mobiletelefon (eller modem indbygget i en anden enhed) kan sende og modtage s eller browse på Internettet via mobiletelefon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mobiletelefon (eller modem indbygget i en anden enhed) kan sende og modtage emails eller browse på Internettet via mobiletelefon."

Transkript

1 GPS baseret tracking af mobile objekter Christian S. Jensen, Aalborg Universitet og & Kristian Torp, Aalborg Universitet Denne artikel beskriver hvorledes man med eksisterende teknologi, herunder Global Position System og General Packet Radio Service, effektivt kan tracke mobile objekter som f.eks. køretøjer med en garanteret nøjagtighed. Først beskrives den teknologiske platform. Herefter beskrives tre forskellige teknikker til at tracke mobile objekter. Teknikkerne bliver gradvis mere avancerede. De tre teknikker evalueres, og omkostningen for at tracke et mobilt objekt med en nøjagtighed på cirka 150 meter estimeres til mindre end 1 kr. pr. døgn baseret på priser fra et forsøg udført i Introduktion I dag anvendes Global Position System (GPS) bredt i både professionel og privat sammenhæng, ofte til navigation. Der sælges GPS enheder og navigationsanlæg som aldrig før. Denne udvikling skyldes i høj grad, at GPS løser et konkret problem og at GPS enhederne nu har nået et prisniveau, hvor alle kan være med. GPS modtagere og navigationsanlæg ses nu som tilbudsvarer i Bilka og Brugsen. En anden teknologi, der også er meget udbredt, er det såkaldte mobile Internet. Her anvendes ofte General Packet Radio Service (GPRS) teknologien, hvor man med en såkaldt 2,5 generations GSM mobiletelefon (eller modem indbygget i en anden enhed) kan sende og modtage s eller browse på Internettet via mobiletelefon. Kombination af den vide udbredelse af GPS og GPRS giver mange muligheder for nye services, der retter sig mod mobile brugere. En del af disse services betjener sig af det, der kaldes tracking. Her holder en central server i realtid styr på, hvor en population af mobile objekter, f.eks. biler, aktuelt befinder sig. Her bliver GPS brugt til positionering af de mobile objekter, og GPRS bruges til at indrapportere positionerne til serveren. Dette giver f.eks. mulighed for at forudsige traffikkøer og at fortælle bilisterne om de køer, der er relevante for dem. En anden anvendelse er at følge medarbejdere hos sikkerhedsfirmaer så som Falck eller Securitas eller medarbejdere ved politiet fra centralt hold, således at medarbejderne oplever en større tryghed. Hvis de indrapporterede positioner gemmes på serveren, giver dette mulighed for nærmere at analysere, hvordan de enkelte mobile objekter bevæger sig. Ved sådanne analyser har det vist sig, at op mod 80 procent af alle ture foretaget med bil har en destination som f.eks. arbejde, skolen eller hjemmet (vi er altså vanedyr, når vi kører). Med sådanne informationer om det enkelte køretøj bliver mere avancerede og personlige services også mulige. Man kan forestille sig, at når en person sætter sig i sin bil mandag morgen 7.30, så beregner systemet, at den typiske rute og destination for dette køretøj er arbejdspladsen. Hvis systemet samtidig ved, at der er sket et færselsuheld på ruten, så der er problemer med fremkommeligheden, kan systemet melde dette tilbage til føreren og samtidig forslå alternative ruter. Et antal tekniske udfordringer skal løses før de avancerede services kan stilles til rådighed for et bredt publikum. To af disse udforderinger er (1) hvordan køretøjer kan trackes med en garanteret nøjagtighed, dvs. at et køretøjs faktiske position f.eks. er maksimalt 200 meter fra den position, som serveren antager, at der gælder for køretøjet og (2) hvordan omkostningerne for kommunikationen mellem køretøjer og server samt opdateringerne på serveren kan holdes nede. Vi vil i denne artikel se nærmere på disse to udfordringer. Specielt vil vi undersøge, hvorledes de kan løses vha. GPS og GPRS, der som sagt allerede er vidt udbredte. Artiklen bygger på de referencer, der er angivet til sidst i artiklen. 21

2 Arkitektur I dette afsnit vil de grundlæggende antagelser for et system til tracking af køretøjer blive diskuteret. Herudover vil den bagvedliggende arkitektur at et sådant system blive beskrevet sammen med den tekniske udfordring ved at udføre tracking. Det antages, at alle køretøjerne bevæger sig rundt i et vejnetværk og at hvert køretøj er udstyret med en GPS modtager samt et GPRS modem (eventuelt i form af en moderne mobiltelefon), der muliggør datakommunikation med en central server. En hovedkomponent i trackingarkitekturen er en bagvedliggende server, der regelmæssigt modtager beskeder fra køretøjerne om, hvor de befinder sig lige nu. Serveren gemmer disse beskeder og bruger dem til at forudsige, hvor køretøjerne vil være i den nærmeste fremtid. Disse beregnede, fremtidige positioner er naturligvis kvalificerede gæt, baseret på køretøjernes nuværende og tidligere positioner. De fremtidige positioner kan beregnes på forskellige måder dette uddybes senere. For at muliggøre tracking med en forudbestemt nøjagtighed er det nødvendigt, at hvert køretøj kender den position som serveren aktuelt tror, at køretøjet har. Hvert køretøj modtager med jævne mellemrum, typisk hvert sekund, sin nuværende position via GPS modtageren. Når dette sker, sammenlignes denne faktiske position med den position som serveren antager, at køretøjet har (og som køretøjet kender). Hvis forskellen mellem disse to positioner er inden for den forud aftalte nøjagtighed, så sker der intet. Er afvigelsen derimod større, sendes en opdatering fra køretøjet til serveren med køretøjets faktiske position. Når serveren modtager en opdatering af et køretøjs position gemmes denne, og serveren laver en ny forudsigelse af, hvor køretøjet vil befinde sig i den nærmeste fremtid. Denne forudsigelse, som generelt er en funktion, der tager et tidspunkt som argument og returnerer en position, sendes tilbage til køretøjet. Der ligger den væsentlige tekniske udfordring i at lave gode forudsigelser af de fremtidige positioner for et køretøj. Kvaliteten af disse forudsigelser samt den nøjagtighed, hvormed et køretøjs position skal kendes på serveren, er afgørende for hvor ofte, der må kommunikeres mellem køretøj og server. a) Punktbaseret tracking b) Vektorbaseret tracking Tracking teknikker Forskellige teknikker kan anvendes til forudsigelse af et køretøjs fremtidige positioner. Den ideelle teknik er både nøjagtig i sine forudsigelser samt hurtig at foretage. Det skal gerne være hurtigt at udregne forudsigelserne, for ellers vil løsningen ikke skalere til mange køretøjer. Metoden skal være nøjagtig for at minimere kommunikationsomkostningerne. I dette afsnit beskrives tre forskellige teknikker til beregning af et køretøjs fremtidige positioner, som er kendetegnet ved forskellig hurtighed og nøjagc) Segmentbaseret tracking Figur 1: Tre teknikker til forudsigelse af et køretøjs fremtidige positioner. 22

3 tighed. De tre teknikker er illustreret i figur 1. De (ens) fuldt optrukne kurver i figur 1a, 1b og 1c angiver vejnetværket, et køretøj bevæger sig på (cirka et omvend U med vandret afstikker til venstre øverst). De sorte prikker er forskellige positioner, som et køretøj har indrapporteret til serveren. I dette tilfælde har køretøjet bevæget sig fra venstre mod højre. De stiplede cirkler og pølseformer angiver nøjagtigheden hvormed serveren skal kende køretøjets position. Punktbaseret tracking Punktbaseret tracking er illustreret i figur 1a. Med denne teknik er serverens beregning af et køretøjs fremtidige positioner meget simpel og hurtig: De fremtidige positioner er den nyeste position, der er indrapporteret af køretøjet. Hvis den ønskede nøjagtighed er 200 meter vil køretøjet derfor sende en opdatering til serveren for cirka hver 200 meter køretøjet tilbagelægger, hvis køretøjets bevægelse er retningsbestemt. Hvis køretøjet holder stille, sker der ingen opdateringer. Denne teknik er meget hurtig, og kommunikation fra serveren til køretøjet efter en opdatering af køretøjets position kan undgås, fordi køretøjet allerede kender de beregnede fremtidige positioner. Vektorbaseret tracking Vektorbaseret tracking er illustreret i figur 1b. De fremtidige positioner for et køretøj er beregnet ud fra den seneste indrapporterede position samt en vektor, der angiver retning og fart for køretøjet. Retningen er specificeret som en kompasretning, f.eks. 90 grader, og hastigheden er i meter per sekund (m/ s), f.eks. 16 m/s. Begge disse værdier fås fra de seneste GPS data, der er modtaget af køretøjet. Bemærk at punktbaseret tracking kan ses som et specialtilfælde af vektorbaseret tracking, hvor nulvektoren bruges. Som det er indikeret i figur 1a og 1b, vil vektorbaseret tracking oftest give færre opdateringer end punktbaseret tracking. Generelt vil opdateringerne foregå, når køretøjet skifter retning f.eks. fordi vejen drejer (som vist i figur1 b) eller når køretøjet et stykke tid har kørt med en fart, der enten er væsentligt mindre eller større end den antagede hastighed. Det kan ske f.eks. ved deceleration og acceleration før og efter et lyskryds. Vektorbaseret tracking er næsten ligeså hurtig at beregne som punkbaseret tracking, og kommunikationen fra server til køretøj efter en opdatering kan igen undgås. Segmentbaseret tracking Segmentbaseret tracking er illustreret i figur 1c. Ideen er her at anvende viden om det vejnetværk, køretøjerne bevæger sig i. Vi antager således, at vi har en digital repræsentation af vejnetværket til rådighed. Hver vej er i en sådan repræsentation delt op i en række mindre segmenter, som hvert er repræsenteret som en såkaldt polylinie, der igen er en række af sammenhængende liniestykker. Disse segmenter modellerer centerlinierne for vejene. Det digitale vejnetværk er gemt på serveren, og når den modtager en opdatering fra et køretøj, så afbildes køretøjets position først til et punkt på et segment. Serveren beregner de fremtidige positioner for køretøjet ved at antage, at køretøjet fortsætter på det samme segment med konstant fart. Den fart, der bruges er, som for den vektorbaserede måde, den fart der er modtaget med den seneste GPS position. Som vist på figur 1c behøver det, at vejen drejer ikke at medføre, at køretøjet sender en opdatering, som det typisk er tilfældet for vektorbaseret tracking. Desuden indikerer figur 1b og 1c, at de vektorbaserede og segmentbaserede teknikker cirka kræver opdatering lige ofte, med en lille forbedring for den segmentbaserede. Segmentbaseret tracking er den mest beregningstunge, fordi køretøjets GPS position skal relateres til et segment. Yderligere er det nødvendigt at sende de beregnede, fremtidige positioner tilbage til køretøjet, der har opdateret serveren. Det kan gøres ved at sende køretøjets segment og dets aktuelle position på segmentet tilbage til køretøjet. Hvis køretøjet i forvejen har det digitale vejnet, behøver serveren ikke sende segmentet. Bemærk at kvaliteten og dækningen af den digitale re- 23

4 præsentation af vejnettet er væsentlige for segmentbaseret tracking. Kan serveren ikke afbilde et køretøjs GPS position til en position på et segment, kan denne tracking teknik ikke anvendes. I det tilfælde anvendes vektorbaseret tracking. Når det samme køretøj igen sender en opdatering til serveren, vil denne så igen først forsøge at relatere den nye GPS position til et segment. Forbedringer af segmentbaseret tracking Segmentbaseret tracking er den bedste af de tre teknikker til at beregne et køretøjs fremtidig positioner. Det skyldes, at den bruger et større datagrundlag (det digitale vejnetværk) end de to andre teknikker. Vi vil derfor inden vi begynder at lave samlinger af de tre teknikker introducere tre forskellige typer af forbedringer af segmentbaseret tracking, som er mulige, fordi denne anvender et digitalt vejnet. Den første type af forbedring er at modificere det digitale vejnet således, at det bliver mere velegnet til tracking. En første modifikation er at sætte korte segmenter, der beskriver dele af vejnettet med det samme vejnavn, sammen til færre og længere segmenter. Længden af segmenterne har en væsentlig indflydelse på, hvor ofte et køretøj sender en opdatering til serveren. Når segmenterne bliver længere vil et køretøj ikke så ofte nå enden på et segment (når det sker, så forbliver den forudsagte position ved enden, og det resulterer så hurtigt i en opdatering). Denne modifikation kan forbedres ved at man omhyggeligt vælger de segmenter, der sættes sammen. Når man har flere muligheder for at forlænge et segment bør man vælge at forlænge med et segment, der efterfølgende kan forlænges. Dette er en forbedring, fordi navngivne veje kan indeholde sideveje (eksempelvis i villakvarterer). En anden forbedring er at vælge at forlænge med segmenter, der har samme retning. Det er en forbedring, fordi vi kan forvente, at køretøjer vil forsøge at køre så direkte som muligt til deres destinationer. Den næste type af forbedring er at etablere og anvende såkaldte ruter i stedet for segmenter. En rute er en samling af segmenter, der ofte bliver kørt på af et køretøj i forlængelse af hinanden. Man kan tænke på ruter som en slags supersegmenter formelt er de blot meget lange polylinier. Ruterne findes ved at spørge på alle de positioner, som alle køretøjer tidligere har indrapporteret til serveren og se hvilke positioner, der tidsmæssigt hører sammen for hvert enkelt køretøj. Når de oftest anvendte segmenter sættes sammen, dannes en profil for, hvilke trafikårer både det enkelte køretøj og alle køretøjene samlet set anvender mest. For et bestemt køretøj kan der f.eks. danne sig en rute fra ejerens bopæl til ejerens arbejdsplads og omvendt. Tilsvarende kan der for alle køretøjer danne sig en rute fra Aalborg midtby til Aalborg Lufthavn, fordi mange taxier kører denne tur hver dag. Den sidste type af forbedring er at beregne såkaldte accelerationsprofiler for de enkelte ruter. Ideen er, at hvis en person kører fra sin bopæl til sit arbejde på cirka samme tidspunkt hver dag, vil det tage omtrent samme tid. Som et eksempel kan det være at et køretøj efter 35 sekunder passerer Brugsen, efter 143 sekunder passerer biblioteket, efter 342 sekunder passerer skøjtehallen og så ankommer til arbejdspladsen efter 512 sekunder. Accelerationsprofiler er mere nøjagtige end at antage, at et køretøj bevæger sig med konstant fart. Evaluering af tracking teknikkerne Vi har indtil videre blot beskrevet forskellige tracking teknikker samt fortalt lidt om vores forventninger til, hvor gode de forskellige teknikker faktisk er. Nu ser vi nærmere på, hvor mange opdateringer de forskellige teknikker giver anledning til, når vi bruger dem til tracking af biler med forskellige nøjagtigheder. Desuden estimerer vi de faktiske omkostninger i kroner ved tracking ved brug af GPRS. De seks forskellige teknikker er alle implementeret i database management systemet Oracle. Datagrundlaget for un- 24

5 dersøgelsen af antal opdateringer er baseret på GPS målinger fra fem køretøjer, der i knap to måneder i år 2001 har kørt rundt i Aalborgområdet. Der er anvendt et digitalt vejnet for at muliggøre segmentbaseret tracking. En nærmere beskrivelse af disse data og vejnetværket findes i (Jensen et al., 2004). Mere detaljerede sammenligninger af tracking teknikkerne findes i (Civilis et al., 2005, Jensen et al., 2005). For at estimere omkostninger i kroner ved at bruge de forskellige teknikker anvendes data fra Remote projektet (Lahrmann & Torp 2004, Torp & Lahrmann 2004). I dette projekt fik ti taxier installeret specialudstyr, der muliggjorde online overvågning af taxierne samt indrapportering af trafikkøer i Aalborg-området. De ti taxier blev udstyret med GPS enheder og GPRS modemer. Opsætningen i Remote projektet er derfor meget overensstemmende med den opsætning, der skal til for at kunne lave tracking. Figur 2 viser en sammenligning af antal opdateringer for de seks tracking teknikker. På x-aksen er angivet den nøjagtighed (varierende fra 40 meter til 1000 meter), hvormed tracking skal foretages. På y-aksen finder vi det gennemsnitlige tidsrum, målt i sekunder, mellem to på hinanden følgende opdateringer sendt fra et køretøj til serveren. Med punktbaseret tracking skal der sendes en opdatering fra hvert køretøj til serveren cirka hvert femte sekund, hvis køretøjerne skal trackes med en nøjagtighed på 40 meter. Det modificerede vejnet er et vejnet, hvor alle de tre modifikationer beskrevet tidligere er udført. En tracking teknik er bedre desto sjældnere, der behøves at blive sendt opdateringer. Som det fremgår af de tre nederste stiplede linier i figuren er punktbaseret tracking den dårligste. Herefter følger segmentbaseret og vektorbaseret tracking. Det er forventet, at den punktbaserede teknik ville være den mindst effektive, da denne blot gemmer den nyeste opdatering. Det er en overraskelse, at den vektorbaserede teknik er bedre end den segmentbaserede. Dette skyldes, at segmenterne i det digitale vejnet, der er anvendt, er meget korte. Hvis der ses på de tre øverste linjer i figuren ses det, at effektiviteten af segmentbaseret tracking forbedres væsentligt med de forbedringsmuligheder, der er beskrevet her i artiklen. Hvis det underliggende vejnetværk ændres ved at forlænge segmenterne (se (Civilis Figur 2 Sammenligning af varighed mellem opdateringer for forskellige nøjagtigheder. et al., 2005) for detaljer) bliver segmentbaseret tracking bedre end den vektorbaserede. Den segmentbaserede teknik kan yderligere forbedres ved at anvende ruter samt ruter med tilhørende accelerationsprofiler. I det sidste tilfælde behøves der kun at sendes en opdatering fra hvert køretøj for hver 270 sekunder, hvis disse skal følges med en nøjagtighed på 1000 meter. I Remote projektet modtog en central server en opdatering (inklusive en GPS position) fra ti taxier hvert femte sekund via GPRS. Til at sende 25

6 opdateringer anvendtes UDP protokollen, og hver opdatering fyldte 48 bytes. Hvis der ses på de faktiske priser for at overvåge ti taxier (i marts måned 2004) er disse (Torp & Lahrmann, 2004): Et GSM abonnement på 56,00 kr per taxi pr. måned Et GPRS abonnement på 28,00 kr per taxi pr. måned En traffikafgift på i alt 434,92 kr Der blev i Remote projektet kun indsendt opdateringer fra taxier, hvis der var tænding på bilen. Da det drejer sig om taxier, der kører meget (på to- eller treholds skift), vil vi antage, at alle taxierne i gennemsnit indsender opdateringer 6 timer i døgnet (denne oplysning kan desværre ikke udregnes ud fra data i Remote projektet og vi laver derfor dette estimat). Der modtages 720 opdateringer fra hver taxi pr. time (svarende til en opdatering hvert 5 sekund i sekunder). Omkostningen for at modtage opdateringer fra en enkelt taxi pr. dag er derfor 434,92 kr / (30 dage * 10 taxier) = 1,45 kr. Hvis dette opregnes til omkostningen per times kørsel er dette cirka 1,45 kr / 6 timer = 24 øre/time. Vi antager, at prisen falder linært med længden af varigheden mellem opdateringer. Det vil sige at hvis opdateringer hvert femte sekund koster 24 øre/time, så vil opdateringer hvert tiende sekund koste 12 øre/time. Med disse priser kan den bedste teknik udføre tracking af et køretøj med cirka 150 meters nøjagtighed for 72 øre pr. døgn hvis køretøjet kører i 24 timer i døgnet. Opsamling Vi har i denne artikel givet en kort introduktion til hvorledes GPS og mobilkommunikation kan anvendes til at tracke køretøjer. Tracking åbner nye muligheder for services, specielt hvis det kombineres med, at de tidligere positioner for et køretøj gemmes og bruges til analyse. Vi har konkret i artiklen set på, hvorledes der kan udføres tracking med en garanteret nøjagtighed og på hvorledes kommunikationsomkostningerne kan holdes nede. Referencer A. Civilis, C. S. Jensen, og S. Pakalnis, Techniques for Efficient Road-Network-Based Tracking of Moving Objects. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 17, No. 5, side , maj H. Lahrmann og K. Torp, Realtidsdetektering af bilkøer. Dansk Vejtidsskift, asp.vejtid.dk/ar tikler/2004/ 09%5C4070.pdf, side 61-64, september C. S. Jensen, H. Lahrmann, S. Pakalnis og J. Runge, The INFATI Data. TimeCenter Teknisk rapport TR-79, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, DP/tdb/TimeCenter/TimeCenterPublications/TR-79.pdf, juli C. S. Jensen, K. J. Lee, S. Pakalnis og S. Salenis, Advanced Tracking of Vehicles. Proceedings of the Fifth European Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems, Hannover, Tyskland, juni 2005, ERTI- CO-ITS Europe. K. Torp og H. Lahrmann, 2004 (red.). Redskaber til monitorering af trafikken, REMOTE, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, ISP nr. 300, ISBN: , Aalborg Universitet Om forfatterne Christian S. Jensen, dr.techn, ph.d., professor, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7E 9220 Aalborg Øst, Kristian Torp, ph.d., lektor,institut for Datalogi, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7E 9220 Aalborg Øst, 26

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet Abstrakt

Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Abonnementer hos Trippe Track A/S

Abonnementer hos Trippe Track A/S Abonnementer hos Trippe Track A/S GPS Tracking / Genfinding Kun Internet adgang Elektronisk kørebog *WEB-ADGANG **WEB-LOG KØREBOG Tilslutning til kontrolcentral Kr. 692,- pr. år Tilkøb af tilslutning til

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Beskyt miljøet og bundlinjen

Beskyt miljøet og bundlinjen 23042012_WORKsmart_ECO_bro_DK WORKsmart -Eco Beskyt miljøet og bundlinjen www.tomtom.com/business Let s drive business Indhold 2 Hvor miljøvenlig er virksomheden? 3 Optimer udnyttelsen af køretøjerne for

Læs mere

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv.

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv. Statistikmodulet. Statistikmodulet er et grundlæggende værktøj til at forstå og analysere trafikken på dit website, og det kan du benytte til mange ting, lige fra at se hvor mange besøgende du har, til

Læs mere

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 OmniFleet til Android Version 8.3.0 OmniFleet til Android... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 3 Download og installation... 3 Hovedmenuen... 4 Opsætning... 4 Køretøjsliste...

Læs mere

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE]

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Forfattere: Harry Lahrmann 1 lahrmann@plan.aau.dk, Kristian Torp 2 torp@cs.aau.dk, Jesper Runge Madsen 7 jpm@cowi.dk, Poul Heide 3 heide@m-tec.dk, Jørgen

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Logfiler Basestationpositioner. GPS Kortservice. Database

Logfiler Basestationpositioner. GPS Kortservice. Database Kort Logfiler Basestationpositioner GPS position GPS Kortservice Rapporteret position Logfiler til DB Server Web Lager, database eller filer Webservice Database Dataudveksling Retningsbestemt dataudveksling

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

HURTIGSTE VERSUS MEST

HURTIGSTE VERSUS MEST HURTIGSTE VERSUS MEST BRÆNDSTOFØKONOMISKE RUTER Ove Andersen xcaliber@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Benjamin B. Krogh bkrogh@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

ESTIMERING AF BRÆNDSTOFFORBRUG

ESTIMERING AF BRÆNDSTOFFORBRUG ESTIMERING AF BRÆNDSTOFFORBRUG VHA. GPS DATA Ove Andersen xcaliber@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Kristian

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Kasteparabler i din idræt øvelse 1

Kasteparabler i din idræt øvelse 1 Kasteparabler i din idræt øvelse 1 Vi vil i denne første øvelse arbejde med skrå kast i din idræt. Du skal lave en optagelse af et hop, kast, spark eller slag af en person eller genstand. Herefter skal

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner.

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Mobile Workforce Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Dette dokument beskriver de mest almindelige funktioner til brug i det daglige arbejde. Indhold Introduktion

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING MobiKOM er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på MobiKOM.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Bluegarden SmartLøn. Sådan bruger du appen

Bluegarden SmartLøn. Sådan bruger du appen Bluegarden SmartLøn Sådan bruger du appen Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang Side 3 Ikoner og funktioner Side 4 Registrering af tid (TID) Side 5 Registrering af kørsel (KM) Side 7 Registrering

Læs mere

2G 3G 4G Kategori (dækning) RXLev (dbm)

2G 3G 4G Kategori (dækning) RXLev (dbm) Beskrivelser til dækningskort (teknologi og tilgængelighed): Dækningskortene viser signalstyrken i fem kategorier, fra ingen dækning til fremragende dækning. En kategori (farve) er markeret på kortet hvis

Læs mere

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Introduktion Min Kørsel gør det muligt for dig at registrere arbejdsrelateret kørsel på stedet. Der indberettes via smartphone eller

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Beskrivelse af rejsetiden

Beskrivelse af rejsetiden Forudsigelse af forsinkelse på Helsingørmotorvejen Jens Møller-Pedersen, TetraPlan ApS Vejdirektoratet har etableret et rejsetidsinformationsssystem (RIS) på Helsingørmotorvejen, der permanent døgnet rundt

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Lokaliseringsundersøgelser

Lokaliseringsundersøgelser Vejforum 2010 Lokaliseringsundersøgelser Artikel Forfatter: Simon Bojer Sørensen, sibo@cowidk, tlf 99 36 77 81 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Kan Rejsekortsdata anvendes til beregning af rejsetid?

Kan Rejsekortsdata anvendes til beregning af rejsetid? Kan Rejsekortsdata anvendes til beregning af rejsetid? Det korte svar ja! Rasmus Albrink, Plan og trafik, RSAL@COWI.DK 1 1 OKTOBER 2015 Agenda Lidt historie om rejsetider og CitySense Rejsetider beregnet

Læs mere

Information om SpeedMap

Information om SpeedMap september 2012 Information om SpeedMap Præsentation Speedmap anvender GPS målinger fra flåder af køretøjer i trafikken til at beregne hvilke hastigheder, der typisk køres med på vejene. Værktøjet giver

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser.

Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser. Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 10. 11. 9. 8. 1. Se køretøjer på kort.

Læs mere

Vejledning til DTU DOC & RSS Feeds

Vejledning til DTU DOC & RSS Feeds Vejledning til DTU DOC & RSS Feeds Jeg vil efterfølgende blande billeder og beskrivelser. Jeg har desværre ikke muligheden for at kunne danne de "rigtige" billeder, da jeg ikke har rettigheder til at søge

Læs mere

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion 1.Trafiksnit Her udvælges hvilke snit, som udtrækket skal omfatte.

Læs mere

FREM FÅR DIG HURTIGERE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM

FREM FÅR DIG HURTIGERE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM TOMTOM TRAFFIC FÅR DIG HURTIGERE FREM TomTom er en førende udbyder af trafiktjenester. TomTom overvåger, behandler og leverer trafikinformation via teknologi, som de selv har udviklet. TomTom mener, at

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer. http://www.teknologisk.dk/25017. I-GTS - Temaer

Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer. http://www.teknologisk.dk/25017. I-GTS - Temaer Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer http://www.teknologisk.dk/25017 I-GTS - Temaer 1 I-GTS ITS vejen til CO2 neutral? I-GTS ideer for nedbringelse af miljøbelastning Nedenfor er der givet

Læs mere

Studieretningsopgave

Studieretningsopgave Virum Gymnasium Studieretningsopgave Harmoniske svingninger i matematik og fysik Vejledere: Christian Holst Hansen (matematik) og Bodil Dam Heiselberg (fysik) 30-01-2014 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

Professionelle sporings- og trackingløsninger. Produktkatalog

Professionelle sporings- og trackingløsninger. Produktkatalog Professionelle sporings- og trackingløsninger Produktkatalog Forsøger målrettet at overgå Navitrace er en virksomhed, som fremstiller og sælger GPS sporings- og trackingløsninger fra A til B samt A til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP tilgængelig for ios/android/windows Phone 5040327601-WEB Kære kunde. Tak for at du valgte et Meta Trak produkt. Meta Trak er en telematisk enhed, der giver brugeren mulighed

Læs mere

Det får I ud af at samle it og telefoni i én komplet løsning. TDC Erhverv One

Det får I ud af at samle it og telefoni i én komplet løsning. TDC Erhverv One Det får I ud af at samle it og telefoni i én komplet løsning Omstilling Kontakt os på 80 80 24 00 Services Internet : Én samlet løsning med alt det, I har brug for Med får I internet, omstilling, ip- og

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Ny version af vejman.dk

Ny version af vejman.dk Ny version af vejman.dk Pr. 19. september 2012 er vejman.dk 1.9 servicepakke 3 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. Indhold Ny version af vejman.dk... 1 Ændringer og nyt i den nye

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DT-serien: forskellige funktioner til forskellige behov Nyeste generation af DanTrack's Satellit tracking alarmer - DT-30 - lever lige som sin forgænger, DT-100 op

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Generelt om DokkAArs

Konceptbeskrivelse. Generelt om DokkAArs Konceptbeskrivelse DokkAArs er et koncept, der skaber værdi for Dokk1 gennem hovedsagligt brugergenereret indhold. DokkAArs er derved let at vedligeholde, forudsat at konceptet er teknisk etableret og

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne

RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne Af Kronikører Torben Nøhr, Iben Koch og Kjeld Bussborg. Ingeniøren, mandag 06. feb 2012 kl. 12:58 Torben Nøhr er teknik- og miljødirektør i Køge Kommune,

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr.

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. - Min tryghed Medlemstilbud Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. Alt det med småt Hos dukapc behandler vi folk pænt, og vi regner med, at vores kunder gør det samme. Derfor

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere