Opgaveskrivning kort og godt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveskrivning kort og godt"

Transkript

1 Opgaveskrivningkortoggodt afjanfogtogkennethreineckehansen FrederiksbergSeminarium,2.udgave2009 INDLEDNING...1 ARBEJDSPROCESSEN...1 PRODUKTET...3 OPGAVENSEMNE...6 HVADINDEBÆRERKRAVETOMVIDENSKABELIGHED?...7 OPGAVENSDISPOSITION...7 GENERELTOMAKADEMISKEOPGAVER...8 FREMSTILLINGOGARGUMENTATIONIAKADEMISKEOPGAVER...8 LITTERATURLISTE...9 BILAG1 REGLERFORHURTIGSKRIVNING BILAG2 SPØRGESKEMATILKORTLÆGNINGAFSKRIVEPROCESSEN Indledning Dettelillehæftesætterfokuspåskriftlighedenilæreruddannelsen. Vedatforeslåfælles,grundlæggendestandarderforalleskriftlige opgaver,somdestuderendelaverundervejsiuddannelsen,erdeti sidsteendehensigtenatbidragetilenmeresystematiskudvikling afdemetodiskefærdigheder,derkrævesforatkunneklare arbejdetmedbacheloropgavenpå4.årgang. Hæfteterbyggetsåledesop,atviførstkommermedenrækkeråd oganvisningertilarbejdsprocessen.derefterbeskriverviforskellige kravtilogmulighederiforbindelsemedproduktet,somerden skriftligeopgave.fremstillingeneroveraltrettetimoddet elementæreoggrundlæggendeogermedviljeoversigtspræget indtildetpunktvise.detbetyderblandtandet,atfremstillingen hverkenkanellerskalståalene,menertænktsomethjælpemiddel iforbindelsemedlærernesvejledningogdestuderendes selvstændigearbejdemedderesopgaver. Arbejdsprocessen Omlæsning Brugdatabaserogbibliotekertilatskaffedigetoverblikover dentilgængelige,relevantefaglitteratur.gørdetteallerede, mensdueridenindledendefasemedopgavenogumiddelbart efter,atemneterafklaret Læskritiskogstrategisk,dvs.iforholdtilformålet;læsikke nødvendigvistekstenisinhelhedellerligegrundigtoveralt Brughellerefåkildergrundigtendmangeoverfladisk 1

2 Omskrivning Tagnotaterunderdinlæsning Skrivlisteroverordogbegreber Brugmindmapssomredskabtilatstrukturereopgavenmed Skrivpåfleredeleafopgavenpåsammetid:rundt omkringskrivning Brughurtigskrivning,hvorduskriveruafbrudt ligemeget hvad udenatretteogudenatlæsetilbage(sebilag1).skriv om sorterogredigerbagefter.brugfxdennetekniktilat skrivedigindpåproblemformuleringen Brugydrekriterieridinskrivning sættidsfristermedmange delmål Ladværemedatlæsealsekundærlitteraturen,førdubegynder atskrive Gørskriveprocessenoffentlig ladandrelæse,hvadduskriver, ogsåselvomduikkeertilfreds Gørskriveprocessenbevidst,fxvha.spørgeskemaet,bilag2 Omgodeproblemformuleringer Problemformuleringererethyppigtanvendtredskabtilat præcisereenbredereemneformuleringogpådenmåde strukturereenopgavesindhold.viskaldoggøreopmærksompå,at derermangeforskelligeslagsproblemformuleringer,mangemåder atarbejdemedproblemformuleringerpåipraksis,ogatdetinogle sammenhængeansesforbedreatarbejdemedandre fremgangsmådersomfxhypoteser. Godeproblemformuleringerbestårafnoglevalgogmangeflere (ubehagelige)fravalg Godeproblemformuleringererkorte,dvs.højst5 10linjer lange Godeproblemformuleringeranvenderopgavensnøglebegreber mendefinererdemsenere Godeproblemformuleringererofteformuleretsom1 3åbne spørgsmål,hyppigthv spørgsmål(hvad,hvordan,hvorforosv.), somdetermuligtatbesvarekonkretiløbetafopgaven; problemformuleringengørdetaltsåmuligtatkonkludere Godeproblemformuleringererhandlingsanvisendeoggør klart,hvadopgaveskriverenskalgøreogihvilkenrækkefølge; problemformuleringenfungerersåledesogsåsomenslags søgemaskineistyringenafskriveprocessenogudvælgelsenaf litteratur Ivissetilfældekandetværehensigtsmæssigtatskriveen selvstændig,punktvishandlingsanvisningitilknytningtil problemformuleringen Omgenstridigeproblemformuleringer Oftegørproblemformuleringenmodstand hvadderskaberkampe ogfrustrationeriarbejdsprocessen.deterimidlertidhelt almindeligt,atproblemformuleringenmåjusteresfleregange undervejs.detteerikkeisigselvnogenmetodisksvaghedved opgavenellerensvækkelseafdensargumentationellervaliditet. Hvisproblemformuleringenadskillersigvæsentligtfraden oprindeligeproblemformulering,kandetinogletilfældevære relevantatgøreredeherforiafslutningenafopgaven. 2

3 Produktet Opgavensbestanddele Enakademiskopgavebeståraffølgendedele: Forside:Væropmærksompå,hvilkeoplysningeromfag, navn,signatur,studienummer,antalsiderosv.derstilles kravomfordenpågældendeforsidesvedkommende Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse:Hvisopgavenindeholderbilag,skal disseværenummereredeogigivetfaldforsynetmed henvisningertillitteraturlisten Brødtekst:Huskatpaginereopgavenssider Fodnoterellerslutnoter Litteraturliste,inkl.kildehenvisningertilbilagene Vedgruppefremstilledeeksamensopgaverskaldetfremgå,hvem dererforfattertilopgavensdele.iandreopgaverifagenekander gældeandreregler,sommeddelesafbedømmerneidepågældende opgaver. Modelleroggrafikskalværetydeligeoglæsbareogtællerligeså mangeanslag,somdeskønsmæssigtfylderpåsiden. Beregningafopgavensomfang Deflesteopgaverharetmaksimalttilladtantalsider,hvisformat normaltera4,ogsommaksimalthar2600tegn(inkl.mellemrum) pr.side.vedberegningafsidernesantalgælderiøvrigtfølgende regler: Tællermedogskalpagineres Brødtekst Fodnoter/slutnoter Billederogtabeller Modelleroggrafik Særligtombilag Tællerikkemed Forside Indholdsfortegnelse Litteraturliste Bilagsfortegnelse Bilagtællerialmindelighedikkemedtildetsamledesidetal,men tjenerudelukkendesomekstradokumentation.opgavenskal såledeskunnelæsesudenbilagene.mængdenafbilagaftalesmed underviser/vejlederiforholdtilhverenkeltskriftligopgave. Brugafcitater Derskalciteresnøjagtigt,dvs.gammeldagsortografiogstavefejl gengivesogså.stavefejlkaneventueltefterfølgesafet[sic];sic betyder sådanstårdervirkelig. Udeladelserkanmarkeresmed[ ].Udeladelsermåikkeforvrænge meningenmeddet,mancitererfra. Redaktionellekommentarerelleromrokeringermidticitatet skrivesidetheletageti[]. 3

4 Citateriselvebrødtekstenmarkeresmedcitationstegn eller ogingenandrefremhævelser. Længerecitaterkanfremhævesvedatisoleredemfrabrødteksten. Mankanfxspringeenlinjeoverogindrykkehelecitatet.Mankan desudenændrelinjeafstandentil1,0(hvorbrødtekstenharstørre linjeafstand,fx1½).derudoverbørmanværevarsommedat ændretypografi.citater,derfremhævespådennemåde,harikke citationstegn Hvisderikildetekstenforekommerunderstregninger, gennemstregninger,kursiveringer,fedskrift,kapitæler, VERSALER,skaldegengivesicitatet. Hvismanselvtilføjerenfremhævelsetiletcitat,fxkursiveringafet ord,skaldetangivestydeligtilitteraturhenvisningen:(jensenog Søndergaard,1967:38,minfremhævelse). Litteraturhenvisninger Islutningenafallecitaterhenvisesdertilkildenilitteraturlisteni enparentes.hvisetafsnitellerenpassageiopgavenrefererereller ermarkantbaseretpåenbestemtkilde,kanmanogsåhenvisetil litteraturlisten,selvommanikkeligefremcitererkilden.detsamme kanmangøre,hvismananvenderetenkeltordellerenvendingpå enmåde,somerspecielforenbestemtforfatter,ogmangernevil gørelæserenopmærksompå,atmananvenderordeteller vendingenpånetopdennemåde. Detersomregelnokatskriveforfatterensefternavn,årstalfor udgivelsenogsidetal: (Hansen,1998:7) (JensenogSøndergaard,1967:18 29) Erderflereendtoforfattere,kanmanangivedenførsteforfatter efterfulgtafet"etal.",derbetyder"ogandre": (Skou Knudsen,etal.,1980:77) Hvismanciterersammestedfra,kanmanandengangistedetfor årogsidetalskrive"ibid.",derbetyder"sammesteds": (Skou Knudsen,etal.,ibid.) Hvisdetudfrabrødtekstentydeligtfremgår,hvilketværkman citererfra,kanmannøjesmedatangivesidetal: (s.7) (p.7) Litteraturhenvisningertilpublikationerudenentydigforfatter Noglepublikationerharikkenogenentydigforfatter.Idisse tilfældekanmannøjesmedatanførepublikationenstiteli henvisningen: (Folkeskoleloven, 1,stk.2) (Fællesmålforengelsk:58) (Retskrivningsordbogen:624) Litteraturlister Derfindesmangemåderatskrivelitteraturlisterpå.Følgende anvisningerervejledende,ogderkanindenforforskelligefag findesforskelligetraditionerforudarbejdelsenaflitteraturlister. 4

5 Meningenmedenlitteraturlisteer,atmanpåenenkelogentydig mådekanidentificereogkontrollerekildernetilopgaven.overalt gælderdetgrundprincip,atderskalanvendesenkonsekventog ensartetstandardiudarbejdelsen.derkanevt.skelnesmellem primær ogsekundærlitteratur.primærlitteraturerdekilder,man forholdersigdirekteoganalyserendetil;sekundærlitteraturer kilder,hvormedmanibredereforstandbelyserogperspektiverer sitemne. Bøgerogartikleribøger,tidsskrifterogaviser Værktitlerogtitlerpåantologierogtekstsamlingerkursiveres, mensartiklerogenkeltståendeteksterfremhævesmed citationstegn Litteraturlistenbørsomminimumindeholdeforfatternavn(e), udgivelsesår,titel ogireglenogsåforlag: Jensen,LeifBecker(1997):Indføringitekstanalyse.Roskilde Universitetsforlag Hvisdererflereudgaver,kandetværeønskeligtatangiveudgave ogoplag: Rienecker,Lotte(1996):Tekstertiltiden.2.udgave,1.oplag. DanskpsykologiskForlag Hvisdererflereværkerafsammeforfatterfrasammeår,sættes dereta,b,cosv.efterårstallet: Steffensen,Bo(1993a): Hvemejermeningenmeden tekst?.i:humaniora,årg.7,nr.1,s Steffensen,Bo(1993b): Billedererikkekunbilleder:om ordogbillederideelektroniskemassemedier.i: Uddannelse,årg.26,nr.2,s Vedartikleribøgerangivesførstartiklen,dernæstværket,hvorfra denstammer.redaktørenellerudgiverenafværketmarkeresmed (red.)eller(udg.).tilsidstkanmanevt.angive,påhvilkesider artiklenståriværket: Dilling,Carsten(1997): Fraelevtilstuderende.I:Anne MarieMaimfl.(red.):Imodennyvidenskabeligdannelse. OdenseUniversitetsforlag,s Vedartiklerfratidsskrifterangivesogsåtidsskriftetsnummer mennormaltikketidsskriftetsredaktionellerforlag: Larsen,PeterHarms(2002): Virkelighedenpåspil.I: MedieKultur,nr.34,s Vedavisartiklerskalderforudenforfatter ogartikelnavnangives avisensnavnogdatosamtevt.sidetal: Hansen,ClaesKastholm(2009): Sendnordjyderne.I: BerlingskeTidende, ,s.12 Elektroniskedokumenterpåinternettet Internetsiderskildeværdiafhængerbl.a.af,omderfindesen kolofonellerandenoplysningomforfatter,udgiver,udgivelsestidspunktogevt.udgivelsessted.findesderikkeoplysningerom disseforhold(somfxiwikipediaogandreheltellerdelvistbrugergenereredetekster),ersidenskildeværdiiforbindelsemedakademiskopgaveskrivningtvivlsom. 5

6 Enreferencetiletwww dokumentskalsåvidtmuligtindeholdede sammeoplysningersomhenvisningertilpapirtekster,tilligemed tekstenselektroniskeadresse(url),evt.oprettelsesdatosamtdato fordownload: Frostholm,ChristianYde(2009): Etopslagsværktil fremtiden læsdetmensdukan.i:afsnitp,plogultra,den 25.maj2009.Lokaliseretden2.juni2009på Walther,BoKampmann(2009): War/Games:TheArtof RulesandStrategies.SyddanskUniversitet.Lokaliseretden 2.juni2009påhttp://www1.sdu.dk/Hum/bkw/wargames REVISED walther.pdf Ytzen,Flemming(2009): Skandalefælderbritiskminister. I:Politiken,2.juni2009,kl Lokaliseretden2.juni 2009påhttp://politiken.dk/udland/article ece Cd rom/dvd,databaserogfilmmv. Referencenskalsåvidtmuligtangiveforfatternavn,titel, publikation,databasevært,databasenavn,medie(cd rom/dvdmv.), udgivelsesdatosamtevt.bidragetsaccessionsnummer: Cd rom Lynch,M.(1997): Cataloging.I:TheIndexer,5 8. LokaliseretpåWilsonDisc(LibraryLiterature,cd rom, udsendtefterår1997,acc.nr.34987) NudanskLeksikon(2002).PolitikensForlag(cd rom) Database Film Fearrington,Julia(2007):Sprogbrugogpositioneringhos tosprogedeeleverifolkeskolen enkvalitativanalyse, oprettetden2.maj2007.lokaliseretden5.juni2009i FrederiksbergSeminariumsOpgavebasepå Leth,Jørgen(1981):66scenerfraAmerika. (Dokumentarfilm).Lokaliseretden5.juni2009i Filmstribenpå Carlsen,EsbenHøjlund(1986):MordetiFinderuplade. StatensFilmcentral(videodokumentarfilm) Vinterberg,Søren(2005):Festen.ElectricPark,distribution: DBCmedier(dvd film,originalfilmen:nimbusfilmi samarbejdemeddrtv,1998) Grammofonplade Henningsen,Poul(1965):PHpåplade.Louisiana/Gyldendal Grammofonplader(grammofonplade) Opgavensemne Opgavenskalbehandleetfagligtemnevedhjælpafanvendelsenaf relevantefagligebegreberogfremstillingsformer.imangeopgaver ilæreruddannelsenindgårfølgendeelementeriindkredsningenaf 6

7 enopgavesemne,som medundtagelseafdefagdidaktiske refleksioner bådeangårlinjefageneogdepædagogiskpsykologiskefag: Fagligtstofogindhold:genstandsområder,discipliner, begreber,terminologiosv.,somerspecifikkeforetfag Fagligemetoder:eksperimenter,forsøgsopstillinger, analyser,fortolkninger,observationer,undersøgelserosv., somerspecifikke,velbeskrevneogvalidefremgangsmåder indenforetfag Fagdidaktiskerefleksioner Professionsrelevanterefleksioner Hvadindebærerkravetomvidenskabelighed? Forskelligefaganvenderforskelligemetoder.Foralle fremstillinger,deranvenderenvidenskabeligmetode,gælder imidlertidfølgende: Envidenskabeligopgaveermetodisktransparent,dvs.dengør detaljeretredefordenanvendtemetode.metodeneropgavens hvordan,denplanmæssigeogsystematiskeprocedurefrem moddetmål,manharsatsigiproblemformuleringen Envidenskabeligopgavemetakommunikerer,dvs.gørgrundigt redefor,hvordanargumentationeniopgavenerbyggetop Envidenskabeligopgaveanvenderikkeukvalificerede smagsdommeogubegrundede,subjektivevurderinger Envidenskabeligopgavehenviserpåenensartetogutvetydig mådetilsinekilder,herunderogsåkildernetildeanvendte fagligebegreberogmodeller Envidenskabeligopgavebegrunderogargumentererforsine synspunkter Envidenskabeligopgaveanvenderetkorrektogsagligt men selvfølgeligogsågernepersonligt skriftsprogmedkorrekt tegnsætningogkorrektsætningsopbygning,ikkeufuldstændige sætninger,talesprog/slangogmangelfuldkommatering.deter ikketilstrækkeligtatforladesigpåcomputerensstave og grammatikkontrol Envidenskabeligopgaveanvenderklareogentydige typografiskemarkeringerafforskelligeniveaueriteksten Opgavensdisposition Mankandisponereenvidenskabeligfremstillingpåflereforskellige måder,ogindenfornaturvidenskaberne,samfundsvidenskaberne ogdehumanistiskefagfindesderforskelligeforbillederfor dispositionogargumentationividenskabeligeartikler. Nedenståendemodeleraltsåikkedenenestemulige,menvilimere ellermindremodificeretformkunneanvendesiforbindelsemed opgaveskrivningiallelæreruddannelsensfag. Indledning o Fagligmotivationforatbeskæftigesigmedemnet o Evt. privilegeretpunkt,dvs.personligebevæggrunde o Indkredsningafemnet,emnebeskrivelse o Undersøgelsensformålogoverordnedehypoteser o Problemformulering Redegørelseforempiriogmetode o Begrebsdefinitioner 7

8 o Afgrænsningafemnetiforholdtiltilgrænsendeemner o Disposition:opgavensopbygning Undersøgelsen Afslutning o Konklusioneniforholdtilproblemformuleringener o Begrænsningerneisvareter o Perspektiverneisvareter o Anbefalingerneiforlængelseherafer Litteraturliste Bilag Genereltomakademiskeopgaver Deterkarakteristiskforstileniakademiskeopgaver,atde: Harenfagligproblemstilling Harfokus opgavenudgørénsammenhængende argumentation Redegørforbegreberogteoriervha. o Citater o Parafraser o Referater Metakommunikerer Brugerderigtigesproghandlingerogfremstillingsformer Idetfølgendevilvikortuddybedissepunkter. Citat,parafraseogreferat Mancitererenkilde,når: Denpræciseordlydervigtig Manharabsolutbrugforkildensautoritet Endybdeborendetekstanalyseernødvendig Manparafrasererenkilde,når: Denpræciseordlydikkeerafgørende Kildensstilødelæggersammenhængenifremstillingen Manharbehovforatforkorteteksten Manreferererkilden,når: Mankunharbrugforkerneniindholdet Kildenrummermangeunødvendigedetaljer Manvilgiveengenerelpræsentationafkilden Manskalholdesinegenstil,ogsånårmanparafraserereller referererkilder ellerskommeropgaventilatfremståsomet kludetæppeafforskelligestilarter. Fremstillingogargumentationiakademiskeopgaver Opbygningenafargumentationenogfremstillingeniakademiske opgaverkananvendeenrækkeforskelligefremgangsmåder: Citat,referatogparafrase Sammenligningogmodstilling Analyse(atskilleenhelhedad,fxenteoribygning,enmodel ellerenorganisation,osv.)ogsyntese(atsamleenkelte dele,fxbegreberelleriagttagelser,tilenhelhed) Eksemplifikationpåbaggrundafoverordnedeprincipper (deduktion)ogudledningafoverordnedeprincipperpå baggrundafeksempler(induktion) 8

9 Beskrivelseogfortolkning Vurderingogperspektivering Sproghandlingeriakademiskeopgaver Deterafstorbetydning,atsprogetogstilenienakademiskopgave senderderigtigesignalertilmodtageren.modtagerenskalhave klaroplysningomdenanvendtemetode/fremgangsmådeogde anvendtefagligebegreberogmodeller,ogsåskalopgaven argumenterepåensagligmåde.iforholdtildenvalgtesproglige formvilmanoftebefindesigpåenskalaafforskelligemulige udtryksmåder.manbørhellere: Argumentereendagitere Begrundeendanmelde Beviseendformode Reflektereend'atsynes' Diskutereendbelære Fortolkeendgætte Nuancereendpopularisere Problematisereendpåstå Sandsynliggøreendlovprise Undersøgeendnedgøre Vurdereendpostulere Perspektivereend'fåindfald' Konkludereendhævde Transformeredetfagligestofendrefereredet Litteraturliste Jacobsen,HenrikGalbergogPeterStrayJørgensen(2005):Håndbog inudansk.diverseudgaver.politikensforlaga/s, Katzenelson,Boje(2001):Vejledningiudarbejdelseogaffattelseaf universitetsopgaverogvidenskabeligearbejder.4.udgave.dansk psykologiskforlag Rienecker,Lotte(1996):Tekstertiltiden.2.udgave.Dansk psykologiskforlag Rienecker,LotteogPeterStrayJørgensen(2005)Dengodeopgave: håndbogiopgaveskrivningpåvideregåendeuddannelser.3.udgave. Samfundslitteratur Skov,A.(2007):Referérkorrekt!:Omudarbejdelseafbibliografiske referencer.københavn.danmarksbiblioteksskole.lokaliseretden 21.juni2009påhttp://vip.db.dk/tutorials/referencer/default.htm 9

10 Bilag1 reglerforhurtigskrivning 1. Vælgetemne. 2. Sætentidsfrist. 3. Stopikkeop løftikkepennen. 4. Skrivsåhurtigt,dukan. 5. Planlægikke. 6. Kigikketilbageiteksten tænkikkepåstavningog grammatik. 7. Hvisdugåriståadetspor,fortsætterdubareadennylinje medetnytspor. 8. Vækkesselvkritikkenalligeveltillive,såskrivhvorfor (metakommunikation). 9. Inødstilfældekanduskrivenogetsludder. 10. Skrividitegetsprog,gernesomomdutalertilnogen 11. Tekstenerkuntilegetbrug! (Kilde:Rienecker,1996:67 68) Bilag2 spørgeskematilkortlægningafskriveprocessen 1. Hvaderdesidstefireting bortsetfranoter duhar skrevetpåogudenforseminariet(afleveringsopgaver, læserbreve,etc.),oghvemlæstedisse? 2. Prøvatbeskrive,hvaddutypiskforetagerdig,iforbindelse medatduskriverenopgave.dumågernemedtage aktiviteter,derikkedirekteharmedskrivningenatgøre. 3. Hvilkefaktorerfremmer,oghvilkehæmmerellerblokerer dinskriveproces?givgernekonkreteeksempler. 4. Angivdittidsforbrug(procentueltiforholdtildensamlede arbejdstid)på 5. Forberedelse(fxstofindsamling,disponering,noter) 6. Skrivning 7. Efterbearbejdning(fxrevision,korrektion). 8. Hvadhardulettestved,nårduskriver? 9. Hvadhardusværestved,nårduskriver?Angivtoting,du gernevilblivebedretil.givgernekonkreteforslagtil hvordan. 10

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle gymnasieelever i 2.g lave en studieretningsopgave i to studieretningsfag. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til APA-standard Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om miniguiden Miniguiden her består af tre dele. I første del finder du en række helt konkrete eksempler

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver 2012 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1)

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Skim nogle gode specialer (der har fået 12 eller 10) skrevet på dit fag eller hos din vejleder. Læs dit fags studieordning

Læs mere

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION?

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? Hvad er SRO? Hvilke krav stilles der til eleven? Hvad er skrivekompetencer? Hvordan tager man citater? Hvordan laver man litteraturliste? Hvad er de formelle

Læs mere

Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver?

Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver? Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver? Signe Skov, cand.mag., skrivekonsulent, Akademisk Skrivecenter, Københavns Universitet, arbejder bl.a. med studerende med»ondt i skriftsproget«.

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet

Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet Skriftlighed 2 Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet 2. "Knud Romer: Facebook er en kræftsvulst på internettet", af Kenneth Lund 3. Essay 4. Redegørelse 5. Diskussion Skriftlig

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere