Krav til mulige produktionssteder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til mulige produktionssteder"

Transkript

1 Februar 2010 Krav til mulige produktionssteder Illustrationer af størrelse, layout og behov ved anlæg af mulige elementfabrikker til den faste forbindelse over Femern Bælt Krav til mulige produktionssteder_dk_second EDITION_V1_LLU

2 Krav til mulige produktionssteder Denne rapport er udarbejdet af: Side 2/31 DK-1601 Copenhagen V Tel Fax CVR

3 har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 procent af det danske Transportministerium, og som har erfaring fra bygningen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. blev i april 2009 på baggrund af Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg udpeget af transportministeren til at forestå bl.a. forberedelser, undersøgelser og projektering i relation til etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt. Selskabet har hovedkvarter i København. Derudover har selskabet også kontorer i Burg (på Fehmarn) og i Rødbyhavn. Kolofon Februar 2010 Anden udgave Fotos: Øresundsbron, Sund & Bælt A/S, Jan Kofoed- Winther Computergrafik: Møllers Tegne-stue, Cowi A/S & Obermeyer and Rambøll, Arup & TEC Forsiden: Femern Bælt set fra vest mod øst Foto: Jan Kofoed-Winther Side 3/31

4 Indholdsfortegnelse DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT... 5 GENERELT... 7 Design & Construct-filosofien... 9 Procentvis fordeling af fag på Femern Bælt-forbindelsen Jo tættere på, jo bedre Produktionsfaciliteter kræver en invitation Om denne rapport BROEN Flere produktionspladser Fabrik til produktion af sænkekasser, bropiller og samling af brofag Fabrik til produktion af overbygningen TUNNELEN Et antal produktionsfaciliteter Fabriksanlæg til fremstilling af tunnelelementer Afgravning FORVENTEDE GENERELLE KRAV OG ØNSKER ANGÅENDE PRODUKTIONSSTEDERNE Forbehold: Det er endnu ikke besluttet, om Femern Bælt-forbindelsen skal bygges som en bro eller en tunnel. Indholdet i denne rapport favoriserer ikke ét projekt frem for et andet, hvilke arbejdsmetoder der skal bruges, eller hvor produktionsstederne skal placeres. Side 4/31

5 Den faste forbindelse over Femern Bælt I 2009 ratificerede Danmark og Tyskland traktaten om bygningen af en fast forbindelse over Femern Bælt mellem de to lande. Den faste forbindelse over Femern Bælt består af en firesporet motorvej og en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane. Forbindelsen bliver bygget mellem Rødbyhavn på den danske side af Femern Bælt og øen Fehmarn, i alt 19 kilometer over Femern Bælt. Den faste forbindelse vil yderligere styrke Skandinavien og resten af Europa og skabe en direkte forbindelse fra de skandinaviske lande til Nordtyskland og østpå mod de dynamiske vækstlande omkring Østersøen. Målet for den kombinerede vej- og jernbaneforbindelse er først og fremmest at forbedre forholdene for transport af passagerer og gods på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. Den faste forbindelse krydser den dansk-tyske grænse, som løber midt imellem de to landes kystlinjer. Ratificeringen af statstraktaten er implementeret som national lov i begge lande. Som beskrevet i statstraktaten er Danmark ansvarlig for design, godkendelse, bygning, drift og finansiering af kyst-kyst forbindelsen og de danske landanlæg. Den faste forbindelse er finansieret med lån, der er garanteret af den danske stat og alene betales tilbage ved hjælp af broafgifter. Danmark forbliver eneejer og operatør af den faste forbindelse. Tyskland er ansvarlig for landanlæggene på tysk side, som beskrevet i statstraktaten. I april 2009 overdrog den danske transportminister projektet for udarbejdelsen af et design til den faste forbindelse til det statsejede selskab. Design- og godkendelsesprocessen er i gang, og den omfatter adskillige miljømæssige, geotekniske og navigationsmæssige undersøgelser samt designudkast til både en tunnel- og en broløsning. Før byggeriet kan begynde, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, og der skal indhentes tilladelser fra myndigheder i Tyskland og Danmark efter at landene omkring Østersøen har været konsulteret. Fasen med design og godkendelse af projektet forventes at vare til 2012, hvor en endelig godkendelse til at bygge og drive projektet skal finde sted i form af en anlægslov i Folketinget. Anlægsarbejdet er planlagt til at vare omkring seks år. Det foreløbige estimat af omkostningerne for kyst-kyst-delen er 4,5 mia. EUR (33 mia. DKK) for en broløsning og 5,5 mia. EUR (41 mia. DKK) for en tunnelløsning. (Begge beløb er i 2008-priser) Anlægsarbejdet i sig selv forventes at kræve op til arbejdere om året i de seks år, arbejdet står på (et års opstart, fem år med byggeri). Uanset hvilken løsning der vælges, vil det meste af konstruktionen bestå af store stål- og betonelementer, der skal produceres i fabrikker eller støbebassiner på land og samles in situ, i linjeføringen. Kontrollerede arbejdsforhold sikrer høj kvalitet og en lav, kontrolleret påvirkning af miljø og mennesker. Side 5/31

6 Fra bygningen af Øresundsforbindelsen. Foto: Øresundsbron Side 6/31

7 Generelt Bygningen af en tunnel eller en bro af en størrelse som Femern Bælt-projektet kræver tusinder af arbejdere, enorme mængder materiale og udstyr samt produktionsfaciliteter i stor skala til fremstilling af bro- og tunnelelementer. Denne rapport er udarbejdet for at give myndigheder, virksomheder og offentligheden indsigt i de krav, der stilles ved et stort bygge- og anlægsprojekt som Femern Bælt-forbindelsen. Det er håbet, at den vil generere øget interesse for det kommende arbejde og i at tiltrække en af de store elementfabrikker. Denne rapport dækker kun et teoretisk layout af produktionsfaciliteter for de større elementer som bropiller, sænkekasser eller tunnelelementer. Landfæsterne på øen Fehmarn eller på Lolland er ikke inkluderet. Rapporten er forberedt på basis af erfaringer fra store bygge- og anlægsprojekter verden over, inklusive Øresunds- og Storebæltsprojekterne. Tal, tekst og tegninger er kun ment som eksempler og skal ikke betragtes som repræsentative for den faktiske produktionsproces eller de endelige produktionsfaciliteter for Femern Bælt-projektet. Indholdet af denne rapport hverken udtrykker eller påvirker det endelige valg af linjeføring eller design af bro eller tunnel. definerer opgaven, tidsrammen og standarder for udførelse via en række funktionskrav foruden de krav til design og udførelse, der er indeholdt i udbudsdokumenterne til entreprenørerne. Et såkaldt illustrativt design viser, at disse krav kan blive opfyldt. De ligger også til grund for den tyske godkendelse og den danske anlægslov, som forventes at blive vedtaget i Den overordnede opgave er opdelt i en række kontrakter. Uanset om valget bliver en bro eller en tunnel, skal der udbydes mindst tre hovedkontrakter. Som et resultat af dette skal der etableres flere produktionsfaciliteter. Ud over produktionsfaciliteterne, der kan placeres i en vis afstand fra linjeføringen, skal der anlægges enkelte arbejdspladser og arbejdshavne tæt ved linjeføringen samt tilkørsels- og rampeanlæg på land. Entreprenørens opfindsomme og gennemarbejdede bud vil danne grundlag for specifikke løsninger, herunder placering og layout af produktionsfaciliteterne. Metodefrihed er et vigtigt aspekt i entreprenørernes forslag til at skabe optimale løsninger for det endelige produkt såvel som for konstruktionsprocessen. Beslutninger vedrørende antal og placering af produktionsfaciliteter er entreprenørens ansvar. Som nævnt herover forventes mindst tre og måske flere store produktionsfaciliteter, uanset om valget falder på en bro eller en tunnel. Side 7/31

8 Bygningen af en bro eller en tunnel af en størrelse som Femern Bælt-forbindelsen kræver tusindvis af arbejdere, et antal store produktionsfaciliteter samt adgang til dybvandshavne. Elementfabrikken til Øresundsbron i Malmø Nordhavn blev anlagt på inddæmmet land. Da projektet var slut, blev fabrikken fjernet, og området anvendes nu til havneformål. Foto: Øresundsbron Side 8/31

9 Design & Construct-filosofien Som tilfældet var ved bygningen af Øresundsforbindelsen, forventes Femern Bælt-forbindelsen at blive udført som kontrakter, hvor entreprenørerne udfører detaljeret planlægning og er ansvarlig for bygge- og anlægsarbejdet (Design & Construct-filosofien). Dette vil blive baseret på en præcis fordeling af opgaver, ansvar og risici mellem og entreprenørerne. En Design & Construct-kontrakt har følgende karakteristika og projektfaser: er ansvarlig for de indledende analyser, miljømæssige undersøgelser, geotekniske undersøgelser, etc., som skal bruges i godkendelsesprocessen og til det endelige projekt. Det kan f.eks. handle om krav vedrørende støj, støv, vandkvalitet, affaldshåndtering, adgang, etc. Myndighederne skal godkende projektet. I Danmark sker det i form af en anlægslov, mens et kombineret vej- og baneprojekt i Tyskland skal godkendes ifølge den gældende lovgivning i Slesvig-Holsten. Den endelige linjeføring og strukturens endelige layout vil blive vedtaget på dette tidspunkt. funktionskrav samt krav til planlægning og udførelse bliver angivet. Et illustrativt design vil blive forberedt som et specifikt eksempel på, hvordan opgaven kunne udføres. Dette er imidlertid kun en skitse på det færdige projekt. Projektet vil blive sendt ud i en international udbudsrunde ifølge de gældende EUregler. Da den overordnede opgave er for omfattende for en enkelt entreprenør, vil den blive opdelt i flere kontrakter. vil først invitere entreprenører til prækvalifikation, dvs. at bevise, at de har kvalifikationerne og kapaciteten til at udføre den pågældende del af projektet. Et antal udvalgte entreprenørkonsortier vil derefter blive inviteret til at deltage. Herefter vil et antal dokumenter om projektet blive udsendt, hvorefter entreprenørerne får seks til otte måneder til at afgive deres detaljerede tilbud. Under dette forløb vil entreprenørerne undersøge et større område i Danmark, Tyskland, Sverige og eventuelt nogle af de baltiske stater for at finde egnede placeringer til deres produktionsfaciliteter og udpege underentreprenører og leverandører. Efter at have modtaget tilbuddene vil evaluere disse, og kontrakterne vil blive tildelt de entreprenører, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Fra underskrivelsen af hovedkontrakterne til starten på arbejdet er der et interval på ca. en til to måneder. I den periode vil entreprenøren forberede og præsentere et detaljeret projekt til godkendelse hos. Entreprenøren skal også indhente de nødvendige detailtilladelser til at udføre et projekt af denne type. De tilhørende produktionsfaciliteter vil blive forberedt sideløbende hermed. Byggeperioden vil vare ca. seks år i en kompakt proces, der sandsynligvis vil involvere omkring mand om året i perioder med spidsbelastning. Når afslutningen på projektet nærmer sig, vil aktiviteterne gradvist aftage. Frem til forbindelsens åbning vil et antal testforløb blive udført, f.eks. af jernbanen, beredskabsprocedurer, etc. Desuden vil drift og overvågning af forbindelsen blive etableret. Før åbningen vil der blive udpeget et antal nye leverandører og entreprenører til drift og vedligeholdelse af den færdige forbindelse, herunder bemanding af betalingsanlægget, kontrol og tilsyn, vejservice og løbende vedligeholdelse af forbindelsen. Side 9/31

10 Den faste forbindelse over Femern Bælt vil krydse en national grænse, ligesom Øresundsforbindelsen gjorde. Mange aspekter i forbindelse med anlægsarbejdet er dermed omfattet af detaljerede love og regler i mere end et land. Andre aspekter er foreskrevet i tekniske normer og standarder. Eksempler på emner, der er omfattet af detaljerede regler: Grænseværdier for støj og støv, fx fra produktionsanlæg, for at undgå at forstyrre lokale borgere og erhvervsdrivende Arbejdsmiljø samt helbreds- og sikkerhedsforanstaltninger Trafik til og fra produktionsanlæg både på land og på havet Kontrol af sedimentspild i vandet fra de marine gravearbejder Med hensyn til tekniske normer og standarder medfører den omfattende udvikling af Eurocodes (EN), at håndteringen af normer og standarder er mere eller mindre harmoniseret i både Danmark og Tyskland (samt i resten af EU). Imidlertid er der til en vis grad forskel på love og bestemmelser i Danmark og Tyskland. De lovmæssige krav, som er gældende dér, hvor produktionen sker, skal overholdes af dem, der har ansvaret. Visse grænseoverskridende aktiviteter kræver, at der anvendes regler, som opfylder betingelserne i begge lande, og i sådanne situationer vil regelsættet med de strengeste krav blive fulgt. ønsker at fremstå som en god nabo og samfundsborger. Det betyder, at Femern A/S investerer store ressourcer for at sikre, at både selskabets egne medarbejdere samt entreprenører ansat af er fuldt og helt indforstået med de gældende regler. For at opnå øget opmærksomhed kræver desuden, at der gennemføres uddannelse og kontrol, således at de gældende regler overholdes til punkt og prikke. Procentvis fordeling af fag på Femern Bælt-forbindelsen Type af fag Tunnel Bro Maritimt personale (afgravning) 7% - Jord- og betonarbejdere 43% 27% Rådgivere 5% 8% Ingeniører 6% 8% Elektrikere 6% 8% Mekanikere 5% 8% Servicefunktioner (sikkerhed, kantine, rengøring, håndværkere) 4% 7% Svejsere - 5% Sømænd, skibsførere, etc. 7% 5% Smede - 5% Chauffører og maskinførere 4% 4% Administrativt personale 4% 4% VVS - 4% Kranførere 2% 4% Kabelarbejdere - 2% Landmålere 2% 2% Jernbanepersonale 4% - Kilde: Fordeling af arbejdsstyrken på Øresundsforbindelsen,, december 2009 Side 10/31

11 Jo tættere på, jo bedre Fabrikkernes nærhed til broen eller tunnelens linjeføring er af stor vigtighed. Jo tættere fabrikken er på linjeføringen, desto mindre er risikoen og udgiften til transport. Arbejdshavne og arbejdspladser til finisharbejde samt rampeområderne skal placeres ved siden af linjeføringen (disse er ikke omfattet af denne rapport, men beskrevet i rapporten Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn, februar 2010). Produktionen af tilslutningsbroernes sænkekasser og bropiller og samling af broens overbygning placeres bedst inden for en radius af 80 km. Produktionen af sænkekasser til højbroen og produktionen af tunnelelementer placeres mest optimalt op til 120 km fra linjeføringen. En placering længere væk kan også komme på tale, hvis det er økonomisk konkurrencedygtigt. Broens ståloverbygning kan produceres hvor som helst i verden. Hvis produktionen finder sted langt fra Femern Bælt, vil mindre elementer sandsynligvis blive svejst sammen, og brodækket støbt på et produktionssted inden for en radius af 120 km fra linjeføringen. Side 11/31

12 Tunnelelementfabrik til Øresundstunnelen i Københavns Nordhavn, Danmark. Foto: Øresundsbron Side 12/31

13 Produktionsfaciliteter kræver en invitation Da etableringen af produktionsfaciliteter til entreprenørerne skal finde sted i løbet af relativt kort tid, forudser, at det ikke vil være fordelagtigt at bygge i greenfield - områder. Det skyldes især, at myndighederne ikke vil have tid nok til at gennemføre planlægning og forbedre den nødvendige infrastruktur. Bortset fra den produktion, der placeres ved siden af tilkørselsramperne, vil de større arbejdspladser formentlig blive placeret i områder, der allerede anvendes til industrielle formål, som f.eks. havneområder. Som nævnt er det entreprenørerne, der i sidste ende afgør placeringen af produktionssteder og arbejdspladser, baseret på tilgængelighed, pris og adgang til arbejdskraft, med andre ord på markedsvilkår. Det er derfor op til de regioner, der ønsker at tiltrække disse aktiviteter, at profilere sig selv og sørge for, at det nødvendige planlægningsgrundlag og infrastruktur er på plads. Om denne rapport Denne rapport indeholder et antal tegninger af teoretiske produktionssteder. Desuden er der redegjort for kvantitet og de forventede fysiske krav (omtrentlige tal). Antallet er kun vejledende. Dette inkluderer: Arbejdsmetoder Kvantitet af materialer som stål, beton, sand, etc. Krav til infrastruktur såsom veje, jernbanespor, havne, vanddybder, elektricitet, vand og afgravning Principper for fysisk design af produktionspladser for tunnel og bro Omtrentlige krav til arbejdsstyrken Side 13/31

14 Bropille placeres af den store flydekran Svanen på Øresundsbron. Foto: Øresundsbron Side 14/31

15 Broen Det forventes, at produktionen af broen, så vidt det er muligt, finder sted på land. Det skyldes, at arbejde, der finder sted på land, er meget mere effektivt end arbejde på vandet. Desuden er kvaliteten af arbejdet højere og risikoen for ulykker mindre. Broens struktur vil derfor blive delt op i mindre enheder, så de kan transporteres til deres permanente placering. Det forudses, at bropiller og sænkekasser til bropillerne bliver støbt individuelt på land. Brofagene deles op i elementer, der svarer til afstanden mellem bropillerne. Fundamenterne til selve højbroens pyloner vil blive støbt på land og transporteret til deres permanente placering i bæltet, hvorefter pylonerne støbes in situ. Kajer til udskibning indgår som en del af byggepladserne på Fehmarn og Lolland. I det foreløbige projekt er broen planlagt som en m lang nordlig tilslutningsbro fra den danske side til højbroen, en m lang højbro over sejlrenden tættest på den tyske kyst samt en m lang sydlig tilslutningsbro til den tyske kyst. Flere produktionspladser Arbejdspladserne på land til produktionen af sænkekasser og bropiller vil mest fordelagtigt blive placeret inden for 80 km fra broens placering. Vanddybden i havnene, hvor de skal lastes, skal være mindst 6 m. Da broen vil blive delt op i en nordlig tilslutningsbro, en højbro og en sydlig tilslutningsbro, vil der sandsynligvis blive udpeget tre entreprenører, som hver får brug for op til tre forskellige produktionssteder. Adgang til stederne for levering af byggematerialer skal kunne ske både fra landsiden og fra søsiden. De fleste af byggematerialerne forventes at blive leveret med skib. Alle arbejdspladser skal organiseres, så de lever op til lokale miljøkrav hvad angår støj, støv og vibrationer. Det er sandsynligt, at der skal arbejdes døgnet rundt. Det nødvendige areal er angivet i de vedlagte principplaner. Der skal være nem adgang for materialer til produktionen (materialer til betonproduktion, støbeforme, armering, mandskab og udstyr til produktionen). En servicehavn til transport af mandskab og en havn til lastning af materialer og udstyr, der skal bruges offshore, skal placeres inden for 20 km fra broens placering, i områder med en vanddybde på hhv. 4 m og 6 m. Rækkefølgen er ens for produktionen af sænkekasser og bropiller på land. Et antal arbejdspladser til bygning af de strukturelle elementer anlægges langs med en fælles transportlinje til udskibningskajen for videre transport til brolinjen med et tungt løftefartøj. Hvert Side 15/31

16 enkelt element støbes her, og arbejdet med bygning af støbeforme og selve støbningen udføres på land, inden elementerne sejles ud. Nøgletal for den nordlige tilslutningsbro (overslag) Længde m Fabrik til bropiller og sænkekasser Antal bropiller 51 Antal sænkekasser 51 Beton m 3 Armeringsjern ton Byggeperiode 42 måneder Arealbehov til fabrikken, bropiller og sænkekasser m 2 Max. afstand til brolinjen 80 km Overbygning Antal brofag 51 Kan produceres langt fra brolinjen Byggeperiode 33 måneder Areal til samling af brofag m 2 Max. afstand til brolinjen 80 km Nøgletal for den sydlige tilslutningsbro (overslag) Længde m Fabrik til bropiller og sænkekasser Antal bropiller 33 Antal sænkekasser 33 Beton m 3 Armeringsjern ton Byggeperiode 38 måneder Arealbehov til fabrikken, bropiller og sænkekasser m 2 Max. afstand til brolinjen 80 km Overbygning Antal brofag 33 Kan produceres langt fra brolinjen Byggeperiode 30 måneder Areal til samling af brofag m 2 Max. afstand til brolinjen 80 km Vær opmærksom på, at tallene herover ikke udgør en beslutning om design af det faktiske projekt og kun er ment som en illustration. Side 16/31

17 Fabrik til produktion af sænkekasser, bropiller og samling af brofag Der er behov for to næsten identiske hovedarbejdspladser til bygning af de fundamenter og bropiller, der skal bære broen. Hver af dem har behov for en arbejdsstyrke på mere end 500 mand. Produktionen af sænkekasser og bropiller vil ske som betonstøbning i stor skala. De fag, der er behov for, er ledelse (ingeniører), formarbejde, armeringsarbejde, svejsning, støbning, kvalitetskontrol, kranstyring og landmåling. Samling af brofag involverer sammensvejsning af gitterfag og støbning af beton enten mellem brofagene eller på den færdige brodrager. De fag, der er behov for, er ledelse (ingeniører), formarbejde, armeringsarbejde, svejsning, maling, støbning, kvalitetskontrol, kranstyring og landmåling. De forventede krav til en produktionsfabrik for en tilslutningsbro med leverancer af materialer fra skib og samling af brodragere er som følger: Vand: Det forventede gennemsnitsforbrug af vand til brug i betonproduktionen og for personalet på stedet er m 3 i døgnet. Ved spidsbelastning forventes et vandforbrug på m 3 pr. time. Spildevand: Der forventes et gennemsnit på m 3 spildevand i døgnet. Elektricitet: Det meste af strømmen skal anvendes til svejsning og betonfremstilling. Det totale forventede forbrug er på 500 kva. Lastbiltrafik: Antallet af lastbiler, der ankommer til produktionen, er på lastbiler pr. dag. Det forventes, at råmaterialer til beton (sand, grus og cement) bliver leveret med skib. Støj: Det forventes, at man lever op til støjkravene for tung industri. Støv: Det forventes, at entreprenørerne vil sørge for, at støv ikke skaber problemer for miljøet (f.eks. ved at vande og renholde pladsen). Side 17/31

18 Teoretisk illustration af broelementfabrik m 2 Side 18/31

19 Fabrik til produktion af overbygningen Forløbet af produktionen af brofagene på land består af produktion af brofagselementer på en stålfabrik, der kan være placeret hvor som helst. Produktionen omfatter skæring, svejsning og samling af brofagenes ståldele. Betonstøbningen af kørebanen kan også ske på fabrikken. Efter støbningen af kørebanen vil brofagene blive transporteret til brofabrikken tæt på brolinjen, hvor installation af mindre elementer finder sted, f.eks. jernbaneudstyr. Lange brofag kan deles op i mindre sektioner og transporteres til fabrikken til den endelige samleproces. Ståloverbygningen er arbejdsintensiv og kræver et stort antal uddannede svejsere og højt specialiserede faciliteter som computerstyret skæreværktøj og svejseudstyr, opvarmning af stålstrukturen, indendørs faciliteter til maling, faciliteter til håndtering af stål, etc. Disse faciliteter er kostbare og højt specialiserede og er til rådighed adskillige steder verden over. Udgiften til den efterfølgende transport over lange afstande er derfor mindre vigtig. Et tungt løftefartøj skal bruges til transport af elementer fra brofabrikken til deres permanente placering. Flydekranen Svanen gør klar til at placere det første brofag på Øresundsbron. Foto: Øresundsbron Side 19/31

20 Støbefabrik til pylonernes sænkekasser m 2 Sænkekasserne til Øresundsbrons 204 m høje pyloner blev produceret i en eksisterende tørdok i inderhavnen i Malmø, Sverige. Fundamenterne var 37,2 m lange, 35 m brede og 23 m høje. Foto: Øresundsbron Side 20/31

21 Nøgletal for højbroen Længde m Pylonernes sænkekasser Sænkekasser 4 Beton m 3 Armeringsjern ton Byggeperiode 12 måneder Støbebassin til præfabrikation af sænkekasser m 2 Max. afstand fra brolinjen 120 km Areal af 1 pylonsænkekasse 70 x 120 m Pyloner Antal pyloner 4 Beton m 3 Armeringsjern ton Byggeperiode 41 måneder Bropiller til sidefag 1) Antal bropiller 4 Antal sænkekasser 4 Beton m 3 Armeringsjern ton Overbygning 2) Samlet længde af brofag m Brofagene til højbroen skal sandsynligvis installeres i m lange sektioner. Byggetiden er identisk med pylonernes, dvs. 41 måneder. 1) Bropiller og sænkekasser til højbroen kan fremstilles på en af tilslutningsbroernes byggepladser. 2) Det forventes, at brofag til højbroen fremstilles på en stålelementfabrik uden for broområdet og derefter transporteres direkte til brolinjen i mindre sektioner til opsætning på stedet. Stålgitterfag fra Øresundsbrons højbro. Konstruktionen kan i princippet produceres hvor som helst i verden Foto: Øresundsbron Side 21/31

22 Tunnelfabrikken til Øresundsforbindelsen i Københavns Nordhavn. Tunnelfabrikken gør det muligt at støbe tunnelsektioner inden døre under kontrollerede temperatur- og fugtighedsforhold. Når en sektion er støbt, bliver den skubbet ud i dokken. Når alle sektioner er samlet til ét element, bliver de gigantiske slusedøre mellem elementet og fabrikken lukket, og der bliver pumpet vand ind i dokken. Når elementet er bugseret ud i den dybe ende af slusen, bliver vandet igen sænket til hav-niveau, og elementet flyder, klar til at blive transporteret til linjeføringen. Foto: Øresundsbron Side 22/31

23 Tunnelen En sænketunnel vil blive bygget af et stort antal identiske elementer, der fremstilles på land, enten i et udgravet støbebassin, i en eksisterende dok eller på en fabrikslingende produktionsplads. Efter færdiggørelse vil de blive bugseret til linjeføringen for at blive sænket ned i en afgravet rende. Efter nedsænkningen vil tunnelrenden blive fyldt op. Bygningsmetoden til en sænketunnel er karakteriseret ved en høj grad af gentagelse og præfabrikation. Det gør det muligt at anvende en industriel produktionsmetode, som øger kvaliteten af arbejdet. Tunnelstrukturen udstyres med en række mekaniske og elektriske installationer samt systemer til trafikstyring og overvågning. Kombineret med slutarbejderne på tunnelen vil de sikre, at tunnelen er intelligent drevet og en sikker, pålidelig og værdifuld infrastruktur. Et antal produktionsfaciliteter Til projektet som helhed vil mindst fem kontrakter vedr. produktionssteder bliver sat i udbud for følgende, større aktiviteter: marine opgaver og afgravningsarbejder fremstilling af elementer ramper og portalbygværk mekaniske og elektriske installationer, og jernbaneinstallationer Nedsænkningen af elementerne vil finde sted fra både Lolland og fra Fehmarn. Det giver mulighed for at have to kontrakter til elementproduktion i stedet for én og derfor to tunnelelementfabrikker. Til tunnelen forudses minimum fire produktionssteder: en byggeplads til portal- og rampeanlæg på Lolland en byggeplads til portal- og rampeanlæg på Fehmarn to eller tre pladser til produktion af tunnelelementer De sidstnævnte kan i princippet placeres hvor som helst i Skandinavien og Nordeuropa, så længe der er adgang til elementerne fra havet. De vil have en dybgang på ca. 10 m. Placeringer meget langt fra linjeføringen er en ulempe, da det vil have betydning for omkostningerne og involvere ikke-operationel tid på grund af vejrforholdene. Side 23/31

24 Fabriksanlæg til fremstilling af tunnelelementer De to produktionssteder for elementerne bliver identiske i størrelse, da de samme produktionsmetoder skal anvendes. En traditionel produktionsmetode i et udgravet støbebassin vil kræve et bassin på omkring m 2, udgravet til en dybde på ca. 10,5 m under havniveau. Desuden kræver det et areal på ca m 2 til andre faciliteter, betonfabrik, etc. Der er behov for at bygge en midlertidig havn til leverancer af materialer og udstyr, og der skal være tilstrækkelig adgang fra vejnettet. Hvis der benyttes en industriel produktionsfacilitet, kan arealet til bassinet blive reduceret til omkring halvdelen af størrelsen på bassinet ved den traditionelle støbemetode, men det samlede areal skal være det samme. Det forventes, at op mod mand vil arbejde på hver fabrik i perioder med spidsbelastning. Teoretisk fabrikslignende produktionsfacilitet til tunnelelementer m 2 Side 24/31

25 Et afvandingssystem skal sikre tørre arbejdsforhold i bassinerne. Det udgravede materiale kan lagres midlertidigt på et område ved siden af bassinerne og fabrikken og kan bruges til at genskabe områdets oprindelige udseende, når elementproduktionen er overstået. Som alternativ kan området laves om til en marina eller et industrielt havneanlæg. Produktionsstederne skal overholde alle juridiske og lokale krav vedr. støj, støv, vibrationer, afvanding etc. Hovedaktiviteter, såsom betonstøbning, står på i mere end 24 timer, hvilket betyder, at der arbejdes døgnet rundt. De forventede krav til en tunnelelementfabrik med fire produktionslinjer er som følger: Vand: Det forventede gennemsnitsforbrug af vand til brug i betonproduktionen og for personalet på stedet er m 3 i døgnet. Ved spidsbelastning forventes et vandforbrug på m 3 i timen. Spildevand: Alt vand vil blive ledt ud i kloaksystemet efter brug, med undtagelse af det vand, der bruges i betonblandingen. Det betyder en gennemsnitlig daglig udledning af m 3 spildevand. Elektricitet: Det samlede forventede strømforbrug er på kva. Lastbiltrafik: Antallet af lastbiler, der ankommer til pladsen pr. dag, afhænger af, hvor betonproduktionen finder sted (på pladsen eller ikke på pladsen). Hvis betonen ikke fremstilles på stedet i den indledende fase, er det gennemsnitlige antal lastbiler, der ankommer til pladsen, på 300 om dagen (på en betonstøbedag lastbiler pr. dag). Hvis betonen produceres på stedet, forventes et gennemsnitligt antal lastbiler på om dagen. I dette scenarie forventes det, at råmaterialer til beton (sand, grus og cement) bliver leveret med skib. Støj: Det forventes, at man lever op til støjkravene for tung industri. Støv: Det forventes, at transportvejene på pladsen er asfalteret for at forhindre støv fra transporterne. Side 25/31

26 Nøgletal for produktion af tunnelelementer (overslag) Samlet længde af forbindelsen Sænketunnelens længde 21 km 19 km Produktionsfacilitet til tunnelelementer Antal elementer 95 Længde af hvert element 200 m Beton m 3 Armeringsjern ton Produktionsperiode 36 måneder, ekskl. byggeperiode for præfabrikation Antal tunnelfabrikker 2 Arealbehov for hver tunnelfabrik x 500 m 2 Ideel max. afstand fra tunnellinjen 120 km Teoretisk traditionel produktion af tunnelelementer m 2 Side 26/31

27 Støbebassin til Busan Geoje Link, South Korea Traditionelt støbebassin Side 27/31

28 Afgravning Afgravningen af tunnelrenden og nedsænkningen af elementerne kræver ikke en byggeplads på land, men en midlertidig havn med tilhørende faciliteter. Disse kan deles med en af de andre entreprenører. Den samlede mængde af afgravet materiale vil være omkring 20 millioner m 3, hvoraf omkring halvdelen skal bortskaffes på en miljømæssig bæredygtig og ansvarlig måde. Arbejdet med afgravning og inddæmning i forbindelse med sænketunnelløsningen omfatter udgravning af en 19 km lang tunnelrende mellem Rødbyhavn og Puttgarten, opfyldning i renden efter at elementerne er placeret og etablering af områder til bortskaffelse af materialet på land eller på havet. Der bliver behov for yderligere afgravningsarbejder, bl.a. efter havbundssand til opfyldning. For at være i stand til at oplagre elementerne efter at de er støbt og bugseret ud af støbebassinet, er der behov for en parkeringsfacilitet, der er tilstrækkeligt beskyttet mod bølger, strøm og skiftende vejrforhold. Facts om afgravning Afgravet materiale 20 millioner m 3 Materiale, der skal bortskaffes eller genbruges andetsteds 10 millioner m 3 Den kunstige ø Peberholm under opførelsen af Øresundsforbindelsen. Foto: Øresundsbron Side 28/31

29 Stor dipper-dredger, Chicago, i arbejde for Øresundsforbindelsen. Gravemaskinen var i stand til at grave 24 m 3 havbund i én skovlfuld. Jo mere materiale maskinen kan tage i én bid, jo mindre er det procentvise spild. Foto: Øresundsbron Side 29/31

30 Forventede generelle krav og ønsker angående produktionsstederne De følgende forudsætninger angående produktionsstederne gælder både tunnel- og brofabrikker. Tallene herunder skal kun betragtes som en meget generel vejledning. Størrelsen på fartøjer, der leverer materialer til betonproduktion: De forventes at være ca m lange med en kapacitet på ca ton. Den krævede vanddybde er 6 m. Den forventede lagerplads er m 2. Samme areal forventes til parkering af udstyr. Den forventede lagerplads for råmaterialer til beton er m 2. I alt ca m 2. Beboelsesfaciliteter for mandskab på området afhænger af afstanden til den nærmeste by. Indtil videre forventes det, at en del af mandskabet skal huses på området. Det forventes ikke, at der skal anlægges en heliport på området. Dimensioner og indretning taget i betragtning vil en helikopter kunne lande i nødstilfælde. Specifikke krav til undergrunden er normale funderingskrav til jord uden ler og mudder. Enkelte områder bliver tungt belastet (100 kn/m 2 ), og sætninger/deformationer skal minimeres i disse områder. Transport af materialer til området vil også ske med lastbiler. Adgangsveje vil blive kraftigt trafikeret af lastbiler, der er lastet til højeste kapacitet. Hvis vejene ikke kan klare denne belastning, skal de forstærkes. I øjeblikket forventes det, at lastbilerne lever op til de nationale regler for vejtransport. Hvis en jernbane er placeret tæt på arbejdspladsen, kan den anvendes til transport af materialer (fx armeringsstål) til fabrikken. Det kan reducere antallet af transporter med lastbil. Det forventes, at en transformerstation skal placeres på fabrikken, hvilket kræver en forbindelse til elnettet på kv. Adgang til den offentlige vandforsyning og affaldshåndtering vil sandsynligvis være tilstrækkelig. Side 30/31

31 Den kommende faste forbindelse over Femern Bælt vil skabe endnu bedre forbindelser mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Kontakt For yderligere oplysninger, kontakt venligst Ajs Dam, Kommunikationsdirektør Vester Søgade 10 DK-1601 København V Tel For yderligere information, se også Denne rapport og alle illustrationer kan hentes i høj opløsning på Side 31/31

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

2) Præsentation af projektet og anlægsarbejdet v/ projektchef Rasmus Warborg Larsen, Femern A/S

2) Præsentation af projektet og anlægsarbejdet v/ projektchef Rasmus Warborg Larsen, Femern A/S NOTAT Dato J. nr. 28. november 2013 2013-2313 Referat af borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt Dato og sted: Torsdag den 29. august

Læs mere

Side 2/10. Femern A/S

Side 2/10. Femern A/S Nyhedsbrev nr. 27 september 2013 Indhold Offentlig høring af Femern Bælt forbindelsen gav 41 svar 1 Transportministeren har sat de fremrykkede aktiviteter i gang 3 Projekteringen af Femern jernbane opfylder

Læs mere

klar til nye udfordringer

klar til nye udfordringer klar til nye udfordringer 2 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt 2012. Hvis

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer

Læs mere

ALTERNATIVE LØSNINGER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

ALTERNATIVE LØSNINGER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 5 ALTERNATIVE LØSNINGER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 5 ALTERNATIVE LØSNINGER 131 5.1 0-alternativet 131 5.1.1 Anvendelse af 0-alternativet i VVM-redegørelsen

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Sikkerheden er en væsentlig parameter, når design og udformning af tunnelen under Femern Bælt fastlægges.

Sikkerheden er en væsentlig parameter, når design og udformning af tunnelen under Femern Bælt fastlægges. Sikkerhedskonceptet for Femern-tunnelen - forklaring, spørgsmål og svar. (Dette er en overordnet introduktion. Mere detaljeret information findes i bl.a. ORA og andre dok.). Indledning Sikkerheden er en

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET ØNSKER SIKKERHED Sv. E. Brogaard har højnet sikkerheden med Volvos adaptive fartpilot. TRANSPORTERER ALT Alsidighed er nøgleordet for bornholmerfirmaet Lennart Ipsen. AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DAGENS PROGRAM Kl. 08.30-09.00

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

To tog i timen mellem København og Hamburg

To tog i timen mellem København og Hamburg Nyhedsbrev nr. 10 21. februar 2011 Indhold To tog i timen mellem København og Hamburg 1 Opgradering af jernbanen til Femern Bælt på vej 3 Kulturbyer med ambitioner 4 Meninger om kulturregion Femern Bælt

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Øresund Grænseoverskridende

Øresund Grænseoverskridende Øresund Grænseoverskridende Malmø Copenhagen A/S Øresund & Øresund Baggrund og Case: A/S Øresund ledelsesudfordringer 2 Organisationen DANMARK SVERIGE Sund & Bælt Holding Vägverket Banverket Femern Belt

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Totaloverdækning giver tørvejr og øget effektivitet på byggepladsen I mange af vores byggesager har der været god økonomi i at indkalkulere Sitecover Robert Mayer

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

DSB køber tysk jernbaneselskab. Pressemøde, den 4. marts 2010

DSB køber tysk jernbaneselskab. Pressemøde, den 4. marts 2010 DSB køber tysk jernbaneselskab Pressemøde, den 4. marts 2010 1 DSB s internationale milepæle og strategi Milepæle 39 millioner passagerer i udlandet i 2009 Med Västtrafik og Krösatåg har DSB 55 millioner

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Femern tilbageviser påstande i debatbog

Femern tilbageviser påstande i debatbog Nyhedsbrev nr. 39 August 2014 Indhold Debatbog om Femernprojektet 1 Banedanmark tager hul på Femern-jernbane 13 Fokus på Femern-tunnelens muligheder 13 Positive takter for fragttrafikken 15 Besøg femern.dk

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere