Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby. Januar 1987 KONGSBAK INFORMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby. Januar 1987 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 263 Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Januar 1987

2 Arhus kommune Lokalplan nr.: Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnssvej i Vejlby 263 Statistikområde/distrikt nr.: 4.4 I I Registreringskortblad nr.: 37 3 Magistratens 2. afdle,lni nlg Stadsarkitektens kontor Januar 1987

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnssvej i Vejlby. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESKRIVELSEN Lokalplanens indhold Illustrationsplan... Bilag 1 Lokalplanens retsvirkninger REDEGaRELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanrammerne og til den svrige planlægning for området Kummuneplanrammernes kortbilag. kvarter 04. Vejlby-Risskov... Bilag 2 3. LOKALPLANEN S 1. Formål S 2. Område og opdeling S 3. Anvendelse S 4. Udstykning S 5. Trafikforhold S 6. Teknisk forsyning S 7. Bebyggelsens omfang og placering S 8. Bebyggelsens udseende S 9. Hegn og beplantning S 10. Stsjforhold S l1. Særlige forudsætninger for ibrug- tagen af ny bebyggelse S 12. Grundejerforening S 13. Ophævelse af partiel byplanvedtægt S 14. Tilladelse fra andre myndigheder Matrikelkort... Bilag 3 Lokalplankort... Bilag 4 Vedtagelsespåtegninger

5 BESKRIVELSE. Beskrivelse af lokalplanens indhold. Denne lokalplan gælder for et omrdde beliggende mellem Hedevej, Ravnsavej og den planlagte Viengevej. Omrddet, der er ca m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet. Lokalplanens formdl er at fastsætte rammerne for et nyt boligomrdde til tæt-lav boligbebyggelse samt et omrdde til erhvervsformdl i form af servicevirksomheder, lettere værksteds- og lagervirksomhed, kontorer, liberale erhverv, udstilling og lignende. Lokalplanen er opdelt i 4 mindre omrdder (se bilag 4, lokalplankortet), og for hvert af disse gælder en række bestemmelser om deres anvendelse, om veje og stier, om bebyggelsestæthed og lignende. Pd bilag 1 - illustrationsplanen - er vist, hvordan lo- kalplanomrsdet kan komme til at se ud, ndr omradet er fuldt udbygget. Omrdde I, der er pd ca m2, udlægges til tæt-lav boligbebyggelse og opdeles i 3 storparceller, hvorpd der i alt kan bygges boliger afhængig bebyg- gelsens udformning. I lokalplanen er der i 7 indsat en bestemmelse om det maksimale antal etagemeter - hvilket svarer til en bebyggelsesprocent pd 35 - og det starste antal boliger, der md opfares pd hver enkelt storparcel.

6 1.2 En storparcel kan bebygges af enkelte bygherrer, af bofællesskaber, af andelsboligforeninger eller af sociale boligselskaber, og ejeren/ejerne skal s& selv udarbejde en detailplan for bebyggelse af storparcellen. Denne plan skal godkendes af magistratens 2. afdeling og tinglyses pd storparcellen. I lokalplanens S 7, stk. 1, er der gjort rede for, hvad planen skal indeholde: Placering af beboelse, udhuse, garager og meget mere. Mindst 5 % af en storparcels areal skal udlægges til interne friarealer for storparcellens beboere, og arealerne kan indrettes til boldspil, nærlegeplads eller lignende. Bebyggelsen md hsjst opfsres i 2 etager med undtagelse af et 30 m bredt bælte langs boligomrddet "Voldbjerg", hvor bebyggelse kun er tilladt i &n etage med udnyttet tagetage. Ingen del af husene md være hsjere end 8,5 m over jor- den. Den udnyttede tagetage md udformes som en trempelkonstruktion, med indvendig trempelhsjde pd max. 150 cm. Der md pd hver storparcel placeres et fælleshus beregnet for storparcellens beboere, ndr det maksimalt tilladte etageareal ikke overskrides. Heri kan der placeres fælles faciliteter, sdsom vaskerum, hobbyrum, værksted m.m., som ikke nsdvendigvis behaver at være placeret i den enkelte bolig. Selv om omrdde I kun md anvendes til boligformdl, kan magistratens 2. afdeling tillade, at der drives visse former for erhvervsvirksomhed pd en ejendom.

7 1.3 Det drejer sig om den slags virksomheder, der kan indpas- ses i boligområder f.eks. butikker, kontorer, klinikker, konsultationer 0.1. Dog vil 6n af betingelserne være, at virksomheden ikke ændrer områdets karakter af bolig- område. For at sikre boligbebyggelsen mod trafikstsj fra Grenå- vej og Viengevej og mod eventuelle stcdjgener fra erhvervs- området langs Grenåvej, skal der opfsres en 2 m hsj vold med en placering og i en udstrækning som angivet på bi- lag 4. Område II, der er på ca m2, må kun anvendes som friarealer for lokalplanområdets beboere. Ved friarealer forstås arealer, der typisk kan anvendes til ophold og lignende. På arealerne kan der f.eks. anlægges boldbane og legepladser, og arealerne kan beplantes. Grundejerforeningen skal stå for arealernes vedligehold- else. Såfremt foreningen snsker at opfsre et fælleshus for samtlige lokalplanområdets beboere, vil et sådant hus kunne opfsres i området efter nærmere godkendelse hos magistratens 2. afdeling. Område III, der er på ca m2, udlægges til er- hvervsformål i form af servicevirksomheder, lettere værksteds- og lagervirksomheder, kontorer, udstilling og lignende. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være hævet mere end 8,s m over det omgivende terræn.

8 1.4 Område IV, der er på ca m2, udgar en overgangszone mellem boligområdet, område I, og erhvervsområdet, område III og udlægges til lettere erhvervsformål i form af kontorer, liberale erhverv, udstilling, bsrneinstitu- tioner og lignende. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Veje og stier i lokalplanområdet er udformet bl.a. under hensyn til trafiksikkerheden - se bilag 1 - illustrations- plan. Vejadgangen til boligområdet og en del af område IV skal ske fra Viengevej. Indtil Viengevej er anlagt vil vejad- gangen kunne ske via en midlertidig vejforbindelse fra Ravnsavej. Forbindelse kan placeres i det udlagte stiar- eal a-b. Lokalplanen foreskriver ikke et bestemt vejsystem på den enkelte storparcel, hvorfor der er mulighed for at udforme storparcellens veje, så de passer til netop den specielle bebyggelse, der opfares. I lokalplanens S 7, stk. 1 er der nævnt en hel række ting bebyggelsesplanen for den enkelte storparcel skal gare rede for, og her er bl.a. også nævnt storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold m.m. Lokalplanen sikrer også, at der kan anlægges stier for gående og cyklende. Stierne vil give forbindelse til Ravnsavej og Hedevej. Se S 5, stk. 1.

9 1.5 For at undgb langtidsparkering af lastbiler og lignende erhvervsksretsjer inde pd storparcellens veje og P-plad- ser sikrer lokalplanen areal til anlæg af parkeringsplads til sddanne ksretsjer. Pladsen, der helt bevidst er pla- ceret lige inden for lokalplanomrddets grænse, er tænkt forbeholdt de beboere i omradet, der har behov for par- kering af et sddant ksretsj. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyqgelse. I lokalplanen angives der nogle særlige betingelser, der skal være opfyldt, fsrend ny bebyggelse kan tages i brug. Det drejer sig blandt andet om, at der er sket tilslutning til Arhus kommunale Værkers varmeforsyning, at stsjafskærmningen er fuldfsrt, og særligt for storparcellerne til boligbebyggelse, at omrdde II, fællesareal, er anlagt, at de interne fællesarealer, veje, stier m.v. er anlagt. Teknisk forsyning. Alle huse, der bygges i omrbdet - efter at lokalplanen er endeligt vedtaget - har pligt til at tilslutte sig og aftage fjernvarme fra Arhus kommunale Værker p& værkernes til enhver tid gældende betingelser. Safremt Arhus kommunale Værker ikke har fart fjernvarme- hovedledninger frem til omrbdet pd det tidspunkt, bebyggelsen pbbegyndes, vil varmeforsyningen ske fra en mid- lertidig oliefyret satellit-central, som placeres hen- sigtsmæssigt inden for lokalplanomrbdet. Grundejerforening. Der skal stiftes en forening til at varetage grundejernes fælles interesser i lokalplanomrbdet. Foreningernes rettigheder og forpligtelser vil blive fastlagt i en deklaration - se nedenfor.

10 1.6 Deklaration. På lokalplanområdet tinglyses en deklaration til supplering af lokalplanen. Denne deklaration indeholder bestemmelser vedrarende grundejerforening, ledningsanlæg, ubebyggede arealer og arealer til civilforsvarsmæssige formål m.m.

11

12 1.7 Lokalplanens retsvirkninqer Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Ny bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Anvendelse, der har været lovlig forinden, kan fortsætte uændret. Lokalplanen indebærer heller ikke, at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen skal etableres. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation bersrer omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger herom, fsr dispensationen gives.

13 REDEGORELSEN I dette afsnit redegsres for lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den svrige planlægning for området. Kommuneplanen. Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været de rammer, som er en del af kommuneplanen for Arhus kom- mune. Bilag 2 viser rammerne for kvarter 04 i Vejby-Ris- skov. Lokalplanområdet er beliggende i område BO og ER. Det er ifslge kommuneplanens afsnit 3.3, Rammer for delområder, intentionen, at boligområdet skal anvendes til lavt boligbyggeri. For erhversområdet er det intentionen, at området anvendes til virksomheder, der kun medfarer begrænset miljsbelastning, f.eks. lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed. Der er for område BO fastlagt fslgende rammebe- stemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i for- maf lav boligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i bo- ligområdet uden gener for omgivelserne.

14 2.2 Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v. For erhverv og offentlige formål gælder ved etable- ring, udvidelse eller ændret benyttelse, at belast- ningen af det lokale vejnet ikke må forsges nævnevær- digt. Der forudsættes endvidere en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstsrrelse, udformning, parkering og adgangsforhold sådan, at områdets præg af boligområde ikke andres. 2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. For et areal til tæt/lav boligbebyggelse gælder dog, at behyggelsesprocenten ikke må overstige 35 for arealet under dt. 3. Bebyggelsen må ikke opfsres med mere end 2 etager. 4. Bygningshsjden må ikke overstige 8,s m. 5. Lokalplanlægning skal ske i form af &n lokalplan for delområdet som helhed. For område ER er der fastlagt fslgende rainmebestemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, herunder forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv. Området kan desuden anvendes til offentlige formål, institutioner o.l., som ikke er forureningsfslsomme. Områdets anvendelse til offentlige formål må således ikke begrænse mulighederne for erhvervsudsvelse i området.

15 2.3 Der må kun udsves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfsrer gener i form stsj, af luft- forurening eller lugt. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. 2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelsen må ikke opfsres med mere end 2 etager. 4. Bygningshsjden må ikke overstige 8,5 m. 5. Der skal sidelsbende med områdernes ibrugtagen etab- leres et 6 m bredt beplantningsbælte og en stsjaf- skærmning mod området BO. Lokalplanen er i overensstemmelse med ovenstående for- skrifter. Tillæg til 15-rammerne. Et tidligere udarbejdet tillæg til 15-rammerne er bort- faldet som fslge af kommuneplanens endelige vedtagelse. Overordnede vej- og stiforhold. Lokalplanområdet grænser mod nord-sst op til lokalplan nr. 146 "Forlængelse af Viengevej/Sindalsvej i Vejlby". Område I og en del af område IV vil i fremtiden få vej- adgang fra Viengevej. Område III og resten af område IV vejbetjenes fra Ravnssvej, der har forbindelse til både Viengevej og Grenåvej. Den etablerede Viengevej vil sammen med Sindalsvej få status som stor trafikvej og blive en vigtig forbindelse imellem Grenåvej, Lystrupvej og Randersvej. Sts jmæssige forhold. De stsjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens stsjbestemmelser.

16 2.4 Området er primært belastet af trafikstsj fra Grenåvej. Ved etablering af den planlagte Viengevej nordsst for lokalplanområdet vil området endvidere blive belastet af trafikstsj herfra. Desuden vil virksomheder i erhvervsområderne mod syd og sst kunne give anledning til stsjgener i boligområd- et. På baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtra- fikstsbj er stsjniveauet i en afstand på 10 m fra midten af Grenåvej beregnet til ca. 75 db(a) på dsgnbasis. Desuden er det fremtidige stsjniveau i en afstand på 10 fra midten af den planlagte Viengevej beregnet til ca. 63 db(a) på dsgnbasis. For at sikre boligområdet mod trafikstsj og mod virksom- hedsstsj er der optaget bestemmelser i lokalplanen om opfsrelse af en jordvold i en hsjde 2 på m. Jordvolden skal placeres og anlægges i en udstrækning som angivet på bilag 4. Den nævnte stsjafskærmning sikrer, at trafikstsjen ikke påfsrer bebyggelsen i op til en etage og bebyggelsens opholdsareal et stsjniveau på over 55 db(a) på dsgnbasis. Bebyggelse i 2 etager vil ligeledes være sikret, hvis den ikke opfsres inden for en afstand af 30 m fra midten af Viengevej. Den bebyggelsesregulerende linie er angivet på bilag 4. For yderligere at forebygge eventuelle stsjgener fra erhvervsområdet langs Grenåvej og fra kommende virksomheder i lokalplanens område III, udlægges der i lokal- planen desuden et område som udgsr en overgangszone mel- lem erhvervsområderne og boligområdet. Området (område IV) må kun anvendes til indretning af servicevirksomhed- er og lettere fremstillingsvirksomheder, som ikke påfs- rer omgivelserne gener.

17 2.5 I lokalplanen er der endvidere optaget en bestemmelse som sikrer, at det indendejrs stsjniveau som trafikstsj påfsrer stsjfslsomme opholds- og arbejdsrum i en frem- tidig erhversbebyggelse ikke må overstige 35 db(a) på dagnbasis. Kollektiv trafik. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse busbetjent af eksisterende buslinier på Grenåvej. Der er fra fjerneste beliggende grunde en gangafstand på ca. 500 m til nærmeste busstoppested. Skoleforhold. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse beliggende i Strandskolens skoledistrikt, som har kapacitet til at rumme en boligbebyggelse i lokalplanområdet. Bsrn fra området vil kunne benytte Ravnssvej, fodgænger- overgang ved Grenåvej samt eksisterende stier frem til Strandskolen. Af hensyn til skolevæsenets overordnede planlægning for hele bydelen vil det dog kunne blive nsdvendigt på et senere tidspunkt at foretage justeringer af de enkelte skolers oplande. Bsrneinstitutionsforhold. I etagebebyggelsen Brobjergparken beliggende syd for Grenåvej og ca. 1 km Ost for lokalplanområdet forefindes vuggestue, bsrnehave og fritidshjem. Inden for nærværende lokalplans område er der åbnet mu- lighed for etablering af en bsrneinstitution (aldersin- tegreret daginstitution). Teknisk forsyning. El-, vand- og varmeforsyning skal ske fra: Arhus kommunale Værker Bautave j Arhus V

18 2.6 Belysning af færdselsarealer skal ske efter gældende cirkulærer og normer for vejbelysning. Vandforsyning til brandslukning udfsres ved opstilling af brandhaner på vejene i området. Kloakforsyning skal ske i henhold til den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for Arhus kommune, ved stadsingenisrens kontor, hygiejnisk afdeling, Thorsvej 2, 8230 Abyhsj. Regnvand skal afledes via forsinkelsesbassin til Egåen. Spildevand skal afledes via eksisterende ledning gennem lokalplanområdet til Risskov renseværk, hvor den fornsd- ne kapacitet er til stede.

19

20 LOKALPLAN NR ET BOLIG- OG ERHVERVSOMRADE NORD FOR RAVNSOVEJ I VEJLBY. s 1. LOKALPLANENS FORMAL. Lokalplanens hovedformdl er: at fastlægge rammerne for en del af omridets anvendelse til boligbebyggelse, at fastlægge rammerne for et erhvervsomrdde pla- ceret under hensyn til eksisterende erhvervs og boligomrade, at sikre oprettelsen af en grundejerforening til varetagelse af fælles opgaver i omradet. s 2. LOKALPLANENS OMRADE OG OPDELING. Stk. 1. Lokalplanomradet afgrænses som vist p& bilag 3 og omfatter falgende matrikelnumre: 31fb samt del af 3Pæ, 322 og 31fæ, Vejlby by, Ellevang, samt alle parceller der efter den 1. marts 1986 udstykkes i omrddet. Omrddet er byzone. stk. 2. Lokalplanen opdeles i omrdderne I, II, III og IV som vist pd bilag 4.

21 3.2 s 3. OMRADETS ANVENDELSE. Omrdde I Stk. 1. Omrddet, der bestdr af storparcellerne nr. 1, 2 og 3, er udlagt til boligbebyggelse. Det er ligeledes tilladt at opfsre et fælleshus pd den enkelte storparcel. Stk. 2. Mindst 5% af den enkelte storparcel skal indrettes som friareal for storparcellens beboere (internt friareal, f.eks. til boldspil, nærlegeplads 0.1.). stk. 3. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at bebo- ere fra deres bolig driver erhvervsvirksomhed -f.eks. kontorer, klinikker, konsultationer som almindeligt udsves i boligomrader. En for- udsætning er dog, at virksomheden tilpasses til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstsr- relse, udformning, parkering og adgangsforhold sddan, at omrddets præg af boligomrdde ikke ænd- res. Stk. 4. Magistratens 2. afdeling kan endvidere tillade, at der i omrddet etableres butikker, som naturligt kan indpasses i boligomrddet uden gener for omgivelserne, jfr. S 7, stk. 1. Stk. 5. OmrAdet kan desuden af magistratens 2. afdeling tillades anvendt til offentligt formdl af bolig- mæssig art. En forudsætning er dog, at formalet udsves i forbindelse med en bolig, og at det ikke vil give ulemper for de omboende ved væsent- lig forsget parkering, trafik eller p6 anden mdde er til gene. Der forudsættes endvidere en tilpasning til om- givelserne med særligt hensyn til bygningsstsr- relse og udformning, saledes at omridets præg af boligomrdde ikke ændres.

22 3.3 Område II Stk. 6. Området er udlagt til eksternt friareal for be- boerne i område I. Stk. 7. På dette areal må grundejerforeningen (se S 12) etablere anlq til fælles formål (f.eks. supplerende beplantning, boldbane, legepladser, fælleshus, antenneanlaq m.m.). Planer for disse anlq skal godkendes af magitratens 1. afdeling, park- og kirkegårdsforvalt- ningen, og for så vidt angår fælleshus og antenneanlæg tillige af magistratens 2. afde- ling. Område I I I Stk. 8. Området må kun anvendes til erhvervsformål, såsom butiks-, udstillings- og lagerformål, kontorer samt til industri- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. Der må inden for området kun udsves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfsrer gener i form af stsj, luftforurening eller lugt. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i områ- det. Område IV. Stk. 9. Området udgejr en overgangszone mellem på den ene side område I (boligområdet) og på den anden side område III (erhvervsområdet) samt det eksi- sterende erhvervsområde langs Grenåvej. Stk. 10. Der må kun opfejres og indrettes bebyggelse til servicevirksomheder som f.eks. kontorer, lagerog udstillingsvirksomhed samt den slags lettere fremstillingsvirksomhed, som i lighed med områ- dets servicevirksomheder, ikke påfejrer omgivelserne gener i form af stsj, luftforurening eller lugt.

23 3.4 Der er endvidere reserveret areal til alders- integreret daginstitution med placering som vist pd bilag 4. Safremt magistratens 3. afdeling finder behovet for institutioner i omrddet tilfredsstillende og afstar fra at opfsre institution kan arealet anvendes som den svrige del af omrade IV. Der md ikke etableres dagligvarebutikker i omrddet. Stk.11.Der m5 endvidere inden for omrddet opfsres en transformerstation med en placering som vist pd bilag 4. Fællesbestemmelser for 1okalRlanomrddet. Stk. 12. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af magistratens 2. afdeling. s 4. UDSTYKNING. Stk. 1. Omrdde I Udstykning i storparceller skal i princippet ske som vist pd bilag 4. Stk. 2. Yderligere udstykning af storparcellerne skal ske efter en af magistratens 2. afdeling godkendt bebyggelsesplan (se 7). I forbindelse med denne plan kan en grundstsrrelse mindre end 700 m* godkendes. Stk. 3. Omrade III oq IV Bortset fra parceller til tekniske anlæg m& der ikke udstykkes parceller med en mindre stsrrelse end m2.

24 3.5 s 5. TRAFIKFORHOLD. Stk. 1. Pd lokalplankortet, bilag 4, er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vej A-B... Cykel- og gangsti a-b... 5,O Sti c-d, e-f og g-h... 5,O 10,O m bred m bred m bred Parkeringsplads for erhvervsksretsjer pd areal- et P. Se fodnote. Den endelige placering af cykel- og gangsti a- b fastlægges i forbindelse med udstykning af lokalplanens omrdde IV. Stk. 2. Vejnettet pd en storparcel skal som hovedregel udlægges i mindst 8,O m bredde og md kun tilsluttes vej A-B i lokalplanomrddet. Normalt vil der kun kunne tillades &n tilslutning for hver storparcel. Stk. 3. Der skal reserveres areal til stien c-d igennem storparcellerne 1, 2 og 3 og stien e-f herfra til Idrnscdvej med forlsb i princippet som vist pd lokalplankortet. Stiernes endelige placering pd den enkelte storparcel fastlægges i den i 7, stk. 1 nævnte plan. Stk. 4. Pd hver storparcel i omrdde I skal der reserveres arealer til parkeringsformdl svarende til mindst 1% bilplads pr. bolig, for hver bolig under 50 m2 dog kun 1 bilplads. SAfremt der i forlængelse af vej A-B udlægges en intern vej over storparcel 1 kan stien g-h evt. indg5 i denne. Den udlagte sti a-b kan, indtil Viengevej er etableret, midlertidigt anvendes til vejformdl. For at sikre muligheden herfor, reserveres et arealbælte i 2 m bredde langs stiudlægget (som vist pd bilag 4).

25 3.6 Stk. 5. Pi hver grund i omrdde III og IV skal anlægges opholds- og parkeringsarealer i et omfang og med en placering, som i hvert enkelt tilfælde fastlægges af magistratens 2. afdeling ud fra en nærmere vurdering af bebyggelsens anvendelse og udnyttelse. Der skal dog i alle tilfælde min. anlægges et opholdsareal svarende til 10% af etagearealet og et parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads pr. 40 m2 butiksareal og 1 parkeringsplads pr. 100 m2 lagerareal. Stk. 6. Adgang for gdende og ksrende færdsel mi kun eta- bleres fra Ravnsavej til omrdde IV for den del af omridet, som grænser op til Ravnssvej. S 6. TEKNISK FORSYNING. Stk. 1. Nybyggeri skal tilsluttes Arhus kommunale Vær- kers varmeforsyning pd værkernes til enhver tid gældende betingelser. Stk. 2. Sifremt Arhus kommunale Værker ikke har fart fjernvarmehovedledninger frem til omrddet pd det tidspunkt, bebyggelsen pabegyndes, skal varmeforsyningen ske fra en midlertidig oliefyret satellitcentral placeret hensigtsmæssigt inden for lokalplanomradet. - s 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. Omride I Stk. 1. Bebyggelse pi den enkelte storparcel skal ske pi grundlag af en af magistratens 2. afdeling godkendt bebyggelsesplan.

26 3.7 Planen skal redegsre for: Placering af beboelse med udendsrs opholdsare- al. Placering af udhuse, smdbygninger i h.t. byg- ningsreglement for smdhuse kap. 13. I hvilket omfang der snskes etableret de i S 3, stk. 4 nævnte butikker, samt den konkrete placering heraf. I modsat fald vil der ikke pd et senere tidspunkt kunne gives tilladelse til etablering af butikker. Bygningsprofiler, facader og materialer, Evt. tilbygningsmulighed til fuld udnyttelse af det tilladte antal etagemetre. I disse til- fælde skal beboelsens indretning vises. Terrænreguleringer, Beplantning og indretning af storparcellens fællesarealer, herunder legepladser. Se fodnote. Storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, storparceller, friarealer 0.1. Ved udarbejdelsen af bebyggelsesplanen kan der ses bort fra bygningsreglement for smdhuses bestemmelser i kap. 2 om hsjder og afstande, dog kun i et sddant omfang, at planen i rimelig grad tilgodeser hensigten med hsjdeog afstandsbestemmelserne i bygningsreglementet. Specielt henledes opmærksomheden pd, at der ved udarbejdelse af beplantningsplanen skal tages hensyn til placering af forsyningsledninger samt eventuel belysning.

27 3.8 Stk. 2. Der m2 pa storparcel nr.: 1.opf.maks etgm,maks 67bol.,min. 45bol. 2.opf.maks etgm,maks 67 bol.,min. 45bol. 3.opf.maks etgm,maks 85bol.,min. 60bol. I alt maks etgm,maks 219bol.,min. 150bol. Se fodnote. Maksimumsantallet af boliger p2 de enkelte stor- parceller kan efter magistratens 2. afdelings sksn forsges, safremt der opfsres ungdomsboliger, ældreboliger og lignende. Der kan p2 hver storparcel placeres et fælleshus for parcellens beboere, safremt det maksimalt tilladte antal etagemetre ikke overskrides. Stk. 3 Bygninger mb hsjst opfsres i 2 etager foruden eventuel kælder. Inden for en afstand af 30 m fra det eksiste- rende boligomr2de ved Resedavej, 0rnssvej og Birkssvej ma bygninger dog hsjst opfsres i 14 etage. Bygninger ma ikke være hsjere end 8,5 m over terræn (mdlt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et af magistratens 2. afd. fastlagt niveauplan). SAfremt tagkonstruktionen udfsres som trempel eller lignende, ma den indvendige hsjde af den forhsjede ydervæg ikke overstige 1,5 m. Det angivne antal etagemeter svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent p5 35.

28 3.9 Stk. 4. Bygninger i 2 etager m& ikke opfsres inden for en afstand af 30 m fra midten af den fremtidige Viengevej. Stsjbyggelinien er angivet p5 bilag 4. Afstandskravet kan efter godkendelse af magi- stratens 2. afdeling reduceres, sdfremt der ta- ges særlige hensyn ved udformning og orientering af bebyggelsen. Omrade II Stk. 5. I omrade II mi der med magistratens 2. afdelings godkendelse opfsres fælleshus samt enkelte andre mindre bygninger til fælles form51 for lokalplanomradets beboere, ndr bygningerne udformes i harmoni med den svrige bebyggelse, og bygningernes samlede etageareal ikke overstiger 500 m2, og ndr det samlede tilladte antal etagemetre ikke overskrides. Omrdde III og IV Stk. 6. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom mi ikke overstige 50. Stk. 7. Bebyggelsen md hsjst opfsres i 2 etager. Stk. 8. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag m& være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Omrdde IV Stk. 9. Bygninger m2 ikke opfsres nærmere skel mod veje end 4 m.

29 3.10 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 10. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilla- delse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m kan dog finde sted uden tilladelse. S 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 1. Skiltning og reklamering på ejendommene må kun foretages med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Se dog S 8, stk. 5. Stk. 2. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygninger, indgå sum en del af tagfladen eller en del af bygningens svrige ydervægge. Stk. 3. Udendsrs antenner skal anbringes på bygninger og må hsjst rage 0,5 m op over disses hsjeste punkt. Område I Stk. 4. Boliger på en storparcel skal udfsres i ens materialer og med ens taghældning. Udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udfsres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning.

30 3.11 Tilbygninger skal normalt udfsres i samme ma- terialer, taghældning og farvevalg som den be- byggelse, de tilbygges. - Omrdde III Stk. 5. I omrdde III kan der uden tilladelse skiltes med firmanavn og logo. Omrdde IV Stk. 6. Ydervæggene skal opfsres af teglsten eller frem- træde som berappet murværk. Mindre partier kan dog tillades udfsrt som stal eller aluminiumskonstruktioner. Tagene skal dæk- kes med bslgeeternit, vingetegl eller tagpap. 9. HEGN OG BEPLANTNING. Stk. 1. Af stsjmæssige hensyn skal der etableres en beplantet jordvold med en placering og i en udstrækning som angivet pa bilag 4. Volden skal anlægges i en hsjde pa 2 m over terræn i ornra.de I, II og IV. Stk. 2. Den p& bilag 4 angivne beplantning skal etab- leres i den takt, som 1okalplanomrAdet udbygges. Stk. 3. 0rnrA.de II (fælles friareal) anlægges efter en samlet plan godkendt af magistratens 1. afde- ling, park- og kirkegardsforvaltningen. Pd omrade II (fælles friareal) er det den grundejerforening, som skal stiftes i henhold til S 12, tilladt at etablere beplantninger, bold- baner, legepladser og lignende til fælles for- mdl.

31 3.12 Planer for disse anlæg skal godkendes af magi- stratens 1. afdeling, park- og kirkegdrdsfor- valtningen. Stk. 4. Hvis der etableres hegn langs den enkelte stor- parcels skel mod sti og fælles friareal, skal det være i form af levende hegn. Levende hegn mod færdselsarealer skal plantes 0,30 m inde pd egen grund. I hegn mod sti og fælles friareal md der pd hver grund være &n, hsjst 1 m bred, dbning. Stk. 5. Planer for beplantning af vej- og stiarealer samt for beplantning og indretning af legeplad- ser indenfor storparcellerne skal via bygningsinspektoratet indsendes til godkendelse ved ma- gistratens l. afdeling, park- og kirkegdrdsfor- valtningen og magistratens 2. afdeling, stadsin- genisrens kontor. Se fodnote. S 10. STBJFORHOLD. Omrdde I Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendars stsjniveau, som trafikstsj pdfsrer stsjfslsom bebyggelse og bebyggelsens opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) pd dsgnbasis. Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante indendsrs stsj- niveau som trafikstsj pdfsrer stsjfslsomme opholds- og arbejdsrum i erhvervsbebyggelsen ikke oversti- ger 35 db(a) pd dsgnbasis. Specielt henledes opmærksomheden p&, at der ved udarbejdelse af beplantningsplanen skal tages hensyn til placering af forsyningsledninger samt eventuel belysning. Der henvises til "Vejledning for træplantninger" udgivet af stadsingenisrens kontor, dec

32 3.13 Stk. 3. Virksomheder inden for 1okalplanomrAdet ma ikke pafsre omgivelserne et stsjniveau, der overstiger kommuneplanens grænseværdier for ekstern stsj fra virksomheder. S 11. SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE. Generelt gælder, at ny bebygqelse ikke m5 tag- es i bruq fsr: Stk. 1. Den i S 6 nævnte tilslutning til Arhus kommuna- le Værkers forsyning har fundet sted. Specielt gælder, at ny bebyqqelse ikke m5 tag- es brug fsr: Omrdde I Stk. 2. Veje, stier og parkeringspladser i den i S 7, nævnte plan for storparcellen er anlagt. Stk. 3. De interne friarealer, herunder legepladser, i den i S 7 nævnte plan er anlagt. Stk. 4. Storparcellens andel i det eksterne friareal er anlagt i henhold til den i S 9 nævnte plan. Stk. 5. Plantebælte mod eksisterende boligomrader an- lagt. Omrade I oq IV Stk. 6. Den i S 9 nævnte stsjafskærmning er etableret.

33 3.14 s 12. GRUNDEJERFORENING. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanomra- det. Se fodnote. s 13. OPHÆVELSE AF PARTIEL BYPLANVEDTIEGT. Den af boligministeriet den 11. april 1956 god- kendte partielle byplanvedtægt nr. 3 for Vejlby- Risskov ophæves for det omrade, der omfattes af nærværende lokalplan nr s 14. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER. Uanset foranstdende bestemmelser, md der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige for- hold, fsr der er opndet tilladelse hertil fra Fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens bestemmelser om Abeskyttelseslinie. Fredningsstyrelsen har meddelt, at styrelsen er indstillet pd ved lokalplanens endelige ved- tagelse, at ophæve naturfredningslovens &beskyt- telseslinie inden for lokalplanomrddet. Supplerende bestemmelser om grundejerforening Og parcelforeninger findes i deklaration, der er udarbejdet for 1okalplanomrAdet.

34

35

36 ForanstAende er vedtaget som lokalplan nr. 263 i msdet den /O &C /

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 367

Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Hotel og kongrescenter ved Musikhuset samt Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset Juli 1988 / Oktober 1993 hhus kommune Lokalplan nr,: Hotel og kongrescenter ved

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle. Maj 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle. Maj 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 705 Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle KONGSBAK INFORMATIK Maj 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 012 Erhvervsområde langs Silkeborgvej i Harlev-Framlev Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 840 KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1979 Arhus kommune Lokalplan nk: \ Erhvervsområde

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere