Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat"

Transkript

1 Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 18. februar 2015 kl Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette L. Carlsen Energi Fyn Fritz Beck Ulrich NRGi Ida Joel Scanenergi Anette Krogh Syd Energi Erik Jepsen TREFOR Niels Toftensberg DONG Energy Kristoffer Mitens DONG Energy Ask Gismondi Fosdal SEAS-NVE Søren Ilum Andersen Energi Midt Susanne M. Sørensen Energi Nord Per Valentin Nielsen KMD Michael H. Troelsen EG Utility Lars B. Harboe CGI Danmark Jens Rahn Jørn Kjær Verner Jensen Christian Odgaard Mogens Juul Sass-Petersen Karsten Feddersen Hanni Pham SEAS-NVE Martin Christensen 23. februar NVH/XVJE Fraværende Navn Virksomhed Jesper Meik Nielsen NEAS Kenneth Rasmussen Steen Jungdal Henrik Sølvbjerg Larsen KMD Henrik Hjorth Hansen Sonlinc Kopi Referent Næste møde s hjemmeside Nina Viktoria Hedelin, 18. eller 24. marts 2015, Erritsø Dok. 14/ /11

2 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Mindre korrektioner til BRS/RSM 3. Arbejdsgruppen vedrørende flexafregning gennemgang af slutrapport 4. Muligheder for kontrol af afregningsgrundlag 5. Elvarme alternativt forslag 6. Test af afregningsløsning 7. Datamigrering status 8. E2E-test status 9. Datakonsistens status 10. Eventuelt Materiale fra mødet kan findes på følgende link: 1. Referat fra sidste møde Verner gav en opsummering på actions fra sidste møde. Der var enighed om at lave en egentlig actionliste første version findes som bilag til dette referat. Alle henvendelser til Engrosmodellen skal sendes til Engrospostkassen med mindre henvendelsen drejer sig specifikt om test, så kan der sendes direkte til e2etest-mailen: Spørgsmål: Hvordan håndteres EU- minimumsafgift i DataHub afgiften skal fremgå af elleverandørens faktura? opretter ikke EU-minimumsafgiften som en selvstændig afgift, idet den indgår i den samlede elafgift. Elleverandøren må derfor selv håndtere specifikationen på fakturaen. 2. Mindre korrektioner til BRS/RSM v/ Christian Odgaard, Primært er det skemaerne og RSM-guiden, der er sket mindre korrektioner til. Den eneste funktionelle ændring, der er foretaget, er til hullerloggen. Efter flere drøftelser med it-leverandørerne, har det vist sig, at udsendelsen af en positiv kvittering, når der ingen huller er, har skabt flere it-tekniske udfordringer. Det er derfor blevet besluttet, at der ikke udsendes en positiv kvittering, hvis der ikke er huller. Alle korrektionerne kan findes i et excel-ark, indtil næste udgave af dokumenterne publiceres. Der laves særskilte regneark for hhv. skemaerne, RSM og BRS. Regnearkene vil snarest blive publiceret på hjemmesiden. Med hensyn til branchekode blev der spurgt til, om der skal lægges en validering ind (der anvendes fortsat såvel 3 som 4 cifrede koder). Spørgsmålet stammer fra en anbefaling fra datakvalitets gruppen under DE. Der indføres ikke en validering i denne version af DataHub. Dok. 14/ /11

3 3. Arbejdsgruppen vedr. flexafregning gennemgang af slutrapport v/verner Jensen, Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og der foreligger nu en slutrapport. Denne er sendt ud til Teknik- og implementeringsgruppen til gennemsyn og kommentering. Engrosafregningsgrundlaget kan aldrig være 100% sammenligneligt med grundlaget for faktura til kunde, men når afregningsgrundlaget laves på baggrund af refiksering ved månedens udløb fås et grundlag, der er betydelig bedre sammenligneligt end det hidtil anvendte afregningsgrundlag. Verner gennemgik nye krav til indsendelsesmønster og videreformidling af data. Derudover blev ændringer til tidspunktet for beregning af afregningsgrundlaget for balanceafregning og engrosafregning også uddybet (Ref. bem.: se den generelle mødepræsentation slide 7-8). Model for indfasning af flexafregning Flexafregning er en gennemgribende ændring i branchens daglige arbejde. Flexafregning foreslås derfor først indfaset 3 måneder efter idriftsættelsen af Engrosmodellen. Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der etableres et alment tilgængeligt planlægningsgrundlag for udrulningen af flexafregning pr. netområde til aktørerne. Varslingsfristerne for skift afregningsform på det enkelte målepunkt undersøges i øjeblikket af DE. Der er herudover opsat nogle generelle bestemmelser for, hvor hurtigt flexafregning kan iværksættes, fx skal netvirksomheden have indsendt timeværdier for det pågældende målepunkt i min. en måned, før flexafregning kan træde i kraft. For at netvirksomhederne kan anvende de allerede opsatte målere til flexafregning (der ikke alle lever op til kravene i Målerdirektivet), arbejder DE på at sikre dispensation fra de relevante myndigheder. Indsendelsesmønsteret for timeafregnede målepunkter fastholdes, som det er i dag, men beregningskørslerne vil fremover ske om natten. Spørgsmål: Gælder kravet om at 95% af indsendte data skal være målt også for timeafregnede kunder? Nej, det gælder kun for de flexafregnede. Beregninger Aggregeringskørsler gennemføres hver dag om natten og leveres til aktørerne næste dag kl På 5. hverdag køres fikseringskørslen efter månedsskiftet. Fikseringskørslen skal fremover ikke bruges i balance- og engrosafregningen, men alene til at fastlægge residualen og den nye Dok. 14/ /11

4 fordelingskurve. Afregningsgrundlaget skabes på 5. hverdag efter månedsskiftet i forbindelse med refikseringen. Der sker ikke nogen ændringer ift. saldoafregning. Spørgsmål: Bliver der lavet engrosafregning for hver af de tre refikseringer, og kommer der nye månedsaggregeringer? Ja der foretages en korrektion af engrosafregningen ved hver refiksering og der udsendes en revideret månedsaggregering. Fordelingskurven DataHub beregner en ny fordelingskurve til fordeling af målt skabelonforbrug. Fordelingskurven baseres på det fikserede residualforbrug, som tilfældet er i dag, men fordelingskurven normaliseres, således at indfasningen af flexafregning ikke medfører en fejlagtig fordeling af forbruget for de tilbageværende skabelonkunder. Fremadrettet vil det være fordelingskurven, der skal bruges til afregning af slutkunderne. En oversigt over de forskellige kurver og deres anvendelse og formål, vil fremgå af forskrifterne. Anvendelsen af fordelingskurven defineres i næste version af de forskrifter, som forventes sendt i høring primo april. Spørgsmål: Er fordelingskurven kun en man bruger i en overgangsfase? Nej, som det ser ud nu, så bliver det denne kurve, man arbejder med også fremadrettet og i hvert fald indtil Udfordringer med nettoafregningsgruppe 6 Arbejdsgruppen fandt ikke en brugbar løsning for, at kunder i nettoafregningsgruppe 6 også kan flexafregnes. Flexafregning af denne kundegruppe (nettoafregningsgruppe 6) vil indebære en meromkostning for kunderne i forhold til den nuværende model ( kr. afhængigt af dækningsbidraget hos elleverandøren), hvorfor arbejdsgruppen forventer, at det kan blive vanskeligt at gennemføre denne ændring. Meromkostningen skyldes primært en øget momsbetaling. Anbefalingen fra arbejdsgruppen er, at der arbejdes videre med at finde en brugbar løsning på udfordringerne med nettoafregningsgruppe 6. Hvis ikke der findes en løsning, vil nettoafregningsgruppe 6 forblive at være skabelonafregnet indtil 2032, men dette ser arbejdsgruppen ikke som et godt alternativ. Hvis nettoafregningsgruppe 6 i første omgang forbliver skabelonafregnet, kræver det en ændring til den nuværende håndtering af håndteringen af den leverance installationerne har til nettet. Alternativt vil residualen blive negativ i en række timer hvert år. Arbejdsgruppen foreslår derfor: - At aftagepligten opkøber en energimængde hver time svarende til de pågældende VE-installationers leverance til nettet og videresælger energien i engrosmarkedet - Da der i praksis er tale om en lagerudligning af energi, foreslår arbejdsgruppen endvidere, at det er netvirksomhederne, der sælger denne energi til aftagepligten for så på et andet tidspunkt at købe den samme energimængde retur via et forøget nettab Dok. 14/ /11

5 Videre forløb - Slutrapporten drøftes i Dialogforum onsdag i næste uge - Flexarbejdsgruppens anbefalinger indebærer ændringer til forskrifterne (flexafregning griber ind i flere forskrifter end først antaget fleste ændringer er til D1 og H2) - vil bruge arbejdsgruppen til en intern høring af de reviderede forskrifter, inden forskrifterne sendes i ekstern høring - Konsekvenserne for BRS arbejdes der videre med i de næste par måneder. håber at kunne lave et parallelt opdateringsforløb med forskrifterne - Konsekvenserne for it handler primært om driftsmønstrene. forventer ikke store software ændringer hos aktørerne Der var ikke yderligere kommentarer til slutrapporten fra flexafregningsgruppen, der generelt modtager ros og positiv feedback. 4. Muligheder for kontrol af afregningsgrundlag v/martin Christensen, Hvis der opstår fejl eller uoverensstemmelser mellem det fremsendte afregningsgrundlag og aktørens kontrol, kan det skyldes: 1. Inkonsistens mellem de registrerede data 2. Fejl i kontrolberegningen eller aktørens modtagelse af meddelelsen 3. Fejl i DataHub s beregning og eller de fremsendte meddelelser Aktørerne blev informeret om, at der skal tjekkes for pkt.1 og 2, inden der rettes henvendelse til. Martin gennemgik herefter de rapporteringsmuligheder, som DataHub vil stille til rådighed for aktørerne til kontrol af afregningsgrundlaget. Spørgsmål: Får man en rapport pr. afregningstype? Ja. Spørgsmål: Hvornår vil rapporterne være tilgængelige? Rapporterne vil være klar samtidig med start af test af afregningsgrundlaget. Behandles senere på mødet. Kontrolrapporterne vil være særdeles omfangsrige, idet der indgår meget store datamængder i afregningsgrundlaget. Rapporteringen er bygget op således, at man kan starte på et lidt højere aggregeringsniveau og trinvist arbejde sig ned i detaljerne. 5. Elvarme Elvarme i praksis v/karsten Feddersen, Dok. 14/ /11

6 (Ref.bem.: For en detaljeret beskrivelse af den af fremviste model, henvises der til afsnittet om Elvarme i praksis i den generelle mødepræsentation). Spørgsmål: Kan elvarmeindikatoren ikke udgå, når der er et D14 målepunkt med samme information? D14 kan ikke være indikator for, om der er elvarme på målepunktet, da det vil medføre, at det er netvirksomheden, som derved bliver den ansvarlige for at elvarmen er oprettet. D14 er alene et teknisk/fakturerings målepunkt. Spørgsmål: Hvordan håndteres det, hvis der nedlægges et D14 målepunkt for en kunde ifm. fraflytning, kan der så oprettes et nyt D14 for samme målepunkt, når der igen sker en tilflytning? Hvis målepunktet er nedlagt skal der oprettes et nyt. Hvis målepunktet er afkoblet fra parentmålepunktet (E17), kan det atter tilkobles som child, hvis der er behov herfor. Alle elvarmeinstallationer vil blive behandlet ens uanset afregningsformen på forbrugsmålepunktet (E17), dvs. der laves ikke om på beregning af engrosydelserne. Netvirksomhederne ser administrative udfordringer i den foreslåede model fra og processen opfattes som betydelig mere administrativ tung end den hidtil anvendte model. Umiddelbart kan netvirksomhederne ikke se, hvilken rolle, de har i afregningen af elafgifter for den enkelte elvarmekunde, udover forpligtelsen til at afregne med SKAT i henhold til det samlede afregningsgrundlag, som DataHub fremsender. Alternativt forslag fra branchen v/kristoffer Mitens, DONG Energy og Ask Gismondi Fosdal, SEAS-NVE (Ref.bem: Der henvises til den generelle mødepræsentation for en uddybende gennemgang, slide 30-43). Resumé: Elleverandørerne ønsker en løsning, der er harmoniseret på tværs af netområder. Netvirksomhederne ønsker en model, der ikke involverer netvirksomheden i relation til afregning af den enkelte elvarmekunde udover fremsendelse af normalt forbrug og samlet afregning med SKAT. Herudover er der ønske om en løsning, der muliggør en endelig afregning med slutkunden i forbindelse med hjemtagning af forbrugsopgørelser, altså helst ingen korrektion på årsplan eller lignende. Branchen foreslog konkret nedenstående to muligheder, herunder kort opsummeret: Alternativ model 1 ens regneregler - Undgå at oprette D14 målepunkt frem til saldoafregning - Høj/lav takst skal opgøres på månedsbasis (tilpasning af afregningssystemer) Dok. 14/ /11

7 - Netvirksomheden får ingen rolle ift. elvarmeafregning Alternativ model 2 fastholde D14 i DataHub - Fastholdelse af D14 målepunkt - Afkobling af netvirksomheden (skal blot registrere forbruget på E17) - DataHub opretter D14 og giver besked herom til elleverandøren - DataHub opgør kundens forbrug til lav takst Verner kommenterede, at alternativ 1 næppe er realistisk, idet modellen er meget svær at afstemme på tværs af aktørne. Alternativ 2 er en realistisk model, men den indebærer betydelig nyudvikling i DataHub, idet den ikke følger den standardarkitektur, som anvendes i engrosafregningen. Teknik- og implementeringsgruppen besluttede, at der ikke arbejdes videre med alternativ 1. Der var enighed om at følgende udeståender skal afklares snarest: 1. Periodisering/korrektion (kan man dags-/månedsperiodisere?). Der er kommenteret på dette i flere høringssvar til elafgiftsloven. Forhåbentlig kommer der en tilkendegivelse fra SKAT i det lovforslag der fremsættes om kort tid. Hvis dette ikke er tilfældet, må der arbejdes videre med SKAT for at opnå en afklaring. 2. Oprettelse/nedlæggelse af målepunkt, D14: Hvem gør det, og hvordan skal dette foregå? 3. Hvem styrer værdier (ikke målinger) på D14? eller netvirksomhederne? 4. Netvirksomheden info/kontrol. Hvilken rolle skal netvirksomheden have iht. kontrol af elvarme på det enkelte målepunkt? Alle i branchen er enige i, at der skal findes en afklaring og at en løsning skal findes i en standardiseret model for håndtering af elvarmekunderne. En sådan model skal gøre afregningen af slutkunderne ensartet, således at kunden ikke afregnes forskelligt alt afhængig af, hvilken netvirksomhed, kunden har. Action : Ovenstående udfordringer skal undersøges nærmere. Verner kontakter aktørerne i arbejdsgruppen, der har deltaget i arbejdet om de alternative løsningsmodeller. Dertil skal der laves en beregning på, hvordan økonomien ser ud ift. pkt Test af afregningsløsning På grund af tidspres udgik punktet fra mødet. It-leverandørerne indkaldes til et LYNC-møde, hvor afregningstesten vil blive forklaret og gennemgået. (efterfølgende er det aftalt, at gennemgangen foretages i E2E-arbejdgruppen på et kommende LYNCmøde). Slides fra MSPs præsentation er vedlagt referatet. 7. Datamigrering status v/ Jørn Kjær, Der afholdes LYNC-møder hver torsdag i migreringsarbejdsgruppen. Næste fysiske møde er på mandag hos. Dok. 14/ /11

8 Status på migreringspilottest: - Alle filtyper har været kørt igennem testsystemet - Der er nu 4 aktive store it-leverandører i testen, hvilket betyder, at der stadig mangler en enkelt større it-leverandør - Test er gennemført af DONG og SEAS-NVE og langt de fleste fejl er nu luget ud - Forventet frigivelse til produktionsmiljø er den 2. marts 2015 Sizing (Q-releasen) lægges på produktionsmiljøet fredag den 27. februar. har valgt at rykke startdatoen for produktionsmigreringen for ikke at risikere problemer med deployment af Q-releasen. Startdatoen for, hvornår miljøet er klar til produktion, er derfor den 2. marts Næste skridt: Produktionsplanlægning: Udrulning af opkobling af aktører skal planlægges i detaljer. På mandag tages punktet med på det fysiske migreringsmøde, og medbringer en skabelon til formålet. Release-planlægning: Nye releases er nødvendige bl.a. til håndtering af de fire nye stamdatafelter. Der skal laves en releaseplan i migreringsgruppen. 8. E2E-test status v/mogens Juul Saas-Petersen, Testaktivitetsniveauet er langt fra, hvad der fra s side var forventet på nuværende tidpunkt. Action : En generel status på E2E-testen og aktivitetsniveauet vil blive drøftet med it-leverandørerne på næste E2E- LYNC møde. Spørgsmål: Er mængden af gennemførte tests et relevant mål for, hvor vi er med E2E-testen burde der ikke snarere fokuseres på hvilke testcases, der er bestået? Action (Mogens): Til næste Teknik- og implementeringsgruppemøde laves en oversigt, der viser antallet af succesfulde testcases fordelt over BRS-typerne. Nye testdrejebøger er på trapperne, og de vil snarest være at finde på hjemmesiden. 9. Datakonsistens status v/verner Jensen, Der er stadig nogle hængepartier ved den gamle datakonsistensløsning, men omfanget er ikke større end, at opgaven nu overføres til den almindelige driftsorganisation hos. Fokus rettes derfor nu mod den nye løsning, som er klar med. Dok. 14/ /11

9 Før der kan laves en produktionstest af den nye kontrolmetode, skal itleverandørerne have lavet dataudtræk, som der kan testes på. Action : Der skal findes it-leverandører og aktører, som vil deltage i en produktionstest af den nye løsning. Hvis en aktør ikke ønsker at bruge s nye kontrolmetode for datakonsistens, skal der opnås dispensation herfor. Aktøren skal søge om dispensation hos, hvis man ønsker at anvende egen løsning, og skal løbende kunne dokumentere, at der foretages datakonsistenstjek. udarbejder regler for dispensation. Spørgsmål: Hvornår skal man bruge den nye løsning? så gerne, at aktørerne kom i gang allerede nu senest midt på året skulle de fleste aktører meget gerne anvende den nye løsning. 10. Eventuelt Status på projektledelse for datakonsistens Kenneth Rasmussen er stoppet i Engrosmodelprojektet. Verner overtager projektledelsen for datakonsistensgruppen og Jørn for datamigreringsgruppen. Aktørerne vil gerne i højere grad holdes informeret om, hvad der foregår i de forskellige arbejdsgrupper. Kontakter Spørgsmål: Kan der laves en fælles kontaktliste, hvor aktørerne kan få adgang og gå ind og tilføje egne kontaktoplysninger? ser på, om der kan findes en mulighed herfor. Videre arbejde - Fortsat venter vi på fremsættelse af elafgiftsloven og elforsyningsloven (24. februar) - Opstart af cut-over revision (sker på næste Teknik- og implementeringsgruppemøde) - Tæt opfølgning på datamigrering Dok. 14/ /11

10 Bilag: Actionliste ID Status Beskrivelse Løsning Ansvar Forventet løst dato 1 Løst ATS- godkendelse hvad er kravene til godkendelse i forbindelse med den ny version Der er 10 nye testcases for netvirksomheder og 5 for elleverandører. De nye testcases går primært på tilknytninger. Testcasene vil indgå i den version af ATS-systemet, som bliver rullet ud den 1. april Disse testcases skal gennmeføres af alle it-leverandører COO Igang E2E- godkendelse af itleverandører Procedure for allerede gennemførte E2Egodkendelser, hvis der sker ændringer i SW XVJE Løst Oprettelse af priser Der findes en vejledning på hjemmesiden under Nyheder. Dokumentet bliver også lagt under projektaktiviteter for datamigrering. Derudover udarbejdes der en quick guide til produktionsmigrering. Denne lægges også på hjemmesiden. XVJE Igang Ændringslog til BRS, RSM og skemaer Lægges på hjemmeside sammen med dokumenterne COO Igang Spørgsmål: Er mængden af gennemførte tests et relevant mål for, hvor vi er med E2Etesten burde der ikke snarere fokuseres på hvilke testcases, der er bestået? Til næste Teknik- og implementeringsgruppemøde laves en oversigt, der viser antallet af succesfulde testcases fordelt over BRS-typerne MSP Igang Afklaring af håndteringen af elvarme Der skal findes en brugbar løsning på håndteringen af elvarme i samarbejde med branchen XVJE Marts 2015 Dok. 14/ /11

11 ID Status Beskrivelse Løsning Ansvar Forventet løst dato 7 Igang Hvis en aktør ikke ønsker at bruge s nye kontrolmetode for datakonsistens, skal der opnås dispensation herfor. Aktøren skal søge om dispensation hos, hvis man ønsker at anvende egen løsning, og skal løbende kunne dokumentere, at der foretages datakonsistenstjek. 8 Igang Kan der laves en fælles kontaktliste, hvor aktørerne kan få adgang og gå ind og tilføje egne kontaktoplysninger? udarbejder regler for dispensation. ser på, om der kan findes en mulighed herfor. XVJE NVH Marts 2015 Dok. 14/ /11

Teknik & Implementeringsmøde 32, Referat

Teknik & Implementeringsmøde 32, Referat Teknik & Implementeringsmøde 32, Referat Tid 16. marts, kl. 13:00-16:00 Sted Lync,, Erritsø; Deltagere Navn Virksomhed Fraværende Anne Marie Groos André Bryde Christensen Anette Krogh Annemette L. Carlsen

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 14. januar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Simon Jørgensen Energi Danmark Annemette L. Carlsen Energi

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 22

Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 22 Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 22 Tid 13. maj, 2015 kl. 9:00 14:30 Sted, Erritsø (Store Bjørn) Deltagere Navn Virksomhed Deltager delvist Fraværende Fritz Beck Ulrich Ida Joel Sten Clausen

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 23

Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 23 Teknik- og implementeringsgruppen Referat møde 23 Tid 24. juni, 2015 kl. 10:00 16:00 Sted Trinity, Erritsø Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze (via LYNC) Lars B. Harboe Henrik Hjorth

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde 33, Referat

Teknik & Implementeringsmøde 33, Referat Teknik & Implementeringsmøde 33, Referat Tid 19. april, 2016 kl. 13:00-15:00 Sted Lync,, Erritsø; Inviterede Navn Virksomhed Fraværende Anne Marie Groos André Bryde Christensen Anette Krogh Annemette L.

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 28. januar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat 2015-02-25 Dialogmøde 16, referat Tid 25. februar 2015 kl. 13.00-16.00 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 18. marts 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde 31, Referat

Teknik & Implementeringsmøde 31, Referat Teknik & Implementeringsmøde 31, Referat Tid 10. februar, kl. 10:00-12:00 Sted Lync,, Erritsø; Deltagere Navn Virksomhed Fraværende Anne Marie Groos André Bryde Christensen Anette Krogh Annemette L. Carlsen

Læs mere

2014-12-17 Dialogmøde 14, referat

2014-12-17 Dialogmøde 14, referat 2014-12-17 Dialogmøde 14, referat Tid 17. december 2014 kl. 13.00-15.00 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 6, referat

Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 6, referat 2014-02-03 Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 6, referat Tid 3. februar 2014, kl. 10.00-16.00 Sted, Erritsø Deltagere Simon Jørgensen Energi Danmark Annemette L. Carlsen Energi Fyn Søren Illum Andersen

Læs mere

2015-8-26 Dialogforum 21, referat

2015-8-26 Dialogforum 21, referat 2015-8-26 Dialogforum 21, referat Tid 26. august 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Lync-møde Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana Monberg Annemette L. Carlsen Ane Rask

Læs mere

Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat Tid 19. november 2014 kl. 10.00-16.00 Sted Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30 Snoghøj, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke

Læs mere

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat 27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 27. maj 2014 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Annemette L. Carlsen Fritz Beck Ulrich Ida Joel Anette Krogh Kim Kristensen Niels Toftensberg Kristoffer

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Dialogforum. Møde September 2016

Dialogforum. Møde September 2016 Dialogforum Møde 1 1. September 2016 1 Dagsorden 10:00 10:15 10:30 10:35 10:50 11:20 11:30 12:00 12:15 0. Velkomst og konstituering 1. Rapportering: Drift & marked a) Datahub Driftsrapport b) Datahub Markedsrapport

Læs mere

2014-08-18 Teknik og implementeringsmøde, referat

2014-08-18 Teknik og implementeringsmøde, referat 2014-08-18 Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 18. august 2014 Sted Påfuglen, Erritsø Anette Gade Andersen / Simon Jørgensen Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L. Carlsen Energi Danmark Energi

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1 Engrosmodellen Dialogforum 16. december Møde 25 14-15485-60 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status 3. Risikovurdering 4. Eventuelt 14-15485-60 2 KSED Tilbagemelding fra mødet 30.11.2015 14-15485-60

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status 3. Tids- og aktivitetsplan 4. Ændringsstyring og E2E-godkendelse 5. Retningslinjer for

Læs mere

Teknik- og Implementeringsgruppemøde 26, referat

Teknik- og Implementeringsgruppemøde 26, referat Teknik- og Implementeringsgruppemøde 26, referat Tid 22. oktober, 2015 kl. 13:00-16:00 Sted Ørnen,, Erritsø; Lync-møde Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Anette Krogh Niels Toftensberg

Læs mere

REFERAT TI-MØDE 7 REFERAT. Tid: 24. august 10:00-15:00. Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

REFERAT TI-MØDE 7 REFERAT. Tid: 24. august 10:00-15:00. Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia REFERAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 REFERAT TI-MØDE 7 Tid: 24. august 10:00-15:00 Dato: 24. august 2017 Forfatter: CSI/CSI

Læs mere

Dialogmøde 20, referat

Dialogmøde 20, referat 2015-06-25 Dialogmøde 20, referat Tid 25. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Lync-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 33 19. April 2016 14-15488-80 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status engrosmodellen 3. Elvarmemotor forslag til håndtering af skæve aflæsninger

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

2015-05-20 Dialogmøde 19, referat

2015-05-20 Dialogmøde 19, referat 2015-05-20 Dialogmøde 19, referat Tid 20. maj 2015 kl. 10.00-15.00 Sted Erritsø Delatagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L. Carlsen

Læs mere

Teknik og implementeringsmøde, referat

Teknik og implementeringsmøde, referat Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 30-04-2014, kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Virksomhed Anette Gade Andersen/Simon Jørgensen Energi Danmark Tina Lykke Skafsgaard Hentze

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Elvarmemotor 4. HTX 5. Status E2E-test 6. Status fejl på DataHub

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

2014-02-05 Dialogforum, referat

2014-02-05 Dialogforum, referat 2014-02-05 Dialogforum, referat Tid 5. februar 2014 kl. 13.00-15.00 Sted Lync møde Deltagere Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Clement Johan Ulrichsen DONG Energy Anette Gade

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 30 4. Februar 2016 14-15488-71 1 Agenda 1. Etablering af Change Advisory Board 2. Leveranceplan kommentarer og holdninger 3. Eventuelt 14-15488-71

Læs mere

Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og Implementeringsgruppemøde, referat Tid 16. december 2014 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 15 19. november 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status E2E-test 3. Status datamigrering 4. Status datakonsistens 5. Nyt lovforslag konsekvens

Læs mere

Dialogmøde 13, referat

Dialogmøde 13, referat 2014-11-27 Dialogmøde 13, referat Tid 27. november 2014 kl. 10.00-16.00 Sted Ørnen, Erritsø Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy

Læs mere

Dialogforum 26, referat

Dialogforum 26, referat 2016-01-14 Dialogforum 26, referat Tid 2016-01-14 Sted Energinet.dk Lync Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L.

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE Dialogforum, referat Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Aktør Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Kristoffer Mitens Tina Lykke Skafsgaard Hentze Ane Rask Annemette

Læs mere

Dialogforum 25, referat

Dialogforum 25, referat 2015-12-16 Dialogforum 25, referat Tid 2015-12-16 Sted Energinet.dk Lync Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L.

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen møde 24, referat

Teknik- og implementeringsgruppen møde 24, referat Teknik- og implementeringsgruppen møde 24, referat Tid 18. august, kl. 10:00 16:00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Henrik Hjorth Hansen Ida Joel Anette Krogh

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 8

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 8 1/13 Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia REFERAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 8 Tid: 26. oktober 2017 kl. 9:00-10:30 Sted: Lync (telefonmøde)

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde

Teknik & Implementeringsmøde Teknik & Implementeringsmøde 1 23. august 2016 Klassificering: 1 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Actionlisten 3. Afrunding af idriftsættelsen af Engrosmodellen - herunder releaseplan for udeståender

Læs mere

2014-10-29 Dialogmøde 12, referat

2014-10-29 Dialogmøde 12, referat 2014-10-29 Dialogmøde 12, referat Tid 29. oktober 2014 kl. 10.00-16.00 Sted Store Bjørn, Erritsø Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Diana

Læs mere

27.08.14 Dialogforum referat

27.08.14 Dialogforum referat 27.08.14 Dialogforum referat Tid 27. august, 2014 kl. 13:00 15:30 Sted Lync-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina Lykke

Læs mere

Dialogforum 28, referat

Dialogforum 28, referat 2016-03-21 Dialogforum 28, referat Tid 2016-03-21 Sted Energinet.dk Lync Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L. Carlsen Ane Rask Jannie

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Referat Teknik og implementeringsmøde 2

Referat Teknik og implementeringsmøde 2 Referat Teknik og implementeringsmøde 2 Energinet.dk.dk, 7. november 2016 fra kl. 10.00 til 15.00 Deltagere Søren Vesterager, Energinet.dk André Bryde Alnor, Energinet.dk Martin Lervad Lundø, Energinet.dk

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 1. december 2015 xvje/phq Dok. 13/81118-98 1/9 1. Baggrund Denne miniguide indeholder en vejledning i,

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Referat Engrosmodel Projekt - Teknik- og Implementeringsgruppen,

Referat Engrosmodel Projekt - Teknik- og Implementeringsgruppen, Referat Engrosmodel Projekt - Teknik- og Implementeringsgruppen, Møde 1 Tid 10.00-16.00 Sted, Erritsø Deltagere Navn Simon Jørgensen Annemette L. Carlsen Søren Ilum Andersen Susanne Majlund Sørensen Lene

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 28 9. December 2015 14-15488-65 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Siden sidst b) E2E-test c) Kendte fejl listen d) Datamigrering

Læs mere

Engrosmodellen Dialogforum

Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Møde 10 27. august 2014 25.08.2014 DOK: 14-15485-8 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a. Tids- og aktivitetsplan b. Forskrifter, BRS og RSM c. Indsendelse

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 26 22. Oktober 2015 14-15488-61 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 26 22. Oktober 2015 14-15488-61 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 26 22. Oktober 2015 14-15488-61 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet milepælsopfølgning 4. Status i henhold

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer

Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer Til Teknik-og implementeringsgruppen Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer 11. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15488-33 1/5 1. Baggrund Formålet med dette notat er at sikre en

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1 Cut-over Teknisk Cut-over 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Gennemgang af Teknisk Cut-over Koordinering mellem Teknisk Cut-over og Migrering Opsummering af Pre- og Post Cut-over Processen fremadrettet

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 4, referat

Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 4, referat 2013-12-11 Teknik- og implementeringsgruppen, Møde 4, referat Tid 11. december 2013, kl. 10.00-16.00 Sted, Erritsø Deltagere Søren Illum Andersen Energi Midt Lars Cronwald Energi Nord Fritz Beck Ulrich

Læs mere

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015 Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. udkast til opdaterede markedsforskrifter for Engrosmodellen som følge af seneste lovændringer af Elforsyningsloven, Lov om afgift af elektricitet og momsloven (Lov

Læs mere

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens Til Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens 23. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15485-27 1/5 1. Baggrund Dette notat fastlægger rammerne for sikring af datakonsistens i DataHub før og

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Referat Teknik og implementeringsmøde 3

Referat Teknik og implementeringsmøde 3 Referat Teknik og implementeringsmøde 3 Energinet.dk.dk, 19. december 2016 fra kl. 10.00 til 16.00 Deltagere Søren Vesterager, Energinet.dk André Bryde Alnor, Energinet.dk Martin Lervad Lundø, Energinet.dk

Læs mere

Slutrapport fra arbejdsgruppen vedrørende implementering

Slutrapport fra arbejdsgruppen vedrørende implementering Slutrapport fra arbejdsgruppen vedrørende implementering af flexafregning 7. marts 2015 xvje/phq/uss Dok. 14/19086-22 1/20 Indhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Baggrund... 3 Resume af anbefalinger...

Læs mere

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 4 Til Direktørgruppen Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter 10. juni 2014 Engrosmodellens opstart er helt afhængig af, at alle involverede parter (Data- Hub og aktører) er klar til go-live

Læs mere

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodellen Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift 23. marts 2016 16/02558-4 23-03-2016 1 Indhold 1. Opfølgning parathedsvurdering

Læs mere

Dialogforum 29, referat

Dialogforum 29, referat 2016-05-26 Dialogforum 29, referat Tid 2016-05-26 Sted Energinet.dk Lync Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina Lykke Skafsgaard Hentze Annemette L. Carlsen Ane Rask Jannie

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 18 28. januar 2015

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 18 28. januar 2015 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 18 28. januar 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status ny model for datakonsistens

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 34 18. maj 2016 14-15488-83 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet 4. Evt. udfordringer i relation til engrosafregning

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 13 27. november 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet E2E-test Datakonsistensprojektet Risikoanalyse 3. Den nye lov - betydning

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 31 10. Februar 2016 14-15488-73 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status E2E-test 4. Status afregningstest 5. Status datakonsistens

Læs mere

BILAG 2. Engrosmodel - statusnotat. Indhold. 1. Projektgrundlag. Direktørgruppen. 10. juni 2014 ADA/JHH

BILAG 2. Engrosmodel - statusnotat. Indhold. 1. Projektgrundlag. Direktørgruppen. 10. juni 2014 ADA/JHH BILAG 2 Til Direktørgruppen Engrosmodel - statusnotat 10. juni 2014 ADA/JHH Engrosmodelprojektet har i denne rapporteringsperiode fokuseret på at konsolidere projektets grundlag, færdigdesigne de ændrede

Læs mere

TEKNIK- & IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 6

TEKNIK- & IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 6 1/13.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia REFERAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 TEKNIK- & IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 6 Tid: 19. juni 2017 Sted: Føniks,, Erritsø Dato: 19. juni

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat

Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat Dialogforum d. 4. juni 2014 - referat Tid Onsdag d. 4. juni 2014 kl. 10.30-16.00 Sted Energinet.dk, Erritsø Deltagere Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Clement

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Cut-over Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Agenda Overordnet rammesætning for Cut-over Tidsplan Interessenter Kommunikationsplan Projektfasekriterier Cut-over dokumentet De 11 hovedpunkter fra kommissoriet

Læs mere

Referat Teknik og implementeringsmøde 1

Referat Teknik og implementeringsmøde 1 Referat Teknik og implementeringsmøde 1 Store Bjørn, Energinet.dk, 23. august 2016 fra kl. 10.00 til 14.00 Deltagere Søren Vesterager, Energinet.dk 26. august 2016 BSJ/BSJ André Bryde Alnor, Energinet.dk

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Direktørgruppemøde 7. Dagsorden. 0. Godkendelse af referat fra sidste møde. Tid Onsdag 18. februar 2015, kl Energinet.

Direktørgruppemøde 7. Dagsorden. 0. Godkendelse af referat fra sidste møde. Tid Onsdag 18. februar 2015, kl Energinet. Direktørgruppemøde 7 Tid Onsdag 18. februar 2015, kl. 15.30-17.30 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Finn Dehlbæk, Sekretariatet

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6. Juni 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6. Juni 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6 Juni 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt 1 Actionlisten 2 Releaseplan 3 4 Flexafregning Fusion af elleverandører 5 Nordisk gruppe 6 Arbejdsgruppe under TI 7 Persondata forordning

Læs mere

Dialogforum møde 4, referat

Dialogforum møde 4, referat 2014-01-08 Dialogforum møde 4, referat Tid 8. januar 2014 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Clement

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5 Maj 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 1 VELKOMMEN Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 2 1 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 Actionlisten

Læs mere

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014 BILAG 7 Til Direktørgruppen Refiksering fra start til slut I nærværende notat gives uddybende begrundelser for de afgørende udfordringer i forbindelse med afregning af elmarkedet efter idriftsættelsen

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 5

Direktørgruppemøde, møde 5 Direktørgruppemøde, møde 5 Tid Tirsdag 21. oktober kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk

Læs mere

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul Aktørtest GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00 Mogens Juul 1 Datahub 2 End2End (EngrosModel) Datahub 2 End2End har været i pilot drift med IT-leverandører og pilot-kunder siden 1. november 2014. Den 1. juni

Læs mere

Referat, Dialogforum vedr. detailmarkedet for el

Referat, Dialogforum vedr. detailmarkedet for el Referat, Dialogforum vedr. detailmarkedet for el Tid Torsdag 1. september 2016, kl. 10.00 13.00 Sted Energinet.dk, Erritsø Deltagere Dialogforums medlemmer: Anders Dalgaard, Energinet.dk Anders Millgaard,

Læs mere

At opstille forslag til minimumskrav til opfyldelse af nedenstående målsætninger

At opstille forslag til minimumskrav til opfyldelse af nedenstående målsætninger Engrosmodellen Arbejdsgruppe vedrørende implementering af ændret fremsendelsesmønster for timedata m.m. slutrapport 15. oktober 2014 XVJE 1. Baggrund Arbejdsgruppen har afholdt i alt 4 møder, hvor problematikkerne

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Tid Mandag 30. november 2015, kl. 15.00 17.00 Sted Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk afbud

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 5: REFERAT

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 5: REFERAT 1/17 Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE 5: REFERAT Tid: 4. maj 2017 kl. 10.00 til 15.00 Sted: Store Bjørn, Energinet,

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

2015-10-28 Dialogforum 23 referat

2015-10-28 Dialogforum 23 referat 2015-10-28 Dialogforum 23 referat Tid 2015-10-28 Sted Energinet.dk Erritssø, Store Bjørn Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Yvonne Kaysen Christian Svitring Annemette L. Carlsen Ane Rask Tina Lykke Skafsgaard

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 4

Teknik- & implementeringsmøde 4 Teknik- & implementeringsmøde 4 23. februar 2017 23. februar 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 4 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Actionlisten Releaseplan og kendte fejl Igangværende projekter Opdatering

Læs mere