Bilag 19 Projektvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 19 Projektvilkår"

Transkript

1 Bilag 19 Projektvilkår Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDHOLD PROJEKTAFTALER LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER LEVERINGSFORPLIGTELSER OVERSIGT OVER FASER FASE 1: PROJEKTUDFØRELSESFASEN FASE 2: TESTFASEN FASE 3: FASEN FOR FÆRDIGGØRELSE AF PROJEKTET ÆNDRING AF ATP S FORRETNINGSPROCESSER PROJEKTLEDELSE, RESSOURCER, KVALITET OG RAPPORTER BETALING LEVERING OG RISIKO LEVERINGSTIDSPUNKT GARANTIER OG GARANTI- OG REKLAMATIONSPERIODE ATP'S FORPLIGTELSER LEVERANDØRENS FORSINKEDE LEVERING ELLER MANGLENDE LEVERING Bilag 19 Projektvilkår Side 1 af 23 1

3 13.1 BOD OPHÆVELSE I TILFÆLDE AF FORSINKELSE REKLAMATION OM MANGLER MANGLER MANGLER OG AFHJÆLPNING FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG ATP'S RET TIL AT OPHÆVE PROJEKTAFTALEN FØLGERNE AF OPHÆVELSE OPSIGELSE AF PROJEKTAFTALEN Bilag 19 Projektvilkår Side 2 af 23 2

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 19 Projektvilkår Side 3 af 23 3

5 2 Indhold Dette bilag indeholder vilkårene for Projekter. Bilaget finder anvendelse på alle Ændringer og videreudviklinger, der bestilles efter Overtagelsesdagen. ATP kan dog vælge at anvende proceduren for ændringshåndtering, jf. bilag 11 (Ændringshåndtering), på forhold, som kunne have været omfattet af en projektbestilling i henhold til nærværende bilag, for så vidt der er tale om Ændringer, der efter ATP s rimelige skøn (i) ikke vil koste over DKK og/eller (ii) kan gennemføres på under 100 timer. Bilag 19 Projektvilkår Side 4 af 23 4

6 3 Projektaftaler 3.1 Leverandøren skal levere Projektydelser inden for scope af Kontrakten i henhold til dette punkt Hvor andet ikke fremgår af nærværende bilag 19 (Projektvilkår) eller Projektaftalen for de pågældende Projektydelser, finder Kontraktens bestemmelser tilsvarende anvendelse på Projektydelserne. 3.3 ATP kan til enhver tid efter Overtagelsesdagen bestille et Projekt ved en skriftlig anmodning til Leverandøren ("Projektanmodning"), der indeholder et rimeligt omfang af oplysninger om det ønskede arbejde og resultat samt hvorvidt der er tale om Obligatorisk Ændring. 3.4 Leverandøren skal uden ugrundet ophold, og senest ti (10) Arbejdsdage efter modtagelsen af ATP s Projektanmodning, jf. punkt 3.3, udarbejde et estimat over det vederlag, der påregnes at være forbundet med udarbejdelsen af en Projektaftale. 3.5 Estimatet skal være sagligt begrundet og skal opgøres på baggrund af de i bilag 5 (Priser og Betalingsplan) anførte timepriser. Estimatet fremsendes til ATP for dennes godkendelse. Leverandøren er ikke berettiget til særskilt vederlag for udarbejdelse af estimatet. 3.6 Leverandøren skal uden ugrundet ophold og, medmindre andet tilkendegives, senest tyve (20) Arbejdsdage efter, at ATP ved skriftlig meddelelse har godkendt Leverandørens estimat, fremsende et udkast til en Projektaftale baseret på skabelonen i bilag 18 (Projektaftale). Projektaftalen skal som minimum adressere de forhold, der er oplistet i bilag 18 (Projektaftale). Prisen for Leverandørens levering af Projektet skal fastsættes og opgøres på baggrund af de i bilag 5 (Priser og Betalingsplan) anførte timepriser. Det i Projektaftalen indeholdte løsningsforslag skal tage udgangspunkt i (i) Leverandørens metode, jf. Bilag 8A (Leverandørens metode, (ii) Leverandørens estimeringsmetode, jf. bilag 5 (Priser og Betalingsplan) samt (iii) den i bilag 3B (Løsningsbeskrivelse) anvendte case. Projektaftalen skal endvidere tage højde for Leverandørens eventuelle besparelser ved Projektet/Ændringen. Bilag 19 Projektvilkår Side 5 af 23 5

7 3.7 Såfremt Leverandøren har behov for yderligere oplysninger for at udarbejde et udkast til en Projektaftale, skal Leverandøren uden ugrundet ophold få arrangeret et møde med de rette personer hos ATP med henblik på at modtage de ønskede oplysninger gennem et interview af de pågældende, medmindre andet aftales af Parterne. Leverandøren skal udarbejde Projektaftalen i henhold til God It-skik. 3.8 Såfremt det ønskede Projekt i henhold til Projektanmodningen kræver et arbejde med at specificere ATP's krav og/eller Leverandørens løsning, der af Leverandøren anslås til at ville overstige 25 timer, kan Leverandøren kræve et rimeligt vederlag for udarbejdelsen af Projektaftalen, opgjort efter dokumenteret medgået tid til de i bilag 5 (Priser og Betalingsplan) anførte timepriser, idet Leverandøren dog ikke skal være berettiget til betaling for de første 25 timer. 3.9 ATP er berettiget til at acceptere eller afvise et udkast til Projektaftale efter eget skøn Leverandørens administration af Projekter Projekter er underlagt projektorganisationen, jf. punkt 5 (Samarbejdsorganisation efter Overtagelsesdagen) i bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering) Leverandøren skal desuden til enhver tid vedligeholde en liste over alle gældende Projektaftaler mellem Parterne og skal straks give ATP adgang dertil efter ATP's anmodning. Bilag 19 Projektvilkår Side 6 af 23 6

8 4 Leveringsforpligtelser 4.1 Mod ATP's betaling af Projektvederlaget skal Leverandøren færdiggøre Projektet i overensstemmelse med tidsplanen i Projektaftalen, samt opfylde enhver forpligtelse i Projektaftalen, levere alle Projektydelser, herunder hardware, software, materialer og varer og tjenesteydelser, som er egnede og/eller nødvendige for færdiggørelsen af Projektet og opfyldelse af Projektkravene. 4.2 Leverandøren skal blandt andet: a) færdiggøre Projektet under opfyldelse af Projektkravene; b) levere kvalificeret projektledelse, jf. punkt 5 nedenfor, og koordinering med enhver af ATP s Øvrige Leverandører. c) på en effektiv og organiseret måde levere den nødvendige support til ATP, herunder planlægning, kommunikation, ledelse, træning og andre tjenesteydelser med henblik på at gøre ATP i stand til at håndtere enhver forretningsændring som følge af Projektets færdiggørelse; samt d) tilvejebringe enhver migrering af data som påkrævet i henhold til Projektaftalen. 4.3 Parterne skal opfylde deres forpligtelser i overensstemmelse med Projektaftalens tidsplan. 4.4 Enhver aftaleændring i Projektet skal håndteres i overensstemmelse med vilkårene for Ændringshåndtering, som fastlagt i bilag 11 (Ændringshåndtering). Bilag 19 Projektvilkår Side 7 af 23 7

9 5 Oversigt over faser Et Projekt skal bestå af følgende faser: (i) Projektudførelsesfase; (ii) Testfasen, og (iii) Fasen for færdiggørelse af Projektet. 5.1 Fase 1: Projektudførelsesfasen Leverandøren skal levere samtlige ydelser krævet under Projektaftalen for at opfylde Projektkravene, herunder (i) levere, udvikle, foretage vedligeholdelse, etc. og (ii) gennemføre enhver form for intern test, der er nødvendig for at sikre, at Projektydelserne opfylder Projektkravene, og at Projektydelserne er klar til testene i Testfasen, jf. punkt 5.2 nedenfor. Leverandøren skal til ATP løbende levere ethvert internt testresultat, som kan være relevant for Leverandøren i forbindelse med Testfasen, jf. punkt 5.2 nedenfor Projektudførelsesfasen skal anses for afsluttet, når Leverandøren skriftligt meddeler ATP, at Projektydelserne er klar til test af ATP under Testfasen, jf. punkt 5.2 nedenfor. 5.2 Fase 2: Testfasen Kontraktens bilag 6 (Afprøvninger) finder tilsvarende anvendelse på Projekter, idet Parterne dog for hvert enkelt Projekt i Projektaftalen skal tage konkret stilling til, hvilke af prøverne i bilag 6 (Afprøvninger), der er relevante for at sikre, at Projektet og Projektydelserne opfylder Projektkravene ved levering til ATP. Hvis der er behov for modifikationer i forhold til testforløb og -aktiviteter i de enkelte prøver, skal Leverandøren sørge for, at Projektaftalen indeholder en detaljeret beskrivelse heraf Testene skal foretages i overensstemmelse med Projektaftalen, herunder tidsplanen, og dette punkt Enhver undersøgelse, accept eller godkendelse foretaget af ATP af Projektydelserne i sin helhed eller delvist, skal være uden præjudice for ATP's rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af Leverandørens misligholdelse af sine forpligtelser i forhold til Projektydelserne og Projektet i øvrigt, som måtte opstå efter de gennemførte tests. Bilag 19 Projektvilkår Side 8 af 23 8

10 5.2.4 Hvis ATP godkender prøverne, selvom der foreligger identificerede mangler, skal de identificerede mangler registreres på Leverandørens liste over mangler. En hvilken som helst undladelse af at registrere manglerne på listen skal ikke betragtes som om, at ATP hermed giver frakald på sin ret til at kræve afhjælpning af sådanne mangler Hvis Projektydelserne ikke består den prøve, som skal fastlægge ATP's overtagelse af Projektydelserne, enten i første forsøg eller ved efterfølgende gentagelser af prøven, skal ATP være berettiget til, uden præjudice for ATP's andre rettigheder og misligholdelsesbeføjelser: a) at afvise Projektydelserne og ophæve Projektaftalen i henhold til punkt 13.2 nedenfor; b) at kræve, at Leverandøren omgående undersøger og berigtiger alle mangler og derefter gennemfører prøven på ny; eller c) at give sin betingede accept af Projektydelserne, såfremt (i) Leverandøren afhjælper manglen uden yderligere vederlag og inden for et tidsrum fastsat af ATP, eller (ii) der gives en rimelig reduktion af Projektvederlaget, der afspejler manglen, herunder den reducerede anvendelighed, performance etc. ved den eller de relevante Projektydelser Medmindre ATP vælger at ophæve Projektaftalen i henhold til punkt 5.2.5, litra a) eller i henhold til Kontraktens øvrige bestemmelser, skal ATP være berettiget til at anvende Projektydelserne i Driften, selvom Projektydelserne ikke har bestået prøven, som skal fastlægge ATP's overtagelse af Projektydelserne, uden at Projektydelserne ved denne brug kan betragtes som accepteret og uden præjudice for ATP's øvrige rettigheder og misligholdelsesbeføjelser under Kontrakten, forudsat at ATP i forbindelse med anvendelsen af Projektydelserne giver Leverandøren meddelelse om forhold, der forhindrer at prøven kan blive bestået, og forudsat at ATP's brug ikke forhindrer Leverandøren i at adressere og afhjælpe de forhold, der forhindrer ATP's accept. Bilag 19 Projektvilkår Side 9 af 23 9

11 5.3 Fase 3: Fasen for færdiggørelse af Projektet Medmindre andet er aftalt i Projektaftalen, skal Leverandøren, når ATP har godkendt og overtaget Projektydelserne, uden yderligere betaling i tillæg til vederlagene under Kontrakten i øvrigt, levere alle relevante Ydelser under Kontrakten i forhold til Projektydelserne og/eller, hvis relevant, inkludere Projektydelserne i sådanne Ydelser, og levere enhver vedligeholdelse, der er brug for med henblik på at sikre, at Projektydelserne opfylder Projektkravene i hele Kontraktens løbetid. Bilag 19 Projektvilkår Side 10 af 23 1

12 6 Ændring af ATP s Forretningsprocesser Leverandøren skal medmindre andet er fastsat i Projektaftalen, forud for gennemførelse af ATP s overtagelse af Projektydelsen levere skriftligt rådgivning, information og dokumentation til ATP relateret til nødvendige eller hensigtsmæssige ændringer af ATP s forretningsprocesser, som følge af implementeringen af Projektydelserne. Bilag 19 Projektvilkår Side 11 af 23 1

13 7 Projektledelse, Ressourcer, kvalitet og rapporter 7.1 Leverandøren skal påtage sig det fulde ansvar for rettidig og korrekt levering, kontrol og ledelse af Projektet. 7.2 I løbet af Projektet skal Leverandøren levere projektledelse, herunder af Leverandørens egne, og enhver Underleverandørs ressourcer. Leverandøren skal være ansvarlig for (i) planlægningen og koordinering af Projektet i enhver henseende, (ii) at sørge for fremgang i Projektet, (iii) leveringen af alle rapporter til ATP og (iv) at følge op på tidsplaner for så vidt angår alle parter, der er involveret i Projektet. 7.3 Bilag 15 (Leverandørkoordinering) finder tilsvarende anvendelse på Projekter. 7.4 Projektet skal ledes i overensstemmelse med projektorganisationen, jf. punkt 5 (Samarbejdsorganisation efter Overtagelsesdagen) i bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering), idet Leverandøren dog ikke er berettiget til at ændre dennes projektleder uden ATP's samtykke. Dette gælder dog ikke såfremt det skyldes projektlederens personlige forhold, herunder ophør af ansættelsesforhold, orlov, karriereskift eller lignende omstændigheder. I tilfælde af udskiftning vil dette i givet fald kun kunne ske til og med en projektleder med mindst samme kvalifikationer som den tidligere projektleder. 7.5 Leverandøren skal give ATP skriftlig meddelelse, så snart Leverandøren bliver opmærksom på begivenheder eller omstændigheder, der kan påvirke udførelsen af Leverandørens forpligtelser under en Projektaftale negativt, og som med rimelig sandsynlighed kan reducere eller have en indvirkning på ATP's evne til at opnå det fulde udbytte og den fulde anvendelse af Projektydelserne eller som har en negativ indvirkning på færdiggørelsen af Projektet i overensstemmelse med Projektkravene. Hvis ATP anmoder om det, skal Leverandøren udarbejde en plan, der skal begrænse effekten af sådanne begivenheder eller omstændigheder. 7.6 Leverandøren skal tage alle rimelige skridt til at overdrage viden og ekspertise til ATP, herunder ved at gøre alt relevant materiale, dokumentation og tilgængelige kildekoder (til software), hvis relevant, og information tilgængeligt for ATP. Bilag 19 Projektvilkår Side 12 af 23 1

14 7.7 ATP forbeholder sig ret til, på rimeligt grundlag, at anmode om udskiftning af en medarbejder hos, eller en Underleverandør til, Leverandøren, der er beskæftiget på Projektet. Ethvert krav om at udskifte en ansat eller Underleverandør skal ikke fritage Leverandøren for dennes forpligtelser i henhold til Projektaftalen. Bilag 19 Projektvilkår Side 13 af 23 1

15 8 Betaling 8.1 ATP s valg af vederlagsmodel fremgår af den enkelte Projektaftale. Hvis der er tvivl om, hvorvidt Projektvederlaget anført i Projektaftalen er en fast pris eller et estimeret vederlag beregnet på basis af tid og materiale, skal prisen betragtes som en fast pris. 8.2 Leverandøren skal fakturere Projektvederlaget under Projektaftalen i overensstemmelse med Projektaftalens betalingsplan, forudsat at Leverandøren har udført alle de tjenesteydelser, som Leverandøren skal udføre i henhold til Projektaftalens tidsplan. 8.3 Med mindre andet er angivet i Projektaftalen skal timebaserede ydelser faktureres månedsvis bagud og tidligst på næstfølgende måneds første Arbejdsdag. Dog tilbageholdes 10 % af betalingerne indtil beståelse af den prøve som skal fastlægge ATP s overtagelse af Projektydelserne. Såfremt der både aftales en overtagelsesprøve og en driftsprøve skal 50 % af det tilbageholdte beløb forfalde til betaling ved bestået overtagelsesprøve, mens de resterende 50 % af det tilbageholdte beløb forfalder til betaling ved bestået driftsprøve. Bilag 19 Projektvilkår Side 14 af 23 1

16 9 Levering og risiko Forudsat ejerskabet til Projektydelserne skal overdrages til ATP ved færdiggørelsen af Projektet, skal risiko og rettighedsoverdragelse, herunder ejendomsretten (hvis aftalt), til alle elementer indeholdt i en Projektydelse overgå til ATP på Acceptdatoen for den pågældende Projektydelse, eller, for så vidt angår Immaterielle Rettigheder, som anført i Kontraktens Kapitel XI (Immaterielle Rettigheder). Bilag 19 Projektvilkår Side 15 af 23 1

17 10 Leveringstidspunkt 10.1 Leverandøren skal gennemføre Projektet i overensstemmelse med Projektaftalens tidsplan, herunder således at prøven, som skal fastlægge ATP's overtagelse af Projektydelserne, kan bestås senest på den på den dato, der fremgår af tidsplanen Ved Meddelelse med et varsel på mindst ti (10) Arbejdsdage har ATP ret til at udskyde en i tidsplanen fastsat frist, dog således at ATP' samlede udskydelse af tidsplanen højst kan udgøre tyve (20) Arbejdsdage. Såfremt ATP udskyder en eller flere tidsfrister, er Leverandøren berettiget til at kræve alle efterfølgende tidsfrister udskudt med et tilsvarende antal Arbejdsdage, dog i alle tilfælde mindst ti (10) Arbejdsdage. Bilag 19 Projektvilkår Side 16 af 23 1

18 11 Garantier og Garanti- og Reklamationsperiode 11.1 Leverandøren garanterer over for ATP, at: a) Projektydelserne sammen med Leverandørens øvrige ydelser under Kontrakten vil resultere i en fuld funktionel og integreret løsning, samt at Leverandøren fortsat lever op til Kontraktens krav, herunder de i bilag 7 (Servicemål) aftalte Servicemål, medmindre andet fremgår af Projektaftalen; b) der er fuld integration og kompatibilitet mellem de uafhængige dele af Projektydelserne og mellem Projektydelserne i deres helhed og enhver hardware komponent, ethvert software produkt, ethvert produkt og enhver anden ydelse, der skal leveres af en tredjepart og/eller af Leverandørens Underleverandører; samt c) Projektydelserne i øvrigt er i overensstemmelse med de angivne garantier i Kontraktens Kapitel XII (Garantier). Leverandøren må foreslå, og Parterne kan i Projektaftalens punkt 4 (Fravigelser fra Projektvilkårene) aftale, at afvige fra garantierne i dette punkt 11.1, forudsat at Leverandøren giver en rimelig begrundelse for en sådan afvigelse Hvis Leverandøren fra ATP modtager meddelelse om, at Leverandøren har misligholdt garantierne eller løfterne indeholdt i dette punkt 11, skal Leverandøren afhjælpe denne misligholdelse omgående og i alle tilfælde inden for tredive (30) Dage efter at have modtaget meddelelsen. Leverandøren skal selv afholde alle udgifter og omkostninger forbundet hermed. Hvis det ikke lykkes for Leverandøren at afhjælpe misligholdelsen inden for fristen, er ATP berettiget til at forfølge alle tilgængelige rettigheder og misligholdelsesbeføjelser under Kontrakten De i disse Projektvilkår angivne garantier og andre forpligtelser, herunder almindelige kontraktkrav, i forbindelse med Projektydelserne er gældende i en periode på tolv (12) måneder efter Acceptdatoen for Projektydelserne ("Garantiog Reklamationsperioden"). Nye dele, der i Garanti- og Reklamationsperioden leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er undergivet Leverandørens forpligtelser, herunder afhjælpningsforpligtelse, indtil udløbet af den oprindelige Garanti- og Reklamationsperiode, dog mindst i tre (3) måneder regnet fra tidspunktet for udskiftningen. Bilag 19 Projektvilkår Side 17 af 23 1

19 12 ATP's forpligtelser 12.1 ATP skal levere den bistand til Leverandøren og udføre de opgaver, der i Projektaftalen udtrykkeligt er angivet som ATP's forpligtelser. Projektaftalen skal indeholde en udtømmende beskrivelse af ATP's forpligtelser. Leverandøren har bevisbyrden for, at en bestemt opgave er ATP's forpligtelse, og at Leverandørens eventuelle misligholdelse kan henføres til ATP s forhold. Hvis ATP leverer sådan bistand og udfører sådanne opgaver, der fremgår af Projektaftalen, anerkender Leverandøren, at Leverandøren har modtaget den bistand, og ATP har udført de opgaver, der er nødvendig for Leverandørens behørige opfyldelse af Projektaftalen Hvis ATP ikke deltager i Projektet som udtrykkeligt aftalt eller ikke er i stand til at foretage godkendende afprøvning af Projektydelserne på de i tidsplanen aftalte datoer, vil den planlagte dato for enhver påvirket milepæl blive udsat med det antal kalenderdage, der svarer til den af ATP forårsagede forsinkelse, forudsat at Leverandøren har gjort en rimelig indsats for at minimere effekten af den af ATP forårsagede forsinkelse Hvis ATP forsømmer en forpligtelse i henhold til Projektaftalen, skal Leverandøren inden for rimelig tid (i betragtning af forsømmelsens karakter og konsekvenserne deraf for Leverandøren), men dog seneste ti (10) Arbejdsdage efter konstateringen af, at forpligtelsen ikke er opfyldt, skriftligt meddele ATP herom med præcise detaljer om forsømmelsen og om konsekvenserne deraf for Leverandørens opfyldelse af Projektaftalen. Overskrides fristen, anses Leverandørens indsigelse for bortfaldet og kan ikke senere gøres gældende over for ATP Med forbehold for begrænsningerne i Kontrakten, skal Leverandøren være berettiget til godtgørelse for enhver direkte, dokumenteret tillægsudgift, som Leverandøren har pådraget sig som følge af ATP's misligholdelse sine ovenstående forpligtelser Forhold, der ligger uden for punkt , er underlagt dansk rets almindelige regler om fordringshavermora. Bilag 19 Projektvilkår Side 18 af 23 1

20 13 Leverandørens forsinkede levering eller manglende levering 13.1 Bod Ved Leverandørens forsinkelse i forhold til en bodsbelagt milepæl (som fastsat i Projektaftalen), skal Leverandøren være forpligtet til at betale en bod på 0,3 % pr. påbegyndt Dag af det samlede Projektvederlag/Leverandørens estimat af Projektvederlaget for Projektaftalen, indtil Leverandøren har leveret de for den pågældende bodsbelagte milepæl aftalte ydelser, op til maksimal tres (60) Dage. Uanset antallet af bodsbelagte milepæle skal Leverandørens samlede bodsansvar under Projektaftalen således ikke overstige atten procent (18 %) af det samlede Projektvederlag/Leverandørens estimat af Projektvederlaget for Projektet. Boden modregnes i Leverandørens Projektvederlag Boden skal fratrækkes eventuel erstatning til ATP i det omfang Leverandørens erstatningsansvar skyldes det samme forhold, for hvilket Leverandøren ifaldt bod Ophævelse i tilfælde af forsinkelse Leverandørens forsinkelse i forhold til en bodsbelagt milepæl med tredive (30) Dage eller mere, skal anses som en væsentlig misligholdelse af Projektaftalen, og ATP skal herefter være berettiget til at ophæve Projektaftalen, såfremt Leverandøren ikke er i stand til at færdiggøre Projektaftalen inden for yderligere femten (15) Dage fra ATP's skriftlige meddelelse til Leverandøren om, at ATP har i sinde at bringe Projektaftalen til ophør i henhold til dette punkt Bilag 19 Projektvilkår Side 19 af 23 1

21 14 Reklamation om Mangler Reklamation om mangler ved Projektydelserne skal leveres skriftligt af ATP inden for garanti- og reklamationsperioden. Bilag 19 Projektvilkår Side 20 af 23 2

22 15 Mangler 15.1 Mangler og Afhjælpning Der foreligger en mangel ved Projektydelserne, såfremt de ikke opfylder Projektkravene, garantierne eller på anden vis ikke fungerer på en sådan måde, som ATP med rimelighed kunne forvente Leverandøren skal afhjælpe og rette mangler, hvis dette er nødvendigt for at gennemføre den aftalte afprøvning, eller hvis der er givet meddelelse om mangler inden for tidsperioden fastsat i punkt Som et alternativ til afhjælpning, skal ATP være berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i Projektvederlaget i overensstemmelse med punkt Forholdsmæssigt Afslag Hvis Leverandøren, ved udløbet af Garanti- og Reklamationsperioden, men ikke senere end tredive (30) Dage efter modtagelse af meddelelse om den mangelfulde Projektydelse, ikke effektivt har afhjulpet manglen, som påkrævet i henhold til Projektaftalen, eller hvis en mangel ikke kan afhjælpes, skal ATP være berettiget til et forholdsmæssig afslag i Projektvederlaget. Sådant afslag skal beregnes i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og skal særligt tage i betragtning, i hvilken grad ATP's anvendelse er forringet ATP's ret til at ophæve Projektaftalen Uden præjudice for ATP's andre rettigheder og misligholdelsesbeføjelser, skal ATP have ret til helt eller delvist at bringe Projektaftalen til ophør straks ved at give meddelelse til Leverandøren: a) hvis Leverandøren væsentligt misligholder nogen af sine forpligtelser under Projektaftalen, og denne misligholdelse enten ikke kan afhjælpes, eller Leverandøren har forsømt at afhjælpe misligholdelsen inden for tredive (30) Dage efter at have modtaget meddelelse med krav om afhjælpning af den pågældende misligholdelse; eller b) af andre grunde angivet i Kontrakten og/eller Projektaftalen. Bilag 19 Projektvilkår Side 21 af 23 2

23 16 Følgerne af Ophævelse Hvis en Projektaftale ophæves i henhold til punkt 13.2 eller punkt 15.3, skal Leverandøren straks refundere alle Projektvederlag og alle andre honorarer, der er betalt for de Projektydelser, som omfattes af ophævelsen, samt pådragne og forfaldne bøder og erstatninger, uden fradrag for værdinedgang eller brug. ATP skal returnere Projektydelserne i det omfang og i den tilstand, som de er i, hvis de er i ATP's besiddelse. Bilag 19 Projektvilkår Side 22 af 23 2

24 17 Opsigelse af Projektaftalen I tillæg til Kontraktens bestemmelser om opsigelse, er ATP berettiget til at opsige en Projektaftale med tredive (30) Dages skriftligt varsel til Leverandøren. ATP skal i den forbindelse betale for alle ydelser - herunder for de ressourcer, som ikke kan afsættes til anden side - leveret af Leverandøren frem til udløbet af varslet og for alle direkte, rimelige og dokumenterede udgifter, som Leverandøren allerede har betalt eller pådraget sig relateret til Projektydelserne, der skulle have været leveret efter varslets udløb, og som ikke allerede er blevet betalt af ATP. ATP ifalder ikke i øvrigt erstatningsansvar over for Leverandøren i forbindelse med opsigelsen. Bilag 19 Projektvilkår Side 23 af 23 2

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 05-05-204 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5. BEREGNINGSMODEL... 7 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2.

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2. Konsulentaftale Indgået mellem konsulentfirmaet MersilConsult.dk/Mersil aps Tlf.: 93 10 15 93 E-mail: info@mersilconsult.dk I det følgende betegnet Konsulenten Og Selskabet xxxxx I det følgende kaldet

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Vilkå r for udvikling

Vilkå r for udvikling Vilkå r for udvikling 1. Ordre En ordre er først bindende for Aliviate ApS (Aliviate), når den er blevet bekræftet skriftligt af Aliviate, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller en skriftlig aftale,

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere