KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen og Torben Skovhus. Punkt 426 blev taget af dagsordenen. Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Forslag til Planstrategi Forslag til Lokalplan Boligområde i Hårslev Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Forelæggelse af Skema C vedr. ombygning af plejehjemmet Søbo, Bogense Lån til Boligselskabet BSB Bogense, afdeling "Trægården" Overdragelse af kommunale klubhuse til foreningerne Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Nordfyns Kommune Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af spildevandsanlæg i det åbne land Forslag til takster for 2009 vedr. dagrenovation Forslag til Affaldsplan for Nordfyns Kommune Ansøgning om forlængelse af brugsret til kommunalt areal Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken, etape 2, Ålesundparken Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken Sundhedsaftaler Arbejdsgruppe-Analyse af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Drøftelse af nyt plejecenter i Bogense Køb af Bogense Rådhus...26 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren...27 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 28

3 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 3 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 421. Forslag til Planstrategi Sagsnr J.nr I forbindelse med udarbejdelse af Planstrategien er fagudvalgenes arbejde nu afsluttet og godkendt af de enkelte udvalg. Teknik- og Miljø har samlet fagudvalgenes strategikort og udarbejdet den lovpligtige tekst til strategien. Den samlede Planstrategi fremlægges i Økonomiudvalget til drøftelse. Til sagen skal bemærkes, at lay-out af planstrategien først påbegyndes, når forslaget er vedtaget. Forslag til Planstrategi Det indstilles, at Forslag Til Planstrategi i sin helhed godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget 9. april 2008: Det indstilles, at forslag til Planstrategi godkendes. Det slås fast, at strategien er et planlægnings- og visionsdokument. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2008: Forslaget til Planstrategi sendes i offentlig høring. Høringsfristen er udløbet. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger eller forslag til Planstrategien. Planstrategien er derfor uændret i forhold til Økonomiudvalgets behandling af forslaget den 9. april 2008 og Kommunalbestyrelsens vedtagelse af forslaget den 17. april Det indstilles, at Planstrategien vedtages. Indstilles godkendt. Godkendt.

4 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Forslag til Lokalplan Boligområde i Hårslev Sagsnr J.nr Formålet med lokalplanen er at muliggøre nedrivning af den eksisterende bebyggelse i området og efterfølgende etablere et boligområde med tæt-lav boligbyggeri. Bebyggelsen i området skal fremstå ensartet i arkitektur og materialer og skal harmonere med den øvrige bebyggelse i landsbyen. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende. Lokalplanen muliggør etablering af et boligområde med højst 8 tæt-lav boliger. Bebyggelsen langs med Bogensevej må opføres i en maksimal højde af 8,5 m over terræn, og de bagvedliggende bygninger må opføres i en maksimal højde af 6 m. Tre af boligerne opføres i 1,5 etage og de resterende boliger opføres i 1 plan. Forslag til Lokalplan Boligområde i Hårslev Teknik og Miljø indstiller, at forslag til lokalplan Boligområde i Hårslev godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt til fremlæggelse. Godkendt til fremlæggelse Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan

5 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 5 Sagsnr J.nr Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der udlægges et nyt rammeområde til offentlige formål. Tillæg nr. 8 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt til fremlæggelse. Godkendt til fremlæggelse Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Sagsnr J.nr Lokalplanens formål er at skabe mulighed for en udvidelse af Langesø Golfbane til en fuld bane på 18 huller, hvoraf de 4 huller ønskes placeret i det kuperede terræn i Enemærket Skov. Terrænet gennem skoven, der gør banen oplevelsesrig og udfordrende, kræver mere plads end en mere traditionel golfbane, idet området rummer flere markante højdedrag med terrænspring på meter, der kræver et lokalt terræntilpasset hulforløb. Den udvidede golfbane skal endvidere også kunne rumme det almindelige publikumsbesøg, der muliggøres ved anlæg af nye adgangsmuligheder og stiforløb.

6 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 6 Det er derudover lokalplanens formål at tage videst mulige hensyn til skovens fortsatte drift, forbedrende forhold for flora og fauna, således for at opfylde skovlovens formål i videst mulige omfang. Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt til fremlæggelse. Godkendt til fremlæggelse Forelæggelse af Skema C vedr. ombygning af plejehjemmet Søbo, Bogense Sagsnr J.nr Boligkontoret Danmark har den 5. marts 2008 fremsendt Skema C og revideret byggeregnskab for ombygningen af plejehjemmet Søbo til 30 ældreboliger med tilhørende servicearealer. Der blev i 2005 indgået aftale om, at Søndersø og Bogense Kommuner solgte boligdelen af plejehjemmet til Bogense Andelsboligforening. Boligforeningen har herefter ombygget boligdelen til 30 ældreboliger og har i samme forbindelse renoveret servicearealerne, som kommunen fortsat ejer. Kommunen har betalt boligforeningen en aftalt sum for denne renovering. Bogense Kommune godkendte i december 2005 Skema B med en samlet anskaffelsessum for ombygningen af plejehjemmet på kr Skema C udviser en samlet anskaffelsessum på kr , en merudgift på kr i forhold til Skema B.

7 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 7 Merudgiften skyldes ifølge Boligkontoret uforudsete udgifter til bl.a. afstivning af facader i front, maling af indvendige vinduer, udskiftning af vinduer i terrasseparti, udskiftning af cylindere, opretning af gulvet i lejlighederne mm. Der er tale om arbejder, som ikke oprindeligt var indeholdt i projektet, men som blev fundet nødvendigt at udføre undervejs, som byggeriet skred frem. Den samlede anskaffelsessum finansieres således: Kommunal grundkapital 7 %: kr (kr mere end ved skema B) Beboerindskud 2 %: kr (kr mere end ved skema B) Realkreditlån 91 %: kr (kr mere end ved skema B) Renoveringen af servicearealerne udviser ifølge skema C kr inkl. moms, hvilket er samme beløb som i Skema B. Hertil kommer en udgift på kr til køb af grund og bygning, så den samlede anskaffelsessum udgør kr inkl. moms og grundkøb. Da kommunen i forvejen ejer grund og bygning skal udgiften til køb af grund og bygning ikke betales. Kommunen modtager et statstilskud på kr. 1,2 mio. for servicearealerne, når Skema C er godkendt. Den årlige husleje pr. m² vil ligesom ved Skema B udgøre kr. 780, svarende til en månedlig husleje på kr pr. lejlighed. Økonomi har påset, at Skema C er korrekt udfyldt og underskrevet af bygherre. Desuden er det påset, at Skema C svarer til byggeregnskabet, og at regnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold. Økonomiske konsekvenser For Nordfyns Kommune har godkendelsen af Skema C følgende konsekvenser: Kommunale udgifter Grundkapital til boligdelen: kr. 2,1 mio. Renovering af servicearealer (ekskl. moms) kr. 0,9 mio. I alt 3,0 mio. Kommunale indtægter Nettosalgsindtægt for boligdel: kr. 17,3 mio. Statstilskud til serviceareal: kr. 1,2 mio. I alt kr. 18,5 mio. Nettoindtægt kr. 15,5 mio. Byggeregnskab Økonomi indstiller, at Skema C for ombygningen af boligdelen på Søbo godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr

8 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 8 Endvidere indstilles det, at Skema C for renoveringen af servicearealerne på Søbo godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr inkl. moms og grundkøb. Administrationens indstilling indstilles godkendt. Godkendt. Kim Johansen erklærede sig inhabil og forlod lokalet Lån til Boligselskabet BSB Bogense, afdeling "Trægården" Sagsnr J.nr Landsbyggefonden har i skrivelse af 11. juni 2008 anmodet Nordfyns Kommune om at indgå i en kapitaltilførsel til afdeling Trægården under Boligselskabet BSB Bogense. Afdelingen har i flere år haft økonomiske vanskeligheder. Der har været en stor fraflytningsprocent og flere ledige lejemål, som har medført store lejetab for afdelingen, primært i årene Der er et opsamlet underskud i afdelingen på ca kr. For at undgå yderligere underskud har det været nødvendigt at hæve huslejen flere gange. Huslejen i afdelingen udgør p.t. 786 kr. pr. m². Den gennemsnitlige husleje i lignende boliger udgør ifølge Landsbyggefonden 667 kr. pr. m². For at hjælpe afdelingen har Landsbyggefonden vurderet, at der er behov for en kapitaltilførsel på kr. Beløbet skal bruges til at afvikle det opsamlede underskud og opbygge en reservekapital, så der er mulighed for at nedsætte huslejen for beboerne. Landsbyggefonden har beregnet, at huslejen kan nedsættes fra 786 kr. pr. m² til 747 kr. m².

9 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 9 Nedsættes huslejen, forventes det, at fraflytningsprocent og lejetab nedsættes, så afdelingen kommer ind i en mere stabil økonomisk udvikling. Kapitaltilførslen på kr. forudsættes fordelt således: Kommune, lån 20% kr. Realkreditinstitut, lån 20% kr. Landsbyggefonden, lån 20% kr. Landsbyggefonden, tilskud 20% kr. Boligorganisation, tilskud 20% kr. I alt 100 % kr. Ifølge Almenboliglovens 92 og 97 kan kommunen yde lån til boligorganisationer efter ovenstående fordeling, når Landsbyggefonden anmoder om det. Kommunen fastsætter ifølge loven rente- og afdragsvilkårene for det kommunale lån. Lånet fra Landsbyggefonden er rente- og afdragsfrit i 15 år. I mange tilfælde yder kommunerne lån på samme vilkår. Men kommunen har som tilsynsmyndighed lov til at fastsætte en afdragsordning tidligere, hvis det skønnes, at boligorganisationen har råd til at afdrage på lånet, før de 15 år er gået. Lånet fra realkreditinstituttet er rentefrit i 15 år og afdrages først, når nuværende realkreditlån er afdraget fuldt ud. Brev fra Landsbyggefonden af 11. juni 2008 Uddrag af Lov om almene boliger m.v. Indstilling fra Landsbyggefonden fremlægges i papir. Økonomiske oplysninger: Et kassetræk på kr. ved ydelse af lån til BSB Bogense Yderligere dokumentation og specifikationer ligger i papirsagen. Det indstilles, at kommunen indgår i den foreslåede kapitaltilførsel til BSB Bogense, afdeling Trægården og yder et lån på kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i 15 år. Herefter fastsættes afdragsperioden ud fra afdelingens økonomi. De øvrige forudsætninger i Landsbyggefondens indstilling godkendes. Indstillet imødekommet. Den økonomiske udvikling følges politisk nøje i fremtiden. Punktet taget af dagsordenen ved mødets begyndelse.

10 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Overdragelse af kommunale klubhuse til foreningerne Sagsnr J.nr P19 Administrationen ønsker en principiel drøftelse og stillingtagen til det fremtidige ejerskab af de kommunalt ejede klubhuse. I gamle Bogense Kommune var alle klubhuse overdraget til og drevet af foreningerne med den klausul, at hvis foreningen blev nedlagt, overgik ejerskabet igen til kommunen. I Otterup og Søndersø Kommuner var klubhusene ejet og drevet af kommunen. I den vedtagne byordning for Nordfyns Kommune er foreningsejede og kommunale klubhuse sidestillet, hvad angår driftsudgifterne. Foreningerne i egne klubhuse får tilskud til driftsudgifterne (lokaletilskud) og foreninger i kommunalt ejede klubhuse skal betale et gebyr for brugen af klubhusene, svarende til den samme andel af driftsudgifterne, som foreningerne i egne klubhuse betaler. Hvis linien fra Byordningen skal følges i forbindelse med større renoveringsopgaver og til- og ombygninger på de kommunalt ejede klubhuse vil det betyde, at klubber skal medfinansiere en del af disse udgifter. I gl. Bogense Kommune var det typisk 50 % af udgifterne. En stor del af foreningernes medfinansiering har været frivillig arbejdskraft. Det kan være problematisk, at kommunen står som bygherre på anlægsprojekter, hvor foreningen skal betale en væsentlig andel af byggesummen og en del af arbejdskraften leveres af frivillige. Det vil både administrativt og ansvarsmæssigt forenkle sagsbehandlingen, såfremt de kommunale klubhuse overdrages til de foreninger der benytter dem i dag, for et symbolsk beløb. Da der er 20 kommunale klubhuse/spejderhuse, og en overdragelse af alle klubhusene på en gang vil være en ganske stor opgave, kunne en mulighed være at tage en principiel beslutning om, at alle kommunale klubhuse ad åre skal overdrages til foreningerne. Dog således at i forbindelse med større renoveringsopgaver og til- og ombygninger skal ejendomsretten på klubhuset overgå til foreningen. Såfremt foreningen bliver nedlagt overgår ejerskabet igen til kommunen. Liste over klubhuse. Notat af 15. februar 2008 fra Økonomi.

11 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 11 Økonomiske oplysninger: Der henvises til notat af 15. februar 2008 fra Økonomi. Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 28. februar 2008: Erhvervs- og Fritidsudvalget ønsker at klubhusene overgår til at være foreningsejede og ikke kommunalt ejede. Sagen sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 1. april 2008: Sagen sendes til høring ved de berørte klubber med svarfrist 9. maj Sagen genoptages på junimødet. Der er indkommet 6 høringssvar fra foreninger i kommunale klubhuse. Sammenfattende om høringssvarene kan siges at to foreninger er positive, men har flere afklarende spørgsmål i forhold til det klubhus de benytter, to foreninger ønsker yderligere oplysninger i forhold til de klubhuse de benytter inden de tager stilling, en forening melder helt fra på en overtagelse af det klubhus de benytter og en forening mener ikke det klubhus de benytter er kommunalt. Høringssvar FDF Særslev. Høringssvar OB&IK. Høringssvar Spejderhus Ullerupvænget. Høringssvar Skamby Boldklub. Høringssvar Søndersø Boldklub. Høringssvar Morud Boldklub. Til politisk drøftelse. Beslutning i Folkeoplysningsudvalgets den 3. juni 2008: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at de kommunale klubhuse principielt overdrages til og drives af foreningerne. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 26. juni 2008: Folkeoplysningsudvalgets anbefaling indstilles godkendt. Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog således at andre brugere ikke stilles ringere end hidtil. Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

12 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr Der er udarbejdet et forslag til trafiksikkerhedsplan for en 5-årig periode. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet for at danne det bedst mulige grundlag for de fremtidige investeringer på det trafikale område for hele Nordfyns Kommune. Planen er udarbejdet på baggrund af aktuelle analyser af de trafikale problemer, trafikuheld og oplevet utryghed. Der er lavet et forslag til prioriteringsliste for tiltag, hvor der sker uheld, og hvor der er utrygge lokaliteter. Forslag til trafiksikkerhedsplan Notat Analyse af uheldsbelastede og utrygge steder Notat Skolevejsanalyse i Nordfyns Kommune Borgerhenvendelser Udvalget anmodes om at tage stilling til prioriteringsliste og visioner. Helle Huse fra Rambøll Nyvig deltog i behandlingen af dette punkt kl Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. august 2008: Den fremlagte plan fremsendes til kommunalbestyrelsen og indstilles godkendt. Indstilles godkendt. Planen godkendt.

13 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af spildevandsanlæg i det åbne land Sagsnr J.nr Der er 67 ejendomme, der er kontraktlige medlemmer af kloakforsyningen. Disse ejendomme skal have etableret et anlæg, f.eks. et nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg mod betaling af tilslutningsbidrag. Det påregnes, at der i 2008 skal etableres 18 anlæg. Ejendommene betaler tilslutningsbidrag (ekskl. regnvand) og vandafledningsafgift. De forventede indtægter er 18 x kr ekskl. moms: kr i tilslutningsbidrag. Notat fra Økonomi. Økonomiske oplysninger: Der søges om frigivelse af en anlægsudgift på kr og en indtægtsbevilling på kr , hvilket netto udgør kr Det fremgår af notat fra Økonomisk afdeling, at der i Budget 2007 var afsat kr til etablering af mindre renseanlæg i det åbne land. Dette beløb er søgt overført til Budget 2008, og restbeløbet kan finansieres af rådighedsbeløbet på spildevandsområdet. Teknik og Miljø anmoder om en udgiftsbevilling på kr Samtidig anmodes der om en indtægtsbevilling på kr Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt. Godkendt.

14 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Forslag til takster for 2009 vedr. dagrenovation Sagsnr J.nr Der bliver pr. 1. januar 2009 indført en ny dagrenovationsordning i Nordfyns Kommune. Der er udregnet nye takster for dagrenovation på baggrund af de nye priser, der er indkommet ved det afholdte udbud. Taksterne godkendes under forudsætning af, at Teknik og Miljø godkender den indstillede renovatør. Forslag til takster vedr. dagrenovation 2009 (Revideret) Takster vedr. dagrenovation 2008 Notat af fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Taksterne er beregnet på baggrund af indkomne tilbud, tillagt andel af udgifter vedrørende affaldsafgifter, forbrændingsafgifter, administration, konsulentbistand samt forrentning af renovationsområdets mellemværende med kommunen. Affaldsafgifter og forbrændingsafgifter er afhængig af affaldsmængden, og ved overgang fra vægtbaseret dagrenovation til volumenbaseret dagrenovation forventes en stigning i affaldsmængden på 47,3 % for husstande i Bogense og Søndersø. Udvalget anmodes om godkendelse af taksterne til brug for informationsmateriale, der skal udsendes til borgerne i forbindelse med valg af renovationstype. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. august 2008: Punktet genoptages på ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 11. august 2008, kl på Jens Kristian Fonnesbechs kontor. Taksterne er revideret med følgende forudsætninger: Administrationsudgift, herunder konsulentbistand samt forrentning af renovationsområdets mellemværende med kommunen, er fordelt ligeligt på den enkelte husstand, hvor sommerhuse også tæller som husstande. Vognmandskørsel er fordelt direkte med vognmandens enhedspriser i henhold til tilbud for den enkelte beholder. Affaldsandel, herunder affaldsafgifter og forbrændingsafgifter, er fordelt forholdsmæssigt ud fra de teoretisk mulige antal liter, den enkelte ordning kan aflevere årligt.

15 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 15 I beregningen er den totale affaldsmængde for dagrenovation, fastsat ud fra en forventning om en stigning i affaldsmængden på 47,3 % for husstande i Bogense og Søndersø. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2008: Taksterne indstilles godkendt med den revidering, taksterne er undergået, som beskrevet i dagsordensteksten efter møde i Teknik- og Miljøudvalget den 5. august Dagrenovation 2009 u. moms m. moms Beholder helårsbeboelse Afhentning skel/skel: 140 l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning l. container ugetømning l. container ugetømning l. container ugetømning l. container 14 dagstømning l. container 14 dagstømning l. container 14 dagstømning Afhentning stand/stand 110 l. sæk ugetømning l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning l. container ugetømning l. container ugetømning l. container ugetømning l. container 14 dagstømning l. container 14 dagstømning l. container 14 dagstømning Beholder sommerhus Afhentning skel/skel: 140 l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning Afhentning stand/stand 110 l. sæk ugetømning l. spand 14 dagstømning

16 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: l. spand 14 dagstømning l. spand 14 dagstømning Ekstra ydelser Ekstra tømn. sække ordinær rute Ekstraordinær tømn. 140, 190 og 240 l Ekstraordinær tømn. 400, 600 og 800 l Teknik- og Miljøudvalgets indstilling af 11. august 2008 indstilles godkendt. Carl Martin Christensen stillede forslag om, at sagen tilbagesendes med henblik på en mere retfærdig udgiftsfordeling. For forslaget stemte 7 (F, B, C, Anders Fog-Pedersen, Tessa Gjødesen, Mogens Christensen, Jørgen Meier Sørensen. Imod stemte 15 (A, N, Bent Dyssemark, Kurt Christensen, Bent Erik Hansen, Ole Taustrup Hansen, Christian Sommerlund. Undlod at stemme 1 (Morten Andersen). Forslaget forkastet. Punktet blev sat til afstemning: For stemte 16 (A, N, Bent Dyssemark, Morten Andersen, Kurt Christensen, Bent Erik Hansen, Ole Taustrup Hansen, Christian Sommerlund. Imod stemte 7 (F, B, C, Anders Fog-Pedersen, Tessa Gjødesen, Mogens Christensen, Jørgen Meier Sørensen. Taksterne er dermed godkendt. Eva Laut Andersen og Torben Skovhus var fraværende.

17 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Forslag til Affaldsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunen hvert 4. år udarbejde en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald indeholdende en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Den udarbejdede affaldsplan beskriver, hvordan Nordfyns Kommune har planlagt opgaver og vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Affaldsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. Desuden er planen udarbejdet på baggrund af regeringens affaldsstrategi Affaldsplanen skal i 8 ugers høring. Derefter skal indkomne forslag behandles, og herefter skal planen endelig vedtages. Forslag til Affaldsplan for Nordfyns Kommune Bilag 1 Prognose og kortlægningsdel Notat af 29. juli 2008 vedr. affaldsplan fra Grontmij Carl Bro Teknik og Miljø indstiller, at affaldsplanen godkendes. Mette Norengaard fra Grontmij Carl Bro deltog i behandlingen af dette punkt kl Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. august 2008: Planen godkendes og indstilles udsendt i høring. Indstilles godkendt. Godkendt til fremlæggelse.

18 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Ansøgning om forlængelse af brugsret til kommunalt areal Sagsnr J.nr Otterup og Omegns Jagtforening har en aftalt brugsret til matr. nr. 8y Hjorslev By, Otterup beliggende Horsebækvej 22, Otterup. Brugsretten er gældende til udgangen af 2015 og der betales ikke leje. Otterup og Omegns Jagtforening, der omfatter ca. 400 medlemmer, ønsker at opføre nyt klubhus og ønsker i den forbindelse en forlængelse af kontrakten med yderligere 30 år. Teknik og Miljø udtaler, at arealet for nylig er tilplantet med træer, at området hænger sammen med den grønne sti og hundeskoven og at der i øvrigt ikke er planer om boligudbygning i denne retning af Otterup By. Ansøgning fra Otterup og Omegns Jagtforeningen Oprindelig kontrakt Kortbilag Politisk drøftelse af evt. forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor mange år. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Det indstilles at kontrakten forlænges til Indstilles godkendt. Godkendt Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken, etape 2, Ålesundparken Sagsnr J.nr

19 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 19 I kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2007 blev der givet en tillægs/anlægsbevilling på kr til projektering og opstart af byggemodning etape 2 Tromsøparken (Ålesundparken) i Bogense. Proceduren for Nordfyns Kommune er, at der ved ansøgning om anlægsbevilling til byggemodninger skal foreligge et licitationsresultat. På grund af rækkefølgen for udvalgsmøder i juni og august, vil der gå uhensigtsmæssig lang tid før licitationsresultatet, som er den 10. juli 2008, kan forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen. Rådgiver har derfor udregnet en overslagspris på byggemodningen: Omkostningerne udgør kr til entreprenørarbejde. De øvrige udgifter omfatter bl.a. stikledninger til vand- og fjernvarmeforsyning, gadelys, tilskud til rundkørsel mv., hvilket fremgår af vedlagte beregning. Kloak kr Byggemodning kr Ialt kr Såfremt projektet ønskes igangsat søges om en samlet anlægsbevilling på kr i udgifter og kr i indtægter Notat af 18. juni 2008 fra Økonomi Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til, om igangsættelse af byggemodning af 35 parceller må påbegyndes på betingelse af, at licitationsresultatet holdes inden for overslaget, og at formanden for udvalget efterfølgende bemyndiges til at videresende sagen direkte til Økonomiudvalget efter licitationen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Det indstilles, at der igangsættes byggemodning af 35 parceller i henhold til sagsfremstillingen og administrationens indstilling. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

20 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken Sagsnr J.nr I kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2007 blev der givet en tillægs/anlægsbevilling på kr. til projektering og opstart af byggemodning etape 2 Tromsøparken (Ålesundparken) i Bogense. Proceduren for Nordfyns Kommune er, at der ved ansøgning om anlægsbevilling til byggemodninger skal foreligge et licitationsresultat. På grund af rækkefølgen for udvalgsmøder i juni og august, vil der gå uhensigtsmæssig lang tid før licitationsresultatet, som er den 10. juli 2008, kan forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen. Rådgiver har derfor udregnet en overslagspris på byggemodningen: Omkostningerne udgør kr. til entreprenørarbejde. De øvrige udgifter omfatter bl.a. stikledninger til vand- og fjernvarmeforsyning, gadelys, tilskud til rundkørsel mv., hvilket fremgår af vedlagte beregning. Kloak kr Byggemodning kr I alt kr På baggrund af det udarbejdede udstykningsforslag, og i henhold til Teknik og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 23. juni 2008 punkt 375, er der afholdt en indbudt licitation på byggemodningen af 35 grunde. Det billigste tilbud var fra Søndersø Entreprenør og Vognmandsforretning A/S. Tilbuddet lød på kr. Såfremt projektet ønskes igangsat, søges om en samlet anlægsbevilling på kr. i udgifter og kr. i indtægter. Økonomiske oplysninger: Ålesundparken i Bogense Anlægsbevilling Tidshorisont over udgifter og indtægter År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Kloak Byggemodningsudgifter Udgifter i alt

21 Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 21 Forventet grundsalg Indtægter i alt Byggemodning er et område der over en årrække skal hvile i sig selv, hvilket vil sige, at indtægter fra grundsalget dækker over de udgifter som kommunen måtte have til byggemodningen. Der er i budget 2008 ikke afsat midler til byggemodningsprojekter. Såfremt projektet ønskes igangsat søges om en samlet anlægsbevilling på kr. i udgifter og kr. i indtægter, og der søges om frigivelse af anlægsbevillingen på kr. til kloak og byggemodning. Det indstilles, at der frigives kr. til igangsætning af projektet. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. Administrationens indstilling godkendt Sundhedsaftaler 2008 Sagsnr J.nr Der har den 6. juni 2008 været forhandlinger mellem Region Syddanmark og Nordfyns Kommune vedrørende sundhedsaftaler Forslag til specifikke sundhedsaftaler har været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2008 Sundhedsaftalerne fremsendes nu til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Regionen oplyser, at det færdige materiale efter den politiske forhandlingsrunde ikke kan fremsendes til kommunerne før 1. juli Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni 2008:

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 10 TIRSDAG DEN 3. JUNI 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 3. juni 2008 Side: 2 Fraværende: Freddy

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 18 TORSDAG DEN 26. JUNI 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. juni 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 MANDAG DEN 23. JUNI 2008, KL. 15.30 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 23. juni 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 13. AUGUST 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. december 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 16 TORSDAG DEN 14. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 14. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE DAGSORDEN FOR MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 18. DECEMBER 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 18. december 2008 Side: 2 Fraværende: Pia

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 ONSDAG DEN 6. FEBRUAR 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 6. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere