Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer- Hansen, Sarah Høj, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Marianne Krog, Katrine Line Kristoffersen, Åge Weigelt, Kim Kjærgaard, Fraværende Anders Kühnau (afbud), Marlene Stengaard Pedersen Ad 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Ad 2 Underskrivelse af referat Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse og herefter underskrevet. Sarah Høj påpegede et par forkerte paragrafhenvisninger i det fremlagte forslag til forretningsorden. Henvisningerne blev korrigeret, og dagsordenen blev efterfølgende godkendt. Ad 3 Godkendelse af skolens lønpolitik Niels Christian Sidenius henviste til diskussionen på forrige møde. Åge Weigelt oplyste, at forslaget endnu engang havde været diskuteret i skolens samarbejdsudvalg (MIO), hvor et flertal blandt lærerne havde udtrykt modstand mod afsnittet om resultatløn. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen oplyste, at samme modstand var kommet til udtryk på et møde i pædagogisk råd. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen oplyste, at lærerne ønsker en ekstraordinær indsats aflønnet med timer ikke med kroner. Lærerne undrer sig generelt over, hvorfor det er så vigtigt at indføre resultatløn, da de mener. det vil forringe arbejdsglæden. Sarah Høj udtrykte, at resultatløn er et godt redskab til at fremme initiativer og en ekstra indsats. Stefan Møller Christiansen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at det er objektivt og målbart, hvad man giver resultatløn for. Hanne Seyer- Hansen henviste til, at der fra bestyrelsens side jo ikke er lagt op til at vedtage en permanent indførelse af resultatløn, men at den fremlagte lønpolitik skal evalueres efter to år. Generelt opfatter hun det som positivt, at en ledelse har mulighed for at aflønne en ekstraordinær indsats. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen anbefalede, at man ventede med at indføre resultatløn som en del af skolens lønpolitik. Poul Holst Jensen henviste til, at personalet jo har forhandlingsretten til at forhandle med ledelsen om den konkrete udmøntning af resultatløn. Niels Christian Sidenius oplyste, at resultatløn i dag indgår som et element i den måde, medarbejdere aflønnes på i den offentlige sektor, hvorfor resultatløn bør være en mulighed i skolens lønpolitik Det er dog væsentligt, at der er gennemskuelighed i forhold til mål og opfyldelsesmuligheder, hvorfor han ønskede, at bestyrelsen efter to år får en kortere redegørelse for erfaringerne med den vedtagne lønpolitik. Med disse bemærkninger vedtog bestyrelsen det forelagte forslag til lønpolitik. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen kunne ikke tilslutte sig forslaget.

2 Ad 4 Orientering om kvartalsregnskab Åge Weigelt forhørte, om den bestyrelsesinformation, han udsender, er passende. Det fandt bestyrelsen. Sarah Høj bad dog, om at forkortelser undlades. Det vil Åge Weigelt være opmærksom på. Åge Weigelt oplyte, at skolen efter første kvartal har et mindre forbrug på lærerlønnen på cirka kr. Der mangler dog enkelte reguleringer, blandt andet overtid. Han henledte opmærksomheden på, at forbruget til kompetenceudvikling repræsenterer et skøn. Åge Weigelt gjorde endvidere opmærksom på, at skolen har haft et merforbrug til administration på cirka kr. Der har kun i beskedent omfang været forbrugt midler fra reserven til selvforsikring. Niels Christian Sidenius bemærkede, at der principielt ikke bør være overforbrug på administration..lis Vivi Fonnesbæk Hansen anførte, at forbruget til kompetenceudvikling i henhold til referatet fra sidste møde, bør fordeles på timer og kroner. Åge Weigelt medgav dette og tilkendegav, at han vil være opmærksom på denne opdeling i forbindelse med kommende oversigter. Hvad angår likviditeten, beskrev Åge Weigelt denne som god, men at der også mangler at blive indreguleret en række beløb. F.eks. modtog skolen i begyndelsen af året et á conto beløb fra ministeriet, som endnu ikke er revideret. Det er dog Åge Weigelts forventning, at der ved aflutningen af budgetåret vil være et rimeligt likviditetsoverskud. Sarah Høj udtrykte ønske om, at taloversigterne fremover opstilles mere overskueligt, et synspunkt Niels Christian Sidenius tilsluttede sig. Bestyrelsen udtrykte generelt tilfredshed med orienteringsformen og tog Åge Weigelts orientering til efterretning. Ad 5 Åbningsbalancen Åge Weigelt orienterede om arbejdet med åbningsbalancen, som skal oplyses ministeriet ultimo juni. Balancen skal vise aktiver og passiver pr. 1. januar Da skolen endnu ikke har fået overdraget bygningerne, er det Åge Weigelts forventning, at åbningsbalancen vil være negativ, da den på passivsiden vil udvise en betydelig gæld til lærerne, hvad angår feriepenge. Skolen er af sin revisor blevet anbefalet kun i begrænset omfang at aktivere bøger og inventar. Da åbningsbalancen, jfr. Regnskabsinstruksen, skal underskrives af den samlede bestyrelse foreslår Åge Weigelt et ekstraordinært møde den 25. juni klokken Bestyrelsen vedtog dette og tog Åge Weigelts orientering til efterretning. Ad 6 Orientering om arbejdet med elevfordeling Åge Weigelt oplyste, at bekendtgørelserne taler om et forpligtende samarbejde mellem skolerne i forhold til koordinering af skolernes kapacitet, elevfordeling, studieretninger og valgfag Regionen deltager i dette koordinerende arbejde. Kapacitetsspørgsmålet er centralt, idet en given skole skal aflevere overskydende elever (elever, man ikke har plads til inden for kapaciteten) til et fordelingsudvalg, som så varetager den endelige fordeling af eventuelt overskydende elever. Som en konsekvens heraf har skolen modtaget godt 40 gymnasieelever fra andre skoler med start til august. Også Risskov og Langkær har fået tilført elever. Åge Weigelt oplyste, at man risikerer, at en del af de tilførte elever fra Beder og Malling vil sive videre til specielt Odder, som faktisk har oprettet en klasse mere, end de har haft ansøgere til Det er Åge Weigelts forventning, at vi opretter syv 1.g klasser til august, men hvis frafaldet viser sig for stort, vil han overveje kun at oprette seks studieretningsklasser til december.

3 På Sara Højs spørgsmål oplyste ÅW, at der ikke er en øvre grænse for, hvor mange elever der kan være i den enkelte klasse. Niels Christian Sidenius tilkendegav, at skolen fortsat må have fokus på at øge søgetallet til skolen. Med denne bemærkning tog bestyrelsen Åge Weigelts orientering til efterretning. Ad 7 Orientering om arbejdet med ny personalepolitik Åge Weigelt oplyste, at man nu i samarbejdsudvalget (MIO) har indgået aftale om udvalgsstrukturen. Der arbejdes fortsat på en aftale om en ny kompetencepolitik, en adfærdspolitik, samt en politik for modtagelsen af nye ansatte. Niels Christian Sidenius udtrykte ønske om en løbende tilbagemelding til bestyrelsen om arbejdet med disse politikker. Ad 8 Orientering om arbejdet med kvalitetspolitikken Åge Weigelt oplyste, at der er kommet forslag til konkrete initiativer fra enkelte faggrupper og udvalg. Det er dog gået trægt med at få forslag til initiativer, ligesom antallet af forslag er beskedent. Niels Christian Sidenius beklagede, at faggrupperne ikke i højere grad har udarbejdet bidrag. Det er væsentligt for bestyrelsen at kende faggruppernes ønsker til udviklingsaktiviteter. Niels Christian Sidenius tilkendegav, at det i den anledning burde overvejes at afsætte flere midler til faggruppesamarbejde. Bestyrelsen ønsker på et senere tidspunkt igen at følge op på arbejdet med kvalitetspolitikken. Ad 9 Meddelelser Formanden: Niels Christian Sidenius oplyste, at Undervisningsministeriet har bedt bestyrelsesforeningen om krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Bestyrelsesforeningen har peget på to områder: Øget frihed til bestyrelserne til at fastlægge ledelsesstrukturen på skolerne Øget mulighed for skolernes ledelse til at påvirke lærernes forberedelsesfaktorer samt faktorer for rettearbejde. Niels Christian Sidenius oplyste, at der er et medlemsmøde i bestyrelsesforeningen den 30. maj i Odense. Temaet for mødet er: udfordringer og muligheder i selvejet. Niels Christian Sidenius har ikke mulighed for at deltage. Niels Christian Sidenius oplyste endvidere, at der har været afholdt et møde for bestyrelsesformændene i Århus. Af væsentlige nyheder fra mødet nævnte han, at Århus Akademi ønsker at etablere en gymnasieafdeling.. Rektor Åge Weigelt meddelte, at skolen har søgt om støtte fra Region Midtjylland til en mentorordning for frafaldstruede hf-elever. Stefan Møller Christiansen udtrykte stor sympati for ansøgningen og nævnte, at man har særdeles gode erfaringer med en mentorordning på teknisk skole..

4 Åge Weigelt bad om at få bestyrelsesmødet den 10 september udskudt med 14 dage. Bestyrelsen vedtog et nyt møde tirsdag den 25. september klokken 16,00. Ad 10 Drøftelse af reformernes betydning for lærernes arbejdsvilkår Niels Christian Sidenius udtrykte bestyrelsens ønsker om at få nogle synspunkter på effekten af de nye reformer på skolen som arbejdsplads. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen oplyste, at lærernes fagforening i 2006 havde lavet en undersøgelse blandt 700 lærere om deres oplevelser af netop dette spørgsmål. Der er siden da yderligere blevet gennemført en ny undersøgelse, som har involveret næsten alle gymnasielærere i landet. Undersøgelserne har begge udtrykt, at det største problem har været alt for sene, og mange, udmeldinger fra Undervisningsministeriet i processen. Dette har afstedkommet en betydelig oplevelse af stress blandt lærerne. I undersøgelsen i 2006 var der 20 procent af lærerne, som udtrykte tilfredshed med deres job, mens kun 14 procent var decideret utilfredse, ved den seneste undersøgelse fra foråret 2007 er hele 29 procent utilfredse med deres job, og hele 40 procent føler sig udkørte. 36 procent udtrykker, at de decideret føler sig stressede. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen udtrykte, at det helt afgørende for lærerne er, at man får informationerne i tilstrækkelig god tid, så man kan gøre sit arbejde ordentligt. Dertil kommer, at mængden af ændringerne har været stor, specielt for en skole som Viby, der både har skullet implementere en gymnasie- og en hf-reform. Sara Høj bemærkede, at man må håbe, at lærernes oplevelser er udtryk for en overgangsfase. Hun udtrykte, at det er vigtigt, at man får konstateret, om de nye reformer har betydet. at kvaliteten af læringen på skolerne er blevet forøget. Niels Christian Sidenius spurgte, om de justeringer, der er lagt op til, vil medvirke til at mindske antallet af nye opgaver. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen vurderede, at planerne om at nedtone kompetenceplaner og studieplaner vil hjælpe.. Niels Christian Sidenius spurgte til elevernes oplevelse af reformerne. Katrine Line Kristoffersen fremhævede almen studieforberedelse, som hun syntes havde været en fornuftig nyskabelse, men en begrænsning af omfanget ville være fornuftig.. Hanne Seyer-Hansen spurgte Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, hvad hun vurderer, der skal til for at gøre opgaven mere overskuelig. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen pegede på, at vi på skolen har foretaget en række fornuftige ting med henblik på større overskuelighed, men at en række indholdselementer i reformerne havde vanskeliggjort processen. F.eks. oplever hun en manglende sammenhæng mellem de timerammer, der er afsat til fagene, og de krav, der stilles til det, der skal arbejdes med og nås i henhold til fagenes undervisningsbeskrivelser. Poul Jensen mente, at det forekommer som om, man fra politisk side har været lidt for ambitiøse. De tal, Lis Fonnesbæk Hansen nævnte, er meget bekymrende. Det forekommer ham, at der fokuseres alt for meget på det administrative. Han mener, at bestyrelsen må udstikke en retning for, hvordan man kan gøre opgaven mere overskuelig. Steffen Møller Christiansen efterlyste konkrete udspil fra lærerne til tiltag, som vil afhjælpe problemerne. Lis Vivi Fonnesbæk mente, at det er vigtigt, at ledelsen melder klart ud, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt.

5 Steffen Møller udtrykte, at hans tillidsmand på Grønløkkeskolen ville sige det samme. For ham personligt er det vigtigste, at man nøje overvejer, hvad der er vigtigt at dokumentere. Niels Christian Sidenius fandt, at orienteringen havde været nyttig, da det er vigtigt, at bestyrelsen får denne type indsigt, men han understregede, at bestyrelsen ikke konkret skal gå ind og anvise bestemte handlinger, det må være op til den daglige ledelse. Niels Christian Sidenius henviste til, at det er vigtigt, at personalepolitikken udstikker ønskede retningslinier. Åge Weigelt nævnte, at man fra ledelsens side tager medarbejdernes oplevelse af stress meget alvorligt, men udtrykte samtidig, at det også er et vilkår i dagens offentlige sektor, at alle skal løbe hurtigere. Åge Weigelt er sikker på, at vi har fået en rigtig god hf-reform; gymnasiereformen er han på enkelte punkter mere usikker på. Hvis lærerne ville se fordelen ved fælles forberedelse, er han sikker på, at meget ville være vundet. Niels Christian Sidenius spurgte, om skolen har de fysiske faciliteter hertil. Det mente Åge Weigelt absolut at vi har. Lis Vivi Fonnesbæk efterlyste bedre mødefaciliteter. Afslutningsvist udtrykte Åge Weigelt, at lærernes fagforening har overspillet sit fokus på stress; risikoen er, at omverdenen bliver tonedøve. Ad 11 Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt. Ad 12 Lukket punkt. Rektor og vicerektor deltog ikke. Beslutning om udbetaling af engangsvederlag til Rektor Bestyrelsen besluttede at tildele Rektor et engangsvederlag for merarbejde og særlig indsats i forbindelse med blandt andet overgangen til statsligt selveje. Formanden og næstformanden blev bemyndiget til at fastlægge vederlaget. Tildelingen sker efter sondering hos de øvrige bestyrelsesformænd. Bestyrelsen opfordrer samtidig Rektor til at vurdere behov og muligheder for på det samme grundlag at tildele ledende inspektor et engangsvederlag samt engangsvederlag til den øvrige ledelse efter gældende forhandlingsregler. Bestyrelsen forventer, at den fastlagte lønpolitik også anvendes i relation til gymnasiereformens gennemførelse. Niels Chr. Sidenius Anders Kühnau Poul Holst Jensen Stefan Møller Christiansen Sarah Høj Hanne Seyer-Hansen

6 Lis Vivi Fonnesbæk Hansen Marianne Krog Katrine Line Kristoffersen Åge Weigelt

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 1. december 2009 (D) 1. i skattefritagne dødsboer samt tekniske justeringer af forårspakke

24. møde. Tirsdag den 1. december 2009 (D) 1. i skattefritagne dødsboer samt tekniske justeringer af forårspakke Tirsdag den 1. december 2009 (D) 1 24. møde Tirsdag den 1. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Charlotte

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012).

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012). Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse 29.03.2012). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere