Notat vedr. solcelleenergi i den fremtidige danske energiforsyning. Dansk Solcelleforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. solcelleenergi i den fremtidige danske energiforsyning. Dansk Solcelleforening"

Transkript

1 Notat vedr. solcelleenergi i den fremtidige danske energiforsyning Dansk Solcelleforening

2 Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af klimagasser. Den nuværende regerings klima- og energimålsætning er, at Danmarks energiforsyning skal være baseret på vedvarende energi i et mål, der er i god overensstemmelse med EU's mål om en CO 2-reduktion på pct. i Begrundelsen for det langsigtede mål om 100 pct. vedvarende energi bunder i begrænsede ressourcer samt klimahensyn, sikkerhedspolitiske overvejelser og ikke mindst i forhold til at understøtte forsyningssikkerheden. At omlægge Danmarks energiforsyning til vedvarende energi kræver visionære politiske beslutninger og et knivskarpt fokus på involvering af borgere, erhvervsliv og private organisationer. Ligeledes skal beslutninger om fremtidens klimapolitik tage højde for den bredt politisk prioriterede målsætning om, at skabe flere danske arbejdspladser. Dansk Solcelleforening mener, at solcelleenergien kan spille en vigtig rolle i at opnå disse målsætninger. Især de seneste års masseproduktion og teknologiudvikling har gjort solceller konkurrencedygtige og billigere end en række andre former for VE-teknologier. Solceller kan betale sig både økonomisk og som en vigtig del af et optimalt dansk VE-miks på 80 pct. vind- og 20 pct. solenergi 1. Desværre har den sidste tids mediedebat haft en negativ afsmitning på solcelleenergiens omdømme, hvilket har gjort fremtiden for solceller som energikilde i Danmark usikker. Derfor er der behov for at fokusere på fakta vedrørende solcelleenergi, samt de positive effekter som mere stabile rammebetingelser, kan medføre for solceller i Danmark. Med dette notat vil Dansk Solcelleforening vise: 1) At solceller er en konkurrencedygtig VE-teknologi 2) At solcelleenergi understøtter Danmarks forsyningssikkerhed 3) At solceller er et redskab til grøn omstilling og jobskabelse 4) At solceller skal anskues mere nuanceret. God læselyst Dansk Solcelleforening Maj Energi-mix hvor godt passer vind- og solel med det danske forbrug?, Gorm B. Andresen, Nordborg

3 Ad 1) Solceller er en konkurrencedygtig VE-teknologi Der findes meget få danske studier af prisudviklingen for solceller 2, mens der i udlandet er drevet mere intensiv forskning på området. Blandt andet har 10 internationale forskere fra Fraunhofer Institut For Solar Energy Systems ISE i Tyskland forfattet rapporten Levelized Cost Of Electricity Renewable Energy Technologies fra november I den politiske debat fremføres der ofte myter om, at solcelleenergi er en dyr form for vedvarende energi. Adskillige evidensbaserede rapporter som fx Fraunhofer rapporten viser dog, at solcelleenergi allerede nu er billigere end en række andre VE-teknologier. Rapporten viser, at reducerede produktionsomkostninger for solceller de seneste år har resulteret i markante prisfald på det europæiske marked. Det har betydet en betragtelig markedsfremgang og har dermed også kickstartet masseproduktionen med professionalisering og stordriftsfordele til følge. Industrialiseringen af markedet har på hardware-siden betydet, at de forskellige komponenter er blevet bedre og billigere, præcist som tilfældet var med computere da man startede med at masseproducere dem. Det betyder at de billigste priser for et nøglefærdigt anlæg i dag koster mindre end 20 pct. af, hvad de gjorde for bare fem år siden 3. I dag er solcelleteknologien en fuldt ud pålidelig og moden teknologi, hvis samlede omkostning pr. kwh for hele dets levetid (LCOE 4 ) er faldet markant de seneste år. Hverken markedet eller forskere forventer yderligere prisfald i Derimod forventes det, at prisen på solceller igen vil falde inden for de næste 2 til 3 år. Kostprisen ved at producere solcellestrøm fra store anlæg er på nuværende tidspunkt mindre end ved havvindmøller. Et MW-anlæg i Danmark kan producere energi (der bliver leveret til døren, ikke til en platform på havet) til en omkostning (LCOE) på under 75 øre/kwh 5. DONG modtager som bekendt 1,05 kr./kwh for Anholt-havvindmølleparken. Solcelleanlæg omfatter, i modsætning til havvindmøller, heller ikke store nettab eller udgifter til kabel- og netværksudbygninger. Grundet solcelleenergiens konkurrencedygtighed, samt de kommende års forventede prisfald, findes der ikke længere samfundsøkonomiske forhindringer, der er i vejen for et optimalt VE-miks på 80/20 i Danmark. 2 Mere specifikt er der tale om PV-solceller (Photo Voltaic, på dansk Fotovoltaik, hvilket er omdannelsen af lys til elektrisk energi, når et materiale udsættes for sollys). 3 TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS - Survey report of selected IEA countries between 1992 and 2008 og TRENDS 2013 IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, side LCOE: Levelized Cost Of Electricity, som er en standardiseret udregning for omkostningen på udvundet energi, hvori den givne teknologis levetid, produktionsomkostninger, operationelle omkostninger, samt vedligehold er medregnet. Resultatet måles i X(pris)/kWh, fx 58 øre/kwh. 5 Fraunhofer-ISE: LCOE Renewable Energy technologies, version Nov side 21 figur 8. De store utility scale solkraftværker producerer til en omkostning på mellem 9.5 og 11 c/kwh hvilket kan oversættes til under 75 øre/kwh 3

4 Derfor er det ifølge Dansk Solcelleforening oplagt, at politikerne fremadrettet fokuserer på, at skabe mere stabile rammebetingelser, der understøtter målsætningen om det optimale 80/20 VE-miks mellem hhv. vind- og solenergi. Ad 2) Solcelleenergi understøtter Danmarks forsyningssikkerhed I 2013 importerede Danmark mere energi end vi eksporterede. Det er første gang siden 1996 at energiens betalingsbalance har været i underskud. Dette er i direkte modstrid med skiftende regeringers ønske om, at gøre Danmark uafhængig af olie og gas fra lande som eksempelvis Rusland. På baggrund af et ekstraordinært topmøde i februar 2011 anbefaler Det Europæiske Råd ligeledes, at EUkommissionen skal udarbejde en strategi for, hvordan EU gøres uafhængig af russisk gas 6, da forsyningssikkerheden kan komme i fare som et resultat af denne afhængighed. En høj grad af forsyningssikkerhed er vigtig for en fortsat udvikling af det danske samfund i en positiv retning med mere vækst og flere nye arbejdspladser. I dette perspektiv giver det god mening at sprede energiproduktionen ud på flere komplementære VEteknologier, hvor sol- og vindenergi understøtter hinanden på hhv. vindstille dage og mørke nætter. Ved at satse på flere komplementære VE-teknologier opnår man større stabilitet og sikkerhed. Solcelleenergi har en helt åbenlys fordel, da solceller understøtter el-produktionen i de timer, hvor behovet er størst. I øvrigt også hvor prisen på elektricitet oftest er højest. I forlængelse heraf, er det naturligvis relevant at diskutere fordelingen mellem de forskellige VE-teknologier. Energiproduktionen skal sammensættes på en måde, så det i både økonomisk og klimamæssig forstand giver bedst mening. En analyse 7 fra Agora Energiewende fra april 2014 sammenlignede de billigste energiformer med lav CO 2- udledning. Analysen tog udgangspunkt i tyske og engelske forhold og sammenlignede to forskellige scenarier. Begge scenarier baserede sig på at gaskræftværker stod for 50 pct. af udvindingen af elektricitet og adskilte sig ved at de resterende 50 pct. blev udvundet ved enten vind- og solenergi eller ved atomkraft. De årlige omkostninger ved vind- og solenergi viste sig omtrent 20% billigere Agora Energiewende, Comparing the Cost of Low-Carbon Technologies: What is the Cheapest Option? An analysis of new wind, solar, nuclear and CCS based on current support schemes in the UK and Germany, april

5 Analysen understøtter at Danmark er på rette vej i vores valg af fremtidige energiformer, men også at energimikset spiller en rolle i forhold til pris og forsyningssikkerhed. Ad 3) Solceller er et redskab til grøn omstilling og jobskabelse En af de unikke elementer ved solcelleenergi er, at det er muligt at få almindelige danskere til at bidrage aktivt til den grønne omstilling. At installere et solcelleanlæg er i princippet noget de fleste boligejere, andelsforeninger og boligselskaber kan gøre. Derfor må solcelleenergi anses som en både demokratisk og socialt inddragende VE-teknologi, der samtidig giver danskerne den maksimale indflydelse på deres egen energiforsyning. Den 17. marts 2014 var der solcelleanlæg i Danmark 8. Solceller udgør derfor allerede en ikke uvæsentlig del af den grønne energiomstilling i civilsamfundet. Erfaringerne fra udlandet viser da også, at solceller rent faktisk kan spille en yderst positiv rolle i omstillingen til grøn energi, hvilket understøttes af den seneste PVPS-rapport 9 fra det Internationale Energiagentur. Rapporten viser, at de tyske solcelleanlæg dækker hele 6,2 pct. af landets energiforbrug. Da solcelleenergi er en VE-teknologi, der kan inkludere civilsamfundet i den grønne omstilling, er det for Dansk Solcelleforening oplagt, at politikerne fortsat fokuserer på, at skabe mere stabile rammebetingelser for en udbredelse af solceller i Danmark. I øjeblikket er mere end danskere beskæftiget inden for arbejdet med solcelleenergi. En yderligere udvikling af området, vil selvsagt kunne føre til flere varige arbejdspladser. I Tyskland lyder vurderingen på, at der er skabt mere end arbejdspladser alene grundet den tyske satsning på solcelleenergi. En yderligere udbygning af solceller i Danmark vil skabe flere arbejdspladser. Beregninger fra det tyske klimaministerium og Deloittes rapport 12, Solceller energibesparelse og samfundsøkonomi, fra 2012, viser at et konservativt bud på en beskæftigelseseffekt ved en total kapacitet på 200 MW vil ligge på omtrent 12 fuldtidsjob pr. ekstra MW. Hvis den totale kapacitet blev øget til MW, ville effekten være på 5 fultidsjob pr. ekstra MW og det samlede antal arbejdspladser i dansk solcelleindustri ville med MW udgøre fuldtidsstillinger International Energy Agency, PVPS Report Snapshot of Global PV , d Deloitte, Solceller energibesparelse og samfundsøkonomi, 17 okt tallene er udregnet på baggrund af tyske beskæftigelsestal (Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: php - Der henvises til de årlige beretninger vedr. Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland) Deloitte, Solceller energibesparelse og samfundsøkonomi, 17 okt

6 Ad 4) Solceller skal anskues mere nuanceret Solcelledebatten er ofte karakteriseret af manglende nuancer. Solcelleenergi er mere end ét enkelt produkt. Dansk Solcelleforening har en målsætning om, at solcelleenergi skal dække 5 pct. af Danmarks samlede elforbrug i Til sammenligning viste energinets opgørelse for 2013 at solcelleenergi med 518 GWh stod for omtrent 2 pct. af den samlede danske el-produktion på 34 TWh. Hvis Dansk Solcelleforenings mål skal opnås, er det nødvendigt at flere forskellige typer anlæg komplementerer hinanden. De tre typer anlæg er følgende: 1) Små private anlæg: Disse vil typisk være monteret på hustage i private ejendomme, og skal ejes og finansieres af husejeren. 2) Mellemstore anlæg: Disse anlæg vil typisk være monteret i boligforeninger, offentlige institutioner og virksomheder og skal ejes og finansieres af laug, andelsforeninger og virksomheder. 3) Solkraftværker: Disse vil værre større anlæg, som anlægges med henblik på produktion og salg af el til el-nettet og skal ejes, drives og finansieres af uafhængige energiproducenter, som en pendant til de store vindmøller. Ved denne type anlæg er der ikke noget skatteprovenutab. Det er en kendt sag at landbaserede vindmøller næsten alle steder løber ind i massiv folkelig modstand. Det har fået en række kommuner til at udskyde eller skrinlægge planerne for landbaserede vindmøller. Her vil små private anlæg, samt mellemstore anlæg kunne benyttes som yderst fornuftigt supplement. Samtidigt vil det kommunerne mulighed for alligevel at opfylde de vedtagne VE-målsætninger. Et bud på en ambitiøs, men realistisk udbygning: Anlægstype Antal anlæg Enhedsstørrelse [kwp] Samlet effekt [MWp] Specifik årsproduktion [kwh/kwp] Årlig produktion# [GWh] Andel af årligt elforbrug* [%] Private anlæg ,2% Mellemstore anlæg ,2% Solkraftværker ,5% I alt ,0% #: 1 GWh = 1 mio. kwh * Samlet el forbrug i Danmark (fremskrevet til år 2020) (1 GWh =mio. kwh] [GWh] De tre typer solcelleanlæg, stiller dog forskellige krav til de politisk fastsatte rammebetingelser. 6

7 Dansk Solcelleforening ønsker ikke permanent økonomisk statsstøtte, men for at tiltrække investeringer og dermed stimulere væksten på hjemmemarkedet er det nødvendigt med forudsigelige rammer for afregning af solcelleproduceret strøm samt konstant politisk fokus på at skabe de nødvendige rammebetingelser for en udbredelse af solceller i Danmark. Rammebetingelserne bør tilsvarene indrettes, så det bliver muligt for kommunerne at understøtte både det private og det offentlige i udnyttelsen af den mulighed solceller bibringer til at løse problemet med den folkelige modstand, som landbaserede vindmøller bliver mødt med. Anbefalinger til fremtiden Som gennemgået i ovenstående er solcelleenergi særdeles konkurrencedygtigt og kan med fordel anvendes, så fremtidens VE-miks fordeles mellem de optimale 80 pct. vind- og 20 pct. solenergi. Solceller bidrager positivt til forsyningssikkerheden og understøtter civilsamfundets involvering i den grønne omstilling. Derudover er solcelleenergi et godt instrument til at udjævne den manglende balance mellem forbrug og produktion i el-systemet, da solcelleenergi produceres i dagtimerne, hvor samfundet efterspørger mest energi. Endvidere reducerer den decentrale opbygning nettabet i el-distributionen. Derfor er det nødvendigt, at der investeres i den teknologiske udvikling af solcelleenergi. Herunder at der skabes stabile rammebetingelser for anlæggelse af solceller i henhold til det optimale VE-miks. De tre forskellige segmenter skal grundlæggende behandles ud fra de forskellige omkostningsniveauer. Derfor anbefaler Dansk Solcelleforening følgende for de tre forskellige typer anlæg: 1) Små private anlæg: De små anlæg substituerer egetforbruget på timebasis og kan sidestilles med andre el-spare initiativer. Produktionen modregnes den private afregningssats inkl. alle distributionsafgifter, elafgifter samt moms. Den samlede produktion skal friholdes for alle skatter og afgifter inkl. rådighedsbetalingen da produktionen understøtter de energipolitiske målsætninger og el-nettets stabilitet. 2) Mellemstore anlæg: Er typisk dimensioneret så strømmen fra solcelleanlægget substituerer et egetforbrug og skal derfor sidestilles med el-spare initiativer. Produktionen bliver på timebasis modregnet i den afregningssats som virksomheden eller boligforeningen i øvrigt betaler. Overskudsproduktion kan evt. afregnes efter nuværende regler på 60 øre/kwh i 10 år. Disse anlæg behøver grundlæggende ikke støtte hvis det bliver tilladt at indgå private el-salgsaftaler friholdt for moms, el-afgifter, rådighedsbetaling, net-tariffer o.l. For at sikre ligebyrdighed over for andre energispare-initiativer samt for at understøtte det energipolitiske mål med en energiforsyning baseret på vedvarende energi, bør det gælde for al strøm, der leveres direkte fra et VE-anlæg til en (stor)forbruger. 7

8 3) Solkraftværker: Solkraftværker leverer solcelleenergi direkte til mellem- eller højspændingsnettet og afregnes til fast pris (Feed-In-Tarif), altså med et pristillæg til Nordpol markedsprisen. Tillæggets størrelse bør løbende justeres alt efter teknologiens modenhed og komponenternes markedspris, for at sikre en tilstrækkelig og rimelig forrentning. Om Dansk Solcelleforening Dansk Solcelleforening er brancheforening for virksomheder, som professionelt beskæftiger sig med solcelleanlæg og beslægtede teknologier. Foreningens medlemmer er fabrikanter af komponenter til solcellebranchen og virksomheder, som importerer og handler med produkter "business to business". Dansk Solcelleforening har også brancheorganisationer, rådgivere, arkitekter, designere og ingeniører som medlemmer. Dansk Solcelleforening sætter politisk fokus på branchen og arbejder for bedre rammebetingelser for virksomhederne. 8

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Del II - Baggrundsnotat 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Visionen solcelleaktiviteter i Danmark... 6 4.

Læs mere

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse

Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Solceller Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse Udkast 4 1 af 30 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Visionen solcelleaktiviteter i Danmark... 7 4. Solceller et

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Den danske solcelleindustris konkurrenceevne

Den danske solcelleindustris konkurrenceevne Den danske solcelleindustris konkurrenceevne - En komparativ analyse Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudie 4. semester HA-Projekt, forår 2010 Vejleder: Morten Juel Hansen Hus 22.1,

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. 1220 København K Tel: 88 70 70 83 Fax: 33

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010. Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School

HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010. Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010 Opgaveløser: Vejleder: Joachim Lahav Leif Hasager Hovedopgave Finansiering af internationale solenergi projekter Copenhagen Business School Joachim Lahav

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner:

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner: RESUME 14. april 2009 Offentlige investeringer til gavn for klimaet I forbindelse med den økonomiske krise har flere lande arbejdet med muligheden for at kombinere offentlige vækstpakker med en satsning

Læs mere