Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby. Januar 1987 KONGSBAK INFORMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby. Januar 1987 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 263 Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnsøvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Januar 1987

2 Arhus kommune Lokalplan nr.: Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnssvej i Vejlby 263 Statistikområde/distrikt nr.: 4.4 I I Registreringskortblad nr.: 37 3 Magistratens 2. afdle,lni nlg Stadsarkitektens kontor Januar 1987

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Et bolig- og erhvervsområde nord for Ravnssvej i Vejlby. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESKRIVELSEN Lokalplanens indhold Illustrationsplan... Bilag 1 Lokalplanens retsvirkninger REDEGaRELSEN Lokalplanens forhold til kommuneplanrammerne og til den svrige planlægning for området Kummuneplanrammernes kortbilag. kvarter 04. Vejlby-Risskov... Bilag 2 3. LOKALPLANEN S 1. Formål S 2. Område og opdeling S 3. Anvendelse S 4. Udstykning S 5. Trafikforhold S 6. Teknisk forsyning S 7. Bebyggelsens omfang og placering S 8. Bebyggelsens udseende S 9. Hegn og beplantning S 10. Stsjforhold S l1. Særlige forudsætninger for ibrug- tagen af ny bebyggelse S 12. Grundejerforening S 13. Ophævelse af partiel byplanvedtægt S 14. Tilladelse fra andre myndigheder Matrikelkort... Bilag 3 Lokalplankort... Bilag 4 Vedtagelsespåtegninger

5 BESKRIVELSE. Beskrivelse af lokalplanens indhold. Denne lokalplan gælder for et omrdde beliggende mellem Hedevej, Ravnsavej og den planlagte Viengevej. Omrddet, der er ca m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet. Lokalplanens formdl er at fastsætte rammerne for et nyt boligomrdde til tæt-lav boligbebyggelse samt et omrdde til erhvervsformdl i form af servicevirksomheder, lettere værksteds- og lagervirksomhed, kontorer, liberale erhverv, udstilling og lignende. Lokalplanen er opdelt i 4 mindre omrdder (se bilag 4, lokalplankortet), og for hvert af disse gælder en række bestemmelser om deres anvendelse, om veje og stier, om bebyggelsestæthed og lignende. Pd bilag 1 - illustrationsplanen - er vist, hvordan lo- kalplanomrsdet kan komme til at se ud, ndr omradet er fuldt udbygget. Omrdde I, der er pd ca m2, udlægges til tæt-lav boligbebyggelse og opdeles i 3 storparceller, hvorpd der i alt kan bygges boliger afhængig bebyg- gelsens udformning. I lokalplanen er der i 7 indsat en bestemmelse om det maksimale antal etagemeter - hvilket svarer til en bebyggelsesprocent pd 35 - og det starste antal boliger, der md opfares pd hver enkelt storparcel.

6 1.2 En storparcel kan bebygges af enkelte bygherrer, af bofællesskaber, af andelsboligforeninger eller af sociale boligselskaber, og ejeren/ejerne skal s& selv udarbejde en detailplan for bebyggelse af storparcellen. Denne plan skal godkendes af magistratens 2. afdeling og tinglyses pd storparcellen. I lokalplanens S 7, stk. 1, er der gjort rede for, hvad planen skal indeholde: Placering af beboelse, udhuse, garager og meget mere. Mindst 5 % af en storparcels areal skal udlægges til interne friarealer for storparcellens beboere, og arealerne kan indrettes til boldspil, nærlegeplads eller lignende. Bebyggelsen md hsjst opfsres i 2 etager med undtagelse af et 30 m bredt bælte langs boligomrddet "Voldbjerg", hvor bebyggelse kun er tilladt i &n etage med udnyttet tagetage. Ingen del af husene md være hsjere end 8,5 m over jor- den. Den udnyttede tagetage md udformes som en trempelkonstruktion, med indvendig trempelhsjde pd max. 150 cm. Der md pd hver storparcel placeres et fælleshus beregnet for storparcellens beboere, ndr det maksimalt tilladte etageareal ikke overskrides. Heri kan der placeres fælles faciliteter, sdsom vaskerum, hobbyrum, værksted m.m., som ikke nsdvendigvis behaver at være placeret i den enkelte bolig. Selv om omrdde I kun md anvendes til boligformdl, kan magistratens 2. afdeling tillade, at der drives visse former for erhvervsvirksomhed pd en ejendom.

7 1.3 Det drejer sig om den slags virksomheder, der kan indpas- ses i boligområder f.eks. butikker, kontorer, klinikker, konsultationer 0.1. Dog vil 6n af betingelserne være, at virksomheden ikke ændrer områdets karakter af bolig- område. For at sikre boligbebyggelsen mod trafikstsj fra Grenå- vej og Viengevej og mod eventuelle stcdjgener fra erhvervs- området langs Grenåvej, skal der opfsres en 2 m hsj vold med en placering og i en udstrækning som angivet på bi- lag 4. Område II, der er på ca m2, må kun anvendes som friarealer for lokalplanområdets beboere. Ved friarealer forstås arealer, der typisk kan anvendes til ophold og lignende. På arealerne kan der f.eks. anlægges boldbane og legepladser, og arealerne kan beplantes. Grundejerforeningen skal stå for arealernes vedligehold- else. Såfremt foreningen snsker at opfsre et fælleshus for samtlige lokalplanområdets beboere, vil et sådant hus kunne opfsres i området efter nærmere godkendelse hos magistratens 2. afdeling. Område III, der er på ca m2, udlægges til er- hvervsformål i form af servicevirksomheder, lettere værksteds- og lagervirksomheder, kontorer, udstilling og lignende. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være hævet mere end 8,s m over det omgivende terræn.

8 1.4 Område IV, der er på ca m2, udgar en overgangszone mellem boligområdet, område I, og erhvervsområdet, område III og udlægges til lettere erhvervsformål i form af kontorer, liberale erhverv, udstilling, bsrneinstitu- tioner og lignende. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Veje og stier i lokalplanområdet er udformet bl.a. under hensyn til trafiksikkerheden - se bilag 1 - illustrations- plan. Vejadgangen til boligområdet og en del af område IV skal ske fra Viengevej. Indtil Viengevej er anlagt vil vejad- gangen kunne ske via en midlertidig vejforbindelse fra Ravnsavej. Forbindelse kan placeres i det udlagte stiar- eal a-b. Lokalplanen foreskriver ikke et bestemt vejsystem på den enkelte storparcel, hvorfor der er mulighed for at udforme storparcellens veje, så de passer til netop den specielle bebyggelse, der opfares. I lokalplanens S 7, stk. 1 er der nævnt en hel række ting bebyggelsesplanen for den enkelte storparcel skal gare rede for, og her er bl.a. også nævnt storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold m.m. Lokalplanen sikrer også, at der kan anlægges stier for gående og cyklende. Stierne vil give forbindelse til Ravnsavej og Hedevej. Se S 5, stk. 1.

9 1.5 For at undgb langtidsparkering af lastbiler og lignende erhvervsksretsjer inde pd storparcellens veje og P-plad- ser sikrer lokalplanen areal til anlæg af parkeringsplads til sddanne ksretsjer. Pladsen, der helt bevidst er pla- ceret lige inden for lokalplanomrddets grænse, er tænkt forbeholdt de beboere i omradet, der har behov for par- kering af et sddant ksretsj. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyqgelse. I lokalplanen angives der nogle særlige betingelser, der skal være opfyldt, fsrend ny bebyggelse kan tages i brug. Det drejer sig blandt andet om, at der er sket tilslutning til Arhus kommunale Værkers varmeforsyning, at stsjafskærmningen er fuldfsrt, og særligt for storparcellerne til boligbebyggelse, at omrdde II, fællesareal, er anlagt, at de interne fællesarealer, veje, stier m.v. er anlagt. Teknisk forsyning. Alle huse, der bygges i omrbdet - efter at lokalplanen er endeligt vedtaget - har pligt til at tilslutte sig og aftage fjernvarme fra Arhus kommunale Værker p& værkernes til enhver tid gældende betingelser. Safremt Arhus kommunale Værker ikke har fart fjernvarme- hovedledninger frem til omrbdet pd det tidspunkt, bebyggelsen pbbegyndes, vil varmeforsyningen ske fra en mid- lertidig oliefyret satellit-central, som placeres hen- sigtsmæssigt inden for lokalplanomrbdet. Grundejerforening. Der skal stiftes en forening til at varetage grundejernes fælles interesser i lokalplanomrbdet. Foreningernes rettigheder og forpligtelser vil blive fastlagt i en deklaration - se nedenfor.

10 1.6 Deklaration. På lokalplanområdet tinglyses en deklaration til supplering af lokalplanen. Denne deklaration indeholder bestemmelser vedrarende grundejerforening, ledningsanlæg, ubebyggede arealer og arealer til civilforsvarsmæssige formål m.m.

11

12 1.7 Lokalplanens retsvirkninqer Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Ny bebyggelse, udstykning og anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet skal efter dette tidspunkt være i overensstemmelse med planen. Anvendelse, der har været lovlig forinden, kan fortsætte uændret. Lokalplanen indebærer heller ikke, at de anlæg m.v., der er indeholdt i planen skal etableres. Lokalplanen gælder forud for bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med planen. Lokalplanen kan kun ændres ved en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra lokalplanen, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation bersrer omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger herom, fsr dispensationen gives.

13 REDEGORELSEN I dette afsnit redegsres for lokalplanens forhold til kommuneplanen og til den svrige planlægning for området. Kommuneplanen. Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været de rammer, som er en del af kommuneplanen for Arhus kom- mune. Bilag 2 viser rammerne for kvarter 04 i Vejby-Ris- skov. Lokalplanområdet er beliggende i område BO og ER. Det er ifslge kommuneplanens afsnit 3.3, Rammer for delområder, intentionen, at boligområdet skal anvendes til lavt boligbyggeri. For erhversområdet er det intentionen, at området anvendes til virksomheder, der kun medfarer begrænset miljsbelastning, f.eks. lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed. Der er for område BO fastlagt fslgende rammebe- stemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i for- maf lav boligbebyggelse. Området kan desuden anvendes til erhvervsformål og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i bo- ligområdet uden gener for omgivelserne.

14 2.2 Erhverv omfatter butikker, servicevirksomheder og mindre fremstillingsvirksomheder m.v. For erhverv og offentlige formål gælder ved etable- ring, udvidelse eller ændret benyttelse, at belast- ningen af det lokale vejnet ikke må forsges nævnevær- digt. Der forudsættes endvidere en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstsrrelse, udformning, parkering og adgangsforhold sådan, at områdets præg af boligområde ikke andres. 2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. For et areal til tæt/lav boligbebyggelse gælder dog, at behyggelsesprocenten ikke må overstige 35 for arealet under dt. 3. Bebyggelsen må ikke opfsres med mere end 2 etager. 4. Bygningshsjden må ikke overstige 8,s m. 5. Lokalplanlægning skal ske i form af &n lokalplan for delområdet som helhed. For område ER er der fastlagt fslgende rainmebestemmelser: 1. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, herunder forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv. Området kan desuden anvendes til offentlige formål, institutioner o.l., som ikke er forureningsfslsomme. Områdets anvendelse til offentlige formål må således ikke begrænse mulighederne for erhvervsudsvelse i området.

15 2.3 Der må kun udsves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfsrer gener i form stsj, af luft- forurening eller lugt. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. 2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelsen må ikke opfsres med mere end 2 etager. 4. Bygningshsjden må ikke overstige 8,5 m. 5. Der skal sidelsbende med områdernes ibrugtagen etab- leres et 6 m bredt beplantningsbælte og en stsjaf- skærmning mod området BO. Lokalplanen er i overensstemmelse med ovenstående for- skrifter. Tillæg til 15-rammerne. Et tidligere udarbejdet tillæg til 15-rammerne er bort- faldet som fslge af kommuneplanens endelige vedtagelse. Overordnede vej- og stiforhold. Lokalplanområdet grænser mod nord-sst op til lokalplan nr. 146 "Forlængelse af Viengevej/Sindalsvej i Vejlby". Område I og en del af område IV vil i fremtiden få vej- adgang fra Viengevej. Område III og resten af område IV vejbetjenes fra Ravnssvej, der har forbindelse til både Viengevej og Grenåvej. Den etablerede Viengevej vil sammen med Sindalsvej få status som stor trafikvej og blive en vigtig forbindelse imellem Grenåvej, Lystrupvej og Randersvej. Sts jmæssige forhold. De stsjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens stsjbestemmelser.

16 2.4 Området er primært belastet af trafikstsj fra Grenåvej. Ved etablering af den planlagte Viengevej nordsst for lokalplanområdet vil området endvidere blive belastet af trafikstsj herfra. Desuden vil virksomheder i erhvervsområderne mod syd og sst kunne give anledning til stsjgener i boligområd- et. På baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtra- fikstsbj er stsjniveauet i en afstand på 10 m fra midten af Grenåvej beregnet til ca. 75 db(a) på dsgnbasis. Desuden er det fremtidige stsjniveau i en afstand på 10 fra midten af den planlagte Viengevej beregnet til ca. 63 db(a) på dsgnbasis. For at sikre boligområdet mod trafikstsj og mod virksom- hedsstsj er der optaget bestemmelser i lokalplanen om opfsrelse af en jordvold i en hsjde 2 på m. Jordvolden skal placeres og anlægges i en udstrækning som angivet på bilag 4. Den nævnte stsjafskærmning sikrer, at trafikstsjen ikke påfsrer bebyggelsen i op til en etage og bebyggelsens opholdsareal et stsjniveau på over 55 db(a) på dsgnbasis. Bebyggelse i 2 etager vil ligeledes være sikret, hvis den ikke opfsres inden for en afstand af 30 m fra midten af Viengevej. Den bebyggelsesregulerende linie er angivet på bilag 4. For yderligere at forebygge eventuelle stsjgener fra erhvervsområdet langs Grenåvej og fra kommende virksomheder i lokalplanens område III, udlægges der i lokal- planen desuden et område som udgsr en overgangszone mel- lem erhvervsområderne og boligområdet. Området (område IV) må kun anvendes til indretning af servicevirksomhed- er og lettere fremstillingsvirksomheder, som ikke påfs- rer omgivelserne gener.

17 2.5 I lokalplanen er der endvidere optaget en bestemmelse som sikrer, at det indendejrs stsjniveau som trafikstsj påfsrer stsjfslsomme opholds- og arbejdsrum i en frem- tidig erhversbebyggelse ikke må overstige 35 db(a) på dagnbasis. Kollektiv trafik. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse busbetjent af eksisterende buslinier på Grenåvej. Der er fra fjerneste beliggende grunde en gangafstand på ca. 500 m til nærmeste busstoppested. Skoleforhold. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse beliggende i Strandskolens skoledistrikt, som har kapacitet til at rumme en boligbebyggelse i lokalplanområdet. Bsrn fra området vil kunne benytte Ravnssvej, fodgænger- overgang ved Grenåvej samt eksisterende stier frem til Strandskolen. Af hensyn til skolevæsenets overordnede planlægning for hele bydelen vil det dog kunne blive nsdvendigt på et senere tidspunkt at foretage justeringer af de enkelte skolers oplande. Bsrneinstitutionsforhold. I etagebebyggelsen Brobjergparken beliggende syd for Grenåvej og ca. 1 km Ost for lokalplanområdet forefindes vuggestue, bsrnehave og fritidshjem. Inden for nærværende lokalplans område er der åbnet mu- lighed for etablering af en bsrneinstitution (aldersin- tegreret daginstitution). Teknisk forsyning. El-, vand- og varmeforsyning skal ske fra: Arhus kommunale Værker Bautave j Arhus V

18 2.6 Belysning af færdselsarealer skal ske efter gældende cirkulærer og normer for vejbelysning. Vandforsyning til brandslukning udfsres ved opstilling af brandhaner på vejene i området. Kloakforsyning skal ske i henhold til den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for Arhus kommune, ved stadsingenisrens kontor, hygiejnisk afdeling, Thorsvej 2, 8230 Abyhsj. Regnvand skal afledes via forsinkelsesbassin til Egåen. Spildevand skal afledes via eksisterende ledning gennem lokalplanområdet til Risskov renseværk, hvor den fornsd- ne kapacitet er til stede.

19

20 LOKALPLAN NR ET BOLIG- OG ERHVERVSOMRADE NORD FOR RAVNSOVEJ I VEJLBY. s 1. LOKALPLANENS FORMAL. Lokalplanens hovedformdl er: at fastlægge rammerne for en del af omridets anvendelse til boligbebyggelse, at fastlægge rammerne for et erhvervsomrdde pla- ceret under hensyn til eksisterende erhvervs og boligomrade, at sikre oprettelsen af en grundejerforening til varetagelse af fælles opgaver i omradet. s 2. LOKALPLANENS OMRADE OG OPDELING. Stk. 1. Lokalplanomradet afgrænses som vist p& bilag 3 og omfatter falgende matrikelnumre: 31fb samt del af 3Pæ, 322 og 31fæ, Vejlby by, Ellevang, samt alle parceller der efter den 1. marts 1986 udstykkes i omrddet. Omrddet er byzone. stk. 2. Lokalplanen opdeles i omrdderne I, II, III og IV som vist pd bilag 4.

21 3.2 s 3. OMRADETS ANVENDELSE. Omrdde I Stk. 1. Omrddet, der bestdr af storparcellerne nr. 1, 2 og 3, er udlagt til boligbebyggelse. Det er ligeledes tilladt at opfsre et fælleshus pd den enkelte storparcel. Stk. 2. Mindst 5% af den enkelte storparcel skal indrettes som friareal for storparcellens beboere (internt friareal, f.eks. til boldspil, nærlegeplads 0.1.). stk. 3. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at bebo- ere fra deres bolig driver erhvervsvirksomhed -f.eks. kontorer, klinikker, konsultationer som almindeligt udsves i boligomrader. En for- udsætning er dog, at virksomheden tilpasses til omgivelserne med særlig hensyn til bygningsstsr- relse, udformning, parkering og adgangsforhold sddan, at omrddets præg af boligomrdde ikke ænd- res. Stk. 4. Magistratens 2. afdeling kan endvidere tillade, at der i omrddet etableres butikker, som naturligt kan indpasses i boligomrddet uden gener for omgivelserne, jfr. S 7, stk. 1. Stk. 5. OmrAdet kan desuden af magistratens 2. afdeling tillades anvendt til offentligt formdl af bolig- mæssig art. En forudsætning er dog, at formalet udsves i forbindelse med en bolig, og at det ikke vil give ulemper for de omboende ved væsent- lig forsget parkering, trafik eller p6 anden mdde er til gene. Der forudsættes endvidere en tilpasning til om- givelserne med særligt hensyn til bygningsstsr- relse og udformning, saledes at omridets præg af boligomrdde ikke ændres.

22 3.3 Område II Stk. 6. Området er udlagt til eksternt friareal for be- boerne i område I. Stk. 7. På dette areal må grundejerforeningen (se S 12) etablere anlq til fælles formål (f.eks. supplerende beplantning, boldbane, legepladser, fælleshus, antenneanlaq m.m.). Planer for disse anlq skal godkendes af magitratens 1. afdeling, park- og kirkegårdsforvalt- ningen, og for så vidt angår fælleshus og antenneanlæg tillige af magistratens 2. afde- ling. Område I I I Stk. 8. Området må kun anvendes til erhvervsformål, såsom butiks-, udstillings- og lagerformål, kontorer samt til industri- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. Der må inden for området kun udsves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfsrer gener i form af stsj, luftforurening eller lugt. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i områ- det. Område IV. Stk. 9. Området udgejr en overgangszone mellem på den ene side område I (boligområdet) og på den anden side område III (erhvervsområdet) samt det eksi- sterende erhvervsområde langs Grenåvej. Stk. 10. Der må kun opfejres og indrettes bebyggelse til servicevirksomheder som f.eks. kontorer, lagerog udstillingsvirksomhed samt den slags lettere fremstillingsvirksomhed, som i lighed med områ- dets servicevirksomheder, ikke påfejrer omgivelserne gener i form af stsj, luftforurening eller lugt.

23 3.4 Der er endvidere reserveret areal til alders- integreret daginstitution med placering som vist pd bilag 4. Safremt magistratens 3. afdeling finder behovet for institutioner i omrddet tilfredsstillende og afstar fra at opfsre institution kan arealet anvendes som den svrige del af omrade IV. Der md ikke etableres dagligvarebutikker i omrddet. Stk.11.Der m5 endvidere inden for omrddet opfsres en transformerstation med en placering som vist pd bilag 4. Fællesbestemmelser for 1okalRlanomrddet. Stk. 12. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af magistratens 2. afdeling. s 4. UDSTYKNING. Stk. 1. Omrdde I Udstykning i storparceller skal i princippet ske som vist pd bilag 4. Stk. 2. Yderligere udstykning af storparcellerne skal ske efter en af magistratens 2. afdeling godkendt bebyggelsesplan (se 7). I forbindelse med denne plan kan en grundstsrrelse mindre end 700 m* godkendes. Stk. 3. Omrade III oq IV Bortset fra parceller til tekniske anlæg m& der ikke udstykkes parceller med en mindre stsrrelse end m2.

24 3.5 s 5. TRAFIKFORHOLD. Stk. 1. Pd lokalplankortet, bilag 4, er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vej A-B... Cykel- og gangsti a-b... 5,O Sti c-d, e-f og g-h... 5,O 10,O m bred m bred m bred Parkeringsplads for erhvervsksretsjer pd areal- et P. Se fodnote. Den endelige placering af cykel- og gangsti a- b fastlægges i forbindelse med udstykning af lokalplanens omrdde IV. Stk. 2. Vejnettet pd en storparcel skal som hovedregel udlægges i mindst 8,O m bredde og md kun tilsluttes vej A-B i lokalplanomrddet. Normalt vil der kun kunne tillades &n tilslutning for hver storparcel. Stk. 3. Der skal reserveres areal til stien c-d igennem storparcellerne 1, 2 og 3 og stien e-f herfra til Idrnscdvej med forlsb i princippet som vist pd lokalplankortet. Stiernes endelige placering pd den enkelte storparcel fastlægges i den i 7, stk. 1 nævnte plan. Stk. 4. Pd hver storparcel i omrdde I skal der reserveres arealer til parkeringsformdl svarende til mindst 1% bilplads pr. bolig, for hver bolig under 50 m2 dog kun 1 bilplads. SAfremt der i forlængelse af vej A-B udlægges en intern vej over storparcel 1 kan stien g-h evt. indg5 i denne. Den udlagte sti a-b kan, indtil Viengevej er etableret, midlertidigt anvendes til vejformdl. For at sikre muligheden herfor, reserveres et arealbælte i 2 m bredde langs stiudlægget (som vist pd bilag 4).

25 3.6 Stk. 5. Pi hver grund i omrdde III og IV skal anlægges opholds- og parkeringsarealer i et omfang og med en placering, som i hvert enkelt tilfælde fastlægges af magistratens 2. afdeling ud fra en nærmere vurdering af bebyggelsens anvendelse og udnyttelse. Der skal dog i alle tilfælde min. anlægges et opholdsareal svarende til 10% af etagearealet og et parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads pr. 40 m2 butiksareal og 1 parkeringsplads pr. 100 m2 lagerareal. Stk. 6. Adgang for gdende og ksrende færdsel mi kun eta- bleres fra Ravnsavej til omrdde IV for den del af omridet, som grænser op til Ravnssvej. S 6. TEKNISK FORSYNING. Stk. 1. Nybyggeri skal tilsluttes Arhus kommunale Vær- kers varmeforsyning pd værkernes til enhver tid gældende betingelser. Stk. 2. Sifremt Arhus kommunale Værker ikke har fart fjernvarmehovedledninger frem til omrddet pd det tidspunkt, bebyggelsen pabegyndes, skal varmeforsyningen ske fra en midlertidig oliefyret satellitcentral placeret hensigtsmæssigt inden for lokalplanomradet. - s 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. Omride I Stk. 1. Bebyggelse pi den enkelte storparcel skal ske pi grundlag af en af magistratens 2. afdeling godkendt bebyggelsesplan.

26 3.7 Planen skal redegsre for: Placering af beboelse med udendsrs opholdsare- al. Placering af udhuse, smdbygninger i h.t. byg- ningsreglement for smdhuse kap. 13. I hvilket omfang der snskes etableret de i S 3, stk. 4 nævnte butikker, samt den konkrete placering heraf. I modsat fald vil der ikke pd et senere tidspunkt kunne gives tilladelse til etablering af butikker. Bygningsprofiler, facader og materialer, Evt. tilbygningsmulighed til fuld udnyttelse af det tilladte antal etagemetre. I disse til- fælde skal beboelsens indretning vises. Terrænreguleringer, Beplantning og indretning af storparcellens fællesarealer, herunder legepladser. Se fodnote. Storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, storparceller, friarealer 0.1. Ved udarbejdelsen af bebyggelsesplanen kan der ses bort fra bygningsreglement for smdhuses bestemmelser i kap. 2 om hsjder og afstande, dog kun i et sddant omfang, at planen i rimelig grad tilgodeser hensigten med hsjdeog afstandsbestemmelserne i bygningsreglementet. Specielt henledes opmærksomheden pd, at der ved udarbejdelse af beplantningsplanen skal tages hensyn til placering af forsyningsledninger samt eventuel belysning.

27 3.8 Stk. 2. Der m2 pa storparcel nr.: 1.opf.maks etgm,maks 67bol.,min. 45bol. 2.opf.maks etgm,maks 67 bol.,min. 45bol. 3.opf.maks etgm,maks 85bol.,min. 60bol. I alt maks etgm,maks 219bol.,min. 150bol. Se fodnote. Maksimumsantallet af boliger p2 de enkelte stor- parceller kan efter magistratens 2. afdelings sksn forsges, safremt der opfsres ungdomsboliger, ældreboliger og lignende. Der kan p2 hver storparcel placeres et fælleshus for parcellens beboere, safremt det maksimalt tilladte antal etagemetre ikke overskrides. Stk. 3 Bygninger mb hsjst opfsres i 2 etager foruden eventuel kælder. Inden for en afstand af 30 m fra det eksiste- rende boligomr2de ved Resedavej, 0rnssvej og Birkssvej ma bygninger dog hsjst opfsres i 14 etage. Bygninger ma ikke være hsjere end 8,5 m over terræn (mdlt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et af magistratens 2. afd. fastlagt niveauplan). SAfremt tagkonstruktionen udfsres som trempel eller lignende, ma den indvendige hsjde af den forhsjede ydervæg ikke overstige 1,5 m. Det angivne antal etagemeter svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent p5 35.

28 3.9 Stk. 4. Bygninger i 2 etager m& ikke opfsres inden for en afstand af 30 m fra midten af den fremtidige Viengevej. Stsjbyggelinien er angivet p5 bilag 4. Afstandskravet kan efter godkendelse af magi- stratens 2. afdeling reduceres, sdfremt der ta- ges særlige hensyn ved udformning og orientering af bebyggelsen. Omrade II Stk. 5. I omrade II mi der med magistratens 2. afdelings godkendelse opfsres fælleshus samt enkelte andre mindre bygninger til fælles form51 for lokalplanomradets beboere, ndr bygningerne udformes i harmoni med den svrige bebyggelse, og bygningernes samlede etageareal ikke overstiger 500 m2, og ndr det samlede tilladte antal etagemetre ikke overskrides. Omrdde III og IV Stk. 6. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom mi ikke overstige 50. Stk. 7. Bebyggelsen md hsjst opfsres i 2 etager. Stk. 8. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag m& være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Omrdde IV Stk. 9. Bygninger m2 ikke opfsres nærmere skel mod veje end 4 m.

29 3.10 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 10. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilla- delse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m kan dog finde sted uden tilladelse. S 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 1. Skiltning og reklamering på ejendommene må kun foretages med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Se dog S 8, stk. 5. Stk. 2. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygninger, indgå sum en del af tagfladen eller en del af bygningens svrige ydervægge. Stk. 3. Udendsrs antenner skal anbringes på bygninger og må hsjst rage 0,5 m op over disses hsjeste punkt. Område I Stk. 4. Boliger på en storparcel skal udfsres i ens materialer og med ens taghældning. Udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udfsres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning.

30 3.11 Tilbygninger skal normalt udfsres i samme ma- terialer, taghældning og farvevalg som den be- byggelse, de tilbygges. - Omrdde III Stk. 5. I omrdde III kan der uden tilladelse skiltes med firmanavn og logo. Omrdde IV Stk. 6. Ydervæggene skal opfsres af teglsten eller frem- træde som berappet murværk. Mindre partier kan dog tillades udfsrt som stal eller aluminiumskonstruktioner. Tagene skal dæk- kes med bslgeeternit, vingetegl eller tagpap. 9. HEGN OG BEPLANTNING. Stk. 1. Af stsjmæssige hensyn skal der etableres en beplantet jordvold med en placering og i en udstrækning som angivet pa bilag 4. Volden skal anlægges i en hsjde pa 2 m over terræn i ornra.de I, II og IV. Stk. 2. Den p& bilag 4 angivne beplantning skal etab- leres i den takt, som 1okalplanomrAdet udbygges. Stk. 3. 0rnrA.de II (fælles friareal) anlægges efter en samlet plan godkendt af magistratens 1. afde- ling, park- og kirkegardsforvaltningen. Pd omrade II (fælles friareal) er det den grundejerforening, som skal stiftes i henhold til S 12, tilladt at etablere beplantninger, bold- baner, legepladser og lignende til fælles for- mdl.

31 3.12 Planer for disse anlæg skal godkendes af magi- stratens 1. afdeling, park- og kirkegdrdsfor- valtningen. Stk. 4. Hvis der etableres hegn langs den enkelte stor- parcels skel mod sti og fælles friareal, skal det være i form af levende hegn. Levende hegn mod færdselsarealer skal plantes 0,30 m inde pd egen grund. I hegn mod sti og fælles friareal md der pd hver grund være &n, hsjst 1 m bred, dbning. Stk. 5. Planer for beplantning af vej- og stiarealer samt for beplantning og indretning af legeplad- ser indenfor storparcellerne skal via bygningsinspektoratet indsendes til godkendelse ved ma- gistratens l. afdeling, park- og kirkegdrdsfor- valtningen og magistratens 2. afdeling, stadsin- genisrens kontor. Se fodnote. S 10. STBJFORHOLD. Omrdde I Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendars stsjniveau, som trafikstsj pdfsrer stsjfslsom bebyggelse og bebyggelsens opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) pd dsgnbasis. Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante indendsrs stsj- niveau som trafikstsj pdfsrer stsjfslsomme opholds- og arbejdsrum i erhvervsbebyggelsen ikke oversti- ger 35 db(a) pd dsgnbasis. Specielt henledes opmærksomheden p&, at der ved udarbejdelse af beplantningsplanen skal tages hensyn til placering af forsyningsledninger samt eventuel belysning. Der henvises til "Vejledning for træplantninger" udgivet af stadsingenisrens kontor, dec

32 3.13 Stk. 3. Virksomheder inden for 1okalplanomrAdet ma ikke pafsre omgivelserne et stsjniveau, der overstiger kommuneplanens grænseværdier for ekstern stsj fra virksomheder. S 11. SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE. Generelt gælder, at ny bebygqelse ikke m5 tag- es i bruq fsr: Stk. 1. Den i S 6 nævnte tilslutning til Arhus kommuna- le Værkers forsyning har fundet sted. Specielt gælder, at ny bebyqqelse ikke m5 tag- es brug fsr: Omrdde I Stk. 2. Veje, stier og parkeringspladser i den i S 7, nævnte plan for storparcellen er anlagt. Stk. 3. De interne friarealer, herunder legepladser, i den i S 7 nævnte plan er anlagt. Stk. 4. Storparcellens andel i det eksterne friareal er anlagt i henhold til den i S 9 nævnte plan. Stk. 5. Plantebælte mod eksisterende boligomrader an- lagt. Omrade I oq IV Stk. 6. Den i S 9 nævnte stsjafskærmning er etableret.

33 3.14 s 12. GRUNDEJERFORENING. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanomra- det. Se fodnote. s 13. OPHÆVELSE AF PARTIEL BYPLANVEDTIEGT. Den af boligministeriet den 11. april 1956 god- kendte partielle byplanvedtægt nr. 3 for Vejlby- Risskov ophæves for det omrade, der omfattes af nærværende lokalplan nr s 14. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER. Uanset foranstdende bestemmelser, md der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige for- hold, fsr der er opndet tilladelse hertil fra Fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens bestemmelser om Abeskyttelseslinie. Fredningsstyrelsen har meddelt, at styrelsen er indstillet pd ved lokalplanens endelige ved- tagelse, at ophæve naturfredningslovens &beskyt- telseslinie inden for lokalplanomrddet. Supplerende bestemmelser om grundejerforening Og parcelforeninger findes i deklaration, der er udarbejdet for 1okalplanomrAdet.

34

35

36 ForanstAende er vedtaget som lokalplan nr. 263 i msdet den /O &C /

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej. Århus Kommune Lokalplan nr. 286 Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej KONGSBAK INFORMATIK April 1987 Arhus kommune Lokalplan nv.: Omrade til offentlige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Industripark ved Sofienlystvej i Malling. Januar 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Industripark ved Sofienlystvej i Malling. Januar 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 318 Industripark ved Sofienlystvej i Malling KONGSBAK INFORMATIK Januar 1988 hhus kommune Lokalplan nr: lndustripark ved Sofienlystvej i Malling 318 2.. Statistikomr&dt/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56. December 1992 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56. December 1992 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 387 Ældreboliger og -center ved Dalgas Avenue 56 KONGSBAK INFORMATIK December 1992 Arhus kommune Lokalplan nk: Tillæg nr. 74 til Kommuneplan 1988-96 387 Ældreboliger og -center

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 548 Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK August 1997 3 Q!2 W. Y (3 (D 7 O0 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt område ved Mariendal Havbakker. Juni 1991 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Offentligt område ved Mariendal Havbakker. Juni 1991 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 320 Offentligt område ved Mariendal Havbakker KONGSBAK INFORMATIK Juni 1991 Arhus kommune Lokalplan nr.: Offentligt omrade ved Mariendal Havbakker r lstatistikområde/distrikt

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej« 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*. Inden for lokalplanens omrade kan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand. Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 310. December 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand. Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 310. December 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 216 Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 310. KONGSBAK INFORMATIK December 1985 Århus kommune Lokalplan m: 216 Boligområde ved R~merhaven

Læs mere