Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2"

Transkript

1 Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet Turnusakkreditering

2 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Juridiske opmærksomhedspunkter... 8 Grundoplysninger... 8 Masteruddannelsens kompetenceprofil... 9 Masteruddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 13 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UDS om masteruddannelsen i journalistik Særlige forhold

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Uddannelsesstyrelsen (UDS) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UDS-forhold) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen i journalistik består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Bengt Johansson, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Journalistik, Medier og Kommunikation ved Göteborgs Universitet Professor Bengt Johansson har en ph.d. i journalistik og massekommunikation fra Göteborgs Universitet. Bengt Johanssons forskning er i vid udstrækning orienteret mod journalistik, med en særskilt interesse for journalistikkens betydning for politisk kommunikation (valgkamp, politiske skandaler, krisekommunikation). Han har været institutleder på Institut for Journalistik, Medier og Kommunikation og er uddannelsesansvarlig for uddannelserne inden for journalistik samt medie- og kommunikationsvidenskab på samme institut. Bengt Johansson bestrider derudover en række relevante poster, herunder er han medlem af Det Svenske Forskningsråds vurderingsudvalg for politisk videnskab, medier, kommunikation og har siden 2010 været programcensor for medievidenskabelige uddannelser på Universitetet i Bergen. Bengt Johansson har tidligere deltaget i akkrediteringen af journalistiske universitetsuddannelser på både Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. Aftagerrepræsentant Margrethe Lyngs Mortensen, Kommunikationsdirektør, Region Hovedstaden Margrethe Lyngs-Mortensen er uddannet cand.mag. i dansk og lingvistik fra Københavns Universitet, og siden journalist med erfaring som nyhedsjournalist fra både aviser og tv. Margrethe Lyngs-Mortensen har en master i public administration fra Copenhagen Business School (CBS) og er kommunikationsdirektør i Region Hovedstaden, hvor hun har det ledelsesmæssige ansvar for regionens mere end 60 skrivende medarbejdere. Margrethe Lyngs-Mortensen kommer fra tilsvarende stillinger i Region Syddanmark, hos Forbrugerstyrelsen, Fødevareministeriet og NCC. Endeligt sidder Margrete Lyngs-Mortensen med i flere bestyrelser. Studerende Kirsti Sørensen, kandidatstuderende på Roskilde Universitet, dansk og kommunikation. Kirsti Sørensen læser aktuelt et semester på sprogpsykologi på Københavns Universitet og har igennem flere år været redaktionsassistent hos Netdoktor Media, hvor hun blandt andet har ansvaret for firmaets tekstproduktion til internettet. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 1. juli 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Der har ikke været indhentet supplerende dokumentation Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 11. november

6 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 7. februar 2014 Kriterium 5 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at uddannelsen ikke i tilstrækkelig grad var omfattet af fakultetets kvalitetssikringspraksis. Der var endnu ikke udarbejdet uddannelsesberetninger for uddannelsen, og uddannelsen indgik ikke i centralt gennemførte analyser af kvaliteten, herunder undervisningsmiljøvurderinger eller dimittendundersøgelser. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har redegjort for, at uddannelsen er omfattet af de studie- og undervisningsmiljøvurderinger, som er gennemført i november Videre indgår masteruddannelsen i den uddannelsesberetning, som p.t. pågår på fakultetet. Endeligt er der i 2013 gennemført en alumneundersøgelse blandt masterdimittender og fakultetets dimittendundersøgelser som gennemføres i 2014 vil også omfatte masteruddannelsen i journalistik. Vurderingen af kriterium 5 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Indstilling Masteruddannelsen er indstillet til en positiv akkreditering og indstillingen er ikke ændret på baggrund af universitetets høringssvar. Høringssvar modtaget 28. februar 2014 Sagsbehandling afsluttet 19. marts 2014 Dato for Akkrediteringsrådets møde 9. april

7 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Masteruddannelsen på Syddansk Universitet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4), fordi de studerende, der ikke har en akademisk uddannelsesbaggrund, oplever at have metodiske udfordringer i forhold til den videnskabelige del af masterprojektet. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans. Der er foretaget en analyse af antallet problemer og deres karakter, herunder om problemerne er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat initiativer til at løse problemerne. Uddannelsens struktur afspejler hensigten om at uddanne dimittender med journalistiske kvalifikationer i tillæg til den faglighed, som de studerende medbringer fra deres uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Hovedparten af de studerende på uddannelsen har en akademisk uddannelsesbaggrund, og alle studerende optages på baggrund af en individuel vurdering af deres forudsætninger. De studerende, der kommer med en ikke-akademisk uddannelsesbaggrund, oplever imidlertid at være udfordret i forhold til masterprojektets videnskabelige del. For at imødekomme både de studerendes og aftagernes ønsker til uddannelsens indhold - har uddannelsesledelsen til hensigt, at integrere den videnskabsmetodiske lære i de enkelte fagelementer for på den måde også at gøre plads til mere kommunikationsrettede fag. Integrationen sker ved tilsvarende at øge omfanget af ECTS-point for de enkelte fagelementer. Omfanget af metode i masteruddannelsen vil derfor være uændret, men akkrediteringspanelet peger på, at de studerende uden en akademisk uddannelsesbaggrund med det nuværende omfang oplever udfordringer i forhold til at kunne realisere målene for masterprojektets videnskabelige del. Masteruddannelsen er imidlertid fra 2014 fuldt omfattet af universitetets og fakultetets centrale kvalitetssikringspraksisser, herunder dimittendundersøgelser og uddannelsesberetninger og studielederen varetager derudover aktivt den løbende kvalitetssikring af uddannelsen med et stort overblik over både de studerende og kvaliteten af uddannelsen. Dertil kommer, at uddannelsen indgår i dialog med relevante aftagere og anvender dialogen i udviklingen af uddannelsen. Endeligt afspejler uddannelsens kompetenceprofil masterniveauet, også når det gælder viden og refleksion, og uddannelsen er forankret i et tilstrækkeligt solidt journalistisk forskningsmiljø. 7

8 Juridiske opmærksomhedspunkter Ingen bemærkninger Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen udbydes i Odense Sprog Undervisningen foregår på dansk Hovedområde Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde Masteruddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Antal årselever Antal betalende studerende Fuldførte

9 Masteruddannelsens kompetenceprofil Viden og forståelse: En master i journalistik har viden om journalistisk teori og metode baseret på international forskning. Centrale fagområder er journalistisk metode og formidling samt mediesprog. Til støtte for de centrale fagområder har dimittenden desuden viden om kildekritik, mediejura, journalistikkens historie og etik samt samspillet mellem medier og samfund. Masteren kan forstå - og på et videnskabeligt grundlag reflektere over - denne viden samt implementere den på sin journalistiske praksis. Færdigheder: En master i journalistik kan med udgangspunkt i sit oprindelige fag varetage journalistiske jobfunktioner i mediebranchen og beslægtede brancher. Masteren kan på basis af en blanding af samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder i forhold til analyser af journalistik og medier (indholdsanalyser, survey-analyser mv.) vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller inden for journalistikken. Masteren kan formidle faglige problemstillinger og diskutere dem med såvel fagfæller som ikkespecialister. Kompetencer: Kan arbejde journalistisk på et højt kvalificeret niveau. Forstå og anvende de teorier, der ligger til grund for journalistikken i et moderne samfund og se dem i et historisk perspektiv. Tænke og arbejde systematisk. Udvise analytisk sans og evne til at overskue ny information. Tage ansvar for egen faglig udvikling. 9

10 Masteruddannelsens struktur Kilde: Dokumentationsrapport, s

11 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Masteruddannelsen i journalistik er ligesom universitetets øvrige journalistuddannelser organisatorisk tilknyttet Center for Journalistik. Centeret har en styrelse, der blandt andet drøfter forhold vedrørende centerets virke samt uddannelses- og forskningsmæssige forhold. Denne styrelse har hidtil fungeret som aftagerpanel i forhold til masteruddannelsen, men for at sikre den relevante bredde i aftagerdialogen har uddannelsesledelsen etableret et supplerende og mere specifikt aftagerpanel i forhold til masteruddannelsen. Den nye aftagerdialog dækker følgende profiler: Allan Andreasen, chef for Politik og Presse i Djøf Per Lindegaard Hjorth, formand for Forbundet Kommunikation og Sprog Lars Kolind Jensen, fuldmægtig i Styrelsen for International Uddannelse Annette Franck, selvstændig ledelseskonsulent Per Westergaard, ansvh. chefredaktør, Fyens Stiftstidende og formand for Styrelsen for Center for Journalistik (Dokumentationsrapport, s. 3 og universitetets høringssvar, s. 1). Aftagerpanelet skal mødes en gang om året. Uddannelsesledelsen har i foråret 2013 foretaget en e-survey blandt 111 kommunikationsafdelinger i ministerier, regioner, højere læreranstalter samt private og offentlige organisationer. Undersøgelsen har haft 32 respondenter. Undersøgelsen afdækker blandt andet hvilke kompetencer, der efterspørges i forhold til en masteruddannelse i journalistik. Der peges særligt på journalistisk håndværk, sociale medier, koblingen mellem kommunikation, pr og journalistisk samt mediesprog og metode (Dokumentationsrapport, s. 3). Som supplement til undersøgelse har uddannelsesledelsen gennemført en række kvalitative interviews blandt potentielle interessenter af uddannelsen, herunder Djøf og AP Møller Mærsk (Dokumentationsrapport, s. 4). Dialogen har afdækket, at aftagerne hovedsagelig efterspørger kompetencer inden for skriveværktøjer, fortælleformer, story-telling, interview og mediernes arbejdsbetingelser, herunder deadlines, platforme og etiske normer. Uddannelsen har i overensstemmelse med aftagernes ønsker et fagudbud, der fokuserer på netop disse felter. Aftagerne peger også på en stigende efterspørgsel efter web-formidling, herunder sociale medier, i teori og praksis, retorik og grænserne mellem journalistik og kommunikation. Disse emner er i en vis udstrækning inkluderet i det eksisterende fagudbud, men uddannelsesledelsen ønsker en yderligere opgradering og planlægger derfor at oprette selvstændige fag i sociale medier og i grænserne mellem journalistik og kommunikation, mens undervisningen i digital formidling øges på håndværksfagene. Akkrediteringspanelet noterer sig, at uddannelsens aftagerpanel er endeligt nedsat (Universitetets høringssvar) 11

12 Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsesledelsen indgår i en aftagerdialog med relevante aftagere som vil kunne anvendes i udviklingen uddannelsen. Dialog med dimittender Uddannelsesledelsen har i 2012 gennemført en undersøgelse af uddannelsens dimittender. 16 ud af 19 dimittender svarede på undersøgelsen (Dokumentationsrapport, s. 5). Universitetet skriver, at besvarelserne har givet anledning til forbedringer af uddannelsen: Fx ønskede dimittenderne mere viden om digitale medier, herunder webaviser, nyhedsblogs og anvendelsen af Facebook. På den baggrund ønsker uddannelsesledelsen at styrke fokus i undervisningen på håndværksfagene i retningen af mere digital journalistik, herunder web-formidling og sociale medier (Dokumentationsrapport, s. 5). Et andet eksempel er justeringen af faget Metode og kildekritik i en mere journalistisk retning. Endeligt har uddannelsesledelsen på baggrund af tilbagemeldingerne fra dimittenderne indført flere obligatoriske skriveøvelser samt ændret beskrivelse af masterprojektet, så dette i større grad giver mulighed for at lægge vægten på det journalistiske produkt dog fortsat uden at nedtone den akademiske dimension. Universitetet skriver, at dimittendundersøgelsen skal ses som et pilotprojekt, som fremover vil indgå som et fast element i udviklingen af uddannelsen. Akkrediteringspanelet undrer sig samtidig over, at masteruddannelsen ikke er omfattet af universitetets overordnede dimittendundersøgelse, som ville kunne sikre systematikken i dialogen men finder, at uddannelsens studieleder holder en systematisk dialog med uddannelsens dimittender. Akkrediteringspanelet lægger vægt på, at uddannelsesledelsen har forholdt sig til dialogen og med konkrete eksempler har vist, at dialogen har været anvendt i den løbende udvikling af uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at dialogen anvendes til udviklingen og sikringen af uddannelsens relevans og kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 2-6 Bilag 3: Forretningsorden for centerstyrelsen ved Center for Journalistik Bilag 4: E-survey til aftagerundersøgelse, Master i Journalistik Bilag 5: Bilag e-survey Bilag 6: Overblik 1 på grundlag af interview med interessenter i Master i Journalistik, maj 2013 Bilag 7: Overblik 2 på grundlag af interview med arbejdsgivere for studerende og dimittender, maj/juni 2013 Bilag 8: Dimittendundersøgelse uden kommentarer Bilag 9: MiJ Workshop 2. februar 2013 Universitetets høringssvar af 28. februar

13 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Masteruddannelsen er som tidligere nævnt tilknyttet Center for Journalistik, der administrativt er forankret i Institut for Statskundskab. Det er forskere fra dette institut, der leverer den forskningsbaserede undervisning til uddannelsen. Mere konkret er det forskere fra to forskningsgrupper, henholdsvis forskergruppen i Medier og politik og forskergruppen Mediesprog, der leverer undervisningen (Dokumentationsrapport, s. 9). Undervisningen på masteruddannelsen i journalistik er fokuseret omkring de journalistiske og håndværksmæssige fag samt refleksionsfag. I dokumentationsrapporten har universitetet redegjort for, hvilke fagansvarlige, VIP er og undervisere, der er ansvarlige for de enkelte fag og hvilke faggrupper, som fagene hører ind under. Et eksempel er faget Journalistikkens historie og etik, hvor adjunkt Morten Skovsgaard underviser. Morten Skovsgaards forskning ligger inden for nyheder og journalistens rolle. Et andet eksempel er faget Metode og kildekritik, der undervises af lektor Charlotte Wien, som forsker i mediestereotyper, mediestorme, kildekritik, kildetyper og objektivitet. Endelig er journalistiske lektor Lise Lyngbye fagansvarlig for uddannelsens håndværksmæssige fag, herunder mediesprog. Lise Lyngbye er oprindeligt journalist og har en mastergrad i retorik og formidling med fokus på argumentation og fairness-begrebet i journalistikken. Universitetet peger i sit høringssvar på, at undervisningen i håndværksfagene inddrager dansk og international forskning i journalistik ved at de studerende lærer at forholde sig refleksivt til journalistikkens praksis. Også undervisningen i Mediesprog inddrager dansk og international forskning (Universitetets høringssvar, s. 2). Akkrediteringspanelet noterer sig, at undervisningen inden for de journalistiske håndværksfag og mediesprog primært baserer sig praksis, og i udstrakt grad varetages af dels journalistisk lektor Lise Lyngbye og dels af journalister uden forskningsbaggrund. Akkrediteringspanelet bemærker imidlertid, at underviserne inddrager andres forskning inden journalistikken i deres undervisning af de studerende og panelet noterer sig også, at eksempelvis Lise Lyngbye også selv har deltaget i forskningsprojekter inden for det journalistiske felt (Universitetets høringssvar, s. 2). Akkrediteringspanelet bemærker også, at universitetet arbejder på at styrke forskningsbaseringen af de journalistiske håndværks- og metodefag og dette blandt andet sker gennem tre ph.d. studerende, som alle har en journalistisk baggrund. Akkrediteringspanelet lægger vægt på, at undervisningen i de håndværksorienterede fag inddrager aktuel journalistisk forskning og at de eksterne undervisere der varetager dele af undervisningen er særligt specialiserede journalister med specifikke kvalifikationer inden for det emne, som de skal undervise i - fx featurejournalistik. Akkrediteringspanelet er opmærksomt på, at det kan være en udfordring at skabe sammenhæng mellem forskningsområder og håndværksfag på journalistuddannelsen. Det er dog akkrediteringspanelets vurdering, at der arbejdes aktivt med problemstillingen, og at de centrale fagelementer er dækket af forskningsområder og forskere på Center for Journalistik og Institut for Statskundskab. 13

14 Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en tilstrækkelig sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Forskningens samvirke med praksis Ifølge dokumentationsrapporten samvirker forskerne på Center for Journalistik med praksisfeltet på mange forskellige måder. Det videnskabelige personale har blandt andet omfattende formidlingsaktiviteter i medierne (som nyhedskilder, skribenter af analyser, kronikker, initiativtagere til journalistiske projekter i medierne mv.), og en række medarbejdere er medlemmer af råd, nævn og udvalg med relation til praksis. Desuden samarbejdes der med praksis i forbindelse med Center for Journalistiks eget web-magasin, og forskere samarbejder med organisationer som DR og Politiken gennem såkaldte J-labs (journalistiske laboratorier) om journalistisk undervisning, udforskning og udvikling. (Dokumentationsrapporten, s. 11) Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere I dokumentationsrapporten anføres det, at uddannelsen er tilrettelagt af fagansvarlige VIP er i samarbejde med studieleder lektor Lise Lyngbye og studienævnet for masteruddannelser. De fagansvarlige VIP er er: Professor Erik Albæk (Center for Journalistik) Professor (mso) Peter Bro (centerleder, Center for Journalistik) Lektor Charlotte Wien (Center for Journalistik) Adjunkt Morten Skovsgaard (Center for Journalistik). Studienævnet for masteruddannelser består af følgende personer: Formand, lektor Jan Guldager Jørgensen (prodekan for uddannelser) Professor Per Vagn Freytag, Institut for Entrprenørskab og Relationsledelse Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Professor Pernille Eskerod, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi Lektor Stephen Mark Rosenbaum, Institut for Marketing og Management (Dokumentationsrapport, s. 12). Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af dokumentationsrapporten og tilrettelæggernes CV er, at uddannelserne tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for forskningsområder, der er relevante for uddannelsen. VIP/DVIP-ratio Universitetet har i skemaet nedenfor vist antallet af undervisningsårsværk leveret af henholdsvis VIP og DVIP til masteruddannelsen i journalistik i kalenderåret Kilde: Dokumentationsrapport, s. 13 Akkrediteringspanelet noterer, at VIP/DVIP-ratioen på 2,85 er markant højere end landsgennemsnittet, der i 2012 var 1,43. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på masteruddannelsen i udstrakt grad undervises af VIP er. 14

15 Antal studerende pr. VIP Universitetet har i skemaet nedenfor vist forholdet mellem antallet af studerende og undervisere målt i årsværk i kalenderåret Kilde: Dokumentationsrapport, s. 13 Akkrediteringspanelet noterer, at STUD/VIP-ratioen er på 16,72, men at nogle af de studerende gav udtryk for, at de havde oplevet problemer med at få en tilstrækkelig hurtig respons på deres henvendelser fra forskellige undervisere. Ledelsen er opmærksom på udfordringen og søger at sikre en bedre forventningsafstemning af responstider på eksempelvis mails. Akkrediteringspanelet har i sin vurdering lagt vægt på, at masteruddannelsen tilrettelægges som en deltidsuddannelse, hvor en stor del af undervisningen enten foregår på seminarer, hvor undervisere og studerende mødes fysisk, eller via vejledning på enten mail eller telefon. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på masteruddannelsen har mulighed for en tæt kontakt til VIP er. Uddannelsens nære tilknytning til et aktivt forskermiljø Uddannelsen er forankret i forskningsmiljøet ved Center for Journalistik, som fysisk er placeret på Syddansk Universitet i Odense. Uddannelsesledelsen har imidlertid valgt, at lægge en stor del af undervisningen i Politikkens Hus i København. Undervisningen i København varetages af forskere fra Odense. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen udbydes i nær tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Forskningsmiljøets kvalitet Nedenstående skema fra dokumentationsrapporten viser en oversigt over forskningspublikationer i perioden 2010 til 2012: Akkrediteringspanelet noterer sig, at antallet af publikationer på niveau 2 og 1 dokumenterer, at den journalistiske forskning ved Center for Journalistik er af en tilstrækkelig høj kvalitet. Panelet bemærker, at der er sket et fald i antallet af niveau 1 artikler til fordel for en markant stigning i antallet af niveau 2 artikler fra 2010 til Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 15

16 Dokumentation Dokumentationsrapport, s Universitetets høringssvar af 28. februar

17 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Uddannelsen giver ret til titlen Master i journalistik. Universitetet skriver, at de studerende efter endt uddannelse kan arbejde med journalistisk på et højt kvalificeret niveau med udgangspunkt i deres oprindelig faglighed og gennem anvendelse af de teorier, der ligger til grund for journalistikken i et moderne samfund; fx forståelse for journalistikkens historiske perspektiv, etiske normer og lovgrundlag (Dokumentationsrapport, s. 15). En master i journalistik kan anvende sine journalistiske kompetencer til at opkvalificere sit arbejde inden for nyhedsmedier, herunder magasin- og fagmedier, intern og ekstern kommunikation samt i andre former for formidling (fx i tekstforfatteres, forlagsredaktørers og naturvejlederes arbejde). Den studerende opnår også de nødvendige kompetencer til at kunne varetage et mere traditionelt journalistjob (Dokumentationsrapport, s. 15). Endeligt giver uddannelsen de studerende ret til medlemskab hos Dansk Journalistforbund. Akkrediteringspanelet vurderer, at masteruddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Universitetet har i et skema som vises i uddrag nedenfor - vist sammenhængen mellem uddannelsens kompetenceprofil og kravene i kvalifikationsrammen. Note: Skemaet er et uddrag af universitetets skema. Kilde: Dokumentationsrapport, s

18 Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af en gennemgang af skemaet, at masteruddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s

19 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Alle typer af akademiske bachelorer og professionsbachelorer kan optages på uddannelsen, hvis den studerende har mindst to års relevant erhvervserfaring. Relevant erhvervserfaring defineres som erfaring med kommunikation eller andre former for formidling uden at have en journalistisk uddannelse. De studerende har typisk en uddannelsesbaggrund som cand.mag. med forskellige fagkombinationer og er typisk ansat som fx kommunikationsmedarbejder, informationskonsulent, projektleder, tekstforfatter, journalist eller underviser (Dokumentationsrapport, s. 18). Alle studerende optages på baggrund af en motiveret ansøgning og en tekst, som ansøgeren har skrevet, og som dokumenterer et højt niveau af sproglige færdigheder. Endeligt skal de studerende kunne følge engelsksproget undervisning og læse engelske tekster på højt niveau (Dokumentationsrapport, s. 18). Akkrediteringspanelet noterer sig, at de studerende, som optages på uddannelsen, typisk har en humanistisk universitetsgrad, men at der på uddannelsen også optages studerende, der ikke har en akademisk uddannelsesbaggrund. På besøget gav ledelsen eksempler på studerende med baggrunde som fx fløjtenist, salgs- og markedsføringschef og skribent også er optaget på uddannelsen. Endvidere noterer panelet, at de studerende, som ikke havde en akademisk baggrund, på besøget tilkendegav, at de oplevede at mangle metodiske forudsætninger for deres arbejde med den videnskabelige del af masterprojektet til sidst i uddannelsen. Samtidig bemærker panelet, at uddannelsesledelsen på baggrund af tilbagemeldinger fra både aftagere og dimittender har til hensigt, at integrere den videnskabsmetodiske lære i 4 af uddannelsens fagelementer - for på den måde også at gøre plads til mere medie og kommunikationsprægede fag inden for sociale medier og pr. Universitetet skriver i sit høringssvar, at det er hensigten at lægge metodedelen ind i de enkelte forskningsbaserede fag (Journalistisk sprog, Journalistikkens værdigrundlag og rolle i samfundet, Sociale medier i teori og praksis og Journalistik, kommunikation og PR), så videnskabelig metode indgår som en del af undervisningen. Det sker allerede nu og udmøntes i akademiske opgaver i to fag. Men da de ovennævnte fag udvides med et ECTS-point (fra 4 til 5), bliver der mere tid til metodedelen. Derudover vil den ene dag af det todags-seminar, der ligger i begyndelsen af 4. semester, blive afsat til en gennemgang af metodiske og formidlingsmæssige krav til den akademiske del af masterprojektet (Universitetets høringssvar, s. 3). Akkrediteringspanelet noterer sig på baggrund af universitetets høringssvar, at de 4 nævnte fagelementer med samlet set udvides med 4 ECTS-point samt at der på 4. semester afsættes yderligere en dag af et todagsseminar, hvor de metodiske og formidlingsmæssige krav til den akademiske del af masterprojektet gennemgås. Akkrediteringspanelet anerkender, at omfanget af metode i uddannelsen på den måde vil kunne være uændret, men peger samtidig på, at de studerende uden en akademisk uddannelsesbaggrund med det nuværende indhold af metode oplever at være udfordret i forhold til at kunne realisere den videnskabelige del af masterprojektet. 19

20 Akkrediteringspanelet er opmærksomt på, at hovedparten af de studerende på uddannelsen har en akademisk uddannelsesbaggrund, og at alle studerende optages på baggrund af en individuel vurdering af deres forudsætninger. Men panelet har i sin vurdering lagt vægt på, at flere af de studerende uden en akademisk baggrund tilkendegav, at de med det nuværende indhold af videnskabelig metode i uddannelsen oplevede mangler i deres metodiske forudsætninger i forhold til masterprojektets videnskabelige del. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at der kun i nogen grad er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester Uddannelsen er bygget op omkring tre journalistiske håndværksfag (1, 2 og 3). Fagene går som et bånd gennem uddannelsens første tre semestre. Første semester fokuserer på den etiske dimension af journalistikken. Derfor er det fag som Journalistikkens historie og etik og Mediejura, der støtter op om det journalistiske håndværksfag. Her lærer de studerende journalistikkens retslige grundlag og journalistikkens historie og etik. På andet semester er det researchmetoder, dokumentation og kildekritik der er omdrejningspunktet. Derfor indgår fx faget Metode og kildekritik, der giver de studerende forståelse for, hvordan man kan overføre akademiske undersøgelsesmetoder og akademisk kildekritik til journalistikken. Uddannelsens tredje semester omhandler featureskrivning og kreativ skrivning. Derfor behandler Journalistisk håndværk på tredje semester featuregenren, mens faget Medier og samfund præsenterer de studerende for den nyeste forskning inden for mediernes rolle i det moderne samfund. Endelig skal de studerende på fjerde semester som forberedelse til masterprojektet tilbringe en-to uger på et dagblad, avis eller radio- eller tv-station for nærmere at undersøge det emne, de vil skrive masterprojekt om. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som skal indeholde både en akademisk del og en journalistisk del. Den studerende vælger selv, hvor de vil lægge vægten i opgaven (Dokumentationsrapport, s. 19). På besøget tilkendegav de studerende, at de havde vanskeligt ved at se sammenhængen mellem faget Masterlære og masterprojektet. Samtidig tilkendegav de studerende, som ikke havde en akademisk bachelorbaggrund, at de havde vanskeligere forudsætninger for at skrive deres masterprojekt end deres studiekammerater med en akademisk baggrund havde. Akkrediteringspanelet noterer sig samtidig, at uddannelsesledelsen har planer om 1) at samle den eksisterende metodeundervisning i et fag for at undgå overlap i undervisningen, og 2 lave to nye fagelementer med et mere kommunikationsmæssigt indhold. Universitetet har som nævnt i sit høringssvar præciseret, at ændringerne i de metodiske indhold i uddannelsen ikke påvirker det samlede omfang af metode. Akkrediteringspanelet finder dog, at realiseringen af læringsmålene for masterprojektet forudsætter, at de studerende, der optages uden en akademisk bacheloruddannelse, har et tilstrækkeligt omfang af metodisk viden fx omkring kvantitative metoder, database og statistisk analyse. Akkrediteringspanelet konstaterer samtidig, at de studerende uden en akademisk uddannelsesbaggrund på besøget tilkendegav, at de med det nuværende indhold af videnskabelig metode i uddannelsen oplevede mangler i deres metodiske forudsætninger i forhold til at kunne realisere læringsmålene knyttet til masterprojektets videnskabelige del. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at der kun i nogen grad er en faglig progression fra første til sidste semester. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil For at vise sammenhængen mellem uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål har universitetet opstillet et skema, som viser, hvordan de enkelte fagelementer understøtter de studerendes realisering af kompetenceprofilens enkelte mål. 20

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatuddannelse i journalistik Aarhus Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Kandidatuddannelse i journalistik Aarhus Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Kandidatuddannelse i journalistik Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i retorik og formidling. Masteruddannelsen i retorik og formidling

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lek to r L is e Ly ngbye, S tu diele der for Mast er i Jo ur n a l i st i k Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Principper for dimittenddialog og -monitorering

Principper for dimittenddialog og -monitorering Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi,

Læs mere

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid:

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i socialpædagogik. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School. Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering

Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School. Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering Genakkreditering, 2013-1 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

ma- Sendt pr. e-mail: e og pro- vedlagte februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. se (vedlagt) simumramme:

ma- Sendt pr. e-mail: e og pro- vedlagte februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. se (vedlagt) simumramme: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ @ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i uddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse i virksomhedssystemer Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere