KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TORSDAG DEN 29. JANUAR 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Bent Erik Hansen, Arne Kruse, Mogens Christensen, Anders Fog- Petersen. Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Fjernvarme Fyn - Kommunegaranti Samarbejdsaftale mellem kommunerne i region Syddanmark Eventuel optagelse af lån i Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan - Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Endelig godkendelse af Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Forslag til vedtægter for Klintebjerg Digelag Selskabsdannelse på spildevandsområdet Tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg Bogense Havn og Marina - Overførsel og frigivelse af anlægsmidler Regulativ for private vandværker i Nordfyns Kommune Fastsættelse af grundpris, Rosenholmgrenen, Morud Fastsættelse af grundpris, Ålesundparken, Bogense Entreprenøraftaler Rapport for tilsyn med Langebyhus Godkendelse af Nordfyns Ungdomscenter Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af før-sfo Ansøgning fra puljeinstitutionen Dragen om oprettelse af småbørnsgruppe Lovpligtige tilsynsbesøg på botilbud ( Handicap) Ansøgning om tillægsbeviling i forbindelse med ekspropriation af Perlen Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af varmeanlæg på Havrehedskolen...24 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet...26 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 27

3 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 3 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 562. Fjernvarme Fyn - Kommunegaranti Sagsnr J.nr Fjernvarme Fyn A/S anmoder på baggrund af forventet regnskab og anlægsbudget for 2008 om godkendelse af dels en udvidelse af nuværende garanti for byggekredit på 75 mio. kr. med 24,6 mio. kr. til i alt 99,6 mio. kr. og dels garanti for låneoptagelse på 80 mio. kr. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har den 20/ godkendt det forventede anlægsbudget for 2009 på 99,6 mio. kr. Fjernvarme Fyn A/S anmoder på den baggrund om ejerkommunernes godkendelse af garantistillelse for udvidelse af byggekredit med 24,6 mio. kr. til i alt 99,6 mio. kr. Byggekreditten skal efter anlægsarbejdets afslutning helt eller delvist indfris eller konverteres til et lån, for at kommunerne kan efterleve bestemmelsen om, at en kassekredit for kommunale enheder med bestemmende kommunal indflydelse maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger. Fjernvarme Fyn A/S vurderer, at regnskabet for 2008 vil udvise et underskud på 114 mio. kr., hvilket er ca. 80 mio. kr. mere end forventet. Afvigelsen skyldes primært den manglende kontrakt på overskudsvarme fra Odense Kraftvarmeværk. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S godkendte på mødet den 15/ , at det forventede underskud for 2008 skal finansieres gennem låneoptagelse i henhold til de kommunale låneregler. Fjernvarme Fyn A/S anmoder på den baggrund om kommunernes godkendelse af garantistillelse for et lån på 80 mio. kr. Såfremt det i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2008 for Fjernvarme Fyn A/S konstateres, at lånemuligheden er mindre end det optagne lån, skal der ske ekstraordinær nedbringelse af lånet i overensstemmelse hermed. Bilag Fjernvarme Fyns ansøgning om kommunegaranti Odense Kommunes sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Garantistillelserne har ingen direkte økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne. Garantistillelserne kræver ikke kommunal låneramme. Nordfyns Kommunes garantistillelse for Fjernvarme Fyn A/S vil ske i forhold til ejerkommunernes indbyrdes ejerandel på 97,08% (Odense) og 2,92% (Nordfyn). Nordfyns Kommunes andel af garantierne vil således udgøre: kr. for lånet på 80 mio. kr kr. for byggekreditten på 99,6 mio. kr.

4 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 4 Odense Byråd har den 14. januar 2009 godkendt garantistillelsen under forudsætning af, at ansøgningen også godkendes i Nordfyns Kommunalbestyrelse. Administrationens forslag til indstilling Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender en kommunal garanti for Fjernvarme Fyns låneoptagelse på 80 mio. kr. en udvidelse af Fjernvarme Fyns byggekredit med 24,6 mio. kr. til 99,6 mio. kr. Indstilles godkendt for Nordfyns Kommunes andel Samarbejdsaftale mellem kommunerne i region Syddanmark Sagsnr J.nr A00 Samarbejdsaftalen for kommunerne er udtryk for de politiske retningslinier for samarbejdet omkring en lang række tilbud inden for social- og specialundervisningsområdet. Indholdet i aftalen er formuleret med afsæt i et møde for alle parter den 30. oktober Efter to høringer foreligger den færdige aftale, som træder i kraft 1. januar I forlængelse af aftalen træffes aftaler på administrativt niveau, som uddyber forskellige principper for udbud og benyttelse af institutioner, kalkulation af priser mv. Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark af 16. april 2008 Følgeskrivelse fra KKR i Region Syddanmark af 22. oktober 2008 Administrationen indstiller, at aftalen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Samarbejdsaftalen indstilles godkendt.

5 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Eventuel optagelse af lån i 2009 Sagsnr J.nr Kommunens likviditet er under pres. For at styrke likviditeten bør det overvejes at udnytte de lånedispensationer, som Velfærdsministeriet har givet. Administrationens anbefaling Det anbefales at udnytte følgende lånedispensationer inden 31. marts 2009: Særlig lånepulje til skolerenoveringer i 2008 kr. 3,5 mio. Ordinær lånepulje til renovering af Bogense Rådhus i 2008 kr. 5,6 mio. Særlig lånepulje til skolerenoveringer i 2009 kr. 2,1 mio. I alt kr. 11,2 mio. Økonomiske konsekvenser Optages lån på kr. 11,2 mio. medfører det en styrkelse af likviditeten på samme beløb. De årlige terminsydelser på lånet afhænger af lånets løbetid. Vælges en løbetid på 10 år, udgør de årlige udgifter til renter og afdrag ca. kr. 1,376 mio. ved valg af fast rente. Vælges den maksimale løbetid på 25 år, udgør de årlige udgifter til renter og afdrag ca. kr. 0,746 mio. ved valg af fast rente. Vælges variabel rente, forventes en lidt lavere renteudgift. Jævnfør den vedtagne finansielle strategi skal alle lån optages med variabel rente. Renten fastlåses så efterfølgende via en fastrente-aftale. Det forventes, at de øgede udgifter til renter og afdrag kan holdes indenfor det nuværende budget. Notat fra Økonomi om evt. optagelse af lån i 2009

6 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 6 2 oversigter fra KommuneKredit over forventede terminsydelser ved h.h.v. 10 og 25 terminer Det indstilles at optage lån på kr. 11,2 mio. inden 31. marts Lånet optages med variabel rente og med en løbetid på 10 år. Da der allerede er indarbejdet en låneoptagelse på kr. 2,1 mio. i budgettet for 2009, indstilles det at give en tillægsbevilling til låneoptagelse på kr. 9,1 mio. Det indstilles, at der optages 11,2 mio. kr. jf. administrationens indstilling. Økonomiudvalgets indstilling godkendt Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan - Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse vedtog på mødet den 21. august 2008, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan fremlægges i høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 2. september til den 28. oktober I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Der er ikke indkommet indsigelser imod forslaget. Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der udlægges et nyt rammeområde til offentlige formål. Tillæg nr. 8 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune

7 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 7 Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune endelig godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune endelig godkendes Endelig godkendelse af Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 21. august 2008 vedtaget, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 2. september til den 28. oktober I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Odense Bys Museer har fremsendt bemærkninger med oplysning om, at der ikke hidtil er registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet eller i dettes umiddelbare nærhed. Lokalplanens formål er at skabe mulighed for en udvidelse af Langesø Golfbane til en fuld bane på 18 huller, hvoraf de 4 huller ønskes placeret i det kuperede terræn i Enemærket Skov. Terrænet gennem skoven, der gør banen oplevelsesrig og udfordrende, kræver mere plads end en mere traditionel golfbane, idet området rummer flere markante højdedrag med terrænspring på meter, der kræver et lokalt terræntilpasset hulforløb. Den udvidede golfbane skal endvidere også kunne rumme det almindelige publikumsbesøg, der muliggøres ved anlæg af nye adgangsmuligheder og stiforløb.

8 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 8 Det er derudover lokalplanens formål at tage videst mulige hensyn til skovens fortsatte drift, forbedrende forhold for flora og fauna, således for at opfylde skovlovens formål i videst mulige omfang. Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Indsigelse fra Odense Bys Museer Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods endelig godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods - endelig godkendes Forslag til vedtægter for Klintebjerg Digelag Sagsnr J.nr G01 På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. august 2008 blev det besluttet, at arbejdet med højvandssikring ved Klintebjerg fortsættes med afholdelse af et offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer, samt indlemmet i Klingeskov Inddigning, med de deraf nødvendige vedtægtsændringer. Ved offentligt møde den 2. september 2008 blev der udtrykt ønske om, at kommunen arbejdede videre med henblik på at få etableret et dige til højvandssikring af Klintebjerg. Orbicon har for Nordfyns kommune udarbejdet et forslag til vedtægter for et nyt digelag, et skitseprojekt til etablering af et dige ved Klintebjerg og en partsfordeling for de ejendomme/arealer, der har gavn af kystsikring. Ifølge overslag bliver etab-

9 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 9 leringsomkostningerne ca. 1,2 mio. kr. ekskl. moms, dertil skal lægges udgifter til projektering, tinglysning m.v. I det foreløbige arbejde er repræsentanter for Klingeskov Inddigning orienteret. I Lov om kystbeskyttelse fremgår bl.a. 1 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger). 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der under kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag, som de bidragydende ejere skal være medlem af. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udfærdiger en vedtægt for laget. Den skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger. Stk. 3. Forslag til vedtægt sendes til lagets medlemmer. Beslutning om vedtægtens endelige indhold kan tidligst træffes 4 uger efter, at forslaget er afsendt. Ved at afholde et offentligt møde om sagen søges at få det bedst mulige grundlag for projektet og vedtægterne, herunder partsdelingsprincipperne. Med de vandstande der forventes de kommende år, vil området uden sikring blive oversvømmet med jævne mellemrum, sandsynligvis lidt oftere end 1 gang pr. 50. år. Udkast til vedtægt for Klintebjerg Digelag Lov om kystbeskyttelse, kap. 1 Kystdirektoratets udtalelse i forbindelse med højvandssikring af Klintebjerg Partsfordeling, Klintebjerg Digelag Notat af 27. november 2008 fra Teknik og Miljø Teknik og Miljø indstiller, at forslag til vedtægt m. v. sendes til høring hos det kommende lags medlemmer og der afholdes offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til vedtægt m. v. sendes til høring hos det kommende lags medlemmer, og der afholdes offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer, dog ændrer udvalget 3 pkt. 1 Kommunale veje fra faktor 1,0 til faktor 0,05.

10 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Selskabsdannelse på spildevandsområdet Sagsnr J.nr A04 I forventning om Vandsektorlovens vedtagelse primo 2009 skal Nordfyns Kommunes spildevandsområde selskabsdannes inden 1. januar Samarbejde med Odense Vandselskab Med udgangspunkt i Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 18. december 2007 om indledende undersøgelse af en selskabsdannelse af spildevandsområdet, har Advokatfirmaet Energi og Miljø udarbejdet oplæg til mulige selskabskonstruktioner. Der foreligger tilkendegivelse fra Odense Vandselskab, som ønsker et samarbejde med Nordfyns Kommune. Som udgangspunkt ved dannelse af et helt nyt selskab som både omfatter Nordfyns Kommune og Odense Vandselskab. Der er ligeledes lavet en økonomisk beregning af de nuværende omkostninger i henholdsvis Nordfyns Kommune og Odense Vandselskab til sammenligning. Disse beregninger viser, at den samlede omkostning pr. m 3 spildevand er lavere i Odense Vandselskab, og det vurderes, at det vil være økonomisk rentabelt at indlede et samarbejde. Eget selskab Alternativet til et samarbejde med Odense Vandselskab er, at Nordfyns Kommune etablerer sit eget selskab, enten som aktie- eller anpartsselskab. Køreplan Der er udarbejdet en foreløbig køreplan Processen frem til udskillelse af spildevand i selskabsform, som foreskriver de tiltag, der skal gennemføres inden et selskab kan blive en realitet - uanset om der vælges samarbejde med Odense Vandselskab eller eget selskab.

11 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 11 Med behandling af dette punkt er kommunen nået til det sidste punkt i Analysefasen. Indstilling: Teknik og Miljø indstiller, at der indledes et samarbejde med Odense Vandselskab, med henblik på dannelse af et nyt fælles aktieselskab, model 2 i advokatfirmaets redegørelse. Notat fra Økonomi af vedrørende processen frem til udskillelse af spildevand i selskabsform Notat fra Odense Vandselskab af vedrørende tilkendegivelse om samarbejde Økonomisk beregning vedrørende gennemsnitsberegning og takster spildevand Mail fra DANVA af angående status vedrørende Vandsektorloven Brev fra advokatfirmaet Energi & Miljø af om Aftale med Odense Vandselskab A/S Rapport fra advokatfirmaet Energi & Miljø af om Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 8 bilag til ovennævnte rapport Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der indledes et samarbejde med Odense Vandselskab, med henblik på dannelse af et nyt fælles aktieselskab, model 2 i advokatfirmaets redegørelse. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt Tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg Sagsnr J.nr K08 Miljøcenter Odense har på baggrund af den kommunale egenkontrol og miljøcentrets tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg i 2007 foretaget en samlet vurdering af anlæggenes drift i forhold til de gældende udledningstilladelser.

12 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 12 I Nordfyns Kommune er der følgende renseanlæg: Bogense Renseanlæg Hofmansgave Renseanlæg Otterup Renseanlæg Hårslev Renseanlæg Søndersø Renseanlæg Der foreligger udskrifter af resultaterne af de gennemførte beregninger vedrørende overholdelse af udlederkrav for samtlige af kommunens renseanlæg for tilsynsåret Teknik og Miljø har følgende bemærkninger: Otterup Renseanlæg: Alle udlederkrav fra Otterup Renseanlæg har været overholdt i tilsynsåret I to prøvetagningsdøgn har renseanlægget dog været belastet ud over den godkendte kapacitet på PE, idet der er målt en belastning på anlægget, svarende til PE og PE. Den gennemsnitlige belastning ligger dog indenfor udledningstilladelsens rammer. Otterup Renseanlæg har også i tidligere år været belastet ud over den godkendte kapacitet i enkelte døgnprøver. Årsag. Overbelastningen skyldes kraftige overskridelser af udledning af organisk stof i spildevand fra virksomheden Emmelev A/S. Hårslev Renseanlæg: Der har i tilsynsperioden været en overskridelse af det absolutte krav til ammonium - ammoniak på 8 mg/l, idet der i en døgnprøve er målt 16 mg/l. Årsag. Overskridelsen af ammonium ammoniak skyldes lynnedslag, hvorved anlægget var sat ud af drift, samt at en kilerem til blæser var sprunget, hvorfor der ikke kom ilt til procestanken. Søndersø Renseanlæg: Der har i tilsynsperioden været en overskridelse af det absolutte sommerkrav krav til ammonium- ammoniak på 2 mg/l, idet der i en døgnprøve er målt 3,1 mg/l. Øvrige renseanlæg ligger indenfor udledningstilladelsens rammer. Årsag. Overskridelsen af ammonium ammoniak skyldes for høj vandstand i procestanken, hvorved rotoren blev overbelastet. Den høje vandstand skyldes en fejl ved afløbskippen.

13 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 13 Brev af 8. december 2008 fra Miljøcenter Odense vedr. tilsyn renseanlæg i 2007 Kontrolskemaer: Tilsyn med kommunale renseanlæg 2007 Mail fra Miljøcenter Odense: Berigtigelse af tilsynsskrivelsen for 2007 Brev til Miljøcenter Odense med udvalgsbeslutning 26. februar 2008 Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der hentes ekstern rådgiver til vurdering af tilstanden på Otterup Renseanlæg Bogense Havn og Marina - Overførsel og frigivelse af anlægsmidler Sagsnr J.nr S05 I forbindelse med renoveringsplanen for Bogense Havn & Marina var der i 2008 afsat kr. til uddybning af marinaen efter sandflugt. En del sand fra den nye strand har gennem de første år føget ind over marinaen, og derved uheldigt lagt sig i bunker flere steder i marinaens bassin. Konsekvensen af dette er, at en del bådpladser har så ringe dybde at udlejningen af disse er sat i bero, og ligeledes er der ikke de 3 meters dybde, som der skal være i sejlergaden inde i marinaen. Bogense Havn og Marina anmoder derfor om at disse anlægsmidler overføres til 2009 og frigives i januar måned, så uddybningen kan ordres og udføres inden sæsonen starter i april måned. Til politisk beslutning. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 15. januar 2009: Udvalget indstiller, at beløbet frigives.

14 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 14 Økonomi oplyser, at de kr. er en del af de anlægsprojekter, der er stillet i bero på grund af manglende dispensation Regulativ for private vandværker i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Teknik og Miljø har udarbejdet Forslag til Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune. Forslag til regulativet er udfærdiget i medfør af 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007 efter forhandling med de almene vandforsyninger i Nordfyns Kommune. Regulativet er gældende for vandværkerne i Nordfyns Kommune undtagen Bogense Forsyningsselskab, Otterup Vandværk og Lundeværket. Regulativet træder i kraft den 1. februar Forslag til Regulativ for privat vandforsyninger i Nordfyns Kommune Teknik og Miljø indstiller, at Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune godkendes.

15 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Fastsættelse af grundpris, Rosenholmgrenen, Morud Sagsnr J.nr P20 På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2008 blev der givet en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Rosenholmgrenen, Morud. Teknik og Miljø foreslår, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 531 kr. pr. m². Grundprisskema, Rosenholmgrenen, Morud Økonomiske oplysninger: Grundprisen på 531 kr. pr. m² er også anvendt ved beregning af indtægtsbevillingen på 15,5 mio. kr., som blev bevilget af Kommunalbestyrelsen den 19. juni Teknik og Miljø indstiller, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 531 kr. pr. m². Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 531 kr. pr. m².

16 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Fastsættelse af grundpris, Ålesundparken, Bogense Sagsnr J.nr P20 På Kommunalbestyrelsens møde den 21. august 2008 blev der givet en anlægsbevilling på kr. til igangsætning af byggemodningen af Ålesundparken/Tromsøparken, etape 2, Bogense. Teknik og Miljø foreslår, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 392 kr. pr. m². Grundprisskema, Ålesundparken Økonomiske oplysninger: Grundprisen på 392 kr. pr. m² er også anvendt ved beregning af indtægtsbevillingen på 16,7 mio. kr., som blev bevilget af Kommunalbestyrelsen den 21. august Teknik og Miljø indstiller, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 392 kr. pr. m² Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at grundprisen for parcelhusgrunde fastsættes til 392 kr. pr. m² Entreprenøraftaler 2009

17 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 17 Sagsnr J.nr Odense Kommune fremsender Entreprenøraftaler 2009 på følgende områder: - specialtandplejen - stofmisbrug - behandling for alkoholisme - specialundervisning for voksne - specialrådgivning for småbørn - hjernerådgivningen - godkendelse af private opholdssteder - sygehusundervisning for indlagte børn på OUH - udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade - fysio- og ergoterapi til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Odense Kommune skal have meddelelse snarest efter nytår. I aftalerne for 2008 er indskrevet, at kommunerne skal opsige aftalerne senest den 1. juli, såfremt de ønsker at træde ud af aftalerne. Forarbejde og udkast til entreprenøraftaler for 2009 blev allerede drøftet og indstillet til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen i april juni Nordfyns Kommune har således ikke opsagt Entreprenøraftaler for Notat af 6. januar 2009 udarbejdet af Myndighedschef Bjarne H. Rasmussen Forklædebrev til entreprenøraftaler 2009 Baggrundsnotat vedrørende entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Entreprenøraftalerne indstilles godkendt. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2009:

18 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Rapport for tilsyn med Langebyhus 2008 Sagsnr J.nr K08 Familieudvalget har til opgave jf. Lov om social Service 148a at føre et årligt generelt driftsorienterende tilsyn med Langebyhus. Tilsynet skal forholde sig til Langebyhus personale, bygninger og økonomi. På den baggrund har administrationen aflagt besøg på Langebyhus den 10. november 2008 med henblik på at foretage det nævnte tilsyn. Tilsynsrapportens indhold har ikke givet anledning til bemærkninger, udover hvad de fremsendte bilag redegør for. Børn- og Ungechef Henrik Jacobsen deltog under behandlingen af dette punkt. Rapport for tilsyn med Langebyhus den 10. november 2008 Belægningslister 2008 Takster 2008 Budgetramme 2008 Det indstilles, at tilsynsrapporten for Langebyhus godkendes. Beslutning i Familieudvalget den 14. januar 2009: Tilsynsrapporten indstilles godkendt Godkendelse af Nordfyns Ungdomscenter Sagsnr J.nr P19

19 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 19 I henhold til servicelovens 142, stk. 5 og 144, stk. 1 godkender Kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune ansøgninger fra private opholdssteder og private botilbud som generelt egnede. Det vil sige, at Kommunalbestyrelsen, jævnfør bekendtgørelse om godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud samt tilhørende vejlednings pkt. 71, skal godkende disse tilbud, som generelt egnede såfremt de opfylder betingelserne for godkendelse i bekendtgørelsen. Fonden Nordfyns Ungdomscenter har gennem Nordfyns Kommunes entreprenør på godkendelses- og tilsynsopgaven Faaborg-Midtfyn Kommune været underlagt de nødvendige sagsbehandlingsskridt vedrørende godkendelse. Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede udredning, vurdering og indstilling foreligger nu. Der er tale om et socialpædagogisk opholdssted for unge med særlige behov. Faaborg-Midtfyn Kommune anbefaler godkendelse til at optage maksimalt 3 unge under 18 år og 7 unge over 18 år til bofællesskab og/eller botræning. Faaborg-Midtfyn Kommune fremhæver, at indskrivningsgrundlaget er, at de unge skal gennemgå den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (lov nr. 564 af 6. juni 2007). Ansøgning om godkendelse af Fonden Nordfyns Ungdomscenter Beskrivelse af bofællesskabet Beskrivelse af botræningen Beskrivelse af ungdomsuddannelsen Udkast til bevillingsskrivelse Uddrag af lovtekst vedrørende private opholdssteder Vedtægter for Fonden Nordfyns Ungdomscenter af 20. oktober 2008 Notat af 12. januar 2009 fra Økonomi Faaborg-Midtfyn Kommune har som Nordfyns Kommunes sagsbehandlende entreprenør indstillet til godkendelse, at Fonden Nordfyns Ungdomscenter driver et botilbud og socialpædagogisk opholdssted for i alt 10 unge med særlige behov, hvoraf der maksimalt må indskrives 3 unge under 18 år. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2009: Indstilles godkendt. Børge Nielsen ønsker protokolleret, at personalet ansættes under overenskomstmæssige forhold. Udkast til godkendelsesskrivelse indstilles godkendt. Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

20 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af før-sfo Sagsnr J.nr S05 Administrationen anmoder om frigivelse af kr fra anlægsmidlerne til gennemførelse af etablering af før-sfo på folkeskolerne. Der er indkommet ansøgninger fra Kongslundskolen, Løkkemarkskolen og Otterup Skole til et samlet beløb af kr På Havrehedskolen arbejdes der med et projekt, som indebærer en lokalerotation indeholdende bygningsændringer samt etableringsomkostninger til inventar. Rotationen indbefatter desuden, at Lokalhistorisk Forenings lokaler inddrages i projektet, hvorfor foreningen skal anvises andre lokaler i kommunen. Oversigt over ansøgninger fra skolerne Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Økonomiske oplysninger: Der er på Budget 2009 afsat kr til formålet. Det forventes, at der foreligger et overslag over udgifterne til Havrehedskolen til mødet. Administrationen indstiller, at der frigives kr af rådighedsbeløbet til gennemførelse af projektet på Havrehedskolen. Ligeledes indstilles det, at ansøgningerne fra de tre skoler imødekommes. Beslutning i Familieudvalget den 14. januar 2009: Det indstilles, at der frigives kr Administrationens notat af 14. januar 2009 indstilles fulgt med kr Institution Forslag til bevilling Udgift Kongslundskolen 2 stk. garderobeskabe Løkkemarkskolen Etablering af toilet Otterup Skole Lydisoleret dobbeltdør Havrehedskolen Ombygning Garderobeskabe

21 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 21 Krogsbølle Skole Ombygning af eksisterende omklædningslokale Det indstilles, at der frigives kr ,- til opgaven. Økonomiudvalgets indstilling godkendt Ansøgning fra puljeinstitutionen Dragen om oprettelse af småbørnsgruppe Sagsnr J.nr Børnehaven Dragen ansøger i brev af 27. november 2008 om tilladelse til at etablere en småbørnsgruppe pr. 1. august Der ønskes oprettet 8-10 pladser og evt. 4 gæstepladser til dagplejebørn. Institutionen skønner, at der er potentiale i lokalområdet til at fylde pladserne at et integreret børnepasningstilbud har både praktiske og pædagogiske fordele at der er god og fornuftig økonomi i denne model. I Ore-området, hvor Dragen er beliggende, er der dags dato ansat 4 dagplejere med plads til 16 børn. Daginstitutionsafdelingen vurderer, at der i givet fald kan etableres 6-8 pladser i en småbørnsgruppe og 1 gæstepladser. D.d. er der ikke børn på venteliste til Ore-området pr. 1. marts Notat af 4. december 2008 fra Daginstitutionsafdelingen Ansøgning fra Børnehaven Dragen af 27. november 2008 Budgetforudsætninger for 2009 fra Dragen Budgetbemærkninger for 2009 fra Dragen Notat fra Økonomi af 8. december 2008 Personalemæssige konsekvenser: Eventuel nedgang i antallet dagplejere.

22 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 22 Økonomiske oplysninger: Fremgår af notat fra Økonomi af 8. december Administrationen indstiller, at ansøgningen fra Børnehaven Dragen imødekommes under forudsætning af, at de fysiske rammer og personalenormeringen kan godkendes af Nordfyns Kommune. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Administrationens indstilling godkendt Lovpligtige tilsynsbesøg på botilbud ( Handicap) Sagsnr J.nr I henhold til Retssikkerhedslovens 15 og 16 er tilsynet med kommunens botilbud omfattet af den almindelige kommunale tilsynsforpligtelse. Det vil sige, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Administrationen har udarbejdet forslag til tilsynsmanual for tilsyn med botilbud efter servicelovens 107 samt aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse efter henholdsvis servicelovens 104 og 103. Tilsynet vil blive fortaget af kommunens myndighedskonsulent og handicapkonsulent. Konsulent Judith Poulsen deltog i behandlingen af dette punkt. Uddrag af relevant lovtekst Tilsynsmanual udarbejdet af konsulenterne Judith Poulsen og Jette V. Pedersen

23 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 23 Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2008: Administrativt oplæg indstilles godkendt Ansøgning om tillægsbeviling i forbindelse med ekspropriation af Perlen Sagsnr J.nr I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning af 17. januar 2008 om ekspropriation af Perlen har sagen været indbragt for Taksationsmyndighederne. Overtaksationskommissionen har den 11. august 2008 fastsat erstatningen til kr. 2,5 mio. samt forrentning fra dato for ekspropriationens gennemførelse og godtgørelse af advokatomkostninger ved begge kommissioner. Ekspropriationen er tinglyst på ejendommen, og modpartens advokat indestår for indfrielse eller accept fra eksisterende ejendomspanthaver i ejendommen. Med henvisning til Den Kommunale Styrelseslov 31 har borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne ekspederet Overtaksationskommissionens afgørelse og udbetalt erstatningen den 24. september Økonomiske oplysninger: Der er i Budget 2008 ikke afsat beløb til erstatning m.v. Udgifter i forbindelse med ekspropriation: mio. kr. Erstatning 2,500 Renter 0,069 Sagkyndig bistand 0,025 Landinspektør 0,139

24 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 24 Uforudsete udgifter 0,050 I alt 2,783 Tidligere bevilget til nedrivning mv. (Kommunalbestyrelsens møde den 15. maj 2008) mio. kr. Nedrivning 0,188 Reetablering med græs 0,055 Udarbejdelse af tilstandsrapport 0,009 Byggepladsomkostninger 0,025 I alt 0,277 Samlede udgifter vedrørende Perlen 3,060 LE34s beregning af erstatning Overtaksationskommissionens kendelse Borgmesteren indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr. 2,783 mio. som følge af ekspropriation af Perlen. Beslutning i Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2008: Udsættes til nærmere undersøgelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: Til efterretning Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af varmeanlæg på Havrehedskolen Sagsnr J.nr G01 Administrationen anmoder om frigivelse af kr fra anlægsmidlerne til udskiftning af varmesystemet på Havrehedskolen.

25 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 25 Brev fra Havrehedskolen af 12. september 2008 Notat fra Økonomi af 9. december 2008 Økonomiske oplysninger: Der er på Budget 2009 afsat kr til formålet. Administrationen indstiller, at der frigives kr af rådighedsbeløbet til udskiftning af varmeanlæg på Havrehedskolen. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Det indstilles at Økonomiudvalget frigiver et beløb til projektering. SAGER TIL EFTERRETNING 582. Orientering fra Borgmesteren Sagsnr o Referat fra møde i Borgmesterforum på Fyn den 3. december o Beredskabsstyrelsen fremsender rapporten Dødsbrande i Danmark Rapporten kan ses på o Der foreligger statistik over Det Sociale Nævns afgørelser af kommunens sager. Der har i perioden været 38 afgørelser, som fordeler sig således: I 32 sager har Nævnet stadfæstet kommunens afgørelse, 1 sager er indbragt for Ankestyrelsen, 1 sag er genvurderet af Ankestyrelsen (stadfæstelse af kommunens afgørelse), 2 sager hjemvist til fornyet vurdering, 1 sag har Nævnet ændret kommunens afgørelse og 1 sag er afvist. Til efterretning.

26 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet Sagsnr J.nr Myndighedsafdelingen i Nordfyns Kommune har fået midler af Velfærdsministeriet til at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle hjemmehjælpsmodtagere i kommunen. Formålet med undersøgelsen var at afdække, hvorvidt brugerne er tilfredse med den hjemmehjælp de modtager. Analysen viser, at Nordfyns Kommune klarer sig meget tilfredsstillende på hovedparten af de variable, der blev testet i brugerundersøgelsen. Nordfyns Kommune modtager således bedømmelser langt over middel, hvilket giver et klart billede af en generel høj tilfredshed blandt kommunens hjemmehjælpsmodtagere. Konsulent Judith Poulsen deltog i behandlingen af dette punkt. Brugerundersøgelse af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet i Nordfyns Kommune Notat Brugerundersøgelsen på hjemmehjælpsområdet Til politisk orientering Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2008: Taget til efterretning. Fremsendes til orientering for Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet. Til efterretning.

27 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 27 LUKKEDE SAGER 584. LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Sagsnr LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 55 ONSDAG DEN 9. DECEMBER 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 30 ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere