Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby. Januar 1987 KONGSBAK INFORMATIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby. Januar 1987 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 263 Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Januar 1987

2 Arhus kommune Lokalplan nr.: Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnssvej i Vejlby 263 Statistikområde/distrikt nr.: 4.4 I I Registreringskortblad nr.: 37 3 Magistratens 2. afdle,lni nlg Stadsarkitektens kontor Januar 1987

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnssvej i Vejlby. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESKRIVELSEN Lokalplanens indhold Illustrationsplan... Bilag 1 Lokalplanens retsvirkninger REDEGaRELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanrammerne og til den svrige planlægning for området Kummuneplanrammernes kortbilag. kvarter 04. Vejlby-Risskov... Bilag 2 3. LOKALPLANEN S 1. Formål S 2. Område og opdeling S 3. Anvendelse S 4. Udstykning S 5. Trafikforhold S 6. Teknisk forsyning S 7. Bebyggelsens omfang og placering S 8. Bebyggelsens udseende S 9. Hegn og beplantning S 10. Stsjforhold S l1. Særlige forudsætninger for ibrug- tagen af ny bebyggelse S 12. Grundejerforening S 13. Ophævelse af partiel byplanvedtægt S 14. Tilladelse fra andre myndigheder Matrikelkort... Bilag 3 Lokalplankort... Bilag 4 Vedtagelsespåtegninger

5 BESKRIVELSE. Beskrivelse af lokalplanens indhold. Denne lokalplan gælder for et omrdde beliggende mellem Hedevej, Ravnsavej og den planlagte Viengevej. Omrddet, der er ca m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet. Lokalplanens formdl er at fastsætte rammerne for et nyt boligomrdde til tæt-lav boligbebyggelse samt et omrdde til erhvervsformdl i form af servicevirksomheder, lettere værksteds- og lagervirksomhed, kontorer, liberale erhverv, udstilling og lignende. Lokalplanen er opdelt i 4 mindre omrdder (se bilag 4, lokalplankortet), og for hvert af disse gælder en række bestemmelser om deres anvendelse, om veje og stier, om bebyggelsestæthed og lignende. Pd bilag 1 - illustrationsplanen - er vist, hvordan lo- kalplanomrsdet kan komme til at se ud, ndr omradet er fuldt udbygget. Omrdde I, der er pd ca m2, udlægges til tæt-lav boligbebyggelse og opdeles i 3 storparceller, hvorpd der i alt kan bygges boliger afhængig bebyg- gelsens udformning. I lokalplanen er der i 7 indsat en bestemmelse om det maksimale antal etagemeter - hvilket svarer til en bebyggelsesprocent pd 35 - og det starste antal boliger, der md opfares pd hver enkelt storparcel.

6 1.2 En storparcel kan bebygges af enkelte bygherrer, af bofællesskaber, af andelsboligforeninger eller af sociale boligselskaber, og ejeren/ejerne skal s& selv udarbejde en detailplan for bebyggelse af storparcellen. Denne plan skal godkendes af magistratens 2. afdeling og tinglyses pd storparcellen. I lokalplanens S 7, stk. 1, er der gjort rede for, hvad planen skal indeholde: Placering af beboelse, udhuse, garager og meget mere. Mindst 5 % af en storparcels areal skal udlægges til interne friarealer for storparcellens beboere, og arealerne kan indrettes til boldspil, nærlegeplads eller lignende. Bebyggelsen md hsjst opfsres i 2 etager med undtagelse af et 30 m bredt bælte langs boligomrddet "Voldbjerg", hvor bebyggelse kun er tilladt i &n etage med udnyttet tagetage. Ingen del af husene md være hsjere end 8,5 m over jor- den. Den udnyttede tagetage md udformes som en trempelkonstruktion, med indvendig trempelhsjde pd max. 150 cm. Der md pd hver storparcel placeres et fælleshus beregnet for storparcellens beboere, ndr det maksimalt tilladte etageareal ikke overskrides. Heri kan der placeres fælles faciliteter, sdsom vaskerum, hobbyrum, værksted m.m., som ikke nsdvendigvis behaver at være placeret i den enkelte bolig. Selv om omrdde I kun md anvendes til boligformdl, kan magistratens 2. afdeling tillade, at der drives visse former for erhvervsvirksomhed pd en ejendom.

7 1.3 Det drejer sig om den slags virksomheder, der kan indpas- ses i boligområder f.eks. butikker, kontorer, klinikker, konsultationer 0.1. Dog vil 6n af betingelserne være, at virksomheden ikke ændrer områdets karakter af bolig- område. For at sikre boligbebyggelsen mod trafikstsj fra Grenå- vej og Viengevej og mod eventuelle stcdjgener fra erhvervs- området langs Grenåvej, skal der opfsres en 2 m hsj vold med en placering og i en udstrækning som angivet på bi- lag 4. Område II, der er på ca m2, må kun anvendes som friarealer for lokalplanområdets beboere. Ved friarealer forstås arealer, der typisk kan anvendes til ophold og lignende. På arealerne kan der f.eks. anlægges boldbane og legepladser, og arealerne kan beplantes. Grundejerforeningen skal stå for arealernes vedligehold- else. Såfremt foreningen snsker at opfsre et fælleshus for samtlige lokalplanområdets beboere, vil et sådant hus kunne opfsres i området efter nærmere godkendelse hos magistratens 2. afdeling. Område III, der er på ca m2, udlægges til er- hvervsformål i form af servicevirksomheder, lettere værksteds- og lagervirksomheder, kontorer, udstilling og lignende. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være hævet mere end 8,s m over det omgivende terræn.

8 1.4 Område IV, der er på ca m2, udgar en overgangszone mellem boligområdet, område I, og erhvervsområdet, område III og udlægges til lettere erhvervsformål i form af kontorer, liberale erhverv, udstilling, bsrneinstitu- tioner og lignende. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Veje og stier i lokalplanområdet er udformet bl.a. under hensyn til trafiksikkerheden - se bilag 1 - illustrations- plan. Vejadgangen til boligområdet og en del af område IV skal ske fra Viengevej. Indtil Viengevej er anlagt vil vejad- gangen kunne ske via en midlertidig vejforbindelse fra Ravnsavej. Forbindelse kan placeres i det udlagte stiar- eal a-b. Lokalplanen foreskriver ikke et bestemt vejsystem på den enkelte storparcel, hvorfor der er mulighed for at udforme storparcellens veje, så de passer til netop den specielle bebyggelse, der opfares. I lokalplanens S 7, stk. 1 er der nævnt en hel række ting bebyggelsesplanen for den enkelte storparcel skal gare rede for, og her er bl.a. også nævnt storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold m.m. Lokalplanen sikrer også, at der kan anlægges stier for gående og cyklende. Stierne vil give forbindelse til Ravnsavej og Hedevej. Se S 5, stk. 1.

9 1.5 For at undgb langtidsparkering af lastbiler og lignende erhvervsksretsjer inde pd storparcellens veje og P-plad- ser sikrer lokalplanen areal til anlæg af parkeringsplads til sddanne ksretsjer. Pladsen, der helt bevidst er pla- ceret lige inden for lokalplanomrddets grænse, er tænkt forbeholdt de beboere i omradet, der har behov for par- kering af et sddant ksretsj. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyqgelse. I lokalplanen angives der nogle særlige betingelser, der skal være opfyldt, fsrend ny bebyggelse kan tages i brug. Det drejer sig blandt andet om, at der er sket tilslutning til Arhus kommunale Værkers varmeforsyning, at stsjafskærmningen er fuldfsrt, og særligt for storparcellerne til boligbebyggelse, at omrdde II, fællesareal, er anlagt, at de interne fællesarealer, veje, stier m.v. er anlagt. Teknisk forsyning. Alle huse, der bygges i omrbdet - efter at lokalplanen er endeligt vedtaget - har pligt til at tilslutte sig og aftage fjernvarme fra Arhus kommunale Værker p& værkernes til enhver tid gældende betingelser. Safremt Arhus kommunale Værker ikke har fart fjernvarme- hovedledninger frem til omrbdet pd det tidspunkt, bebyggelsen pbbegyndes, vil varmeforsyningen ske fra en mid- lertidig oliefyret satellit-central, som placeres hen- sigtsmæssigt inden for lokalplanomrbdet. Grundejerforening. Der skal stiftes en forening til at varetage grundejernes fælles interesser i lokalplanomrbdet. Foreningernes rettigheder og forpligtelser vil blive fastlagt i en deklaration - se nedenfor.

10 1.6 Deklaration. På lokalplanområdet tinglyses en deklaration til supplering af lokalplanen. Denne deklaration indeholder bestemmelser vedrarende grundejerforening, ledningsanlæg, ubebyggede arealer og arealer til civilforsvarsmæssige formål m.m.

11

12 1.7 Lokalplanens retsvirkninqer Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Ny bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Anvendelse, der har været lovlig forinden, kan fortsætte uændret. Lokalplanen indebærer heller ikke, at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen skal etableres. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation bersrer omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger herom, fsr dispensationen gives.

13 REDEGORELSEN I dette afsnit redegsres for lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den svrige planlægning for området. Kommuneplanen. Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været de rammer, som er en del af kommuneplanen for Arhus kom- mune. Bilag 2 viser rammerne for kvarter 04 i Vejby-Ris- skov. Lokalplanområdet er beliggende i område BO og ER. Det er ifslge kommuneplanens afsnit 3.3, Rammer for delområder, intentionen, at boligområdet skal anvendes til lavt boligbyggeri. For erhversområdet er det intentionen, at området anvendes til virksomheder, der kun medfarer begrænset miljsbelastning, f.eks. lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed. Der er for område BO fastlagt fslgende rammebe- stemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i for- maf lav boligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i bo- ligområdet uden gener for omgivelserne.

14 2.2 Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v. For erhverv og offentlige formål gælder ved etable- ring, udvidelse eller ændret benyttelse, at belast- ningen af det lokale vejnet ikke må forsges nævnevær- digt. Der forudsættes endvidere en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstsrrelse, udformning, parkering og adgangsforhold sådan, at områdets præg af boligområde ikke andres. 2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. For et areal til tæt/lav boligbebyggelse gælder dog, at behyggelsesprocenten ikke må overstige 35 for arealet under dt. 3. Bebyggelsen må ikke opfsres med mere end 2 etager. 4. Bygningshsjden må ikke overstige 8,s m. 5. Lokalplanlægning skal ske i form af &n lokalplan for delområdet som helhed. For område ER er der fastlagt fslgende rainmebestemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, herunder forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv. Området kan desuden anvendes til offentlige formål, institutioner o.l., som ikke er forureningsfslsomme. Områdets anvendelse til offentlige formål må således ikke begrænse mulighederne for erhvervsudsvelse i området.

15 2.3 Der må kun udsves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfsrer gener i form stsj, af luft- forurening eller lugt. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. 2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelsen må ikke opfsres med mere end 2 etager. 4. Bygningshsjden må ikke overstige 8,5 m. 5. Der skal sidelsbende med områdernes ibrugtagen etab- leres et 6 m bredt beplantningsbælte og en stsjaf- skærmning mod området BO. Lokalplanen er i overensstemmelse med ovenstående for- skrifter. Tillæg til 15-rammerne. Et tidligere udarbejdet tillæg til 15-rammerne er bort- faldet som fslge af kommuneplanens endelige vedtagelse. Overordnede vej- og stiforhold. Lokalplanområdet grænser mod nord-sst op til lokalplan nr. 146 "Forlængelse af Viengevej/Sindalsvej i Vejlby". Område I og en del af område IV vil i fremtiden få vej- adgang fra Viengevej. Område III og resten af område IV vejbetjenes fra Ravnssvej, der har forbindelse til både Viengevej og Grenåvej. Den etablerede Viengevej vil sammen med Sindalsvej få status som stor trafikvej og blive en vigtig forbindelse imellem Grenåvej, Lystrupvej og Randersvej. Sts jmæssige forhold. De stsjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens stsjbestemmelser.

16 2.4 Området er primært belastet af trafikstsj fra Grenåvej. Ved etablering af den planlagte Viengevej nordsst for lokalplanområdet vil området endvidere blive belastet af trafikstsj herfra. Desuden vil virksomheder i erhvervsområderne mod syd og sst kunne give anledning til stsjgener i boligområd- et. På baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtra- fikstsbj er stsjniveauet i en afstand på 10 m fra midten af Grenåvej beregnet til ca. 75 db(a) på dsgnbasis. Desuden er det fremtidige stsjniveau i en afstand på 10 fra midten af den planlagte Viengevej beregnet til ca. 63 db(a) på dsgnbasis. For at sikre boligområdet mod trafikstsj og mod virksom- hedsstsj er der optaget bestemmelser i lokalplanen om opfsrelse af en jordvold i en hsjde 2 på m. Jordvolden skal placeres og anlægges i en udstrækning som angivet på bilag 4. Den nævnte stsjafskærmning sikrer, at trafikstsjen ikke påfsrer bebyggelsen i op til en etage og bebyggelsens opholdsareal et stsjniveau på over 55 db(a) på dsgnbasis. Bebyggelse i 2 etager vil ligeledes være sikret, hvis den ikke opfsres inden for en afstand af 30 m fra midten af Viengevej. Den bebyggelsesregulerende linie er angivet på bilag 4. For yderligere at forebygge eventuelle stsjgener fra erhvervsområdet langs Grenåvej og fra kommende virksomheder i lokalplanens område III, udlægges der i lokal- planen desuden et område som udgsr en overgangszone mel- lem erhvervsområderne og boligområdet. Området (område IV) må kun anvendes til indretning af servicevirksomhed- er og lettere fremstillingsvirksomheder, som ikke påfs- rer omgivelserne gener.

17 2.5 I lokalplanen er der endvidere optaget en bestemmelse som sikrer, at det indendejrs stsjniveau som trafikstsj påfsrer stsjfslsomme opholds- og arbejdsrum i en frem- tidig erhversbebyggelse ikke må overstige 35 db(a) på dagnbasis. Kollektiv trafik. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse busbetjent af eksisterende buslinier på Grenåvej. Der er fra fjerneste beliggende grunde en gangafstand på ca. 500 m til nærmeste busstoppested. Skoleforhold. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse beliggende i Strandskolens skoledistrikt, som har kapacitet til at rumme en boligbebyggelse i lokalplanområdet. Bsrn fra området vil kunne benytte Ravnssvej, fodgænger- overgang ved Grenåvej samt eksisterende stier frem til Strandskolen. Af hensyn til skolevæsenets overordnede planlægning for hele bydelen vil det dog kunne blive nsdvendigt på et senere tidspunkt at foretage justeringer af de enkelte skolers oplande. Bsrneinstitutionsforhold. I etagebebyggelsen Brobjergparken beliggende syd for Grenåvej og ca. 1 km Ost for lokalplanområdet forefindes vuggestue, bsrnehave og fritidshjem. Inden for nærværende lokalplans område er der åbnet mu- lighed for etablering af en bsrneinstitution (aldersin- tegreret daginstitution). Teknisk forsyning. El-, vand- og varmeforsyning skal ske fra: Arhus kommunale Værker Bautave j Arhus V

18 2.6 Belysning af færdselsarealer skal ske efter gældende cirkulærer og normer for vejbelysning. Vandforsyning til brandslukning udfsres ved opstilling af brandhaner på vejene i området. Kloakforsyning skal ske i henhold til den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for Arhus kommune, ved stadsingenisrens kontor, hygiejnisk afdeling, Thorsvej 2, 8230 Abyhsj. Regnvand skal afledes via forsinkelsesbassin til Egåen. Spildevand skal afledes via eksisterende ledning gennem lokalplanområdet til Risskov renseværk, hvor den fornsd- ne kapacitet er til stede.

19

20 LOKALPLAN NR ET BOLIG- OG ERHVERVSOMRADE NORD FOR RAVNSOVEJ I VEJLBY. s 1. LOKALPLANENS FORMAL. Lokalplanens hovedformdl er: at fastlægge rammerne for en del af omridets anvendelse til boligbebyggelse, at fastlægge rammerne for et erhvervsomrdde pla- ceret under hensyn til eksisterende erhvervs og boligomrade, at sikre oprettelsen af en grundejerforening til varetagelse af fælles opgaver i omradet. s 2. LOKALPLANENS OMRADE OG OPDELING. Stk. 1. Lokalplanomradet afgrænses som vist p& bilag 3 og omfatter falgende matrikelnumre: 31fb samt del af 3Pæ, 322 og 31fæ, Vejlby by, Ellevang, samt alle parceller der efter den 1. marts 1986 udstykkes i omrddet. Omrddet er byzone. stk. 2. Lokalplanen opdeles i omrdderne I, II, III og IV som vist pd bilag 4.

21 3.2 s 3. OMRADETS ANVENDELSE. Omrdde I Stk. 1. Omrddet, der bestdr af storparcellerne nr. 1, 2 og 3, er udlagt til boligbebyggelse. Det er ligeledes tilladt at opfsre et fælleshus pd den enkelte storparcel. Stk. 2. Mindst 5% af den enkelte storparcel skal indrettes som friareal for storparcellens beboere (internt friareal, f.eks. til boldspil, nærlegeplads 0.1.). stk. 3. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at bebo- ere fra deres bolig driver erhvervsvirksomhed -f.eks. kontorer, klinikker, konsultationer som almindeligt udsves i boligomrader. En for- udsætning er dog, at virksomheden tilpasses til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstsr- relse, udformning, parkering og adgangsforhold sddan, at omrddets præg af boligomrdde ikke ænd- res. Stk. 4. Magistratens 2. afdeling kan endvidere tillade, at der i omrddet etableres butikker, som naturligt kan indpasses i boligomrddet uden gener for omgivelserne, jfr. S 7, stk. 1. Stk. 5. OmrAdet kan desuden af magistratens 2. afdeling tillades anvendt til offentligt formdl af bolig- mæssig art. En forudsætning er dog, at formalet udsves i forbindelse med en bolig, og at det ikke vil give ulemper for de omboende ved væsent- lig forsget parkering, trafik eller p6 anden mdde er til gene. Der forudsættes endvidere en tilpasning til om- givelserne med særligt hensyn til bygningsstsr- relse og udformning, saledes at omridets præg af boligomrdde ikke ændres.

22 3.3 Område II Stk. 6. Området er udlagt til eksternt friareal for be- boerne i område I. Stk. 7. På dette areal må grundejerforeningen (se S 12) etablere anlq til fælles formål (f.eks. supplerende beplantning, boldbane, legepladser, fælleshus, antenneanlaq m.m.). Planer for disse anlq skal godkendes af magitratens 1. afdeling, park- og kirkegårdsforvalt- ningen, og for så vidt angår fælleshus og antenneanlæg tillige af magistratens 2. afde- ling. Område I I I Stk. 8. Området må kun anvendes til erhvervsformål, såsom butiks-, udstillings- og lagerformål, kontorer samt til industri- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. Der må inden for området kun udsves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfsrer gener i form af stsj, luftforurening eller lugt. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i områ- det. Område IV. Stk. 9. Området udgejr en overgangszone mellem på den ene side område I (boligområdet) og på den anden side område III (erhvervsområdet) samt det eksi- sterende erhvervsområde langs Grenåvej. Stk. 10. Der må kun opfejres og indrettes bebyggelse til servicevirksomheder som f.eks. kontorer, lagerog udstillingsvirksomhed samt den slags lettere fremstillingsvirksomhed, som i lighed med områ- dets servicevirksomheder, ikke påfejrer omgivelserne gener i form af stsj, luftforurening eller lugt.

23 3.4 Der er endvidere reserveret areal til alders- integreret daginstitution med placering som vist pd bilag 4. Safremt magistratens 3. afdeling finder behovet for institutioner i omrddet tilfredsstillende og afstar fra at opfsre institution kan arealet anvendes som den svrige del af omrade IV. Der md ikke etableres dagligvarebutikker i omrddet. Stk.11.Der m5 endvidere inden for omrddet opfsres en transformerstation med en placering som vist pd bilag 4. Fællesbestemmelser for 1okalRlanomrddet. Stk. 12. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af magistratens 2. afdeling. s 4. UDSTYKNING. Stk. 1. Omrdde I Udstykning i storparceller skal i princippet ske som vist pd bilag 4. Stk. 2. Yderligere udstykning af storparcellerne skal ske efter en af magistratens 2. afdeling godkendt bebyggelsesplan (se 7). I forbindelse med denne plan kan en grundstsrrelse mindre end 700 m* godkendes. Stk. 3. Omrade III oq IV Bortset fra parceller til tekniske anlæg m& der ikke udstykkes parceller med en mindre stsrrelse end m2.

24 3.5 s 5. TRAFIKFORHOLD. Stk. 1. Pd lokalplankortet, bilag 4, er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vej A-B... Cykel- og gangsti a-b... 5,O Sti c-d, e-f og g-h... 5,O 10,O m bred m bred m bred Parkeringsplads for erhvervsksretsjer pd areal- et P. Se fodnote. Den endelige placering af cykel- og gangsti a- b fastlægges i forbindelse med udstykning af lokalplanens omrdde IV. Stk. 2. Vejnettet pd en storparcel skal som hovedregel udlægges i mindst 8,O m bredde og md kun tilsluttes vej A-B i lokalplanomrddet. Normalt vil der kun kunne tillades &n tilslutning for hver storparcel. Stk. 3. Der skal reserveres areal til stien c-d igennem storparcellerne 1, 2 og 3 og stien e-f herfra til Idrnscdvej med forlsb i princippet som vist pd lokalplankortet. Stiernes endelige placering pd den enkelte storparcel fastlægges i den i 7, stk. 1 nævnte plan. Stk. 4. Pd hver storparcel i omrdde I skal der reserveres arealer til parkeringsformdl svarende til mindst 1% bilplads pr. bolig, for hver bolig under 50 m2 dog kun 1 bilplads. SAfremt der i forlængelse af vej A-B udlægges en intern vej over storparcel 1 kan stien g-h evt. indg5 i denne. Den udlagte sti a-b kan, indtil Viengevej er etableret, midlertidigt anvendes til vejformdl. For at sikre muligheden herfor, reserveres et arealbælte i 2 m bredde langs stiudlægget (som vist pd bilag 4).

25 3.6 Stk. 5. Pi hver grund i omrdde III og IV skal anlægges opholds- og parkeringsarealer i et omfang og med en placering, som i hvert enkelt tilfælde fastlægges af magistratens 2. afdeling ud fra en nærmere vurdering af bebyggelsens anvendelse og udnyttelse. Der skal dog i alle tilfælde min. anlægges et opholdsareal svarende til 10% af etagearealet og et parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads pr. 40 m2 butiksareal og 1 parkeringsplads pr. 100 m2 lagerareal. Stk. 6. Adgang for gdende og ksrende færdsel mi kun eta- bleres fra Ravnsavej til omrdde IV for den del af omridet, som grænser op til Ravnssvej. S 6. TEKNISK FORSYNING. Stk. 1. Nybyggeri skal tilsluttes Arhus kommunale Vær- kers varmeforsyning pd værkernes til enhver tid gældende betingelser. Stk. 2. Sifremt Arhus kommunale Værker ikke har fart fjernvarmehovedledninger frem til omrddet pd det tidspunkt, bebyggelsen pabegyndes, skal varmeforsyningen ske fra en midlertidig oliefyret satellitcentral placeret hensigtsmæssigt inden for lokalplanomradet. - s 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. Omride I Stk. 1. Bebyggelse pi den enkelte storparcel skal ske pi grundlag af en af magistratens 2. afdeling godkendt bebyggelsesplan.

26 3.7 Planen skal redegsre for: Placering af beboelse med udendsrs opholdsare- al. Placering af udhuse, smdbygninger i h.t. byg- ningsreglement for smdhuse kap. 13. I hvilket omfang der snskes etableret de i S 3, stk. 4 nævnte butikker, samt den konkrete placering heraf. I modsat fald vil der ikke pd et senere tidspunkt kunne gives tilladelse til etablering af butikker. Bygningsprofiler, facader og materialer, Evt. tilbygningsmulighed til fuld udnyttelse af det tilladte antal etagemetre. I disse til- fælde skal beboelsens indretning vises. Terrænreguleringer, Beplantning og indretning af storparcellens fællesarealer, herunder legepladser. Se fodnote. Storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, storparceller, friarealer 0.1. Ved udarbejdelsen af bebyggelsesplanen kan der ses bort fra bygningsreglement for smdhuses bestemmelser i kap. 2 om hsjder og afstande, dog kun i et sddant omfang, at planen i rimelig grad tilgodeser hensigten med hsjdeog afstandsbestemmelserne i bygningsreglementet. Specielt henledes opmærksomheden pd, at der ved udarbejdelse af beplantningsplanen skal tages hensyn til placering af forsyningsledninger samt eventuel belysning.

27 3.8 Stk. 2. Der m2 pa storparcel nr.: 1.opf.maks etgm,maks 67bol.,min. 45bol. 2.opf.maks etgm,maks 67 bol.,min. 45bol. 3.opf.maks etgm,maks 85bol.,min. 60bol. I alt maks etgm,maks 219bol.,min. 150bol. Se fodnote. Maksimumsantallet af boliger p2 de enkelte stor- parceller kan efter magistratens 2. afdelings sksn forsges, safremt der opfsres ungdomsboliger, ældreboliger og lignende. Der kan p2 hver storparcel placeres et fælleshus for parcellens beboere, safremt det maksimalt tilladte antal etagemetre ikke overskrides. Stk. 3 Bygninger mb hsjst opfsres i 2 etager foruden eventuel kælder. Inden for en afstand af 30 m fra det eksiste- rende boligomr2de ved Resedavej, 0rnssvej og Birkssvej ma bygninger dog hsjst opfsres i 14 etage. Bygninger ma ikke være hsjere end 8,5 m over terræn (mdlt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et af magistratens 2. afd. fastlagt niveauplan). SAfremt tagkonstruktionen udfsres som trempel eller lignende, ma den indvendige hsjde af den forhsjede ydervæg ikke overstige 1,5 m. Det angivne antal etagemeter svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent p5 35.

28 3.9 Stk. 4. Bygninger i 2 etager m& ikke opfsres inden for en afstand af 30 m fra midten af den fremtidige Viengevej. Stsjbyggelinien er angivet p5 bilag 4. Afstandskravet kan efter godkendelse af magi- stratens 2. afdeling reduceres, sdfremt der ta- ges særlige hensyn ved udformning og orientering af bebyggelsen. Omrade II Stk. 5. I omrade II mi der med magistratens 2. afdelings godkendelse opfsres fælleshus samt enkelte andre mindre bygninger til fælles form51 for lokalplanomradets beboere, ndr bygningerne udformes i harmoni med den svrige bebyggelse, og bygningernes samlede etageareal ikke overstiger 500 m2, og ndr det samlede tilladte antal etagemetre ikke overskrides. Omrdde III og IV Stk. 6. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom mi ikke overstige 50. Stk. 7. Bebyggelsen md hsjst opfsres i 2 etager. Stk. 8. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag m& være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Omrdde IV Stk. 9. Bygninger m2 ikke opfsres nærmere skel mod veje end 4 m.

29 3.10 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 10. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilla- delse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m kan dog finde sted uden tilladelse. S 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 1. Skiltning og reklamering på ejendommene må kun foretages med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Se dog S 8, stk. 5. Stk. 2. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygninger, indgå sum en del af tagfladen eller en del af bygningens svrige ydervægge. Stk. 3. Udendsrs antenner skal anbringes på bygninger og må hsjst rage 0,5 m op over disses hsjeste punkt. Område I Stk. 4. Boliger på en storparcel skal udfsres i ens materialer og med ens taghældning. Udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udfsres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning.

30 3.11 Tilbygninger skal normalt udfsres i samme ma- terialer, taghældning og farvevalg som den be- byggelse, de tilbygges. - Omrdde III Stk. 5. I omrdde III kan der uden tilladelse skiltes med firmanavn og logo. Omrdde IV Stk. 6. Ydervæggene skal opfsres af teglsten eller frem- træde som berappet murværk. Mindre partier kan dog tillades udfsrt som stal eller aluminiumskonstruktioner. Tagene skal dæk- kes med bslgeeternit, vingetegl eller tagpap. 9. HEGN OG BEPLANTNING. Stk. 1. Af stsjmæssige hensyn skal der etableres en beplantet jordvold med en placering og i en udstrækning som angivet pa bilag 4. Volden skal anlægges i en hsjde pa 2 m over terræn i ornra.de I, II og IV. Stk. 2. Den p& bilag 4 angivne beplantning skal etab- leres i den takt, som 1okalplanomrAdet udbygges. Stk. 3. 0rnrA.de II (fælles friareal) anlægges efter en samlet plan godkendt af magistratens 1. afde- ling, park- og kirkegardsforvaltningen. Pd omrade II (fælles friareal) er det den grundejerforening, som skal stiftes i henhold til S 12, tilladt at etablere beplantninger, bold- baner, legepladser og lignende til fælles for- mdl.

31 3.12 Planer for disse anlæg skal godkendes af magi- stratens 1. afdeling, park- og kirkegdrdsfor- valtningen. Stk. 4. Hvis der etableres hegn langs den enkelte stor- parcels skel mod sti og fælles friareal, skal det være i form af levende hegn. Levende hegn mod færdselsarealer skal plantes 0,30 m inde pd egen grund. I hegn mod sti og fælles friareal md der pd hver grund være &n, hsjst 1 m bred, dbning. Stk. 5. Planer for beplantning af vej- og stiarealer samt for beplantning og indretning af legeplad- ser indenfor storparcellerne skal via bygningsinspektoratet indsendes til godkendelse ved ma- gistratens l. afdeling, park- og kirkegdrdsfor- valtningen og magistratens 2. afdeling, stadsin- genisrens kontor. Se fodnote. S 10. STBJFORHOLD. Omrdde I Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendars stsjniveau, som trafikstsj pdfsrer stsjfslsom bebyggelse og bebyggelsens opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) pd dsgnbasis. Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante indendsrs stsj- niveau som trafikstsj pdfsrer stsjfslsomme opholds- og arbejdsrum i erhvervsbebyggelsen ikke oversti- ger 35 db(a) pd dsgnbasis. Specielt henledes opmærksomheden p&, at der ved udarbejdelse af beplantningsplanen skal tages hensyn til placering af forsyningsledninger samt eventuel belysning. Der henvises til "Vejledning for træplantninger" udgivet af stadsingenisrens kontor, dec

32 3.13 Stk. 3. Virksomheder inden for 1okalplanomrAdet ma ikke pafsre omgivelserne et stsjniveau, der overstiger kommuneplanens grænseværdier for ekstern stsj fra virksomheder. S 11. SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE. Generelt gælder, at ny bebygqelse ikke m5 tag- es i bruq fsr: Stk. 1. Den i S 6 nævnte tilslutning til Arhus kommuna- le Værkers forsyning har fundet sted. Specielt gælder, at ny bebyqqelse ikke m5 tag- es brug fsr: Omrdde I Stk. 2. Veje, stier og parkeringspladser i den i S 7, nævnte plan for storparcellen er anlagt. Stk. 3. De interne friarealer, herunder legepladser, i den i S 7 nævnte plan er anlagt. Stk. 4. Storparcellens andel i det eksterne friareal er anlagt i henhold til den i S 9 nævnte plan. Stk. 5. Plantebælte mod eksisterende boligomrader an- lagt. Omrade I oq IV Stk. 6. Den i S 9 nævnte stsjafskærmning er etableret.

33 3.14 s 12. GRUNDEJERFORENING. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanomra- det. Se fodnote. s 13. OPHÆVELSE AF PARTIEL BYPLANVEDTIEGT. Den af boligministeriet den 11. april 1956 god- kendte partielle byplanvedtægt nr. 3 for Vejlby- Risskov ophæves for det omrade, der omfattes af nærværende lokalplan nr s 14. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER. Uanset foranstdende bestemmelser, md der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige for- hold, fsr der er opndet tilladelse hertil fra Fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens bestemmelser om Abeskyttelseslinie. Fredningsstyrelsen har meddelt, at styrelsen er indstillet pd ved lokalplanens endelige ved- tagelse, at ophæve naturfredningslovens &beskyt- telseslinie inden for lokalplanomrddet. Supplerende bestemmelser om grundejerforening Og parcelforeninger findes i deklaration, der er udarbejdet for 1okalplanomrAdet.

34

35

36 ForanstAende er vedtaget som lokalplan nr. 263 i msdet den /O &C /

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 144 Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1981 l i I l U@,$ f ' / s kommune Lokalplan nr.: 44 ingsi nst i t u t ion ved Skejby vej I l

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg. Marts 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 300 Boligområde ved Niels W. Gades Vej, Marselisborg KONGSBAK INFORMATIK Marts 1988 C (o L. u Do l =r C u) 8 3 3 C 3 (D o' h 9) U P) 3 3 0.1 Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej. Århus Kommune Lokalplan nr. 286 Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej KONGSBAK INFORMATIK April 1987 Arhus kommune Lokalplan nv.: Omrade til offentlige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Tilst Vestervej. Januar 1992 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Tilst Vestervej. Januar 1992 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 407 Bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Tilst Vestervej KONGSBAK INFORMATIK Januar 1992 Arhus kommune Lokalplan nr: Bolig -, 407 erhvervs- og rekreativt område ved Tilst

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

H0RNlNG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 10 For et boligområde nord for Højgårdsvej

H0RNlNG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 10 For et boligområde nord for Højgårdsvej H0RNlNG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10 For et boligområde nord for Højgårdsvej Lokalplan er udarbejdet af Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8000 Århus C HØrning kommune Teknisk Forvaltning 8362

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT l. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Lokalplanens område - 1 AFSNIT 3. Områdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Solbjerg Hedevej i Solbjerg. September 1987 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Solbjerg Hedevej i Solbjerg. September 1987 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 314 Boligområde ved Solbjerg Hedevej i Solbjerg KONGSBAK INFORMATIK September 1987 Århus kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Solbjerg 314 Hedevej i Solbjerg Registreringskortblad

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 124 Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) KONGSBAK INFORMATIK Marts 1981 Århus kommune Lokalplan nu,: 12.4 Omrade til offentlige formål (Plantebælter

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde sydvest for Havkærvej i Tilst. Juni 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde sydvest for Havkærvej i Tilst. Juni 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 247 Boligområde sydvest for Havkærvej i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Juni 1985 Arhus kommune Lokalplan nv.: Boligomrade sydvest for Havkærvej i Tilst 247 Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus. November 1983 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 206 Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Alle, Søgade, Valdemarsgade i Århus KONGSBAK INFORMATIK November 1983 Arhus kommune Lokalplan'nr: Et bolig- og erhvervsområde ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1

Indholdsfortegnelse. I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1 HJØRRING KOMMUNE LOKALPLAN 152.1a. Lokalplanen afløser lokalplan 152.1 for et område til offentlige formål (Børnehjemmet Bakken). Indholdsfortegnelse Side I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1 II.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et erhvervsområde mellem Grenåvej og Voldbjergvej i Vejlby. November 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et erhvervsområde mellem Grenåvej og Voldbjergvej i Vejlby. November 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 236 Et erhvervsområde mellem Grenåvej og Voldbjergvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK November 1985 Århus ko,mmune Lokalplan nu.: Et erhvervsområde mel lem' Grenåvej og Voldbjergvej

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. Oktober 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. Oktober 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset i Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1993 Århus kommune Tillæg til lokalplannr. Hotel og kongrescenter ved Musikhuset. 367 Statistikomrade/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 143 Gartnerskole og skolehjem i Beder KONGSBAK INFORMATIK August 1982 "EVC Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Tålforvej i Skæring. April 1994 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Tålforvej i Skæring. April 1994 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 491 Boligområde ved Tålforvej i Skæring KONGSBAK INFORMATIK April 1994 Århus kommune Lokalplan nii: Boligomrade ved Talforvej i Skæring. 491 Stat isti kområde/d istri kt nr.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ Stilling SKANDERBORG KOMMUNE 1984 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere