet en forbeholdsliste. Når der jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.2 er angivet at: "Tilbudsgiver har ikke mulighed for at tage forbehold over for Kontrakten, som derfor er at betragte som mindstekrav, og dermed er ufravigelig. Der kan ikke tages forbehold over for bilag og underbilag." hvad kan der så skrives i et evt. dokument 3 - forbeholdsliste? Punkt 5 ATP er berettiget til at anmode om udførelse af en Benchmarking for en given Benchmarkingperiode fra og med 12 måneder efter Overtagelsesdagen. Den grundlæggende præmis i udbudsbetingelserne er gældende. Der kan IKKE tages forbehold over for bilag og underbilag. Det betyder at der ikke kan tages forbehold for Bilag 1, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7, bilag 8, bilag 8A, bilag 8B, bilag 8C, bilag 9, bilag 10 og bilag 11. Formulering "Tilbudsgivers eventuelle forbehold anføres i en forbeholdsliste og skrives ind med ændringsmarkeringer(track changes) i selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne" fra de nævnte bilag bortfalder. (se også spørgsmål 2) Dokument 3 - Forbeholdsliste bortfalder Bilag 17 Benchmarking Da benchmarking er en omfattende øvelse ønsker Leverandøren at denne begrænses til kun at kunne foretages 1 gang hvert andet 2. Kan ATP derfor acceptere, at den nuværende formulering ændres til følgende: Hvert andet kalenderår er ATP berettiget til at anmode om udførelse af en Benchmarking for en given Benchmarkings periode fra og med 12 måneder efter Overtagelsesdagen. Punkt 6, 6.1 Udnævnelse: ATP skal være berettiget til at vælge én af følgende tredjeparter med henblik på udførelse af en given Benchmarking: a) ATKearney; b) Oliver Wyman; c) Booz & Company; d) McKinsey; e) Zangenberg & Co; f) Gartner; og g) ISG. Bilag 17 (Benchmarking) Punkt 5 ændres i sin helhed til følgende: ATP er berettiget til at anmode om udførelse af en Benchmarking for en given Benchmarkingperiode fra og med 24 måneder efter Overtagelsesdagen. ATP er i perioden indtilophør af Kontrakten i medfør af Kontraktens punkt 62.1 maksimalt berettiget til at anmode om udførelse af en Benchmarking 2 gange. I perioden herefter er ATP berettiget til 1 (en) gang årligt at anmode om en Benchmarking. Kontraktens punkt 44 ændres i sin helhed til følgende: ATP er berettiget til at anmode om udførelse af en Benchmarking af Priselementerne oplistet i bilag 17 (Benchmarking) for en given Benchmarkingperiode fra og med 24 måneder efter Overtagelsesdagen. Proceduren og de nærmere vilkår herfor er nærmere beskrevet i bilag 17 (Benchmarking). Da valget af Benchmarkeren er essentiel, synes det rimeligt at Leverandøren har en vis form for medindflydelse herpå. Og særligt når listen er så forholdsvis lang, er det vigtigt, at Leverandøren har en mulighed for at udskifte, så det sikres, at der ikke står nogen på listen som Leverandøren efter kontraktens underskrivelse oplever som værende uprofessionelle benchmarkere. Kan ATP derfor acceptere følgende tilføjelse efter oplistningen af tredjeparter: Bilag 17 Benchmarking Leverandøren skal dog ved hver Benchmarking have ret til at slette en af de potentielle tredjeparter fra ovenstående liste før ATP udvælger tredjeparten til at udføre Benchmarkingen. Parterne vil løbende opdatere ovenstående liste med andre potentielle anerkendte tredjeparter indenfor IT-branchen. benchmarker fra listen ved hvert Benchmarking. Følgende indsættes i bilag 17 (Benchmarking) punkt 6.1: Leverandøren skal dog ved hver Benchmarking have ret til at slette en af de potentielle tredjeparter fra ovenstående liste før ATP udvælger tredjeparten til at udføre Benchmarkingen

2 Bilag 17 Benchmarking Punkt 6.2 Der er ikke angivet noget i bilaget omkring tredjeparten, der skal udføre Benchmarkingen skal være underlagt fortrolighed. Da tredjeparten vil få adgang til fortrolig information er det vigtigt dette sikres. Kan ATP derfor acceptere følgende indsættes, som et nyt i afsnit 6.2: Benchmarkeren skal bevare fortrolighed med hensyn til ethvert forhold vedrørende ATP og Leverandøren, som Benchmarkeren får kendskab til i forbindelse med benckmarking processen. Hver Part kan kræve at Benchmarkeren pålægges at underskrive en særskilt Som det fremgår af punkt i bilag 17 (Benchmarking), skal Parterne forud for udførelsen af Benchmarking indgå en fortrolighedserklæring. trepartsbenchmarkingaftale på Benchmarkerens standardvilkår. Heri vil der indgå bestemmelser om fortrolighed. Punkt 7.1 Benchmarker skal benytte sig af sin standard benchmarkingmetode for sammenligning af Priselementerne med priserne på Markedet for ydelser (dvs. varer og tjenesteydelser) leveret af tredjepartsleverandører, der efter Benchmarkerens skøn er (i) rimeligt sammenlignelige, (ii) købt af et repræsentativt udsnit af kunder udvalgt af Benchmarker på Markedet ( Referencegruppen ) og (iii) leveret på vilkår, der er rimeligt sammenlignelige med vilkårene i Kontrakten. I punkt 7.1 er der lagt op til, at det blot er benchmarkerens metode der skal anvendes. Begge parter har dog en interesse i at have en indflydelse herpå. Kan ATP derfor acceptere at erstattet 7.1 med følgende formulering: Benchmarkingen skal gennemføres i overensstemmelse med Best Practice og parterne skal i fællesskab loyalt udarbejde detaljerede guidelines for den pågældende benchmarking proces, herunder den gældende metodologi, relevante datagrundlag, normaliseringsfaktorer og godkendt Referencegruppe. De endelige guidelines skal skriftlig godkendes af begge Parter inden selve benchmarkingen iværksættes. Derudover er Referencegruppen ikke yderligere defineret, og da referencegruppen spiller en afgørende rolle i Benchmark resultatet, har det stor betydning, hvordan denne gruppe bliver rigtig sammensat. Kan ATP derfor acceptere at følgende bliver tilføjet til bestemmelsen vedr. referencegruppen: Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Ved benchmarkingen skal det tilsikres, at referencegruppen består af et præsentabelt antal tredjepartsleverandører, og denne referencegruppe skal på forhånd godkendes af begge parter. Referencegruppen skal som minimum bestå af fem (5) selskaber. Tredjeparts leverandørerne i referencegruppen skal være up-to-date, og skal alle have været leverandører af de samme tjenester som Leverandøren i en periode på mindst tolv (12) måneder forud for anmodningen om benchmarking. ATP kan ikke imødekomme dette ønske. Punkt 7.2 Ved normalisering af pris og kvalitet, skal Benchmarker benytte et dead-band på fem procent (5 %), og ingen normalisering skal ske inden for dette dead-band. Normaliseringen skal omfatte forhold, der hvis de ikke blev taget i betragtning ville medføre et urimeligt resultat, f.eks. ydelsernes kompleksitet, omfanget af ydelser solgt, service levels, kvaliteten af ydelserne, allokering af risici, sikkerhedskrav, betalingsbetingelser, opstartsomkostninger, osv. Leverandøren mener ikke, at dead-band betragtningen skal anvendes til at afgøre om der skal ske normalisering (hvis der ikke her tænkes på regulering?) eller ej. Kan ATP derfor acceptere at følgende slettes og der i punkt 9.1 indsættes formulering omkring deadband. Dette ønskes slettet: Ved normalisering af pris og kvalitet, skal Benchmarker benytte et dead-band på fem procent (5 %), og ingen normalisering skal ske inden Følgende sætning i punkt 7.2 udgår: Ved normalisering af pris og kvalitet, skal Benchmarker benytte et dead-band på fem for dette dead-band. procent (5 %), og ingen normalisering skal ske inden for dette dead-band. Punkt 8 Det er Leverandørens vurdering, at det for begge parter vil være formålstjenestelig at have en mulighed for at vurdere rapporten og komme med indsigelser samt godkende den. Dette knytter sig lidt til formuleringen i punkt 10. Kan ATP derfor acceptere at punkt 8.1 indledes med nedenstående: Benchmarkeren skal fremlægge den anvendte metodologi, datagrundlag, kriterier og resultater i en foreløbig benchmarking rapport. Herefter har Parterne 30 Arbejdsdage til at gennemgå resultaterne ( Benchmark Review Perioden ). Begge Parter er indtil udløbet af Benchmark Review Perioden berettiget til at rejse indsigelse overfor den foreløbige benchmarking rapport. En sådan indsigelse skal være ledsaget af en beskrivelse af de konkrete indsigelser, således at Benchmarkeren og den anden Part kan vurdere disse. Baseret på eventuelle indsigelser, udarbejder Benchmarkeren ved udløbet af Benchmark Review Perioden en endelig benchmark rapport ( Benchmark Rapporten ). Begge Parter skal godkende Benchmark Rapporten førend det endelige benchmark resultat (Benchmark Resultatet) er gældende. ATP kan ikke imødekomme dette ønske.

3 Bilag 17 Benchmarking Kontrakten Punkt Hvis Benchmarker finder, at et eller flere Priselementer, og/eller Priselementerne sammenlagt, ikke er konkurrencedygtige i henhold til punkt 4, skal Parterne drøfte, hvorledes Leverandøren skal afhjælpe forholdet, herunder kompensere ATP for de foretagne overbetalinger og justere de relevante priser fremadrettet. Såfremt Parterne ikke når til enighed herom inden for femogtyve (25) Dage fra datoen for Benchmarkingrapporten, skal Leverandøren inden for yderligere ti (10) Dage: a) tilbagebetale beløbene fastsat i punkt 8.1, nr. 2 og 4, samt b) justere priserne under Kontrakten, som foreslået af Benchmarker under punkt 8.1, nr. 3, og acceptere (i) at denne justering skal gælde for perioden fra udløbet af Benchmarkingperioden og frem, og (ii) at Leverandøren i fremtiden skal fakturere ATP på basis af de justerede priser. 9.2 Hvis Leverandøren ikke inden for den ovenstående frist foretager tilbagebetaling og justering af priser, eller hvis Leverandøren ikke inden tredive (30) dage fra ATP's skriftlige anmodning bistår med eventuelle oplysninger og assistance vedrørende justering af priser og tilbagebetaling af overbetalinger, skal Leverandøren anses for at være i væsentlig Misligholdelse af Kontrakten, og ATP skal desuden være berettiget til at gøre justering af priserne samt modregning af sit krav, i henhold til punkt 9.1, litra a) ovenfor i forhold til øvrige betalinger til Leverandøren, gældende over for Leverandøren. 9.3 Tilbagebetalinger til ATP eller justering af priserne under bilag 5 (Priser og Betalingsplan) indebærer ikke ændringer i Ydelserne eller vilkårene i Kontrakten i øvrigt. Da det nuværende punkt 9 er en smule vidtgående og giver ikke rigtig Leverandøren mulighed for at beregne risikoen ønsker Leverandøren punkt 9 slettet og erstattet med nedenstående. Endvidere er det hel markedskonformt at der er et dead-band samt cap på, hvor meget en Leverandør efter en Benchmarking skal justere sine priser med. Dette punkt mangler et cap samt dead band for hvor meget vi kan blive krævet at nedsætte vores priser med, samt en mulighed for at vi skal betale overbetaling retur. Dette er al for risikofyldt for os. Vi foreslå derfor nedenstående formulering til erstatning af hele 9: Såfremt Benchmark Resultatet viser, at Leverandørens samlede prisniveau er højere end den gennemsnitlige markedspris, er ATP berettiget til at kræve en reduktion af Vederlaget i overensstemmelse med principperne nedenfor. Punkt 5.4 Leverandøren er indforstået med at ATP kan have et ønske om at der skal anvendes en tredjemand ved en demonstration. Det er imidlertid vigtigt dette ikke er en konkurrent til Leverandøren, da der kan være fortrolig information samt at ATP afholder omkostningen til denne tredjemand. Kan ATP derfor acceptere følgende indsættes efter sidste punktum: Denne uafhængige tredjemand må ikke være en konkurrent til Leverandøren og ATP afholder omkostninger hertil. Punkt 25 Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der fra Kontraktens indgåelse løbende sker vidensoverførsel til ATP om Leverancen og Ydelserne. Udover hvad der i øvrigt følger af Kontrakten, skal Leverandøren til realisering heraf stille viden, materiale, Dokumentation og øvrig information om Leverancen og Ydelserne til rådighed for ATP, herunder for at sikre, (i) at ATP kan opbygge hensigtsmæssige kompetencer vedrørende Leverancen og Ydelserne, og (ii) at ATP kan få varetaget Drift, vedligehold og support samt videreudvikling af Systemet af tredjemand. Leverandøren vil naturligvis sikre dette, dog kan noget af ovenstående evt. indeholde fortrolig information/immaterielle rettigheder, som Leverandøren ikke skal være berettiget til at videregive. Kan ATP derfor acceptere følgende tilføjelse i slutningen af punkt 25.: jf. nedenstående indsættes der et dead band på 5% i punkt 9.1. ATP kan desværre ikke imødekomme et ønske om et cap på en eventuel prisjustering. Punkt 9.1, 1. afsnit ændres til følgende: 9.1 Hvis Benchmarker finder, at et eller flere Priselementer, og/eller Priselementerne sammenlagt, ikke er konkurrencedygtige i henhold til punkt 4, skal Parterne drøfte, hvorledes Leverandøren skal afhjælpe forholdet, herunder kompensere ATP for de foretagne overbetalinger og justere de relevante priser fremadrettet. Leverandøren er dog kun forpligtet til at foretage denne afhjælpning for afvigelser som ligger ud over et dead band på 5%. Såfremt Parterne ikke når til enighed herom inden for femogtyve (25) Dage fra datoen for Benchmarkingrapporten, skal Leverandøren inden for yderligere ti (10) Dage: ATP vil afholde omkostningerne til denne tredjemand. Men ATP vil ikke på forhånd udelukke, at denne tredjemand kan være en kokurrent til leverandøren Kontrakten Leverandøren skal dog ikke være forpligtet til at udlevere hverken fysisk eller elektronisk oplysninger eller Dokumentation, som ATP ikke har de immaterielle rettigheder til. Endvidere er Leverandøren ikke forpligtet til at videregive Leverandørens fortrolige information eller immaterielle rettigheder til nye potentielle leverandører. ATP er af den opfattelse, at Kontraktens bestemmelser om rettigheder og fortrolighed indeholder den fornødne afgrænsning og beskyttelse for leverandøren.

4 Punkt 35.7 Leverandøren skal anvende samme projektleder, der er anvendt i forbindelse med leveringen af Leverancen, som projektleder i Projekter med levering af Optioner, videreudviklingsopgaver og/eller ændringsopgaver, der bestilles til levering og afprøvning efter bestået Overtagelsesprøve for Leverancen, medmindre projektlederen udskiftes eller er blevet udskiftet i overensstemmelse med punkt 36. Leverandøren kan ikke garantere at den samme projektleder vil være tilgængelig i hele forløbet. Leverandøren vil naturligvis forsøge dette, men er det ikke muligt levere en projektleder med mindste samme kompetencer. Kan ATP derfor acceptere følgende formulering: Kontrakten Leverandøren skal anvende en projektleder med mindst samme kompetencer, som den projektleder, der er anvendt i forbindelse med leveringen af Leverancen, som projektleder i Projekter med levering af Optioner, videreudviklingsopgaver og/eller ændringsopgaver, der bestilles til levering og afprøvning efter bestået Overtagelsesprøve for Leverancen. Punkt ATP har forståelse for, at det over tid kan være nødvendigt både at supplere og/eller udskifte Underleverandører og/eller nøglemedarbejdere for at opfylde Kontrakten optimalt for ATP. På en aftale af denne størrelse er det ikke en standard at have nøglemedarbejdere tilknyttet. Leverandøren vil naturligvis forsøge at minimere udskiftningen af medarbejder. Endvidere bør det være op til Leverandøren frie ressource allokering at udskifte medarbejdere, dog naturligvis med mindst mulig gene for ATP. Kan ATP derfor acceptere følgende formuleringer: ATP kan acceptere den ændrede formulering Kontrakten 36.1 ATP har forståelse for, at det over tid kan være nødvendigt både at supplere og/eller udskifte Underleverandører og/eller medarbejdere for at opfylde Kontrakten optimalt for ATP. ATP kan ikke acceptere den ændrede formulering. Punkt Supplering med yderligere eller udskiftning af Underleverandører og/eller nøg-lemedarbejdere må imidlertid kun ske efter forudgående aftale med og samtykke fra ATP. Dette gælder dog ikke udskiftning af nøglemedarbejdere, hvor udskiftningen skyldes nøglemedarbejderens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforhold, orlov, karriereskift eller lignende omstændigheder. I tilfælde af udskiftning vil dette i givet fald kun kunne ske til - og med - Underle-verandører og/eller nøglemedarbejdere, der har mindst samme kompetencer og kvalifikationer som den tidligere Underleverandør og/eller nøglemedarbejder. ATP kan kræve dokumentation herfor, f.eks. i form af oplysninger om økonomisk eller teknisk kapacitet på virksomhedsniveau eller CV'er for nøgle-medarbejderne. I øvrigt vil udskiftning af Underleverandører og/eller nøgle-medarbejdere alene kunne ske, såfremt der er en saglig grund hertil. Enhver omkostning forbundet med supplering eller udskiftning er ATP uvedkommende - herunder i forbindelse med opgaveoverdragelse - og Leverandøren er forpligtet til aktivt at sørge for, at nye Underleverandører og/eller nøglemedarbejdere hurtigst muligt tilføres behørig viden om ATP s organisation og forretnings-processer, Kontrakten, Leverancen, Ydelserne samt øvrige forhold, der har relevans for pågældende Underleverandørers og/eller nøglemedarbejderes rolle i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten. På en aftale af denne størrelse er det ikke en standard at have nøglemedarbejdere tilknyttet. Leverandøren vil naturligvis forsøge at minimere udskiftningen af medarbejder. Endvidere bør det være op til Leverandøren frie ressource allokering at udskifte medarbejdere, dog naturligvis med mindst mulig gene for ATP. Kan ATP derfor acceptere følgende formuleringer: Kontrakten 36.2 I tilfælde af udskiftning af Underleverandører og /eller medarbejdere skal dette ske med Underleverandører og/eller medarbejdere, der har mindst samme kompetencer og kvalifikationer som den tidligere Underleverandør og/eller nøglemedarbejder. ATP kan kræve dokumentation herfor, f.eks. i form af oplysninger om økonomisk eller teknisk kapacitet på virksomhedsniveau eller CV'er for nøglemedarbejderne. Enhver omkostning forbundet med supplering eller udskiftning er ATP uvedkommende - herunder i forbindelse med opgaveoverdragelse - og Leverandøren er forpligtet til aktivt at sørge for, at nye Underleverandører og/eller medarbejdere hurtigst muligt tilføres behørig viden om ATP s organisation og forretnings-processer, Kontrakten, Leverancen, Ydelserne samt øvrige forhold, der har relevans for pågældende Underleverandørers og/eller medarbejderes rolle i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten. ATP kan ikke acceptere den ændrede formulering.

5 Punkt Leverandøren skal efter anmodning fra ATP udskifte en nøglemedarbejder, såfremt anmodningen er rimeligt begrundet, herunder ved samarbejdsvanskeligheder. I sådanne tilfælde skal Leverandøren afholde eventuelle udgifter til oplæring af den nye nøglemedarbejder. På en aftale af denne størrelse er det ikke en standard at have nøglemedarbejdere tilknyttet. Leverandøren vil naturligvis forsøge at minimere udskiftningen af medarbejder. Endvidere bør det være op til Leverandøren frie ressource allokering at udskifte medarbejdere, dog naturligvis med mindst mulig gene for ATP. Kan ATP derfor acceptere følgende formuleringer: Kontrakten 36.3 Leverandøren skal efter anmodning fra ATP udskifte en medarbejder, såfremt anmodningen er rimeligt begrundet, herunder ved samarbejdsvanskeligheder. I sådanne tilfælde skal Leverandøren afholde eventuelle udgifter til oplæring af den nye medarbejder. ATP kan ikke acceptere den ændrede formulering ATP er erstatningsansvarlig for Leverandørens dokumenterede tab forårsaget af ATP s manglende opfyldelse af sine forpligtelser til at medvirke ved Leverancens og Ydelsernes udførelse, jf. punkt 37, såfremt Leverandøren over for ATP har afgivet påkrav ved skriftlig Meddelelse om, dels at ATP på nærmere specificeret måde har misligholdt sine forpligtelser til at medvirke, dels at ATP s manglende deltagelse inden femten (15) Arbejdsdage vil medføre, at ATP bliver erstatningsansvarlig for Leverandørens dokumenterede tab. Det er naturligvis i orden med et krav om at ATP skal orienteres omkring misligholdelse af sine forpligtelser, men bestemmelsen kan forstås at såfremt Leverandøren ikke fremsender et formelt påkrav bortfalder ATP s erstatningsansvar. Dette virker vidtgående og ATPs erstatningsansvar bør følge dansk rets almindelige regler for erstatning. Kan ATP derfor acceptere følgende formulering: Kontrakten ATP er erstatningsansvarlig for Leverandørens dokumenterede tab forårsaget af ATP s manglende opfyldelse af sine forpligtelser til at medvirke ved Leverancens og Ydelsernes udførelse, jf. punkt 37. Leverandøren skal over for ATP give skriftlig Meddelelse om, dels at ATP på nærmere specificeret måde har misligholdt sine forpligtelser til at medvirke, dels at ATP s manglende deltagelse vil medføre, at ATP bliver erstatningsansvarlig for Leverandørens dokumenterede tab Følgende anses for direkte tab, som ATP under alle omstændigheder kan fremsætte krav om erstatning for: ATP kan ikke acceptere den ændrede formulering. a) omkostninger forbundet med merforbrug af interne og eksterne ressourcer samt tab som følge af betaling for overarbejde; b) tab som følge af anskaffelse af erstatningsydelser; c) tab som følge af manglende juridisk mulighed for at foretage tilbagesøgning i forhold til konkrete borgere, der har fået for meget udbetalt eller modtaget fejlagtige udbetalinger; d) tab forbundet med tab og genetablering af data; og e) omkostninger forbundet med inddrivelse af tilbagesøgningskrav, jf. litra c) ovenfor Kontrakten Litra a, c og d er vidtgående og følger ikke normal praksis, hvad angår direkte tab. Kan ATP derfor acceptere at disse slettes. ATP kan ikke acceptere at disse slettes.

6 Kontrakten Punkt 53.5 For hændelser der kan henføres til perioden efter 12 måneder fra Overtagelsesdagen, er erstatning og eventuel bod tilsammen begrænset til 100% af drifts-, vedligeholdelses-, support og udviklingsvederlaget i de første 12 måneder efter 12 måneder efter Overtagelsesdagen. Bestemmelsen synes uklar. Kan ATP venligst præcisere, hvad der menes eller acceptere følgende formulering: For hændelser der kan henføres til perioden efter 12 måneder fra Overtagelsesdagen, er erstatning og eventuel bod tilsammen begrænset ATP ændrer Kontraktens punkt 53.5 til følgende: For hændelser der kan henføres til perioden efter 12 måneder fra til 100% af drifts-, vedligeholdelses-, supportvederlaget betalt i løbet af de seneste 12 kalendermåneder forud for hændelsen, som har givet Overtagelsesdagen, er erstatning og eventuel bod tilsammen begrænset til 100% af drifts-, vedligeholdelses-, anledning til erstatningskravet. supportvederlaget betalt i garantiperioden. Punkt 56. Leverandøren garanterer, at de leverede ydelser opfylder alle relevante lovgivnings- og myndighedskrav, således som de foreligger på tidspunktet for nærværende Kontrakts indgåelse henholdsvis på tidspunktet for bestilling af en Option, en Ændringer eller en videreudviklingsopgave. Under alle omstændigheder finder et videregående ansvar for Leverandøren, som fremgår af bilag 3A (Behovsopgørelse), supplerende anvendelse. Leverandøren ønsker en præcisering af, at begge parter er ansvarlige for egen overholdelse af relevant lovgivning samt hvis der kommer ændringer, som påvirker levering af ydelsen skal dette følge ændringsproceduren Kontrakten Kan ATP acceptere følgende formulering: Hver part er ansvarlig for sin egen overholdelse af gældende lovgivning og myndighedskrav ved udførelses af sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Leverandøren skal overholde relevant lovgivning- og myndighedskrav gældende for Leverandøren ved levering af ydelserne, således som de foreligger på tidspunktet for nærværende Kontrakts indgåelse henholdsvis på tidspunktet for bestilling af en Option, en Ændringer eller en videreudviklingsopgave. Under alle omstændigheder finder et videregående ansvar for Leverandøren, som fremgår af bilag 3A (Behovsopgørelse), supplerende anvendelse. ATP er ansvarlig for at overvåge og fortolke lovgivnings- og myndighedskrav specifikke for ATP s område og at gøre Leverandøren opmærksom på krav, som er relevante for opfyldelse af aftalen. Ændringer i ydelserne, som er nødvendige på grund af ændrede lovgivnings- og/eller myndighedskrav, skal behandles som en ændring jf. bilag 11. ATP's og leverandørens ansvar for opfyldelse af lovgivnings- og myndighedskrav følger nærmere af bilag 3A (Behovsopgørelse). ATP vil være ansvarlig for eventuelle ændringer til lovgivnings- og myndighedskrav, som ATP er ansvarlig for. ATP finder dette fyldestgørende beskrevet i den eksisterende formulering Punkt 57 Leverandøren og dennes Underleverandører skal medvirke til, at ATP overholder sin til enhver tid gældende CSR-politik, som kan findes på: Leverandøren vil naturligvis gerne medvirke hertil. Leverandøren kan imidlertid kun acceptere den nuværende version af CSR politikken, da det ikke er muligt at vurdere indvirkningen af eventuelle ændringer heri. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at der henvises til et link på en hjemmeside og det synes rimeligt, at ATP skal oplyse Leverandøren, hvis der ændres i CSR-politikken. Kan ATP derfor acceptere følgende: Kontrakten Leverandøren og dennes Underleverandører skal medvirke til, at ATP overholder sin gældende CSR-politik jf. bilag 21. Ændringer i ATP s CRR politik er gældende direkte i forholdet mellem Parterne, dog således at ændringerne gennemføres i overensstemmelse med vilkårene for ændringshåndtering som fastlagt i bilag 11 (Ændringshåndtering), hvis ændringerne i CSR politikken medfører Ændringer i Leverancen eller påfører Leverandøren ekstra omkostninger. Leverandøren kan ikke afvise at gennemføre sådanne ændringer. Ja. ATP kan acceptere tilbudsgivers forslag til ændret formulering.

7 Punkt 59.1 Leverandørens eksterne revisor skal en (1) måned før Overtagelsesdagen levere en revisionserklæring på niveau "begrænset sikkerhed" specifik for ATP om Leverandørens og/eller Systemets overholdelse af Persondataloven med tilhørende bekendtgørelser. Formålet med erklæringen er at dokumentere, at Leverandørens systemer og procedurer sikrer, at lov om behandling af personoplysninger med tilhørende bekendtgørelser overholdes. Erklæringen afgives efter de til enhver tid gældende relevante revisionsstandarder fra foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kontrakten Det er uklart, hvem der skal afholde udgifterne til denne overtagelses revisionserklæring. Dette vil typisk være kunden. Kan ATP bekræfte samt tilføje til bestemmelsen af omkostningerne afholdes af ATP? Kontraktens punkt ændres i sin helhed til følgende: Vederlag for de ordinære revisionserklæringer anført i punkterne er en del af Driftsvederlaget. Leverandøren afholder alle omkost-ninger og udgifter forbundet med afhjælpning af Fejl og Mangler og ændringer, der er påkrævet af Leverandørens eksterne revisor. Punkt 59.2 Leverandørens eksterne revisor skal en (1) måned før Overtagelsesdagen levere en revisionserklæring på niveau "begrænset af sikkerhed" specifik for ATP om forhold af relevans for denne Kontrakt med eventuelle bilag og tillæg. Erklæringen afgives efter de til enhver tid gældende relevante revisionsstandarder fra foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kontrakten Det er uklart, hvem der skal afholde udgifterne til denne overtagelses revisionserklæring. Dette vil typisk være kunden. Kan ATP bekræfte samt tilføje til bestemmelsen af omkostningerne afholdes af ATP? Kontraktens punkt ændres i sin helhed til følgende: Vederlag for de ordinære revisionserklæringer anført i punkterne er en del af Driftsvederlaget. Leverandøren afholder alle omkost-ninger og udgifter forbundet med afhjælpning af Fejl og Mangler og ændringer, der er påkrævet af Leverandørens eksterne revisor. Punkt 59.6 ATP er berettiget til at foretage yderligere revision eller verifikation. Revision og verifikation kan foretages af medarbejdere hos ATP (f.eks. intern revision, sikkerhedsfolk mv.), af ATP s eksterne revision, Rigsrevisionen eller andre offentlige tilsynsmyndigheder. Da en revision er en tidskrævende proces og indgriben i Leverandørens daglige drift, synes det rimeligt, at der aftales nogle grænser for sådanne revisioner. Dette selv om ATP betaler for disse revisioner (dog ikke hvis der findes Fejl). Kan ATP derfor acceptere at der indsættes et varsel på 15 arbejdsdage, at revisionen må være 2 arbejdsdage og køre i 1 revision spor Kontrakten Forslag til formulering: ATP er berettiget til at foretage yderligere revision eller verifikation med 15 arbejdsdages varsel til Leverandøren. Revision og verifikation kan foretages af medarbejdere hos ATP (f.eks. intern revision, sikkerhedsfolk mv.), af ATP s eksterne revision, Rigsrevisionen eller andre offentlige tilsynsmyndigheder. En sådan yderligere revision må vare op til 2 arbejdsdage og skal køre i et revisions spor. ATP fastholder den eksisterende formulering.

8 Punkt 65.5 Leverandøren anerkender, at rettidig og fuldstændig opfyldelse af dennes forpligtelser i henhold til Kontrakten er altafgørende for ATP s og Udbetaling Danmarks forretning og Drift. Såfremt der måtte opstå en tvist mellem ATP/Udbetaling Danmark og Leverandøren, skal Leverandøren, fortsat loyalt opfylde sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, og må ikke afbryde eller nægte leveringen af ydelser i henhold til Kontrakten, herunder Ydelserne, mens løsningen af tvisten pågår. Såfremt Leverandøren protesterer mod fortsat at skulle levere en af ATP påbudt ydelse, og det senere konstateres, at ATP ikke havde krav herpå, skal ATP kompensere Leverandøren for alle skyldige vederlag. Leverandøren kan godt acceptere dette, dog virker det erfaringsmæssigt bedre, hvis denne mekanisme bygges ind i samarbejdsmodellen, således at det ikke er alle der kan kræve at Leverandøren skal fortsætte arbejdet mens en tvist pågår. Kan ATP derfor acceptere følgende formulering: Kontrakten Leverandøren anerkender, at rettidig og fuldstændig opfyldelse af dennes forpligtelser i henhold til Kontrakten er altafgørende for ATP s og Udbetaling Danmarks forretning og Drift. Såfremt der måtte opstå en tvist mellem ATP/Udbetaling Danmark og Leverandøren, skal Leverandøren, fortsat loyalt opfylde sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, og må ikke afbryde eller nægte leveringen af ydelser i henhold til Kontrakten, herunder Ydelserne, mens løsningen af tvisten pågår, så længe dette er blevet vurderet i Styregruppen jf. Bilag 8. Såfremt Leverandøren protesterer mod fortsat at skulle levere en af ATP påbudt ydelse, og det senere konstateres, at ATP ikke havde krav herpå, skal ATP kompensere Leverandøren for alle skyldige vederlag. ATP fastholder den eksisterende formulering. Spørgsmålet relaterer sig til hele Punkt 8.4 & hele punkt 9.3 Indtrædelsesret At ATP skal have en indtrædelsesret er en meget indgribende beføjelse, som ikke synes at være nødvendigt set i forhold til de andre beføjelser ATP har jf. kontrakten. Endvidere synes det ikke at være den rette beføjelse til formålet, da Leverandøren alt andet lige har Bilag 8 bedre kompetence til at levere ydelserne. Kan ATP derfor acceptere at lade indtrædelsesretten udgå af kontrakten? Indtrædelsesretten består Bilag 03A.1 NFK_076: Vil sagerne, der bliver oprettet i service management værktøjet være på dansk eller engelsk? Sagerne i service management værktøjet vil være på dansk. YDL_034 og YDL_097: Ønskes der en direkte integration mellem leverandørens ITSM system og ATP s ITSM system? Bilag 03A.1 Integration imellem ITSM systemerne skal foregå via webservicekald i et format, der afklares efter kontraktindgåelsen. ATP's ITSM system skal kunne opdateres med data fra Leverandørens ITSM system via webservicekald i et format, der Bilag 03A.1 YDL_034 og YDL_097: Skal ATP s ITSM system direkte kunne opdateres med data fra leverandørens ITSM system? afklares efter kontraktindgåelsen. Vi har følgende spørgsmål til Bilag 7: Side 29 af 50: Starter de 5 års support på systemet fra dagen systemet går live eller fra starten af kontrakten ved implementering af det nye system? Bilag 07_Service mål.docx, Sektion Side 29 of Bilag 07_Servicemål Der henvises til Kontraktens punkt : Verificer venligst, at leverandøren ikke vil få dobbelt sanktioner, såfremt grunden er overskredet løsningstid i relation til incidents I Kontraktens eksisterende punkt tilføjes: Udløser et givet forhold bod for mere end et serviceniveau, er ATP kun Bilag 07_Servicemål (infrastruktur) P1/P2, hvor disse allerede giver sanktioner via tilgængelighed. Bilag berettiget til at kræve det største af sådanne bodsbeløb Bilag 07_Servicemål Incidents er ikke defineret, og ATP bedes overveje at indsætte en definition heraf i bilag 0. Bilag 07 Der henvises til Kontraktens punkt : Hvilke Batch kategorier fra punkt vil blive overvejet i scope for en prioritet 2 hændelse sammenlignet med Kategoriseringen af batchkørsler i Systemet aftales i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af Bilag 07_Servicemål prioritet 1 hændelser? Bilag Driftsaftalehåndbogen, jf. bilag 3A.1 (Kravliste), krav YDL_053.

9 Punkt 3.10: Er det korrekt, at Fejl (som defineret i bilag 0) indgår i beregningen af nedetid (tilgængelighed)? Menes der hermed Incidents med prioritet 1 eller 2 under punkt 3.9 og uden hensyntagen til Fejl, med mindre disse er omfattet af Incidents med prioritet 1 eller 2 under punkt 3.9? Uddyb venligst sammenhængen mellem Fejl og Incidents? Hvorfor medregnes løsningstid på Fejl i nedetid, da Systemet kan godt være oppe at køre igen, selvom en Fejl ikke er blevet rettet? ATP bedes overveje at adskille Fejlretning og Servicemål for nedetid/tilgængelighed helt. Bilag 07 Fejl (som defineret i bilag 0) vil påvirke opgørelsen af nedetid, såfremt Fejlen bevirker at Systemet er utilgængeligt jf. definitionerne af Prioritet 1 og 2 Incidents i punkt 3.9. Såfremt Systemet er tilgængeligt for ATP's brugere samt borgerne, beregnes ikke nedetid, uagtet om en Fejl er blevet rettet eller ej. Endvidere jf. punkt 3.10: Følgende forhold medfører ikke, at Systemet er utilgængelig (nedetid), og fragår dermed ikke i opgørelsen af den tilgængelige tid: Driftshindringer, som Leverandøren ikke er ansvarlig for. Fejl, hvor enkelte arbejdspladser eller enkelte mindre væsentlige funktioner midlertidigt ikke kan anvendes, men hvor det i øvrigt er muligt at anvende den normale funktionalitet (prioritet 3- og 4 Incidents, jf. punkt 3.9 ovenfor). Fejl, hvor ATP vælger at udskyde fejlrettelsen. Udnyttelse efter ATP s godkendelse af planlagte servicevinduer, jf. punkt Bilag 07_Servicemål Bilag 07_Servicemål Punkt : Indgår der i løsningstiden tillige tiden, som tredjepart bruger på afhjælpning, når der er tale om fx tredjeparts hardware, software, eller forhold relateret til Øvrige Leverandører, jf. tillige punkterne 5.1 og 8.1 i bilag 15? ATP lægger til grund, at der med tredjeparts hardware og software menes standardprogrammel eller hardware, som indgår i Leverancen. I så fald vil forhold vedrørende dette standardprogrammel og/eller hardware indgå i løsningstiden. Forhold, som Øvrige Leverandører er ansvarlige for, indgår ikke i opgørelse af løsningstiden Bilag 07_Servicemål Bilag 07_Servicemål Bilag 07_Servicemål Bilag 0 Definitioner Bilag 0 Definitioner Bilag 0 Definitioner Bilag 0 Definitioner Tilsvarende spørgsmål til punkt om tredjemands input til root causes analyser, jf. tillige punkterne 5.2 og 8.1 i bilag 15? Tilsvarende spørgsmål til punkt 4.3.1? Såfremt Leverandøren ikke har været årsag til en overskridelse af Servicemål, er Leverandøren i givet fald berettiget til at afregne medgået tid efter taksterne i bilag 5 i forbindelse med genopretning, fejlsøgning osv.? Ja. ATP lægger til grund, at der med tredjeparter menes leverandører af standardprogrammel eller hardware, som indgår i Leverancen. I så fald vil involvering af sådanne tredjeparter indgå i opgørelse af tid forbrugt til udarbejdelse af Root Cause analyse. Forhold, som Øvrige Leverandører er ansvarlige for, indgår ikke i opgørelse af tid forbrug til udarbejdelse af Root Cause analyse. Punkt 4.3.1: Uddyb venligst alle nødvendige ressourcer under Servicemål Prioritet 1? Det bør i hvert fald begrænses til ressourcer allokeret til projektet? Det bør dernæst begrænset til ressourcer med kvalifikationer til at rette de pågældende Incidents? Dernæst bør det ikke omfatte ressourcer, der medfører, at Leverandøren ikke kan overholde andre tidsfrister for ATP? Forslag til ændret formulering: relevante, kvalificerede ressourcer allokeret projektet under hensyntagen tidsfristerne i bilag 1 (Tidsplan). Opmærksomheden henledes på, at Servicemålet i punkt er gældende efter Idriftsættelse af Systemet, hvorfor referencer til Projektet og bilag 1 ikke er relevante. Nuværende formulering fastholdes. (7) Arbejdsdage er defineret i bilag 0, men det er arbejdstid ikke. ATP bedes overveje at lave en definition af arbejdstid på en Arbejdsdag, Ny definition til indsættelse i bilag 0 (definitioner): "Ved Arbejdstid, forstås tidsrummet på Arbejdsdage mellem kl. 8 og kl. som gælder på tværs af bilagene. Der er for eksempel forskel på arbejdstidsbegrebet i bilag 5, punkt 7.4 og i bilag 7, punkt ". Bilag 5 (Priser og betalingsplan) tilrettes således i overensstemmelse med denne nye definition, (20) Benchmarkingperioden: Forstås som perioden på tolv (12) måneder fra 1. januar til 31. december det kalenderår, der løber forud for det kalenderår, hvor ATP anmoder om Benchmarking. Efter Kontraktens punkt 44 er ATP berettiget til at anmode om udførelse af en Benchmarking fra og med 12 måneder efter Overtagelsesdagen. Efter punkt 5 i bilag 17 er ATP berettiget til at anmode om udførelse af en Benchmarking for en given Benchmarkingperiode fra og med 12 måneder efter Overtagelsesdagen. Vil ATP kunne anmode om Benchmarking omfattende garantiperioden det vil sige omfattende de første 12 måneder efter Overtagelsesdagen, såfremt anmodningen fremsættes umiddelbart efter Overtagelsesdagen, hvis garantiperioden konkret er en del af det forudgående kalenderår? Eller kan en Benchmarkingperiode tidligst starte, således at sammenligning først kan ske fra et tidspunkt efter de første 12 måneder efter Overtagelsesdagen? jf. svar til spørgsmål 6. Sammenligning kan således også omfatte garantiperioden. (42) Fejl og (79) Mangler: Definitionerne af Fejl og Mangler er meget brede. ATP bedes overveje at begrænse definitionerne til alene at omfatte de specifikke krav, der følger af Kontrakten. ATP fastholder eksisterende definitioner (46) Fortrolige Oplysninger: Definitionen er meget bred, og ATP bedes overveje at indsætte et kvalifikationskrav i forhold til, hvad der betragtes som Fortrolige Oplysninger. ATP fastholder eksisterende definition Bilag 0 Definitioner Bilag 0 Definitioner Bilag 0 Definitioner (57) IPR/Immaterielle Rettigheder: Definitionen er meget bred. ATP bedes overveje at fjerne rettigheder til Fortrolige Oplysninger, herunder i henhold til markedsføringslovgivningen fra definitionen samt at indsætte en geografisk begrænsning til Danmark. (126) Tab: Definitionen omfatter bøder. ATP bedes tage bøder ud af tabsdefinitionen, alternativt specificere hvornår dette kunne være relevant som værende omfattet af Leverandørens erstatningsansvar? (143) Øvre kvartil: Begrebet anvendes ikke i bilag 17 uddyb venligst relevansen af medtagelse af definitionen eller overvej at slette definitionen? ATP fastholder eksisterende definition Bøder udgår af definitionen af "Tab" "Øvre kvartil" udgår af bilag 0 (Definitioner)

10 Bilag 1 Tidsplan Bilag 5 Priser Bilag 5 Priser Bilag 5 Priser Punkt 3.3: Hvilke konsekvenser er der, såfremt ATP ikke godkender detaljerede tidsplaner for de kommende 3 måneder senest 5 Dage før månedens udløb? Følger parterne da i mellemtiden tidligere aftalte tidsplaner godkendt måneden forinden? Punkt 3.1.1: ATP skal i forbindelse med betinget godkendelse af en prøve betale Leverandøren 90 % af det vederlag, der er tilknyttet den pågældende betalingsmilepæl. Kontraktens punkt 19.6 giver dog kun ATP adgang til betinget godkendelse ved Overtagelsesprøven, men ikke ved andre prøver? Og Kontraktens punkt 19.6 angiver, at betaling udskydes, indtil ATP kan udstede en ubetinget godkendelse af Overtagelsesprøven. Hvordan passer disse bestemmelser sammen? ATP bedes overveje generelt at ændre bestemmelserne således, at Leverandøren har ret til betaling under den pågældende betalingsmilepæl, såfremt ATP tager en leverance i brug, uden at godkendelse foreligger. Punkt 4.2.1: Det fremgår, at Leverandøren er forpligtet til at foretage kapacitetsjusteringer i henhold til, hvad ATP efterspørger. Bekræft venligst, at sådanne justeringer er omfattet af reglerne om ændringshåndtering i bilag 11? Punkt : Der betales per core per måned. Hvordan påvirker anvendelse af virtuelle servere og den teknologiske udvikling afregningsmodellen? Såfremt projektlederne ikke kan opnå enighed om de detaljerede tidsplaner, eskaleres dette til styregruppen. Projektet følger i den periode den gældende og godkendte detaljerede tidsplan. Kontraktens punkt 19.6 ændres i sin helhed til følgende Såfremt Overtagelsesprøven ikke bestås i overensstemmelse med tidsplanen i bilag 1 (Tidsplan), og dette ikke skyldes ATP, kan ATP som alternativ til at afvise godkendelsen, udstede en godkendelse betinget af, at de identificerede Fejl/Mangler afhjælpes indenfor tidsfrister fastsat af Parterne i fællesskab un-der skyldig hensyntagen til de repektive Fejls/Manglers karakter. I tilfælde af en betinget godkendelse tager ATP hele eller dele af Leverancen i brug, og Parterne stilles som om der var sket levering, jf. dog punk i bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Leverandøren er berettiget til betaling for forbrugt kapacitet. Anvendelsen af virtuelle servere påvirker ikke afregningsmodellen i punkt ATP vurderer, at leverandøren vil have faldende omkostninger til serverkapacitet som følge af den teknologiske udvikling, hvilket ATP forventer afspejlet i faldende enhedspriser hen over kontraktperioden Bilag 5 Priser Bilag 5 Priser Bilag 5 Priser Punkt 4.3: OSI er omfatter server-programmel, og drift af OSI er afregnes per OSI per måned. Såfremt ATP ved ophør af Kontrakten vælger at overtage hardware og servere, hvordan håndteres i givet fald licenser til software til servere? Leverandøren går ud fra, at denne software ikke er omfattet af Kontraktens bestemmelser (punkt 45), herunder særligt vilkårene om tidsubegrænset licens? Punkt 7.7: Det fremgår, at timebaserede priser reguleres i henhold til nettoprisindekset hvert år. ATP bedes overveje at lade de faste vederlag i Kontraktens levetid regulere på tilsvarende vis? Punkt 8.2: Er henvisningen til punkt 20 i Kontrakten korrekt? Eller menes der punkt 14.6? Punkt 8.2 ser ud til at give adgang til Udskydelse mere end 12 måneder, mens kontraktens punkt 14.6 ser ud til at være begrænset til som udgangspunkt i alt 6 eller 12 måneder. Skal bestemmelserne forstås sådan, at ATP kan udskyde tidsfrister på ubestemt tid? ATP overtager ikke hardware og servere ved kontraktens ophør, og dermed ikke licenser. Eksisterende bestemmelse fastholdes. ad1) Henvisningen ændres til Kontraktens punk følgende sætning udgår herefter i Kontraktens punkt 14.6: "med iallt 6 eller 12 måneder eller". Samtidig udgår følgende fra tabel 27 i bilag 5: "Udskydelse mere end 12 måneder" Punkt 3.1: Hvad er konsekvensen for tidsplanen, såfremt ATP ikke godkender en given prøve, henset til tidsfristerne for udarbejdelse af, henholdsvis godkendelse af testrapporter? Såfremt fristen for godkendelse af Overtagelsesprøven overskrides med mere end 30 Arbejdsdage, vil der være tale om væsentlig misligholdelse Bilag 6 Afprøvninger Bilag 6 Afprøvninger Bilag 6 Afprøvninger Bilag 6 Afprøvninger Bilag 8 ATP har dog 10 Arbejdsdage efter modtagelse af en testrapport til at godkende denne. Regnes de 30 Arbejdsdage i Kontraktens punkt 52.3 fra ATP s afvisning af godkendelse af testrapporten eller fra fristen for godkendelse af Overtagelsesprøven i bilag 1? Leverandøren ved ikke før modtagelse af ATP s afvisning, om en tidsfrist i bilag 1 i givet fald er overskredet eller ej. I dette lys bedes ATP overveje at ændre godkendelsesfristen til 5 Arbejdsdage. Punkterne og : I forhold til datakonvertering betyder gennemført uden at data er gået tabt eller blevet forvansket i givet fald 100 % datamigrering uden formaterings- eller opsætningsfejl? Sædvanligvis accepteres en vis fejlmargin (typisk 5 %), da 100 % korrekt datamigrering normalt ikke er teknisk muligt og afhænger af datagrundlaget fra den eksisterende leverandør, og som Leverandøren forsøger at rette efter bedste evne i garantiperioden. ATP bedes overveje at indføre en fejlmargin, særligt da kvaliteten af datagrundlaget hos den Eksisterende Leverandør ikke er Leverandøren bekendt på tidspunktet for afgivelse af tilbud. Punkt 3.9.3, side 30: Skal alle Fejl opdaget i forbindelse med tidligere tests være afhjulpet før Overtagelsesprøven kan igangsættes? Eller tages der hensyn til kategoriseringen samt godkendelseskriterier i forbindelse med tidligere tests? ATP bedes overveje at ændre kriterierne for igangsættelse af nye prøver til, at tidligere prøver blot skal være godkendt af ATP. Det er sædvanligt, at Fejl, der ikke hindrer en prøves godkendelse, rettes i garantiperioden, men ikke (nødvendigvis) inden næste prøve. Punkt 3.9.6: Godkendelseskriterierne for Overtagelsesprøven omfatter også kategori 3 og kategori 4 Fejl. Særligt medtagelsen af kategori 4 Fejl, som et parameter for godkendelse af Overtagelsesprøven, er ikke udtryk for markedsnormen. Kategori 4 Fejl er i punkt angivet som uhensigtsmæssigheder og omfatter for eksempel stavefejl. Normalt vil sådanne fejl (uanset om der er mere end 30 af denne type fejl) ikke hindre en Overtagelsesprøve i at blive godkendt, og sådanne fejl rettes under garantiperioden. ATP bedes overveje helt at fjerne Kategori 4 som godkendelseskriterie ved alle Prøver? ad 1) Såfremt ATP ikke godkender en prøve, medfører det ikke ændringer af tidplanen jf. bilag 1. ad 2) De 10 arbejdsdage til ATP's godkendelse af testrapport regnes ikke med i de 30 Arbejdsdage jf. Kontraktens punkt 52.3 litra a. ad 3) Den nuværende godkendelsesfrist jf. bilag 6 punkt 3.1 fastholdes. ATP er af den opfattelse at de i afsnit og angivne godkendelseskriterier indeholder en tilstrækkelig fejlmargin. De nuværende godkendelseskriterier fastholdes. Bilag 6, punkt ændres til "Fejl, som ATP ikke har godkendt løsningen af ved Overtagelsesprøvens start, vil indgå i den samlede opgørelse af Fejl identificeret i forbindelse med Overtagelsesprøven, med mindre løsninger på disse verificeres og godkendes af ATP som en del af Overtagelsesprøven. " For de øvrige Afprøvninger er der intet krav om, at Fejl skal være løst inden start af en efterfølgende Afprøvning, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Nuværende godkendelseskriterier for Afprøvninger jf. bilag 6 (Afprøvninger) fastholdes. Punkt 8.1: Hvem styrer risikologgen, og indgår det i risikologgen, om Leverandøren, ATP eller tredjemand er årsag til en given fejlkode, eller om det er Leverandøren eller ATP, der måtte være i misligholdelse? Såfremt årsagen til fx en rød eller gul farvekode ikke ligger hos Leverandøren, gælder de proaktive beføjelser så, herunder muligheden for at kræve tilførsel af ressourcer fra Leverandøren? Såfremt ATP i SVARET ER OPDATERET : sådanne tilfælde kan gøre brug af de forskellige proaktive beføjelser, vil dette så blive håndtereret som en ændringsanmodning og/eller Leverandøren er jf. punkt ansvarlig for at styre risikologgen. De proaktive beføjelser kan finde anvendelse i tilfælde kunne afregnes af Leverandøren efter timetaksterne i bilag 5? af risiko for Leverandørens manglende opfyldelse af Kontrakten.

11 Bilag 8 Punkt 8.3.4: Hvad menes der med rimelig økonomisk kompensation for Leverandørens herved påførte meromkostninger? Inkluderer det Leverandørens anvendelse af interne ressourcer og i givet fald til timesatserne i bilag 5? Forslag til tilføjelse til første sætning i punktet: herunder Leverandørens anvendelse af interne ressourcer til timetaksterne angivet i bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Det anførte forslag accepeteres. Punkterne 8.4 og 9.3: Hvilken betydning har indtrædelsesretten for bod og Leverandørens ansvar for øvrige dele af Leverancen/Systemet/Ydelserne, herunder såfremt udnyttelse af indtrædelsesretten har indflydelse på Leverandørens muligheder for opfyldelse af Kontrakten i øvrigt? Har Leverandøren indflydelse på hvem, der måtte indtræde på ATP s vegne? Kan dette være en tredjemand uden kvalifikationer tilsvarende Leverandørens? Kan dette være en konkurrent til Leverandøren? Hvorfor omfatter muligheden Der henvises blandt andet til punkt og punkt i bilag 8 for så vidt angår Leverandørens ansvar for de øvrige Bilag 8 for indtrædelse også direkte eller indirekte Kontrolskifte hos Leverandøren, såfremt dette ingen konsekvenser har for Leverandørens opfyldelse af Kontrakten? 30 Dages forsinkelse med en dato i tidsplanen er ikke særlig meget i forhold til at kunne gøre brug af en meget indgribende beføjelse. Endelig bør ATP s indtrædelsesret være tidsbegrænset. ATP bedes overveje indtrædelsesretten nærmere i dialog med Leverandøren. dele af Leverancen/Systemet/Ydelserne. Leverandøren har ingen indflydelse på hvilken Leverandør, som måtte indtræde på vegne af ATP. Punkterne e) og i) i bilag 8 udgår. Punkt c) erstattes i sin helhed af følgende: der indtræder en forsinkelse, som medfører, eller med rimelighed kan forudses at medføre, at Leverandøren overskrider en dato i tidsplanen, jf. bilag 1 (Tidsplan) i Kontrakten med mere end 60 Dage Bilag 8 Punkt 8.4.2: I indtrædelsesretten er undtaget de ydelser, der kræver fysisk adgang til Leverandørens datacentre eller ejendom. Hvordan skal det forstås i forhold til punkt 8.4.7e), hvorefter ATP kan kræve adgang til til Leverandørens forretningslokaler og/eller Leverandørens leverancelokationer? Punkt e) udgår Bilag 8 Punkterne 8.5.1b) og 9.4.1b): ATP bedes overveje at slette kravet om mødedeltagelse af et direktionsmedlem fra Leverandørens internationale koncernledelse. Dette er ikke muligt for Leverandører med internationale moderselskaber. Tilbudsgiver opfordres til at fremsende et forslag til en ændret formulering af de nævnte punkter, som kan accepteres af Tilbudsgiver Bilag 8 Punkt 9.1: Er afhjælpningsproceduren gældende alene i garantiperioden efter Overtagelsesdagen? Nej. Punkt 9.1 er gældende i perioden fra Overtagelsesdagen og indtil ophør af Kontrakten Bilag : Begrebet misligholdelse af ikke ubetydelig karakter anvendes under punkt 9.2. Menes der hermed væsentlig misligholdelse? ATP bedes generelt overveje at anvende velkendte juridiske termer. Dette betyder ikke "væsentlig misligholdelse" med det betyder derimod "misligholdelse af ikke ubetydelig karakter" Bilag 8 Punkt 9.3.1: I indtrædelsesretten er undtaget de Ydelser, der kræver fysisk adgang til Leverandørens datacentre eller ejendom. Hvordan skal det forstås i forhold til punkt 9.3.7e), hvorefter ATP kan kræve adgang til Leverandørens forretningslokaler og/eller Leverandørens Ydelseslokationer? punkt e) udgår Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag 15 Bilag 9: Hvad er konsekvensen, såfremt ATP ikke medvirker som beskrevet/aftalt? Tilsvarende gælder såfremt Øvrige Leverandører ikke samarbejder eller leverer input korrekt og rettidigt, herunder for eksempel datakvaliteten hos den eksisterende leverandør, der får konsekvenser for datakonvertering og integration foretaget af Leverandøren? Modtager Leverandøren kompensation for standstilperioder Leverandøren er ikke ansvarlig for ATP's eller ATPs Øvrige Leverandørers manglende opfyldelse af disses forpligtelser. og udskydes tidsfrister i tidsplanen (bilag 1) i den forbindelse uden ansvar for Leverandøren i relation til sådanne forsinkelser? Bilag 09 Der kan blandt andet henvises til Kontraktens punkt Bilag 9: Har Leverandøren mulighed for at stille krav til kompetenceniveau hos de af ATP allokerede medarbejdere i stil med niveau 1-7, som gælder for Leverandørens medarbejdere i bilag 8b? Bilag 09 Der henvises til kontraktens punkt Punkt 4: Det er angivet, at en fuldtids allokeret person forstås som en projektmedvirken i gennemsnit 37 timer om ugen målt over en kalendermåned dog under hensyntagen til ferie, sygdom mv. Hvordan påvirker sygdom eller ferie hos medarbejdere ATP s medvirken og Leverandørens forpligtelse til at overholde tidsplanen i bilag 1? Der er for eksempel kun én Projektleder og én Testmanager allokeret fra ATP s side. Hvordan påvirker for eksempel sygdom eller ferie hos Testmanageren overholdelse af tidsplanen for afholdelse af Prøver, herunder såfremt Prøver skal gentages? Forlænges frister da under tidsplanen, uden ansvar for Leverandøren i relation til sådanne forsinkelser? ATP vil tilsikre, at der i tilfælde af sygdom eller ferie hos Projektets nøglemedarbejdere fra ATP, er stedfortrædere for sådanne nøglemedarbejdere, således at ATP er i stand til at varetage sine forpligtelser i henhold til Kontrakten. Punkt 5.3, sidste afsnit på side 5: Det fremgår, at ATP erhverver rettigheder i overensstemmelse med Kontrakten til al Dokumentation, der udarbejdes i forbindelse med ATP s ændringsanmodning. Omfatter denne brugsret, at ATP giver tredjemand adgang til at benytte materialet? Ydes brugsretten uden garantier, reklamationsret, indeståelser og andre forpligtelser fra Leverandørens side dvs. brugsretten omfatter Dokumentationen i den form og stand, som det måtte have på tidspunktet for afvisningen af løsningsforslaget? Forslag til tilføjelse: Dokumentationen leveres til ATP uden garantier, reklamationsret, indeståelser og andre forpligtelser fra Leverandørens side, og Punkt 5.3, sidste afsnit på side 5 ændres i sin helhed til følgende: "Såfremt ATP accepterer løsningsforslaget erhverver ATP ATP s brugsret omfatter Dokumentationen i den form og stand, som denne måtte have på tidspunktet for ATP s afvisning af rettigheder i overensstemmelse med Kontrakten til al Dokumentation, der udarbejdes i forbindelse med ATP's løsningsforslaget. ændringsanmodning, herunder al specifikationsarebjde og løsningsforslaget. Punkt 5.3: Det er sædvanligt i denne type af Leveranceaftaler, at Leverandøren kan kræve et rimeligt vederlag for udarbejdelsen af løsningsforslaget uden en begrænsning på de første 25 timer, såfremt kunden vælger ikke at acceptere løsningsforslaget men alligevel frit kan vælge at anvende materialet til alternativ opfyldelse af sine behov. ATP bedes overveje at ændre bestemmelsen i overensstemmelse hermed. Forslag til ændret formulering af afsnittet i punkt 5.3: Såfremt den ønskede Ændring i henhold til ændringsanmodningen kræver et arbejde med at specificere ATP's krav og/eller Leverandørens løsning, der af Leverandøren anslås til at ville overstige 25 timer, kan Leverandøren kræve et rimeligt vederlag for udarbejdelsen af løsningsforslaget, opgjort efter dokumenteret medgået tid til de i bilag 5 (Priser og Betalingsplan) anførte timepriser, idet Leverandøren dog ikke skal være berettiget til betaling for de første 25 timer. Begrænsningen på 25 timer gælder ikke, såfremt ATP vælger ikke at acceptere løsningsforslaget. Eksisterende bestemmelse fastholdes. Punkt 6: ATP er berettiget til at overtage koordineringen af visse opgaver, uanset om Leverandøren er i misligholdelse, og uden at dette fritager Leverandøren for dennes ansvar for Systemet. ATP bedes overveje alene at lade den mulighed gælde i tilfælde af Leverandørens misligholdelse og i øvrigt friholde Leverandøren for ethvert ansvar i relation til Systemet, Ydelser og overholdelse af tidsplan, da Leverandøren ikke længere har muligheden for at foretage projektstyring. Foreslået ændret formulering til punkt 6.3: Nærværende punkt 6 fritager Leverandøren for dennes ansvar for Systemet, jf. punkt 3.1, herunder særligt overholdelse af Tidsplanen, jf. bilag 1. Eksisterende bestemmelse fastholdes.

12 Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Bilag Bilag 19 Punkt 7.2: Venligst forklar baggrunden for, at Benchmarker benytter et dead-band på fem procent (5 %), men at der ikke sker normalisering inden for dette dead-band? Normalt plejer disse elementer at være adskilt. ATP bedes overveje at tilføje et par eksempler vedrørende dead-band og normalisering til uddybning og forståelse af bestemmelsen. jf. svar til spørgsmål 12. Bilag 17 (Benchmarking), punkt 12.1 og punkt 12.2 ændres i sin helhed til følgende:12.1 ATP skal bære alle omkostninger Punkt 12.1: Såfremt Benchmarkingrapporten viser, at kun enkelte priser skal justeres, mens hovedparten af Leverandørens priser bevares til Benchmarker for udførelse af Benchmarkingen, medmindre Benchmarkingrapporten viser, at Leverandørens priser og uændret, gælder der så et princip om forholdsmæssig fordeling af omkostningerne til Benchmarkeren mellem parterne, eller skal den fulde vederlag helt eller delvist ikke er i overensstemmelse med garantien i punkt 4 ovenfor og, samtidig sammenlagt for alle udgift i sådanne tilfælde betales af Leverandøren? ATP bedes overveje at tillade en forholdsmæssig fordeling af omkostningerne til Priselementer, overstiger det i punkt 9.1 angivne dead band på 5 %. I sådan tilfælde skal Leverandøren betale alle Benchmarkeren. omkostninger til Benchmarker. Foreslået formulering: ATP skal bære alle omkostninger til Benchmarker for udførelse af Benchmarkingen, medmindre 12.2 Såfremt Benchmarkingrapporten viser, at Leverandørens priser og vederlag for enkelte Priselementer, men ikke Benchmarkingrapporten viser, at Leverandørens priser og vederlag helt eller delvist ikke er i overensstemmelse med garantien i punkt 4 sammenlagt, ikke er i overensstemmelse med garantien i punkt 4 ovenfor og samtidig overstiger det i punkt 9.1 angivne ovenfor. I sådan tilfælde fordeles omkostningerne til Benchmarker forholdsmæssigt mellem Parterne i forhold til omfanget af påkrævede dead band på 5%, skal ATP og Leverandøren dele omkostningerne til Benchmarker. ændringer til Leverandørens priser og vederlag i Benchmarkingrapporten. Punkt 5.2.5: Det fremgår, at såfremt Projektydelserne ikke i første forsøg består den prøve, som skal fastlægge ATP's overtagelse af Projektydelserne, kan ATP afvise Projektydelserne og ophæve Projektaftalen. Det er meget striksere end efter bestemmelserne i Kontrakten, og ATP bedes overveje at revurdere kravet. I den forbindelse ser det ud til, at punkterne og 5.2.5b) giver ATP ret til at kræve, at alle Fejl/Mangler udbedres, inden genafprøvning og godkendelse og ikke blot de kategorier af Fejl/Mangler, som ellers ville Der gøres opmærksom på henvisningen til punkt 13.2, hvorved at Leverandøren gives tid til udbedre manglerne. Der er i opfylde godkendelseskriterierne for den pågældende prøve. ATP bedes overveje at ændre bestemmelserne. Se i øvrigt spørgsmål til Prøver forbindelse med bilag 19 (Projektvilkår ) ikke tale om, at Leverandøren skal udbedre mangler, som ikke er en del generelt til punkterne i Kontrakten. godkendelseskriterne, som fastlagt i forbindelse med indgåelse af den enkelte Projektaftale. Punkt 5.2.6: Såfremt ATP anvender Projektydelserne i Driften uden godkendelse af prøven, har Leverandøren da krav på betaling? Se i øvrigt spørgsmål til bilag 5, punkt ja. Jf. dog punkt c) Bilag Bilag Bilag Bilag 19 Punkt 7.4: Bestemmelsen er mere restriktiv end Kontraktens punkt Hvad er årsagen hertil? ATP bedes overveje generelt at indføre overensstemmelse mellem vilkårene i Kontrakten og bilag 19, med mindre der konkret er saglige grunde til at anvende andre vilkår i bilag 19. Bilag 19 Punkt 7.6: Leverandøren går ud fra, at omtalen af tilgængelige kildekoder til software alene gælder specialudviklet software, hvor Leverandøren har adgang til kildekoden? Punkt 7.7: Bestemmelsen er mere restriktiv end Kontraktens punkt Hvad er årsagen hertil? ATP bedes overveje generelt at indføre overensstemmelse mellem vilkårene i Kontrakten og bilag 19, med mindre der konkret er saglige grunde til at anvende andre vilkår i bilag 19. Bilag 19 Punkt 7.4 erstattes i sin helhed af følgende nyt punkt 7.4: Projektet ledes i overensstemmelse med projektorganisationen, jf. punkt 5 (Samarbejdsorganisation og Rapportering) i bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering), idet Leverandøren dog ikke er berettiget til at ændre dennes projektleder uden ATP's samtykke. Dette gælder dog ikke såfremt det skyldes projektlederens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforhold, orlov karriereskift eller lignende omstændigheder. I tilfælde af udskiftning vil dette i givet fald kun kunne ske til - og med - en projektleder med mindst samme kvalifikationer som den tidligere projektleder. Ja ATP lægger til grund, at der i spørgsmålet i stedet skulle have været henvist til Kontraktens punkt Punkt 7.7 fastholdes i sin nuværende form. Eksisterende punkt 10.2 erstattes i sin helhed af følgende nyt punkt 10.2: Ved Meddelelse med et varsel på mindst 10 Punkt 10.2: Bliver alle efterfølgende tidsfrister tilsvarende udskudt ved ATP s udnyttelse af udskydelsesadgangen? ATP bedes overveje at Arbejdsdage har ATP ret til at udskyde en i tidsplanen fastsat frist, dog således at ATP' samlede udskydelse af tidsplanen henvise til punkt 14 i Kontrakten vedrørende udskydelsesadgangen. Hvordan beregnes stilstandsperioder? ATP bedes overveje at indsætte højst kan udgøre 20 Arbejdsdage. Såfremt ATP udskyder en eller flere tidsfrister, er Leverandøren berettiget til at kræve beregningseksempler i bestemmelsen. Bilag 19 alle efterfølgende tidsfrister udskudt med et tilsvarende antal Arbejdsdage, dog i alle tilfælde mindst 10 Arbejdsdage Bilag Bilag 19 Punkt 11.1b): Bestemmelsen foreskriver fuld integration og kompatibilitet mellem de uafhængige dele af Projektydelserne og mellem Projektydelserne i deres helhed og enhver hardware komponent, ethvert software produkt, ethvert produkt og enhver anden ydelse, der skal leveres af en tredjepart. Gælder det alene tredjeparters software og hardware, som Leverandøren er bekendt med, at ATP har eller skal have leveret, og som skal fungere sammen med Systemet/Ydelserne, på tidspunktet for indgåelsen af Projektaftalen? Bilag 19 Punkt 11.2: Der er indsat en frist på 15 Dage til afhjælpning af brud på garantier, som er kortere end fristen for ophævelse i punkt 15.3 på 30 Dage. Hvad er baggrund for forskellen kan der ikke afhjælpes efter de første 15 Dage, og hvad er konsekvenserne for Leverandøren efter de 15 Dage og frem til 30 Dage? Bilag 19 Punkt 11b knytter sig til, at Projektydelserne skal kunne opnå integration og kompatabilitet med Systemet. Fristen i punkt 11.2 på 15 Dage ændres til 30 Dage Bilag Bilag Bilag Bilag 19 Punkt 12.4: Omfatter godtgørelse for enhver direkte, dokumenteret tillægsudgift til Leverandøren også Leverandørens interne ressourceforbrug, herunder i standstilperioder, og i givet fald til timetaksterne i bilag 5? Forslag til tilføjelse: herunder Leverandørens anvendelse af interne ressourcer til timetaksterne angivet i bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Bilag 19 Punkt 13: Hvorfor er der fastsat højere procentmæssige bodsbeløb end i Kontrakten? ATP bedes overveje generelt at indføre overensstemmelse mellem vilkårene i Kontrakten og bilag 19, med mindre der konkret er saglige grunde til at anvende andre vilkår i bilag 19. Bilag 19 Punkt 14: Bestemmelsen foreskriver, at ATP også kan reklamere over skjulte mangler efter garantiperiodens udløb. Dette stemmer ikke overens med Kontraktens punkt 49.6 og gængs behandling af mangler efter garantiperiodens udløb. Mangler, der først opdages og Nej. ATP fastholder eksisterende definition, idet ATP ønsker at fastholde et økonomisk incitament for Leverandøren til at levere til tiden. rapporteres efter garantiperiodens udløb, rettes efter vedligeholdelsesordningens bestemmelser og med de aftalte vederlag herfor, men er Punkt 14 ændres i sin helhed til følgende: Reklamation om mangler ved Projektydelserne skal leveres skriftligt af ATP ikke omfattet af Leverandørens afhjælpningsforpligtelser. inden for Garanti og Reklamationsperioden. Skal punkt 14 i bilag 19 fortolkes i overensstemmelse med Kontraktens punkt 49.6, eller hvad er baggrunden for medtagelsen af skjulte mangler i bestemmelsen? Bilag 19 jf. svar til spørgsmål 92.

13 Bilag Bilag 19 Punkt : Definitionen af Fejl er meget bred. ATP bedes overveje at begrænse det til alene at omfatte aftalt krav, eller henvise til definitionen af Fejl i bilag 0, således at der opereres med samme begreb. Bilag 19 Der foretages ingen ændringer hertil. Punkt 17: I tilfælde af ATP s opsigelse af Projektaftalen, omfattes betaling af Leverandørens allokerede interne ressourcer af bestemmelsen Bestemmelsen knytter sig også til udgifter, som Leverandøren har i opsigelsesperioden. Udgifter kan i øvrigt også være i den 30-dages opsigelsesperiode? Hvad dækkes i øvrigt af begrebet direkte, rimelige og dokumenterede udgifter gælder det også softwarelicensudgifter, såfremt leverandøren kan dokumentere en udgift forbundet med ATPs opsigelse af en softwarelicensudgifter? Projektaftale Bilag 19 Punkt 17: I forhold til Projektydelserne leveret af Leverandøren frem til ophør af Projektaftalen er de så leveret uden garantier, reklamationsret, indeståelser og andre forpligtelser fra Leverandørens side? Forslag til ændret formulering af anden sætning i punktet: ATP skal i den forbindelse betale for alle ydelser leveret af Leverandøren frem til udløbet af varslet og for alle direkte, rimelige og dokumenterede udgifter, som Leverandøren allerede har betalt eller pådraget sig relateret til Projektydelserne, der skulle have været leveret efter varslets udløb, og som ikke allerede er blevet betalt af ATP, herunder Leverandørens anvendelse af interne ressourcer til timetaksterne angivet i bilag 5 (Priser og Betalingsplan) samt udgifter til softwarelicenser. Projektydelserne anses for leveret til ATP uden garantier, reklamationsret, indeståelser og andre forpligtelser fra Leverandørens side i den form og stand, som disse måtte have på tidspunktet for ophør af Projektaftalen. Projektydelser som på tidspunktet for ophør af Projektaftalen er leveret og betalt for, skal leve op til Kontraktens krav Bilag 20 Punkt 4.1: Det fremgår, at Ophørsdokumentationen skal have en sådan kvalitet, at ATP eller en Alternativ Leverandør med tilsvarende kvalifikationer som Leverandøren uden unødigt besvær vil kunne varetage Drift, vedligeholdelse, fejlrettelse, support og videreudvikling af Systemet. Gælder kravet om tilsvarende kvalifikationer som Leverandøren ligeledes ved ATP s egen varetagelse af Drift mv.? Bilag 20 Punkt 4.4.2a): ATP bedes overveje at fjerne boden på kr. per Dag, alternativt indsætte et maksimum på samlede bodsbeløb. Pkt. 61.1, angiver at ATP ikke accepterer at Leverandøren sælger sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten, uden ATP s forudgående skriftlige samtykke. Leverandøren ønsker at få præciseret, hvorvidt den skriftlige accept alene omfatter rettigheder og Kontrakten forpligtigelser på software og andre ydelser som kontakten omfatter? Punkt 4.1, 2. punktum ændres i sin helhed til følgende: Ophørsdokumentationen skal have en sådan kvalitet, at en Alternativ Leverandør med tilsvarende kvalifikationer som Leverandøren uden unødigt besvær vil kunne varetage Drift, vedligeholdelse, fejlrettelse, support og videreudvikling af Systemet. Punkt a) ændres i sin helhed til følgende: Leverandøren skal betale en konventionalbod på DKK pr. Dag indtil Leverandøren leverer Ophørsplan og - dokumentation, dog maksimalt DKK 5 (fem) millioner. ATP ønsker at kende sin kontraktpart. Bestemmelsen omfatter hele kontrakten. Leverandøren er uberettiget til at overdrage kontrakten til tredjemand. Bestemmelsen hindrer ikke leverandøren i at ændre leverandørens ejerforhold Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kan en resale model benyttes, hvorunder ATP indgår aftale direkte med en tredjepart om levering af visse ydelser og dele af leverancen? Da ydelserne består af software as a service og primært er baseret på amerikansk standardsoftware fra større amerikanske virksomheder, hvor licenser typisk indgås direkte med den amerikanske virksomhed efter deres (ufravigelige) standardvilkår og med de muligheder og begrænsninger, der ligger heri, vil det være hensigtsmæssigt, såfremt Kontrakten åbner op for indgåelse af særskilte resale-aftaler (udenom Nej. Standard licensbetingelser kan indgå i bilag 10. Af kontraktens pkt. 45 fremgår, i hvilket omfang disse standard Leverandøren), hvilket ATP har oplyst at være interesseret i ved dette udbud. licensbetingelser finder anvendelse. Punkterne og 10.1: Det fremgår af Kontrakten, at behovsopgørelsen til enhver tid har forrang frem for løsningbeskrivelsen. Efter afklaringsfasen udarbejdes ændret løsningsbeskrivelse, og ATP underskriver et designdokument over leverancen. Der er allerede mange punkter, inklusive KOMBIT, dataudtræk og integration, som skal afklares under afklaringsfasen, og som kommer til at medføre ændringer til løsningsbeskrivelsen, jf. tillige punkt 2.3 i bilag 1. ATP bedes i lyset heraf overveje at 1) lade løsningsbeskrivelsen fastsat af parterne i fællesskab efter afklaringsfasen have forrang frem for den oprindelige behovsopgørelse eller en forpligtelse for ATP til at opdatere behovsopgørelsen i overensstemmelse hermed, og 2) såfremt ATP skal kunne fastholde behovsopgørelsen og dermed afvise arbejde, ændringer og løsningsforslag afstedkommet under afklaringsfasen, at give Leverandøren en tilsvarende adgang til ikke at være forpligtet til at levere i henhold til den oprindelige behovsopgørelse. I forhold til punkt 10.1, er der allerede adskillelige større punkter til afklaring, herunder fra KOMBIT, hvorfor ATP bedes overveje at forlænge afklaringsfasen ud over de afsatte 3 måneder i bilag 1, da denne tidsfrist næppe er realistisk. ATP fastholder kontraktens nuværende rangordning af dokumenter. I forhold til de oplyste estimater i bilag 1 ser ATP gerne en solid tidsplan, der bygger på leverandørens erfaringer. Punkt 5.4: ATP bedes overveje at lade ATP s adgang til inspektion af Dokumentationen kun være per halvår indtil Overtagelsesdagen og herefter én gang om året, alternativt åbne op for afregning af Leverandørens interne ressourcer og udgifter til tredjemand. Der vil frem til Overtagelsesdagen løbende blive foretaget ændringer til Dokumentationen og Prøver og Ændringer vil også føre til ændringer i Dokumentationen, som ATP har adgang til. Efter Overtagelsesdagen ændres Dokumentationen ved Ændringer/Projekter og løbende vedligeholdelse, hvor ATP tilsvarende har adgang til at se Dokumentationen. ATP har derfor næppe et reelt behov for at gennemføre hyppigere inspektioner af Dokumentationen for Leverandørens regning. Hyppigere inspektionsmuligheder har et omkostningselement for Følgende udgår af punkt 5.4: "Såfremt ATP ønsker det, skal Leverandøren gennemføre denne demonstration ved brug af Leverandøren, som indregnes i tilbudsprisen i form af et risikotillæg, uanset om muligheden konkret udnyttes eller ej. en af Leverandøren uafhængig tredjemand". ATP ønsker ikke at foretage yderligere ændringer til dette punkt 5.4. Punkt 7.2: Hvilke services og ydelser er ikke omfattet af forpligtelserne under den nuværende leverandørkontrakt, som den kommende Leverandør i givet fald vil skulle udføre under Kontrakten? Hvordan er rollefordelingen ved overgangen til en ny leverandør under ATP s eksisterende rammeaftale? ATP bedes overveje at tilføje et afsnit om det i punkt 7.2. Punkt 7.2 udgår af Kontrakten.

14 Kontrakten Punkt : Såfremt ATP udtræder af Kontrakten efter punkt 10.2, har ATP ret til at anvende allerede udarbejdet materiale, såsom rapporter, skemaer og diagrammer til alternativ opfyldelse af ATP s behov. Omfatter denne brugsret, at ATP giver tredjemand adgang til at benytte materialet? Ydes brugsretten uden garantier, reklamationsret, indeståelser og andre forpligtelser fra Leverandørens side dvs. brugsretten omfatter materialet i den form og stand, som det måtte have på tidspunktet for udtræden? Forslag til ændret formulering af punkt : Materiale, såsom rapporter, skemaer og diagrammer, samt viden, der er frembragt i Etape I frem til udtrædelsestidspunktet, kan ATP anvende til alternativ opfyldelse af ATP s behov, herunder ved brug af tredjemand. Retten omfatter dog ikke prototyper eller forretningshemmeligheder, der er relateret til de produkter, der skulle leveres i henhold til Kontrakten. Leverandøren er berettiget til godtgørelse herfor, jf. bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Materialet leveres til ATP uden garantier, reklamationsret, indeståelser og andre forpligtelser fra Leverandørens side, og ATP s brugsret omfatter materialet i den form og stand, som det måtte have på tidspunktet for ATP s udtræden. Tredjemand kan benytte det frembragte materiale. Leverandøren modtager vederlag for arbejdet i afklaringsfasen. Det frembragte arbejde skal opfylde kontraktens krav til dette materiale, herunder skal det være udført i overensstemmelse med god it-skik Kontrakten Kontrakten Kontrakten Punkt 14.3 og 14.6: Bestemmelserne giver ATP adgang til at udskyde en eller flere tidsfrister med et varsel på 10 Arbejdsdage. Dette er meget kort tid for Leverandøren til at allokere ressourcer til andre kunder, og ATP bedes overveje at udvide fristen til 20 Arbejdsdage. Finder princippet i punkt 10.2 i bilag 19 om kompensation for stilstandperiode tilsvarende anvendelse efter Kontraktens punkt 14.3? I forhold til Kontraktens punkt 14.3 og 14.6, skal genoptagelse af arbejdet tilsvarende varsles af ATP med en frist, såfremt der ikke ved udskydelsen er angivet et fast tidspunkt for genoptagelse? Hvordan sikres Leverandøren rimelig tid til at genetablere et relevant team til ATP, herunder såfremt nøglemedarbejdere i mellemtiden er bundet til andre projekter? Hvordan håndterer Leverandøren sin tabsbegrænsningspligt over for ATP ved at allokere nøglemedarbejdere til andre projekter for andre kunder, men samtidig være parat til at genoptage arbejdet for ATP med de pågældende nøglemedarbejdere? Bortfalder Leverandørens forpligtelse til at stille de samme nøglemedarbejdere til rådighed ved længere udskydelser efter bilag 5, punkt 8.2? Endelig bedes ATP overveje at tillade en udskydelsesadgang for Leverandøren på samme vilkår som punkt Forslag til nyt punkt 14.3: Ved Meddelelse med et varsel på mindst tyve (20) Arbejdsdage har hver af Parterne ret til at udskyde en i tidsplanen fastsat tidsfrist, dog således at en Parts samlede udskydelser af tidsplanen i henhold til dette punkt højst kan udgøre 60 Arbejdsdage, jf. dog punkt 14.6 nedenfor. Ved ATP s udnyttelse af udskydelsesadgangen, har Leverandøren ret til at blive kompenseret for enhver stilstandsperiode, som Leverandøren ikke med rimelighed kunne forventes at benytte til anden side, efter timetaksterne i bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Forslag til ændret punkt 14.6: ATP har udover den i punkt 14.3 ovenfor beskrevne udskydelsesadgang en Option på med et varsel på tyve (20 Arbejdsdage at udskyde samtlige tidsfrister med i alt 6 eller 12 måneder eller som anført i bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Såfremt ATP gør brug af denne ekstraordinære udskydelsesadgang har Leverandøren ret til et engangsvederlag, jf. bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Leverandøren skal ved genoptagelse af Leverancen forsøge men kan ikke garantere, at samme nøglemedarbejdere allokeres til Leverancen, såfremt disse i forbindelse med ATP s ATP ønsker en udskydelsesfrist på 10 dage. Bilag 19 finder alene anvendelse på udviklingsprojekter efter udskydelse af Tidsplanen er allokeret projekter for andre kunder. Forslag til nyt punkt 14.7: Ved udnyttelse af udskydelsesadgangen i overtagelsesdagen. En udskydelse fra ATPs side vil indeholde en specifik periode for udskydelsen. Det er leverandørens punkt 14.3 eller 14.6, skal den udskydende Part på tidspunktet for udnyttelse af udskydelsesadgangen angive et tidspunkt for genoptagelse, ansvar at kunne genoptage arbejdet og overholde de ændrede frister efter udskydelsen. Kontraktens øvrige alternativt kan ATP med et varsel på mindst tyve (20) Arbejdsdage meddele Leverandøren, at Leverancen genoptages. bestemmelser finder uændret anvendelse. Punkterne (Prøver): Såvel i forhold til Prøver under Kontrakten og Prøver under Projekter bedes ATP overveje at ændre proceduren som følger: Såfremt godkendelseskriterierne for en Prøve er opfyldt, og ATP ikke inden 5 Arbejdsdage skriftligt har godkendt denne på baggrund af testrapporten, skal ATP anses for at have godkendt den pågældende Prøve. Dette skal gælde, såfremt Leverandøren har varslet ATP om, at en prøve automatisk anses for godkendt, med mindre ATP konkret fremsætter indsigelser inden for de 5 Arbejdsdage efter modtagelse af testrapporten. Leverandøren skal have ret til betaling af sine interne ressourcer, indtil godkendelse foreligger, og tidsfrister efter tidsplanen i bilag 1 skal automatisk udskydes, indtil godkendelse fra ATP foreligger. ATP ønsker ikke at foretage den foreslåede ændring. Punkt 16.3: ATP er berettiget til at kræve, at Prøver først gennemføres, når Leverandøren bekræfter, at Fejl og Mangler i forbindelse med interne tests er udbedret. Bestemmelsen beskriver ikke antallet af Fejl eller kategoriseringen af Fejl, som medfører, at ATP kan kræve udskydelse af test. Det ser ikke ud til at matche punkt i bilag 6 vedrørende godkendelseskriterier for interne tests og indikerer et krav om et fejlfrit System. Skal punkt 16.3 forstås i overensstemmelse med godkendelseskriterierne i punkt i bilag 6, jf. tillige Kontraktens punkt 17.4? Udskydes tidsfrister og efterfølgende tidsfrister tilsvarende, såfremt ATP kræver udskydelse af tests efter punkt 16.3 på ATP ændrer bestemmelsen således, at bagatelagtige fejl og mangler ikke nødvendigvis kan kræves rettet før en test baggrund af Leverandørens interne test? gennemføres Kontrakten Punkt 17.7: Såfremt en Prøve gentages/udskydes, skal Leverandøren godtgøre ATP s rimelige og sædvanlige meromkostninger. Omfatter dette ATP s interne ressourcer og i givet fald til hvilke takster? Ja. ATP vil i bilag 5 anføre, at hvor ATP skal kompenseres for sin interne tidsindsats skal dette ske til en timepris på kr. 500, uanset hvilken ressource der er tale om. Dette vederlag kan reguleres én gang årligt på grundlag af den forholdsmæssige ændring i medfør af det i lovbekendtgørelse nr. 76/1999 fastsatte nettoprisindeks for december måned i det givne år med virkning fra den følgende 1. april, første gang ultimo 2015 med virkning fra 1. april Ophører beregningen af nettoprisindekset, skal regulering foretages på baggrund af et andet indeks, der svarer dertil.

15 Kontrakten Kontrakten Punkt 18.3: ATP er berettiget til at kræve, at Leverandøren anvender alle ressourcer på at rette Fejlen(e) inden påbegyndelse af de efterfølgende Delleverancer. Hvordan skal alle ressourcer forstås? Det bør i hvert fald begrænses til ressourcer allokeret til projektet? Det bør dernæst begrænses til ressourcer med kvalifikationer til at rette de pågældende Fejl? Dernæst bør det ikke omfatte ressourcer, der medfører, at Leverandøren ikke kan overholde andre tidsfrister? ATP bedes overveje at justere bestemmelsen til for eksempel relevante, kvalificerede ressourcer allokeret projektet på at rette Fejlen(e) inden påbegyndelse af de efterfølgende Delleverancer under hensyntagen tidsfristerne i bilag 1 (Tidsplan). ATP vil ikke foretage de foreslåede ændringer. Punkt 19.6: Leverandøren skal godtgøre ATP s omkostninger forbundet med, at de identificerede Fejl/Mangler ikke afhjælpes indenfor de aftalte tidsfrister. Omfatter det ATP s interne ressourcer og i givet fald til hvilke takster? Se besvarelsen af spørgsmål Kontrakten Punkt c): Leverandøren skal sikre kompatibilitet og fuld funktionel og fejlfri integration mellem Ydelserne og Driftsmiljøet samt anden relevant infrastruktur, applikationer, processer og ydelser hos ATP og/eller en tredjepartsleverandør, herunder ATP s Øvrige Leverandører. Hvordan skal begrebet fejlfri integration forstås, herunder særligt i forhold til uspecificerede tredjepartsleverandørs produkter og ydelser? Menes der godkendelseskriterierne for integration i bilag 6? Bliver der udarbejdet en liste over omfattede tredjepartsleverandører mv., jf. også punkt 49.3 modsætningsvist? ATP mener, at bestemmelsen udtrykker ATPs ønske på en klar måde Kontrakten Kontrakten Kontrakten Punkt : Såfremt implementeringen eller brugen medfører yderligere omkostninger for Leverandøren skal ATP kompensere Leverandørens dokumenterede direkte omkostninger. Omfatter det Leverandørens interne ressourcer og i givet fald til hvilke takster dem i bilag 5? Forslag til ændret formulering af sidste sætning i punkt : Hvis denne implementering eller brug imidlertid medfører yderligere omkostninger for Leverandøren, skal ATP kompensere Leverandørens dokumenterede direkte omkostninger, herunder Leverandørens anvendelse af interne ressourcer til timetaksterne angivet i bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Det omfatter brugen af interne ressourcer hos leverandøren. ATP ændrer bestemmelsen således, at vederlæggelse for tidsforbrug sker i henhold til timepriserne i bilag 5. Punkt 23: Det fremgår, at udviklingsprojektet udføres på ATP s lokationer, med mindre andet aftales, og at ATP stiller udstyr med videre til rådighed. Bilag 9, punkt 7 indikerer modsat, at arbejdet primært skal foregå hos Leverandøren. Hvordan påvirker punkt 23 og punkt Leverandørens benyttelse af ressourcer fra andre lande, herunder fra koncernselskaber, samt medarbejderes benyttelse af fjernadgang i forbindelse med Udviklingsprojektet og leveringen af Ydelser? Anvendelse af udenlandske ressourcer synes forudsat i punkt i bilag 5? Vil det være tilstrækkeligt, at data opbevares på servere i Danmark, men at data og almindelige personoplysninger kan tilgås fra udlandet, mens følsomme personoplysninger, semi-følsomme personoplysninger, og CPR-numre kun kan tilgås i Danmark? Vil punkt ( Leverandøren må ikke overføre data uden for landets grænser) i Kontrakten kunne begrænses til data omfattet af krigsreglen i Udviklingsprojektet udføres på ATP's lokationer med mindre andet aftales. ATP har vurderet at det kommende system vil Persondatalovens 41, stk. 4? Forslag til ændret formulering af første sætning i punkt : Data skal være logisk adskilt fra al andet være omfattet af persondataloven 41, stk. 4. Dette betyder, at systemet i sin helhed ikke må opbevares eller tilgås fra data hos Leverandøren, og Leverandøren må ikke overføre eller have adgang til data uden for landets grænser, såfremt disse er omfattet af lokationer, som befinder sig uden for Danmarks grænser. På denne baggrund fatholder ATP den eksisterende formulering Persondatalovens 41, stk. 4. i kontrakten. Punkt 24 og : Vil Leverandørens koncernselskaber være at betragte som Underleverandører, der konkret skal godkendes, såfremt ressourcer tilføres projektet? Og vil der efter fortrolighedsbestemmelserne skulle indhentes tilladelse til deling af oplysninger med ansatte i koncernselskaber? Leverandøren vil nemmere løbende og efter behov kunne inddrage ressourcer, herunder fageksperter, fra sin koncern, uden at de pågældende koncernselskaber konkret skal godkendes hver gang. ATP bedes venligt overveje at ændre Kontrakten, således at dette gøres smidigere. Forslag til tilføjelse i punkt 24.1: Leverandørens anvendelse af Leverandørens koncernselskaber til opfyldelse af Kontrakten anses for Underleverandører, men disse skal ikke tilføjes bilag 12 (Underleverandører og Ydelseslokationer), og ATP s samtykke i Leverandørens konkrete engagering heraf er ikke nødvendigt. Såfremt leverandøren påtænker at anvende koncernselskaber, kan disse anføres i bilag Kontrakten Punkt 33.1: ATP bedes overveje at ændre betydende indflydelse på Leverancens eller Systemets rette funktioner til at omfatte alle ændringer, der medfører forøgelse af Leverandørens omkostninger, herunder et øget behov for ressourceallokering fra Leverandørens side, en øget risiko for Leverandørens Ydelser (fx i forhold til overholdelse af SLA og nedetid på grund af ændringerne foretaget af ATP, uanset om disse vedrører Systemets rette funktioner ), og lade disse være omfattet af ændringshåndteringsproceduren, samt betaling efter timepriserne i bilag 5? Forslag til ændret formulering af punkt 33.1: Såfremt ATP uden Leverandørens samtykke udfører Ændringer i Leverancen, herunder Systemet, eller foretager ændringer i it-miljøet i strid med kravene i bilag 2 (Situationsbeskrivelse), og dette øver betydende indflydelse på Leverancens og Systemets rette funktioner, medfører et øget behov for ressourceallokering fra Leverandørens side, og/eller en øget risiko for Leverandørens korrekte opfyldelse af kravene i Kontrakten (herunder for eksempel Servicemål), er Leverandøren berettiget til for fremtiden at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til det leverede, herunder afhjælpning af Fejl og udførelse af Drift og vedligeholdelse, i den udstrækning det er rimeligt begrundet. Alternativt håndteres konsekvenserne for Leverandøren ved sådanne ændringer som en Ændring i overensstemmelse med vilkårene for ændringshåndtering i henhold til bilag 11 (Ændringshåndtering). Genskaber ATP den oprindelige situation, genopstår Leverandørens forpligtelser. ATP ønsker ikke at foretage den foreslåede ændring.

16 Kontrakten Kontrakten Kontrakten Punkterne 35.7 og 36: ATP bedes overveje at lade punkt 35.7 om projektleder gælde tilsvarende for ATP s projektleder for at sikre opbygning af viden og erfaringer samt sikre et godt samarbejde mellem parterne. ATP bedes overveje generelt at lade bestemmelser om udskiftning af medarbejdere gælde gensidigt, således at de også omfatter ATP s nøglemedarbejdere, der spiller en afgørende rolle for projektets rettidige fremdrift. Forslag til ændret formulering af punkt 35.7: Parterne skal hver især anvende samme projektleder, der er anvendt i forbindelse med leveringen af Leverancen, som projektleder i Projekter med levering af Optioner, videreudviklingsopgaver og/eller ændringsopgaver, der bestilles til levering og afprøvning efter bestået Overtagelsesprøve for Leverancen, medmindre projektlederen udskiftes eller er blevet udskiftet i overensstemmelse med punkt 36. Punkt 37 og bilag 1 og 9: Der er væsentlige afklaringspunkter i afklaringsfasten, herunder særligt i relation to KOMBIT, integration, og dataudtræk fra ATP s nuværende leverandør, der skaber en betydelig usikkerhed i forhold til fastlæggelsen af tidsplanen og behovet for ATP s medvirken efter afklaringsfasen. Hvordan håndteres udefrakommende forsinkelser af tidsplanen og yderligere behov for ATP s medvirken, som Leverandøren ikke har kontrol over? Medfører sådanne forhold automatisk udskydelse af tidsplanen og betaling af Leverandørens udgifter og ressourcer i forbindelse med standstilperioder? Punkt : Punktet omtaler en uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab. Imidlertid tyder punkt 4.2 i bilag 16 på, at Garanten også kan være givet af Leverandørens moderselskab eller af et andet koncernselskab? Såfremt dette ikke er tilfældet, bedes ATP overveje at lade en moderselskabsgaranti være tilstrækkeligt, når moderselskabet har en gennemsnitlig soliditetsgrad over de seneste 3 regnskabsår på mindst 30 %? ATP ønsker ikke at foretage den foreslåede ændring. Leverandøren er ansvarlig for alle forhold, herunder udefrakommende forhold, bortset fra de forhold, som klart er allokeret til ATP i bilag 9. Bilag 9 kan indeholde forpligtelser for ATP til at sørge for, at tredjemand leverer bestemte ydelser til bestemte tider. ATP ønsker ikke at ændre på dette princip. ATP ønsker en anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut. I det lys justerer ATP de anførte punkter således, at pkt. 4.2 i bilag 16 (Garanti) udgår og i kontraktens pkt slettes "eller forsikringsselskab" Kontrakten Punkt 44 og bilag 17: Leverandøren er som udgangspunkt indstillet på benchmarking, dog ikke automatisk benchmarking, der mere har karakter af en automatisk prisreguleringsmekanisme. Leverandøren kan ikke acceptere benchmarking baseret på koncepter (standardbenchmarkingmetoder), der ikke indeholder kvalitative krav og målepunkter på baggrund af specifik viden om Systemet, og som Leverandørens Ydelser konkret skal holdes op mod, samt en nærmere afgrænsning af de relevante komponenter, der er undergivet benchmarking. Allerede af den årsag bedes ATP overveje at fjerne benchmarkerne i punkt 6.1.1, a)-d). ATP bedes dernæst ændre proceduren for benchmarking til fordel for en mellem parterne konkret, fælles godkendelse af benchmarkeren og til en mellem parterne foretaget nærmere specificering af kvalitative kriterier for benchmarkingen, således at der tages højde for den løsning/setup/sikkerhedskrav/kvalitet og risici, som vinderen af udbuddet konkret yder ATP. Benchmarkinganalysen skal således være baseret på Kontrakten og bilagene, herunder særligt Leverandørens Ydelser, Leverandørens Garantier, markedssituationen, og de konkrete omstændigheder for levering af Ydelser under Systemet. Der bør i en benchmarking tages højde for ATP s konkrete valg/vægtning af de forskellige tilbud fra Leverandører og udvælgelse af vinderen af udbuddet. Såfremt kvalitet og sikkerhed for eksempel har haft en betydelig vægt ved ATP s valg af Leverandør i udbuddet, over for fx prisen, bør denne vægtning og godkendelse afspejles ved benchmarkingen. Der skal på tilsvarende vis tages udgangspunkt i en Referencegruppe på mindst 5 tilsvarende systemer/virksomheder i Danmark, hvor datagrundlaget er opdateret inden for de seneste 12 måneder. Dernæst skal Benchmarking maksimalt kunne foretages hvert andet år, dog tidligst for en Benchmarkingperiode, der ligger efter garantiperiodens udløb, og der henvises til spørgsmålet om Benchmarkingperioden under bilag 0. Omkostningerne til Benchmarking bør deles mellem parterne, uanset rapportens konklusioner, alternativt som foreslået til punkt 12.1 under bilag 17. Der skal ikke være tale om, at rapporten automatisk fører til prisregulering, men såfremt parterne ikke kan blive enige om implementering af rapportens konklusioner efter forhandling, skal ATP kunne opsige Kontraktens Drifts- og vedligeholdelsesydelser mod betaling af et opsigelsesvederlag. Der skal dog være et dead-band på 10 %, før Parterne er forpligtede til at ATP henviser til de besvarelsen af spørgsmål ATP kan ikke imødekomme yderligere ændringer, idet forhandle om relevant prisregulering. ATP bedes venligst overveje at ændre kriterierne for benchmarking, hvor ovennævnte tages i opmærksomheden henledes på, at sammenligning foretages i relation til ydelser svarende til de til priselementerne betragtning. Der henvises i øvrigt til spørgsmålene til bilag 17. hørende ydelser Kontrakten Kontrakten Kontrakten Punkt : Omfatter punktet om deponering af kildekode til tredjemands Standardprogrammel tillige Underleverandørers Standardsoftware? Større internationale standardsoftwareproducenter vil typisk aldrig acceptere udlevering eller deponering af kildekode til deres standardsoftware, herunder fx IBM, Oracle og Microsoft. Det betyder også, at fx fejlretning alene kan foretages hos og af den pågældende standardsoftwareproducent, da heller ikke Leverandøren får adgang til kildekoden. Standardsoftwareproducenterne vil typisk heller ikke ændre deres standardlicensvilkår, og Leverandøren kan således ikke (eller i hvert fald ikke uden en væsentlig risikopræmie, som Ja deponeringsbestemmelsen omatter tredjemands standardsoftware, medmindre andet er angivet i bilag 10. ATP bliver afspejlet i tilbuddet) acceptere de af Kontraktens bestemmelser, der indeholder afvigelser i forhold til disse standardvilkår, og som ændrer pkt b) således: "at modtage vedligeholdelse, herunder fejlrettelse, ændringer samt videreudvikling fra stiller ATP bedre end den pågældende standardsoftwareproducents licensvilkår? Dette gælder for eksempel bestemmelser om fejlrettelse, licensgiver til Standardprogrammel med samme indhold, på samme niveau og til samme pris som leverandøren modtager kildekodedeponering, indeståelser og tidsubegrænsede brugsrettigheder. ATP bedes venligst overveje at ændre bestemmelserne om fra den pågældende licensgiver, idet leverandøren efter påkrav fra ATP skal oplyse vilkårene mellem leverandøren og tredjemands Standardprogrammel i punkt 45.2, således at Leverandøren kan deltage i udbuddet. licensgiver". Punkt 45.4: ATP bedes uddybe kravet om tidsubegrænset at stille ikke-standardvedligeholdelsesværktøjer og andet programmet til rådighed, herunder særligt licenserede værktøjer og programmel af tredjemand? Hvad er baggrunden for og omfanget af denne forpligtelse? Punkt 47.2: Leverandøren skal i Kontraktens løbetid give ATP en tidsubegrænset, uigenkaldelig og ikke-eksklusiv brugsret til at anvende Leverandørens øvrige programmel i forbindelse med ATP s brug af Systemet og Ydelserne. Hvilket øvrige programmel er der tale om, og hvad er baggrunden for og omfanget af denne forpligtelse, såfremt de ikke indgår i Behovsopgørelsen? ATP ønsker at kunne anvende samme værktøjer som leverandøren, også sådanne som ikke kan erhverves i markedet, såfremt de er nødvendige for fortsat drift, vedligeholdelse og videreudvikling. ATP lader pkt. 47 udgå i sin helhed.

17 Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Punkt 48.1: Vi forstår (og forudsætter), at Systemet og indeholdt Programmel alene anvendes i Danmark, og vi foreslår derfor, at indeståelsen i forhold til patenter ændres til patentrettigheder i Danmark? Leverandøren har ikke mulighed for at indestå for Systemets manglende krænkelse af eventuelle patentrettigheder i andre lande, herunder særligt i USA. ATP bedes også overveje at indsætte et maksimalbeløb i forhold til Leverandørens indeståelse, da Leverandøren i modsat fald er nødt til at indregne et større risikotillæg i sit tilbud. Punkt : ATP bedes bekræfte, at garantien for Leverandøren i forhold til overholdelse af lovgivnings- og myndighedskrav alene omfatter Systemet og Leverandørens ydelser, men ikke lovligheden af ATP s konkrete anvendelse af Systemet eller ATP s eventulle krav til ændringer og projekter, der ikke måtte opfylde lovgivnings- og myndighedskrav, men som Leverandøren ikke har mulighed for at afvise leveringen af? Leverandøren må bære risikoen for, at det leverede krænker tredjemands rettigheder. Garantien omfatter "de leverede ydelser". Punkt : Hvordan bliver Leverandøren informeret om ændringer til bilag 13, således at Leverandøren kan overholde dets til enhver tid gældende indhold? Bliver Leverandøren kompenseret, såfremt ændringer medfører meromkostninger og merforbrug af interne ressourcer hos Leverandøren eller ændringer til Systemet? Forslag til tilføjelse: ATP skal kompensere Leverandørens dokumenterede direkte omkostninger, herunder Leverandørens anvendelse af interne ressourcer til timetaksterne angivet i bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Ændringer til Systemet eller Leverancen skal håndteres som en Ændring i overensstemmelse med vilkårene for ændringshåndtering i ATP ændrer bestemmelsen således, at leverandøren kompenseres for ændringer til bilag 13 efter kontraktens indgåelse, henhold til bilag 11 (Ændringshåndtering). jf. i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 126. Punkterne 49.2 og 49.3: Leverandøren kan ikke garantere forhold i relation til standardprogrammel, som Leverandøren ikke har udarbejdet eller har adgang til at foretage ændringer i. Leverandøren kan heller ikke garantere et mangelfrit, sammenhængende, driftssikkert samlet it-system for ATP, men kan alene tage højde for Systemet, Leverancen og Ydelserne. Intet IT-system er mangelfrit, herunder særligt standardsoftware, der indgår i Systemet, og Leverandøren kan kun sikre integration i forhold til specifikt angivet hardware og software. ATP bedes overveje at fjerne punkt 49.2 og anden sætning i punkt Pkt omhandler leverandørens tilpasning, opsætning m.v. Hensigtsmæssigheden heraf må leverandøren være ansvarlig for. Ved identifikation af fejl eller mangler skal leverandøren bl.a. have pligt til effektiv fejlafhjælpning. Dette opnås ved bestemmelsen. Behovsopgørelsen identificerer kendte tredjepartselementer, hvortil systemet skal integrere. Integration til tredjepartselementer, som ikke er identificeret i behovsopgørelsen, er ikke leverandørens ansvar, med mindre Leverandøren som en del af løsningsbeskrivelsen vælger at integrere til andre tredjepartselemeneter.. Dette præciseres Kontrakten Punkt : Omfatter garantien i sidste afsnit i punktet ( ikke indskrænker Leverancens eksisterende egenskaber eller hindrer/begrænser Leverancens fortsatte opfyldelse af kravene i Kontrakten vedrørende funktionalitet, ydeevne, Servicemål, Integration mv. ) også Obligatoriske Ændringer, hvor Leverandøren ikke kan afvise at udføre disse? ATP bedes overveje at ændre garantien, da karakteren og indholdet af en ændring netop kan have til formål at ændre kravene i Kontrakten og Systemet, herunder funktioner og ydeevne. Leverandøren foreslår at fjerne og andre Ændringer fra sidste afsnit i punktet. ATP tilføjer følgende til 3. afsnit i pkt : "medmindre dette klart er angivet i ændringsordren for en Ændring" Kontrakten Punkterne : Markedsstandarden ligger på 0,1 %. Dette har et omkostningselement for Leverandøren, som indregnes i tilbudsprisen i form af et risikotillæg. ATP bedes overveje at nedsætte bodens størrelse til 0,1 %, herunder henset til Leverancens kompleksitet og omfang. ATP ønsker ikke at foretage den foreslåede ændring Kontrakten Punkt : Det er sædvanligt at tillade Leverandører en grace-periode / baselining periode efter Overtagelsesdagen (typisk 6 måneder), inden bod for servicemål gælder. ATP bedes overveje at indføre dette i Kontrakten, særlig henset til at Overtagelsesprøven kun tester Servicemål i præproduktionsmiljøet, der således ikke omfatter live-integrationer. Forslag til tilføjelse til første sætning i punkt : Såfremt Servicemålene overskrides, pådrager Leverandøren sig den bod, som er specificeret i, og i overensstemmelse med, bilag 7 (Servicemål), dog tidligst fra 6 måneder efter Overtagelsesdagen. ATP ønsker ikke at foretage den foreslåede ændring Kontrakten Punkterne : Boden for overskridelse af servicemål i en enkelt periode på 30 % er sat meget højt i forhold til markedsstandarden. Dette har et omkostningselement for Leverandøren, som indregnes i tilbudsprisen i form af et risikotillæg. ATP bedes overveje at nedsætte bodens størrelse (til 10%), herunder tilrettelægge den i forhold til, at den samlede bod for overskridelse af Servicemål ikke kan overstige 10 % per år. ATP ønsker ikke at foretage den foreslåede ændring Kontrakten Punkt 51.2: Hvad er relationen mellem punkt 51.2 og punkt 42.2? Kan Leverandøren ophæve Kontrakten efter fristerne i punkt 51.2, såfremt ATP afviser at betale Leverandøren efter punkt 42.2? Pkt har forrang ift. pkt Leverandøren kan ikke ophæve i de i pkt anførte tilfælde Kontrakten Punkt 52.1: ATP bedes overveje at ændre fristen for ophævelse til 40 Arbejdsdage, hvilket er markedsstandard for leverancer med tilsvarende omfang og kompleksitet? Fristen ændres til 60 Dage. ATP henviser også til besvarelsen af spørgsmål Kontrakten Punkterne 52.2 og 52.3b): Det er ikke sædvanligt, at kunder kan ophæve Leverancen/Kontrakten ved Leverandørens misligholdelse af sine Drifts- og vedligeholdelsesforpligtelser eller Projekter i garanti- og reklamationsperioden. ATP bedes overveje at fjerne muligheden for ophævelse af Leverancen/Kontrakten ved Leverandørens misligholdelse af sine Drifts- og vedligeholdelsesforpligtelser eller Projekter i garanti- og reklamationsperioden (det vil sige ingen cross-default)? ATP ønsker ikke at foretage den foreslåede ændring Kontrakten Punkt 52.3d): Hvorfor er indirekte tab medtaget, når erstatning af indirekte tab specifikt er undtaget efter punkt 53.6? ATP bedes overveje at tage bestemmelsen ud. ATP ændrer bestemmelsen således, at bestemmelsen alene vedrører erstatningsberettigede tab. Punkt : Såfremt der ophæves inden for garantiperioden, gælder tidsbegrænsningen på 1 år i punkt 64.2 også for brug af systemet og Leverandørens levering af services (ophørsassistance) efter punkt ? Bilag 20 gælder specifikt ikke for tiden før efter udløbet af garantiperioden. ATP bedes overveje at lade punkt 64.2 finde anvendelse under punkt ved specifikt at henvise til punkt 64.2 i punkt I pkt slette "(idet leverandøren i denne periode..der er omfattet af ophævelsen)". Pkt vedrører således Kontrakten ? ATPs fortsatte anvendelse af leverancen, mens pkt vedrører leverandørens fortsatte levering af ydelser Kontrakten Punkt 53.3A): Hvilke timetakster gælder for ATP s interne ressourcer samt for ATP s Øvrige Leverandører? ATP henviser til besvarelsen af spørgsmål 121 for så vidt angår de interne ressourcer. For så vidt angår eksterne ressourcer kan ATP af gode ikke oplyse om omkostningerne forbundet dermed.

18 Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Kontrakten Punkterne 53.3c) og 53.3e): ATP bedes bekræfte, at erstatningspligt herfor for Leverandøren alene opstår, såfremt Leverandørens Ydelser eller Systemet er årsag til fejl og de øvrige erstatningsbetingelser er opfyldte? Fejludbetalinger til borgere kan for eksempel også ske, såfremt der er fejl i datagrundlaget, eller der er tale om fejl foretaget af sagsbehandlere. Leverandøren går ud fra, at i sådanne tilfælde, er Leverandøren ikke erstatningsansvarlig? Såfremt Leverandøren fortager analysearbejde og fejlsøgning, og det viser sig, at Leverandøren ikke er ansvarlig for fejludbetalinger, er Leverandøren i så tilfælde berettiget til at kræve betaling af sin medgåede tid til analysearbejde og fejlsøgning mv. i henhold til timetaksterne i bilag 5? Forslag til tilføjelse til punkt 53.3: Såfremt Leverandøren foretager analysearbejde og fejlsøgning mv., og det viser sig, at Leverandøren ikke er ansvarlig for ATP s tab, skal ATP kompensere Leverandørens dokumenterede direkte omkostninger, herunder Leverandørens anvendelse af interne ressourcer til timetaksterne angivet i bilag 5 (Priser og Leverandøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler, idet det er præciseret af de anførte tabstyper anses Betalingsplan). for erstatningsberettigede direkte tab. I øvrigt henvises til pkt. 51. Punkt 53.5: Begrænsningen er angivet til de første 12 måneder efter 12 måneder efter Overtagelsesdagen. Hvorfor er begrænsningen ikke lavet i forhold til løbende 12 måneder, hvilket også hænger bedre sammen med princippet om benchmarking? ATP bedes overveje at ændre bestemmelsen. ATP ønsker ikke at foretage den foreslåede ændring.atp henviser til besvarelsen af spørgsmål 21. Punkt 55.6: Hvorfor er ansvarsfritagelse under Force Majeure ikke en mulighed, hvis bilag 13 ikke er overholdt? Vi går ud fra, at dette alene gælder, såfremt opdateringer til bilag 13 er meddelt Leverandøren, og at Leverandøren har haft en rimelig frist til at implementere ændringer (mod betaling og anvendelse af ændringshåndteringsproceduren i bilag 11)? I øvrigt går vi ud fra, at misligholdelse og force majeure situationen skal være relateret til manglende overholdelse af specifikt bilag 13, og at dette af denne årsag har negative konsekvenser for ATP? IT-beredskabsplan har bl.a. til formål at begrænse/forhindre virkningerne af en force majeure begivenhed. Punkt og : Leverandøren er ansvarlig for anmeldelse til Datatilsynet og for at bistå ATP med anmeldelser, og Leverandøren er ansvarlig for, at tidsplanen overholdes (at der er afsat den fornødne tid til indhentelse af tilladelse ). Gælder dette også ved forsinkelser i sagsbehandlingen hos Datatilsynet, som sædvanligvis er langvarig, uden faste deadlines, og med yderst begrænsede muligheder for at kunne påvirke tilsynet til at speede behandling og udstedelse af tilladelser op? Bestemmelserne bør undtage forsinkelser og tillade udskydelser i forhold til sædvanlig sagsbehandlingstid hos Datatilsynet, således at Leverandørens ansvar ikke omfatter forhold, der skyldes Datatilsynet. Forslag til tilføjelse til punkt : Såfremt forsinkelser skyldes sagsbehandlingen hos Datatilsynet, er Leverandøren fritaget for ansvar for forsinkelser af Tidsplanen i bilag 1, og relevante tidsfrister for milepæle, der forudsætter Datatilsynets tilladelse, udskydes, indtil Datatilsynets tilladelse foreligger. ATP ønsker ikke at foretage den foreslåede ændring. Punkt 57: Hvordan bliver Leverandøren informeret om ændringer til CSR-politikken, således at Leverandøren kan overholde dets til enhver tid gældende indhold? Bliver Leverandøren kompenseret, såfremt ændringer medfører meromkostninger og merforbrug af interne ressourcer hos Leverandøren? Forslag til tilføjelse: ATP skal kompensere Leverandørens dokumenterede direkte omkostninger, herunder Leverandørens anvendelse af interne ressourcer til timetaksterne angivet i bilag 5 (Priser og Betalingsplan). ATP ændrer bestemmelsen således, at ændringer er underlagt ændringsproceduren. Punkterne : Gælder princippet om godtgørelse af Leverandørens interne timer i punkt i forhold til erklæringerne i punkterne , eller er de at betragte som ordinære revisionserklæringer i punkt ? Hvordan skal det i givet fald forstås, når punkt skriver, at Omfanget af årets revisionserklæringer skal fastsættes i marts hvilke af disse er at betragte som ordinære Revisionserklæringer anført under punkterne 59.1 til 59.4 skal afgives som en del af det faste vederlag, uagtet at revisionserklæringer? omfanget af blandt andet revisionserklæringen angivet punkt 59.4.skal fastlægges som anført. Punkt : Vil Leverandørens interne omkostninger dækkes i henhold til bilag 5 s timetakster? Forslag til ændret ordlyd af første sætning i punktet: Leverandørens rimelige og dokumenterbare interne timer afholdes af ATP til timetaksterne angivet i bilag 5 (Priser og Betalingsplan). Forslaget accepteres. Punkt : Hvordan forstås refusion af ATP s dokumenterede rimelige omkostninger? Er det begrænset til direkte omkostninger? Interne og eksterne ressourcer? ATP henviser til besvarelsen af spørgsmål 121. Herudover drejer det sig om direkte omkostninger til ekstern revision Punkt 64.7: Omfatter punktet tilsvarende ansatte hos den nuværende leverandør? Forslag til ændret formulering af første sætning i punktet: Leverandøren overtog ikke medarbejdere fra ATP eller fra ATP s Eksisterende Leverandør på tidspunktet for påbegyndelse af Driften. Nej. ATP fastholder derfor eksisterende formulering. Punkt 65.5: Gælder denne bestemmelse uden nogen øvre grænse i forhold til vederlag, som der er tvist om? Eller gælder den samme øvre grænse, som fremgår af punkt 22.9, jf. punkt 53.5, eller grænsen på 10 mil. Kr. i punkt 42.2 i Kontrakten? Spørgsmål til pkt Leverandøren ønsker, at der her tilføjes en henvisning til pkt. 63.1, da der ellers vil være tale om to forskellige udtrædelsesbestemmelser. Vil ATP indsætte henvisningen til pkt i pkt. 22.8? Spørgsmål til pkt Leverandøren ønsker, at ATP beskriver, hvad konsekvenserne for fx Leverandørens manglende opfyldelse af servicemål vil være i forbindelse med ATPs anvendelse af sin vetoret, når der skal foretages obligatoriske ændringer. Vil ATP imødekomme denne forespørgsel? Spørgsmål til Pkt vedr. deponering af kildekoden til standardprogrammel. Denne bestemmelse er en uforholds-mæssig stor belastning for Leverandøren at efterleve og absolut ikke standard. Der er tale om Leverandørens le-vebrød, og derfor ønskes kildekoden ikke deponeret. Leverandøren ønsker, at ATP sletter bestemmelsen fra Kontrakten. Vil ATP imødekomme dette krav? ATP henviser til besvarelsen af spm Pkt 42.2 har forrang men vedrører alene tvister om, hvorvidt en ydelse, et projekt eller en ændring er dækket af de faste priser og skal leveres af leverandøren indenfor de faste priser. Alle andre tvister, herunder fortsat levering af ydelser og om tilbageholdsret eller indstilling af levering af ydelser, er omfattet af pkt Pkt omhandler ikke ATP adgang til at opsige aftalen. Den omhandler alene, at leverandøren ikke har eksklusiv adgang til at levere de af kontrakten omfattede ydelser. Ønsker ATP at opsige aftalen skal opsigelsesbestemmelserne følges. Det fremgår af pkt. 30.4, at udøvelse af vetoret anses for en ændringsanmodning, medmindre den udøves som følge af leverandørens misligholdelse. Ændringsmekanismen finder således anvendelse.

19 Kontrakten Kontrakten Bilag 5 Spørgsmål til Pkt Da der er tale om en driftskontrakt, hvor der er aftalt, hvornår og hvad der skal tages backup af, ønsker Leverandøren at begrænse tab af data til seneste planlagte backup. Vil ATP imødekomme denne forespørgsel? ATP ønsker ikke at imødekomme denne forespørgsel. Spørgsmål til pkt Omkostninger i forbindelse med inddrivelse af tilbagesøgningskrav, må antages at være et indirekte erstatningskrav og bør derfor ikke være omfattet af begrebet direkte tab. Vil ATP imødekomme Leverandørens forespørgsel om, at tilbagesøgningskravet betragtes som et indirekte erstatningskrav? ATP ønsker ikke at foretage den foreslåede ændring. Løsninger baseret på standardsystemer indeholder typisk et vedligeholdelsesvederlag på standard-licenserne for at have adgang til fremtidige Minor og Major releases. Hvor i bilag 5 ønsker ATP dette vedligeholdelsesvederlag angivet? Vedligeholdelsesvederlag for standardlsoftware skal være indeholdt i vederlaget i bilag 5, punkt 4.3. Kravteksten i krav NFK_221 ændres i sin helhed til: Bilag 1 og Bilag 03A Bilag Bilag Bilag 16 I NFK_221 er angivet, at undervisningsmateriale skal leveres se-nest 3 måneder før Overtagelsesdagen. Dette virker til at være i modstrid med Bilag 1 Tidsplan, hvor det er angivet, at levering af undervisningsmateriale skal ske senest 3 måneder før Overtagel-sesprøvens start. Hvilken leveringsdag er korrekt? Vi ønsker en præcisering af begreberne "lokal" og "udenlandsk" arbejdskraft for at sikre, at vi kan benytte f.eks. Nordiske ressourcer på projektet i Danmark Forslag til præcisering: Med lokal arbejdskraft menes arbejde der udføres i Danmark. Udenlandsk arbejdskraft er arbejde udført udenfor Danmark. Udarbejdelse af eget undervisningsmateriale Leverandøren er ansvarlig for udarbejdelsen af alt undervisningsmateriale, som nødvendig for Leverandørens undervisning af ATP. Undervisningsmaterialet skal i forbindelsen med undervisningen - dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start, jf. bilag 1 (Tidsplan) - gøres elektronisk tilgængeligt for ATP i et for ATP læsbart og redigerbart format. Undervisningsmaterialet til ATP's forretningsadministratorer kan - såfremt Systemet basere sig på Standardprogrammel - bestå af eksisterende materiale for Standardprogrammellet med nødvendige tilpasninger og kan være på enten dansk eller engelsk. Forslaget accepteres. Punkt 3.1 andet punktum ændres i sin helhed til: I Bilag 06 står der: "Testscenarier og tilhørende testcases skal afleveres til ATP senest 20 Arbejdsdage inden afprøvningens afvikling.". Til delleveranceprøverne vil det være vanskeligt at levere testcases/scenarier indenfor ovennævnte frister, da hver delleverance er på bare For Delleveranceprøverne skal Testscenarier og tilhørende testcases afleveres til ATP senest 10 Arbejdsdage inden 3 kalendermåneder. Kan teksten ændres til: "Testscenarier og tilhørende testcases skal afleveres til ATP senest 10 Arbejdsdage inden afprøvningens afvikling. For alle øvrige afprøvninger skal Testscenarier og tilhørende testcases afleveres til ATP senest 20 afprøvningens afvikling."? Arbejdsdage inden afprøvningens afvikling. I Indledningen står der: Dette bilag indeholder anfordringsgarantien i ATP's favør for Leverandørens opfyldelse af Kontraktens punkt Bør henvisningen ikke gå til Kontraktens punkt ?? Ja. Henvisningen skal gå til Kontraktens punkt Bilag 5A Bilag Bilag 4 I Bilag 05A (3.3.2) står der: "Et årligt audit af kunde specifikke services på foranledning af ATP, jf. Kontraktens punkt 57." Vi antager, at referencen går til Kontraktens punkt 59, er dette korrekt? Bilag 4, pkt. 5.2: ATP beder om at leverandøren for hvert dokumentationselement beskriver Målgruppe og formål, Indhold i dokumentationselementet, samt Vise eksempler på tilsvarende dokumentation Med hensyn til det 3. punkt Vise eksempler på tilsvarende dokumentation vil vi gerne spørge om ATP vil stille sig tilfreds med en beskrivelse af hvert dokumentationselement, da hvert eksempel er mellem 15 og 100 sider langt. Samlet set vil omfanget af eksempler derfor blive meget højt. Bilag 4, pkt. 5.2: ATP beder om at leverandøren for hvert dokumentationselement beskriver Målgruppe og formål, Indhold i dokumentationselementet, samt Vise eksempler på tilsvarende dokumentation Med hensyn til det 3. punkt Vise eksempler på tilsvarende dokumentation vil vi gerne spørge om disse eksempler kan leveres i form af skabeloner fra vores metodeapparat, da vi grundet fortrolighed i forhold til vores kunder ikke kan levere eksempler fra andre kunder. "Et årligt audit af kunde-specifikke services på foranledning af ATP, jf. Kontraktens punkt 57" udgår af bilag 5A, punkt Eksempler på tilsvarende dokumentation skal indgå i beeskrivelsen. Disse må gerne samles i et underbilag til bilag 4. Eksempler på dokumentationselementer skal vedlægges i form af udfyldte skabeloner og kan fx være anonymiserede eller fiktive eksempler.

20 Bilag 4 Bilag 4, pkt. 5.2: ATP beder om at leverandøren for hvert dokumentationselement beskriver Målgruppe og formål, Indhold i dokumentationselementet, samt Vise eksempler på tilsvarende dokumentation Med hensyn til det 3. punkt Vise eksempler på tilsvarende dokumentation vil vi gerne spørge om disse eksempler, der hovedsagligt er teknisk dokumentation, kan leveres på engelsk. Det skal understreges, at selvom eksemplet leveres på engelsk, så er det ikke ensbetydende med at leverancen i projektet leveres på engelsk. I forbindelse med afgivelse af tilbuddet kan eksempler på teknisk dokumentation vedlægges på engelsk. Eksempler på følgende dokumentationselementer skal dog leveres på dansk: Brugervejledninger og undervisningsmateriale. I Kontraktens afsnit er angivet, at ATP senest 20 Arbejdsdage efter modtagelse af opdateret Leverancebeskrivelse skal meddele Leverandøren om godkendelsen. Dette virker til at være i modstrid med Bilag 1 Tidsplan, hvor der er angivet en tidsfrist på 10 Arbejdsdage Godkendelsesfristen i tabel 7, bilag 1, nederste række ændres til til godkendelse. "Senest ti (20) Arbejdsdage efter modtagelsen af endeligt udkast til revideret Leverance-beskrivelse og eventuelle øvrige Ændringer til Kontrakten". Hvilket antal Arbejdsdage til godkendelse skal medtages i tidsplanen? Afklaringsetapens længde fastlægges af Tilbudgiver baseret på dennes erfaringer. De 3 måneder er blot et oplæg fra ATP Kontrakten + Bilag 1 Tidsplan Endvidere bedes ATP oplyse, om Arbejdsdage til godkendelse af leverancen skal indeholdes i perioden på 3 måneder for Etape I Afklaring. ATP's godkendelse af revideret Leverancebeskrivelse indgår i Afklaringsetapen. Bilag 3B afsnit erstattes i sin helhed til: [Tilbudsgiver skal i dette afsnit indsætte en beskrivelse af, hvordan kravene til teknologisk rådgivning, rapportering og support, jf. Kontraktens punkt 22.7, understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan Tilbudsgiver vil tilsikre relevante kompetencer, der tilsikrer, at Tilbudsgiver er i stand I Bilag 3B afsnit skal indsættes en beskrivelse af, hvordan kravene til teknologisk rådgivning, rapportering og support i fanebladet Krav til at yde teknologisk rådgivning for Ydelserne. til Ydelserne i bilag 3A.1 understøttes af den tilbudte løsning. Tilbudsgiver skal beskrive processer for rapportering og support.] Bilag 3B, afsnit Kan tilbudsgiver angive de konkrete krav, der henhører til afsnittet? Bilag 7, afsnit Ang. tilgængelighed og servicetid I afsnit 3.10 står der, at nedetid gælder uanset tidspunktet herfor. Det forstås som en servicetid på Desuden står der, at P1 og P2 fejl altid regnes som nedetid. For tilgængelighed /servicemålet er der defineret 3 service tider, som konflikter med hinanden. Availability servicemålet har servicetid 6-22 (jf og 3.3). Reaktions/løsningstid servicemålet på P1 Fejl har servicetid (jf /4). Reaktions/løsningstid servicemålet på P2 Fejl har servicetid (jf /4 og ). Leverandøren foreslår en ensretning af disse servicetider, så servicetiden for både Tilgængelighed, P1 Fejl og P2 Fejl alle sættes til Bod på svartidsmålinger: Hvordan skal bodsberegningens første og andet punkt forstås? 1) Beregnes boden på hvert af de overskredne svartider pr. målepunkt? Eller er det et gennemsnit af alle svartidsmålinger pr. målepunkt (hvis over 10 % er overskredet)? 2) Vil det sige, at hvis en enkelt svartidsmåling, som samlet burde tage 2 sekunder, tager 5 sekunder, så skal der lægges 5 sekunder til den beregnede nedetid? Og så fremdeles hvis efterfølgende målinger overskrider 2 sekunder. Der henvises til bilag 7, punkt 3.3. Se også svar på spørgsmål 43. Leverandørens spørgsmål er nummeret 1-5 ad1) Der beregnes et gennemsnit af alle svartidsmålinger pr. transaktion. For hver transaktions opgøres målingens gennemsnitlige svartid i måleperioden.boden beregnes jf. bilag 7, tabel 5, Bod, punkt 1 og 2. ad 2) Nej - hvis overskridelse er større end 100% skal systemet betragtes som utilgængeligt indtil svartid igen er indenfor grænseværdi. Boden beregnes jf. bilag 7, tabel 5, Bod, punkt 1 og 2. 3) Eller skal der summeres over hele måneden? Hvis der måles 4 gange i timen i driftstiden (6-22) = 16 timer * 4 målinger * 30 dage af 2 sekunder = 3840 sekunder, dvs. at målingerne sammenlagt må tage op til 3840*2= 7680 sekunder, før tilgængeligheden påvirkes? 4) Eller er det alle 27 målepunkter lagt sammen, hvilket vil sige max. 81,5 sekunder (Teknisk svartid maksimum) per gennemført måling? Pr. døgn? Pr. måned? ad 3 og 4) Nej. ad5 og 6) Der hanvises til den opdaterede version af bilag 7, Tabel Bilag 7, Bilag 7, afsnit 4.1.2/ Bilag 7, ) Ang. bodsberegningens andet punkt. Så tolkes det, som om at boden bliver større af, at svartiden ligger imellem % (punkt 2,) end at den er over 100 % (punkt 1). Hvis svartiden ligger på eksempelvis 40 %, så skal Leverandøren udbetale det 30 % bodsmaks, der er defineret i hovedkontraktens afsnit Er dette korrekt forstået? 6) Kan Kunden venligst uddybe svartidsbodsberegningen med eksempler? Hvilken af de benævnte Tekniske svartider skal benyttes i bodsberegningen - Teknisk svartid (målsætning) eller Teknisk svartid (Maksimum)? Der hanvises til den opdaterede version af bilag 7, Tabel 5. Leverandøren foreslår at ændre teksten fra seneste 10 dage efter den oprindelige incident blev konstateret til senest 10 dage efter P1- P2 problemsagen blev initieret eller senest 20 dage efter P3-P4 problemsagen blev initieret. Det vil være et meget renere snit at regne Problem-sager for sig og incidents for sig. Det giver heller ikke mening for P3 og P4 Incident sager, som har en løsningstid på 10 dage eller længere. Der ændres ikke på ordlyden af Bilag 7, Der anvendes ikke prioriering af Problem-sager. Der anvendes prioritet P1- P4 for Incidents. Servicemålet for Problem-sager, jf. bilag 7, , gælder udarbejdelse af root cause analyse for alle Problem-sager (uanset tilknyttet incident prioritet).

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere