Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved"

Transkript

1 Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved

2 Godkendt dato Godkendt af Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af Anne Mette Bach-Jacobsen, Anders Høgdal Larsen og Bolette Nygaard Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Indhold Side 1 Indledning 5 2 Ikke-teknisk resumé Banetrafik Hastighedsopgradering Vejtrafik Støv-, lys- og lugtgener Hastighedsopgradering 8 3 Lovgrundlag 9 4 Baggrund og metode Baggrundsinformation om projektet Omfang Banetrafik Vejtrafik Støv-, lys- og lugtgener Metode Banetrafik Vejtrafik Støv- lys- og lugtgener 15 5 Eksisterende forhold Banetrafik Vejtrafik 16 6 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Gener i anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering Afværgeforanstaltninger Elektrificering Hastighedsopgradering Konsekvensvurdering Elektrificering Hastighedsopgradering 24 7 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Gener og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Elektrificering 25

4 7.1.2 Hastighedsopgradering Adgang til oplagringspladser, anstillingspladser etc Elektrificering Hastighedsopgradering Konsekvensvurdering for anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering 37 8 Vejtrafik - Trafikale ændringer idriftsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering 41 9 Støv-, lys- og lugtgener Gener i anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgraderingen Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgraderingen Konsekvensvurderinger for anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering Kumulative effekter alternativet Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Referencer Bilag 51

5 1 Indledning I finanslovsaftalen for 2013 mellem Regeringen og Enhedslisten blev der afsat midler til elektrificering af strækningen mellem den kommende Køge Nord station og Næstved. Elektrificeringen af strækningen er omfattet af Elektrificeringsloven, der blev vedtaget i juni Projektet er en del af et større elektrificeringsprogram for det danske jernbanenet, som blev igangsat med de politiske aftaler om En grøn transportpolitik fra 29. januar 2009, Bedre Mobilitet fra 26. november 2010 og Elektrificering af jernbanen mv. fra 7. februar 2012, og med beslutningen om Togfonden DK den 14. januar I 2018 vil den ny bane København-Ringsted være bygget og elektrificeret til Køge Nord station. Den tilstødende strækning mellem Køge Nord og Næstved vil dermed få en direkte forbindelse til København med kortere rejsetider. Strækningen vil derfor få en langt mere central trafikal placering og et større passagertal end i dag. Ringsted-Femern banen bliver også elektrificeret med åbning senest i Det er derfor politisk besluttet at elektrificere Køge Nord Næstved strækningen, således at der opnås et sammenhængende elektrificeret jernbanenet. Som et delaspekt undersøger Banedanmark en hastighedsopgradering af strækningen mellem Køge og Næstved til 160 km/t mod de 120 km/t, der køres på strækningen i dag. El-materiel ved 160 km/t giver en optimal trafikal udnyttelse med optimale køretider til følge. Med et materielskift til el-materiel og en opgradering af hastigheden til 160 km/t vil rejsetiden mellem Køge og Næstved kunne reduceres med op til 10 minutter i forhold til i dag. Fagnotatet beskriver påvirkningerne på miljøet ifht. de trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener, når henholdsvis Elektrificeringen og evt. Hastighedsopgraderingen er gennemført i Dette sammenholdes med 0- alternativet som beskriver situationen i 2018, hvis projektet ikke gennemføres. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet VVM-redegørelse for Elektrificeringen og for Hastighedsopgraderingen. VVM redegørelserne har til formål at skabe et overblik over projekternes konsekvenser for miljøet. Derudover beskrives de afværgeforanstaltninger, der kan iværksættes i forbindelse med de to projekter. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 5 Indledning

6 2 Ikke-teknisk resumé 2.1 Banetrafik For at kunne elektrificere strækningen mellem Køge og Næstved, skal der etableres et køreledningsanlæg bla. bestående af et strømførende kabel der hænges op over sporene. Dette stiller et større krav til frihøjde over sporene end der er i dag ved en lang række af broer på strækningen. Denne ekstra frihøjde skabes ved enten at udskifte broerne eller sænke sporet under de vejbærende broer. For at udføre anlægsarbejdet er det nødvendigt at banen spærres i en længere periode. Da den primære passagertrafik består af pendlere, er det besluttet at gennemføre den længerevarende totalspærring af jernbanen i efteråret Mere præcist totalspærres banen i 4 uger fra uge 38 til og med uge 41 i år Derudover vil det være nødvendigt, at gennemføre ca. 20 natspærringer i henover foråret og sommeren samme år. Under alle spærringer vil erstatningsbusser indsættes mellem Køge og Næstved, som under sporfornyelsesprojektet i Oven i dette klargørende arbejde med at udskifte broer og sænke spor kommer selve etableringen af køreledningsanlægget. Her vil banen totalspærres i en periode eller arbejdet vil blive udført i længere natspærringer. Der vil i driftsfasen ikke være trafikale gerne for banetrafikken som følge af elektrificeringen Hastighedsopgradering Gennemføres en hastighedsopgradering af banen i forbindelse med elektrificereingen, vil dette ikke medføre yderligere gener for banetrafikken end vurderet for elektrificeringen. 2.2 Vejtrafik Driftsfase Når projektet er gennemført vil der være trafikale ændringer for vejtrafikken i forhold til i dag. Flere af de eksisterende gamle vejbroer vil være erstattet med nye vejbroer, der anlægges efter tidssvarende vejregler. Trafikanter vil derfor opleve, at de eksisterende vægtbegrænsninger over vejbroerne ikke er gældende længere, og på de fleste broer vil der være to kørespor, så der kan køre trafik i begge retninger samtidigt. Hastighedsbegrænsningen hen over Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 6 Ikke-teknisk resumé

7 broerne vil også være skiltet med hastigheder svarende til vejens tværprofil, så trafikanterne vejledes om en sikker hastighed. En enkelt vej, Bomosevej, spærres permanent ved jernbanen som følge af at broen nedlægges. I alternativerne for Køge og Faxe kommune vil Egøjevej, Hastrupvej og Ty Hastrupvej også være spærret permanent for vejtrafik, som følge af nedlæggelse af broerne. Der vil dog stadig være adgang for gående over jernbanen ved Egøjevej og Hastrupvej hvor der opføres stibroer. Trafikanterne må køre ad andre veje end i dag for at krydse jernbanen. Omkørslen er kort, og det vurderes, at kun få trafikanter bliver berørt. Anlægsfasen Det nye anlæg vil genere vejtrafikken i anlægsperioden. Nogle veje lukkes ved vejbroer, og trafikanterne må køre en omvej for at nå frem til deres bestemmelsessted, ligesom enkelte naboer til anlægget er nødt til at benytte midlertidige adgangsveje til deres ejendomme. Anlægsarbejdet planlægges sådan, at de enkelte trafikanter generes mindst muligt og kun i kort tid. Anlægsarbejdet påvirker ikke veje, der er ført under jernbanen, eller veje, der krydser jernbanen i en jernbaneoverskæring. Trafikken vil her være som hidtil. Til gengæld påvirker anlægsarbejdet en række af de veje, der er ført over jernbanen på en vejbro. I Køge Kommune vil anlægsarbejdet påvirke Stibro og vejbro for Egøjevej, Hastrupvej, Svansbjergvej, Søllerupvej og Sæddervej. I Faxe Kommune vil Tollerødvej, Ty Hastrupvej, Terslev Skolevej, Teestrupvej og Skuderløsevej blive påvirket, mens det kun vil være Ravnstrupvej og Bomosevej i Næstved Kommune, der påvirkes. Vejene lukkes for trafik ved broerne, mens der arbejdes på broerne. Undtaget er dog Ravnstrupvej, hvor trafikken kan krydse jernbanen i hele anlægsperioden. Trafikken vil i anlægsperioden ledes uden om broerne ved omkørsel ad andre veje. Omkørslerne er så korte som mulige, de fleste er få kilometer, mens en enkelt er 16 km. Det er derfor altid muligt at nå sit bestemmelsessted.. Mange af vejene er kun lukket i nogle få uger, mens nogle af vejene er lukket i op til 3 til 4 måneder. Nogle få naboer til arbejdet får nye midlertidige adgangsveje til deres matrikel i anlægsperioden, fordi deres adgangsvej skal tilpasses det nye anlæg. De nye adgangsveje placeres ved siden af de eksisterende. Hastighedsopgradering I forbindelse med en hastighedsopgradering af banestrækningen vil bomanlægget ved overkørslerne Stoksbjergvej og skovvej i Haslev Orned evt. skulle ombygges. Trafikken på de to veje kan i meget begrænset omfang blive påvirket i forbindelse med ombygningen af bomanlæggene. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 7 Ikke-teknisk resumé

8 2.3 Støv-, lys- og lugtgener Anlægsarbejderne knyttet til etablering af selve køreledningsanlægget, nedrivning og genopbygning af broer samt sporsænkningerne på strækningen Køge Nord- Næstved kan især i tørre og blæsende perioder give anledning til støvdannelse. Støvdannelsen vil primært kunne ske i forbindelse med nedrivning af broer, gravearbejder og øvrig håndtering af jord og brugte skærver samt ved håndtering og udlægning af nye materialer i form af grus og skærver. Ved nedrivningsarbejderne og gravearbejderne skal støvdannelse minimeres bl.a. for at undgå at eventuelle sundheds- og miljøskadelige stoffer spredes. I den forbindelse skal man være særlig opmærksom ved gravearbejder i områdeklassificerede arealer, vejarealer og i forureningskortlagte arealer, herunder især det V2-kortlagte areal ved Vordingborgvej/Lidemarksvej samt ved nedrivningsarbejderne generelt. Der vil i udbudsmaterialet blive indarbejdet en række krav til entreprenøren for at imødegå og begrænse støvgener. Anlægsarbejderne vil skulle foregå, som dag-, aften- og natarbejder, hvorfor der vil blive behov for belysning, som potentielt vil kunne være til gene for naboer. Der vil derfor blive stillet krav om, at entreprenøren indretter sine opstillingspladser/arbejdspladser og i øvrigt placerer belysning, således at de er til mindst mulig gene for de omkringliggende beboere. Det forventes ikke, at der opstår lugtgener, som følge af anlægsarbejderne. Gennemføres Køge eller Faxe kommuners alternativer for broerne, vil dette ikke ændre på miljøbelastningen i form af støv-, lys- og lugtgener ift. grundløsningerne Hastighedsopgradering Gennemføres en hastighedsopgradering af banen i forbindelse med elektrificereingen, vil dette ikke give anledning til yderligere miljøbelastning i form af støv-, lys- og lugtgener ift. elektrificeringen Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 8 Ikke-teknisk resumé

9 3 Lovgrundlag De trafikale gener i forbindelse med udbygningen af jernbaneanlægget er ikke omfattet af et egentligt lovgrundlag. Anlægget projekteres efter gældende banenormer og vejregler inklusive høringsudgaver. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder er der fastsat regler og retningslinjer, som har til formål at reducere anlægsarbejdernes lys-, støv- og lugtgener. Bekendtgørelse om affald /10/ og affaldsregulativerne for Køge, Faxe og Næstved kommuner regulerer, hvorledes affald skal håndteres i de tre kommuner, der berøres af projektet /11/12/13/. Desuden reguleres visse støvende aktiviteter, som bygningsnedrivning og nedknusning af bygge- og anlægsmaterialer, af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter /14/. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 9 Lovgrundlag

10 4 Baggrund og metode 4.1 Baggrundsinformation om projektet Elektrificering I forbindelse med elektrificering af jernbanen mellem Køge Nord og Næstved skal der opstilles kørestrømsmaster og -ledninger langs hele banestrækningen. Endvidere skal der etableres tekniske installationer til køreledningsanlægget to steder langs strækningen. Elektrificeringen af banestrækningen løber fra lidt sydøst for banens krydsning med Køge Bugt Motorvejen (km 50,0) til indkørslen ved Næstved Station (km 91,7). I forbindelse med elektrificeringen skal en række broer rives ned og genopbygges for at skabe plads nok til kørestrømsanlægget. Dette medfører endvidere, at de tilhørende vejanlæg skal bygges om. Banedanmarks grundløsning ved den enkelt bro er en én-til-én løsning, som er bragt op til nutidig vejstandard. Følgende veje/broer berøres i grundløsningerne: Køge Kommune Egøjevej Hastrupvej Svansbjergvej Søllerupvej Sæddervej Faxe Kommune Tollerødvej Ty Hastrupvej Terslev Skolevej Teestrupvej Skuderløsevej Næstved Kommune Ravnstrupvej Bomosevej Stibroen ved Egøjevej i Køge og broen for Bomosevej i Næstved nedlægges permanent. Under Søndre Viaduktvej og Vordingborg i Køge samt under Landevejen i Holme Olstrup sænkes sporerne for at skabe plads under broerne I Køge Kommune har kommunen lagt op til et alternativ, hvor en række elementer er ændret i forhold til grundløsningerne: Egøjevej stibro hæves Egøjevej, vejbro nedlægges Orkestervej føres under banen i en helt ny underføring (jernbanebro) og tilsluttes Egøjevej øst for banen. Hastrupvej, vejbro nedlægges og genopføres som stibro. Der etableres en ny forbindelsesvej fra Hastrupvej til Orkestervej øst for banen. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 10 Baggrund og metode

11 I Faxe Kommune har kommunen ligeledes lagt op til et alternativ, hvor en række elementer er ændret i forhold til grundløsningerne: Ty Hastrupvej vejbro nedlægges. Teestrupvej udvides til 50 km/t og med dobbeltrettet cykelsti Skuderløsevej opgraderes til 50 km/t Terslev Skolevej opgraderes til 60 km/t. Hastighedsopgradering Muligheden for en hastighedsopgradering, undersøges ligeledes i dette fagnotat. Hastighedsopgraderingen til 160 km/t kan gennemføres på strækningen fra syd for Køge i km 54,3 frem til indkørslen til Næstved Station i km 92,20. Hastighedsopgraderingen medfører at sporsænkningerne beskrevet for elektrificeringen udvides en smule og at banedæmningen udvides to steder på strækningen. Bomanlægget ved overkørslerne Stoksbjergvej og Skovvej i Haslev Orned vil blive ombygget. 4.2 Omfang Fagnotatet omfatter en gennemgang af de trafikale ændringer pojektet vil medføre, dels for jernbanetrafikken, dels for vejtrafikken. De trafikale ændringer gennemgås for henholdsvis driftsfase (permanente ændringer) og anlægsfase (midlertidige ændringer). Derudover indeholder fagnoatet en beskrivelse af en række andre gener, der kan være forbundet med projektet i anlægsfasen. Gener forbundet med støj og vibrationer samt emissioner i anlægsfasen er dog behandlet i de respektive fagnotater for disse fagområder /8/ og /9/. I dette fagnotat gennemgås generne for elektrificeringen, herunder opstilling af køreledningsanlæg, broarbejder (hhv. grundløsninger og alternativer, ) og sporsænkninger, samt for en hastighedsopgradering af banen fra 120 km/t til 160 km/t Banetrafik De eksisterende trafikale forhold for passagertrafikken på strækningen Køge- Næstved er gennemgået. Projektet har udarbejdet en samlet udførelsestidsplan for arbejderne der beskriver spærringsmønster for vej og bane /18/. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 11 Baggrund og metode

12 4.2.2 Vejtrafik De eksisterende trafikale forhold for vejtrafikken er beskrevet for de veje og stier, der skærer banen Køge Nord Næstved. Gennemgang omfatter kun de veje og stier, der føres over banen på bro, da vej- og stiunderføringer ikke berøres af projektet. De eksisterende forhold er beskrevet i kapitel 5. Trafikken vil blive generet, når der arbejdes på vejbroerne. I kapitel 7 redegøres der for de trafikale løsninger i anlægsperioden og for generne. Der er taget udgangspunkt i udførelsestidsplanen for projektet /18/, som blandt andet beskriver hvilke omkørselsveje, trafikanterne skal benytte i anlægsperioden. På baggrund af udførelsestidsplaner for elektrificeringen, herunder broarbejder ved hhv. grundløsninger og alternativer, er det i kapitel 7 angivet, hvornår de enkelte veje forventes at være lukket ved broerne, og der dermed vil være trafikale gener. Der er anvendt udførelsestidsplaner fra januar 2014 /18/. Derudover er det via kortmateriale undersøgt, om naboejendommes adgangsmulighed til vejene påvirkes og behov for midlertidige adgangsveje beskrevet. Der er indhentet oplysninger fra Køge Kommune, Faxe Kommune og Næstved Kommune, om hvorvidt vejene er skoleveje for bløde trafikanter. I kapitel 6 er der, hvor det er relevant, redegjort for omkørselsveje for stitrafik på veje. For skoleveje skal det i anlægsperioden fortsat være muligt for gående og cyklister at passere banen uden store omkørselsveje. For enkelte skoleveje skal der tages stilling til, hvordan cyklende skolebørn skal transporteres i anlægsperioden, idet omkørselsvejen er for lang for cyklister. De trafikale gener for vejtrafikken er beskrevet for elektrificeringen (hhv. grundløsninger og alternativer) og hastighedsopgraderingen. Nedenfor er listet de veje, der krydser jernbanen på en vejbro, og hvor der samtidig skal udføres arbejde for at skabe det krævede fritrumsprofil omkring banen. Orkestervej berøres kun i alternativet for Køge, mens overkørslerne skovvej/sti og Stoksbjergvej i Faxe Kommune kun berøres i forbindelse med hastighedsopgraderingen. Køge Kommune Faxe Kommune Næstved Kommune Søndre Viaduktvej Sti ved Egøjevej Egøjevej Orkestervej Hastrupvej Vordingborgvej Svansbjergvej Søllerupvej Sæddervej Tollerødvej Ty Hastrupvej Terslev Skolevej skovvej/sti Teestrupvej Skuderløsevej Stoksbjergvej Ravnstrupvej Landevejen Bomosevej Ved banens krydsning med vejbroerne for Søndre Viaduktvej, Vordingborgvej og Landevejen sænkes sporene, og der arbejdes ikke på vejene. Det betyder, at der ikke er trafikale gener for vejtrafikken på disse veje. For de øvrige veje er de trafikale gener undersøgt. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 12 Baggrund og metode

13 Når projektet er gennemført vil der være ændringer for vejtrafikken i forhold til i dag. Bomosevej vil være spærret permanent ved jernbanen som følge af at den eksisterende bro over jernbanen nedlægges, og i alternativerne vil også Egøjevej, Hastrupvej og Ty Hastrupvej være spærret permanent som følge af at broerne nedlægges. Der vil dog stadig være adgang for gående over jernbanen ved Egøjevej og Hastrupvej, hvor der opføres nye stibroer. Trafikanterne må så køre ad andre veje. Til gengæld vil de nye vejbroer være bredere end i dag, og de fleste vil have to kørespor, så der kan køre trafik i begge retninger samtidigt. De trafikale ændringer i driftsfasen er beskrevet i kapitel Støv-, lys- og lugtgener Ud over de trafikale gener, omfatter fagnotatet en beskrivelse af øvrige miljømæssige gener i form af støv, lys og lugt, som kan forventes i forbindelse med anlægsarbejderne knyttet til elektrificeringen og hastighedsopgraderingen af strækningen mellem Køge Nord og Næstved. Der foretages tillige en konsekvensvurdering for de enkelte lokaliteter og mulige afværgetiltag beskrives. 4.3 Metode Banetrafik Beskrivelse af den eksisterende passagertrafik bygger på nuværende køreplaner for banestrækningen. Herved fastlægges konsekvensen for banetrafikken ved især længere natspærringer og totalspærringer Vejtrafik Udførelsestidsplanen beskriver spærringsmønster for vej og bane, og danner grundlag for vurdering af de trafikale gener for passagertrafikken, som anlægsarbejdet medfører /18/. Udførelsestider for hvert enkelt arbejde i udførelsestidsplanen er estimeret på baggrund af tidligere erfaringer. Anlægsarbejderne er koordineret med Signalprogrammet, der udrulles i samme periode. Derudover er udførelsestidsplanen koordineret med naboprojekter på strækningen samt tilstødende banestrækninger som Den nye bane København Ringsted og Ringsted Femern Banen. Vurdering af konsekvenserne for vejtrafikken er baseret på trafiktal modtaget fra de tre kommuner. Fra Køge Kommune er der modtaget trafiktal for følgende veje /1/: Egøjevej Hastrupvej Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 13 Baggrund og metode

14 Svansbjergvej Sæddervej (Ringsbjergvej) Der foreligger ikke trafiktællinger fra Søllerupvej og Orkestervej. Trafiktallet for Søllerupvej er skønnet af rådgiver på baggrund af trafiktal fra sammenlignelige veje. Trafiktal for Orkestervej er skønnet af rådgiver på baggrund af trafiktal for Egøjevej. Der er ikke indhentet trafiktal for Søndre Viaduktvej og Vordingborgvej, da det ikke er relevant, idet der udføres sporsænkning og vejtrafikken derfor ikke berøres. Der er modtaget trafiktal for følgende veje fra Faxe Kommune /2/: Tollerødvej Ty Hastrupvej Terslev Skolevej Teestrupvej Skuderløsevej Stoksbjergvej Da skovvej/sti er en grusvej, foreligger der ikke trafiktællinger for vejen. Trafikmængden er skønnet af rådgiver på baggrund af sammenlignelige veje. Der er modtaget trafiktal for følgende vej fra Næstved Kommune /3/: Ravnstrupvej Da Bomosevej er en grusvej, foreligger der ikke trafiktællinger for vejen, og trafiktallet er derfor skønnet af rådgiver på baggrund af sammenlignelige veje. Der er ikke indhentet trafiktal for Landevejen, da det ikke er relevant, idet der udføres sporsænkning og vejtrafikken derfor ikke berøres. Der er desuden indhentet tilgængelige oplysninger om kollektiv trafik på de berørte veje fra kommunernes og trafikselskabernes hjemmesider /4/, /5/, /6/ og /7/. I forbindelse med den overordnede stadieplanlægning er det tilstræbt, at veje der ligger tæt på hinanden ikke lukkes samtidig, således at omkørselsvejen bliver så kort som muligt. Omkørselsvejene ses i bilag 1. For alle vejbroer, hvor der arbejdes på vejen, lukkes vejen i anlægsperioden, og trafikken omdirigeres ved en omkørsel. Undtaget er dog Ravnstrupvej, der forlægges med en ny bro over jernbanen. I anlægsperioden opretholdes trafikken derfor på den eksisterende bro. Generelt er der begrænsede mængder trafik på de veje, der lukkes som følge af arbejdet på vejbroerne. Vejene er i fagnotatet klassificeret sådan: Trafikerede veje: Veje med en årsdøgntrafik større end defineres i dette fagnotat som trafikerede veje. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 14 Baggrund og metode

15 Mindre befærdet vej: Veje med en årsdøgntrafik mindre end defineres i dette fagnotat som mindre befærdede veje. Hovedparten af vejene i projektet har status som mindre befærdede veje. Vejoverføringer med meget trafik berøres ikke direkte af projektet, da der på disse lokaliteter fortages sporsænkninger, og vejbroerne derfor ikke berøres. Dette omfatter Søndre Viaduktvej, Vordingborgvej og Landevejen Støv- lys- og lugtgener På baggrund af anlægsbeskrivelsen, udførelsestidsplanen og kendskabet til de enkelte arbejdsprocesser, som vil foregå under anlægsarbejdet, foretages en beskrivelse af de miljømæssige gener i form af støv, lys og lugt for de enkelte arbejdsprocesser. Der foretages desuden en konsekvensvurdering af generne på de enkelte anlægslokaliteter, dvs. de broer, der ombygges eller nedrives, samt de strækninger, hvorpå der foretages sporsænkninger. Der foretages tillige en mere overordnet beskrivelse af de miljømæssige gener, der kan opstå i forbindelse med opsætning af køreledningsanlægget, herunder på de to arealer der er udlagt til tekniske installationer i tilknytning til køreledningsanlægget. I beskrivelsen af øvrige miljømæssige gener i forbindelse med etablering af køreledningsanlægget fokuseres på strækningerne i bymæssig bebyggelse. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 15 Baggrund og metode

16 5 Eksisterende forhold 5.1 Banetrafik I dagens situation benyttes banestrækningen Køge-Næstved primært til passagertrafik samt enkelte godstog. Med udgangspunkt i DSB s nuværende køreplan for strækningen mellem Køge og Næstved, er det muligt at fastlægge antallet af passagerafgange, der påvirkes af spærringer. I dagtimerne afgår passagertogene i begge retninger med en fast frekvens af 2 tog pr. time, mens kun 1 tog afgår i begge retninger hver time i de tidlige morgen- og sene aftenstimer. I følgende tidsrum benyttes banen ikke af passagertrafik: Hverdage: 02:03 04:12 Weekend: 02: Vejtrafik Søndre Viaduktvej Søndre Viaduktvej krydser banen på bro i km 54,66. Søndre Viaduktvej er en kommunevej inden for byzonen i Køge Kommune. Der udføres sporsænkning under broen. Søndre Viaduktvej berøres ikke i anlægsfasen. Stioverføring v/egøjevej Stien langs Egøjevej krydser banen på en selvstændig stibro i km 55,32. Stien ligger inden for byzonen og har status som kommunevej i Køge Kommune. Stien er en dobbeltrettet cykelsti med en bredde på 3,0 m. Stien har ramper med et længdefald på ca. 45. Stien føres over banen uden om signalreguleringen på Egøjevej. Egøjevej Egøjevej krydser banen på bro i km 55,33. Egøjevej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er busdrift på Egøjevej. Egøjevej betegnes som en trafikeret vej med en årsdøgnstrafik på ca biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t, og der er signalregulering over broen. Egøjevej er tosporet og har en vejbredde på 5 m, en skillerabat på 1,25 m mod øst, en dobbeltrettet cykelsti på 3 m mod øst og i hver vejside yderrabatter på 0,5 m. I alt er bredden 10,25 m. Over broen indsnævres Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 16 Eksisterende forhold

17 vejprofilet til et kørespor på 4 m og en kantbane i hver vejside på 0,55 m, i alt 5,10 m. Cykelstien føres over banen på en selvstændig stibro. Egøjevej har ramper med længdefald på ca. 45. Egøjevej forbinder bysamfundet Egøje med Køge. Orkestervej Orkestervej krydser ikke jernbanen i dag. Orkestervej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Orkestervej. Orkestervej ligger i dag som en facadeløs vejgren vest for banen, forberedt for en eventuel fremtidig forlængelse på tværs af banen. Orkestervej har to kørespor á 3,25 m adskilt af en midterrabat på 2 m. På hver side af vejen er anlagt en 3 m bred fællessti, i alt er bredden 14,5 m. Hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Der foreligger ikke trafiktal for Orkestervej. I alternativet for Køge etableres en ny jernbanebro, således at kommunen på et senere tidspunkt vil kunne føre Orkestervej under banen og forlænge den frem til Egøjevej. Hastrupvej Hastrupvej krydser banen på bro i km 56,21. Hastrupvej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Hastrupvej. Hastrupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 870 biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t. Broen ligger på grænsen til en zone med anbefalet hastighedsbegrænsning 30 km/t. Hastrupvej har en vejbredde på 4 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 3,70 m og to kantbaner på 0,7 m, i alt er vejbredden 5,10 m. Hastrupvej har ramper med længdefald på ca. 45. Hastrupvej forbinder bysamfundet Gammel Hastrup med Køge. Vordingborgvej Vordingborgvej krydser banen på bro i km 57,40. Vordingborgvej er en kommunevej inden for byzonen i Køge Kommune. Der udføres sporsænkning under broen. Vordingborgvej berøres ikke i anlægsfasen. Svansbjergvej Svansbjergvej krydser banen på bro i km 58,46. Svansbjergvej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 17 Eksisterende forhold

18 Svansbjergvej. Svansbjergvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t, og der er signalregulering over broen. Svansbjergvej har en vejbredde på ca. 5 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 3,50 m og fortov mod øst med bredde 1,3 m, i alt er vejbredden 4,80 m. Svansbjergvej har ramper med længdefald på ca Svansbjergvej forbinder bysamfundet Svansbjerg med Herfølge. Søllerupvej Søllerupvej krydser banen på bro i km 59,52. Søllerupvej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Søllerupvej. Søllerupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på mindre end 250 biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t. Søllerupvej er tosporet og har en vejbredde på 6 m og yderrabat i hver vejside på 2 m. Over broen indsnævres vejbredden til 5,20 m, og der er et kørespor. Søllerupvej har ramper med længdefald på ca Søllerupvej forbinder bysamfundet Søllerup med Herfølge. Sæddervej Sæddervej krydser banen på bro i km 62,38. Sæddervej ligger i åbent land og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er busdrift på Sæddervej. Sæddervej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 210 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Sæddervej er tosporet og har en vejbredde på 4,6 m og yderrabat i hver vejside på 0,7 m. Over broen er vejbredden 4,95 m, og der er et kørespor. Sæddervej har ramper med længdefald på ca. 40. Sæddervej forbinder bysamfundet Sædder med Vordingborgvej (rute 151). Tollerødvej Tollerødvej krydser banen på bro i km 68,50. Tollerødvej ligger i åbent land og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er ikke busdrift på Tollerødvej. Tollerødvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 320 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Tollerødvej har en vejbredde på 4 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 4 m, og kantbaner er i hver vejside 0,55 m, i alt er vejbredden 5,10 m. Tollerødvej har ramper med længdefald på ca. 50. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 18 Eksisterende forhold

19 Tollerødvej forbinder Terslev med Vordingborgvej (rute 151). Ty Hastrupvej Ty Hastrupvej krydser banen på bro i km 69,80. Ty Hastrupvej ligger i åbent land og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er ikke busdrift på Ty Hastrupvej. Ty Hastrupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 50 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Ty Hastrupvej har en vejbredde på 3,2 m og yderrabat i hver vejside på 0,9 m. Over broen er vejbredden 5,1 m, og der er et kørspor. Ty Hastrupvej har ramper med længdefald på ca Terslev Skolevej Terslev Skolevej krydser banen på bro i km 72,04. Terslev Skolevej ligger i åbent land og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er ikke busdrift på Terslev Skolevej. Terslev Skolevej er skolevej for bløde trafikanter. Terslev Skolevej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 700 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t, og der er signalregulering over broen. Terslev Skolevej har en vejbredde på 4,5 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 3,9 m, og kantbaner i hver vejside er 0,5 m, i alt er vejbredden 4,9 m. Terslev Skolevej har ramper med længdefald på ca. 45. Teestrupvej Teestrupvej krydser banen på bro i km 76,31. Teestrupvej ligger i byzonen og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er busdrift på Teestrupvej. Teestrupvej er skolevej for bløde trafikanter. Teestrupvej betegnes som en trafikeret vej med en årsdøgnstrafik på ca biler. Over broen ligger Teestrupvej i en zone med anbefalet hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Der er signalregulering over broen for bilister, men ikke for cyklister. Teestrupvej er tosporet og har en vejbredde på ca. 6 m, rabatter på 0,3 1,6 m og en dobbeltrettet cykelsti mod syd på 1,6 2. Over broen indsnævres til et kørespor på 3,3 m og en dobbeltrettet cykelsti på 1,5 m, i alt er vejbredden 4,8 m. Teestrupvej har ramper med længdefald på Teestrupvej forbinder lokalveje nord og syd for jernbanen i Haslev. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 19 Eksisterende forhold

20 Skuderløsevej Skuderløsevej krydser banen på bro i km 78,39. Skuderløsevej ligger i byzonen og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er busdrift på Skuderløsevej. Skuderløsevej er skolevej for bløde trafikanter. Skuderløsevej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t. Der er signalregulering over broen for bilister, men ikke for cyklister. Skuderløsevej er tosporet og har en vejbredde på 5,75 m og rabat i hver vejside på 1,5 m. Over broen indsnævres til et kørespor på 4 m, og der er 1 m brede kantbaner i hver vejside indrettet som cykelbaner, i alt er vejbredden 6 m. Skuderløsevej har ramper med længdefald på Skuderløsevej forbinder bysamfundene Bråby Stationsby og Bråby syd for Haslev. Ravnstrupvej Ravnstrupvej krydser banen på bro i km 83,73. Ravnstrupvej ligger i åbent land og er en kommunevej i Næstved Kommune. Der er ikke busdrift på Ravnstrupvej. Ravnstrupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på mindre end 100 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Ravnstrupvej har en vejbredde på 3,5 m og rabat i hver vejside på 1 m. Over broen er vejbredden 4,8 m, og der er et kørespor. Ravnstrupvej har ramper med længdefald på 45. Ravnstrupvej forbinder bysamfundet Ravnstrup med Landevejen (rute 54). Landevejen Landevejen krydser banen på bro i km 83,51 i Holme-Olstrup. Landevejen er en kommunevej inden for byzonen i Næstved Kommune. Der udføres sporsænkning under broen. Landevejen berøres ikke i anlægsfasen. Bomosevej Bomosevej krydser banen på bro i km 87,24. Bomosevej er en kommunevej i åbent land i Næstved Kommune. Der er ikke busdrift på Bomosevej. Bomosevej betegnes som en mindre befærdet vej. Vejen anvendes kun til lokaltrafik. Årsdøgntrafikken er skønnet til mindre end 50 biler. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 20 Eksisterende forhold

21 Bomosevej er en grusvej med bredde ca. 3 3,5 m. Hastighedsbegrænsningen er 80 km/t. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 21 Eksisterende forhold

22 6 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 6.1 Gener i anlægsfasen Elektrificering For at etablere nye broer og sænke sporene skal banestrækningen totalspærres i en sammenhængende periode, ligesom sporet derudover foreslås spærret om aften/natten i nogle kortere perioder. På nuværende tidspunkt benyttes banestrækningen Roskilde-Køge-Næstved primært til passagertrafik, men der kører også enkelte godstog. Med udgangspunkt i DSB s nuværende køreplan for strækningen er det muligt at fastlægge antallet af passagerafgange, der påvirkes af spærringer. Ved lukning af banen arbejdes der med følgende spærringer: Alm. natspærring: kl Lang natspærring: kl Totalspærring: Hele døgnet I projektet er der arbejdet med to forskelige stadieplansløsninger. I løsning 1 udføres 14 almindelige og 12 lange natspærringer mellem Køge og Haslev station. Derudover gennemføres 10 dages totalspærring påsken 2015, dvs. i ugerne 14 og 15. Under Kristi Himmelfart i uge 20 og Pinsen i uge 24 totalspærres banen ligeledes 5 dage i hver periode. Samlet kræver denne løsningsform 20 dages totalspærring af banen. I løsning 2 totalspærres banen i 4 uger fra uge 38 til og med uge 41 i Endvidere vil der være behov for ca. 20 natspærringer i foråret og sommeren Sammenlignet med løsning 1 kræver dette spærringsmønster, at banen lukkes i yderligere 8 dage, men samtidig spares i alt 6 natspærringer. Løsning 2 medfører de største trafikale gener lokalt på banen mellem Køge og Næstved, men da der i samme periode også skal foregå anlægsarbejder på nabobaner (f.eks. Roskilde-Ringsted i 2015), hvor Køge-Næstved banen skal være åben, er det vurderet, at en totalspærring i efteråret 2015 med 20 supplerende natspærringer i løbet af foråret og sommeren 2015 vil give et smidigere trafikforløb på nabostrækningerne.. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 22 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

23 Løsning 2 vurderes som den mest robuste løsning, da der i denne er mulighed for at indlægge flere dage til udførelsen af anlægsarbejdet. Tilføjelser og ændringer der måtte opstå som følge af at projektet stadig befinder sig i et tidlig stadie, kan derved lettere implementeres i dette forslag til udførelsestidsplan. Da spærringer med varighed over 56 timer skal indmeldes til operatørerne allerede i september 2013, er det ikke muligt at eliminere alle projektets ubekendte i denne fase. Projektet har derfor indmeldt 4 ugers totalspærring i 2015 til etablering af nye broer og sænkninger af spor. Derudover vil der være længere natspærringer, således at det sikres at omkørslen for vejtrafikken bliver så kort som muligt. Opsætning af kørestrømsanlægget omfatter ramning af fundamenter, opsætning af master og montering af ophæng, hvilket enten kan ske i de samme spærringer som for broer eller i egnede dag- og natspærringer. Det forventes at spærringer for etablering af kørestrømsanlægget udføres i Hastighedsopgradering Hastighedsopgraderes banen i forbindelse med elektrificeringen, vil dette ikke ændre på generne for passagertrafikken på banestrækningen. 6.2 Afværgeforanstaltninger Elektrificering I forbindelse med de planlagte sporspærringer indsættes der erstatningsbusser på strækningen Køge Næstved, på samme vis som det er foregået i forbindelse med sporfornyelsen på banestrækningen i sommeren Hastighedsopgradering Hastighedsopgraderes banen i forbindelse med elektrificeringen, vil dette ikke kræve yderligere afværgetiltag end ved elektrificeringen alene. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 23 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

24 6.3 Konsekvensvurdering Elektrificering Passagertrafikken på banestrækningen, som primært består af pendlertrafik, vil blive berørt i forbindelse med en 20-dages totalspærring. Konsekvensen af spærringerne vurderes at være mindre, da der indsættes tog-busser på strækningen Hastighedsopgradering Hastighedsopgraderes banen i forbindelse med elektrificeringen, vil konsekvensvurderingen være som for elektrificeringsprojektet alene. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 24 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

25 7 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 7.1 Gener og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Elektrificering I forbindelse med elektrificeringen vil det primært være anlægsarbejderne tilknyttet bro- og vejarbejderne samt arbejdskørsel til byggepladserne der vil genere vejtrafikken, mens de anlægsarbejder der foregår på selve banen ikke vil genere vejtrafikken. Nedenstående er det for de enkelte veje gennemgået, hvor længe de forventes at være lukkede, samt de planlagte omkørselsveje. Der vil blive udarbejdet en tidsstadieplan i projektet, hvoraf det bl.a. vil fremgå, at to nabobroer ikke lukkes samtidigt. Dvs. det er sikret, at i den periode hvor en bro er lukket, er broen i den planlagte omkørsel ikke også lukket. Midlertidige lukninger af veje og den tilhørende omkørsel annonceres i de lokale medier og direkte til de berørte beboere, der således vil blive grundigt indformeret om ændrede trafikale forhold. Søndre Viaduktvej Der udføres sporsænkning under broen. Søndre Viaduktvej berøres ikke i anlægsfasen. Stioverføring v/egøjevej Stibroen rives ned, og stien forlægges og føres sammen med Egøjevej over banen på en ny vejbro. Anlægsperiode: Nedrivning af stibro og retablering af sti vurderes at tage en uge i 2017, heraf to nætter til selve nedrivningen. Den eksisterende stibro rives først ned efter, at den nye vejbro på Egøjevej er etableret. Stitrafikanter kan passere jernbanen i hele anlægsfasen. Stitrafikanter benytter den eksisterende stibro indtil den nye vejbro på Egøjevej er etableret. Den nye vejbro over Egøjevej er indrettet til stitrafikanter. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 25 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

26 Alternativ I alternativet for Køge Kommune hæves stibroen. Den nye stibro vil få samme tværsnit som den eksisterende stibro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 7 uger i 2015, heraf er stibroen lukket for trafik i 5 uger. Stitrafikanter kan passere jernbanen i hele anlægsperioden. Stitrafikanter benytter vejbroen på Egøjevej i den del af anlægsperioden, hvor stibroen er lukket for trafik. Når den nye stibro er etableret, benytter stitrafikanterne den. Først herefter rives vejbroen for Egøjevej ned. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Egøjevej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Egøjevej er lukket for biltrafik er der omkørsel for biltrafik ad Ravnsborgvej, Hastrupvej og Gl. Hastrupvej. Omkørslen er ca. 5 km. Stitrafikanter benytter den eksisterende stibro over jernbanen i anlægsperioden. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Alternativ Vejbroen nedrives og i stedet opføres en stibro. Som erstatning for vejbroen anlægges en ny jernbanebro, til underføring af Orkestervej. Anlægsperiode: Nedrivning af vejbroen er vurderet til to nætters arbejde i Egøjevej lukkes for biltrafik fra start af anlægsarbejdet. Biltrafik kan i stedet benytte Ravnsborgvej og Orkestervej, der er forbundet med Egøjevej.. Omkørslen er ca. 2 km. Stitrafikanter kan passere jernbanen i anlægsperioden på den nye stibro. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 26 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

27 Orkestervej Orkestervej er en ny underføring og ikke en del af grundløsningerne for elektrificeringen, men en del af Køge kommunes alternativ. Alternativ Kommunen planlægger at forlænge Orkestervej ud til Egøjevej, hvilket indbefatter, at der etableres en ny jernbanebro, hvor Orkestervej kan føres under banen. Underføringen er alternativ til vejbroen på Egøjevej og vejbroen på Hastrupvej, der nedlægges som en del af alternativet i Køge Kommune. Der foreligger to løsningsforslag for Orkestervejs tilslutning til Egøjevej øst for jernbanen, henholdsvis løsning 1 (sydlig løsning) og løsning 2 (nordlig løsning). Uanset om løsning 1 eller 2 vælges, forbindes den forlængede Orkestervej med Hastrupvej med en lille forbindelsesvej, der placeres langs skovbrynet øst for jernbanen. Anlægsperiode: Jernbanebroen etableres i en byggegrube øst for banen, hvorefter den indrulles på plads. Bro- og vejarbejdet vurderes at tage 27 uger i 2015, heraf vurderes indrulningen at tage en uge. Trafikken på Orkestervej omlægges ikke i anlægsperioden, og der er de samme adgangsforhold som i dag. Naboejendommes adgangsmulighed til Orkestervej påvirkes ikke. Hastrupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 15 uger i Hastrupvej lukkes for trafik i anlægsperioden. Der er omkørsel ad Ravnsborgvej, Vordingborgvej og Gl. Hastrupvej. Omkørslen er ca. 4 km. Stitrafik benytter samme omkørselsvej som biltrafik. Adgangsforhold til Hastrupvej 21 er påvirket i anlægsperioden, der skal anlægges en midlertidig adgangsvej til matriklen. Adgangsvejen ses på kort i bilag 1. Alternativ Vejbroen nedrives og i stedet opføres en stibro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 7 uger i Der lukkes for biltrafik ved start af arbejdet, mens der er lukket for stitrafik i 5 uger af anlægsperioden. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 27 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

28 Biltrafik har omkørsel ad Ravnsborgvej, Vordingborgvej og Gl. Hastrupvej de første 5 uger af anlægsarbejdet, indtil Orkestervej er tilsluttet Egøjevej. Stitrafik har samme omkørselsvej som biltrafik, men kan efter 5 uger benytte den nye stibro over Hastrupvej. Omkørslen er ca. 4 km. Adgangsforhold til Hastrupvej 21 er påvirket i anlægsperioden, og der skal anlægges en midlertidig adgangsvej til matriklen. Adgangsvejen ses på kort i bilag 1. Vordingborgvej Der udføres sporsænkning under broen. Vordingborgvej berøres ikke i anlægsfasen. Svansbjergvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 8 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 5 uger. I perioden hvor Svansbjergvej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Vordingborgvej og Lidemarksvej. Omkørslen er ca. 3 km. Stitrafik benytter samme omkørselsvej som biltrafik. Naboejendommes adgangsmulighed til Svansbjergvej påvirkes ikke. Søllerupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 10 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 5 uger. I perioden hvor Søllerupvej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Vordingborgvej, Svansbjergvej og Bjergvej. Omkørslen er ca. 3 km. Stitrafikanter kan benytte stitunnellen lige syd for vejbroen og har dermed stort set ingen omvejskørsel. Bjergvej trafikreguleres ved Søllerupvej i den periode, der arbejdes på Bjergvej. Bjergvej er dermed åben for trafik mod Søllerupvej i hele anlægsperioden, svarende til de eksisterende forhold. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 28 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

29 Sæddervej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger.. I perioden hvor Sæddervej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Vordingborgvej og Ankerstræde. Omkørslen er ca. 2,6 km. Ankerstræde er skiltet med max vognhøjde 3 m (C42-tavle) ved underføringen under jernbanen. Køretøjer højere end 3 m må køre ad Vordingborgvej, Slimmingevej og Fruedalsvej. Omkørslen er ca. 6 km. Køge Kommune oplyser, at skolebørn har ret til skolebus på Sæddervej. Der vil derfor ikke være behov for omkørselsvej til cyklende skolebørn i anlægsperioden, da de kan tage bussen. Naboejendommes adgangsmulighed til Sæddervej påvirkes ikke. Tollerødvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 9 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 5 uger. I perioden hvor Tollerødvej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Kværredevej, Ty Hastrupvej og Torpeskovvej. Omkørsel er ca. 6,8 km. Tollerødvej er ikke skolevej for bløde trafikanter, og det forventes derfor ikke, at skolebørn vil cykle ad omkørselsvejen. Naboejendommes adgangsmulighed til Tollerødvej påvirkes ikke. Ty Hastrupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 15 uger i Ty Hastrupvej lukkes for trafik i anlægsperioden. Omkørsel ad Torpeskovvej, Tollerødvej og Kværredevej. Omkørsel er ca. 6,8 km. Ty Hastrupvej er ikke skolevej for bløde trafikanter, og det forventes derfor ikke, at skolebørn vil cykle ad omkørselsvejen. Naboejendommes adgangsmulighed til Ty Hastrupvej påvirkes ikke. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 29 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

30 Alternativ Broen nedlægges permanent. Anlægsperiode: Nedrivning af vejbroen vurderes at tage 4 uger i Ty Hastrupvej lukkes for trafik fra start af anlægsarbejdet. Der er omkørsel ad Torpeskovvej, Tollerødvej og Kværredevej. Omkørsel er 6,8 km. Ty Hastrupvej er ikke skolevej for bløde trafikanter, og det forventes derfor ikke, at skolebørn vil cykle ad omkørselsvejen. Naboejendommes adgangsmulighed til Ty Hastrupvej påvirkes ikke. Terslev Skolevej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I den periode hvor Terslev Skolevej er lukket for trafik, er der omkørsel via Sofiendalsvej, Søndre Jernbanevej, Stationsvej, Ringstedvej, Nordskovvej, Terslevvej og Hovvej. Omkørslen er ca. 10 km. Terslev Skolevej er skolevej for bløde trafikanter. I anlægsperioden er det ikke muligt at krydse jernbanen. Omfang af cyklende skolebørn skal afklares med Faxe Kommune. Det kan ikke forventes, at cyklende skolebørn benytter omkørselsvejen på 10 km, da den er for lang. Naboejendommes adgangsmulighed til Terslev Skolevej påvirkes ikke, dog vil der i en periode i anlægsperioden være spærret for en markadgang umiddelbart nord for jernbanen. Alternativ Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro, der er bredere end i grundløsningen. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Terslev Skolevej lukkes for trafik, er der omkørsel via Sofiendalsvej, Søndre Jernbanevej, Stationsvej, Ringstedvej, Nordskovvej, Terslevvej og Hovvej. Der skal i en periode arbejdes på Sofiendalsvejs tilslutning til Terslev Skolevej. Det vil dog i hele anlægsperioden være muligt at benytte Sofiendalsvej som omkørselsvej. Omkørslen er ca. 10 km. Terslev Skolevej er skolevej for bløde trafikanter. I anlægsperioden er det ikke muligt at krydse jernbanen. Omfang af cyklende skolebørn skal afklares Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 30 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

31 med Faxe Kommune. Det kan ikke forventes, at cyklende skolebørn benytter omkørselsvejen på 10 km, da den er for lang. Naboejendommes adgangsmulighed til Terslev Skolevej påvirkes ikke, dog vil der i en periode i anlægsperioden være spærret for en markadgang umiddelbart nord for jernbanen. Teestrupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Teestrupvej lukkes for trafik, er der omkørsel for biltrafik ad Finlandsgade, Lysholm Alle og Vestre Ringvej. Omkørslen er ca. 2,5 km. Det er farligt for stitrafikanter at benytte Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der er et veludbygget stisystem i området, og stitrafik kan benytte Finlandsgade, Lysholm Alle, Syrengade, stisystemet og stibroen over Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der skal etableres en midlertidig sti mellem regnvandsbassinet og Teestrupvej i forbindelse med omkørslen. Omkørslen for stitrafik er ca. 2,5 km. Teestrupvej er skolevej for bløde trafikanter. I den del af anlægsperioden, hvor det ikke er muligt at krydse jernbanen, kan cyklende skolebørn benytte omkørselsvejen for stitrafik. Naboejendommes adgangsmulighed til Teestrupvej påvirkes ikke. Alternativ Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro med en anden bredde end i grundløsningen. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Teestrupvej lukkes for trafik, er der omkørsel for biltrafik ad Finlandsgade, Lysholm Alle og Vestre Ringvej. Omkørslen er ca. 2,5 km. Det er farligt for stitrafikanter at benytte Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der er et veludbygget stisystem i området, og stitrafik kan benytte Finlandsgade, Lysholm Alle, Syrengade, stisystemet og stibroen over Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der skal etableres en midlertidig sti mellem regnvandsbassinet og Teestrupvej i forbindelse med omkørslen. Omkørslen for stitrafik er ca. 2,5 km. Teestrupvej er skolevej for bløde trafikanter. I den del af anlægsperioden, hvor det ikke er muligt at krydse jernbanen, kan cyklende skolebørn benytte omkørselsvejen for stitrafik. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 31 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Anlægsbeskrivelse Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 27.02.2014 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Peter Falk Larsen, Carl Jensen Krogh Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Elektromagnetisme Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato 29.01.2014 BDK Godkendt af Senest revideret dato 20.01.2014 BDK Senest revideret af Elektromagnetisme Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013. Revideret trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Til brug for ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30.

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Høringsudgave, marts 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Miljøministeriet Naturstyrelsen

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014

Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014 Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014 Offentliggørelse af VVM redegørelse for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved i Køge, Faxe og Næstved kommuner

Læs mere

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Indledning Der var 78 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Støj og vibrationer. Fagnotat, Marts 2014. Køge Nord - Næstved

Støj og vibrationer. Fagnotat, Marts 2014. Køge Nord - Næstved Støj og vibrationer Fagnotat, Marts 2014 Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 05.03.2014 Mette Daugaard Senest revideret dato Senest revideret af 05.03.2014 Thomas H. Olsen Støj og vibrationer

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Endelig VVM-redegørelse, juli 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Trafikale forhold Fagnotat vedr. elektrificering Aarhus-Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 01.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Mariagerfjord Kommune Borgermøde i Hobro Idrætscenter, 1. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR Farum bymidteanalyse Strategi NOTAT 20. juni 2011 RAR 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Strategi... 2 1.1.1 Vejklassificering... 3 2 Frederiksborgvej... 4 2.1 Tværsnit af Frederiksborgvej...

Læs mere

Affald og ressourcer. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Affald og ressourcer. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Affald og ressourcer Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2013 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 18.02.2013 Bolette Nygaard/Mette Mygind Nielsen

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn Banedanmark CVR-Nummer 18632276 Adresse Amerika Plads

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1.

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1. NOTAT Projekt Trafiksanering Område A Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-06-15 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann 1. Trafiksanering af Område A Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre

Læs mere

BORGERMØDE OPGRADERING AF SYDMOTORVEJEN SAKSKØBING-RØDBYHAVN MARIBO HALLERNE, 13. MARTS 2012

BORGERMØDE OPGRADERING AF SYDMOTORVEJEN SAKSKØBING-RØDBYHAVN MARIBO HALLERNE, 13. MARTS 2012 BORGERMØDE OPGRADERING AF SYDMOTORVEJEN MARIBO HALLERNE, 13. MARTS 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Lolland Kommunes borgmester Stig Vestergaard 19.10 Introduktion Ulrik Larsen, Vejdirektoratet 19.15 Præsentation

Læs mere

Planforhold. Fagnotat. Køge Nord-Næstved

Planforhold. Fagnotat. Køge Nord-Næstved Planforhold Fagnotat Køge Nord-Næstved Godkendt dato Godkendt af 03.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 13.2.2014 Ditte Berg Nielsen Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Jord og jordforurening. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Jord og jordforurening. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Jord og jordforurening Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 17.02.2014 Bolette Nygaard Jord og jordforurening

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved Landskab og arkitektur - Fagnotat Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato 12. januar 2014 Godkendt af Senest revideret dato Senest revideret af 12. januar 2014 Møller & Grønborg AS Landskab og

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Program for dagen Formiddag Velkomst og fælles gennemgang af projektet Spørgsmål og svar Ejendomsvis/personlig gennemgang af projektet Eftermiddag Besigtigelse af projektet

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh UDKAST EUC Sjælland Skolegade, Haslev Trafikanalyse NOTAT rev. 1 6. december 2017 adp/uvh Indhold 1 Indledning 1.1 Baggrund 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 2 Området... 3 3 Trafikale vurderinger...

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Gennemgang af projektet, v/ Projektchef Niels Gottlieb Støj v/ Jakob Fryd, Vejdirektoratet Gennemgang af besigtigelsesmaterialet v/ Landinspektør

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Dato 14. april 2015 Sagsbehandler Peter Garborg Mail PG3@vd.dk Telefon 2070 7621 Dokument 15/06127-2 Side 1/19 Køge Bugt Korridoren Fremkommelighed

Læs mere

Trafikale forhold. - Fagnotat. Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus

Trafikale forhold. - Fagnotat. Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Trafikale forhold - Fagnotat Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Godkendt dato Godkendt af 28.04.2017 FLJO og BBJA Senest revideret dato Senest revideret af 28.04.2017 KRMA og CVAN

Læs mere

Trafikale forhold. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager

Trafikale forhold. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager Trafikale forhold - Fagnotat Ny bane Hovedgård - Hasselager Revideringsdato Resume af Ændringer Udført Kontrolleret Godkendt ændringer markeret 28.11.2017 Endelig HBA JBN JBN Trafikale forhold Banedanmark

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn Banedanmark CVR-Nummer 18632276 Adresse Amerika Plads

Læs mere

Høring om elektrificeringen af Køge- Næstved banen

Høring om elektrificeringen af Køge- Næstved banen Høring om elektrificeringen af Køge- Næstved banen Høringssvar vedr. jernbanebro på Ty Hastrupvej Haslev, 4. maj 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Konklusion... 2 3. Banedanmarks forslag... 3 4. Faxe

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser. Fagnotat. Køge Nord-Næstved

Kulturhistoriske og rekreative interesser. Fagnotat. Køge Nord-Næstved Kulturhistoriske og rekreative interesser Fagnotat Køge Nord-Næstved Godkendt dato Godkendt af 03.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 26.2.2014 Ditte Berg Nielsen

Læs mere

Dialoggruppemøde Glumsø

Dialoggruppemøde Glumsø Dialoggruppemøde Glumsø Ringsted-Femern Banen 14.11.2016 1 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Formål med dialoggruppen 3. Ringsted-Femern Banen arbejdet, tidsplan, spærringer 4. Hvad sker der i

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Indledning Nedenstående er oplistet de konsekvenser, som administrationen vurderer kan forekomme i forbindelse med broprojekterne ved opgraderingen

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Planforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 23.08.2016 Simon

Læs mere

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-235-3 Trafikale forhold

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER MARIAGERFJORD KOMMUNE STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Frederikssund. Tillæg til notatet Hastighedsgrænser i byerne. Færgevej

Frederikssund. Tillæg til notatet Hastighedsgrænser i byerne. Færgevej Tillæg til notatet r i byerne I dette tillæg til notatet r i byerne er følgende veje blevet vurderet: Frederikssund: - Færgevej - Byvej - Ådalsvej - Strandvangen - Marbækvej Skibby: - Selsøvej - Skuldelevvej

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Elektrificering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt Beslutningsgrundlag Elektrificering Køge Nord - Næstved Beslutningsgrundlag Indhold Side Sammenfatning 4 Projektet 7 Køge Kommune 8 Faxe Kommune

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE

OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE TEKNISK NOTAT BASERET PÅ TRAFIKMÅLINGER I 2014, 2016 OG 2018 17. AUGUST 2018 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk

Læs mere

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN Dagsordenpunkt Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 for Drewsensvejs forlængelse mod vest Sagsbehandler:

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere