Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved"

Transkript

1 Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved

2 Godkendt dato Godkendt af Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af Anne Mette Bach-Jacobsen, Anders Høgdal Larsen og Bolette Nygaard Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Indhold Side 1 Indledning 5 2 Ikke-teknisk resumé Banetrafik Hastighedsopgradering Vejtrafik Støv-, lys- og lugtgener Hastighedsopgradering 8 3 Lovgrundlag 9 4 Baggrund og metode Baggrundsinformation om projektet Omfang Banetrafik Vejtrafik Støv-, lys- og lugtgener Metode Banetrafik Vejtrafik Støv- lys- og lugtgener 15 5 Eksisterende forhold Banetrafik Vejtrafik 16 6 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Gener i anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering Afværgeforanstaltninger Elektrificering Hastighedsopgradering Konsekvensvurdering Elektrificering Hastighedsopgradering 24 7 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Gener og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Elektrificering 25

4 7.1.2 Hastighedsopgradering Adgang til oplagringspladser, anstillingspladser etc Elektrificering Hastighedsopgradering Konsekvensvurdering for anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering 37 8 Vejtrafik - Trafikale ændringer idriftsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering 41 9 Støv-, lys- og lugtgener Gener i anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgraderingen Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgraderingen Konsekvensvurderinger for anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering Kumulative effekter alternativet Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Referencer Bilag 51

5 1 Indledning I finanslovsaftalen for 2013 mellem Regeringen og Enhedslisten blev der afsat midler til elektrificering af strækningen mellem den kommende Køge Nord station og Næstved. Elektrificeringen af strækningen er omfattet af Elektrificeringsloven, der blev vedtaget i juni Projektet er en del af et større elektrificeringsprogram for det danske jernbanenet, som blev igangsat med de politiske aftaler om En grøn transportpolitik fra 29. januar 2009, Bedre Mobilitet fra 26. november 2010 og Elektrificering af jernbanen mv. fra 7. februar 2012, og med beslutningen om Togfonden DK den 14. januar I 2018 vil den ny bane København-Ringsted være bygget og elektrificeret til Køge Nord station. Den tilstødende strækning mellem Køge Nord og Næstved vil dermed få en direkte forbindelse til København med kortere rejsetider. Strækningen vil derfor få en langt mere central trafikal placering og et større passagertal end i dag. Ringsted-Femern banen bliver også elektrificeret med åbning senest i Det er derfor politisk besluttet at elektrificere Køge Nord Næstved strækningen, således at der opnås et sammenhængende elektrificeret jernbanenet. Som et delaspekt undersøger Banedanmark en hastighedsopgradering af strækningen mellem Køge og Næstved til 160 km/t mod de 120 km/t, der køres på strækningen i dag. El-materiel ved 160 km/t giver en optimal trafikal udnyttelse med optimale køretider til følge. Med et materielskift til el-materiel og en opgradering af hastigheden til 160 km/t vil rejsetiden mellem Køge og Næstved kunne reduceres med op til 10 minutter i forhold til i dag. Fagnotatet beskriver påvirkningerne på miljøet ifht. de trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener, når henholdsvis Elektrificeringen og evt. Hastighedsopgraderingen er gennemført i Dette sammenholdes med 0- alternativet som beskriver situationen i 2018, hvis projektet ikke gennemføres. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet VVM-redegørelse for Elektrificeringen og for Hastighedsopgraderingen. VVM redegørelserne har til formål at skabe et overblik over projekternes konsekvenser for miljøet. Derudover beskrives de afværgeforanstaltninger, der kan iværksættes i forbindelse med de to projekter. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 5 Indledning

6 2 Ikke-teknisk resumé 2.1 Banetrafik For at kunne elektrificere strækningen mellem Køge og Næstved, skal der etableres et køreledningsanlæg bla. bestående af et strømførende kabel der hænges op over sporene. Dette stiller et større krav til frihøjde over sporene end der er i dag ved en lang række af broer på strækningen. Denne ekstra frihøjde skabes ved enten at udskifte broerne eller sænke sporet under de vejbærende broer. For at udføre anlægsarbejdet er det nødvendigt at banen spærres i en længere periode. Da den primære passagertrafik består af pendlere, er det besluttet at gennemføre den længerevarende totalspærring af jernbanen i efteråret Mere præcist totalspærres banen i 4 uger fra uge 38 til og med uge 41 i år Derudover vil det være nødvendigt, at gennemføre ca. 20 natspærringer i henover foråret og sommeren samme år. Under alle spærringer vil erstatningsbusser indsættes mellem Køge og Næstved, som under sporfornyelsesprojektet i Oven i dette klargørende arbejde med at udskifte broer og sænke spor kommer selve etableringen af køreledningsanlægget. Her vil banen totalspærres i en periode eller arbejdet vil blive udført i længere natspærringer. Der vil i driftsfasen ikke være trafikale gerne for banetrafikken som følge af elektrificeringen Hastighedsopgradering Gennemføres en hastighedsopgradering af banen i forbindelse med elektrificereingen, vil dette ikke medføre yderligere gener for banetrafikken end vurderet for elektrificeringen. 2.2 Vejtrafik Driftsfase Når projektet er gennemført vil der være trafikale ændringer for vejtrafikken i forhold til i dag. Flere af de eksisterende gamle vejbroer vil være erstattet med nye vejbroer, der anlægges efter tidssvarende vejregler. Trafikanter vil derfor opleve, at de eksisterende vægtbegrænsninger over vejbroerne ikke er gældende længere, og på de fleste broer vil der være to kørespor, så der kan køre trafik i begge retninger samtidigt. Hastighedsbegrænsningen hen over Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 6 Ikke-teknisk resumé

7 broerne vil også være skiltet med hastigheder svarende til vejens tværprofil, så trafikanterne vejledes om en sikker hastighed. En enkelt vej, Bomosevej, spærres permanent ved jernbanen som følge af at broen nedlægges. I alternativerne for Køge og Faxe kommune vil Egøjevej, Hastrupvej og Ty Hastrupvej også være spærret permanent for vejtrafik, som følge af nedlæggelse af broerne. Der vil dog stadig være adgang for gående over jernbanen ved Egøjevej og Hastrupvej hvor der opføres stibroer. Trafikanterne må køre ad andre veje end i dag for at krydse jernbanen. Omkørslen er kort, og det vurderes, at kun få trafikanter bliver berørt. Anlægsfasen Det nye anlæg vil genere vejtrafikken i anlægsperioden. Nogle veje lukkes ved vejbroer, og trafikanterne må køre en omvej for at nå frem til deres bestemmelsessted, ligesom enkelte naboer til anlægget er nødt til at benytte midlertidige adgangsveje til deres ejendomme. Anlægsarbejdet planlægges sådan, at de enkelte trafikanter generes mindst muligt og kun i kort tid. Anlægsarbejdet påvirker ikke veje, der er ført under jernbanen, eller veje, der krydser jernbanen i en jernbaneoverskæring. Trafikken vil her være som hidtil. Til gengæld påvirker anlægsarbejdet en række af de veje, der er ført over jernbanen på en vejbro. I Køge Kommune vil anlægsarbejdet påvirke Stibro og vejbro for Egøjevej, Hastrupvej, Svansbjergvej, Søllerupvej og Sæddervej. I Faxe Kommune vil Tollerødvej, Ty Hastrupvej, Terslev Skolevej, Teestrupvej og Skuderløsevej blive påvirket, mens det kun vil være Ravnstrupvej og Bomosevej i Næstved Kommune, der påvirkes. Vejene lukkes for trafik ved broerne, mens der arbejdes på broerne. Undtaget er dog Ravnstrupvej, hvor trafikken kan krydse jernbanen i hele anlægsperioden. Trafikken vil i anlægsperioden ledes uden om broerne ved omkørsel ad andre veje. Omkørslerne er så korte som mulige, de fleste er få kilometer, mens en enkelt er 16 km. Det er derfor altid muligt at nå sit bestemmelsessted.. Mange af vejene er kun lukket i nogle få uger, mens nogle af vejene er lukket i op til 3 til 4 måneder. Nogle få naboer til arbejdet får nye midlertidige adgangsveje til deres matrikel i anlægsperioden, fordi deres adgangsvej skal tilpasses det nye anlæg. De nye adgangsveje placeres ved siden af de eksisterende. Hastighedsopgradering I forbindelse med en hastighedsopgradering af banestrækningen vil bomanlægget ved overkørslerne Stoksbjergvej og skovvej i Haslev Orned evt. skulle ombygges. Trafikken på de to veje kan i meget begrænset omfang blive påvirket i forbindelse med ombygningen af bomanlæggene. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 7 Ikke-teknisk resumé

8 2.3 Støv-, lys- og lugtgener Anlægsarbejderne knyttet til etablering af selve køreledningsanlægget, nedrivning og genopbygning af broer samt sporsænkningerne på strækningen Køge Nord- Næstved kan især i tørre og blæsende perioder give anledning til støvdannelse. Støvdannelsen vil primært kunne ske i forbindelse med nedrivning af broer, gravearbejder og øvrig håndtering af jord og brugte skærver samt ved håndtering og udlægning af nye materialer i form af grus og skærver. Ved nedrivningsarbejderne og gravearbejderne skal støvdannelse minimeres bl.a. for at undgå at eventuelle sundheds- og miljøskadelige stoffer spredes. I den forbindelse skal man være særlig opmærksom ved gravearbejder i områdeklassificerede arealer, vejarealer og i forureningskortlagte arealer, herunder især det V2-kortlagte areal ved Vordingborgvej/Lidemarksvej samt ved nedrivningsarbejderne generelt. Der vil i udbudsmaterialet blive indarbejdet en række krav til entreprenøren for at imødegå og begrænse støvgener. Anlægsarbejderne vil skulle foregå, som dag-, aften- og natarbejder, hvorfor der vil blive behov for belysning, som potentielt vil kunne være til gene for naboer. Der vil derfor blive stillet krav om, at entreprenøren indretter sine opstillingspladser/arbejdspladser og i øvrigt placerer belysning, således at de er til mindst mulig gene for de omkringliggende beboere. Det forventes ikke, at der opstår lugtgener, som følge af anlægsarbejderne. Gennemføres Køge eller Faxe kommuners alternativer for broerne, vil dette ikke ændre på miljøbelastningen i form af støv-, lys- og lugtgener ift. grundløsningerne Hastighedsopgradering Gennemføres en hastighedsopgradering af banen i forbindelse med elektrificereingen, vil dette ikke give anledning til yderligere miljøbelastning i form af støv-, lys- og lugtgener ift. elektrificeringen Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 8 Ikke-teknisk resumé

9 3 Lovgrundlag De trafikale gener i forbindelse med udbygningen af jernbaneanlægget er ikke omfattet af et egentligt lovgrundlag. Anlægget projekteres efter gældende banenormer og vejregler inklusive høringsudgaver. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder er der fastsat regler og retningslinjer, som har til formål at reducere anlægsarbejdernes lys-, støv- og lugtgener. Bekendtgørelse om affald /10/ og affaldsregulativerne for Køge, Faxe og Næstved kommuner regulerer, hvorledes affald skal håndteres i de tre kommuner, der berøres af projektet /11/12/13/. Desuden reguleres visse støvende aktiviteter, som bygningsnedrivning og nedknusning af bygge- og anlægsmaterialer, af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter /14/. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 9 Lovgrundlag

10 4 Baggrund og metode 4.1 Baggrundsinformation om projektet Elektrificering I forbindelse med elektrificering af jernbanen mellem Køge Nord og Næstved skal der opstilles kørestrømsmaster og -ledninger langs hele banestrækningen. Endvidere skal der etableres tekniske installationer til køreledningsanlægget to steder langs strækningen. Elektrificeringen af banestrækningen løber fra lidt sydøst for banens krydsning med Køge Bugt Motorvejen (km 50,0) til indkørslen ved Næstved Station (km 91,7). I forbindelse med elektrificeringen skal en række broer rives ned og genopbygges for at skabe plads nok til kørestrømsanlægget. Dette medfører endvidere, at de tilhørende vejanlæg skal bygges om. Banedanmarks grundløsning ved den enkelt bro er en én-til-én løsning, som er bragt op til nutidig vejstandard. Følgende veje/broer berøres i grundløsningerne: Køge Kommune Egøjevej Hastrupvej Svansbjergvej Søllerupvej Sæddervej Faxe Kommune Tollerødvej Ty Hastrupvej Terslev Skolevej Teestrupvej Skuderløsevej Næstved Kommune Ravnstrupvej Bomosevej Stibroen ved Egøjevej i Køge og broen for Bomosevej i Næstved nedlægges permanent. Under Søndre Viaduktvej og Vordingborg i Køge samt under Landevejen i Holme Olstrup sænkes sporerne for at skabe plads under broerne I Køge Kommune har kommunen lagt op til et alternativ, hvor en række elementer er ændret i forhold til grundløsningerne: Egøjevej stibro hæves Egøjevej, vejbro nedlægges Orkestervej føres under banen i en helt ny underføring (jernbanebro) og tilsluttes Egøjevej øst for banen. Hastrupvej, vejbro nedlægges og genopføres som stibro. Der etableres en ny forbindelsesvej fra Hastrupvej til Orkestervej øst for banen. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 10 Baggrund og metode

11 I Faxe Kommune har kommunen ligeledes lagt op til et alternativ, hvor en række elementer er ændret i forhold til grundløsningerne: Ty Hastrupvej vejbro nedlægges. Teestrupvej udvides til 50 km/t og med dobbeltrettet cykelsti Skuderløsevej opgraderes til 50 km/t Terslev Skolevej opgraderes til 60 km/t. Hastighedsopgradering Muligheden for en hastighedsopgradering, undersøges ligeledes i dette fagnotat. Hastighedsopgraderingen til 160 km/t kan gennemføres på strækningen fra syd for Køge i km 54,3 frem til indkørslen til Næstved Station i km 92,20. Hastighedsopgraderingen medfører at sporsænkningerne beskrevet for elektrificeringen udvides en smule og at banedæmningen udvides to steder på strækningen. Bomanlægget ved overkørslerne Stoksbjergvej og Skovvej i Haslev Orned vil blive ombygget. 4.2 Omfang Fagnotatet omfatter en gennemgang af de trafikale ændringer pojektet vil medføre, dels for jernbanetrafikken, dels for vejtrafikken. De trafikale ændringer gennemgås for henholdsvis driftsfase (permanente ændringer) og anlægsfase (midlertidige ændringer). Derudover indeholder fagnoatet en beskrivelse af en række andre gener, der kan være forbundet med projektet i anlægsfasen. Gener forbundet med støj og vibrationer samt emissioner i anlægsfasen er dog behandlet i de respektive fagnotater for disse fagområder /8/ og /9/. I dette fagnotat gennemgås generne for elektrificeringen, herunder opstilling af køreledningsanlæg, broarbejder (hhv. grundløsninger og alternativer, ) og sporsænkninger, samt for en hastighedsopgradering af banen fra 120 km/t til 160 km/t Banetrafik De eksisterende trafikale forhold for passagertrafikken på strækningen Køge- Næstved er gennemgået. Projektet har udarbejdet en samlet udførelsestidsplan for arbejderne der beskriver spærringsmønster for vej og bane /18/. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 11 Baggrund og metode

12 4.2.2 Vejtrafik De eksisterende trafikale forhold for vejtrafikken er beskrevet for de veje og stier, der skærer banen Køge Nord Næstved. Gennemgang omfatter kun de veje og stier, der føres over banen på bro, da vej- og stiunderføringer ikke berøres af projektet. De eksisterende forhold er beskrevet i kapitel 5. Trafikken vil blive generet, når der arbejdes på vejbroerne. I kapitel 7 redegøres der for de trafikale løsninger i anlægsperioden og for generne. Der er taget udgangspunkt i udførelsestidsplanen for projektet /18/, som blandt andet beskriver hvilke omkørselsveje, trafikanterne skal benytte i anlægsperioden. På baggrund af udførelsestidsplaner for elektrificeringen, herunder broarbejder ved hhv. grundløsninger og alternativer, er det i kapitel 7 angivet, hvornår de enkelte veje forventes at være lukket ved broerne, og der dermed vil være trafikale gener. Der er anvendt udførelsestidsplaner fra januar 2014 /18/. Derudover er det via kortmateriale undersøgt, om naboejendommes adgangsmulighed til vejene påvirkes og behov for midlertidige adgangsveje beskrevet. Der er indhentet oplysninger fra Køge Kommune, Faxe Kommune og Næstved Kommune, om hvorvidt vejene er skoleveje for bløde trafikanter. I kapitel 6 er der, hvor det er relevant, redegjort for omkørselsveje for stitrafik på veje. For skoleveje skal det i anlægsperioden fortsat være muligt for gående og cyklister at passere banen uden store omkørselsveje. For enkelte skoleveje skal der tages stilling til, hvordan cyklende skolebørn skal transporteres i anlægsperioden, idet omkørselsvejen er for lang for cyklister. De trafikale gener for vejtrafikken er beskrevet for elektrificeringen (hhv. grundløsninger og alternativer) og hastighedsopgraderingen. Nedenfor er listet de veje, der krydser jernbanen på en vejbro, og hvor der samtidig skal udføres arbejde for at skabe det krævede fritrumsprofil omkring banen. Orkestervej berøres kun i alternativet for Køge, mens overkørslerne skovvej/sti og Stoksbjergvej i Faxe Kommune kun berøres i forbindelse med hastighedsopgraderingen. Køge Kommune Faxe Kommune Næstved Kommune Søndre Viaduktvej Sti ved Egøjevej Egøjevej Orkestervej Hastrupvej Vordingborgvej Svansbjergvej Søllerupvej Sæddervej Tollerødvej Ty Hastrupvej Terslev Skolevej skovvej/sti Teestrupvej Skuderløsevej Stoksbjergvej Ravnstrupvej Landevejen Bomosevej Ved banens krydsning med vejbroerne for Søndre Viaduktvej, Vordingborgvej og Landevejen sænkes sporene, og der arbejdes ikke på vejene. Det betyder, at der ikke er trafikale gener for vejtrafikken på disse veje. For de øvrige veje er de trafikale gener undersøgt. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 12 Baggrund og metode

13 Når projektet er gennemført vil der være ændringer for vejtrafikken i forhold til i dag. Bomosevej vil være spærret permanent ved jernbanen som følge af at den eksisterende bro over jernbanen nedlægges, og i alternativerne vil også Egøjevej, Hastrupvej og Ty Hastrupvej være spærret permanent som følge af at broerne nedlægges. Der vil dog stadig være adgang for gående over jernbanen ved Egøjevej og Hastrupvej, hvor der opføres nye stibroer. Trafikanterne må så køre ad andre veje. Til gengæld vil de nye vejbroer være bredere end i dag, og de fleste vil have to kørespor, så der kan køre trafik i begge retninger samtidigt. De trafikale ændringer i driftsfasen er beskrevet i kapitel Støv-, lys- og lugtgener Ud over de trafikale gener, omfatter fagnotatet en beskrivelse af øvrige miljømæssige gener i form af støv, lys og lugt, som kan forventes i forbindelse med anlægsarbejderne knyttet til elektrificeringen og hastighedsopgraderingen af strækningen mellem Køge Nord og Næstved. Der foretages tillige en konsekvensvurdering for de enkelte lokaliteter og mulige afværgetiltag beskrives. 4.3 Metode Banetrafik Beskrivelse af den eksisterende passagertrafik bygger på nuværende køreplaner for banestrækningen. Herved fastlægges konsekvensen for banetrafikken ved især længere natspærringer og totalspærringer Vejtrafik Udførelsestidsplanen beskriver spærringsmønster for vej og bane, og danner grundlag for vurdering af de trafikale gener for passagertrafikken, som anlægsarbejdet medfører /18/. Udførelsestider for hvert enkelt arbejde i udførelsestidsplanen er estimeret på baggrund af tidligere erfaringer. Anlægsarbejderne er koordineret med Signalprogrammet, der udrulles i samme periode. Derudover er udførelsestidsplanen koordineret med naboprojekter på strækningen samt tilstødende banestrækninger som Den nye bane København Ringsted og Ringsted Femern Banen. Vurdering af konsekvenserne for vejtrafikken er baseret på trafiktal modtaget fra de tre kommuner. Fra Køge Kommune er der modtaget trafiktal for følgende veje /1/: Egøjevej Hastrupvej Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 13 Baggrund og metode

14 Svansbjergvej Sæddervej (Ringsbjergvej) Der foreligger ikke trafiktællinger fra Søllerupvej og Orkestervej. Trafiktallet for Søllerupvej er skønnet af rådgiver på baggrund af trafiktal fra sammenlignelige veje. Trafiktal for Orkestervej er skønnet af rådgiver på baggrund af trafiktal for Egøjevej. Der er ikke indhentet trafiktal for Søndre Viaduktvej og Vordingborgvej, da det ikke er relevant, idet der udføres sporsænkning og vejtrafikken derfor ikke berøres. Der er modtaget trafiktal for følgende veje fra Faxe Kommune /2/: Tollerødvej Ty Hastrupvej Terslev Skolevej Teestrupvej Skuderløsevej Stoksbjergvej Da skovvej/sti er en grusvej, foreligger der ikke trafiktællinger for vejen. Trafikmængden er skønnet af rådgiver på baggrund af sammenlignelige veje. Der er modtaget trafiktal for følgende vej fra Næstved Kommune /3/: Ravnstrupvej Da Bomosevej er en grusvej, foreligger der ikke trafiktællinger for vejen, og trafiktallet er derfor skønnet af rådgiver på baggrund af sammenlignelige veje. Der er ikke indhentet trafiktal for Landevejen, da det ikke er relevant, idet der udføres sporsænkning og vejtrafikken derfor ikke berøres. Der er desuden indhentet tilgængelige oplysninger om kollektiv trafik på de berørte veje fra kommunernes og trafikselskabernes hjemmesider /4/, /5/, /6/ og /7/. I forbindelse med den overordnede stadieplanlægning er det tilstræbt, at veje der ligger tæt på hinanden ikke lukkes samtidig, således at omkørselsvejen bliver så kort som muligt. Omkørselsvejene ses i bilag 1. For alle vejbroer, hvor der arbejdes på vejen, lukkes vejen i anlægsperioden, og trafikken omdirigeres ved en omkørsel. Undtaget er dog Ravnstrupvej, der forlægges med en ny bro over jernbanen. I anlægsperioden opretholdes trafikken derfor på den eksisterende bro. Generelt er der begrænsede mængder trafik på de veje, der lukkes som følge af arbejdet på vejbroerne. Vejene er i fagnotatet klassificeret sådan: Trafikerede veje: Veje med en årsdøgntrafik større end defineres i dette fagnotat som trafikerede veje. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 14 Baggrund og metode

15 Mindre befærdet vej: Veje med en årsdøgntrafik mindre end defineres i dette fagnotat som mindre befærdede veje. Hovedparten af vejene i projektet har status som mindre befærdede veje. Vejoverføringer med meget trafik berøres ikke direkte af projektet, da der på disse lokaliteter fortages sporsænkninger, og vejbroerne derfor ikke berøres. Dette omfatter Søndre Viaduktvej, Vordingborgvej og Landevejen Støv- lys- og lugtgener På baggrund af anlægsbeskrivelsen, udførelsestidsplanen og kendskabet til de enkelte arbejdsprocesser, som vil foregå under anlægsarbejdet, foretages en beskrivelse af de miljømæssige gener i form af støv, lys og lugt for de enkelte arbejdsprocesser. Der foretages desuden en konsekvensvurdering af generne på de enkelte anlægslokaliteter, dvs. de broer, der ombygges eller nedrives, samt de strækninger, hvorpå der foretages sporsænkninger. Der foretages tillige en mere overordnet beskrivelse af de miljømæssige gener, der kan opstå i forbindelse med opsætning af køreledningsanlægget, herunder på de to arealer der er udlagt til tekniske installationer i tilknytning til køreledningsanlægget. I beskrivelsen af øvrige miljømæssige gener i forbindelse med etablering af køreledningsanlægget fokuseres på strækningerne i bymæssig bebyggelse. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 15 Baggrund og metode

16 5 Eksisterende forhold 5.1 Banetrafik I dagens situation benyttes banestrækningen Køge-Næstved primært til passagertrafik samt enkelte godstog. Med udgangspunkt i DSB s nuværende køreplan for strækningen mellem Køge og Næstved, er det muligt at fastlægge antallet af passagerafgange, der påvirkes af spærringer. I dagtimerne afgår passagertogene i begge retninger med en fast frekvens af 2 tog pr. time, mens kun 1 tog afgår i begge retninger hver time i de tidlige morgen- og sene aftenstimer. I følgende tidsrum benyttes banen ikke af passagertrafik: Hverdage: 02:03 04:12 Weekend: 02: Vejtrafik Søndre Viaduktvej Søndre Viaduktvej krydser banen på bro i km 54,66. Søndre Viaduktvej er en kommunevej inden for byzonen i Køge Kommune. Der udføres sporsænkning under broen. Søndre Viaduktvej berøres ikke i anlægsfasen. Stioverføring v/egøjevej Stien langs Egøjevej krydser banen på en selvstændig stibro i km 55,32. Stien ligger inden for byzonen og har status som kommunevej i Køge Kommune. Stien er en dobbeltrettet cykelsti med en bredde på 3,0 m. Stien har ramper med et længdefald på ca. 45. Stien føres over banen uden om signalreguleringen på Egøjevej. Egøjevej Egøjevej krydser banen på bro i km 55,33. Egøjevej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er busdrift på Egøjevej. Egøjevej betegnes som en trafikeret vej med en årsdøgnstrafik på ca biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t, og der er signalregulering over broen. Egøjevej er tosporet og har en vejbredde på 5 m, en skillerabat på 1,25 m mod øst, en dobbeltrettet cykelsti på 3 m mod øst og i hver vejside yderrabatter på 0,5 m. I alt er bredden 10,25 m. Over broen indsnævres Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 16 Eksisterende forhold

17 vejprofilet til et kørespor på 4 m og en kantbane i hver vejside på 0,55 m, i alt 5,10 m. Cykelstien føres over banen på en selvstændig stibro. Egøjevej har ramper med længdefald på ca. 45. Egøjevej forbinder bysamfundet Egøje med Køge. Orkestervej Orkestervej krydser ikke jernbanen i dag. Orkestervej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Orkestervej. Orkestervej ligger i dag som en facadeløs vejgren vest for banen, forberedt for en eventuel fremtidig forlængelse på tværs af banen. Orkestervej har to kørespor á 3,25 m adskilt af en midterrabat på 2 m. På hver side af vejen er anlagt en 3 m bred fællessti, i alt er bredden 14,5 m. Hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Der foreligger ikke trafiktal for Orkestervej. I alternativet for Køge etableres en ny jernbanebro, således at kommunen på et senere tidspunkt vil kunne føre Orkestervej under banen og forlænge den frem til Egøjevej. Hastrupvej Hastrupvej krydser banen på bro i km 56,21. Hastrupvej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Hastrupvej. Hastrupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 870 biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t. Broen ligger på grænsen til en zone med anbefalet hastighedsbegrænsning 30 km/t. Hastrupvej har en vejbredde på 4 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 3,70 m og to kantbaner på 0,7 m, i alt er vejbredden 5,10 m. Hastrupvej har ramper med længdefald på ca. 45. Hastrupvej forbinder bysamfundet Gammel Hastrup med Køge. Vordingborgvej Vordingborgvej krydser banen på bro i km 57,40. Vordingborgvej er en kommunevej inden for byzonen i Køge Kommune. Der udføres sporsænkning under broen. Vordingborgvej berøres ikke i anlægsfasen. Svansbjergvej Svansbjergvej krydser banen på bro i km 58,46. Svansbjergvej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 17 Eksisterende forhold

18 Svansbjergvej. Svansbjergvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t, og der er signalregulering over broen. Svansbjergvej har en vejbredde på ca. 5 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 3,50 m og fortov mod øst med bredde 1,3 m, i alt er vejbredden 4,80 m. Svansbjergvej har ramper med længdefald på ca Svansbjergvej forbinder bysamfundet Svansbjerg med Herfølge. Søllerupvej Søllerupvej krydser banen på bro i km 59,52. Søllerupvej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Søllerupvej. Søllerupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på mindre end 250 biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t. Søllerupvej er tosporet og har en vejbredde på 6 m og yderrabat i hver vejside på 2 m. Over broen indsnævres vejbredden til 5,20 m, og der er et kørespor. Søllerupvej har ramper med længdefald på ca Søllerupvej forbinder bysamfundet Søllerup med Herfølge. Sæddervej Sæddervej krydser banen på bro i km 62,38. Sæddervej ligger i åbent land og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er busdrift på Sæddervej. Sæddervej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 210 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Sæddervej er tosporet og har en vejbredde på 4,6 m og yderrabat i hver vejside på 0,7 m. Over broen er vejbredden 4,95 m, og der er et kørespor. Sæddervej har ramper med længdefald på ca. 40. Sæddervej forbinder bysamfundet Sædder med Vordingborgvej (rute 151). Tollerødvej Tollerødvej krydser banen på bro i km 68,50. Tollerødvej ligger i åbent land og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er ikke busdrift på Tollerødvej. Tollerødvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 320 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Tollerødvej har en vejbredde på 4 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 4 m, og kantbaner er i hver vejside 0,55 m, i alt er vejbredden 5,10 m. Tollerødvej har ramper med længdefald på ca. 50. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 18 Eksisterende forhold

19 Tollerødvej forbinder Terslev med Vordingborgvej (rute 151). Ty Hastrupvej Ty Hastrupvej krydser banen på bro i km 69,80. Ty Hastrupvej ligger i åbent land og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er ikke busdrift på Ty Hastrupvej. Ty Hastrupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 50 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Ty Hastrupvej har en vejbredde på 3,2 m og yderrabat i hver vejside på 0,9 m. Over broen er vejbredden 5,1 m, og der er et kørspor. Ty Hastrupvej har ramper med længdefald på ca Terslev Skolevej Terslev Skolevej krydser banen på bro i km 72,04. Terslev Skolevej ligger i åbent land og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er ikke busdrift på Terslev Skolevej. Terslev Skolevej er skolevej for bløde trafikanter. Terslev Skolevej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 700 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t, og der er signalregulering over broen. Terslev Skolevej har en vejbredde på 4,5 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 3,9 m, og kantbaner i hver vejside er 0,5 m, i alt er vejbredden 4,9 m. Terslev Skolevej har ramper med længdefald på ca. 45. Teestrupvej Teestrupvej krydser banen på bro i km 76,31. Teestrupvej ligger i byzonen og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er busdrift på Teestrupvej. Teestrupvej er skolevej for bløde trafikanter. Teestrupvej betegnes som en trafikeret vej med en årsdøgnstrafik på ca biler. Over broen ligger Teestrupvej i en zone med anbefalet hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Der er signalregulering over broen for bilister, men ikke for cyklister. Teestrupvej er tosporet og har en vejbredde på ca. 6 m, rabatter på 0,3 1,6 m og en dobbeltrettet cykelsti mod syd på 1,6 2. Over broen indsnævres til et kørespor på 3,3 m og en dobbeltrettet cykelsti på 1,5 m, i alt er vejbredden 4,8 m. Teestrupvej har ramper med længdefald på Teestrupvej forbinder lokalveje nord og syd for jernbanen i Haslev. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 19 Eksisterende forhold

20 Skuderløsevej Skuderløsevej krydser banen på bro i km 78,39. Skuderløsevej ligger i byzonen og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er busdrift på Skuderløsevej. Skuderløsevej er skolevej for bløde trafikanter. Skuderløsevej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t. Der er signalregulering over broen for bilister, men ikke for cyklister. Skuderløsevej er tosporet og har en vejbredde på 5,75 m og rabat i hver vejside på 1,5 m. Over broen indsnævres til et kørespor på 4 m, og der er 1 m brede kantbaner i hver vejside indrettet som cykelbaner, i alt er vejbredden 6 m. Skuderløsevej har ramper med længdefald på Skuderløsevej forbinder bysamfundene Bråby Stationsby og Bråby syd for Haslev. Ravnstrupvej Ravnstrupvej krydser banen på bro i km 83,73. Ravnstrupvej ligger i åbent land og er en kommunevej i Næstved Kommune. Der er ikke busdrift på Ravnstrupvej. Ravnstrupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på mindre end 100 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Ravnstrupvej har en vejbredde på 3,5 m og rabat i hver vejside på 1 m. Over broen er vejbredden 4,8 m, og der er et kørespor. Ravnstrupvej har ramper med længdefald på 45. Ravnstrupvej forbinder bysamfundet Ravnstrup med Landevejen (rute 54). Landevejen Landevejen krydser banen på bro i km 83,51 i Holme-Olstrup. Landevejen er en kommunevej inden for byzonen i Næstved Kommune. Der udføres sporsænkning under broen. Landevejen berøres ikke i anlægsfasen. Bomosevej Bomosevej krydser banen på bro i km 87,24. Bomosevej er en kommunevej i åbent land i Næstved Kommune. Der er ikke busdrift på Bomosevej. Bomosevej betegnes som en mindre befærdet vej. Vejen anvendes kun til lokaltrafik. Årsdøgntrafikken er skønnet til mindre end 50 biler. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 20 Eksisterende forhold

21 Bomosevej er en grusvej med bredde ca. 3 3,5 m. Hastighedsbegrænsningen er 80 km/t. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 21 Eksisterende forhold

22 6 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 6.1 Gener i anlægsfasen Elektrificering For at etablere nye broer og sænke sporene skal banestrækningen totalspærres i en sammenhængende periode, ligesom sporet derudover foreslås spærret om aften/natten i nogle kortere perioder. På nuværende tidspunkt benyttes banestrækningen Roskilde-Køge-Næstved primært til passagertrafik, men der kører også enkelte godstog. Med udgangspunkt i DSB s nuværende køreplan for strækningen er det muligt at fastlægge antallet af passagerafgange, der påvirkes af spærringer. Ved lukning af banen arbejdes der med følgende spærringer: Alm. natspærring: kl Lang natspærring: kl Totalspærring: Hele døgnet I projektet er der arbejdet med to forskelige stadieplansløsninger. I løsning 1 udføres 14 almindelige og 12 lange natspærringer mellem Køge og Haslev station. Derudover gennemføres 10 dages totalspærring påsken 2015, dvs. i ugerne 14 og 15. Under Kristi Himmelfart i uge 20 og Pinsen i uge 24 totalspærres banen ligeledes 5 dage i hver periode. Samlet kræver denne løsningsform 20 dages totalspærring af banen. I løsning 2 totalspærres banen i 4 uger fra uge 38 til og med uge 41 i Endvidere vil der være behov for ca. 20 natspærringer i foråret og sommeren Sammenlignet med løsning 1 kræver dette spærringsmønster, at banen lukkes i yderligere 8 dage, men samtidig spares i alt 6 natspærringer. Løsning 2 medfører de største trafikale gener lokalt på banen mellem Køge og Næstved, men da der i samme periode også skal foregå anlægsarbejder på nabobaner (f.eks. Roskilde-Ringsted i 2015), hvor Køge-Næstved banen skal være åben, er det vurderet, at en totalspærring i efteråret 2015 med 20 supplerende natspærringer i løbet af foråret og sommeren 2015 vil give et smidigere trafikforløb på nabostrækningerne.. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 22 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

23 Løsning 2 vurderes som den mest robuste løsning, da der i denne er mulighed for at indlægge flere dage til udførelsen af anlægsarbejdet. Tilføjelser og ændringer der måtte opstå som følge af at projektet stadig befinder sig i et tidlig stadie, kan derved lettere implementeres i dette forslag til udførelsestidsplan. Da spærringer med varighed over 56 timer skal indmeldes til operatørerne allerede i september 2013, er det ikke muligt at eliminere alle projektets ubekendte i denne fase. Projektet har derfor indmeldt 4 ugers totalspærring i 2015 til etablering af nye broer og sænkninger af spor. Derudover vil der være længere natspærringer, således at det sikres at omkørslen for vejtrafikken bliver så kort som muligt. Opsætning af kørestrømsanlægget omfatter ramning af fundamenter, opsætning af master og montering af ophæng, hvilket enten kan ske i de samme spærringer som for broer eller i egnede dag- og natspærringer. Det forventes at spærringer for etablering af kørestrømsanlægget udføres i Hastighedsopgradering Hastighedsopgraderes banen i forbindelse med elektrificeringen, vil dette ikke ændre på generne for passagertrafikken på banestrækningen. 6.2 Afværgeforanstaltninger Elektrificering I forbindelse med de planlagte sporspærringer indsættes der erstatningsbusser på strækningen Køge Næstved, på samme vis som det er foregået i forbindelse med sporfornyelsen på banestrækningen i sommeren Hastighedsopgradering Hastighedsopgraderes banen i forbindelse med elektrificeringen, vil dette ikke kræve yderligere afværgetiltag end ved elektrificeringen alene. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 23 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

24 6.3 Konsekvensvurdering Elektrificering Passagertrafikken på banestrækningen, som primært består af pendlertrafik, vil blive berørt i forbindelse med en 20-dages totalspærring. Konsekvensen af spærringerne vurderes at være mindre, da der indsættes tog-busser på strækningen Hastighedsopgradering Hastighedsopgraderes banen i forbindelse med elektrificeringen, vil konsekvensvurderingen være som for elektrificeringsprojektet alene. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 24 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

25 7 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 7.1 Gener og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Elektrificering I forbindelse med elektrificeringen vil det primært være anlægsarbejderne tilknyttet bro- og vejarbejderne samt arbejdskørsel til byggepladserne der vil genere vejtrafikken, mens de anlægsarbejder der foregår på selve banen ikke vil genere vejtrafikken. Nedenstående er det for de enkelte veje gennemgået, hvor længe de forventes at være lukkede, samt de planlagte omkørselsveje. Der vil blive udarbejdet en tidsstadieplan i projektet, hvoraf det bl.a. vil fremgå, at to nabobroer ikke lukkes samtidigt. Dvs. det er sikret, at i den periode hvor en bro er lukket, er broen i den planlagte omkørsel ikke også lukket. Midlertidige lukninger af veje og den tilhørende omkørsel annonceres i de lokale medier og direkte til de berørte beboere, der således vil blive grundigt indformeret om ændrede trafikale forhold. Søndre Viaduktvej Der udføres sporsænkning under broen. Søndre Viaduktvej berøres ikke i anlægsfasen. Stioverføring v/egøjevej Stibroen rives ned, og stien forlægges og føres sammen med Egøjevej over banen på en ny vejbro. Anlægsperiode: Nedrivning af stibro og retablering af sti vurderes at tage en uge i 2017, heraf to nætter til selve nedrivningen. Den eksisterende stibro rives først ned efter, at den nye vejbro på Egøjevej er etableret. Stitrafikanter kan passere jernbanen i hele anlægsfasen. Stitrafikanter benytter den eksisterende stibro indtil den nye vejbro på Egøjevej er etableret. Den nye vejbro over Egøjevej er indrettet til stitrafikanter. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 25 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

26 Alternativ I alternativet for Køge Kommune hæves stibroen. Den nye stibro vil få samme tværsnit som den eksisterende stibro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 7 uger i 2015, heraf er stibroen lukket for trafik i 5 uger. Stitrafikanter kan passere jernbanen i hele anlægsperioden. Stitrafikanter benytter vejbroen på Egøjevej i den del af anlægsperioden, hvor stibroen er lukket for trafik. Når den nye stibro er etableret, benytter stitrafikanterne den. Først herefter rives vejbroen for Egøjevej ned. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Egøjevej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Egøjevej er lukket for biltrafik er der omkørsel for biltrafik ad Ravnsborgvej, Hastrupvej og Gl. Hastrupvej. Omkørslen er ca. 5 km. Stitrafikanter benytter den eksisterende stibro over jernbanen i anlægsperioden. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Alternativ Vejbroen nedrives og i stedet opføres en stibro. Som erstatning for vejbroen anlægges en ny jernbanebro, til underføring af Orkestervej. Anlægsperiode: Nedrivning af vejbroen er vurderet til to nætters arbejde i Egøjevej lukkes for biltrafik fra start af anlægsarbejdet. Biltrafik kan i stedet benytte Ravnsborgvej og Orkestervej, der er forbundet med Egøjevej.. Omkørslen er ca. 2 km. Stitrafikanter kan passere jernbanen i anlægsperioden på den nye stibro. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 26 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

27 Orkestervej Orkestervej er en ny underføring og ikke en del af grundløsningerne for elektrificeringen, men en del af Køge kommunes alternativ. Alternativ Kommunen planlægger at forlænge Orkestervej ud til Egøjevej, hvilket indbefatter, at der etableres en ny jernbanebro, hvor Orkestervej kan føres under banen. Underføringen er alternativ til vejbroen på Egøjevej og vejbroen på Hastrupvej, der nedlægges som en del af alternativet i Køge Kommune. Der foreligger to løsningsforslag for Orkestervejs tilslutning til Egøjevej øst for jernbanen, henholdsvis løsning 1 (sydlig løsning) og løsning 2 (nordlig løsning). Uanset om løsning 1 eller 2 vælges, forbindes den forlængede Orkestervej med Hastrupvej med en lille forbindelsesvej, der placeres langs skovbrynet øst for jernbanen. Anlægsperiode: Jernbanebroen etableres i en byggegrube øst for banen, hvorefter den indrulles på plads. Bro- og vejarbejdet vurderes at tage 27 uger i 2015, heraf vurderes indrulningen at tage en uge. Trafikken på Orkestervej omlægges ikke i anlægsperioden, og der er de samme adgangsforhold som i dag. Naboejendommes adgangsmulighed til Orkestervej påvirkes ikke. Hastrupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 15 uger i Hastrupvej lukkes for trafik i anlægsperioden. Der er omkørsel ad Ravnsborgvej, Vordingborgvej og Gl. Hastrupvej. Omkørslen er ca. 4 km. Stitrafik benytter samme omkørselsvej som biltrafik. Adgangsforhold til Hastrupvej 21 er påvirket i anlægsperioden, der skal anlægges en midlertidig adgangsvej til matriklen. Adgangsvejen ses på kort i bilag 1. Alternativ Vejbroen nedrives og i stedet opføres en stibro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 7 uger i Der lukkes for biltrafik ved start af arbejdet, mens der er lukket for stitrafik i 5 uger af anlægsperioden. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 27 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

28 Biltrafik har omkørsel ad Ravnsborgvej, Vordingborgvej og Gl. Hastrupvej de første 5 uger af anlægsarbejdet, indtil Orkestervej er tilsluttet Egøjevej. Stitrafik har samme omkørselsvej som biltrafik, men kan efter 5 uger benytte den nye stibro over Hastrupvej. Omkørslen er ca. 4 km. Adgangsforhold til Hastrupvej 21 er påvirket i anlægsperioden, og der skal anlægges en midlertidig adgangsvej til matriklen. Adgangsvejen ses på kort i bilag 1. Vordingborgvej Der udføres sporsænkning under broen. Vordingborgvej berøres ikke i anlægsfasen. Svansbjergvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 8 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 5 uger. I perioden hvor Svansbjergvej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Vordingborgvej og Lidemarksvej. Omkørslen er ca. 3 km. Stitrafik benytter samme omkørselsvej som biltrafik. Naboejendommes adgangsmulighed til Svansbjergvej påvirkes ikke. Søllerupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 10 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 5 uger. I perioden hvor Søllerupvej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Vordingborgvej, Svansbjergvej og Bjergvej. Omkørslen er ca. 3 km. Stitrafikanter kan benytte stitunnellen lige syd for vejbroen og har dermed stort set ingen omvejskørsel. Bjergvej trafikreguleres ved Søllerupvej i den periode, der arbejdes på Bjergvej. Bjergvej er dermed åben for trafik mod Søllerupvej i hele anlægsperioden, svarende til de eksisterende forhold. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 28 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

29 Sæddervej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger.. I perioden hvor Sæddervej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Vordingborgvej og Ankerstræde. Omkørslen er ca. 2,6 km. Ankerstræde er skiltet med max vognhøjde 3 m (C42-tavle) ved underføringen under jernbanen. Køretøjer højere end 3 m må køre ad Vordingborgvej, Slimmingevej og Fruedalsvej. Omkørslen er ca. 6 km. Køge Kommune oplyser, at skolebørn har ret til skolebus på Sæddervej. Der vil derfor ikke være behov for omkørselsvej til cyklende skolebørn i anlægsperioden, da de kan tage bussen. Naboejendommes adgangsmulighed til Sæddervej påvirkes ikke. Tollerødvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 9 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 5 uger. I perioden hvor Tollerødvej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Kværredevej, Ty Hastrupvej og Torpeskovvej. Omkørsel er ca. 6,8 km. Tollerødvej er ikke skolevej for bløde trafikanter, og det forventes derfor ikke, at skolebørn vil cykle ad omkørselsvejen. Naboejendommes adgangsmulighed til Tollerødvej påvirkes ikke. Ty Hastrupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 15 uger i Ty Hastrupvej lukkes for trafik i anlægsperioden. Omkørsel ad Torpeskovvej, Tollerødvej og Kværredevej. Omkørsel er ca. 6,8 km. Ty Hastrupvej er ikke skolevej for bløde trafikanter, og det forventes derfor ikke, at skolebørn vil cykle ad omkørselsvejen. Naboejendommes adgangsmulighed til Ty Hastrupvej påvirkes ikke. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 29 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

30 Alternativ Broen nedlægges permanent. Anlægsperiode: Nedrivning af vejbroen vurderes at tage 4 uger i Ty Hastrupvej lukkes for trafik fra start af anlægsarbejdet. Der er omkørsel ad Torpeskovvej, Tollerødvej og Kværredevej. Omkørsel er 6,8 km. Ty Hastrupvej er ikke skolevej for bløde trafikanter, og det forventes derfor ikke, at skolebørn vil cykle ad omkørselsvejen. Naboejendommes adgangsmulighed til Ty Hastrupvej påvirkes ikke. Terslev Skolevej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I den periode hvor Terslev Skolevej er lukket for trafik, er der omkørsel via Sofiendalsvej, Søndre Jernbanevej, Stationsvej, Ringstedvej, Nordskovvej, Terslevvej og Hovvej. Omkørslen er ca. 10 km. Terslev Skolevej er skolevej for bløde trafikanter. I anlægsperioden er det ikke muligt at krydse jernbanen. Omfang af cyklende skolebørn skal afklares med Faxe Kommune. Det kan ikke forventes, at cyklende skolebørn benytter omkørselsvejen på 10 km, da den er for lang. Naboejendommes adgangsmulighed til Terslev Skolevej påvirkes ikke, dog vil der i en periode i anlægsperioden være spærret for en markadgang umiddelbart nord for jernbanen. Alternativ Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro, der er bredere end i grundløsningen. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Terslev Skolevej lukkes for trafik, er der omkørsel via Sofiendalsvej, Søndre Jernbanevej, Stationsvej, Ringstedvej, Nordskovvej, Terslevvej og Hovvej. Der skal i en periode arbejdes på Sofiendalsvejs tilslutning til Terslev Skolevej. Det vil dog i hele anlægsperioden være muligt at benytte Sofiendalsvej som omkørselsvej. Omkørslen er ca. 10 km. Terslev Skolevej er skolevej for bløde trafikanter. I anlægsperioden er det ikke muligt at krydse jernbanen. Omfang af cyklende skolebørn skal afklares Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 30 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

31 med Faxe Kommune. Det kan ikke forventes, at cyklende skolebørn benytter omkørselsvejen på 10 km, da den er for lang. Naboejendommes adgangsmulighed til Terslev Skolevej påvirkes ikke, dog vil der i en periode i anlægsperioden være spærret for en markadgang umiddelbart nord for jernbanen. Teestrupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Teestrupvej lukkes for trafik, er der omkørsel for biltrafik ad Finlandsgade, Lysholm Alle og Vestre Ringvej. Omkørslen er ca. 2,5 km. Det er farligt for stitrafikanter at benytte Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der er et veludbygget stisystem i området, og stitrafik kan benytte Finlandsgade, Lysholm Alle, Syrengade, stisystemet og stibroen over Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der skal etableres en midlertidig sti mellem regnvandsbassinet og Teestrupvej i forbindelse med omkørslen. Omkørslen for stitrafik er ca. 2,5 km. Teestrupvej er skolevej for bløde trafikanter. I den del af anlægsperioden, hvor det ikke er muligt at krydse jernbanen, kan cyklende skolebørn benytte omkørselsvejen for stitrafik. Naboejendommes adgangsmulighed til Teestrupvej påvirkes ikke. Alternativ Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro med en anden bredde end i grundløsningen. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Teestrupvej lukkes for trafik, er der omkørsel for biltrafik ad Finlandsgade, Lysholm Alle og Vestre Ringvej. Omkørslen er ca. 2,5 km. Det er farligt for stitrafikanter at benytte Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der er et veludbygget stisystem i området, og stitrafik kan benytte Finlandsgade, Lysholm Alle, Syrengade, stisystemet og stibroen over Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der skal etableres en midlertidig sti mellem regnvandsbassinet og Teestrupvej i forbindelse med omkørslen. Omkørslen for stitrafik er ca. 2,5 km. Teestrupvej er skolevej for bløde trafikanter. I den del af anlægsperioden, hvor det ikke er muligt at krydse jernbanen, kan cyklende skolebørn benytte omkørselsvejen for stitrafik. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 31 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Indledning Der var 78 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Endelig VVM-redegørelse, juli 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved Landskab og arkitektur - Fagnotat Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato 12. januar 2014 Godkendt af Senest revideret dato Senest revideret af 12. januar 2014 Møller & Grønborg AS Landskab og

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser. Fagnotat. Køge Nord-Næstved

Kulturhistoriske og rekreative interesser. Fagnotat. Køge Nord-Næstved Kulturhistoriske og rekreative interesser Fagnotat Køge Nord-Næstved Godkendt dato Godkendt af 03.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 26.2.2014 Ditte Berg Nielsen

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-061-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Anlægsbeskrivelse -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-51-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Nedenfor henvises til punkter og korthenvisninger i screeningsdokumentet:.

Nedenfor henvises til punkter og korthenvisninger i screeningsdokumentet:. COWI A/S Att. Projekt Management Peter Hansen Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. kimic Den 28. august 2010 Uddybende information og data i forbindelse med VVM screeningsproceduren

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t "Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet" Leif Brandt, COWI Jannik Gellert, BDK 1 Program : Introduktion (Leif Brandt) BDKs krav

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Beslutningsgrundlag Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Oktober 2012 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/hobro-aalborg Beslutningsgrundlag

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Fagnotat "Vurdering af levetid,

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Ny trafikløsning for hele Ishøj Fra plan til vej

Ny trafikløsning for hele Ishøj Fra plan til vej Ny trafikløsning for hele Ishøj Fra plan til vej Ishøj Kommunes trafiksystem blev planlagt i 1960 erne. Trafiksystemet indebar at Ishøj blev inddelt i et overordnet vejnet, der var tilpasset de dengang

Læs mere