Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved"

Transkript

1 Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved

2 Godkendt dato Godkendt af Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af Anne Mette Bach-Jacobsen, Anders Høgdal Larsen og Bolette Nygaard Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Indhold Side 1 Indledning 5 2 Ikke-teknisk resumé Banetrafik Hastighedsopgradering Vejtrafik Støv-, lys- og lugtgener Hastighedsopgradering 8 3 Lovgrundlag 9 4 Baggrund og metode Baggrundsinformation om projektet Omfang Banetrafik Vejtrafik Støv-, lys- og lugtgener Metode Banetrafik Vejtrafik Støv- lys- og lugtgener 15 5 Eksisterende forhold Banetrafik Vejtrafik 16 6 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Gener i anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering Afværgeforanstaltninger Elektrificering Hastighedsopgradering Konsekvensvurdering Elektrificering Hastighedsopgradering 24 7 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Gener og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Elektrificering 25

4 7.1.2 Hastighedsopgradering Adgang til oplagringspladser, anstillingspladser etc Elektrificering Hastighedsopgradering Konsekvensvurdering for anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering 37 8 Vejtrafik - Trafikale ændringer idriftsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering 41 9 Støv-, lys- og lugtgener Gener i anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgraderingen Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgraderingen Konsekvensvurderinger for anlægsfasen Elektrificering Hastighedsopgradering Kumulative effekter alternativet Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Referencer Bilag 51

5 1 Indledning I finanslovsaftalen for 2013 mellem Regeringen og Enhedslisten blev der afsat midler til elektrificering af strækningen mellem den kommende Køge Nord station og Næstved. Elektrificeringen af strækningen er omfattet af Elektrificeringsloven, der blev vedtaget i juni Projektet er en del af et større elektrificeringsprogram for det danske jernbanenet, som blev igangsat med de politiske aftaler om En grøn transportpolitik fra 29. januar 2009, Bedre Mobilitet fra 26. november 2010 og Elektrificering af jernbanen mv. fra 7. februar 2012, og med beslutningen om Togfonden DK den 14. januar I 2018 vil den ny bane København-Ringsted være bygget og elektrificeret til Køge Nord station. Den tilstødende strækning mellem Køge Nord og Næstved vil dermed få en direkte forbindelse til København med kortere rejsetider. Strækningen vil derfor få en langt mere central trafikal placering og et større passagertal end i dag. Ringsted-Femern banen bliver også elektrificeret med åbning senest i Det er derfor politisk besluttet at elektrificere Køge Nord Næstved strækningen, således at der opnås et sammenhængende elektrificeret jernbanenet. Som et delaspekt undersøger Banedanmark en hastighedsopgradering af strækningen mellem Køge og Næstved til 160 km/t mod de 120 km/t, der køres på strækningen i dag. El-materiel ved 160 km/t giver en optimal trafikal udnyttelse med optimale køretider til følge. Med et materielskift til el-materiel og en opgradering af hastigheden til 160 km/t vil rejsetiden mellem Køge og Næstved kunne reduceres med op til 10 minutter i forhold til i dag. Fagnotatet beskriver påvirkningerne på miljøet ifht. de trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener, når henholdsvis Elektrificeringen og evt. Hastighedsopgraderingen er gennemført i Dette sammenholdes med 0- alternativet som beskriver situationen i 2018, hvis projektet ikke gennemføres. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet VVM-redegørelse for Elektrificeringen og for Hastighedsopgraderingen. VVM redegørelserne har til formål at skabe et overblik over projekternes konsekvenser for miljøet. Derudover beskrives de afværgeforanstaltninger, der kan iværksættes i forbindelse med de to projekter. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 5 Indledning

6 2 Ikke-teknisk resumé 2.1 Banetrafik For at kunne elektrificere strækningen mellem Køge og Næstved, skal der etableres et køreledningsanlæg bla. bestående af et strømførende kabel der hænges op over sporene. Dette stiller et større krav til frihøjde over sporene end der er i dag ved en lang række af broer på strækningen. Denne ekstra frihøjde skabes ved enten at udskifte broerne eller sænke sporet under de vejbærende broer. For at udføre anlægsarbejdet er det nødvendigt at banen spærres i en længere periode. Da den primære passagertrafik består af pendlere, er det besluttet at gennemføre den længerevarende totalspærring af jernbanen i efteråret Mere præcist totalspærres banen i 4 uger fra uge 38 til og med uge 41 i år Derudover vil det være nødvendigt, at gennemføre ca. 20 natspærringer i henover foråret og sommeren samme år. Under alle spærringer vil erstatningsbusser indsættes mellem Køge og Næstved, som under sporfornyelsesprojektet i Oven i dette klargørende arbejde med at udskifte broer og sænke spor kommer selve etableringen af køreledningsanlægget. Her vil banen totalspærres i en periode eller arbejdet vil blive udført i længere natspærringer. Der vil i driftsfasen ikke være trafikale gerne for banetrafikken som følge af elektrificeringen Hastighedsopgradering Gennemføres en hastighedsopgradering af banen i forbindelse med elektrificereingen, vil dette ikke medføre yderligere gener for banetrafikken end vurderet for elektrificeringen. 2.2 Vejtrafik Driftsfase Når projektet er gennemført vil der være trafikale ændringer for vejtrafikken i forhold til i dag. Flere af de eksisterende gamle vejbroer vil være erstattet med nye vejbroer, der anlægges efter tidssvarende vejregler. Trafikanter vil derfor opleve, at de eksisterende vægtbegrænsninger over vejbroerne ikke er gældende længere, og på de fleste broer vil der være to kørespor, så der kan køre trafik i begge retninger samtidigt. Hastighedsbegrænsningen hen over Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 6 Ikke-teknisk resumé

7 broerne vil også være skiltet med hastigheder svarende til vejens tværprofil, så trafikanterne vejledes om en sikker hastighed. En enkelt vej, Bomosevej, spærres permanent ved jernbanen som følge af at broen nedlægges. I alternativerne for Køge og Faxe kommune vil Egøjevej, Hastrupvej og Ty Hastrupvej også være spærret permanent for vejtrafik, som følge af nedlæggelse af broerne. Der vil dog stadig være adgang for gående over jernbanen ved Egøjevej og Hastrupvej hvor der opføres stibroer. Trafikanterne må køre ad andre veje end i dag for at krydse jernbanen. Omkørslen er kort, og det vurderes, at kun få trafikanter bliver berørt. Anlægsfasen Det nye anlæg vil genere vejtrafikken i anlægsperioden. Nogle veje lukkes ved vejbroer, og trafikanterne må køre en omvej for at nå frem til deres bestemmelsessted, ligesom enkelte naboer til anlægget er nødt til at benytte midlertidige adgangsveje til deres ejendomme. Anlægsarbejdet planlægges sådan, at de enkelte trafikanter generes mindst muligt og kun i kort tid. Anlægsarbejdet påvirker ikke veje, der er ført under jernbanen, eller veje, der krydser jernbanen i en jernbaneoverskæring. Trafikken vil her være som hidtil. Til gengæld påvirker anlægsarbejdet en række af de veje, der er ført over jernbanen på en vejbro. I Køge Kommune vil anlægsarbejdet påvirke Stibro og vejbro for Egøjevej, Hastrupvej, Svansbjergvej, Søllerupvej og Sæddervej. I Faxe Kommune vil Tollerødvej, Ty Hastrupvej, Terslev Skolevej, Teestrupvej og Skuderløsevej blive påvirket, mens det kun vil være Ravnstrupvej og Bomosevej i Næstved Kommune, der påvirkes. Vejene lukkes for trafik ved broerne, mens der arbejdes på broerne. Undtaget er dog Ravnstrupvej, hvor trafikken kan krydse jernbanen i hele anlægsperioden. Trafikken vil i anlægsperioden ledes uden om broerne ved omkørsel ad andre veje. Omkørslerne er så korte som mulige, de fleste er få kilometer, mens en enkelt er 16 km. Det er derfor altid muligt at nå sit bestemmelsessted.. Mange af vejene er kun lukket i nogle få uger, mens nogle af vejene er lukket i op til 3 til 4 måneder. Nogle få naboer til arbejdet får nye midlertidige adgangsveje til deres matrikel i anlægsperioden, fordi deres adgangsvej skal tilpasses det nye anlæg. De nye adgangsveje placeres ved siden af de eksisterende. Hastighedsopgradering I forbindelse med en hastighedsopgradering af banestrækningen vil bomanlægget ved overkørslerne Stoksbjergvej og skovvej i Haslev Orned evt. skulle ombygges. Trafikken på de to veje kan i meget begrænset omfang blive påvirket i forbindelse med ombygningen af bomanlæggene. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 7 Ikke-teknisk resumé

8 2.3 Støv-, lys- og lugtgener Anlægsarbejderne knyttet til etablering af selve køreledningsanlægget, nedrivning og genopbygning af broer samt sporsænkningerne på strækningen Køge Nord- Næstved kan især i tørre og blæsende perioder give anledning til støvdannelse. Støvdannelsen vil primært kunne ske i forbindelse med nedrivning af broer, gravearbejder og øvrig håndtering af jord og brugte skærver samt ved håndtering og udlægning af nye materialer i form af grus og skærver. Ved nedrivningsarbejderne og gravearbejderne skal støvdannelse minimeres bl.a. for at undgå at eventuelle sundheds- og miljøskadelige stoffer spredes. I den forbindelse skal man være særlig opmærksom ved gravearbejder i områdeklassificerede arealer, vejarealer og i forureningskortlagte arealer, herunder især det V2-kortlagte areal ved Vordingborgvej/Lidemarksvej samt ved nedrivningsarbejderne generelt. Der vil i udbudsmaterialet blive indarbejdet en række krav til entreprenøren for at imødegå og begrænse støvgener. Anlægsarbejderne vil skulle foregå, som dag-, aften- og natarbejder, hvorfor der vil blive behov for belysning, som potentielt vil kunne være til gene for naboer. Der vil derfor blive stillet krav om, at entreprenøren indretter sine opstillingspladser/arbejdspladser og i øvrigt placerer belysning, således at de er til mindst mulig gene for de omkringliggende beboere. Det forventes ikke, at der opstår lugtgener, som følge af anlægsarbejderne. Gennemføres Køge eller Faxe kommuners alternativer for broerne, vil dette ikke ændre på miljøbelastningen i form af støv-, lys- og lugtgener ift. grundløsningerne Hastighedsopgradering Gennemføres en hastighedsopgradering af banen i forbindelse med elektrificereingen, vil dette ikke give anledning til yderligere miljøbelastning i form af støv-, lys- og lugtgener ift. elektrificeringen Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 8 Ikke-teknisk resumé

9 3 Lovgrundlag De trafikale gener i forbindelse med udbygningen af jernbaneanlægget er ikke omfattet af et egentligt lovgrundlag. Anlægget projekteres efter gældende banenormer og vejregler inklusive høringsudgaver. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder er der fastsat regler og retningslinjer, som har til formål at reducere anlægsarbejdernes lys-, støv- og lugtgener. Bekendtgørelse om affald /10/ og affaldsregulativerne for Køge, Faxe og Næstved kommuner regulerer, hvorledes affald skal håndteres i de tre kommuner, der berøres af projektet /11/12/13/. Desuden reguleres visse støvende aktiviteter, som bygningsnedrivning og nedknusning af bygge- og anlægsmaterialer, af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter /14/. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 9 Lovgrundlag

10 4 Baggrund og metode 4.1 Baggrundsinformation om projektet Elektrificering I forbindelse med elektrificering af jernbanen mellem Køge Nord og Næstved skal der opstilles kørestrømsmaster og -ledninger langs hele banestrækningen. Endvidere skal der etableres tekniske installationer til køreledningsanlægget to steder langs strækningen. Elektrificeringen af banestrækningen løber fra lidt sydøst for banens krydsning med Køge Bugt Motorvejen (km 50,0) til indkørslen ved Næstved Station (km 91,7). I forbindelse med elektrificeringen skal en række broer rives ned og genopbygges for at skabe plads nok til kørestrømsanlægget. Dette medfører endvidere, at de tilhørende vejanlæg skal bygges om. Banedanmarks grundløsning ved den enkelt bro er en én-til-én løsning, som er bragt op til nutidig vejstandard. Følgende veje/broer berøres i grundløsningerne: Køge Kommune Egøjevej Hastrupvej Svansbjergvej Søllerupvej Sæddervej Faxe Kommune Tollerødvej Ty Hastrupvej Terslev Skolevej Teestrupvej Skuderløsevej Næstved Kommune Ravnstrupvej Bomosevej Stibroen ved Egøjevej i Køge og broen for Bomosevej i Næstved nedlægges permanent. Under Søndre Viaduktvej og Vordingborg i Køge samt under Landevejen i Holme Olstrup sænkes sporerne for at skabe plads under broerne I Køge Kommune har kommunen lagt op til et alternativ, hvor en række elementer er ændret i forhold til grundløsningerne: Egøjevej stibro hæves Egøjevej, vejbro nedlægges Orkestervej føres under banen i en helt ny underføring (jernbanebro) og tilsluttes Egøjevej øst for banen. Hastrupvej, vejbro nedlægges og genopføres som stibro. Der etableres en ny forbindelsesvej fra Hastrupvej til Orkestervej øst for banen. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 10 Baggrund og metode

11 I Faxe Kommune har kommunen ligeledes lagt op til et alternativ, hvor en række elementer er ændret i forhold til grundløsningerne: Ty Hastrupvej vejbro nedlægges. Teestrupvej udvides til 50 km/t og med dobbeltrettet cykelsti Skuderløsevej opgraderes til 50 km/t Terslev Skolevej opgraderes til 60 km/t. Hastighedsopgradering Muligheden for en hastighedsopgradering, undersøges ligeledes i dette fagnotat. Hastighedsopgraderingen til 160 km/t kan gennemføres på strækningen fra syd for Køge i km 54,3 frem til indkørslen til Næstved Station i km 92,20. Hastighedsopgraderingen medfører at sporsænkningerne beskrevet for elektrificeringen udvides en smule og at banedæmningen udvides to steder på strækningen. Bomanlægget ved overkørslerne Stoksbjergvej og Skovvej i Haslev Orned vil blive ombygget. 4.2 Omfang Fagnotatet omfatter en gennemgang af de trafikale ændringer pojektet vil medføre, dels for jernbanetrafikken, dels for vejtrafikken. De trafikale ændringer gennemgås for henholdsvis driftsfase (permanente ændringer) og anlægsfase (midlertidige ændringer). Derudover indeholder fagnoatet en beskrivelse af en række andre gener, der kan være forbundet med projektet i anlægsfasen. Gener forbundet med støj og vibrationer samt emissioner i anlægsfasen er dog behandlet i de respektive fagnotater for disse fagområder /8/ og /9/. I dette fagnotat gennemgås generne for elektrificeringen, herunder opstilling af køreledningsanlæg, broarbejder (hhv. grundløsninger og alternativer, ) og sporsænkninger, samt for en hastighedsopgradering af banen fra 120 km/t til 160 km/t Banetrafik De eksisterende trafikale forhold for passagertrafikken på strækningen Køge- Næstved er gennemgået. Projektet har udarbejdet en samlet udførelsestidsplan for arbejderne der beskriver spærringsmønster for vej og bane /18/. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 11 Baggrund og metode

12 4.2.2 Vejtrafik De eksisterende trafikale forhold for vejtrafikken er beskrevet for de veje og stier, der skærer banen Køge Nord Næstved. Gennemgang omfatter kun de veje og stier, der føres over banen på bro, da vej- og stiunderføringer ikke berøres af projektet. De eksisterende forhold er beskrevet i kapitel 5. Trafikken vil blive generet, når der arbejdes på vejbroerne. I kapitel 7 redegøres der for de trafikale løsninger i anlægsperioden og for generne. Der er taget udgangspunkt i udførelsestidsplanen for projektet /18/, som blandt andet beskriver hvilke omkørselsveje, trafikanterne skal benytte i anlægsperioden. På baggrund af udførelsestidsplaner for elektrificeringen, herunder broarbejder ved hhv. grundløsninger og alternativer, er det i kapitel 7 angivet, hvornår de enkelte veje forventes at være lukket ved broerne, og der dermed vil være trafikale gener. Der er anvendt udførelsestidsplaner fra januar 2014 /18/. Derudover er det via kortmateriale undersøgt, om naboejendommes adgangsmulighed til vejene påvirkes og behov for midlertidige adgangsveje beskrevet. Der er indhentet oplysninger fra Køge Kommune, Faxe Kommune og Næstved Kommune, om hvorvidt vejene er skoleveje for bløde trafikanter. I kapitel 6 er der, hvor det er relevant, redegjort for omkørselsveje for stitrafik på veje. For skoleveje skal det i anlægsperioden fortsat være muligt for gående og cyklister at passere banen uden store omkørselsveje. For enkelte skoleveje skal der tages stilling til, hvordan cyklende skolebørn skal transporteres i anlægsperioden, idet omkørselsvejen er for lang for cyklister. De trafikale gener for vejtrafikken er beskrevet for elektrificeringen (hhv. grundløsninger og alternativer) og hastighedsopgraderingen. Nedenfor er listet de veje, der krydser jernbanen på en vejbro, og hvor der samtidig skal udføres arbejde for at skabe det krævede fritrumsprofil omkring banen. Orkestervej berøres kun i alternativet for Køge, mens overkørslerne skovvej/sti og Stoksbjergvej i Faxe Kommune kun berøres i forbindelse med hastighedsopgraderingen. Køge Kommune Faxe Kommune Næstved Kommune Søndre Viaduktvej Sti ved Egøjevej Egøjevej Orkestervej Hastrupvej Vordingborgvej Svansbjergvej Søllerupvej Sæddervej Tollerødvej Ty Hastrupvej Terslev Skolevej skovvej/sti Teestrupvej Skuderløsevej Stoksbjergvej Ravnstrupvej Landevejen Bomosevej Ved banens krydsning med vejbroerne for Søndre Viaduktvej, Vordingborgvej og Landevejen sænkes sporene, og der arbejdes ikke på vejene. Det betyder, at der ikke er trafikale gener for vejtrafikken på disse veje. For de øvrige veje er de trafikale gener undersøgt. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 12 Baggrund og metode

13 Når projektet er gennemført vil der være ændringer for vejtrafikken i forhold til i dag. Bomosevej vil være spærret permanent ved jernbanen som følge af at den eksisterende bro over jernbanen nedlægges, og i alternativerne vil også Egøjevej, Hastrupvej og Ty Hastrupvej være spærret permanent som følge af at broerne nedlægges. Der vil dog stadig være adgang for gående over jernbanen ved Egøjevej og Hastrupvej, hvor der opføres nye stibroer. Trafikanterne må så køre ad andre veje. Til gengæld vil de nye vejbroer være bredere end i dag, og de fleste vil have to kørespor, så der kan køre trafik i begge retninger samtidigt. De trafikale ændringer i driftsfasen er beskrevet i kapitel Støv-, lys- og lugtgener Ud over de trafikale gener, omfatter fagnotatet en beskrivelse af øvrige miljømæssige gener i form af støv, lys og lugt, som kan forventes i forbindelse med anlægsarbejderne knyttet til elektrificeringen og hastighedsopgraderingen af strækningen mellem Køge Nord og Næstved. Der foretages tillige en konsekvensvurdering for de enkelte lokaliteter og mulige afværgetiltag beskrives. 4.3 Metode Banetrafik Beskrivelse af den eksisterende passagertrafik bygger på nuværende køreplaner for banestrækningen. Herved fastlægges konsekvensen for banetrafikken ved især længere natspærringer og totalspærringer Vejtrafik Udførelsestidsplanen beskriver spærringsmønster for vej og bane, og danner grundlag for vurdering af de trafikale gener for passagertrafikken, som anlægsarbejdet medfører /18/. Udførelsestider for hvert enkelt arbejde i udførelsestidsplanen er estimeret på baggrund af tidligere erfaringer. Anlægsarbejderne er koordineret med Signalprogrammet, der udrulles i samme periode. Derudover er udførelsestidsplanen koordineret med naboprojekter på strækningen samt tilstødende banestrækninger som Den nye bane København Ringsted og Ringsted Femern Banen. Vurdering af konsekvenserne for vejtrafikken er baseret på trafiktal modtaget fra de tre kommuner. Fra Køge Kommune er der modtaget trafiktal for følgende veje /1/: Egøjevej Hastrupvej Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 13 Baggrund og metode

14 Svansbjergvej Sæddervej (Ringsbjergvej) Der foreligger ikke trafiktællinger fra Søllerupvej og Orkestervej. Trafiktallet for Søllerupvej er skønnet af rådgiver på baggrund af trafiktal fra sammenlignelige veje. Trafiktal for Orkestervej er skønnet af rådgiver på baggrund af trafiktal for Egøjevej. Der er ikke indhentet trafiktal for Søndre Viaduktvej og Vordingborgvej, da det ikke er relevant, idet der udføres sporsænkning og vejtrafikken derfor ikke berøres. Der er modtaget trafiktal for følgende veje fra Faxe Kommune /2/: Tollerødvej Ty Hastrupvej Terslev Skolevej Teestrupvej Skuderløsevej Stoksbjergvej Da skovvej/sti er en grusvej, foreligger der ikke trafiktællinger for vejen. Trafikmængden er skønnet af rådgiver på baggrund af sammenlignelige veje. Der er modtaget trafiktal for følgende vej fra Næstved Kommune /3/: Ravnstrupvej Da Bomosevej er en grusvej, foreligger der ikke trafiktællinger for vejen, og trafiktallet er derfor skønnet af rådgiver på baggrund af sammenlignelige veje. Der er ikke indhentet trafiktal for Landevejen, da det ikke er relevant, idet der udføres sporsænkning og vejtrafikken derfor ikke berøres. Der er desuden indhentet tilgængelige oplysninger om kollektiv trafik på de berørte veje fra kommunernes og trafikselskabernes hjemmesider /4/, /5/, /6/ og /7/. I forbindelse med den overordnede stadieplanlægning er det tilstræbt, at veje der ligger tæt på hinanden ikke lukkes samtidig, således at omkørselsvejen bliver så kort som muligt. Omkørselsvejene ses i bilag 1. For alle vejbroer, hvor der arbejdes på vejen, lukkes vejen i anlægsperioden, og trafikken omdirigeres ved en omkørsel. Undtaget er dog Ravnstrupvej, der forlægges med en ny bro over jernbanen. I anlægsperioden opretholdes trafikken derfor på den eksisterende bro. Generelt er der begrænsede mængder trafik på de veje, der lukkes som følge af arbejdet på vejbroerne. Vejene er i fagnotatet klassificeret sådan: Trafikerede veje: Veje med en årsdøgntrafik større end defineres i dette fagnotat som trafikerede veje. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 14 Baggrund og metode

15 Mindre befærdet vej: Veje med en årsdøgntrafik mindre end defineres i dette fagnotat som mindre befærdede veje. Hovedparten af vejene i projektet har status som mindre befærdede veje. Vejoverføringer med meget trafik berøres ikke direkte af projektet, da der på disse lokaliteter fortages sporsænkninger, og vejbroerne derfor ikke berøres. Dette omfatter Søndre Viaduktvej, Vordingborgvej og Landevejen Støv- lys- og lugtgener På baggrund af anlægsbeskrivelsen, udførelsestidsplanen og kendskabet til de enkelte arbejdsprocesser, som vil foregå under anlægsarbejdet, foretages en beskrivelse af de miljømæssige gener i form af støv, lys og lugt for de enkelte arbejdsprocesser. Der foretages desuden en konsekvensvurdering af generne på de enkelte anlægslokaliteter, dvs. de broer, der ombygges eller nedrives, samt de strækninger, hvorpå der foretages sporsænkninger. Der foretages tillige en mere overordnet beskrivelse af de miljømæssige gener, der kan opstå i forbindelse med opsætning af køreledningsanlægget, herunder på de to arealer der er udlagt til tekniske installationer i tilknytning til køreledningsanlægget. I beskrivelsen af øvrige miljømæssige gener i forbindelse med etablering af køreledningsanlægget fokuseres på strækningerne i bymæssig bebyggelse. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 15 Baggrund og metode

16 5 Eksisterende forhold 5.1 Banetrafik I dagens situation benyttes banestrækningen Køge-Næstved primært til passagertrafik samt enkelte godstog. Med udgangspunkt i DSB s nuværende køreplan for strækningen mellem Køge og Næstved, er det muligt at fastlægge antallet af passagerafgange, der påvirkes af spærringer. I dagtimerne afgår passagertogene i begge retninger med en fast frekvens af 2 tog pr. time, mens kun 1 tog afgår i begge retninger hver time i de tidlige morgen- og sene aftenstimer. I følgende tidsrum benyttes banen ikke af passagertrafik: Hverdage: 02:03 04:12 Weekend: 02: Vejtrafik Søndre Viaduktvej Søndre Viaduktvej krydser banen på bro i km 54,66. Søndre Viaduktvej er en kommunevej inden for byzonen i Køge Kommune. Der udføres sporsænkning under broen. Søndre Viaduktvej berøres ikke i anlægsfasen. Stioverføring v/egøjevej Stien langs Egøjevej krydser banen på en selvstændig stibro i km 55,32. Stien ligger inden for byzonen og har status som kommunevej i Køge Kommune. Stien er en dobbeltrettet cykelsti med en bredde på 3,0 m. Stien har ramper med et længdefald på ca. 45. Stien føres over banen uden om signalreguleringen på Egøjevej. Egøjevej Egøjevej krydser banen på bro i km 55,33. Egøjevej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er busdrift på Egøjevej. Egøjevej betegnes som en trafikeret vej med en årsdøgnstrafik på ca biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t, og der er signalregulering over broen. Egøjevej er tosporet og har en vejbredde på 5 m, en skillerabat på 1,25 m mod øst, en dobbeltrettet cykelsti på 3 m mod øst og i hver vejside yderrabatter på 0,5 m. I alt er bredden 10,25 m. Over broen indsnævres Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 16 Eksisterende forhold

17 vejprofilet til et kørespor på 4 m og en kantbane i hver vejside på 0,55 m, i alt 5,10 m. Cykelstien føres over banen på en selvstændig stibro. Egøjevej har ramper med længdefald på ca. 45. Egøjevej forbinder bysamfundet Egøje med Køge. Orkestervej Orkestervej krydser ikke jernbanen i dag. Orkestervej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Orkestervej. Orkestervej ligger i dag som en facadeløs vejgren vest for banen, forberedt for en eventuel fremtidig forlængelse på tværs af banen. Orkestervej har to kørespor á 3,25 m adskilt af en midterrabat på 2 m. På hver side af vejen er anlagt en 3 m bred fællessti, i alt er bredden 14,5 m. Hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Der foreligger ikke trafiktal for Orkestervej. I alternativet for Køge etableres en ny jernbanebro, således at kommunen på et senere tidspunkt vil kunne føre Orkestervej under banen og forlænge den frem til Egøjevej. Hastrupvej Hastrupvej krydser banen på bro i km 56,21. Hastrupvej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Hastrupvej. Hastrupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 870 biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t. Broen ligger på grænsen til en zone med anbefalet hastighedsbegrænsning 30 km/t. Hastrupvej har en vejbredde på 4 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 3,70 m og to kantbaner på 0,7 m, i alt er vejbredden 5,10 m. Hastrupvej har ramper med længdefald på ca. 45. Hastrupvej forbinder bysamfundet Gammel Hastrup med Køge. Vordingborgvej Vordingborgvej krydser banen på bro i km 57,40. Vordingborgvej er en kommunevej inden for byzonen i Køge Kommune. Der udføres sporsænkning under broen. Vordingborgvej berøres ikke i anlægsfasen. Svansbjergvej Svansbjergvej krydser banen på bro i km 58,46. Svansbjergvej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 17 Eksisterende forhold

18 Svansbjergvej. Svansbjergvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t, og der er signalregulering over broen. Svansbjergvej har en vejbredde på ca. 5 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 3,50 m og fortov mod øst med bredde 1,3 m, i alt er vejbredden 4,80 m. Svansbjergvej har ramper med længdefald på ca Svansbjergvej forbinder bysamfundet Svansbjerg med Herfølge. Søllerupvej Søllerupvej krydser banen på bro i km 59,52. Søllerupvej ligger inden for byzonen og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er ikke busdrift på Søllerupvej. Søllerupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på mindre end 250 biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t. Søllerupvej er tosporet og har en vejbredde på 6 m og yderrabat i hver vejside på 2 m. Over broen indsnævres vejbredden til 5,20 m, og der er et kørespor. Søllerupvej har ramper med længdefald på ca Søllerupvej forbinder bysamfundet Søllerup med Herfølge. Sæddervej Sæddervej krydser banen på bro i km 62,38. Sæddervej ligger i åbent land og er en kommunevej i Køge Kommune. Der er busdrift på Sæddervej. Sæddervej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 210 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Sæddervej er tosporet og har en vejbredde på 4,6 m og yderrabat i hver vejside på 0,7 m. Over broen er vejbredden 4,95 m, og der er et kørespor. Sæddervej har ramper med længdefald på ca. 40. Sæddervej forbinder bysamfundet Sædder med Vordingborgvej (rute 151). Tollerødvej Tollerødvej krydser banen på bro i km 68,50. Tollerødvej ligger i åbent land og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er ikke busdrift på Tollerødvej. Tollerødvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 320 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Tollerødvej har en vejbredde på 4 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 4 m, og kantbaner er i hver vejside 0,55 m, i alt er vejbredden 5,10 m. Tollerødvej har ramper med længdefald på ca. 50. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 18 Eksisterende forhold

19 Tollerødvej forbinder Terslev med Vordingborgvej (rute 151). Ty Hastrupvej Ty Hastrupvej krydser banen på bro i km 69,80. Ty Hastrupvej ligger i åbent land og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er ikke busdrift på Ty Hastrupvej. Ty Hastrupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 50 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Ty Hastrupvej har en vejbredde på 3,2 m og yderrabat i hver vejside på 0,9 m. Over broen er vejbredden 5,1 m, og der er et kørspor. Ty Hastrupvej har ramper med længdefald på ca Terslev Skolevej Terslev Skolevej krydser banen på bro i km 72,04. Terslev Skolevej ligger i åbent land og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er ikke busdrift på Terslev Skolevej. Terslev Skolevej er skolevej for bløde trafikanter. Terslev Skolevej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på ca. 700 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t, og der er signalregulering over broen. Terslev Skolevej har en vejbredde på 4,5 m og yderrabat i hver vejside på 1 m. Over broen er der et kørespor med bredde 3,9 m, og kantbaner i hver vejside er 0,5 m, i alt er vejbredden 4,9 m. Terslev Skolevej har ramper med længdefald på ca. 45. Teestrupvej Teestrupvej krydser banen på bro i km 76,31. Teestrupvej ligger i byzonen og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er busdrift på Teestrupvej. Teestrupvej er skolevej for bløde trafikanter. Teestrupvej betegnes som en trafikeret vej med en årsdøgnstrafik på ca biler. Over broen ligger Teestrupvej i en zone med anbefalet hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Der er signalregulering over broen for bilister, men ikke for cyklister. Teestrupvej er tosporet og har en vejbredde på ca. 6 m, rabatter på 0,3 1,6 m og en dobbeltrettet cykelsti mod syd på 1,6 2. Over broen indsnævres til et kørespor på 3,3 m og en dobbeltrettet cykelsti på 1,5 m, i alt er vejbredden 4,8 m. Teestrupvej har ramper med længdefald på Teestrupvej forbinder lokalveje nord og syd for jernbanen i Haslev. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 19 Eksisterende forhold

20 Skuderløsevej Skuderløsevej krydser banen på bro i km 78,39. Skuderløsevej ligger i byzonen og er en kommunevej i Faxe Kommune. Der er busdrift på Skuderløsevej. Skuderløsevej er skolevej for bløde trafikanter. Skuderløsevej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på biler. Hastighedsgrænsen er 50 km/t. Der er signalregulering over broen for bilister, men ikke for cyklister. Skuderløsevej er tosporet og har en vejbredde på 5,75 m og rabat i hver vejside på 1,5 m. Over broen indsnævres til et kørespor på 4 m, og der er 1 m brede kantbaner i hver vejside indrettet som cykelbaner, i alt er vejbredden 6 m. Skuderløsevej har ramper med længdefald på Skuderløsevej forbinder bysamfundene Bråby Stationsby og Bråby syd for Haslev. Ravnstrupvej Ravnstrupvej krydser banen på bro i km 83,73. Ravnstrupvej ligger i åbent land og er en kommunevej i Næstved Kommune. Der er ikke busdrift på Ravnstrupvej. Ravnstrupvej betegnes som en mindre befærdet vej med en årsdøgnstrafik på mindre end 100 biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Ravnstrupvej har en vejbredde på 3,5 m og rabat i hver vejside på 1 m. Over broen er vejbredden 4,8 m, og der er et kørespor. Ravnstrupvej har ramper med længdefald på 45. Ravnstrupvej forbinder bysamfundet Ravnstrup med Landevejen (rute 54). Landevejen Landevejen krydser banen på bro i km 83,51 i Holme-Olstrup. Landevejen er en kommunevej inden for byzonen i Næstved Kommune. Der udføres sporsænkning under broen. Landevejen berøres ikke i anlægsfasen. Bomosevej Bomosevej krydser banen på bro i km 87,24. Bomosevej er en kommunevej i åbent land i Næstved Kommune. Der er ikke busdrift på Bomosevej. Bomosevej betegnes som en mindre befærdet vej. Vejen anvendes kun til lokaltrafik. Årsdøgntrafikken er skønnet til mindre end 50 biler. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 20 Eksisterende forhold

21 Bomosevej er en grusvej med bredde ca. 3 3,5 m. Hastighedsbegrænsningen er 80 km/t. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 21 Eksisterende forhold

22 6 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 6.1 Gener i anlægsfasen Elektrificering For at etablere nye broer og sænke sporene skal banestrækningen totalspærres i en sammenhængende periode, ligesom sporet derudover foreslås spærret om aften/natten i nogle kortere perioder. På nuværende tidspunkt benyttes banestrækningen Roskilde-Køge-Næstved primært til passagertrafik, men der kører også enkelte godstog. Med udgangspunkt i DSB s nuværende køreplan for strækningen er det muligt at fastlægge antallet af passagerafgange, der påvirkes af spærringer. Ved lukning af banen arbejdes der med følgende spærringer: Alm. natspærring: kl Lang natspærring: kl Totalspærring: Hele døgnet I projektet er der arbejdet med to forskelige stadieplansløsninger. I løsning 1 udføres 14 almindelige og 12 lange natspærringer mellem Køge og Haslev station. Derudover gennemføres 10 dages totalspærring påsken 2015, dvs. i ugerne 14 og 15. Under Kristi Himmelfart i uge 20 og Pinsen i uge 24 totalspærres banen ligeledes 5 dage i hver periode. Samlet kræver denne løsningsform 20 dages totalspærring af banen. I løsning 2 totalspærres banen i 4 uger fra uge 38 til og med uge 41 i Endvidere vil der være behov for ca. 20 natspærringer i foråret og sommeren Sammenlignet med løsning 1 kræver dette spærringsmønster, at banen lukkes i yderligere 8 dage, men samtidig spares i alt 6 natspærringer. Løsning 2 medfører de største trafikale gener lokalt på banen mellem Køge og Næstved, men da der i samme periode også skal foregå anlægsarbejder på nabobaner (f.eks. Roskilde-Ringsted i 2015), hvor Køge-Næstved banen skal være åben, er det vurderet, at en totalspærring i efteråret 2015 med 20 supplerende natspærringer i løbet af foråret og sommeren 2015 vil give et smidigere trafikforløb på nabostrækningerne.. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 22 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

23 Løsning 2 vurderes som den mest robuste løsning, da der i denne er mulighed for at indlægge flere dage til udførelsen af anlægsarbejdet. Tilføjelser og ændringer der måtte opstå som følge af at projektet stadig befinder sig i et tidlig stadie, kan derved lettere implementeres i dette forslag til udførelsestidsplan. Da spærringer med varighed over 56 timer skal indmeldes til operatørerne allerede i september 2013, er det ikke muligt at eliminere alle projektets ubekendte i denne fase. Projektet har derfor indmeldt 4 ugers totalspærring i 2015 til etablering af nye broer og sænkninger af spor. Derudover vil der være længere natspærringer, således at det sikres at omkørslen for vejtrafikken bliver så kort som muligt. Opsætning af kørestrømsanlægget omfatter ramning af fundamenter, opsætning af master og montering af ophæng, hvilket enten kan ske i de samme spærringer som for broer eller i egnede dag- og natspærringer. Det forventes at spærringer for etablering af kørestrømsanlægget udføres i Hastighedsopgradering Hastighedsopgraderes banen i forbindelse med elektrificeringen, vil dette ikke ændre på generne for passagertrafikken på banestrækningen. 6.2 Afværgeforanstaltninger Elektrificering I forbindelse med de planlagte sporspærringer indsættes der erstatningsbusser på strækningen Køge Næstved, på samme vis som det er foregået i forbindelse med sporfornyelsen på banestrækningen i sommeren Hastighedsopgradering Hastighedsopgraderes banen i forbindelse med elektrificeringen, vil dette ikke kræve yderligere afværgetiltag end ved elektrificeringen alene. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 23 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

24 6.3 Konsekvensvurdering Elektrificering Passagertrafikken på banestrækningen, som primært består af pendlertrafik, vil blive berørt i forbindelse med en 20-dages totalspærring. Konsekvensen af spærringerne vurderes at være mindre, da der indsættes tog-busser på strækningen Hastighedsopgradering Hastighedsopgraderes banen i forbindelse med elektrificeringen, vil konsekvensvurderingen være som for elektrificeringsprojektet alene. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 24 Banetrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

25 7 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 7.1 Gener og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Elektrificering I forbindelse med elektrificeringen vil det primært være anlægsarbejderne tilknyttet bro- og vejarbejderne samt arbejdskørsel til byggepladserne der vil genere vejtrafikken, mens de anlægsarbejder der foregår på selve banen ikke vil genere vejtrafikken. Nedenstående er det for de enkelte veje gennemgået, hvor længe de forventes at være lukkede, samt de planlagte omkørselsveje. Der vil blive udarbejdet en tidsstadieplan i projektet, hvoraf det bl.a. vil fremgå, at to nabobroer ikke lukkes samtidigt. Dvs. det er sikret, at i den periode hvor en bro er lukket, er broen i den planlagte omkørsel ikke også lukket. Midlertidige lukninger af veje og den tilhørende omkørsel annonceres i de lokale medier og direkte til de berørte beboere, der således vil blive grundigt indformeret om ændrede trafikale forhold. Søndre Viaduktvej Der udføres sporsænkning under broen. Søndre Viaduktvej berøres ikke i anlægsfasen. Stioverføring v/egøjevej Stibroen rives ned, og stien forlægges og føres sammen med Egøjevej over banen på en ny vejbro. Anlægsperiode: Nedrivning af stibro og retablering af sti vurderes at tage en uge i 2017, heraf to nætter til selve nedrivningen. Den eksisterende stibro rives først ned efter, at den nye vejbro på Egøjevej er etableret. Stitrafikanter kan passere jernbanen i hele anlægsfasen. Stitrafikanter benytter den eksisterende stibro indtil den nye vejbro på Egøjevej er etableret. Den nye vejbro over Egøjevej er indrettet til stitrafikanter. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 25 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

26 Alternativ I alternativet for Køge Kommune hæves stibroen. Den nye stibro vil få samme tværsnit som den eksisterende stibro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 7 uger i 2015, heraf er stibroen lukket for trafik i 5 uger. Stitrafikanter kan passere jernbanen i hele anlægsperioden. Stitrafikanter benytter vejbroen på Egøjevej i den del af anlægsperioden, hvor stibroen er lukket for trafik. Når den nye stibro er etableret, benytter stitrafikanterne den. Først herefter rives vejbroen for Egøjevej ned. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Egøjevej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Egøjevej er lukket for biltrafik er der omkørsel for biltrafik ad Ravnsborgvej, Hastrupvej og Gl. Hastrupvej. Omkørslen er ca. 5 km. Stitrafikanter benytter den eksisterende stibro over jernbanen i anlægsperioden. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Alternativ Vejbroen nedrives og i stedet opføres en stibro. Som erstatning for vejbroen anlægges en ny jernbanebro, til underføring af Orkestervej. Anlægsperiode: Nedrivning af vejbroen er vurderet til to nætters arbejde i Egøjevej lukkes for biltrafik fra start af anlægsarbejdet. Biltrafik kan i stedet benytte Ravnsborgvej og Orkestervej, der er forbundet med Egøjevej.. Omkørslen er ca. 2 km. Stitrafikanter kan passere jernbanen i anlægsperioden på den nye stibro. Naboejendommenes adgangsmulighed til Egøjevej påvirkes ikke. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 26 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

27 Orkestervej Orkestervej er en ny underføring og ikke en del af grundløsningerne for elektrificeringen, men en del af Køge kommunes alternativ. Alternativ Kommunen planlægger at forlænge Orkestervej ud til Egøjevej, hvilket indbefatter, at der etableres en ny jernbanebro, hvor Orkestervej kan føres under banen. Underføringen er alternativ til vejbroen på Egøjevej og vejbroen på Hastrupvej, der nedlægges som en del af alternativet i Køge Kommune. Der foreligger to løsningsforslag for Orkestervejs tilslutning til Egøjevej øst for jernbanen, henholdsvis løsning 1 (sydlig løsning) og løsning 2 (nordlig løsning). Uanset om løsning 1 eller 2 vælges, forbindes den forlængede Orkestervej med Hastrupvej med en lille forbindelsesvej, der placeres langs skovbrynet øst for jernbanen. Anlægsperiode: Jernbanebroen etableres i en byggegrube øst for banen, hvorefter den indrulles på plads. Bro- og vejarbejdet vurderes at tage 27 uger i 2015, heraf vurderes indrulningen at tage en uge. Trafikken på Orkestervej omlægges ikke i anlægsperioden, og der er de samme adgangsforhold som i dag. Naboejendommes adgangsmulighed til Orkestervej påvirkes ikke. Hastrupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 15 uger i Hastrupvej lukkes for trafik i anlægsperioden. Der er omkørsel ad Ravnsborgvej, Vordingborgvej og Gl. Hastrupvej. Omkørslen er ca. 4 km. Stitrafik benytter samme omkørselsvej som biltrafik. Adgangsforhold til Hastrupvej 21 er påvirket i anlægsperioden, der skal anlægges en midlertidig adgangsvej til matriklen. Adgangsvejen ses på kort i bilag 1. Alternativ Vejbroen nedrives og i stedet opføres en stibro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 7 uger i Der lukkes for biltrafik ved start af arbejdet, mens der er lukket for stitrafik i 5 uger af anlægsperioden. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 27 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

28 Biltrafik har omkørsel ad Ravnsborgvej, Vordingborgvej og Gl. Hastrupvej de første 5 uger af anlægsarbejdet, indtil Orkestervej er tilsluttet Egøjevej. Stitrafik har samme omkørselsvej som biltrafik, men kan efter 5 uger benytte den nye stibro over Hastrupvej. Omkørslen er ca. 4 km. Adgangsforhold til Hastrupvej 21 er påvirket i anlægsperioden, og der skal anlægges en midlertidig adgangsvej til matriklen. Adgangsvejen ses på kort i bilag 1. Vordingborgvej Der udføres sporsænkning under broen. Vordingborgvej berøres ikke i anlægsfasen. Svansbjergvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 8 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 5 uger. I perioden hvor Svansbjergvej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Vordingborgvej og Lidemarksvej. Omkørslen er ca. 3 km. Stitrafik benytter samme omkørselsvej som biltrafik. Naboejendommes adgangsmulighed til Svansbjergvej påvirkes ikke. Søllerupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 10 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 5 uger. I perioden hvor Søllerupvej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Vordingborgvej, Svansbjergvej og Bjergvej. Omkørslen er ca. 3 km. Stitrafikanter kan benytte stitunnellen lige syd for vejbroen og har dermed stort set ingen omvejskørsel. Bjergvej trafikreguleres ved Søllerupvej i den periode, der arbejdes på Bjergvej. Bjergvej er dermed åben for trafik mod Søllerupvej i hele anlægsperioden, svarende til de eksisterende forhold. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 28 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

29 Sæddervej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger.. I perioden hvor Sæddervej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Vordingborgvej og Ankerstræde. Omkørslen er ca. 2,6 km. Ankerstræde er skiltet med max vognhøjde 3 m (C42-tavle) ved underføringen under jernbanen. Køretøjer højere end 3 m må køre ad Vordingborgvej, Slimmingevej og Fruedalsvej. Omkørslen er ca. 6 km. Køge Kommune oplyser, at skolebørn har ret til skolebus på Sæddervej. Der vil derfor ikke være behov for omkørselsvej til cyklende skolebørn i anlægsperioden, da de kan tage bussen. Naboejendommes adgangsmulighed til Sæddervej påvirkes ikke. Tollerødvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 9 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 5 uger. I perioden hvor Tollerødvej er lukket for trafik, er der omkørsel ad Kværredevej, Ty Hastrupvej og Torpeskovvej. Omkørsel er ca. 6,8 km. Tollerødvej er ikke skolevej for bløde trafikanter, og det forventes derfor ikke, at skolebørn vil cykle ad omkørselsvejen. Naboejendommes adgangsmulighed til Tollerødvej påvirkes ikke. Ty Hastrupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 15 uger i Ty Hastrupvej lukkes for trafik i anlægsperioden. Omkørsel ad Torpeskovvej, Tollerødvej og Kværredevej. Omkørsel er ca. 6,8 km. Ty Hastrupvej er ikke skolevej for bløde trafikanter, og det forventes derfor ikke, at skolebørn vil cykle ad omkørselsvejen. Naboejendommes adgangsmulighed til Ty Hastrupvej påvirkes ikke. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 29 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

30 Alternativ Broen nedlægges permanent. Anlægsperiode: Nedrivning af vejbroen vurderes at tage 4 uger i Ty Hastrupvej lukkes for trafik fra start af anlægsarbejdet. Der er omkørsel ad Torpeskovvej, Tollerødvej og Kværredevej. Omkørsel er 6,8 km. Ty Hastrupvej er ikke skolevej for bløde trafikanter, og det forventes derfor ikke, at skolebørn vil cykle ad omkørselsvejen. Naboejendommes adgangsmulighed til Ty Hastrupvej påvirkes ikke. Terslev Skolevej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I den periode hvor Terslev Skolevej er lukket for trafik, er der omkørsel via Sofiendalsvej, Søndre Jernbanevej, Stationsvej, Ringstedvej, Nordskovvej, Terslevvej og Hovvej. Omkørslen er ca. 10 km. Terslev Skolevej er skolevej for bløde trafikanter. I anlægsperioden er det ikke muligt at krydse jernbanen. Omfang af cyklende skolebørn skal afklares med Faxe Kommune. Det kan ikke forventes, at cyklende skolebørn benytter omkørselsvejen på 10 km, da den er for lang. Naboejendommes adgangsmulighed til Terslev Skolevej påvirkes ikke, dog vil der i en periode i anlægsperioden være spærret for en markadgang umiddelbart nord for jernbanen. Alternativ Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro, der er bredere end i grundløsningen. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Terslev Skolevej lukkes for trafik, er der omkørsel via Sofiendalsvej, Søndre Jernbanevej, Stationsvej, Ringstedvej, Nordskovvej, Terslevvej og Hovvej. Der skal i en periode arbejdes på Sofiendalsvejs tilslutning til Terslev Skolevej. Det vil dog i hele anlægsperioden være muligt at benytte Sofiendalsvej som omkørselsvej. Omkørslen er ca. 10 km. Terslev Skolevej er skolevej for bløde trafikanter. I anlægsperioden er det ikke muligt at krydse jernbanen. Omfang af cyklende skolebørn skal afklares Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 30 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

31 med Faxe Kommune. Det kan ikke forventes, at cyklende skolebørn benytter omkørselsvejen på 10 km, da den er for lang. Naboejendommes adgangsmulighed til Terslev Skolevej påvirkes ikke, dog vil der i en periode i anlægsperioden være spærret for en markadgang umiddelbart nord for jernbanen. Teestrupvej Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Teestrupvej lukkes for trafik, er der omkørsel for biltrafik ad Finlandsgade, Lysholm Alle og Vestre Ringvej. Omkørslen er ca. 2,5 km. Det er farligt for stitrafikanter at benytte Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der er et veludbygget stisystem i området, og stitrafik kan benytte Finlandsgade, Lysholm Alle, Syrengade, stisystemet og stibroen over Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der skal etableres en midlertidig sti mellem regnvandsbassinet og Teestrupvej i forbindelse med omkørslen. Omkørslen for stitrafik er ca. 2,5 km. Teestrupvej er skolevej for bløde trafikanter. I den del af anlægsperioden, hvor det ikke er muligt at krydse jernbanen, kan cyklende skolebørn benytte omkørselsvejen for stitrafik. Naboejendommes adgangsmulighed til Teestrupvej påvirkes ikke. Alternativ Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny vejbro med en anden bredde end i grundløsningen. Anlægsperiode: Bro- og vejarbejder vurderes at tage 17 uger i 2015, heraf er vejen lukket for trafik i 15 uger. I perioden hvor Teestrupvej lukkes for trafik, er der omkørsel for biltrafik ad Finlandsgade, Lysholm Alle og Vestre Ringvej. Omkørslen er ca. 2,5 km. Det er farligt for stitrafikanter at benytte Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der er et veludbygget stisystem i området, og stitrafik kan benytte Finlandsgade, Lysholm Alle, Syrengade, stisystemet og stibroen over Vestre Ringvej som omkørselsvej. Der skal etableres en midlertidig sti mellem regnvandsbassinet og Teestrupvej i forbindelse med omkørslen. Omkørslen for stitrafik er ca. 2,5 km. Teestrupvej er skolevej for bløde trafikanter. I den del af anlægsperioden, hvor det ikke er muligt at krydse jernbanen, kan cyklende skolebørn benytte omkørselsvejen for stitrafik. Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener 31 Vejtrafik - konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Hansensvej 21 Kværkeby-Ringsted Station Arealbehov Kort 7 Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade Næstvedvej Mellem Broerne Næstvedvej Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Eksisterende spor Nyt spor,

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-237-7 Emissioner Indhold Side 1 Forord

Læs mere

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT Letbanesekretariatet er nedsat af Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune med henblik på realisering af

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Lars Hansen, Rambøll lxh@ramboll.dk. Thorkild Green, Århus Kommune,

Lars Hansen, Rambøll lxh@ramboll.dk. Thorkild Green, Århus Kommune, Broer og tunneler Tunnel under Marselis Boulevard Det største enkeltstående anlægsprojekt i Århus Kommune nogensinde Tunnelarbejdet under Marselis Boulevard blev i oktober 2008 godkendt i Århus Byråd.

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Fagnotat "Vurdering af levetid,

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere