Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag

2 1. Indledning Formål Kystbeskyttelse Love og regler Kystbeskyttelse Sagstyper Kommunen som høringsmyndighed Plan- og byggelovgivning Naturbeskyttelsesloven Naturtyper 3 mv Beskyttelseslinjer Offentlighedens adgang til naturen Fredning Miljømålslov / Natura 2000 områder Andre love Kommunens generelle holdning til kystbeskyttelse Hvilke projekter vil Slagelse Kommune søge fremmet? Proces i en 1a sag, kommunen som procesmyndighed Anmodning om kystbeskyttelse Udredning forud for beslutningen om sagen fremmes efter Skal sagen fremmes, beslutning efter Lovpligtigt møde og beslutning efter Lovpligtigt møde Projektledelse Økonomi Beslutning efter Klage Tilsyn og vedligeholdelse Bilag : Lov om Kystbeskyttelse lov nr. 108 af 5. marts 1988 med senere ændringer frem til Kapitel 1 Formål Kapitel 1a Kommuners kompetence i forbindelse med kystbeskyttelsesforanstaltninger Kapitel 2 Kystbeskyttelsens opretholdelse Kapitel 3 Reguleringsbestemmelser Kapitel 4 Klage Kapitel 5 Påbud, straf, ikrafttræden m.v

3 1. Indledning Slagelse Kommune har ca. 180 km. kyst med mange kystnære bebyggelser i form af byer, sommerhusområder samt enkeltejendomme. Som følge af flere nutidige stormflodsepisoder samt eroderende kystskrænter er der stor lokal interesse for kystbeskyttelse blandt berørte borgere. Slagelse kommune har 2,3 m kyst/indbygger, hvor gennemsnittet for hele Danmark er 1,3 m kyst/indbygger. Slagelse kommune kan med rette beskrives som en kommune med et særligt ansvar for et af Danmarks vigtigste naturområder, nemlig kystzonen. Det overordnede ansvar for anlæg på landets kyster, den såkaldte højhedsret over søterritoriet, ligger hos staten og administreres af Kystdirektoratet under Transportministeriet. I de forskellige klimascenarier fra IPPC, forudsiges det, at vi i Danmark vil komme til at opleve stigende vandstande som følge af egentlige havspejlsstigninger samt mere ekstreme vejrsituationer. Disse parametre gør, at der også i fremtiden vil være en stor opmærksomhed på udviklingen i kystområderne. Slagelse Kommune har udarbejdet en Kystplan for at skabe et overblik over omfanget af områder, der kystnært vil være berørt ved erosion eller ekstrem højvande. Med Kystplanen kan borgerne få rådgivning om etablering af kystbeskyttelse. Kystbeskyttelse i Danmark er en privat sag, hvor det er den enkelte lodsejer eller en kreds af lodsejeres eget ansvar at sikre sig mod højvande eller erosion af kysten. Sager om kystbeskyttelse behandles efter lov om kystbeskyttelse af 1988 med efterfølgende revisioner. Af loven fremgår det, at behandlingen af sager om kystbeskyttelse er delt mellem flere myndigheder, primært Kystdirektoratet og kommunerne. Hertil kommer Miljøministeriet der via de lokale miljøcentre er myndighed for strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelsesloven. Dette administrationsgrundlag beskriver Slagelse Kommunes rolle som myndighed i sager efter lov om kystbeskyttelse. Det præciserer Miljø og Naturs bemyndigelse i forhold til de enkelte processer, der samlet udgør myndighedsbehandlingen i sager om kystbeskyttelse. Kystdirektoratet har udarbejdet et udkast til vejledning om lov om kystbeskyttelse, men der er ikke lavet en egentlig vejledning. 2. Formål 2.1 Kystbeskyttelse I henhold til kompetencefordelingsplanen af april 2008 er Miljø og Natur bemyndiget til at behandle sager efter kystbeskyttelsesloven, hvor kommunen er procesmyndighed, dog skal store og/eller principielle sager forelægges Udvalget for Miljø og Natur. Dette administrationsgrundlag omhandler kun sager om kystbeskyttelse, hvor kommunen enten er høringspart eller er procesmyndighed. Slagelse Kommunes rolle som ejer af ejendomme eller anlæg, der berøres af kystbeskyttelsessager, varetages af de respektive fagudvalg eller Teknisk Udvalg, hvis det pågældende anlæg ikke kan henføres til et bestemt udvalg. Kommunens rolle som ejendomsejer er ikke omfattet af dette administrationsgrundlag. 3

4 3. Love og regler Dette administrationsgrundlag bygger på følgende love og regler: Lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse med seneste revision den 6. juni 2007 (Transportministeriet). Samt øvrige relaterede love (Naturbeskyttelse, VVM), der omtales i forbindelse med afsnit 4 om høring 3.1 Kystbeskyttelse Lovens 1 er udformet således: Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: 1) Behovet for kystbeskyttelse, 2) økonomiske hensyn, 3) kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, 4) kystlandskabets bevarelse og genopretning, 5) naturens frie udfoldelse, 6) rekreativ udnyttelse af kysten, 7) sikring af den eksisterende adgang til kysten og 8) andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. Der er en lang række interesser i kystzonen, der skal afvejes når der ønskes etableret kystbeskyttelse. Ved behandling af sager om kystbeskyttelsesanlæg er Kystdirektoratet hovedmyndigheden, der behandler tilladelser og afslag til anlæg på søterritoriet. Andre myndigheder, der skal inddrages ved sager om at tillade og udforme anlæg, er: Miljøcenteret med ansvar for strandbeskyttelseslinje Kommunen med ansvar for naturbeskyttelse, adgangsforhold, planlov m.v. Andre myndigheder, f.eks. Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Fredningsnævn Sagstyper Behandlingen af sager efter kystbeskyttelsesloven kan have to forskellige forløb. Sagerne betegnes efter den relevante i lov om kystbeskyttelse. Sagerne forløber forskelligt alt efter om der er enighed blandt lodsejerne til det at udføre og betale for et nærmere beskrevet anlæg. 16 og 16a sager er, hvor enkeltmand eller en kreds af lodsejerne er enige om, hvad der skal laves og hvordan det skal betales. Ansøgningen skal behandles efter 16 og/eller 16a og sendes direkte til Kystdirektoratet. Kommunen er høringspart. 1a sag. Kommunen skal virke som procesmyndighed i 1a sager, hvor der er eller kan blive uenighed blandt lodsejerne om anlæggets art, økonomi, vedligeholdelse o. lign. (Kommunen har hjemmel til og mulighed for binde den enkelte grundejer til at være med og til at bestemme en fordeling af udgifterne blandt de, der får gavn af at anlæg). Kystdirektoratet skal give den endelige tilladelse til ethvert kystbeskyttelsesanlæg efter 16 (land) og/eller 16a (hav), uanset hvordan sagen er startet. 4

5 4. Kommunen som høringsmyndighed Kommunen skal høres som myndighed i sager om kystbeskyttelse. I sager om kystbeskyttelsesanlæg er Kystdirektoratet den centrale myndighed, der giver tilladelser og afslag til anlæg på søterritoriet. Kystdirektoratet hører en række myndigheder, før der kan gives tilladelse i en 16 sag. Kystdirektoratet hører myndigheder i 1a sager om projekter, som Kommunen fremsender til teknisk vurdering med henblik på en ja/nej-afgørelse. Høringssvar afgives administrativt af Miljø og Natur. I 16 sager kan der ske en forudgående intern høring af f. eks. Byggeri, Center for Drift og Anlæg, Center for Plan og Erhverv. Tilsvarende i 1a sager, hvor Miljø og Natur tillige må behandle kommunale myndigheder med ejer-interesse på linje med andre private ejere. Slagelse Kommune kan have synspunkter inden for følgende lovområder: 4.1 Plan- og byggelovgivning Planer. Det ansøgte skal vurderes i forhold til kommuneplan, lokalplaner samt relevante sektorplaner. Kystdirektoratet ønsker også udtalelse om lokale forhold, såsom oprydning på strækningen, sammenhæng med evt. kystbeskyttelse på naboejendom samt anlæggets visuelle karakter (materiale, dimension mv.). Ved mulige konflikter, høring af Center for Plan og Erhverv eller anden sektormyndighed. Landzone og byggeadministration. Kystbeskyttelsesanlæg vil normalt ikke kræve at Kommunen skal meddele landzonetilladelse. Ved mulige konflikter, høring hos Byggeri. VVM. Af bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) fremgår det, at kommunen skal udføre en VVMscreening for at afgøre om det ansøgte er VVM-pligtigt. VVM-afgørelsen træffes administrativt af Miljø og Natur. Kystanlæg er nævnt på VVM-bekendtgørelsens bilag 2: 11. Infrastrukturanlæg k) Kystanlæg anlagt inden for dagligvandslinjen til modvirkning af erosion, og som kan ændre kystlinien, f. eks. skråningsbeskyttelse, strandhøfder og diger og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg Af høringssvaret skal fremgå, om der skal udarbejdes VVM-redegørelse for landdelen af anlægget, hvor kommunen er myndighed samt om der anbefales en VVM for den del af anlægget, der måtte ligge på søterritoriet og hvor Kystdirektoratet er myndighed. Kommunen kan evt. anbefale en fælles VVM-redegørelse. 4.2 Naturbeskyttelsesloven Naturtyper 3 mv. Kommunen er 3-myndighed. Mange kystbeskyttelsesanlæg ønskes placeret i eller op til 3 naturtyper. 5

6 Hvis det relevante 3-område har én enkelt ejer, skal Kommunen i slutfasen ind og træffe en 3-afgørelse ved evt. ændring i tilstanden. Ved flere ejere af 3-beskyttede områder behandler Kystdirektoratet sagen i forhold til 3 i en afvejet afgørelse, hvor der lægges vægt på Kommunens høringssvar. Høringssvar og afgørelser behandles administrativt ud fra Slagelse Kommunes Grundlag for administration af naturbeskyttelsesloven. I relation til kystbeskyttelses-sager vil Slagelse Kommune særligt lægge vægt på: 1) at kystbeskyttelsesanlæg ikke unødigt inddrager eller skaber ændringer i tilstanden på 3- beskyttede naturtyper. 2) at naturarealer ikke skal bruges til anlæg for kystbeskyttelse, hvis der er alternative placeringer. 3) at der i 3-arealer eller anden værdifuld natur, der ikke er beskyttet efter 3, f.eks. kystnære dele af by- eller sommerhusområder, findes en placering af kystbeskyttelsesanlæg så tæt som muligt ved de værdier, som ønskes beskyttet. Disse synspunkter understøttes både af formålet i lov om kystbeskyttelse og i lov om naturbeskyttelse. Skader et kystbeskyttelsesanlæg et naturområde, vil Slagelse Kommune anbefale, at der etableres erstatningsbiotoper, f.eks. erstatning ved nyetablering af vandhul i nærområde Beskyttelseslinjer De fleste kystbeskyttelsesanlæg er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, hvor staten via Miljøcenter Nykøbing F. er myndighed. Kystdirektoratet skal afveje hensynet til strandbeskyttelsen i konkrete afgørelser og vil i nogle situationer varetage myndighedsopgaven, men da på grundlag af Miljøcentrets høringssvar. Slagelse Kommune er myndighed i forhold til de øvrige beskyttelseslinjer og skal anbefale, at der ved nødvendig kystbeskyttelse vælges en anlægstype, der giver mindst mulig forstyrrelse i forhold til de hensyn, der skal varetages ved beskyttelseslinjerne ved sø, å eller fortidsminde. Kommunen vil ved fortidsminder om nødvendigt tage kontakt til Sydvestsjællands Museum og Kulturarvsstyrelsen Offentlighedens adgang til naturen 22 Langs stranden er der offentlig adgang til at færdes, foretage kortvarige ophold og bade på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er Slagelse Kommunes holdning, at anlæg der tjener kystbeskyttelse ikke må være til hinder for denne adgang langs stranden. Ved erosionskyster kan der være steder hvor passage langs stranden ikke altid er mulig. Slagelse Kommunes holdning er her, at der skal arbejdes for at et evt. nyanlæg skal forbedre adgangsforholdene. Her kan adgangen f.eks. sikres ved etablering af et større anlæg med forbedret passagemulighed på eller bag om konstruktionen Fredning Er Slagelse Kommune bekendt med fredningskendelser for området oplyses dette til Kystdirektoratet. Det er som udgangspunkt Kystdirektoratet, der om nødvendigt fremfører 6

7 sagen for Fredningsnævnet. Kommunen kan som led i en 1a sag have dialog med Fredningsnævnet. 4.3 Miljømålslov / Natura 2000 områder Det skal vurderes om det ansøgte projekt i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis en myndighed vurderer, at der er en væsentlig påvirkning, skal der laves en konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen/udpegningsgrundlaget for det pågældende område. Bek. nr. 408 af 1/ om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, 7. Koordineringen af denne vurdering varetages af Kystdirektoratet, men Kommunen bliver hørt. Slagelse Kommune vil vurdere projektet i forhold til bekendtgørelsen og afgive høringssvar i det omfang det er administrativt muligt. Ved behov for større, omfattende redegørelser for projektets evt. påvirkninger, henstiller Slagelse Kommune til Kystdirektoratet at man pålægger ansøger selv at fremskaffe den fornødne dokumentation. 4.4 Andre love Der kan være tale om at Kommunen skal forholde sig til høringer efter andre love end de anførte, f.eks. som myndighed for bestemte former for institutioner eller anlæg. Der skal her skelnes mellem Kommunens interesser som ejer og som myndighed. Der kan også være tale om et eksisterende dige- eller pumpelag, der står for vedligeholdelse af et drænet område, der typisk er anlagt med landbrugsformål for øje. (Vandløbslov) Man skal være opmærksom på at der er forskel på, om Kommunen afgiver høringssvar som myndighed, som omtalt i det forudgående, og på om Kommunen som procesmyndighed i en 1a sag henvender sig til andre dele af den kommunale forvaltning, hvor disse optræder som ejer og skal behandles på linje med enhver anden privat grundejer. 7

8 5. Kommunens generelle holdning til kystbeskyttelse. 5.1 Hvilke projekter vil Slagelse Kommune søge fremmet? Lovens formål er at afveje nogle hensyn, så der ikke laves kystbeskyttelse i alle situationer. Afvejningen varetages primært af Transportministeriet, Kystdirektoratet, men Kommunen skal som proces- og høringsmyndighed være opmærksom på denne afvejning, særligt i relation til de kommunale myndighedsopgaver. Slagelse Kommune mener at nødvendig kystbeskyttelse bør tillades, men ud fra en hovedbetragtning om, at jo mindre indgreb, desto bedre resultat, hvilket falder i tråd med Kystdirektoratets anbefalinger. Miljø og Natur lægger som kommunal høringspart og procesmyndighed vægt på følgende: Kystbeskyttelsen skal være nødvendig, dvs. at mennesker og bygninger af værdi kan være truet inden for en tidshorisont på indtil 25 år ved erosion og ca. 50 år ved højvandssikring. Anlægsudgiften bør ikke overstige værdien af det beskyttede. Det følger desuden heraf, at beskyttelse af åbent land uden bebyggelse normalt ikke fremmes. Naturen skal ikke beskyttes mod naturens fri udfoldelse. Hvis sommerhuse har behov for beskyttelse, skal disse sommerhuse og de nære opholdsarealer beskyttes, men det skal de omgivende naturarealer som forstrand, klitter o. lign. ikke. Et anlæg skal ikke hindre muligheden for at udfolde kystlandskabets egen dynamik. Dette er i tråd med Slagelse Kommunes vision om at bevare kommunens naturværdier. Indgreb over for den naturlige sedimenttransport kan påvirke omkringliggende kyststrækninger og kan på sigt nødvendiggøre yderligere kystsikring. Er der risiko for negativ påvirkning af andre kyststrækninger, skal sikringen af disse andre kyststrækninger og betalingen herfor være en forudsætning for, at kommunen kan anbefale projektet fremmet. Et projekt må ikke løse problemer i ét område, hvis det medfører nye problemer i andre områder. Det er helhedsløsninger for hele kyststrækninger, der skal sikres, jf. ovenstående punkt. Ethvert kystbeskyttelsesanlæg skal have en teknisk kvalitet og en fysisk fremtræden, der er tilpasset det pågældende kystlandskab. Offentlighedens færdsel må ikke hindres. 8

9 6. Proces i en 1a sag, kommunen som procesmyndighed. Kommunen er efter reglerne i kystbeskyttelseslovens 1a procesmyndighed i sager, hvor en gruppe borgere ønsker at kystbeskytte deres ejendom, men hvor ikke alle er enige. Uenigheden kan være i forhold til interessen for kystbeskyttelse, placering, valg af anlæg, udgiftsfordeling mv. Kommunen kan bestemme, om der skal udføres anlæg til kystbeskyttelse, jf. lovens 1a, stk Anmodning om kystbeskyttelse Henvendelsen skal være begrundet og der skal være en oversigt over de ejendomme, skal foreslås inddraget i beskyttelsen, jf. lovens 1a, stk. 2. Kommunen kan pålægge ansøger, et lag eller en gruppe grundejere at iværksætte forundersøgelser og skitseprojektering som indledning til en kystbeskyttelsessag, jf. kystbeskyttelseslovens 1a, stk. 3. Kommunen kan også selv iværksætte en kystbeskyttelsessag. Slagelse Kommune oplyser ansøger om sagsgangen ved henvisning til dette administrationsgrundlag, Kystplan 2009 samt lovgrundlaget m.v. typisk med henvisning til Slagelse Kommunes, Kystdirektoratets og Stormrådets hjemmesider. Hovedbudskabet er: - Ejer skal selv betale, lige som en forsikring. Slagelse Kommune vil normalt opfordre ansøger til at danne en arbejdsgruppe eller foreløbigt lag, der kan stå for kontakten til Kommunen i den videre proces. 6.2 Udredning forud for beslutningen om sagen fremmes efter 2. Kommunen er forpligtet til at foretage en sondering af behovet for kystbeskyttelse og af den lokale interesse for projektet. Slagelse Kommune skal træffe afgørelse om sagen skal fremmes eller ej, men først efter en høring af Kystdirektoratet og af de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt. Til brug for høringen og ja-nej-beslutningen skal der udarbejdes et materiale, der kan belyse de foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger. Som udgangspunkt kræver Slagelse Kommune, at ansøger leverer eller får udført den nødvendige forundersøgelse, et skitseprojekt med et økonomisk overslag og gerne et oplæg til en partsfordeling. Slagelse Kommune kan stille krav om at grundlaget er udarbejdet af en professionel og uafhængig rådgiver, så der allerede fra startfasen peges på forsvarlige tekniske løsninger og realistiske overslagspriser. Det har betydning, at rådgiver er uafhængig af entreprenørinteresser, således at arbejdet kan udbydes. Der stilles i loven ikke formelle krav til kvaliteten af grundlaget for høring og ja-nejbeslutningen. Kravene må vurderes fra sag til sag under hensyn til opgavens omfang og kompleksitet. Materialet bør indeholde følgende punkter: 9

10 - Hvad er problemet: oversvømmelse, erosion eller begge dele? - Hvilke ejendomme har/forventer at få problemer? - Hvem ejer ejendommene og hvilke er det? - Hvordan forestiller man sig at kystsikre og hvilken situation skal et anlæg kunne holde til? - Hvis der er eksisterende kystsikringsanlæg, hvad er deres funktion og hvem er ansvarlig for dem? - Økonomisk overslag, gerne med en anslået samlet pris? - Oplæg til partsfordeling, gerne med udgift for en normal ejendom? Slagelse Kommune dækker som udgangspunkt ikke udgifter til forundersøgelser/skitseprojektering. Disse udgifter medtages i slutregnskabet, når og hvis processen afsluttes med dannelse af et kystlag, jf. lovens 9. Beløb, som ønskes medtaget i slutregnskabet til fordeling hos de bidragspligtige, skal være dokumenterede. Slagelse Kommune stiller krav om at der er foretaget sondering om økonomisk mest fordelagtig pris før større udgifter til f.eks. rådgivning. I sager, som Udvalget for Miljø og Natur beslutter ikke at fremme, kan udvalget tage stilling om Kommunen skal bidrage med en delvis omkostningsdækning. Et nej kræver et skriftligt og begrundet svar til de berørte, jf. lovens 2, stk. 2. Der kan kun klages over retlige spørgsmål ved en nej-afgørelse, jf. lovens 18, stk Skal sagen fremmes, beslutning efter 2. Afgørelsen af, om en 1a sag skal fremmes, træffes af Udvalg for Miljø og Natur på grundlag af lovens 1a, stk. 1. Et ja betyder at man skal videre i lovens bestemmelser fra 3. Beslutter Udvalget for Miljø og Natur at fremme sagen, skal den behandles af økonomiudvalg/byråd, hvis der er fremsat ønsker om økonomisk medvirken eller andet, som går ud over de rammer, som administreres af Udvalget for Miljø og Natur. 6.4 Lovpligtigt møde og beslutning efter Lovpligtigt møde Efter en politisk beslutning om at gå videre i sagen har Kommunen pligt til at afholde et møde forud for den endelige beslutning om etablering af et kystbeskyttelsesanlæg. Reglerne er i lovens 4 og 5. Mødet afholdes af Miljø og Natur i samarbejde med den arbejdsgruppe, der har stået for ansøgningen. Der er efter loven organisationer, som er klageberettigede, men ikke høringsberettigede: - Danmarks Naturfredningsforening, - Friluftsrådet, - Grundejernes Landsorganisation og - Fritidshusejernes Landsforening Det er Slagelse Kommune holdning, at disse bør inviteres til at deltage i det lovpligtige møde. Følgende punkter danner grundlag for mødet: Foranstaltningens udstrækning og opbygning Graden af beskyttelse der opnås 10

11 Eventuelle yderligere fordele for området Projektets økonomi, herunder udgifter til anlæg og vedligeholdelse Finansiering og fordeling mellem de påtænkte bidragspligtige, herunder også om kommunen vil bidrage økonomisk til realiseringen af projektet Hvordan projektets tænkes fremmet, herunder hvem der skal lede sagen og være ansvarlig for fremdriften Om der skal foretages ekspropriationer for at gennemføre projektet Om der skal oprettes et kystlag til at forestå den fremtidige drift Udførlig information om alle disse punkter indebærer en betydelig arbejdsindsats. Informationen af grundejerne kan eventuelt ske i flere omgange Projektledelse Slagelse Kommune kan i sager om kystbeskyttelse påtage sig en rolle som projektleder, hvilket er betydeligt mere omfattende end rollen som procesmyndighed. Slagelse Kommune kan bruge en rådgiver til hele eller dele af projektledelsen. Rollen som projektleder kan Slagelse kommune påtage sig i sager, hvor der ikke eksisterer et kystlag eller på anden vis er en ansvarlig juridisk person (organisation) bag en ansøgning. Slagelse kommune forventer at der er et tæt samarbejde med ansøger omkring ledelsen af projektet i sager hvor ansvaret er hos ansøger og i sager, hvor Slagelse Kommune står for projektledelsen Økonomi Kommunalbestyrelsens økonomiske muligheder fremgår af lovens 9, der er meget åbent formuleret såedes: Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften. I sager, det er besluttet at fremme efter 2, kan Slagelse Kommune helt eller delvis vælge at stå i forskud med de udgifter, der er forbundet med fremskaffelse af grundlaget for det lovpligtige møde og beslutningen efter 5. Kommunen kan - ikke skal - yde økonomiske bidrag ud over det mandskabsforbrug, der ligger i selve myndighedsarbejdet. Det er afgørende at skelne mellem kommunale udgifter, som skal henføres til det konkrete projekt, og generelle myndighedsudgifter. Her ud over kan Kommunen optræde som ejer af ejendom, der kystsikres. Følgende retningslinjer er behandlet af Udvalg for Miljø og Natur den 15. maj 2008, anbefalet af Økonomiudvalget den 23. juni 2008 og vedtaget af byrådet den 30. juni 2008: Slagelse Kommune yder ikke kommunalt bidrag eller kautioneres for lån til projekter, der falder uden for reglerne i kystbeskyttelseslovens kap. 1A. 1) Der kan, efter indstilling fra Udvalg for Miljø og Natur og afgørelse i økonomiudvalget/byrådet, være mulighed for kommunal kaution for banklån og/eller forskud med betaling af byggeudgifter for følgende sagstyper: - allerede udførte anlæg, hvor der er dannet et kystlag med vedtægter og partsfordelinger godkendt af landvæsenskommissionen eller amtet og hvor kommunen nu er tilsynsmyndighed, - verserende sager efter reglerne i kystbeskyttelseslovens 1a, hvor Udvalg for Miljø og Natur efter 2, stk. 2 har afgjort at sagen skal fremmes. 11

12 2) Sager, hvor der kan erkendes særlige offentlige interesser og hermed begrundet mulighed for kommunalt bidrag, forelægges økonomiudvalget/byrådet til godkendelse. Egentlige tilskud ydes principielt kun i ekstraordinære tilfælde og skal i den konkrete situation begrundes med særlige offentlige interesser. Egentlige tilskud bør være et engangsbeløb, ikke faste årlige driftsudgifter. De udgifter, der midlertidigt afholdes af Slagelse Kommune, skal efter projektets gennemførelse fordeles mellem de bidragspligtige. Bidragspligtige er alle ejendomme, der opnår direkte beskyttelse samt de ejendomme som i øvrigt opnår fordel ved en foranstaltning. Der vil normalt blive dannet et kystlag med vedtægter, der tinglyses på de enkelte ejendomme. Herved bindes ejerne til at betale deres bidrag. Beslutter Slagelse Kommune efter det lovpligtige møde at opgive sagen, kan Kommunen afholde udgifter, der er afholdt til indvarsling, afholdelse af møde og øvrige administrative udgifter samt evt. kommunale udgifter til fremskaffelse af grundlag for det lovpligtige møde. Slagelse Kommune dækker ikke sådanne udgifter i sager, hvor det er et eksisterende kystlag eller anden juridisk organisation, der står bag ansøgningen. Der kan i større og komplicerede sager være risiko for opsamling af mange udlæg til rådgivning, projektering m.v. som Slagelse Kommune kan komme til at betale. Dette kan imødegås ved en stram styring af projektet, evt. med kommunal projektledelse og ved en passende langsom fremdrift i sagen, så de kommunale udgifter ikke bliver unødigt store, hvis sagen må opgives undervejs. Det er en forudsætning for kommunens deltagelse i en 1a sag, at et anlægsarbejde, der udføres for et kystlag eller et kystlag under stiftelse, skal kunne udbydes i licitation, så der sker en prisdannelse på markedsvilkår. Det er derfor også et krav, at det skal være en uafhængig rådgiver, som ansøger vælger, til at behandle opgaven. Rådgiver i en 1a sag kan eksempelvis ikke være en entreprenør, som man på forhånd binder sig til, når arbejdet skal udføres Beslutning efter 5 Efter lovens 5 skal kommunen efter det lovpligtige møde træffe endnu en ja/nej-beslutning. Afgørelsen træffes af Udvalg for Miljø og Natur. Hvis Udvalg for Miljø og Natur finder grundlag for at fremme sagen og der er konkrete ønsker om økonomisk medvirken, som går ud over de rammer, som administreres af Udvalg for Miljø og Natur f. eks. udlæg for anlægsarbejder, kautionere for lån eller lignende på grundlag af lovens 9 eller særlige kommunale interesser, der kan begrunde et kommunebidrag, videresendes sagen til beslutning i Byrådet. Hvis sagen fremmes efter 5 skal der tages beslutning om: Hvilke foranstaltninger skal der gennemføres Hvem skal lede sagen og være ansvarlig for fremdriften Hvem skal forestå eventuelle supplerende undersøgelse, projektering og udbud Hvordan og af hvem kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal udføres Hvorledes skal udgifterne udredes og hvordan skal de finansieres på kort og langt sigt Nødvendig ekspropriation Anlæggets vedligeholdelse Hvem skal forestå eventuelle løbende foranstaltninger (kystfodring) Oprettelse af kystlag På dette tidspunkt i processen bliver der tale om mange opgaver, der formentlig skal løses i en dertil indrettet projektorganisation, hvis opgaver, efterhånden som tingene falder på plads, naturligt vil ende i et kystlag, der overtager det samlede ansvar for anlægget. 12

13 Der er ikke gjort nærmere rede for den kommunale indsats i denne del af sagsforløbet Klage Afgørelse efter 5, stk. 1 (hvor sagen ikke fremmes) eller efter 5, stk. 2 (hvor sagen skal fremmes) kan påklages til Transportministeren jf. lovens 18 af de berørte og nærmere bestemte interesseorganisationer. 6.5 Tilsyn og vedligeholdelse Slagelse Kommune vil arbejde for, at der oprettes kystlag, for at opnå en selvbærende organisation med ansvar for kystbeskyttelsesanlægget og dets vedligeholdelse. I en vedtægt for et kystlag skal der indgå en ejerfortegnelse, en betalingsnøgle, regler for ændring af bidrag i tilfælde af f.eks. ændret bebyggelse. Der skal også være regler for kommunens tilsyn med bestyrelsens arbejde, økonomien og ændret bidragsbeløb. Hvis der oprettes et kystlag vil laget blive pålagt at vedligeholde anlægget. I sager hvor der ikke oprettes et kystlag, vil vedligeholdelsespligten påhvile hver enkelt grundejer, som er omfattet af projektet. Det indgår altid i Kystdirektoratets tilladelser at man forpligter den enkelte til at tinglyse en deklaration på sin ejendom om fortsat vedligehold og uændret stand på anlægget. Byrådet er tilsynsmyndighed for kystlag, der er dannet efter lov om kystbeskyttelse. Opgaven består i at føre tilsyn med kystlaget som beskrevet i vedtægten. I opgaven indgår f.eks. - at vedtægterne efterleves, - at generalforsamling og regnskab afvikles tilfredsstillende, - at ændringer i bebyggelse, anvendelse osv. der kan betinge en anden afregning for den pågældende ejendom, slår igennem ved betalingen for det følgende år. Dette sker i praksis i samarbejde med kystlag og kommune. Hvis der opstår behov for at dække et kystlags udgifter, der går ud over, hvad der kan dækkes af den aktuelle indbetaling, kan Slagelse Kommune kautionere for at kystlaget kan optage nye lån eller garantere for et større lån, forudsat årsagen til det øgede lånebehov er klart dokumenteret og ligger inden for de opgaver, kystlaget efter vedtægten skal varetage. 13

14 7. Bilag : Lov om Kystbeskyttelse lov nr. 108 af 5. marts 1988 med senere ændringer frem til Kapitel 1 Formål 1 Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: 1)Behovet for kystbeskyttelse, 2)økonomiske hensyn, 3)kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, 4)kystlandskabets bevarelse og genopretning, 5)naturens frie udfoldelse, 6)rekreativ udnyttelse af kysten, 7)sikring af den eksisterende adgang til kysten og 8)andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. Transport- og energiministeren fastsætter regler eller træffer bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om naturbeskyttelse på kyster og søterritoriet. Transport- og energiministeren fastsætter desuden regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter, hvis sådanne regler er nødvendige for at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov. Kapitel 1a Kommuners kompetence i forbindelse med kystbeskyttelsesforanstaltninger 1a Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger). En anmodning om etablering af kystbeskyttelse efter stk. 1 indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen med en begrundelse for projektet og med en oversigt over de ejendomme, der foreslås inddraget i beskyttelsen. Kommunalbestyrelsen kan selv iværksætte eller pålægge ansøgeren eller et lag, jf. 7, at iværksætte forundersøgelser og skitseprojektering af kystbeskyttelsesforanstaltningerne. 2 Kommunalbestyrelsen indhenter en udtalelse fra Kystdirektoratet om de foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger samt en udtalelse fra de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt i henhold til 3, stk. 5. Bestemmer kommunalbestyrelsen på dette grundlag, at sagen ikke skal fremmes, sendes skriftlig og begrundet meddelelse herom til ansøgeren, jf. 1 a, stk. 2, og til de hørte grundejere. 3 Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at fremme sagen, skal den afholde et møde med de grundejere, der kan blive pålagt bidragspligt i henhold til stk. 5. Kystdirektoratet kan efter kommunalbestyrelsens anmodning bistå som sagkyndig under sagens videre behandling. Grundejerne og eventuelt en anden kommune, jf. stk. 6, indkaldes skriftligt til mødet med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse til mødet sker tillige ved meddelelse i et eller flere stedlige blade samt til de i området registrerede grundejerforeninger med samme varsel. Stk. 4 Indkaldelsen til mødet skal indeholde en redegørelse for planerne om kystbeskyttelse, herunder et overslag over udgifterne og forslag til disses fordeling. Stk. 5 Bidrag kan pålægges grundejere, der opnår beskyttelse ved foranstaltningen, eller som i øvrigt opnår en fordel derved. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. Stk. 6 Hvis en kommune bidrager med et beløb ud over, hvad der måtte være pålagt kommunen i henhold til stk. 5, kan transport- og energiministeren efter indstilling fra kommunen pålægge en anden kommune, der er berørt af 14

15 kystbeskyttelsesforanstaltningen, at bidrage med indtil samme beløb. Bestemmelsen i 1. pkt. finder anvendelse på både anlægsudgifter, driftsudgifter og andre udgifter. 4 På mødet skal kommunalbestyrelsen nærmere redegøre for, hvilke foranstaltninger der påregnes gennemført, herunder de med projektet forbundne anlægs- og driftsudgifter, forslag til bidragsfordeling og sagens gennemførelse. 5 Hvis kommunalbestyrelsen efter det i 3 nævnte møde beslutter, at sagen ikke skal fremmes, skal begrundet meddelelse herom sendes til de grundejere, der var indkaldt til mødet, og meddelelsen skal tillige offentliggøres i de blade, hvori indkaldelsen blev annonceret. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at fremme sagen, underrettes de grundejere, der var indkaldt til mødet, skriftligt herom. Underretningen skal indeholde en redegørelse for kommunalbestyrelsens bestemmelse om, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres, herunder at kystbeskyttelsesforanstaltningen ikke kan gennemføres uden tilladelse fra transport- og energiministeren efter lovens 16 eller 16 a. Redegørelsen skal endvidere indeholde oplysning om, hvordan og af hvem kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal udføres, samt hvorledes udgifterne skal afholdes, herunder udgifterne til: 1)Sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og tilsyn. 2)Drift, vedligeholdelse og andre løbende foranstaltninger. 3)Ekspropriation. 4)Finansiering. Kommunalbestyrelsen kan gennemføre mindre ændringer i forhold til det forelagte projekt uden afholdelse af nyt møde, hvis grundejere, der berøres af ændringerne, har haft mulighed for at udtale sig. 6 Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ekspropriere arealer med en offentlig myndighed eller et lag som fremtidig ejer, hvis det af hensyn til kystens pleje eller kystbeskyttelsen må anses for at være af væsentlig betydning, at myndigheden eller laget, jf. 7, stk. 1, har ejendomsret til strandbredden, forlandet foran et dige eller en kyststrækning, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation. Ved ekspropriation i henhold til stk. 1 og 2 finder 43, stk. 3, og 44, 45 og i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse, idet kommunalbestyrelsen træder i stedet for vejbestyrelsen. 7 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der under kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag, som de bidragydende ejere skal være medlem af. Kommunalbestyrelsen udfærdiger en vedtægt for laget. Den skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger. Forslag til vedtægt sendes til lagets medlemmer. Beslutning om vedtægtens endelige indhold kan tidligst træffes 4 uger efter, at forslaget er afsendt. 8 Kommunalbestyrelsen lader for lagets regning vedtægten tinglyse på de ejendomme, der hører til laget. Hvis en ejendom under laget udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, fordeler kommunalbestyrelsen efter anmodning det bidrag, der påhviler ejendommen. Det påhviler ejerne at sørge for berigtigelse af tingbogen. 9 Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften. 10 Transport- og energiministeren kan bestemme, at en sag, der har betydning for en kyststrækning i flere kommuner, henvises til behandling i kommunalbestyrelsen. Kapitel 2 Kystbeskyttelsens opretholdelse 11 Kapitel 1a finder tilsvarende anvendelse på ændring og nedlæggelse eller ophør af allerede bestående eller besluttede kystbeskyttelsesforanstaltninger. Kommunalbestyrelsen kan ændre en udgiftsfordeling, herunder en udgiftsfordeling, der er fastlagt inden lovens ikrafttræden. 2-5 finder tilsvarende anvendelse

16 Et lag eller et medlem af et lag kan forelægge kommunalbestyrelsen spørgsmål om fortolkning af lagets vedtægt eller spørgsmål om den måde, hvorpå laget forvaltes. Kommunalbestyrelsen kan pålægge et lags bestyrelse at sørge for, at bestemte foranstaltninger, som det påhviler laget at lade udføre, bringes til udførelse. Hvis pålægget ikke efterkommes, kan amtsrådet lade foranstaltningerne udføre for lagets regning. 13 Hvert år inden den 1. oktober fastsætter kommunalbestyrelsen, hvilke bidrag de enkelte bidragspligtige ejendomme skal udrede til kommunalbestyrelsen eller laget. Kommunalbestyrelsen indkræver bidragene. Bidragene tillægges udpantningsret. For bidragene haves pante- og fortrinsret i ejendommen som for kommunale ejendomsskatter. De pålignede beløb indbetales til kommunen efter de for kommunal grundskyld og dækningsafgift gældende regler, jf. lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. 14 Ejere af omliggende arealer skal tåle, at arealerne benyttes i nødvendigt omfang i forbindelse med forundersøgelser, tilsyn, vedligeholdelsesarbejder og andre foranstaltninger i forbindelse med kystbeskyttelse. Personer, der benytter arealer i forbindelse med disse opgaver, skal efter anmodning vise legitimation og redegøre for formålet med tilstedeværelsen. gælder ligeledes forundersøgelser og tilsyn vedrørende de i 16 a nævnte anlæg, indretninger m.v. Forvoldes der under benyttelsen efter stk. 1 eller 2 skade på en ejendom, skal der ydes erstatning herfor. I mangel af forlig fastsættes erstatningen af taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje. 15 Retten til at optage husdyr, jf. lov om mark- og vejfred, kan på diger og kyststrækninger, på hvilke der i henhold til denne lov eller tidligere love er truffet beslutning om kystbeskyttelsesforanstaltninger, også udøves af medlemmer af et lags bestyrelse eller af kommunalbestyrelsen. Kapitel 3 Reguleringsbestemmelser 16 På strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, samt på arealer, der ligger inden for en afstand af 100 m fra, hvor denne vegetation begynder, må der kun efter tilladelse fra trafikministeren 1)udføres kystbeskyttelsesforanstaltninger og andre faste anlæg, som også etableres på søterritoriet, eller 2)graves, bores, pumpes, suges eller foretages nogen form for terrænændring. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke havnearealer og foranstaltninger 1)i henhold til lov om råstoffer eller 2)i til dæmpning af sand flugt. På sandflugtsfredede arealer må arbejder i henhold til stk. 1 kun udføres efter tilladelse fra sandflugtsmyndighederne. Stk. 4 Der kan i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 1 stilles vilkår, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af de nævnte anlæg, vedligeholdelse og godkendelse af overdragelse m.v. 16a På søterritoriet må der kun efter tilladelse fra transport- og energiministeren 1)foretages inddæmning eller opfyldning, 2)udføres anlæg eller anbringes faste eller forankrede indretninger eller genstande, 3)anbringes fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, eller 4)foretages uddybning eller gravning. gælder ikke for anlæg m.v. på søterritoriet, der er etableret efter anden lovgivning. Der kan i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 1 stilles vilkår, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af de nævnte anlæg, vedligeholdelse og godkendelse af overdragelse m.v. 16b Ansøgninger om tilladelser og afgørelser efter 16, stk. 1, og 16 a skal skriftligt meddeles ejere af naboejendomme. Ansøgningerne og afgørelserne skal offentliggøres ved meddelelse i stedlige blade eller på Kystdirektoratets hjemmeside, hvis de er af væsentlig betydning eller har almindelig offentlig interesse. Offentliggørelsen skal ske samtidig med, at ansøgningen sendes i høring og tilladelsen meddeles ansøgeren. Vilkår for tilladelse efter 16, stk. 1, og 16 a kan tinglyses på ejendommen for ejerens regning. 16

17 17 Trafikministeren kan i kystbeskyttelsesøjemed udfærdige regler om begrænsning i færdsel på og brug af forstranden, strandbredder og kystbeskyttelsesanlæg. Bestemmelser, hvorved der sker begrænsning i almenhedens ret efter naturfredningslovens 54, stk. 1, udfærdiges med tilslutning fra miljøministeren. Kommunalbestyrelsen kan for den enkelte kyststrækning eller for det enkelte anlæg til kystbeskyttelse fastsætte nærmere bestemmelser om færdsel og brug. Hvis bestemmelserne indebærer ekspropriation, finder 6, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Bestemmelser, hvorved der sker begrænsning i almenhedens ret efter naturfredningslovens 54, stk. 1, udfærdiges med tilslutning fra vedkommende fredningsnævn. Bestemmelser udfærdiget i henhold til stk. 2 bekendtgøres i et eller flere stedlige blade samt ved opslag på stedet. Stk. 4 I forbindelse med Søfartsstyrelsens godkendelse af sejlads med hurtigfærger kan trafikministeren af hensyn til beskyttelsen af kyster samt sikkerheden for diger og anlæg på søterritoriet fastsætte nærmere vilkår for sejladsen med hensyn til fart, maksimal bølgepåvirkning, ruteforløb m.v. Vilkårene kan ændres, hvis der, efter at sejladsen er påbegyndt, viser sig uforudsete skader på kysten. Kapitel 4 Klage 18 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller regler fastsat efter loven kan påklages til trafikministeren af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller regler fastsat efter loven kan påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening. Transportog energiministeren kan fastsætte regler om, at andre lignende interesseorganisationer tillige kan påklage disse afgørelser. En kommunalbestyrelses afgørelse efter 2, stk. 2, kan dog ikke påklages, medmindre klagen vedrører retlige spørgsmål. Stk. 4 Klage indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, som videresender klagen til transport- og energiministeren med bemærkninger, den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for afgørelsen. Stk. 5 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller offentliggjort. Transport- og energiministeren kan dog se bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor. Stk. 6 Rettidig klage har opsættende virkning. Dog kan den myndighed, der har truffet afgørelsen, bestemme, at uopsættelige reparations- og afværgeforanstaltninger skal iværksættes uanset rettidig klage. Stk. 7 En afgørelse i henhold til 6 kan ikke indbringes for domstolene, før afgørelsen har været prøvet i henhold til stk Overlader trafikministeren sine beføjelser til at træffe afgørelser efter loven eller efter bestemmelser fastsat efter loven til en institution under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Ministeren kan ligeledes fastsætte bestemmelser om interesseorganisationers adgang til at klage over afgørelser efter loven eller efter bestemmelser fastsat efter loven, som er truffet af en institution under ministeriet. Transport- og energiministeren kan bemyndige kommunalbestyrelser til at udøve ministerens beføjelser efter 16 a. Kapitel 5 Påbud, straf, ikrafttræden m.v. 19a Transport- og energiministeren kan meddele påbud om 1)at fjerne en kystbeskyttelsesforanstaltning og andre faste anlæg, som også er etableret på søterritoriet, og som vedkommende har udført i strid med 16, stk. 1, nr. 1, eller 2)at retablere forholdene efter en gravning, boring, pumpning, sugning eller terrænændring, som vedkommende har udført i strid med bestemmelsen i 16, stk. 1, nr b Transport- og energiministeren kan meddele påbud om 1)at fjerne en inddæmning, en opfyldning, et anlæg, en indretning, en genstand eller et fartøj, som vedkommende har foretaget, udført eller anbragt i strid med 16 a, eller 2)at retablere forholdene efter en uddybning eller gravning, som vedkommende har foretaget i strid med 16 a. 19c 17

18 Transport- og energiministeren kan, hvis det ikke er muligt at meddele nogen et påbud i medfør af 19 a eller 19 b, meddele den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom påbud om at berigtige ulovligt etablerede kystbeskyttelsesforanstaltninger, anlæg, indretninger m.v., som nævnt i 16, stk. 1, og 16 a. Myndigheden kan lade et påbud tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen. Udgifter til tinglysning afholdes for ejerens regning. 19d Når der ved dom i medfør af retsplejelovens 997, stk. 3, er meddelt påbud om at efterkomme et i medfør af 19 a-c meddelt påbud og påbuddet i dommen ikke efterkommes rettidigt og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan transport- og energiministeren foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse for den forpligtedes regning. Der er udpantningsret for udgifter, som myndighederne afholder efter stk. 1, 16 b, 19 c, stk. 2, og 19 e. Betales de i stk. 2 nævnte udgifter ikke rettidigt, kan der tillægges renter i overensstemmelse med renteloven. 19e Transport- og energiministeren eller en kommunalbestyrelse kan meddele ejeren af et vrag påbud om fjerne det, hvis vraget skønnes at kunne frembyde fare for kysten eller for et kystbeskyttelsesanlæg. Efterkommes påbuddet ikke, kan ministeren eller kommunalbestyrelsen lade vraget fjerne for ejerens regning, hvis det er nødvendigt for at afværge en nærliggende fare. Er øjeblikkelig indgriben påkrævet, kan ministeren eller kommunalbestyrelsen lade vraget fjerne for ejerens regning uden forudgående påbud til ejeren. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på andre genstande, der er anbragt på søterritoriet eller strandbredden uden tilladelse fra Kystdirektoratet. 20 Med bøde straffes den, der 1)overtræder 16, stk. 1, 2)overtræder 16 a, 3)tilsidesætter vilkår i en tilladelse efter 16, stk. 1, og 16 a, eller vilkår fastsat efter 17, stk. 4, eller 4)undlader at efterkomme påbud efter 19 a-c og 19 e. I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 21 Følgende love og bestemmelser ophæves: 1)Lov nr. 53 af 10. april 1874 om diger til beskyttelse mod oversvømmelse fra havet. 2) 8 i lov nr. 85 af 30. april 1909 om tillæg til strandingsloven af 10. april )Lov nr. 235 af 12. juni 1922 om kystsikringsanlæg. 4) 7, stk. 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 617 af 24. september Trafikministeren kan bestemme, at regler i love om bestemte digeanlæg afløses af regler i denne lov. Transport- og energiministerens beføjelser vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til følgende love: 1)lov nr. 92 af 30. april 1909 om Anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt, 2)lov nr. 196 af 10. maj 1922 om Anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt og 3)lov nr. 77 af 29. marts 1924 om Forhøjelse af Diget på Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt Anlæg af Havdiger på Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker overføres til de i digelaget interesserede i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er angivet i lovene. 23 Sager, der er indbragt for en landvæsensret inden den 1. juli 1988, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. 24 (Ophævet). 25 I lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, som ændret ved 3 i lov nr. 355 af 13. maj 1987, affattes 46, stk. 9, således:»stk. 9. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter bestemmelsen i stk. 1 ikke skal gælde for nærmere angivne arter af anlæg eller foranstaltninger, der tillige vedrører søterritoriet, eller til hvilke tilladelse kræves i henhold til lov om kystbeskyttelse.«26 18

19 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 19

20 Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej Korsør 26. februar 2009 Redaktion: Ole Skude og Charlotte Jørgensen Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse LBK nr 267 af 11/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 360-3 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1520 af

Læs mere

243 af 05/ Lov om kystbeskyttelse (Kystbeskyttelsesloven)

243 af 05/ Lov om kystbeskyttelse (Kystbeskyttelsesloven) Side 1 af 11 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse LBK nr 78 af 19/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Kystdirektoratet, j.nr. 17/00176 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for kystforvaltning i Odsherred Kommune

Administrationsgrundlag for kystforvaltning i Odsherred Kommune Administrationsgrundlag for kystforvaltning i Odsherred Kommune INDLEDNING... 2 LOV- OG REGELGRUNDLAG... 3 E N ELLER FLERE ENIGE GRUNDEJERE... 3 F LERE ENIGE/UENIGE GRUNDEJERE... 4 K YSTSIKRING PÅ KOMMUNENS

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

Kystbeskyttelsesloven under forandring

Kystbeskyttelsesloven under forandring Kystbeskyttelsesloven under forandring Jacob Brandt og Mark Christian Walters 2 Kystbeskyttelseslovens grundlæggende principper Ÿ Det grundlæggende princip er, at det er ejeren af den ejendom, der opnår

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jørn Lynge Albertsen Kystdirektoratet J.nr. 15/00233-29 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 20-01-2016 Ny tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på Hedelyngen 28, matr. 4aa, Langø, Stubberup, Kerteminde

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Administrationsgrundlag til administration af bekendtgørelse nr. 232 af 12/03/2007 om bade- og bådebroer i Odsherred Kommune

Administrationsgrundlag til administration af bekendtgørelse nr. 232 af 12/03/2007 om bade- og bådebroer i Odsherred Kommune Administrationsgrundlag til administration af bekendtgørelse nr. 232 af 12/03/2007 om bade- og bådebroer i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Administrationsgrundlag til administration

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Peter Hyldegaard 6. marts 2016 1 Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Lovgivning Proces for godkendelse Digelag Lånegaranti Holdning til projektet

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING 1. INDLEDNING OG OPDRAG I forbindelse med et fælles kommunalt kystbeskyttelsesprojekt for strækningen Hundested-Helsingør har Halsnæs Kommune på vegne af de kommuner, der

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7.

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7. A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø Sendt elektronisk til jh@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1) BEK nr 1436 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til

Læs mere

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet AFGØRELSE I HENHOLD TIL KYSTBESKYTTELSESLOVEN - KYSTBESKYTTELSE I SAKSKØBING BYOMRÅDE 26-04-2016 Guldborgsund Kommune har den 21. januar 2015 modtaget en ansøgning fra Fællesrådet for Sakskøbing og omegn.

Læs mere

Oversendelse af klager til Transportministeriet

Oversendelse af klager til Transportministeriet Til Transportministeren Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København H trm@trm.dk lb@trm.dk Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Oversendelse af klager

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK. nr. 15 af 8. januar 2016). Boet efter Stig Hussted-Andersen v/ advokat Uffe Baller Strandvejen 94 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 12/00458-77 Ref. Lone Dupont 04-05-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Læs mere

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Grundejerforeningen for Laveskov Villaby C/O Jan Severin Strandmarken 7 3050 Humlebæk Kystdirektoratet J.nr. 14/00501-46 Ref. Ilse Gräber 22-10-2015 Tilladelse til forlængelse stensætning ud for højvandsbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt LBK nr 1532 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Skive Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Kystdirektoratet J.nr. 11/00759-64 Ref. Thomas Larsen 17-11-2014 Tilladelse til forlængelse af det sydlige dige ved Karup Å ud for Viborgvej, Skive Kommune. Kystdirektoratet

Læs mere

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Slagelse Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Kystdirektoratet J.nr. 14/00862-23 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 18-04-2016 Tilladelse og dispensation til højvandsbeskyttelse af p-plads ved Kobæk Strand, matr.

Læs mere

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG ODSHERRED KOMMUNE OKTOBER 2015 VERSION 2 2 Vedtægt for Rørvig Digelag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets opgave... 4 Anlæggets brug...

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratets sagsbehandling

Kystdirektoratets sagsbehandling Kystdirektoratets sagsbehandling Bertram T. Hacke, AC-fuldmægtig Den Blå Planet, 4. december 2014 Hvad administrerer Kystdirektoratet? Bekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 af lov om kystbeskyttelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Allan Winther-Rasmussen Ryesgade 9, Postboks 5097 8100 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00119-24 Ref. Henrik Junker Fogh 21-08-2015 Tilladelse til sandfodring på matr.nr. 9c Furreby By, Furreby beliggende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne

Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne Kystbeskyttelsesloven- Forventede justeringer og deres betydning for kommunerne Kommunemøde november 2016 Disposition - Baggrund for ændring af kystbeskyttelsesloven - Generelt om kapitel 1a - processen

Læs mere

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker.

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker. De Nova Metal ApS Havnevej 25 3300 Frederiksværk Sendt til jimmy@denova.dk og Stine.Jensen@atkinsglobal.com Tilladelse til inddæmning og opfyldning i inderhavnen i Frederiksværk Edvard Thomsens Vej 14

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997 Side 1 af 5 FORSLAG til vedtægter for kystbeskyttelseslag Revision b, 10. november 1997 Lagets oprettelse 1. Lagets navn er Liseleje Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov nr.

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Pr. mail heidi.grosmann@rksk.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01450-10 Ref. Thomas Larsen 18-04-2016 Tilladelse til etablering af bro, trækfærge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jesper Sand Carlsen Nymøllevej 1 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 13/00874-33 Ref. Ilse Gräber 23-04-2014 Tilladelse til høfde ud for matr. nr. 4s, Venø By, Venø, Struer Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

Grundejerforeningerne c/o Henriette Westrup Fjordvænget 26 4230 Skælskør Mail: hw@ajour-team.dk Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dalsvej 3 4220 Korsør

Grundejerforeningerne c/o Henriette Westrup Fjordvænget 26 4230 Skælskør Mail: hw@ajour-team.dk Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dalsvej 3 4220 Korsør Grundejerforeningerne c/o Henriette Westrup Fjordvænget 26 4230 Skælskør Mail: hw@ajour-team.dk Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dalsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Etablering af både-

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysninger, der er givet i ansøgningen og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysninger, der er givet i ansøgningen og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit. Kristrup Afvandingspumpelag / Randers Havn e-mail:jm@randershavn.dk Henrik Jensen, Paderupvej 11, 8960 Randers SØ Randers Kommune Marianne Sølgaard, msg@randers.dk Randers Kommune påtænker at træffe følgende

Læs mere

2. Grundejerforeningen påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.

2. Grundejerforeningen påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand. Langøhuse Grundejerforening v/ole Simmelholt Mariavænget 41 5260 Odense S Kystdirektoratet J.nr. 14/00652-17 Ref. Anni Lassen 12-05-2015 Tilladelse til kystbeskyttelse i form af dige og spunsvæg gennem

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1)

Lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi 1) LOV nr 178 af 24/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00031 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Tilladelse til etablering af anlæg på søterritoriet ved Mariagerfjord

Tilladelse til etablering af anlæg på søterritoriet ved Mariagerfjord A1 Consult Att.: Joe J. Jensen Normansvej 1, 2. sal 8920 Randers NV Sendt elektronisk til jj@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 Natur, Miljø og Trafik KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 TID Emne Person Organisation Morten Egeskov 18:30 18:35 Velkommen formand for Miljø- og Klimaudvalget Byrådet 18:35 19:10

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Sendt på mail til jc@thisted.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02244-11 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til renovering

Læs mere

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn Gilleleje Havn Havnekontoret, Havnen 5 3250 Gilleleje Sendt elektronisk til gillelejehavn@gmail.com og kbo@niras.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG ODSHERRED KOMMUNE NOVEMBER 2016 VERSION 1 2 Vedtægt for Hovvig Afvandingslag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Bidragsfordeling...

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør HH Ferries Helsingør ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til Henriklund.rasmussen@sweco.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016.

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016. Søren Reeh Langelinie 41 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 16/02095-17 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 28-07-2016 Afslag på ansøgning om lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse samt slæbested ud for matr.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017 Kystsikring i Dalby Huse Informationsmøde 12. marts 2017 Informationsmøde Velkomst Formålet med mødet Fremlæggelse af skitseprojekt Nødvendige myndighedsansøgninger Information om partsfordeling Det videre

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

3. Den praktiske fremgangsmåde ved gennemførelse af en kystbeskyttelsessag

3. Den praktiske fremgangsmåde ved gennemførelse af en kystbeskyttelsessag Kapitel 3 3. Den praktiske fremgangsmåde ved gennemførelse af en kystbeskyttelsessag 3.1 Reparationer For så vidt en eksisterende kystbeskyttelse allerede er myndighedsgodkendt, da kan grundejerne reparere

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/christian Hartmann Parkboulevarden 9 8900 Randers C Kystdirektoratet J.nr. 13/00333-110 Ref. Line Henriette Broen 14-01-2015 Tilladelse til sandfodring under

Læs mere

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg.

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Klitgårdens Grundejerforening v/ Birgit Lund Brogårdsvej 33 2820 Gentofte Dato: 06-08-2013 Dokumentnr. 12/00451-96 Sagsbehandler: Anne Binderup Sørensen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 22 Deres reference: Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica

Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica NBC MARINE ApS Att. Claus Andreasen Hejreskovvej 10E 3490 Kvistgård 18-06-2014 Sags id.: 14/4029 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Tilladelse til bade- og bådebro, Toldbodvej 72, 7000 Frederica I ansøgning

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Center for Plan og Miljø. Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene Karrebæksminde. Sendt via doc2mail

Center for Plan og Miljø. Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene Karrebæksminde. Sendt via doc2mail Center for Plan og Miljø Grundejerforeningen Enø Strand Att. Kurt Eriksen Strømmene 67 4736 Karrebæksminde Sendt via doc2mail Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Kapitel 19. Dispensation

Kapitel 19. Dispensation Kapitel 19. Dispensation 19.1. Dispensationsadgangen 19.2. Kompetencesystemet 19.3. Særlige procedureregler 19.4. Betingelser 19.5. Bortfald af uudnyttede tilladelser 19.6. Rækkefølgen i tilfælde hvor

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere