KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TORSDAG DEN 29. JANUAR 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Bent Erik Hansen, Arne Kruse, Mogens Christensen, Anders Fog- Petersen. Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Fjernvarme Fyn - Kommunegaranti Samarbejdsaftale mellem kommunerne i region Syddanmark Eventuel optagelse af lån i Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan - Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Endelig godkendelse af Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Forslag til vedtægter for Klintebjerg Digelag Selskabsdannelse på spildevandsområdet Tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg Bogense Havn og Marina - Overførsel og frigivelse af anlægsmidler Regulativ for private vandværker i Nordfyns Kommune Fastsættelse af grundpris, Rosenholmgrenen, Morud Fastsættelse af grundpris, Ålesundparken, Bogense Entreprenøraftaler Rapport for tilsyn med Langebyhus Godkendelse af Nordfyns Ungdomscenter Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af før-sfo Ansøgning fra puljeinstitutionen Dragen om oprettelse af småbørnsgruppe Lovpligtige tilsynsbesøg på botilbud ( Handicap) Ansøgning om tillægsbeviling i forbindelse med ekspropriation af Perlen Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af varmeanlæg på Havrehedskolen...24 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet...26 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 27

3 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 3 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 562. Fjernvarme Fyn - Kommunegaranti Sagsnr J.nr Fjernvarme Fyn A/S anmoder på baggrund af forventet regnskab og anlægsbudget for 2008 om godkendelse af dels en udvidelse af nuværende garanti for byggekredit på 75 mio. kr. med 24,6 mio. kr. til i alt 99,6 mio. kr. og dels garanti for låneoptagelse på 80 mio. kr. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har den 20/ godkendt det forventede anlægsbudget for 2009 på 99,6 mio. kr. Fjernvarme Fyn A/S anmoder på den baggrund om ejerkommunernes godkendelse af garantistillelse for udvidelse af byggekredit med 24,6 mio. kr. til i alt 99,6 mio. kr. Byggekreditten skal efter anlægsarbejdets afslutning helt eller delvist indfris eller konverteres til et lån, for at kommunerne kan efterleve bestemmelsen om, at en kassekredit for kommunale enheder med bestemmende kommunal indflydelse maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger. Fjernvarme Fyn A/S vurderer, at regnskabet for 2008 vil udvise et underskud på 114 mio. kr., hvilket er ca. 80 mio. kr. mere end forventet. Afvigelsen skyldes primært den manglende kontrakt på overskudsvarme fra Odense Kraftvarmeværk. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S godkendte på mødet den 15/ , at det forventede underskud for 2008 skal finansieres gennem låneoptagelse i henhold til de kommunale låneregler. Fjernvarme Fyn A/S anmoder på den baggrund om kommunernes godkendelse af garantistillelse for et lån på 80 mio. kr. Såfremt det i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2008 for Fjernvarme Fyn A/S konstateres, at lånemuligheden er mindre end det optagne lån, skal der ske ekstraordinær nedbringelse af lånet i overensstemmelse hermed. Bilag Fjernvarme Fyns ansøgning om kommunegaranti Odense Kommunes sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Garantistillelserne har ingen direkte økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne. Garantistillelserne kræver ikke kommunal låneramme. Nordfyns Kommunes garantistillelse for Fjernvarme Fyn A/S vil ske i forhold til ejerkommunernes indbyrdes ejerandel på 97,08% (Odense) og 2,92% (Nordfyn). Nordfyns Kommunes andel af garantierne vil således udgøre: kr. for lånet på 80 mio. kr kr. for byggekreditten på 99,6 mio. kr.

4 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 4 Odense Byråd har den 14. januar 2009 godkendt garantistillelsen under forudsætning af, at ansøgningen også godkendes i Nordfyns Kommunalbestyrelse. Administrationens forslag til indstilling Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender en kommunal garanti for Fjernvarme Fyns låneoptagelse på 80 mio. kr. en udvidelse af Fjernvarme Fyns byggekredit med 24,6 mio. kr. til 99,6 mio. kr. Indstilles godkendt for Nordfyns Kommunes andel Samarbejdsaftale mellem kommunerne i region Syddanmark Sagsnr J.nr A00 Samarbejdsaftalen for kommunerne er udtryk for de politiske retningslinier for samarbejdet omkring en lang række tilbud inden for social- og specialundervisningsområdet. Indholdet i aftalen er formuleret med afsæt i et møde for alle parter den 30. oktober Efter to høringer foreligger den færdige aftale, som træder i kraft 1. januar I forlængelse af aftalen træffes aftaler på administrativt niveau, som uddyber forskellige principper for udbud og benyttelse af institutioner, kalkulation af priser mv. Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark af 16. april 2008 Følgeskrivelse fra KKR i Region Syddanmark af 22. oktober 2008 Administrationen indstiller, at aftalen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Samarbejdsaftalen indstilles godkendt.

5 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Eventuel optagelse af lån i 2009 Sagsnr J.nr Kommunens likviditet er under pres. For at styrke likviditeten bør det overvejes at udnytte de lånedispensationer, som Velfærdsministeriet har givet. Administrationens anbefaling Det anbefales at udnytte følgende lånedispensationer inden 31. marts 2009: Særlig lånepulje til skolerenoveringer i 2008 kr. 3,5 mio. Ordinær lånepulje til renovering af Bogense Rådhus i 2008 kr. 5,6 mio. Særlig lånepulje til skolerenoveringer i 2009 kr. 2,1 mio. I alt kr. 11,2 mio. Økonomiske konsekvenser Optages lån på kr. 11,2 mio. medfører det en styrkelse af likviditeten på samme beløb. De årlige terminsydelser på lånet afhænger af lånets løbetid. Vælges en løbetid på 10 år, udgør de årlige udgifter til renter og afdrag ca. kr. 1,376 mio. ved valg af fast rente. Vælges den maksimale løbetid på 25 år, udgør de årlige udgifter til renter og afdrag ca. kr. 0,746 mio. ved valg af fast rente. Vælges variabel rente, forventes en lidt lavere renteudgift. Jævnfør den vedtagne finansielle strategi skal alle lån optages med variabel rente. Renten fastlåses så efterfølgende via en fastrente-aftale. Det forventes, at de øgede udgifter til renter og afdrag kan holdes indenfor det nuværende budget. Notat fra Økonomi om evt. optagelse af lån i 2009

6 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 6 2 oversigter fra KommuneKredit over forventede terminsydelser ved h.h.v. 10 og 25 terminer Det indstilles at optage lån på kr. 11,2 mio. inden 31. marts Lånet optages med variabel rente og med en løbetid på 10 år. Da der allerede er indarbejdet en låneoptagelse på kr. 2,1 mio. i budgettet for 2009, indstilles det at give en tillægsbevilling til låneoptagelse på kr. 9,1 mio. Det indstilles, at der optages 11,2 mio. kr. jf. administrationens indstilling. Økonomiudvalgets indstilling godkendt Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan - Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse vedtog på mødet den 21. august 2008, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan fremlægges i høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 2. september til den 28. oktober I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Der er ikke indkommet indsigelser imod forslaget. Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der udlægges et nyt rammeområde til offentlige formål. Tillæg nr. 8 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune

7 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 7 Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune endelig godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune endelig godkendes Endelig godkendelse af Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 21. august 2008 vedtaget, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 2. september til den 28. oktober I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Odense Bys Museer har fremsendt bemærkninger med oplysning om, at der ikke hidtil er registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet eller i dettes umiddelbare nærhed. Lokalplanens formål er at skabe mulighed for en udvidelse af Langesø Golfbane til en fuld bane på 18 huller, hvoraf de 4 huller ønskes placeret i det kuperede terræn i Enemærket Skov. Terrænet gennem skoven, der gør banen oplevelsesrig og udfordrende, kræver mere plads end en mere traditionel golfbane, idet området rummer flere markante højdedrag med terrænspring på meter, der kræver et lokalt terræntilpasset hulforløb. Den udvidede golfbane skal endvidere også kunne rumme det almindelige publikumsbesøg, der muliggøres ved anlæg af nye adgangsmuligheder og stiforløb.

8 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 8 Det er derudover lokalplanens formål at tage videst mulige hensyn til skovens fortsatte drift, forbedrende forhold for flora og fauna, således for at opfylde skovlovens formål i videst mulige omfang. Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Indsigelse fra Odense Bys Museer Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods endelig godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods - endelig godkendes Forslag til vedtægter for Klintebjerg Digelag Sagsnr J.nr G01 På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. august 2008 blev det besluttet, at arbejdet med højvandssikring ved Klintebjerg fortsættes med afholdelse af et offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer, samt indlemmet i Klingeskov Inddigning, med de deraf nødvendige vedtægtsændringer. Ved offentligt møde den 2. september 2008 blev der udtrykt ønske om, at kommunen arbejdede videre med henblik på at få etableret et dige til højvandssikring af Klintebjerg. Orbicon har for Nordfyns kommune udarbejdet et forslag til vedtægter for et nyt digelag, et skitseprojekt til etablering af et dige ved Klintebjerg og en partsfordeling for de ejendomme/arealer, der har gavn af kystsikring. Ifølge overslag bliver etab-

9 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 9 leringsomkostningerne ca. 1,2 mio. kr. ekskl. moms, dertil skal lægges udgifter til projektering, tinglysning m.v. I det foreløbige arbejde er repræsentanter for Klingeskov Inddigning orienteret. I Lov om kystbeskyttelse fremgår bl.a. 1 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger). 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der under kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag, som de bidragydende ejere skal være medlem af. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udfærdiger en vedtægt for laget. Den skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger. Stk. 3. Forslag til vedtægt sendes til lagets medlemmer. Beslutning om vedtægtens endelige indhold kan tidligst træffes 4 uger efter, at forslaget er afsendt. Ved at afholde et offentligt møde om sagen søges at få det bedst mulige grundlag for projektet og vedtægterne, herunder partsdelingsprincipperne. Med de vandstande der forventes de kommende år, vil området uden sikring blive oversvømmet med jævne mellemrum, sandsynligvis lidt oftere end 1 gang pr. 50. år. Udkast til vedtægt for Klintebjerg Digelag Lov om kystbeskyttelse, kap. 1 Kystdirektoratets udtalelse i forbindelse med højvandssikring af Klintebjerg Partsfordeling, Klintebjerg Digelag Notat af 27. november 2008 fra Teknik og Miljø Teknik og Miljø indstiller, at forslag til vedtægt m. v. sendes til høring hos det kommende lags medlemmer og der afholdes offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til vedtægt m. v. sendes til høring hos det kommende lags medlemmer, og der afholdes offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer, dog ændrer udvalget 3 pkt. 1 Kommunale veje fra faktor 1,0 til faktor 0,05.

10 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Selskabsdannelse på spildevandsområdet Sagsnr J.nr A04 I forventning om Vandsektorlovens vedtagelse primo 2009 skal Nordfyns Kommunes spildevandsområde selskabsdannes inden 1. januar Samarbejde med Odense Vandselskab Med udgangspunkt i Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 18. december 2007 om indledende undersøgelse af en selskabsdannelse af spildevandsområdet, har Advokatfirmaet Energi og Miljø udarbejdet oplæg til mulige selskabskonstruktioner. Der foreligger tilkendegivelse fra Odense Vandselskab, som ønsker et samarbejde med Nordfyns Kommune. Som udgangspunkt ved dannelse af et helt nyt selskab som både omfatter Nordfyns Kommune og Odense Vandselskab. Der er ligeledes lavet en økonomisk beregning af de nuværende omkostninger i henholdsvis Nordfyns Kommune og Odense Vandselskab til sammenligning. Disse beregninger viser, at den samlede omkostning pr. m 3 spildevand er lavere i Odense Vandselskab, og det vurderes, at det vil være økonomisk rentabelt at indlede et samarbejde. Eget selskab Alternativet til et samarbejde med Odense Vandselskab er, at Nordfyns Kommune etablerer sit eget selskab, enten som aktie- eller anpartsselskab. Køreplan Der er udarbejdet en foreløbig køreplan Processen frem til udskillelse af spildevand i selskabsform, som foreskriver de tiltag, der skal gennemføres inden et selskab kan blive en realitet - uanset om der vælges samarbejde med Odense Vandselskab eller eget selskab.

11 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 11 Med behandling af dette punkt er kommunen nået til det sidste punkt i Analysefasen. Indstilling: Teknik og Miljø indstiller, at der indledes et samarbejde med Odense Vandselskab, med henblik på dannelse af et nyt fælles aktieselskab, model 2 i advokatfirmaets redegørelse. Notat fra Økonomi af vedrørende processen frem til udskillelse af spildevand i selskabsform Notat fra Odense Vandselskab af vedrørende tilkendegivelse om samarbejde Økonomisk beregning vedrørende gennemsnitsberegning og takster spildevand Mail fra DANVA af angående status vedrørende Vandsektorloven Brev fra advokatfirmaet Energi & Miljø af om Aftale med Odense Vandselskab A/S Rapport fra advokatfirmaet Energi & Miljø af om Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 8 bilag til ovennævnte rapport Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der indledes et samarbejde med Odense Vandselskab, med henblik på dannelse af et nyt fælles aktieselskab, model 2 i advokatfirmaets redegørelse. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt Tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg Sagsnr J.nr K08 Miljøcenter Odense har på baggrund af den kommunale egenkontrol og miljøcentrets tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg i 2007 foretaget en samlet vurdering af anlæggenes drift i forhold til de gældende udledningstilladelser.

12 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 12 I Nordfyns Kommune er der følgende renseanlæg: Bogense Renseanlæg Hofmansgave Renseanlæg Otterup Renseanlæg Hårslev Renseanlæg Søndersø Renseanlæg Der foreligger udskrifter af resultaterne af de gennemførte beregninger vedrørende overholdelse af udlederkrav for samtlige af kommunens renseanlæg for tilsynsåret Teknik og Miljø har følgende bemærkninger: Otterup Renseanlæg: Alle udlederkrav fra Otterup Renseanlæg har været overholdt i tilsynsåret I to prøvetagningsdøgn har renseanlægget dog været belastet ud over den godkendte kapacitet på PE, idet der er målt en belastning på anlægget, svarende til PE og PE. Den gennemsnitlige belastning ligger dog indenfor udledningstilladelsens rammer. Otterup Renseanlæg har også i tidligere år været belastet ud over den godkendte kapacitet i enkelte døgnprøver. Årsag. Overbelastningen skyldes kraftige overskridelser af udledning af organisk stof i spildevand fra virksomheden Emmelev A/S. Hårslev Renseanlæg: Der har i tilsynsperioden været en overskridelse af det absolutte krav til ammonium - ammoniak på 8 mg/l, idet der i en døgnprøve er målt 16 mg/l. Årsag. Overskridelsen af ammonium ammoniak skyldes lynnedslag, hvorved anlægget var sat ud af drift, samt at en kilerem til blæser var sprunget, hvorfor der ikke kom ilt til procestanken. Søndersø Renseanlæg: Der har i tilsynsperioden været en overskridelse af det absolutte sommerkrav krav til ammonium- ammoniak på 2 mg/l, idet der i en døgnprøve er målt 3,1 mg/l. Øvrige renseanlæg ligger indenfor udledningstilladelsens rammer. Årsag. Overskridelsen af ammonium ammoniak skyldes for høj vandstand i procestanken, hvorved rotoren blev overbelastet. Den høje vandstand skyldes en fejl ved afløbskippen.

13 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 13 Brev af 8. december 2008 fra Miljøcenter Odense vedr. tilsyn renseanlæg i 2007 Kontrolskemaer: Tilsyn med kommunale renseanlæg 2007 Mail fra Miljøcenter Odense: Berigtigelse af tilsynsskrivelsen for 2007 Brev til Miljøcenter Odense med udvalgsbeslutning 26. februar 2008 Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der hentes ekstern rådgiver til vurdering af tilstanden på Otterup Renseanlæg Bogense Havn og Marina - Overførsel og frigivelse af anlægsmidler Sagsnr J.nr S05 I forbindelse med renoveringsplanen for Bogense Havn & Marina var der i 2008 afsat kr. til uddybning af marinaen efter sandflugt. En del sand fra den nye strand har gennem de første år føget ind over marinaen, og derved uheldigt lagt sig i bunker flere steder i marinaens bassin. Konsekvensen af dette er, at en del bådpladser har så ringe dybde at udlejningen af disse er sat i bero, og ligeledes er der ikke de 3 meters dybde, som der skal være i sejlergaden inde i marinaen. Bogense Havn og Marina anmoder derfor om at disse anlægsmidler overføres til 2009 og frigives i januar måned, så uddybningen kan ordres og udføres inden sæsonen starter i april måned. Til politisk beslutning. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 15. januar 2009: Udvalget indstiller, at beløbet frigives.

14 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 14 Økonomi oplyser, at de kr. er en del af de anlægsprojekter, der er stillet i bero på grund af manglende dispensation Regulativ for private vandværker i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Teknik og Miljø har udarbejdet Forslag til Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune. Forslag til regulativet er udfærdiget i medfør af 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007 efter forhandling med de almene vandforsyninger i Nordfyns Kommune. Regulativet er gældende for vandværkerne i Nordfyns Kommune undtagen Bogense Forsyningsselskab, Otterup Vandværk og Lundeværket. Regulativet træder i kraft den 1. februar Forslag til Regulativ for privat vandforsyninger i Nordfyns Kommune Teknik og Miljø indstiller, at Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune godkendes.

15 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Fastsættelse af grundpris, Rosenholmgrenen, Morud Sagsnr J.nr P20 På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2008 blev der givet en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Rosenholmgrenen, Morud. Teknik og Miljø foreslår, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 531 kr. pr. m². Grundprisskema, Rosenholmgrenen, Morud Økonomiske oplysninger: Grundprisen på 531 kr. pr. m² er også anvendt ved beregning af indtægtsbevillingen på 15,5 mio. kr., som blev bevilget af Kommunalbestyrelsen den 19. juni Teknik og Miljø indstiller, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 531 kr. pr. m². Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 531 kr. pr. m².

16 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Fastsættelse af grundpris, Ålesundparken, Bogense Sagsnr J.nr P20 På Kommunalbestyrelsens møde den 21. august 2008 blev der givet en anlægsbevilling på kr. til igangsætning af byggemodningen af Ålesundparken/Tromsøparken, etape 2, Bogense. Teknik og Miljø foreslår, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 392 kr. pr. m². Grundprisskema, Ålesundparken Økonomiske oplysninger: Grundprisen på 392 kr. pr. m² er også anvendt ved beregning af indtægtsbevillingen på 16,7 mio. kr., som blev bevilget af Kommunalbestyrelsen den 21. august Teknik og Miljø indstiller, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 392 kr. pr. m² Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 392 kr. pr. m² Entreprenøraftaler 2009

17 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 17 Sagsnr J.nr Odense Kommune fremsender Entreprenøraftaler 2009 på følgende områder: - specialtandplejen - stofmisbrug - behandling for alkoholisme - specialundervisning for voksne - specialrådgivning for småbørn - hjernerådgivningen - godkendelse af private opholdssteder - sygehusundervisning for indlagte børn på OUH - udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade - fysio- og ergoterapi til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Odense Kommune skal have meddelelse snarest efter nytår. I aftalerne for 2008 er indskrevet, at kommunerne skal opsige aftalerne senest den 1. juli, såfremt de ønsker at træde ud af aftalerne. Forarbejde og udkast til entreprenøraftaler for 2009 blev allerede drøftet og indstillet til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen i april juni Nordfyns Kommune har således ikke opsagt Entreprenøraftaler for Notat af 6. januar 2009 udarbejdet af Myndighedschef Bjarne H. Rasmussen Forklædebrev til entreprenøraftaler 2009 Baggrundsnotat vedrørende entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Entreprenøraftalerne indstilles godkendt. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2009:

18 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Rapport for tilsyn med Langebyhus 2008 Sagsnr J.nr K08 Familieudvalget har til opgave jf. Lov om social Service 148a at føre et årligt generelt driftsorienterende tilsyn med Langebyhus. Tilsynet skal forholde sig til Langebyhus personale, bygninger og økonomi. På den baggrund har administrationen aflagt besøg på Langebyhus den 10. november 2008 med henblik på at foretage det nævnte tilsyn. Tilsynsrapportens indhold har ikke givet anledning til bemærkninger, udover hvad de fremsendte bilag redegør for. Børn- og Ungechef Henrik Jacobsen deltog under behandlingen af dette punkt. Rapport for tilsyn med Langebyhus den 10. november 2008 Belægningslister 2008 Takster 2008 Budgetramme 2008 Det indstilles, at tilsynsrapporten for Langebyhus godkendes. Beslutning i Familieudvalget den 14. januar 2009: Tilsynsrapporten indstilles godkendt Godkendelse af Nordfyns Ungdomscenter Sagsnr J.nr P19

19 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 19 I henhold til servicelovens 142, stk. 5 og 144, stk. 1 godkender Kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune ansøgninger fra private opholdssteder og private botilbud som generelt egnede. Det vil sige, at Kommunalbestyrelsen, jævnfør bekendtgørelse om godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud samt tilhørende vejlednings pkt. 71, skal godkende disse tilbud, som generelt egnede såfremt de opfylder betingelserne for godkendelse i bekendtgørelsen. Fonden Nordfyns Ungdomscenter har gennem Nordfyns Kommunes entreprenør på godkendelses- og tilsynsopgaven Faaborg-Midtfyn Kommune været underlagt de nødvendige sagsbehandlingsskridt vedrørende godkendelse. Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede udredning, vurdering og indstilling foreligger nu. Der er tale om et socialpædagogisk opholdssted for unge med særlige behov. Faaborg-Midtfyn Kommune anbefaler godkendelse til at optage maksimalt 3 unge under 18 år og 7 unge over 18 år til bofællesskab og/eller botræning. Faaborg-Midtfyn Kommune fremhæver, at indskrivningsgrundlaget er, at de unge skal gennemgå den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (lov nr. 564 af 6. juni 2007). Ansøgning om godkendelse af Fonden Nordfyns Ungdomscenter Beskrivelse af bofællesskabet Beskrivelse af botræningen Beskrivelse af ungdomsuddannelsen Udkast til bevillingsskrivelse Uddrag af lovtekst vedrørende private opholdssteder Vedtægter for Fonden Nordfyns Ungdomscenter af 20. oktober 2008 Notat af 12. januar 2009 fra Økonomi Faaborg-Midtfyn Kommune har som Nordfyns Kommunes sagsbehandlende entreprenør indstillet til godkendelse, at Fonden Nordfyns Ungdomscenter driver et botilbud og socialpædagogisk opholdssted for i alt 10 unge med særlige behov, hvoraf der maksimalt må indskrives 3 unge under 18 år. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2009: Indstilles godkendt. Børge Nielsen ønsker protokolleret, at personalet ansættes under overenskomstmæssige forhold. Udkast til godkendelsesskrivelse indstilles godkendt. Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

20 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af før-sfo Sagsnr J.nr S05 Administrationen anmoder om frigivelse af kr fra anlægsmidlerne til gennemførelse af etablering af før-sfo på folkeskolerne. Der er indkommet ansøgninger fra Kongslundskolen, Løkkemarkskolen og Otterup Skole til et samlet beløb af kr På Havrehedskolen arbejdes der med et projekt, som indebærer en lokalerotation indeholdende bygningsændringer samt etableringsomkostninger til inventar. Rotationen indbefatter desuden, at Lokalhistorisk Forenings lokaler inddrages i projektet, hvorfor foreningen skal anvises andre lokaler i kommunen. Oversigt over ansøgninger fra skolerne Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Økonomiske oplysninger: Der er på Budget 2009 afsat kr til formålet. Det forventes, at der foreligger et overslag over udgifterne til Havrehedskolen til mødet. Administrationen indstiller, at der frigives kr af rådighedsbeløbet til gennemførelse af projektet på Havrehedskolen. Ligeledes indstilles det, at ansøgningerne fra de tre skoler imødekommes. Beslutning i Familieudvalget den 14. januar 2009: Det indstilles, at der frigives kr Administrationens notat af 14. januar 2009 indstilles fulgt med kr Institution Forslag til bevilling Udgift Kongslundskolen 2 stk. garderobeskabe Løkkemarkskolen Etablering af toilet Otterup Skole Lydisoleret dobbeltdør Havrehedskolen Ombygning Garderobeskabe

21 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 21 Krogsbølle Skole Ombygning af eksisterende omklædningslokale Det indstilles, at der frigives kr ,- til opgaven. Økonomiudvalgets indstilling godkendt Ansøgning fra puljeinstitutionen Dragen om oprettelse af småbørnsgruppe Sagsnr J.nr Børnehaven Dragen ansøger i brev af 27. november 2008 om tilladelse til at etablere en småbørnsgruppe pr. 1. august Der ønskes oprettet 8-10 pladser og evt. 4 gæstepladser til dagplejebørn. Institutionen skønner, at der er potentiale i lokalområdet til at fylde pladserne at et integreret børnepasningstilbud har både praktiske og pædagogiske fordele at der er god og fornuftig økonomi i denne model. I Ore-området, hvor Dragen er beliggende, er der dags dato ansat 4 dagplejere med plads til 16 børn. Daginstitutionsafdelingen vurderer, at der i givet fald kan etableres 6-8 pladser i en småbørnsgruppe og 1 gæstepladser. D.d. er der ikke børn på venteliste til Ore-området pr. 1. marts Notat af 4. december 2008 fra Daginstitutionsafdelingen Ansøgning fra Børnehaven Dragen af 27. november 2008 Budgetforudsætninger for 2009 fra Dragen Budgetbemærkninger for 2009 fra Dragen Notat fra Økonomi af 8. december 2008 Personalemæssige konsekvenser: Eventuel nedgang i antallet dagplejere.

22 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 22 Økonomiske oplysninger: Fremgår af notat fra Økonomi af 8. december Administrationen indstiller, at ansøgningen fra Børnehaven Dragen imødekommes under forudsætning af, at de fysiske rammer og personalenormeringen kan godkendes af Nordfyns Kommune. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Administrationens indstilling godkendt Lovpligtige tilsynsbesøg på botilbud ( Handicap) Sagsnr J.nr I henhold til Retssikkerhedslovens 15 og 16 er tilsynet med kommunens botilbud omfattet af den almindelige kommunale tilsynsforpligtelse. Det vil sige, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Administrationen har udarbejdet forslag til tilsynsmanual for tilsyn med botilbud efter servicelovens 107 samt aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse efter henholdsvis servicelovens 104 og 103. Tilsynet vil blive fortaget af kommunens myndighedskonsulent og handicapkonsulent. Konsulent Judith Poulsen deltog i behandlingen af dette punkt. Uddrag af relevant lovtekst Tilsynsmanual udarbejdet af konsulenterne Judith Poulsen og Jette V. Pedersen

23 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 23 Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2008: Administrativt oplæg indstilles godkendt Ansøgning om tillægsbeviling i forbindelse med ekspropriation af Perlen Sagsnr J.nr I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af 17. januar 2008 om ekspropriation af Perlen har sagen været indbragt for Taksationsmyndighederne. Overtaksationskommissionen har den 11. august 2008 fastsat erstatningen til kr. 2,5 mio. samt forrentning fra dato for ekspropriationens gennemførelse og godtgørelse af advokatomkostninger ved begge kommissioner. Ekspropriationen er tinglyst på ejendommen, og modpartens advokat indestår for indfrielse eller accept fra eksisterende ejendomspanthaver i ejendommen. Med henvisning til Den Kommunale Styrelseslov 31 har borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne ekspederet Overtaksationskommissionens afgørelse og udbetalt erstatningen den 24. september Økonomiske oplysninger: Der er i Budget 2008 ikke afsat beløb til erstatning m.v. Udgifter i forbindelse med ekspropriation: mio. kr. Erstatning 2,500 Renter 0,069 Sagkyndig bistand 0,025 Landinspektør 0,139

24 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 24 Uforudsete udgifter 0,050 I alt 2,783 Tidligere bevilget til nedrivning mv. (Kommunalbestyrelsens møde den 15. maj 2008) mio. kr. Nedrivning 0,188 Reetablering med græs 0,055 Udarbejdelse af tilstandsrapport 0,009 Byggepladsomkostninger 0,025 I alt 0,277 Samlede udgifter vedrørende Perlen 3,060 LE34s beregning af erstatning Overtaksationskommissionens kendelse Borgmesteren indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr. 2,783 mio. som følge af ekspropriation af Perlen. Beslutning i Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2008: Udsættes til nærmere undersøgelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: Til efterretning Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af varmeanlæg på Havrehedskolen Sagsnr J.nr G01 Administrationen anmoder om frigivelse af kr fra anlægsmidlerne til udskiftning af varmesystemet på Havrehedskolen.

25 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 25 Brev fra Havrehedskolen af 12. september 2008 Notat fra Økonomi af 9. december 2008 Økonomiske oplysninger: Der er på Budget 2009 afsat kr til formålet. Administrationen indstiller, at der frigives kr af rådighedsbeløbet til udskiftning af varmeanlæg på Havrehedskolen. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Det indstilles at Økonomiudvalget frigiver et beløb til projektering. SAGER TIL EFTERRETNING 582. Orientering fra Borgmesteren Sagsnr o Referat fra møde i Borgmesterforum på Fyn den 3. december o Beredskabsstyrelsen fremsender rapporten Dødsbrande i Danmark Rapporten kan ses på o Der foreligger statistik over Det Sociale Nævns afgørelser af kommunens sager. Der har i perioden været 38 afgørelser, som fordeler sig således: I 32 sager har Nævnet stadfæstet kommunens afgørelse, 1 sager er indbragt for Ankestyrelsen, 1 sag er genvurderet af Ankestyrelsen (stadfæstelse af kommunens afgørelse), 2 sager hjemvist til fornyet vurdering, 1 sag har Nævnet ændret kommunens afgørelse og 1 sag er afvist. Til efterretning.

26 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet Sagsnr J.nr Myndighedsafdelingen i Nordfyns Kommune har fået midler af Velfærdsministeriet til at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle hjemmehjælpsmodtagere i kommunen. Formålet med undersøgelsen var at afdække, hvorvidt brugerne er tilfredse med den hjemmehjælp de modtager. Analysen viser, at Nordfyns Kommune klarer sig meget tilfredsstillende på hovedparten af de variable, der blev testet i brugerundersøgelsen. Nordfyns Kommune modtager således bedømmelser langt over middel, hvilket giver et klart billede af en generel høj tilfredshed blandt kommunens hjemmehjælpsmodtagere. Konsulent Judith Poulsen deltog i behandlingen af dette punkt. Brugerundersøgelse af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet i Nordfyns Kommune Notat Brugerundersøgelsen på hjemmehjælpsområdet Til politisk orientering Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2008: Taget til efterretning. Fremsendes til orientering for Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet. Til efterretning.

27 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 27 LUKKEDE SAGER 584. LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Sagsnr LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 11. december 2008 Side: 2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TIRSDAG DEN 10. MARTS 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 10. marts 2009 Side: 2 Fraværende: Ingmar

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 13. AUGUST 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 14.30 Social- og Sundhedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 PÅ CENTRALKØKKENET, BRYGGERIVEJ 16,

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Indholdsfortegnelse 072. Ændring af Godkendelsesgrundlaget for Stiftelsen Solhaven 136 2 Medlemmer

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TIRSDAG DEN 11. AUGUST 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 11. august 2009 Side: 2 Til behandling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2007, KL. 10.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 5. december 2007 Side: 2 Deltagere: Erik Nicolaisen, Yvonne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 35 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 14. februar 2017 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog i pkt. 4-8) Ole Frederiksen (Afbud) Lars

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 05.03.2009 kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 194. Sager og skrivelser til orientering... 3

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 MANDAG DEN 23. JUNI 2008, KL. 15.30 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 23. juni 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere