Opgaveskrivning kort og godt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveskrivning kort og godt"

Transkript

1 Opgaveskrivningkortoggodt afjanfogtogkennethreineckehansen FrederiksbergSeminarium,2.udgave2009 INDLEDNING...1 ARBEJDSPROCESSEN...1 PRODUKTET...3 OPGAVENSEMNE...6 HVADINDEBÆRERKRAVETOMVIDENSKABELIGHED?...7 OPGAVENSDISPOSITION...7 GENERELTOMAKADEMISKEOPGAVER...8 FREMSTILLINGOGARGUMENTATIONIAKADEMISKEOPGAVER...8 LITTERATURLISTE...9 BILAG1 REGLERFORHURTIGSKRIVNING BILAG2 SPØRGESKEMATILKORTLÆGNINGAFSKRIVEPROCESSEN Indledning Dettelillehæftesætterfokuspåskriftlighedenilæreruddannelsen. Vedatforeslåfælles,grundlæggendestandarderforalleskriftlige opgaver,somdestuderendelaverundervejsiuddannelsen,erdeti sidsteendehensigtenatbidragetilenmeresystematiskudvikling afdemetodiskefærdigheder,derkrævesforatkunneklare arbejdetmedbacheloropgavenpå4.årgang. Hæfteterbyggetsåledesop,atviførstkommermedenrækkeråd oganvisningertilarbejdsprocessen.derefterbeskriverviforskellige kravtilogmulighederiforbindelsemedproduktet,somerden skriftligeopgave.fremstillingeneroveraltrettetimoddet elementæreoggrundlæggendeogermedviljeoversigtspræget indtildetpunktvise.detbetyderblandtandet,atfremstillingen hverkenkanellerskalståalene,menertænktsomethjælpemiddel iforbindelsemedlærernesvejledningogdestuderendes selvstændigearbejdemedderesopgaver. Arbejdsprocessen Omlæsning Brugdatabaserogbibliotekertilatskaffedigetoverblikover dentilgængelige,relevantefaglitteratur.gørdetteallerede, mensdueridenindledendefasemedopgavenogumiddelbart efter,atemneterafklaret Læskritiskogstrategisk,dvs.iforholdtilformålet;læsikke nødvendigvistekstenisinhelhedellerligegrundigtoveralt Brughellerefåkildergrundigtendmangeoverfladisk 1

2 Omskrivning Tagnotaterunderdinlæsning Skrivlisteroverordogbegreber Brugmindmapssomredskabtilatstrukturereopgavenmed Skrivpåfleredeleafopgavenpåsammetid:rundt omkringskrivning Brughurtigskrivning,hvorduskriveruafbrudt ligemeget hvad udenatretteogudenatlæsetilbage(sebilag1).skriv om sorterogredigerbagefter.brugfxdennetekniktilat skrivedigindpåproblemformuleringen Brugydrekriterieridinskrivning sættidsfristermedmange delmål Ladværemedatlæsealsekundærlitteraturen,førdubegynder atskrive Gørskriveprocessenoffentlig ladandrelæse,hvadduskriver, ogsåselvomduikkeertilfreds Gørskriveprocessenbevidst,fxvha.spørgeskemaet,bilag2 Omgodeproblemformuleringer Problemformuleringererethyppigtanvendtredskabtilat præcisereenbredereemneformuleringogpådenmåde strukturereenopgavesindhold.viskaldoggøreopmærksompå,at derermangeforskelligeslagsproblemformuleringer,mangemåder atarbejdemedproblemformuleringerpåipraksis,ogatdetinogle sammenhængeansesforbedreatarbejdemedandre fremgangsmådersomfxhypoteser. Godeproblemformuleringerbestårafnoglevalgogmangeflere (ubehagelige)fravalg Godeproblemformuleringererkorte,dvs.højst5 10linjer lange Godeproblemformuleringeranvenderopgavensnøglebegreber mendefinererdemsenere Godeproblemformuleringererofteformuleretsom1 3åbne spørgsmål,hyppigthv spørgsmål(hvad,hvordan,hvorforosv.), somdetermuligtatbesvarekonkretiløbetafopgaven; problemformuleringengørdetaltsåmuligtatkonkludere Godeproblemformuleringererhandlingsanvisendeoggør klart,hvadopgaveskriverenskalgøreogihvilkenrækkefølge; problemformuleringenfungerersåledesogsåsomenslags søgemaskineistyringenafskriveprocessenogudvælgelsenaf litteratur Ivissetilfældekandetværehensigtsmæssigtatskriveen selvstændig,punktvishandlingsanvisningitilknytningtil problemformuleringen Omgenstridigeproblemformuleringer Oftegørproblemformuleringenmodstand hvadderskaberkampe ogfrustrationeriarbejdsprocessen.deterimidlertidhelt almindeligt,atproblemformuleringenmåjusteresfleregange undervejs.detteerikkeisigselvnogenmetodisksvaghedved opgavenellerensvækkelseafdensargumentationellervaliditet. Hvisproblemformuleringenadskillersigvæsentligtfraden oprindeligeproblemformulering,kandetinogletilfældevære relevantatgøreredeherforiafslutningenafopgaven. 2

3 Produktet Opgavensbestanddele Enakademiskopgavebeståraffølgendedele: Forside:Væropmærksompå,hvilkeoplysningeromfag, navn,signatur,studienummer,antalsiderosv.derstilles kravomfordenpågældendeforsidesvedkommende Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse:Hvisopgavenindeholderbilag,skal disseværenummereredeogigivetfaldforsynetmed henvisningertillitteraturlisten Brødtekst:Huskatpaginereopgavenssider Fodnoterellerslutnoter Litteraturliste,inkl.kildehenvisningertilbilagene Vedgruppefremstilledeeksamensopgaverskaldetfremgå,hvem dererforfattertilopgavensdele.iandreopgaverifagenekander gældeandreregler,sommeddelesafbedømmerneidepågældende opgaver. Modelleroggrafikskalværetydeligeoglæsbareogtællerligeså mangeanslag,somdeskønsmæssigtfylderpåsiden. Beregningafopgavensomfang Deflesteopgaverharetmaksimalttilladtantalsider,hvisformat normaltera4,ogsommaksimalthar2600tegn(inkl.mellemrum) pr.side.vedberegningafsidernesantalgælderiøvrigtfølgende regler: Tællermedogskalpagineres Brødtekst Fodnoter/slutnoter Billederogtabeller Modelleroggrafik Særligtombilag Tællerikkemed Forside Indholdsfortegnelse Litteraturliste Bilagsfortegnelse Bilagtællerialmindelighedikkemedtildetsamledesidetal,men tjenerudelukkendesomekstradokumentation.opgavenskal såledeskunnelæsesudenbilagene.mængdenafbilagaftalesmed underviser/vejlederiforholdtilhverenkeltskriftligopgave. Brugafcitater Derskalciteresnøjagtigt,dvs.gammeldagsortografiogstavefejl gengivesogså.stavefejlkaneventueltefterfølgesafet[sic];sic betyder sådanstårdervirkelig. Udeladelserkanmarkeresmed[ ].Udeladelsermåikkeforvrænge meningenmeddet,mancitererfra. Redaktionellekommentarerelleromrokeringermidticitatet skrivesidetheletageti[]. 3

4 Citateriselvebrødtekstenmarkeresmedcitationstegn eller ogingenandrefremhævelser. Længerecitaterkanfremhævesvedatisoleredemfrabrødteksten. Mankanfxspringeenlinjeoverogindrykkehelecitatet.Mankan desudenændrelinjeafstandentil1,0(hvorbrødtekstenharstørre linjeafstand,fx1½).derudoverbørmanværevarsommedat ændretypografi.citater,derfremhævespådennemåde,harikke citationstegn Hvisderikildetekstenforekommerunderstregninger, gennemstregninger,kursiveringer,fedskrift,kapitæler, VERSALER,skaldegengivesicitatet. Hvismanselvtilføjerenfremhævelsetiletcitat,fxkursiveringafet ord,skaldetangivestydeligtilitteraturhenvisningen:(jensenog Søndergaard,1967:38,minfremhævelse). Litteraturhenvisninger Islutningenafallecitaterhenvisesdertilkildenilitteraturlisteni enparentes.hvisetafsnitellerenpassageiopgavenrefererereller ermarkantbaseretpåenbestemtkilde,kanmanogsåhenvisetil litteraturlisten,selvommanikkeligefremcitererkilden.detsamme kanmangøre,hvismananvenderetenkeltordellerenvendingpå enmåde,somerspecielforenbestemtforfatter,ogmangernevil gørelæserenopmærksompå,atmananvenderordeteller vendingenpånetopdennemåde. Detersomregelnokatskriveforfatterensefternavn,årstalfor udgivelsenogsidetal: (Hansen,1998:7) (JensenogSøndergaard,1967:18 29) Erderflereendtoforfattere,kanmanangivedenførsteforfatter efterfulgtafet"etal.",derbetyder"ogandre": (Skou Knudsen,etal.,1980:77) Hvismanciterersammestedfra,kanmanandengangistedetfor årogsidetalskrive"ibid.",derbetyder"sammesteds": (Skou Knudsen,etal.,ibid.) Hvisdetudfrabrødtekstentydeligtfremgår,hvilketværkman citererfra,kanmannøjesmedatangivesidetal: (s.7) (p.7) Litteraturhenvisningertilpublikationerudenentydigforfatter Noglepublikationerharikkenogenentydigforfatter.Idisse tilfældekanmannøjesmedatanførepublikationenstiteli henvisningen: (Folkeskoleloven, 1,stk.2) (Fællesmålforengelsk:58) (Retskrivningsordbogen:624) Litteraturlister Derfindesmangemåderatskrivelitteraturlisterpå.Følgende anvisningerervejledende,ogderkanindenforforskelligefag findesforskelligetraditionerforudarbejdelsenaflitteraturlister. 4

5 Meningenmedenlitteraturlisteer,atmanpåenenkelogentydig mådekanidentificereogkontrollerekildernetilopgaven.overalt gælderdetgrundprincip,atderskalanvendesenkonsekventog ensartetstandardiudarbejdelsen.derkanevt.skelnesmellem primær ogsekundærlitteratur.primærlitteraturerdekilder,man forholdersigdirekteoganalyserendetil;sekundærlitteraturer kilder,hvormedmanibredereforstandbelyserogperspektiverer sitemne. Bøgerogartikleribøger,tidsskrifterogaviser Værktitlerogtitlerpåantologierogtekstsamlingerkursiveres, mensartiklerogenkeltståendeteksterfremhævesmed citationstegn Litteraturlistenbørsomminimumindeholdeforfatternavn(e), udgivelsesår,titel ogireglenogsåforlag: Jensen,LeifBecker(1997):Indføringitekstanalyse.Roskilde Universitetsforlag Hvisdererflereudgaver,kandetværeønskeligtatangiveudgave ogoplag: Rienecker,Lotte(1996):Tekstertiltiden.2.udgave,1.oplag. DanskpsykologiskForlag Hvisdererflereværkerafsammeforfatterfrasammeår,sættes dereta,b,cosv.efterårstallet: Steffensen,Bo(1993a): Hvemejermeningenmeden tekst?.i:humaniora,årg.7,nr.1,s Steffensen,Bo(1993b): Billedererikkekunbilleder:om ordogbillederideelektroniskemassemedier.i: Uddannelse,årg.26,nr.2,s Vedartikleribøgerangivesførstartiklen,dernæstværket,hvorfra denstammer.redaktørenellerudgiverenafværketmarkeresmed (red.)eller(udg.).tilsidstkanmanevt.angive,påhvilkesider artiklenståriværket: Dilling,Carsten(1997): Fraelevtilstuderende.I:Anne MarieMaimfl.(red.):Imodennyvidenskabeligdannelse. OdenseUniversitetsforlag,s Vedartiklerfratidsskrifterangivesogsåtidsskriftetsnummer mennormaltikketidsskriftetsredaktionellerforlag: Larsen,PeterHarms(2002): Virkelighedenpåspil.I: MedieKultur,nr.34,s Vedavisartiklerskalderforudenforfatter ogartikelnavnangives avisensnavnogdatosamtevt.sidetal: Hansen,ClaesKastholm(2009): Sendnordjyderne.I: BerlingskeTidende, ,s.12 Elektroniskedokumenterpåinternettet Internetsiderskildeværdiafhængerbl.a.af,omderfindesen kolofonellerandenoplysningomforfatter,udgiver,udgivelsestidspunktogevt.udgivelsessted.findesderikkeoplysningerom disseforhold(somfxiwikipediaogandreheltellerdelvistbrugergenereredetekster),ersidenskildeværdiiforbindelsemedakademiskopgaveskrivningtvivlsom. 5

6 Enreferencetiletwww dokumentskalsåvidtmuligtindeholdede sammeoplysningersomhenvisningertilpapirtekster,tilligemed tekstenselektroniskeadresse(url),evt.oprettelsesdatosamtdato fordownload: Frostholm,ChristianYde(2009): Etopslagsværktil fremtiden læsdetmensdukan.i:afsnitp,plogultra,den 25.maj2009.Lokaliseretden2.juni2009på Walther,BoKampmann(2009): War/Games:TheArtof RulesandStrategies.SyddanskUniversitet.Lokaliseretden 2.juni2009påhttp://www1.sdu.dk/Hum/bkw/wargames REVISED walther.pdf Ytzen,Flemming(2009): Skandalefælderbritiskminister. I:Politiken,2.juni2009,kl Lokaliseretden2.juni 2009påhttp://politiken.dk/udland/article ece Cd rom/dvd,databaserogfilmmv. Referencenskalsåvidtmuligtangiveforfatternavn,titel, publikation,databasevært,databasenavn,medie(cd rom/dvdmv.), udgivelsesdatosamtevt.bidragetsaccessionsnummer: Cd rom Lynch,M.(1997): Cataloging.I:TheIndexer,5 8. LokaliseretpåWilsonDisc(LibraryLiterature,cd rom, udsendtefterår1997,acc.nr.34987) NudanskLeksikon(2002).PolitikensForlag(cd rom) Database Film Fearrington,Julia(2007):Sprogbrugogpositioneringhos tosprogedeeleverifolkeskolen enkvalitativanalyse, oprettetden2.maj2007.lokaliseretden5.juni2009i FrederiksbergSeminariumsOpgavebasepå Leth,Jørgen(1981):66scenerfraAmerika. (Dokumentarfilm).Lokaliseretden5.juni2009i Filmstribenpå Carlsen,EsbenHøjlund(1986):MordetiFinderuplade. StatensFilmcentral(videodokumentarfilm) Vinterberg,Søren(2005):Festen.ElectricPark,distribution: DBCmedier(dvd film,originalfilmen:nimbusfilmi samarbejdemeddrtv,1998) Grammofonplade Henningsen,Poul(1965):PHpåplade.Louisiana/Gyldendal Grammofonplader(grammofonplade) Opgavensemne Opgavenskalbehandleetfagligtemnevedhjælpafanvendelsenaf relevantefagligebegreberogfremstillingsformer.imangeopgaver ilæreruddannelsenindgårfølgendeelementeriindkredsningenaf 6

7 enopgavesemne,som medundtagelseafdefagdidaktiske refleksioner bådeangårlinjefageneogdepædagogiskpsykologiskefag: Fagligtstofogindhold:genstandsområder,discipliner, begreber,terminologiosv.,somerspecifikkeforetfag Fagligemetoder:eksperimenter,forsøgsopstillinger, analyser,fortolkninger,observationer,undersøgelserosv., somerspecifikke,velbeskrevneogvalidefremgangsmåder indenforetfag Fagdidaktiskerefleksioner Professionsrelevanterefleksioner Hvadindebærerkravetomvidenskabelighed? Forskelligefaganvenderforskelligemetoder.Foralle fremstillinger,deranvenderenvidenskabeligmetode,gælder imidlertidfølgende: Envidenskabeligopgaveermetodisktransparent,dvs.dengør detaljeretredefordenanvendtemetode.metodeneropgavens hvordan,denplanmæssigeogsystematiskeprocedurefrem moddetmål,manharsatsigiproblemformuleringen Envidenskabeligopgavemetakommunikerer,dvs.gørgrundigt redefor,hvordanargumentationeniopgavenerbyggetop Envidenskabeligopgaveanvenderikkeukvalificerede smagsdommeogubegrundede,subjektivevurderinger Envidenskabeligopgavehenviserpåenensartetogutvetydig mådetilsinekilder,herunderogsåkildernetildeanvendte fagligebegreberogmodeller Envidenskabeligopgavebegrunderogargumentererforsine synspunkter Envidenskabeligopgaveanvenderetkorrektogsagligt men selvfølgeligogsågernepersonligt skriftsprogmedkorrekt tegnsætningogkorrektsætningsopbygning,ikkeufuldstændige sætninger,talesprog/slangogmangelfuldkommatering.deter ikketilstrækkeligtatforladesigpåcomputerensstave og grammatikkontrol Envidenskabeligopgaveanvenderklareogentydige typografiskemarkeringerafforskelligeniveaueriteksten Opgavensdisposition Mankandisponereenvidenskabeligfremstillingpåflereforskellige måder,ogindenfornaturvidenskaberne,samfundsvidenskaberne ogdehumanistiskefagfindesderforskelligeforbillederfor dispositionogargumentationividenskabeligeartikler. Nedenståendemodeleraltsåikkedenenestemulige,menvilimere ellermindremodificeretformkunneanvendesiforbindelsemed opgaveskrivningiallelæreruddannelsensfag. Indledning o Fagligmotivationforatbeskæftigesigmedemnet o Evt. privilegeretpunkt,dvs.personligebevæggrunde o Indkredsningafemnet,emnebeskrivelse o Undersøgelsensformålogoverordnedehypoteser o Problemformulering Redegørelseforempiriogmetode o Begrebsdefinitioner 7

8 o Afgrænsningafemnetiforholdtiltilgrænsendeemner o Disposition:opgavensopbygning Undersøgelsen Afslutning o Konklusioneniforholdtilproblemformuleringener o Begrænsningerneisvareter o Perspektiverneisvareter o Anbefalingerneiforlængelseherafer Litteraturliste Bilag Genereltomakademiskeopgaver Deterkarakteristiskforstileniakademiskeopgaver,atde: Harenfagligproblemstilling Harfokus opgavenudgørénsammenhængende argumentation Redegørforbegreberogteoriervha. o Citater o Parafraser o Referater Metakommunikerer Brugerderigtigesproghandlingerogfremstillingsformer Idetfølgendevilvikortuddybedissepunkter. Citat,parafraseogreferat Mancitererenkilde,når: Denpræciseordlydervigtig Manharabsolutbrugforkildensautoritet Endybdeborendetekstanalyseernødvendig Manparafrasererenkilde,når: Denpræciseordlydikkeerafgørende Kildensstilødelæggersammenhængenifremstillingen Manharbehovforatforkorteteksten Manreferererkilden,når: Mankunharbrugforkerneniindholdet Kildenrummermangeunødvendigedetaljer Manvilgiveengenerelpræsentationafkilden Manskalholdesinegenstil,ogsånårmanparafraserereller referererkilder ellerskommeropgaventilatfremståsomet kludetæppeafforskelligestilarter. Fremstillingogargumentationiakademiskeopgaver Opbygningenafargumentationenogfremstillingeniakademiske opgaverkananvendeenrækkeforskelligefremgangsmåder: Citat,referatogparafrase Sammenligningogmodstilling Analyse(atskilleenhelhedad,fxenteoribygning,enmodel ellerenorganisation,osv.)ogsyntese(atsamleenkelte dele,fxbegreberelleriagttagelser,tilenhelhed) Eksemplifikationpåbaggrundafoverordnedeprincipper (deduktion)ogudledningafoverordnedeprincipperpå baggrundafeksempler(induktion) 8

9 Beskrivelseogfortolkning Vurderingogperspektivering Sproghandlingeriakademiskeopgaver Deterafstorbetydning,atsprogetogstilenienakademiskopgave senderderigtigesignalertilmodtageren.modtagerenskalhave klaroplysningomdenanvendtemetode/fremgangsmådeogde anvendtefagligebegreberogmodeller,ogsåskalopgaven argumenterepåensagligmåde.iforholdtildenvalgtesproglige formvilmanoftebefindesigpåenskalaafforskelligemulige udtryksmåder.manbørhellere: Argumentereendagitere Begrundeendanmelde Beviseendformode Reflektereend'atsynes' Diskutereendbelære Fortolkeendgætte Nuancereendpopularisere Problematisereendpåstå Sandsynliggøreendlovprise Undersøgeendnedgøre Vurdereendpostulere Perspektivereend'fåindfald' Konkludereendhævde Transformeredetfagligestofendrefereredet Litteraturliste Jacobsen,HenrikGalbergogPeterStrayJørgensen(2005):Håndbog inudansk.diverseudgaver.politikensforlaga/s, Katzenelson,Boje(2001):Vejledningiudarbejdelseogaffattelseaf universitetsopgaverogvidenskabeligearbejder.4.udgave.dansk psykologiskforlag Rienecker,Lotte(1996):Tekstertiltiden.2.udgave.Dansk psykologiskforlag Rienecker,LotteogPeterStrayJørgensen(2005)Dengodeopgave: håndbogiopgaveskrivningpåvideregåendeuddannelser.3.udgave. Samfundslitteratur Skov,A.(2007):Referérkorrekt!:Omudarbejdelseafbibliografiske referencer.københavn.danmarksbiblioteksskole.lokaliseretden 21.juni2009påhttp://vip.db.dk/tutorials/referencer/default.htm 9

10 Bilag1 reglerforhurtigskrivning 1. Vælgetemne. 2. Sætentidsfrist. 3. Stopikkeop løftikkepennen. 4. Skrivsåhurtigt,dukan. 5. Planlægikke. 6. Kigikketilbageiteksten tænkikkepåstavningog grammatik. 7. Hvisdugåriståadetspor,fortsætterdubareadennylinje medetnytspor. 8. Vækkesselvkritikkenalligeveltillive,såskrivhvorfor (metakommunikation). 9. Inødstilfældekanduskrivenogetsludder. 10. Skrividitegetsprog,gernesomomdutalertilnogen 11. Tekstenerkuntilegetbrug! (Kilde:Rienecker,1996:67 68) Bilag2 spørgeskematilkortlægningafskriveprocessen 1. Hvaderdesidstefireting bortsetfranoter duhar skrevetpåogudenforseminariet(afleveringsopgaver, læserbreve,etc.),oghvemlæstedisse? 2. Prøvatbeskrive,hvaddutypiskforetagerdig,iforbindelse medatduskriverenopgave.dumågernemedtage aktiviteter,derikkedirekteharmedskrivningenatgøre. 3. Hvilkefaktorerfremmer,oghvilkehæmmerellerblokerer dinskriveproces?givgernekonkreteeksempler. 4. Angivdittidsforbrug(procentueltiforholdtildensamlede arbejdstid)på 5. Forberedelse(fxstofindsamling,disponering,noter) 6. Skrivning 7. Efterbearbejdning(fxrevision,korrektion). 8. Hvadhardulettestved,nårduskriver? 9. Hvadhardusværestved,nårduskriver?Angivtoting,du gernevilblivebedretil.givgernekonkreteforslagtil hvordan. 10

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Vejledning i Rapportskrivning

Vejledning i Rapportskrivning Vejledning i Rapportskrivning Finn Nordbjerg Rie Nielsen Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business: IT Uddannelserne August 2011 1 Forord Denne vejledning er rettet mod

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

SPECIALESKRIVNING: ARBEJDSPROCESSER OG LÆSBARHED

SPECIALESKRIVNING: ARBEJDSPROCESSER OG LÆSBARHED SPECIALESKRIVNING: ARBEJDSPROCESSER OG LÆSBARHED TINE WIRENFELDT JENSEN CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING DATALOGI E09 præsen TATION 1 PRÆSENTATION Ansat på Center for Undervisningsudvikling for HUM &

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

Konstruerende Kuhn? Eksamensnummer: 525 Sociologiens Videnskabsteori 3. sem sociologi 19. dec 2014

Konstruerende Kuhn? Eksamensnummer: 525 Sociologiens Videnskabsteori 3. sem sociologi 19. dec 2014 Konstruerende Kuhn? Eksamensnummer: 525 Sociologiens Videnskabsteori 3. sem sociologi 19. dec 2014 Antal tegn i brødtekst: 23.993 tegn Antal tegn i fodnoter: 174 tegn Eksamensbesvarelse,BachelorSociologiv/KøbenhavnsUniversitet

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Lærerbacheloropgaven

Lærerbacheloropgaven Lærerbacheloropgaven Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven DEN STUDERENDES BOG Forlaget Samfundslitteratur Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven. Den studerendes

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Når vi når prøverne, skal alle være noget så langt, som arbejdsmoralen og kompetencer kan bære én. Af den årsag har

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Grundkursus: akademisk skriveproces

Grundkursus: akademisk skriveproces Grundkursus: akademisk skriveproces Gry Sandholm Jensen, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende.

Læs mere

INDHOLD Forord til 4. udgave... 15 Ændringer i denne udgave... 15 Aktivitetsbog... 15 Selvstændige opgaver mest... 15 Mere om litteratursøgning og litteraturargumentation... 16 Mindre om... 16 Mere til

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2)

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) PROJEKTFORMIDLING 7mm i SLP Lars Peter Jensen Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling af projektarbejdet. Forelæsnings- og øvelsestema: Kritiske punkter i rapportskrivning.

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver i gymnasiet

Vejledning til større skriftlige opgaver i gymnasiet Vejledning til større skriftlige opgaver i gymnasiet Nyborg Gymnasium Formalia: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Abstract (resumé på engelsk) 4. Indledning med opgaveformulering 5. Selve opgaven 6.

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Projektrapporten HTX. Niels Aarup

Projektrapporten HTX. Niels Aarup Projektrapporten på HTX August 2007 Niels Aarup 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Projektrapportens opbygning... 4 1.1 Indholdsoversigt... 4 2. Lay Out... 5 3.1 Forsiden...

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Tværfaglig akademisk skrivning. Middelfart 27.januar 2011 Birgitte Darger, Helle Lyngbye, Jasper Holm Det frie Gymnasium

Tværfaglig akademisk skrivning. Middelfart 27.januar 2011 Birgitte Darger, Helle Lyngbye, Jasper Holm Det frie Gymnasium Tværfaglig akademisk skrivning Middelfart 27.januar 2011 Birgitte Darger, Helle Lyngbye, Jasper Holm Det frie Projekt med Ørestad og Det frie A. Fokus på hvordan vi hjælper eleverne med den akademiske

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING

SYDDANSK UNIVERSITET INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING SYDDANSK UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet LITTERATURVIDENSKAB 2016 INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING Vejledning i opgaveskrivning Inden du går i gang med at skrive en opgave, så læs studieordningen igennem

Læs mere

Dansk-historieforløb. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf

Dansk-historieforløb. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf Dansk-historieforløb Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf Historieopgaven i kontekst Historieopgaven er for langt de fleste elever første gang, de skal skrive en længere sammenhængende fremstilling.

Læs mere

Skriftlighed på Munkensdam Gymnasium. Hvad har vi gjort? Udvikling og implementering af projektet

Skriftlighed på Munkensdam Gymnasium. Hvad har vi gjort? Udvikling og implementering af projektet Skriftlighed på Munkensdam Gymnasium Hvad har vi gjort? Udvikling og implementering af projektet Projektets mål At udarbejde progressionsplaner for fagene og for de store skriftlige opgaver At skabe en

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT Rapport Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Formål:... 3 Teori:... 3 Form og farver... 3 Skrifter og typografi... 4 Billeder og illustration... 5 Komposition og layout... 5 Produkt:... 6 Brainstorm

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium. β-version 2.1

Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium. β-version 2.1 Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium β-version 2.1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formalia... 3 Forside... 3 Omfang... 3 Sidenummerering... 3 Sprog... 3 Computerindstillinger... 3 Opgavens Indhold...

Læs mere

Projekter på BA i international virksomhedskommunikation

Projekter på BA i international virksomhedskommunikation Projekter på BA i international virksomhedskommunikation Vejledning til undervisere og studerende Formålet med projektskrivning på BA i international virksomheds er trinvis at opbygge de studerendes kompetence

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

speciale workshop SPECIALEWORKSHOP 1/3 STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER, EMDRUP

speciale workshop SPECIALEWORKSHOP 1/3 STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER, EMDRUP SPECIALEWORKSHOP 1/3 STINE HEGER, CAND.MAG. speciale workshop VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning - vi tilbyder individuel og kollektiv vejledning

Læs mere

Nummerering Alle sider (undtagen forside og indholdsfortegnelse) nummereres, og sidetal listes i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider (undtagen forside og indholdsfortegnelse) nummereres, og sidetal listes i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1½ Venstre margin: 2,5 cm. Højre margen: 2,5 cm. Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende) Indholdsfortegnelse På den første side efter forsiden skal

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Rektor Claus Jensen, Faaborg Gymnasium

Rektor Claus Jensen, Faaborg Gymnasium Rektor Claus Jensen, Faaborg Gymnasium Samfundsmæssige behov i øvrigt Skrivning på uddannelser efter gymnasiet SRP SRO Da/Hi Synopsis Skr. eksamen i faget Skr. afleveringer i faget Det typiske billede

Læs mere

Projekter på BA i international erhvervskommunikation (2 fremmedsprog) og BA i international erhvervskommunikation og IT

Projekter på BA i international erhvervskommunikation (2 fremmedsprog) og BA i international erhvervskommunikation og IT Projekter på BA i international erhvervskommunikation (2 fremmedsprog) og BA i international erhvervskommunikation og IT Vejledning til undervisere og studerende Denne vejledning gælder for årgang 2005

Læs mere

Indhold FORORD... 15 LÆSEVEJLEDNING... 17

Indhold FORORD... 15 LÆSEVEJLEDNING... 17 Indhold FORORD... 15 LÆSEVEJLEDNING... 17 1 OPGAVER PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER GENREN OG GENRER... 19 Selvstændige opgaver... 19 I den videnskabelige genre undersøges et fagligt problem... 20 Begrebsforklaring...

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Generelle retningslinjer for skriftlige opgaver

Generelle retningslinjer for skriftlige opgaver Generelle retningslinjer for skriftlige opgaver (Bachelor i Sociologi og Kulturanalyse) (version 24-8-2017) Dette notat indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres

Læs mere

Elevernes studieforberedende skrivekompetencer koordineret skriftlighed på HTX Skjern

Elevernes studieforberedende skrivekompetencer koordineret skriftlighed på HTX Skjern Elevernes studieforberedende skrivekompetencer koordineret skriftlighed på HTX Skjern Semester Forløb Overfaglige Tværfaglige Særfaglige Skriveformer Tværgående skrivning Skrivning som styreredskab Refleksionsskrivning

Læs mere

Sange. På nedenstående adresse kan man finde sange til mange lejligheder. http://www.festsange.dk/ mel.: Ensom dame...

Sange. På nedenstående adresse kan man finde sange til mange lejligheder. http://www.festsange.dk/ mel.: Ensom dame... Sange På nedenstående adresse kan man finde sange til mange lejligheder. http://www.festsange.dk/ Lørdag d.31. februar 2012 Lørdag d.31. februar 2012 Vennerne side 2 side 3 Vennerne Bagside Forside Lørdag

Læs mere

Akademisk skrivning. - En kedelig genre J

Akademisk skrivning. - En kedelig genre J Akademisk skrivning - En kedelig genre J Den akademiske genre Akademisk retorik er en genre. Lidt som f.eks. Opinion, lyrik, prosa, etc. Det betyder at der er nogle genrekrav, som du skal overholde. Du

Læs mere

Generelle retningslinjer for skriftlige opgaver

Generelle retningslinjer for skriftlige opgaver Generelle retningslinjer for skriftlige opgaver (Bachelor i Sociologi og Kulturanalyse) (version 24-9-2015) Dette notat indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere