Dialogmøde 16, referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-02-25 Dialogmøde 16, referat"

Transkript

1 Dialogmøde 16, referat Tid 25. februar 2015 kl Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana Monberg DONG Energy Ane Rask Energi Fyn Søren Ilum Andersen Energimidt Tine Kildemoes Taisbak EnergiMidt Jesper Meik Nielsen NEAS Frank Bengtsson Nettopower Roberto Bentsen NRGI Elsalg A/S Tom Pedersen SE Henrik Bach OK Mette Vestergaard Scanenergi Flemming Silius Nielsen SEAS-NVE Lone Ejdorf SEF Net A/S Pia Conradsen TREFOR EL-NET A/S Jørn Christophersen Vestforsyning Net Jens Poulin Modstrøm Anders Dalgaard Verner Jensen Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette L. Carlsen Energi Fyn Martin Christensen Nina Viktoria Hedelin Allan Møller Pedersen Trefor Energi 26. februar 2015 NVH/XVJE Fraværende Navn Aktør Martin Christensen Torben Møller Pedersen Dansk Energi Jesper Meik Nielsen NEAS Roberto Bentsen NRGI Elsalg A/S Tom Pedersen SE Jens Poulin Modstrøm Kopi Referent Næste møde Engrosmodelprojektets hjemmeside Nina Viktoria Hedelin 25. marts 2015, Erritsø Dok. 14/ /6

2 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status 3. Opdateret risikomatrice 4. Tids- og aktivitetsplan 5. Slutrapport fra flexafregningsgruppen 6. Eventuelt 1. Referat fra sidste møde Ingen kommentarer. 2. Generel status I dag forventes elafgifts- og elforsyningsloven at blive fremsat. (Ref.bem.: lovene blev begge fremsat under mødets afvikling). I den eksterne plan er der i øjeblikket fokus på at få datamigrering skudt i gang. Efter den oprindelige plan skulle produktionsmigreringen været startet for ca. 1 måned siden, men på daværende tidspunkt var der for mange fejl til at kunne starte. Fra den 6. marts er it-miljøet klar til produktionsmigrering. Før aktørerne kan starte migreringen, skal deres respektive it-leverandører have meldt sig parat. Status er lige nu, at kun få er klar og at enkelte af itleverandørerne ikke vil have en brugbar løsning før sidst i marts måned. Milepælen den 1. april, der angiver, at alle aktører er i gang med migrering fastholdes for at bevare trykket på systemleverandørerne. En yderligere forsinkelse vil ramme aktørerne og projektet som helhed. I End2End-testen forløber det fortsat roligt. Verner udtrykte ikke en direkte bekymring med det fortsatte lave aktivitetsniveau, men han påpegede, at der stadig ønskes en stigning i aktivitetsniveauet. Det overvejes netop nu, om End2End-testen for it-leverandører på den endelige udgave af Engrosmodellen (planlagt til at starte den 17. april) kan fremskyndes med 3 uger, men det skal aftales med it-leverandørerne, hvordan testen bedst kan håndteres. I BRS erne er det største hængeparti elvarmen. På sidste møde i Teknik- og implementeringsgruppen den 18. februar var det et punkt på dagsordenen, hvor flere forslag til håndtering af elvarmen blev drøftet. Der arbejdes på at finde en standardiseret model, efter bred enighed i gruppen, hurtigst muligt. I datakonsistensgruppen mangles der aktører og it-leverandører til at teste den nye datakonsistenskontrolmetode. opfordrer aktører, der er interesserede i at deltage, om at sende en til Direktørgruppen v/anders Dalgaard Direktørgruppen holdte møde i sidste uge. Det var et møde, som var præget af afbud fra de af DE udpegede repræsentanter. På mødet blev der givet status på End2End-forløbet og de udestående love og bekendtgørelser. forudser, at der stadig kan være udfordringer i relation til bekendtgørelserne, Dok. 14/ /6

3 da indholdet potentielt kan medføre en yderligere kompleksitet ift. fx placering af ansvar og håndtering af elafgiftskontroller. Bekendtgørelserne ventes primo april, hvilket er sent i forhold til projektets tidsplan. Dette er en risiko, som vi har påpeget overfor Energistyrelsen og Direktørgruppen. Derudover var flexafregning, driftsforhold i DataHub og måling af netvirksomhedernes indsendelsesmønster punkter på agendaen. Spørgsmål: Skal bekendtgørelserne også igennem en politisk godkendelsesproces? Ja, men det en hurtigere proces end ved den normale proces, når det handler om at fremsætte love. Spørgsmål: Hvis der bliver udskrevet valg stopper så processen med bekendtgørelserne? Ja, det gør den. Dialogforum udtrykte bekymring omkring de udfordringer, som en ikke velfungerende Direktørgruppe kan have for projektets fremdrift og henstillede til de involverede parter om at finde en løsning snarest mulig. 3. Opdateret risikomatrice På sidste møde i Dialogforum blev det vedtaget at tilføje to nye risici, R27 og R28. De største aktuelle risici er pt.: R10 og R02 handler om lovforslagene og de udestående bekendtgørelser R10 i forslag til ændringer til forskrifterne tilføjes tidspunkt for indfasning af flexafregning. Verner gav en kort status og opsummering på de resterende risici i matricen og hvordan de samlet set påvirker projektet. I forhold til R12: Kapacitetsudvidelser af DataHub, blev der stillet følgende spørgsmål: Forventes det, at der kommer flere delleverancer ifm. Sizing? Der kan komme en fase 2 af Sizing-projektet, men det er ikke noget, som vi ved med sikkerhed på nuværende tidspunkt. Dette kan vi først analysere på efter leverancen i weekenden, hvor Sizing- software lægges på produktionsmiljøet. I det videre forløb er der indlagt konkrete performancetests for at sikre, at kapaciteten er tilstrækkelig, når engrosmodellen går i luften. R27 tilpasning af aktørsystem Nye specifikationer i bekendtgørelsen udgør en risiko, da det er usikkert, om itleverandøren tidsnok kan få lavet ændringerne til funktionalitet, inden Engrosmodellen skal i drift. Spørgsmål: Hvordan kan man sikre korrekt angivelse af CVR-numre? Dok. 14/ /6

4 Action : Emnet skal tages op på mødet i Teknik- og implementeringsgruppen. R28 balance og korrektionsafregning ikke i normal gænge Denne risiko er opstået, som en udløber af den mangelfulde datamigrering ved projektets start. Fejl i stam- og måledata medfører, at fiksering og refiksering ikke kan gennemføres uden en opretning i datagrundlaget. Denne proces er meget tidskrævende. arbejder tæt sammen med aktørerne og forsøger at finde brugbare løsninger, men det en kompliceret og tung proces, som har mange udfordringer. Spørgsmål: Hvordan er rollefordelingen ift. saldoafregning og DataHub v.1.0? Ansvaret overgik til fra netvirksomhederne pr. 1. januar 2013, og vi arbejder på at få saldoafregningen igangsat. Spørgsmål: Følger der support/vejledning til, hvordan der kan laves kontrol for saldoafregning? Action : Undersøger om der kan laves en vejledning om kontrol af saldoafregning. Det blev nævnt, hvilke rapporter der er en mulighed for at anvende til kontrol af engrosafregningsgrundlaget. Emnet var også oppe på sidste møde i Teknikog implementeringsgruppen, hvor en række rapporter blev præsenteret. har et generelt højt beredskab med hensyn til korrekt engrosafregning, og engrosafregningen vil også blive testet grundigt inden idriftsættelsen af Engrosmodellen. 4. Tids- og aktivitetsplan I forhold til tids- og aktivitetsplanen er der kun lavet småændringer. Den største ændring er udfordringen med uklarheden om idriftsættelsesdatoen. (Ref.bem.: Idriftsættelsesdatoen er den 1. april, hvilket kunne læses i lovforslaget om elforsyning, der blev fremsat senere samme dag). Forsinkelsen med datamigrering på en måned betyder, at deadlines den 1. maj og 1. juni udskydes med tilsvarende en måned. Aktørerne har ikke modsagt sig dette, da de har givet udtryk for, at de ikke ville kunne overholde de oprindelige milepæle. Spørgsmål: Kommer dette til at påvirke End2End- testen? Nej. Datamigreringen har ingen direkte sammenhæng til E2E-testen. Den nye mastertidsplan (Ref.bem.: som lovet medio februar) har været en større opgave, men den lægges ud på hjemmesiden primo marts. Fokuspunkter for den kommende tid: - Lov- og bekendtgørelser - Afklaring af elvarmemodel - Regionale dialog- og opfølgningsmøder - Reviderede forskrifter sendes i intern høring i flexafregningsgruppen inden den eksterne høring 1. april Dok. 14/ /6

5 - Revision af cut-over (foregår de næste par måneder forventningen hertil er, at planen ikke kræver en fuldstændig omlægning - Datamigrering (større opgave for netvirksomheder end hidtil antaget) 5. Slutrapport fra flexafregningsgruppen Flexafregningsgruppen har afsluttet sit arbejde og slutrapporten er udsendt til alle deltagere i Dialogforum. Verner gennemgik indholdet af slutrapporten i fire hovedpunkter. Se detaljeret gennemgang i den generelle mødepræsentation. De fire hovedpunkter, som blev gennemgået er: 1. Krav til indsendelsesmønster og videreformidling af timedata 2. Ændringer i tidspunktet for beregning af afregningsgrundlag for balanceafregning og engrosafregning 3. Model for indfasning af flexafregning 4. Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 i relation til flexafregning Hængepartier: 1) Manglende dispensation for brug af timemålere til flexafregning. De nuværende målere lever ikke alle op til Målerdirektivet. DE arbejder på sagen. 2) Uenighed om fortolkning af udrulning af de fjernaflæste målere. Der har i arbejdsgruppen været delte meninger om indfasningen af flexafregning, og de deraf afledte driftsmæssige konsekvenser. fortolker umiddelbart bekendtgørelsen således, at der ikke stilles krav til, hvornår flexafregning skal være udrullet, men har for en sikkerheds skyld anmodet Energistyrelsen om en afklaring. Nettoafregning gruppe 6 (solceller) På nuværende tidspunkt findes der ikke en løsning, der muliggør flexafregning af solcellerne, og dette kan betyde, at nettoafregningsgruppe 6 fortsat forbliver skabelonafregnet. forventer umiddelbart ikke, at denne problematik kan løses ifm. Engrosmodellen. Fortsættelsen af skabelonafregning for denne gruppe kommer derimod til at medføre negative residualer gældende for mange timer hvert år. Da der i praksis er tale om en lagerudligning af energi, foreslår arbejdsgruppen, at det er netvirksomhederne, der sælger denne energi til aftagepligten for så på et andet tidspunkt at købe den samme energimængde retur via et forøget nettab. Denne model forventes at kunne fungere i praksis. Varslingsregler pr. målepunkt DE undersøger i øjeblikket varslingsreglerne. Som udgangspunkt angiver en min. frist på en måned for skift fra skabelonafregning til flexafregning på et målepunkt. 6. Eventuelt Næste møde er den 25. marts 2015 hos. Dok. 14/ /6

6 DE og Dansk Elhandel havde møde i går, hvor flexrapporten var et punkt på dagsordenen. DE fortalte, at slutrapporten blev godt modtaget. Spørgsmål: Hvornår kan det forventes, at idriftsættelsesdatoen den 1. april 2016 er vedtaget? I lovforslaget vil det fremgå, og herefter vil tidsplaner og hjemmesiden etc. blive opdateret. Dok. 14/ /6

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 18. februar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat 27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 27. maj 2014 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Annemette L. Carlsen Fritz Beck Ulrich Ida Joel Anette Krogh Kim Kristensen Niels Toftensberg Kristoffer

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

Direktørgruppemøde, møde 3

Direktørgruppemøde, møde 3 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Dagorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Referat OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Deltagere: Carsten Jensen, EDB Gruppen A/S Jens Christian Andersen, KMD Jesper Kervin Petersen, Danske Regioner Dorthe Gustavsen, Århus Kommune Søren

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Arbejdsgruppens leverancer er: Roadmap som skal udgøre en veldefineret drejebog for implementering

Læs mere