Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag

2 1. Indledning Formål Kystbeskyttelse Love og regler Kystbeskyttelse Sagstyper Kommunen som høringsmyndighed Plan- og byggelovgivning Naturbeskyttelsesloven Naturtyper 3 mv Beskyttelseslinjer Offentlighedens adgang til naturen Fredning Miljømålslov / Natura 2000 områder Andre love Kommunens generelle holdning til kystbeskyttelse Hvilke projekter vil Slagelse Kommune søge fremmet? Proces i en 1a sag, kommunen som procesmyndighed Anmodning om kystbeskyttelse Udredning forud for beslutningen om sagen fremmes efter Skal sagen fremmes, beslutning efter Lovpligtigt møde og beslutning efter Lovpligtigt møde Projektledelse Økonomi Beslutning efter Klage Tilsyn og vedligeholdelse Bilag : Lov om Kystbeskyttelse lov nr. 108 af 5. marts 1988 med senere ændringer frem til Kapitel 1 Formål Kapitel 1a Kommuners kompetence i forbindelse med kystbeskyttelsesforanstaltninger Kapitel 2 Kystbeskyttelsens opretholdelse Kapitel 3 Reguleringsbestemmelser Kapitel 4 Klage Kapitel 5 Påbud, straf, ikrafttræden m.v

3 1. Indledning Slagelse Kommune har ca. 180 km. kyst med mange kystnære bebyggelser i form af byer, sommerhusområder samt enkeltejendomme. Som følge af flere nutidige stormflodsepisoder samt eroderende kystskrænter er der stor lokal interesse for kystbeskyttelse blandt berørte borgere. Slagelse kommune har 2,3 m kyst/indbygger, hvor gennemsnittet for hele Danmark er 1,3 m kyst/indbygger. Slagelse kommune kan med rette beskrives som en kommune med et særligt ansvar for et af Danmarks vigtigste naturområder, nemlig kystzonen. Det overordnede ansvar for anlæg på landets kyster, den såkaldte højhedsret over søterritoriet, ligger hos staten og administreres af Kystdirektoratet under Transportministeriet. I de forskellige klimascenarier fra IPPC, forudsiges det, at vi i Danmark vil komme til at opleve stigende vandstande som følge af egentlige havspejlsstigninger samt mere ekstreme vejrsituationer. Disse parametre gør, at der også i fremtiden vil være en stor opmærksomhed på udviklingen i kystområderne. Slagelse Kommune har udarbejdet en Kystplan for at skabe et overblik over omfanget af områder, der kystnært vil være berørt ved erosion eller ekstrem højvande. Med Kystplanen kan borgerne få rådgivning om etablering af kystbeskyttelse. Kystbeskyttelse i Danmark er en privat sag, hvor det er den enkelte lodsejer eller en kreds af lodsejeres eget ansvar at sikre sig mod højvande eller erosion af kysten. Sager om kystbeskyttelse behandles efter lov om kystbeskyttelse af 1988 med efterfølgende revisioner. Af loven fremgår det, at behandlingen af sager om kystbeskyttelse er delt mellem flere myndigheder, primært Kystdirektoratet og kommunerne. Hertil kommer Miljøministeriet der via de lokale miljøcentre er myndighed for strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelsesloven. Dette administrationsgrundlag beskriver Slagelse Kommunes rolle som myndighed i sager efter lov om kystbeskyttelse. Det præciserer Miljø og Naturs bemyndigelse i forhold til de enkelte processer, der samlet udgør myndighedsbehandlingen i sager om kystbeskyttelse. Kystdirektoratet har udarbejdet et udkast til vejledning om lov om kystbeskyttelse, men der er ikke lavet en egentlig vejledning. 2. Formål 2.1 Kystbeskyttelse I henhold til kompetencefordelingsplanen af april 2008 er Miljø og Natur bemyndiget til at behandle sager efter kystbeskyttelsesloven, hvor kommunen er procesmyndighed, dog skal store og/eller principielle sager forelægges Udvalget for Miljø og Natur. Dette administrationsgrundlag omhandler kun sager om kystbeskyttelse, hvor kommunen enten er høringspart eller er procesmyndighed. Slagelse Kommunes rolle som ejer af ejendomme eller anlæg, der berøres af kystbeskyttelsessager, varetages af de respektive fagudvalg eller Teknisk Udvalg, hvis det pågældende anlæg ikke kan henføres til et bestemt udvalg. Kommunens rolle som ejendomsejer er ikke omfattet af dette administrationsgrundlag. 3

4 3. Love og regler Dette administrationsgrundlag bygger på følgende love og regler: Lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse med seneste revision den 6. juni 2007 (Transportministeriet). Samt øvrige relaterede love (Naturbeskyttelse, VVM), der omtales i forbindelse med afsnit 4 om høring 3.1 Kystbeskyttelse Lovens 1 er udformet således: Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: 1) Behovet for kystbeskyttelse, 2) økonomiske hensyn, 3) kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, 4) kystlandskabets bevarelse og genopretning, 5) naturens frie udfoldelse, 6) rekreativ udnyttelse af kysten, 7) sikring af den eksisterende adgang til kysten og 8) andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. Der er en lang række interesser i kystzonen, der skal afvejes når der ønskes etableret kystbeskyttelse. Ved behandling af sager om kystbeskyttelsesanlæg er Kystdirektoratet hovedmyndigheden, der behandler tilladelser og afslag til anlæg på søterritoriet. Andre myndigheder, der skal inddrages ved sager om at tillade og udforme anlæg, er: Miljøcenteret med ansvar for strandbeskyttelseslinje Kommunen med ansvar for naturbeskyttelse, adgangsforhold, planlov m.v. Andre myndigheder, f.eks. Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Fredningsnævn Sagstyper Behandlingen af sager efter kystbeskyttelsesloven kan have to forskellige forløb. Sagerne betegnes efter den relevante i lov om kystbeskyttelse. Sagerne forløber forskelligt alt efter om der er enighed blandt lodsejerne til det at udføre og betale for et nærmere beskrevet anlæg. 16 og 16a sager er, hvor enkeltmand eller en kreds af lodsejerne er enige om, hvad der skal laves og hvordan det skal betales. Ansøgningen skal behandles efter 16 og/eller 16a og sendes direkte til Kystdirektoratet. Kommunen er høringspart. 1a sag. Kommunen skal virke som procesmyndighed i 1a sager, hvor der er eller kan blive uenighed blandt lodsejerne om anlæggets art, økonomi, vedligeholdelse o. lign. (Kommunen har hjemmel til og mulighed for binde den enkelte grundejer til at være med og til at bestemme en fordeling af udgifterne blandt de, der får gavn af at anlæg). Kystdirektoratet skal give den endelige tilladelse til ethvert kystbeskyttelsesanlæg efter 16 (land) og/eller 16a (hav), uanset hvordan sagen er startet. 4

5 4. Kommunen som høringsmyndighed Kommunen skal høres som myndighed i sager om kystbeskyttelse. I sager om kystbeskyttelsesanlæg er Kystdirektoratet den centrale myndighed, der giver tilladelser og afslag til anlæg på søterritoriet. Kystdirektoratet hører en række myndigheder, før der kan gives tilladelse i en 16 sag. Kystdirektoratet hører myndigheder i 1a sager om projekter, som Kommunen fremsender til teknisk vurdering med henblik på en ja/nej-afgørelse. Høringssvar afgives administrativt af Miljø og Natur. I 16 sager kan der ske en forudgående intern høring af f. eks. Byggeri, Center for Drift og Anlæg, Center for Plan og Erhverv. Tilsvarende i 1a sager, hvor Miljø og Natur tillige må behandle kommunale myndigheder med ejer-interesse på linje med andre private ejere. Slagelse Kommune kan have synspunkter inden for følgende lovområder: 4.1 Plan- og byggelovgivning Planer. Det ansøgte skal vurderes i forhold til kommuneplan, lokalplaner samt relevante sektorplaner. Kystdirektoratet ønsker også udtalelse om lokale forhold, såsom oprydning på strækningen, sammenhæng med evt. kystbeskyttelse på naboejendom samt anlæggets visuelle karakter (materiale, dimension mv.). Ved mulige konflikter, høring af Center for Plan og Erhverv eller anden sektormyndighed. Landzone og byggeadministration. Kystbeskyttelsesanlæg vil normalt ikke kræve at Kommunen skal meddele landzonetilladelse. Ved mulige konflikter, høring hos Byggeri. VVM. Af bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) fremgår det, at kommunen skal udføre en VVMscreening for at afgøre om det ansøgte er VVM-pligtigt. VVM-afgørelsen træffes administrativt af Miljø og Natur. Kystanlæg er nævnt på VVM-bekendtgørelsens bilag 2: 11. Infrastrukturanlæg k) Kystanlæg anlagt inden for dagligvandslinjen til modvirkning af erosion, og som kan ændre kystlinien, f. eks. skråningsbeskyttelse, strandhøfder og diger og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg Af høringssvaret skal fremgå, om der skal udarbejdes VVM-redegørelse for landdelen af anlægget, hvor kommunen er myndighed samt om der anbefales en VVM for den del af anlægget, der måtte ligge på søterritoriet og hvor Kystdirektoratet er myndighed. Kommunen kan evt. anbefale en fælles VVM-redegørelse. 4.2 Naturbeskyttelsesloven Naturtyper 3 mv. Kommunen er 3-myndighed. Mange kystbeskyttelsesanlæg ønskes placeret i eller op til 3 naturtyper. 5

6 Hvis det relevante 3-område har én enkelt ejer, skal Kommunen i slutfasen ind og træffe en 3-afgørelse ved evt. ændring i tilstanden. Ved flere ejere af 3-beskyttede områder behandler Kystdirektoratet sagen i forhold til 3 i en afvejet afgørelse, hvor der lægges vægt på Kommunens høringssvar. Høringssvar og afgørelser behandles administrativt ud fra Slagelse Kommunes Grundlag for administration af naturbeskyttelsesloven. I relation til kystbeskyttelses-sager vil Slagelse Kommune særligt lægge vægt på: 1) at kystbeskyttelsesanlæg ikke unødigt inddrager eller skaber ændringer i tilstanden på 3- beskyttede naturtyper. 2) at naturarealer ikke skal bruges til anlæg for kystbeskyttelse, hvis der er alternative placeringer. 3) at der i 3-arealer eller anden værdifuld natur, der ikke er beskyttet efter 3, f.eks. kystnære dele af by- eller sommerhusområder, findes en placering af kystbeskyttelsesanlæg så tæt som muligt ved de værdier, som ønskes beskyttet. Disse synspunkter understøttes både af formålet i lov om kystbeskyttelse og i lov om naturbeskyttelse. Skader et kystbeskyttelsesanlæg et naturområde, vil Slagelse Kommune anbefale, at der etableres erstatningsbiotoper, f.eks. erstatning ved nyetablering af vandhul i nærområde Beskyttelseslinjer De fleste kystbeskyttelsesanlæg er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, hvor staten via Miljøcenter Nykøbing F. er myndighed. Kystdirektoratet skal afveje hensynet til strandbeskyttelsen i konkrete afgørelser og vil i nogle situationer varetage myndighedsopgaven, men da på grundlag af Miljøcentrets høringssvar. Slagelse Kommune er myndighed i forhold til de øvrige beskyttelseslinjer og skal anbefale, at der ved nødvendig kystbeskyttelse vælges en anlægstype, der giver mindst mulig forstyrrelse i forhold til de hensyn, der skal varetages ved beskyttelseslinjerne ved sø, å eller fortidsminde. Kommunen vil ved fortidsminder om nødvendigt tage kontakt til Sydvestsjællands Museum og Kulturarvsstyrelsen Offentlighedens adgang til naturen 22 Langs stranden er der offentlig adgang til at færdes, foretage kortvarige ophold og bade på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er Slagelse Kommunes holdning, at anlæg der tjener kystbeskyttelse ikke må være til hinder for denne adgang langs stranden. Ved erosionskyster kan der være steder hvor passage langs stranden ikke altid er mulig. Slagelse Kommunes holdning er her, at der skal arbejdes for at et evt. nyanlæg skal forbedre adgangsforholdene. Her kan adgangen f.eks. sikres ved etablering af et større anlæg med forbedret passagemulighed på eller bag om konstruktionen Fredning Er Slagelse Kommune bekendt med fredningskendelser for området oplyses dette til Kystdirektoratet. Det er som udgangspunkt Kystdirektoratet, der om nødvendigt fremfører 6

7 sagen for Fredningsnævnet. Kommunen kan som led i en 1a sag have dialog med Fredningsnævnet. 4.3 Miljømålslov / Natura 2000 områder Det skal vurderes om det ansøgte projekt i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis en myndighed vurderer, at der er en væsentlig påvirkning, skal der laves en konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen/udpegningsgrundlaget for det pågældende område. Bek. nr. 408 af 1/ om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, 7. Koordineringen af denne vurdering varetages af Kystdirektoratet, men Kommunen bliver hørt. Slagelse Kommune vil vurdere projektet i forhold til bekendtgørelsen og afgive høringssvar i det omfang det er administrativt muligt. Ved behov for større, omfattende redegørelser for projektets evt. påvirkninger, henstiller Slagelse Kommune til Kystdirektoratet at man pålægger ansøger selv at fremskaffe den fornødne dokumentation. 4.4 Andre love Der kan være tale om at Kommunen skal forholde sig til høringer efter andre love end de anførte, f.eks. som myndighed for bestemte former for institutioner eller anlæg. Der skal her skelnes mellem Kommunens interesser som ejer og som myndighed. Der kan også være tale om et eksisterende dige- eller pumpelag, der står for vedligeholdelse af et drænet område, der typisk er anlagt med landbrugsformål for øje. (Vandløbslov) Man skal være opmærksom på at der er forskel på, om Kommunen afgiver høringssvar som myndighed, som omtalt i det forudgående, og på om Kommunen som procesmyndighed i en 1a sag henvender sig til andre dele af den kommunale forvaltning, hvor disse optræder som ejer og skal behandles på linje med enhver anden privat grundejer. 7

8 5. Kommunens generelle holdning til kystbeskyttelse. 5.1 Hvilke projekter vil Slagelse Kommune søge fremmet? Lovens formål er at afveje nogle hensyn, så der ikke laves kystbeskyttelse i alle situationer. Afvejningen varetages primært af Transportministeriet, Kystdirektoratet, men Kommunen skal som proces- og høringsmyndighed være opmærksom på denne afvejning, særligt i relation til de kommunale myndighedsopgaver. Slagelse Kommune mener at nødvendig kystbeskyttelse bør tillades, men ud fra en hovedbetragtning om, at jo mindre indgreb, desto bedre resultat, hvilket falder i tråd med Kystdirektoratets anbefalinger. Miljø og Natur lægger som kommunal høringspart og procesmyndighed vægt på følgende: Kystbeskyttelsen skal være nødvendig, dvs. at mennesker og bygninger af værdi kan være truet inden for en tidshorisont på indtil 25 år ved erosion og ca. 50 år ved højvandssikring. Anlægsudgiften bør ikke overstige værdien af det beskyttede. Det følger desuden heraf, at beskyttelse af åbent land uden bebyggelse normalt ikke fremmes. Naturen skal ikke beskyttes mod naturens fri udfoldelse. Hvis sommerhuse har behov for beskyttelse, skal disse sommerhuse og de nære opholdsarealer beskyttes, men det skal de omgivende naturarealer som forstrand, klitter o. lign. ikke. Et anlæg skal ikke hindre muligheden for at udfolde kystlandskabets egen dynamik. Dette er i tråd med Slagelse Kommunes vision om at bevare kommunens naturværdier. Indgreb over for den naturlige sedimenttransport kan påvirke omkringliggende kyststrækninger og kan på sigt nødvendiggøre yderligere kystsikring. Er der risiko for negativ påvirkning af andre kyststrækninger, skal sikringen af disse andre kyststrækninger og betalingen herfor være en forudsætning for, at kommunen kan anbefale projektet fremmet. Et projekt må ikke løse problemer i ét område, hvis det medfører nye problemer i andre områder. Det er helhedsløsninger for hele kyststrækninger, der skal sikres, jf. ovenstående punkt. Ethvert kystbeskyttelsesanlæg skal have en teknisk kvalitet og en fysisk fremtræden, der er tilpasset det pågældende kystlandskab. Offentlighedens færdsel må ikke hindres. 8

9 6. Proces i en 1a sag, kommunen som procesmyndighed. Kommunen er efter reglerne i kystbeskyttelseslovens 1a procesmyndighed i sager, hvor en gruppe borgere ønsker at kystbeskytte deres ejendom, men hvor ikke alle er enige. Uenigheden kan være i forhold til interessen for kystbeskyttelse, placering, valg af anlæg, udgiftsfordeling mv. Kommunen kan bestemme, om der skal udføres anlæg til kystbeskyttelse, jf. lovens 1a, stk Anmodning om kystbeskyttelse Henvendelsen skal være begrundet og der skal være en oversigt over de ejendomme, skal foreslås inddraget i beskyttelsen, jf. lovens 1a, stk. 2. Kommunen kan pålægge ansøger, et lag eller en gruppe grundejere at iværksætte forundersøgelser og skitseprojektering som indledning til en kystbeskyttelsessag, jf. kystbeskyttelseslovens 1a, stk. 3. Kommunen kan også selv iværksætte en kystbeskyttelsessag. Slagelse Kommune oplyser ansøger om sagsgangen ved henvisning til dette administrationsgrundlag, Kystplan 2009 samt lovgrundlaget m.v. typisk med henvisning til Slagelse Kommunes, Kystdirektoratets og Stormrådets hjemmesider. Hovedbudskabet er: - Ejer skal selv betale, lige som en forsikring. Slagelse Kommune vil normalt opfordre ansøger til at danne en arbejdsgruppe eller foreløbigt lag, der kan stå for kontakten til Kommunen i den videre proces. 6.2 Udredning forud for beslutningen om sagen fremmes efter 2. Kommunen er forpligtet til at foretage en sondering af behovet for kystbeskyttelse og af den lokale interesse for projektet. Slagelse Kommune skal træffe afgørelse om sagen skal fremmes eller ej, men først efter en høring af Kystdirektoratet og af de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt. Til brug for høringen og ja-nej-beslutningen skal der udarbejdes et materiale, der kan belyse de foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger. Som udgangspunkt kræver Slagelse Kommune, at ansøger leverer eller får udført den nødvendige forundersøgelse, et skitseprojekt med et økonomisk overslag og gerne et oplæg til en partsfordeling. Slagelse Kommune kan stille krav om at grundlaget er udarbejdet af en professionel og uafhængig rådgiver, så der allerede fra startfasen peges på forsvarlige tekniske løsninger og realistiske overslagspriser. Det har betydning, at rådgiver er uafhængig af entreprenørinteresser, således at arbejdet kan udbydes. Der stilles i loven ikke formelle krav til kvaliteten af grundlaget for høring og ja-nejbeslutningen. Kravene må vurderes fra sag til sag under hensyn til opgavens omfang og kompleksitet. Materialet bør indeholde følgende punkter: 9

10 - Hvad er problemet: oversvømmelse, erosion eller begge dele? - Hvilke ejendomme har/forventer at få problemer? - Hvem ejer ejendommene og hvilke er det? - Hvordan forestiller man sig at kystsikre og hvilken situation skal et anlæg kunne holde til? - Hvis der er eksisterende kystsikringsanlæg, hvad er deres funktion og hvem er ansvarlig for dem? - Økonomisk overslag, gerne med en anslået samlet pris? - Oplæg til partsfordeling, gerne med udgift for en normal ejendom? Slagelse Kommune dækker som udgangspunkt ikke udgifter til forundersøgelser/skitseprojektering. Disse udgifter medtages i slutregnskabet, når og hvis processen afsluttes med dannelse af et kystlag, jf. lovens 9. Beløb, som ønskes medtaget i slutregnskabet til fordeling hos de bidragspligtige, skal være dokumenterede. Slagelse Kommune stiller krav om at der er foretaget sondering om økonomisk mest fordelagtig pris før større udgifter til f.eks. rådgivning. I sager, som Udvalget for Miljø og Natur beslutter ikke at fremme, kan udvalget tage stilling om Kommunen skal bidrage med en delvis omkostningsdækning. Et nej kræver et skriftligt og begrundet svar til de berørte, jf. lovens 2, stk. 2. Der kan kun klages over retlige spørgsmål ved en nej-afgørelse, jf. lovens 18, stk Skal sagen fremmes, beslutning efter 2. Afgørelsen af, om en 1a sag skal fremmes, træffes af Udvalg for Miljø og Natur på grundlag af lovens 1a, stk. 1. Et ja betyder at man skal videre i lovens bestemmelser fra 3. Beslutter Udvalget for Miljø og Natur at fremme sagen, skal den behandles af økonomiudvalg/byråd, hvis der er fremsat ønsker om økonomisk medvirken eller andet, som går ud over de rammer, som administreres af Udvalget for Miljø og Natur. 6.4 Lovpligtigt møde og beslutning efter Lovpligtigt møde Efter en politisk beslutning om at gå videre i sagen har Kommunen pligt til at afholde et møde forud for den endelige beslutning om etablering af et kystbeskyttelsesanlæg. Reglerne er i lovens 4 og 5. Mødet afholdes af Miljø og Natur i samarbejde med den arbejdsgruppe, der har stået for ansøgningen. Der er efter loven organisationer, som er klageberettigede, men ikke høringsberettigede: - Danmarks Naturfredningsforening, - Friluftsrådet, - Grundejernes Landsorganisation og - Fritidshusejernes Landsforening Det er Slagelse Kommune holdning, at disse bør inviteres til at deltage i det lovpligtige møde. Følgende punkter danner grundlag for mødet: Foranstaltningens udstrækning og opbygning Graden af beskyttelse der opnås 10

11 Eventuelle yderligere fordele for området Projektets økonomi, herunder udgifter til anlæg og vedligeholdelse Finansiering og fordeling mellem de påtænkte bidragspligtige, herunder også om kommunen vil bidrage økonomisk til realiseringen af projektet Hvordan projektets tænkes fremmet, herunder hvem der skal lede sagen og være ansvarlig for fremdriften Om der skal foretages ekspropriationer for at gennemføre projektet Om der skal oprettes et kystlag til at forestå den fremtidige drift Udførlig information om alle disse punkter indebærer en betydelig arbejdsindsats. Informationen af grundejerne kan eventuelt ske i flere omgange Projektledelse Slagelse Kommune kan i sager om kystbeskyttelse påtage sig en rolle som projektleder, hvilket er betydeligt mere omfattende end rollen som procesmyndighed. Slagelse Kommune kan bruge en rådgiver til hele eller dele af projektledelsen. Rollen som projektleder kan Slagelse kommune påtage sig i sager, hvor der ikke eksisterer et kystlag eller på anden vis er en ansvarlig juridisk person (organisation) bag en ansøgning. Slagelse kommune forventer at der er et tæt samarbejde med ansøger omkring ledelsen af projektet i sager hvor ansvaret er hos ansøger og i sager, hvor Slagelse Kommune står for projektledelsen Økonomi Kommunalbestyrelsens økonomiske muligheder fremgår af lovens 9, der er meget åbent formuleret såedes: Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften. I sager, det er besluttet at fremme efter 2, kan Slagelse Kommune helt eller delvis vælge at stå i forskud med de udgifter, der er forbundet med fremskaffelse af grundlaget for det lovpligtige møde og beslutningen efter 5. Kommunen kan - ikke skal - yde økonomiske bidrag ud over det mandskabsforbrug, der ligger i selve myndighedsarbejdet. Det er afgørende at skelne mellem kommunale udgifter, som skal henføres til det konkrete projekt, og generelle myndighedsudgifter. Her ud over kan Kommunen optræde som ejer af ejendom, der kystsikres. Følgende retningslinjer er behandlet af Udvalg for Miljø og Natur den 15. maj 2008, anbefalet af Økonomiudvalget den 23. juni 2008 og vedtaget af byrådet den 30. juni 2008: Slagelse Kommune yder ikke kommunalt bidrag eller kautioneres for lån til projekter, der falder uden for reglerne i kystbeskyttelseslovens kap. 1A. 1) Der kan, efter indstilling fra Udvalg for Miljø og Natur og afgørelse i økonomiudvalget/byrådet, være mulighed for kommunal kaution for banklån og/eller forskud med betaling af byggeudgifter for følgende sagstyper: - allerede udførte anlæg, hvor der er dannet et kystlag med vedtægter og partsfordelinger godkendt af landvæsenskommissionen eller amtet og hvor kommunen nu er tilsynsmyndighed, - verserende sager efter reglerne i kystbeskyttelseslovens 1a, hvor Udvalg for Miljø og Natur efter 2, stk. 2 har afgjort at sagen skal fremmes. 11

12 2) Sager, hvor der kan erkendes særlige offentlige interesser og hermed begrundet mulighed for kommunalt bidrag, forelægges økonomiudvalget/byrådet til godkendelse. Egentlige tilskud ydes principielt kun i ekstraordinære tilfælde og skal i den konkrete situation begrundes med særlige offentlige interesser. Egentlige tilskud bør være et engangsbeløb, ikke faste årlige driftsudgifter. De udgifter, der midlertidigt afholdes af Slagelse Kommune, skal efter projektets gennemførelse fordeles mellem de bidragspligtige. Bidragspligtige er alle ejendomme, der opnår direkte beskyttelse samt de ejendomme som i øvrigt opnår fordel ved en foranstaltning. Der vil normalt blive dannet et kystlag med vedtægter, der tinglyses på de enkelte ejendomme. Herved bindes ejerne til at betale deres bidrag. Beslutter Slagelse Kommune efter det lovpligtige møde at opgive sagen, kan Kommunen afholde udgifter, der er afholdt til indvarsling, afholdelse af møde og øvrige administrative udgifter samt evt. kommunale udgifter til fremskaffelse af grundlag for det lovpligtige møde. Slagelse Kommune dækker ikke sådanne udgifter i sager, hvor det er et eksisterende kystlag eller anden juridisk organisation, der står bag ansøgningen. Der kan i større og komplicerede sager være risiko for opsamling af mange udlæg til rådgivning, projektering m.v. som Slagelse Kommune kan komme til at betale. Dette kan imødegås ved en stram styring af projektet, evt. med kommunal projektledelse og ved en passende langsom fremdrift i sagen, så de kommunale udgifter ikke bliver unødigt store, hvis sagen må opgives undervejs. Det er en forudsætning for kommunens deltagelse i en 1a sag, at et anlægsarbejde, der udføres for et kystlag eller et kystlag under stiftelse, skal kunne udbydes i licitation, så der sker en prisdannelse på markedsvilkår. Det er derfor også et krav, at det skal være en uafhængig rådgiver, som ansøger vælger, til at behandle opgaven. Rådgiver i en 1a sag kan eksempelvis ikke være en entreprenør, som man på forhånd binder sig til, når arbejdet skal udføres Beslutning efter 5 Efter lovens 5 skal kommunen efter det lovpligtige møde træffe endnu en ja/nej-beslutning. Afgørelsen træffes af Udvalg for Miljø og Natur. Hvis Udvalg for Miljø og Natur finder grundlag for at fremme sagen og der er konkrete ønsker om økonomisk medvirken, som går ud over de rammer, som administreres af Udvalg for Miljø og Natur f. eks. udlæg for anlægsarbejder, kautionere for lån eller lignende på grundlag af lovens 9 eller særlige kommunale interesser, der kan begrunde et kommunebidrag, videresendes sagen til beslutning i Byrådet. Hvis sagen fremmes efter 5 skal der tages beslutning om: Hvilke foranstaltninger skal der gennemføres Hvem skal lede sagen og være ansvarlig for fremdriften Hvem skal forestå eventuelle supplerende undersøgelse, projektering og udbud Hvordan og af hvem kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal udføres Hvorledes skal udgifterne udredes og hvordan skal de finansieres på kort og langt sigt Nødvendig ekspropriation Anlæggets vedligeholdelse Hvem skal forestå eventuelle løbende foranstaltninger (kystfodring) Oprettelse af kystlag På dette tidspunkt i processen bliver der tale om mange opgaver, der formentlig skal løses i en dertil indrettet projektorganisation, hvis opgaver, efterhånden som tingene falder på plads, naturligt vil ende i et kystlag, der overtager det samlede ansvar for anlægget. 12

13 Der er ikke gjort nærmere rede for den kommunale indsats i denne del af sagsforløbet Klage Afgørelse efter 5, stk. 1 (hvor sagen ikke fremmes) eller efter 5, stk. 2 (hvor sagen skal fremmes) kan påklages til Transportministeren jf. lovens 18 af de berørte og nærmere bestemte interesseorganisationer. 6.5 Tilsyn og vedligeholdelse Slagelse Kommune vil arbejde for, at der oprettes kystlag, for at opnå en selvbærende organisation med ansvar for kystbeskyttelsesanlægget og dets vedligeholdelse. I en vedtægt for et kystlag skal der indgå en ejerfortegnelse, en betalingsnøgle, regler for ændring af bidrag i tilfælde af f.eks. ændret bebyggelse. Der skal også være regler for kommunens tilsyn med bestyrelsens arbejde, økonomien og ændret bidragsbeløb. Hvis der oprettes et kystlag vil laget blive pålagt at vedligeholde anlægget. I sager hvor der ikke oprettes et kystlag, vil vedligeholdelsespligten påhvile hver enkelt grundejer, som er omfattet af projektet. Det indgår altid i Kystdirektoratets tilladelser at man forpligter den enkelte til at tinglyse en deklaration på sin ejendom om fortsat vedligehold og uændret stand på anlægget. Byrådet er tilsynsmyndighed for kystlag, der er dannet efter lov om kystbeskyttelse. Opgaven består i at føre tilsyn med kystlaget som beskrevet i vedtægten. I opgaven indgår f.eks. - at vedtægterne efterleves, - at generalforsamling og regnskab afvikles tilfredsstillende, - at ændringer i bebyggelse, anvendelse osv. der kan betinge en anden afregning for den pågældende ejendom, slår igennem ved betalingen for det følgende år. Dette sker i praksis i samarbejde med kystlag og kommune. Hvis der opstår behov for at dække et kystlags udgifter, der går ud over, hvad der kan dækkes af den aktuelle indbetaling, kan Slagelse Kommune kautionere for at kystlaget kan optage nye lån eller garantere for et større lån, forudsat årsagen til det øgede lånebehov er klart dokumenteret og ligger inden for de opgaver, kystlaget efter vedtægten skal varetage. 13

14 7. Bilag : Lov om Kystbeskyttelse lov nr. 108 af 5. marts 1988 med senere ændringer frem til Kapitel 1 Formål 1 Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: 1)Behovet for kystbeskyttelse, 2)økonomiske hensyn, 3)kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, 4)kystlandskabets bevarelse og genopretning, 5)naturens frie udfoldelse, 6)rekreativ udnyttelse af kysten, 7)sikring af den eksisterende adgang til kysten og 8)andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. Transport- og energiministeren fastsætter regler eller træffer bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om naturbeskyttelse på kyster og søterritoriet. Transport- og energiministeren fastsætter desuden regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter, hvis sådanne regler er nødvendige for at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov. Kapitel 1a Kommuners kompetence i forbindelse med kystbeskyttelsesforanstaltninger 1a Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger). En anmodning om etablering af kystbeskyttelse efter stk. 1 indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen med en begrundelse for projektet og med en oversigt over de ejendomme, der foreslås inddraget i beskyttelsen. Kommunalbestyrelsen kan selv iværksætte eller pålægge ansøgeren eller et lag, jf. 7, at iværksætte forundersøgelser og skitseprojektering af kystbeskyttelsesforanstaltningerne. 2 Kommunalbestyrelsen indhenter en udtalelse fra Kystdirektoratet om de foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger samt en udtalelse fra de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt i henhold til 3, stk. 5. Bestemmer kommunalbestyrelsen på dette grundlag, at sagen ikke skal fremmes, sendes skriftlig og begrundet meddelelse herom til ansøgeren, jf. 1 a, stk. 2, og til de hørte grundejere. 3 Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at fremme sagen, skal den afholde et møde med de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt i henhold til stk. 5. Kystdirektoratet kan efter kommunalbestyrelsens anmodning bistå som sagkyndig under sagens videre behandling. Grundejerne og eventuelt en anden kommune, jf. stk. 6, indkaldes skriftligt til mødet med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse til mødet sker tillige ved meddelelse i et eller flere stedlige blade samt til de i området registrerede grundejerforeninger med samme varsel. Stk. 4 Indkaldelsen til mødet skal indeholde en redegørelse for planerne om kystbeskyttelse, herunder et overslag over udgifterne og forslag til disses fordeling. Stk. 5 Bidrag kan pålægges grundejere, der opnår beskyttelse ved foranstaltningen, eller som i øvrigt opnår en fordel derved. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. Stk. 6 Hvis en kommune bidrager med et beløb ud over, hvad der måtte være pålagt kommunen i henhold til stk. 5, kan transport- og energiministeren efter indstilling fra kommunen pålægge en anden kommune, der er berørt af 14

15 kystbeskyttelsesforanstaltningen, at bidrage med indtil samme beløb. Bestemmelsen i 1. pkt. finder anvendelse på både anlægsudgifter, driftsudgifter og andre udgifter. 4 På mødet skal kommunalbestyrelsen nærmere redegøre for, hvilke foranstaltninger der påregnes gennemført, herunder de med projektet forbundne anlægs- og driftsudgifter, forslag til bidragsfordeling og sagens gennemførelse. 5 Hvis kommunalbestyrelsen efter det i 3 nævnte møde beslutter, at sagen ikke skal fremmes, skal begrundet meddelelse herom sendes til de grundejere, der var indkaldt til mødet, og meddelelsen skal tillige offentliggøres i de blade, hvori indkaldelsen blev annonceret. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at fremme sagen, underrettes de grundejere, der var indkaldt til mødet, skriftligt herom. Underretningen skal indeholde en redegørelse for kommunalbestyrelsens bestemmelse om, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres, herunder at kystbeskyttelsesforanstaltningen ikke kan gennemføres uden tilladelse fra transport- og energiministeren efter lovens 16 eller 16 a. Redegørelsen skal endvidere indeholde oplysning om, hvordan og af hvem kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal udføres, samt hvorledes udgifterne skal afholdes, herunder udgifterne til: 1)Sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og tilsyn. 2)Drift, vedligeholdelse og andre løbende foranstaltninger. 3)Ekspropriation. 4)Finansiering. Kommunalbestyrelsen kan gennemføre mindre ændringer i forhold til det forelagte projekt uden afholdelse af nyt møde, hvis grundejere, der berøres af ændringerne, har haft mulighed for at udtale sig. 6 Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ekspropriere arealer med en offentlig myndighed eller et lag som fremtidig ejer, hvis det af hensyn til kystens pleje eller kystbeskyttelsen må anses for at være af væsentlig betydning, at myndigheden eller laget, jf. 7, stk. 1, har ejendomsret til strandbredden, forlandet foran et dige eller en kyststrækning, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation. Ved ekspropriation i henhold til stk. 1 og 2 finder 43, stk. 3, og 44, 45 og i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse, idet kommunalbestyrelsen træder i stedet for vejbestyrelsen. 7 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der under kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag, som de bidragydende ejere skal være medlem af. Kommunalbestyrelsen udfærdiger en vedtægt for laget. Den skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger. Forslag til vedtægt sendes til lagets medlemmer. Beslutning om vedtægtens endelige indhold kan tidligst træffes 4 uger efter, at forslaget er afsendt. 8 Kommunalbestyrelsen lader for lagets regning vedtægten tinglyse på de ejendomme, der hører til laget. Hvis en ejendom under laget udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, fordeler kommunalbestyrelsen efter anmodning det bidrag, der påhviler ejendommen. Det påhviler ejerne at sørge for berigtigelse af tingbogen. 9 Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften. 10 Transport- og energiministeren kan bestemme, at en sag, der har betydning for en kyststrækning i flere kommuner, henvises til behandling i kommunalbestyrelsen. Kapitel 2 Kystbeskyttelsens opretholdelse 11 Kapitel 1a finder tilsvarende anvendelse på ændring og nedlæggelse eller ophør af allerede bestående eller besluttede kystbeskyttelsesforanstaltninger. Kommunalbestyrelsen kan ændre en udgiftsfordeling, herunder en udgiftsfordeling, der er fastlagt inden lovens ikrafttræden. 2-5 finder tilsvarende anvendelse

16 Et lag eller et medlem af et lag kan forelægge kommunalbestyrelsen spørgsmål om fortolkning af lagets vedtægt eller spørgsmål om den måde, hvorpå laget forvaltes. Kommunalbestyrelsen kan pålægge et lags bestyrelse at sørge for, at bestemte foranstaltninger, som det påhviler laget at lade udføre, bringes til udførelse. Hvis pålægget ikke efterkommes, kan amtsrådet lade foranstaltningerne udføre for lagets regning. 13 Hvert år inden den 1. oktober fastsætter kommunalbestyrelsen, hvilke bidrag de enkelte bidragspligtige ejendomme skal udrede til kommunalbestyrelsen eller laget. Kommunalbestyrelsen indkræver bidragene. Bidragene tillægges udpantningsret. For bidragene haves pante- og fortrinsret i ejendommen som for kommunale ejendomsskatter. De pålignede beløb indbetales til kommunen efter de for kommunal grundskyld og dækningsafgift gældende regler, jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. 14 Ejere af omliggende arealer skal tåle, at arealerne benyttes i nødvendigt omfang i forbindelse med forundersøgelser, tilsyn, vedligeholdelsesarbejder og andre foranstaltninger i forbindelse med kystbeskyttelse. Personer, der benytter arealer i forbindelse med disse opgaver, skal efter anmodning vise legitimation og redegøre for formålet med tilstedeværelsen. gælder ligeledes forundersøgelser og tilsyn vedrørende de i 16 a nævnte anlæg, indretninger m.v. Forvoldes der under benyttelsen efter stk. 1 eller 2 skade på en ejendom, skal der ydes erstatning herfor. I mangel af forlig fastsættes erstatningen af taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje. 15 Retten til at optage husdyr, jf. lov om mark- og vejfred, kan på diger og kyststrækninger, på hvilke der i henhold til denne lov eller tidligere love er truffet beslutning om kystbeskyttelsesforanstaltninger, også udøves af medlemmer af et lags bestyrelse eller af kommunalbestyrelsen. Kapitel 3 Reguleringsbestemmelser 16 På strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, samt på arealer, der ligger inden for en afstand af 100 m fra, hvor denne vegetation begynder, må der kun efter tilladelse fra trafikministeren 1)udføres kystbeskyttelsesforanstaltninger og andre faste anlæg, som også etableres på søterritoriet, eller 2)graves, bores, pumpes, suges eller foretages nogen form for terrænændring. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke havnearealer og foranstaltninger 1)i henhold til lov om råstoffer eller 2)i til dæmpning af sand flugt. På sandflugtsfredede arealer må arbejder i henhold til stk. 1 kun udføres efter tilladelse fra sandflugtsmyndighederne. Stk. 4 Der kan i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 1 stilles vilkår, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af de nævnte anlæg, vedligeholdelse og godkendelse af overdragelse m.v. 16a På søterritoriet må der kun efter tilladelse fra transport- og energiministeren 1)foretages inddæmning eller opfyldning, 2)udføres anlæg eller anbringes faste eller forankrede indretninger eller genstande, 3)anbringes fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, eller 4)foretages uddybning eller gravning. gælder ikke for anlæg m.v. på søterritoriet, der er etableret efter anden lovgivning. Der kan i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 1 stilles vilkår, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af de nævnte anlæg, vedligeholdelse og godkendelse af overdragelse m.v. 16b Ansøgninger om tilladelser og afgørelser efter 16, stk. 1, og 16 a skal skriftligt meddeles ejere af naboejendomme. Ansøgningerne og afgørelserne skal offentliggøres ved meddelelse i stedlige blade eller på Kystdirektoratets hjemmeside, hvis de er af væsentlig betydning eller har almindelig offentlig interesse. Offentliggørelsen skal ske samtidig med, at ansøgningen sendes i høring og tilladelsen meddeles ansøgeren. Vilkår for tilladelse efter 16, stk. 1, og 16 a kan tinglyses på ejendommen for ejerens regning. 16

17 17 Trafikministeren kan i kystbeskyttelsesøjemed udfærdige regler om begrænsning i færdsel på og brug af forstranden, strandbredder og kystbeskyttelsesanlæg. Bestemmelser, hvorved der sker begrænsning i almenhedens ret efter naturfredningslovens 54, stk. 1, udfærdiges med tilslutning fra miljøministeren. Kommunalbestyrelsen kan for den enkelte kyststrækning eller for det enkelte anlæg til kystbeskyttelse fastsætte nærmere bestemmelser om færdsel og brug. Hvis bestemmelserne indebærer ekspropriation, finder 6, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Bestemmelser, hvorved der sker begrænsning i almenhedens ret efter naturfredningslovens 54, stk. 1, udfærdiges med tilslutning fra vedkommende fredningsnævn. Bestemmelser udfærdiget i henhold til stk. 2 bekendtgøres i et eller flere stedlige blade samt ved opslag på stedet. Stk. 4 I forbindelse med Søfartsstyrelsens godkendelse af sejlads med hurtigfærger kan trafikministeren af hensyn til beskyttelsen af kyster samt sikkerheden for diger og anlæg på søterritoriet fastsætte nærmere vilkår for sejladsen med hensyn til fart, maksimal bølgepåvirkning, ruteforløb m.v. Vilkårene kan ændres, hvis der, efter at sejladsen er påbegyndt, viser sig uforudsete skader på kysten. Kapitel 4 Klage 18 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller regler fastsat efter loven kan påklages til trafikministeren af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller regler fastsat efter loven kan påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening. Transportog energiministeren kan fastsætte regler om, at andre lignende interesseorganisationer tillige kan påklage disse afgørelser. En kommunalbestyrelses afgørelse efter 2, stk. 2, kan dog ikke påklages, medmindre klagen vedrører retlige spørgsmål. Stk. 4 Klage indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, som videresender klagen til transport- og energiministeren med bemærkninger, den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for afgørelsen. Stk. 5 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller offentliggjort. Transport- og energiministeren kan dog se bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor. Stk. 6 Rettidig klage har opsættende virkning. Dog kan den myndighed, der har truffet afgørelsen, bestemme, at uopsættelige reparations- og afværgeforanstaltninger skal iværksættes uanset rettidig klage. Stk. 7 En afgørelse i henhold til 6 kan ikke indbringes for domstolene, før afgørelsen har været prøvet i henhold til stk Overlader trafikministeren sine beføjelser til at træffe afgørelser efter loven eller efter bestemmelser fastsat efter loven til en institution under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Ministeren kan ligeledes fastsætte bestemmelser om interesseorganisationers adgang til at klage over afgørelser efter loven eller efter bestemmelser fastsat efter loven, som er truffet af en institution under ministeriet. Transport- og energiministeren kan bemyndige kommunalbestyrelser til at udøve ministerens beføjelser efter 16 a. Kapitel 5 Påbud, straf, ikrafttræden m.v. 19a Transport- og energiministeren kan meddele påbud om 1)at fjerne en kystbeskyttelsesforanstaltning og andre faste anlæg, som også er etableret på søterritoriet, og som vedkommende har udført i strid med 16, stk. 1, nr. 1, eller 2)at retablere forholdene efter en gravning, boring, pumpning, sugning eller terrænændring, som vedkommende har udført i strid med bestemmelsen i 16, stk. 1, nr b Transport- og energiministeren kan meddele påbud om 1)at fjerne en inddæmning, en opfyldning, et anlæg, en indretning, en genstand eller et fartøj, som vedkommende har foretaget, udført eller anbragt i strid med 16 a, eller 2)at retablere forholdene efter en uddybning eller gravning, som vedkommende har foretaget i strid med 16 a. 19c 17

18 Transport- og energiministeren kan, hvis det ikke er muligt at meddele nogen et påbud i medfør af 19 a eller 19 b, meddele den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom påbud om at berigtige ulovligt etablerede kystbeskyttelsesforanstaltninger, anlæg, indretninger m.v., som nævnt i 16, stk. 1, og 16 a. Myndigheden kan lade et påbud tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen. Udgifter til tinglysning afholdes for ejerens regning. 19d Når der ved dom i medfør af retsplejelovens 997, stk. 3, er meddelt påbud om at efterkomme et i medfør af 19 a-c meddelt påbud og påbuddet i dommen ikke efterkommes rettidigt og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan transport- og energiministeren foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse for den forpligtedes regning. Der er udpantningsret for udgifter, som myndighederne afholder efter stk. 1, 16 b, 19 c, stk. 2, og 19 e. Betales de i stk. 2 nævnte udgifter ikke rettidigt, kan der tillægges renter i overensstemmelse med renteloven. 19e Transport- og energiministeren eller en kommunalbestyrelse kan meddele ejeren af et vrag påbud om fjerne det, hvis vraget skønnes at kunne frembyde fare for kysten eller for et kystbeskyttelsesanlæg. Efterkommes påbuddet ikke, kan ministeren eller kommunalbestyrelsen lade vraget fjerne for ejerens regning, hvis det er nødvendigt for at afværge en nærliggende fare. Er øjeblikkelig indgriben påkrævet, kan ministeren eller kommunalbestyrelsen lade vraget fjerne for ejerens regning uden forudgående påbud til ejeren. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på andre genstande, der er anbragt på søterritoriet eller strandbredden uden tilladelse fra Kystdirektoratet. 20 Med bøde straffes den, der 1)overtræder 16, stk. 1, 2)overtræder 16 a, 3)tilsidesætter vilkår i en tilladelse efter 16, stk. 1, og 16 a, eller vilkår fastsat efter 17, stk. 4, eller 4)undlader at efterkomme påbud efter 19 a-c og 19 e. I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 21 Følgende love og bestemmelser ophæves: 1)Lov nr. 53 af 10. april 1874 om diger til beskyttelse mod oversvømmelse fra havet. 2) 8 i lov nr. 85 af 30. april 1909 om tillæg til strandingsloven af 10. april )Lov nr. 235 af 12. juni 1922 om kystsikringsanlæg. 4) 7, stk. 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 617 af 24. september Trafikministeren kan bestemme, at regler i love om bestemte digeanlæg afløses af regler i denne lov. Transport- og energiministerens beføjelser vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til følgende love: 1)lov nr. 92 af 30. april 1909 om Anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt, 2)lov nr. 196 af 10. maj 1922 om Anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt og 3)lov nr. 77 af 29. marts 1924 om Forhøjelse af Diget på Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt Anlæg af Havdiger på Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker overføres til de i digelaget interesserede i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er angivet i lovene. 23 Sager, der er indbragt for en landvæsensret inden den 1. juli 1988, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. 24 (Ophævet). 25 I lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, som ændret ved 3 i lov nr. 355 af 13. maj 1987, affattes 46, stk. 9, således:»stk. 9. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter bestemmelsen i stk. 1 ikke skal gælde for nærmere angivne arter af anlæg eller foranstaltninger, der tillige vedrører søterritoriet, eller til hvilke tilladelse kræves i henhold til lov om kystbeskyttelse.«26 18

19 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 19

20 Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej Korsør 26. februar 2009 Redaktion: Ole Skude og Charlotte Jørgensen Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk 1 Indholdsfortegnelse: Side. 1. Digelagets navn og hjemsted. 3. 2. Grundlag for vedtægten 3. 3. Anlæg 3. 4. Arealer og bidrag m.v. 3. 5. Vedligeholdelse 4. 6.

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 1 Lagets navn er Det falsterske Digelag Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 Digelaget omfatter alle ejendomme som efter 2 i ovennævnte lov

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere