Krav til mulige produktionssteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til mulige produktionssteder"

Transkript

1 Februar 2010 Krav til mulige produktionssteder Illustrationer af størrelse, layout og behov ved anlæg af mulige elementfabrikker til den faste forbindelse over Femern Bælt Krav til mulige produktionssteder_dk_second EDITION_V1_LLU

2 Krav til mulige produktionssteder Denne rapport er udarbejdet af: Side 2/31 DK-1601 Copenhagen V Tel Fax CVR

3 har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 procent af det danske Transportministerium, og som har erfaring fra bygningen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. blev i april 2009 på baggrund af Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg udpeget af transportministeren til at forestå bl.a. forberedelser, undersøgelser og projektering i relation til etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt. Selskabet har hovedkvarter i København. Derudover har selskabet også kontorer i Burg (på Fehmarn) og i Rødbyhavn. Kolofon Februar 2010 Anden udgave Fotos: Øresundsbron, Sund & Bælt A/S, Jan Kofoed- Winther Computergrafik: Møllers Tegne-stue, Cowi A/S & Obermeyer and Rambøll, Arup & TEC Forsiden: Femern Bælt set fra vest mod øst Foto: Jan Kofoed-Winther Side 3/31

4 Indholdsfortegnelse DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT... 5 GENERELT... 7 Design & Construct-filosofien... 9 Procentvis fordeling af fag på Femern Bælt-forbindelsen Jo tættere på, jo bedre Produktionsfaciliteter kræver en invitation Om denne rapport BROEN Flere produktionspladser Fabrik til produktion af sænkekasser, bropiller og samling af brofag Fabrik til produktion af overbygningen TUNNELEN Et antal produktionsfaciliteter Fabriksanlæg til fremstilling af tunnelelementer Afgravning FORVENTEDE GENERELLE KRAV OG ØNSKER ANGÅENDE PRODUKTIONSSTEDERNE Forbehold: Det er endnu ikke besluttet, om Femern Bælt-forbindelsen skal bygges som en bro eller en tunnel. Indholdet i denne rapport favoriserer ikke ét projekt frem for et andet, hvilke arbejdsmetoder der skal bruges, eller hvor produktionsstederne skal placeres. Side 4/31

5 Den faste forbindelse over Femern Bælt I 2009 ratificerede Danmark og Tyskland traktaten om bygningen af en fast forbindelse over Femern Bælt mellem de to lande. Den faste forbindelse over Femern Bælt består af en firesporet motorvej og en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane. Forbindelsen bliver bygget mellem Rødbyhavn på den danske side af Femern Bælt og øen Fehmarn, i alt 19 kilometer over Femern Bælt. Den faste forbindelse vil yderligere styrke Skandinavien og resten af Europa og skabe en direkte forbindelse fra de skandinaviske lande til Nordtyskland og østpå mod de dynamiske vækstlande omkring Østersøen. Målet for den kombinerede vej- og jernbaneforbindelse er først og fremmest at forbedre forholdene for transport af passagerer og gods på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. Den faste forbindelse krydser den dansk-tyske grænse, som løber midt imellem de to landes kystlinjer. Ratificeringen af statstraktaten er implementeret som national lov i begge lande. Som beskrevet i statstraktaten er Danmark ansvarlig for design, godkendelse, bygning, drift og finansiering af kyst-kyst forbindelsen og de danske landanlæg. Den faste forbindelse er finansieret med lån, der er garanteret af den danske stat og alene betales tilbage ved hjælp af broafgifter. Danmark forbliver eneejer og operatør af den faste forbindelse. Tyskland er ansvarlig for landanlæggene på tysk side, som beskrevet i statstraktaten. I april 2009 overdrog den danske transportminister projektet for udarbejdelsen af et design til den faste forbindelse til det statsejede selskab. Design- og godkendelsesprocessen er i gang, og den omfatter adskillige miljømæssige, geotekniske og navigationsmæssige undersøgelser samt designudkast til både en tunnel- og en broløsning. Før byggeriet kan begynde, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, og der skal indhentes tilladelser fra myndigheder i Tyskland og Danmark efter at landene omkring Østersøen har været konsulteret. Fasen med design og godkendelse af projektet forventes at vare til 2012, hvor en endelig godkendelse til at bygge og drive projektet skal finde sted i form af en anlægslov i Folketinget. Anlægsarbejdet er planlagt til at vare omkring seks år. Det foreløbige estimat af omkostningerne for kyst-kyst-delen er 4,5 mia. EUR (33 mia. DKK) for en broløsning og 5,5 mia. EUR (41 mia. DKK) for en tunnelløsning. (Begge beløb er i 2008-priser) Anlægsarbejdet i sig selv forventes at kræve op til arbejdere om året i de seks år, arbejdet står på (et års opstart, fem år med byggeri). Uanset hvilken løsning der vælges, vil det meste af konstruktionen bestå af store stål- og betonelementer, der skal produceres i fabrikker eller støbebassiner på land og samles in situ, i linjeføringen. Kontrollerede arbejdsforhold sikrer høj kvalitet og en lav, kontrolleret påvirkning af miljø og mennesker. Side 5/31

6 Fra bygningen af Øresundsforbindelsen. Foto: Øresundsbron Side 6/31

7 Generelt Bygningen af en tunnel eller en bro af en størrelse som Femern Bælt-projektet kræver tusinder af arbejdere, enorme mængder materiale og udstyr samt produktionsfaciliteter i stor skala til fremstilling af bro- og tunnelelementer. Denne rapport er udarbejdet for at give myndigheder, virksomheder og offentligheden indsigt i de krav, der stilles ved et stort bygge- og anlægsprojekt som Femern Bælt-forbindelsen. Det er håbet, at den vil generere øget interesse for det kommende arbejde og i at tiltrække en af de store elementfabrikker. Denne rapport dækker kun et teoretisk layout af produktionsfaciliteter for de større elementer som bropiller, sænkekasser eller tunnelelementer. Landfæsterne på øen Fehmarn eller på Lolland er ikke inkluderet. Rapporten er forberedt på basis af erfaringer fra store bygge- og anlægsprojekter verden over, inklusive Øresunds- og Storebæltsprojekterne. Tal, tekst og tegninger er kun ment som eksempler og skal ikke betragtes som repræsentative for den faktiske produktionsproces eller de endelige produktionsfaciliteter for Femern Bælt-projektet. Indholdet af denne rapport hverken udtrykker eller påvirker det endelige valg af linjeføring eller design af bro eller tunnel. definerer opgaven, tidsrammen og standarder for udførelse via en række funktionskrav foruden de krav til design og udførelse, der er indeholdt i udbudsdokumenterne til entreprenørerne. Et såkaldt illustrativt design viser, at disse krav kan blive opfyldt. De ligger også til grund for den tyske godkendelse og den danske anlægslov, som forventes at blive vedtaget i Den overordnede opgave er opdelt i en række kontrakter. Uanset om valget bliver en bro eller en tunnel, skal der udbydes mindst tre hovedkontrakter. Som et resultat af dette skal der etableres flere produktionsfaciliteter. Ud over produktionsfaciliteterne, der kan placeres i en vis afstand fra linjeføringen, skal der anlægges enkelte arbejdspladser og arbejdshavne tæt ved linjeføringen samt tilkørsels- og rampeanlæg på land. Entreprenørens opfindsomme og gennemarbejdede bud vil danne grundlag for specifikke løsninger, herunder placering og layout af produktionsfaciliteterne. Metodefrihed er et vigtigt aspekt i entreprenørernes forslag til at skabe optimale løsninger for det endelige produkt såvel som for konstruktionsprocessen. Beslutninger vedrørende antal og placering af produktionsfaciliteter er entreprenørens ansvar. Som nævnt herover forventes mindst tre og måske flere store produktionsfaciliteter, uanset om valget falder på en bro eller en tunnel. Side 7/31

8 Bygningen af en bro eller en tunnel af en størrelse som Femern Bælt-forbindelsen kræver tusindvis af arbejdere, et antal store produktionsfaciliteter samt adgang til dybvandshavne. Elementfabrikken til Øresundsbron i Malmø Nordhavn blev anlagt på inddæmmet land. Da projektet var slut, blev fabrikken fjernet, og området anvendes nu til havneformål. Foto: Øresundsbron Side 8/31

9 Design & Construct-filosofien Som tilfældet var ved bygningen af Øresundsforbindelsen, forventes Femern Bælt-forbindelsen at blive udført som kontrakter, hvor entreprenørerne udfører detaljeret planlægning og er ansvarlig for bygge- og anlægsarbejdet (Design & Construct-filosofien). Dette vil blive baseret på en præcis fordeling af opgaver, ansvar og risici mellem og entreprenørerne. En Design & Construct-kontrakt har følgende karakteristika og projektfaser: er ansvarlig for de indledende analyser, miljømæssige undersøgelser, geotekniske undersøgelser, etc., som skal bruges i godkendelsesprocessen og til det endelige projekt. Det kan f.eks. handle om krav vedrørende støj, støv, vandkvalitet, affaldshåndtering, adgang, etc. Myndighederne skal godkende projektet. I Danmark sker det i form af en anlægslov, mens et kombineret vej- og baneprojekt i Tyskland skal godkendes ifølge den gældende lovgivning i Slesvig-Holsten. Den endelige linjeføring og strukturens endelige layout vil blive vedtaget på dette tidspunkt. funktionskrav samt krav til planlægning og udførelse bliver angivet. Et illustrativt design vil blive forberedt som et specifikt eksempel på, hvordan opgaven kunne udføres. Dette er imidlertid kun en skitse på det færdige projekt. Projektet vil blive sendt ud i en international udbudsrunde ifølge de gældende EUregler. Da den overordnede opgave er for omfattende for en enkelt entreprenør, vil den blive opdelt i flere kontrakter. vil først invitere entreprenører til prækvalifikation, dvs. at bevise, at de har kvalifikationerne og kapaciteten til at udføre den pågældende del af projektet. Et antal udvalgte entreprenørkonsortier vil derefter blive inviteret til at deltage. Herefter vil et antal dokumenter om projektet blive udsendt, hvorefter entreprenørerne får seks til otte måneder til at afgive deres detaljerede tilbud. Under dette forløb vil entreprenørerne undersøge et større område i Danmark, Tyskland, Sverige og eventuelt nogle af de baltiske stater for at finde egnede placeringer til deres produktionsfaciliteter og udpege underentreprenører og leverandører. Efter at have modtaget tilbuddene vil evaluere disse, og kontrakterne vil blive tildelt de entreprenører, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Fra underskrivelsen af hovedkontrakterne til starten på arbejdet er der et interval på ca. en til to måneder. I den periode vil entreprenøren forberede og præsentere et detaljeret projekt til godkendelse hos. Entreprenøren skal også indhente de nødvendige detailtilladelser til at udføre et projekt af denne type. De tilhørende produktionsfaciliteter vil blive forberedt sideløbende hermed. Byggeperioden vil vare ca. seks år i en kompakt proces, der sandsynligvis vil involvere omkring mand om året i perioder med spidsbelastning. Når afslutningen på projektet nærmer sig, vil aktiviteterne gradvist aftage. Frem til forbindelsens åbning vil et antal testforløb blive udført, f.eks. af jernbanen, beredskabsprocedurer, etc. Desuden vil drift og overvågning af forbindelsen blive etableret. Før åbningen vil der blive udpeget et antal nye leverandører og entreprenører til drift og vedligeholdelse af den færdige forbindelse, herunder bemanding af betalingsanlægget, kontrol og tilsyn, vejservice og løbende vedligeholdelse af forbindelsen. Side 9/31

10 Den faste forbindelse over Femern Bælt vil krydse en national grænse, ligesom Øresundsforbindelsen gjorde. Mange aspekter i forbindelse med anlægsarbejdet er dermed omfattet af detaljerede love og regler i mere end et land. Andre aspekter er foreskrevet i tekniske normer og standarder. Eksempler på emner, der er omfattet af detaljerede regler: Grænseværdier for støj og støv, fx fra produktionsanlæg, for at undgå at forstyrre lokale borgere og erhvervsdrivende Arbejdsmiljø samt helbreds- og sikkerhedsforanstaltninger Trafik til og fra produktionsanlæg både på land og på havet Kontrol af sedimentspild i vandet fra de marine gravearbejder Med hensyn til tekniske normer og standarder medfører den omfattende udvikling af Eurocodes (EN), at håndteringen af normer og standarder er mere eller mindre harmoniseret i både Danmark og Tyskland (samt i resten af EU). Imidlertid er der til en vis grad forskel på love og bestemmelser i Danmark og Tyskland. De lovmæssige krav, som er gældende dér, hvor produktionen sker, skal overholdes af dem, der har ansvaret. Visse grænseoverskridende aktiviteter kræver, at der anvendes regler, som opfylder betingelserne i begge lande, og i sådanne situationer vil regelsættet med de strengeste krav blive fulgt. ønsker at fremstå som en god nabo og samfundsborger. Det betyder, at Femern A/S investerer store ressourcer for at sikre, at både selskabets egne medarbejdere samt entreprenører ansat af er fuldt og helt indforstået med de gældende regler. For at opnå øget opmærksomhed kræver desuden, at der gennemføres uddannelse og kontrol, således at de gældende regler overholdes til punkt og prikke. Procentvis fordeling af fag på Femern Bælt-forbindelsen Type af fag Tunnel Bro Maritimt personale (afgravning) 7% - Jord- og betonarbejdere 43% 27% Rådgivere 5% 8% Ingeniører 6% 8% Elektrikere 6% 8% Mekanikere 5% 8% Servicefunktioner (sikkerhed, kantine, rengøring, håndværkere) 4% 7% Svejsere - 5% Sømænd, skibsførere, etc. 7% 5% Smede - 5% Chauffører og maskinførere 4% 4% Administrativt personale 4% 4% VVS - 4% Kranførere 2% 4% Kabelarbejdere - 2% Landmålere 2% 2% Jernbanepersonale 4% - Kilde: Fordeling af arbejdsstyrken på Øresundsforbindelsen,, december 2009 Side 10/31

11 Jo tættere på, jo bedre Fabrikkernes nærhed til broen eller tunnelens linjeføring er af stor vigtighed. Jo tættere fabrikken er på linjeføringen, desto mindre er risikoen og udgiften til transport. Arbejdshavne og arbejdspladser til finisharbejde samt rampeområderne skal placeres ved siden af linjeføringen (disse er ikke omfattet af denne rapport, men beskrevet i rapporten Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn, februar 2010). Produktionen af tilslutningsbroernes sænkekasser og bropiller og samling af broens overbygning placeres bedst inden for en radius af 80 km. Produktionen af sænkekasser til højbroen og produktionen af tunnelelementer placeres mest optimalt op til 120 km fra linjeføringen. En placering længere væk kan også komme på tale, hvis det er økonomisk konkurrencedygtigt. Broens ståloverbygning kan produceres hvor som helst i verden. Hvis produktionen finder sted langt fra Femern Bælt, vil mindre elementer sandsynligvis blive svejst sammen, og brodækket støbt på et produktionssted inden for en radius af 120 km fra linjeføringen. Side 11/31

12 Tunnelelementfabrik til Øresundstunnelen i Københavns Nordhavn, Danmark. Foto: Øresundsbron Side 12/31

13 Produktionsfaciliteter kræver en invitation Da etableringen af produktionsfaciliteter til entreprenørerne skal finde sted i løbet af relativt kort tid, forudser, at det ikke vil være fordelagtigt at bygge i greenfield - områder. Det skyldes især, at myndighederne ikke vil have tid nok til at gennemføre planlægning og forbedre den nødvendige infrastruktur. Bortset fra den produktion, der placeres ved siden af tilkørselsramperne, vil de større arbejdspladser formentlig blive placeret i områder, der allerede anvendes til industrielle formål, som f.eks. havneområder. Som nævnt er det entreprenørerne, der i sidste ende afgør placeringen af produktionssteder og arbejdspladser, baseret på tilgængelighed, pris og adgang til arbejdskraft, med andre ord på markedsvilkår. Det er derfor op til de regioner, der ønsker at tiltrække disse aktiviteter, at profilere sig selv og sørge for, at det nødvendige planlægningsgrundlag og infrastruktur er på plads. Om denne rapport Denne rapport indeholder et antal tegninger af teoretiske produktionssteder. Desuden er der redegjort for kvantitet og de forventede fysiske krav (omtrentlige tal). Antallet er kun vejledende. Dette inkluderer: Arbejdsmetoder Kvantitet af materialer som stål, beton, sand, etc. Krav til infrastruktur såsom veje, jernbanespor, havne, vanddybder, elektricitet, vand og afgravning Principper for fysisk design af produktionspladser for tunnel og bro Omtrentlige krav til arbejdsstyrken Side 13/31

14 Bropille placeres af den store flydekran Svanen på Øresundsbron. Foto: Øresundsbron Side 14/31

15 Broen Det forventes, at produktionen af broen, så vidt det er muligt, finder sted på land. Det skyldes, at arbejde, der finder sted på land, er meget mere effektivt end arbejde på vandet. Desuden er kvaliteten af arbejdet højere og risikoen for ulykker mindre. Broens struktur vil derfor blive delt op i mindre enheder, så de kan transporteres til deres permanente placering. Det forudses, at bropiller og sænkekasser til bropillerne bliver støbt individuelt på land. Brofagene deles op i elementer, der svarer til afstanden mellem bropillerne. Fundamenterne til selve højbroens pyloner vil blive støbt på land og transporteret til deres permanente placering i bæltet, hvorefter pylonerne støbes in situ. Kajer til udskibning indgår som en del af byggepladserne på Fehmarn og Lolland. I det foreløbige projekt er broen planlagt som en m lang nordlig tilslutningsbro fra den danske side til højbroen, en m lang højbro over sejlrenden tættest på den tyske kyst samt en m lang sydlig tilslutningsbro til den tyske kyst. Flere produktionspladser Arbejdspladserne på land til produktionen af sænkekasser og bropiller vil mest fordelagtigt blive placeret inden for 80 km fra broens placering. Vanddybden i havnene, hvor de skal lastes, skal være mindst 6 m. Da broen vil blive delt op i en nordlig tilslutningsbro, en højbro og en sydlig tilslutningsbro, vil der sandsynligvis blive udpeget tre entreprenører, som hver får brug for op til tre forskellige produktionssteder. Adgang til stederne for levering af byggematerialer skal kunne ske både fra landsiden og fra søsiden. De fleste af byggematerialerne forventes at blive leveret med skib. Alle arbejdspladser skal organiseres, så de lever op til lokale miljøkrav hvad angår støj, støv og vibrationer. Det er sandsynligt, at der skal arbejdes døgnet rundt. Det nødvendige areal er angivet i de vedlagte principplaner. Der skal være nem adgang for materialer til produktionen (materialer til betonproduktion, støbeforme, armering, mandskab og udstyr til produktionen). En servicehavn til transport af mandskab og en havn til lastning af materialer og udstyr, der skal bruges offshore, skal placeres inden for 20 km fra broens placering, i områder med en vanddybde på hhv. 4 m og 6 m. Rækkefølgen er ens for produktionen af sænkekasser og bropiller på land. Et antal arbejdspladser til bygning af de strukturelle elementer anlægges langs med en fælles transportlinje til udskibningskajen for videre transport til brolinjen med et tungt løftefartøj. Hvert Side 15/31

16 enkelt element støbes her, og arbejdet med bygning af støbeforme og selve støbningen udføres på land, inden elementerne sejles ud. Nøgletal for den nordlige tilslutningsbro (overslag) Længde m Fabrik til bropiller og sænkekasser Antal bropiller 51 Antal sænkekasser 51 Beton m 3 Armeringsjern ton Byggeperiode 42 måneder Arealbehov til fabrikken, bropiller og sænkekasser m 2 Max. afstand til brolinjen 80 km Overbygning Antal brofag 51 Kan produceres langt fra brolinjen Byggeperiode 33 måneder Areal til samling af brofag m 2 Max. afstand til brolinjen 80 km Nøgletal for den sydlige tilslutningsbro (overslag) Længde m Fabrik til bropiller og sænkekasser Antal bropiller 33 Antal sænkekasser 33 Beton m 3 Armeringsjern ton Byggeperiode 38 måneder Arealbehov til fabrikken, bropiller og sænkekasser m 2 Max. afstand til brolinjen 80 km Overbygning Antal brofag 33 Kan produceres langt fra brolinjen Byggeperiode 30 måneder Areal til samling af brofag m 2 Max. afstand til brolinjen 80 km Vær opmærksom på, at tallene herover ikke udgør en beslutning om design af det faktiske projekt og kun er ment som en illustration. Side 16/31

17 Fabrik til produktion af sænkekasser, bropiller og samling af brofag Der er behov for to næsten identiske hovedarbejdspladser til bygning af de fundamenter og bropiller, der skal bære broen. Hver af dem har behov for en arbejdsstyrke på mere end 500 mand. Produktionen af sænkekasser og bropiller vil ske som betonstøbning i stor skala. De fag, der er behov for, er ledelse (ingeniører), formarbejde, armeringsarbejde, svejsning, støbning, kvalitetskontrol, kranstyring og landmåling. Samling af brofag involverer sammensvejsning af gitterfag og støbning af beton enten mellem brofagene eller på den færdige brodrager. De fag, der er behov for, er ledelse (ingeniører), formarbejde, armeringsarbejde, svejsning, maling, støbning, kvalitetskontrol, kranstyring og landmåling. De forventede krav til en produktionsfabrik for en tilslutningsbro med leverancer af materialer fra skib og samling af brodragere er som følger: Vand: Det forventede gennemsnitsforbrug af vand til brug i betonproduktionen og for personalet på stedet er m 3 i døgnet. Ved spidsbelastning forventes et vandforbrug på m 3 pr. time. Spildevand: Der forventes et gennemsnit på m 3 spildevand i døgnet. Elektricitet: Det meste af strømmen skal anvendes til svejsning og betonfremstilling. Det totale forventede forbrug er på 500 kva. Lastbiltrafik: Antallet af lastbiler, der ankommer til produktionen, er på lastbiler pr. dag. Det forventes, at råmaterialer til beton (sand, grus og cement) bliver leveret med skib. Støj: Det forventes, at man lever op til støjkravene for tung industri. Støv: Det forventes, at entreprenørerne vil sørge for, at støv ikke skaber problemer for miljøet (f.eks. ved at vande og renholde pladsen). Side 17/31

18 Teoretisk illustration af broelementfabrik m 2 Side 18/31

19 Fabrik til produktion af overbygningen Forløbet af produktionen af brofagene på land består af produktion af brofagselementer på en stålfabrik, der kan være placeret hvor som helst. Produktionen omfatter skæring, svejsning og samling af brofagenes ståldele. Betonstøbningen af kørebanen kan også ske på fabrikken. Efter støbningen af kørebanen vil brofagene blive transporteret til brofabrikken tæt på brolinjen, hvor installation af mindre elementer finder sted, f.eks. jernbaneudstyr. Lange brofag kan deles op i mindre sektioner og transporteres til fabrikken til den endelige samleproces. Ståloverbygningen er arbejdsintensiv og kræver et stort antal uddannede svejsere og højt specialiserede faciliteter som computerstyret skæreværktøj og svejseudstyr, opvarmning af stålstrukturen, indendørs faciliteter til maling, faciliteter til håndtering af stål, etc. Disse faciliteter er kostbare og højt specialiserede og er til rådighed adskillige steder verden over. Udgiften til den efterfølgende transport over lange afstande er derfor mindre vigtig. Et tungt løftefartøj skal bruges til transport af elementer fra brofabrikken til deres permanente placering. Flydekranen Svanen gør klar til at placere det første brofag på Øresundsbron. Foto: Øresundsbron Side 19/31

20 Støbefabrik til pylonernes sænkekasser m 2 Sænkekasserne til Øresundsbrons 204 m høje pyloner blev produceret i en eksisterende tørdok i inderhavnen i Malmø, Sverige. Fundamenterne var 37,2 m lange, 35 m brede og 23 m høje. Foto: Øresundsbron Side 20/31

21 Nøgletal for højbroen Længde m Pylonernes sænkekasser Sænkekasser 4 Beton m 3 Armeringsjern ton Byggeperiode 12 måneder Støbebassin til præfabrikation af sænkekasser m 2 Max. afstand fra brolinjen 120 km Areal af 1 pylonsænkekasse 70 x 120 m Pyloner Antal pyloner 4 Beton m 3 Armeringsjern ton Byggeperiode 41 måneder Bropiller til sidefag 1) Antal bropiller 4 Antal sænkekasser 4 Beton m 3 Armeringsjern ton Overbygning 2) Samlet længde af brofag m Brofagene til højbroen skal sandsynligvis installeres i m lange sektioner. Byggetiden er identisk med pylonernes, dvs. 41 måneder. 1) Bropiller og sænkekasser til højbroen kan fremstilles på en af tilslutningsbroernes byggepladser. 2) Det forventes, at brofag til højbroen fremstilles på en stålelementfabrik uden for broområdet og derefter transporteres direkte til brolinjen i mindre sektioner til opsætning på stedet. Stålgitterfag fra Øresundsbrons højbro. Konstruktionen kan i princippet produceres hvor som helst i verden Foto: Øresundsbron Side 21/31

22 Tunnelfabrikken til Øresundsforbindelsen i Københavns Nordhavn. Tunnelfabrikken gør det muligt at støbe tunnelsektioner inden døre under kontrollerede temperatur- og fugtighedsforhold. Når en sektion er støbt, bliver den skubbet ud i dokken. Når alle sektioner er samlet til ét element, bliver de gigantiske slusedøre mellem elementet og fabrikken lukket, og der bliver pumpet vand ind i dokken. Når elementet er bugseret ud i den dybe ende af slusen, bliver vandet igen sænket til hav-niveau, og elementet flyder, klar til at blive transporteret til linjeføringen. Foto: Øresundsbron Side 22/31

23 Tunnelen En sænketunnel vil blive bygget af et stort antal identiske elementer, der fremstilles på land, enten i et udgravet støbebassin, i en eksisterende dok eller på en fabrikslingende produktionsplads. Efter færdiggørelse vil de blive bugseret til linjeføringen for at blive sænket ned i en afgravet rende. Efter nedsænkningen vil tunnelrenden blive fyldt op. Bygningsmetoden til en sænketunnel er karakteriseret ved en høj grad af gentagelse og præfabrikation. Det gør det muligt at anvende en industriel produktionsmetode, som øger kvaliteten af arbejdet. Tunnelstrukturen udstyres med en række mekaniske og elektriske installationer samt systemer til trafikstyring og overvågning. Kombineret med slutarbejderne på tunnelen vil de sikre, at tunnelen er intelligent drevet og en sikker, pålidelig og værdifuld infrastruktur. Et antal produktionsfaciliteter Til projektet som helhed vil mindst fem kontrakter vedr. produktionssteder bliver sat i udbud for følgende, større aktiviteter: marine opgaver og afgravningsarbejder fremstilling af elementer ramper og portalbygværk mekaniske og elektriske installationer, og jernbaneinstallationer Nedsænkningen af elementerne vil finde sted fra både Lolland og fra Fehmarn. Det giver mulighed for at have to kontrakter til elementproduktion i stedet for én og derfor to tunnelelementfabrikker. Til tunnelen forudses minimum fire produktionssteder: en byggeplads til portal- og rampeanlæg på Lolland en byggeplads til portal- og rampeanlæg på Fehmarn to eller tre pladser til produktion af tunnelelementer De sidstnævnte kan i princippet placeres hvor som helst i Skandinavien og Nordeuropa, så længe der er adgang til elementerne fra havet. De vil have en dybgang på ca. 10 m. Placeringer meget langt fra linjeføringen er en ulempe, da det vil have betydning for omkostningerne og involvere ikke-operationel tid på grund af vejrforholdene. Side 23/31

24 Fabriksanlæg til fremstilling af tunnelelementer De to produktionssteder for elementerne bliver identiske i størrelse, da de samme produktionsmetoder skal anvendes. En traditionel produktionsmetode i et udgravet støbebassin vil kræve et bassin på omkring m 2, udgravet til en dybde på ca. 10,5 m under havniveau. Desuden kræver det et areal på ca m 2 til andre faciliteter, betonfabrik, etc. Der er behov for at bygge en midlertidig havn til leverancer af materialer og udstyr, og der skal være tilstrækkelig adgang fra vejnettet. Hvis der benyttes en industriel produktionsfacilitet, kan arealet til bassinet blive reduceret til omkring halvdelen af størrelsen på bassinet ved den traditionelle støbemetode, men det samlede areal skal være det samme. Det forventes, at op mod mand vil arbejde på hver fabrik i perioder med spidsbelastning. Teoretisk fabrikslignende produktionsfacilitet til tunnelelementer m 2 Side 24/31

25 Et afvandingssystem skal sikre tørre arbejdsforhold i bassinerne. Det udgravede materiale kan lagres midlertidigt på et område ved siden af bassinerne og fabrikken og kan bruges til at genskabe områdets oprindelige udseende, når elementproduktionen er overstået. Som alternativ kan området laves om til en marina eller et industrielt havneanlæg. Produktionsstederne skal overholde alle juridiske og lokale krav vedr. støj, støv, vibrationer, afvanding etc. Hovedaktiviteter, såsom betonstøbning, står på i mere end 24 timer, hvilket betyder, at der arbejdes døgnet rundt. De forventede krav til en tunnelelementfabrik med fire produktionslinjer er som følger: Vand: Det forventede gennemsnitsforbrug af vand til brug i betonproduktionen og for personalet på stedet er m 3 i døgnet. Ved spidsbelastning forventes et vandforbrug på m 3 i timen. Spildevand: Alt vand vil blive ledt ud i kloaksystemet efter brug, med undtagelse af det vand, der bruges i betonblandingen. Det betyder en gennemsnitlig daglig udledning af m 3 spildevand. Elektricitet: Det samlede forventede strømforbrug er på kva. Lastbiltrafik: Antallet af lastbiler, der ankommer til pladsen pr. dag, afhænger af, hvor betonproduktionen finder sted (på pladsen eller ikke på pladsen). Hvis betonen ikke fremstilles på stedet i den indledende fase, er det gennemsnitlige antal lastbiler, der ankommer til pladsen, på 300 om dagen (på en betonstøbedag lastbiler pr. dag). Hvis betonen produceres på stedet, forventes et gennemsnitligt antal lastbiler på om dagen. I dette scenarie forventes det, at råmaterialer til beton (sand, grus og cement) bliver leveret med skib. Støj: Det forventes, at man lever op til støjkravene for tung industri. Støv: Det forventes, at transportvejene på pladsen er asfalteret for at forhindre støv fra transporterne. Side 25/31

26 Nøgletal for produktion af tunnelelementer (overslag) Samlet længde af forbindelsen Sænketunnelens længde 21 km 19 km Produktionsfacilitet til tunnelelementer Antal elementer 95 Længde af hvert element 200 m Beton m 3 Armeringsjern ton Produktionsperiode 36 måneder, ekskl. byggeperiode for præfabrikation Antal tunnelfabrikker 2 Arealbehov for hver tunnelfabrik x 500 m 2 Ideel max. afstand fra tunnellinjen 120 km Teoretisk traditionel produktion af tunnelelementer m 2 Side 26/31

27 Støbebassin til Busan Geoje Link, South Korea Traditionelt støbebassin Side 27/31

28 Afgravning Afgravningen af tunnelrenden og nedsænkningen af elementerne kræver ikke en byggeplads på land, men en midlertidig havn med tilhørende faciliteter. Disse kan deles med en af de andre entreprenører. Den samlede mængde af afgravet materiale vil være omkring 20 millioner m 3, hvoraf omkring halvdelen skal bortskaffes på en miljømæssig bæredygtig og ansvarlig måde. Arbejdet med afgravning og inddæmning i forbindelse med sænketunnelløsningen omfatter udgravning af en 19 km lang tunnelrende mellem Rødbyhavn og Puttgarten, opfyldning i renden efter at elementerne er placeret og etablering af områder til bortskaffelse af materialet på land eller på havet. Der bliver behov for yderligere afgravningsarbejder, bl.a. efter havbundssand til opfyldning. For at være i stand til at oplagre elementerne efter at de er støbt og bugseret ud af støbebassinet, er der behov for en parkeringsfacilitet, der er tilstrækkeligt beskyttet mod bølger, strøm og skiftende vejrforhold. Facts om afgravning Afgravet materiale 20 millioner m 3 Materiale, der skal bortskaffes eller genbruges andetsteds 10 millioner m 3 Den kunstige ø Peberholm under opførelsen af Øresundsforbindelsen. Foto: Øresundsbron Side 28/31

29 Stor dipper-dredger, Chicago, i arbejde for Øresundsforbindelsen. Gravemaskinen var i stand til at grave 24 m 3 havbund i én skovlfuld. Jo mere materiale maskinen kan tage i én bid, jo mindre er det procentvise spild. Foto: Øresundsbron Side 29/31

30 Forventede generelle krav og ønsker angående produktionsstederne De følgende forudsætninger angående produktionsstederne gælder både tunnel- og brofabrikker. Tallene herunder skal kun betragtes som en meget generel vejledning. Størrelsen på fartøjer, der leverer materialer til betonproduktion: De forventes at være ca m lange med en kapacitet på ca ton. Den krævede vanddybde er 6 m. Den forventede lagerplads er m 2. Samme areal forventes til parkering af udstyr. Den forventede lagerplads for råmaterialer til beton er m 2. I alt ca m 2. Beboelsesfaciliteter for mandskab på området afhænger af afstanden til den nærmeste by. Indtil videre forventes det, at en del af mandskabet skal huses på området. Det forventes ikke, at der skal anlægges en heliport på området. Dimensioner og indretning taget i betragtning vil en helikopter kunne lande i nødstilfælde. Specifikke krav til undergrunden er normale funderingskrav til jord uden ler og mudder. Enkelte områder bliver tungt belastet (100 kn/m 2 ), og sætninger/deformationer skal minimeres i disse områder. Transport af materialer til området vil også ske med lastbiler. Adgangsveje vil blive kraftigt trafikeret af lastbiler, der er lastet til højeste kapacitet. Hvis vejene ikke kan klare denne belastning, skal de forstærkes. I øjeblikket forventes det, at lastbilerne lever op til de nationale regler for vejtransport. Hvis en jernbane er placeret tæt på arbejdspladsen, kan den anvendes til transport af materialer (fx armeringsstål) til fabrikken. Det kan reducere antallet af transporter med lastbil. Det forventes, at en transformerstation skal placeres på fabrikken, hvilket kræver en forbindelse til elnettet på kv. Adgang til den offentlige vandforsyning og affaldshåndtering vil sandsynligvis være tilstrækkelig. Side 30/31

31 Den kommende faste forbindelse over Femern Bælt vil skabe endnu bedre forbindelser mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Kontakt For yderligere oplysninger, kontakt venligst Ajs Dam, Kommunikationsdirektør Vester Søgade 10 DK-1601 København V Tel For yderligere information, se også Denne rapport og alle illustrationer kan hentes i høj opløsning på Side 31/31

Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn

Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn Februar 2010 Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn Illustrationer af størrelse, layout og behov Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden_Rødby_DK_SECOND EDITION_V1_LLU Krav til mulige

Læs mere

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region e ter acing paste ould Femern A/S Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en n region Tak fordi vi må komme l. Niels Erik Mortenn Design Manager, Portals & Ramp Femern A/S er bgherre for den faste

Læs mere

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Femern A/S Den tekniske løsning Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Vi har erfaringer fra Øresund og Storebælt Claus Iversen 2 Storebæltsforbindelsen åbnede i 1997

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Den Danske Banekonference 2015 Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Johnny Restrup-Sørensen Contract Director, Railway Agenda Fra vision til konkret projekt Verdens længste sænketunnel Femern A/S

Læs mere

Teknisk gennemgang af VVM

Teknisk gennemgang af VVM ne es Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 330 Offentligt Femern Bælt-forbindelsen Teknisk gennemgang af VVM rt te es Femern A/S Præsentationen 1. Claus Baunkjær, adm. direktør - Status og proces for

Læs mere

String - Byggelogistik

String - Byggelogistik Femern A/S String - Byggelogistik Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnelen Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnel 2011-dato, Kontraktdirektør, sænketunnel 2009-2011, Femern

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 15 RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 15 RÅSTOFFER OG AFFALD 1155 15.1 Metode 1155 15.2 Bortskaffelse af affald 1155 15.3 Miljøvurdering

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

WORK IN PROGRESS. Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel. 21. marts Femern A/S Vester Søgade København V

WORK IN PROGRESS. Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel. 21. marts Femern A/S Vester Søgade København V WORK IN PROGRESS 21. marts 2017 Derfor skal Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel Page 1/10 Vester Søgade 10 1601 København V Tlf. +45 33 41 63 00 Fax +45 33 41 63 01 www.femern.com CVR 28 98 65

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Lolland bliver større

Lolland bliver større Nyhedsbrev nr. 14 21. september 2011 Indhold Lolland bliver større 1 Fehmarn får ny strand 2 Ændret linjeføring ved Rødbyhavn 3 Store forventninger til arkæologiske undersøgelser ved Rødbyhavn 4 Et projekt

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Banekonferencen 17 maj 2016 Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Jeg vil fortælle 1. Baggrund? 2. Hvorfor en fast forbindelse? 3. Hvorfor en sænketunnel? 4. Hvordan bygges tunnelen? 5. Hvem bygger

Læs mere

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro 24. nov 2014 Link: http://ing.dk/artikel/storstroemsbro-kan-blive-opfoert-som-falsk-skraastagsbro-172459 Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro Arkitektfirmaet Dissing+Weitlings illustration

Læs mere

Verdens største sænketunnel Cross Boarder

Verdens største sænketunnel Cross Boarder 08-10-2014 Projects: Across Bounderies Verdens største sænketunnel Cross Boarder Steen Lykke, Technical Director 1 Verdens længste sænketunnel mellem Rødby og Puttgarden med tilhørende landanlæg 2 1 1.

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 13/18231 STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO 1. BAGGRUND OG TIDSPLAN I forbindelse med anlægsarbejderne af en ny Storstrømsbro bliver der

Læs mere

Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør

Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt Baseret på erfaringer fra tidligere projekter Navn Titel Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør 1 mth.com Kort introduktion Sektionsdirektør Lars

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL

STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL STORSTRØMSFORBINDELSEN VALG AF PRODUKTIONSAREAL STORSTRØMSBRO FAKTA Eksisterende bro Ca. 3,2 km lang Enkeltsporet jernbaneforbindelse 2 sporet vej (5,6 m) Fortov (2,5 m) Anlægsperiode 1933-1937 Anlægsomkostning:??

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Kort projektstatus. samt krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. 21.

Kort projektstatus. samt krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. 21. Kort projektstatus samt krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt Baseret på erfaringer fra tidligere projekter 21. oktober 2014 Navn Titel Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør lfp@mth.dk

Læs mere

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016.

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016. KØGES NYE VEJTUNNEL En ny 150 meter lang vejtunnel under jernbanen skal forbinde den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej med Værftsvej på den anden side. Med vejtunnelen bliver trafikken i fremtiden ledt

Læs mere

Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad

Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad Bestemmelser og begrænsninger for arbejde på jernbanearealer, hvor Københavns Kommune udfører anlægsopgaver samt drift og vedligehold Islands Brygge Portal Rampe

Læs mere

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Notat udarbejdet for Femern A/S Juni 2013 Forfattere: Martin H. Thelle (projektleder) Jens Sand Kirk Thomas Schultz-Larsen Daniel Mekonnen 2 Beskæftigelseseffekter

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

25. november 2010. Status for projekteringen Femern Bælt kyst-kyst

25. november 2010. Status for projekteringen Femern Bælt kyst-kyst 25. november 2010 Femern Bælt kyst-kyst Femern Bælt kyst-kyst Denne rapport er udarbejdet af: Femern A/S Kolofon Femern A/S November 2010 1. udgave Grafik: Femern A/S, Cowi A/S & Obermeyer and Rambøll,

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen

Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 87 Offentligt Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen Dette notat behandler to temaer relateret til sikkerheden på en Femern Bælt-bro. Først redegøres for det

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Skibstrafik ved Masnedsund

Skibstrafik ved Masnedsund Skibstrafik ved Masnedsund Høringsrapport vedrørende lukning for gennemsejling Januar 2015 Ringsted-Femern Banen E3005 Ny Masnedsund Bro Banedanmark Ringsted-Femern Banen Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Storstrømsbroen Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Indhold Baggrund Udfordringer med balancen mellem æstetik og teknik samt placering af trafikken Forslag til design Fastlæggelse

Læs mere

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Organisation i Sund & Bælt koncernen Den danske stat Den svenske stat

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Resumé af scopingrapporten

Resumé af scopingrapporten Juni 2010 Resumé af forslag til miljøundersøgelsesprogram for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) Resumé af scopingrapporten Dansk version Juni 2010 Resumé af forslag til miljøundersøgelsesprogram

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Claus F. Baunkjær Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Claus F. Baunkjær Femern A/S 1 Femern Bælt-forbindelsen mellem

Læs mere

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen.

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Spørgsmål 135 Offentligt Ide til ny forbindelse i stedet for Baggrund: Femernbelt forbindelsen vil øge antallet af godstog over Storstrømsbroen med 78 til 96 pr døgn.

Læs mere

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Baggrund På baggrund af nye retningslinjer for VVM-arbejdet har transportministeren i brev af 16. marts 2011 anmodet Femern A/S om at indarbejde

Læs mere

Milliardinvesteringer er du klar? Behov for arbejdskraft og serviceydelser set ud fra entreprenørkonsortiets synspunkt

Milliardinvesteringer er du klar? Behov for arbejdskraft og serviceydelser set ud fra entreprenørkonsortiets synspunkt Milliardinvesteringer er du klar? Behov for arbejdskraft og serviceydelser set ud fra entreprenørkonsortiets synspunkt Sektionsdirektør Lars Gredsted MT Højgaard A/S Tirsdag 8. december 2015 Lars Gredsted

Læs mere

2) Præsentation af projektet og anlægsarbejdet v/ projektchef Rasmus Warborg Larsen, Femern A/S

2) Præsentation af projektet og anlægsarbejdet v/ projektchef Rasmus Warborg Larsen, Femern A/S NOTAT Dato J. nr. 28. november 2013 2013-2313 Referat af borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt Dato og sted: Torsdag den 29. august

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

Hamborg og København vil være et europæisk forbillede

Hamborg og København vil være et europæisk forbillede Nyhedsbrev nr. 12 Juni 2011 Indhold Hamborg og København vil være et europæisk forbillede 1 Placering af produktionssted kan gavne hele Femern Bælt-regionen 2 Produktionsanlæg i Rødbyhavn 3 Tak for 2000

Læs mere

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO 1 OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO Indhold 1. Forslag til placering af arbejdsplads... 3 2. OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED

Læs mere

Side 2/10. Femern A/S

Side 2/10. Femern A/S Nyhedsbrev nr. 27 september 2013 Indhold Offentlig høring af Femern Bælt forbindelsen gav 41 svar 1 Transportministeren har sat de fremrykkede aktiviteter i gang 3 Projekteringen af Femern jernbane opfylder

Læs mere

Internationalt fokus på Femern Bælt

Internationalt fokus på Femern Bælt Nyhedsbrev nr. 16 06. februar 2012 Indhold Internationalt fokus på Femern Bælt 1 Sådan bygges sænketunnelen 3 Sænketunnelen er fortsat favorit 4 Det eksotiske i det nære 6 Data fra dybet sikrer fast grund

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Konsolideret anlægsoverslag

Konsolideret anlægsoverslag 1. november 2010 Konsolideret anlægsoverslag 1. Baggrund Dette notat sammenligner de to anlægsoverslag for henholdsvis en skråstagsbroløsning og en sænketunnelløsning, samt præsenterer rentabilitetsberegninger

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Status for Femern tunnelprojektet

Status for Femern tunnelprojektet Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt Femern A/S rt te es ne es Status for Femern tunnelprojektet Femern: Kyst-til-kyst tunnel og landanlæg i både Danmark og Tyskland

Læs mere

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker Præsentation af Vestas Wind Systems A/S 4 Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker 10. juni 2004 Hans Michael Hansen Technical Manager M.Sc.

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011.

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 149 Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at

Læs mere

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen Supplerende besigtigelsesforretning Kongens Nytorv Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, ingeniør, projektchef, Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lotte

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag!

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! FOR OS ER DET! Læs videre og se, hvordan... LØSNINGEN SR-Gruppen og glideformsstøbning in situ. Vi støber og indbygger i én arbejdsgang:

Læs mere

MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 16 MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 16 MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER 1163 16.1 i anlægsfasen

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Teknisk og tidsmæssig gennemførelse af projektet. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Teknisk og tidsmæssig gennemførelse af projektet. Delrapport Teknisk og tidsmæssig Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. DET FORELIGGENDE PROJEKT... 5 2.1. Beskrivelse af VVM-redegørelsens forslag S1.... 6 2.2. Landanlæggene... 6 3. FORHOLD VEDRØRENDE

Læs mere

Storstrømsbroen. Erhvervskonference Vordingborg 29. maj Projektchef Niels Gottlieb

Storstrømsbroen. Erhvervskonference Vordingborg 29. maj Projektchef Niels Gottlieb Storstrømsbroen Erhvervskonference Vordingborg 29. maj 2015 Projektchef Niels Gottlieb Den nye Storstrømsbro Ca. 4 km lang og derved Danmarks 3. længste bro Dobbeltsporet jernbane til tog - op til 200

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Storstrømsbroen. Høring af farvandets brugere 22. september 2016 Orienteringsmøde Medborgerhuset Skovvej Vordingborg

Storstrømsbroen. Høring af farvandets brugere 22. september 2016 Orienteringsmøde Medborgerhuset Skovvej Vordingborg Storstrømsbroen Høring af farvandets brugere 22. september 2016 Orienteringsmøde Medborgerhuset Skovvej 2 4760 Vordingborg Dagsorden Velkommen og status på projektet Formål med høringen Baggrund for projektet

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ

SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ Sikkerhed på Øresundsbron Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds

Læs mere

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016 Nordhavnstunnel VVM-undersøgelse Borgermøde den 13. juni 2016 Velkomst og program Planlægningsdirektør Helga Theil Thomsen, Vejdirektoratet Indledning Nordhavnstunnel Formål med mødet Kort orientering

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere

Konstruktion af sænketunnel, Söderströmstunneln. Oversigt

Konstruktion af sænketunnel, Söderströmstunneln. Oversigt Oversigt Generelt Citybanan og Söderströmstunneln Riddarholmen, Söder Mälarstrand og fundering Generelt om tunnelelementerne Fabrikation og transport af stålskal Støbearbejde Afsluttende arbejde Generelt

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Femern Bælt projektet og det kohæsive sediment. - udfordringer og foranstaltninger. Miljøkoordinator Bjarne Holm Jakobsen

Femern Bælt projektet og det kohæsive sediment. - udfordringer og foranstaltninger. Miljøkoordinator Bjarne Holm Jakobsen Femern Bælt projektet og det kohæsive sediment - udfordringer og foranstaltninger Miljøkoordinator Bjarne Holm Jakobsen Den faste forbindelse over Femern Bælt Femern A/S som bygherre og VVM processens

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere