KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen og Torben Skovhus. Punkt 426 blev taget af dagsordenen. Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Forslag til Planstrategi Forslag til Lokalplan Boligområde i Hårslev Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Forelæggelse af Skema C vedr. ombygning af plejehjemmet Søbo, Bogense Lån til Boligselskabet BSB Bogense, afdeling "Trægården" Overdragelse af kommunale klubhuse til foreningerne Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Nordfyns Kommune Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af spildevandsanlæg i det åbne land Forslag til takster for 2009 vedr. dagrenovation Forslag til Affaldsplan for Nordfyns Kommune Ansøgning om forlængelse af brugsret til kommunalt areal Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken, etape 2, Ålesundparken Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken Sundhedsaftaler Arbejdsgruppe-Analyse af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Drøftelse af nyt plejecenter i Bogense Køb af Bogense Rådhus...26 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren...27 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 28

3 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 3 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 421. Forslag til Planstrategi Sagsnr J.nr I forbindelse med udarbejdelse af Planstrategien er fagudvalgenes arbejde nu afsluttet og godkendt af de enkelte udvalg. Teknik- og Miljø har samlet fagudvalgenes strategikort og udarbejdet den lovpligtige tekst til strategien. Den samlede Planstrategi fremlægges i Økonomiudvalget til drøftelse. Til sagen skal bemærkes, at lay-out af planstrategien først påbegyndes, når forslaget er vedtaget. Forslag til Planstrategi Det indstilles, at Forslag Til Planstrategi i sin helhed godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget 9. april 2008: Det indstilles, at forslag til Planstrategi godkendes. Det slås fast, at strategien er et planlægnings- og visionsdokument. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2008: Forslaget til Planstrategi sendes i offentlig høring. Høringsfristen er udløbet. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger eller forslag til Planstrategien. Planstrategien er derfor uændret i forhold til Økonomiudvalgets behandling af forslaget den 9. april 2008 og Kommunalbestyrelsens vedtagelse af forslaget den 17. april Det indstilles, at Planstrategien vedtages. Indstilles godkendt. Godkendt.

4 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Forslag til Lokalplan Boligområde i Hårslev Sagsnr J.nr Formålet med lokalplanen er at muliggøre nedrivning af den eksisterende bebyggelse i området og efterfølgende etablere et boligområde med tæt-lav boligbyggeri. Bebyggelsen i området skal fremstå ensartet i arkitektur og materialer og skal harmonere med den øvrige bebyggelse i landsbyen. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende. Lokalplanen muliggør etablering af et boligområde med højst 8 tæt-lav boliger. Bebyggelsen langs med Bogensevej må opføres i en maksimal højde af 8,5 m over terræn, og de bagvedliggende bygninger må opføres i en maksimal højde af 6 m. Tre af boligerne opføres i 1,5 etage og de resterende boliger opføres i 1 plan. Forslag til Lokalplan Boligområde i Hårslev Teknik og Miljø indstiller, at forslag til lokalplan Boligområde i Hårslev godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt til fremlæggelse. Godkendt til fremlæggelse Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan

5 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 5 Sagsnr J.nr Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der udlægges et nyt rammeområde til offentlige formål. Tillæg nr. 8 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt til fremlæggelse. Godkendt til fremlæggelse Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Sagsnr J.nr Lokalplanens formål er at skabe mulighed for en udvidelse af Langesø Golfbane til en fuld bane på 18 huller, hvoraf de 4 huller ønskes placeret i det kuperede terræn i Enemærket Skov. Terrænet gennem skoven, der gør banen oplevelsesrig og udfordrende, kræver mere plads end en mere traditionel golfbane, idet området rummer flere markante højdedrag med terrænspring på meter, der kræver et lokalt terræntilpasset hulforløb. Den udvidede golfbane skal endvidere også kunne rumme det almindelige publikumsbesøg, der muliggøres ved anlæg af nye adgangsmuligheder og stiforløb.

6 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 6 Det er derudover lokalplanens formål at tage videst mulige hensyn til skovens fortsatte drift, forbedrende forhold for flora og fauna, således for at opfylde skovlovens formål i videst mulige omfang. Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt til fremlæggelse. Godkendt til fremlæggelse Forelæggelse af Skema C vedr. ombygning af plejehjemmet Søbo, Bogense Sagsnr J.nr Boligkontoret Danmark har den 5. marts 2008 fremsendt Skema C og revideret byggeregnskab for ombygningen af plejehjemmet Søbo til 30 ældreboliger med tilhørende servicearealer. Der blev i 2005 indgået aftale om, at Søndersø og Bogense Kommuner solgte boligdelen af plejehjemmet til Bogense Andelsboligforening. Boligforeningen har herefter ombygget boligdelen til 30 ældreboliger og har i samme forbindelse renoveret servicearealerne, som kommunen fortsat ejer. Kommunen har betalt boligforeningen en aftalt sum for denne renovering. Bogense Kommune godkendte i december 2005 Skema B med en samlet anskaffelsessum for ombygningen af plejehjemmet på kr Skema C udviser en samlet anskaffelsessum på kr , en merudgift på kr i forhold til Skema B.

7 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 7 Merudgiften skyldes ifølge Boligkontoret uforudsete udgifter til bl.a. afstivning af facader i front, maling af indvendige vinduer, udskiftning af vinduer i terrasseparti, udskiftning af cylindere, opretning af gulvet i lejlighederne mm. Der er tale om arbejder, som ikke oprindeligt var indeholdt i projektet, men som blev fundet nødvendigt at udføre undervejs, som byggeriet skred frem. Den samlede anskaffelsessum finansieres således: Kommunal grundkapital 7 %: kr (kr mere end ved skema B) Beboerindskud 2 %: kr (kr mere end ved skema B) Realkreditlån 91 %: kr (kr mere end ved skema B) Renoveringen af servicearealerne udviser ifølge skema C kr inkl. moms, hvilket er samme beløb som i Skema B. Hertil kommer en udgift på kr til køb af grund og bygning, så den samlede anskaffelsessum udgør kr inkl. moms og grundkøb. Da kommunen i forvejen ejer grund og bygning skal udgiften til køb af grund og bygning ikke betales. Kommunen modtager et statstilskud på kr. 1,2 mio. for servicearealerne, når Skema C er godkendt. Den årlige husleje pr. m² vil ligesom ved Skema B udgøre kr. 780, svarende til en månedlig husleje på kr pr. lejlighed. Økonomi har påset, at Skema C er korrekt udfyldt og underskrevet af bygherre. Desuden er det påset, at Skema C svarer til byggeregnskabet, og at regnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold. Økonomiske konsekvenser For Nordfyns Kommune har godkendelsen af Skema C følgende konsekvenser: Kommunale udgifter Grundkapital til boligdelen: kr. 2,1 mio. Renovering af servicearealer (ekskl. moms) kr. 0,9 mio. I alt 3,0 mio. Kommunale indtægter Nettosalgsindtægt for boligdel: kr. 17,3 mio. Statstilskud til serviceareal: kr. 1,2 mio. I alt kr. 18,5 mio. Nettoindtægt kr. 15,5 mio. Byggeregnskab Økonomi indstiller, at Skema C for ombygningen af boligdelen på Søbo godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr

8 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 8 Endvidere indstilles det, at Skema C for renoveringen af servicearealerne på Søbo godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr inkl. moms og grundkøb. Administrationens indstilling indstilles godkendt. Godkendt. Kim Johansen erklærede sig inhabil og forlod lokalet Lån til Boligselskabet BSB Bogense, afdeling "Trægården" Sagsnr J.nr Landsbyggefonden har i skrivelse af 11. juni 2008 anmodet Nordfyns Kommune om at indgå i en kapitaltilførsel til afdeling Trægården under Boligselskabet BSB Bogense. Afdelingen har i flere år haft økonomiske vanskeligheder. Der har været en stor fraflytningsprocent og flere ledige lejemål, som har medført store lejetab for afdelingen, primært i årene Der er et opsamlet underskud i afdelingen på ca kr. For at undgå yderligere underskud har det været nødvendigt at hæve huslejen flere gange. Huslejen i afdelingen udgør p.t. 786 kr. pr. m². Den gennemsnitlige husleje i lignende boliger udgør ifølge Landsbyggefonden 667 kr. pr. m². For at hjælpe afdelingen har Landsbyggefonden vurderet, at der er behov for en kapitaltilførsel på kr. Beløbet skal bruges til at afvikle det opsamlede underskud og opbygge en reservekapital, så der er mulighed for at nedsætte huslejen for beboerne. Landsbyggefonden har beregnet, at huslejen kan nedsættes fra 786 kr. pr. m² til 747 kr. m².

9 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 9 Nedsættes huslejen, forventes det, at fraflytningsprocent og lejetab nedsættes, så afdelingen kommer ind i en mere stabil økonomisk udvikling. Kapitaltilførslen på kr. forudsættes fordelt således: Kommune, lån 20% kr. Realkreditinstitut, lån 20% kr. Landsbyggefonden, lån 20% kr. Landsbyggefonden, tilskud 20% kr. Boligorganisation, tilskud 20% kr. I alt 100 % kr. Ifølge Almenboliglovens 92 og 97 kan kommunen yde lån til boligorganisationer efter ovenstående fordeling, når Landsbyggefonden anmoder om det. Kommunen fastsætter ifølge loven rente- og afdragsvilkårene for det kommunale lån. Lånet fra Landsbyggefonden er rente- og afdragsfrit i 15 år. I mange tilfælde yder kommunerne lån på samme vilkår. Men kommunen har som tilsynsmyndighed lov til at fastsætte en afdragsordning tidligere, hvis det skønnes, at boligorganisationen har råd til at afdrage på lånet, før de 15 år er gået. Lånet fra realkreditinstituttet er rentefrit i 15 år og afdrages først, når nuværende realkreditlån er afdraget fuldt ud. Brev fra Landsbyggefonden af 11. juni 2008 Uddrag af Lov om almene boliger m.v. Indstilling fra Landsbyggefonden fremlægges i papir. Økonomiske oplysninger: Et kassetræk på kr. ved ydelse af lån til BSB Bogense Yderligere dokumentation og specifikationer ligger i papirsagen. Det indstilles, at kommunen indgår i den foreslåede kapitaltilførsel til BSB Bogense, afdeling Trægården og yder et lån på kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i 15 år. Herefter fastsættes afdragsperioden ud fra afdelingens økonomi. De øvrige forudsætninger i Landsbyggefondens indstilling godkendes. Indstillet imødekommet. Den økonomiske udvikling følges politisk nøje i fremtiden. Punktet taget af dagsordenen ved mødets begyndelse.

10 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Overdragelse af kommunale klubhuse til foreningerne Sagsnr J.nr P19 Administrationen ønsker en principiel drøftelse og stillingtagen til det fremtidige ejerskab af de kommunalt ejede klubhuse. I gamle Bogense Kommune var alle klubhuse overdraget til og drevet af foreningerne med den klausul, at hvis foreningen blev nedlagt, overgik ejerskabet igen til kommunen. I Otterup og Søndersø Kommuner var klubhusene ejet og drevet af kommunen. I den vedtagne byordning for Nordfyns Kommune er foreningsejede og kommunale klubhuse sidestillet, hvad angår driftsudgifterne. Foreningerne i egne klubhuse får tilskud til driftsudgifterne (lokaletilskud) og foreninger i kommunalt ejede klubhuse skal betale et gebyr for brugen af klubhusene, svarende til den samme andel af driftsudgifterne, som foreningerne i egne klubhuse betaler. Hvis linien fra Byordningen skal følges i forbindelse med større renoveringsopgaver og til- og ombygninger på de kommunalt ejede klubhuse vil det betyde, at klubber skal medfinansiere en del af disse udgifter. I gl. Bogense Kommune var det typisk 50 % af udgifterne. En stor del af foreningernes medfinansiering har været frivillig arbejdskraft. Det kan være problematisk, at kommunen står som bygherre på anlægsprojekter, hvor foreningen skal betale en væsentlig andel af byggesummen og en del af arbejdskraften leveres af frivillige. Det vil både administrativt og ansvarsmæssigt forenkle sagsbehandlingen, såfremt de kommunale klubhuse overdrages til de foreninger der benytter dem i dag, for et symbolsk beløb. Da der er 20 kommunale klubhuse/spejderhuse, og en overdragelse af alle klubhusene på en gang vil være en ganske stor opgave, kunne en mulighed være at tage en principiel beslutning om, at alle kommunale klubhuse ad åre skal overdrages til foreningerne. Dog således at i forbindelse med større renoveringsopgaver og til- og ombygninger skal ejendomsretten på klubhuset overgå til foreningen. Såfremt foreningen bliver nedlagt overgår ejerskabet igen til kommunen. Liste over klubhuse. Notat af 15. februar 2008 fra Økonomi.

11 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 11 Økonomiske oplysninger: Der henvises til notat af 15. februar 2008 fra Økonomi. Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 28. februar 2008: Erhvervs- og Fritidsudvalget ønsker at klubhusene overgår til at være foreningsejede og ikke kommunalt ejede. Sagen sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 1. april 2008: Sagen sendes til høring ved de berørte klubber med svarfrist 9. maj Sagen genoptages på junimødet. Der er indkommet 6 høringssvar fra foreninger i kommunale klubhuse. Sammenfattende om høringssvarene kan siges at to foreninger er positive, men har flere afklarende spørgsmål i forhold til det klubhus de benytter, to foreninger ønsker yderligere oplysninger i forhold til de klubhuse de benytter inden de tager stilling, en forening melder helt fra på en overtagelse af det klubhus de benytter og en forening mener ikke det klubhus de benytter er kommunalt. Høringssvar FDF Særslev. Høringssvar OB&IK. Høringssvar Spejderhus Ullerupvænget. Høringssvar Skamby Boldklub. Høringssvar Søndersø Boldklub. Høringssvar Morud Boldklub. Til politisk drøftelse. Beslutning i Folkeoplysningsudvalgets den 3. juni 2008: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at de kommunale klubhuse principielt overdrages til og drives af foreningerne. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 26. juni 2008: Folkeoplysningsudvalgets anbefaling indstilles godkendt. Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog således at andre brugere ikke stilles ringere end hidtil. Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

12 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr Der er udarbejdet et forslag til trafiksikkerhedsplan for en 5-årig periode. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet for at danne det bedst mulige grundlag for de fremtidige investeringer på det trafikale område for hele Nordfyns Kommune. Planen er udarbejdet på baggrund af aktuelle analyser af de trafikale problemer, trafikuheld og oplevet utryghed. Der er lavet et forslag til prioriteringsliste for tiltag, hvor der sker uheld, og hvor der er utrygge lokaliteter. Forslag til trafiksikkerhedsplan Notat Analyse af uheldsbelastede og utrygge steder Notat Skolevejsanalyse i Nordfyns Kommune Borgerhenvendelser Udvalget anmodes om at tage stilling til prioriteringsliste og visioner. Helle Huse fra Rambøll Nyvig deltog i behandlingen af dette punkt kl Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. august 2008: Den fremlagte plan fremsendes til kommunalbestyrelsen og indstilles godkendt. Indstilles godkendt. Planen godkendt.

13 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af spildevandsanlæg i det åbne land Sagsnr J.nr Der er 67 ejendomme, der er kontraktlige medlemmer af kloakforsyningen. Disse ejendomme skal have etableret et anlæg, f.eks. et nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg mod betaling af tilslutningsbidrag. Det påregnes, at der i 2008 skal etableres 18 anlæg. Ejendommene betaler tilslutningsbidrag (ekskl. regnvand) og vandafledningsafgift. De forventede indtægter er 18 x kr ekskl. moms: kr i tilslutningsbidrag. Notat fra Økonomi. Økonomiske oplysninger: Der søges om frigivelse af en anlægsudgift på kr og en indtægtsbevilling på kr , hvilket netto udgør kr Det fremgår af notat fra Økonomisk afdeling, at der i Budget 2007 var afsat kr til etablering af mindre renseanlæg i det åbne land. Dette beløb er søgt overført til Budget 2008, og restbeløbet kan finansieres af rådighedsbeløbet på spildevandsområdet. Teknik og Miljø anmoder om en udgiftsbevilling på kr Samtidig anmodes der om en indtægtsbevilling på kr Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt. Godkendt.

14 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Forslag til takster for 2009 vedr. dagrenovation Sagsnr J.nr Der bliver pr. 1. januar 2009 indført en ny dagrenovationsordning i Nordfyns Kommune. Der er udregnet nye takster for dagrenovation på baggrund af de nye priser, der er indkommet ved det afholdte udbud. Taksterne godkendes under forudsætning af, at Teknik og Miljø godkender den indstillede renovatør. Forslag til takster vedr. dagrenovation 2009 (Revideret) Takster vedr. dagrenovation 2008 Notat af fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Taksterne er beregnet på baggrund af indkomne tilbud, tillagt andel af udgifter vedrørende affaldsafgifter, forbrændingsafgifter, administration, konsulentbistand samt forrentning af renovationsområdets mellemværende med kommunen. Affaldsafgifter og forbrændingsafgifter er afhængig af affaldsmængden, og ved overgang fra vægtbaseret dagrenovation til volumenbaseret dagrenovation forventes en stigning i affaldsmængden på 47,3 % for husstande i Bogense og Søndersø. Udvalget anmodes om godkendelse af taksterne til brug for informationsmateriale, der skal udsendes til borgerne i forbindelse med valg af renovationstype. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. august 2008: Punktet genoptages på ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 11. august 2008, kl på Jens Kristian Fonnesbechs kontor. Taksterne er revideret med følgende forudsætninger: Administrationsudgift, herunder konsulentbistand samt forrentning af renovationsområdets mellemværende med kommunen, er fordelt ligeligt på den enkelte husstand, hvor sommerhuse også tæller som husstande. Vognmandskørsel er fordelt direkte med vognmandens enhedspriser i henhold til tilbud for den enkelte beholder. Affaldsandel, herunder affaldsafgifter og forbrændingsafgifter, er fordelt forholdsmæssigt ud fra de teoretisk mulige antal liter, den enkelte ordning kan aflevere årligt.

15 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 15 I beregningen er den totale affaldsmængde for dagrenovation, fastsat ud fra en forventning om en stigning i affaldsmængden på 47,3 % for husstande i Bogense og Søndersø. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2008: Taksterne indstilles godkendt med den revidering, taksterne er undergået, som beskrevet i dagsordensteksten efter møde i Teknik- og Miljøudvalget den 5. august Dagrenovation 2009 u. moms m. moms Beholder helårsbeboelse Afhentning skel/skel: 140 l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning l. container ugetømning l. container ugetømning l. container ugetømning l. container 14 dagstømning l. container 14 dagstømning l. container 14 dagstømning Afhentning stand/stand 110 l. sæk ugetømning l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning l. container ugetømning l. container ugetømning l. container ugetømning l. container 14 dagstømning l. container 14 dagstømning l. container 14 dagstømning Beholder sommerhus Afhentning skel/skel: 140 l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning Afhentning stand/stand 110 l. sæk ugetømning l. spand 14 dagstømning

16 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning Ekstra ydelser Ekstra tømn. sække ordinær rute Ekstraordinær tømn. 140, 190 og 240 l Ekstraordinær tømn. 400, 600 og 800 l Teknik- og Miljøudvalgets indstilling af 11. august 2008 indstilles godkendt. Carl Martin Christensen stillede forslag om, at sagen tilbagesendes med henblik på en mere retfærdig udgiftsfordeling. For forslaget stemte 7 (F, B, C, Anders Fog-Pedersen, Tessa Gjødesen, Mogens Christensen, Jørgen Meier Sørensen. Imod stemte 15 (A, N, Bent Dyssemark, Kurt Christensen, Bent Erik Hansen, Ole Taustrup Hansen, Christian Sommerlund. Undlod at stemme 1 (Morten Andersen). Forslaget forkastet. Punktet blev sat til afstemning: For stemte 16 (A, N, Bent Dyssemark, Morten Andersen, Kurt Christensen, Bent Erik Hansen, Ole Taustrup Hansen, Christian Sommerlund. Imod stemte 7 (F, B, C, Anders Fog-Pedersen, Tessa Gjødesen, Mogens Christensen, Jørgen Meier Sørensen. Taksterne er dermed godkendt. Eva Laut Andersen og Torben Skovhus var fraværende.

17 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Forslag til Affaldsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunen hvert 4. år udarbejde en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald indeholdende en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Den udarbejdede affaldsplan beskriver, hvordan Nordfyns Kommune har planlagt opgaver og vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Affaldsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. Desuden er planen udarbejdet på baggrund af regeringens affaldsstrategi Affaldsplanen skal i 8 ugers høring. Derefter skal indkomne forslag behandles, og herefter skal planen endelig vedtages. Forslag til Affaldsplan for Nordfyns Kommune Bilag 1 Prognose og kortlægningsdel Notat af 29. juli 2008 vedr. affaldsplan fra Grontmij Carl Bro Teknik og Miljø indstiller, at affaldsplanen godkendes. Mette Norengaard fra Grontmij Carl Bro deltog i behandlingen af dette punkt kl Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. august 2008: Planen godkendes og indstilles udsendt i høring. Indstilles godkendt. Godkendt til fremlæggelse.

18 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Ansøgning om forlængelse af brugsret til kommunalt areal Sagsnr J.nr Otterup og Omegns Jagtforening har en aftalt brugsret til matr. nr. 8y Hjorslev By, Otterup beliggende Horsebækvej 22, Otterup. Brugsretten er gældende til udgangen af 2015 og der betales ikke leje. Otterup og Omegns Jagtforening, der omfatter ca. 400 medlemmer, ønsker at opføre nyt klubhus og ønsker i den forbindelse en forlængelse af kontrakten med yderligere 30 år. Teknik og Miljø udtaler, at arealet for nylig er tilplantet med træer, at området hænger sammen med den grønne sti og hundeskoven og at der i øvrigt ikke er planer om boligudbygning i denne retning af Otterup By. Ansøgning fra Otterup og Omegns Jagtforeningen Oprindelig kontrakt Kortbilag Politisk drøftelse af evt. forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor mange år. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Det indstilles at kontrakten forlænges til Indstilles godkendt. Godkendt Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken, etape 2, Ålesundparken Sagsnr J.nr

19 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 19 I kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2007 blev der givet en tillægs/anlægsbevilling på kr til projektering og opstart af byggemodning etape 2 Tromsøparken (Ålesundparken) i Bogense. Proceduren for Nordfyns Kommune er, at der ved ansøgning om anlægsbevilling til byggemodninger skal foreligge et licitationsresultat. På grund af rækkefølgen for udvalgsmøder i juni og august, vil der gå uhensigtsmæssig lang tid før licitationsresultatet, som er den 10. juli 2008, kan forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen. Rådgiver har derfor udregnet en overslagspris på byggemodningen: Omkostningerne udgør kr til entreprenørarbejde. De øvrige udgifter omfatter bl.a. stikledninger til vand- og fjernvarmeforsyning, gadelys, tilskud til rundkørsel mv., hvilket fremgår af vedlagte beregning. Kloak kr Byggemodning kr Ialt kr Såfremt projektet ønskes igangsat søges om en samlet anlægsbevilling på kr i udgifter og kr i indtægter Notat af 18. juni 2008 fra Økonomi Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til, om igangsættelse af byggemodning af 35 parceller må påbegyndes på betingelse af, at licitationsresultatet holdes inden for overslaget, og at formanden for udvalget efterfølgende bemyndiges til at videresende sagen direkte til Økonomiudvalget efter licitationen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Det indstilles, at der igangsættes byggemodning af 35 parceller i henhold til sagsfremstillingen og administrationens indstilling. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

20 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken Sagsnr J.nr I kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2007 blev der givet en tillægs/anlægsbevilling på kr. til projektering og opstart af byggemodning etape 2 Tromsøparken (Ålesundparken) i Bogense. Proceduren for Nordfyns Kommune er, at der ved ansøgning om anlægsbevilling til byggemodninger skal foreligge et licitationsresultat. På grund af rækkefølgen for udvalgsmøder i juni og august, vil der gå uhensigtsmæssig lang tid før licitationsresultatet, som er den 10. juli 2008, kan forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen. Rådgiver har derfor udregnet en overslagspris på byggemodningen: Omkostningerne udgør kr. til entreprenørarbejde. De øvrige udgifter omfatter bl.a. stikledninger til vand- og fjernvarmeforsyning, gadelys, tilskud til rundkørsel mv., hvilket fremgår af vedlagte beregning. Kloak kr Byggemodning kr I alt kr På baggrund af det udarbejdede udstykningsforslag, og i henhold til Teknik og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 23. juni 2008 punkt 375, er der afholdt en indbudt licitation på byggemodningen af 35 grunde. Det billigste tilbud var fra Søndersø Entreprenør og Vognmandsforretning A/S. Tilbuddet lød på kr. Såfremt projektet ønskes igangsat, søges om en samlet anlægsbevilling på kr. i udgifter og kr. i indtægter. Økonomiske oplysninger: Ålesundparken i Bogense Anlægsbevilling Tidshorisont over udgifter og indtægter År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Kloak Byggemodningsudgifter Udgifter i alt

21 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 21 Forventet grundsalg Indtægter i alt Byggemodning er et område der over en årrække skal hvile i sig selv, hvilket vil sige, at indtægter fra grundsalget dækker over de udgifter som kommunen måtte have til byggemodningen. Der er i budget 2008 ikke afsat midler til byggemodningsprojekter. Såfremt projektet ønskes igangsat søges om en samlet anlægsbevilling på kr. i udgifter og kr. i indtægter, og der søges om frigivelse af anlægsbevillingen på kr. til kloak og byggemodning. Det indstilles, at der frigives kr. til igangsætning af projektet. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. Administrationens indstilling godkendt Sundhedsaftaler 2008 Sagsnr J.nr Der har den 6. juni 2008 været forhandlinger mellem Region Syddanmark og Nordfyns Kommune vedrørende sundhedsaftaler Forslag til specifikke sundhedsaftaler har været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2008 Sundhedsaftalerne fremsendes nu til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Regionen oplyser, at det færdige materiale efter den politiske forhandlingsrunde ikke kan fremsendes til kommunerne før 1. juli Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni 2008:

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 30 ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 55 ONSDAG DEN 9. DECEMBER 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Der er ikke indkommet nogen spørgsmål. Mødedato: 6. oktober 2009. Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Der er ikke indkommet nogen spørgsmål. Mødedato: 6. oktober 2009. Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00 ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Spørgetid: Der er ikke indkommet nogen spørgsmål Mødedato: 6. oktober 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anna-Lise Vestergaard,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere