Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber."

Transkript

1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag 24. marts 2009 kl i Kedelhuset ved Kulturparken 40 stemmeberettigede husstande repræsenteret, heraf havde 4 husstande givet fuldmagt. Ad A): Valg af dirigent. Jørn Meldal blev valgt, hvorefter det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. Ad B): Bestyrelsens beretning. Ordstyreren gav ordet til formanden Helge Munk-Winther, som afgav bestyrelsens mundtlige beretning. Helge præsenterede bestyrelsen. Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder. Især har der været brugt tid på at færdiggøre diverse opgaver i forbindelse med antenne. Det viste sig bl.a., at der var fugt i antennekablet flere steder, og dette har givet en ekstra regning på ca kr. som der er slået halv skade med YouSee om, da det var uforudsete fordyrende udgifter i forbindelse med ombygningen af antenneanlægget. Antenne er nu nedtaget og ligger bag vandreservoiret og skal skæres op til skrot. Imidlertid er prisen på skrot så ringe, at bestyrelsen hverken har kunnet få antennen solgt eller afhentet gratis. Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber. Der er kun udsendt et nyhedsbrev, da der ikke har været materiale ud over bestyrelsesreferater til flere. To nye bænke er indkøbt til fællesarealet. Der er igangsat nyrenovering af fælles stier og i alt 5½ sti er nu renoveret. Der er indhentet flere tilbud fra gartnere vedr. vedligeholdelse af fællesarealerne, hvoraf bestyrelsen har accepteret tilbuddet fra LK Anlæg, hvorefter JJ Havehjælp, som har haft opgaven de seneste mange år, er ophørt fra den 1. marts Aktier i Lokalbanken er blevet indfriet i forbindelse med Handelsbankens overtagelse af Lokalbanken. Foreningen har tjent kr. og har fortsat konto i Lokalbanken med samme vilkår som hidtil (aktionærkonto). Slugten bag lysthuset bruges desværre til haveaffald, hvilket ikke er meningen og skal stoppe. Bålpladsen er blevet sløjfet og fjernet, da der ligeledes her henkastes affald, som bl.a. kan tiltrække rotter. Bålpladsen vil blive interimistisk reetableret i forbindelse med afholdelse af St. Hansarrangement. Herefter bad formanden de respektive udvalgt redegøre for deres aktiviteter. Hjemmesideudvalget er nu etableret og har afholdt et møde. Hjemmesiden er oppe og køre og skal nu vedligeholdes af udvalget. Legepladsudvalget har igangsat renovering af legehusenes tage ved tømrerfirma. Jesper nr. 50 melder sig til legepladsudvalget

2 Festudvalget har primært haft St. Hans-arrangement og afholdelse af Favrholmfestivalen som sine store opgaver. De er forløbet godt, om end festivalen har haft et underskud, sikkert grundet det dårlige vejr. Der har lige som forrige år været gratis grillstegt kød og senere på aftenen levende musik. Festivalen modtager kr. i tilskud pr. år, hvilket svare til hvad det koster at låne teltet (meget favorabel pris). Det gamle telt kan desværre ikke lånes/bruges mere, så festudvalget håber at de kan finde en tilsvarende billig løsning til næste år. Underskud kr tages af formue som er ca. kr Der blev ikke i år arrangeret åbent hus arrangement, men besøg hinandens huse. Favrholmfestivalen bliver afholdt den 22. august Arealudvalget har fulgt sidste års skriftlige oplæg og primært arbejdet videre med at bryde de store ensformige facader, bl.a. ved at fuldføre allé af rønnebær langs stamvejene og ved at plante 8 træer i hækken ved den store sydlige parkeringsplads. Der har ikke været afholdt arbejdsweekender da der tidligere har været for lille deltagelse af husstande der ikke var med i udvalget. Beretningen blev sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad. C: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren Morten Ahrenkiel fremlagde det reviderede og udsendte regnskab for Der blev underskud i forbindelse med ombygningen af antenneanlægget på kr. ca , hvorefter der er en gæld på antennekontoen, som dækkes af foreningens egenkapital på kr. ca Herudover bemærkedes, at foreningen har forbrugt kr. ca. kr på nyrenovering af 5½ fælles stier. Endelig bemærkedes det at årets overskud på kr. ca var blevet i denne størrelsesorden, da der ingen udgifter til snerydning har været i år 2008, samt at der er posteret kr som indtægt for indløsning af aktier i Lokalbanken. Regnskabet blev sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad. D: Forelæggelse af budget for det kommende år og i forbindelse hermed forslag til fastsættelse af størrelsen af kontingentet for det kommende år. Kassereren Morten Ahrenkiel gennemgik det fremsendte forslaget til budget Der var spørgsmål til bl.a. posten: Bestyrelsesmøder på kr , ligesom der fra Poul Erik nr. 72 var fremsendt skriftlige kommentarer til tre af budgetforlagets poster. Vedr. bestyrelsesmøder redegjorde bestyrelsen for, at der for hvert afholdt bestyrelsesmøde udbetales 100,- kr. til afholdelse af mødet (øl, vand, lys, varme, m.m.), og at dette beløb foreslås sat op til 200,- kr. (ca ) pr. år. At der til hvert bestyrelsesmedlem og suppleant, udbetales et beløb på kr til dækning af udokumenterede udgifter forbundet med bestyrelsesarbejdet (papir, print, pc er, telefon m.m.)(ca kr. på år), samt afholdelse af julefrokost for bestyrelsen med ledsager (ca kr. pr år). Vedr. posten Vedligeholdelse og nyanskaffelser til fællesarealet redegjorde bestyrelsen for den nye kontrakt med Lk-Anlæg. Bl.a. er der aftalt en fast pris på færre faste opgaver, og bestyrelsen kan så aftale konkrete opgaver aflønnet på timebasis. Vedr. fastsættelse af kontingent forslår bestyrelsen at kontingentet til den løbende drift grundet diverse besparelser, nedsættes med kr. 300, men at kontingentet til vejfonden sættes op med kr. 300 til dækning af fremtidige udgifter med reparation af parkeringsplads og renovering af fælles stier. Budgettet og kontingentet blev sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad. E: Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Bestyrelsens Forslag 1 vedr. salg/leje af udvalgte dele af fællesarealet.

3 Bestyrelsen redegjorde for problemet med, at nogle husstande har opført eller udvidet deres skure på fællesarealet, og der ønskes hermed en debat om dette. Der foreslås en løsning ved at udleje/sælge arealer, der ikke har en stor værdi for fællesskabet, men en stor værdi for den pågældende husstand. Herefter var der debat om punktet, med diverse spørgsmål og diverse kommentarer både med støtte til forslaget og imod forslaget. Der blev diskuteret diverse ændringsforlag til forslaget, bl.a. om det skulle være udelukkende leje samt ændring af enkelte områder (at område 5 i forslaget blev fjernet). Der blev efterlyst en konkret vurdering af, hvilke priser der var i spil, når der foreslås salg/leje, der afspejler markedsprisen. Herefter blev det oprindelige samlede forslag fra bestyrelsen sat til afstemning: 16 stemte for, 17 stemte imod og 6 undlod af stemme. Forslaget blev ikke vedtaget. Bestyrelsens Forslag 2 vedr. ekstraordinært indskud til vejfonden. Bestyrelsen redegjorde for, at der i alt er 34 stier, som alle inden for en årrække trænger til nyrenovering. Som sagt i beretningen er der nu ordnet 5½ sti og mangler således ca. 29. Spørgsmålet er derfor, hvor lang tid det vil tage, inden de ca. 1,4 mio. kr. kan komme ind via det årlige kontingent til vejfonden. Der var en del diskussion om forslaget. Herefter blev forslag 2.2 om opkrævning af kr pr. husstand som engangsindbetaling pr. 1. august 2009, sendt til afstemning: 7 stemte for, 23 stemte imod og 10 udlod at stemme. Forslag 2.2 blev ikke vedtaget. Så blev forslag 2.1 om opkrævning af kr pr. husstand som engangsindbetaling pr. 1. august 2009, sendt til afstemning: 26 stemte for, 7 stemte imod og 5 udlod at stemme. Forslag 2.1 blev vedtaget (2 stemmeberettige husstande havde enten forladt generalforsamlingen eller ikke markeret sin stemme). Bestyrelsens Forslag 3 vedr. honorering af grundejere eller andre tilknyttet foreningen for udførelse af diverse mindre vedligeholdelsesarbejder. Der var debat om forslaget, og det blev præciseret, at bestyrelsen, såfremt forslaget blev vedtaget, skal sikre sig, at aflønning af sådanne opgaver skal følge evt. lovgivning herom. Forslaget blev sendt til afstemning: 21 stemte for, 11 stemte imod, 2 undlod at stemme, forlag 3 blev vedtaget (6 stemmeberettige husstande havde enten forladt generalforsamlingen eller ikke markeret sin stemme). Forslag fra nr. 83, 81, 69, 114, 75, 73, 79, 54, 87, 110 om nedlæggelse af lysthuset. Der blev drøftet argumenter for og imod nedlægning af lysthuset. Bl.a. blev det af forslagsstillerne fremhævet, at der var aktiviteter i lysthuset af seksuel karakter, der er stofhandel og indtagelse samt et generende lydniveau. Endvidere fremhævedes det, at man ikke mente, det var Favrholmvængets beboere, der anvendte lysthuset. Forslaget blev sendt til afstemning: 27 stemte for, 6 stemte imod, 4 undlod at stemme, forslaget blev vedtaget (3 stemmeberettige husstande havde enten forladt generalforsamlingen eller ikke markeret sin stemme). Forslag fra nr. 58 vedr. salg af grundejerforenings skur og opførelse af nyt skur. Forslagsstilleren redegjorde for sine overvejelser, og der var debat om placering, økonomi og alternative muligheder, fx isolering af det nuværende skur.

4 Forslaget blev sendt til afstemning: 24 stemte for, 7 stemte imod, 5 undlod at stemme, forslaget blev vedtaget (4 stemmeberettige husstande havde enten forladt generalforsamlingen eller ikke markeret sin stemme). Forslag fra nr. 47 vedr. afmærkning af parkerings båse (forslag 1) og nummerering af parkerings båse (forslag 2). Forslagsstilleren redegjorde for sit forslag, og efter en debat, hvor det bl.a. kom frem, at det anslås at koste ca. kr at få alle båse afmærket fuldt ud, blev der drøftet muligheden for, at afmærkningen kan være et enkelt T-mærke man kan styre efter, når bilen parkeres. Forslag 1 blev sendt til afstemning: forslaget blev vedtaget med en overvejende del af de stemmeberettigede (der blev ikke talt stemmer op) Forslag 2 blev sendt til afstemning: for stemte 5, imod stemte ca. 25, altså en overvejende del. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag fra nr. 72 om opkrævning af kr. pr. måned for udlejning af skur til Rigspolitiet. Forslagsstilleren var ikke tilstede ved generalforsamlingen. Et medlem fortalte, at han som tidligere formand for foreningen tidligere har været med til at give tilladelse til, at der stod en politimotorcykel parkeret i foreningens skur, da man mente, dette havde en kriminalpræventiv virkning. Et medlem præciserede forslaget til, at det måtte være leje frem til ombygning af skuret var gennemført, som tidligere vedtaget. Forslaget blev sendt til afstemning: for stemte 5, imod stemte 15. Resten udlod at stemme eller havde forladt generalforsamlingen. Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag fra nr. 72 om at nedrive opsat trætrappe ved nr. 4. Forslagsstilleren var ikke tilstede ved generalforsamlingen. Et medlem fortalte, at han i forbindelse med afholdelse af familiefest havde lavet trappen og efterfølgende foreslået bestyrelsen, at den blev permanent stående ved nr. 2, hvor brandvejen ender. Et medlem af bestyrelsen bekræftede, at bestyrelsen har godkendt trappen på betingelse af, at den sættes i stand med gelænder m.m. og i øvrigt som en del af et forslag om, at der samtidig etableres et lille hegn, så cykler og knallerter ikke kan køre op af den lille bakke ud for nr. 2 til 6. Herefter debat om forslaget. Forslag om nedrivning af trætrappe blev herefter sendt til afstemning: for stemte 11, imod stemte 11. Resten udlod at stemme eller havde forladt generalforsamlingen. Forslaget blev ikke vedtaget. Ad. F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen var Morten nr. 86, Dennis nr. 58, som begge ønskede genvalg. Herefter blev følgende opstillet som kandidater til bestyrelsen og modtog opstillingen: Per nr. 39 (var ikke tilstede ved opstillingen og afstemningen, men havde tilkendegivet ønske om at blive opstillet), Hanne nr. 83, Dorrit nr. 92, B.O. nr. 55. Der var herefter hemmelig afstemning til de tre ledige bestyrelsesposter. Resultatet af afstemningen blev. Morten 24 stemmer (valgt), Hanne 14 stemmer (valgt), Dennis, Dorrit og B.O. 12 stemmer hver, (valgt som enten bestyrelsesmedlem eller suppleant) (der var enighed om, at de tre valgte medlemmer kunne nå til enighed om, hvem der skulle være ordinært medlem og hvem der skulle være suppleanter ved et konstituerende bestyrelsesmøde). Per 0 stemmer (ikke valgt). Ad. G: Eventuelt. Formanden takkede de afgående medlemmer af bestyrelsen Bent og Anni nr. 90 for deres mangeårige engagement i bestyrelsen. Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. ca

5 Referent Morten Ahrenkiel nr. 86

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 i kantinen på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Grundejerforeningen Gyvelhøj

Grundejerforeningen Gyvelhøj Grundejerforeningen Gyvelhøj Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling med rundgang på fællesarealerne søndag den 16. juni 2013 kl. 11 Vi mødes på parkeringspladsen kl. 11 og tager så en rundgang

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere