Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau."

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, Abstrakt Det er et mål for EU at opnå en kraftig reduktion i udledningen af CO 2 fra transportsektoren. Elbiler kan være en af måderne at opnå dele af denne reduktion fordi det er muligt at oplade elbiler med strøm fra vedvarende energikilder så som vindmøller. En væsentlig udfordring med at erstatte brændstofbiler med elbiler er, at elbilerne har en betydelig kortere rækkevidde. Denne artikel anvender GPS data fra 164 elbiler og 447 brændstofbiler til at undersøge om der er forskelle på, hvordan elbiler og brændstofbiler anvendes og hvilke hastigheder de kører med. Herudover anvendes forbrugsdata (CAN bus data) fra elbiler til at vurdere på den faktiske rækkevidde for disse biler. Hovedkonklusionerne er, at ture i elbiler generelt er lidt kortere, at elbiler kører lidt stærkere i byerne, men betydeligt langsommere på motorvejene. For rækkevidden af elbiler konkluderes det, at dette er meget afhængigt af årstiden (temperaturen) og spænder fra 77 km (vinteren) til 130 km (sommeren) for den type af elbiler undersøgt i denne artikel. Introduktion EU har sat sig det mål at der skal være en reduktion på 80 % i CO 2 udledning og andre drivhusgasser i år 2050 (European Commission). Transportsektoren står for cirka 30 % af CO 2 udledning og EU har derfor planer om at transportbranchen skal bidrage betydeligt til at nå målet om 80 % reduktion i CO 2 udledningen (EU, 2014). For persontransport er en af mulighederne for at reducere CO 2 udledningen at gå fra brændstofbiler (med drivmiddel som benzin/diesel) til elbiler. Dette kan give en betydelig reduktion i CO 2 udledningen specielt, hvis opladning af elbiler kan gøres intelligent så den f.eks. foregår når der er meget strøm tilgængeligt fra vindmøller. En af de store udfordringer ved at gå over til elbiler er, at rækkevidden for elbiler typisk er km (Renault) (Mitsubishi Motors Corporation), mens rækkevidden på en brændstofbil typisk er km (Driving Today). Denne artikel er en analyse af elbilers forbrug baseret på GPS og CAN bus data logget direkte fra kørsel (CLEVER). Analysen er baseret på data fra i alt 164 forskellige elbiler, der totalt har logget knap 134 millioner GPS/CAN bus (Wikipedia) målinger i perioden til Artiklen er opbygget som følger. Først beskrives datagrundlaget herunder, hvor meget der er modtaget af data fra de forskellige køretøjstyper. Herefter kommer et metodekapitel, der beskriver, hvordan GPS data er renset for typiske fejl og map-matchet til et digitalt vejkort. Rensningen af CAN bus data er diskuteret i flere detaljer fordi rensningen af CAN bus data ikke er så velkendt som rensning af GPS data. Herefter listes resultaterne af analyserne, der er lavet på baggrund af det rensede datagrundlag efterfulgt af en diskussion og en konklusion. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

2 Datagrundlag Dette afsnit beskriver den basisdata, som er brugt i analyserne af elbilers forbrug. GPS og CAN bus data Der er modtaget et datasæt med GPS og CAN bus data fra år Data er opsamlet i projektet Test en elbil (CLEVER), hvor familier er blevet udlånt en elbil i 3-6 måneder og har brugt elbilen som det primære køretøj i husstanden. Datasættet indeholder data fra tre forskellige bilmodeller, Citroën C-Zero, Mitsubishi imiev og Peugeot ion. I hvert køretøj er der installeret en data logger, der både opsamler GPS data, f.eks. bredde- og længdegrader, samt CAN bus data f.eks. mange procent batteriet er opladet. Mærke Antal rækker Antal køretøjer Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion Total Tabel 1 Datamængder grupperet på bilmærke/model. Mængden af data er beskrevet i Tabel 1, hvor det kan ses, at der er 33 Citroën C-Zero, 56 Mitsubishi imiev og 75 Peugeot ion. Disse tre bilmærker/modeller er i praksis identiske og derfor er alle data fra alle bilmærker/modeller slået sammen i de resultater, der præsenteres i denne artikel. Digitalt kort Som digitalt kort er OpenStreetMap (Open-Street Map, 2013) (Geofabrik GmbH, 2013),anvendt. Dette er et digitalt kort, der kan anvendes vederlagsfrit dvs. at information kan tilknyttes kort og publiceres uden, at der skal betales licenser. Metode Dette afsnit beskriver, hvorledes datagrundlaget er renset for velkendte fejl og map-matchet til et digitalt kort (OpenStreetMap) for at kunne lave de geografiske analyser, der præsenteres senere. Overordnet har de modtage data gennemgået følgende rensnings trin. 1. Rensning af GPS data for fejl. 2. Rensning af CAN bus data for fejl. 3. Map-matching af GPS data (og hermed også CAN bus data) til et digitalt vejkort. 4. Analyser på rensede og map-matched data. Rensning af GPS data Når der modtages GPS data fra køretøjer er der en række velkendte fejlkilder f.eks. kan GPSen have udfald når der køres i tunneler eller i skove. Det er derfor nødvendigt at checke/rense GPS data før den anvendes i analyser. Disse check er f.eks. er GPS målingen unik og har GPS målingen en hastighed. Med termen GPS måling, menes i det efterfølgende den data, der opsamles for et enkelt køretøj hvert sekund. Rækker indlæst Unikke rækker Duplikater % unikke rækker Citroën C-Zero ,0 % Mitsubishi imiev ,5 % Peugeot ion ,5 % Total ,6 % Tabel 2 Antallet af unikke målinger. Tabel 2 viser, at der eksisterer relativt få duplikater i datafilerne. Duplikater kan eksistere, hvis data loggerne gemmer to eller flere målinger for samme tidspunkt. Specielt Citroën C-Zero har meget få duplikater. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

3 Antal målinger Unikke rækker Har hastighed Har ikke hastighed % har hastighed Citroën C-Zero ,0 % Mitsubishi imiev ,0 % Peugeot ion ,0 % Total ,0 % Tabel 3 Antallet af målinger der har rapporteret hastighed. Som det kan ses i Tabel 3 er udstyret meget pålideligt, hvad angår rapporteringen af hastigheder. Meget få målinger, (mindre end 0.009%) har ikke rapporteret en hastighed. Hvorvidt hastigheden er troværdig eller ej, vurderes også under map-matching, da en GPS måling skal sammenholdes med et kort for at vurdere om en hastighed er realistisk på den specifikke strækning. Rensning af CAN bus data For at rense CAN bus data undersøger dette kapitel værdierne af bestemte CAN bus kolonner. Formålet med undersøgelserne er at finde urealistiske målinger (ekstremer) og sortere disse målinger fra. Som et eksempel viser Figur 1 State of Charge (SoC), der beskriver, hvor mange procent batteriet er opladet. 0 SoC betyder helt afladet og 100 SoC er helt opladet. 10,000,000 1,000, ,000 10,000 1, SoC Figur 1 Opladningsprocent af batteri kaldet State of Charge (SoC) Figur 1 viser fordelingen af værdier i SoC kolonnen, bemærk at y-aksen er logaritmisk. Kurven i figuren er ganske pæn, dog er der en del flere målinger ved 0 % ( målinger) end ved 1-4 % ( målinger). Dette virker unaturligt og kan skyldes batterihåndteringssystemets har svært ved at vurdere lave opladningsprocenter. Der er målinger med 122 % samt målinger med 251 %. Disse målinger må antages at være fejlmålinger og er derfor sorteret fra. Der er lavet en række lignende rensninger af data for andre CAN bus data værdierne (Andersen, Krogh, & Torp, 2014). SoC kan omregnes til det faktiske energiforbrug da 1 SoC svarer til 0,154 kwh. Dvs. at en elbil der starter en tur med 77 SoC og ender med 69 SoC har brugt (77-69) x 0,154 = 1,232 kwh på turen. Map-matching af data Før målinger så som hastighed og elforbrug fra et køretøj kan tilknyttes til et kort skal de geografiske koordinater i form af længde- og breddegrader anvendes til at map-matche hver enkelt måling til det digitale kort (F. Marchal, 2006) (Pereira, Costa, & Pereira, 2009). Denne proces er nødvendig fordi de længde- og breddegrader alle GPS enheder rapporterer, har en vis unøjagtighed. Til denne map-matching anvendes i projektet M-GEMMA (Pereira, Costa, & Pereira, 2009). Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

4 For at data kan map-matches med M-GEMMA er der krav til, at data skal være højfrekvent og der skal være en serie data tilgængelig, der kan sammensættes en tur. Det er fastsat, at der skal være mindst 10 sammenhængende målinger tilgængelig med højest 5 sekunder mellem hver måling, for at data kan benyttes til M-GEMMA map-matching. Derved passer datasættene fra både elbil og brændstofsbiler godt, fordi disse data er opsamlet med 1 sekund logs. Datasæt Unik rækker M-GEMMA Punkter % brugbar % map-matched brugbar map-matched Clever ,1 % 75,9 % Tabel 4 Map-matching af GPS data Som det kan ses i Tabel 4 at 94,1 % af data kan bruges til at map-matche som højfrekvent data. Dette er ganske højt, sammenlignet med andre sammenlignelige datakilder (Andersen, Krogh, & Torp, 2014). Ud af de data, der er accepteret som mulige kandidater til M-GEMMA map-matching, bliver 76 % faktisk mapmatched til et vejsegment og brugt. Dette er i overensstemmelse med andre sammenlignelige datakilder (Andersen, Krogh, & Torp, 2014). Sammenligning med brændstofbiler For at kunne sammenligne elbiler med brændstofbiler anvendes data fra 447 brændstofbiler, der er opsamlet i projektet ITS Platform (ITS Platform Project, 2012). I dette projekt er GPS data logget med 1 Hz som for elbilerne. Der er ikke opsamlet CAN bus data i ITS Platforms projektet. Data fra brændstofbilerne er renset efter samme mønster som beskrevet for GPS data for elbilerne og map-matchet med den samme map-matching algoritme. Resultater Dette afsnit beskriver resultaterne af de analyser, der er foretaget på den rensede og map-matched data. Dækningsgrad af GPS/CAN bus data Dækning af GPS/CAN bus data for hele Danmark er vist i Figur 2. Som det kan ses af figuren er der data for alle regioner i Danmark inklusiv Bornholm. Der er mest data i følgende områder Esbjerg, København Odense, Sønderborg, Aalborg og Aarhus. I Figur 2 har blå segmenter 1-9 målinger, grønne segmenter målinger, gule segmenter målinger og orange målinger. Figur 2 Dækning med GPS/CAN bus data i Danmark. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

5 Tabel 5 viser antallet af vejsegmenter pr. kategori (Open-Street Map, 2013) i alt (kolonnen Total antal segment) og hvor mange segmenter, der har GPS/CAN bus data fra elbiler (kolonnen Segmenter med data). Den sidste kolonne viser procentsatsen af dækningen. Som det kan ses af Tabel 5 dækker data 95 % af motorvejsnettet, 73 % af det primære vejnet og 76 % af det sekundære vejnet. Det kan konkluderes, at der er kørt på langt de fleste større veje i Danmark. Tabel 5 Antal vejsegmenter med data for de forskelige vejtyper. Type Total antal segmenter Segmenter med data % dækket Motorvej Primære Sekundær Tertiær Bebyggelse Service Ikke klassificeret Tabel 6 viser øverst, at der er segmenter, hvor der er mellem 1-9 målinger og næstnederst, at der er 303 segmenter, med mellem målinger. Der er ingen segmenter med mere end målinger. Disse oplysninger er anvendt til at farvelægge kortene. Som det kan ses af Tabel 6 er der kun få steder i landet, hvor der er meget GPS/CAN bus data. Antal målinger Antal segmenter Tabel 6 Antal målinger og antal segmenter med dette antal målinger. Fordelingen af længden af ture Elbiler har generelt en mindre rækkevidde end brændstofbiler. Det er derfor interessant at se på, hvor lange ture der køres i el- og brændstofbiler. Fordelingen af længden af ture, der køres med el- og brændstofbiler er vist i Figur 3. X-aksen er turens længde i kilometer og y-aksen er frekvensen i procent. I alt viser figuren ture for elbiler og ture for brændstofbiler. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

6 Antal ture Procent ture 16% 14% 12% Elbil ture % Brændstof ture % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilometer/tur Figur 3 Fordelingen af længde af ture for el- og brændstofbiler. Bemærk at både for el- og brændstofbiler er der kun medtaget ture, der er kørt i Generelt har elbilerne kørt over hele landet som vist i Figur 2, mens brændstofbilerne hovedsagligt har kørt i Nord- og Midtjylland. Alle ture er fra private biler. Som det fremgår af Figur 3 er der fleste ture omkring 2 km både for el- og brændstofbiler. Generelt ligner kurverne i Figur 3 meget hinanden. Dog er ture med elbiler generelt lidt kortere end ture med brændstofbiler. Bemærk at 90 % af turene med elbil er under 23 km og 98,1 % er under 40 km. Energiforbrug pr. tur En specielt interessant analyse af de kørte ture med elbiler er at undersøge, hvor stort et forbrug der er pr. tur. Denne analyse er vist i Figur 4, hvor x-aksen er SoC pr. tur og y-aksen er antal kørte ture. Bemærk at y- aksen er logaritmisk SoC/tur Figur 4 Total SoC forbrug pr. tur. Figur 4 viser, at cirka ture kun anvender 2 SoC svarende til 2 % af batterikapaciteten. Bemærk at 90 % af alle ture med elbil anvender under 22 SoC og 99,1 % af turen anvender under 50 SoC. Kun 192 ture anvender mere end 75 SoC på en enkelt tur. Det vil sige, at der er meget få ture, hvor den fulde batterikapacitet udnyttes. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

7 Gns. km/tur Figur 5 viser, hvor langt der i gennemsnit køres i kilometer som en funktion af SoC, der anvendes på en tur. X-aksen er SoC/tur og y-aksen er antal kørte kilometer i gennemsnit. Som et eksempel viser Figur 5, at for de ture, der har brugt 30 SoC så er der i gennemsnit kørt 29,2 km. Den blå linje i Figur 5 viser den gennemsnitlige turlængde og båndene viser +/- en standardafvigelse (σ) for turlængden. Der er meget store afvigelser på turlængden når forbruget pr. tur er over 80 SoC. Dette skyldes, at der er meget få ture, med så stort et forbrug SoC/tur Figur 5 SoC/tur og gennemsnitlig turlængde +/- en standardafvigelse. Hastigheder Det er interessant at sammenligne den gennemsnitlige hastighed elbiler kører med den gennemsnitlige hastighed brændstofbiler kører med i den samme tidsperiode. For at denne sammenligning så retfærdig som muligt er følgende gjort. Motorveje og byveje er udvalgt fordi her det største antal målinger for både el- og brændstofbiler. Der anvendes kun vejsegmenter, hvor der både er kørt el- og brændstofbiler. Alle vejsegmenter vægtes ens uafhængigt af, hvor mange målinger der er på de enkelte segmenter. Med disse begrænsninger viser Figur 6 den gennemsnitlige hastighed, der køres med på motorveje for elbiler og for brændstofbiler. X-aksen er måned i år 2012 og y-aksen er km/t. Bemærk at y-aksen starter ved 60 km/t. Den mørkeblå fuldt optrukne linje er gennemsnittet for elbiler og de to lyseblå fuldt optrukne linjer er +/- en standardafvigelse (σ) for elbiler. Den mørkeblå stiplede linje er gennemsnitlige hastighed for brændstofbiler og de lyseblå stiplede linjer +/- en standardafvigelse (σ) for brændstofbiler. Figur 7 viser en graf for byveje tilsvarende det Figur 6 viser for motorveje. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

8 km/t km/t EL Motorvej EL Motorvej + σ EL Motorvej - σ Brændstof Motorvej Brændstof Motorvej + σ Brændstof Motorvej - σ Figur 6 Sammenligning af gennemsnitshastigheder for el- og brændstofbiler på motorveje. 60 EL Byveje EL Byveje + σ EL Byveje - σ Brændstof Byveje Brændstof Byveje + σ Brændstof Byveje - σ Figur 7 Sammenligning af gennemsnitshastigheder for el- og brændstofbiler på byveje. Som det kan ses af Figur 6 kører elbiler generelt langsommere end brændstofbiler på motorvejene. På byvejene, vist i Figur 7, er de hastigheder el- og brændstofbiler kører med praktisk taget de samme. Herudover er standardafvigelserne for el- og brændstofbiler på byveje meget ens. Figur 6 og Figur 7 indikerer, at elbiler har en lavere tophastighed som kan ses på motorvejene, men at elbilerne følger trafikken på byveje. Der skal tages forbehold for, at datagrundlaget ved disse sammenligninger bør udvides. Strækningsanalyser Dette afsnit præsenterer to detailanalyser af ruter, hvor der henover året er kørt mange ture med elbiler. Ruterne er valgt ud fra, hvor der er mange målinger tilgængeligt fra forskellige biler. Antallet af forskellige køretøjer er medtaget for at sikre, at en enkelt bilist, der enten kører langsommere eller hurtigere end Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

9 SoC/km gennemsnittet ikke påvirker resultatet kraftigt i en bestemt retning. Ruterne er udvalgt ved at studere dækningsgraden i Danmark som vist i Figur 2 Navn, koordinater og længde på alle udvalgte strækninger er vist i Tabel 7. Navn Fra (Bredde, Længde) Til (Bredde, Længde) Længde i km Esbjerg/Varde (55,527234; 8,458269) (55,600499;8,502106) 8,6 Odense/Otterup (55,423181;10,370683) (55,504989;10,394733) 9,6 Tabel 7 Navn, koordinater og længde på strækninger anvendt i detailanalyser. Det er nødvendigt at lave strækningsbaserede analyser af elbilers forbrug fordi dataleverandøren oplyser, at SoC er den eneste pålidelige måling af forbruget (Clever). Problem med SoC værdien er, at dette er en forholdsvis grov måleenhed. Af den årsag er de strækninger, der er udvalgt cirka 8 km eller længere. Strækninger kan ikke være for lange fordi, der så er for få ture der har kørt på strækningerne. Der er foretaget detailanalyser på i alt 11 strækninger (Andersen, Krogh, & Torp, 2014). De ture der er fundet er for alle dage i ugen og for alle tidspunkter. Ideelt bør hverdage (mandag-fredag) behandles forskelligt fra weekend (lørdag-søndag) og myldretid (7:00-9:00 samt 15:00-18:00) behandles forskellige fra ikke-myldretid. Desværre er der ikke med data fra 2012 et stort nok datagrundlag til, at der kan foretages en sådan opsplitning af data, se Tabel 8. Bemærk at det ved optællingen af turene er sikret, at alle ture har kørt den nøjagtig samme rute (den samme liste af vejsegmenter er passeret i den samme rækkefølge). Yderligere har ingen af turene kørt om- eller genveje for f.eks. at hente/afsætte passagerer eller været parkeret. Disse restriktioner kaldes i litteraturen for strenge strækninger (på engelsk strict paths) dvs. ture uden ikke-trafikrelaterede stop eller omveje/genveje. Navn Retning Total ture 7:00-9:00 hverdage 15:00-18:00 hverdage Esbjerg/Varde Nord Syd Odense/Otterup Nord Syd Tabel 8 Antal ture på strækninger Mod nord Mod syd Figur 8 Esbjerg/Varde forbruget henover året. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

10 SoC/km Figur 8 viser forbruget henover året fra i alt 19 forskellige elbiler, hvoraf 7 køretøjer med mere end 20 ture. Figur 8 viser klart, at elbiler har et betydeligt lavere forbrug i perioden maj til september end i de tre vintermåneder januar, februar og december. Da denne rute har tilknyttet mange ture over hele året, vurderes denne strækning at være en af de bedste til at studerede udsvinget i forbruget henover året Mod nord Mod syd Figur 9 Odense/Otterup forbruget henover året. Figur 9 viser, at der er ture for alle måneder i 2012 i begge retninger fra i alt 11 køretøjer hvoraf 10 køretøjer har bidraget med end 10 ture. At der er mange køretøjer, der har bidraget med mange ture og disse ture er fordelt over hele året gør, at denne strækning er meget god til at vurdere på hvordan forbruget ændres henover året. Som for Figur 8 er forbruget lavest i perioden maj-september og højest i vintermånederne januar, februar og december. Diskussion Dette afsnit diskuterer de resultater, der er præsenteret i det forgående afsnit. Først er der en diskussion af brugen af elbiler. Hvor datagrundlaget tillader det er elbiler sammenlignet med brændstofbiler. Sluttelig er der en diskussion af elbilers forbrug med et fokus på at vurdere elbilers rækkevidde. Brugen af elbiler Figur 3 viser længden af ture, der køres med elbil versus med brændstofbil. Generelt er fordelingen af længden på turene meget ens, dog med generelt lidt kortere ture for elbiler. Dette er som forventet, da elbiler har en mindre rækkevidde end brændstofbiler og dermed må forventes at anvendes mere til kortere ture i byerne. Det skal her bemærkes, at brændstofbilerne hovedsageligt har kørt i Nord- og Midtjylland sammenlignet med, at elbilerne har kørt i hele landet. Der har ikke været et tilstrækkeligt stort datagrundlag af el- og brændstofbil data til at kunne lave en sammenligning f.eks. pr. region i Danmark. Figur 4 viser, hvor meget af batterikapaciteten, der benyttes pr. tur. 99,1 % af turene anvender under 50 % af batterikapaciteten. Der køres generelt meget få længere ture med elbil. Dette er som forventet. Figur 6 viser hastighederne el- og brændstofbiler kører med på motorveje. Generelt kører elbiler km/t langsommere end brændstofbiler på motorveje. Dette gør sig gældende henover hele året. Denne betydelige forskel skyldes antageligvis, at elbilers tophastighed generelt er lavere end brændstofbilers. Det skal bemærkes, at sammenligningen i Figur 6 udelukkende sker på vejsegmenter, hvor der både har kørt elog brændstofbiler. Der er altså tale om en direkte sammenligning på de samme vejsegmenter. Figur 7 viser hastigheden el- og brændstofbiler kører med i byerne. Figuren viser, at der i praksis i byerne ikke er nogen Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

11 forskel på el- og brændstofbiler. Det har ikke været muligt at sammenligne de samme chaufførers kørsel i hhv. elbil versus brændstofbil, da dette datagrundlag ikke er tilgængeligt. Elbilers forbrug Figur 5 viser, hvor langt der i gennemsnit køres i kilometer som en funktion af SoC. Som omtalt er der meget få ture der anvender over 50 SoC så hvis man ser på linjen mellem 0 og 50 SoC er tendensen at turene anvender lige under 1 SoC/km. Ud fra dette estimeres det at set over hele året og for alle ture er rækkevidden for elbilerne der er analyseret i denne artikel ca. 100 km. Dette estimat er en tommefinger regel fordi energiforbruget målt i SoC/km varierer signifikant efter årstiden (temperaturen). Denne variation er undersøgt nærmere med strækningsanalyserne der som det næste diskuteres. Esbjerg/Varde er en strækning med mange ture fordelt over hele året som vist i Figur 8. Her er der hhv. 461/469 ture i nordlig/sydlig retning. Forbruget er meget ens i begge retninger. Bemærk at der er et lidt højere forbrug i nordlig retning i månederne januar, februar og december, mens forbruget i sydlig retning er lidt højere i perioden april-november. Hvis det største og det mindste forbrug udvælges er det 0,77 SoC/km i maj og 1,12 SoC/km i februar. Det vil sige, at elbilers rækkevidde baseret på denne strækning varierer mellem 130 km (maj) og 89 km (februar). Denne store variation kan til dels forklares ud fra at elbiler har et 5 kw varmeapparat, der anvendes meget mere i vintermånederne end i sommermånederne. På strækningen Odense/Otterup som er vist i Figur 9 er der hhv. 344/355 ture i nordlig/sydlig retning. Som det kan ses af Figur 9 er der ture i alle måneder. Forbruget er generelt meget ens i begge retninger. Figur 9 viser klart, at det laveste forbrug er i de varme måneder maj-september og det højeste forbrug er januar, februar, marts og december. Hvis det største og det mindste forbrug udvælges så er det 0,83 SoC/km i august og 1,30 SoC/km i januar. Det vil sige, at rækkevidden for en elbil baseret på data fra denne strækning svinger fra 120 km (august) til 77 km (januar). Der er altså igen meget stor forskel i elbilers forbruget i de varme måneder versus i de kolde måneder. De to strækninger Esbjerg/Varde og Odense/Otterup viser, at der er forskelle i elbilers rækkevidde henover året. Baseret på dette kan det konkluderes, at elbilers rækkevidde på mindre veje varierer fra under 80 km op til ca. 130 km for kørsel i Danmark med de elbilmærker, der er til rådighed. Konklusion Denne artikel har undersøgt GPS og CAN bus datagrundlaget opsamlet ved kørsel med elbiler og vurderet på elbilers forbrug generelt. Datagrundlaget er fra hele 2012, er opsamlet fra 164 forskellige køretøjer og består af i alt knap 134 millioner målinger. Datagrundlaget dækker det mest af Danmark med en koncentration af data på de større veje og nær de større byer. Således er der data på 95 % af motorvejsnettet, 73 % af det primære vejnet og 76 % af det sekundære vejnet. Det kan konkluderes, at der er kørt på langt de fleste større veje i Danmark. Datagrundlaget er fra tre forskellige biltyper Citroën C-Zero, Mitsubishi imiev og Peugeot ion. Disse biler er i praksis ens og data fra alle tre biltyper er derfor slået sammen i alle analyserne fordi datagrundlaget ikke er stort nok til, at der kan analyseres på de enkelte biltyper. Brugen af elbiler er sammenlignet med brændstofbiler og konklusionen er, at elbiler generelt kører km/t langsommere på motorveje end brændstofbiler. I byerne kører elbiler lidt hurtigere end brændstofbiler. Dinne sammenligninger er udelukkende foretaget på veje hvor, der både har kørt el- og brændstofbiler og vurderes derfor som en retfærdig sammenligning. Længden af ture kørt med elbil er sammenlignet med brændstofbiler. Ture i elbiler er generelt lidt kortere end ture med brændstofbiler. 90 % af turene med elbil er under 23 km og 98,1 % er under 40 km. Det er derfor sjældent, at den maksimale batterikapacitet for elbiler udnyttes. Således anvender 99,1 % af turene i elbil under halvdelen af batterikapaciteten. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

12 Fundamentet for at vurdere elbilers forbrug har været batteri niveauet kaldet State of Charge (SoC). Batteriniveauet er en noget grov måleenhed. Det har derfor været nødvendigt at begrænse analysen af elbiler forbrug til udvalgte strækninger. Strækningerne er udlagt fordi der har kørt mange ture med forskellige elbiler på disse strækninger. Disse detailanalyser på strækninger viser klart, at elbilers forbrug varierer kraftigt henover året, hvor der er et betydeligt højere forbrug i de kolde vintermåneder sammenlignet med de varmere sommermåneder. Detailanalyserne er anvendt til at vurdere elbilers rækkevidde. Den vurderes til at være mellem 77 km og 130 km ved kørsel på mindre veje. Tak til Dette arbejdet er støttet af Energistyrelsen (www.ens.dk). Tak til ITS Platforms projektet (www.itsplatform.dk) for adgang til data fra brændstofbiler. Litteraturliste Andersen, O., Krogh, B. B., & Torp, K. (2014). Analyse af elbilers forbrug. CLEVER. (u.d.). Projekt Test-en-elbil. (CLEVER) Hentede 1. May 2014 fra testenelbil.dk Clever. (u.d.). Sådan læses filerne. Driving Today. (u.d.). Hybrid Electric Vehicles. Hentede 11. June 2014 fra EU. ( ). Reducing emissions from transport. Hentede fra European Commission. (u.d.). Roadmap for moving to a low-carbon economy in Hentede 12. June 2014 fra F. Marchal, J. H. (2006). Efficient Map Matching of Large Global Positioning System Data Sets: Tests on Speed-Monitoring Experiment in Zürich. Geofabrik GmbH. (13. September 2013). GEOFABRIK downloads. Hentede 26. September 2013 fra Download OpenStreetMap data for this region: Denmark: ITS Platform Project. ( ). ITS Platform. Hentet fra Mitsubishi Motors Corporation. (u.d.). About i MiEV. Hentede 5. May 2014 fra Open-Street Map. ( ). Open-Street Map. Hentet fra Pereira, F., Costa, H., & Pereira, N. (2009). An off-line map-matching algorithm for incomplete map databases. European Transport Research Review(3), s Renault. (u.d.). Renault Fluence Z.E. Hentede 12. June 2014 fra Wikipedia. (u.d.). CAN bus. Hentede fra en.wikipedia.org/wiki/can_bus Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1 Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013 Side 1 Overblik over forsøgsprojektet 1.500 testfamilier i 24 danske kommuner 3,8 mio kørte kilometer på strøm 198 biler Side 2

Læs mere

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om VINTER OG ELBILER, 1. sal Information om Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion DET Danske VINTER- VEJR Danskerne elsker elbilen, men elsker elbilen Danmark og så om vinteren? Velkommen til guiden

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Afslutningsmøde og status i Esbjerg og Varde Kommuner Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Esbjerg d. 25.06.2013 Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 52190839 Besøg os på www.clever.dk,

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

mobiletelefon (eller modem indbygget i en anden enhed) kan sende og modtage emails eller browse på Internettet via mobiletelefon.

mobiletelefon (eller modem indbygget i en anden enhed) kan sende og modtage emails eller browse på Internettet via mobiletelefon. GPS baseret tracking af mobile objekter Christian S. Jensen, Aalborg Universitet og & Kristian Torp, Aalborg Universitet Denne artikel beskriver hvorledes man med eksisterende teknologi, herunder Global

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet

GPS-pilotprojekt. Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet GPS-pilotprojekt Paper til Trafikdage 2007 Charlotte Holstrøm og Jens Foller, Vejdirektoratet Baggrund: Vejdirektoratet har, baseret på en foranalyse, i juni 2006 besluttet at gennemføre et GPSpilotprojekt,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan påvirkes testpersoners hastighedsvalg af intelligent farttilpasning - en analyse af logdata

Hvordan påvirkes testpersoners hastighedsvalg af intelligent farttilpasning - en analyse af logdata Hvordan påvirkes testpersoners hastighedsvalg af intelligent farttilpasning - en analyse af logdata Jesper Runge Madsen Sven Allan Jensen as T r a fi k f o r s k n i n g s g r u p p e n A A L B O R G U

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Hvor langt kører elbiler faktisk? Præsenteret af Michael Grouleff Jensen Transport og Elektriske Systemer ved Teknologisk Institut

Hvor langt kører elbiler faktisk? Præsenteret af Michael Grouleff Jensen Transport og Elektriske Systemer ved Teknologisk Institut Hvor langt kører elbiler faktisk? Præsenteret af Michael Grouleff Jensen Transport og Elektriske Systemer ved Teknologisk Institut Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 I over 100 år har vi sikret,

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

El som drivmiddel Status - og et bud på fremtiden! Lars Bording Adm. Direktør LBO@clever.dk +454132 3030

El som drivmiddel Status - og et bud på fremtiden! Lars Bording Adm. Direktør LBO@clever.dk +454132 3030 El som drivmiddel Status - og et bud på fremtiden! Lars Bording Adm. Direktør LBO@clever.dk +454132 3030 11. november 2013 Hvorfor El som drivmiddel? Elbilen i et forbruger- og samfundsperspektiv I dag

Læs mere

Københavns Kommune. Slutrapport. Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler

Københavns Kommune. Slutrapport. Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Københavns Kommune Slutrapport Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler CMI, Klima og grøn vækst 31-01-2013 Slutrapport for Københavns Kommune Indfasning

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Side 2-12. oktober 2012 CLEVER A/S - Hvad er CLEVER CLEVER hed tidligere ChoosEV CLEVER blev etableret i oktober 2009 CLEVER ejes af Syd Energi og SEAS-NVE

Læs mere

El-Mobility i Grønland

El-Mobility i Grønland El-Mobility i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Jens H. Nielsen Udviklingskonsulent 1 Hvorfor er vi med? Vandkraft Lille vejnet Energi og miljørigtigt transport Teste teknologien under arktiske

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance.

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance. UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance dato side 1 Forfatter, Titel AGENDA Kort om DEA Status for elbiler i Danmark og EU

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010

som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010 SOLCELLE JW s20 som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010 Indhold Indledning Batteribaseret energiforsyning side 1 side 2 Solcelle og batteribaseret

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Opgave nr. 69 Tema: Hvor langt er der? Hvor lang tid tager det? Matematik

Opgave nr. 69 Tema: Hvor langt er der? Hvor lang tid tager det? Matematik Bilag, som hører med til denne opgave: Side 2 + 4: Landkort med ruteforslag. Side 5: Formel + graf i koordinatsystem. Du skal til prøven vise, hvordan du kan anvende matematik på materialet. Du kan f.eks.

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere