N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer Intro Dette notat indeholder administrationens bud på en revision af detailhandelsstrukturen i de enkelte byer. Der ses derfor alene på placeringen og afgrænsningen af områder til butiksformål. Der er taget udgangspunkt i detailhandelsanalysens anbefalinger, hvorfor begrundelserne for en del af de foreslåede ændringer kan findes deri, hvor andet ikke er oplyst. Indholdsfortegnelse 1: Detailhandelsstrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune : Eksisterende butikker i områder der udgår : Områder til butikker med særlig pladskrævende varer : Hvide Sande : Ringkøbing : Skjern : Tarm : Videbæk : Kloster : Lem : Spjald : Tim : Troldhede : Vorgod-Barde : Borris : Hemmet : Landsbyer i øvrigt med områder til butikker med særlig pladskrævende varer Bilag 1: Øvrige butikker samt det kommunale spillerum

2 1: Detailhandelsstrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune I kommuneplanens hovedstruktur udpeges fire typer af områder til butiksformål: Bymidter Aflastningscentre Lokalcentre Områder til butikker med særlig pladskrævende varer. Disse fire typer af områder udgør detailhandelsstrukturen i kommuneplanens hovedstruktur. Ud over disse fire typer af områder til butiksformål, er der mulighed for tre andre kategorier af butikker, der også udgør en del af detailhandelsstrukturen, se mere i Bilag 1. Ifølge planloven er der ikke mulighed for at udpege det samme område til to eller flere typer af områder til butiksformål. 2: Eksisterende butikker i områder der udgår I dette notat foreslås ændringer af detailhandelsstrukturen i kommuneplanens hovedstruktur. Det betyder blandt andet, at nogle arealer, der i den eksisterende kommuneplan er udpeget som områder til butiksformål, fremadrettet vil udgå. Hvad det betyder for en eksisterende butik, placeret i et område der udgår, forklares her. Generelt gælder, at etablerede butikker kan fortsætte og indgå i en ny lokalplanlægning, hvis anvendelsen til butiksformål ikke er ophørt (der må ikke være gået mere end 3 år). Eksisterende butikker, der ligger uden for områder til butiksformål, har fortsat udvidelsesmuligheder: Ligger butikken inden for en lokalplan til butiksformål, kan den forsat bygge efter lokalplanen og udvide butiksarealet, hvis der er en restrummelighed til butiksformål i lokalplanen. Ligger butikken uden for en lokalplan til butiksformål, vil det skulle vurderes, om en evt. butiksudvidelse vil være lokalplanpligtigt. Der kan være lokalplanpligt i særlige situationer, f.eks. ved store udvidelser eller en ændret anvendelse fra en udvalgsvarebutik til en dagligvarebutik. Skal der udarbejdes en lokalplan, må denne ikke stride imod kommuneplanen, herunder detailhandelsstrukturen. Det betyder, at en ny lokalplan ikke kan udvide butiksarealet uden ændring i kommuneplanen. Se i øvrigt tabel 1 i bilag 1. 3: Områder til butikker med særlig pladskrævende varer Indskrænkning af områder til SPV tager udgangspunkt i anbefalingerne i detailhandelsanalysen. Dog foreslås yderligere indskrænkninger, end detailhandelsanalysen lægger op til. Baggrunden herfor er, at en del af de arealer, der i dag er udpeget som områder til SPV, ikke vurderes relevante at anvende hertil, da de ligger bagved eksisterende bebyggelse og derfor ikke er attraktive for detailhandlen. Derudover er baggrunden, at der er meget stor overkapacitet for områder til SPV. Herudover er der en del steder, hvor der er overlap mellem udpegning af et område til SPV og en udpegning til henholdsvis bymidte eller aflastningscenter. Dette er ikke tilladt, jf. planloven. Da butikker til SPV godt må placeres i en bymidte eller i et aflastningscenter, mens et område til SPV alene må indeholde butikker, der i planloven er defineret som særlig pladskrævende butikker, så udtages de områder til SPV, der ligger indenfor andre områder til butiksformål. Skulle der fremadrettet være behov for flere områder til SPV, har kommunen mulighed for gennem en ny planlægning at udpege arealer hertil. 2

3 4: Hvide Sande 4. Hvide Sande 4.1. De to nordlige bymidter udtages (se B og C på figur 1), så der sker en koncentrering af butikkerne i den sydlige bymidte (se A på figur 1) Områderne ved henholdsvis Parallelvej og Gytjevej udtages som områder til SPV (se henholdsvis C og D på figur 1) Figur 1: Forslag til ændringer i Hvide Sande.. 3

4 Bemærkninger til ændringsforslagene: Området ved Parallelvej (område C på figur 1) er i dag både udpeget som bymidte og som et område til butikker med SPV. I dag er der primært dagligvarebutikker i området. For at styrke koncentreringen af butikker i den tilbageværende bymidte foreslås både udpegningen af området til SPV og til bymidte at udgå for området. Det betyder, at der fremadrettet alene vil være mulighed for, at etablerede butikker kan bibeholdes (se i øvrigt afsnit 2 i starten af dette notat). Området ved Gytjevej (område D på figur 1) består i høj grad af parcelhuse foruden en eksisterende tømmerhandel. Da området er ved at ændre karakter til et boligområde, vurderes det derfor ikke relevant at bibeholde en udpegning af området til SPV. 4

5 5: Ringkøbing 5. Ringkøbing: 5.1. Bymidten indskrænkes som vist på figur 2 (se B på figur 2), så der sker en koncentrering af butikker i bymidten Den tidligere skolegrund (se A på figur 2) ændrer anvendelse til centerformål i kommuneplanrammerne med mulighed for en blandet anvendelse, herunder til butikker, boliger, erhverv samt offentlige, kulturelle og rekreative formål Lokalcentrene Skelbækcentret og Mergelvejscentret nedlægges (se henholdsvis C og D på figur 2) så der sker en koncentrering af butikker i bymidten, herunder: At Skelbækcentret (område C på figur 2) inkluderes i det område til SPV, der ligger umiddelbart nord herfor samt At Mergelvejscentret (område D på figur 2) ændrer anvendelse til boligformål i kommuneplanrammerne. Derudover foreslås, at lokalplanen for Mergelvejscentret ændres, så der ikke kan ske yderligere udbygning af butikker i området Afgrænsningen af et område til SPV ved Vesterled indskrænkes med et areal E, som vist på figur Arealerne F, G og H, som vist på figur 2, udtages fra udpegning af områder til SPV i kommuneplanen. Bemærkninger til ændringsforslagene: En del af Skolegrunden (se A på figur 2) er i dag udlagt til offentligt formål i rammeområde 36of039. Den generelle anvendelse af dette rammeområde foreslås ændres til centerformål med mulighed for en blandet anvendelse, herunder til bl.a. butikker, boliger og offentlige formål. Området er i dag indeholdt i bymidteudpegningen for Ringkøbing. Dette fastholdes og der gives derved generel mulighed for butikker i området. Med hensyn til områderne E og F på figur 2 henvises til afsnittet om SPV i starten af notatet. Område G på figur 2 foreslås udtages som område til SPV, da dette areal i kommuneplanrammerne er udlagt til rekreativt formål. Det område, der ligger vest for Søndre Ringvej, syd for Herningvej samt nord for Skaadsmosevej (område H på figur 2) er i kommuneplanen udpeget både som et aflastningscenter og som et område til SPV. Der må ikke være overlap mellem udpegningerne til butiksformål i kommuneplanen. Butikker til SPV må godt placeres i et aflastningscenter, mens et område til SPV alene må indeholde butikker, der i planloven er defineret som særlig pladskrævende butikker. Derfor foreslås område H på figur 2 udtaget fra udpegningen af områder til SPV. Område H vil derfor fremadrettet alene være udpeget som et aflastningscenter. 5

6 Figur 2: Forslag til ændringer i Ringkøbing. 6

7 6: Skjern 6. Skjern 6.1. Arealerne A, B, C, D, E, F og G, som vist på figur 3, udtages fra udpegning af områder til SPV i kommuneplanen. Figur 3: Forslag til ændringer i Skjern 7

8 Bemærkninger til ændringsforslagene: Areal A på figur 3 foreslås udtaget fra udpegningen af områder til SPV, da området anvendes til dagligvarebutik. Med hensyn til områderne til SPV (B, C, D, E og F på figur 3) henvises til afsnittet herom i starten af notatet. Det område, der ligger øst for Ringvejen og syd for Arnborgvej (område G på figur 3), er i kommuneplanen udpeget både som et aflastningscenter og som et område til SPV. Der må ikke være overlap mellem udpegningerne til butiksformål i kommuneplanen. Butikker til SPV må godt placeres i et aflastningscenter, mens et område til SPV alene må indeholde butikker, der i planloven er defineret som særlig pladskrævende butikker. Derfor foreslås, at udpegningen som område til SPV udgår for dette areal (område G på figur 3), der derved fremadrettet alene vil være et aflastningscenter. 8

9 7: Tarm 7. Tarm 7.1. Områder til SPV koncentreres omkring Åboulevarden, hvorfor området til SPV ved Vester Kvartervej/Vardevej udtages (se A på figur 4). Figur 4: Forslag til ændringer i centerstruktur i Tarm by. Bemærkninger til ændringsforslaget: For at understøtte en koncentration af butikker i bymidten tages området i det sydlige Tarm til SPV ud. Butikker til SPV kan også placeres i bymidten eller i aflastningscentret foruden området til SPV i det nordlige Tarm. Dette vurderes tilstrækkeligt. 9

10 8: Videbæk 8. Videbæk 8.1. Afgrænsningen af bymidten indskrænkes som vist på figur 5 (A, B og C på figur 6), så der sker en koncentrering af butikker i bymidten Område til SPV, se D på figur 5, udtages Afgrænsningen af lokalcenterområdet ved Høgevej indskrænkes til alene at omfattet rammeområde 53er027 (se E på figur 5). Figur 5: Forslag til ændringer i Videbæk Bemærkninger til ændringsforslagene: For at styrke bymidten foreslås, at bymidtens afgrænsning indskrænkes til arealer, som vurderes som værende velbeliggende ud mod hovedgaden (Bredgade) og opfattes som en del af bymidten i praksis. Derfor udtages arealerne A, B og C på figur 5. Med hensyn til område D på figur 5, område til SPV, henvises til afsnittet herom i starten af notatet. 10

11 Lokalcentret ved Høgevej foreslås indskrænket i geografi for den del af lokalcenterområdet, der omfatter rammeområde 53of032 (område E på figur 5). Baggrunden herfor er, at arealet, der foreslås udtaget, er udlagt til offentlig formål og bebygget. 11

12 9: Kloster 9. Kloster 9.1. Afgrænsningen af bymidten indskrænkes som vist på figur 6 (se A på figur 6), så der sker en koncentrering af butikker i bymidten Arealerne B og C som vist på figur 6 udtages fra udpegning af områder til SPV i kommuneplanen Figur 6: Forslag til ændringer i Kloster Bemærkninger til ændringsforslagene: Den nordlige del af bymidten (område B på figur 6) er i kommuneplanen også udpeget som et område til SPV. Der må ikke være dobbeltudpegning. Butikker til SPV må godt placeres i en bymidte, mens et område til SPV alene må indeholde butikker, der i planloven er defineret som særlig pladskrævende butikker. Derfor foreslås at område D udgår af udpegningen af områder til SPV. Der foreslås, at der beholdes områder til SPV i det sydlige Kloster og at området mod nord (område C på figur 6) indskrænkes. Baggrunden herfor er, at arealerne mod syd vurderes mest attraktive med den mindre afstand til Søndervig Landevej (og Søndervig by) end de bagvedliggende arealer i den nordlige del af byen. 12

13 10: Lem 10. Lem Afgrænsningen af bymidten indskrænkes med arealerne A, B, C, D og E som vist på figur 7, så der sker en koncentrering af butikker i bymidten Arealerne F og G som vist på figur 7 udtages fra udpegning af områder til SPV i Kommuneplanen, så areal til SPV koncentreres øst for bymidten Figur 7: Forslag til ændringer i Lem. Bemærkninger til ændringsforslagene: Med hensyn til områder til SPV (område F og G på figur 7) henvises til afsnittet herom i starten af notatet. Det område, der foreslås bibeholdt er ikke bebygget og har derfor en god rummelighed foruden en god synlig beliggenhed. 13

14 11: Spjald 11. Spjald Afgrænsningen af bymidten indskrænkes (se A på figur 8), så der sker en koncentrering af butikker i bymidten Område til SPV øst for Spjaldgårdvej udgår (se B på figur 8) Figur 8: Forslag til ændringer i Spjald 14

15 12: Tim 12. Tim Afgrænsningen af bymidten indskrænkes (se A og B på figur 9), så der sker en koncentrering af butikker i bymidten Område C på figur 9 til SPV udtages af kommuneplanen, så det alene er det udlagte område langs Holstebrovej (se D på figur 9), der udlægges som område til SPV i Tim. Figur 9: Forslag til ændringer af detailhandelsstrukturen i Tim. 15

16 13: Troldhede Der pågår en igangværende sag, hvor bymidteafgrænsningen i Troldhede vil blive ændret. Se referat af ØEU s møde d. 3. maj Troldhede Område A på figur 10 til SPV udtages af kommuneplanen. Figur 10: Forslag til andre ændringer i detailhandelsstrukturen i Troldhede end ændring af bymidteafgrænsningen. 16

17 14: Vorgod-Barde 14. Vorgod-Barde Område A på figur 11 til SPV udtages, da området også er bymidte. Figur 11: Forslag til ændringer i Vorgod-Barde Bemærkninger til ændringsforslagene: Bymidten (område A på figur 11) er i dag også udpeget som et område til butikker for SPV. Der må ikke være dobbeltudpegning. Butikker til SPV må godt placeres i en bymidte, mens et område til SPV alene må indeholde butikker, der i planloven er defineret som særlig pladskrævende butikker. Derfor foreslås, at området til SPV udtages. 17

18 15: Borris 15. Borris Arealerne A og B som vist på figur 12 udtages fra udpegning af områder til SPV i kommuneplanen Figur 12: Forslag til ændringer i Borris Bemærkninger til ændringsforslagene: Det foreslås at indskrænke mulighederne for områder til SPV, se B og C på figur 12. De arealer, der fortsat medtages som områder til SPV, anvendes allerede hertil eller er placeret nær bymidten, hvor etablering af nye butikker til SPV forhåbentligt kan bidrage til mere liv. 18

19 16: Hemmet 16. Hemmet Der udpeges et lokalcenter i Hemmet, der giver mulighed for evt. at flytte den eksisterende Dagli Brugs ud til rute 423, se figur 13. Som konsekvens heraf ændrer rammeområde 17be002 anvendelse fra blandet bolig- og erhvervsformål til centerformål. Figur 13: Forslag til hvordan Dagli Brugsen evt. kan flytte fra eksisterende placering ved den sorte prik i rammeområde17be002 og til en placering fx ved den gule prik også inden for rammeområde 17be002, så butikken bliver mere synlig. Hele rammeområde 17be002 udpeges som et nyt lokalcenter. Bemærkninger til ændringsforslagene: En beliggenhed ved Tarmvej (rute 423) vurderes mere attraktiv grundet den større synlighed end den nuværende placering af dagligvarebutikken, se figur 13. En flytning af dagligvarebutikken ud til Tarmvej vil derfor evt. kunne medvirke til at opretholde en dagligvarebutik i byen og det nærmeste opland. Det anbefales derfor, at rammeområde 17be002, der dækker det meste af Hemmet, udpeges som et nyt lokalcenter. Dette stemmer overens med de gældende bestemmelser for rammeområde 17be002, hvori der tillades detailhandel. Den generelle anvendelse af rammeområdet ændres fra blandet boligog erhvervsformål til centerformål, så der kan tillades alle typer butikker. 19

20 17: Landsbyer i øvrigt med områder til butikker med særlig pladskrævende varer 17. Områder til SPV i øvrige landsbyer Områder til SPV udtages i følgende landsbyer: Astrup Hee Hover No Rækker Mølle Stadil Stauning Torsted Vedersø Velling Ølstrup 20

21 Bilag 1: Øvrige butikker samt det kommunale spillerum Øvrige butikker i detailhandelsstrukturen I kommuneplanens hovedstruktur udpeges fire typer af områder til butiksformål: Bymidter Aflastningscentre Lokalcentre Områder til butikker med særlig pladskrævende varer. Disse fire typer af områder udgør detailhandelsstrukturen i kommuneplanens hovedstruktur. Ud over disse fire typer af områder til butiksformål, er der mulighed for tre andre kategorier af butikker. Disse tre andre kategorier af butikker fremgår alene af kommuneplanens rammer, men udgør også en del af detailhandelsstrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune. De tre andre kategorier af butikker er: Enkeltstående butikker til områdets daglige forsyning, Butikker til salg af egne producerede varer, samt Butikker i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lignende til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Det kommunale spillerum Ringkøbing-Skjern Kommune har mulighed for selv at bestemme følgende Type/kategori af område til butiksformål Kommunal mulighed for at udpege nye områder til butikker Kommunal mulighed for at udvide geografi af områder til butikker Bymidter Måske* Måske** Ja Aflastningscentre Nej Nej Nej Lokalcentre Ja Ja*** Nej Områder til SPV Ja Ja Ja Enkeltstående butikker Ja*** Ja*** Nej Butikker til salg af egne producerede varer Butikker i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lignende til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kommunal mulighed for at udvide det samlede bruttoetageareal til butiksformål for et område til butikker * Hvis området kan afgrænses efter den statistiske metode fastlagt i bekendtgørelse. Der må kun være én bymidte pr by og hvis der skal udpeges nye bymidter, skal dette ske efter den statistiske metode. ** Hvis området kan afgrænses efter den statistiske metode fastlagt i bekendtgørelse. Geografien for bymidter med et butiksareal på mindre end m 2 kan ændres uden brug af den statistiske metode. *** Der skal være minimum 500 m til andre butikker eller områder til butiksformål. Dette gælder også for lokalcentre (hvad angår bymidter og aflastningscentrer), da et lokalcenter har til formål at betjene begrænsede dele af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområder eller lignende. Tabel 1: Det kommunale råderum mht. detailhandelsplanlægning 21

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

BILAG 2 TIL MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLAN , RINGKØ- BING-SKJERN KOMMUNE ENDELIG MILJØSCOPING/-SCREENING AF RAMMERNE

BILAG 2 TIL MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLAN , RINGKØ- BING-SKJERN KOMMUNE ENDELIG MILJØSCOPING/-SCREENING AF RAMMERNE BILAG 2 TIL MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLAN 2013-2025, RINGKØ- BING-SKJERN KOMMUNE ENDELIG MILJØSCOPING/-SCREENING AF RAMMERNE BILAG 2 Liste over samtlige rammeændringer ved forslag til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 Marts 27 Kortbilag 3.B.1 1 2 3 4 5 1:5 1 2 3 4 5 1:75 2 4 6 8 3.B.22 1 1:1. 2 4 6 8 1 1:1.5 5 1 15 3.O.1 2 1:2. 4 8 12 16 2 1:3. 5 1 15 2 25 3 3.B.2 1:4. 1 2 3 4 5

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur 03-10-2017 Nuværende distrikter og centre En række borgere betjenes i dag ikke

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling KOMMUNEPLANTILLÆG Nr. 1 April 2016 For Hundested bymidte 1 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 20 stk. Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke

Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43

Læs mere

Tillæg nr. 71. Forslag til. til Kommuneplan , for et område til bolig- og centerformål i Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 71. Forslag til. til Kommuneplan , for et område til bolig- og centerformål i Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 71 til, for et område til bolig- og centerformål i Troldhede @Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Bydelscenter Nørrebrogade

Bydelscenter Nørrebrogade 35 2013 Bydelscenter Nørrebrogade Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 35 2013 Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Bydelscenter Nørrebrogade 31. maj 2016 Høring start 31. maj 2016 Høring slut

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) Sortebog Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) Side: Indholdsfortegnelse 4 Lov nr. 535 af 6.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Notat opsamling på idé høring om detailhandel i Haderslev Sydby

Notat opsamling på idé høring om detailhandel i Haderslev Sydby Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. juli 2011 Sagsident: 11/11911 Sagsbehandler:

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen.

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen. 9 Detailhandel I dette kapitel beskrives detailhandelsstrukturen i kommunen, hvor der bl.a. på baggrund af en analyse af detailhandelen, er udpeget bymidter, bydelscentre og lokalcentre i byerne og givet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE DETAILHANDEL Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE 1 Forord Byrådet vedtog i møde den 22. februar 2001 nærværende kommuneplantillæg om detailhandel endeligt. Med planen fastlægges retningslinier for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Forslag til Svendborg Kommuneplan Oversigt over ændringer i rammeområder

Forslag til Svendborg Kommuneplan Oversigt over ændringer i rammeområder Forslag til Svendborg Kommuneplan 201325 Oversigt over ændringer i rammeområder 05.03.R7.961 05.03.R7.961 Rekreativt område campingudvidelse ved Øgavl Rekreative formål i form af campingplads Eksisterende:

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95557 Brevid. 1239235 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker 13. august 2012 Roskilde Kommune har i foråret 2011

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for -Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

Gladsaxe Kommune: Du er her: Forside Kommuneplan 2013 Detailhandel Arealanvendelse Byomdannelse Detailhandel Bymidter og bydelscentre Hovedstrøg Plads

Gladsaxe Kommune: Du er her: Forside Kommuneplan 2013 Detailhandel Arealanvendelse Byomdannelse Detailhandel Bymidter og bydelscentre Hovedstrøg Plads Gladsaxe Kommune: Tillæg 20 og lokale butikker http://gladsaxe.cowi.webhouse.dk/dk/kommuneplan_2013/kommuneplantillaeg/forsla... Du er her: Forside Kommuneplan 2013 Forslag Tillæg 20 og lokale butikker

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr.29 til Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 10-C-15 Karré

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel

Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel Hovedstruktur og retningslinjer Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel Randers Kommune ønsker med dette kommuneplantillæg at fastsætte rammerne for detailhandel i hele kommunen, primært Paderup

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Tillæg nr. 2. Til Kommuneplan , Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 2. Til Kommuneplan , Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 Til Kommuneplan 2009-2021, Ringkøbing-Skjern Kommune Område til boligformål, offentlige formål og ferie- og fritidsformål, Vellingvej 54-58, Ringkøbing DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Nørre Nebel. 15. NØRRE Nebel KOMMUNEPLAN 2013

Nørre Nebel. 15. NØRRE Nebel KOMMUNEPLAN 2013 Nørre Nebel 15. NØRRE Nebel KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Titel Vejledning om detailhandelsplanlægning Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Jens Schultz Hansen Rasmus Hee Haastrup Omslag

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

4. april 2014 Teknik & Miljø /es

4. april 2014 Teknik & Miljø /es 4. april 2014 Teknik & Miljø /es NOTAT ICP s notat om bymidteafgrænsning i Aakirkeby vurderes ikke at kunne danne grundlag for kommunens detailhandelsplanlægning Bornholms Regionskommune har den 26. marts

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere