i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11"

Transkript

1

2 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5. Veje, stier og parkering 5 6. Bebyggelsens omfang, disponering og placering 6 7. Ydre fremtræden 7 8. Ubebyggede arealer 8 9. Grundejerforeninger Forudsætninger for ibrugtagen af bebyggelse Ophævelse af lokalplan 10 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 l o k a l p l a n e n s r e d e g ø r e l s e Områdets historie - indledning 12 Lokalplanenes baggrund og formål 13 Forholdet til anden lovgivning 14 - Naturbeskyttelsesloven, Lov om landbrugsejendomme, Museumsloven, Lov om miljøvurdering Forholdet til anden planlægning 16 - Regionplan 2005, Kommuneplan 2005, Zoneforhold, Lokalplanområdets trafikbetjening, Varmeplan, Afløbsplan spildevand og regnvand fra tage, Byøkologi og miljøhensyn, Affaldsplan l o k a l p l a n e n s r e t s v i r k n i n g e r 20 Kortbilag 1 Afgrænsning, anvendelse m.m. Kortbilag 2 Bebyggelse, veje, stier, parkering, udstykning m.m. Kortbilag 3 Vejledende landskabsplan Bilag 4 Perpektivskitser Bilag 5 Vejledende detaljeudsnit Bilag 6 Miljørapport (Alle bilagene findes bagerst i dette hæfte). Lokalplanen er udarbejdet af Værløse Kommune og rettighederne til kort tilhører kommunen.

3 i n d l e d n i n g Sådan læses lokalplanen Lokalplanens første afsnit indeholder lokalplanbestemmelser med dertil knyttede bemærkninger. Herefter følger lokalplanens vedtagelsespåtegning, et afsnit med nærmere redegørelse og et afsnit om planens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne har bindende retsvirkning for ejere og brugere af området og tinglyses på de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Bemærkningerne til lokalplanbestemmelserne er vejledende. I lokalplanens redegørelse kan man læse om planens baggrund og formål, om forholdet til anden lovgivning og planlægning og lidt om områdets historie. I det sidste afsnit er lokalplanens retsvirkninger efter lov om planlægning omtalt. Lokalplanens indhold kort fortalt Lokalplanen udgør den tredje og sidste etape af bydelen Ryget Skovby. Ryget Skovby er en ny tæt haveby højt beliggende i landskabet mellem Værløse og Kirke Værløse. Bydelens strukturplan er fastlagt i Kommuneplan 2005 på baggrund af en arkitektkonkurrence i Den bærende idé er en indre bygrønning, hvori bydelens fordelingsvej Olaf Becks Allé forløber. Bydelens to tidligere etaper - fastlagt i lokalplan nr. 48 og nr er tæt på at være fuldt udbyggede og rummer tilsammen ca. 500 boliger, to børneinstitutioner samt et dagcenter og et bofællesskab for ældre. Lokalplanområdet ligger nord for bygrønningen og grænser mod nord op til det smukke varierede landskab ved Ryget Skov og Præsteskov, og mod vest til golfbanen. Området er på ca. 7,32 ha, hvoraf ca. 6,56 ha udlægges til boligformål. Lokalplanen giver mulighed for en udbygning af området i henhold til den bebyggelsesplan, som er udarbejdet på baggrund af vinderprojektet fra udbudskonkurrencen i efteråret Området kan bebygges med m² boliger fordelt på 69 rækkehuse og 21 enfamiliehuse. Lokalplanen erstatter den hidtil gældende lokalplan nr. 73 for det samme område. Lokalplan 73 havde karakter af en rammelokalplan, der fastlagde den samlede maksimale bebyggelsesgrad, og kommunalbestyrelsens ønske om, at der til grund for udbygningen i området udarbejdes en samlet strukturplan, der sikrer en hensynsfuld indpasning af nye boligbebyggelser i det smukt beliggende område. Lokalplan 73 fastlagde ikke detaljerede forhold, men skulle erstattes eller suppleres med et eller flere lokalplantillæg før området kunne bebygges. Hovedformålet med lokalplan 73 var at overføre hele området til byzone og få ophævet af landbrugspligten samt fastlagt skovbyggelinien 100 m fra Ryget Skov, og således klargøre området til salg og udstykning til boligformål. 1

4 i n d l e d n i n g Da dette formål nu er opnået, og da Kommunalbestyrelsen siden har vedtaget, at hele området skal færdigplanlægges på én gang, har kommunen valgt at lade udarbejde en ny samlet lokalplan for hele området i stedet for et tillæg til rammelokalplanen. Lokalplan nr. 73a vil dermed formelt set erstatte lokalplan nr. 73. Da alle bestemmelser fra lokalplan nr. 73, der stadig er aktuelle og har retlig virkning, er videreført i lokalplan nr. 73a, er der juridisk og i praksis tale om en supplering i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 73. 2

5 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r b e m æ r k n i n g er Lokalplan nr. 73a for udbygning af Ryget Skovbys 3. etape (Lokalplan nr tillæg) I henhold til lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at udlægge området til boligformål i form af åben lav og tæt-lav bebyggelse, at sikre at udstykning og udbygning sker i overensstemmelse med en samlet strukturplan, at områdets særlige terræn udnyttes, så der i så vidt muligt omfang sikres gode udsigtsforhold for bebyggelserne i området, at området disponeres således, at det fremtræder harmonisk og klart afgrænset set fra det omgivende landskab. Det var en del af formålet med lokalplan nr. 73, at overføre området fra landzone til byzone. Da denne zoneændring nu er trådt i kraft, udgår dette af formålsparagraffen. Lokalplan nr. 73 havde endvidere til formål at muliggøre udstykning af lokalplanens område til boligformål i én samlet ejendom. Denne udstykning fandt sted i august 2005, og punktet er dermed ikke længere aktuelt.. at sikre at bebyggelsens grønne friarealer disponeres på en harmonisk måde, at sikre at området vejbetjenes på en smuk og hensigtsmæssig måde i forhold til terrænforhold, oversigtsforhold og trafiksikkerhed, 2 Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 15 ii og del af matr. 15 dr, Kirke Værløse, samt alle parceller, der efter den 1. februar 2006 udstykkes herfra. Før udstykning d. 1. august 2005 var hele lokalplanområdet en del af matrikel nr. 15 dr, Kirke Værløse. 3

6 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r b e m æ r k n i n g er 3 Områdets anvendelse 3.1 Område til boligformål Område B vist på kortbilag 1 må kun anvendes til boligformål som helårsbeboelse, samt kollektive formål med naturlig knytning hertil Bebyggelse må opføres som åben lavt og tæt lavt byggeri. Vedr. fordelingen mellem åbent og tæt lavt byggeri henvises til Mindst 12 % af området skal disponeres som fælles grønne områder med mulighed for at færdes sammenhængende gennem området og med visuel forbindelse til det omgivende landskab Arealerne inden for 10 m fra område B s grænse mod vest og nordvest som vist på kortbilag 1 skal friholdes for bebyggelse Bronzealderhøjen (SB10) skal bevares og indgå i et offentligt tilgængeligt fællesareal. Der henvises til Offentlige grønne områder De på kortbilag 1 med priksignatur viste områder del af bygrønning og grøn kile - er udlagt som offentlige grønne område til rekreative formål, park med mulighed for ophold, leg, og boldspil. 4 Udstykning 4.1 Udstykning af lokalplanområdet må kun ske i princippet som vist på kortbilag 2. Mindre justeringer af matrikelskellenes linieføring kan tillades. Der må udstykkes 21 grunde til fritliggende enfamiliehuse. Rækkehusbebyggelsen må udstykkes, så hvert rækkehus får sin matrikel. 4.2 Hvis lokalplanområdet udstykkes til ejerboliger, må der kun være én bolig pr. parcel. 4

7 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r b e m æ r k n i n g er 5 Veje, stier og parkering Veje, stier og parkeringsarealer anlægges i princippet som vist på kortbilag Veje skal i videst muligt omfang følge det naturlige terræn. (5.1.1) Området vejbetjenes af en intern fordelingsvej og et antal blinde stikveje til denne. Fordelingsvejen forbindes med Olaf Becks Alle ved 2 overkørsler Veje og adgangsarealer skal i princippet udformes som stilleveje eller lege-opholdsarealer. P P Græsarmering Vendepladser skal anlægges, så biler op til 8 m kan foretage en 3-punktsvending i princippet som vist på illustrationen til højre. 5.2 Stier Der skal anlægges øst - vestgående hovedsti i det grønne område (del af bygrønning) nord for Olaf Becks Allé i princippet som vist på kortbilag 1. P (5.1.4) Principiel udformning af vendepladser bestående af en cirkulær flade med en diameter på mindst 12 m og en græsarmeret bræmme på mindst 2,5 m Der skal være nord-sydgående landskabssti i det grønne område (kile) øst i området i princippet som vist på kortbilag Der skal anlægges stier og sikres offentlig færdselsret gennem områdets fællesarealer som vist på kortbilag 2. Passage til stier og offentlig færdselsret skal have en bredde på mindst 3 m. Der henvises til (5.2.3) Selv om stiforbindelser gennem området kan have karakter af trådte stier, er der offentlig færdselsret på de på kortbilag 2 viste stier. 5.3 Parkering For rækkehusbebyggelsen skal der anlægges 1 overdækket p-plads pr. bolig, opført som carport på egen grund, og der skal indenfor en hensigtsmæssig afstand til boligen anlægges yderligere 1 fælles- og gæsteparkeringsplads pr. bolig For villabebyggelsen skal der anlægges 2 overdækkede p-pladser pr. bolig, opført som carporte på egen grund, og der skal indenfor en hensigtsmæssig afstand til boligen anlægges fælles- og gæsteparkeringspladser svarende til mindst 2/3 p-plads pr. bolig. 5

8 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r b e m æ r k n i n g er En passende del af de fælles parkeringspladser skal udformes under hensyn til handicappede Carporte opført nærmere end 5 m fra vejskel må kun udformes med åbne sider Supplerende carporte må kun opføres efter en samlet plan for de enkelte bebyggelsesafsnit. Planen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. (5.3.3) Der henvises til DSpublikation Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden (5.3.4) Bestemmelsen skal sikre, at carporte udformes således, at bilens fører på betryggende vis kan overskue vejen. 6 Bebyggelsens omfang, disponering og placering 6.1 Disponering i område B (jf. kortbilag 1) må kun ske i princippet som vist i den samlede strukturplan, beskrevet med lokalplanens bilag nr. 2, 3, 4 og 5. Strukturplanen skal sikre en god disponering af bebyggelsen i forhold til det naturlige terræn såvel internt som i forhold til det omgivende landskab. 6.2 I de grønne områder (bygrønning og grøn kile) som vist på kortbilag 1 må ikke opføres bebyggelse. 6.3 Bebyggelsens omfang, etageantal, højde mm Der må højst opføres op til kvm. bruttoetageareal i område B. Heraf skal mindst kvm. udføres som åben lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse Indenfor delområde R1 må opføres 18 rækkehuse i et plan med bygningshøjde på højst 5 m. (6.1) En stor del af området er en nordvestvendt skråning, der over en strækning på m falder 8 m. Kommunalbestyrelsen ønsker, at det særlige terræn udnyttes, så der i så vidt muligt omfang sikres gode udsigtsforhold for bebyggelserne i området. Samtidig finder kommunalbestyrelser det væsentlig, at bebyggelserne udformes således, at området fremtræder harmonisk og klart afgrænset set fra det omgivende landskab. Der henvises også til 1 og lokalplanens redegørelse. (6.3) Område B har en størrelse på ca kvm. Mulighed for opførelse af kvm svarer til en bebyggelsesprocent på 18,3 for område B som helhed F Indenfor delområde R2 må opføres 51 rækkehuse i 2 etager med bygningshøjde på højst 8,5 m. R2 R1 F Indenfor delområde F1 må opføres 12 fritliggende enfamiliehuse i et plan med bygningshøjde på højst 5 m. Inddeling af området i delområderne R1, R2, F1 og F Indenfor delområde F2 må opføres 9 fritliggende enfamiliehuse i 2 etager med bygningshøjde på højst 8,5 m. 6

9 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r b e m æ r k n i n g er 7 Ydre fremtræden 7.1 Materialer og farver Bebyggelsen skal med hensyn til materialer og farver fremtræde på en måde, der efter kommunalbestyrelsens vurdering, er afstemt i forhold til det omgivende landskab Bebyggelsen skal fremstå med facader af blank mur i teglsten med en afdæmpet farve, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Dog må mindre facadepartier fremstå i andre materialer. (7.2.1) Murværkets farve herunder kombinationen af teglsten og fuge skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, for at sikre en harmonisk indpasning i landskabet Tage skal udføres som flade tage. (7.1.3) Ved flade tage forstås tage med meget lav hældning. 7.2 Mindre overdækninger og udhuse Mindre overdækninger og udhuse kan etableres, når de tilpasses den øvrige bebyggelse, og opføres efter en samlet plan, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen. 7.3 Skiltning Skiltning af permanent karakter - ud over almindelig adresse-, vejvisnings- og oversigtsskiltning - må kun undtagelsesvis finde sted og kun på en måde, der efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke virker skæmmende og kun med kommunalbestyrelsens tilladelse. 7.4 Antenner, paraboler, solfangere og lignende Antenner, paraboler og lignende må ikke opsættes med mindre særlige forhold kan begrunde det og kun med kommunalbestyrelsens tilladelse. Der henvises også til Solfangere, solceller og lignende Solfangere, solceller og lignende må kun opsættes efter retningslinier beskrevet i en samlet plan for hele bebyggelsen og kun med kommunalbestyrelsens tilladelse. 7.6 Oplag og lignende Områdets karakter af boligområde må ikke skæmmes ved f. eks. oplag eller parkering af uregistrerede køretøjer. Parkering af campingvogne, både og lignende må ikke have permanent karakter. 7

10 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r b e m æ r k n i n g er 7.7 Belysning Belysning i terræn skal opsættes under hensyn til omboende og må ikke efter kommunalbestyrelsens vurdering virke skæmmende set fra det omgivende landskab. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Beplantning, hegning og terrænregulering Beplantning og pleje af områdets fællesarealer skal ske efter en samlet beplantningsplan, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, i princippet som vist på landskabsplanen, kortbilag Fællesarealer behandles som enten vildtvoksende eller plejede græsflader i princippet som vist på landskabsplanen, kortbilag Fællesarealer skal indrettes på en hensigtsmæssig måde med velbeliggende arealer til ophold og leg Langs lokalplanområdets nordvestlige grænse skal der af hensyn til oplevelsen af området set fra det omgivende landskab plantes et antal grupper af hjemmehørende skovtræer Langs områdets grænse mod nord og nordvest anlægges et jorddige med en højde på ca. 75 cm og i øvrigt svarende til det eksisterende dige langs nabobebyggelsen mod øst Hegning mellem private haver må kun være hæk, og hegning mellem private haver og fællesarealer må kun være hæk eller anden lav beplantning efter retningslinierne i den samlede beplantningsplan. Jf (8.1.1) Beplantningsplanen skal vise hvordan bebyggelsens fællesarealer - herunder overgangen mellem fællesarealer og private haver - bearbejdes og beplantes på en måde, som er afstemt i forhold til bebyggelsens arkitektur, det skrånende terræn og oplevelsen af området set fra det omgivende landskab. (8.1.3) En passende del af områdets fællesarealer skal indrettes særligt til ophold og leg. Disse områder må ikke kun bestå af veje og adgangsarealer, selv om vejene udformes som legeopholdsarealer i henhold til færdselslovgivningen. Se Fald ca. 1:7 75 cm Ca. 250 cm (8.1.5) Principiel udformning af jorddige langs områdets grænse mod nord og nordvest Terrænregulering af private haver på mere end +/ 30 cm må kun ske efter en samlet plan for de enkelte bebyggelsesafsnit. 8

11 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r b e m æ r k n i n g er 8.2 Fortidsminde Det skal sikres, at arealet med bronzealdergravhøjen (SB10) bliver sikret under byggeperioden og efterfølgende rekonstrueret i henhold til anvisninger fra Museet på Kroppedal og i øvrigt i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen. 9 Grundejerforeninger Ca. 8 m Ca. 26 m (8.2) Vejledende skitse, der viser den rekonstruerede gravhøjs profil. Et areal på 2 meter omkring højfoden regnes med til fortidsmindet. 9.1 Grundejerforening for område B Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for ejerne indenfor område B. Jf. kortbilag Foreningens formål er at være kontaktorgan til de offentlige myndigheder, være ejer og forstå vedligeholdelse af fællesanlæg i område B (veje, stier, friarealer o. lign.), samt at varetage medlemmernes interesser i fællesspørgsmål Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 9.2 Fælles grundejerforening for Ryget Skovby Grundejerforeningen for område B er forpligtet til at være medlem af Den fælles grundejerforening for Ryget Skovby Den fælles grundejerforening har ansvaret for at holde og drive bydelens fælles friarealer og fælles anlæg i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen godkendt vedligeholdelsesplan. (9.2.1) Samtlige grundejerforeninger og ejere af bebyggelser i bydelen Ryget Skovby er forpligtet til medlemskab af den fælles grundejerforening Grundejerforeningerne skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivning pålægges foreningen. 9

12 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r b e m æ r k n i n g er 10 Forudsætninger for ibrugtagen af bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke ibrugtages før nedennævnte betingelser er opfyldt: Bebyggelsen skal være tilsluttet den fælles varmeforsyning i form af fjernvarme Bebyggelsen skal være tilsluttet fællesantenneanlæg eller kabel tv-net. Der henvises til Veje, stier, adgangs- og parkeringsarealer og fælles friarealer skal være anlagte indenfor delområder, der efter kommunalbestyrelsens vurdering er passende afgrænset i forhold til strukturplanen for hele området. (10.1.3) Bestemmelsen om passende afgrænsedes delområder tager sigte på at området kan udbygges i etaper. 11 Ophævelse af lokalplan 11.1 Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan nr. 73, vedtaget 31. august Kortbilag til lokalplanen Kortbilag 1 Afgrænsning, anvendelse mm. Kortbilag 2 Bebyggelse, veje, stier, parkering, udstykning mm. Kortbilag 3 Vejledende landskabsplan Bilag 4 Perpektivskitser Bilag 5 Vejledende detaljeudsnit Bilag 6 Miljørapport Lokalplanens bilag findes bagerst i dette hæfte. 10

13 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g Lokalplanen er i henhold til lov om planlægning vedtaget endeligt af Værløse Kommunalbestyrelse den 31. maj På Kommunalbestyrelsens vegne Jesper Bach Borgmester Hans Jørgen Mortensen Teknisk Direktør 11

14 l o k a l p l a n e n s r e d e g ø r e l s e Områdets historie indledning Lokalplanområdet ligger i bydelen Ryget Skovby og udgør den tredje og sidste etape af bydelen. Ryget Skovby er en ny tæt haveby højt beliggende i landskabet mellem Værløse og Kirke Værløse. Bydelens strukturplan er fastlagt i Kommuneplan 2005 på baggrund af en arkitektkonkurrence i Den bærende idé i planen er at samle bydelen omkring en indre præcist formet bygrønning, hvori bydelens fordelingsvej Olaf Becks Allé forløber med karakteristiske slyng. Bydelens to tidligere etaper - fastlagt i lokalplan nr. 48 og 55 - er tæt på at være udbyggede og rummer i alt ca. 500 boliger, to børneinstitutioner samt et dagcenter og et bofællesskab for ældre. Lokalplanområdet vil kunne rumme 89 boliger. Bydelens bebyggelser har klare grænser mod bygrønningen og mod det omgivende landskab. Mellem bebyggelserne er der grønne kiler og stier. Ryget Skovbys tre etaper 12

15 l o k a l p l a n e n s r e d e g ø r e l s e Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet var tidligere ejet af kommunen og var en del af en større ejendom som også omfattede tilstødende områder i det åbne land. I 2005 besluttede Kommunalbestyrelsen at klargøre størstedelen af området til salg med henblik på boligbyggeri Kommunen udarbejdede derfor lokalplan nr. 73, som var en rammelokalplan, hvis formål dels var at fastlægge de overordnede retningslinier for, hvordan der fremtidigt måtte disponeres i området, og dels at overføre den del af området, der lå i landzone ca. 4,6 ha - til byzone, og klargøre området til salg. Lokalplanen havde også til formål at give baggrund for ophævelse af skovbyggelinie og landbrugspligt inden for området. Lokalplan nr. 73 indeholdt bestemmelser om den samlede maksimale bebyggelsesgrad, om bebyggelsens maksimale højde og etageantal samt fordelingen mellem tæt-lavt byggeri og fritliggende enfamiliehuse, men planen gav ikke mulighed for bebyggelse før der forelå en samlet strukturplan, der kunne sikre en hensynsfuld indpasning af nye boligbebyggelser i det smukt beliggende område. En stor del af lokalplanområdet består af en nordvestvendt skråning, der over en strækning på m falder 8 m. 47 En stor del af lokalplanområdet består af en nordvestvendt skråning, der over en strækning på m falder 8 m. Kommunalbestyrelsen ønsker, at det særlige terræn udnyttes, så der i så vidt muligt omfang sikres gode udsigtsforhold for områdets kommende bebyggelse. Samtidig finder kommunalbestyrelsen det væsentligt, at bebyggelsen udformes således, at området fremtræder harmonisk og klart afgrænset set fra det omgivende landskab. I august 2005 blev lokalplanens boligområde udstykket som én selvstændig ejendom og efterfølgende udbudt til salg til boligformål ved en offentlig udbudskonkurrence, og i december 2005 valgte Kommunalbestyrelsen en køber hvis skitseprojekt har dannet grundlag for udarbejdelsen af strukturplanen for området. Projektet består af en samlet bebyggelse med 90 boliger fordelt på en vestlig del med 69 rækkehuse og en østlig del med 21 fritliggende enfamiliehuse. Området vejbetjenes af en blødt svunget fordelingsvej med små stikveje. Boligerne opføres som 1- og 2-etages huse i 13

16 l o k a l p l a n e n s r e d e g ø r e l s e funktionalistisk stil, hvor de afbrudte rækker af kubistiske huse føjer sig i forhold til landskabets former. Næsten alle boliger er optimalt orienteret i forhold til både sol og udsigt. Denne lokalplan nr. 73a opfylder og viderefører alle hidtil gældende bestemmelser fra lokalplan nr. 73 og fastlægger med strukturplanen de nærmere retningslinier for byggeri og anden disponering i området. Forholdet til anden lovgivning Naturbeskyttelsesloven Lokalplanens område er siden d. 8. november 2005 ikke omfattet af skovbeskyttelseslinie efter naturbeskyttelseslovens 17. Lov om landbrugsejendomme Lokalplanens jorder er siden d. 1. august 2005 ikke pålagt landbrugspligt efter lov om landbrugsejendomme. Museumsloven Der er begrundet formodning om tilstedeværelsen af fortidsminder inden for lokalplanområdet, og disse vil i givet fald være omfattet af museumslovens kapitel 8 om sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v. Skov- og Naturstyrelsen har ophævet skovbeskyttelseslinien for det område, som med lokalplan nr. 73 blev overført til byzone og fastlagt linien svarende til lokalplanområdets grænse mod nord. Ophævelsen er offentligt annonceret d. 8. november Med lokalplan nr. 73 blev en del af området overført fra landzone til byzone. Ved den efterfølgende udstykning af lokalplanområdets delområde B i én selvstændig ejendom blev den hidtidige landbrugspligt for området ophævet ved erklæring fra landinspektør, jævnfør lov om landbrugsejendomme 6. Museet på Kroppedal har i sommeren 2005, efter aftale med Kommunen, foretaget arkæologiske undersøgelser i området. Undersøgelserne viste, at den overpløjede bronzealderhøj (SB10), som ligger i områdets østlige del, sandsynligvis er uberørt, og museet mener, den kan indeholde velbevarede grave. Museet på Kroppedal anbefaler at sikre af gravhøjen ved at tinglyse, at arealet (en cirkel med diameter på ca. 30 m) friholdes for bebyggelse. Højen kan så fungere som et grønt område i bebyggelsen. Evt. kan højen genskabes eller rekonstrueres i samarbejde med Museet på kroppedal og Kulturarvsstyrelsen. 14

17 l o k a l p l a n e n s r e d e g ø r e l s e Lov om miljøvurdering Efter lov om miljøvurdering, som trådte i kraft skal der udarbejdes miljøvurdering, når myndigheder tilvejebringer planer som omhandler særlige projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4 eller andre projekter, som vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet. Ved udarbejdelsen af lokalplan nr. 73 blev der ikke lavet miljøvurdering idét Kommunen fandt, at der var tale om planlægning for et mindre område på lokalt niveau, og inden for rammerne af gældende region- og kommuneplanlægning, som Kommunen gennem planloven har en forpligtelse til at virke for gennemførelse af. For sådanne planer skal der iflg. Lov om miljøvurdering kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Da den overpløjede bronzealderhøj (SB10) siden har vist sig sandsynligvis at være uberørt, og kan indeholde velbevarede grave, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der for denne lokalplan udarbejdes en miljøvurdering. Selv om behovet for en miljøvurdering udløses af de nye oplysninger om bronzealderhøjen, har Kommunen valgt at lade flere parametre indgå i miljørapporten. De valgte parametre er: 1. Miljøpåvirkning i forhold til den overpløjede bronzealderhøj (SB10) i områdets østlige del. 2. Miljøpåvirkning for lokalplanområdets naboer i form af forringet udsigt pga. det kommende boligbyggeri. 3. Miljøpåvirkning af de omliggende naturområder i form af øget slitage fra beboere i det kommende boligbyggeri. 4. Miljøpåvirkning af landskabet i form af en ændret oplevelse af området set fra det åbne land. 5. Miljøpåvirkning i form af øget biltrafik fra det kommende boligbyggeri. 6. Herlighedsværdi og naturkvaliteter for de kommende beboere i nybyggeriet. Kommunen har under den indledende afgrænsning af miljøvurderingen fravalgt en række andre mulige parametre som eksempelvis geologiske forhold, klima- 15

18 l o k a l p l a n e n s r e d e g ø r e l s e påvirkning eller drikke- og grundvandsforhold idét planen ikke vurderes at have sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet for disse parametres vedkommende. Miljørapporten er vedlagt lokalplanen som bilag nr. 6. Forholdet til anden planlægning Regionplan 2005 Hele lokalplanområdet er udlagt som byområde i Regionplan Kommuneplan 2005 Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, som er fastlagt for hele bydelen Ryget Skovby. Bydelen er betegnet som område B51 og har følgende rammer for lokalplanlægningen: Anvendelse: Boligformål, overvejende tæt lav bebyggelse med overvejende mindre boliger Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocent max 25%. Højst 2 etager. Dog kan kommunalbestyrelsen tillade enkeltbygninger eller dele af bygninger i 3 etager. Friarealer Mindst 10 % udlægges til samlede friarealer og små vådområder sikres som del af friarealerne. Andet Området udbygges i overensstemmelse med strukturplanen for hele område B51 f.s.v.a. de primære veje, bebyggelsesområdernes afgrænsning og friarealstrukturen. Strukturplanen som fastlagt i Kommuneplan 2005 Kommuneplanen indeholder også generelle bestemmelser og retningslinier for lokalplanlægningen. De relevante for lokalplanens område er følgende: Overordnet planlægning: Der må ikke etableres forhold som strider imod kommuneplanens hovedstruktur eller den overordnede planlægning (regionplan, landsplandirektiver m.v.) Bebyggelse: Ny bebyggelse og væsentlige ændringer af eksisterende bebyggelse skal udformes, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Beplantning: Kommunens grønne præg skal sikres ved retningslinier for beplantning. Parkering: Der skal sikres parkeringsareal svarende til det parkeringsbehov, der er knyttet til aktiviteter på den enkelte ejendom. 16

19 l o k a l p l a n e n s r e d e g ø r e l s e Det fornødne parkeringsareal kan tillades tilvejebragt som fælles parkering for et større område, hvis det fastlægges i en samlet plan for området. Varmeforsyning: Ny bebyggelse skal pålægges tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning i overensstemmelse med kommunens varmeplan. Terrænregulering: Terrænregulering på mere end +/- 0,3 m må kun ske efter en samlet plan, der sikrer hensynet til omgivelserne og hensynet til adgangsforholdene herunder også for bevægelseshæmmede, dersom arealbenyttelsen gør det aktuelt. Stiforbindelser: Det skal sikres at alle kommunale stier, som indgår i kommunens stiplan som hovedstier eller vigtige forbindelsesstier enten opretholdes eller erstattes af nye velegnede ruter for cyklister og gående. Anden lovgivning: Foruden kommuneplanens rammebestemmelser henvises til en række andre love - f. eks byggelov, skovlov, naturbeskyttelseslov, miljølov, landbrugslov, museumslov og vejlov - som alle fastlægger yderligere retningslinier og begrænsninger for byggeri, anlæg og arealbenyttelse i kommunen. For områder til boligbebyggelse generelt: Anvendelse: Det skal sikres, at anvendelsen fastlægges til boligformål med mulighed for at indpasse service- og fællesfunktioner som børneinstitutioner, tekniske anlæg (f.eks. varmecentral), anlæg og lokaler til kultur og fritidsformål, samt virksomheder, som ikke ændrer områdets karakter som boligområde. Erhverv: Enhver boligindehaver kan udøve sit erhverv i egen bolig, når der ikke beskæftiges andre end boligens beboere, og når ejendommen som helhed ikke, f.eks. ved skiltning, parkering, støj- og lugtgener, ændrer karakter af bolig. Skiltning, oplag o.lign.: Det skal sikres, at områdets præg af boligområde ikke ændres/skæmmes ved f.eks. skiltning, oplag, parkering af campingvogne, både, uregistrerede køretøjer o.lign. Fælles antenneanlæg: Det skal sikres, at bebyggelse i nye boligområder tilsluttes fælles antenneanlæg eller kabel-tv. For områder til åben lav boligbebyggelse: Etageantal: Åben lav bebyggelse må højst være 1 etage med udnyttet tagetage, dog med mulighed for 2 etager for en del af bebyggelsen, hvis særlige forhold (vedr. terræn, eksisterende bebyggelse, arkitektur) taler for det. Parkering: Der skal reserveres plads til min. 2 biler pr. bolig. Byggelinier: Der må ikke bygges nærmere end 5 m fra vejskel. Dog må der opføres åbne carporte, når taget holdes ½ m fra vejskel, og ikke overstiger 2,5 m inden for 2,5 m fra vejskellet. For områder til tæt lav boligbebyggelse: Parkering: Der skal almindeligvis reserveres plads til 2 biler pr. bolig. Fælles småbygninger mv.: Der skal sikres mulighed for etablering af fælles småbygninger, udhuse og overdækkede arealer til cykler, barnevogne, oplag, affald o.lign. Samlet plan: Det skal sikres, at tæt lav bebyggelse opføres efter en samlet bebyggelsesplan. 17

20 l o k a l p l a n e n s r e d e g ø r e l s e Zoneforhold Hele lokalplanområdet er siden 31. august 2005 byzone. Lokalplanområdets trafikbetjening Lokalplanområdet skal vejbetjenes ved stikveje fra Olaf Becks Allé som fastlagt i strukturplanen for Ryget Skovby, jf. kommuneplanens rammer for område B51. Tidligere var en del af lokalplanområdet landzone. Med vedtagelse af lokalplanen 73 blev hele området overført til byzone. Den overordnede stibetjening sker via hovedsti i bygrønningen og i lokalplanområdets østlige del giver en landskabssti adgang til det åbne lands stinet. I henhold til kommuneplanens stiplan skal der anlægges en landskabssti udenfor lokalplanområdet, langs områdets nordlige grænse. Med hensyn til kollektiv trafikbetjening er der buskørsel på Olaf Becks Allé med forbindelse til Værløse Station og videre til Bagsværd og Lyngby Station. Varmeplan. Lokalplanområdet ligger i et område, der i kommunens varmeplanlægning er udlagt til forsyning med fjernvarme og med tilslutningspligt for ny bebyggelse. Afløbsforhold - spildevand og regnvand fra tage Efter kommunens spildevandsplan skal området kloakeres ved separatsystemer for henholdsvis spildevand fra husholdninger og regnvand fra tage og befæstede arealer. Efter spildevandsplanen tilstræbes det generelt, at regnvandet i videst muligt omfang, og hvor det er teknisk og miljømæssigt forsvarligt, nedsives enten via regnvandssøer eller faskiner. Regnvand fra parkeringsarealer skal passere olieudskiller inden nedsivning. Endvidere tilskyndes til, at regnvand opsamles og bruges til formål, hvor det kan erstatte vandværksvand. Opsamlet og ledningsført i godkendte anlæg kan regnvand benyttes til tøjvask og toiletskyl i boliger efter regler i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Byøkologi og miljøhensyn Kommunalbestyrelsen finder det naturligt, at planlægningen af et nyt stort boligområde i videst muligt om- 18

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 7 8 i n d l e d n i n g 1

i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 7 8 i n d l e d n i n g 1 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 7 8 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m el s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Udstykning og lignende 2 5. Veje

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

i n d l e d n i n g 1

i n d l e d n i n g 1 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 76 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m el s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 2 3. Områdets anvendelse 3 4. Udstykning 3 5. Veje

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 37. RØdvig. Ple jeboliger

Stevns kommune. Lokalplan nr. 37. RØdvig. Ple jeboliger Stevns kommune Lokalplan nr. 37 Ple jeboliger i RØdvig 1 STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 # Lokalplan for en bebyggelse af pleje- og andre boliger i RØdvig. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere