Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Gruppe 4: Klar til uddannelse. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Gruppe 4: Klar til uddannelse. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012"

Transkript

1 Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Gruppe 4: Klar til uddannelse Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Udfordring Delmål... 2 Status... 2 Delmål 1: Udvikling af UEA-undervisning... 2 Delmål 2: Etablering af faggrupper... 4 Delmål 3: Erfaringsopsamling for overgange... 5 Delmål 4: Forbedring af data og viden om elevers valg, frafald og gennemførelse... 5 Delmål 5: Reduktion i omfanget af elevfravær... 6 Bilag A: UNI-C profilmodel Frederikssund Kommune Bilag B: UNI-C profilmodel Hele landet... 11

2 FFF projektgruppe 4: Klar til ungdomsuddannelse Udfordring Antallet af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, ligger i Frederikssund helt nede omkring de 80 %, hvilket er meget langt fra regeringens målsætning på 95 %. For mange unge har for ringe skolekundskaber, er skoletrætte, og ekskluderet fra det gode ungdomsliv. Der skal være en plan for, hvordan folkeskolerne forbereder eleverne til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, således at minimum 95 % gennemfører en ungdomsuddannelse. Delmål 1. Det skal afklares, hvordan begrebet uddannelsesparathed skal have betydning for skolernes forberedende arbejde. 2. Der etableres faglige grupper mellem ungdomsuddannelsernes lærere og folkeskolernes lærere, hvor fagfaglige emner tages op, men hvor også pædagogiske temaer tages op. 3. Der udarbejdes en model for, hvordan man fra år til år kan samle op på erfaringer med overgangen mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. 4. Der udarbejdes en plan for, hvordan der opnås en større tilgængelighed til data fra de enkelte skoler omkring elevernes valg af ungdomsuddannelse samt deres frafald og gennemførelse på uddannelsen. 5. Der skal arbejdes på initiativer til mindskelse af elevfravær i folkeskolen. Status Ministeriet for Børn og Undervisning udarbejder løbende en profilmodel der viser, hvor langt det danske uddannelsessystem er nået i forhold til målsætningen om de 95 %. Konkret viser profilmodellen, hvordan afgangsklasserne fra 9. kl. det pågældende år forventes at uddanne sig i løbet af de næste 25 år, hvis de følger den aktuelle uddannelsestendens 1. Profilmodellen for 2009 viser at 87,3 % forventes at få mindst en ungdomsuddannelse (dvs. enten en ungdomsuddannelse eller en kompetencegivende uddannelse uden forudgående ungdomsuddannelse) Til brug for gruppens arbejde i FFF har ministeriet på bestilling lavet en særkørsel for Frederikssund Kommune, der viser det samme tal for de unge fra Frederikssunds Kommune. Denne profilmodel for Frederikssund Kommune viser at 82,4 % forventes at få mindst en ungdomsuddannelse (dvs. enten en ungdomsuddannelse eller en kompetencegivende uddannelse uden forudgående ungdomsuddannelse). Begge profilmodeller er vedlagt som bilag. På nationalt plan er man således 7,7 procentpoint fra 95%-målsætningen og i Frederikssund Kommune er vi 12,6 procentpoint fra 95%-målsætningen. Delmål 1: Udvikling af UEA-undervisning Folkeskolen skal undervise eleverne i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) og derigennem kvalificere og forberede eleverne til at træffe uddannelsesvalg og forstå værdien af livslang uddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal ifølge bekendtgørelsen om vejled- 1 Metoden bag profilmodellen kan læses på ministeriets hjemmeside: 2/11

3 ning om valg af uddannelse og erhverv bistå skolen i tilrettelæggelsen af UEA-undervisningen. Sammen med et generelt løft af elevernes faglige resultater, er UEA-undervisningen et vigtigt element i Frederikssund Kommunes opnåelse af 95 % -målsætningen. I dette afsnit afsøger gruppen nogle af de udviklingsmuligheder som er i forbindelse med UEA-undervisningen. Delmål 1a: Styrkelse af samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og folkeskolerne UEA-undervisningen udfordres af, at der er en snitflade mellem folkeskolerne som gennemfører undervisningen og Ungdommens Uddannelsesvejledning som bistår arbejdet. Eleverne skal modtager en sammenhængende og opdateret UEA-undervisning, som sætter dem i stand til at foretage uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag. At styrke samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og folkeskolerne, bl.a. gennem udarbejdelse af mere konkrete samarbejdskontrakter mellem UU Vest og de enkelte folkeskoler. At samarbejdskontrakten indeholder følgende: En beskrivelse af samarbejdet omkring UEA-undervisning og vejledningsaktiviteter Hvilke kurser UU forpligtes til at udbyde til UEA-lærerne En aftale om i hvilket omfang skolerne forpligter lærerne til at deltage i UU s UEA-kurser At en involvering af Ungdommens Uddannelsesvejledning i et mere specifikt samarbejde vil kvalificere UEAundervisningen. En mere systematisk organisering af UEAundervisningen vil fastholde en høj prioritering af den og gøre den mere kvalificeret. Delmål 1b: Folkeskolernes organisering af undervisningen UEA-undervisningen udfordres af, at det er et timeløst fag. Der er stor forskel på, hvordan de enkelte lærere håndterer UEA-undervisningen, og de er i nogen grad overladt til sig selv i prioriteringen heraf. At alle elever modtager en systematisk og tilstrækkelig UEAundervisning, som sætter dem i stand til at foretage et uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag At skolelederne forpligter lærerne til at deltage i UU s UEA-kurser At der udarbejdes årsplan for UEA-undervisningen At skolelederen udstikker regningslinjer for, hvilke timer der skal bruges til UEA-undervisning. At UEA-lærernes kompetenceudvikling indgår i skolernes virksomhedsplaner En mere systematisk organisering af UEA-undervisningen vil fastholde en prioritering af den og gøre den mere kvalificeret. Delmål 1c: Samarbejde med ungdomsuddannelser og arbejdspladser En væsentlig del af UEA-undervisningen består i, at eleverne får kendskab til konkrete uddannelses- og erhvervsmuligheder. 3/11

4 Alle elever får i løbet af deres grundskoleforløb et konkret kendskab til arbejdsmarkedet, som er tilpasset deres forestillinger og ønsker om efterfølgende uddannelse. Deltagelse i uddannelsesmesse i Frederiksborghallen Innovative elever Deltagelse i brobygning i 8. klasse (påkrævet en uge) Erhvervspraktik (en uge) Deltagelse i brobygning i 9. klasse (mulighed for en uge) Styrket samarbejde med Erhvervsskolen i Hillerød Linjeforløb i 9. klasse (for drenge der kan afprøve erhvervsuddannelse) 10. klasse på erhvervsskole Konkrete forløb på arbejdsmarkedet giver eleverne et bedre fundament for at træffe uddannelsesvalg og styrker elevernes selvtillid i valgprocessen. Delmål 2: Etablering af faggrupper Delmål 2: Etablering af faggrupper mellem ungdomsuddannelsernes lærere og folkeskolernes lærere. Der er ikke tilstrækkelig viden (i folkeskolen) om hvilke forventninger og krav der stilles på ungdomsuddannelserne for at eleverne har det nødvendige startniveau. Ligeledes er der ikke tilstrækkelig kendskab (fra ungdomsuddannelserne) til hvilke mål eleverne skal opfylde ved afgangsprøverne. Afstemning af forventninger/krav ved overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse Sikre at eleverne har den fornødne viden og kompetence til start/gennemførelse af ungdomsuddannelserne. Sikre at eleverne ikke lider nederlag ved start på ungdomsuddannelse pga. manglende kompetencer som modtage institutionen forventer eleven har. Afklarer forventninger til IT færdigheder /sociale medier. At der oprettes netværksgrupper inden for diverse fag. Netværksgrupperne består af: En lærer fra hver overbygningsskole En fra gymnasiet En fra handelsskolen En fra tekniskskole Netværksgrupperne holder 3 netværksgruppemøder á 3 timer pr. år. Netværksgruppedeltagerne har forpligtigelse til at formidle oplysningerne ud til egen faggruppe på skolen. En del af frafaldet på ungdomsuddannelserne skyldes at eleverne møder op med andre kvalifikationer end dem modtager skolen forventer. Ved at underviserne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne har afklaret krav/forventninger og dermed tilrettelagt undervisningen herefter vil overgangen for eleven foregå mere problemfrit. At der i skoleåret 2012/2013 oprettes netværksgrupper i Dansk, Matematik, Engelsk. Ved skoleårets udgang evalueres ordningen inden der igangsættes netværksgrupper i skoleåret 2013/14. 4/11

5 Delmål 3: Erfaringsopsamling for overgange Delmål 3: Erfaringsopsamling for overgange mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. Der findes ikke et formelt forum hvor der samles op på erfaringerne med overgangene fra folkeskole til ungdomsuddannelserne. Dette indebærer at samme problemstillinger kan forsætte år efter år. At problematikker og succeser ved overgange fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne bliver kendte og ændres/implementeres i de kommende år. Frafald på ungdomsuddannelserne mindskes. Netværksgrupperne har som fast punkt én gang pr. år at drøfte hvorledes overgangen har været ift. faglige og sociale kompetencer - var der overensstemmelse mellem forventninger og elevernes reelle kunnen? UU skal årligt afholde dialogmøde mellem ungdomsuddannelserne og folkeskolerne. På dette møde er fast punkt erfaring med sidste overgang. Der laves en skriftlig opsamling. En del af frafaldet på ungdomsuddannelserne kan fjernes ved at afgivne og modtagne institutioner har afstemt forventninger ved overgang. Ved at have en fast rutine og et formelt forum hvor overgangsproblemer tages op mindskes overgangsproblematikkerne. Delmål 4: Forbedring af data og viden om elevers valg, frafald og gennemførelse Delmål 4a: Etablering af data på skoleniveau om elevers valg, frafald og gennemførelse af ungdomsuddannelse På skoleniveau findes der i dag ikke tilgængelige data for elevers valg af ungdomsuddannelse samt deres frafald og gennemførelse. At der produceres et datagrundlag på skoleniveau om elevers uddannelsesvalg, frafald og gennemførelse. UU-Vest og Skoleafdelingen samarbejder om at producere data på niveau af den enkelte skole og give et bud på i hvilken form data skal præsenteres til de enkelte lærerkollegier. UU-Vest og Skoleafdelingen fremlægger forslag til skoleledergruppen. Data for hvordan det rent faktisk går skolens elever efter de har forladt skolen, vil kunne give viden, der kan påvirke skolens virke. Dialog mellem dem der skal producere data (UU-Vest) og brugerne af data (skolerne) kvalificerer datafremstillingen, så den bliver brugbar for skolerne. At UU-Vest fremlægger et forsalg til data på skoleniveau for skoleledergruppen i løbet af skoleåret 2012/13. 5/11

6 Delmål 4b: Formidling af data til den enkelte skole Folkeskolen har ikke i tilstrækkelig grad fokus på hvilke uddannelsesvalg elverne træffer efter folkeskolen, og hvordan det videre uddannelsesforløb går i forhold til gennemførelse, frafald eller omvalg. For mange skoler og lærere har der traditionelt været en tendens til kun at tænke eleverne frem til FSA, og så var skolens opgave overstået. Det betyder at viden om hvordan elverne klarer sig videre i uddannelsesforløbet kun i mindre grad har fået lov til at virke tilbage ind i folkeskolen. At der etableres et forum hvor data for elevernes uddannelsesforløb kan formidles til den enkelte skole. Formidling af data skal skabe refleksion og beslutninger om, hvilke indsatser der skal iværksættes, så flere elever efter folkeskolen kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Som en del af årshjulet på skoler med overbygningsforløb inviteres UU-Vest ud på hver enkelt skole for deltagelse i et møde med ledelsen og lærere i udskolingen. UU-vejlederen fremlægger resultaterne for den pågældende skole UU-vejleder indgå i dialog med lærerne og ledelsen Dialogen danner udgangspunkt for eventuelle indsatser på skolen som skal indskrives i skolens udviklingsplan med henblik på i sidste ende - at fremme unges gennemførelse af et uddannelsesforløb. Et årligt tilbagevendende forum, hvor der diskuteres hvordan det går skolens elver efter de er gået ud, øger fokus på de indsatser der understøtter elevernes gennemførelse af en ungdomsuddannelse. At møderne imellem skolerne og UU-Vest afholdes med udgangspunkt i den enkelte skoles data. Delmål 5: Reduktion i omfanget af elevfravær Årsager til fravær i folkeskolen kan være mange; mistrivsel, problemer i familien, manglende faglig og social motivation osv. Det er vigtigt at holde sig for øje, at fravær er én indikator blandt andre på forskellige problematikker. Men fravær i skolen er en håndgribelig og vigtig indikator, som kan bruges til at bane vej for en tidlig og målrettet indsats overfor elever i risikogruppen. I Frederikssund Kommune er der de seneste år arbejdet med flere mindre projektindsatser og seneste i 2011 søsat flere udviklingsinitiativer, der af forskellige veje fokuserer på fravær og unges trivsel. Der kan arbejdes videre omkring disse tidligere og nuværende indsatser samt aktører med formål etablere en fælles platform for forebyggelse og bekæmpelse af fravær, hvor hovedmål er: at registrere fravær; at afdække holdninger og årsager; at styrke, kvalificere, udvikle samt afprøve eksisterende og nye indsatser; for i sidste ende, at formulere en fælleskommunal strategi, hvor fravær udgør et indsatsområde i skolernes udviklingsplaner. Projektets primære målgruppe er elever i klasse i Frederikssund Kommune. På et sekundært niveau, arbejdes der med de voksne der omgiver de unge i hjemmet, skolen, ungdomsklubber eller som kontaktpersoner i den offentlige administration, hvor der satses på oplysning, holdningsændringer, samt systematisk spredning af viden og erfaringer. 6/11

7 Delmål 5a: Fraværsregistrering på timebasis Elevers fravær registreres i dag på daglig basis ved en manuel indsats. Herved bliver det ikke registeret når en elev eks. udebliver fra en eller flere timer i løbet af undervisningsdagen. I 2011 blev gennemført et pilotprojekt på flere af kommunens skoler, hvor registrering af elevfravær blev foretaget på timebasis. Resultaterne af den detaljerede fraværsregistrering blev en øjenåbner for skolernes ledelse og lærere, da antallet af fraværstimer var langt højere end først antaget. At kunne dokumentere den enkelte elevs fravær på daglig basis, timebasis og i forhold til enkelte fag for klassetrin. At etablere et elektronisk registreringssystem så indsatsen med at registrere elevernes timefravær ikke bliver en unødig stor opgave. En præcis og detaljeret registrering af fraværet, er et første redskab til at generere viden om elevers fravær, hvoraf der siden kan indledes en dialog og indsats med bekæmpelse af fraværet for den enkelte elev. I løbet af skoleåret 2012/13 etableres elektroniske registreringssystemer på 2-3 skoler i kommunen. Af de genererede data identificeres flere klasser og en række elever, for hvilke fraværsprocenten er over middel m.h.p. deltagelse i en videre undersøgelse af årsager og holdninger til fraværet (se delmål 5b). Delmål 5b: AKT observation og Termometerundersøgelse af udvalgte klasser Et dårligt klassemiljø og social mistrivsel kan være årsag til elevers ulovlige fravær. At identificerer faktorer som er årsag til et dårligt klassemiljø og social mistrivsel for udvalgte klasser. Der gennemføres en Termometerundersøgelse og foretages en AKT observation ved en ekstern konsulent i udvalgte klasser. Data fra de to undersøgelser analyseres m.h.p. at udvikle og implementere indsatser, der forbedrer klassemiljøet, og heraf reducerer omfanget af elevers fravær (se delprojekt 4). En målrettet indsats i den enkelte klasse som forbedrer den sociale trivsel i klassemiljøet fører til en reduktion i omfanget af elevers fravær. Se ovenfor Delmål 5c: Afdækning af holdninger og årsager til fravær Viden om fravær og specielt holdninger og årsager til fravær er sporadisk. At opnå en detaljeret viden om årsager og holdninger til fravær blandt elever, forældre og lærere, så tiltag og indsatser kan udvikles målrettet de specifikke problemstillinger, der er grundlag for elevfravær. Ud fra den deltaljerede fraværsregistrering udvælges en række elever, som har problemer med for meget fravær. 7/11

8 Der foretages kvalitative interview med de udvalgte elever, samt deres forældre og lærere. Derved belyses problematikken fra tre sider. Interviewene vil have fokus på at opnå en dybere forståelse af det komplekse billede af årsagerne til elevernes fravær. Samtidig vil der være et fremadrettet fokus på, hvad henholdsvis eleven selv, forældrene og skolen kan gøre for at nedbringe fraværet i de konkrete tilfælde. At ved en detaljeret viden om årsager og holdninger til elevers også den enkelte elevs fravær, kan indsatser overfor fravær målrettes den specifikke problemstilling. Se ovenfor Delmål 5d: Udvikling og implementering af indsatser er i forhold til reduktion i omfanget af elevfravær er mangelfulde. At udvikle en bred vifte af redskaber i form af indsatser skoler kan anvende overfor elevfravær. At formulere og implementere pilotprojekter, der målrettes og afprøves som indsatser med formål at reducerer omfanget af elevfravær. På Marienlystskolen vil der i løbet af skoleåret 2012/13 blive arbejdet med følgende pilotprojekter: Morgenmadscafé: I caféen er der tilknyttet en voksen, der står for at registrere eleverne om morgenen. Den voksne kontakter derefter de unge og forældrene ved hjælp af smsfunktion som kan bruges via intra. Morgenvækker og henter funktion: omkring morgenvækning og evt. afhentning på adressen. Øget skolehjemarbejde: Skærpet indsats omkring forældreinddragelse og - samarbejde med etablering af forældreråd, kurser og møder med eksplicit fokus på fravær. Inddragelse af skolens kompetencecenter: Observationer og LP-analyse omkring elevfravær, hvor der er fokus på de svage og udsatte elever, hvis det er de faglige udfordringer, der gør at de udebliver fra undervisningen. Opgørelse af fravær og fokus ved lærerne: Fravær skal mindst en gang om måneden være et punkt på team-møder Al fravær skal registreres Evt. arbejdes med en ugestatus, hvor klasselæreren reagerer på det samlede fravær ved kontakt til forældre. MED-udvalget og Skolebestyrelse: Udarbejdelse af princip for fravær med skærpede retningslinjer for underretning ved fravær eksempelvis efter opgørelse pr. måned, hvorefter der kan tænkes samtale på teammøde, at der sendes en skrivelse til forældrene og næste skridt er en underretning. Elevsamtaler: Etablering af fraværs- fastholdelses og udviklingssamta- 8/11

9 ler evt. i samarbejde med forebyggelseskonsulenterne. Desuden vil resultater af AKT-observationer og fokusinterviews samt forebyggelseskonsulenternes erfaringer danne baggrund for udvikling af målrettede indsatser overfor fravær. At hvis indsatser målrettes specifikt i forhold til de forskellige årsager, der er baggrund for de enkelte unges fravær fra undervisningen, kan omfanget af fravær mindskes. Delmål 5e: Formulering af fraværspolitik herunder en fraværslineal Der er ikke formuleret et eksplicit fokus på at reducere omfanget af unges fravær; ligesom der ikke eksisterer et fælles sprog omkring fænomenet. At reducere omfanget af unges fravær i folkeskolernes udskolingsforløb ved at indarbejde indsatser heroverfor som et fokusområde i skolernes udviklingsplan. Resultater fra delprojekter 5a-5d sammenfattes til en formuleret målestok og politik overfor fravær. Der udarbejdes en fraværslineal en retningsgivende indikator for omfanget og graden af indsatser, der iværksættes ved forskellige grader af fravær. Der udarbejdes en bred vifte af indsatser som skoler kan vælge imellem og sætte i spil i forhold til eks. forskellige grupper af unge eller typer af fravær. Med andre ord skal skolerne klædes på til at fokusere og agere på unges fravær. At et vedholdende fokus og en målrettet indsats overfor fravær vil reducere omfanget af dette. At der over tid en periode som p.t. ikke er fastlagt - kan registreres en reduktion i omfanget af fravær for skolernes klassetrin. 9/11

10 Bilag A: UNI-C profilmodel Frederikssund Kommune Årgang 2009 (afsluttet 9. klasse og bosiddende i Frederikssund Kommune i 2009) 25 år efter afslutningen af 9. klasse

11 11/11 Bilag B: UNI-C profilmodel Hele landet Årgang 2009 (afsluttet 9. klasse i 2009), 25 år efter afslutningen af 9. klasse

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Gruppens medlemmer Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Mødeplan for gruppens arbejde Formål med arbejdsgruppen Formanden for arbejdsgruppen er Jesper Okholm, Sct. Jørgens Skole

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Forslag til aftale 2011 Kvalitetskontrakt: Flere unge i ungdomsuddannelse Vi skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og derved udvikler sig såvel fagligt som personligt. Skolerne

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Nedenstående er et oplæg til en ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter. Igangsættelse af strukturen tænkes fra august 2014. (Dog kunne Mariagerfjord

Læs mere

Bekymrende fravær i folkeskolen

Bekymrende fravær i folkeskolen Bekymrende fravær i folkeskolen Pilotprojektet Op, lille Hans - i Distrikt Tarup Baggrund Når elever udebliver fra undervisning, er det tit og ofte udtryk for mistrivsel. De senere års erfaringer på området

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Brobygger mellem skole og hjem Indsats under det strategiske samarbejde om Søstjernevej m.fl. og Nørager

Brobygger mellem skole og hjem Indsats under det strategiske samarbejde om Søstjernevej m.fl. og Nørager Rubrik Brobygger mellem skole og hjem Indsats under det strategiske samarbejde om Søstjernevej m.fl. og Nørager Statusnotat Oktober 2014 Netværkssekretariatet for den by- og boligsociale koordinering Side

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

2014/15. Indholdsfortegnelse

2014/15. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold 1 FORORD... 2 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3.1 Nationale test... 4 3.2 Aflagt afgangsprøver... 4 3.3 Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen Uddannelse til alle unge 16-30 år At være noget for nogen Indledning Velkommen til omstillingsgruppen Uddannelse til alle unge 16-30 år s anbefalinger til at få flere unge i uddannelse: Omstillingsgruppen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.00-12,10 Velkomst 12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.55-13.05 Pause 13.10-13.25 Inspiration til udvikling af UEA - forløb

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere