Opgaveskrivning kort og godt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveskrivning kort og godt"

Transkript

1 Opgaveskrivningkortoggodt afjanfogtogkennethreineckehansen FrederiksbergSeminarium,2.udgave2009 INDLEDNING...1 ARBEJDSPROCESSEN...1 PRODUKTET...3 OPGAVENSEMNE...6 HVADINDEBÆRERKRAVETOMVIDENSKABELIGHED?...7 OPGAVENSDISPOSITION...7 GENERELTOMAKADEMISKEOPGAVER...8 FREMSTILLINGOGARGUMENTATIONIAKADEMISKEOPGAVER...8 LITTERATURLISTE...9 BILAG1 REGLERFORHURTIGSKRIVNING BILAG2 SPØRGESKEMATILKORTLÆGNINGAFSKRIVEPROCESSEN Indledning Dettelillehæftesætterfokuspåskriftlighedenilæreruddannelsen. Vedatforeslåfælles,grundlæggendestandarderforalleskriftlige opgaver,somdestuderendelaverundervejsiuddannelsen,erdeti sidsteendehensigtenatbidragetilenmeresystematiskudvikling afdemetodiskefærdigheder,derkrævesforatkunneklare arbejdetmedbacheloropgavenpå4.årgang. Hæfteterbyggetsåledesop,atviførstkommermedenrækkeråd oganvisningertilarbejdsprocessen.derefterbeskriverviforskellige kravtilogmulighederiforbindelsemedproduktet,somerden skriftligeopgave.fremstillingeneroveraltrettetimoddet elementæreoggrundlæggendeogermedviljeoversigtspræget indtildetpunktvise.detbetyderblandtandet,atfremstillingen hverkenkanellerskalståalene,menertænktsomethjælpemiddel iforbindelsemedlærernesvejledningogdestuderendes selvstændigearbejdemedderesopgaver. Arbejdsprocessen Omlæsning Brugdatabaserogbibliotekertilatskaffedigetoverblikover dentilgængelige,relevantefaglitteratur.gørdetteallerede, mensdueridenindledendefasemedopgavenogumiddelbart efter,atemneterafklaret Læskritiskogstrategisk,dvs.iforholdtilformålet;læsikke nødvendigvistekstenisinhelhedellerligegrundigtoveralt Brughellerefåkildergrundigtendmangeoverfladisk 1

2 Omskrivning Tagnotaterunderdinlæsning Skrivlisteroverordogbegreber Brugmindmapssomredskabtilatstrukturereopgavenmed Skrivpåfleredeleafopgavenpåsammetid:rundt omkringskrivning Brughurtigskrivning,hvorduskriveruafbrudt ligemeget hvad udenatretteogudenatlæsetilbage(sebilag1).skriv om sorterogredigerbagefter.brugfxdennetekniktilat skrivedigindpåproblemformuleringen Brugydrekriterieridinskrivning sættidsfristermedmange delmål Ladværemedatlæsealsekundærlitteraturen,førdubegynder atskrive Gørskriveprocessenoffentlig ladandrelæse,hvadduskriver, ogsåselvomduikkeertilfreds Gørskriveprocessenbevidst,fxvha.spørgeskemaet,bilag2 Omgodeproblemformuleringer Problemformuleringererethyppigtanvendtredskabtilat præcisereenbredereemneformuleringogpådenmåde strukturereenopgavesindhold.viskaldoggøreopmærksompå,at derermangeforskelligeslagsproblemformuleringer,mangemåder atarbejdemedproblemformuleringerpåipraksis,ogatdetinogle sammenhængeansesforbedreatarbejdemedandre fremgangsmådersomfxhypoteser. Godeproblemformuleringerbestårafnoglevalgogmangeflere (ubehagelige)fravalg Godeproblemformuleringererkorte,dvs.højst5 10linjer lange Godeproblemformuleringeranvenderopgavensnøglebegreber mendefinererdemsenere Godeproblemformuleringererofteformuleretsom1 3åbne spørgsmål,hyppigthv spørgsmål(hvad,hvordan,hvorforosv.), somdetermuligtatbesvarekonkretiløbetafopgaven; problemformuleringengørdetaltsåmuligtatkonkludere Godeproblemformuleringererhandlingsanvisendeoggør klart,hvadopgaveskriverenskalgøreogihvilkenrækkefølge; problemformuleringenfungerersåledesogsåsomenslags søgemaskineistyringenafskriveprocessenogudvælgelsenaf litteratur Ivissetilfældekandetværehensigtsmæssigtatskriveen selvstændig,punktvishandlingsanvisningitilknytningtil problemformuleringen Omgenstridigeproblemformuleringer Oftegørproblemformuleringenmodstand hvadderskaberkampe ogfrustrationeriarbejdsprocessen.deterimidlertidhelt almindeligt,atproblemformuleringenmåjusteresfleregange undervejs.detteerikkeisigselvnogenmetodisksvaghedved opgavenellerensvækkelseafdensargumentationellervaliditet. Hvisproblemformuleringenadskillersigvæsentligtfraden oprindeligeproblemformulering,kandetinogletilfældevære relevantatgøreredeherforiafslutningenafopgaven. 2

3 Produktet Opgavensbestanddele Enakademiskopgavebeståraffølgendedele: Forside:Væropmærksompå,hvilkeoplysningeromfag, navn,signatur,studienummer,antalsiderosv.derstilles kravomfordenpågældendeforsidesvedkommende Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse:Hvisopgavenindeholderbilag,skal disseværenummereredeogigivetfaldforsynetmed henvisningertillitteraturlisten Brødtekst:Huskatpaginereopgavenssider Fodnoterellerslutnoter Litteraturliste,inkl.kildehenvisningertilbilagene Vedgruppefremstilledeeksamensopgaverskaldetfremgå,hvem dererforfattertilopgavensdele.iandreopgaverifagenekander gældeandreregler,sommeddelesafbedømmerneidepågældende opgaver. Modelleroggrafikskalværetydeligeoglæsbareogtællerligeså mangeanslag,somdeskønsmæssigtfylderpåsiden. Beregningafopgavensomfang Deflesteopgaverharetmaksimalttilladtantalsider,hvisformat normaltera4,ogsommaksimalthar2600tegn(inkl.mellemrum) pr.side.vedberegningafsidernesantalgælderiøvrigtfølgende regler: Tællermedogskalpagineres Brødtekst Fodnoter/slutnoter Billederogtabeller Modelleroggrafik Særligtombilag Tællerikkemed Forside Indholdsfortegnelse Litteraturliste Bilagsfortegnelse Bilagtællerialmindelighedikkemedtildetsamledesidetal,men tjenerudelukkendesomekstradokumentation.opgavenskal såledeskunnelæsesudenbilagene.mængdenafbilagaftalesmed underviser/vejlederiforholdtilhverenkeltskriftligopgave. Brugafcitater Derskalciteresnøjagtigt,dvs.gammeldagsortografiogstavefejl gengivesogså.stavefejlkaneventueltefterfølgesafet[sic];sic betyder sådanstårdervirkelig. Udeladelserkanmarkeresmed[ ].Udeladelsermåikkeforvrænge meningenmeddet,mancitererfra. Redaktionellekommentarerelleromrokeringermidticitatet skrivesidetheletageti[]. 3

4 Citateriselvebrødtekstenmarkeresmedcitationstegn eller ogingenandrefremhævelser. Længerecitaterkanfremhævesvedatisoleredemfrabrødteksten. Mankanfxspringeenlinjeoverogindrykkehelecitatet.Mankan desudenændrelinjeafstandentil1,0(hvorbrødtekstenharstørre linjeafstand,fx1½).derudoverbørmanværevarsommedat ændretypografi.citater,derfremhævespådennemåde,harikke citationstegn Hvisderikildetekstenforekommerunderstregninger, gennemstregninger,kursiveringer,fedskrift,kapitæler, VERSALER,skaldegengivesicitatet. Hvismanselvtilføjerenfremhævelsetiletcitat,fxkursiveringafet ord,skaldetangivestydeligtilitteraturhenvisningen:(jensenog Søndergaard,1967:38,minfremhævelse). Litteraturhenvisninger Islutningenafallecitaterhenvisesdertilkildenilitteraturlisteni enparentes.hvisetafsnitellerenpassageiopgavenrefererereller ermarkantbaseretpåenbestemtkilde,kanmanogsåhenvisetil litteraturlisten,selvommanikkeligefremcitererkilden.detsamme kanmangøre,hvismananvenderetenkeltordellerenvendingpå enmåde,somerspecielforenbestemtforfatter,ogmangernevil gørelæserenopmærksompå,atmananvenderordeteller vendingenpånetopdennemåde. Detersomregelnokatskriveforfatterensefternavn,årstalfor udgivelsenogsidetal: (Hansen,1998:7) (JensenogSøndergaard,1967:18 29) Erderflereendtoforfattere,kanmanangivedenførsteforfatter efterfulgtafet"etal.",derbetyder"ogandre": (Skou Knudsen,etal.,1980:77) Hvismanciterersammestedfra,kanmanandengangistedetfor årogsidetalskrive"ibid.",derbetyder"sammesteds": (Skou Knudsen,etal.,ibid.) Hvisdetudfrabrødtekstentydeligtfremgår,hvilketværkman citererfra,kanmannøjesmedatangivesidetal: (s.7) (p.7) Litteraturhenvisningertilpublikationerudenentydigforfatter Noglepublikationerharikkenogenentydigforfatter.Idisse tilfældekanmannøjesmedatanførepublikationenstiteli henvisningen: (Folkeskoleloven, 1,stk.2) (Fællesmålforengelsk:58) (Retskrivningsordbogen:624) Litteraturlister Derfindesmangemåderatskrivelitteraturlisterpå.Følgende anvisningerervejledende,ogderkanindenforforskelligefag findesforskelligetraditionerforudarbejdelsenaflitteraturlister. 4

5 Meningenmedenlitteraturlisteer,atmanpåenenkelogentydig mådekanidentificereogkontrollerekildernetilopgaven.overalt gælderdetgrundprincip,atderskalanvendesenkonsekventog ensartetstandardiudarbejdelsen.derkanevt.skelnesmellem primær ogsekundærlitteratur.primærlitteraturerdekilder,man forholdersigdirekteoganalyserendetil;sekundærlitteraturer kilder,hvormedmanibredereforstandbelyserogperspektiverer sitemne. Bøgerogartikleribøger,tidsskrifterogaviser Værktitlerogtitlerpåantologierogtekstsamlingerkursiveres, mensartiklerogenkeltståendeteksterfremhævesmed citationstegn Litteraturlistenbørsomminimumindeholdeforfatternavn(e), udgivelsesår,titel ogireglenogsåforlag: Jensen,LeifBecker(1997):Indføringitekstanalyse.Roskilde Universitetsforlag Hvisdererflereudgaver,kandetværeønskeligtatangiveudgave ogoplag: Rienecker,Lotte(1996):Tekstertiltiden.2.udgave,1.oplag. DanskpsykologiskForlag Hvisdererflereværkerafsammeforfatterfrasammeår,sættes dereta,b,cosv.efterårstallet: Steffensen,Bo(1993a): Hvemejermeningenmeden tekst?.i:humaniora,årg.7,nr.1,s Steffensen,Bo(1993b): Billedererikkekunbilleder:om ordogbillederideelektroniskemassemedier.i: Uddannelse,årg.26,nr.2,s Vedartikleribøgerangivesførstartiklen,dernæstværket,hvorfra denstammer.redaktørenellerudgiverenafværketmarkeresmed (red.)eller(udg.).tilsidstkanmanevt.angive,påhvilkesider artiklenståriværket: Dilling,Carsten(1997): Fraelevtilstuderende.I:Anne MarieMaimfl.(red.):Imodennyvidenskabeligdannelse. OdenseUniversitetsforlag,s Vedartiklerfratidsskrifterangivesogsåtidsskriftetsnummer mennormaltikketidsskriftetsredaktionellerforlag: Larsen,PeterHarms(2002): Virkelighedenpåspil.I: MedieKultur,nr.34,s Vedavisartiklerskalderforudenforfatter ogartikelnavnangives avisensnavnogdatosamtevt.sidetal: Hansen,ClaesKastholm(2009): Sendnordjyderne.I: BerlingskeTidende, ,s.12 Elektroniskedokumenterpåinternettet Internetsiderskildeværdiafhængerbl.a.af,omderfindesen kolofonellerandenoplysningomforfatter,udgiver,udgivelsestidspunktogevt.udgivelsessted.findesderikkeoplysningerom disseforhold(somfxiwikipediaogandreheltellerdelvistbrugergenereredetekster),ersidenskildeværdiiforbindelsemedakademiskopgaveskrivningtvivlsom. 5

6 Enreferencetiletwww dokumentskalsåvidtmuligtindeholdede sammeoplysningersomhenvisningertilpapirtekster,tilligemed tekstenselektroniskeadresse(url),evt.oprettelsesdatosamtdato fordownload: Frostholm,ChristianYde(2009): Etopslagsværktil fremtiden læsdetmensdukan.i:afsnitp,plogultra,den 25.maj2009.Lokaliseretden2.juni2009på Walther,BoKampmann(2009): War/Games:TheArtof RulesandStrategies.SyddanskUniversitet.Lokaliseretden 2.juni2009påhttp://www1.sdu.dk/Hum/bkw/wargames REVISED walther.pdf Ytzen,Flemming(2009): Skandalefælderbritiskminister. I:Politiken,2.juni2009,kl Lokaliseretden2.juni 2009påhttp://politiken.dk/udland/article ece Cd rom/dvd,databaserogfilmmv. Referencenskalsåvidtmuligtangiveforfatternavn,titel, publikation,databasevært,databasenavn,medie(cd rom/dvdmv.), udgivelsesdatosamtevt.bidragetsaccessionsnummer: Cd rom Lynch,M.(1997): Cataloging.I:TheIndexer,5 8. LokaliseretpåWilsonDisc(LibraryLiterature,cd rom, udsendtefterår1997,acc.nr.34987) NudanskLeksikon(2002).PolitikensForlag(cd rom) Database Film Fearrington,Julia(2007):Sprogbrugogpositioneringhos tosprogedeeleverifolkeskolen enkvalitativanalyse, oprettetden2.maj2007.lokaliseretden5.juni2009i FrederiksbergSeminariumsOpgavebasepå Leth,Jørgen(1981):66scenerfraAmerika. (Dokumentarfilm).Lokaliseretden5.juni2009i Filmstribenpå Carlsen,EsbenHøjlund(1986):MordetiFinderuplade. StatensFilmcentral(videodokumentarfilm) Vinterberg,Søren(2005):Festen.ElectricPark,distribution: DBCmedier(dvd film,originalfilmen:nimbusfilmi samarbejdemeddrtv,1998) Grammofonplade Henningsen,Poul(1965):PHpåplade.Louisiana/Gyldendal Grammofonplader(grammofonplade) Opgavensemne Opgavenskalbehandleetfagligtemnevedhjælpafanvendelsenaf relevantefagligebegreberogfremstillingsformer.imangeopgaver ilæreruddannelsenindgårfølgendeelementeriindkredsningenaf 6

7 enopgavesemne,som medundtagelseafdefagdidaktiske refleksioner bådeangårlinjefageneogdepædagogiskpsykologiskefag: Fagligtstofogindhold:genstandsområder,discipliner, begreber,terminologiosv.,somerspecifikkeforetfag Fagligemetoder:eksperimenter,forsøgsopstillinger, analyser,fortolkninger,observationer,undersøgelserosv., somerspecifikke,velbeskrevneogvalidefremgangsmåder indenforetfag Fagdidaktiskerefleksioner Professionsrelevanterefleksioner Hvadindebærerkravetomvidenskabelighed? Forskelligefaganvenderforskelligemetoder.Foralle fremstillinger,deranvenderenvidenskabeligmetode,gælder imidlertidfølgende: Envidenskabeligopgaveermetodisktransparent,dvs.dengør detaljeretredefordenanvendtemetode.metodeneropgavens hvordan,denplanmæssigeogsystematiskeprocedurefrem moddetmål,manharsatsigiproblemformuleringen Envidenskabeligopgavemetakommunikerer,dvs.gørgrundigt redefor,hvordanargumentationeniopgavenerbyggetop Envidenskabeligopgaveanvenderikkeukvalificerede smagsdommeogubegrundede,subjektivevurderinger Envidenskabeligopgavehenviserpåenensartetogutvetydig mådetilsinekilder,herunderogsåkildernetildeanvendte fagligebegreberogmodeller Envidenskabeligopgavebegrunderogargumentererforsine synspunkter Envidenskabeligopgaveanvenderetkorrektogsagligt men selvfølgeligogsågernepersonligt skriftsprogmedkorrekt tegnsætningogkorrektsætningsopbygning,ikkeufuldstændige sætninger,talesprog/slangogmangelfuldkommatering.deter ikketilstrækkeligtatforladesigpåcomputerensstave og grammatikkontrol Envidenskabeligopgaveanvenderklareogentydige typografiskemarkeringerafforskelligeniveaueriteksten Opgavensdisposition Mankandisponereenvidenskabeligfremstillingpåflereforskellige måder,ogindenfornaturvidenskaberne,samfundsvidenskaberne ogdehumanistiskefagfindesderforskelligeforbillederfor dispositionogargumentationividenskabeligeartikler. Nedenståendemodeleraltsåikkedenenestemulige,menvilimere ellermindremodificeretformkunneanvendesiforbindelsemed opgaveskrivningiallelæreruddannelsensfag. Indledning o Fagligmotivationforatbeskæftigesigmedemnet o Evt. privilegeretpunkt,dvs.personligebevæggrunde o Indkredsningafemnet,emnebeskrivelse o Undersøgelsensformålogoverordnedehypoteser o Problemformulering Redegørelseforempiriogmetode o Begrebsdefinitioner 7

8 o Afgrænsningafemnetiforholdtiltilgrænsendeemner o Disposition:opgavensopbygning Undersøgelsen Afslutning o Konklusioneniforholdtilproblemformuleringener o Begrænsningerneisvareter o Perspektiverneisvareter o Anbefalingerneiforlængelseherafer Litteraturliste Bilag Genereltomakademiskeopgaver Deterkarakteristiskforstileniakademiskeopgaver,atde: Harenfagligproblemstilling Harfokus opgavenudgørénsammenhængende argumentation Redegørforbegreberogteoriervha. o Citater o Parafraser o Referater Metakommunikerer Brugerderigtigesproghandlingerogfremstillingsformer Idetfølgendevilvikortuddybedissepunkter. Citat,parafraseogreferat Mancitererenkilde,når: Denpræciseordlydervigtig Manharabsolutbrugforkildensautoritet Endybdeborendetekstanalyseernødvendig Manparafrasererenkilde,når: Denpræciseordlydikkeerafgørende Kildensstilødelæggersammenhængenifremstillingen Manharbehovforatforkorteteksten Manreferererkilden,når: Mankunharbrugforkerneniindholdet Kildenrummermangeunødvendigedetaljer Manvilgiveengenerelpræsentationafkilden Manskalholdesinegenstil,ogsånårmanparafraserereller referererkilder ellerskommeropgaventilatfremståsomet kludetæppeafforskelligestilarter. Fremstillingogargumentationiakademiskeopgaver Opbygningenafargumentationenogfremstillingeniakademiske opgaverkananvendeenrækkeforskelligefremgangsmåder: Citat,referatogparafrase Sammenligningogmodstilling Analyse(atskilleenhelhedad,fxenteoribygning,enmodel ellerenorganisation,osv.)ogsyntese(atsamleenkelte dele,fxbegreberelleriagttagelser,tilenhelhed) Eksemplifikationpåbaggrundafoverordnedeprincipper (deduktion)ogudledningafoverordnedeprincipperpå baggrundafeksempler(induktion) 8

9 Beskrivelseogfortolkning Vurderingogperspektivering Sproghandlingeriakademiskeopgaver Deterafstorbetydning,atsprogetogstilenienakademiskopgave senderderigtigesignalertilmodtageren.modtagerenskalhave klaroplysningomdenanvendtemetode/fremgangsmådeogde anvendtefagligebegreberogmodeller,ogsåskalopgaven argumenterepåensagligmåde.iforholdtildenvalgtesproglige formvilmanoftebefindesigpåenskalaafforskelligemulige udtryksmåder.manbørhellere: Argumentereendagitere Begrundeendanmelde Beviseendformode Reflektereend'atsynes' Diskutereendbelære Fortolkeendgætte Nuancereendpopularisere Problematisereendpåstå Sandsynliggøreendlovprise Undersøgeendnedgøre Vurdereendpostulere Perspektivereend'fåindfald' Konkludereendhævde Transformeredetfagligestofendrefereredet Litteraturliste Jacobsen,HenrikGalbergogPeterStrayJørgensen(2005):Håndbog inudansk.diverseudgaver.politikensforlaga/s, Katzenelson,Boje(2001):Vejledningiudarbejdelseogaffattelseaf universitetsopgaverogvidenskabeligearbejder.4.udgave.dansk psykologiskforlag Rienecker,Lotte(1996):Tekstertiltiden.2.udgave.Dansk psykologiskforlag Rienecker,LotteogPeterStrayJørgensen(2005)Dengodeopgave: håndbogiopgaveskrivningpåvideregåendeuddannelser.3.udgave. Samfundslitteratur Skov,A.(2007):Referérkorrekt!:Omudarbejdelseafbibliografiske referencer.københavn.danmarksbiblioteksskole.lokaliseretden 21.juni2009påhttp://vip.db.dk/tutorials/referencer/default.htm 9

10 Bilag1 reglerforhurtigskrivning 1. Vælgetemne. 2. Sætentidsfrist. 3. Stopikkeop løftikkepennen. 4. Skrivsåhurtigt,dukan. 5. Planlægikke. 6. Kigikketilbageiteksten tænkikkepåstavningog grammatik. 7. Hvisdugåriståadetspor,fortsætterdubareadennylinje medetnytspor. 8. Vækkesselvkritikkenalligeveltillive,såskrivhvorfor (metakommunikation). 9. Inødstilfældekanduskrivenogetsludder. 10. Skrividitegetsprog,gernesomomdutalertilnogen 11. Tekstenerkuntilegetbrug! (Kilde:Rienecker,1996:67 68) Bilag2 spørgeskematilkortlægningafskriveprocessen 1. Hvaderdesidstefireting bortsetfranoter duhar skrevetpåogudenforseminariet(afleveringsopgaver, læserbreve,etc.),oghvemlæstedisse? 2. Prøvatbeskrive,hvaddutypiskforetagerdig,iforbindelse medatduskriverenopgave.dumågernemedtage aktiviteter,derikkedirekteharmedskrivningenatgøre. 3. Hvilkefaktorerfremmer,oghvilkehæmmerellerblokerer dinskriveproces?givgernekonkreteeksempler. 4. Angivdittidsforbrug(procentueltiforholdtildensamlede arbejdstid)på 5. Forberedelse(fxstofindsamling,disponering,noter) 6. Skrivning 7. Efterbearbejdning(fxrevision,korrektion). 8. Hvadhardulettestved,nårduskriver? 9. Hvadhardusværestved,nårduskriver?Angivtoting,du gernevilblivebedretil.givgernekonkreteforslagtil hvordan. 10

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Indhold FORORD... 15 LÆSEVEJLEDNING... 17

Indhold FORORD... 15 LÆSEVEJLEDNING... 17 Indhold FORORD... 15 LÆSEVEJLEDNING... 17 1 OPGAVER PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER GENREN OG GENRER... 19 Selvstændige opgaver... 19 I den videnskabelige genre undersøges et fagligt problem... 20 Begrebsforklaring...

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Ny skriftlighed Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Bente Kristiansen Skrivekonsulent, ph.d. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1 I dag: Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Studie- og kompetenceplan

Studie- og kompetenceplan Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: Planlægning, notatteknik læringsstrategi 1 - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. - kende til basal notatteknik både

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

R e l i g i o n e n s f r e m t i d

R e l i g i o n e n s f r e m t i d R e l i g i o n e n s f r e m t i d Richard Rorty & Gianni Vattimo R e l i g i o n e n s f r e m t i d Redigeret af Santiago Zabala Tilegnet Aldo Giorgio Gargani a a r h u s u n i v e r s i t e t s f o

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning 2014 Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning i Horsens VIA UC i Horsens Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgavens opbygning... 4 2.1 Forside / titelblad...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Læring gennem dialog og samarbejde

Læring gennem dialog og samarbejde 9/30/09 side 1 Læring gennem dialog og samarbejde Det flerstemmige og dialogiske klasserum Cooperative Learning Lisbeth Pedersen - konsulent ved UC Lillebælt, konsulent ved IFPR Lektor ved IBC Kolding

Læs mere

Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst

Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst Genrebestem nogle artikler fra dit pensum Drejer det sig om undersøgende artikler (research papers), eller formidling, fagligt essay e.l.? Hvilke fremstillingsformer

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Vejledning til SSO. Indeholder

Vejledning til SSO. Indeholder Indeholder Hvad er en SSO Hvad skal jeg gøre? Syg? Selve rapportformen: Forside Engelsk resume abstract med forslag og eksempler Indholdsfortegnelse Forord/Indledning Selve opgaven Illustration Citater

Læs mere

Forfatter hos Samfundslitteratur

Forfatter hos Samfundslitteratur Forfatter hos Samfundslitteratur Indhold Velkommen hos Samfundslitteratur 1 Om udgivelsesprocessen 2 Forlagsredaktion 3 Udarbejdelse af manuskriptet 3 Redaktion af det samlede manuskript 3 Omslag og bagsidetekst

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til APA-standard Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om miniguiden Miniguiden her består af tre dele. I første del finder du en række helt konkrete eksempler

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Indholdsfortegnelse Side 1.0 Dansk- / Historieopgaven 3-1.1 Formålet med Opgaven 3-1.2 Tidsplan og omfang 3 2.0 Opgavens indhold 4-2.1 Titelforsiden 4-2.2 Indholdsfortegnelsen

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Ny skriftlighed i praksis

Ny skriftlighed i praksis 9/29/10 side 1 Ny skriftlighed i praksis Workshop Gymnasiedage onsdag d. 29. september 2010 Lisbeth Pedersen Gymnasiekonsulent ved UC Lillebælt Center for Undervisningsmidler Efteruddannelseskonsulent

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2014 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (4. dec.-18 dec. 2014) Studieretningsprojektets

Læs mere

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on MENTOR/PORTFOLIO - talent og mo+va+on HYPOTESE Når den studerende stø,es i at formulere og forfølge personlige mål i studiet, og når underviser og studerende sammen evaluerer udviklingsprocessen i forhold

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Projektformidling, Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse. Typer af formidling. Øvelse 1. Hvad siger erfaringerne (1)

Projektformidling, Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse. Typer af formidling. Øvelse 1. Hvad siger erfaringerne (1) Projektformidling, Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse Typer af formidling SLP 7 Lars Peter Jensen Indhold: Projektformidling Projektpræsentation Brug af illustrationer Hvad skal der stå

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Hvordan er du selv klædt på til kurset?... 82 Hvordan lærer du personligt bedst?... 82 Forberedelse til timerne... 83 I timerne...

Hvordan er du selv klædt på til kurset?... 82 Hvordan lærer du personligt bedst?... 82 Forberedelse til timerne... 83 I timerne... Indhold Forord...................................................................... 5 Ind på uddannelsen kom i gang...................................... 17 Studiestart.................................................................

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNES 10.KLASSECENTER. www.10vk.dk. 10. ved Kløften. Skriftlige prøve. Skriftlige prøver Haderslev Kommune 2013

HADERSLEV KOMMUNES 10.KLASSECENTER. www.10vk.dk. 10. ved Kløften. Skriftlige prøve. Skriftlige prøver Haderslev Kommune 2013 Skriftlige prøve Skriftlige prøver Haderslev Kommune 2013 1 NYE TIDER Søndag d. 12. maj Mandag d. 13. maj Tirsdag d. 14. maj Onsdag d. 15. maj Onsdag d. 22. maj Mødetid 17.00-19.00 13.15-16.30 12.45-17.00

Læs mere

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012 Diplom i ledelse Afrapporteringens struktur Først vil jeg overordnet beskrive mine aktiviteter i forbindelse med min orlov og det studiemiljø, jeg er indgået i. Derefter vil jeg give et kort resumé af

Læs mere